Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek 2006-2015"

Transkript

1 Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN för Enköpings bibliotek

2 Inledning Handel och industri har varit grunden för Enköpings utveckling sedan medeltiden. Idag dominerar tjänstesektorn, framför allt offentlig service inom förvaltning, utbildning, vård, omsorg och försvar. Enköpings läge mitt i den expansiva Mälardalen utgör grunden för den fortsatta utvecklingen. Befolkningen ökar främst genom inflyttning från Stockholm och Uppsala, och det kommer också framöver att vara viktigt att kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö. Hög livskvalitet, kunskapsbaserad utveckling av företag och förvaltningar och internationalisering ingår i den vision som kommunens politiker antagit som grund för kommunen fram till Biblioteken är viktiga både för livskvaliteten, kunskapsuppbyggnaden och den internationella utblicken. Enköpings kulturförvaltning med bibliotek, museum, musik- och dansskola och allmänkultur är en del av den utvecklingskraft som behöver mobiliseras för att uppnå vision Vår värdegrund Biblioteket är till för alla medborgare. Det är öppet och tillgängligt. Biblioteket är både kunskapscentrum, mötesplats och kulturcentrum. Det har stor betydelse för språkoch läsutvecklingen inte bara hos barn och unga utan för alla medborgare. Biblioteket utvecklar fantasi och kunskap genom läsning, musik, film och andra uttrycksformer i böcker och andra medier. Brukarnas kompetens, behov och önskemål följer den informationsteknologiska utvecklingen i samhället. Biblioteket är lyhört för brukarnas behov och önskemål och strävar efter att erbjuda efterfrågade tjänster. Kunnig och serviceinriktad personal ger råd och vägledning i sökandet efter upplevelser eller kunskap i bibliotekets samlingar, e-medier, databaser eller på Internet. Kulturens positiva roll när det gäller medborgarnas hälsa är betydande. Biblioteket har en viktig roll i utbildningssamhället, och samverkar med skolor, högskolor, lärcentra och andra utbildningsinstitutioner. Både de som deltar i den ordinarie undervisningen på grundskola, gymnasium och högskola och de som deltar i olika former av vuxenutbildning har stort behov av bibliotekets stöd. Biblioteket stödjer även de informella lärprocesserna och folkbildningen. Enköpings bibliotek är en del av det globala biblioteksnätverket - en länk till all världens kunskap. Yttrandefriheten är grunden för bibliotekets verksamhet. Biblioteket ska främja nytänkande och kreativitet och utveckla sin verksamhet under frihet från censur och påtryckningar utifrån. Barn och unga behöver stöd, uppmuntran och vägledning från vuxensamhället för att utvecklas till goda samhällsmedborgare. Biblioteket prioriterar denna grupp och samarbetar gärna med andra delar av samhället för att stödja denna utveckling. Biblioteket har alltid gett speciellt stöd till gamla, sjuka och funktionshindrade. Med anpassade medier och särskilda insatser kommer detta stöd att fortsätta utvecklas. Biblioteket bedriver en aktiv omvärldsbevakning i medborgarnas intresse. Det betyder att aktuella och angelägna samhällsfrågor uppmärksammas i bibliotekets verksamhet genom mediainköp, utställningar och Internetbevakning. 2

3 Biblioteksverksamheten utvecklas och förändras i takt med medborgarnas olika behov av kunskap, information och kultur. Våra roller Den viktigaste drivkraften för bibliotekets utveckling är mötet med brukarna. I detta möte aktiveras både samlingarna och personalens kompetens, och det är i dessa möten som biblioteket får sin roll som en levande mötesplats. Denna vision av ett bibliotek för alla är utgångspunkten för bibliotekets olika roller: Den gemensamma basen för de olika rollerna är vår värdegrund och idén om ett bibliotek för alla. Genom att på denna grund fokusera på de olika rollerna ger vi riktning och energi åt vårt utvecklings- och förnyelsearbete. Kunskapscentrum. Biblioteket är en del av kunskapens infrastruktur. Där finns gott om studie- och arbetsplatser, både för enskilda personer och grupper. Facklitteraturen utgör en viktig del av samlingarna, med en tydlig hänsyn tagen till de studie- och intresseinriktningar som dominerar bland brukarna. Databaser, e-medier, nätbaserade tjänster och olika verktyg för att samla in, ladda ner, systematisera och presentera information finns tillgängliga i biblioteket. Kunnig och serviceinriktad personal finns tillgänglig för frågor, rådgivning och vägledning. Utbildning i informationskompetens ges både till enskilda och till grupper. Bibliotekets tjänster är tillgängliga också via nätet. Biblioteket stödjer även forskning om den egna bygdens och den egna släktens historia. Kulturcentrum. Biblioteket har ett stort urval av böcker och medier inom litteratur, musik, film och bild. Biblioteket är också en arena för regelbundet återkommande evenemang och aktiviteter inom olika konstområden. Litteraturen, både som läsäventyr, möten med författare och eget skrivande via skrivarkurser, läsecirklar, nätpublicering med mera har en central plats. Genom samarbete med förskola, skola och kulturskola prioriteras barns och ungas kulturupplevelser och egna skapande. Rollen som kulturcentrum kräver både lokaler för kulturella evenemang och en flexibel inredning och scenteknik som gör det möjligt att ge plats för aktiviteter, debatter, utställningar med mera i biblioteket. Mötesplats. Genom sin öppenhet och sitt läge är biblioteket platsen för både spontana och planerade möten. Här träffas alla, både unga och gamla, både män 3

4 och kvinnor och människor från olika kulturer. Det finns många anledningar att gå dit för att låna eller lämna böcker, för att lyssna på musik, hyra en film eller läsa tidningar, för att bara träffas eller för att kunna diskutera samhällsfrågor med politiker över en kopp kaffe. Lokalernas disposition och ljudklimatet gör det möjligt att förena koncentrerade studier och det offentliga torgets livlighet. På nätet finns en evenemangskalender som talar om vad som händer och där finns också diskussionsforum för fortsatta samtal som initierats på biblioteket. Centrum för språk och läsning. I kunskapssamhället har språkutveckling och läsning, både som teknisk färdighet och läsäventyr, större betydelse än någonsin. Barns och ungas språkutveckling och lärande är grunden för samarbetet mellan biblioteket, förskolan och skolan. Biblioteket bidrar med sakkunskap om läsning och läsningens positiva effekter, men framför allt genom att erbjuda tillgång till den samlade skatten av texter som är grunden både för läsupplevelsen och det egna berättandet. Genom att stödja det livslånga lärandet bidrar biblioteket till en god språkutveckling och lässtimulans för alla medborgare. Strategier och prioriterade områden De olika rollerna har en genomsyrande karaktär, det vill säga att de påverkar alla förhållanden inom biblioteket. För perioden gör vi följande strategiska bedömningar. De sammanfattas i en handlingsplan och de kommer att aktualiseras i vår verksamhetsplanering: Besökarna o Befolkningen ökar främst genom inflyttning. Under de kommande tio åren bedömer vi ökningen till totalt Enligt den av kommunen utarbetade Vision 2015 kommer Enköping år 2015 att ha invånare o Utbildningsnivån stiger generellt, men vi får också fler som studerar. Idén om det livslånga lärandet är en realitet. o Biblioteksanvändningen breddas och fördjupas inom alla de fyra roller vi beskrivit o Gruppen av äldre biblioteksanvändare blir större och de kräver mer kvalificerad service. Nya former för uppsökande verksamhet växer fram o Nätanvändningen ökar vilket leder till utbyggnad av bibliotekets nätbaserade tjänster o Brukarnas åsikter är en viktig faktor när det gäller hur bibliotekets tjänster skall utvecklas och förbättras. Regelbundna enkätundersökningar kommer att genomföras för att fånga upp önskemål och åsikter från biblioteksanvändarna. o Även ickeanvändarnas åsikter bör undersökas. Strukturen o Huvudbiblioteket finns kvar i nuvarande lokaler o De integrerade filialernas framtid utreds. I samband därmed preciseras också formerna för samarbetet skola-bibliotek o Internetbiblioteket förverkligas. Bibliotekets digitala tjänster blir lättåtkomliga för brukarna och likvärdiga med det fysiska biblioteket. Med Internetbiblioteket avses bland annat tillgång till databaser, e- 4

5 böcker, mp3, och nedladdning av musik och film. Brukarna ska kunna låna, lämna tillbaka, fråga och få svar, läsa, lyssna och titta via nätet. Biblioteket har befogenheter att nyttja på marknaden befintlig informationsteknologi. Lokaler o Möjligheten att glasa in partiet mellan medborgarhusets byggnader utreds o Möjligheten att bygga till en hörsal till biblioteket utreds o Den stenlagda ytan utanför Enköpingsrummet inhägnas och görs till en attraktiv plats för aktiviteter och avkoppling. o Fler studieplatser och ytor för aktiviteter skapas. o Plats för distansstudier i biblioteket o En kartläggning av behovet av handikappanpassning har inletts. En handlingsplan tas fram och genomförs till år Samlingar o En strategisk medieplan utarbetas för att göra samlingarna mer levande utifrån utnyttjande, profilering och exponering. Följande nyckeltal kan utgöra riktmärken: Riktmärke Idag Framtida Konsekvens Bestånd medier/inv 3 5,9 ( ) 3,5 ( ) Förvärv i % av beståndet 10 % 5,4 % (12.163) 10 % (13.500) Gallring i % av beståndet 10 % 7% (15629) 10 % (13.500) Cirkulationstal 4 / år 1,8 / år lån / år o Olika medieformer blir likställda; musik- film- och e-medier ökar sin andel av samlingarna o Barn- och ungdomslitteratur prioriteras o Aktuella medier lyfts fram och exponeras o Inköpen av kurs- och studielitteratur anpassas efter inriktning och omfattning på brukarnas studier o Trädgård förblir ett profilområde i samlingarna o Hembygdens litteratur samlas och bevaras o Medier anpassade efter funktionshindrade brukares olika behov är en viktig del av samlingarna o Alla har möjlighet att genom inköpsförslag påverka bibliotekets mediebestånd Personal o Viss ökning av personalstyrkan i takt med nya uppgifter och ökat nyttjande o Genomsnittsåldern sjunker genom pensionsavgångar o Personalens utbildningsnivå stiger bl. a. genom kontinuerlig kompetensutveckling. o Kompetensprofilen breddas med andra yrkeskategorier: IT-tekniker, webbdesigners, pedagoger med flera 5

6 IT o Biblioteket ger utbildning i informationskompetens både för enskilda och grupper och som uppdragsutbildning åt företag o Genom automatisering och självbetjäning frigörs personal för rådgivning, vägledning, utbildning med mera o Både internt och externt är det viktigt att bygga upp nätverk med goda relationer. o Internetbiblioteket förverkligas. o Evenemangskalender och diskussionsforum på nätet o E-samlingarna expanderar främst inom facklitteratur, tidskrifter samt ljud- och bildmedier o Trådlös uppkoppling för besökarnas egna datorer i biblioteket Logistik o Självbetjäning vid lån och återlämning o Medier som beställs via internet levereras till lokala hämtställen o Rfid-chips i medierna används både för stöldskydd och beståndsstyrning o Bokautomater för utlåning av aktuell litteratur. Samverkan Biblioteket utvecklar sina roller i nära samverkan med andra lokala aktörer, offentliga, privata och ideella: Ett hållbart samarbete måste byggas från grunden. Vi använder begreppet partnerskap för ett genomreflekterat samarbete där parterna enats om en gemensam grund och ingått en överenskommelse om samverkan: Skola o Ett samarbetsavtal tecknas där utgångspunkten är ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och uppbyggnad av deras 6

7 informationskompetens inom ramen för ett undersökande och problemorienterat arbetssätt o Biblioteket är en viktig resurs när det gäller att utveckla elevernas läsförmåga och läsförståelse o Biblioteket både folkbiblioteket och det egna skolbiblioteket bygger upp elevernas informationskompetens, bibliotekskunskap och förtrogenhet med informationssökningens principer och strategier o En gemensam plan för samarbetet tas fram; här anges utgångspunkter, mål, roller, ansvarsfördelning och principer för finansiering o På skolorna bygger man upp samarbetsforum för förankring av biblioteksverksamheten i lärandet o Avsnitt om skolbibliotek och informationskompetens ska ingå i de lokala skolplanerna o skolbiblioteksverksamheten följs upp och utvärderas årligen o folkbiblioteket kompletterar skolbiblioteken och står till elevernas förfogande o folkbiblioteket och skolbiblioteken har gemensamma medieinköp och gemensam fortbildning Förskola och barnomsorg o Utifrån principen om ett bibliotek för alla utarbetas en gemensam plan för barnens språkutveckling samt rätt till litterär stimulans och fantasiläsning o Alla barngrupper besöker regelbundet biblioteket. Där det inte finns något bibliotek i närheten kompletteras med bokbuss o Nätverk med kontaktpersoner för kontakter mellan förskola och bibliotek o Samarbete kring personalutbildning i frågor som rör språkutveckling, sagor, berättande med mera o Barnavårdscentralen: information till föräldrar och besök på bibliotek inom ramen för föräldrautbildning Vuxenundervisning o Lärcentra och bibliotek utreder tillsammans hur bibliotekets resurser på bästa sätt skall kunna utnyttjas av eleverna o Komvux och bibliotek utvecklar sitt samarbete så att alla elever får möjlighet att ta del av bibliotekets service o Alla vuxenstuderande informeras att de på biblioteket kan få hjälp att skaffa litteratur och faktainformation på rätt nivå Socialtjänsten samt vård och omsorg o Den gemensamma grunden för samarbete är idén om allas rätt till biblioteksservice och rätten att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Dessa principer finns uttryckta bl.a. i bibliotekslagen och socialtjänstlagen o Gemensamma riktlinjer utarbetas: mål, ansvarsfördelning, innehåll med mera. Utifrån detta ingås partnerskap o Socialtjänsten har ett samlat ansvar för sina klienter och beställer biblioteksinsatser från biblioteket o Biblioteket har kontinuerlig kontakt med boken-kommer-användare och talbokslåntagare o Biblioteket har bokdepositioner på servicehus och vissa väntrum 7

8 o Via handikapporganisationer, patientföreningar och personal inom vården med mera söker biblioteket upp personer med behov av särskilda tjänster o Samarbetet med landstingets institutioner regleras i avtal Samhällsplanering o Biblioteket används för utställningar och diskussioner om planförslag o Pågående samhällsförändring dokumenteras i bibliotekets lokalsamling Turism o Biblioteket används i turistinformationen. Utgångspunkt är bibliotekets öppethållande och breda kontaktytor mot allmänhet och besökare Företag o Gemensamma intressen och samarbetsmöjligheter kartläggs genom kontakter o Biblioteket erbjuder uppdragsutbildning i informationskompetens åt företag Folkbildning o Kartläggning av gemensamma intressen, möjlighet att använda biblioteket som mötesplats, gemensamma teman och projekt, litteraturförsörjning i studiearbetet genom biblioteket och så vidare o Biblioteket marknadsförs inom folkbildningsorganisationerna S1 o Förbandsbiblioteket sköts enligt avtal med försvarsmakten IT-enheten o Bibliotekets självständighet förtydligas när det gäller den fortsatta utvecklingen av bibliotekets informationssystem samt möjligheten att bygga upp internetbiblioteket som en öppen, självständig och interaktiv del av biblioteket o Tillgången till IT-expertis för bibliotekets extremt höga krav på systemfunktionalitet garanteras o Bibliotekets roll som 24-timmarsmyndighet i kommunen utvecklas. Förutom ovan uppräknade samarbetspartners har biblioteket även ett naturligt och gott samarbete med övriga kommunala verksamheter samt kommunens kulturarbetare Konkurrens Det enda område där biblioteket bedriver en verksamhet som även finns på den privata marknaden är filmuthyrning. Innehållet i verksamheten är dock mycket olika. Bibliotekets uppgift är att sprida kvalitetsfilm inom olika genrer. Biblioteket satsar på klassiker, filmer från mindre bolag, samt filmer på andra språk än engelska. En viss del av filmbeståndet är gemensamt för biblioteket och videobutikerna, men biblioteket väntar minst tre månader från releasedatum innan filmen blir tillgänglig för uthyrning. Film och Tv är en naturlig del av barns vardag, därför är det viktigt att biblioteket erbjuder barnfilm av god kvalitet. Bibliotekets filmverksamhet kompletterar snarare än konkurrerar med de privata hyrfirmorna. Ett ökat filmintresse är till fördel för alla. 8

9 Så vill vi arbeta Biblioteket prioriterar följande frågor: Förverkligande av Internetbiblioteket. Bibliotekets digitala tjänster skall vara lättillgängliga för brukarna 24 timmar om dygnet. Den strategiska medieplaneringen som leder fram till mer levande och tydligare profilerade samlingar och till att ytorna i bibliotekslokalen kan disponeras friare. Den strategiska medieplanen utarbetas under och genomförs Samarbetet med förskolan, skolan, vuxenutbildningen och socialtjänsten samt vård och omsorg preciseras i avtal om partnerskap som utarbetas och genomförs under åren därefter. I samband med detta förtydligas också biblioteksstrukturen genom beslut om de integrerade biblioteksfilialerna. Efter ombyggnaden av huvudbiblioteket har huvudbiblioteket bra lokaler. Det finns dock stort behov av en hörsal. I ett längre tidsperspektiv aktualiseras frågan om en inglasning av utrymmet mellan medborgarhusets båda byggnader. Denna fråga bör snarast tas upp. 9

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Bibliotek 2016. Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek. Kultur- och Fritidsnämnden 2007-03-28

Bibliotek 2016. Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek. Kultur- och Fritidsnämnden 2007-03-28 Bibliotek 2016 Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek Kultur- och Fritidsnämnden 2007-03-28 Fotografier: Sid 3: Åsa Grip Sid 12: Svanhte Harström Övrga: Sundsvalls stadsbibliotek 2 Inledning

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Strategi för Eslövs bibliotek. På väg

Strategi för Eslövs bibliotek. På väg Strategi för Eslövs bibliotek På väg Antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2005 Innehållsförteckning På väg...4 Omvärlden...4 Våra värderingar...5 Vår vision...5 Våra roller...6 Mötesplats...6

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010 1 2 BIBLIOTEK FÖR ALLA Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010 Den 1 januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 1 (9) Typ: Plan Giltighetstid: 2015-2018 Version: 4.0 Fastställd: KF 2015-11-11, 109 Uppdateras: Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Finansiering,

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan för Vellinge kommun Vellinge.se

Biblioteksplan för Vellinge kommun Vellinge.se Biblioteksplan för Vellinge kommun 2013 2016 Vellinge.se Inledning Bakgrund och syfte Biblioteksplan för Vellinge kommun är en strategiskt övergripande plan, som utgår från kommuninvånarnas behov av biblioteksservice.

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola!

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Avgörande är den enskilda individens förhållningssätt till sitt eget behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till utbildningsinstitutioner

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 för Oxelösunds kommun

Biblioteksplan 2012-2014 för Oxelösunds kommun OXL200 v 1.0 2006-11-13 1 (6) Kultur- och fritid Bibliotek Kerstin Nordén Telefon 0155-38358 Fax 0155-38353 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan 2012-2014 för Oxelösunds kommun 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun BIBLIOTEKSPLAN 2007 2011 Lessebo kommun I bibliotekslagens 7 står: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan Kumla kommun

Biblioteksplan Kumla kommun Biblioteksplan Kumla kommun 2016 2019 Biblioteksplan Kumla bibliotek Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för kommunens samlade biblioteksverksamhet och

Läs mer

Biblioteksplan för Motala kommun 2015-2018. Motala kommun

Biblioteksplan för Motala kommun 2015-2018. Motala kommun Biblioteksplan för Motala kommun 2015-2018 Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 13/BN 0113 Datum: 2015-09-16 Paragraf: 149 Reviderande instans: Bildningsnämnden Diarienummer: Datum:

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun

Biblioteksplan. Robertsfors kommun Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-08 2016-08-31 11.13 Version1 Biblioteksplan för Norberg Syftet med biblioteksplanen är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan för Sollefteå kommun

Biblioteksplan för Sollefteå kommun Biblioteksplan för Sollefteå kommun 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige, 134. 151026 Innehållsförteckning Inledning 3 Folkbiblioteksplan 4 Skolbiblioteksplan 15 Kunskapsstegen 19 Nyckeltal 21 2 Inledning

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Biblioteksplan för Solna

Biblioteksplan för Solna SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-03 SID 1 (2) KFN/2016:57 Biblioteksplan för Solna 2017-2023 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden gav 2016-04-21 förvaltningen i

Läs mer