Årsredovisning ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Stiftelsen Kulturarv utan Gränser Org nr Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Stiftelsen Kulturarv utan Gränser Org nr 802401-1259 Räkenskapsåret 2013 2014-05-20."

Transkript

1

2 Årsredovisning Stiftelsen Kulturarv utan Gränser Org nr Räkenskapsåret 2013!! Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 2-17 Resultaträkning 18 Balansräkning Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter 26 Omslagsbild BrudfrånZhupaAområdetisödraKosovo. Dentusenårigatraditionenattmålabrudenärpåvägattdöut ochutförsidagaven65aårigkvinnasomfortsätterattförberedaunga brudarenligtkosovotradition. Tregyllenecirklarsymboliserardecykleravlivetsomärknutnatill varandragenomdevägarsommankorsarundersinlivstid.deinre rödacirklarnaärsymbolerförfertilitet. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 1

3 StiftelsenKulturarvutanGränser Organisationsnummer802401:1259 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖR2013 SAMMANFATTNING KulturarvutanGränsersverksamhetunder2013,harframföralltinneburitenökadkonsolideringav insatserpåvästrabalkan,intensivmetodutvecklingmedsyfteatthöjakvaliténiprogramoch rapporteringsamtinledningavenstrategiskutblickmotnyaländerochregioner.denstrategiska planenför2013a2016somantogsibörjanavåretväglederarbetetochförtydligardemålsomvarit organisationensledstjärnoralltsedanstart.behovenattstärkakulturarviländersomdrabbatsav konflikter,politisktförtryckellermiljöförstöringtycksinteminskamedtiden. Ivårtuppdragingårattfrämjasåvälmaterielltsomimmaterielltkulturarvvilkettydligtframgårurvår programportföljmedalltifrånstorarestaureringsprojekt,utbildningsinsatser,museiverksamhetoch historiebeskrivning.förattökamedvetenhetochförståelseförkulturarvetsbetydelseinkluderas tolkningavkulturhistoriskaaspekteriprogramverksamheten.ettintegreratarbetssättökar förståelsenochskaparbättreförutsättningarförhållbarastrukturer. DetharvaritettintensivtårmedmångapågåendeprojektinteminstiKosovo.Inomdetregionala programmetharsexbyggnadsvårdslägergenomförts,etableringavbalkanmuseumnetworkm.m. LyckosammaprogramhargenomförsiKenyaochiVitrysslandvilketläggergrundförnyaområden. Viharpåbörjatenprocessförattstärkavårtvarumärkeochinledningsvisskaffatvarumärkesskydd förkugsomsvenskorganisationochföljeruppdettamednödvändigainternationellatillståndföratt skyddavårverksamhetideländerdärviärverksamma. SjälvständighetsprocessenärigångochsamtligakontorpåVästraBalkanharpresenteratolika lösningardärfriståendestiftelserienfranchisemodellkanblienframkomligväg.fältkontorenär alltmersjälvgåendeochhartydligtledarskapvilketuppmärksammasirespektivelandhossåväl inhemskainstitutionerocholikagivarorganisationer.sekretariatethararbetatmycketföratt förbättradenfinansiellarapporteringenmedutökaddelegeringochansvartillfältkontoren. Kraftfullasatsningarhargenomförtspåattsökamedelfrånenstorvariationavgivarevilketframgåri årsredovisningen.dentotalaomsättningenförkugunder2013harökatigenochvolymenserutatt fortsättaienökandetrend. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 2

4 ÄNDAMÅL KuGärenoberoendesvenskenskildorganisationsomarbetarföratträddaochvårdamaterielltoch immaterielltkulturarvsomhotasavkrig,naturkatastrofer,vanskötsel,fattigdomellerpolitiskaoch socialakonflikter.viserarbetetsomennödvändigdelistärkandetavdemokratiskaprocesseroch mänskligarättigheter.kugäropartisknärdetgällerparterikonflikter,meninteneutralnärdet gällerallasrätttillkulturarv nuochiframtiden. KuGarbetarmedkulturarvsomenaktivkraftiförsoning,fredsbyggandeochsocialochekonomisk utvecklinggenomattskapakapacitet,medvetenhetochmöjligheternärdetgällerattbevaraoch räddakulturarv. KuGarbetarförjämlikhet,ickeAdiskriminering,delaktighet,ansvarsskyldighetochöppenhet. VårVISIONärattallamänniskorharrättattglädjasåtochbrukakulturarvet. VårtUPPDRAGärattfrämjakulturarvetsomenrättighetochenresurs.KuGsamarbetarmeddet civilasamhälletochinstitutionerpåallanivåerförattstärkafredsbyggande,främjahållbar socioekonomiskochdemokratiskutvecklingsamtförverkligandetavmänskligarättigheter. KulturarvutanGränserärenregistreradstiftelsemedhuvudkontoriStockholmochfältkontormed lokalanställdpersonalialbanien,bosnienahercegovinaochkosovo. MÅLUPPFYLLELSE2013 Allmänt Ibörjanavåretantogstyrelsenenstrategiskplanför2013A2016sombeskrivermål,visioner, värdegrundochuppdragförallverksamhetsomkulturarvutangränserbedriver.denstrategiska planenlyfterframdemålsomfunnitsmedsenstartavorganisationenpåettsamlatsättochgeren operativstyrningsåattresultatocheffektersynliggörsännubättreäntidigare.iprocessenförattta framplanenharsamtligamedarbetareochstyrelsemedlemmardeltagit.treövergripandemålhar identifieratsochblirvägledandeeftertillämpningidenlokalakontextenivarjeenskiltfall.genom dessamålochmålahierarkisomsedanföljer,skapassystemochverktygföratttydligareredovisa resultat. Målenärföljande: 1. Attdetcivilasamhälletblirmerdynamisktochattkulturarvsinstitutionertarmeransvar. 2. Attkulturarvärenuppskattadochutnyttjadsocial,ekonomisk,kulturellochmiljömässig resursfördetcivilasamhälletochdestatligainstitutionernapålokalnivå. 3. Attenbredareyrkeskårinomkulturarvsområdetkanantautmaningarattbevarakulturarvet ansvarsfulltimångaländer. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 3

5 KulturarvutanGränserharsinfrämstaverksamhetförlagdtillländernapåVästraBalkan.Där genomförsettstortantalprogramochprojektmedsyfteattfrämjakulturarvetsomenrättighetoch resurs.under2013harmycketkraftlagtspåatthöjakapaciteteniorganisationenförattökakvalitén irapporteringsamtinförabättreresultatstyrninginomprogramverksamhetenmedinförandeav tydligaverktygialladelaravenprogramcykel.denutvärderingsomgenomfördesislutetav2011 lyfteframmångagodaresultatochmåluppfyllelsersomsedanladegrundenförenutvecklingavnya metoderochutbildningimålochresultatstyrning.medbättremätinstrumentochframtagandeaven gemensamstrategiförhelaorganisationensominnehållerövergripandemålformuleringar nedbrutnaieffekterochkonkretaresultatfårviocksåenbättrestadgaivartviärpåvägsamtkan beläggadettamedgodrapportering. IavtaletmedSidaföråren2012A2013utveckladeshandlingsplanernaförverksamheteninomsåvälde regionalaprogrammensomdelandspecifikatillattföljamålenurdenstrategiskaplanenmedett resultatramverksomefterfrågadesavuppdragsgivaren.delandspecifikaprogrammenpåvästra Balkanväxer,inteminstp.g.a.bidragfrånenradandragivareänSida.Kontorenirespektiveland, dvs.ikosovo,albanienochbosnienahercegovina,ärskickligapåattsökamedelochpresentera kulturarvsfrågornapåettbetydelsefulltsätt.ävennationellamyndigheteroch utbildningsinstitutionerpåverkasochblirmedvetnaomviktenavkulturarvetsbetydelseför samhälletochmedborgarna.deregionalaprogrammensominnehållermuseisamverkanoch byggnadsvårdslägerbidrarpåetteffektivtsätttillfredochförsoningdådetöppnaruppförmöten överallagränser.under2013harkugocksåfåttinmedverkanfrånandralandprogramsåsom deltagarefrånvitryssland. Ettkonkretarbetemedattförverkligadensjälvständighetsprocesssomtidigareaviseratsför kontorenpåvästrabalkanharinlettsunder2013.enfranchisemodellkankommaatttillämpasmed etableringavfriståendestiftelsersomföljernationelllagstiftning.rättigheterochskyldigheter mellandensvenskastiftelsenochdenyastiftelsernapåvästrabalkankommerattreglerasiavtal. Arbetetmeddennaavvecklingkommerattpågåunderhela2014samtenbitini2015.Med gemensamtvarumärkeochenvälutarbetadmetodblirsamarbetetframöverfruktbartfastpåett annorlundasättochmednyaperspektiv.detkommerocksåattfrigöraresurserförsekretariateti Stockholmförenutökningavverksamheterinyaregioner. 1.Projektochandraaktiviteter,VästraBalkan Regionaltutbildningssamarbete KuGgenomförde6byggnadsvårdslägerunder2013iAlbanien,BosnienAHercegovina,Serbienoch Kosovoförstudenterochungaarkitekter.Sammanlagtdeltog150personerfrån22länderochde restaurerade20mindreobjekt.restaureringsprojektensyftarinteenbarttillåterbyggnadav kulturhistorisktintressantabyggnaderutanärlikamycketenförsoningsprocessgenomattskapa förståelseförvarandraskulturer.iserbienarbetademanmedenvinkällaredärhantverkarefrån Kosovosamarbetademedserbiskahantverkskollegorförförstagången. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 4

6 Byggnadsvårdslägersomkonceptharnuinkluderats sompraktikiläroplanervidtreregionalauniversitet ochytterligaretvåärunderutarbetande (UniversiteteniPristinaochBelgrad.Arbetsmodellen ärinteunikisigmendetsomgördessa byggnadsvårdslägerspeciellaärhurmanarbetarmed lokalförankringochengagerarinvånarepådeplatser därlägrenhålls.detharocksåvaritlyckosamtattlåta barnochskolklasserengagerasochpåsåvistidigt skapaenförståelseförviktenavattvärnaomkulturarvet. Byggnadsvårdsläger!i!Stolac,!BiH Regionalamuseinätverk IsyfteattfrämjautvecklingmotmerdemokratiskaochöppnamuseerpåBalkanharenradinitiativ tagitsalltsedan2006medutställningar,workshopsochuppbyggnadavettnätverkavaktiva museidirektörer.under2013haretableringavenenskildorganisationkallad BalkanMuseum Network processatsochmed19medlemmarfrånsamtligaländerpåvästrabalkansåharocksåen styrelseformerats.inomramenförnätverketgenomfördesenstorkonferens MeetSeeDo medett 60Ataldeltagarefrånhelaregionen. UtöverstödfrånSidatilldetregionalamuseinätverket,erhållerKuGbidragfråndengrekiska stiftelsenstavrosniarchosfoundationvilketframföralltmöjliggörettlångsiktigtarbetemedfokus påfunktionshindradebarnochvuxna.arbetetbelönadesmedettinternationelltprisfrånzero Project,eninternationellorganisationsomförespråkarrättigheterförpersonermed funktionsnedsättning. Albanien KontoretiAlbanienadministrerarochansvararför merpartenkringdebyggnadsvårdslägersomgenomförs iregionen.fleralägerharhållitsigjirokastraisödra Albanienochdärharocksåenradstörrerenoveringar genomförtssåsomtexbabametohusetsomockså invigdesiapril2013. EnstudieöverkulturarvssektorniAlbaniengenomfördes avkontoretunder2013.därframgårattkulturarvsa sektornlyderunderenradtungainstitutionellastrukturersomledertilllångaochkomplexa processerförattkommatillskottmedåtgärderförbevarandeavkulturarv.denationella strategiernapekaråtattanvändakulturarvsomendrivkraftituristnäringen.enslutsatssomkugs kontordrarärattfortsättaengageraossilokalaprojektförattfrämjarättentillkulturarv. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 5

7 Kosovo KontoretiKosovoärmycketvälförankratinomsektornkulturarvbådepånationellochlokalnivå. Erfarenhetenfrånattarbetainteraktivtmedkommuninvånareochlokalaorganisationermedsyfte attförbättranaturaochkulturarvharletttillenmodellsomnutillämpasi7utvaldakommuner. Underåretharallmänhetenkallatstillfleralokalaforumdärmantillsammansvaltut79projektsom skainkluderasideframtidautvecklingsa planerna.projektenstödsavsidaocheu kommissionenochgårtillrestaureringav kulturarvsplatser,stadsplanering,turism m.m.detäruppenbartattkugskontori Kosovospelarenviktigrollattsamla aktörerförsåvälkonkretainsatsermen ocksåurettpolicyperspektiv.många privataägaredeltarirestaureringarrentkonkret. Vushtrri!castle,!Kosovo Medfinansielltstödfrånamerikanskaambassadenrestaurerasettturkisktbad(hamamistaden VushtrriochenvinkällareiVelikaHoca. VälkommentillDukagjin ärettturistprojektsombyggerpå flertaletavtidigarerestaureringarsomkugåstadkommitiområdet. Bosnien:Hercegovina EttantalprojektfinansieradeavEUsomlöperöverfleraårhargenomförtsavkontoretiSarajevo.I stadenstolacharkugarbetatmedattstärkabandenmellanturismochkulturmiljövårdoch därigenomkunnatökamedvetenhetenkringviktenavkulturarvochbevarandehosallmänheten. Workshopsochvisningarförskolorochturistaktörerhargenomförts,enappochwebsidahartagits fram.ettbyggnadsvårdslägergenomfördesijajcemedett40ataldeltagarefrånländeriregionen. 2.Projektochaktiviteter,andraländer KuGsarbeteharfortsattmedengeografiskochfinansiellbreddning. Vitryssland IVitrysslandharettarbeteinletts,medstödfrånSidaförattidentifieraettmeromfattandestöd utifrånetträttighetsperspektivinommuseiaochrestaureringsområdet.studiebesök, erfarenhetsbyten,föreläsningarochplaneringaocharbetsmötenhargenomförtsunder2013.ett betydandearbetehargjortsförattidentifierasamarbetspartnerivitryssland,förståproblemenoch förutsättningarnaattarbetaivitryssland,samtattutarbetaettavgränsatförslag.ihuvudsakkommer stödetattfokuserapåattbrytaisoleringeninomkulturarvsområdetivitryssland,genomattbygga kapacitetgenomutbyten,utbildningarochattsetillattdeviktigastereglerochnormerfinns översattatillvitryskaspråket. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 6

8 Någraavdegenomfördaaktiviteternaunder2013harvaritett studiebesökistockholmochuppsalameddeltagarefrån20vitryska museerochkulturarvsinstitutionersamttvådeltagarefrånlitauen.i samarbetemedhistoriskamuseetochmuseumgustavianum,erbjöd KuGettflertalstudiebesök,erfarenhetsutbytensamtdiskussionerom utmaningarochmöjligheterförmuseiinstitutionernaivitryssland, utifrånegnabehovochprioriteringar. VitryskapartnerharocksåtagitdelavKuGsverksamheteriSverige, KosovoochrestaureringslägretiGjirokastra,Albania.!!!!Studiebesök!i!Anatomiska!teatern,!!!!!!Museum!Gustavianum!i!Uppsala.! Kenya JourneysofPeaceärettprojektsomproduceratsavKuGisamarbetemeddenkenyanskaenskilda organisationenthecommunitypeacemuseumsheritagefoundation.projektetsyftartillattstärka fredligsamexistensgenomattlänkaihoptraditionellakulturermedaktuellafrågorinomdelokala samhällena. Genomattanvändaenvandringsutställningsom plattform,underlättarjourneysofpeacedialogoch förståelseförfrågoromhiv/aidsochkvinnlig könsstympning.andraviktigafrågorärboskapsstöld, miljöochklimatförändringar.merän4000kvinnor, mänochbarnhardeltagitiolikaworkshopkring utställningen,ävenpersonerfrånavlägsnaplatser. JourneysofPeacebyggerpådetgemensammaochdeladekulturarvhosKenyasolikafolkgrupper,för attfrämjarespekt,förståelseochfredligsamexistens.projektetharåstadkommitstorpåverkaninom mångaområdenatillexempelatttillförafärsktvattentillbyaririftvalley,främjakvinnors deltagandeifredsrådochundervisningförhundratalsskolbarnomöstafrikansktarvochtraditioner. ProjektetfinansierasavSvenskaInstitutetsCreativeForceprogram. 3.KuGsverksamhetiSverige ResursnätverkKulturarvutanGränserharunder2012A2013byggtuppettresursnätverkmed personer,främstfrånsverige,medexpertkompetenskringkulturarvsfrågor.nätverketuppgårtill80 personerochbeståravmuseiloger,hantverkare,arkitekter,projektledare,stadsplanerare, byggnadsantikvarier.dessapersonerkan,utifråninstitutionellanknytning,samverkamedkugvid behov.informationsmötemedpresentationavkugsverksamhetavstyrelsen,genomfördesden12 mars2013påkungligatekniskahögskolanistockholm,isamarbetemedktharkitekturdär47 personerdeltog. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 7

9 ! PlaneringF!och!organisationsmöteIaprilgenomfördesettorganisationsmöteiGjirokastra,Albanien därstyrelseochrepresentanterfrånsamtligakontorpåbalkanochsverigeträffades.syftetvaratt kopplakugsprojektochprogramtilldennyastrategiskaplanenochtillettresultatbaserat(rba arbetssättmedinriktningpåetträttighetsperspektiv(rbm.workshopsochseminariergenomfördes irbaochrbm,självständighetsprocessochkommunikationsamtstudiebesöktillfleraobjektsom restaureratsavkug.underbesöketigjirokastragenomfördeseninvigningavdetskbabametoa huset,restaureratavkug,inärvaroavalbanienskulturministerochsverigeschargéd affaires. Albanienutställning!på!Museum!GustavianumUtställningen EnsmakavAlbanien AomAlbaniens kulturarv,ägderumpåmuseumgustavianumiuppsala14junia1september.enpresentationavkug ochdetrestaureringsarbetesomgenomförsivärldsarvsstadengjirokastraiformav byggnadsvårdslägerfannsmed.utställningenavslutadesmedentemadagomalbaniendärlejla Hadzic,KuGschefpåSarajevoAochTiranakontoren,höllföredragochpresenteradeKuGsarbetei regionen. Ny!hemsida!www.chwb.orgUnderårethararbetetmedattbyggaennywebbplatspåbörjats.Syftet varatttaframenmodernochfunktionellwebbplatsmedanvändarvänligwebbdesign.uppdraget gicktillbyrånfamiljenpangeaistockholmefterenupphandlingsprocess.webbplatseninnehåller egnasektionerförrespektivelandsamtenövergripandedel.denkommerattvaramobilanpassad, skresponsiv,dåflerochflersurfarpåsinamobiltelefoner.iwebbgruppenharrepresentanterfrån allakontoringått.lansering20mars2014. PatentKuGharvarumärkesskyddatsittnamnhosPatentAochRegistreringsverket(PRV,både KulturarvutanGränser och CulturalHeritagewithoutBorders. Ådahlska!stipendiet2011erhöllKuG50000krfrånfamiljenÅdahltillminneavKuGsordförande AndreasÅdahl,attutdelassomstipendiumà10000krunderfemårtillmedarbetareinom organisationenellerpersonersomsamarbetarmedkugiolikaprojekt. 2013årsstipendiumtilldelastvåavKuGsfältchefer;LejlaHadzic,chefförKuGskontoriBosnienA HercegovinaochAlbanienochSaliShoshi,chefförKosovokontoret.Hadzickommerattanvändasitt stipendiumförenresatillnasaretisambandmedettprojektkringrestaureringavenmarknadsplats. Shoshivillanvändasittstipendiumförattgenomföraenmasterutbildningikulturturismförattknyta kulturarvsfrågortillbesöksnäring. TidigarestipendiatärAnaMaricfrånBosnienAHercegovinaförsinforskningiarkeologi.Återstårtvå stipendierattutdela. KulturarvutanGränsersstyrelseledamöterochpersonalhardeltagitiolikaexternakonferenseroch möten.nedanföljernågraexempel. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 8

10 Byggnadsvårdenskonvent2A4oktober2013 KuGdeltogpåettinformationstorgochdelade utmaterialomkugsverksamhetihantverkslaboratorietslokalerimariestad,delav Göteborgsuniversitet.LottaBylanderrepresenteradeKuG.334personerdeltog. SvenskaInstitutetiAtenanordnadeenkonferensiKavallaiGreklandomarkeologioch ottomansktkulturarv.kugsverksamhetpresenteradesavstyrelseledamotjohanmårtelius ochgeneralsekreterareannikamagnusson,5a7december. BIDRAGSGIVAREOCHFINANSIÄRER DenstörstafinansiärenavKuGsprogramärSidamedenandelomca50%.AvtaletmedSidaom samarbetepåvästrabalkanförlängdesmedtvåårochärnugiltigtframtomslutetav2015med ytterligare20msekföråren2014och2015.under2013utbetalades10,7msekförverksamheten påvästrabalkan.sidaharocksåfinansieratettpilotprojektförvitrysslandunder2013med2msek. PlanernaärattfortsättamedettlängreinsatsavtalförkulturarvsprogramiVitrysslandmendetärän såoklarthurdenyaregionstrategiernaförösteuropakommerattfyllasmedoperativtinnehåll. EttantalbidragfrånEUkommissionengårtillverksamheteriKosovo,BosnienAHercegovinaoch Albanien. AmerikanskaambassadengerstödtillettantalprojektiKosovo.KulturministerietiKosovo finansierarocksåendelinsatservilketytterligareförstärkerdetlokalaengagemanget. DengrekiskastiftelsenStavrosNiarchosFoundationfinansierardelaravdenregionalamuseiA verksamhetenpåvästrabalkan. Enradandramindrestödkommerfrånolikainternationellastiftelser(sesid15 SvenskaInstitutetgerstödgenomsittprogramCreativeForcetillKuGssamarbetemedenlokal organisationikenya. Vidslutetav2013erhöllKuGettstörrekontraktmedenvolymom2,4MSEKfrånPostkodLotteriets KulturstiftelseförettprojektomhistorieberättandefrånSyrien. LiksomtidigareårharRiksantikvarieämbetetbidragitmedstödtillKuGom160000kronor. Underåretharstiftelsenmottagit18850kronorfrånallmänheten.Gåvofondsparandetharunder 2013tillförtstiftelsenandelariAktieAAnsvartillettmarknadsvärdeav1648kronor. EnlistaöverKuGsprojektochprogramunder2013återfinnspåsidorna15A16. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport2013 9

11 EXTERNAPÅVERKANSFAKTOREROCHRISKER Kulturarvärinteheltokontroversielltochkanutnyttjasavmakthavareipolitiskasyftenföregen vinningochkontroll.därförärdetviktigtmedlokalförankringochförståelseiarbetetmedattskapa förutsättningarförmänniskorsrättatttadelavkulturarvet.hänsynmåstetastillolikauppfattningar ochavvägningarvidtassåattvårainsatserverkarförettfredsbyggandeochstärkandeav demokratiskaprocesser.kugharlångerfarenhetfrånarbetepåvästrabalkanmedvälförankrade kontormedmycketkompetentpersonalvarförvikanorienteraossidessakomplexamiljöerpåett effektivtsätt. Politiskaochsäkerhetsmässigarisker KuGverkarikonfliktAochpostkonfliktländervilketärförenatbådemedpolitiskaoch säkerhetsmässigarisker.förberedelserför,liksomgenomförandetavprojektpåverkasoftaav oförutsägbarhändelseutvecklingiländerna.långtgångenprojektplaneringkanomkullkastasav politiskaförändringarellersäkerhetsmässigaförsämringar.politiskatillsättningarinom statsförvaltningengöriblandattdelaravsamarbetetstannaruppmenhittillshardetalltidkunnat fortsättautannågradirektaavbrott.korruptionfrodasocksåoftaidennatypavmiljöochinnebär ocksåenrisksomhelatidenmåsteuppmärksammasförattmotverkas. LändernapåVästraBalkanärförhållandevisstabilaidagslägetävenomdetfinnsmissnöjemedden fördapolitikenpåsinahåll.ibosnienahercegovinaärdetsnararedenickefördapolitikensomskapar vissoro.kosovoärfortfarandeettlandsombefinnersigienfasavövergångmedomfattande närvaroavfn/natokontingenter.politiskaförändringarmedföroftautbytenavallastatstjänstemän påhögrenivåvilketbromsararbetetundervissaperioder. IandraländerdärKuGäraktivsåsomKenyaochVitrysslandärsvårareattbedömamengenerelltkan konstaterasattkulturarvsinsatserkanspelaenavgöranderollförfredochdemokratiijustsvåra miljöerochdettamedförettvisstrisktagande. Projektrisker Detsomärmindreförutsägbartidagslägetärhurvikanfortsättamedverksamheterdåsignalerna frånvårhuvudfinansiärsidaäroklara.förattmotverkaosäkerhetenkringfinansieringochsamtidigt breddavårportföljochregionalaspridningsökervinyafinansiärerochräknarmedhögrekapacitet påsekretariatetistockholmnäravvecklingenavkontorenpåbalkanärgenomförd.förseningari självständighetsprocessenärenriskfaktorisig. Enbredareprojektportföljmedmångaolikafinansiärerkaneventuelltmedföraökaderiskerom flexibiliteteniprojektuppläggenbegränsasavfinansiärenochkravställspåsamfinansieringsominte alltidgårattsynkroniseraitid.likasåärvalutakursförändringarettriskmomentochbankavgifter svårkalkyleradevilketmåsteiakttas.dessaprojektriskerkanmedfördeltasuppviddialogmed finansiäreninnanavtalsluts,förattundvikabelastningpådetegnakapitalet. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

12 Förattsäkerställaengoduthållighetochförmågaattbäraderiskersomstiftelsenmöterisin verksamhetärdetavytterstaviktattstiftelsensegnakapitalutvecklasitaktmedverksamhetenoch därmedbidratillenlångsiktigstabilitet. ORGANISATIONOCHADMINISTRATION ImajgenomfördesenomfattandeinternrevisionavKuGpåuppdragavSidagenomrevisionsbyrån Ernst&Young,ensåkalladISK(InternStyrningochKontroll.Syftetvarattgöraenöversiktlig granskningurettinternkontrollaperspektivförattdärefterkunnagerekommendationeromev. förbättringsområden.ivillkorenföruppdragetlyftesföljandefokusområden: 1.Organisationensledningochorganisationsstruktur 2.Riskhanteringsamtpolicyochrutineriövrigtrörandekorruption 3.Revision,upphandlingochfinansiellstyrning(inklusiveriktlinjerochregelefterlevnad 4.Vidarebefordranavmedel/subgranting Ettantalrekommendationerredovisadesmeduppmaningattimplementeraochförtydligadessai organisationen,främstgällandeattestordning,upphandlingsregler,antikorruptionspolicy.kughar stärktdessafunktionerytterligareochharsträvatunderåretattökatydlighet,tillgänglighetoch transparens.enuppföljningavvissarekommendationerskertillsidaiårsrapportför2013. DåKuGerhållitfleranyabidragharmannoteratökadekravpårapporteringochredovisningochatt sammagivareharolikakravförolikabidragvilketärfalletföreuochsida.dettainnebärattmertid måsteläggaspåbådeallmänochfinansielladministrationvilketökarpersonalkostnadernai motsvarandegrad. UnderåretharmanarbetatmedattansökaommedelfrånsvenskaPostkodLotterietsKulturstiftelse förettberättarprojektisyrien,benämntalahakawati.ansökanbeviljadesidecemberochkughar inrättatenprojektledartjänstmedstart1januari2014. KuGstrelokalkontorpåVästraBalkan KuGharettkontoriTirana,Albanienmed10anställdaochettkontoriSarajevoiBosnienA Hercegovinamedfemanställda.LejlaHadzicharvaritchefförbådakontorenunder2013och ansvaratförkugsverksamhetiländerna.verksamhetenharvuxitliksomantaletanställda,främstpå Albanienkontoret.DetregionalaarbetetutgårfrämstfrånKuGsSarajevokontor.Enutannonseringav chefspostenisarajevoskeddevidårsskiftet. KuGskontoriKosovoledsavSaliShoshisenkontoretöppnade2001.Kontoretharfortsattväxai antalanställdaochkapacitet,ochverksamhetenharocksåbreddatsavsevärt.kontorethade37 anställdaigenomsnittunder2013. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

13 KuGshuvudkontoriSverige Kanslietharunder2013fortsattatthyralokalerifastighetenpåSabbatsbergsvägen6.Circonovaär underhyresgästertillkug.detharvaritfleranställdapåsekretariatetunder2013medökande verksamhetinomnyaområdenvilketkräverupparbetandeavnyarutinerparallelltmedavveckling avfältkontorenvilketocksåkräverinsatseravadministrativkaraktär. UnderåretanställdesennygeneralsekreterareAnnikaMagnusson(majdåMargaretaHuséngicki pension(juni.annikaharlångerfarenhetavinternationelltutvecklingsarbeteocharbetatpå Migrationsverket,Sida,UDochsomambassadöriSenegal. VidhuvudkontoretförKuGiStockholmharföljandepersonervaritanställda:JoannaLeblanc ekonomiansvarig,dianawaltersmuseisamordnare,helenareuterswärdprojektledareochlotta Bylanderkoordinator. RedovisningsbyrånAndCountingAB,harutförtredovisningochekonomihanteringpåkonsultbasis(ca 50%tomjuli2013dåJoannaLeblancanställdes. IårharenannanbedömninggjortsavkostnadernaförKuGsadministrativaverksamhetochviräknar medenadministrativkostnadom8%. PåsamtligakontorochinteminstpåsekretariatetiStockholmbedrivsettutvecklingsarbeteföratt breddaverksamhetensåvälinnehållsligtsomresursmässigt.dettautvecklingsarbetefinansierasinom ramenföradministrationvilketärrimligtochnaturligt. STYRELSE,REVISOREROCHPERSONAL KuGsstyrelseharhaftföljandesammansättningunder2013: ChristinavonArbin,ordförande,valdavstyrelsen,(tomaugusti IngAMarieMunktell,utseddavICOM,valdavstyrelsentillordförande(fr.omseptember AndreasHeymowski,viceordförande,valdavstyrelsen SvenAErikKöhlin,skattmästare,valdavstyrelsen LenaHejll,sekreterare,utseddavICOM KlasGrinell,valdavstyrelsen,nyledamotfr.omdecember2013 ChristerGustafsson,utseddavRiksantikvarieämbetet HannaGårdstedt,utseddavICOMOS MalinMyrinutseddavICOMOS JohanMårtelius,utseddavSverigesArkitekter ChristinavonArbin,utseddavstyrelsen2010ochordförandesendess,avgickurstyrelsenaugusti 2013ochnyledamotKlasGrinellvaldesinavstyrelsenidecember. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

14 MargaretaBiörnstadochBengtO.H.Johanssonharvaritadjungeradetillstyrelsensom hedersledamöter. Styrelsenharunder2013sammanträttvidsjutillfällen: 29januariAextraförbeslutavstrategiskaplanen2013A2016ochadministrativariktlinjer 5mars ordinarie 6aprilAextraförbeslutavnygeneralsekreterare 21majAordinariemedgodkännandeavårsredovisning juniAextrafördiskussionomsjälvständighetförlokalkontoren 4september ordinarie 10december ordinarie RevisorerharvaritrevisionsbolagetKPMGABmedhuvudansvarigauktoriseraderevisornHenrikLind ocharkitektendicklindberg,sverigesarkitekter.henriklindharavsvenskinsamlingskontroll utsettsattocksåvarakontorevisorförkugsplusgirokontoförinsamling901404a4,s.k.90akonto. KuGsstyrelsebeståravframståendespecialisterpåkulturarvsområdet.Degöriblandinsatserinom projektverksamhet. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER IPristina,Kosovo,hyrKuGkontoravenavdeanställda.Hyreskostnadenuppgårtill1000Europer månad.kugssekreterarelenahejllharvaritengageradocharvoderadförsittarbetemed museifrågorivitrysslandochfåttersättningpå64200kronorinkl.moms.viceordförandeandreas HeymowskiochstyrelseledamotChristerGustafssonharpåuppdragavKuGdeltagitistudiebesök ochförelästpåminskuniversitetochfördettaerhållitarvodeom24000krrespektive28000krinkl. momsinklusiveförberedelsetid. VÄSENTLIGAHÄNDELSEREFTERBALANSDAGEN DetflerårigaavtaletmedSidalöpteutden31december2013.Sidabeviljadeijanuari2014fortsatt stödpå12,2(2014och8,1(2015miljonerkronorförregionalochlandspecifikverksamhetpå Balkanförperioden2014A2015. PostkodLotterietsKulturstiftelsebeviljadeettbidragom2,4MSEKförprojektetalAHakawati, historieberättandefrånsyrien. FyrabidragsansökningarförutvecklingavBalkanMuseumNetworkochprojektiVitryssland,Turkiet ochkenyahargodkäntsavsvenskainstitutetochdetsamladebidragetuppgårtill1,6msek. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

15 FRAMTIDAUTVECKLING Denstrategiskaplanenför2013A2016harsåsomtidigarebeskrivitslagtgrundenförett kvalitetsarbeteinomhelaorganisationendärmålochresultatstyrningsamtuppföljningoch rapporteringkraftfulltförbättrats.dettagerengodbasförsjälvständigakontorpåbalkanoch ytterligareinsatserförattstärkakapacitetenpådessakontorkommerattskeunder2014och2015. DeutbytensomskerredanidagmellanVästraBalkanochandrainsatsersåsomtexVitrysslandska fortsättaäveniframtiden.viserdetsomennaturligdeliutvecklingenavnyaområdenattdelamed sigavvårametoderocharbetssätt. Dengeografiskaspridningenframöverärdelvisavgörandekringfinansieringsmöjligheternaochen merstrategisksatsningpåenvissregionbörutkristalliserasrelativtsnart.omdetblirmöjligtsatsar vipåflerländerkringvitryssland.detärocksåtroligtattinsatsenkringhistorieberättandeomsyrien kanledatillflerinsatseriregionmellanöstern.museiprojektetikenyafortsättertvåårtillochkan troligenutökasframföralltidetlandetmenkanskeocksåspridastillflergrannländer. StudierärplaneradeförinsatseriTurkietochGeorgien. ÅRETSRESULTAT Iresultaträkningenredovisasettunderskottom163773kronor.Summanisinhelhethärrörsigfrån etttidigareunderskottinomprojektet CivilSocietyEngagement sominleddes2011därkugingicki ettkonsortiumsomleddesavtransilvaniatrustirumänien.transilvaniatrustvarkoordinatoroch hanteradeprojektetsomfinansieradesaveu,ipa2009 CivilSocietyFacilitymedetttotaltbelopp omeuro femorganisationerdeltogiverksamhetenochsamtligaunderleverantörer kontrakteradesviatransilvaniatrust.iuppläggetförprojektetingickattsamtligaleverantörer finansieradesinainsatseriförväg.projektansvarigförkuguppgerattplaneradbudgetvaralltförlåg ochattsamtligaorganisationersomdeltogharförloratpengarpådettaprojekt.samtliga medverkandeorganisationerharsenaredeltagitienutvärderinggenomfördaveukommissionendå manframförtklagomålochsynpunkterpådenundermåligaskötselnfråntransilvaniatrust. Denslutligakommentarenärattifortsättningenaldriggåmedikonsortiersomledsavokänd organisation.gemensammaaktionerförattfåklarhetochersättningfråntransilvaniatrusthar genomförtsvidettflertaltillfällen. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

16 AKTIVAAVTAL Land Givare Projektnamn Projektperiod Bidrag General TheNationalHeritage CHwBsupport 2013 SEK Board Belarus SIDA CooperationwithBelarusin 2012A2013 SEK theareaofculturalheritage Regional+ Albania,Kosovo SIDA CHwB SidaAgreement 2012A2015 SEK RegionalWestern TheStavrosNiarchos Spreadingtheword: Nov2011A andadultsinthew.balkans Balkans Foundation sustainableaccessible museumsfordisabledchildren Dec2014! RegionalWestern Balkans EU(PHARE WesternBalkanAFrom historicalintegrationto contemporaryactive participation. Jan2012Adec Albania GermanEmbassy Contributiontowards ConservationofMosaics July2012 January Albania ICSC SpaçPrison Dec2013 Dec 2014 $10000 Bosniaand Herzegovina EULIFELONG LEARNING DiscoveringtheArchaeologists ofeurope(disco October2012 October Bosniaand Herzegovina EUPHARE BridgestotheFuture Science,Conservation, Tech&EducationinStolac Nov2012 Jan Bosniaand Herzegovina IslamicCommunity, Sarajevo Conservationofwallpaintings inferhadijamosque,sarajevo Nov2011 April Kenya SwedishInstitute Journeysofpeace travelling exhibition 2013A2014 SEK Kosovo USAmbassadorsFund forpreservationof CulturalHeritage. Conservationand RevitalizationofVushtrri s Castle Aug2011A Aug2013 $ Kosovo USEmbassyviaFund forpreservationof CulturalHeritage. Conservationand RevitalizationofHydroA electricalmuseuminprizren Aug2011Aug 2013 $ Kosovo EU(IPA LocalDevelopmentProject WelcomeinDukagjini Kosovo USAmbasadorsfund Conservationandrestoration forpreservaa ofvushtrrihammam tionofcultural Heritage2012! Kosovo CulturalHeritage PreservationFund Restorationandrevitalization ofthewineryof StStefan ChruchinVelikaHoca Nov2011A Oct2012 Nov 2013 Nov2013AApr 2015 $132!475!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $197,870 StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

17 PROJEKTANSÖKNINGAR2013 Land Givare Projektnamn Projektperiod Bidrag Albania MinistryofCulture Ekakusheka MarADec Albania EU SkillsforEmployabilityof 40months Tomorrow Albania EU WesternBalkanBase 36months Albania PrinceClausFund Emergencyinterventions 150days Albania EU Craftsmenskillsexchange Sep2014A Sep Albania AlbaniaA Kosovo USEmbassy EU TrainingforMarubiMuseum 2013A2014 $85000 IPACrossBorders CooperationProgramme 2012A (84%frånEU Bosniaand Herzegovina Montenegro IPACBCMNEBiH SustainableTourismand CulturalHeritage 2014/ Bosniaand Herzegovina EU Makeityours 2014/ (90%frånEU Bosniaand Herzegovina Bosniaand Herzegovina U.S.EmbassySarajevo, BosniaandHerzegovina U.S.EmbassySarajevo, BosniaandHerzegovina Disabledpeopleinmuseums 2014/15 $20836 DISCOADiscoveringthe ArchaeologistsofEurope 2012A14:Bosnia& Herzegovina 2014 $11420 Bosniaand Herzegovina Norwegianembassy DISCOADiscoveringthe ArchaeologistsofEurope 2012A14:BiH BAM Kenya Kenya Commonwealth Foundation Commonwealth Foundation JourneysofPeace 2013A2014 Notsuccessful YouthForPeace 2014A2015 Notsuccessful Kenya PrinceClausFund YouthForPeace 2014A Kenya USAID WaterforPeace 2014A2016 USD Kenya SwedishInstitute YouthforPeace 2014A2015 SEK Kosovo USAmbassadorFund Kosovo ConservationandRevitalisaA tionofkullapepshiinjunik 2012A Notsuccessful Kosovo& Albania EUAIPACrossBorders CooperationProgramme "UNITE"AUtilizingnetworks intourismestablishments 2012A Waiting(reservelist Kosovo EUfunds "CultureforallIII" 2013A BudgetN/A.Shortlisted fullapplicationtobe submitted Kosovo U.S.EmbassyPristinaA AmbassadorsFundfor "CataloguingDragash" 2013A $ Waiting(June2014result StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

18 CulturalPreservation Kosovo UNESCO RevitalizationofNovoBrdo Castle 2013A announcement Waiting Syria SwedishPostcodeLottery alahakawati thestoryteller 2014A SEK !! FLERÅRSJÄMFÖRELSE Ekonomiskutvecklingisammandrag Intäkter Kostnader A A A A A A Finansiellaposter A43324 A18156 A A Bokslutsdispositioner Åretsöverskott/underskott : : :186670! FÖRSLAGTILLDISPOSITIONBETRÄFFANDESTIFTELSENSUNDERSKOTT2013 Styrelsenbeslutaratttillförfogandeståendeöverskott(kronorutgör: balanseratöverskott åretsunderskott A disponerassåatt inyräkningöverförs StiftelsensresultatochställningiövrigtframgåravefterföljanderesultatAochbalansräkningmed tilläggsupplysningar. StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

19 Resultaträkning Not Organisationens intäkter Bidrag från allmänheten Bidrag från myndigheter och organisationer Bidrag från Sida Övriga intäkter Gåvofond Aktie-Ansvar Organisationens kostnader Kostnader avseende ideella verksamheten 2, Förvaltningskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Valutakursdifferenser Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Kapitalvinster, uppskrivning av värdepapper Resultat efter finansiella poster Årets resultat StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

20 Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Moms Kosovo Fordringar hos SIDA och övriga bidragsgivare Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar StiftelsenKulturarvutanGränserÅrsrapport

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer