I 14 landstinget sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I 14 landstinget 2009-12-17. sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5"

Transkript

1 I 14 landstinget DALARNA Kulturnämnden HANDLINGAR tiii sammanträdet Tid: Kl Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5

2 LANDSTINGET DALARNA Kulturnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Plats Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun Sammanträdesrummet Impulsen, plan 5 Tid: Torsdag 17 december 2009, klockan Kaffe samt samling till gruppmöten Dialog med Scenkonst Dalarna ca Information Kultur och Hälsa ca Behandling av ärenden Lunch Behandling av ärenden Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Protokollsjustering 3. Dialog med Scenkonst Dalarna 4. Kultur och Hälsa 5. Kulturstöd Fördelning av kulturnämndens budget Kulturnämndens verksamhetsplan Dialoger samt studiebesök Kulturdialog 10. Kulturpolitiskt strategidokument 11. Information samt skriftliqa rapporter 12. Övrigt Det är viktigt att nämnden är beslutsför. De ledamöter, som inte kan närvara, måste anmäla detta omgående så att ersättare kan kallas in. Anmälan ska ske till Margaretha Sandell, tel eller med e-post

3 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Godkännande av dagordning Godkännande av föreliggande dagordning.

4 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Protokollsjustering Kulturnämnden beslutar a t t utse att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

5 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Dialog med Scenkonst Dalarna Kulturnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Mathilda Landin från Scenkonst Dalarna medverkar och informerar om verksamheten. Nämnden har möjlighet att ställa frågor för att få en fördjupad kunskap om verksamheten. Scenkonst Dalarnas verksamhetsplan 2010 skickas till ledamöter och ersättare under vecka 50.

6 I II ~ landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Information Kultur och Hälsa Kulturnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Susanne Eriksson medverkar och informerar.

7 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Kulturstöd 2010 Dnr LD09/02820 Handläggare: Anette Stengård Förslag till beslut: Kulturnämnden beslutar a t t anta förslaget om förändring av tidigare ekonomiskt stöd till kulturprojekt och musikstöd enligt följande indelning: EP Verksamhetsstöd: Beslut och fördelning av verksamhetsstöd sker efter äskande som innehåller verksamhetsplan och budget för kommande år. Detta sker i landstingets budgetförfarande. En årsredovisning krävs. En dialog och bedömning av kulturförvaltningen krävs. EP Föreningsstöd kan ges efter dialog och bedömning av kulturförvaltningen. Beslut och fördelning av föreningsstöd sker efter ansökan om föreningsbidrag. Ansökan ska innehålla verksamhetsplan och budget för kommande år. En redovisning krävs. Kulturnämnden beslutar om bidrag. Kulturnämnden beslutar om föreningsstöd. EP Utvecklingsstöd kan ges efter dialog och bedömning av kulturförvaltningen. På uppmaning av kulturförvaltningen lämnas en projektbeskrivning och budget. En skriftlig slutredovisning av utvecklingsprojektet krävs och ska lämnas senast 3 månader efter projekttidens utgång. Dessa redovisas löpande under året för kulturnämnden vid dess sammanträden. Kulturnämnden beslutar om utvecklingsstöd. a t t inte ta emot ansökningar om ekonomiskt stöd till verksam hetsstöd, föreningsstöd och utvecklingsstöd under 2010 då medlen redan är fördelade för a t t hanteringen av verksamhetsstöd, föreningsstöd och utvecklingsstöd utvärderas inför Bakgrund Nuvarande riktlinjer antogs (dnr LD08/02887) och innebär att ansökningar kan göras löpande under året, samt att projektstödets riktlinjer behandlas i kulturnämndens verksamhetsplan. Riktlinjerna finns på hemsidan: aspx

8 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN Överväganden Kulturnämnden vill genom projektstöd verka för ett mångsidigt och rikt kulturliv i Dalarna. Ramen för fria medel för kulturprojekt fastläggs årligen i kulturnämndens budget och uppgick 2009 till 800 tkr. I budget Musikstöd fanns tkr att fördela. Enligt kulturnämndens nuvarande riktlinjer ska projektstödet användas för utveckling av kultur i länet. Initiativen inom kulturområdet ser olika ut och har därför skilda behov av stöd. Det är av vikt att både långsiktighet och utvecklingsaspekt används vid fördelningen av stöd ur kst , Kulturbidrag och , Musikstöd. Centrumbildningar och föreningar har behov av årliga medel till kulturprojekt men också till generellt verksamhetsstöd. I nuvarande budgetuppställning särskiljs inte mer långsiktiga stöd för verksamhet från kortare stöd till utveckling. För att underlätta vid fördelningen av budgeten för kulturnämnd och vid kulturförvaltningens handläggning föreslås ett förtydligande och en uppdelning i verksamhetsstöd, föreningsstöd och utveckl ingsstöd. I budgetramen för 2010 finns tyvärr inte utrymme för att ansöka om utvecklingsstöd, eftersom de fria medlen inom kst och är uppbokade för fleråriga åtaganden, t ex EU-medfinansiering. Kostnaderna för kulturpris och kulturstipendier har legat under k st Ett nytt kostnadsställe skapas för kulturpris och kulturstipendier Konsekvens Fördelen med uppdelning av medlen under kst och verksamhetsstöd, föreningsstöd och utvecklingsstöd är att medlen fördelas på ett mer överskådligt sätt. Utvecklingsmedlen kan används för renodlade utvecklingsprojekt. Bedömningen vid fördelning av budgeten underlättas. Nackdelen är att kulturnämnden inte kan fördela medel för kulturprojekt löpande under budgetåret 2010 då fria medel saknas.

9 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Fördelning av Kulturnämndens budget 2010 Dm LD09/03097 Handläggare: Anna Skogberg, Åsa Nyman Förslag till beslut: Kulturnämnden beslutar a t t fördela landstingsbidraget enligt följande. Enhet Stiftelser Dalarnas museum Framtidsmuseet Musik i Dalarna Dalateatern Kulturbasenheter/konsulenter/kansli och nämnd Film i Dalarna Länsbibliotek Dalarna Mentalvårdsmuseet (inkl gruvhospitalet) Dans i Dalarna Länskonst Dalarna Scenkonst Dalarna Nämnd och kansli Verksamhetsstöd Dalarnas folkrörelsearkiv Dalarnas hemslöjdsförbund Folkmusikens hus Dalhalla Föreningsstöd Konst i Dalarna Bergslagens kammarsymfoniker Reserveras för ansökningar Dalarnas konstförening Konstfrämjandet Utvecklingsarbete Avesta art Skådebanan i Dalarna Jazz i Dalarna Utvecklingsstöd Kulturföreningen Magasinet - EU Kreativa Näringar - EU Belopp tkr

10 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN Arrangörsföreningen Folkmusikfest Marknadsprojekt Folkmusik - EU Dalhalla - internationell operaarena - EU Ungkultur Dalarna Kulturpris och stipendier Totalt Bakgrund Landstingsfullmäktige tog i november 2009 beslut om fördelning av tkr till driftbudget inom kulturområdet. I ramen ingår en löneoch prisuppräkning om tkr, kompensation för utebliven statlig indexuppräkning samt pensioner vid Musik i Dalarna motsvarande tkr, samt ett utökat musikstöd om 500 tkr. Då arbetsgivaravgiften sänks till % för 2010 har landstingsbidraget minskat med 70 tkr. Kulturnämnden har också ålagts en besparing om 100 tkr för Jämfört med 2009 är också ramen sänkt med 6 mkr avseende ombyggnadstillägg vid Dalarnas museum. I investeringsram för Konstnärlig utsmyckning återfinns tkr. Utöver det fastställde Landstingsfullmäktige i september att, i enlighet med tidigare beslut, avsätta 1% av investeringskostnaderna för konstnärlig utsmyckning i samband med det nya vårdblocket vid Falu lasarett. Beräknade investeringskostnader för blocket är högst 600 mkr under vilket motsvarar 6 mkr för konstnärlig utsmyckning. Investeringsmedlen återfinns hos Landstingsfastigheter som tillsammans med kulturförvaltningen kommer att utforma förslag och genomföra den konstnärliga utsmyckningen. Överväganden Beräkningen av pris- och lönekompensation 2,2% har gjorts via en justering av föregående års uppräkning och inte genom att räkna upp föregående års grundanslag. Det innebär att förutom fastställd besparing om 100 tkr får kulturnämnden en ytterligare besparing om drygt 260 tkr. Detta påtalades i budgetäskandet. För att täcka minskningarna av medel i ramen föreslås i budgetförslaget en generell fördelning som berör samtliga verksamheter. Vid kulturnämndens sammanträde föreslår förvaltningen under punkt 4 en förändring av riktlinjerna för kulturstöd. Förändringen innebär att bidragen delas upp i verksamhetsstöd, föreningsstöd och utvecklingsstöd. Tidigare beslut som påverkar 2010 och nyinkomna

11 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN äskanden gör att ramen inte medger ytterligare utvecklingsstöd finns att söka löpande för Kulturrådets styrelse beslutade den 25 november om principer för fördelning av statliga verksamhetsbidrag. Enligt Kulturrådets styrelse ska huvudmännens ekonomiska insats vara vägledande för Kulturrådets bidragsgivning och en utgångspunkt är att huvudmännens ekonomiska motprestation ligger kvar på minst föregående års nivå för att oförändrade statsbidrag ska erhållas. I de fall huvudmannens ekonomiska insats ökar jämfört med föregående års nivå bör, enligt principerna, Kulturrådet särskilt beakta det. Ingen minskning av föregående års anslag föreslås därför. Motivering till förslag Stiftelser Alla tre stiftelser inkom med äskande om utökad ram för Dalarnas museum äskar en utökning. Dalateatern äskar medel för behållande av Barn och ungdomsteater och Musik i Dalarna äskar för ökat pensionsavtal och utebliven statlig indexuppräkning. Enbart Musik i Dalarnas äskande har tillgodosetts i föreliggande förslag. Verksamhets-, törenings-, och utvecklingsstöd Motiveringar lämnas för de verksamheter där större förändringar jämfört med föregående år töreslaqits. Musik vid Siljan har inkommit med ansökan om 235 tkr för bidrag under Siljanskommunerna har halverat sina bidrag till Musik vid Siljan. Förvaltningen bedömer att festivalen inte kan spela samma strategiska roll för musiklivet som tidigare. I förslaget medges inget bidrag till Musik vid Siljan. Bilaga (1-2) Folkmusikens hus äskar ett bidrag om 2 mkr för Utökningen avser en pris- och lönekompensation samt ett stöd till Folkmusikens hus arbete med ljuddigitalisering. Under de senaste tre åren har verksamheten drivits med projektmedel från kulturrådet (Access) med två anställda - en ljudtekniker och en arkivresurs för katalogisering. Verksamheten kunde förlängas till utgången av 2009 genom ett generöst bidrag från Benny Andersson. Medieverkstaden har successivt uppgraderats med professionell utrustning för ljuddigitalisering. Den har idag en hög nivå på kompetens och teknik jämförd med andra kulturhistoriska ljudarkiv i

12 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN Norden. Hittills har den kommit flera arkiv och museer till del i olika samarbeten, bl a Dalarnas museum, Svenskt visarkiv, Hälsinglands spelmansförbund och olika kommunarkiv i Dalarna. Arkivmaterialet digitaliseras och tillgängliggörs i en audiovisuell databas, men i och med att projektet upphör vid årsskiftet riskerar medieverkstadens kompetens att raseras. Förvaltningen föreslår därför en utökad budgetram för Bilaga (3-15) DaIhaIfa. Vid Kulturnämndens sammanträde i januari 16 fastställdes Dalhallas budgetram till 400 kr. Ordförande fick också delegation att besluta om medfinansiering om 200 tkr för ett EU-projekt kring operaverksamhet. Dalhallas äskande för 2010 uppgår till 900 tkr. Förslaget är att Dalhallas ansökan om 900 tkr beviljas, varav 350 tkr används till medfinansiering av projektet Dalhalla - skapande av internationell operaarena. Bilaga (16-18) Dalarnas hemslöjdsförbund (DHF) äskar bidrag om 776 tkr för DHF ser ett stort behov av insatser för att erbjuda barn/ungdom möjlighet att praktiskt prova på slöjd och därigenom stärka deras självkänsla, ge dem kunskap om sin hembygd och att visa på ett ekologiskt alternativ till vårt resurskrävande levnadssätt. DHF har genomfört två utbildningar för handledare till Slöjdklubben och ser ett behov av att gå vidare med att starta Slöjdklubbar i länet. Vidare avser DHF att inventera/uppdatera kontakterna med verksamma slöjdare och slöjdnära företag i Dalarna genom att intensifiera arbetet kommunvis för att bättre kunna stödja slöjdarna. Förvaltningen föreslår en något utökad budgetram för 2010, däremot finns inga projektstöd att söka. Föreningsstöd och utvecklingsstöd förelås fördelas enligt förslag. Inom föreningsstöd reserveras medel för förväntade ansökningar. Egen verksamhet Länsbibliotek Dalarna har äskat medel till Dalamontern vid Bok & biblioteksmässan, katalogisator till Dalabiografin samt till regionalt nätverk läskonster men förvaltningen ser för närvarande ingen möjlighet att rymma något utökat landstingsbidrag i budgeten för 2010.

13 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN Film i Dalarna önskade en utökad ram för arbete med visningsfrågor och professionell produktion. Förvaltningen ser för närvarande ingen möjlighet att rymma något utökat landstingsbidrag i budgeten för Stora Daldansen genomförs för första gången i Falun under Falu kommun beslutade i november om 250 tkr i bidrag. För att fortsatt kunna stimulera dansprojekt i länet och matcha värdkommunens anslag föreslås Dans i Dalarna få en utökad ram för Prognosen för 2009 pekar på ett underskott för kansliet. Under 2010 kommer kansliet att få ändrade arbetsformer p g a det nya arbetet med avsiktsförklaring och portföljmodell där bl a tätare kontakter ska knytas med kommunerna i länet. Utöver det pågår också arbetet med samarbetsformer i den nya Svealandsregionen och framtagande av nytt kulturpolitiskt strategidokument. För att bättre möta de förändringar som är på gång föreslås en något utökad ram till kansliets ansträngda budget. Bilaga (19)

14 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Kulturnämndens verksamhetsplan 2010 Dnr LD09/02822 Handläggare: Anette Stengård Förslag till beslut: Kulturnämnden beslutar a t t anta Kulturnämndens verksamhetsplan 2010 samt a t t anta basenheternas mål och mått efter gjorda ändringar. Vid kulturnämndens sammanträde den 19 november beslutades att ärendet om kulturverksamhetens övergripande verksamhet skulle återremitteras för att kompletteras med nämndens synpunkter. Efter gjorda ändringar av kulturförvaltningen skickades verksamhetsplanen via e-post till ledamöterna för möjlighet att göra ändringar av redaktionell karaktär. Verksamhetsplanen har även kompletterats med basenheternas mål och mått. Inför årets verksamhetsplanering arrangerades två dagar vars syfte var att informera om viktiga initiativ inom kulturområdet, skapa möjlighet för diskussion, ta tillvara synpunkter och utvecklingsideer till verksamhetsplanen 2010 och inför framtiden. En paneldiskussion arrangerades för att skapa dialog och information om en framtida regionförstoring. Deltagare var kulturförvaltningen som tillsammans har arbetat fram målen. Vid framtagandet av mål och mått har förvaltningens stryrdokument använts. Den ekonomiansvarige och kultursekreteraren har gått en kurs "Mäta för att leda". Följande styrdokument används vid verksamhetsplaneringen Vision och mål Kulturförvaltningens mål baserat på perspektiven: medborgarperspektiv, verksamhetsperspektiv, medarbetarperspektiv, förnyelseperspektiv, ekonomiskt perspektiv. Avsiktsförklaringen mellan Statens kulturråd och landstinget Dalarna Dnr:LD09/02096 landstingsplanen , Ett hälsosammare Dalarna Måluppfyllelse Bilaga (20-67)

15 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN Överväganden Enligt planeringsprocess 2009 fastslås att förvaltningarnas planer ska skrivas enligt balanserat styrkort. Några enhetliga mallar finns inte. Kulturförvaltningen arbetar för ett tydligt och enhetligt dokument. Verksamhetsplanen utgår från de fem perspektiven enligt 2009års plan. Den 5 oktober fastslog landstingsstyrelsen 166 en lista över mål för verksamhetsuppföljning Målen ingår i det övergripande dokumentet för uppföljning som ska var till hjälp i Landstingets förbättringsarbete. Kulturförvaltningens verksamhetsplan har utgångspunkt från de övergripande målen Tidplanen tör verksamhetsplan och budget Reviderad finansplan 2010 föreläggs i Landstingsstyrelsen den 9 november och fastslås av Landstingsfullmäktige den november. Till kulturnämndens möte den 17 december fastslås basenheternas mål och fördelning av landstingsbidrag.

16 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNOEN BEREONINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Dialoger samt studiebesök 2010 Om L007/00088 Handläggare: Margaretha SandelI Förslag till beslut: Kulturnämnden beslutar a t t uppdra till kulturförvaltningen att schemalägga dialoger samt studiebesök 2010 enligt plan. Föreslås att kulturförvaltningen får i uppdrag att schemalägga dialoger samt studiebesök 2010 enligt plan. Bilaga (68)

17 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Kulturdialog 2010 Dm LD09/03115 Handläggare: Åsa Nyman Förslag till beslut: Kulturnämnden beslutar a t t uppdra till kulturtörvaltningen att planera för genomförande aven regional kulturdialog med företrädare för länets kommuner. Överväganden Med tanke på de stora omstruktureringsfrågor som finns inom kulturområdet den närmaste tiden föreslås att kulturtörvaltningen får i uppdrag att anordna en konferens för kulturpolitiker och kulturtjänstemän under våren 2010.

18 I Landsti nget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Kulturpolitiskt strategidokument Dm LD09/02821 Handläggare: Åsa Nyman Kulturnämnden diskuterar frågan. Bakgrund: Under diskuterades i breda grupper ett kulturpolitiskt handlingsprogram "Landstinget och kulturen. Vision och mål " Dokumentet finns tillgängligt på En diskussion om processen med att ta fram ett nytt kulturpolitiskt strategidokument påbörjades vid kulturnämndens sammanträde i november 2009, 87. Frågan lämnades öppen för att lämna tid för förankring. Kulturnämnden föreslås fortsätta diskussionen.

19 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Information och skriftliga rapporter Kulturnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Information: Kulturbidrag - lista beslutade projekt Bilaga (69-72) Ekonomisk redovisning Barnkonventionen Kreativa näringar Remiss "Levande kultur i en pulserande region Inbjudan samt kurser och konferenser LDOS/00072 LD09/01624 Skriftliga rapporter: Dalarnas Konstförening - verksamhetsberättelse 200S LD09/00066

20 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Övrigt

21 LANDSTIl\!GET DALARNA. INK 2009, DNA..LD..0.9/() 1;l,5:.CJ,. SKR (J., KOD. 1(2) Landstinget Dalarna Att: KulturchefÅsa Nyman/Allmänna utskottet Box Falun Äskande om bidrag till Musik vid Siljanfestivalen 2010 Musik vid Siljan ber härmed att få inkomma med en reviderad ansökan om stöd för genomförandet av, i första hand, 2010 års festival. Musik vid Siljan startade 1969 och firade därmed sitt 40-årsjubileum i somras, vilket gör den till en av Sveriges i särklass äldsta festivaler. Musik vid Siljan är en av landets ledande musikfestivaler i sitt slag med ett stort förtroende i såväl artistkretsar som hos den besökande publiken, och saknar motsvarighet i Sverige med sitt unika koncept att presentera musikprogram i vacker miljö, ofta utomhus, med stor innehållsmässig bredd och på många skiftande platser. Musik vid Siljan ägs gemensamt av de tre Siljanskommunerna Leksand, Mora och Rättvik samt Musikvid Siljans Vänförening vilket innebär att vi presenterarprogram i hela Siljansbygden. Festivalen har alltså ett ganska omfattande arrangörskap, med ett upptagningsområde som täcker en stor del av vårt län såväl geografiskt som befolkningsmässigt. Finansieringen av festivalen sker genom årliga stöd från ägarkommunerna, och de senaste åren genom landstingets fortsatta stöd - efter att bidraget får Musiksamverkan Dalarna upphörde med 2006 års utgång. Dessutom tillkommer festivalens egna biljettintäkter och, i försumbar omfattning numera, stöd från näringslivet. Konkurrensen om konsertpubliken har ökat väsentligt sedan 1969, men med det kvalitetsrenomme och den popularitet som Musik vid Siljan har så lyckas vi ändå locka mellan besökare till Dalarna och Siljansområdet varje år. Publikens konsumtionoräknat konsertbiljetterna - bidrar därmed enligt försiktiga beräkningar med miljoner kr till näringslivets och bygdens ekonomi. Trots att vi genomfört ett omfattande spararbete vad det gäller både produktions- och driftskostnader, (c:a kr årligen), så kan biljettintäkterna ändå inte i nuläget lämna ett tillräckligt överskott till driften.

22 Den ekonomiska situationen för Musik vid Siljan, tillsammans med ett avtalslöst tillstånd med ägarkommunerna, medförde att bolagets styrelse i april efter noggrann analys beslutade om att inleda en process för att avveckla verksamheten. Detta för att kunna säkerställa en eventuell avveckling under ordnade former. Förhoppningen var ändå att de diskussioner, och den avtalsomförhandling, som pågått med ägarna kunde innebära att stödet från dem skulle fortsätta. Efter kontinuerliga diskussioner, och ett intensivt arbete med alternativa framtids lösningar, är situationen sådan att alla parter nu gemensamt arbetar för en fortsatt verksamhet för Musik vid Siljan - med en utvärdering av resultat och utfall efter genomförd festivalperiod Ägarkommunerna har också garanterat sina bidrag, om än något minskade, för Därmed ansöker vi givetvis om fortsatt stöd även från Landstinget, vars stöd tillsammans med ägarnas är av absolut nödvändighet för en fortsättning för Musik vid Siljan 2010 och framåt. Musik vid Siljan har ett viktigt kulturarv att vårda, med evenemang och konserter på traditionsfyllda spelplatser. Samtidigt finns en klar ambition att förnya och utveckla såväl programinnehåll som publiksammansättning. Tät samverkan med ett antal andra aktörer i området - inte minst med Folkmusikens Hus - har också utvecklats de senaste åren, vilket givetvis stärker både de enskilda och de gemensamma förutsättningarna. Genom möjlighet till fortsatt verksamhet hoppas vi att långsiktiga processer som tidigare påbörjats skall kunna utvecklas. Det kan betyda en god utveckling för festivalen, och innebära att kulturupplevelserna kan komma att omfatta mer än den rena musikupplevelsen - en utvecklad kursverksamhet, ökad mångkultur, aktuell kulturdebatt, liksom miljö- och matupplevelser. Med utveckling kan festivalen också komma att utöka verksamheten där vår kompetens skapar konserter utanför såväl festivalperioden som det geografiska festivalområdet. Av ovan nämnda skäl ansöker vi härmed vördnadsfullt om ett bidrag till 2010 års festival om kr eller högsta möjliga belopp. Rättvik, som ovan Miö ael Börstell VD och konstnärlig ledare

23 FOLK MUSIKENS HUS Rättvik landstinget DALARNA INK 2009 ~ 04 DNRl)),O(JIO~ ~t6::or" SKR t. KOD.:. ÅsaNyman Kulturnämnden Landstinget Dalarna Box Falun Ansökan om bidrag för Folkmusikens hus är ett kompetens- och resurscenter för folk- och världsmusikgenren. Arbetsområdena omfattar idag arkiv- och dokumentation, ljudmigrering, IT, utställningar, utbildning, konsert- och turneverksamhet. Den fyller idag en mycket viktig funktion inom ett kultur- och genreområde som upplevt en stark expansion konstnärligt, sceniskt och pedagogiskt under de senaste decennierna. Samtidigt salmar denna genre nästan helt en institutionell infrastruktur som kan understödja och tillvarata möjligheterna i denna utveckling. Verksamheten har stark regional förankring genom ett mycket gott samarbete med arrangörer, spelmansrörelse och ci'et professionella musiklivet. Delar av verksamheten har även tydlig nationell och internationell omfattning. Den mångfald av aktiviteter som utförs med Folkmusikens hus som nav, innebär många samordningsvinster i form av stor samlad kompetens i nätverk och samutnyttjande av resurser. Exempelvis kan turnerande musiker lätt planeras in i utbildningssammanhang som pedagoger. Folkmusikens hus arkiv används i utbildningsverksamheten och av musiker för repertoarutveckling. Utväxlingen av de offentliga bidragen är på så vis mycket hög. Folkmusikens hus har också en hög grad avegenfinansiering genom att hitta avsättning för varor och kompetenser som skapats inom verksamheten och intäkter från olika samarbetsprojekt med ideella organisationer, musikinstitutioner och folkbildning (studieförbundet Bilda). Den är avsevärt högre (44%) än någon annan regional åretruntverkande kulturinstitution i länet. Intäktsfördelning 2008 Intäkter av varor och tjänster Intäkter från samarbetsprojekt Statliga bidrag (tidsbegr. projekt) Kommunala bidrag (Region Siljan) Landstingsbidrag tkr 595 tkr 498 tkr tkr tkr En betydande del av verksamheten är ett länsmusikuppdrag för genreområdet folk- och världsmusik (DalFolk), som Folkmusikens hus erhöll av landstinget Detta uppdrag bidrar till ett professionellt musikliv av hög kvalitet och stor genrebredd, samt att skapa nya Dalagatan Rättvik tel: +46 (0) fax: +46 (0) postgiro: bankgiro:

24 4 möjligheter till arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker i regionen, inom det sk. fria musiklivet. Folkmusikens hus har idag utvecklade samarbeten med besöksnäring. musikinstitutioner, musikfestivaler, arrangörer, folkbildning och föreningsliv -lokalt, regionalt och nationellt. Bl. a bedrivs ett omfattande barn- och ungdomsarbete med extern finansiering från dessa samarbetspartners. FMH har drivit ett Accessprojekt på musikarkivområdet (Dnr KUR2006/9725 Rädda ljudet: Migrering, arkivering och tillgängliggörande av folkmusikmaterial från Dalarna). Digitaliseringsverksamhetenhar drivits i projektform sedan startenav Folkmusikens hus I fyra olika projekt har ett avsevärt material räddats för eftervärlden. Ett mycket stort material återstår att inventeras och räddas. FMH har de senaste åren gjort betydande investeringar i teknisk utrustning som håller mycket hög standard, även i ett nationellt perspektiv. Ansvarig personal har hög kompetens, med erfarenhet från ljudmigreringsverksamhet, både i privat som offentlig, kulturhistorisk arkivverksamhet. På goda grunder kan vi hävda att Folkmusikens hus idag har nationell spetskompetens på detta område. Vi ser detta som en regional fråga med anledning av diskussionerna kring ett Region Svealand. Vi har sedan 2003 samarbetat med Gävleborgs län (Musik Gävleborg, Hälsinglands spelmansförbund, Hälsinge låtverkstad) kring ljudmigreringsfrågor där vi fungerat som utförare av digitaliseringsuppdrag och rådgivare i arkivuppbyggnadsfrågor (betalt uppdrag). Vi har alltså redan nu börjat diskutera rollfördelning i våra uppdrag inför en kommande storregion. Att långsiktigt trygga denna verksamhet skulle säkra en stor mängd kulturhistoriskt, etnologiskt och musikaliskt ljudmaterial som annars riskerar att gå till spillo. Det skulle också kunna ingå som ett starkt profilerat bidrag från Dalarnas sida i diskussionerna om institutionsstruktur, kompetens- och resursfördelning i en framtida Region Svealand. För en utförligare beskrivning av denna verksamhet, se bilaga l. "Regional medieverkstad för ljudmigrering". Denna ansökan om tvåårigtprojektutvecklingsbidrag har skickats till Kulturrådet av Dalarnas museum och Folkmusikens hus gemensamt. Kulturrådet har dock preliminärt låtit meddela, att den regionala medfinansieringen i projektet är alltför lågför att kvalificera för bidrag. Folkmusikens hus är en modem kulturinstitution med flexibla arbetsformer. Det har skapat förutsättningar för en verksamhet med ett effektivt resursutnyttjande och bred kompetens genom samverkan. Kulturutredning och kulturproposition pekar på att FMHs verksamhet på många sätt föregriper den nya inriktning av kulturpolitiken som föreslagits. Detta gäller inte minst de samverkansformer som starkt präglar Folkmusikens hus verksamhet, som innefattar både det institutionella, professionella och ideella musiklivet samt folkbildning civilsamhället. Folkmusikens hus är väl rustat att möta nya behov i samtid och framtid inom musiklivet, men har alltför länge saknat en ekonomiskt tryggad bas för att konsolideras och vidareutvecklas. De regionala bidragen till Folkmusikens hus har tidigare ( ) omfattat 2,4 miljoner kr årligen för hela verksamheten - 1,2 miljoner kr från Landstinget och 1,2 miljoner från

25 Siljanskommunerna har bidragen minskat pga bortfall i den kommunala medfinansieringen. Regionala bidrag för 2009 Landstinget Rättviks kommun Övriga dalakommuner (Förutsatt att fullt bidrag beslutas för 2009) (Skulle ha varit enl. beslut i Region Dalarna) Osäkerheten gällande de offentliga bidragen tillsammans med kostnadsökningar ledde hösten 2008 till akuta problem vad det gällde verksamhetens fortlevnad. Genom beslutade bidrag i sista minuten och ianspråktagande av eget kapital, kunde verksamheten räddas. Denna situation har upprepats för 2009, med skillnaden att det egna kapitalet vid årsskiftet kommer att vara förbrukat. Vi ansöker om att Landstinget Dalarna bidrar till en långsiktig ekonomisk lösningför Folkmusikens hus man beaktar det långsiktiga värdet av kompetens och tekniska resurser i medieverkstaden, så att denna kan innefattas i den ordinarie verksamheten Med ovanstående som grund ansöker Folkmusikens hus om ett treårigt bidrag om 2 miljoner kr årligen. Rättvik dag som ovan Lars-Erik Kalles ordf. Folkmusikens hus Bilagor: 1. "Regional medieverkstad för ljudmigrering". Ansökan till kulturrådet om projektutvecklingsbidrag. 2. Kortfattad verksamhetsbeslaivning 3. Verksamhetsberättelse Årsredovisning för 2008

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-12-08 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-08 Kl 9.00-17.00 Plats: Tjärnkraften, Klöverstigen 10 C Borlänge Dessa

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Landstinget Dalarna vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden DAGORDNING Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2011-11-30 Sida 1 (11) Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsnämnden kallar till sammanträde.

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd Enheten för kultur- och föreningsstöd 2015-09-23 KN 2015/613 Handläggare: Kristina Solberg Kerstin Olander Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande 1(9) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2015-10-09 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora, ordförande Jaakko Mattila (C) Mora Karin Lübeck (S) Mora Hans Stolpe (MOP) Mora, tjänstgörande

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2016 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 OKTOBER 2015 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. *Sökande förening enligt registreringsbevis *Organisationsnummer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG från Statens Kulturråd via Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD

Endast arbetsmaterial. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG från Statens Kulturråd via Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG från Statens Kulturråd via Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kulturnämnden 2010-09-02 Plats och tid Kulturhuset, Mora Kl. 14.00 16.15 Beslutande Bigitta Sohlberg (S) Ulla Rombo (KD) Olar Eriksson (C) Jaakko Mattila (C) avvek 15.30 60

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2012 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 MAJ 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AV DELNINGEN SID 1 (5) 2010-09-28 pm Ärendets beredning Ärendet har handlagts inom den kulturstrategiska avdelningen. Bakgrund I budgettexten för 2008 fick kulturförvaltningen

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM TONSÄTTARBIDRAG 2010 REGIONALA OCH LOKALA TDM- INSTITUTIONER, FRIA TEATER-, DANS- OCH MUSIKGRUPPER M.FL. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 FEBRUARI 2010 Observera Denna onlineansökan

Läs mer

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten. ANSÖKAN OM BIDRAG MUSIK- OCH KULTURSKOLOR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån 1 (5) 2008-09-04 Beredningsgruppen Kultur MINNESANTECKNINGAR Tid: Torsdagen den 4 september kl 13.30 16.45 Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån Närvarande Beredning kultur Lars G Blomgren, ordförande Gerd

Läs mer