I 14 landstinget sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I 14 landstinget 2009-12-17. sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5"

Transkript

1 I 14 landstinget DALARNA Kulturnämnden HANDLINGAR tiii sammanträdet Tid: Kl Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5

2 LANDSTINGET DALARNA Kulturnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Plats Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun Sammanträdesrummet Impulsen, plan 5 Tid: Torsdag 17 december 2009, klockan Kaffe samt samling till gruppmöten Dialog med Scenkonst Dalarna ca Information Kultur och Hälsa ca Behandling av ärenden Lunch Behandling av ärenden Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Protokollsjustering 3. Dialog med Scenkonst Dalarna 4. Kultur och Hälsa 5. Kulturstöd Fördelning av kulturnämndens budget Kulturnämndens verksamhetsplan Dialoger samt studiebesök Kulturdialog 10. Kulturpolitiskt strategidokument 11. Information samt skriftliqa rapporter 12. Övrigt Det är viktigt att nämnden är beslutsför. De ledamöter, som inte kan närvara, måste anmäla detta omgående så att ersättare kan kallas in. Anmälan ska ske till Margaretha Sandell, tel eller med e-post

3 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Godkännande av dagordning Godkännande av föreliggande dagordning.

4 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Protokollsjustering Kulturnämnden beslutar a t t utse att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

5 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Dialog med Scenkonst Dalarna Kulturnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Mathilda Landin från Scenkonst Dalarna medverkar och informerar om verksamheten. Nämnden har möjlighet att ställa frågor för att få en fördjupad kunskap om verksamheten. Scenkonst Dalarnas verksamhetsplan 2010 skickas till ledamöter och ersättare under vecka 50.

6 I II ~ landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Information Kultur och Hälsa Kulturnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Susanne Eriksson medverkar och informerar.

7 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Kulturstöd 2010 Dnr LD09/02820 Handläggare: Anette Stengård Förslag till beslut: Kulturnämnden beslutar a t t anta förslaget om förändring av tidigare ekonomiskt stöd till kulturprojekt och musikstöd enligt följande indelning: EP Verksamhetsstöd: Beslut och fördelning av verksamhetsstöd sker efter äskande som innehåller verksamhetsplan och budget för kommande år. Detta sker i landstingets budgetförfarande. En årsredovisning krävs. En dialog och bedömning av kulturförvaltningen krävs. EP Föreningsstöd kan ges efter dialog och bedömning av kulturförvaltningen. Beslut och fördelning av föreningsstöd sker efter ansökan om föreningsbidrag. Ansökan ska innehålla verksamhetsplan och budget för kommande år. En redovisning krävs. Kulturnämnden beslutar om bidrag. Kulturnämnden beslutar om föreningsstöd. EP Utvecklingsstöd kan ges efter dialog och bedömning av kulturförvaltningen. På uppmaning av kulturförvaltningen lämnas en projektbeskrivning och budget. En skriftlig slutredovisning av utvecklingsprojektet krävs och ska lämnas senast 3 månader efter projekttidens utgång. Dessa redovisas löpande under året för kulturnämnden vid dess sammanträden. Kulturnämnden beslutar om utvecklingsstöd. a t t inte ta emot ansökningar om ekonomiskt stöd till verksam hetsstöd, föreningsstöd och utvecklingsstöd under 2010 då medlen redan är fördelade för a t t hanteringen av verksamhetsstöd, föreningsstöd och utvecklingsstöd utvärderas inför Bakgrund Nuvarande riktlinjer antogs (dnr LD08/02887) och innebär att ansökningar kan göras löpande under året, samt att projektstödets riktlinjer behandlas i kulturnämndens verksamhetsplan. Riktlinjerna finns på hemsidan: aspx

8 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN Överväganden Kulturnämnden vill genom projektstöd verka för ett mångsidigt och rikt kulturliv i Dalarna. Ramen för fria medel för kulturprojekt fastläggs årligen i kulturnämndens budget och uppgick 2009 till 800 tkr. I budget Musikstöd fanns tkr att fördela. Enligt kulturnämndens nuvarande riktlinjer ska projektstödet användas för utveckling av kultur i länet. Initiativen inom kulturområdet ser olika ut och har därför skilda behov av stöd. Det är av vikt att både långsiktighet och utvecklingsaspekt används vid fördelningen av stöd ur kst , Kulturbidrag och , Musikstöd. Centrumbildningar och föreningar har behov av årliga medel till kulturprojekt men också till generellt verksamhetsstöd. I nuvarande budgetuppställning särskiljs inte mer långsiktiga stöd för verksamhet från kortare stöd till utveckling. För att underlätta vid fördelningen av budgeten för kulturnämnd och vid kulturförvaltningens handläggning föreslås ett förtydligande och en uppdelning i verksamhetsstöd, föreningsstöd och utveckl ingsstöd. I budgetramen för 2010 finns tyvärr inte utrymme för att ansöka om utvecklingsstöd, eftersom de fria medlen inom kst och är uppbokade för fleråriga åtaganden, t ex EU-medfinansiering. Kostnaderna för kulturpris och kulturstipendier har legat under k st Ett nytt kostnadsställe skapas för kulturpris och kulturstipendier Konsekvens Fördelen med uppdelning av medlen under kst och verksamhetsstöd, föreningsstöd och utvecklingsstöd är att medlen fördelas på ett mer överskådligt sätt. Utvecklingsmedlen kan används för renodlade utvecklingsprojekt. Bedömningen vid fördelning av budgeten underlättas. Nackdelen är att kulturnämnden inte kan fördela medel för kulturprojekt löpande under budgetåret 2010 då fria medel saknas.

9 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Fördelning av Kulturnämndens budget 2010 Dm LD09/03097 Handläggare: Anna Skogberg, Åsa Nyman Förslag till beslut: Kulturnämnden beslutar a t t fördela landstingsbidraget enligt följande. Enhet Stiftelser Dalarnas museum Framtidsmuseet Musik i Dalarna Dalateatern Kulturbasenheter/konsulenter/kansli och nämnd Film i Dalarna Länsbibliotek Dalarna Mentalvårdsmuseet (inkl gruvhospitalet) Dans i Dalarna Länskonst Dalarna Scenkonst Dalarna Nämnd och kansli Verksamhetsstöd Dalarnas folkrörelsearkiv Dalarnas hemslöjdsförbund Folkmusikens hus Dalhalla Föreningsstöd Konst i Dalarna Bergslagens kammarsymfoniker Reserveras för ansökningar Dalarnas konstförening Konstfrämjandet Utvecklingsarbete Avesta art Skådebanan i Dalarna Jazz i Dalarna Utvecklingsstöd Kulturföreningen Magasinet - EU Kreativa Näringar - EU Belopp tkr

10 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN Arrangörsföreningen Folkmusikfest Marknadsprojekt Folkmusik - EU Dalhalla - internationell operaarena - EU Ungkultur Dalarna Kulturpris och stipendier Totalt Bakgrund Landstingsfullmäktige tog i november 2009 beslut om fördelning av tkr till driftbudget inom kulturområdet. I ramen ingår en löneoch prisuppräkning om tkr, kompensation för utebliven statlig indexuppräkning samt pensioner vid Musik i Dalarna motsvarande tkr, samt ett utökat musikstöd om 500 tkr. Då arbetsgivaravgiften sänks till % för 2010 har landstingsbidraget minskat med 70 tkr. Kulturnämnden har också ålagts en besparing om 100 tkr för Jämfört med 2009 är också ramen sänkt med 6 mkr avseende ombyggnadstillägg vid Dalarnas museum. I investeringsram för Konstnärlig utsmyckning återfinns tkr. Utöver det fastställde Landstingsfullmäktige i september att, i enlighet med tidigare beslut, avsätta 1% av investeringskostnaderna för konstnärlig utsmyckning i samband med det nya vårdblocket vid Falu lasarett. Beräknade investeringskostnader för blocket är högst 600 mkr under vilket motsvarar 6 mkr för konstnärlig utsmyckning. Investeringsmedlen återfinns hos Landstingsfastigheter som tillsammans med kulturförvaltningen kommer att utforma förslag och genomföra den konstnärliga utsmyckningen. Överväganden Beräkningen av pris- och lönekompensation 2,2% har gjorts via en justering av föregående års uppräkning och inte genom att räkna upp föregående års grundanslag. Det innebär att förutom fastställd besparing om 100 tkr får kulturnämnden en ytterligare besparing om drygt 260 tkr. Detta påtalades i budgetäskandet. För att täcka minskningarna av medel i ramen föreslås i budgetförslaget en generell fördelning som berör samtliga verksamheter. Vid kulturnämndens sammanträde föreslår förvaltningen under punkt 4 en förändring av riktlinjerna för kulturstöd. Förändringen innebär att bidragen delas upp i verksamhetsstöd, föreningsstöd och utvecklingsstöd. Tidigare beslut som påverkar 2010 och nyinkomna

11 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN äskanden gör att ramen inte medger ytterligare utvecklingsstöd finns att söka löpande för Kulturrådets styrelse beslutade den 25 november om principer för fördelning av statliga verksamhetsbidrag. Enligt Kulturrådets styrelse ska huvudmännens ekonomiska insats vara vägledande för Kulturrådets bidragsgivning och en utgångspunkt är att huvudmännens ekonomiska motprestation ligger kvar på minst föregående års nivå för att oförändrade statsbidrag ska erhållas. I de fall huvudmannens ekonomiska insats ökar jämfört med föregående års nivå bör, enligt principerna, Kulturrådet särskilt beakta det. Ingen minskning av föregående års anslag föreslås därför. Motivering till förslag Stiftelser Alla tre stiftelser inkom med äskande om utökad ram för Dalarnas museum äskar en utökning. Dalateatern äskar medel för behållande av Barn och ungdomsteater och Musik i Dalarna äskar för ökat pensionsavtal och utebliven statlig indexuppräkning. Enbart Musik i Dalarnas äskande har tillgodosetts i föreliggande förslag. Verksamhets-, törenings-, och utvecklingsstöd Motiveringar lämnas för de verksamheter där större förändringar jämfört med föregående år töreslaqits. Musik vid Siljan har inkommit med ansökan om 235 tkr för bidrag under Siljanskommunerna har halverat sina bidrag till Musik vid Siljan. Förvaltningen bedömer att festivalen inte kan spela samma strategiska roll för musiklivet som tidigare. I förslaget medges inget bidrag till Musik vid Siljan. Bilaga (1-2) Folkmusikens hus äskar ett bidrag om 2 mkr för Utökningen avser en pris- och lönekompensation samt ett stöd till Folkmusikens hus arbete med ljuddigitalisering. Under de senaste tre åren har verksamheten drivits med projektmedel från kulturrådet (Access) med två anställda - en ljudtekniker och en arkivresurs för katalogisering. Verksamheten kunde förlängas till utgången av 2009 genom ett generöst bidrag från Benny Andersson. Medieverkstaden har successivt uppgraderats med professionell utrustning för ljuddigitalisering. Den har idag en hög nivå på kompetens och teknik jämförd med andra kulturhistoriska ljudarkiv i

12 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN Norden. Hittills har den kommit flera arkiv och museer till del i olika samarbeten, bl a Dalarnas museum, Svenskt visarkiv, Hälsinglands spelmansförbund och olika kommunarkiv i Dalarna. Arkivmaterialet digitaliseras och tillgängliggörs i en audiovisuell databas, men i och med att projektet upphör vid årsskiftet riskerar medieverkstadens kompetens att raseras. Förvaltningen föreslår därför en utökad budgetram för Bilaga (3-15) DaIhaIfa. Vid Kulturnämndens sammanträde i januari 16 fastställdes Dalhallas budgetram till 400 kr. Ordförande fick också delegation att besluta om medfinansiering om 200 tkr för ett EU-projekt kring operaverksamhet. Dalhallas äskande för 2010 uppgår till 900 tkr. Förslaget är att Dalhallas ansökan om 900 tkr beviljas, varav 350 tkr används till medfinansiering av projektet Dalhalla - skapande av internationell operaarena. Bilaga (16-18) Dalarnas hemslöjdsförbund (DHF) äskar bidrag om 776 tkr för DHF ser ett stort behov av insatser för att erbjuda barn/ungdom möjlighet att praktiskt prova på slöjd och därigenom stärka deras självkänsla, ge dem kunskap om sin hembygd och att visa på ett ekologiskt alternativ till vårt resurskrävande levnadssätt. DHF har genomfört två utbildningar för handledare till Slöjdklubben och ser ett behov av att gå vidare med att starta Slöjdklubbar i länet. Vidare avser DHF att inventera/uppdatera kontakterna med verksamma slöjdare och slöjdnära företag i Dalarna genom att intensifiera arbetet kommunvis för att bättre kunna stödja slöjdarna. Förvaltningen föreslår en något utökad budgetram för 2010, däremot finns inga projektstöd att söka. Föreningsstöd och utvecklingsstöd förelås fördelas enligt förslag. Inom föreningsstöd reserveras medel för förväntade ansökningar. Egen verksamhet Länsbibliotek Dalarna har äskat medel till Dalamontern vid Bok & biblioteksmässan, katalogisator till Dalabiografin samt till regionalt nätverk läskonster men förvaltningen ser för närvarande ingen möjlighet att rymma något utökat landstingsbidrag i budgeten för 2010.

13 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN Film i Dalarna önskade en utökad ram för arbete med visningsfrågor och professionell produktion. Förvaltningen ser för närvarande ingen möjlighet att rymma något utökat landstingsbidrag i budgeten för Stora Daldansen genomförs för första gången i Falun under Falu kommun beslutade i november om 250 tkr i bidrag. För att fortsatt kunna stimulera dansprojekt i länet och matcha värdkommunens anslag föreslås Dans i Dalarna få en utökad ram för Prognosen för 2009 pekar på ett underskott för kansliet. Under 2010 kommer kansliet att få ändrade arbetsformer p g a det nya arbetet med avsiktsförklaring och portföljmodell där bl a tätare kontakter ska knytas med kommunerna i länet. Utöver det pågår också arbetet med samarbetsformer i den nya Svealandsregionen och framtagande av nytt kulturpolitiskt strategidokument. För att bättre möta de förändringar som är på gång föreslås en något utökad ram till kansliets ansträngda budget. Bilaga (19)

14 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Kulturnämndens verksamhetsplan 2010 Dnr LD09/02822 Handläggare: Anette Stengård Förslag till beslut: Kulturnämnden beslutar a t t anta Kulturnämndens verksamhetsplan 2010 samt a t t anta basenheternas mål och mått efter gjorda ändringar. Vid kulturnämndens sammanträde den 19 november beslutades att ärendet om kulturverksamhetens övergripande verksamhet skulle återremitteras för att kompletteras med nämndens synpunkter. Efter gjorda ändringar av kulturförvaltningen skickades verksamhetsplanen via e-post till ledamöterna för möjlighet att göra ändringar av redaktionell karaktär. Verksamhetsplanen har även kompletterats med basenheternas mål och mått. Inför årets verksamhetsplanering arrangerades två dagar vars syfte var att informera om viktiga initiativ inom kulturområdet, skapa möjlighet för diskussion, ta tillvara synpunkter och utvecklingsideer till verksamhetsplanen 2010 och inför framtiden. En paneldiskussion arrangerades för att skapa dialog och information om en framtida regionförstoring. Deltagare var kulturförvaltningen som tillsammans har arbetat fram målen. Vid framtagandet av mål och mått har förvaltningens stryrdokument använts. Den ekonomiansvarige och kultursekreteraren har gått en kurs "Mäta för att leda". Följande styrdokument används vid verksamhetsplaneringen Vision och mål Kulturförvaltningens mål baserat på perspektiven: medborgarperspektiv, verksamhetsperspektiv, medarbetarperspektiv, förnyelseperspektiv, ekonomiskt perspektiv. Avsiktsförklaringen mellan Statens kulturråd och landstinget Dalarna Dnr:LD09/02096 landstingsplanen , Ett hälsosammare Dalarna Måluppfyllelse Bilaga (20-67)

15 LANDSTINGET DALARNA KULTURNÄMNDEN Överväganden Enligt planeringsprocess 2009 fastslås att förvaltningarnas planer ska skrivas enligt balanserat styrkort. Några enhetliga mallar finns inte. Kulturförvaltningen arbetar för ett tydligt och enhetligt dokument. Verksamhetsplanen utgår från de fem perspektiven enligt 2009års plan. Den 5 oktober fastslog landstingsstyrelsen 166 en lista över mål för verksamhetsuppföljning Målen ingår i det övergripande dokumentet för uppföljning som ska var till hjälp i Landstingets förbättringsarbete. Kulturförvaltningens verksamhetsplan har utgångspunkt från de övergripande målen Tidplanen tör verksamhetsplan och budget Reviderad finansplan 2010 föreläggs i Landstingsstyrelsen den 9 november och fastslås av Landstingsfullmäktige den november. Till kulturnämndens möte den 17 december fastslås basenheternas mål och fördelning av landstingsbidrag.

16 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNOEN BEREONINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Dialoger samt studiebesök 2010 Om L007/00088 Handläggare: Margaretha SandelI Förslag till beslut: Kulturnämnden beslutar a t t uppdra till kulturförvaltningen att schemalägga dialoger samt studiebesök 2010 enligt plan. Föreslås att kulturförvaltningen får i uppdrag att schemalägga dialoger samt studiebesök 2010 enligt plan. Bilaga (68)

17 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Kulturdialog 2010 Dm LD09/03115 Handläggare: Åsa Nyman Förslag till beslut: Kulturnämnden beslutar a t t uppdra till kulturtörvaltningen att planera för genomförande aven regional kulturdialog med företrädare för länets kommuner. Överväganden Med tanke på de stora omstruktureringsfrågor som finns inom kulturområdet den närmaste tiden föreslås att kulturtörvaltningen får i uppdrag att anordna en konferens för kulturpolitiker och kulturtjänstemän under våren 2010.

18 I Landsti nget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Kulturpolitiskt strategidokument Dm LD09/02821 Handläggare: Åsa Nyman Kulturnämnden diskuterar frågan. Bakgrund: Under diskuterades i breda grupper ett kulturpolitiskt handlingsprogram "Landstinget och kulturen. Vision och mål " Dokumentet finns tillgängligt på En diskussion om processen med att ta fram ett nytt kulturpolitiskt strategidokument påbörjades vid kulturnämndens sammanträde i november 2009, 87. Frågan lämnades öppen för att lämna tid för förankring. Kulturnämnden föreslås fortsätta diskussionen.

19 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Information och skriftliga rapporter Kulturnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Information: Kulturbidrag - lista beslutade projekt Bilaga (69-72) Ekonomisk redovisning Barnkonventionen Kreativa näringar Remiss "Levande kultur i en pulserande region Inbjudan samt kurser och konferenser LDOS/00072 LD09/01624 Skriftliga rapporter: Dalarnas Konstförening - verksamhetsberättelse 200S LD09/00066

20 I Landstinget DALARNA KULTURNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Övrigt

21 LANDSTIl\!GET DALARNA. INK 2009, DNA..LD..0.9/() 1;l,5:.CJ,. SKR (J., KOD. 1(2) Landstinget Dalarna Att: KulturchefÅsa Nyman/Allmänna utskottet Box Falun Äskande om bidrag till Musik vid Siljanfestivalen 2010 Musik vid Siljan ber härmed att få inkomma med en reviderad ansökan om stöd för genomförandet av, i första hand, 2010 års festival. Musik vid Siljan startade 1969 och firade därmed sitt 40-årsjubileum i somras, vilket gör den till en av Sveriges i särklass äldsta festivaler. Musik vid Siljan är en av landets ledande musikfestivaler i sitt slag med ett stort förtroende i såväl artistkretsar som hos den besökande publiken, och saknar motsvarighet i Sverige med sitt unika koncept att presentera musikprogram i vacker miljö, ofta utomhus, med stor innehållsmässig bredd och på många skiftande platser. Musik vid Siljan ägs gemensamt av de tre Siljanskommunerna Leksand, Mora och Rättvik samt Musikvid Siljans Vänförening vilket innebär att vi presenterarprogram i hela Siljansbygden. Festivalen har alltså ett ganska omfattande arrangörskap, med ett upptagningsområde som täcker en stor del av vårt län såväl geografiskt som befolkningsmässigt. Finansieringen av festivalen sker genom årliga stöd från ägarkommunerna, och de senaste åren genom landstingets fortsatta stöd - efter att bidraget får Musiksamverkan Dalarna upphörde med 2006 års utgång. Dessutom tillkommer festivalens egna biljettintäkter och, i försumbar omfattning numera, stöd från näringslivet. Konkurrensen om konsertpubliken har ökat väsentligt sedan 1969, men med det kvalitetsrenomme och den popularitet som Musik vid Siljan har så lyckas vi ändå locka mellan besökare till Dalarna och Siljansområdet varje år. Publikens konsumtionoräknat konsertbiljetterna - bidrar därmed enligt försiktiga beräkningar med miljoner kr till näringslivets och bygdens ekonomi. Trots att vi genomfört ett omfattande spararbete vad det gäller både produktions- och driftskostnader, (c:a kr årligen), så kan biljettintäkterna ändå inte i nuläget lämna ett tillräckligt överskott till driften.

22 Den ekonomiska situationen för Musik vid Siljan, tillsammans med ett avtalslöst tillstånd med ägarkommunerna, medförde att bolagets styrelse i april efter noggrann analys beslutade om att inleda en process för att avveckla verksamheten. Detta för att kunna säkerställa en eventuell avveckling under ordnade former. Förhoppningen var ändå att de diskussioner, och den avtalsomförhandling, som pågått med ägarna kunde innebära att stödet från dem skulle fortsätta. Efter kontinuerliga diskussioner, och ett intensivt arbete med alternativa framtids lösningar, är situationen sådan att alla parter nu gemensamt arbetar för en fortsatt verksamhet för Musik vid Siljan - med en utvärdering av resultat och utfall efter genomförd festivalperiod Ägarkommunerna har också garanterat sina bidrag, om än något minskade, för Därmed ansöker vi givetvis om fortsatt stöd även från Landstinget, vars stöd tillsammans med ägarnas är av absolut nödvändighet för en fortsättning för Musik vid Siljan 2010 och framåt. Musik vid Siljan har ett viktigt kulturarv att vårda, med evenemang och konserter på traditionsfyllda spelplatser. Samtidigt finns en klar ambition att förnya och utveckla såväl programinnehåll som publiksammansättning. Tät samverkan med ett antal andra aktörer i området - inte minst med Folkmusikens Hus - har också utvecklats de senaste åren, vilket givetvis stärker både de enskilda och de gemensamma förutsättningarna. Genom möjlighet till fortsatt verksamhet hoppas vi att långsiktiga processer som tidigare påbörjats skall kunna utvecklas. Det kan betyda en god utveckling för festivalen, och innebära att kulturupplevelserna kan komma att omfatta mer än den rena musikupplevelsen - en utvecklad kursverksamhet, ökad mångkultur, aktuell kulturdebatt, liksom miljö- och matupplevelser. Med utveckling kan festivalen också komma att utöka verksamheten där vår kompetens skapar konserter utanför såväl festivalperioden som det geografiska festivalområdet. Av ovan nämnda skäl ansöker vi härmed vördnadsfullt om ett bidrag till 2010 års festival om kr eller högsta möjliga belopp. Rättvik, som ovan Miö ael Börstell VD och konstnärlig ledare

23 FOLK MUSIKENS HUS Rättvik landstinget DALARNA INK 2009 ~ 04 DNRl)),O(JIO~ ~t6::or" SKR t. KOD.:. ÅsaNyman Kulturnämnden Landstinget Dalarna Box Falun Ansökan om bidrag för Folkmusikens hus är ett kompetens- och resurscenter för folk- och världsmusikgenren. Arbetsområdena omfattar idag arkiv- och dokumentation, ljudmigrering, IT, utställningar, utbildning, konsert- och turneverksamhet. Den fyller idag en mycket viktig funktion inom ett kultur- och genreområde som upplevt en stark expansion konstnärligt, sceniskt och pedagogiskt under de senaste decennierna. Samtidigt salmar denna genre nästan helt en institutionell infrastruktur som kan understödja och tillvarata möjligheterna i denna utveckling. Verksamheten har stark regional förankring genom ett mycket gott samarbete med arrangörer, spelmansrörelse och ci'et professionella musiklivet. Delar av verksamheten har även tydlig nationell och internationell omfattning. Den mångfald av aktiviteter som utförs med Folkmusikens hus som nav, innebär många samordningsvinster i form av stor samlad kompetens i nätverk och samutnyttjande av resurser. Exempelvis kan turnerande musiker lätt planeras in i utbildningssammanhang som pedagoger. Folkmusikens hus arkiv används i utbildningsverksamheten och av musiker för repertoarutveckling. Utväxlingen av de offentliga bidragen är på så vis mycket hög. Folkmusikens hus har också en hög grad avegenfinansiering genom att hitta avsättning för varor och kompetenser som skapats inom verksamheten och intäkter från olika samarbetsprojekt med ideella organisationer, musikinstitutioner och folkbildning (studieförbundet Bilda). Den är avsevärt högre (44%) än någon annan regional åretruntverkande kulturinstitution i länet. Intäktsfördelning 2008 Intäkter av varor och tjänster Intäkter från samarbetsprojekt Statliga bidrag (tidsbegr. projekt) Kommunala bidrag (Region Siljan) Landstingsbidrag tkr 595 tkr 498 tkr tkr tkr En betydande del av verksamheten är ett länsmusikuppdrag för genreområdet folk- och världsmusik (DalFolk), som Folkmusikens hus erhöll av landstinget Detta uppdrag bidrar till ett professionellt musikliv av hög kvalitet och stor genrebredd, samt att skapa nya Dalagatan Rättvik tel: +46 (0) fax: +46 (0) postgiro: bankgiro:

24 4 möjligheter till arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker i regionen, inom det sk. fria musiklivet. Folkmusikens hus har idag utvecklade samarbeten med besöksnäring. musikinstitutioner, musikfestivaler, arrangörer, folkbildning och föreningsliv -lokalt, regionalt och nationellt. Bl. a bedrivs ett omfattande barn- och ungdomsarbete med extern finansiering från dessa samarbetspartners. FMH har drivit ett Accessprojekt på musikarkivområdet (Dnr KUR2006/9725 Rädda ljudet: Migrering, arkivering och tillgängliggörande av folkmusikmaterial från Dalarna). Digitaliseringsverksamhetenhar drivits i projektform sedan startenav Folkmusikens hus I fyra olika projekt har ett avsevärt material räddats för eftervärlden. Ett mycket stort material återstår att inventeras och räddas. FMH har de senaste åren gjort betydande investeringar i teknisk utrustning som håller mycket hög standard, även i ett nationellt perspektiv. Ansvarig personal har hög kompetens, med erfarenhet från ljudmigreringsverksamhet, både i privat som offentlig, kulturhistorisk arkivverksamhet. På goda grunder kan vi hävda att Folkmusikens hus idag har nationell spetskompetens på detta område. Vi ser detta som en regional fråga med anledning av diskussionerna kring ett Region Svealand. Vi har sedan 2003 samarbetat med Gävleborgs län (Musik Gävleborg, Hälsinglands spelmansförbund, Hälsinge låtverkstad) kring ljudmigreringsfrågor där vi fungerat som utförare av digitaliseringsuppdrag och rådgivare i arkivuppbyggnadsfrågor (betalt uppdrag). Vi har alltså redan nu börjat diskutera rollfördelning i våra uppdrag inför en kommande storregion. Att långsiktigt trygga denna verksamhet skulle säkra en stor mängd kulturhistoriskt, etnologiskt och musikaliskt ljudmaterial som annars riskerar att gå till spillo. Det skulle också kunna ingå som ett starkt profilerat bidrag från Dalarnas sida i diskussionerna om institutionsstruktur, kompetens- och resursfördelning i en framtida Region Svealand. För en utförligare beskrivning av denna verksamhet, se bilaga l. "Regional medieverkstad för ljudmigrering". Denna ansökan om tvåårigtprojektutvecklingsbidrag har skickats till Kulturrådet av Dalarnas museum och Folkmusikens hus gemensamt. Kulturrådet har dock preliminärt låtit meddela, att den regionala medfinansieringen i projektet är alltför lågför att kvalificera för bidrag. Folkmusikens hus är en modem kulturinstitution med flexibla arbetsformer. Det har skapat förutsättningar för en verksamhet med ett effektivt resursutnyttjande och bred kompetens genom samverkan. Kulturutredning och kulturproposition pekar på att FMHs verksamhet på många sätt föregriper den nya inriktning av kulturpolitiken som föreslagits. Detta gäller inte minst de samverkansformer som starkt präglar Folkmusikens hus verksamhet, som innefattar både det institutionella, professionella och ideella musiklivet samt folkbildning civilsamhället. Folkmusikens hus är väl rustat att möta nya behov i samtid och framtid inom musiklivet, men har alltför länge saknat en ekonomiskt tryggad bas för att konsolideras och vidareutvecklas. De regionala bidragen till Folkmusikens hus har tidigare ( ) omfattat 2,4 miljoner kr årligen för hela verksamheten - 1,2 miljoner kr från Landstinget och 1,2 miljoner från

25 Siljanskommunerna har bidragen minskat pga bortfall i den kommunala medfinansieringen. Regionala bidrag för 2009 Landstinget Rättviks kommun Övriga dalakommuner (Förutsatt att fullt bidrag beslutas för 2009) (Skulle ha varit enl. beslut i Region Dalarna) Osäkerheten gällande de offentliga bidragen tillsammans med kostnadsökningar ledde hösten 2008 till akuta problem vad det gällde verksamhetens fortlevnad. Genom beslutade bidrag i sista minuten och ianspråktagande av eget kapital, kunde verksamheten räddas. Denna situation har upprepats för 2009, med skillnaden att det egna kapitalet vid årsskiftet kommer att vara förbrukat. Vi ansöker om att Landstinget Dalarna bidrar till en långsiktig ekonomisk lösningför Folkmusikens hus man beaktar det långsiktiga värdet av kompetens och tekniska resurser i medieverkstaden, så att denna kan innefattas i den ordinarie verksamheten Med ovanstående som grund ansöker Folkmusikens hus om ett treårigt bidrag om 2 miljoner kr årligen. Rättvik dag som ovan Lars-Erik Kalles ordf. Folkmusikens hus Bilagor: 1. "Regional medieverkstad för ljudmigrering". Ansökan till kulturrådet om projektutvecklingsbidrag. 2. Kortfattad verksamhetsbeslaivning 3. Verksamhetsberättelse Årsredovisning för 2008

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition Stockholm, 2013-11- 18 Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition KRO/KIF sammanfattar här de förslag som lades av riksdagspartierna

Läs mer

Kulturområdet inom Region Skåne

Kulturområdet inom Region Skåne Kulturområdet inom Region Skåne En granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Maj 2007 Bo Nordestedt Jan Svanell Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Uppdraget...5 4. Arbetsmetodik 6 5.

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Spelmansglädje, av Hans Viksten

Spelmansglädje, av Hans Viksten Spelmansglädje, av Hans Viksten Verksamhetsberättelse för Föreningen Folkmusikens hus 2005 Sida 2 av 14 Föreningen Folkmusikens hus VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Verksamhetsinriktning Föreningen har sedan

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 FOTO: MIKI ANAGRIUS Konstverket till vänster föreställer Anna-Greta Söderholm (1914 2009), svensk operasångerska. Konstnären är okänd. Konstverket till höger är av Lennart Mörk

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Gävle Symfoniorkester En förstudie Dnr 10KFN159 37 Utredningsgrupp Mats Öström, kultur- och fritidschef Beryl Lunder, konserthuschef Örjan Hans-Ers, orkesterchef Kenneth Johansson, länsmusikchef Innehåll

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer