Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek 2006-2015"

Transkript

1 Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN för Enköpings bibliotek

2 Inledning Handel och industri har varit grunden för Enköpings utveckling sedan medeltiden. Idag dominerar tjänstesektorn, framför allt offentlig service inom förvaltning, utbildning, vård, omsorg och försvar. Enköpings läge mitt i den expansiva Mälardalen utgör grunden för den fortsatta utvecklingen. Befolkningen ökar främst genom inflyttning från Stockholm och Uppsala, och det kommer också framöver att vara viktigt att kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö. Hög livskvalitet, kunskapsbaserad utveckling av företag och förvaltningar och internationalisering ingår i den vision som kommunens politiker antagit som grund för kommunen fram till Biblioteken är viktiga både för livskvaliteten, kunskapsuppbyggnaden och den internationella utblicken. Enköpings kulturförvaltning med bibliotek, museum, musik- och dansskola och allmänkultur är en del av den utvecklingskraft som behöver mobiliseras för att uppnå vision Vår värdegrund Biblioteket är till för alla medborgare. Det är öppet och tillgängligt. Biblioteket är både kunskapscentrum, mötesplats och kulturcentrum. Det har stor betydelse för språkoch läsutvecklingen inte bara hos barn och unga utan för alla medborgare. Biblioteket utvecklar fantasi och kunskap genom läsning, musik, film och andra uttrycksformer i böcker och andra medier. Brukarnas kompetens, behov och önskemål följer den informationsteknologiska utvecklingen i samhället. Biblioteket är lyhört för brukarnas behov och önskemål och strävar efter att erbjuda efterfrågade tjänster. Kunnig och serviceinriktad personal ger råd och vägledning i sökandet efter upplevelser eller kunskap i bibliotekets samlingar, e-medier, databaser eller på Internet. Kulturens positiva roll när det gäller medborgarnas hälsa är betydande. Biblioteket har en viktig roll i utbildningssamhället, och samverkar med skolor, högskolor, lärcentra och andra utbildningsinstitutioner. Både de som deltar i den ordinarie undervisningen på grundskola, gymnasium och högskola och de som deltar i olika former av vuxenutbildning har stort behov av bibliotekets stöd. Biblioteket stödjer även de informella lärprocesserna och folkbildningen. Enköpings bibliotek är en del av det globala biblioteksnätverket - en länk till all världens kunskap. Yttrandefriheten är grunden för bibliotekets verksamhet. Biblioteket ska främja nytänkande och kreativitet och utveckla sin verksamhet under frihet från censur och påtryckningar utifrån. Barn och unga behöver stöd, uppmuntran och vägledning från vuxensamhället för att utvecklas till goda samhällsmedborgare. Biblioteket prioriterar denna grupp och samarbetar gärna med andra delar av samhället för att stödja denna utveckling. Biblioteket har alltid gett speciellt stöd till gamla, sjuka och funktionshindrade. Med anpassade medier och särskilda insatser kommer detta stöd att fortsätta utvecklas. Biblioteket bedriver en aktiv omvärldsbevakning i medborgarnas intresse. Det betyder att aktuella och angelägna samhällsfrågor uppmärksammas i bibliotekets verksamhet genom mediainköp, utställningar och Internetbevakning. 2

3 Biblioteksverksamheten utvecklas och förändras i takt med medborgarnas olika behov av kunskap, information och kultur. Våra roller Den viktigaste drivkraften för bibliotekets utveckling är mötet med brukarna. I detta möte aktiveras både samlingarna och personalens kompetens, och det är i dessa möten som biblioteket får sin roll som en levande mötesplats. Denna vision av ett bibliotek för alla är utgångspunkten för bibliotekets olika roller: Den gemensamma basen för de olika rollerna är vår värdegrund och idén om ett bibliotek för alla. Genom att på denna grund fokusera på de olika rollerna ger vi riktning och energi åt vårt utvecklings- och förnyelsearbete. Kunskapscentrum. Biblioteket är en del av kunskapens infrastruktur. Där finns gott om studie- och arbetsplatser, både för enskilda personer och grupper. Facklitteraturen utgör en viktig del av samlingarna, med en tydlig hänsyn tagen till de studie- och intresseinriktningar som dominerar bland brukarna. Databaser, e-medier, nätbaserade tjänster och olika verktyg för att samla in, ladda ner, systematisera och presentera information finns tillgängliga i biblioteket. Kunnig och serviceinriktad personal finns tillgänglig för frågor, rådgivning och vägledning. Utbildning i informationskompetens ges både till enskilda och till grupper. Bibliotekets tjänster är tillgängliga också via nätet. Biblioteket stödjer även forskning om den egna bygdens och den egna släktens historia. Kulturcentrum. Biblioteket har ett stort urval av böcker och medier inom litteratur, musik, film och bild. Biblioteket är också en arena för regelbundet återkommande evenemang och aktiviteter inom olika konstområden. Litteraturen, både som läsäventyr, möten med författare och eget skrivande via skrivarkurser, läsecirklar, nätpublicering med mera har en central plats. Genom samarbete med förskola, skola och kulturskola prioriteras barns och ungas kulturupplevelser och egna skapande. Rollen som kulturcentrum kräver både lokaler för kulturella evenemang och en flexibel inredning och scenteknik som gör det möjligt att ge plats för aktiviteter, debatter, utställningar med mera i biblioteket. Mötesplats. Genom sin öppenhet och sitt läge är biblioteket platsen för både spontana och planerade möten. Här träffas alla, både unga och gamla, både män 3

4 och kvinnor och människor från olika kulturer. Det finns många anledningar att gå dit för att låna eller lämna böcker, för att lyssna på musik, hyra en film eller läsa tidningar, för att bara träffas eller för att kunna diskutera samhällsfrågor med politiker över en kopp kaffe. Lokalernas disposition och ljudklimatet gör det möjligt att förena koncentrerade studier och det offentliga torgets livlighet. På nätet finns en evenemangskalender som talar om vad som händer och där finns också diskussionsforum för fortsatta samtal som initierats på biblioteket. Centrum för språk och läsning. I kunskapssamhället har språkutveckling och läsning, både som teknisk färdighet och läsäventyr, större betydelse än någonsin. Barns och ungas språkutveckling och lärande är grunden för samarbetet mellan biblioteket, förskolan och skolan. Biblioteket bidrar med sakkunskap om läsning och läsningens positiva effekter, men framför allt genom att erbjuda tillgång till den samlade skatten av texter som är grunden både för läsupplevelsen och det egna berättandet. Genom att stödja det livslånga lärandet bidrar biblioteket till en god språkutveckling och lässtimulans för alla medborgare. Strategier och prioriterade områden De olika rollerna har en genomsyrande karaktär, det vill säga att de påverkar alla förhållanden inom biblioteket. För perioden gör vi följande strategiska bedömningar. De sammanfattas i en handlingsplan och de kommer att aktualiseras i vår verksamhetsplanering: Besökarna o Befolkningen ökar främst genom inflyttning. Under de kommande tio åren bedömer vi ökningen till totalt Enligt den av kommunen utarbetade Vision 2015 kommer Enköping år 2015 att ha invånare o Utbildningsnivån stiger generellt, men vi får också fler som studerar. Idén om det livslånga lärandet är en realitet. o Biblioteksanvändningen breddas och fördjupas inom alla de fyra roller vi beskrivit o Gruppen av äldre biblioteksanvändare blir större och de kräver mer kvalificerad service. Nya former för uppsökande verksamhet växer fram o Nätanvändningen ökar vilket leder till utbyggnad av bibliotekets nätbaserade tjänster o Brukarnas åsikter är en viktig faktor när det gäller hur bibliotekets tjänster skall utvecklas och förbättras. Regelbundna enkätundersökningar kommer att genomföras för att fånga upp önskemål och åsikter från biblioteksanvändarna. o Även ickeanvändarnas åsikter bör undersökas. Strukturen o Huvudbiblioteket finns kvar i nuvarande lokaler o De integrerade filialernas framtid utreds. I samband därmed preciseras också formerna för samarbetet skola-bibliotek o Internetbiblioteket förverkligas. Bibliotekets digitala tjänster blir lättåtkomliga för brukarna och likvärdiga med det fysiska biblioteket. Med Internetbiblioteket avses bland annat tillgång till databaser, e- 4

5 böcker, mp3, och nedladdning av musik och film. Brukarna ska kunna låna, lämna tillbaka, fråga och få svar, läsa, lyssna och titta via nätet. Biblioteket har befogenheter att nyttja på marknaden befintlig informationsteknologi. Lokaler o Möjligheten att glasa in partiet mellan medborgarhusets byggnader utreds o Möjligheten att bygga till en hörsal till biblioteket utreds o Den stenlagda ytan utanför Enköpingsrummet inhägnas och görs till en attraktiv plats för aktiviteter och avkoppling. o Fler studieplatser och ytor för aktiviteter skapas. o Plats för distansstudier i biblioteket o En kartläggning av behovet av handikappanpassning har inletts. En handlingsplan tas fram och genomförs till år Samlingar o En strategisk medieplan utarbetas för att göra samlingarna mer levande utifrån utnyttjande, profilering och exponering. Följande nyckeltal kan utgöra riktmärken: Riktmärke Idag Framtida Konsekvens Bestånd medier/inv 3 5,9 ( ) 3,5 ( ) Förvärv i % av beståndet 10 % 5,4 % (12.163) 10 % (13.500) Gallring i % av beståndet 10 % 7% (15629) 10 % (13.500) Cirkulationstal 4 / år 1,8 / år lån / år o Olika medieformer blir likställda; musik- film- och e-medier ökar sin andel av samlingarna o Barn- och ungdomslitteratur prioriteras o Aktuella medier lyfts fram och exponeras o Inköpen av kurs- och studielitteratur anpassas efter inriktning och omfattning på brukarnas studier o Trädgård förblir ett profilområde i samlingarna o Hembygdens litteratur samlas och bevaras o Medier anpassade efter funktionshindrade brukares olika behov är en viktig del av samlingarna o Alla har möjlighet att genom inköpsförslag påverka bibliotekets mediebestånd Personal o Viss ökning av personalstyrkan i takt med nya uppgifter och ökat nyttjande o Genomsnittsåldern sjunker genom pensionsavgångar o Personalens utbildningsnivå stiger bl. a. genom kontinuerlig kompetensutveckling. o Kompetensprofilen breddas med andra yrkeskategorier: IT-tekniker, webbdesigners, pedagoger med flera 5

6 IT o Biblioteket ger utbildning i informationskompetens både för enskilda och grupper och som uppdragsutbildning åt företag o Genom automatisering och självbetjäning frigörs personal för rådgivning, vägledning, utbildning med mera o Både internt och externt är det viktigt att bygga upp nätverk med goda relationer. o Internetbiblioteket förverkligas. o Evenemangskalender och diskussionsforum på nätet o E-samlingarna expanderar främst inom facklitteratur, tidskrifter samt ljud- och bildmedier o Trådlös uppkoppling för besökarnas egna datorer i biblioteket Logistik o Självbetjäning vid lån och återlämning o Medier som beställs via internet levereras till lokala hämtställen o Rfid-chips i medierna används både för stöldskydd och beståndsstyrning o Bokautomater för utlåning av aktuell litteratur. Samverkan Biblioteket utvecklar sina roller i nära samverkan med andra lokala aktörer, offentliga, privata och ideella: Ett hållbart samarbete måste byggas från grunden. Vi använder begreppet partnerskap för ett genomreflekterat samarbete där parterna enats om en gemensam grund och ingått en överenskommelse om samverkan: Skola o Ett samarbetsavtal tecknas där utgångspunkten är ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och uppbyggnad av deras 6

7 informationskompetens inom ramen för ett undersökande och problemorienterat arbetssätt o Biblioteket är en viktig resurs när det gäller att utveckla elevernas läsförmåga och läsförståelse o Biblioteket både folkbiblioteket och det egna skolbiblioteket bygger upp elevernas informationskompetens, bibliotekskunskap och förtrogenhet med informationssökningens principer och strategier o En gemensam plan för samarbetet tas fram; här anges utgångspunkter, mål, roller, ansvarsfördelning och principer för finansiering o På skolorna bygger man upp samarbetsforum för förankring av biblioteksverksamheten i lärandet o Avsnitt om skolbibliotek och informationskompetens ska ingå i de lokala skolplanerna o skolbiblioteksverksamheten följs upp och utvärderas årligen o folkbiblioteket kompletterar skolbiblioteken och står till elevernas förfogande o folkbiblioteket och skolbiblioteken har gemensamma medieinköp och gemensam fortbildning Förskola och barnomsorg o Utifrån principen om ett bibliotek för alla utarbetas en gemensam plan för barnens språkutveckling samt rätt till litterär stimulans och fantasiläsning o Alla barngrupper besöker regelbundet biblioteket. Där det inte finns något bibliotek i närheten kompletteras med bokbuss o Nätverk med kontaktpersoner för kontakter mellan förskola och bibliotek o Samarbete kring personalutbildning i frågor som rör språkutveckling, sagor, berättande med mera o Barnavårdscentralen: information till föräldrar och besök på bibliotek inom ramen för föräldrautbildning Vuxenundervisning o Lärcentra och bibliotek utreder tillsammans hur bibliotekets resurser på bästa sätt skall kunna utnyttjas av eleverna o Komvux och bibliotek utvecklar sitt samarbete så att alla elever får möjlighet att ta del av bibliotekets service o Alla vuxenstuderande informeras att de på biblioteket kan få hjälp att skaffa litteratur och faktainformation på rätt nivå Socialtjänsten samt vård och omsorg o Den gemensamma grunden för samarbete är idén om allas rätt till biblioteksservice och rätten att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Dessa principer finns uttryckta bl.a. i bibliotekslagen och socialtjänstlagen o Gemensamma riktlinjer utarbetas: mål, ansvarsfördelning, innehåll med mera. Utifrån detta ingås partnerskap o Socialtjänsten har ett samlat ansvar för sina klienter och beställer biblioteksinsatser från biblioteket o Biblioteket har kontinuerlig kontakt med boken-kommer-användare och talbokslåntagare o Biblioteket har bokdepositioner på servicehus och vissa väntrum 7

8 o Via handikapporganisationer, patientföreningar och personal inom vården med mera söker biblioteket upp personer med behov av särskilda tjänster o Samarbetet med landstingets institutioner regleras i avtal Samhällsplanering o Biblioteket används för utställningar och diskussioner om planförslag o Pågående samhällsförändring dokumenteras i bibliotekets lokalsamling Turism o Biblioteket används i turistinformationen. Utgångspunkt är bibliotekets öppethållande och breda kontaktytor mot allmänhet och besökare Företag o Gemensamma intressen och samarbetsmöjligheter kartläggs genom kontakter o Biblioteket erbjuder uppdragsutbildning i informationskompetens åt företag Folkbildning o Kartläggning av gemensamma intressen, möjlighet att använda biblioteket som mötesplats, gemensamma teman och projekt, litteraturförsörjning i studiearbetet genom biblioteket och så vidare o Biblioteket marknadsförs inom folkbildningsorganisationerna S1 o Förbandsbiblioteket sköts enligt avtal med försvarsmakten IT-enheten o Bibliotekets självständighet förtydligas när det gäller den fortsatta utvecklingen av bibliotekets informationssystem samt möjligheten att bygga upp internetbiblioteket som en öppen, självständig och interaktiv del av biblioteket o Tillgången till IT-expertis för bibliotekets extremt höga krav på systemfunktionalitet garanteras o Bibliotekets roll som 24-timmarsmyndighet i kommunen utvecklas. Förutom ovan uppräknade samarbetspartners har biblioteket även ett naturligt och gott samarbete med övriga kommunala verksamheter samt kommunens kulturarbetare Konkurrens Det enda område där biblioteket bedriver en verksamhet som även finns på den privata marknaden är filmuthyrning. Innehållet i verksamheten är dock mycket olika. Bibliotekets uppgift är att sprida kvalitetsfilm inom olika genrer. Biblioteket satsar på klassiker, filmer från mindre bolag, samt filmer på andra språk än engelska. En viss del av filmbeståndet är gemensamt för biblioteket och videobutikerna, men biblioteket väntar minst tre månader från releasedatum innan filmen blir tillgänglig för uthyrning. Film och Tv är en naturlig del av barns vardag, därför är det viktigt att biblioteket erbjuder barnfilm av god kvalitet. Bibliotekets filmverksamhet kompletterar snarare än konkurrerar med de privata hyrfirmorna. Ett ökat filmintresse är till fördel för alla. 8

9 Så vill vi arbeta Biblioteket prioriterar följande frågor: Förverkligande av Internetbiblioteket. Bibliotekets digitala tjänster skall vara lättillgängliga för brukarna 24 timmar om dygnet. Den strategiska medieplaneringen som leder fram till mer levande och tydligare profilerade samlingar och till att ytorna i bibliotekslokalen kan disponeras friare. Den strategiska medieplanen utarbetas under och genomförs Samarbetet med förskolan, skolan, vuxenutbildningen och socialtjänsten samt vård och omsorg preciseras i avtal om partnerskap som utarbetas och genomförs under åren därefter. I samband med detta förtydligas också biblioteksstrukturen genom beslut om de integrerade biblioteksfilialerna. Efter ombyggnaden av huvudbiblioteket har huvudbiblioteket bra lokaler. Det finns dock stort behov av en hörsal. I ett längre tidsperspektiv aktualiseras frågan om en inglasning av utrymmet mellan medborgarhusets båda byggnader. Denna fråga bör snarast tas upp. 9

Bibliotek 2016. Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek. Kultur- och Fritidsnämnden 2007-03-28

Bibliotek 2016. Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek. Kultur- och Fritidsnämnden 2007-03-28 Bibliotek 2016 Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek Kultur- och Fritidsnämnden 2007-03-28 Fotografier: Sid 3: Åsa Grip Sid 12: Svanhte Harström Övrga: Sundsvalls stadsbibliotek 2 Inledning

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Attraktiva bibliotek. Strategi för Nässjös biblioteksutveckling

Attraktiva bibliotek. Strategi för Nässjös biblioteksutveckling Attraktiva bibliotek Strategi för Nässjös biblioteksutveckling Biblioteksplan 2006-2010 Så vill vi arbeta: En sammanfattning Biblioteken har en stark gemensam värdegrund och en gemensam utvecklingsinriktning.

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-01, 155 Dnr KS 2012/310-880 1 Biblioteksplan för Österåker 2012-2015 2 Inledning I december 2004

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun

Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun Sigtuna kommun Kultur och Fritid Monica Dahlgren 2006-06-01 UTVECKLA OCH BEVARA... 2 DEL I: BIBLIOTEKSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN 20060511... 2 1

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1 Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1. Syfte Syftet med följande handlingsplan är att formulera vision och övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

Biblioteksplan Mönsterås

Biblioteksplan Mönsterås Biblioteksplan Mönsterås Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Strategier för framtiden 4 Folkbibliotek...4 Skolbibliotek....4 Vuxenutbildningen......5 Omsorg och äldreomsorg.....6 Kommunens förvaltningar..7

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer