Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek 2006-2015"

Transkript

1 Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN för Enköpings bibliotek

2 Inledning Handel och industri har varit grunden för Enköpings utveckling sedan medeltiden. Idag dominerar tjänstesektorn, framför allt offentlig service inom förvaltning, utbildning, vård, omsorg och försvar. Enköpings läge mitt i den expansiva Mälardalen utgör grunden för den fortsatta utvecklingen. Befolkningen ökar främst genom inflyttning från Stockholm och Uppsala, och det kommer också framöver att vara viktigt att kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö. Hög livskvalitet, kunskapsbaserad utveckling av företag och förvaltningar och internationalisering ingår i den vision som kommunens politiker antagit som grund för kommunen fram till Biblioteken är viktiga både för livskvaliteten, kunskapsuppbyggnaden och den internationella utblicken. Enköpings kulturförvaltning med bibliotek, museum, musik- och dansskola och allmänkultur är en del av den utvecklingskraft som behöver mobiliseras för att uppnå vision Vår värdegrund Biblioteket är till för alla medborgare. Det är öppet och tillgängligt. Biblioteket är både kunskapscentrum, mötesplats och kulturcentrum. Det har stor betydelse för språkoch läsutvecklingen inte bara hos barn och unga utan för alla medborgare. Biblioteket utvecklar fantasi och kunskap genom läsning, musik, film och andra uttrycksformer i böcker och andra medier. Brukarnas kompetens, behov och önskemål följer den informationsteknologiska utvecklingen i samhället. Biblioteket är lyhört för brukarnas behov och önskemål och strävar efter att erbjuda efterfrågade tjänster. Kunnig och serviceinriktad personal ger råd och vägledning i sökandet efter upplevelser eller kunskap i bibliotekets samlingar, e-medier, databaser eller på Internet. Kulturens positiva roll när det gäller medborgarnas hälsa är betydande. Biblioteket har en viktig roll i utbildningssamhället, och samverkar med skolor, högskolor, lärcentra och andra utbildningsinstitutioner. Både de som deltar i den ordinarie undervisningen på grundskola, gymnasium och högskola och de som deltar i olika former av vuxenutbildning har stort behov av bibliotekets stöd. Biblioteket stödjer även de informella lärprocesserna och folkbildningen. Enköpings bibliotek är en del av det globala biblioteksnätverket - en länk till all världens kunskap. Yttrandefriheten är grunden för bibliotekets verksamhet. Biblioteket ska främja nytänkande och kreativitet och utveckla sin verksamhet under frihet från censur och påtryckningar utifrån. Barn och unga behöver stöd, uppmuntran och vägledning från vuxensamhället för att utvecklas till goda samhällsmedborgare. Biblioteket prioriterar denna grupp och samarbetar gärna med andra delar av samhället för att stödja denna utveckling. Biblioteket har alltid gett speciellt stöd till gamla, sjuka och funktionshindrade. Med anpassade medier och särskilda insatser kommer detta stöd att fortsätta utvecklas. Biblioteket bedriver en aktiv omvärldsbevakning i medborgarnas intresse. Det betyder att aktuella och angelägna samhällsfrågor uppmärksammas i bibliotekets verksamhet genom mediainköp, utställningar och Internetbevakning. 2

3 Biblioteksverksamheten utvecklas och förändras i takt med medborgarnas olika behov av kunskap, information och kultur. Våra roller Den viktigaste drivkraften för bibliotekets utveckling är mötet med brukarna. I detta möte aktiveras både samlingarna och personalens kompetens, och det är i dessa möten som biblioteket får sin roll som en levande mötesplats. Denna vision av ett bibliotek för alla är utgångspunkten för bibliotekets olika roller: Den gemensamma basen för de olika rollerna är vår värdegrund och idén om ett bibliotek för alla. Genom att på denna grund fokusera på de olika rollerna ger vi riktning och energi åt vårt utvecklings- och förnyelsearbete. Kunskapscentrum. Biblioteket är en del av kunskapens infrastruktur. Där finns gott om studie- och arbetsplatser, både för enskilda personer och grupper. Facklitteraturen utgör en viktig del av samlingarna, med en tydlig hänsyn tagen till de studie- och intresseinriktningar som dominerar bland brukarna. Databaser, e-medier, nätbaserade tjänster och olika verktyg för att samla in, ladda ner, systematisera och presentera information finns tillgängliga i biblioteket. Kunnig och serviceinriktad personal finns tillgänglig för frågor, rådgivning och vägledning. Utbildning i informationskompetens ges både till enskilda och till grupper. Bibliotekets tjänster är tillgängliga också via nätet. Biblioteket stödjer även forskning om den egna bygdens och den egna släktens historia. Kulturcentrum. Biblioteket har ett stort urval av böcker och medier inom litteratur, musik, film och bild. Biblioteket är också en arena för regelbundet återkommande evenemang och aktiviteter inom olika konstområden. Litteraturen, både som läsäventyr, möten med författare och eget skrivande via skrivarkurser, läsecirklar, nätpublicering med mera har en central plats. Genom samarbete med förskola, skola och kulturskola prioriteras barns och ungas kulturupplevelser och egna skapande. Rollen som kulturcentrum kräver både lokaler för kulturella evenemang och en flexibel inredning och scenteknik som gör det möjligt att ge plats för aktiviteter, debatter, utställningar med mera i biblioteket. Mötesplats. Genom sin öppenhet och sitt läge är biblioteket platsen för både spontana och planerade möten. Här träffas alla, både unga och gamla, både män 3

4 och kvinnor och människor från olika kulturer. Det finns många anledningar att gå dit för att låna eller lämna böcker, för att lyssna på musik, hyra en film eller läsa tidningar, för att bara träffas eller för att kunna diskutera samhällsfrågor med politiker över en kopp kaffe. Lokalernas disposition och ljudklimatet gör det möjligt att förena koncentrerade studier och det offentliga torgets livlighet. På nätet finns en evenemangskalender som talar om vad som händer och där finns också diskussionsforum för fortsatta samtal som initierats på biblioteket. Centrum för språk och läsning. I kunskapssamhället har språkutveckling och läsning, både som teknisk färdighet och läsäventyr, större betydelse än någonsin. Barns och ungas språkutveckling och lärande är grunden för samarbetet mellan biblioteket, förskolan och skolan. Biblioteket bidrar med sakkunskap om läsning och läsningens positiva effekter, men framför allt genom att erbjuda tillgång till den samlade skatten av texter som är grunden både för läsupplevelsen och det egna berättandet. Genom att stödja det livslånga lärandet bidrar biblioteket till en god språkutveckling och lässtimulans för alla medborgare. Strategier och prioriterade områden De olika rollerna har en genomsyrande karaktär, det vill säga att de påverkar alla förhållanden inom biblioteket. För perioden gör vi följande strategiska bedömningar. De sammanfattas i en handlingsplan och de kommer att aktualiseras i vår verksamhetsplanering: Besökarna o Befolkningen ökar främst genom inflyttning. Under de kommande tio åren bedömer vi ökningen till totalt Enligt den av kommunen utarbetade Vision 2015 kommer Enköping år 2015 att ha invånare o Utbildningsnivån stiger generellt, men vi får också fler som studerar. Idén om det livslånga lärandet är en realitet. o Biblioteksanvändningen breddas och fördjupas inom alla de fyra roller vi beskrivit o Gruppen av äldre biblioteksanvändare blir större och de kräver mer kvalificerad service. Nya former för uppsökande verksamhet växer fram o Nätanvändningen ökar vilket leder till utbyggnad av bibliotekets nätbaserade tjänster o Brukarnas åsikter är en viktig faktor när det gäller hur bibliotekets tjänster skall utvecklas och förbättras. Regelbundna enkätundersökningar kommer att genomföras för att fånga upp önskemål och åsikter från biblioteksanvändarna. o Även ickeanvändarnas åsikter bör undersökas. Strukturen o Huvudbiblioteket finns kvar i nuvarande lokaler o De integrerade filialernas framtid utreds. I samband därmed preciseras också formerna för samarbetet skola-bibliotek o Internetbiblioteket förverkligas. Bibliotekets digitala tjänster blir lättåtkomliga för brukarna och likvärdiga med det fysiska biblioteket. Med Internetbiblioteket avses bland annat tillgång till databaser, e- 4

5 böcker, mp3, och nedladdning av musik och film. Brukarna ska kunna låna, lämna tillbaka, fråga och få svar, läsa, lyssna och titta via nätet. Biblioteket har befogenheter att nyttja på marknaden befintlig informationsteknologi. Lokaler o Möjligheten att glasa in partiet mellan medborgarhusets byggnader utreds o Möjligheten att bygga till en hörsal till biblioteket utreds o Den stenlagda ytan utanför Enköpingsrummet inhägnas och görs till en attraktiv plats för aktiviteter och avkoppling. o Fler studieplatser och ytor för aktiviteter skapas. o Plats för distansstudier i biblioteket o En kartläggning av behovet av handikappanpassning har inletts. En handlingsplan tas fram och genomförs till år Samlingar o En strategisk medieplan utarbetas för att göra samlingarna mer levande utifrån utnyttjande, profilering och exponering. Följande nyckeltal kan utgöra riktmärken: Riktmärke Idag Framtida Konsekvens Bestånd medier/inv 3 5,9 ( ) 3,5 ( ) Förvärv i % av beståndet 10 % 5,4 % (12.163) 10 % (13.500) Gallring i % av beståndet 10 % 7% (15629) 10 % (13.500) Cirkulationstal 4 / år 1,8 / år lån / år o Olika medieformer blir likställda; musik- film- och e-medier ökar sin andel av samlingarna o Barn- och ungdomslitteratur prioriteras o Aktuella medier lyfts fram och exponeras o Inköpen av kurs- och studielitteratur anpassas efter inriktning och omfattning på brukarnas studier o Trädgård förblir ett profilområde i samlingarna o Hembygdens litteratur samlas och bevaras o Medier anpassade efter funktionshindrade brukares olika behov är en viktig del av samlingarna o Alla har möjlighet att genom inköpsförslag påverka bibliotekets mediebestånd Personal o Viss ökning av personalstyrkan i takt med nya uppgifter och ökat nyttjande o Genomsnittsåldern sjunker genom pensionsavgångar o Personalens utbildningsnivå stiger bl. a. genom kontinuerlig kompetensutveckling. o Kompetensprofilen breddas med andra yrkeskategorier: IT-tekniker, webbdesigners, pedagoger med flera 5

6 IT o Biblioteket ger utbildning i informationskompetens både för enskilda och grupper och som uppdragsutbildning åt företag o Genom automatisering och självbetjäning frigörs personal för rådgivning, vägledning, utbildning med mera o Både internt och externt är det viktigt att bygga upp nätverk med goda relationer. o Internetbiblioteket förverkligas. o Evenemangskalender och diskussionsforum på nätet o E-samlingarna expanderar främst inom facklitteratur, tidskrifter samt ljud- och bildmedier o Trådlös uppkoppling för besökarnas egna datorer i biblioteket Logistik o Självbetjäning vid lån och återlämning o Medier som beställs via internet levereras till lokala hämtställen o Rfid-chips i medierna används både för stöldskydd och beståndsstyrning o Bokautomater för utlåning av aktuell litteratur. Samverkan Biblioteket utvecklar sina roller i nära samverkan med andra lokala aktörer, offentliga, privata och ideella: Ett hållbart samarbete måste byggas från grunden. Vi använder begreppet partnerskap för ett genomreflekterat samarbete där parterna enats om en gemensam grund och ingått en överenskommelse om samverkan: Skola o Ett samarbetsavtal tecknas där utgångspunkten är ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och uppbyggnad av deras 6

7 informationskompetens inom ramen för ett undersökande och problemorienterat arbetssätt o Biblioteket är en viktig resurs när det gäller att utveckla elevernas läsförmåga och läsförståelse o Biblioteket både folkbiblioteket och det egna skolbiblioteket bygger upp elevernas informationskompetens, bibliotekskunskap och förtrogenhet med informationssökningens principer och strategier o En gemensam plan för samarbetet tas fram; här anges utgångspunkter, mål, roller, ansvarsfördelning och principer för finansiering o På skolorna bygger man upp samarbetsforum för förankring av biblioteksverksamheten i lärandet o Avsnitt om skolbibliotek och informationskompetens ska ingå i de lokala skolplanerna o skolbiblioteksverksamheten följs upp och utvärderas årligen o folkbiblioteket kompletterar skolbiblioteken och står till elevernas förfogande o folkbiblioteket och skolbiblioteken har gemensamma medieinköp och gemensam fortbildning Förskola och barnomsorg o Utifrån principen om ett bibliotek för alla utarbetas en gemensam plan för barnens språkutveckling samt rätt till litterär stimulans och fantasiläsning o Alla barngrupper besöker regelbundet biblioteket. Där det inte finns något bibliotek i närheten kompletteras med bokbuss o Nätverk med kontaktpersoner för kontakter mellan förskola och bibliotek o Samarbete kring personalutbildning i frågor som rör språkutveckling, sagor, berättande med mera o Barnavårdscentralen: information till föräldrar och besök på bibliotek inom ramen för föräldrautbildning Vuxenundervisning o Lärcentra och bibliotek utreder tillsammans hur bibliotekets resurser på bästa sätt skall kunna utnyttjas av eleverna o Komvux och bibliotek utvecklar sitt samarbete så att alla elever får möjlighet att ta del av bibliotekets service o Alla vuxenstuderande informeras att de på biblioteket kan få hjälp att skaffa litteratur och faktainformation på rätt nivå Socialtjänsten samt vård och omsorg o Den gemensamma grunden för samarbete är idén om allas rätt till biblioteksservice och rätten att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Dessa principer finns uttryckta bl.a. i bibliotekslagen och socialtjänstlagen o Gemensamma riktlinjer utarbetas: mål, ansvarsfördelning, innehåll med mera. Utifrån detta ingås partnerskap o Socialtjänsten har ett samlat ansvar för sina klienter och beställer biblioteksinsatser från biblioteket o Biblioteket har kontinuerlig kontakt med boken-kommer-användare och talbokslåntagare o Biblioteket har bokdepositioner på servicehus och vissa väntrum 7

8 o Via handikapporganisationer, patientföreningar och personal inom vården med mera söker biblioteket upp personer med behov av särskilda tjänster o Samarbetet med landstingets institutioner regleras i avtal Samhällsplanering o Biblioteket används för utställningar och diskussioner om planförslag o Pågående samhällsförändring dokumenteras i bibliotekets lokalsamling Turism o Biblioteket används i turistinformationen. Utgångspunkt är bibliotekets öppethållande och breda kontaktytor mot allmänhet och besökare Företag o Gemensamma intressen och samarbetsmöjligheter kartläggs genom kontakter o Biblioteket erbjuder uppdragsutbildning i informationskompetens åt företag Folkbildning o Kartläggning av gemensamma intressen, möjlighet att använda biblioteket som mötesplats, gemensamma teman och projekt, litteraturförsörjning i studiearbetet genom biblioteket och så vidare o Biblioteket marknadsförs inom folkbildningsorganisationerna S1 o Förbandsbiblioteket sköts enligt avtal med försvarsmakten IT-enheten o Bibliotekets självständighet förtydligas när det gäller den fortsatta utvecklingen av bibliotekets informationssystem samt möjligheten att bygga upp internetbiblioteket som en öppen, självständig och interaktiv del av biblioteket o Tillgången till IT-expertis för bibliotekets extremt höga krav på systemfunktionalitet garanteras o Bibliotekets roll som 24-timmarsmyndighet i kommunen utvecklas. Förutom ovan uppräknade samarbetspartners har biblioteket även ett naturligt och gott samarbete med övriga kommunala verksamheter samt kommunens kulturarbetare Konkurrens Det enda område där biblioteket bedriver en verksamhet som även finns på den privata marknaden är filmuthyrning. Innehållet i verksamheten är dock mycket olika. Bibliotekets uppgift är att sprida kvalitetsfilm inom olika genrer. Biblioteket satsar på klassiker, filmer från mindre bolag, samt filmer på andra språk än engelska. En viss del av filmbeståndet är gemensamt för biblioteket och videobutikerna, men biblioteket väntar minst tre månader från releasedatum innan filmen blir tillgänglig för uthyrning. Film och Tv är en naturlig del av barns vardag, därför är det viktigt att biblioteket erbjuder barnfilm av god kvalitet. Bibliotekets filmverksamhet kompletterar snarare än konkurrerar med de privata hyrfirmorna. Ett ökat filmintresse är till fördel för alla. 8

9 Så vill vi arbeta Biblioteket prioriterar följande frågor: Förverkligande av Internetbiblioteket. Bibliotekets digitala tjänster skall vara lättillgängliga för brukarna 24 timmar om dygnet. Den strategiska medieplaneringen som leder fram till mer levande och tydligare profilerade samlingar och till att ytorna i bibliotekslokalen kan disponeras friare. Den strategiska medieplanen utarbetas under och genomförs Samarbetet med förskolan, skolan, vuxenutbildningen och socialtjänsten samt vård och omsorg preciseras i avtal om partnerskap som utarbetas och genomförs under åren därefter. I samband med detta förtydligas också biblioteksstrukturen genom beslut om de integrerade biblioteksfilialerna. Efter ombyggnaden av huvudbiblioteket har huvudbiblioteket bra lokaler. Det finns dock stort behov av en hörsal. I ett längre tidsperspektiv aktualiseras frågan om en inglasning av utrymmet mellan medborgarhusets båda byggnader. Denna fråga bör snarast tas upp. 9

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun Enheten för kultur och fritid Biblioteksplan för folkbiblioteken i Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förslag till biblioteksplan 3 Inriktningsmål. 3 Åldersanpassad biblioteksservice...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA 1 [1] Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteken i Botkyrka 2005-02-23 Referens

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Arbetsgrupp: Kerstin Alfhagen, BuF Ulla Kristina Bergkvist, KoF Karin Nordh, Klk 2 1. INLEDNING...4

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) Marcus Strand 026-24 16 12 marcus.strand@sandviken.se Kommunikationsplan för Sandvikens Folkbibliotek Sandvikens Folkbibliotek Version nr 1 Kommunikationsplan

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Framställd av Regionbiblioteket, Kalmar län Oktober 2004 Vimmerby bibliotek www.kalmar.regionforbund.se Första sida Uppdrag från KF Begär uppdrag Uppdrag

Läs mer