Webbdesign för smartphones

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbdesign för smartphones"

Transkript

1 Uppsala Universitet Institutionen för informationsvetenskap Webbdesign för smartphones hur man anpassar ett befintligt webbaserat system Mikael Viklund Handledare: Mikael Berg Examinator: Andreas Hamfeldt VT-2010 Examensarbete C-nivå Uppsala

2 Abstract With the new generation of smartphones the boundaries for what is a mobile phone and what is a computer becomes more subtle the shipment of smartphones with touchscreen more than double the 2008 figure and the total amount of smartphones is now over 10 % of the total worldwide shipments of mobile phones. There s still one problem to solve and that is the lack of web content specifically adapted for smartphones. The purpose of this paper is to identify and analyze from a user and usability perspective how to make a successful migration and design of a user interface for an existing web based system so that it also fit smartphones. The paper starts with a theoretical reference material containing examples of different approaches for design and migration of an interface. A case study is performed and prototypes are designed with support from guidelines and recommendations in the theory part. The conclusion stipulates that in the present situation there are no shortcuts when it comes to migration of an existing web based system for the mobile web. The recommendation is a specific interface for each different unit that are going to interact with the system. Research that analyzes differences between all mobile web browsers would be of great interest, a research that hopefully leads to guidelines for what level of mobile web standard they should at least support. Such guidelines could simplify development of the future mobile web. 2

3 Sammanfattning Med den nya generationen smartphones blir gränsen för vad som är telefon och vad som är dator alltmer diffus. Försäljningen av smartphones med touchscreen har fördubblats från 2008 till 2009 och totala mängden smartphones uppgår till över 10 % av den totala mobiltelefonsförsäljningen världen över. Ett problem som återstår att lösa är bristen på webbinnehåll anpassat för smartphones. Syftet med den här uppsatsen är att utifrån ett användar- och användbarhetsperspektiv analysera och identifiera vad som krävs för att göra en lyckad design och anpassning av ett användargränssnitt i ett befintligt webbaserat system så att det även passar smartphones. Uppsatsen inleds med ett teoretiskt referensmaterial innehållande exempel på olika ansatser vid migrering och design av ett gränssnitt. En fallstudie utförs där tre olika prototyper designas med stöd av riktlinjer och rekommendationer i teoridelen. I en av slutsatserna konstateras det att i dagsläget inte finns inga genvägar om man vill anpassa ett befintligt webbaserat system för den mobila webben. Det som rekommenderas är ett specifikt anpassat gränssnitt för varje tänkt enhet som ska interagera med systemet. Forskning som undersöker skillnader mellan de olika mobila webbläsarna skulle vara av intresse, en forskning som förhoppningsvis kan leda fram till riktlinjer för vilken nivå på mobil webbstandard de bör kunna stödja. Sådana riktlinjer skulle kunna förenkla framtida utveckling av den mobila webben. 3

4 Nyckelord Smartphones, mobil webbdesign, html, xhtml, css. 4

5 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Frågeställning Syfte Avgränsningar Disposition Metod Forskningsmetoder Litteraturgranskning Datainsamlingsmetoder Reliabilitet och validitet Fallstudie Kvalitativ analys Tillvägagångssätt Teori Mobil webbstandard och WebKit Utvecklingsmiljö Ramverk Design av ett användargränssnitt Metoder vid migrering av ett användargränssnitt Anpassningsprocess på servernivå efter typ av enhet Fallstudie Genomförande Resultat Diskussion och slutsats Fortsatt forskning Källförteckning Figurförteckning Bilaga 1 ramverk Bilaga 2 samtal med uppdragsgivaren på Transitor AB Bilaga 3 begreppet smartphones, de sex största plattformarna och dess standardwebbläsare. 38 Bilaga 4 utvecklingsmiljö för den mobila webben Bilaga 5 kodexempel

6 1 Inledning Uppsatsen kommer att beskriva, med bl.a. hjälp av en fallstudie, olika ansatser vid anpassning av ett befintligt webbaserat systems användargränssnitt så att det även passar för smartphones (se Bilaga 3). Fokus kommer att ligga på de rekommendationer och riktlinjer som finns idag. I detta inledningskapitel ges en bakgrund till valet av uppsatsämne, frågeställningen formuleras, syftet preciseras och uppsatsen avgränsas för att omfattningen inte ska bli för stor. 1.1 Bakgrund Fundamentalt sett finns det bara ett Internet. Dess innehåll består av standardiserade märkspråk, stilmallar, skriptspråk (se 3.2, 3.3 och 3.4) och multimedia som synliggörs genom webbläsare. (Rahn & Lal, 2010) Med framstegen inom den trådlösa kommunikationstekniken och uppkomsten av en mobil plattform för smartphones kommer mobila webbapplikationer vara ledande i nästa våg av teknisk innovation. (Liu, 2009) Att utveckla för den mobila webben är en relativt ny disciplin eftersom den mobila webben är ny, användarna är nya och de mobila webbläsarna är nya. Den mobila webben har introducerat komponenter anpassade för smartphones i form av märkspråk, webbläsare och servrar 1. (Rahn & Lal, 2010) Antal personer som använder smartphones ökar kontinuerligt. Enligt försäljningsstatistik världen över har försäljningen av smartphones fördubblats från 2008 till 2009 och under 2010 spås den öka ytterligare. (Canalys, 2010) Ett problem som återstår att lösa är bristen på webbinnehåll specifikt anpassat för smartphones; det mesta innehållet är fortfarande skapat för enheter med stora skärmar och en mer tilltagen hårdvaruprestanda. Konsekvensen blir att ett användbarhetsproblem uppstår när navigeringen och interagering på de små skärmarna blir alltför omfattande. (González, m.fl., 2006) Design av webbsidor anpassade för smartphones innebär att sidornas struktur, menyer, text och grafik måste anpassas. Designers måste förhålla sig till design på ett nytt sätt vilket kräver ett nytt designtänkande (Kärkkäinen & Laarni, 2002). Ett stort antal riktlinjer för webbdesigners finns tillgängligt på Internet och kan integreras med det egna projektet för att säkra konsekvens och vidhållande av utvecklade standarder. (Shneiderman & Plaisant, 2010) 1.2 Frågeställning Frågeställningarna som denna studie ska besvara är följande: 1 Server program som gör arbete åt ett annat program, klienten (se fotnot 3), och som användaren inte kommer åt direkt. Klienten och servern kan finnas på samma dator eller på olika datorer. Ett system där klienterna finns på persondatorer och servrarna finns på särskilda datorer kallas för klient-serversystem. De körs normalt i nät, men äver webben kan beskrivas som ett klient-serversystem. Webbservrarna på internet fungerar tillsammans med klienter, nämligen webbläsare. (CS, 2010) 6

7 Hur anpassar man ett användargränssnitt för ett befintligt webbaserat system så att det även passar för smartphones? Måste man skapa ett helt nytt användargränssnitt eller finns det program som automatiskt kan generera ett användargränssnitt? 1.3 Syfte Syftet med uppsatsen är att analysera och identifiera vad som krävs för att göra en lyckad anpassning och design av ett användargränssnitt i ett befintligt webbaserat system så att det även passar smartphones. Fokus kommer att ligga på att tilltala ett så brett spektrum av användare som möjligt och följa de rekommendationer och riktlinjer som finns idag. 1.4 Avgränsningar Jag har valt att avgränsa studien till att enbart omfatta anpassning och design av ett användargränssnitt för ett i dagsläget fungerande webbaserat system och med den avgränsningen avses att anpassningen i första hand kommer att omfatta smartphones med touchscreen Disposition I kapitel ett formuleras frågeställningen och syftet preciseras. I kapitel två beskrivs vilka metoder som används i uppsatsen. I kapitel tre ges en teoretisk bakgrund för de förutsättningar utvecklare har att förhålla sig till; språk som används, vilka standarder som stöds av mobil webbstandard samt de riktlinjer och rekommendationer som gäller och kan tillämpas vid anpassning och design av ett användargränssnitt. I kapitel fyra beskrivs genomförandet av fallstudien och resultatet. I kapitel fem diskuteras uppsatsens innehåll, en slutsats framförs med riktlinjer och rekommendationer och avslutas med tips om framtida forskning. 2 Touchscreen eller pekskärm är en tryckkänslig skärm där användare interagerar direkt på skärmen med penna eller ett finger. (CS 2010) 7

8 2 Metod I detta kapitel görs en metodbeskrivning för att säkra möjligheten att göra om denna studie med liknande resultat. Inledningsvis beskrivs litteraturgranskning, datainsamlingsmetoder redovisas, följt av reliabilitet och validitet, fallstudien som strategi, kvalitativ analys och avslutningsvis tillvägagångssätt. 2.1 Forskningsmetoder I forskningssammanhang nämns två ansatser: kvantitativ och kvalitativ. Kvalitativ forskning går ut på att få fram karaktär och egenskaper i området som undersöks till skillnad från kvantitativ forskning som går ut på att fastställa mängd. I stället för förekomst eller frekvens som är den kvantitativa forskningens fokus lägger den kvalitativa forskningen tyngdpunkten på forskningsområdets innebörd eller mening. De två angreppssätten utgör två olika läger där det kvalitativa ställer frågor som vad handlar det om eller vad betyder det. Det kvantitativa angriper istället problem med frågor som hur vanligt är det eller vilka är sambanden. (Widerberg, 2002) 2.2 Litteraturgranskning Normalt används litteraturgranskning för att få idéer och upptäcka passande material till forskningsarbetet. Det slutliga målet är sedan att kunna hävda att det genererat ny kunskap. Till tillförlitliga litterära resurser räknas böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och doktorsavhandlingar. Man kan bryta upp genomförandet av granskningen i olika delar: Söka efter resurserna, införskaffa dem, fastställa vilka som ska användas, läsa dem, kritiskt utvärdera om de tillför relevant betydelse för uppsatsen och slutligen skriva en kritisk granskning av materialet. Det viktiga är att: Ämnet är värt besväret Ämnet inte repeterar tidigare arbeten Arbetet skapar ny kunskap som inte var känd tidigare. När det gäller granskning av källor från Internet har många bristfällig kvalité och särskild uppmärksamhet bör därför beaktas beträffande författarskap, källhänvisning, trovärdighet och äkthet. (Oates, 2006) 2.3 Datainsamlingsmetoder Data kan delas upp i primärdata som fås genom fältundersökningar t.ex. genom intervjuer och sekundärdata som fås genom skrivbordsundersökningar t.ex. via litteraturstudier Med datainsamlingsmetoder menas producering av empiriskt data som kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. Här följer exempel på fyra metoder: Intervjuer av personer 8

9 (Oates, 2006) Observationer som iakttar hur människor agerar i vissa situationer Frågeformulär som ställer frågor rörande det aktuella forskningsområdet Dokumentstudier kan vara existerande källor men även källor som uppstår enbart genom forskningsprocessen som t.ex. forskardagbok och även multimediadokument som fotografier, diagram, videos och animationer. 2.4 Reliabilitet och validitet Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig vid bedömningen och användningen av validitet och reliabilitet. I kvantitativa sammanhang bestämmer man i regel före datainsamlingen påbörjas vilken datainsamlingsmetod med känd och acceptabel reliabilitet och validitet som används för det syfte man vill uppnå. I kvalitativa sammanhang arbetar man kontinuerligt under hela datainsamlingsprocessen med validitet och reliabilitet. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. I den slutliga rapporten beskriver man även förutsättningarna inför projektet och hur resultaten under processen har vuxit fram. Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. (Gunnarsson, 2002) 2.5 Fallstudie En fallstudie är en empirisk undersökningsmetod som syftar till att ge detaljerade kunskaper inom ett valt område i ett verkligt sammanhang. Studien kännetecknas av att fokus ligger mer på djup än bredd, man ser mer till komplexiteten än enskilda isolerade faktorer och man använder ett stort urval av källor och metoder där datainsamlingen representeras av intervjuer, observationer och dokumentation. Fallstudien kan ha olika avsikter och vara undersökande, beskrivande eller förklarande. Den undersökande definierar frågor och hypoteser som används i den påföljande studien, den beskrivande leder till en innehållsrik detaljerad analys av valt fall och dess kontext och den förklarande tar den beskrivande ett steg till genom att försöka förklara varför saker hände på det vis de gjorde. Oavsett studieansats kan man välja antingen ett eller flera fall. Den vanligaste ansatsen är att utreda ett fall. Fallstudien kan även variera i ansatsen till tid: En historisk studie undersöker vad som hänt i det förflutna. En kortsiktig nutidsstudie undersöker nuet. En långtidsstudie sträcker sig från en månad till ett par år. Eftersom valet av fallstudie fokuserar på det fall som ska undersökas är det viktigt att välja rätt från början för att kunna rättfärdiga valet. Det finns flera olika principer man kan välja 9

10 bland och kan baseras på följande kriterier: Typfallet är ett fall som har många likar. Om man bestämmer sig för att använda sig av detta typiska fall, gör man det vanligtvis för att man på det viset kan säga någonting om många andra fall. Avvikaren är ett fall som i något avseende skiljer sig från typfallet. Därför kan det säga något om vilken betydelse den avvikelsen kan ha för förhållandena jämfört med typfallet. Fallet som prövar teorin kan vara, beroende på vilka teoretiska utgångspunkter man har, något speciellt fall som är särskilt relevant och kan användas för att pröva om undersökningens teorier håller. Det unika fallet är när oförutsedda händelser kan göra att det uppstår unika situationer, där man inte har några olika fall att välja bland. Det bekväma fallet innebär att man inte bör välja ett fall där huvudskälet är att det fallet ligger närmast till hands. Om man däremot har flera fall att välja på och de alla är lika ändamålsenliga, kan man spara resurser genom att välja det som man lättast kan få tillgång till. Det finns olika sätt att länka teori till fallstudier och kan användas till att bygga nya teorier, prova existerande teorier och utvärdera alternativa teorier. (Oates, 2006) 2.6 Kvalitativ analys Kvalitativa forskare har kritiserats för att inte tillhandahålla tillräckligt med information hur de gjort dataanalysen; hur de arbetat med rådata fram till slutsatsen. Ofta är det som om slutsatsen uppenbarat sig genom ren magi. Man skiljer på olika typer av data som delas in i textbaserade data och icke-textbaserade data. De icke textbaserade omfattas av bilder, ljudklipp, videos, och multimediadokument. Det finns två ansatser vid kvalitativ dataanalys: Induktiv innebär att forskaren har en fullständigt öppen inställning till det han undersöker och låter materialet tala för sig. Deduktiv innebär att forskaren först utvecklar en egen teori som sedan prövas. Fördelar med kvalitativ dataanalys: Innehållet kan vara rikt och detaljerat och innehålla ord, ljud, webbsidor och bilder, allt av värde för ett informationssystem och ett databehandlande forskningsarbete. Det finns möjlighet till alternativa förklaringar snarare än antagandet att det endast finns en enda korrekt förklaring. Detta innebär att det finns möjlighet att olika forskare kan nå skilda slutsatser med samma utvärdering av materialet. Nackdelar med kvalitativ dataanalys: Det finns en fara att känna sig översvämmad av mängden data kvalitativ forskning kan generera och forskare får svårt att hitta mönster och teman. Tolkningen är starkt knuten till forskarens egen bakgrund och preferenser. Slutsatserna måste därför vara mer trevande. 10

11 (Oates, 2006) Icke-textbaserat data och dess analyser är det svårare att passa in i teser och på papper än textbaserat data. 2.7 Tillvägagångssätt Studien baseras i huvudsak på deskriptiva kvalitativa data erhållna dels genom en litteraturstudie och dels genom en fallstudie. Beslutet att främst välja egenskaps- och karaktärsbestämmande kvalitativa data följer naturligt av studiens syfte då jag är intresserad av att skapa en helhetsförståelse där avsikten är att fånga processen för hur man anpassar ett användargränssnitt för ett befintligt webbaserat system så att det även passar smartphones. Analysmomentet följer ett induktivt synsätt där jag går in helt förutsättningslöst utan egna förutfattade meningar om vad undersökningen kan komma att leda fram till eller vilka slutsatser som kommer att kunna dras av det insamlade materialet. Som strategi görs en fallstudie där en prototyp för ett användargränssnitt designas och kan betraktas som en kortsiktig nutidsstudie. Källan är i huvudsak dokumentationen i teoridelen, men följer även förlagan och vissa önskemål från uppdragsgivaren (se bilaga 2). Vissa komparativa inslag återfinns där det funnits relevant att jämföra förlagan med prototyperna. Teoriavsnittet baseras på litteratur, vetenskapliga artiklar samt uppgifter hämtade från Internet. Generellt sett har källorna använts för att ge teori som på en mer övergripande nivå beskriver det uppsatsen behandlar, men har även i ett mer specifikt hänseende bidragit med mer fokuserad teori. För att säkra validitet och reliabilitet i litteraturstudien har de vetenskapliga artiklarna främst hämtats ur databaserna ACM och IEEE. De sökord som använts var smartphones, mobile webdesign och human-computer interaction, men även mer specifika sökord som usability och userinterface har använts för att ytterligare ge mer specifik substans åt de olika avdelningarna i teoridelen. Eftersom ämnet är relativt nytt och lite forskning har gjorts i ämnet har det varit nödvändigt, för att få en uppfattning om smartphones-marknaden av idag, att även ta med visst innehåll i artiklar från webbupplagor av magasinen IDG, M3 och Computer Sweden. Det använda materialets vetenskapliga reliabilitet och validitet kan ifrågasättas men frambringar i sammanhanget en fingervisning om vad som kommer att gälla framöver i mobila sammanhang. Urvalskriteriet för källorna till teoridelen, bortsett från att de skulle handla om anpassning för smartphones, har varit att de skulle vara publicerade så nära i tiden som möjligt, vilket gjordes för att uppgifterna skulle vara tillräckligt aktuella och inte ha tappat sin relevans. Därför exkluderades det mesta av materialet skrivet före 2000, men med vissa undantag (se källförteckning). 11

12 3 Teori För att ge en uppfattning om vilka tekniker som finns att tillgå och tänkbara språkval som kan göras har jag i detta kapitel sammanställt vad som ingår i mobil webbstandard, de riktlinjer och rekommendationer som gäller vid design av ett användargränssnitt, teorier över olika ansatser vid migrering, val av utvecklingsmiljö, tillgängliga ramverk och hur man gör en anpassning på servernivå. 3.1 Mobil webbstandard och WebKit WebKit är en klientbaserad 3 layout och renderingsmotor för webbläsare och tillhandahåller strikt uppfyllande webbstandard utan att offra prestanda. Den kraftfulla webbläsarmotorn är fundamentet i många av de mobila plattformarnas standardwebbläsare. Idag finns sex stora mobila plattformar på marknaden (se bilaga 3). De mobila plattformar som idag använder WebKit i sina standardwebbläsare är: Android, Iphone, Symbian och Palm. Den version av WebKit som används idag utvecklades ursprungligen av Apple när man skapade en webbläsare för sitt operativsystem Mac OS X. Detta gjordes genom att förbättra HTML och JavaScript komponenter från ett KDE 4 projekt släppte Apple WebKit som öppen källkod. WebKit består av två bibliotek: JavaScript Core och Web Core. Tillsammans kontrollerar de renderingen av webbsidor d.v.s. det som möjliggör den grafiska återgivningen av sidorna. Det som motsvarar mobil webbstandard och som WebKit stödjer och är: HTML 4.01, XHTML 1.0, delar av HTML 5 (se 3.1.1) CSS 2.1 och delar av CSS3 (se 3.1.2) JavaScript 1.8, AJAX, och DOM nivå 1, 2, och 3 (se 3.1.3) (Rahn & Lal, 2010) Märkspråk Vid val av språk finns än så länge inte något universellt. Webbläsarna i smartphones varierar i sina förmågor. Vid språkval bör man ha klargjort vilka typer enheter som webbsidan ska passa för och anpassa valet därefter genom att modifiera och optimera syntaxen. På detta vis kan man tillhandahålla bästa möjliga mobila webbupplevelse och undvika inkompatibilitetsproblem. Med denna metod tar man både hänsyn till webbläsarnas förmågor och tillkortakommanden. HTML 5 är publiceringsspråket på WWW 6 och är det som normalt sett används till hemsidor skapade för datorer med stora skärmar, där den sedan 1998 gällande 3 Klient är oftast ett program på en dator, t.ex. en webbläsare som används för att tolka innehållet som erhålls från en webbserver (se 21) efter ett anrop från klienten. (CS 2010) 4 KDE är en sammanslutning som använder fri programvara (open source) när de utvecklar plattformsoberoende applikationer (KDE, 2010) 5 Hyper Text Markup Language (W3C, 1999) 6 World Wide Web (W3C, 1999) 12

13 versionen är 4.01 (1997 kom 4.0). HTML är ett format där dokumentets struktur och logik bestäms av författaren, medan läsaren styr hur texten kommer att presenteras. XHTML 7 är en XML 8 formaterad version av HTML där HTML och dess taggar används till fullo men med de strikta syntaxkraven som återfinns hos XML. Anledningen till att XHTML är att föredra framför HTML är att HTML har en mindre strikt syntax. Stationära datorers webbläsare gör enastående jobb med att korrigera fel som uppstår. Den strikta syntaxen hos XHTML underlättar för de mobila webbläsarna som kan ägna sig åt sidrendering istället för felsökning av koden och försöka avgöra skaparens intentioner med sidan. Tack vare begränsad processorkraft och minneshantering hos smartphones bör en striktare syntax därför prioriteras. XHTML MP där MP står för mobile profile är en variant av XHTML med inriktning på att ta de begränsningar som finns i mobila enheter med i beräkningen. Detta är det språk som många anser vara standard. HTML5 är nästa stora publicering av ett grundläggande språk för webben. Det är en kombination som gör att utvecklare antingen kan använda den mer förlåtande HTML syntaxen eller använda den strikta XML syntaxen. Enligt W3C 9 beräknas HTML5 uppnå rekommendationsfasen år Tiden anses då vara mogen för implementation av hela specifikationen i webbläsarna för både mobila och stationära enheter. (Rahn & Lal, 2010; W3C, 1999 & 2010) Stilmallar Numera är det vanligt att webbutvecklaren själv styr presentationen av HTML-dokumentet med stilmallar, så kallade CSS 10. CSS introducerades inom HTML 4.0 specifikationen med avsikt att separera formatering från innehåll och på så vis uppnå en precisare sidlayout med kontroll över formateringen av sidan. CSS är designat att vara hierarkisk, vari basstilar ärvs och designers behöver endast ange ändringar i särskilda stilattribut. Detta minimerar redundans, inte bara ifråga om innehåll, utan även ifråga om stilspecifikation. CSS3 specifikationen är från 2001 och vissa delar av den stöds av WebKit. CSS 2.1 specifikationen är från 2009 och WebKit har fullt stöd för den. Stilmallarna stöder inte bara separation av innehåll från presentation. I kombination med något märkspråk och JavaScript kan CSS användas för att skapa ett interaktivt användargränssnitt. (Furth, 2008; Rahn & Lal, 2010; W3C, 2001 & 2009) Skriptspråk Ecmascript, mer känt som JavaScript, är det vanligast förekommande skriptspråket. 7 Extensible Hyper Text Markup Language (W3C, 2010) 8 Extensible Markup Language((Rahn & Lal, 2010) 9 World wide web consortium är den organisation som fastställer standarder för publiceringsspråk. (CS 2010) 10 Cascading style sheets (Rahn & Lal, 2010) 13

14 JavaScript är ett procedurellt 11 och objektorienterat 12 skriptspråk, utvecklat av Netscape. Javascript används främst på klientsidan i webbtillämpningar, det vill säga koden exekveras av Webbläsarens JavaScript-motor när webbsidan laddas, eller som svar på en händelse utlöst av en användare. JavaScript kan även användas för mer avancerade funktioner i en webbläsare såsom spel och bildbehandling. Då Javascript används i webbläsare arbetar det mot ett gränssnitt som kallas Document Object Model (DOM). För att förenkla användandet av Javascript har Javascript-bibliotek skapats. Dessa innehåller funktioner och objekt som man kan återanvändas. AJAX 13 är ett samlingsnamn för bland annat dessa tekniker: XMLHttpRequest 14, tillåter JavaScript på en webbsida att göra anrop till webbservern 15 utan att sidan laddas om. DOM, tillåter JavaScript att skriva om innehåll på den aktuella sidan. XHTML CSS XML, används för att formatera data som transporteras mellan klient och server. Dessa tekniker används för att förenkla och snabba på interaktionen mellan användare, webbsida och bakomliggande system. Just XMLHttpRequest är det som gjort AJAX populärt och fungerar i stort sett likadant i de flesta av marknadens webbläsare. (Rahn & Lal, 2010; W3C, 1999) Metataggar Mobila metataggar (meta tags) kan användas i XHTML och HTML för att markera att dokumentet är optimerat för mobila enheter. Mobila sökmotorer och mobila webbläsare letar efter mobila metataggar för att identifiera och rendera mobiloptimerat märkspråk. Vanligt mobilt webbinnehåll identifieras via dokumenttypdeklarationen doctype och om språket definieras som XHTML blir det per definition optimerat för mobila enheter. Dagens avancerade smartphones är kapabla att rendera både HTML 4 och 5 (en del klarar både JavaScript och Ajax). Men fortfarande föredrar designers att leverera mobiloptimerad webbupplevelse till dessa enheter. Microsoft uppfann den mobiloptimerande metataggen för att kontrollera layoutbredden för märkspråk renderat i Internet Explorer Mobile. Innehållet i metataggen är en integer 16 som i 11 Procedurell programmering är uppbyggd som en procedur, det vill säga ett antal instruktioner som ska genomföras i en viss ordning. (CS,2010) 12 Enligt objektorienterat synsätt uppfattar man ett datorprogram som en modell av den verklighet som programmet ska samverka med. De enskilda enheterna i ett program, objekten, är då modeller av verkliga eller tänkta ting i programmets omgivning och ett datorprograms uppgift är att manipulera objekten. I programmen använder man klasser för att avbilda och beskriva objektens egenskaper. (Skansholm, 2005) 13 AJAX står för Asynchronous JavaScript with xml (Rahn & Lal, 2010) 14 XMLHttpRequest, där http står för hypertext transfer protocol och används för sig till att överföra hemsidor. XMLHttprequest används för att överföra information i XMLfiler mellan server och klient (Rahn & Lal, 2010) 15 Ett program installerat på en dator som betjänar andra datorer, s.k. klienter (se 9). (CS,2010) 16 Heltal (Skansholm, 2005) 14

15 pixlar 17 anger bredd. Metataggens närvaro tvingar fram en enkel kolumnlayout till den specificerade bredden och förhindrar att webbläsaren från att modifiera layouten till att passa den mobila enhetens skärm. Det finns även en metatagg som heter viewport (se bilaga 5) och den kontrollerar den logiska dimensionen och skalbarheten för webbläsarnas fönstervy hos många smartphones, vilket medger användare att zooma in och ut. De mobila webbläsare som använder den är bl.a. Safari, Android, webos, Opera Mobile och BlackBerry (se bilaga 3). Viewport metataggens närvaro indikerar att märkspråksdokument är optimerade för mobila enheter. (Rahn & Lal, 2010) 3.2 Utvecklingsmiljö Utvecklingsmiljö, eller IDE 18, är benämningen på ett datorprogram eller programsvit som tillsammans med ett antal funktioner är avsedd att underlätta vid programmering. Programsviten innehåller vanligtvis textredigerare, kompilator och felsökare: Textredigerare (texteditor) är ett program i vilken programkod, begriplig för människor, skrivs. Kompilator (compilator) är ett program som översätter koden till ett lågnivåspråk, oftast maskinkod så att datorn förstår den. Felsökare (debugger) är ett program som gör det möjligt att steg för steg söka igenom koden efter eventuella felaktigheter. För att utveckla mobila webbaserade användargränssnitt för smartphones krävs inga specifika mjukvaruverktyg eller IDE:s, så det är fritt att välja under förutsättning att det finns stöd för något märkspråk. I vissa fall kan textredigeringsprogrammet notepad duga, men det underlättar med en lite mer avancerad utvecklingsmiljö, framförallt vid felsökning i koden. För att skapa dynamiska webbsidor kan t.ex. Java 19, PHP 20 eller ASP.NET 21 användas tillsammans med CSS för stilkontroll och JavaScript för interaktivitet på klientsidan. Gemensamt för dessa är de exekveras och översätts på servern till html som sedan skickas tillbaka till klienten. Vid utveckling finns en rad program att välja bland (se bilaga 4). Om man inte har tillgång till en smartphone under utvecklingsarbetet, vilket naturligtvis är det bästa för att se hur användargränssnittet renderas i en mobil webbläsare, finns det mobila webbläsaremulatorer och simulatorer att tillgå fritt via Internet som kan användas på stationära eller bärbara datorer (se bilaga 1). De är inte helt tillförlitliga och finns inte tillgängliga för alla typer av plattformar och enheter, men kan fungera som fingervisning hur det kan komma att se ut. (Rahn & Lal, 2010; Skansholm, 2005) 17 Pixel eller bildpunkt är det minsta elementet som en grafisk bild byggs upp av. Ordet pixel kommer av engelskans picture element (CS,2010) 18 Integrated Development Enviroment (Rahn & Lal, 2010) 19 Java Server Pages och Servlet Api(application program interface) 20 Hypertext Preprocessor 21 Active Server Pages 15

16 3.3 Ramverk Ett ramverk (framework) är återanvändningsbar design som kräver mjukvarukomponenter för att fungera. Ramverk kan beskrivas med regler, riktlinjer och rekommendationer och är oftast utvecklade bibliotek med funktioner som underlättar och snabbar upp t.ex. webbutvecklingsprojekt. En nackdel med ramverk är att man inte riktigt har kontroll över all kod och det gör det svårare att felsöka, men de flesta kända ramverk har manualer och forum där man kan söka efter information. Ramverk kan ha skiftande formulerade licensvillkor, så det är av vikt att ta del av licenskraven innan man använder dem. (Murray, Carrington & Strooper, 2004) Inledningsvis när man på egen hand börjar utveckla webbapplikationer, kan det underlätta om man använder sig av något befintligt ramverk för att bekanta sig med miljön. Många ramverk finns att tillgå via Internet och de flesta har fri licens. Genom att använda ett sådant, kommer man snabbt igång och kan se ett direkt resultat. Webbutvecklingsramverken för smartphones består av färdiga CSS-filer och JavaScriptbibliotek anpassade till att fungera med den webbstandard som anges för WebKit och en medföljande manual beskriver hur man kommer igång med utvecklandet. Någon närmare kvalitetsanalys av ramverken kommer inte att göras, däremot kommer det ramverk jag valde för min fallstudie att bedömas. Skulle inte något av dessa ramverk (se bilaga 1) vara tillräckligt uttömmande kring ämnet, finns det även litteratur som beskriver hur man utvecklar webbdesign för smartphones. (se källförteckning) 3.4 Design av ett användargränssnitt Vad är design?... Det är när du står med en fot i två världar en värld med teknik och en värld med människor och mänskliga avsikter och du försöker att föra dem samman. (Winograd, 1996) Design är i sin natur kreativ och oförutsägbar där designers måste blanda noggrann kunskap om teknisk körbarhet med en estetisk känsla för vad som tilltalar användare. Man kan karaktärisera design som en process, inte ett tillstånd och passar därför inte att representeras statiskt. Processen är genomgripande transformerbar vilket innebär att utvecklingen av tillfälliga dellösningar kan komma att till sist sakna plats i den slutliga designen. Designs innersta väsen innefattar upptäckten av nya mål. (Shneiderman & Plaisant, 2010) Systemutvecklingsmetoder en översikt Generellt sett har alla systemutvecklingsmetoder en livscykel som omfattas av planering, analys, design och implementering. Det finns ett antal olika systemutvecklingsmetoder där varje metod är unik på sitt sätt, beroende på metodens sätt att lägga tonvikten på processen kontra data och hur ordning och fokus placeras i varje utvecklingsfas. Eftersom det finns många metoder är det första som utvecklare ställs inför valet av rätt metod. Det är inte enkelt att välja metod, ingen metod är alltid den bästa - vore det så skulle den metoden alltid användas. Många företag och organisationer har standarder och hållningar som stöd vid val av rätt utvecklingsmetod. De kriterier som bör vägas in vid valet av rätt metod är tydlighet i användarkrav, bekantskap med tekniken som kommer att användas i projektet, komplexiteten hög komplexitet kräver mer omfattande design, pålitlighet, korta utvecklingstider, håller projektet tidsplanen och de inblandades erfarenhet av liknande projekt. 16

17 När t.ex. ett webbaserat system utvecklas är design av ett användargränssnitt en viktig del av denna process och sker under designfasen. Det är via användargränssnittet som användarna sedan kommer att interagera med systemet. (Dennis & Wixom, 2003) Användargränssnittets designprocess Användargränssnittet är en del av det webbaserade systemet med vilket användarna interagerar. Det inkluderar skärmens utseende, navigation mellan olika sidor, formulär för inoch utmatning av data och meddelanden som systemet producerar. Den grundläggande processen för design av ett användargränssnitt är av det iterativa slaget och uppdelad i fem steg. Designers hoppar mellan de olika stegen efter behov mer än rör sig genom dem sekventiellt. Det första steget är utveckling av ett användarscenario där man utarbetar hur användare enkelt ska kunna interagera med systemet. Under andra steget definieras ett strukturdiagram över användargränssnittet och visar hur sidorna ska sammankopplas. Under det tredje steget designas gränssnittets standarder och man tar fram vilka grundelement som ska ingå som t.ex. utseende på formulär och knappar etc. Under det fjärde steget görs en prototyp av användargränssnittet och den kan göras i pappersform där man skissar upp alla förutsättningar eller så kan en fullt navigerbar html prototyp konstrueras där det fundamentala representeras men utan kontakt med den underliggande logiken. Under det femte steget görs en utvärdering av användargränssnittet och kan t.ex. göras interaktivt genom att navigera sig igenom prototypen för att få en uppfattning om eventuella förbättringar behöver göras. (Dennis & Wixom, 2003) Designens pelare Användbarhet är lika med nytta gånger användarvänlighet, vilket är en definition som fångar de två viktigaste sidorna av användbarheten: det måste vara ett gott hantverk webbplatsen måste vara användarvänlig i sin utformning av textlayout, navigation och hastighet. Funktionaliteten och nyttan måste motsvara behovet hos användarna. Om nyttan är noll om webbplatsen inte innehåller något som intresserar användarna är också användbarheten noll, hur väl webbplatsen än är gjord. På motsvarande sätt: har användaren stor nytta av innehållet tar hon till sig innehållet, hur illa webbplatsen än är gjord (om den inte är fullständigt omöjlig att använda). (Sundström, 2005) Användbarhet kräver att man fäster stor uppmärksamhet på kravanalys och detta görs genom att försäkra sig om användarbehov. Man bör fastställa vilka uppgifter och underuppgifter som ska kunna utföras och även ta med uppgifter som inte förekommer så ofta; vanligt förekommande uppgifter är lätta att identifiera. För att få god användbarhet ska man försäkra sig om pålitlighet hos användargränssnittet där funktioner ska fungera som det tidigare specificerats och man bör använda standardiserade lösningar när det skapas. Man bör vara konsekvent och möta tidigare versioner, hålla sig till det som fastställts där så långt som 17

18 möjligt. För universell användbarhet bör man möta behov hos t.ex. äldre användare som kan ha något nedsatt syn eller liten erfarenhet av smartphones. Där bör man tänka på att kanske använda distraherande animationer i mindre utsträckning, använda rätt storlek på typsnittet (eftersom skärmarna på smartphones är relativt små), göra rätt val av färger (t.ex. gul färg på typsnittet mot en vit bakgrund gör texten svår att läsa). Varje projekt har olika behov, men man bör ha riktlinjer för typsnitt och storlekar, ikoner, grafikisk representation som t.ex. tjocklek på linjer, användning av färger, bakgrund, menyval, formulär, användning av sidhuvud och sidfot, direkt manipulation av slaget klicka, dra och släppa. Ett exempel på hur man kan mäta användbarhet är: Hur lång tid det tar för användare att lära sig förstå hur användargränssnittet ska användas Hur snabbt systemet klarar av att utföra en uppgift Antal fel orsakade av användare Inlärning över tid för användare vid användandet av systemet Subjektiv tillfredsställelse hos användarna På expertnivå har webbdesigners börjat inse att pilottest, små och stora, är nödvändiga för att testa komponenterna innan de släpps till kunderna. Ett stort urval av granskningsmetoder, test med tänkta användare, enkätundersökningar och autonoma analysverktyg har bevisats vara värdefulla. Proceduren varierar kraftigt, beroende på målet med användbarhetsstudien, antalet förväntade användare, risken för fel och nivån på investeringen. (Shneiderman & Plaisant, 2010) Mentala modeller Användare formar mentala modeller genom erfarenhet, träning och instruktioner - ofta i samband med att de måste göra ett ingripande eller förutse tillstånd eller skeenden. Det hela går ut på att användare som ställs inför en ny situation, genom tidigare erfarenheter, kan göra ett antagande om den nya situationen. När användare besöker en webbsida använder de sig av mentala modeller för att förstå hur sidan fungerar. Modellen är uppbyggd på tidigare erfarenheter som föder förväntningar. När modellen inte överensstämmer med hur sidan fungerar uppstår ett användbarhetsproblem. (Preece, 1994) Definition av ett användargränssnitt Ett användargränssnitt definieras som en serie kommandon eller menyer genom vilket användare interagerar med ett program. Ett användargränssnitt är en av de viktigaste delarna i ett program, eftersom det är det som avgör hur enkelt användaren kan få programmet att göra precis den vill. Ett kraftfullt program med ett misslyckat användargränssnitt har ett lågt värde. För att producera lyckade användargränssnitt finns en rad riktlinjer som är till nytta för utvecklare, men ska också garantera att gängse standard följs. Ett lyckat användargränssnitt kan definitivt attrahera användare att använda applikationen och därmed undvika frustrerade användare som aldrig använder applikationen mer. Några av begränsningarna med 18

19 smartphones som avgränsar användningsområdet är begränsat minne, skärmstorlek, användargränssnittets enkelhet och litet keyboard eller begränsade inmatningsmöjligheter, vilket ställer större krav på användargränssnittet. Lyckade utvecklare vet att en aktsam hållning till användarcentrerad design under utvecklingens tidiga skede reducerar dramatiskt utvecklingstid och kostnad. Användarcentrerad design leder till applikationer som genererar färre problem under utvecklingen och har lägre underhållskostnad under applikationens fortsatta livstid. De är lättare att lära sig och reducerar antalet fel väsentligt och uppmuntrar användare att i sin användning av applikationen utforska den utöver minimikravet för vad som krävs för att klara uppgiften. På så vis lyckas användarcentrerad design förena funktionalitet med den ekonomiska nyttan och dess prioriteringar. (Ayob m.fl., 2009; Shneiderman & Plaisant, 2010) De tio vanligaste designfelen Webbdesigners kan lätt göra fel som inte omedelbart uppenbarar sig men kan resultera i bristande koncentration och förvirring hos användare. De tio vanligaste designmisstagen när det gäller att presentera information på nätet är följande: 1. Begrava information för djupt in i webbsidan 2. Överhopa sidan med alltför stora mängder material 3. Tillhandahålla konstig eller förvirrande navigering 4. Lägga information på oväntade ställen på sidan 5. Inte göra hyperlänkar uppenbara och tydliga 6. Presentera information i misslyckade tabeller 7. Använda typsnitt som är för litet så att många användare inte kan läsa innehållet 8. Använda färgkombinationer som vissa användare inte kan använda 9. Använda misslyckade formulär 10. Gömma eller inte tillhandahålla funktioner som kan hjälpa användare (Shneiderman & Plaisant, 2010) Direkt manipulation Det har utvecklats teoretiska ramverk för att förstå principerna för direkt manipulation, exempelvis trycka på en knapp eller en hyperlänk. Den första principen, affordances, beskrivs som att när man exempelvis tillverkar knappar måste det vara uppenbart vad de är avsedda för. Den andra principen, constraints, beskrivs som att användaren ska inse begränsningen med en knapp och antalet sätt som en knapp kan användas på. Den tredje principen, mapping, är den spatiala och den konceptuella relationen mellan olika delar på en webbsida; exempelvis bör en knapp och ett formulär placeras på ett sådant vis att man intuitivt förstår att de hör ihop. Den fjärde principen, feedback, är ett viktigt och fundamentalt designkoncept och är definierat som den information som sänds tillbaka till användaren och talar om vad som just 19

20 gjorts och vilket resultatet blev. En nyckelprincip med design av webbsidor är att under direkt manipulation tillhandahålla visuell och, om situationen tillåter, audiell eller taktil 22 feedback. (Shneiderman & Plaisant, 2010) Universell användbarhet Universell användbarhet är en nyckelfaktor i webbdesign. Vid forskning i ämnet webbanvändbarhet för användare med nedsatt synförmåga undersöktes kommersiella webbsidor för att undersöka om designers verkligen kunde bygga sidor som även kan tillmötesgå behov hos dessa användare och förbättra deras prestation och den allmänna användarupplevelsen. En lösning skulle kunna innehålla både visuell och audiell hjälp, möjlighet att öka storleken på typsnittet och titta på sidan med reverserad kontrast. För de flesta interaktiva system är skärmen nyckelkomponenten för lyckad design. Grafiska designers har producerat riktlinjer anpassade för skärm design och erbjuder tänkvärda råd med exempel på god och dålig design. Här följer sex kategoriserade riktlinjer för att uppdaga komplexiteten i en designers uppgift: Elegant och enkelt: Enhetligt, förfinat och dugligt. Skalbarhet kontrast och proportioner: Klarhet, harmoni, aktivitet och undantag. Organisation och visuell struktur: Gruppering, hierarki, relation och balans. Moduler och program: Fokus, flexibilitet och konsekvent applikation. Bild representation: Omedelbar, generell, sammanhängande och karaktäriserande. Stil: Distinkthet, integritet, begriplighet och lämplighet. (Shneiderman & Plaisant, 2010) Färganvändning Färg på skärmar är attraktivt för användare och kan ofta förbättra prestationer, men risken för felanvändning är stor. Färg kan göra följande: Lugna eller stressa ögat Lägga till en accent till en ointressant sida Underlätta subtila särbehandlingar på komplexa sidor Betona den logiska organisationen av information Dra uppmärksamhet till en varning Väcka starka känslor av glädje, upprymdhet, fruktan och ilska Det finns inga enkla regler som bestämmer hur färg ska användas, men dessa riktlinjer kan man utgå från som designers: Använd färg konservativt. Många nybörjare är väldigt ivriga med att använda färg för att lysa upp skärmarna, men resultatet är ofta kontraproduktivt. När färgerna inte visar 22 Taktil är exempel på information som kan överföras genom beröring t.ex. ytstrukturer. Blindskrift är exempel på detta. 20

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN. Kandidatuppsats i informatik

MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN. Kandidatuppsats i informatik MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN Kandidatuppsats i informatik Sara Hansson S073935 Joakim Nordlund S072842 VT 2010:KI08 Svensk titel: Mot tillgängliga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210 Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Jim Aho Hans Höijer VT 2012:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen är en

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Vad gör en webbsida tilltalande?

Vad gör en webbsida tilltalande? Örebro Universitet Handelshögskolan HT-08 Informatik C Uppsatsskrivande 15hp Britta Höglund 820703 Oskar Öberg 860502 Handledare: Johan Aderud Examinator: Jenny Lagsten Vad gör en webbsida tilltalande?

Läs mer

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Datavetenskap Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Examensarbete, C-nivå 10 poäng 2003:25 ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Björn Andersson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Rapporthantering och SharePoint

Rapporthantering och SharePoint Rapporthantering och SharePoint Metoder för en effektiv och kontrollerad rapporthantering på Svenska Volkswagen G U S T A F B E N G T S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Rapporthantering och

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade EXAMENSARBETE 2005:153 SHU Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade Varför utvecklas inte huvuddelen av alla webbapplikationer med användarstöd för funktionshindrade? Jörgen Lundin

Läs mer

Användarcentrerad förbättring av HR-system

Användarcentrerad förbättring av HR-system Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 5 högskolepoäng, grundnivå Användarcentrerad förbättring av HR-system User-centered improvement of HR-system Ali Rama Examen: Kandidatexamen 80 hp Huvudområde:

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Användbarhet i ett vidare perspektiv

Användbarhet i ett vidare perspektiv 2004:088 SHU EXAMENSARBETE Användbarhet i ett vidare perspektiv Funna samband med kundens köpprocess ANGELICA AHLQVIST KAMILLA PALOVAARA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA

Läs mer

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION David Luotonen EXAMENSARBETE 2009 DATATEKNIK UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION Development of a web

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Molnbaserade tjänster

Molnbaserade tjänster LIU-IEI-FIL-G--10/00630--SE ISRN-nr Molnbaserade tjänster organisations- och användarpåverkan Cloud services impact on organizations and users Johan Mattsson Stefan Nyman Höstterminen 2010 Handledare Anders

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara?

DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara? DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara? Lars Åström February 20, 2007 Master s Thesis in Computing Science, 20 credits Supervisor at CS-UmU: Jan-Erik Moström Examiner: Per Lindström Umeå University

Läs mer