Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge"

Transkript

1 Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge Sammanfattning av förstudie Uppdragsgivare Huddinge kommun. Förstudien genomfördes under hösten 2012 våren 2013 av Bjerkne & Co Destination Development.

2 Bakgrund Förstudiens huvudmål Huddinge kommuns ledningsgrupp (KLG) påbörjade i september 2011 ett strategiskt utvecklingsarbete i form av en serie workshops med fokus på det externa perspektivet. Detta arbete utmynnade i att KLG våren 2012 valde att prioritera fyra strategiska områden för sitt fortsatta arbete. Ett av dessa är att utveckla Huddinges natur- och kulturupplevelser. Huvudmålet med förstudien är att undersöka och analysera Huddinges förutsättningar och den kommersiella bärigheten för av uppdragsgivaren utpekade typer av aktiviteter och insatser som kan stärka kommunens utbud och attraktionskraft. Bakgrunden till KLG:s beslut är att ordet natur framstår som en mycket stark och positivt laddad association för Huddinge bland huddingeborna. Även bland boende i övriga Stockholmsområdet anses natur vara positivt kännetecknande för Huddinge enligt en imagemätning som genomfördes i mars Med anledning av detta beslutade KLG i juni 2012 att inleda en förstudie som grund för kommande ställningstagande. Förstudien är ämnad att ge vägledning avseende vilka områden, såväl upplevelsemässiga som geografiska, inom området natur- och kulturupplevelser som det finns förutsättningar för Huddinge att inrikta sina satsningar på.

3 Förstudien har inkluderat följande moment MÅLGRU PPER Översiktlig konkurrentanalys, marknadsanalys och besök på olika anläggningar i Huddinge. I direktivet för förstudien har KLG pekat ut tre målgrupper för satsningarna på natur- och friluftsaktiviteter. Målgrupperna är huddingeborna, boende i Stockholmsregionen och utländska turister. Workshops med KLG:s styrgrupp för att utveckla natur- och kulturupplevelser i Huddinge (Toralf Nilsson, biträdande kommundirektör, Katarina Adolfsson, personalchef, Marina Högland, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen, Roger Höglund, kommunikationschef). Workshops med tjänstemän från Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner, Stockholm stad samt representanter från Huge Fastigheter AB, Arena Huddinge, idrottsanläggningar, föreningar och intresseorganisationer. Personliga intervjuer med företrädare för Apollogruppen Huddinge, Flottsbro, Folkuniversitet, Friluftsfrämjandet, Föreningen Sörmlandsleden, Huddinge Action Center, Huddinge kommun, Klätterverket, Snättringe SK, Spårvägens Cykelförening, Stockholm Adventures, Stockholm Visitors Board, Studiefrämjandet, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Kennelklubben, Södertörns Högskola och Vara Vild Bushcraft School. Marknadsundersökningar utförda av Södertörns Högskola. Löpande avstämningar med styrgruppen. Vår bedömning är att basen för framtida satsningar är de två första målgrupperna huddingeborna samt boende i Stockholmsregionen. Om kommunen utvecklar kvalitativa områden och anläggningar för natur- och friluftsaktiviteter för dessa målgrupper så är det sannolikt att även turister kan lockas dit i viss omfattning.

4 N Rekommenderade aktivitetsområden Att våga prioritera och välja ut ett begränsat antal områden att satsa rejält på bedömer vi som en nyckelfaktor för framgång. Mot denna bakgrund och utifrån konkurrentanalys, diskussioner i styrgruppen, marknadsanalys samt bedömning av de kommersiella möjligheterna har förstudien fokuserats på ett begränsat antal aktivitetsområden. Efter genomförd förstudie rekommenderas Huddinge kommun att fokusera på följande aktivitetsområden: Profilaktiviteter Alpin skidåkning och Äventyrsaktiviteter samt Hundaktiviteter Breddaktiviteter Idrott- och friluftsaktiviteter samt Utbildningsaktiviteter inom flora & fauna Basaktiviteter Vardagsmotion i närområdet. Profilaktiviteter SKIDÅKNING Alpin skidåkning Nulägesanalys + Flottsbro har Stockholmsregionens största och längsta backe. + Befintliga anläggningar med värdshus, uthyrning, konferens, camping och stugby. - Bristande tillgänglighet (kollektivtrafik, skyltning och parkering). - Flottsbro verkar vara förvånansvärt lite känt i Stockholmsregionen. Rekommendationer Den alpina skidåkningen och Flottsbro synes med fördel kunna kombineras med området äventyrsaktiviteter (klättring, mountainbike, kanot och kajak). Genom att förlägga äventyrsaktiviteter och alpin skidåkning till samma område blir argumenten för nödvändiga satsningar på anläggningar och tillgänglighet (kollektivtrafik, skyltning och parkering) ännu tyngre. En samlokalisering kan förlänga säsongen och ge bättre ekonomiska förutsättningar. Möjligheten att förlänga backen bör studeras noggrannare. Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla upplevelser i Huddinge. Marknadsföringen är viktig för Huddinge kommuns profil i denna satsning. Flottsbro behöver marknadsföras betydligt mer i Stockholmsområdet så att folk får upp ögonen för området, besöker det och på så vis börjat skapa en relation till Huddinge. ÄVENTYR Äventyrsaktiviteter Nulägesanalys + Kraftigt växande intresse, framförallt bland en yngre målgrupp. + Goda förutsättningar i kommunen. + Störst potential för klättring och mountainbike följt av kajak och kanot. + Privata och ideella aktörer är positiva till initiativet och samarbete. - I dagsläget är dessa aktiviteter och anläggningar relativt outvecklade i kommunen. Rekommendationer Förlägg utbyggnaden av äventyrsaktiviteterna till Flottsbro. Genom att förlägga äventyrsaktiviteterna till samma område som den alpina skidåkningen bör satsningar på anläggningar och tillgänglighet (kollektivtrafik, skyltning och parkering) kunna göras på ett mer kostnadseffektivt sätt. Äventyrsaktiviteterna bör utvecklas utifrån ett ekoturismtänkande. Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla upplevelser i Huddinge. Kommunen behöver också engagera sig i marknadsföringen.

5 B r e d dak tiv ite te r FRILUFTSLIV & IDROTT FLORA & FAUNA HUNDUPPLEVELSER Hundaktiviteter Nulägesanalys + Stor målgrupp i Sverige och Stockholmsregionen. Uppskattningsvis ca 1,5 2 miljoner människor bor i hushåll med hund. + Fortfarande relativt outvecklat område. Inga kommuner i Stockholmsregionen förefaller direkt satsa på och profilera sig mot hundägare. + Bedöms som ett intressant profilområde med god PR potential. + I södra Storstockholm saknas helt träningsanläggningar för hundaktiviteter. - De som inte är hundägare kan uppfatta ökad nedskräpning och oväsen negativt. - I dagsläget saknas anläggningar i kommunen för ändamålet. Rekommendationer En rejäl satsning på hundägare bedöms ha stor potential. Huddinge bör gå vidare med och se över möjligheten att skapa ett nationellt hundcentrum/en riksanläggning i Huddinge kommun tillsammans med intresserade aktörer som till exempel Svenska Kennelklubben. Kungens kurva och Flemingsberg/Visättra är de områden som bedöms ha bäst förutsättningar. Utbilningsaktiviteter flora & fauna Nulägesanalys + Ligger rätt i tiden intresse för naturaktiviteter ökar. + Störst potential i svamp och bär följt av trädgård, blommor och växter. + Aktörer inom utbildningsområdet positiva till initiativet och ett samarbete. Rekommendationer Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla upplevelser i Huddinge. De resurser som kommunen idag lägger på kommunikation och marknadsföring inom detta område bör framöver läggas i samarbete med dessa samarbetspartners. Samarbete med media i Stockholmsområdet. Sundby föreslås som ett lämpligt område för svamp- och bäraktiviteter. Kungens kurva föreslås som ett lämpligt område för trädgård, blommor och växter. Idrotts- och friluftsaktiviteter Nulägesanalys + Hälsa och motion en allt viktigare del i människors liv. + Stor ökning för motionstävlingar inom bland annat löpning och längdskidåkning. + Goda förutsättningar i kommunen sett till naturområden. - Bristande tillgänglighet och paketering är de största utmaningarna. Rekommendationer Skall Huddinge vara en bra friluftslivs- och naturkommun så är det enligt vår bedömning viktigt att något eller några av de områden som skall utvecklas tillgodoser behovet av breda folkliga friluftsaktiviteter och idrotter såsom löpning, vandring, längdskidåkning, kanot, kajak, fiske etc. (Jämför utvecklingen för Lida och Hellasgården). Se över möjligheterna att skapa ett större kombinerat friluftsstråk där fler områden och anläggningar kan tänkas ingå. Ett sådant är Sundby Flemingsberg/Visättra Lida. Ett annat är Flemingsberg/Visättra Sundby Ågesta. Detta bör studeras noggrannare. Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla idrotts- och friluftsupplevelser i Huddinge. Ba sak tivite te r Huddinge behöver säkerställa goda möjligheter till vardagsmotion för kommuninvånarna. Det är viktigt att de på ett enkelt sätt kan komma ut i naturen och promenera, vandra, löpa och cykla i närheten av sitt bostadsområde.

6 Huddinges naturaktiviteter PROFIL Alpin skidåkning & Äventyrsaktiviteter Klättring, montainbike, kanot, kajak Flottsbro Hundaktiviteter Kurser, träning, tävling Kungens kurva alt. Flemingsberg/Visättra Utbildningsaktiviteter flora & fauna Svamp, bär, trädgård, växter Sundby, Kungens kurva BREDD Idrotts- och friluftsaktiviteter Längdskidåkning, löpning, cykling, promenader, långfärdsskridskor Sundby Flemingsberg/Visättra Ågesta BAS Vardagsmotion i närområdet Promenader, löpning, cykling

7 Valda naturområden entréer till naturen HUNDUPPLEVELSER FLORA & FAUNA KUNGENS KURVA SKIDÅKNING ÄVENTYR N FRILUFTSLIV & IDROTT FRILUFTSLIV & IDROTT FLOTTSBRO ÅGESTA FLEMINGSBERG VISÄTTRA FRILUFTSLIV & IDROTT FLORA & FAUNA BJÖRKSÄTTRA SUNDBY GÅRD LIDA FRILUFTSGÅRD

8 Naturområdenas förutsättningar I Huddinge kommun finns totalt sett inte mindre än tio naturreservat, vart och ett med sin särart. För att kunna utveckla naturupplevelserna i Huddinge har styrgruppen i dialog med naturvårdsavdelningen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen valt ut fem entréer till naturen som av olika skäl (framförallt områdets möjligheter, existerande anläggningar och tillgång till kollektivtrafik) är särskilt lämpade att satsa på. Nedan följer en beskrivning av dagens förutsättningar kring var och en av dessa. Björksättra Sundby gård Naturkaraktär: Tyst och dramatisk naturskog rik på sällsynta arter. Eklandskap och hagmarker som är av unik karaktär i länet. I Orlången finns gott om abborre, gädda och gös. Utbud av aktiviteter: Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Sammanhängande strandpromenad utmed sjön som är tänkt att utvecklas så att den ska sträcka sig hela vägen mellan Sundby gård och Björksättra herrgård. Goda förutsättningar för svampplockning. Längdskidor och långfärdsskridskor. Löpning och vandring med tillgång till elljusspår. Kajak/kanot och fiske. Ridning. Anläggningar: Restaurang av hög kvalité samt café. Konferensanläggning dock utan övernattningsmöjligheter. Två muséer. Ridanläggning. Logistik/tillgänglighet: Sundby: Buss från Huddinge station tar 9 minuter, dock låg turtäthet. Större bussutbud för den som kan tänka sig gå från Gladövägen. Relativt gott om parkeringsplatser. Björksättra: Buss från Huddinge station. Flemingsberg Visättra Naturkaraktär: Tätortsnära storskog med en känsla av Norrland Eklandskap och hagmarker som är av unik karaktär i länet. Utbud av aktiviteter: Gott om stigar och leder i området, bland annat en anslutning till Sörmlandsleden, vilket bidrar till att det anses vara av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Svampplockarnas paradis i Huddinge. Frisbeegolfbana. Motionsspår och naturgym. Vintertid finns flera skidspår för längdskidåkning. Anläggningar: Visättra Sportcenter är en av länets mest diversifierade idrottsanläggningar. Enklare café i ishallen. Logistik/tillgänglighet: Goda kommunikationer till Flemingsberg som har station för såväl fjärrtåg, regiontåg som pendeltåg och en rad olika busslinjer med hög frekvens. Från Flemingsbergs station är det ca 1 km promenad till Visättra sportcenter, men det går också relativt frekvent med bussar.

9 Flottsbro Kungens kurva Naturkaraktär: Kuperad natur kring själva Flottsbrobacken. Gömsta äng är ett naturreservat ett stenkast bort, som utgörs av en slåtteräng omgiven av lövskog och höga rasbranter. Naturkaraktär: Gömmarens naturreservat med storskog med många rogivande platser. Gömmaren är en vacker och populär sjö. Utbud av aktiviteter: Alpin skidåkning i stockholmsområdets största skidbacke med 103 meters fallhöjd. Populär badplats. Goda fiskemöjligheter. Häggstaberget utgör ett eldorado för klättrare i regionen. Utbud av aktiviteter: Direkt anslutning till Skandinaviens största handelsområde Goda möjligheter till löpning, ridning och längdskidåkning. Fiske i Gömmaren. Svamp och bärplockning. Anläggningar: Flottsbro med restaurang, konferens och skiduthyrning. Campinganläggning med 55 stugor och 58 uppställningsplatser för husvagnar. Det byggs en ny bana för att kunna använda backen och liften sommartid för att erbjuda lådbilskörning. Det går även bygga ut möjligheter till downhillåkning med mountainbike. Logistik/tillgänglighet: Mycket begränsade möjligheter att nå området med kollektivtrafik. Buss från Huddinge station tar 27 minuter men den går sällan och slutar gå hem innan backen stänger. Huvuddelen av besökarna kommer därför med bil, vilket leder till brist på parkeringsplatser på helgerna under vintertid då många vill åka utför. Anläggningar: Flera hotell och restauranger i Kungens kurva. Det finns butiker med koppling till naturupplevelser (bland annat handelsträdgård, hundbutik och snart även ett sportvaruhus med inriktning på friluftsliv), och det planeras för en SPA-anläggning. Logistik/tillgänglighet: Flertalet av alla besökare i Kungens kurva är troligen omedvetna om vad som döljer sig i skogen runt hörnet. Det finns därför ett starkt behov av att synliggöra en tydlig entré. Kollektivtrafiken till Kungens kurva är ännu så länge begränsad till bussar, även om det är relativt nära till Skärholmens tunnelbanestation. Inom en inte alltför avlägsen tid kan Kungens kurva förhoppningsvis även nås av den planerade Spårväg syd. Den tilltänkta entrén till naturreservatet ligger i nära anslutning till två av de planerade hållplatserna för spårvägen. Ågesta Naturkaraktär: Orlångens naturreservat som karaktäriseras av att vara ett levande kulturlandskap med rötterna i järnåldern och vikingatiden. Ågestasjön, som är ett fågelskyddsområde, betraktas som en av stockholmstraktens förnämligaste fågelsjöar. Utbud av aktiviteter: Löpning och skidspåren håller mycket hög kvalitet med 6 km elljusspår. Goda möjligheter till löpning, ridning och längdskidåkning. Fiske. Svamp och bärplockning. Anläggningar: Området ägs och förvaltas av Stockholms stad men ligger i Huddinge kommun. Ågesta friluftsgård ägs numera av Frälsningsarmén och har bytt namn till Ågestagården. Det saknas omklädnadsmöjligheter för allmänheten, men vintertid finns det en raststuga med toalett öppen. Servering finns vid Ågesta stallcafé. Ågestagården har också servering dagtid och erbjuder konferenslokaler och logimöjligheter. Friluftsgym. Ågesta Gård med den största ridklubben i Huddinge. Ågesta Golfbana. Logistik/tillgänglighet: Kollektivt nås Ågesta friluftsområde med buss från pendeltåget och tunnelbanan i Farsta strand, en resa på 8 minuter som normalt går en gång i timmen. Med tanke på områdets popularitet är det vintertid problem med parkeringsplatser.

10 Hur kan Huddinge kommun gå vidare? Nästan alla kommuner i Sverige pratar om och lyfter fram sin fantastiska natur. Enligt vår bedömning krävs det dock rejäla satsningar i kombination med tydliga prioriteringar för att framgångsrikt kunna profilera sig som en riktigt attraktiv kommun vad gäller natur och friluftsaktiviteter. Allt för många kommuner vill satsa inom allt för många områden och blir därför sällan bäst på något. Det finns en del lyckade exempel vad gäller natur- och friluftsanläggningar i Sverige och i Stockholmsregionen. Det synes däremot vara få kommuner som tagit ett helhetsgrepp vad gäller natur- och friluftsaktiviteter och dessutom genomfört rejäla satsningar på området. Den genomförda förstudien indikerar att det finns goda förutsättningar för Huddinge att göra en kraftfull satsning i syfte att utveckla och profilera sig som den ledande natur- och friluftskommunen i Stockholmsregionen. Beslutar Huddinge kommun att gå vidare med projektet föreslår vi följande: Förbättra livskvalitén, öka attraktiviteten och stärk varumärket Huddinge En rejäl satsning på natur- och friluftsaktiviteter bör syfta till att förbättra livskvalitén öka Huddinges attraktivitet, stärka Huddinges varumärke samt skapa en ökad inflyttning. Utarbeta en kommunikationsplan Huddinge kommun behöver utarbeta en kommunikationsplan som lägger fast hur Huddinge skall arbeta med kommunikation inom området natur- och friluftsaktiviteter för att nå de syften man eftersträvar. Satsa på rätt målgrupper Basen för framtida satsningar bör fokuseras på huddingeborna samt boende i Stockholmsregionen. Om kommunen utvecklar kvalitativa områden och anläggningar för naturoch friluftsaktiviteter för huddingebor och besökare från Stockholmsregionen så är det sannolikt att även turister kan lockas dit. Våga fokusera Förmågan att prioritera och våga välja ut ett begränsat antal områden att satsa ordentligt på i stället för att försöka göra allt överallt bedömer vi som en nyckelfaktor för framgång. Prioritera och utveckla aktiviteter och geografiska områden Alpin skidåkning och Äventyrsaktiviteter Flottsbro. Hundaktiviteter Kungens kurva alternativt Flemingsberg/ Visättra. Utbildningsaktiviteter flora & fauna Sundby och Kungens kurva. Idrotts & friluftsaktiviteter Sundby - Flemingsberg/Visättra Ågesta (alt Lida). Etablera samarbete med intresserade aktörer Etablera samarbete med intresserade utbildnings- och aktivitetsarrangörer, byggföretag, fastighetsägare, investerare, arkitekter med flera. Planera vad som behöver utvecklas inom anläggningsområdet Vilka anläggningar behöver förbättras/utvecklas? Vilka anläggningar behöver nyanläggas? På vilka platser inom respektive geografiskt område kan anläggningarna lämpligen lokaliseras med hänsyn till lämplighet ur verksamhets- och plansynpunkt? Förbättra tillgängligheten Kartlägga behov och möjligheter att förbättra tillgängligheten (kollektivtrafik, skyltning och parkering) till och från de aktuella geografiska områdena. Ekonomi och finansiering Arbeta fram ekonomiska bedömningar av kostnader, intäkter och finansiering av utvecklingen inom de aktuella områdena. Förhandla med intresserade samarbetspartners avseende finansiering av planerade satsningar i syfte att klarlägga de ekonomiska förutsättningarna.

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

VISÄTTRA ÄNGAR: BRYGGHUSET 2 359 STUDENT- OCH UNGDOMSLÄGENHETER I VISÄTTRA I HUDDINGE KOMMUN.

VISÄTTRA ÄNGAR: BRYGGHUSET 2 359 STUDENT- OCH UNGDOMSLÄGENHETER I VISÄTTRA I HUDDINGE KOMMUN. VISÄTTRA ÄNGAR: BRYGGHUSET 2 359 STUDENT- OCH UNGDOMSLÄGENHETER I VISÄTTRA I HUDDINGE KOMMUN. 1 Kvarteret Brygghuset 2 VÄLKOMMEN TILL ETT TRIVSAMT BOSTADSOMRÅDE, SPECIELLT UTFORMAT FÖR UNGDOMAR OCH STUDENTER!

Läs mer

Huddinge kommun. Naturvårdsavdelningen Undersökning om naturområden i Huddinge kommun 2014

Huddinge kommun. Naturvårdsavdelningen Undersökning om naturområden i Huddinge kommun 2014 Huddinge kommun Naturvårdsavdelningen Undersökning om naturområden i Huddinge kommun Innehåll Om undersökningen Förtydliganden och förklaring av diagram Sammanfattning/Slutsats Resultat Om undersökningen

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN 1 DETALJPLAN KAPPRUET SAMRÅDSHANDLING KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN Detaljplan för del av MESSLINGEN 3:134 KAPPRUET MESSLINGEN HÄRJEDALENS KOMMUN JÄMTLANDS LÄN Planer och bestämmelser Föreslagna

Läs mer

Därför har vi fått utmärkelsen Sveriges Friluftskommun 2010

Därför har vi fått utmärkelsen Sveriges Friluftskommun 2010 SUNDSVALL Sveriges Friluftskommun 2010 Därför har vi fått utmärkelsen Sveriges Friluftskommun 2010 Sundsvalls kommun är sverigebäst på friluftsliv genom en medveten satsning på att öka sundsvallsbornas

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län 1(5) Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län Namn: Kinnekulle Befintligt riksintresse, texten omarbetad Befintligt riksintresse, texten är fortfarande relevant Den gamla gränsdragningen

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

VISÄTTRA ÄNGAR: MANGELBODEN 1 VI BYGGER 125 HYRESRÄTTER I VISÄTTRA I HUDDINGE KOMMUN.

VISÄTTRA ÄNGAR: MANGELBODEN 1 VI BYGGER 125 HYRESRÄTTER I VISÄTTRA I HUDDINGE KOMMUN. VISÄTTRA ÄNGAR: MANGELBODEN 1 VI BYGGER 125 HYRESRÄTTER I VISÄTTRA I HUDDINGE KOMMUN. 1 Kvarteret Mangelboden 1 VÄLKOMMEN TILL FINA, LJUSA LÄGENHETER I ETT NATURSKÖNT OMRÅDE! FAKTA: Fastighetsägare: Alecta

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Huddinge kommun. Naturvårdsavdelningen Undersökning om naturområden i Huddinge kommun 2016

Huddinge kommun. Naturvårdsavdelningen Undersökning om naturområden i Huddinge kommun 2016 Huddinge kommun Naturvårdsavdelningen Undersökning om naturområden i Huddinge kommun Innehåll Om undersökningen Svarande Förtydliganden och förklaring av diagram Sammanfattning/Slutsats Resultat Om undersökningen

Läs mer

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde.

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde. SUNNERSTAÅSEN SUNNERSTAÅSEN Uppsalas närmaste friluftsområde. Sunnerstaåsens friluftsområde ligger i södra delen av det vackra naturområdet Årike Fyris, med en av Mälarens vikar inom räckhåll. Det är lätt

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Sundsvall 2010 års friluftskommun. Vid konferensen "Folk och natur 2010 - Framtidens friluftsliv" utsågs Sundsvall till Sveriges Friluftskommun 2010.

Sundsvall 2010 års friluftskommun. Vid konferensen Folk och natur 2010 - Framtidens friluftsliv utsågs Sundsvall till Sveriges Friluftskommun 2010. Sundsvall 2010 års friluftskommun Vid konferensen "Folk och natur 2010 - Framtidens friluftsliv" utsågs Sundsvall till Sveriges Friluftskommun 2010. Därför har vi fått utmärkelsen Sveriges Friluftskommun

Läs mer

FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING

FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING Kommunens mångfald i naturmiljöer tillsammans med fasta motionsanläggningar skapar förutsättningar för aktiviteter till gagn för hälsa och livskvalité. Rekreation handlar om att

Läs mer

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana.

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana. Landskrona 2011-03-10 KS 45 Stadsbyggnadskontoret har lämnat ut till samråd förslag till planprogram för Norra Borstahusen. Avsikten med programmet är att skapa planstöd för byggnation på upp till 1100

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter

Gemensamma utgångspunkter [Skriv här] PROGRAM för utveckling av naturreservaten Velamsund och Nyckelviken Dokumentets syfte Ändamålet med naturreservaten Velamsund och Nyckelviken är att bidra till att säkerställa behovet av attraktiva

Läs mer

KONTOR Televerket i Farsta. Televerket. jllsweden.se 1

KONTOR Televerket i Farsta. Televerket. jllsweden.se 1 Televerket jllsweden.se 1 Välkommen till Televerket i Farsta Här finns möjligheten att skapa sitt eget profilhus i toppmoderna lokaler och fin vy över Drevviken. Fastigheten är strategiskt placerad med

Läs mer

nya bostäder för en hållbar framtid

nya bostäder för en hållbar framtid 20 000 nya bostäder för en hållbar framtid Tre fokusområden STOCKHOLM Kungens kurva Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med

Läs mer

FRILUFTSLIV - TURISM

FRILUFTSLIV - TURISM MULLSJÖ KOMMUN 103 Badet vid Näs i Bjurbäck lockar både bofasta barnfamiljer och turister. FRILUFTSLIV - TURISM HUR SER DET UT? Mycket beroende på sitt höga läge över havet och sin friska luft är Mullsjö

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Huddinge kommun, områdesbeskrivningar samt källförteckning

Huddinge kommun, områdesbeskrivningar samt källförteckning Bilaga 2 1 (6) Huddinge kommun, områdesbeskrivningar samt källförteckning Nordväst, områdesbeskrivning A De aktuella strandområdena ligger inom de i regionplanen utpekade Bornsjö- och Hanvedenkilarna.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Inomhusanläggning för hundidrott

Inomhusanläggning för hundidrott 2016-03-10 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/52 Fritidsnämnden Inomhusanläggning för hundidrott Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar ett utökat behov av inomhusanläggning för hundidrott. Prioritering

Läs mer

KULTUR, FRITID OCH REKREATION

KULTUR, FRITID OCH REKREATION Människor har på fritiden behov av att komma ut i naturen för friluftsliv och avkoppling. Detta behov tillgodoses såväl i vardagen som under helger och längre ledigheter genom lättillgängliga rekreationsmiljöer

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 - VI FRÄMJAR ETT AKTIVT FRILUFTSLIV FÖR ALLA! Brun Gästrikland Blå Södermanland Grön - Stockholm Naturen är en naturlig mötesplats Ett aktivt

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA!

VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA! FJÄLLNORA VÄLKOMNA TILL FJÄLLNORA! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! NATUREN Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Finansiering av friluftsanläggningar

Finansiering av friluftsanläggningar 2016-03-30 1 (5) Finansiering av friluftsanläggningar Konstsnöanläggning Rocklunda Västerås stad har investerat i en ny modern konstsnöanläggning för att skapa ett konstsnöspår på Rocklunda inför säsongen

Läs mer

Välkommen till Norrboda

Välkommen till Norrboda Välkommen till Norrboda Enköping 4.5 mil Livgardet fem minuter bort Bro Norrboda Brunna LIVGARDET 3,7 kilometer Kungsängen Pendelstation 3,6 kilometer Arlanda 3 mil Mälaren Stäket Kalhäll 2 NORRBODA Stockholms

Läs mer

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn E4 E20 STOCKHOLM Vårby ön BOTKYRKA Glömsta Huddinge Solgård Tullinge Visättra HUDDINGE Länna Orlången Vidja kvarn 73 Kvarnsjön Hacksjön industriområde Lissmasjön Lissma Handen Rudan Ådran Tvärförbindelse

Läs mer

Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun.

Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. 2014-06-09 1 Innehåll Inledning......1 Resultat...2 Grundläggande fakta...2 Friluftslivsaktiviteter

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE 2009/245.474 BILD. Diarienummer. Underrubrik. December 2009

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE 2009/245.474 BILD. Diarienummer. Underrubrik. December 2009 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE Rubrik, Cykelvägvisning titel Diarienummer 2009/245.474 Underrubrik December 2009 BILD MEDVERKANDE Cykelvägvisningsplanen har tagits fram av Alexandra

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge Huvudstagatan 5 Kontor i rätt läge Lokalbeskrivning Välkommen till kontor i toppskick på Huvudstagatan 5 På Huvudstagatan 5 i Solna erbjuds nu fina kontor i toppskick på plan 5-8 i fastigheten. Varje våningsplan

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

BADPLATSPROGRAM. Gatu- och trafikavdelningen Huddinge kommun 2014 REMISSUTGÅVA 2014-10-27

BADPLATSPROGRAM. Gatu- och trafikavdelningen Huddinge kommun 2014 REMISSUTGÅVA 2014-10-27 BADPLATSPROGRAM Gatu- och trafikavdelningen Huddinge kommun 2014 REMISSUTGÅVA 2014-10-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rakel Edqvist Lars Winterstain Staffan Löfmarck Christer Karlsson Jocke Liukkonen Emelie Roupe

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Vandringsleder. Mjölby. Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret. Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad

Vandringsleder. Mjölby. Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret. Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad Vandringsleder Mjölby Skogssjöområdet: Röda skogsslingan Gula sjöslingan Istidsspåret Östgötaleden: Skogssjön-Örbacken Skogssjön-Bleckenstad Skogssjöområdet Skogssjöområdet bjuder på ett imponerande koncentrat

Läs mer

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Kungens kurva Delta i utvecklingen av Kungens kurva som destination välkommen med din intresseanmälan att skapa Skandinaviens modernaste resort Varje år

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD LUMAPARKSVÄGEN 7 314 KVM

HAMMARBY SJÖSTAD LUMAPARKSVÄGEN 7 314 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! HAMMARBY SJÖSTAD LUMAPARKSVÄGEN 7 314 KVM Sida 1 av 15 BESKRIVNING Lumaparksvägen 7, 314 kvm Hyr nyrenoverat modernt kontor i anrika Glödlampsfabriken. Välkomnande entré

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Friluftslivets ekonomiska värden

Friluftslivets ekonomiska värden Friluftslivets ekonomiska värden friluftslivet berör många aktörer Vi behöver fakta kring friluftslivets betydelse, inte minst i ekonomiska termer. Friluftslivets stora bredd är också dess akilleshäl.

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Samverkansöverenskommelse Sörmlands travsällskap/breeders Crown

Samverkansöverenskommelse Sörmlands travsällskap/breeders Crown Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Samverkansöverenskommelse Sörmlands travsällskap/breeders Crown Förslag till beslut 1. Kommunikationsdirektör

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Adress Lumaparksvägen 7

På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Adress Lumaparksvägen 7 På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Typ Kontor Storlek 457 kvm Adress Lumaparksvägen 7 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning och värd.

Läs mer

Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd. Fördjupning av Kungälvs naturvårds- och friluftslivsplan 2011-11-15

Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd. Fördjupning av Kungälvs naturvårds- och friluftslivsplan 2011-11-15 Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd Fördjupning av Kungälvs naturvårds- och friluftslivsplan 2011-11-15 Text: Foton: Ola Sjöstedt, Norconsult AB och TorBjörn Nilsson, Kungälvs kommun under överinseende

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

Konsekvenser för friluftslivet vid bildande av naturreservat på Skutberget

Konsekvenser för friluftslivet vid bildande av naturreservat på Skutberget sid 1 (5) Konsekvenser för friluftslivet vid bildande av naturreservat på Skutberget 2013-03-01 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra Torggatan 26 karlstad.se

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

Året som gått och framtiden

Året som gått och framtiden Året som gått och framtiden Sundsvall en stolt friluftskommun Vi är stolta över att vara Sveriges friluftskommun 2010 och stolta över att leva i Sundsvall. I Sundsvall bor vi vid kusten och vid våra älvdalar.

Läs mer

Minnesanteckningar Kommunfullmäktiges beredning för Samhällsutveckling

Minnesanteckningar Kommunfullmäktiges beredning för Samhällsutveckling 2015-05-21 Minnesanteckningar Kommunfullmäktiges beredning för Samhällsutveckling Tid: 12 augusti 2015 kl. 13:00-16:00 Plats: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet Närvarande: Ledamöter: Carl-Axel Andersson

Läs mer

Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Adress Lumaparksvägen 7

Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Adress Lumaparksvägen 7 Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Typ Kontor Storlek 1132 kvm Adress Lumaparksvägen 7 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning Den

Läs mer

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012 Resvaneundersökning Kungens kurva 2012 Syfte Syftet med resvaneundersökningen var att få en samlad bild över hur resvanor och besöksbeteende ser ut i området, samt att ge underlag till framtida trafikplanering

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-21 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Lokalbussar som cirkulerar i Nykvarn KS/2014:373 Medborgarförslag: Förvaltningens

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND

SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND Detta manifest är skrivet för att skapa en gemensam plattform för all turistverksamhet i området. Se det som en kom-ihåg lista över vad som utgör våra gemensamma styrkor och vad som därför bör förstärkas,

Läs mer

Viktiga miljöer för kommunens utveckling

Viktiga miljöer för kommunens utveckling Viktiga miljöer för kommunens utveckling I Hudiksvalls kommun finns natur- och kulturmiljöer som har ett mycket högt värde, inte bara ur kommunens synvinkel, utan även i ett riks- och internationellt perspektiv.

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Projektbeskrivning Program Björnkulla

Projektbeskrivning Program Björnkulla Projektbeskrivning Program Björnkulla Syfte med planläggning är att utreda möjligheterna till utveckling och förtätning inom Björnkulla. Tidiga volymstudier indikera att området skulle kunna rymma ca 2

Läs mer

Plogad bana på Ältasjön?

Plogad bana på Ältasjön? 2014-03-26 Plogad bana på Ältasjön? Förfrågan från kitewingoch isbrädeåkare ställd till Nacka Kommun Bakgrund Södertörns Surfklubb och Sällskapet Skridsoseglarna önskar på detta vis framföra en förfrågan

Läs mer

Att skapa en Hälsans Stig

Att skapa en Hälsans Stig www.halsansstig.se Att skapa en Hälsans Stig Hälsans Stig kan initieras av vem som helst. Ibland är det enskilda privatpersoner, ibland är det aktiva medlemmar i någon förening. Men oftast det någon kommunalt

Läs mer

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag:

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag: Till Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen 205 15 Malmö Förslag till bildande av naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar i Simrishamns kommun. Havängs Museiförening vill framföra följande

Läs mer

Är det du som ska skapa. framtidens boende. för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum

Är det du som ska skapa. framtidens boende. för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum Är det du som ska skapa framtidens boende för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum Några saker vi tycker känns bra: Att bygga hus som folk vill bo i. Att

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

maj 2012 www.huddinge.se

maj 2012 www.huddinge.se www.huddinge.se FAKTA maj 2012 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer