Datorarbete Programvara och gränssnitt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorarbete Programvara och gränssnitt"

Transkript

1 Datorarbete Programvara och gränssnitt av Eva Olsson och Bengt Sandblad Människa-datorinteraktion 1, inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet Datorprogram påverkar arbetet och dess organisation När ett nytt datorprogram införs är det inte ovanligt att det sätt programmet är uppbyggt på leder till ett förändrat arbetssätt och en förändrad arbetsorganisation utan att det var tänkt så. Rationaliseringseffekter eftersträvas och de möjligheter som ny spännande teknik ger kan leda till att man glömmer bort aspekter som att användare behöver ha variation och kontroll över sitt arbete. Om det nya arbetssättet gör arbetet rutinartat kan man också med tiden förlora sin tidigare kompetens. Nya datorprogram måste också fungera tillsammans med befintliga. Idag är det mycket vanligt att man använder flera olika datorprogram samtidigt, ibland för att kunna lösa en arbetsuppgift men ofta för att kunna hantera flera olika arbetsuppgifter. När arbetsuppgifter ska förändras, eller ett nytt arbetsstödjande system ska köpas in eller konstrueras, ger lagstiftningen stöd för användares medverkan. Användare kan ställa krav på att användarrepresentanter medverkar både vid omorganisation av arbete och vid nyutveckling av stödsystem. Att tänka på i samband med förändringsarbete: Datorsystem I samband med datorprogram och användargränssnitt används ordet system oftast för att beskriva den helhet som flera, många gånger samverkande, datorprogram bildar. det måste bedrivas på ett sätt som gör att man bevarar bra aspekter av arbetet och förbättrar sådana som fungerar dåligt. perspektiv som att arbetsuppgifter ska vara varierade och stimulerande måste också tas med automatiserade system kan medföra konsekvenser som förlorad kompetens och låg stimulans i arbetet rationalisering utan eftertanke kan också orsaka kompetensförluster och nya stressmoment Alla förändringar är inte av ondo, men vid all nyutveckling är det viktigt att man fokuserar på det framtida arbetet, och i det sammanhanget också tänker på att arbetet ska vara tilltalande och positivt för den som ska utföra det. Snarare än att låta sig luras att fokusera på den nya tekniken, gäller det att ha fokus på arbetsuppgiften systemet ska absolut stödja de uppgifter användaren kommer att utföra. För att utveckla bra arbetsstödande system krävs en djup kunskap om vad det specifika arbetet innebär. Men det är inte tillräckligt. Införandet av ett nytt system innebär alltid en förändring 1 Kontakt Foto: Mattis Jansson m fl. 1

2 av det nuvarande arbetssättet. För att både fånga det väsentliga i dagens arbete och utforska hur ett framtida arbete kan komma att utformas krävs det att användare deltar aktivt i designen av det nya systemet. Läs mer Bringing design to software. Winograd, T. (red.) (1996) Addison-Wesley. Cognitive Work Analysis. Vicente, K. J. (1999). Lawrence Erlbaum Associates. Design at Work: Cooperative Design of Computer Systems. Greenbaum, J. & Kyng, M. (1991) ISBN Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. Karasek, R. & Theorell, T. (1990) BasicBooks Inc. The Obvious & The Essential Interpreting Software Development & Organizational Change Öhman Persson, J. (2004) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Vägen till bättre arbetsliv: Strategier och arbetsformer i ett utvecklingsarbete. Gustavsen, B. (1990) Arbetslivscentrum. 2

3 Utbildning och stöd när nya system ska tas i drift För att nya system ska bli accepterade av användare krävs inte bara att dessa har deltagit genom hela utvecklingsprocessen. Det är också viktigt att resurser avsätts för alla moment när det nya datorstödet tas i bruk. Det handlar inte bara om att det kanske ska köpas in nya snabba datorer med mycket minne för att undvika stress och irritation. Alla användare måste också få den utbildning som krävs för att använda systemet effektivt. Förändras arbetssättet i och med att det nya systemet tas i drift måste utbildningen omfatta det också. Det behövs personer som kan stödja användare när det nya systemet tas i bruk. Tid måste också avsättas för att användarna ska kunna lära sig systemet. Man kan inte förvänta sig att användarna har full effektivitet från start. Dessutom kan man räkna med att en del tekniska problem uppstår eftersom man sällan har möjlighet att testa ett system i tillräckligt stor skala innan det tas i drift. Datorsystem får helt enkelt inte vara krångliga. De ska vara konstruerade så att fel förebyggs, och när fel ändå uppstår måste de vara enkla att åtgärda. Användare har i allmänhet inte tid att läsa långa hjälpavsnitt i datorsystemet eller att leta efter lösningen på ett problem i användarhandboken. När användare struntar i hjälpsystem och handböcker kan det bero på att texterna är för krångliga, är skrivna av tekniskt kunniga personer eller att tiden som krävs för att läsa texten inte motsvarar nyttan man har av den. Användare väljer därför ofta att fråga en kollega, eller spiller tid på att försöka lösa problemet själv. När användare förr eller senare får problem med sina datorsystem måste det finnas stöd i organisationen för att hantera detta. Stödet kan se olika ut beroende på verksamheten. I vissa fall kan det vara nödvändigt att man kan ställa frågor och få ett svar omgående. I andra fall kan det vara acceptabelt att man får ett svar inom 24 timmar. Det är också bra om tidigare frågor och svar är lätt tillgängliga på ett strukturerat sätt, så att användaren själv kan söka hjälp. Detta förutsätter att frågor och svar kategoriseras och ordnas i lämpliga grupper. 3

4 Tanklös rationalisering kan leda till förlorad kompetens Ett nytt datorsystem leder inte automatiskt till effektivare arbete och färre problem. Om ett stort antal funktioner endast har infogats, utan att man sett till helheten, blir systemet lätt ostrukturerat och svårt att arbeta med. I samband med att ny teknik och nya datorsystem införs är det också vanligt att rationalisering blir ett viktigt inslag i utvecklingsprocessen. Tanklös rationalisering kan leda till att användaren förlorar kompetens, och i hög grad blir bunden till sin dator och ett ensamarbete, en situation som konstaterats vara utgångspunkt för försämrad hälsa. Fig 1. Naturlig mötesplats i korridor. I ärendehantering, som är vanlig inom t.ex. statliga myndigheter, var det tidigare vanligt att man hämtade nya ärenden och lämnade behandlade ärenden på en gemensam plats, vilket underlättade spontana möten i korridoren och diskussioner med kolleger. Arbetsuppgifter som tidigare fördelades fysiskt inom en grupp ersätts ofta numera av en elektronisk inkorg i varje medarbetares datorsystem. Arbetet blir på så sätt både bundet till en dator och ensamt. Ett nytt datorsystem där rationalisering varit den största drivkraften kan också leda till att arbetsuppgifter delas upp i mindre delar. En användare som tidigare hade ett helhetsansvar för ett ärende får plötsligt bara ansvar för en viss del i hanteringen av ärendet. I en sådan situation kan det nya arbetssättet leda till att arbetet upplevs som utarmat, och att man har dålig kontroll över helheten. I riktigt dåliga lösningar har det också visat sig att handläggaren åtgärdar en viss del av ett ärende, skickar det vidare till en kollega, för att så småningom få tillbaks ärendet och göra ytterligare någon uppgift. Det är också vanligt att datorsystem kan hantera enkla ärenden med automatik och endast lämnar de svåra fallen till handläggaren. Därmed förlorar man kanske den innehållmässiga variationen i arbetet som tidigare gav en viss stimulans. Om alla ärenden är likartade kan det också leda till att användaren på sikt förlorar en del av sin kompetens. Konsekvenserna av förlorad kompetens kan bli speciellt allvarliga om det t.ex. handlar om datorsystem som sköter det rutinmässiga arbetet med automatik, exempelvis övervakning av papperstillverkning eller framförande av tunnelbanetåg. Användaren kanske bara måste ingripa om systemet inte kan klara av den situation som har uppstått. Kompetensen som 4

5 tidigare underhölls rutinmässigt går snabbt förlorad under sådana villkor, och då kan det lätt bli fel när man väl tvingas ingripa. Fig 2. Kontrollrum i ett kärnkraftverk. 5

6 Förändringsarbete i samband med införandet av ett nytt datorstöd Förutsättningarna för att ett nytt datorsystem ska bli effektivt ökar om man har ett helhetsperspektiv på arbetssituationen. Istället för att bara identifiera enskilda arbetsuppgifter som utförs i ett befintligt system utforskar man hela arbetssituationen under förändringsarbetet. Man måste också ta hänsyn till andra förutsättningar för arbetet som t.ex. krav och restriktioner från omgivande organisation som påverkar arbetsuppgiften. Ännu en viktig aspekt att ta hänsyn till är möjligheter till förändring. Om det nuvarande systemet gör att arbetet inte löper smidigt eller att samverkan mellan olika användare fungerar dåligt vill man naturligtvis rätta till det som är otillfredsställande i ett nytt system. Här är det viktigt att de som kommer att använda det nya systemet medverkar, och får möjlighet att både diskutera nuvarande arbetsrutiner, och hur dessa kan förbättras i harmoni med ett framtida datorstöd. När man utvecklar ett nytt datorsystem som ska stödja en arbetsuppgift gäller det att fokusera på det som är viktigt i arbetet och hur användare kan jobba effektivt med systemet, samtidigt som deras kompetens tas tillvara och kan utvecklas. Här måste man också försäkra sig om att de kvalitéer i ett arbete som gör det intressant och omväxlande också tas tillvara i ett nyutvecklat system. Konsekvenserna av det arbetssätt ett nytt system leder till måste uppmärksammas redan under utvecklingen av systemet, så att enformiga, bundna arbeten kan undvikas. I annat fall kan det framtida arbetet lätt bli rutinartat och monotont, och att sådana arbeten kan öka stress och leda till ohälsa av olika slag har tidigare konstaterats inom arbetslivsforskning. Automatisering av arbetsuppgifter måste göras med eftertanke, det handlar inte bara om att automatisera allt som är möjligt att automatisera. De arbetsuppgifter som människan får ansvaret för måste också vara meningsfyllda och kompetensutvecklande. Det är fullt möjligt att med insikt och eftertanke anpassa datorsystemen till människan i stället för att försöka få människor att anpassa sig till dåliga datorsystem. 6

7 Dålig kontroll över arbetet ökar stress Kontroll över den egna arbetssituation är en faktor som visat sig ha stor betydelse för att man ska må bra på jobbet. Olika pappershögar med ärenden på skrivbordet visade tidigare kanske både hur man låg till och vad som var mest akut att ta itu med. I ett datorsystem blir denna information inte lika påtaglig om man inte tänker på att detta är viktiga egenskaper som systemet måste ge en bild av. När inkorgen som tidigare stod på skrivbordet har ersatts av en elektronisk inkorg droppar nya ärenden in allteftersom, utan stopp. Om systemet inte ger en bra översikt av arbetsbördan kan man helt tappa kontrollen över arbetet. På det sättet blir det också svårt att bedöma vad man har gjort och vad som återstår, och vad som är viktigast att ta itu med härnäst. I den situationen är det lätt att få en känsla av att man aldrig någonsin blir färdig och att arbetsbördan bara växer. Den stress och maktlöshet som drabbar en användare som styrs av datorsystemet och därmed tappar den egna kontrollen över arbetet kan på sikt påverka hälsan negativt. 7

8 Att få kontroll över sitt arbete Det finns många sätt att ge användaren hög kontroll över sitt arbete, t.ex. att datorsystemet: ger bra överblick över den uppgift man jobbar med just nu, visar aktuellt läge, och vad som återstår ger bra överblick över alla mina uppgifter, t.ex. vilka ärenden som är påbörjade, ej påbörjade, har hög prioritet osv. är flexibelt och tillåter att man avbryter mitt i uppgifter och jobbar parallellt med andra uppgifter är konstruerat så att man kan undvika fel eller i värsta fall enkelt kan rätta till fel utan att förlora kontrollen. Fig 3. Ett gränssnitt som avser att ge en god uppfattning om innehållet i de olika elektroniska inkorgarna. Läs mer Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. Karasek, R. & Theorell, T. (1990) BasicBooks Inc. Människa-datorinteraktion. Ett psykologiskt perspektiv. Allwood, C.M. (1998) Studentlitteratur. Why Usability Gets Lost or Usability in Software Development. Boivie, I., Åborg, C., Persson, J., Löfberg, M. (2003). Interacting with Computers, vol. 15, sid

9 Att använda flera datorprogram samtidigt Det blir allt vanligare att man använder en rad olika datorprogram under en arbetsdag, både skräddarsydda program och generella program för ordbehandling, kalkyl, e-post, intranät osv. En del av dessa används också samtidigt. När man använder flera olika datorprogram parallellt är det viktigt att de fungerar bra tillsammans. Stressnivån kan öka om man ofta måste flytta runt fönster på skärmen eller krympa och öka fönsterstorlek. Ett annat vanligt irritationsmoment är att samma funktion kräver olika handgrepp i olika system, t.ex. att söka efter något, att kopiera något, att skriva ut information, och att öppna eller stänga filer och fönster. Det är också vanligt att användaren har behov av att söka efter en kund eller patient i olika datorprogram, och kopiera eller flytta information mellan olika datorprogram på ett smidigt sätt. Sådana funktioner måste därför fungera på ett konsekvent sätt oavsett vilket program man använder för stunden. Fig 4. En bildskärm med flera öppna fönster från olika system, som delvis överlappar varandra, ger ett rörigt och svåröverskådligt intryck, och stödjer inte ett effektivt arbete. 9

10 Tydlig layout kan skapa hemkänsla När man jobbar med flera program samtidigt är det bra om layouten och informationen skärmbilden innehåller har ett tydligt och klart utseende så att användaren känner igen sig, vet vad man kan förvänta sig och göra, och omgående ser t.ex. i vilket läge en tidigare arbetsuppgift har lämnats. Det måste vara lätt att ha flera saker på gång parallellt, att känna igen sig i olika system, att hitta tillbaka, och att kunna fortsätta där man slutade. Arbete med flera system parallellt ställer krav på en ökad smidighet i systemen. Ett visst system får inte låsa arbetssättet. Ofta måste man bryta tillfälligt mitt i en arbetsuppgift, t.ex. när man registrerar en ny patient eller en kund. Det kan vara så att man inte har fullständig information och därmed inte kan avsluta uppgiften, eller också kan telefonsamtal, besökande kunder och kolleger kräva att man omedelbart tar itu med en helt annan uppgift. Användaren måste under sådana förhållanden kunna lämna en arbetsuppgift i ett ofullständigt skick för att göra något annat, och sedan återuppta den första uppgiften, utan att förlora tidigare inmatad information. Det är också bra om man kan lägga in överskottsinformation, dvs. sådan information som man inte förväntade sig, eller sån information som blir användbar i ett senare skede av processen. Fig 5. En design av ett gränssnitt som avser att ge en tydlig bild av arbetsinnehållet. Till vänster finns en översikt av det totala innehållet uppdelat på olika dokumenttyper, till höger finns den utvalda detaljen öppnad för läsning. Speciellt viktig information finns i en tydlig ruta uppe till vänster och är alltid synlig i alla situationer. All information är alltid tillgänglig på välbestämda platser. 10

11 Design av grafiska användargränssnitt De första bildskärmarna kunde bara visa siffror och tecken, t.ex. röda eller gröna bokstäver på en svart bakgrund. Man sa att skärmarna var alfanumeriska. På små enklare bildskärmar används fortfarande gränssnitt som endast kan visa tecken och siffror. De flesta bildskärmar på arbetsplatsen eller i hemmet har idag ett s.k. grafiskt användargränssnitt. På en bildskärm av bra kvalitet kan man visa mycket komplex information, med miljontals färger. Design av grafiska användargränssnitt är starkt förknippad med ett antal olika komponenter: arbetsuppgiften som systemet ska stödja utformningen av informationen, hur man ordnar informationen på skärmen den grafiska utformningen av gränssnittet, det synliga uttrycket som man gett informationen val av interaktionssätt, t.ex. mus, pekpenna, röststyrt gränssnitt Grafisk utformning betyder mer än att bara ge skärmbilder ett konstnärligt uttryck. Information kan presenteras på många olika sätt för att tillgodose olika användares behov. I skärmbilder används ofta avdelare, som rutor och streck, för att strukturera information som presenteras på ett ogenomtänkt sätt. Själva informationen kan istället utnyttjas för att uttrycka och förstärka olika egenskaper, t.ex. samhörighet genom logisk gruppering av information och mellanrum mellan olika grupper, eller att likartad information får samma uttryckssätt, t.ex. med ett visst typsnitt, fet stil, en färg, en ikon eller liknande. Geometri och noggrann grafisk design gör också att mönsterigenkänning kan användas för att användare snabbt och effektivt ska kunna läsa av en skärmbild som innehåller mycket information, hitta viss information, eller upptäcka avvikelser från det förväntade. Grafiska användargränssnitt Användargränssnitt kallas den del av ett datorprogram som användaren ser framför sig på bildskärmen och samverkar med. Användaren ser ofta gränssnittet som själva systemet, och tänker inte på hur det bakomliggande programmet är utformat. Om man ofta tvingas använda en datormus för att klicka på olika objekt i skärmbilder påfrestar man muskler och leder i handleder, armar och axlar. Trötthet i musklerna kan övergå till mer allvarliga belastningsskador som kan ta lång tid att läka. Arbete som är hårt styrt av mushantering är inte tillåtet enligt Arbetarskyddstyrelsen föreskrifter om arbete vid bildskärm (länk En vanlig uppgift i datorsystem som kräver precisionsarbete med mus är t.ex. menyer som har flera nivåer, s.k. undermenyer. Användaren tvingas ofta göra flera försök under hög koncentration innan rätt alternativ kan väljas. Men när man utvecklar datorprogram går det också att med enkla medel se till att programmen inte har en ineffektiv inmatning som är krävande för användaren. De värden som ska matas in i system styrs ofta av hur man lagrar informationen i systemet, snarare än av hur användaren betraktar informationen eller vanligtvis använder den. Det förekommer ofta också att hjälptexter och felmeddelanden ges ur systemets synvinkel, t.ex. Du har angivit ett felaktigt datum! när användaren har skrivit in datum i en form som programmet inte kan hantera, eller Sista körningen med räkningsbetalningar har redan gått (kl 09.30). Vänligen sätt nästföljande vardag som betalningsdag i stället. 11

12 när användaren valt dagens datum som betalningsdatum, vilket systemet betraktar som ogiltigt. Genom att göra gränssnittet mer förebyggande kan man undvika många problem och göra hanteringen effektivare. Ett vanligt fenomen är också att användaren fyller i ett formulär och sen först när han eller hon t.ex. sparar eller skickar informationen får reda på att den är felaktig ur systemets synvinkel. Problemen får sedan ofta lösas ett i taget, med upprepade felmeddelanden, vilket leder till ett ineffektivt arbetssätt och upplevs som väldigt irriterande. Det finns ett stort antal böcker som beskriver gränssnittsdesign, och omfattande samlingar av råd och tips för gränssnittsdesign, s.k. styleguides innehållande guidelines. De senare kan vara anpassade för olika typer av användningsmiljöer, program eller datorsystem, t.ex. webbsidor, mobiltelefoner eller processtyrning. Råden är ofta en kombination av grundforskning, praktisk erfarenhet och många gånger sunt förnuft. När man vill åstadkomma en lyckad design räcker det tyvärr inte att välja en styleguide och sedan följa den till punkt och pricka. Man måste oftast ha en grundkunskap för att förstå vad som ligger bakom ett designråd och hur det ska tolkas. I sin design måste man också ibland göra avvägningar och avsteg från en vald styleguide, eftersom förutsättningar i designsituationen kan ställa speciella krav som inte överensstämmer med författarens utgångspunkt. Den internationella standard (ISO) för arbete vid bildskärm som är mest intressanta för design och användning av system är: ISO 9241:1997 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs), speciellt delarna: 8: Requirements for displayed colours 10: Dialogue principles 11: Guidance on specifying and measuring usability 13: User guidance ISO Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO, länk ISO (tillgänglig )) är ett nätverk av nationella standardiseringsinstitut från 148 länder som samarbetar med internationella organisationer, stater, industri, affärsföretag och konsumentrepresentanter. Det Svenska Institutet för Standardisering (SIS) är centrum för arbetet med standarder i Sverige, SIS Förlag AB publicerar och Arbetsstödjande system måste inte vara tråkiga, gråa eller fula. ISO-standarden 9241 har som mål att arbetsstödjande system inte bara ska vara effektiva utan också tillfredsställande för användaren. Det betyder att systemet ska ge ett behagligt intryck och kännas trevligt att använda, men inte att användaren ska roas med små lustiga figurer eller andra överraskningar som dyker upp på skärmen. De system som låter användaren fokusera på arbetsuppgiften, snarare än att behöva tänka på hanteringen av själva systemet, brukar också vara de som fungerar bäst. Ett systems användbarhet undersöks säkrast genom utvärdering där verkliga användare deltar. 12

13 Fig 6. Ett exempel på ett professionellt gränssnitt för medicinsk bildhantering. Man kan enkelt välja funktion i panelen till höger. En bildöversikt visas i vänstra spalten, medan den stora centrala delen är avsedd för granskningen av bilderna. Det finns inga dolda eller delvis skymda funktioner. Läs mer Designing visual interfaces. Mullet, K. & Sano, D. (1995) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN Designing the User Interface. Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Schneiderman, B. (1998) Reading, MA: Addison Wesley. Grafiska användargränssnitt, några tips (Else Nygren, Institutionen för Informationsvetenskap, Uppsala Universitet). Kognitiva arbetsmiljöproblem och gränssnittsdesign. Lind, M., Nygren, E. & Sandblad, B. (1991) Uppsala Universitet, CMD: Rapport nr The Design of Everyday Things. Norman, D.A. (2002) ISBN Webbplatser Svenska Institutet för Standardisering (SIS) User-Interface Guidelines NASA/Goddard Space Flight Center. 13

14 Intuitiva användargränssnitt När man utarbetar arbetsuppgifter och användargränssnitt måste man fokusera på användarens perspektiv och utgå ifrån användarens uppfattning av systemet och vad som ska åstadkommas. Användare som arbetar med ett system fokuserar på sitt arbete och har i regel inget intresse av hur programvaran är uppbyggd eller varför den är uppbyggd på ett visst sätt. Därför ska man inte tvinga användare att lägga sig till med sådan kunskap för att kunna hantera ett system. Man brukar säga att hanterandet av själva systemet ska vara uppenbart eller intuitivt, användaren ska inte tvingas tänka på handgrepp eller åtgärder som egentligen är knutna till hur systemet kan hanteras, snarare än själva arbetsuppgiften. Användargränssnitt ska alltså vara uppenbara, och varken kräva egen uppmärksamhet eller hjälptexter för att kunna hanteras. Uppenbara eller intuitiva gränssnitt blir inte till av en slump eller för att den som designar vet hur användare uppfattar och handhar system. Förutom mycket eftertanke och kunskap om verksamheten, krävs också att användarrepresentanter medverkar när man utvecklar systemet. Det måste också göras en kontinuerlig utvärdering av systemet med riktiga användare under konstruktionen. De som utformar och konstruerar system har nästan aldrig samma bakgrund eller intresse som användare. Därför kan man inte heller som utvecklare se sig själv som representativ användare. Ett arbetsstödjande system som används ofta ska utgå från användarens arbetsuppgifter och vara anpassat till att logiskt följa arbetsrutinerna. Det ska också vara effektivt och anpassat till ett professionellt arbetssätt. Det ska inte vara utformat för en nybörjare. Fig 7. Ett exempel på ett professionellt teknikstöd, här för tågtrafikstyrning. Här är effektivitet och hög maxprestanda mycket viktigare än enkelhet för en nybörjare. 14

15 Utspridd information ökar kognitiv belastning Gränssnittsdesign handlar inte bara om att skapa en harmonisk och estetiskt tilltalande yta. En van användare behöver ofta stora mängder information samtidigt för att genomföra sitt arbete på ett bra och effektivt sätt. Om informationen inte finns lättillgänglig eller om man själv måste leta efter den aktivt så störs arbetet. Störningsmomentet omfattar både det handgripliga sökandet i programmet och belastningen när man måste hålla i minnet vad man letar efter och var man kan finna informationen. Presentationen av informationen kan också ha gjorts onödigt krånglig och då blir också tolkningen av den onödigt påfrestande. Man brukar säga att uppgiften medför en onödig kognitiv belastning för användaren. En vanlig missuppfattning är att användargränssnitt ska innehålla lite information, som är glest utlagd i skärmbilden, för att de ska vara lätta att tolka. Missförståndet kan bero på att den som designat systemet har uppfattat arbetsuppgiften som mycket svår, och försökt förenkla den med ett mer överskådligt användargränssnitt. I praktiken är den som är van att styra ett komplext dynamiskt system, t.ex. en operatör som övervakar pappersmassetillverkning i ett kontrollrum, beroende av att se stora informationsmängder samtidigt. Även om man inte aktivt tolkar all information som visas är den nödvändig för att kunna bedöma hur läget är just nu, och hur det kommer att förändras framöver. Denna bedömning är själva grunden för att kunna fatta rätt beslut, och ingripa på rätt sätt när den dynamiska processen är på väg åt fel håll. Samma sak gäller den som ska fatta ett beslut i ett ärende, man behöver se alla väsentliga delar av underlaget samtidigt för att fatta rätt beslut. Kognitiv belastning Kognition omfattar intellektuella processer som gör att människan kan ta till sig och hantera information så att den blir användbar. Det handlar om att skaffa sig, lagra, översätta, omtolka, använda information och fatta beslut utifrån den kunskap man på så sätt fått. Den intellektuella ansträngning som det innebär för en användare att överblicka och hantera information som inte är anpassad efter människans kognitiva förmåga brukar kallas kognitiv belastning. 15

16 Presentation och översikt av stora mängder information En väl utformad och genomtänkt design kan underlätta arbetet. Om stora informationsmängder ska visas kan man underlätta snabb tolkning genom att gruppera informationen logiskt och ge information olika form beroende på den egenskap som man vill förmedla. Dessa egenskaper kan t.ex. vara att något är normalt eller avviker från det förväntade, att något har hög prioritet eller väntar på att behandlas. Om man på detta sätt kan skapa mönster av informationen stödjer man användarens möjligheter att snabbt kolla av stora informationsmängder och styr användarens uppmärksamhet mot det som är viktigt, kritiskt eller förändrat, beroende på vad arbetet går ut på och den aktuella situationen. En översikt av tillgänglig information, presenterad i kombination med eller i närheten av detaljuppgifter, gör det mindre ansträngande att läsa av och tolka innehållet på skärmen. Användaren kan då lättare koncentrera sig på själva arbetsuppgiften. När man har en översikt är det inte svårt att tala om att man vill se viss information i detalj, t.ex. genom att klicka på en ikon som visar att ett visst dokument har anlänt. En erfaren användare kan jobba effektivare med mer samtidig information och färre byten av fönster/sökningar efter information. Då kan man istället använda sin kognitiva förmåga till att lösa problem och hantera olika slags besvärliga situationer. Om man vill minska kognitiv belastning ska man undvika att: dela upp information på många flikar eller sidor lägga information som behövs samtidigt under olika flikar lägga ut information som behövs samtidigt i flera fönster som användaren sedan måste flytta runt och öppna eller stänga för att nå viss information Fig 8. Ett mycket komplext gränssnitt för processövervakning inom industrin. Här kan man presentera väldigt mycket information samtidigt, bara det är gjort på ett sådant sätt att det stödjer människans förmåga att överblicka och avkoda komplexa bilder. 16

17 Enkla åtgärder ger effektiva system Ofta är det så att man måste klicka för att ta sig från ett ställe till ett annat i datorprogram eller för att t.ex. välja olika funktioner. För att förebygga belastningsskador ska man därför undvika att: tvinga användaren till att använda mus och klicka göra de ytor som användaren kan klicka på små och svåra att träffa Snabbkommandon från tangentbordet gör att användaren kan undvika att använda mus, och i stället jobba med händerna i en position som är mindre ansträngande. Händer och armar kan få stöd av skrivbordet och stolens armstöd, och de kan även hållas inom axelbredds avstånd. Inför därför kortkommandon och gör dessa lätt tillgängliga i systemet och i en lathund. Vid inmatning i formulär ska inmatningsfält placeras logiskt så att de följer det vanliga arbetssättet, t.ex. när man pratar i telefon med en kund eller fyller i en blankett. De fält som absolut kräver ett inmatat värde ska ligga först i sekvensen. Man ska inte heller behöva klicka i ett inmatningsfält för att kunna skriva in ett värde. Det ska synas tydligt var man måste fylla i information och vad som kan lämnas tomt, eller fyllas i senare. Det ska också finnas möjlighet att lägga in oväntad information som kanske blir användbar först i ett senare skede när man t.ex. hanterar ett ärende eller registrerar en ny patient. Fig 9. Ett gränssnitt där man ska välja många fält, mata in värden i dessa, rulla information, träffa många små ytor med musen m.m. kan bli svårarbetet och kräva mycket ansträngande rörelser med händerna. Användaren ska aldrig tvingas komma ihåg information (t.ex. personnummer, diarienummer, datum) från ett ställe till ett annat i datorprogrammet, eller mellan olika program. Använd alltid den information som finns tillgänglig när så är möjligt för att undvika onödig dubbelinmatning av information. 17

18 Ett system som är effektivt ur användarens synvinkel: gör rätt saker uppfyller användarens förväntningar är konsekvent när det gäller presentation av information, funktioner och kommandon följer logiskt de arbetsrutiner som förekommer ger inte ger upphov till väntetider tvingar inte användaren att växla mellan olika fönster tvingar inte användaren att lägga information på minnet kräver aldrig att användaren matar in samma information flera gånger. Med små arbetsinsatser går det också att göra ett system mer effektivt, t.ex. genom att: att markören alltid hamnar i det första fält där information ska fyllas i att markören flyttas automatiskt till nästa fält när användaren matat in information att systemet så ofta som möjligt fyller i information som redan finns tillgänglig, eller som man kan anta att användaren vill använda, t.ex. dagens datum, personnummer kopplat till det ärende man jobbar med etc. att det inte går att skriva in information i en form som systemet inte accepterar att användaren får reda på inmatningsproblem omedelbart när de uppstår 18

19 Förebygg fel och underlätta korrigering av fel Använd ett språk och ett tilltal i systemet som bygger på språkbruket i den verksamhet användarna arbetar i. Undvik att språket har en anknytning till programmering, hur systemet tekniskt är uppbyggt eller liknande. Många gånger kan man förebygga fel genom att i förväg fylla i siffror eller ord som effektiviserar inmatning, och dessutom visar vilket format som krävs och eventuella begränsningar om användaren skulle behöva ändra innehållet. Det format man använder för att presentera och mata in information ska naturligtvis anpassas till den form som oftast används i verksamheten, snarare än det format som används för att lagra informationen i databasen. Det är också relativt enkelt att låta användaren skriva in information på den form som känns naturlig, och sedan låta programmet undersöka om informationen är rimlig. Frånvaroanmälan Personnummer Namn Nils Eriksson Adress Gråstensvägen 31, Ellarp Telefon Anställd sedan Antal sjukdagar sedan tidigare 4 Frånvaro fr o m t o m Anledning Sjukdom Fig 10. Ett exempel på ett gränssnitt där den mesta informationen kan vara ifylld i förväg (defaultvärden) eller fyllas i automatiskt. Därigenom minimeras arbetskrävande inmatningar. Några saker att tänka på när man förebygger totalt sammanbrott i samband med fel: Lämna förslag på hur felet kan åtgärdas. Undvik att använda koder som användaren måste slå upp i manual eller dylikt. Om fel presenteras kortfattat ska användaren kunna begära mer information. Ett felmeddelande ska aldrig visas så att det döljer information på skärmen som är viktig för det beslut användaren ska ta. Vid inmatning i formulär ska man så tidigt som möjligt tala om att ett fel har uppstått, istället för att vänta tills hela formuläret är ifyllt. Om flera fel i inmatningsfält identifieras vid samma tillfälle ska de visas samtidigt, inte ett i taget. 19

20 Fig 11. Exempel på väl formulerat felmeddelande, där man också kan välja att få ytterligare information. 20

Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Användbar IT Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Användbar IT Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn Jan Gulliksen, Kungliga

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor En studie av användbarheten på Folksams webbplats Ett examensarbete av: Emelie Ekwall Linköpings universitet,

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Beställare: Vår referens Post- och telestyrelsen, PTS Ylva Ehn 08-678 5739 ylva.ehn@pts.se Susanna Laurin 08-555 770 61 susanna.laurin@funkanu.se

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson Magisteruppsats i Interaktionsdesign Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv Anna Johansson Göteborg, Sweden 2004 Institutionen för datavetenskap REPORT NO. xxxx/xxxx Evaluering

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Design och utvärdering av ett handdatorgränssnitt för lagermiljö

Design och utvärdering av ett handdatorgränssnitt för lagermiljö Design och utvärdering av ett handdatorgränssnitt för lagermiljö Joakim Meldahl TRITA-NA-E03094 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm

Läs mer

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210 Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Jim Aho Hans Höijer VT 2012:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen är en

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1

DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1 DTR1210 100 poäng Version 1.01 Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1 Innehållsförteckning DEL 1 PLANERA EN MEDIEPRODUKTION... 4 INLEDNING... 5 PLANERING... 6 Val av media...6 Produktionsorganisation...7

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer