MEDLEMSINFORMATION NUMMER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010"

Transkript

1 MEDLEMSINFORMATION NUMMER

2 Varför går tiden så fort Åter får vi snart lägga ett verksamhetsår till handlingarna. Ett år som varit fyllt av aktiviteter på såväl läns- som lokalföreningsnivå. Samtidigt som vi kan konstatera att vi under året som gått genomfört en rad aktiviteter för att bekantgöra hjärt-lungrörelsen till en större grupp människor genom bl. a Rinkebyaktiviteten deltagande i arrangemanget i Kungsträdgården vilka båda rönt stor uppmärksamhet, måste vi konstatera att vi även har flera kvarstående problem i rekryteringen av nya medlemmar. Flera av våra lokalföreningar har svårt att samla till olika grupper, medan andra får övertecknat. Här menar jag att vi måste bli bättre på att samverka lokalföreningar emellan. Ett sätt kan ju vara att några föreningar som lokalt finns intill varandra bjuder in att delta i olika aktiviteter. Det ska alltså räcka med ett medlemskap. Tillkommer andra avgifter, exempelvis för vattengymnastik bör då samma avgift gälla andra. Frågan har tagits upp på den nyligen genomförda ordförandekonferensen med våra lokalföreningsföreträdare. Vi kommer att följa upp frågan vid motsvarande konferens i vår. En annan fråga som vi behöver aktualisera är informationen via begravningsbyråer eftersom vi har tappat mark här. Vid ordförandekonferensen fick vi en dragning av Landstingets nyligen antagna handikapprogram av Elisabeth Åman, samt vår nye förbundsordförande, Inger Ros som gav oss senaste nytt från sin horisont. Vid konferensen togs frågan upp om medverkan från styrelse och kansli vid föreningarnas årsmöten och andra samlingar etc och självfallet kommer vi ut och besöker Din förening. Två områden står i fokus i detta nummer av HjärtLung- Nytt, dels användningsområde för nationella kvalitetsregister och dels beslutet om vilka sjukhus som utför hjärttransplantationer. Kvalitetsfrågorna i primärvården har vi drivit i flera år som vi i ett längre perspektiv kanske kan skönja framgångar i. Här kommer eftervårdsombuden att få göra betydande insatser. För oss är Rikssviktsregistret och Riks- KOL viktiga för att säkerställa diagnoserna och ge en bättre vård för hjärtsvikts-respektive KOL-patienter. En annan fråga som engagerat oss är beslutet om var hjärttransplantationer ska utföras. Därför publicerar vi debattartikel från SvD i sin helhet som bla understryker det som även vi har framfört tidigare i HjärtLungNytt. Den medicinska kvaliteten är säker - ligen mer än fullgod för hjärttransplantationerna såväl på Karolinska som i Lund. Frågan uppkommer då onekligen, varför valet över huvud taget behövde göras? Vem har bestämt att det ska vara just två sjukhus som får utföra hjärttransplantationer? ICD-frågan har jag berört tidigare men kan inte avstå från att kommentera att vi fått medel för tredje och avslutande året från Allmänna Arvsfonden. Nyligen genomfördes en utbildning med deltagande från hela landet. Ett fantastiskt arbete som görs och vi tror mycket på slutresultatet av arbetet. Folkhälsofrågan har vi avslutat året med deltagande i Allt om hälsan på smässan i Älvsjö november. Min sammanfattning, dagarna efter mässan, är att detta och liknande tillfällen måste vi vara med för att positivt visa upp vår verksamhet. Inför Alla helgons dag har flera föreningar aviserat olika aktiviteter som kopplas till hjärtstarter inom ramen för SALSA-projektet. Det känns som att det finns ett go i vår rörelse som vi tillsammans måste vidareutveckla till fromma för våra medlemmar och andra som har hjärt- eller lungproblem. Slutligen vill jag sammanfatta mina rader med ett stort tack till alla våra lokalföreningar för ett mycket fint arbete, till vår kanslipersonal som idogt följer upp och genomför, vilket inte alltid är så lätt, styrelsens och andras beslut. Till alla och envar vill jag, efter avslutad hösttermin, önska EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR. Bengt Adamsson ordförande E-post till länsföreningens kansli Hemsida: Se även Telefon: Fax: Adress: Hjärt- och Lungsjukas länsförening i s län St. Göransgatan 84, Bankgiro Plusgiro I redaktionen: Anita Grandien, Bengt Adamsson Layout: Agneta Myrén, Art & Grad Ansvarig utgivare: Bengt Adamsson Manusstopp nr 1/2011, 14/ Utgivning vecka 5 Tryckeri: s Läns Grafiska 2

3 Rökare fick chans att testa sina lungor Den 17 november var det Världs- KOL-dagen. Minst en halv miljon människor i Sverige har kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det är idag en känd folksjukdom. Ändå har hälften ännu inte fått diagnos och hjälp att hantera sin sjukdom. Är du en av dem? spirometri, men stå på dig och begär i så fall att få undersökningen gjord vid till exempel en lungmottagning. Du har också rätt att få hjälp med att sluta röka och tillgång till läkemedel som kan lindra sjukdomen. Trots att KOL är en av de stora folksjukdomarna som där dödligheten faktiskt ökar, är diagnostiseringen och vården av KOL-patienter fortfarande eftersatt på många håll. Vi inom Hjärt- och Lungsjukas länsförening i anser att: Alla KOL-patienter har rätt till en likvärdig vård, oavsett var i Sverige de bor. Att det i alla kommuner i länet ska finnas en astma/kolmottagning som på ett strukturerat sätt tar hand om patienter med KOL. Det i alla kommuner ska erbjudas rökavvänjningsstöd. Bilderna är från KS i Solna på KOL-dagen den 17 november KOL är en sjukdom i luftvägarna som nästan alltid beror på rökning. Den drabbade blir trött och andfådd, vilket leder till begränsningar i vardagen. Vid svår KOL tillkommer problem med undernäring, benskörhet och återkommande luftvägsinfektioner. Det är viktigt att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt för att kunna erbjuda bästa möjliga behandling. Är du rökare över 45 år bör du göra ett lungfunktionstest, så kallad spirometri, på din vårdcentral. Tyvärr är det inte alla vårdcentraler som erbjuder God Jul &Gott Nytt År! Med hälsning från ordförandekonferensen den 19 november Innehåll: Ledare sid 2 Rökare fick chans att testa sina lungor sid 3 Satsning på astma/kol-mottagningar i primärvården lönar sig sid 4 Mässan Allt för Hälsan sid 5 Patientinformation om RiksKOL sid 5 De nationella kvalitetsregistren sid 6 7 Rikssvikt sid 8 9 Ordförandekonferens i lokalföreningarna sid 9 Rättsvidrigt rikssjukvårdssystem sid 10 Livet med ICD sid 11 Hjärt-och Lungsjukas länsförenings representanter inom HSO s län sid Kallelse till årsmöte 2011 sid 13 Medlemsinformation sid Motionsaktiviteter sid Kalendariet sid 20 Julklappstips sid 20 3

4 Satsning på astma/kol mottagningar i primärvården lönar sig Nya studier visar att primärvårdens hantering av patienter med astma/kol brister när det gäller uppföljning av vården och patientutbildning. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet kräver nu gemensamt nya satsningar på vården av dessa stora och växande patientgrupper. Astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är sjukdomar som blivit allt vanligare. Möjligheten till både korrekt diagnos och förbättrad behandling har ökat under det senaste decenniet. En mycket viktig del i behandlingen är tillgång till en astma/kol- mottagning med en specialistutbildad sjuksköterska. De patienter som har tillgång till en astma/kol-sjuksköterska har mer kunskap om sin sjukdom, har mindre symtom och söker mindre ofta akut vård. I Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom/kol framhålls att astma/kol- sjuksköterskans roll i behandlingen och utbildningen av patienten är nödvändig och viktig. Patienter som har astma eller KOL ska få hjälp att hantera sin sjukdom och att få en fungerande vardag. Men vi har många gånger kunnat konstatera att riktlinjerna inte fungerar! Under 2010 har vi gjort två undersökningar för att följa upp vården av människor med astma och KOL inom primärvården. Vi ville veta mer om hur riktlinjerna fungerar i praktiken. Studierna visar att primärvården har en god följsamhet till Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller krav på utrustning och kompeterns men att den brister när det gäller uppföljning av vården och patientutbildning. Över hälften av astmapatienterna (56 procent) säger t.ex. att de inte fått relevant utbildning om sin sjukdom och dess behandling, varken individuellt eller i grupp. Sju av tio, 69 procent, uppger att de träffar sin läkare för utvärdering om hur väl deras behandling fungerar mer sällan än en gång per år. Endast 14 procent av patienterna i primärvården erbjuds att delta i en KOL-skola i grupp. Med rätt behandling ska de allra flesta astmapatienter kunna leva nästan helt besvärsfria i dag. Ändå uppger så många som en femtedel av astmapatienterna att de uppsökt akutvård för sin astma under de senaste tolv månaderna. Studierna svarar inte på varför så många patienter tvingas till att söka akut, men det är sannolikt att brister i patientens egen kunskap om sin sjukdom och uppföljningen av patienterna spelar in. Vår slutsats är att satsningar på primärvården och resurser till astma/kol-mottagningar på vårdcentralerna blir kostnadseffektiva genom en minskning av akutfallen. Vi vill ha en förbättrad uppföljning av patienter med astma/kol, särskilda aktiviteter för patientutbildning och patientinformation och mer tid för möten med den enskilde patienten. Vi förväntar oss att landstingen uppmärksammar astma/kol-patienterna och att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma/kolvården implementeras fullt ut i alla landsting. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Inger Ros Förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet Ingalill Bjöörn Förbundsordförande 4

5 En nationell expertgrupp har arbetat fram RiksKOLregistret. Det är förankrat inom Hjärt och Lungsjukas Riksförbund, Hjärtlungfonden samt Sveriges kom muner och Landsting. RiksKOL leds av en styrgrupp och stöds av anslag från Sveriges kommuner och landsting. De nationella kvalitetsregistren ger svensk hälso- och sjukvård en unik möjlighet att följa vårdens resultat. Nationella kvalitetsregister har funnits sedan drygt 25 år tillbaka. De bygger på data som samlats in från sjukvården och syftar till att ge underlag för att kunna förbättra kvalitén. vårdgivare = privat eller offentlig vårdcentral,specialistavdelning, sjukhus etikprövningsnämnd = tillsätts enligt lag med uppgift att människovärdet skyddas och att människors integritet värnas All information om dig är sekretessbelagd och hanteras enligt gällande lagstiftning i PUL (Personuppgiftslagen 1998:204). Andra lagar är Patientdatalagen (2008:355). Ditt landsting är personuppgiftsansvarigt och det finns ett personuppgiftsombud i varje landsting som kan lämna upplysningar. Ring landstingets telefonväxel. Medlemsinformation från Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i s län Nr deltog tillsammans med Stors Diabetesförening på Allt för hälsan på smässan i Älvsjö Mässan varade i tre dagar november och besöktes av ca personer. I vår monter hade vi det säkra konceptet att erbjuda blodtrycksmätning och som bekant lockar det besökare. Att mäta kolmonoxid i utandningen för rökare med smokecheck var inte lika efterfrågat. Detta kan troligtvis förklaras med att mässans målgrupp denna gång inte var rökare. Flera av styrelsen och medlemmar från lokalföreningarna deltog aktivt som utställare och fångade en och annan med information om länsföreningens och lokalföreningarnas verksamhet. Patientinformation om RiksKOL Syftet med RiksKOL är att förbättra kvalitén på vården av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i Sverige. Vi vill att alla patienter erbjuds en bra och likvärdig vård i hela landet. Registret är nu i drift och startade och just nu gör 185 enheter inregistrering av patienter med diagnosen KOL. Varför är det är viktigt för dig som patient att komma med i detta register? Din vårdgivare får vid registreringen besvara ett antal frågor som rör just din KOL-sjukdom ur olika aspekter såsom: Är din lungfunktion kontrollerad? Vilken grad av KOL har du? Om du röker har du erbjudits hjälp till rökstopp? Har du rätt läkemedelsbehandling? Har din vikt och längd kontrollerats? Har du erbjudits vaccination för influensa/pneumokocker? Har du fått en lämplig vård vid akut försämring? Med stöd av kvalitetsregistret får din vårdgivare hjälp med att sätta diagnos, behandla och följa upp. Informationen är hämtad från Vad blir resultatet för dig som patient? En adekvat behandling av din sjukdom Bättre uppföljning av din sjukdom Bättre kontinuitet för vårdgivaren genom att han/hon får en profil över dina data Du får själv ökad möjlighet till egenkontroll och uppföljning genom att du får med din egen KOL-profil från varje läkarbesök. Eftersom KOL är en kronisk sjukdom är det viktigt för dig att ha en kontinuerlig kontakt med din vårdgivare, oftast en doktor. På många ställen finns också specifika KOL-team som bemannas av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator och där alla är viktiga för dig och kan ge råd och tips angående din sjukdom. Vad är RiksKOL? RiksKOL är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med sjukdomen KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom). Registrets syfte är att förbättra kvaliteten i KOL-vården samt att säkerställa likvärdig vård i hela landet. Vad registreras i RiksKOL? Din vårdgivare får vid registreringen fylla i ett antal frågor som rör just din sjukdom, till exempel: Hur är det med din lungfunktion? Om du röker och har erbjudits hjälp till rökstopp? Vilken är din läkemedelsbehandling? Har du vaccinerats mot influensa och lunginflammation? Fick du lämplig vård vid akut försämring? Vissa uppgifter som registreras i kvalitetsregistret hämtas från din patientjournal och från befolkningsregistret. Exempel på uppgifter som registreras är: personnummer, adress, diagnos, lungfunktion, längd och vikt. Vad blir nyttan för dig som patient? En lämplig behandling av din KOL Bättre uppföljning av din sjukdom Bättre kontinuitet för vårdgivaren genom att vi får en profil över dina data Du får själv ökad möjlighet till egenkontroll och uppföljning genom att du får med en utskrift av din egen KOL-profil från varje läkaroch sjuksköterskebesök. Hur kommer informationen i registret att hanteras? Uppgifterna i registret behandlas med samma sekretessregler som din vanliga medicinska journal. Det innebär att dina uppgifter i vissa fall kan spärras för åtkomst för andra än din vårdgivare och att du kan få veta vilka som har haft tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att ta del av uppgifterna om dig och få eventuella felaktigheter korrigerade. Un- der vissa omständigheter finns också möjlighet till skadestånd om uppgifter hanteras felaktigt. Direkt tillgång till registret och möjlighet att söka i registret kommer din läkare och andra vård- givare som arbetar med dina journaluppgifter att ha. Medan andra, som exempel sjukvårds- planerare, endast har tillgång till utdrag efter prövning av styrgruppen. Uppgifterna i registret sparas så länge de behövs för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Avidentifierade uppgifter kommer att lämnas till ditt landstings planeringsenheter som underlag för att utveckla kvalitetsarbetet. Dina uppgifter kan också komma att samköras med andra regionala och nationella hälso- och sjukvårds- register, men är då anonyma. I framtiden kan också RiksKOL-registret komma att användas för forskning. Detta kommer dock att ske först efter prövning och godkännande av en etiki detta kvalitetsregister, kan du när som helst avsäga dig din medverkan. Alla eventuella uppgifter om dig tas då bort ur registret och inga nya förs prövningsnämnd. Om du inte vill delta in. Kontakt Har du frågor eller önskemål om RiksKOLregistret, vänd dig i första hand till din läkare eller sjuksköterska som vid behov kan förmedla kontakter, eller gå in på vår hemsida. Mer fakta om nationella kvalitetsregister finner du på som administreras av Sveriges Kommuner och Landsting. Organisation Registerhållare: Ann Ekberg-Jansson, docent, överläkare, Angered Registerkoordinator: Leif Strömberg, KOL-sjuksköterska, Simrishamn Hemsida på webben Din vårdgivare: Foto: Marianne Person, Region Skåne Information om KOL registret till dig som är patient 5

6 Från DN debatt De nationella kvalitetsregistren som byggts upp av engagerade läkare ger redan stora vinster i form av bland annat kraftigt minskad dödlighet efter hjärtinfarkt. Länssjukhuset i Halmstad lyckades halvera dödligheten på ett år. Men vi har inte utnyttjat registrens unika fördelar på långa vägar. Genom en överenskommelse mellan staten, landstingen och industrin kan vi göra svensk hälso- och sjukvård världsledande. Denna satsning ger en effektivare vård till glädje för skattebetalarna, stärker Sverige som forskningsnation och hjälper framför allt patienterna, skriver regeringens utredare. De förslag kring nationella kvalitetsregister som överlämnats till regeringen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) syftar till att göra svensk hälso- och sjukvård och klinisk forskning till världsledande. En befogad följdfråga är: Hur kan ett litet land som Sverige konkurrera med alla världens stora länder när det gäller kvalitet i sjukvård och klinisk forskning? Jo, vi har konkurrensfördelar som inga länder utanför Norden har. Vi kan enklare följa upp och jämföra vilka resultat hälso- och sjukvården kan uppnå för patienterna och befolkningen än andra länder. Personnummer, en offentligt finansierad vård, heltäckande befolkningsregister och väl utbyggda hälsodata- och kvalitetsregister ger oss denna unika fördel. Men, vi har inte utnyttjat dessa fördelar på långa vägar. Genom en överenskommelse mellan staten, landstingen och industrin tror vi att dessa högt ställda mål kan uppfyllas. Överenskommelsen kräver att alla parter sammantaget investerar ytterligare cirka 200 miljoner kr per år i infrastrukturen för kvalitetsregistren. Redan i dagsläget lägger hälso- och sjukvården ner mer än 500 miljoner kr per år på kvalitetsregistren. Tillsammans med denna förstärkta satsning skulle satsningen på effektiva uppföljningssystem kosta mindre än 2,5 promille av de 285 miljarder kr vi lägger ner på sjukvården i dag. För att göra så stora investeringar måste politiker, beslutsfattare och allmänhet förstå vinsterna. Rapporten som vi överlämnar visar många exempel på den nytta som registren redan resulterat i, men också på de potentiella vinsterna. Några redovisas kortfattat nedan. Öppna jämförelser av sjukvårdens resultat är ett sätt att effektivisera vården. Flera kvalitetsregister redovisar resultat på kliniknivå. Hjärtinfarktvården är ett bra exempel där man tydligt ser att kvalitetsregister, öppna redovisningar och tydliga terapimål gett en kraftigt minskad dödlighet efter hjärtinfarkt. Länssjukhuset i Halmstad hade sämre resultat än genomsnittet, vidtog åtgärder och lyckades på ett år halvera dödligheten efter hjärtinfarkt. Alla vill göra ett bra jobb och öppna jämförelser kan vara den ögonöppnare som behövs för att sätta sig ner och analysera orsakerna till ett sämre resultat och vidta lämpliga åtgärd er. Det svenska höftprotesregistret har resulterat i kunskap som gör att vi vet vilka proteser som håller bäst. Sverige har nu världens lägsta frekvens av protesbyte. Strokeregistret har använts för att visa att långtidsöverlevnaden i stroke är betydligt bättre för patienter som vårdats på särskilda strokeenheter. Kataraktregistret har gett kunskap som gjort att antalet infektioner efter operationer mot grå starr har halverats. De nordiska länderna har haft välfungerande register och har internationellt sett de högsta överlevnadssiffrorna för barn med cancer. Bara dessa exempel visar på de stora vinster som patienterna har för att vi har väl fungerande kvalitetsregister. En annan fördel med att hälso- och sjukvården använder kvalitetsregistren i sitt arbete är att patientens delaktighet i vården kan stärkas. I kvalitetsregistret för reumatologi får patienterna själva mata in uppgifter om sin hälsa som sedan diskuteras vid själva läkarbesöket. Kvalitetsregistret för hiv-sjukvården i Sverige är ett annat exempel där patienten kan motiveras att följa ordinerad behandling. Bristande följsamhet kan medföra resistens mot behandlingen. De patienter som har sämre värden kallas till extra läkarbesök medan de med bra värden inte behöver kallas så ofta. År 2010 uppnår 92 procent av patienterna behandlingsmålet och blir virusfria. Ett unikt gott resultat som inte finns publicerat från något annat land. Kvalitetsregister kan även användas för flera andra syften, till exempel för långtidsuppföljning av risker med läkemedelsbehandling, för mer individualiserad vård där man kan ta reda på vilka patienter som har nytta av behandlingen och för att belysa frågan om vi i Sverige ger vård på lika villkor. Kraven på industrin att följa upp effekterna av sina läkemedel eller medicin-tekniska produkter ökar och förutsättningarna att göra sådana uppföljningsstudier är särskilt goda i Sverige tack vare registren. Boston Consulting Group uppskattar att investeringar i kvalitetsregistren kan ge tiofalt igen i bland annat minskade sjukvårdskostnader, men också att investeringar i forskning och utveckling i högre utsträckning förläggs till Sverige. Hittills har kvalitetsregistren använts i relativt liten grad för klinisk forskning, men de forskningsresultat som har tagits fram har varit livsviktiga för patienterna. Vi bedömer att den vetenskapliga produktionen från kvalitetsregistren kan >>> 6

7 Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2010 i Örebro Konferensen lockade i år 604 deltagare vilket är rekord under de 15 år som konferensen har funnits. Temat var Patientens väg genom vården och tanken var att inspirera deltagarna att förbättra vården ur patientens perspektiv med hjälp av kvalitets register. Göran Stiernstedt chef för Avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, inledde konferensen och hälsade alla välkomna. Bo Andersson, landstingsdirektör i Örebro berättade om sina erfarenheter av kvalitetsregister ur hans perspektiv. Måns Rosén och Hanna Sjöberg utredare i Översynen av de Nationella Kvalitetsregistren presenterade sina förslag för att stärka registerutvecklingen. Registerrepresentanter berättade om sitt arbete med att förbättra vården. I morgonsoffan diskuterades registren ur olika perspektiv bl.a. med utgångspunkt i mått för olika syften, hur vi skall kunna använda registren mer? Vilken kompetens behövs för det? Hur kan vi få en rörelse som bidrar till ökad användning av registren? I morgonsofforna fanns Mats Bauer, Soffia Gudbjörnsdottir, Ragnhild Holmberg, Jesper Olsson och Johan Thor. Paul Batalden, en föregångare på förbättringskunskapsområdet, deltog i en satellitsändning från USA och framhöll värdet av att använda registren, som stöd i att utveckla vården och samtidigt bidra till professionell kunskapsutveckling. Han tog även upp sambanden mellan olika kunskapssystem som behövs för att skapa bättre resultat. Moderatorer var Boel Andersson Gäre och Dag Ström. De ledde publiken genom två dagar som var fyllda med sessioner workshops, postrar, patientfilmer med upplevelser från vården, satellitsändning från USA med Paul Batalden samt till sist en avslutande stark scen från Oscar och den rosa tanten med Anita Wall. En av 604 deltagare var Anita Grandien från länsföreningens kansli samt Kicki Fjällström från förbundskansliet. >>> öka med 5 10 gånger inom några år. Här finns också stora Det här är bara några av de förslag som vi i dag redovisar möjligheter att attrahera internationellt forskningssamarbete. Vi har här försökt illustrera de stora fördelar som finns med att bygga upp infrastrukturen kring kvalitetsregister. Men det finns också problem, vilket är en av anledningarna till att vi behöver göra en kraftfull satsning. Ett stort problem är att samma uppgifter matas in manuellt i såväl journaler som för regeringen och SKL. Vi är övertygade om att det är en satsning som betalar sig. Det ger en effektivare vård till glädje för alla skattebetalare, det stärker Sverige som forskningsnation, men framför allt hjälper det patienterna. Vi kommer alla att behöva vård någon gång i livet och då är det bra att veta att vi får den bästa möjliga. kvalitetsregister. Detta tar tid från patientarbetet och flera av våra förslag syftar till att undvika all form av dubbelregistrering. Landstingen skulle då spara mängder av arbetstimmar och hundratals miljoner kr per år. Måns Rosén utredare i översynen kring nationella kvalitetsregister, chef för Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) Kvalitetsregistren har byggts upp av engagerade läkare utan att de haft tillräckliga resurser för att bedriva en effektiv verksamhet. Får de mer resurser kan vi också ställa större krav på vad registren ska leverera. Vi föreslår också en tydligare Hanna Sjöberg huvudsekreterare i översynen kring nationella kvalitetsregister nationell styrning där regeringen utser en styrelse med bred representation från stat, landsting, industri och vård samt att återkommande strategimöten med devisen Svensk hälso-och FA K TA sjukvård och hälsoforskning av världsklass är vi på rätt väg? Nationella kvalitetsregister har byggts upp av engagerad personal i ordnas. hälso- och sjukvården för att följa upp kvaliteten i och resultaten av Det finns mer än 20 forsknings- och utvecklingsenheter i landsting och kommuner som har väldigt olika resurser och kompetens. Vi föreslår därför att landstingen samordnar dessa enheter i sex regionala utvecklingscentra som ska stödja deras eget arbete. Den centrala frågan i dessa register är hur det går för patienterna. De första registren byggdes upp kring ortopedin i mitten av 1970-talet. Numera finns ett drygt 70-tal kvalitetsregister som får visst ekonomiskt stöd. vården i förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregistren. 7

8 RiksSvikt är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra handläggningen av patienter med hjärtsvikt genom att visualisera hur man i praktiken diagnostiserar och behandlar patienter med hjärtsvikt. I Sverige har ca individer diagnosen hjärtsvikt. Många patienter är odiagnostiserade och många patienter är underbehandlade. Den årliga direkta sjukvårdskostnaden för handläggning av patienter med hjärtsvikt i Sverige beräknas vara 3 miljarder kronor. Vad är hjärtsvikt? Hjärtsvikt är ingen sjukdom i sig utan ett tecken på att hjärtat inte kan förse kroppens vävnader med blod och därmed får inte kroppen den mängd syre och näring som behövs. Det blir en obalans mellan tillgång och efterfrågan, det vill säga, mellan vad hjärtat orkar pumpa och vad kroppen kräver. Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa runt blodet i kroppen på ett tillfredsställande sätt. Det beror på att hjärtmuskeln av någon anledning blivit försvagad. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är att man haft en hjärtinfarkt eller ett högt blodtryck som inte behandlats. Andra orsaker kan vara klaffel, hjärtmuskelsjukdomar, rytmrubbningar eller infektioner. I vissa fall finner man ingen orsak. Vid hjärtsvikt stockas blodet i cirkulationen och vätska pressas ut i vävnaderna, det kallas på läkarspråk för ödem. Eftersom hjärtat inte orkar förse kroppen med tillräckligt mycket syrerikt blod, är det vanligt att man känner sig trött, får dålig aptit eller att man får svårt att sova på grund av andfåddhet. Hjärtsvikt kan dock ta sig olika uttryck beroende på om skadan sitter i vänster eller höger hjärthalva. När vänster hjärthalva drabbas stockas blodet i lungkärlen och vätska pressas ut i lungblåsorna. Det gör att syreupptaget hindras. Vanliga symtom vid vänstersvikt är t.ex. andfåddhet, andnöd, hosta och trötthet. Oro och ångest kan också förekomma. När höger hjärthalva drabbas stockas blodet i venerna och vätska pressas ut i vävnaderna. Den ökade mängden vätska i kroppen leder ofta till svullnad i både ben och bukorgan. Andra vanliga symtom vid högersvikt är viktökning, illamående samt minskad aptit. Ibland förekommer en kombination av höger- och vänstersvikt. Kom ihåg att symtomen kan vara olika från person till person. Om Du har frågor, tveka inte att ta kontakt med din doktor. Är det farligt att ha hjärtsvikt? Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som kan medföra risk för komplikationer och även risk att råka ut för en förtida död. Därför är det väsentligt att hjärtsvikten behandlas på bästa möjliga sätt. toria, t ex vilka symtom du har, hur länge du har mått dåligt och om du har hjärtsjukdom i släkten, För att se om det finns någon hjärtförstoring eller lungsjukdom brukar man göra en hjärt-lungröntgen. En EKG undersökning hör vanligtvis till rutinerna. Den ger besked om hur hjärtat fungerar och om Du har någon rytmrubbning eller om Du haft någon hjärtinfarkt. Ultraljud av hjärtat är också vanligt, den visar om det är några andra fel på hjärtat som t ex klaffel. Den viktigaste informationen är dock att man kan bedöma om hjärtats pumpfunktion är normal eller inte. Vid ett arbetsprov kan man se hur pass bra hjärtat arbetar. Sist men inte minst brukar man ta blodprover och göra blodanalyser för ratt kunna utesluta andra sjukdomar. Ett av dessa blodprover (BNP eller NT-pro BNP) kan ibland hjälpa Din doktor att utesluta att Du har hjärtsvikt men även vara ett stöd för att bedöma hur allvarlig Din hjärtsvikt är. Hur vanligt är hjärtsvikt? Man räknar med att ungefär personer i Sverige har hjärtsvikt. Risken att drabbas är högre hos äldre människor än yngre. Antalet verkar ständigt öka sannolikt på grund av att människor lever längre idag och att behandlingen av högt blodtryck och hjärtinfarkt har blivit bättre. Metoderna att upptäcka och diagnostisera ett sviktande hjärta har också blivit bättre. Med hjälp av bättre behandlingsmetoder har risken att råka ut för framtida komplikationer minskat samt överlevnaden påtagligt förbättrats. Mediciner Vid hjärtsvikt behövs oftast en livslång behandling med olika läkemedel. Det är viktigt att du tar medicinen enligt läkarens ordination och att Du uppmärksammar läkaren på om du inte skulle må bra av någon medicin. Här är några exempel på vanliga läkemedel som används vid hjärtsvikt. ACE-hämmare ACE-hämmare används för att vidga blodkärlen. Det gör i sin tur att blodtrycket sänks och att hjärtats arbete underlättas. Exempel på ACE-hämmare är Enalapril, Ramipril, Renitec, Captopril. Angiotensin II receptor hämmare Angiotensin II receptor hämmare är en grupp läkemedel som har samma effekter som ACE-hämmarna. Exempel på Angiotensin II receptor hämmare är Atacand, Cozaar, Diovan. Betablockerare Betablockerare är en grupp läkemedel som minskar hjärtats syrebehov genom att sänka pulsen och blodtrycket, viket spar på hjärtat. Exempel på betablockerare är Seloken, Emconcor, Kredex. Så här ställs diagnosen Oftast börjar doktorn med att fråga om din sjukdomshis- >>> 8

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 God Jul & Gott NyttÅAr! Kallelse till årsmötet sid 3 1000 Waran behandlade tar inte prov på vårdcentralen sid 4 6 Nya riktlinjer för Hjärt och Lungräddning sid 14 Aktiviteter

Läs mer

I detta nummer: MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2010

I detta nummer: MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2010 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2010 I detta nummer: Ledare sid 2 Salem först i länet med hjärtstarter och brandsläckare i hemtjänstens bilar sid 3 Ny metod provas mot hjärtsvikt sid 4 Beating-heart-bypass-kirurgi

Läs mer

Dags att komma igång!

Dags att komma igång! MedLeMSInFOrMaTIOn nummer 1 2011 Dags att komma igång! Schema för våra motionsaktiviteter finns på sid 14 15 Årsmöten i arna sid 3 Ledaren Ett nytt verksamhetsår har börjat Så är vi åter tillbaka för att

Läs mer

I detta nummer: Medlemsinformation Nummer 2 2010

I detta nummer: Medlemsinformation Nummer 2 2010 Medlemsinformation Nummer 2 2010 I detta nummer: Ledare sid 2 Styrelsens sammansättning sid 3 Hedersnålar och påskmat sid 3 Förbifart Stockholm sid 4 Stockholms läns Landsting sviker de svårt kroniskt

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Vem vill ha rökavvänjning?

Vem vill ha rökavvänjning? & report Leading Health Care nr 3 2012 Vem vill ha rökavvänjning? Att styra motivationen eller låta motivationen styra Maria Nilsson Linus Johansson Krafve & Claes-Fredrik Helgesson Vem vill ha rökavvänjning?

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN OKTOBER 2010 Tensta vårdcentral lyfter astma- och KOL-vården Teamet med fokus på andningsorganen Ny modell främjar hälsoarbetet

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Det är kul att åka tillsammans med andra människor!

Det är kul att åka tillsammans med andra människor! PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Det är kul att åka tillsammans med andra människor! 2 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Det är kul att åka tillsammans med andra människor!... 4 Ingelas

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 TEMA: Barn & unga Prickig korv förändrade Jessicas liv GODTYCKLIG HJÄRNSKADEREHAB 4 ALLA ELEVER HAR RÄTT ATT NÅ MÅLEN 10 Hjärnkraft

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

Världsnjurdagen 13 mars 2008 - uppmärksammar vikten av tidig upptäckt av njursvikt

Världsnjurdagen 13 mars 2008 - uppmärksammar vikten av tidig upptäckt av njursvikt Årgång 35 Nummer 1 År 2008 Tidning från Njurförbundet Vård av njursvikt i tidigt skede hos Bromsen på Danderyds sjukhus Gambro satsar på forskning i samarbete med njursjukvården i Västsverige Cancer efter

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård Till slut känner jag mig som en yr höna som springer runt och letar efter luppar, berättar Monika Asplund. Det skulle vara bra om vi på golvet hade en bättre dialog med dem högre upp, att de kommer och

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Ledare Distriktsläkaren

Läs mer