Årsredovisning ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Stiftelsen Kulturarv utan Gränser Org nr Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Stiftelsen Kulturarv utan Gränser Org nr 802401-1259 Räkenskapsåret 2013 2014-05-20."

Transkript

1

2 Årsredovisning Stiftelsen Kulturarv utan Gränser Org nr Räkenskapsåret 2013!! Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 2-17 Resultaträkning 18 Balansräkning Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter 26 Omslagsbild BrudfrånZhupaAområdetisödraKosovo. Dentusenårigatraditionenattmålabrudenärpåvägattdöut ochutförsidagaven65aårigkvinnasomfortsätterattförberedaunga brudarenligtkosovotradition. Tregyllenecirklarsymboliserardecykleravlivetsomärknutnatill varandragenomdevägarsommankorsarundersinlivstid.deinre rödacirklarnaärsymbolerförfertilitet. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 1

3 StiftelsenKulturarvutanGränser Organisationsnummer802401:1259 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖR2013 SAMMANFATTNING KulturarvutanGränsersverksamhetunder2013,harframföralltinneburitenökadkonsolideringav insatserpåvästrabalkan,intensivmetodutvecklingmedsyfteatthöjakvaliténiprogramoch rapporteringsamtinledningavenstrategiskutblickmotnyaländerochregioner.denstrategiska planenför2013a2016somantogsibörjanavåretväglederarbetetochförtydligardemålsomvarit organisationensledstjärnoralltsedanstart.behovenattstärkakulturarviländersomdrabbatsav konflikter,politisktförtryckellermiljöförstöringtycksinteminskamedtiden. Ivårtuppdragingårattfrämjasåvälmaterielltsomimmaterielltkulturarvvilkettydligtframgårurvår programportföljmedalltifrånstorarestaureringsprojekt,utbildningsinsatser,museiverksamhetoch historiebeskrivning.förattökamedvetenhetochförståelseförkulturarvetsbetydelseinkluderas tolkningavkulturhistoriskaaspekteriprogramverksamheten.ettintegreratarbetssättökar förståelsenochskaparbättreförutsättningarförhållbarastrukturer. DetharvaritettintensivtårmedmångapågåendeprojektinteminstiKosovo.Inomdetregionala programmetharsexbyggnadsvårdslägergenomförts,etableringavbalkanmuseumnetworkm.m. LyckosammaprogramhargenomförsiKenyaochiVitrysslandvilketläggergrundförnyaområden. Viharpåbörjatenprocessförattstärkavårtvarumärkeochinledningsvisskaffatvarumärkesskydd förkugsomsvenskorganisationochföljeruppdettamednödvändigainternationellatillståndföratt skyddavårverksamhetideländerdärviärverksamma. SjälvständighetsprocessenärigångochsamtligakontorpåVästraBalkanharpresenteratolika lösningardärfriståendestiftelserienfranchisemodellkanblienframkomligväg.fältkontorenär alltmersjälvgåendeochhartydligtledarskapvilketuppmärksammasirespektivelandhossåväl inhemskainstitutionerocholikagivarorganisationer.sekretariatethararbetatmycketföratt förbättradenfinansiellarapporteringenmedutökaddelegeringochansvartillfältkontoren. Kraftfullasatsningarhargenomförtspåattsökamedelfrånenstorvariationavgivarevilketframgåri årsredovisningen.dentotalaomsättningenförkugunder2013harökatigenochvolymenserutatt fortsättaienökandetrend. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 2

4 ÄNDAMÅL KuGärenoberoendesvenskenskildorganisationsomarbetarföratträddaochvårdamaterielltoch immaterielltkulturarvsomhotasavkrig,naturkatastrofer,vanskötsel,fattigdomellerpolitiskaoch socialakonflikter.viserarbetetsomennödvändigdelistärkandetavdemokratiskaprocesseroch mänskligarättigheter.kugäropartisknärdetgällerparterikonflikter,meninteneutralnärdet gällerallasrätttillkulturarv nuochiframtiden. KuGarbetarmedkulturarvsomenaktivkraftiförsoning,fredsbyggandeochsocialochekonomisk utvecklinggenomattskapakapacitet,medvetenhetochmöjligheternärdetgällerattbevaraoch räddakulturarv. KuGarbetarförjämlikhet,ickeAdiskriminering,delaktighet,ansvarsskyldighetochöppenhet. VårVISIONärattallamänniskorharrättattglädjasåtochbrukakulturarvet. VårtUPPDRAGärattfrämjakulturarvetsomenrättighetochenresurs.KuGsamarbetarmeddet civilasamhälletochinstitutionerpåallanivåerförattstärkafredsbyggande,främjahållbar socioekonomiskochdemokratiskutvecklingsamtförverkligandetavmänskligarättigheter. KulturarvutanGränserärenregistreradstiftelsemedhuvudkontoriStockholmochfältkontormed lokalanställdpersonalialbanien,bosnienahercegovinaochkosovo. MÅLUPPFYLLELSE2013 Allmänt Ibörjanavåretantogstyrelsenenstrategiskplanför2013A2016sombeskrivermål,visioner, värdegrundochuppdragförallverksamhetsomkulturarvutangränserbedriver.denstrategiska planenlyfterframdemålsomfunnitsmedsenstartavorganisationenpåettsamlatsättochgeren operativstyrningsåattresultatocheffektersynliggörsännubättreäntidigare.iprocessenförattta framplanenharsamtligamedarbetareochstyrelsemedlemmardeltagit.treövergripandemålhar identifieratsochblirvägledandeeftertillämpningidenlokalakontextenivarjeenskiltfall.genom dessamålochmålahierarkisomsedanföljer,skapassystemochverktygföratttydligareredovisa resultat. Målenärföljande: 1. Attdetcivilasamhälletblirmerdynamisktochattkulturarvsinstitutionertarmeransvar. 2. Attkulturarvärenuppskattadochutnyttjadsocial,ekonomisk,kulturellochmiljömässig resursfördetcivilasamhälletochdestatligainstitutionernapålokalnivå. 3. Attenbredareyrkeskårinomkulturarvsområdetkanantautmaningarattbevarakulturarvet ansvarsfulltimångaländer. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 3

5 KulturarvutanGränserharsinfrämstaverksamhetförlagdtillländernapåVästraBalkan.Där genomförsettstortantalprogramochprojektmedsyfteattfrämjakulturarvetsomenrättighetoch resurs.under2013harmycketkraftlagtspåatthöjakapaciteteniorganisationenförattökakvalitén irapporteringsamtinförabättreresultatstyrninginomprogramverksamhetenmedinförandeav tydligaverktygialladelaravenprogramcykel.denutvärderingsomgenomfördesislutetav2011 lyfteframmångagodaresultatochmåluppfyllelsersomsedanladegrundenförenutvecklingavnya metoderochutbildningimålochresultatstyrning.medbättremätinstrumentochframtagandeaven gemensamstrategiförhelaorganisationensominnehållerövergripandemålformuleringar nedbrutnaieffekterochkonkretaresultatfårviocksåenbättrestadgaivartviärpåvägsamtkan beläggadettamedgodrapportering. IavtaletmedSidaföråren2012A2013utveckladeshandlingsplanernaförverksamheteninomsåvälde regionalaprogrammensomdelandspecifikatillattföljamålenurdenstrategiskaplanenmedett resultatramverksomefterfrågadesavuppdragsgivaren.delandspecifikaprogrammenpåvästra Balkanväxer,inteminstp.g.a.bidragfrånenradandragivareänSida.Kontorenirespektiveland, dvs.ikosovo,albanienochbosnienahercegovina,ärskickligapåattsökamedelochpresentera kulturarvsfrågornapåettbetydelsefulltsätt.ävennationellamyndigheteroch utbildningsinstitutionerpåverkasochblirmedvetnaomviktenavkulturarvetsbetydelseför samhälletochmedborgarna.deregionalaprogrammensominnehållermuseisamverkanoch byggnadsvårdslägerbidrarpåetteffektivtsätttillfredochförsoningdådetöppnaruppförmöten överallagränser.under2013harkugocksåfåttinmedverkanfrånandralandprogramsåsom deltagarefrånvitryssland. Ettkonkretarbetemedattförverkligadensjälvständighetsprocesssomtidigareaviseratsför kontorenpåvästrabalkanharinlettsunder2013.enfranchisemodellkankommaatttillämpasmed etableringavfriståendestiftelsersomföljernationelllagstiftning.rättigheterochskyldigheter mellandensvenskastiftelsenochdenyastiftelsernapåvästrabalkankommerattreglerasiavtal. Arbetetmeddennaavvecklingkommerattpågåunderhela2014samtenbitini2015.Med gemensamtvarumärkeochenvälutarbetadmetodblirsamarbetetframöverfruktbartfastpåett annorlundasättochmednyaperspektiv.detkommerocksåattfrigöraresurserförsekretariateti Stockholmförenutökningavverksamheterinyaregioner. 1.Projektochandraaktiviteter,VästraBalkan Regionaltutbildningssamarbete KuGgenomförde6byggnadsvårdslägerunder2013iAlbanien,BosnienAHercegovina,Serbienoch Kosovoförstudenterochungaarkitekter.Sammanlagtdeltog150personerfrån22länderochde restaurerade20mindreobjekt.restaureringsprojektensyftarinteenbarttillåterbyggnadav kulturhistorisktintressantabyggnaderutanärlikamycketenförsoningsprocessgenomattskapa förståelseförvarandraskulturer.iserbienarbetademanmedenvinkällaredärhantverkarefrån Kosovosamarbetademedserbiskahantverkskollegorförförstagången. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 4

6 Byggnadsvårdslägersomkonceptharnuinkluderats sompraktikiläroplanervidtreregionalauniversitet ochytterligaretvåärunderutarbetande (UniversiteteniPristinaochBelgrad.Arbetsmodellen ärinteunikisigmendetsomgördessa byggnadsvårdslägerspeciellaärhurmanarbetarmed lokalförankringochengagerarinvånarepådeplatser därlägrenhålls.detharocksåvaritlyckosamtattlåta barnochskolklasserengagerasochpåsåvistidigt skapaenförståelseförviktenavattvärnaomkulturarvet. Byggnadsvårdsläger!i!Stolac,!BiH Regionalamuseinätverk IsyfteattfrämjautvecklingmotmerdemokratiskaochöppnamuseerpåBalkanharenradinitiativ tagitsalltsedan2006medutställningar,workshopsochuppbyggnadavettnätverkavaktiva museidirektörer.under2013haretableringavenenskildorganisationkallad BalkanMuseum Network processatsochmed19medlemmarfrånsamtligaländerpåvästrabalkansåharocksåen styrelseformerats.inomramenförnätverketgenomfördesenstorkonferens MeetSeeDo medett 60Ataldeltagarefrånhelaregionen. UtöverstödfrånSidatilldetregionalamuseinätverket,erhållerKuGbidragfråndengrekiska stiftelsenstavrosniarchosfoundationvilketframföralltmöjliggörettlångsiktigtarbetemedfokus påfunktionshindradebarnochvuxna.arbetetbelönadesmedettinternationelltprisfrånzero Project,eninternationellorganisationsomförespråkarrättigheterförpersonermed funktionsnedsättning. Albanien KontoretiAlbanienadministrerarochansvararför merpartenkringdebyggnadsvårdslägersomgenomförs iregionen.fleralägerharhållitsigjirokastraisödra Albanienochdärharocksåenradstörrerenoveringar genomförtssåsomtexbabametohusetsomockså invigdesiapril2013. EnstudieöverkulturarvssektorniAlbaniengenomfördes avkontoretunder2013.därframgårattkulturarvsa sektornlyderunderenradtungainstitutionellastrukturersomledertilllångaochkomplexa processerförattkommatillskottmedåtgärderförbevarandeavkulturarv.denationella strategiernapekaråtattanvändakulturarvsomendrivkraftituristnäringen.enslutsatssomkugs kontordrarärattfortsättaengageraossilokalaprojektförattfrämjarättentillkulturarv. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 5

7 Kosovo KontoretiKosovoärmycketvälförankratinomsektornkulturarvbådepånationellochlokalnivå. Erfarenhetenfrånattarbetainteraktivtmedkommuninvånareochlokalaorganisationermedsyfte attförbättranaturaochkulturarvharletttillenmodellsomnutillämpasi7utvaldakommuner. Underåretharallmänhetenkallatstillfleralokalaforumdärmantillsammansvaltut79projektsom skainkluderasideframtidautvecklingsa planerna.projektenstödsavsidaocheu kommissionenochgårtillrestaureringav kulturarvsplatser,stadsplanering,turism m.m.detäruppenbartattkugskontori Kosovospelarenviktigrollattsamla aktörerförsåvälkonkretainsatsermen ocksåurettpolicyperspektiv.många privataägaredeltarirestaureringarrentkonkret. Vushtrri!castle,!Kosovo Medfinansielltstödfrånamerikanskaambassadenrestaurerasettturkisktbad(hamamistaden VushtrriochenvinkällareiVelikaHoca. VälkommentillDukagjin ärettturistprojektsombyggerpå flertaletavtidigarerestaureringarsomkugåstadkommitiområdet. Bosnien:Hercegovina EttantalprojektfinansieradeavEUsomlöperöverfleraårhargenomförtsavkontoretiSarajevo.I stadenstolacharkugarbetatmedattstärkabandenmellanturismochkulturmiljövårdoch därigenomkunnatökamedvetenhetenkringviktenavkulturarvochbevarandehosallmänheten. Workshopsochvisningarförskolorochturistaktörerhargenomförts,enappochwebsidahartagits fram.ettbyggnadsvårdslägergenomfördesijajcemedett40ataldeltagarefrånländeriregionen. 2.Projektochaktiviteter,andraländer KuGsarbeteharfortsattmedengeografiskochfinansiellbreddning. Vitryssland IVitrysslandharettarbeteinletts,medstödfrånSidaförattidentifieraettmeromfattandestöd utifrånetträttighetsperspektivinommuseiaochrestaureringsområdet.studiebesök, erfarenhetsbyten,föreläsningarochplaneringaocharbetsmötenhargenomförtsunder2013.ett betydandearbetehargjortsförattidentifierasamarbetspartnerivitryssland,förståproblemenoch förutsättningarnaattarbetaivitryssland,samtattutarbetaettavgränsatförslag.ihuvudsakkommer stödetattfokuserapåattbrytaisoleringeninomkulturarvsområdetivitryssland,genomattbygga kapacitetgenomutbyten,utbildningarochattsetillattdeviktigastereglerochnormerfinns översattatillvitryskaspråket. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 6

8 Någraavdegenomfördaaktiviteternaunder2013harvaritett studiebesökistockholmochuppsalameddeltagarefrån20vitryska museerochkulturarvsinstitutionersamttvådeltagarefrånlitauen.i samarbetemedhistoriskamuseetochmuseumgustavianum,erbjöd KuGettflertalstudiebesök,erfarenhetsutbytensamtdiskussionerom utmaningarochmöjligheterförmuseiinstitutionernaivitryssland, utifrånegnabehovochprioriteringar. VitryskapartnerharocksåtagitdelavKuGsverksamheteriSverige, KosovoochrestaureringslägretiGjirokastra,Albania.!!!!Studiebesök!i!Anatomiska!teatern,!!!!!!Museum!Gustavianum!i!Uppsala.! Kenya JourneysofPeaceärettprojektsomproduceratsavKuGisamarbetemeddenkenyanskaenskilda organisationenthecommunitypeacemuseumsheritagefoundation.projektetsyftartillattstärka fredligsamexistensgenomattlänkaihoptraditionellakulturermedaktuellafrågorinomdelokala samhällena. Genomattanvändaenvandringsutställningsom plattform,underlättarjourneysofpeacedialogoch förståelseförfrågoromhiv/aidsochkvinnlig könsstympning.andraviktigafrågorärboskapsstöld, miljöochklimatförändringar.merän4000kvinnor, mänochbarnhardeltagitiolikaworkshopkring utställningen,ävenpersonerfrånavlägsnaplatser. JourneysofPeacebyggerpådetgemensammaochdeladekulturarvhosKenyasolikafolkgrupper,för attfrämjarespekt,förståelseochfredligsamexistens.projektetharåstadkommitstorpåverkaninom mångaområdenatillexempelatttillförafärsktvattentillbyaririftvalley,främjakvinnors deltagandeifredsrådochundervisningförhundratalsskolbarnomöstafrikansktarvochtraditioner. ProjektetfinansierasavSvenskaInstitutetsCreativeForceprogram. 3.KuGsverksamhetiSverige ResursnätverkKulturarvutanGränserharunder2012A2013byggtuppettresursnätverkmed personer,främstfrånsverige,medexpertkompetenskringkulturarvsfrågor.nätverketuppgårtill80 personerochbeståravmuseiloger,hantverkare,arkitekter,projektledare,stadsplanerare, byggnadsantikvarier.dessapersonerkan,utifråninstitutionellanknytning,samverkamedkugvid behov.informationsmötemedpresentationavkugsverksamhetavstyrelsen,genomfördesden12 mars2013påkungligatekniskahögskolanistockholm,isamarbetemedktharkitekturdär47 personerdeltog. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 7

9 ! PlaneringF!och!organisationsmöteIaprilgenomfördesettorganisationsmöteiGjirokastra,Albanien därstyrelseochrepresentanterfrånsamtligakontorpåbalkanochsverigeträffades.syftetvaratt kopplakugsprojektochprogramtilldennyastrategiskaplanenochtillettresultatbaserat(rba arbetssättmedinriktningpåetträttighetsperspektiv(rbm.workshopsochseminariergenomfördes irbaochrbm,självständighetsprocessochkommunikationsamtstudiebesöktillfleraobjektsom restaureratsavkug.underbesöketigjirokastragenomfördeseninvigningavdetskbabametoa huset,restaureratavkug,inärvaroavalbanienskulturministerochsverigeschargéd affaires. Albanienutställning!på!Museum!GustavianumUtställningen EnsmakavAlbanien AomAlbaniens kulturarv,ägderumpåmuseumgustavianumiuppsala14junia1september.enpresentationavkug ochdetrestaureringsarbetesomgenomförsivärldsarvsstadengjirokastraiformav byggnadsvårdslägerfannsmed.utställningenavslutadesmedentemadagomalbaniendärlejla Hadzic,KuGschefpåSarajevoAochTiranakontoren,höllföredragochpresenteradeKuGsarbetei regionen. Ny!hemsida!www.chwb.orgUnderårethararbetetmedattbyggaennywebbplatspåbörjats.Syftet varatttaframenmodernochfunktionellwebbplatsmedanvändarvänligwebbdesign.uppdraget gicktillbyrånfamiljenpangeaistockholmefterenupphandlingsprocess.webbplatseninnehåller egnasektionerförrespektivelandsamtenövergripandedel.denkommerattvaramobilanpassad, skresponsiv,dåflerochflersurfarpåsinamobiltelefoner.iwebbgruppenharrepresentanterfrån allakontoringått.lansering20mars2014. PatentKuGharvarumärkesskyddatsittnamnhosPatentAochRegistreringsverket(PRV,både KulturarvutanGränser och CulturalHeritagewithoutBorders. Ådahlska!stipendiet2011erhöllKuG50000krfrånfamiljenÅdahltillminneavKuGsordförande AndreasÅdahl,attutdelassomstipendiumà10000krunderfemårtillmedarbetareinom organisationenellerpersonersomsamarbetarmedkugiolikaprojekt. 2013årsstipendiumtilldelastvåavKuGsfältchefer;LejlaHadzic,chefförKuGskontoriBosnienA HercegovinaochAlbanienochSaliShoshi,chefförKosovokontoret.Hadzickommerattanvändasitt stipendiumförenresatillnasaretisambandmedettprojektkringrestaureringavenmarknadsplats. Shoshivillanvändasittstipendiumförattgenomföraenmasterutbildningikulturturismförattknyta kulturarvsfrågortillbesöksnäring. TidigarestipendiatärAnaMaricfrånBosnienAHercegovinaförsinforskningiarkeologi.Återstårtvå stipendierattutdela. KulturarvutanGränsersstyrelseledamöterochpersonalhardeltagitiolikaexternakonferenseroch möten.nedanföljernågraexempel. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 8

10 Byggnadsvårdenskonvent2A4oktober2013 KuGdeltogpåettinformationstorgochdelade utmaterialomkugsverksamhetihantverkslaboratorietslokalerimariestad,delav Göteborgsuniversitet.LottaBylanderrepresenteradeKuG.334personerdeltog. SvenskaInstitutetiAtenanordnadeenkonferensiKavallaiGreklandomarkeologioch ottomansktkulturarv.kugsverksamhetpresenteradesavstyrelseledamotjohanmårtelius ochgeneralsekreterareannikamagnusson,5a7december. BIDRAGSGIVAREOCHFINANSIÄRER DenstörstafinansiärenavKuGsprogramärSidamedenandelomca50%.AvtaletmedSidaom samarbetepåvästrabalkanförlängdesmedtvåårochärnugiltigtframtomslutetav2015med ytterligare20msekföråren2014och2015.under2013utbetalades10,7msekförverksamheten påvästrabalkan.sidaharocksåfinansieratettpilotprojektförvitrysslandunder2013med2msek. PlanernaärattfortsättamedettlängreinsatsavtalförkulturarvsprogramiVitrysslandmendetärän såoklarthurdenyaregionstrategiernaförösteuropakommerattfyllasmedoperativtinnehåll. EttantalbidragfrånEUkommissionengårtillverksamheteriKosovo,BosnienAHercegovinaoch Albanien. AmerikanskaambassadengerstödtillettantalprojektiKosovo.KulturministerietiKosovo finansierarocksåendelinsatservilketytterligareförstärkerdetlokalaengagemanget. DengrekiskastiftelsenStavrosNiarchosFoundationfinansierardelaravdenregionalamuseiA verksamhetenpåvästrabalkan. Enradandramindrestödkommerfrånolikainternationellastiftelser(sesid15 SvenskaInstitutetgerstödgenomsittprogramCreativeForcetillKuGssamarbetemedenlokal organisationikenya. Vidslutetav2013erhöllKuGettstörrekontraktmedenvolymom2,4MSEKfrånPostkodLotteriets KulturstiftelseförettprojektomhistorieberättandefrånSyrien. LiksomtidigareårharRiksantikvarieämbetetbidragitmedstödtillKuGom160000kronor. Underåretharstiftelsenmottagit18850kronorfrånallmänheten.Gåvofondsparandetharunder 2013tillförtstiftelsenandelariAktieAAnsvartillettmarknadsvärdeav1648kronor. EnlistaöverKuGsprojektochprogramunder2013återfinnspåsidorna15A16. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 9

11 EXTERNAPÅVERKANSFAKTOREROCHRISKER Kulturarvärinteheltokontroversielltochkanutnyttjasavmakthavareipolitiskasyftenföregen vinningochkontroll.därförärdetviktigtmedlokalförankringochförståelseiarbetetmedattskapa förutsättningarförmänniskorsrättatttadelavkulturarvet.hänsynmåstetastillolikauppfattningar ochavvägningarvidtassåattvårainsatserverkarförettfredsbyggandeochstärkandeav demokratiskaprocesser.kugharlångerfarenhetfrånarbetepåvästrabalkanmedvälförankrade kontormedmycketkompetentpersonalvarförvikanorienteraossidessakomplexamiljöerpåett effektivtsätt. Politiskaochsäkerhetsmässigarisker KuGverkarikonfliktAochpostkonfliktländervilketärförenatbådemedpolitiskaoch säkerhetsmässigarisker.förberedelserför,liksomgenomförandetavprojektpåverkasoftaav oförutsägbarhändelseutvecklingiländerna.långtgångenprojektplaneringkanomkullkastasav politiskaförändringarellersäkerhetsmässigaförsämringar.politiskatillsättningarinom statsförvaltningengöriblandattdelaravsamarbetetstannaruppmenhittillshardetalltidkunnat fortsättautannågradirektaavbrott.korruptionfrodasocksåoftaidennatypavmiljöochinnebär ocksåenrisksomhelatidenmåsteuppmärksammasförattmotverkas. LändernapåVästraBalkanärförhållandevisstabilaidagslägetävenomdetfinnsmissnöjemedden fördapolitikenpåsinahåll.ibosnienahercegovinaärdetsnararedenickefördapolitikensomskapar vissoro.kosovoärfortfarandeettlandsombefinnersigienfasavövergångmedomfattande närvaroavfn/natokontingenter.politiskaförändringarmedföroftautbytenavallastatstjänstemän påhögrenivåvilketbromsararbetetundervissaperioder. IandraländerdärKuGäraktivsåsomKenyaochVitrysslandärsvårareattbedömamengenerelltkan konstaterasattkulturarvsinsatserkanspelaenavgöranderollförfredochdemokratiijustsvåra miljöerochdettamedförettvisstrisktagande. Projektrisker Detsomärmindreförutsägbartidagslägetärhurvikanfortsättamedverksamheterdåsignalerna frånvårhuvudfinansiärsidaäroklara.förattmotverkaosäkerhetenkringfinansieringochsamtidigt breddavårportföljochregionalaspridningsökervinyafinansiärerochräknarmedhögrekapacitet påsekretariatetistockholmnäravvecklingenavkontorenpåbalkanärgenomförd.förseningari självständighetsprocessenärenriskfaktorisig. Enbredareprojektportföljmedmångaolikafinansiärerkaneventuelltmedföraökaderiskerom flexibiliteteniprojektuppläggenbegränsasavfinansiärenochkravställspåsamfinansieringsominte alltidgårattsynkroniseraitid.likasåärvalutakursförändringarettriskmomentochbankavgifter svårkalkyleradevilketmåsteiakttas.dessaprojektriskerkanmedfördeltasuppviddialogmed finansiäreninnanavtalsluts,förattundvikabelastningpådetegnakapitalet. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

12 Förattsäkerställaengoduthållighetochförmågaattbäraderiskersomstiftelsenmöterisin verksamhetärdetavytterstaviktattstiftelsensegnakapitalutvecklasitaktmedverksamhetenoch därmedbidratillenlångsiktigstabilitet. ORGANISATIONOCHADMINISTRATION ImajgenomfördesenomfattandeinternrevisionavKuGpåuppdragavSidagenomrevisionsbyrån Ernst&Young,ensåkalladISK(InternStyrningochKontroll.Syftetvarattgöraenöversiktlig granskningurettinternkontrollaperspektivförattdärefterkunnagerekommendationeromev. förbättringsområden.ivillkorenföruppdragetlyftesföljandefokusområden: 1.Organisationensledningochorganisationsstruktur 2.Riskhanteringsamtpolicyochrutineriövrigtrörandekorruption 3.Revision,upphandlingochfinansiellstyrning(inklusiveriktlinjerochregelefterlevnad 4.Vidarebefordranavmedel/subgranting Ettantalrekommendationerredovisadesmeduppmaningattimplementeraochförtydligadessai organisationen,främstgällandeattestordning,upphandlingsregler,antikorruptionspolicy.kughar stärktdessafunktionerytterligareochharsträvatunderåretattökatydlighet,tillgänglighetoch transparens.enuppföljningavvissarekommendationerskertillsidaiårsrapportför2013. DåKuGerhållitfleranyabidragharmannoteratökadekravpårapporteringochredovisningochatt sammagivareharolikakravförolikabidragvilketärfalletföreuochsida.dettainnebärattmertid måsteläggaspåbådeallmänochfinansielladministrationvilketökarpersonalkostnadernai motsvarandegrad. UnderåretharmanarbetatmedattansökaommedelfrånsvenskaPostkodLotterietsKulturstiftelse förettberättarprojektisyrien,benämntalahakawati.ansökanbeviljadesidecemberochkughar inrättatenprojektledartjänstmedstart1januari2014. KuGstrelokalkontorpåVästraBalkan KuGharettkontoriTirana,Albanienmed10anställdaochettkontoriSarajevoiBosnienA Hercegovinamedfemanställda.LejlaHadzicharvaritchefförbådakontorenunder2013och ansvaratförkugsverksamhetiländerna.verksamhetenharvuxitliksomantaletanställda,främstpå Albanienkontoret.DetregionalaarbetetutgårfrämstfrånKuGsSarajevokontor.Enutannonseringav chefspostenisarajevoskeddevidårsskiftet. KuGskontoriKosovoledsavSaliShoshisenkontoretöppnade2001.Kontoretharfortsattväxai antalanställdaochkapacitet,ochverksamhetenharocksåbreddatsavsevärt.kontorethade37 anställdaigenomsnittunder2013. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

13 KuGshuvudkontoriSverige Kanslietharunder2013fortsattatthyralokalerifastighetenpåSabbatsbergsvägen6.Circonovaär underhyresgästertillkug.detharvaritfleranställdapåsekretariatetunder2013medökande verksamhetinomnyaområdenvilketkräverupparbetandeavnyarutinerparallelltmedavveckling avfältkontorenvilketocksåkräverinsatseravadministrativkaraktär. UnderåretanställdesennygeneralsekreterareAnnikaMagnusson(majdåMargaretaHuséngicki pension(juni.annikaharlångerfarenhetavinternationelltutvecklingsarbeteocharbetatpå Migrationsverket,Sida,UDochsomambassadöriSenegal. VidhuvudkontoretförKuGiStockholmharföljandepersonervaritanställda:JoannaLeblanc ekonomiansvarig,dianawaltersmuseisamordnare,helenareuterswärdprojektledareochlotta Bylanderkoordinator. RedovisningsbyrånAndCountingAB,harutförtredovisningochekonomihanteringpåkonsultbasis(ca 50%tomjuli2013dåJoannaLeblancanställdes. IårharenannanbedömninggjortsavkostnadernaförKuGsadministrativaverksamhetochviräknar medenadministrativkostnadom8%. PåsamtligakontorochinteminstpåsekretariatetiStockholmbedrivsettutvecklingsarbeteföratt breddaverksamhetensåvälinnehållsligtsomresursmässigt.dettautvecklingsarbetefinansierasinom ramenföradministrationvilketärrimligtochnaturligt. STYRELSE,REVISOREROCHPERSONAL KuGsstyrelseharhaftföljandesammansättningunder2013: ChristinavonArbin,ordförande,valdavstyrelsen,(tomaugusti IngAMarieMunktell,utseddavICOM,valdavstyrelsentillordförande(fr.omseptember AndreasHeymowski,viceordförande,valdavstyrelsen SvenAErikKöhlin,skattmästare,valdavstyrelsen LenaHejll,sekreterare,utseddavICOM KlasGrinell,valdavstyrelsen,nyledamotfr.omdecember2013 ChristerGustafsson,utseddavRiksantikvarieämbetet HannaGårdstedt,utseddavICOMOS MalinMyrinutseddavICOMOS JohanMårtelius,utseddavSverigesArkitekter ChristinavonArbin,utseddavstyrelsen2010ochordförandesendess,avgickurstyrelsenaugusti 2013ochnyledamotKlasGrinellvaldesinavstyrelsenidecember. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

14 MargaretaBiörnstadochBengtO.H.Johanssonharvaritadjungeradetillstyrelsensom hedersledamöter. Styrelsenharunder2013sammanträttvidsjutillfällen: 29januariAextraförbeslutavstrategiskaplanen2013A2016ochadministrativariktlinjer 5mars ordinarie 6aprilAextraförbeslutavnygeneralsekreterare 21majAordinariemedgodkännandeavårsredovisning juniAextrafördiskussionomsjälvständighetförlokalkontoren 4september ordinarie 10december ordinarie RevisorerharvaritrevisionsbolagetKPMGABmedhuvudansvarigauktoriseraderevisornHenrikLind ocharkitektendicklindberg,sverigesarkitekter.henriklindharavsvenskinsamlingskontroll utsettsattocksåvarakontorevisorförkugsplusgirokontoförinsamling901404a4,s.k.90akonto. KuGsstyrelsebeståravframståendespecialisterpåkulturarvsområdet.Degöriblandinsatserinom projektverksamhet. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER IPristina,Kosovo,hyrKuGkontoravenavdeanställda.Hyreskostnadenuppgårtill1000Europer månad.kugssekreterarelenahejllharvaritengageradocharvoderadförsittarbetemed museifrågorivitrysslandochfåttersättningpå64200kronorinkl.moms.viceordförandeandreas HeymowskiochstyrelseledamotChristerGustafssonharpåuppdragavKuGdeltagitistudiebesök ochförelästpåminskuniversitetochfördettaerhållitarvodeom24000krrespektive28000krinkl. momsinklusiveförberedelsetid. VÄSENTLIGAHÄNDELSEREFTERBALANSDAGEN DetflerårigaavtaletmedSidalöpteutden31december2013.Sidabeviljadeijanuari2014fortsatt stödpå12,2(2014och8,1(2015miljonerkronorförregionalochlandspecifikverksamhetpå Balkanförperioden2014A2015. PostkodLotterietsKulturstiftelsebeviljadeettbidragom2,4MSEKförprojektetalAHakawati, historieberättandefrånsyrien. FyrabidragsansökningarförutvecklingavBalkanMuseumNetworkochprojektiVitryssland,Turkiet ochkenyahargodkäntsavsvenskainstitutetochdetsamladebidragetuppgårtill1,6msek. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

15 FRAMTIDAUTVECKLING Denstrategiskaplanenför2013A2016harsåsomtidigarebeskrivitslagtgrundenförett kvalitetsarbeteinomhelaorganisationendärmålochresultatstyrningsamtuppföljningoch rapporteringkraftfulltförbättrats.dettagerengodbasförsjälvständigakontorpåbalkanoch ytterligareinsatserförattstärkakapacitetenpådessakontorkommerattskeunder2014och2015. DeutbytensomskerredanidagmellanVästraBalkanochandrainsatsersåsomtexVitrysslandska fortsättaäveniframtiden.viserdetsomennaturligdeliutvecklingenavnyaområdenattdelamed sigavvårametoderocharbetssätt. Dengeografiskaspridningenframöverärdelvisavgörandekringfinansieringsmöjligheternaochen merstrategisksatsningpåenvissregionbörutkristalliserasrelativtsnart.omdetblirmöjligtsatsar vipåflerländerkringvitryssland.detärocksåtroligtattinsatsenkringhistorieberättandeomsyrien kanledatillflerinsatseriregionmellanöstern.museiprojektetikenyafortsättertvåårtillochkan troligenutökasframföralltidetlandetmenkanskeocksåspridastillflergrannländer. StudierärplaneradeförinsatseriTurkietochGeorgien. ÅRETSRESULTAT Iresultaträkningenredovisasettunderskottom163773kronor.Summanisinhelhethärrörsigfrån etttidigareunderskottinomprojektet CivilSocietyEngagement sominleddes2011därkugingicki ettkonsortiumsomleddesavtransilvaniatrustirumänien.transilvaniatrustvarkoordinatoroch hanteradeprojektetsomfinansieradesaveu,ipa2009 CivilSocietyFacilitymedetttotaltbelopp omeuro femorganisationerdeltogiverksamhetenochsamtligaunderleverantörer kontrakteradesviatransilvaniatrust.iuppläggetförprojektetingickattsamtligaleverantörer finansieradesinainsatseriförväg.projektansvarigförkuguppgerattplaneradbudgetvaralltförlåg ochattsamtligaorganisationersomdeltogharförloratpengarpådettaprojekt.samtliga medverkandeorganisationerharsenaredeltagitienutvärderinggenomfördaveukommissionendå manframförtklagomålochsynpunkterpådenundermåligaskötselnfråntransilvaniatrust. Denslutligakommentarenärattifortsättningenaldriggåmedikonsortiersomledsavokänd organisation.gemensammaaktionerförattfåklarhetochersättningfråntransilvaniatrusthar genomförtsvidettflertaltillfällen. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

16 AKTIVAAVTAL Land Givare Projektnamn Projektperiod Bidrag General TheNationalHeritage CHwBsupport 2013 SEK Board Belarus SIDA CooperationwithBelarusin 2012A2013 SEK theareaofculturalheritage Regional+ Albania,Kosovo SIDA CHwB SidaAgreement 2012A2015 SEK RegionalWestern TheStavrosNiarchos Spreadingtheword: Nov2011A andadultsinthew.balkans Balkans Foundation sustainableaccessible museumsfordisabledchildren Dec2014! RegionalWestern Balkans EU(PHARE WesternBalkanAFrom historicalintegrationto contemporaryactive participation. Jan2012Adec Albania GermanEmbassy Contributiontowards ConservationofMosaics July2012 January Albania ICSC SpaçPrison Dec2013 Dec 2014 $10000 Bosniaand Herzegovina EULIFELONG LEARNING DiscoveringtheArchaeologists ofeurope(disco October2012 October Bosniaand Herzegovina EUPHARE BridgestotheFuture Science,Conservation, Tech&EducationinStolac Nov2012 Jan Bosniaand Herzegovina IslamicCommunity, Sarajevo Conservationofwallpaintings inferhadijamosque,sarajevo Nov2011 April Kenya SwedishInstitute Journeysofpeace travelling exhibition 2013A2014 SEK Kosovo USAmbassadorsFund forpreservationof CulturalHeritage. Conservationand RevitalizationofVushtrri s Castle Aug2011A Aug2013 $ Kosovo USEmbassyviaFund forpreservationof CulturalHeritage. Conservationand RevitalizationofHydroA electricalmuseuminprizren Aug2011Aug 2013 $ Kosovo EU(IPA LocalDevelopmentProject WelcomeinDukagjini Kosovo USAmbasadorsfund Conservationandrestoration forpreservaa ofvushtrrihammam tionofcultural Heritage2012! Kosovo CulturalHeritage PreservationFund Restorationandrevitalization ofthewineryof StStefan ChruchinVelikaHoca Nov2011A Oct2012 Nov 2013 Nov2013AApr 2015 $132!475!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $197,870 StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt

Läs mer