Datorarbete Programvara och gränssnitt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorarbete Programvara och gränssnitt"

Transkript

1 Datorarbete Programvara och gränssnitt av Eva Olsson och Bengt Sandblad Människa-datorinteraktion 1, inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet Datorprogram påverkar arbetet och dess organisation När ett nytt datorprogram införs är det inte ovanligt att det sätt programmet är uppbyggt på leder till ett förändrat arbetssätt och en förändrad arbetsorganisation utan att det var tänkt så. Rationaliseringseffekter eftersträvas och de möjligheter som ny spännande teknik ger kan leda till att man glömmer bort aspekter som att användare behöver ha variation och kontroll över sitt arbete. Om det nya arbetssättet gör arbetet rutinartat kan man också med tiden förlora sin tidigare kompetens. Nya datorprogram måste också fungera tillsammans med befintliga. Idag är det mycket vanligt att man använder flera olika datorprogram samtidigt, ibland för att kunna lösa en arbetsuppgift men ofta för att kunna hantera flera olika arbetsuppgifter. När arbetsuppgifter ska förändras, eller ett nytt arbetsstödjande system ska köpas in eller konstrueras, ger lagstiftningen stöd för användares medverkan. Användare kan ställa krav på att användarrepresentanter medverkar både vid omorganisation av arbete och vid nyutveckling av stödsystem. Att tänka på i samband med förändringsarbete: Datorsystem I samband med datorprogram och användargränssnitt används ordet system oftast för att beskriva den helhet som flera, många gånger samverkande, datorprogram bildar. det måste bedrivas på ett sätt som gör att man bevarar bra aspekter av arbetet och förbättrar sådana som fungerar dåligt. perspektiv som att arbetsuppgifter ska vara varierade och stimulerande måste också tas med automatiserade system kan medföra konsekvenser som förlorad kompetens och låg stimulans i arbetet rationalisering utan eftertanke kan också orsaka kompetensförluster och nya stressmoment Alla förändringar är inte av ondo, men vid all nyutveckling är det viktigt att man fokuserar på det framtida arbetet, och i det sammanhanget också tänker på att arbetet ska vara tilltalande och positivt för den som ska utföra det. Snarare än att låta sig luras att fokusera på den nya tekniken, gäller det att ha fokus på arbetsuppgiften systemet ska absolut stödja de uppgifter användaren kommer att utföra. För att utveckla bra arbetsstödande system krävs en djup kunskap om vad det specifika arbetet innebär. Men det är inte tillräckligt. Införandet av ett nytt system innebär alltid en förändring 1 Kontakt Foto: Mattis Jansson m fl. 1

2 av det nuvarande arbetssättet. För att både fånga det väsentliga i dagens arbete och utforska hur ett framtida arbete kan komma att utformas krävs det att användare deltar aktivt i designen av det nya systemet. Läs mer Bringing design to software. Winograd, T. (red.) (1996) Addison-Wesley. Cognitive Work Analysis. Vicente, K. J. (1999). Lawrence Erlbaum Associates. Design at Work: Cooperative Design of Computer Systems. Greenbaum, J. & Kyng, M. (1991) ISBN Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. Karasek, R. & Theorell, T. (1990) BasicBooks Inc. The Obvious & The Essential Interpreting Software Development & Organizational Change Öhman Persson, J. (2004) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Vägen till bättre arbetsliv: Strategier och arbetsformer i ett utvecklingsarbete. Gustavsen, B. (1990) Arbetslivscentrum. 2

3 Utbildning och stöd när nya system ska tas i drift För att nya system ska bli accepterade av användare krävs inte bara att dessa har deltagit genom hela utvecklingsprocessen. Det är också viktigt att resurser avsätts för alla moment när det nya datorstödet tas i bruk. Det handlar inte bara om att det kanske ska köpas in nya snabba datorer med mycket minne för att undvika stress och irritation. Alla användare måste också få den utbildning som krävs för att använda systemet effektivt. Förändras arbetssättet i och med att det nya systemet tas i drift måste utbildningen omfatta det också. Det behövs personer som kan stödja användare när det nya systemet tas i bruk. Tid måste också avsättas för att användarna ska kunna lära sig systemet. Man kan inte förvänta sig att användarna har full effektivitet från start. Dessutom kan man räkna med att en del tekniska problem uppstår eftersom man sällan har möjlighet att testa ett system i tillräckligt stor skala innan det tas i drift. Datorsystem får helt enkelt inte vara krångliga. De ska vara konstruerade så att fel förebyggs, och när fel ändå uppstår måste de vara enkla att åtgärda. Användare har i allmänhet inte tid att läsa långa hjälpavsnitt i datorsystemet eller att leta efter lösningen på ett problem i användarhandboken. När användare struntar i hjälpsystem och handböcker kan det bero på att texterna är för krångliga, är skrivna av tekniskt kunniga personer eller att tiden som krävs för att läsa texten inte motsvarar nyttan man har av den. Användare väljer därför ofta att fråga en kollega, eller spiller tid på att försöka lösa problemet själv. När användare förr eller senare får problem med sina datorsystem måste det finnas stöd i organisationen för att hantera detta. Stödet kan se olika ut beroende på verksamheten. I vissa fall kan det vara nödvändigt att man kan ställa frågor och få ett svar omgående. I andra fall kan det vara acceptabelt att man får ett svar inom 24 timmar. Det är också bra om tidigare frågor och svar är lätt tillgängliga på ett strukturerat sätt, så att användaren själv kan söka hjälp. Detta förutsätter att frågor och svar kategoriseras och ordnas i lämpliga grupper. 3

4 Tanklös rationalisering kan leda till förlorad kompetens Ett nytt datorsystem leder inte automatiskt till effektivare arbete och färre problem. Om ett stort antal funktioner endast har infogats, utan att man sett till helheten, blir systemet lätt ostrukturerat och svårt att arbeta med. I samband med att ny teknik och nya datorsystem införs är det också vanligt att rationalisering blir ett viktigt inslag i utvecklingsprocessen. Tanklös rationalisering kan leda till att användaren förlorar kompetens, och i hög grad blir bunden till sin dator och ett ensamarbete, en situation som konstaterats vara utgångspunkt för försämrad hälsa. Fig 1. Naturlig mötesplats i korridor. I ärendehantering, som är vanlig inom t.ex. statliga myndigheter, var det tidigare vanligt att man hämtade nya ärenden och lämnade behandlade ärenden på en gemensam plats, vilket underlättade spontana möten i korridoren och diskussioner med kolleger. Arbetsuppgifter som tidigare fördelades fysiskt inom en grupp ersätts ofta numera av en elektronisk inkorg i varje medarbetares datorsystem. Arbetet blir på så sätt både bundet till en dator och ensamt. Ett nytt datorsystem där rationalisering varit den största drivkraften kan också leda till att arbetsuppgifter delas upp i mindre delar. En användare som tidigare hade ett helhetsansvar för ett ärende får plötsligt bara ansvar för en viss del i hanteringen av ärendet. I en sådan situation kan det nya arbetssättet leda till att arbetet upplevs som utarmat, och att man har dålig kontroll över helheten. I riktigt dåliga lösningar har det också visat sig att handläggaren åtgärdar en viss del av ett ärende, skickar det vidare till en kollega, för att så småningom få tillbaks ärendet och göra ytterligare någon uppgift. Det är också vanligt att datorsystem kan hantera enkla ärenden med automatik och endast lämnar de svåra fallen till handläggaren. Därmed förlorar man kanske den innehållmässiga variationen i arbetet som tidigare gav en viss stimulans. Om alla ärenden är likartade kan det också leda till att användaren på sikt förlorar en del av sin kompetens. Konsekvenserna av förlorad kompetens kan bli speciellt allvarliga om det t.ex. handlar om datorsystem som sköter det rutinmässiga arbetet med automatik, exempelvis övervakning av papperstillverkning eller framförande av tunnelbanetåg. Användaren kanske bara måste ingripa om systemet inte kan klara av den situation som har uppstått. Kompetensen som 4

5 tidigare underhölls rutinmässigt går snabbt förlorad under sådana villkor, och då kan det lätt bli fel när man väl tvingas ingripa. Fig 2. Kontrollrum i ett kärnkraftverk. 5

6 Förändringsarbete i samband med införandet av ett nytt datorstöd Förutsättningarna för att ett nytt datorsystem ska bli effektivt ökar om man har ett helhetsperspektiv på arbetssituationen. Istället för att bara identifiera enskilda arbetsuppgifter som utförs i ett befintligt system utforskar man hela arbetssituationen under förändringsarbetet. Man måste också ta hänsyn till andra förutsättningar för arbetet som t.ex. krav och restriktioner från omgivande organisation som påverkar arbetsuppgiften. Ännu en viktig aspekt att ta hänsyn till är möjligheter till förändring. Om det nuvarande systemet gör att arbetet inte löper smidigt eller att samverkan mellan olika användare fungerar dåligt vill man naturligtvis rätta till det som är otillfredsställande i ett nytt system. Här är det viktigt att de som kommer att använda det nya systemet medverkar, och får möjlighet att både diskutera nuvarande arbetsrutiner, och hur dessa kan förbättras i harmoni med ett framtida datorstöd. När man utvecklar ett nytt datorsystem som ska stödja en arbetsuppgift gäller det att fokusera på det som är viktigt i arbetet och hur användare kan jobba effektivt med systemet, samtidigt som deras kompetens tas tillvara och kan utvecklas. Här måste man också försäkra sig om att de kvalitéer i ett arbete som gör det intressant och omväxlande också tas tillvara i ett nyutvecklat system. Konsekvenserna av det arbetssätt ett nytt system leder till måste uppmärksammas redan under utvecklingen av systemet, så att enformiga, bundna arbeten kan undvikas. I annat fall kan det framtida arbetet lätt bli rutinartat och monotont, och att sådana arbeten kan öka stress och leda till ohälsa av olika slag har tidigare konstaterats inom arbetslivsforskning. Automatisering av arbetsuppgifter måste göras med eftertanke, det handlar inte bara om att automatisera allt som är möjligt att automatisera. De arbetsuppgifter som människan får ansvaret för måste också vara meningsfyllda och kompetensutvecklande. Det är fullt möjligt att med insikt och eftertanke anpassa datorsystemen till människan i stället för att försöka få människor att anpassa sig till dåliga datorsystem. 6

7 Dålig kontroll över arbetet ökar stress Kontroll över den egna arbetssituation är en faktor som visat sig ha stor betydelse för att man ska må bra på jobbet. Olika pappershögar med ärenden på skrivbordet visade tidigare kanske både hur man låg till och vad som var mest akut att ta itu med. I ett datorsystem blir denna information inte lika påtaglig om man inte tänker på att detta är viktiga egenskaper som systemet måste ge en bild av. När inkorgen som tidigare stod på skrivbordet har ersatts av en elektronisk inkorg droppar nya ärenden in allteftersom, utan stopp. Om systemet inte ger en bra översikt av arbetsbördan kan man helt tappa kontrollen över arbetet. På det sättet blir det också svårt att bedöma vad man har gjort och vad som återstår, och vad som är viktigast att ta itu med härnäst. I den situationen är det lätt att få en känsla av att man aldrig någonsin blir färdig och att arbetsbördan bara växer. Den stress och maktlöshet som drabbar en användare som styrs av datorsystemet och därmed tappar den egna kontrollen över arbetet kan på sikt påverka hälsan negativt. 7

8 Att få kontroll över sitt arbete Det finns många sätt att ge användaren hög kontroll över sitt arbete, t.ex. att datorsystemet: ger bra överblick över den uppgift man jobbar med just nu, visar aktuellt läge, och vad som återstår ger bra överblick över alla mina uppgifter, t.ex. vilka ärenden som är påbörjade, ej påbörjade, har hög prioritet osv. är flexibelt och tillåter att man avbryter mitt i uppgifter och jobbar parallellt med andra uppgifter är konstruerat så att man kan undvika fel eller i värsta fall enkelt kan rätta till fel utan att förlora kontrollen. Fig 3. Ett gränssnitt som avser att ge en god uppfattning om innehållet i de olika elektroniska inkorgarna. Läs mer Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. Karasek, R. & Theorell, T. (1990) BasicBooks Inc. Människa-datorinteraktion. Ett psykologiskt perspektiv. Allwood, C.M. (1998) Studentlitteratur. Why Usability Gets Lost or Usability in Software Development. Boivie, I., Åborg, C., Persson, J., Löfberg, M. (2003). Interacting with Computers, vol. 15, sid

9 Att använda flera datorprogram samtidigt Det blir allt vanligare att man använder en rad olika datorprogram under en arbetsdag, både skräddarsydda program och generella program för ordbehandling, kalkyl, e-post, intranät osv. En del av dessa används också samtidigt. När man använder flera olika datorprogram parallellt är det viktigt att de fungerar bra tillsammans. Stressnivån kan öka om man ofta måste flytta runt fönster på skärmen eller krympa och öka fönsterstorlek. Ett annat vanligt irritationsmoment är att samma funktion kräver olika handgrepp i olika system, t.ex. att söka efter något, att kopiera något, att skriva ut information, och att öppna eller stänga filer och fönster. Det är också vanligt att användaren har behov av att söka efter en kund eller patient i olika datorprogram, och kopiera eller flytta information mellan olika datorprogram på ett smidigt sätt. Sådana funktioner måste därför fungera på ett konsekvent sätt oavsett vilket program man använder för stunden. Fig 4. En bildskärm med flera öppna fönster från olika system, som delvis överlappar varandra, ger ett rörigt och svåröverskådligt intryck, och stödjer inte ett effektivt arbete. 9

10 Tydlig layout kan skapa hemkänsla När man jobbar med flera program samtidigt är det bra om layouten och informationen skärmbilden innehåller har ett tydligt och klart utseende så att användaren känner igen sig, vet vad man kan förvänta sig och göra, och omgående ser t.ex. i vilket läge en tidigare arbetsuppgift har lämnats. Det måste vara lätt att ha flera saker på gång parallellt, att känna igen sig i olika system, att hitta tillbaka, och att kunna fortsätta där man slutade. Arbete med flera system parallellt ställer krav på en ökad smidighet i systemen. Ett visst system får inte låsa arbetssättet. Ofta måste man bryta tillfälligt mitt i en arbetsuppgift, t.ex. när man registrerar en ny patient eller en kund. Det kan vara så att man inte har fullständig information och därmed inte kan avsluta uppgiften, eller också kan telefonsamtal, besökande kunder och kolleger kräva att man omedelbart tar itu med en helt annan uppgift. Användaren måste under sådana förhållanden kunna lämna en arbetsuppgift i ett ofullständigt skick för att göra något annat, och sedan återuppta den första uppgiften, utan att förlora tidigare inmatad information. Det är också bra om man kan lägga in överskottsinformation, dvs. sådan information som man inte förväntade sig, eller sån information som blir användbar i ett senare skede av processen. Fig 5. En design av ett gränssnitt som avser att ge en tydlig bild av arbetsinnehållet. Till vänster finns en översikt av det totala innehållet uppdelat på olika dokumenttyper, till höger finns den utvalda detaljen öppnad för läsning. Speciellt viktig information finns i en tydlig ruta uppe till vänster och är alltid synlig i alla situationer. All information är alltid tillgänglig på välbestämda platser. 10

11 Design av grafiska användargränssnitt De första bildskärmarna kunde bara visa siffror och tecken, t.ex. röda eller gröna bokstäver på en svart bakgrund. Man sa att skärmarna var alfanumeriska. På små enklare bildskärmar används fortfarande gränssnitt som endast kan visa tecken och siffror. De flesta bildskärmar på arbetsplatsen eller i hemmet har idag ett s.k. grafiskt användargränssnitt. På en bildskärm av bra kvalitet kan man visa mycket komplex information, med miljontals färger. Design av grafiska användargränssnitt är starkt förknippad med ett antal olika komponenter: arbetsuppgiften som systemet ska stödja utformningen av informationen, hur man ordnar informationen på skärmen den grafiska utformningen av gränssnittet, det synliga uttrycket som man gett informationen val av interaktionssätt, t.ex. mus, pekpenna, röststyrt gränssnitt Grafisk utformning betyder mer än att bara ge skärmbilder ett konstnärligt uttryck. Information kan presenteras på många olika sätt för att tillgodose olika användares behov. I skärmbilder används ofta avdelare, som rutor och streck, för att strukturera information som presenteras på ett ogenomtänkt sätt. Själva informationen kan istället utnyttjas för att uttrycka och förstärka olika egenskaper, t.ex. samhörighet genom logisk gruppering av information och mellanrum mellan olika grupper, eller att likartad information får samma uttryckssätt, t.ex. med ett visst typsnitt, fet stil, en färg, en ikon eller liknande. Geometri och noggrann grafisk design gör också att mönsterigenkänning kan användas för att användare snabbt och effektivt ska kunna läsa av en skärmbild som innehåller mycket information, hitta viss information, eller upptäcka avvikelser från det förväntade. Grafiska användargränssnitt Användargränssnitt kallas den del av ett datorprogram som användaren ser framför sig på bildskärmen och samverkar med. Användaren ser ofta gränssnittet som själva systemet, och tänker inte på hur det bakomliggande programmet är utformat. Om man ofta tvingas använda en datormus för att klicka på olika objekt i skärmbilder påfrestar man muskler och leder i handleder, armar och axlar. Trötthet i musklerna kan övergå till mer allvarliga belastningsskador som kan ta lång tid att läka. Arbete som är hårt styrt av mushantering är inte tillåtet enligt Arbetarskyddstyrelsen föreskrifter om arbete vid bildskärm (länk En vanlig uppgift i datorsystem som kräver precisionsarbete med mus är t.ex. menyer som har flera nivåer, s.k. undermenyer. Användaren tvingas ofta göra flera försök under hög koncentration innan rätt alternativ kan väljas. Men när man utvecklar datorprogram går det också att med enkla medel se till att programmen inte har en ineffektiv inmatning som är krävande för användaren. De värden som ska matas in i system styrs ofta av hur man lagrar informationen i systemet, snarare än av hur användaren betraktar informationen eller vanligtvis använder den. Det förekommer ofta också att hjälptexter och felmeddelanden ges ur systemets synvinkel, t.ex. Du har angivit ett felaktigt datum! när användaren har skrivit in datum i en form som programmet inte kan hantera, eller Sista körningen med räkningsbetalningar har redan gått (kl 09.30). Vänligen sätt nästföljande vardag som betalningsdag i stället. 11

12 när användaren valt dagens datum som betalningsdatum, vilket systemet betraktar som ogiltigt. Genom att göra gränssnittet mer förebyggande kan man undvika många problem och göra hanteringen effektivare. Ett vanligt fenomen är också att användaren fyller i ett formulär och sen först när han eller hon t.ex. sparar eller skickar informationen får reda på att den är felaktig ur systemets synvinkel. Problemen får sedan ofta lösas ett i taget, med upprepade felmeddelanden, vilket leder till ett ineffektivt arbetssätt och upplevs som väldigt irriterande. Det finns ett stort antal böcker som beskriver gränssnittsdesign, och omfattande samlingar av råd och tips för gränssnittsdesign, s.k. styleguides innehållande guidelines. De senare kan vara anpassade för olika typer av användningsmiljöer, program eller datorsystem, t.ex. webbsidor, mobiltelefoner eller processtyrning. Råden är ofta en kombination av grundforskning, praktisk erfarenhet och många gånger sunt förnuft. När man vill åstadkomma en lyckad design räcker det tyvärr inte att välja en styleguide och sedan följa den till punkt och pricka. Man måste oftast ha en grundkunskap för att förstå vad som ligger bakom ett designråd och hur det ska tolkas. I sin design måste man också ibland göra avvägningar och avsteg från en vald styleguide, eftersom förutsättningar i designsituationen kan ställa speciella krav som inte överensstämmer med författarens utgångspunkt. Den internationella standard (ISO) för arbete vid bildskärm som är mest intressanta för design och användning av system är: ISO 9241:1997 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs), speciellt delarna: 8: Requirements for displayed colours 10: Dialogue principles 11: Guidance on specifying and measuring usability 13: User guidance ISO Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO, länk ISO (tillgänglig )) är ett nätverk av nationella standardiseringsinstitut från 148 länder som samarbetar med internationella organisationer, stater, industri, affärsföretag och konsumentrepresentanter. Det Svenska Institutet för Standardisering (SIS) är centrum för arbetet med standarder i Sverige, SIS Förlag AB publicerar och Arbetsstödjande system måste inte vara tråkiga, gråa eller fula. ISO-standarden 9241 har som mål att arbetsstödjande system inte bara ska vara effektiva utan också tillfredsställande för användaren. Det betyder att systemet ska ge ett behagligt intryck och kännas trevligt att använda, men inte att användaren ska roas med små lustiga figurer eller andra överraskningar som dyker upp på skärmen. De system som låter användaren fokusera på arbetsuppgiften, snarare än att behöva tänka på hanteringen av själva systemet, brukar också vara de som fungerar bäst. Ett systems användbarhet undersöks säkrast genom utvärdering där verkliga användare deltar. 12

13 Fig 6. Ett exempel på ett professionellt gränssnitt för medicinsk bildhantering. Man kan enkelt välja funktion i panelen till höger. En bildöversikt visas i vänstra spalten, medan den stora centrala delen är avsedd för granskningen av bilderna. Det finns inga dolda eller delvis skymda funktioner. Läs mer Designing visual interfaces. Mullet, K. & Sano, D. (1995) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN Designing the User Interface. Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Schneiderman, B. (1998) Reading, MA: Addison Wesley. Grafiska användargränssnitt, några tips (Else Nygren, Institutionen för Informationsvetenskap, Uppsala Universitet). Kognitiva arbetsmiljöproblem och gränssnittsdesign. Lind, M., Nygren, E. & Sandblad, B. (1991) Uppsala Universitet, CMD: Rapport nr The Design of Everyday Things. Norman, D.A. (2002) ISBN Webbplatser Svenska Institutet för Standardisering (SIS) User-Interface Guidelines NASA/Goddard Space Flight Center. 13

14 Intuitiva användargränssnitt När man utarbetar arbetsuppgifter och användargränssnitt måste man fokusera på användarens perspektiv och utgå ifrån användarens uppfattning av systemet och vad som ska åstadkommas. Användare som arbetar med ett system fokuserar på sitt arbete och har i regel inget intresse av hur programvaran är uppbyggd eller varför den är uppbyggd på ett visst sätt. Därför ska man inte tvinga användare att lägga sig till med sådan kunskap för att kunna hantera ett system. Man brukar säga att hanterandet av själva systemet ska vara uppenbart eller intuitivt, användaren ska inte tvingas tänka på handgrepp eller åtgärder som egentligen är knutna till hur systemet kan hanteras, snarare än själva arbetsuppgiften. Användargränssnitt ska alltså vara uppenbara, och varken kräva egen uppmärksamhet eller hjälptexter för att kunna hanteras. Uppenbara eller intuitiva gränssnitt blir inte till av en slump eller för att den som designar vet hur användare uppfattar och handhar system. Förutom mycket eftertanke och kunskap om verksamheten, krävs också att användarrepresentanter medverkar när man utvecklar systemet. Det måste också göras en kontinuerlig utvärdering av systemet med riktiga användare under konstruktionen. De som utformar och konstruerar system har nästan aldrig samma bakgrund eller intresse som användare. Därför kan man inte heller som utvecklare se sig själv som representativ användare. Ett arbetsstödjande system som används ofta ska utgå från användarens arbetsuppgifter och vara anpassat till att logiskt följa arbetsrutinerna. Det ska också vara effektivt och anpassat till ett professionellt arbetssätt. Det ska inte vara utformat för en nybörjare. Fig 7. Ett exempel på ett professionellt teknikstöd, här för tågtrafikstyrning. Här är effektivitet och hög maxprestanda mycket viktigare än enkelhet för en nybörjare. 14

15 Utspridd information ökar kognitiv belastning Gränssnittsdesign handlar inte bara om att skapa en harmonisk och estetiskt tilltalande yta. En van användare behöver ofta stora mängder information samtidigt för att genomföra sitt arbete på ett bra och effektivt sätt. Om informationen inte finns lättillgänglig eller om man själv måste leta efter den aktivt så störs arbetet. Störningsmomentet omfattar både det handgripliga sökandet i programmet och belastningen när man måste hålla i minnet vad man letar efter och var man kan finna informationen. Presentationen av informationen kan också ha gjorts onödigt krånglig och då blir också tolkningen av den onödigt påfrestande. Man brukar säga att uppgiften medför en onödig kognitiv belastning för användaren. En vanlig missuppfattning är att användargränssnitt ska innehålla lite information, som är glest utlagd i skärmbilden, för att de ska vara lätta att tolka. Missförståndet kan bero på att den som designat systemet har uppfattat arbetsuppgiften som mycket svår, och försökt förenkla den med ett mer överskådligt användargränssnitt. I praktiken är den som är van att styra ett komplext dynamiskt system, t.ex. en operatör som övervakar pappersmassetillverkning i ett kontrollrum, beroende av att se stora informationsmängder samtidigt. Även om man inte aktivt tolkar all information som visas är den nödvändig för att kunna bedöma hur läget är just nu, och hur det kommer att förändras framöver. Denna bedömning är själva grunden för att kunna fatta rätt beslut, och ingripa på rätt sätt när den dynamiska processen är på väg åt fel håll. Samma sak gäller den som ska fatta ett beslut i ett ärende, man behöver se alla väsentliga delar av underlaget samtidigt för att fatta rätt beslut. Kognitiv belastning Kognition omfattar intellektuella processer som gör att människan kan ta till sig och hantera information så att den blir användbar. Det handlar om att skaffa sig, lagra, översätta, omtolka, använda information och fatta beslut utifrån den kunskap man på så sätt fått. Den intellektuella ansträngning som det innebär för en användare att överblicka och hantera information som inte är anpassad efter människans kognitiva förmåga brukar kallas kognitiv belastning. 15

16 Presentation och översikt av stora mängder information En väl utformad och genomtänkt design kan underlätta arbetet. Om stora informationsmängder ska visas kan man underlätta snabb tolkning genom att gruppera informationen logiskt och ge information olika form beroende på den egenskap som man vill förmedla. Dessa egenskaper kan t.ex. vara att något är normalt eller avviker från det förväntade, att något har hög prioritet eller väntar på att behandlas. Om man på detta sätt kan skapa mönster av informationen stödjer man användarens möjligheter att snabbt kolla av stora informationsmängder och styr användarens uppmärksamhet mot det som är viktigt, kritiskt eller förändrat, beroende på vad arbetet går ut på och den aktuella situationen. En översikt av tillgänglig information, presenterad i kombination med eller i närheten av detaljuppgifter, gör det mindre ansträngande att läsa av och tolka innehållet på skärmen. Användaren kan då lättare koncentrera sig på själva arbetsuppgiften. När man har en översikt är det inte svårt att tala om att man vill se viss information i detalj, t.ex. genom att klicka på en ikon som visar att ett visst dokument har anlänt. En erfaren användare kan jobba effektivare med mer samtidig information och färre byten av fönster/sökningar efter information. Då kan man istället använda sin kognitiva förmåga till att lösa problem och hantera olika slags besvärliga situationer. Om man vill minska kognitiv belastning ska man undvika att: dela upp information på många flikar eller sidor lägga information som behövs samtidigt under olika flikar lägga ut information som behövs samtidigt i flera fönster som användaren sedan måste flytta runt och öppna eller stänga för att nå viss information Fig 8. Ett mycket komplext gränssnitt för processövervakning inom industrin. Här kan man presentera väldigt mycket information samtidigt, bara det är gjort på ett sådant sätt att det stödjer människans förmåga att överblicka och avkoda komplexa bilder. 16

17 Enkla åtgärder ger effektiva system Ofta är det så att man måste klicka för att ta sig från ett ställe till ett annat i datorprogram eller för att t.ex. välja olika funktioner. För att förebygga belastningsskador ska man därför undvika att: tvinga användaren till att använda mus och klicka göra de ytor som användaren kan klicka på små och svåra att träffa Snabbkommandon från tangentbordet gör att användaren kan undvika att använda mus, och i stället jobba med händerna i en position som är mindre ansträngande. Händer och armar kan få stöd av skrivbordet och stolens armstöd, och de kan även hållas inom axelbredds avstånd. Inför därför kortkommandon och gör dessa lätt tillgängliga i systemet och i en lathund. Vid inmatning i formulär ska inmatningsfält placeras logiskt så att de följer det vanliga arbetssättet, t.ex. när man pratar i telefon med en kund eller fyller i en blankett. De fält som absolut kräver ett inmatat värde ska ligga först i sekvensen. Man ska inte heller behöva klicka i ett inmatningsfält för att kunna skriva in ett värde. Det ska synas tydligt var man måste fylla i information och vad som kan lämnas tomt, eller fyllas i senare. Det ska också finnas möjlighet att lägga in oväntad information som kanske blir användbar först i ett senare skede när man t.ex. hanterar ett ärende eller registrerar en ny patient. Fig 9. Ett gränssnitt där man ska välja många fält, mata in värden i dessa, rulla information, träffa många små ytor med musen m.m. kan bli svårarbetet och kräva mycket ansträngande rörelser med händerna. Användaren ska aldrig tvingas komma ihåg information (t.ex. personnummer, diarienummer, datum) från ett ställe till ett annat i datorprogrammet, eller mellan olika program. Använd alltid den information som finns tillgänglig när så är möjligt för att undvika onödig dubbelinmatning av information. 17

18 Ett system som är effektivt ur användarens synvinkel: gör rätt saker uppfyller användarens förväntningar är konsekvent när det gäller presentation av information, funktioner och kommandon följer logiskt de arbetsrutiner som förekommer ger inte ger upphov till väntetider tvingar inte användaren att växla mellan olika fönster tvingar inte användaren att lägga information på minnet kräver aldrig att användaren matar in samma information flera gånger. Med små arbetsinsatser går det också att göra ett system mer effektivt, t.ex. genom att: att markören alltid hamnar i det första fält där information ska fyllas i att markören flyttas automatiskt till nästa fält när användaren matat in information att systemet så ofta som möjligt fyller i information som redan finns tillgänglig, eller som man kan anta att användaren vill använda, t.ex. dagens datum, personnummer kopplat till det ärende man jobbar med etc. att det inte går att skriva in information i en form som systemet inte accepterar att användaren får reda på inmatningsproblem omedelbart när de uppstår 18

19 Förebygg fel och underlätta korrigering av fel Använd ett språk och ett tilltal i systemet som bygger på språkbruket i den verksamhet användarna arbetar i. Undvik att språket har en anknytning till programmering, hur systemet tekniskt är uppbyggt eller liknande. Många gånger kan man förebygga fel genom att i förväg fylla i siffror eller ord som effektiviserar inmatning, och dessutom visar vilket format som krävs och eventuella begränsningar om användaren skulle behöva ändra innehållet. Det format man använder för att presentera och mata in information ska naturligtvis anpassas till den form som oftast används i verksamheten, snarare än det format som används för att lagra informationen i databasen. Det är också relativt enkelt att låta användaren skriva in information på den form som känns naturlig, och sedan låta programmet undersöka om informationen är rimlig. Frånvaroanmälan Personnummer Namn Nils Eriksson Adress Gråstensvägen 31, Ellarp Telefon Anställd sedan Antal sjukdagar sedan tidigare 4 Frånvaro fr o m t o m Anledning Sjukdom Fig 10. Ett exempel på ett gränssnitt där den mesta informationen kan vara ifylld i förväg (defaultvärden) eller fyllas i automatiskt. Därigenom minimeras arbetskrävande inmatningar. Några saker att tänka på när man förebygger totalt sammanbrott i samband med fel: Lämna förslag på hur felet kan åtgärdas. Undvik att använda koder som användaren måste slå upp i manual eller dylikt. Om fel presenteras kortfattat ska användaren kunna begära mer information. Ett felmeddelande ska aldrig visas så att det döljer information på skärmen som är viktig för det beslut användaren ska ta. Vid inmatning i formulär ska man så tidigt som möjligt tala om att ett fel har uppstått, istället för att vänta tills hela formuläret är ifyllt. Om flera fel i inmatningsfält identifieras vid samma tillfälle ska de visas samtidigt, inte ett i taget. 19

20 Fig 11. Exempel på väl formulerat felmeddelande, där man också kan välja att få ytterligare information. 20

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Gulan Jan Gulliksen Ph D, MSc Jan.Gulliksen@hci.uu.se HCI(Uppsala Universitet) och CID(KTH) Uppsala Universitet Institutionen för Avdelningen för

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Digital arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet. Bengt.Sandblad@it.uu.se

Digital arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet. Bengt.Sandblad@it.uu.se Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet.@it.uu.se Innehåll IT i arbetet finns det problem? - vad är det? Kognitiva arbetsmiljöproblem Vad förorsakar problemen? Effekterna? Vad säger lagen?

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Uppsala Universitet Institutionen för Informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign Grupp 8, ht03 Christian Rick, rick@bahnhof.se Frida

Läs mer

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Normativa och beskrivande analyser Uppsala universitet @ 2003 Anders Jansson Sammanfattning kap. 1 Sociotekniska system Många olika grupper av användare

Läs mer

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al.

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al. Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper Kapitel 8-9 i Stone et al. Från krav till design hur gör man Work reengineering, dvs. att omstrukturera, konstruera om befintligt sätt Task allocation,

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning 1 (6) Mottagare: Åsa Cajander Mårten Cronander Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Ten usability heuristics 2 1.2 Severity ratings for usability

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091

TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091 TENTAMEN: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215/TIG091 DAG: 5 mars, 2012 TID: 8.30 12.30 SAL: Hörsalsvägen Ansvarig: Olof Torgersson, tel. 772 54 06. Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Läs mer

Skrivbara blankettformulärmallar

Skrivbara blankettformulärmallar Lathund Skrivbara blankettformulärmallar Innehåll 1 Sökvägar till blankettformulärmallar...3 2 Öppna en blankettformulärmall...4 3 Skapa blankettformulär...6 3.1 Förflyttning mellan skrivbara fält...6

Läs mer

Arbetsmiljö vid IT-stött arbete. En kort introduktion

Arbetsmiljö vid IT-stött arbete. En kort introduktion Arbetsmiljö vid IT-stött arbete En kort introduktion Bengt Sandblad Människa-datorinteraktion Institutionen för informationsteknologi Uppsala universitet IT, arbetsmiljö och hälsa Arbetsmiljö är ett brett

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fönsterbeteende 4 1.1 Fokus............................................. 4 1.1.1 Fokuspolicy..................................... 4

Läs mer

Jobbigt för hjärnan och ögat med dåligt utformat IT-stöd

Jobbigt för hjärnan och ögat med dåligt utformat IT-stöd Sida 1 av 5 Det är självklart att man utformar bord och stolar egonomisk rätt, utifrån hur kroppen fungerar. Men det finns stora brister i hur IT fungerar ihop med hjärnans förmåga att minnas, orientera

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Grafisk formgivning. Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet

Grafisk formgivning. Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet 1-1 Grafisk formgivning Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet Komponenter måste utformas och användas på ett konsekvent och enhetligt sätt.

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

Nevenka Silfverhielm

Nevenka Silfverhielm Nevenka Silfverhielm 52 miljoner användare och 231 manår senare är vi säkra: Det roligaste vi vet är att skapa produkter och tjänster som ger effekt Om inuse 45 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade Sida 1 av 6 Vanliga problem med körjournaler De flesta bilförare väljer att skriva sin körjournal i ett häfte, med hjälp av papper och penna. Då är det lätt hänt att man göra något av följande vanliga

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Varmt välkommen till en helt ny värld.

Varmt välkommen till en helt ny värld. DEL 1 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer