Årsredovisning ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Stiftelsen Kulturarv utan Gränser Org nr Räkenskapsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Stiftelsen Kulturarv utan Gränser Org nr 802401-1259 Räkenskapsåret 2013 2014-05-20."

Transkript

1

2 Årsredovisning Stiftelsen Kulturarv utan Gränser Org nr Räkenskapsåret 2013!! Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 2-17 Resultaträkning 18 Balansräkning Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter 26 Omslagsbild BrudfrånZhupaAområdetisödraKosovo. Dentusenårigatraditionenattmålabrudenärpåvägattdöut ochutförsidagaven65aårigkvinnasomfortsätterattförberedaunga brudarenligtkosovotradition. Tregyllenecirklarsymboliserardecykleravlivetsomärknutnatill varandragenomdevägarsommankorsarundersinlivstid.deinre rödacirklarnaärsymbolerförfertilitet. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 1

3 StiftelsenKulturarvutanGränser Organisationsnummer802401:1259 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖR2013 SAMMANFATTNING KulturarvutanGränsersverksamhetunder2013,harframföralltinneburitenökadkonsolideringav insatserpåvästrabalkan,intensivmetodutvecklingmedsyfteatthöjakvaliténiprogramoch rapporteringsamtinledningavenstrategiskutblickmotnyaländerochregioner.denstrategiska planenför2013a2016somantogsibörjanavåretväglederarbetetochförtydligardemålsomvarit organisationensledstjärnoralltsedanstart.behovenattstärkakulturarviländersomdrabbatsav konflikter,politisktförtryckellermiljöförstöringtycksinteminskamedtiden. Ivårtuppdragingårattfrämjasåvälmaterielltsomimmaterielltkulturarvvilkettydligtframgårurvår programportföljmedalltifrånstorarestaureringsprojekt,utbildningsinsatser,museiverksamhetoch historiebeskrivning.förattökamedvetenhetochförståelseförkulturarvetsbetydelseinkluderas tolkningavkulturhistoriskaaspekteriprogramverksamheten.ettintegreratarbetssättökar förståelsenochskaparbättreförutsättningarförhållbarastrukturer. DetharvaritettintensivtårmedmångapågåendeprojektinteminstiKosovo.Inomdetregionala programmetharsexbyggnadsvårdslägergenomförts,etableringavbalkanmuseumnetworkm.m. LyckosammaprogramhargenomförsiKenyaochiVitrysslandvilketläggergrundförnyaområden. Viharpåbörjatenprocessförattstärkavårtvarumärkeochinledningsvisskaffatvarumärkesskydd förkugsomsvenskorganisationochföljeruppdettamednödvändigainternationellatillståndföratt skyddavårverksamhetideländerdärviärverksamma. SjälvständighetsprocessenärigångochsamtligakontorpåVästraBalkanharpresenteratolika lösningardärfriståendestiftelserienfranchisemodellkanblienframkomligväg.fältkontorenär alltmersjälvgåendeochhartydligtledarskapvilketuppmärksammasirespektivelandhossåväl inhemskainstitutionerocholikagivarorganisationer.sekretariatethararbetatmycketföratt förbättradenfinansiellarapporteringenmedutökaddelegeringochansvartillfältkontoren. Kraftfullasatsningarhargenomförtspåattsökamedelfrånenstorvariationavgivarevilketframgåri årsredovisningen.dentotalaomsättningenförkugunder2013harökatigenochvolymenserutatt fortsättaienökandetrend. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 2

4 ÄNDAMÅL KuGärenoberoendesvenskenskildorganisationsomarbetarföratträddaochvårdamaterielltoch immaterielltkulturarvsomhotasavkrig,naturkatastrofer,vanskötsel,fattigdomellerpolitiskaoch socialakonflikter.viserarbetetsomennödvändigdelistärkandetavdemokratiskaprocesseroch mänskligarättigheter.kugäropartisknärdetgällerparterikonflikter,meninteneutralnärdet gällerallasrätttillkulturarv nuochiframtiden. KuGarbetarmedkulturarvsomenaktivkraftiförsoning,fredsbyggandeochsocialochekonomisk utvecklinggenomattskapakapacitet,medvetenhetochmöjligheternärdetgällerattbevaraoch räddakulturarv. KuGarbetarförjämlikhet,ickeAdiskriminering,delaktighet,ansvarsskyldighetochöppenhet. VårVISIONärattallamänniskorharrättattglädjasåtochbrukakulturarvet. VårtUPPDRAGärattfrämjakulturarvetsomenrättighetochenresurs.KuGsamarbetarmeddet civilasamhälletochinstitutionerpåallanivåerförattstärkafredsbyggande,främjahållbar socioekonomiskochdemokratiskutvecklingsamtförverkligandetavmänskligarättigheter. KulturarvutanGränserärenregistreradstiftelsemedhuvudkontoriStockholmochfältkontormed lokalanställdpersonalialbanien,bosnienahercegovinaochkosovo. MÅLUPPFYLLELSE2013 Allmänt Ibörjanavåretantogstyrelsenenstrategiskplanför2013A2016sombeskrivermål,visioner, värdegrundochuppdragförallverksamhetsomkulturarvutangränserbedriver.denstrategiska planenlyfterframdemålsomfunnitsmedsenstartavorganisationenpåettsamlatsättochgeren operativstyrningsåattresultatocheffektersynliggörsännubättreäntidigare.iprocessenförattta framplanenharsamtligamedarbetareochstyrelsemedlemmardeltagit.treövergripandemålhar identifieratsochblirvägledandeeftertillämpningidenlokalakontextenivarjeenskiltfall.genom dessamålochmålahierarkisomsedanföljer,skapassystemochverktygföratttydligareredovisa resultat. Målenärföljande: 1. Attdetcivilasamhälletblirmerdynamisktochattkulturarvsinstitutionertarmeransvar. 2. Attkulturarvärenuppskattadochutnyttjadsocial,ekonomisk,kulturellochmiljömässig resursfördetcivilasamhälletochdestatligainstitutionernapålokalnivå. 3. Attenbredareyrkeskårinomkulturarvsområdetkanantautmaningarattbevarakulturarvet ansvarsfulltimångaländer. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 3

5 KulturarvutanGränserharsinfrämstaverksamhetförlagdtillländernapåVästraBalkan.Där genomförsettstortantalprogramochprojektmedsyfteattfrämjakulturarvetsomenrättighetoch resurs.under2013harmycketkraftlagtspåatthöjakapaciteteniorganisationenförattökakvalitén irapporteringsamtinförabättreresultatstyrninginomprogramverksamhetenmedinförandeav tydligaverktygialladelaravenprogramcykel.denutvärderingsomgenomfördesislutetav2011 lyfteframmångagodaresultatochmåluppfyllelsersomsedanladegrundenförenutvecklingavnya metoderochutbildningimålochresultatstyrning.medbättremätinstrumentochframtagandeaven gemensamstrategiförhelaorganisationensominnehållerövergripandemålformuleringar nedbrutnaieffekterochkonkretaresultatfårviocksåenbättrestadgaivartviärpåvägsamtkan beläggadettamedgodrapportering. IavtaletmedSidaföråren2012A2013utveckladeshandlingsplanernaförverksamheteninomsåvälde regionalaprogrammensomdelandspecifikatillattföljamålenurdenstrategiskaplanenmedett resultatramverksomefterfrågadesavuppdragsgivaren.delandspecifikaprogrammenpåvästra Balkanväxer,inteminstp.g.a.bidragfrånenradandragivareänSida.Kontorenirespektiveland, dvs.ikosovo,albanienochbosnienahercegovina,ärskickligapåattsökamedelochpresentera kulturarvsfrågornapåettbetydelsefulltsätt.ävennationellamyndigheteroch utbildningsinstitutionerpåverkasochblirmedvetnaomviktenavkulturarvetsbetydelseför samhälletochmedborgarna.deregionalaprogrammensominnehållermuseisamverkanoch byggnadsvårdslägerbidrarpåetteffektivtsätttillfredochförsoningdådetöppnaruppförmöten överallagränser.under2013harkugocksåfåttinmedverkanfrånandralandprogramsåsom deltagarefrånvitryssland. Ettkonkretarbetemedattförverkligadensjälvständighetsprocesssomtidigareaviseratsför kontorenpåvästrabalkanharinlettsunder2013.enfranchisemodellkankommaatttillämpasmed etableringavfriståendestiftelsersomföljernationelllagstiftning.rättigheterochskyldigheter mellandensvenskastiftelsenochdenyastiftelsernapåvästrabalkankommerattreglerasiavtal. Arbetetmeddennaavvecklingkommerattpågåunderhela2014samtenbitini2015.Med gemensamtvarumärkeochenvälutarbetadmetodblirsamarbetetframöverfruktbartfastpåett annorlundasättochmednyaperspektiv.detkommerocksåattfrigöraresurserförsekretariateti Stockholmförenutökningavverksamheterinyaregioner. 1.Projektochandraaktiviteter,VästraBalkan Regionaltutbildningssamarbete KuGgenomförde6byggnadsvårdslägerunder2013iAlbanien,BosnienAHercegovina,Serbienoch Kosovoförstudenterochungaarkitekter.Sammanlagtdeltog150personerfrån22länderochde restaurerade20mindreobjekt.restaureringsprojektensyftarinteenbarttillåterbyggnadav kulturhistorisktintressantabyggnaderutanärlikamycketenförsoningsprocessgenomattskapa förståelseförvarandraskulturer.iserbienarbetademanmedenvinkällaredärhantverkarefrån Kosovosamarbetademedserbiskahantverkskollegorförförstagången. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 4

6 Byggnadsvårdslägersomkonceptharnuinkluderats sompraktikiläroplanervidtreregionalauniversitet ochytterligaretvåärunderutarbetande (UniversiteteniPristinaochBelgrad.Arbetsmodellen ärinteunikisigmendetsomgördessa byggnadsvårdslägerspeciellaärhurmanarbetarmed lokalförankringochengagerarinvånarepådeplatser därlägrenhålls.detharocksåvaritlyckosamtattlåta barnochskolklasserengagerasochpåsåvistidigt skapaenförståelseförviktenavattvärnaomkulturarvet. Byggnadsvårdsläger!i!Stolac,!BiH Regionalamuseinätverk IsyfteattfrämjautvecklingmotmerdemokratiskaochöppnamuseerpåBalkanharenradinitiativ tagitsalltsedan2006medutställningar,workshopsochuppbyggnadavettnätverkavaktiva museidirektörer.under2013haretableringavenenskildorganisationkallad BalkanMuseum Network processatsochmed19medlemmarfrånsamtligaländerpåvästrabalkansåharocksåen styrelseformerats.inomramenförnätverketgenomfördesenstorkonferens MeetSeeDo medett 60Ataldeltagarefrånhelaregionen. UtöverstödfrånSidatilldetregionalamuseinätverket,erhållerKuGbidragfråndengrekiska stiftelsenstavrosniarchosfoundationvilketframföralltmöjliggörettlångsiktigtarbetemedfokus påfunktionshindradebarnochvuxna.arbetetbelönadesmedettinternationelltprisfrånzero Project,eninternationellorganisationsomförespråkarrättigheterförpersonermed funktionsnedsättning. Albanien KontoretiAlbanienadministrerarochansvararför merpartenkringdebyggnadsvårdslägersomgenomförs iregionen.fleralägerharhållitsigjirokastraisödra Albanienochdärharocksåenradstörrerenoveringar genomförtssåsomtexbabametohusetsomockså invigdesiapril2013. EnstudieöverkulturarvssektorniAlbaniengenomfördes avkontoretunder2013.därframgårattkulturarvsa sektornlyderunderenradtungainstitutionellastrukturersomledertilllångaochkomplexa processerförattkommatillskottmedåtgärderförbevarandeavkulturarv.denationella strategiernapekaråtattanvändakulturarvsomendrivkraftituristnäringen.enslutsatssomkugs kontordrarärattfortsättaengageraossilokalaprojektförattfrämjarättentillkulturarv. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 5

7 Kosovo KontoretiKosovoärmycketvälförankratinomsektornkulturarvbådepånationellochlokalnivå. Erfarenhetenfrånattarbetainteraktivtmedkommuninvånareochlokalaorganisationermedsyfte attförbättranaturaochkulturarvharletttillenmodellsomnutillämpasi7utvaldakommuner. Underåretharallmänhetenkallatstillfleralokalaforumdärmantillsammansvaltut79projektsom skainkluderasideframtidautvecklingsa planerna.projektenstödsavsidaocheu kommissionenochgårtillrestaureringav kulturarvsplatser,stadsplanering,turism m.m.detäruppenbartattkugskontori Kosovospelarenviktigrollattsamla aktörerförsåvälkonkretainsatsermen ocksåurettpolicyperspektiv.många privataägaredeltarirestaureringarrentkonkret. Vushtrri!castle,!Kosovo Medfinansielltstödfrånamerikanskaambassadenrestaurerasettturkisktbad(hamamistaden VushtrriochenvinkällareiVelikaHoca. VälkommentillDukagjin ärettturistprojektsombyggerpå flertaletavtidigarerestaureringarsomkugåstadkommitiområdet. Bosnien:Hercegovina EttantalprojektfinansieradeavEUsomlöperöverfleraårhargenomförtsavkontoretiSarajevo.I stadenstolacharkugarbetatmedattstärkabandenmellanturismochkulturmiljövårdoch därigenomkunnatökamedvetenhetenkringviktenavkulturarvochbevarandehosallmänheten. Workshopsochvisningarförskolorochturistaktörerhargenomförts,enappochwebsidahartagits fram.ettbyggnadsvårdslägergenomfördesijajcemedett40ataldeltagarefrånländeriregionen. 2.Projektochaktiviteter,andraländer KuGsarbeteharfortsattmedengeografiskochfinansiellbreddning. Vitryssland IVitrysslandharettarbeteinletts,medstödfrånSidaförattidentifieraettmeromfattandestöd utifrånetträttighetsperspektivinommuseiaochrestaureringsområdet.studiebesök, erfarenhetsbyten,föreläsningarochplaneringaocharbetsmötenhargenomförtsunder2013.ett betydandearbetehargjortsförattidentifierasamarbetspartnerivitryssland,förståproblemenoch förutsättningarnaattarbetaivitryssland,samtattutarbetaettavgränsatförslag.ihuvudsakkommer stödetattfokuserapåattbrytaisoleringeninomkulturarvsområdetivitryssland,genomattbygga kapacitetgenomutbyten,utbildningarochattsetillattdeviktigastereglerochnormerfinns översattatillvitryskaspråket. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 6

8 Någraavdegenomfördaaktiviteternaunder2013harvaritett studiebesökistockholmochuppsalameddeltagarefrån20vitryska museerochkulturarvsinstitutionersamttvådeltagarefrånlitauen.i samarbetemedhistoriskamuseetochmuseumgustavianum,erbjöd KuGettflertalstudiebesök,erfarenhetsutbytensamtdiskussionerom utmaningarochmöjligheterförmuseiinstitutionernaivitryssland, utifrånegnabehovochprioriteringar. VitryskapartnerharocksåtagitdelavKuGsverksamheteriSverige, KosovoochrestaureringslägretiGjirokastra,Albania.!!!!Studiebesök!i!Anatomiska!teatern,!!!!!!Museum!Gustavianum!i!Uppsala.! Kenya JourneysofPeaceärettprojektsomproduceratsavKuGisamarbetemeddenkenyanskaenskilda organisationenthecommunitypeacemuseumsheritagefoundation.projektetsyftartillattstärka fredligsamexistensgenomattlänkaihoptraditionellakulturermedaktuellafrågorinomdelokala samhällena. Genomattanvändaenvandringsutställningsom plattform,underlättarjourneysofpeacedialogoch förståelseförfrågoromhiv/aidsochkvinnlig könsstympning.andraviktigafrågorärboskapsstöld, miljöochklimatförändringar.merän4000kvinnor, mänochbarnhardeltagitiolikaworkshopkring utställningen,ävenpersonerfrånavlägsnaplatser. JourneysofPeacebyggerpådetgemensammaochdeladekulturarvhosKenyasolikafolkgrupper,för attfrämjarespekt,förståelseochfredligsamexistens.projektetharåstadkommitstorpåverkaninom mångaområdenatillexempelatttillförafärsktvattentillbyaririftvalley,främjakvinnors deltagandeifredsrådochundervisningförhundratalsskolbarnomöstafrikansktarvochtraditioner. ProjektetfinansierasavSvenskaInstitutetsCreativeForceprogram. 3.KuGsverksamhetiSverige ResursnätverkKulturarvutanGränserharunder2012A2013byggtuppettresursnätverkmed personer,främstfrånsverige,medexpertkompetenskringkulturarvsfrågor.nätverketuppgårtill80 personerochbeståravmuseiloger,hantverkare,arkitekter,projektledare,stadsplanerare, byggnadsantikvarier.dessapersonerkan,utifråninstitutionellanknytning,samverkamedkugvid behov.informationsmötemedpresentationavkugsverksamhetavstyrelsen,genomfördesden12 mars2013påkungligatekniskahögskolanistockholm,isamarbetemedktharkitekturdär47 personerdeltog. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 7

9 ! PlaneringF!och!organisationsmöteIaprilgenomfördesettorganisationsmöteiGjirokastra,Albanien därstyrelseochrepresentanterfrånsamtligakontorpåbalkanochsverigeträffades.syftetvaratt kopplakugsprojektochprogramtilldennyastrategiskaplanenochtillettresultatbaserat(rba arbetssättmedinriktningpåetträttighetsperspektiv(rbm.workshopsochseminariergenomfördes irbaochrbm,självständighetsprocessochkommunikationsamtstudiebesöktillfleraobjektsom restaureratsavkug.underbesöketigjirokastragenomfördeseninvigningavdetskbabametoa huset,restaureratavkug,inärvaroavalbanienskulturministerochsverigeschargéd affaires. Albanienutställning!på!Museum!GustavianumUtställningen EnsmakavAlbanien AomAlbaniens kulturarv,ägderumpåmuseumgustavianumiuppsala14junia1september.enpresentationavkug ochdetrestaureringsarbetesomgenomförsivärldsarvsstadengjirokastraiformav byggnadsvårdslägerfannsmed.utställningenavslutadesmedentemadagomalbaniendärlejla Hadzic,KuGschefpåSarajevoAochTiranakontoren,höllföredragochpresenteradeKuGsarbetei regionen. Ny!hemsida!www.chwb.orgUnderårethararbetetmedattbyggaennywebbplatspåbörjats.Syftet varatttaframenmodernochfunktionellwebbplatsmedanvändarvänligwebbdesign.uppdraget gicktillbyrånfamiljenpangeaistockholmefterenupphandlingsprocess.webbplatseninnehåller egnasektionerförrespektivelandsamtenövergripandedel.denkommerattvaramobilanpassad, skresponsiv,dåflerochflersurfarpåsinamobiltelefoner.iwebbgruppenharrepresentanterfrån allakontoringått.lansering20mars2014. PatentKuGharvarumärkesskyddatsittnamnhosPatentAochRegistreringsverket(PRV,både KulturarvutanGränser och CulturalHeritagewithoutBorders. Ådahlska!stipendiet2011erhöllKuG50000krfrånfamiljenÅdahltillminneavKuGsordförande AndreasÅdahl,attutdelassomstipendiumà10000krunderfemårtillmedarbetareinom organisationenellerpersonersomsamarbetarmedkugiolikaprojekt. 2013årsstipendiumtilldelastvåavKuGsfältchefer;LejlaHadzic,chefförKuGskontoriBosnienA HercegovinaochAlbanienochSaliShoshi,chefförKosovokontoret.Hadzickommerattanvändasitt stipendiumförenresatillnasaretisambandmedettprojektkringrestaureringavenmarknadsplats. Shoshivillanvändasittstipendiumförattgenomföraenmasterutbildningikulturturismförattknyta kulturarvsfrågortillbesöksnäring. TidigarestipendiatärAnaMaricfrånBosnienAHercegovinaförsinforskningiarkeologi.Återstårtvå stipendierattutdela. KulturarvutanGränsersstyrelseledamöterochpersonalhardeltagitiolikaexternakonferenseroch möten.nedanföljernågraexempel. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 8

10 Byggnadsvårdenskonvent2A4oktober2013 KuGdeltogpåettinformationstorgochdelade utmaterialomkugsverksamhetihantverkslaboratorietslokalerimariestad,delav Göteborgsuniversitet.LottaBylanderrepresenteradeKuG.334personerdeltog. SvenskaInstitutetiAtenanordnadeenkonferensiKavallaiGreklandomarkeologioch ottomansktkulturarv.kugsverksamhetpresenteradesavstyrelseledamotjohanmårtelius ochgeneralsekreterareannikamagnusson,5a7december. BIDRAGSGIVAREOCHFINANSIÄRER DenstörstafinansiärenavKuGsprogramärSidamedenandelomca50%.AvtaletmedSidaom samarbetepåvästrabalkanförlängdesmedtvåårochärnugiltigtframtomslutetav2015med ytterligare20msekföråren2014och2015.under2013utbetalades10,7msekförverksamheten påvästrabalkan.sidaharocksåfinansieratettpilotprojektförvitrysslandunder2013med2msek. PlanernaärattfortsättamedettlängreinsatsavtalförkulturarvsprogramiVitrysslandmendetärän såoklarthurdenyaregionstrategiernaförösteuropakommerattfyllasmedoperativtinnehåll. EttantalbidragfrånEUkommissionengårtillverksamheteriKosovo,BosnienAHercegovinaoch Albanien. AmerikanskaambassadengerstödtillettantalprojektiKosovo.KulturministerietiKosovo finansierarocksåendelinsatservilketytterligareförstärkerdetlokalaengagemanget. DengrekiskastiftelsenStavrosNiarchosFoundationfinansierardelaravdenregionalamuseiA verksamhetenpåvästrabalkan. Enradandramindrestödkommerfrånolikainternationellastiftelser(sesid15 SvenskaInstitutetgerstödgenomsittprogramCreativeForcetillKuGssamarbetemedenlokal organisationikenya. Vidslutetav2013erhöllKuGettstörrekontraktmedenvolymom2,4MSEKfrånPostkodLotteriets KulturstiftelseförettprojektomhistorieberättandefrånSyrien. LiksomtidigareårharRiksantikvarieämbetetbidragitmedstödtillKuGom160000kronor. Underåretharstiftelsenmottagit18850kronorfrånallmänheten.Gåvofondsparandetharunder 2013tillförtstiftelsenandelariAktieAAnsvartillettmarknadsvärdeav1648kronor. EnlistaöverKuGsprojektochprogramunder2013återfinnspåsidorna15A16. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 9

11 EXTERNAPÅVERKANSFAKTOREROCHRISKER Kulturarvärinteheltokontroversielltochkanutnyttjasavmakthavareipolitiskasyftenföregen vinningochkontroll.därförärdetviktigtmedlokalförankringochförståelseiarbetetmedattskapa förutsättningarförmänniskorsrättatttadelavkulturarvet.hänsynmåstetastillolikauppfattningar ochavvägningarvidtassåattvårainsatserverkarförettfredsbyggandeochstärkandeav demokratiskaprocesser.kugharlångerfarenhetfrånarbetepåvästrabalkanmedvälförankrade kontormedmycketkompetentpersonalvarförvikanorienteraossidessakomplexamiljöerpåett effektivtsätt. Politiskaochsäkerhetsmässigarisker KuGverkarikonfliktAochpostkonfliktländervilketärförenatbådemedpolitiskaoch säkerhetsmässigarisker.förberedelserför,liksomgenomförandetavprojektpåverkasoftaav oförutsägbarhändelseutvecklingiländerna.långtgångenprojektplaneringkanomkullkastasav politiskaförändringarellersäkerhetsmässigaförsämringar.politiskatillsättningarinom statsförvaltningengöriblandattdelaravsamarbetetstannaruppmenhittillshardetalltidkunnat fortsättautannågradirektaavbrott.korruptionfrodasocksåoftaidennatypavmiljöochinnebär ocksåenrisksomhelatidenmåsteuppmärksammasförattmotverkas. LändernapåVästraBalkanärförhållandevisstabilaidagslägetävenomdetfinnsmissnöjemedden fördapolitikenpåsinahåll.ibosnienahercegovinaärdetsnararedenickefördapolitikensomskapar vissoro.kosovoärfortfarandeettlandsombefinnersigienfasavövergångmedomfattande närvaroavfn/natokontingenter.politiskaförändringarmedföroftautbytenavallastatstjänstemän påhögrenivåvilketbromsararbetetundervissaperioder. IandraländerdärKuGäraktivsåsomKenyaochVitrysslandärsvårareattbedömamengenerelltkan konstaterasattkulturarvsinsatserkanspelaenavgöranderollförfredochdemokratiijustsvåra miljöerochdettamedförettvisstrisktagande. Projektrisker Detsomärmindreförutsägbartidagslägetärhurvikanfortsättamedverksamheterdåsignalerna frånvårhuvudfinansiärsidaäroklara.förattmotverkaosäkerhetenkringfinansieringochsamtidigt breddavårportföljochregionalaspridningsökervinyafinansiärerochräknarmedhögrekapacitet påsekretariatetistockholmnäravvecklingenavkontorenpåbalkanärgenomförd.förseningari självständighetsprocessenärenriskfaktorisig. Enbredareprojektportföljmedmångaolikafinansiärerkaneventuelltmedföraökaderiskerom flexibiliteteniprojektuppläggenbegränsasavfinansiärenochkravställspåsamfinansieringsominte alltidgårattsynkroniseraitid.likasåärvalutakursförändringarettriskmomentochbankavgifter svårkalkyleradevilketmåsteiakttas.dessaprojektriskerkanmedfördeltasuppviddialogmed finansiäreninnanavtalsluts,förattundvikabelastningpådetegnakapitalet. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

12 Förattsäkerställaengoduthållighetochförmågaattbäraderiskersomstiftelsenmöterisin verksamhetärdetavytterstaviktattstiftelsensegnakapitalutvecklasitaktmedverksamhetenoch därmedbidratillenlångsiktigstabilitet. ORGANISATIONOCHADMINISTRATION ImajgenomfördesenomfattandeinternrevisionavKuGpåuppdragavSidagenomrevisionsbyrån Ernst&Young,ensåkalladISK(InternStyrningochKontroll.Syftetvarattgöraenöversiktlig granskningurettinternkontrollaperspektivförattdärefterkunnagerekommendationeromev. förbättringsområden.ivillkorenföruppdragetlyftesföljandefokusområden: 1.Organisationensledningochorganisationsstruktur 2.Riskhanteringsamtpolicyochrutineriövrigtrörandekorruption 3.Revision,upphandlingochfinansiellstyrning(inklusiveriktlinjerochregelefterlevnad 4.Vidarebefordranavmedel/subgranting Ettantalrekommendationerredovisadesmeduppmaningattimplementeraochförtydligadessai organisationen,främstgällandeattestordning,upphandlingsregler,antikorruptionspolicy.kughar stärktdessafunktionerytterligareochharsträvatunderåretattökatydlighet,tillgänglighetoch transparens.enuppföljningavvissarekommendationerskertillsidaiårsrapportför2013. DåKuGerhållitfleranyabidragharmannoteratökadekravpårapporteringochredovisningochatt sammagivareharolikakravförolikabidragvilketärfalletföreuochsida.dettainnebärattmertid måsteläggaspåbådeallmänochfinansielladministrationvilketökarpersonalkostnadernai motsvarandegrad. UnderåretharmanarbetatmedattansökaommedelfrånsvenskaPostkodLotterietsKulturstiftelse förettberättarprojektisyrien,benämntalahakawati.ansökanbeviljadesidecemberochkughar inrättatenprojektledartjänstmedstart1januari2014. KuGstrelokalkontorpåVästraBalkan KuGharettkontoriTirana,Albanienmed10anställdaochettkontoriSarajevoiBosnienA Hercegovinamedfemanställda.LejlaHadzicharvaritchefförbådakontorenunder2013och ansvaratförkugsverksamhetiländerna.verksamhetenharvuxitliksomantaletanställda,främstpå Albanienkontoret.DetregionalaarbetetutgårfrämstfrånKuGsSarajevokontor.Enutannonseringav chefspostenisarajevoskeddevidårsskiftet. KuGskontoriKosovoledsavSaliShoshisenkontoretöppnade2001.Kontoretharfortsattväxai antalanställdaochkapacitet,ochverksamhetenharocksåbreddatsavsevärt.kontorethade37 anställdaigenomsnittunder2013. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

13 KuGshuvudkontoriSverige Kanslietharunder2013fortsattatthyralokalerifastighetenpåSabbatsbergsvägen6.Circonovaär underhyresgästertillkug.detharvaritfleranställdapåsekretariatetunder2013medökande verksamhetinomnyaområdenvilketkräverupparbetandeavnyarutinerparallelltmedavveckling avfältkontorenvilketocksåkräverinsatseravadministrativkaraktär. UnderåretanställdesennygeneralsekreterareAnnikaMagnusson(majdåMargaretaHuséngicki pension(juni.annikaharlångerfarenhetavinternationelltutvecklingsarbeteocharbetatpå Migrationsverket,Sida,UDochsomambassadöriSenegal. VidhuvudkontoretförKuGiStockholmharföljandepersonervaritanställda:JoannaLeblanc ekonomiansvarig,dianawaltersmuseisamordnare,helenareuterswärdprojektledareochlotta Bylanderkoordinator. RedovisningsbyrånAndCountingAB,harutförtredovisningochekonomihanteringpåkonsultbasis(ca 50%tomjuli2013dåJoannaLeblancanställdes. IårharenannanbedömninggjortsavkostnadernaförKuGsadministrativaverksamhetochviräknar medenadministrativkostnadom8%. PåsamtligakontorochinteminstpåsekretariatetiStockholmbedrivsettutvecklingsarbeteföratt breddaverksamhetensåvälinnehållsligtsomresursmässigt.dettautvecklingsarbetefinansierasinom ramenföradministrationvilketärrimligtochnaturligt. STYRELSE,REVISOREROCHPERSONAL KuGsstyrelseharhaftföljandesammansättningunder2013: ChristinavonArbin,ordförande,valdavstyrelsen,(tomaugusti IngAMarieMunktell,utseddavICOM,valdavstyrelsentillordförande(fr.omseptember AndreasHeymowski,viceordförande,valdavstyrelsen SvenAErikKöhlin,skattmästare,valdavstyrelsen LenaHejll,sekreterare,utseddavICOM KlasGrinell,valdavstyrelsen,nyledamotfr.omdecember2013 ChristerGustafsson,utseddavRiksantikvarieämbetet HannaGårdstedt,utseddavICOMOS MalinMyrinutseddavICOMOS JohanMårtelius,utseddavSverigesArkitekter ChristinavonArbin,utseddavstyrelsen2010ochordförandesendess,avgickurstyrelsenaugusti 2013ochnyledamotKlasGrinellvaldesinavstyrelsenidecember. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

14 MargaretaBiörnstadochBengtO.H.Johanssonharvaritadjungeradetillstyrelsensom hedersledamöter. Styrelsenharunder2013sammanträttvidsjutillfällen: 29januariAextraförbeslutavstrategiskaplanen2013A2016ochadministrativariktlinjer 5mars ordinarie 6aprilAextraförbeslutavnygeneralsekreterare 21majAordinariemedgodkännandeavårsredovisning juniAextrafördiskussionomsjälvständighetförlokalkontoren 4september ordinarie 10december ordinarie RevisorerharvaritrevisionsbolagetKPMGABmedhuvudansvarigauktoriseraderevisornHenrikLind ocharkitektendicklindberg,sverigesarkitekter.henriklindharavsvenskinsamlingskontroll utsettsattocksåvarakontorevisorförkugsplusgirokontoförinsamling901404a4,s.k.90akonto. KuGsstyrelsebeståravframståendespecialisterpåkulturarvsområdet.Degöriblandinsatserinom projektverksamhet. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER IPristina,Kosovo,hyrKuGkontoravenavdeanställda.Hyreskostnadenuppgårtill1000Europer månad.kugssekreterarelenahejllharvaritengageradocharvoderadförsittarbetemed museifrågorivitrysslandochfåttersättningpå64200kronorinkl.moms.viceordförandeandreas HeymowskiochstyrelseledamotChristerGustafssonharpåuppdragavKuGdeltagitistudiebesök ochförelästpåminskuniversitetochfördettaerhållitarvodeom24000krrespektive28000krinkl. momsinklusiveförberedelsetid. VÄSENTLIGAHÄNDELSEREFTERBALANSDAGEN DetflerårigaavtaletmedSidalöpteutden31december2013.Sidabeviljadeijanuari2014fortsatt stödpå12,2(2014och8,1(2015miljonerkronorförregionalochlandspecifikverksamhetpå Balkanförperioden2014A2015. PostkodLotterietsKulturstiftelsebeviljadeettbidragom2,4MSEKförprojektetalAHakawati, historieberättandefrånsyrien. FyrabidragsansökningarförutvecklingavBalkanMuseumNetworkochprojektiVitryssland,Turkiet ochkenyahargodkäntsavsvenskainstitutetochdetsamladebidragetuppgårtill1,6msek. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

15 FRAMTIDAUTVECKLING Denstrategiskaplanenför2013A2016harsåsomtidigarebeskrivitslagtgrundenförett kvalitetsarbeteinomhelaorganisationendärmålochresultatstyrningsamtuppföljningoch rapporteringkraftfulltförbättrats.dettagerengodbasförsjälvständigakontorpåbalkanoch ytterligareinsatserförattstärkakapacitetenpådessakontorkommerattskeunder2014och2015. DeutbytensomskerredanidagmellanVästraBalkanochandrainsatsersåsomtexVitrysslandska fortsättaäveniframtiden.viserdetsomennaturligdeliutvecklingenavnyaområdenattdelamed sigavvårametoderocharbetssätt. Dengeografiskaspridningenframöverärdelvisavgörandekringfinansieringsmöjligheternaochen merstrategisksatsningpåenvissregionbörutkristalliserasrelativtsnart.omdetblirmöjligtsatsar vipåflerländerkringvitryssland.detärocksåtroligtattinsatsenkringhistorieberättandeomsyrien kanledatillflerinsatseriregionmellanöstern.museiprojektetikenyafortsättertvåårtillochkan troligenutökasframföralltidetlandetmenkanskeocksåspridastillflergrannländer. StudierärplaneradeförinsatseriTurkietochGeorgien. ÅRETSRESULTAT Iresultaträkningenredovisasettunderskottom163773kronor.Summanisinhelhethärrörsigfrån etttidigareunderskottinomprojektet CivilSocietyEngagement sominleddes2011därkugingicki ettkonsortiumsomleddesavtransilvaniatrustirumänien.transilvaniatrustvarkoordinatoroch hanteradeprojektetsomfinansieradesaveu,ipa2009 CivilSocietyFacilitymedetttotaltbelopp omeuro femorganisationerdeltogiverksamhetenochsamtligaunderleverantörer kontrakteradesviatransilvaniatrust.iuppläggetförprojektetingickattsamtligaleverantörer finansieradesinainsatseriförväg.projektansvarigförkuguppgerattplaneradbudgetvaralltförlåg ochattsamtligaorganisationersomdeltogharförloratpengarpådettaprojekt.samtliga medverkandeorganisationerharsenaredeltagitienutvärderinggenomfördaveukommissionendå manframförtklagomålochsynpunkterpådenundermåligaskötselnfråntransilvaniatrust. Denslutligakommentarenärattifortsättningenaldriggåmedikonsortiersomledsavokänd organisation.gemensammaaktionerförattfåklarhetochersättningfråntransilvaniatrusthar genomförtsvidettflertaltillfällen. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

16 AKTIVAAVTAL Land Givare Projektnamn Projektperiod Bidrag General TheNationalHeritage CHwBsupport 2013 SEK Board Belarus SIDA CooperationwithBelarusin 2012A2013 SEK theareaofculturalheritage Regional+ Albania,Kosovo SIDA CHwB SidaAgreement 2012A2015 SEK RegionalWestern TheStavrosNiarchos Spreadingtheword: Nov2011A andadultsinthew.balkans Balkans Foundation sustainableaccessible museumsfordisabledchildren Dec2014! RegionalWestern Balkans EU(PHARE WesternBalkanAFrom historicalintegrationto contemporaryactive participation. Jan2012Adec Albania GermanEmbassy Contributiontowards ConservationofMosaics July2012 January Albania ICSC SpaçPrison Dec2013 Dec 2014 $10000 Bosniaand Herzegovina EULIFELONG LEARNING DiscoveringtheArchaeologists ofeurope(disco October2012 October Bosniaand Herzegovina EUPHARE BridgestotheFuture Science,Conservation, Tech&EducationinStolac Nov2012 Jan Bosniaand Herzegovina IslamicCommunity, Sarajevo Conservationofwallpaintings inferhadijamosque,sarajevo Nov2011 April Kenya SwedishInstitute Journeysofpeace travelling exhibition 2013A2014 SEK Kosovo USAmbassadorsFund forpreservationof CulturalHeritage. Conservationand RevitalizationofVushtrri s Castle Aug2011A Aug2013 $ Kosovo USEmbassyviaFund forpreservationof CulturalHeritage. Conservationand RevitalizationofHydroA electricalmuseuminprizren Aug2011Aug 2013 $ Kosovo EU(IPA LocalDevelopmentProject WelcomeinDukagjini Kosovo USAmbasadorsfund Conservationandrestoration forpreservaa ofvushtrrihammam tionofcultural Heritage2012! Kosovo CulturalHeritage PreservationFund Restorationandrevitalization ofthewineryof StStefan ChruchinVelikaHoca Nov2011A Oct2012 Nov 2013 Nov2013AApr 2015 $132!475!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $197,870 StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

17 PROJEKTANSÖKNINGAR2013 Land Givare Projektnamn Projektperiod Bidrag Albania MinistryofCulture Ekakusheka MarADec Albania EU SkillsforEmployabilityof 40months Tomorrow Albania EU WesternBalkanBase 36months Albania PrinceClausFund Emergencyinterventions 150days Albania EU Craftsmenskillsexchange Sep2014A Sep Albania AlbaniaA Kosovo USEmbassy EU TrainingforMarubiMuseum 2013A2014 $85000 IPACrossBorders CooperationProgramme 2012A (84%frånEU Bosniaand Herzegovina Montenegro IPACBCMNEBiH SustainableTourismand CulturalHeritage 2014/ Bosniaand Herzegovina EU Makeityours 2014/ (90%frånEU Bosniaand Herzegovina Bosniaand Herzegovina U.S.EmbassySarajevo, BosniaandHerzegovina U.S.EmbassySarajevo, BosniaandHerzegovina Disabledpeopleinmuseums 2014/15 $20836 DISCOADiscoveringthe ArchaeologistsofEurope 2012A14:Bosnia& Herzegovina 2014 $11420 Bosniaand Herzegovina Norwegianembassy DISCOADiscoveringthe ArchaeologistsofEurope 2012A14:BiH BAM Kenya Kenya Commonwealth Foundation Commonwealth Foundation JourneysofPeace 2013A2014 Notsuccessful YouthForPeace 2014A2015 Notsuccessful Kenya PrinceClausFund YouthForPeace 2014A Kenya USAID WaterforPeace 2014A2016 USD Kenya SwedishInstitute YouthforPeace 2014A2015 SEK Kosovo USAmbassadorFund Kosovo ConservationandRevitalisaA tionofkullapepshiinjunik 2012A Notsuccessful Kosovo& Albania EUAIPACrossBorders CooperationProgramme "UNITE"AUtilizingnetworks intourismestablishments 2012A Waiting(reservelist Kosovo EUfunds "CultureforallIII" 2013A BudgetN/A.Shortlisted fullapplicationtobe submitted Kosovo U.S.EmbassyPristinaA AmbassadorsFundfor "CataloguingDragash" 2013A $ Waiting(June2014result StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

18 CulturalPreservation Kosovo UNESCO RevitalizationofNovoBrdo Castle 2013A announcement Waiting Syria SwedishPostcodeLottery alahakawati thestoryteller 2014A SEK !! FLERÅRSJÄMFÖRELSE Ekonomiskutvecklingisammandrag Intäkter Kostnader A A A A A A Finansiellaposter A43324 A18156 A A Bokslutsdispositioner Åretsöverskott/underskott : : :186670! FÖRSLAGTILLDISPOSITIONBETRÄFFANDESTIFTELSENSUNDERSKOTT2013 Styrelsenbeslutaratttillförfogandeståendeöverskott(kronorutgör: balanseratöverskott åretsunderskott A disponerassåatt inyräkningöverförs StiftelsensresultatochställningiövrigtframgåravefterföljanderesultatAochbalansräkningmed tilläggsupplysningar. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

19 Resultaträkning Not Organisationens intäkter Bidrag från allmänheten Bidrag från myndigheter och organisationer Bidrag från Sida Övriga intäkter Gåvofond Aktie-Ansvar Organisationens kostnader Kostnader avseende ideella verksamheten 2, Förvaltningskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Valutakursdifferenser Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Kapitalvinster, uppskrivning av värdepapper Resultat efter finansiella poster Årets resultat StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

20 Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Moms Kosovo Fordringar hos SIDA och övriga bidragsgivare Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer