Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge"

Transkript

1 Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge Sammanfattning av förstudie Uppdragsgivare Huddinge kommun. Förstudien genomfördes under hösten 2012 våren 2013 av Bjerkne & Co Destination Development.

2 Bakgrund Förstudiens huvudmål Huddinge kommuns ledningsgrupp (KLG) påbörjade i september 2011 ett strategiskt utvecklingsarbete i form av en serie workshops med fokus på det externa perspektivet. Detta arbete utmynnade i att KLG våren 2012 valde att prioritera fyra strategiska områden för sitt fortsatta arbete. Ett av dessa är att utveckla Huddinges natur- och kulturupplevelser. Huvudmålet med förstudien är att undersöka och analysera Huddinges förutsättningar och den kommersiella bärigheten för av uppdragsgivaren utpekade typer av aktiviteter och insatser som kan stärka kommunens utbud och attraktionskraft. Bakgrunden till KLG:s beslut är att ordet natur framstår som en mycket stark och positivt laddad association för Huddinge bland huddingeborna. Även bland boende i övriga Stockholmsområdet anses natur vara positivt kännetecknande för Huddinge enligt en imagemätning som genomfördes i mars Med anledning av detta beslutade KLG i juni 2012 att inleda en förstudie som grund för kommande ställningstagande. Förstudien är ämnad att ge vägledning avseende vilka områden, såväl upplevelsemässiga som geografiska, inom området natur- och kulturupplevelser som det finns förutsättningar för Huddinge att inrikta sina satsningar på.

3 Förstudien har inkluderat följande moment MÅLGRU PPER Översiktlig konkurrentanalys, marknadsanalys och besök på olika anläggningar i Huddinge. I direktivet för förstudien har KLG pekat ut tre målgrupper för satsningarna på natur- och friluftsaktiviteter. Målgrupperna är huddingeborna, boende i Stockholmsregionen och utländska turister. Workshops med KLG:s styrgrupp för att utveckla natur- och kulturupplevelser i Huddinge (Toralf Nilsson, biträdande kommundirektör, Katarina Adolfsson, personalchef, Marina Högland, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen, Roger Höglund, kommunikationschef). Workshops med tjänstemän från Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner, Stockholm stad samt representanter från Huge Fastigheter AB, Arena Huddinge, idrottsanläggningar, föreningar och intresseorganisationer. Personliga intervjuer med företrädare för Apollogruppen Huddinge, Flottsbro, Folkuniversitet, Friluftsfrämjandet, Föreningen Sörmlandsleden, Huddinge Action Center, Huddinge kommun, Klätterverket, Snättringe SK, Spårvägens Cykelförening, Stockholm Adventures, Stockholm Visitors Board, Studiefrämjandet, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Kennelklubben, Södertörns Högskola och Vara Vild Bushcraft School. Marknadsundersökningar utförda av Södertörns Högskola. Löpande avstämningar med styrgruppen. Vår bedömning är att basen för framtida satsningar är de två första målgrupperna huddingeborna samt boende i Stockholmsregionen. Om kommunen utvecklar kvalitativa områden och anläggningar för natur- och friluftsaktiviteter för dessa målgrupper så är det sannolikt att även turister kan lockas dit i viss omfattning.

4 N Rekommenderade aktivitetsområden Att våga prioritera och välja ut ett begränsat antal områden att satsa rejält på bedömer vi som en nyckelfaktor för framgång. Mot denna bakgrund och utifrån konkurrentanalys, diskussioner i styrgruppen, marknadsanalys samt bedömning av de kommersiella möjligheterna har förstudien fokuserats på ett begränsat antal aktivitetsområden. Efter genomförd förstudie rekommenderas Huddinge kommun att fokusera på följande aktivitetsområden: Profilaktiviteter Alpin skidåkning och Äventyrsaktiviteter samt Hundaktiviteter Breddaktiviteter Idrott- och friluftsaktiviteter samt Utbildningsaktiviteter inom flora & fauna Basaktiviteter Vardagsmotion i närområdet. Profilaktiviteter SKIDÅKNING Alpin skidåkning Nulägesanalys + Flottsbro har Stockholmsregionens största och längsta backe. + Befintliga anläggningar med värdshus, uthyrning, konferens, camping och stugby. - Bristande tillgänglighet (kollektivtrafik, skyltning och parkering). - Flottsbro verkar vara förvånansvärt lite känt i Stockholmsregionen. Rekommendationer Den alpina skidåkningen och Flottsbro synes med fördel kunna kombineras med området äventyrsaktiviteter (klättring, mountainbike, kanot och kajak). Genom att förlägga äventyrsaktiviteter och alpin skidåkning till samma område blir argumenten för nödvändiga satsningar på anläggningar och tillgänglighet (kollektivtrafik, skyltning och parkering) ännu tyngre. En samlokalisering kan förlänga säsongen och ge bättre ekonomiska förutsättningar. Möjligheten att förlänga backen bör studeras noggrannare. Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla upplevelser i Huddinge. Marknadsföringen är viktig för Huddinge kommuns profil i denna satsning. Flottsbro behöver marknadsföras betydligt mer i Stockholmsområdet så att folk får upp ögonen för området, besöker det och på så vis börjat skapa en relation till Huddinge. ÄVENTYR Äventyrsaktiviteter Nulägesanalys + Kraftigt växande intresse, framförallt bland en yngre målgrupp. + Goda förutsättningar i kommunen. + Störst potential för klättring och mountainbike följt av kajak och kanot. + Privata och ideella aktörer är positiva till initiativet och samarbete. - I dagsläget är dessa aktiviteter och anläggningar relativt outvecklade i kommunen. Rekommendationer Förlägg utbyggnaden av äventyrsaktiviteterna till Flottsbro. Genom att förlägga äventyrsaktiviteterna till samma område som den alpina skidåkningen bör satsningar på anläggningar och tillgänglighet (kollektivtrafik, skyltning och parkering) kunna göras på ett mer kostnadseffektivt sätt. Äventyrsaktiviteterna bör utvecklas utifrån ett ekoturismtänkande. Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla upplevelser i Huddinge. Kommunen behöver också engagera sig i marknadsföringen.

5 B r e d dak tiv ite te r FRILUFTSLIV & IDROTT FLORA & FAUNA HUNDUPPLEVELSER Hundaktiviteter Nulägesanalys + Stor målgrupp i Sverige och Stockholmsregionen. Uppskattningsvis ca 1,5 2 miljoner människor bor i hushåll med hund. + Fortfarande relativt outvecklat område. Inga kommuner i Stockholmsregionen förefaller direkt satsa på och profilera sig mot hundägare. + Bedöms som ett intressant profilområde med god PR potential. + I södra Storstockholm saknas helt träningsanläggningar för hundaktiviteter. - De som inte är hundägare kan uppfatta ökad nedskräpning och oväsen negativt. - I dagsläget saknas anläggningar i kommunen för ändamålet. Rekommendationer En rejäl satsning på hundägare bedöms ha stor potential. Huddinge bör gå vidare med och se över möjligheten att skapa ett nationellt hundcentrum/en riksanläggning i Huddinge kommun tillsammans med intresserade aktörer som till exempel Svenska Kennelklubben. Kungens kurva och Flemingsberg/Visättra är de områden som bedöms ha bäst förutsättningar. Utbilningsaktiviteter flora & fauna Nulägesanalys + Ligger rätt i tiden intresse för naturaktiviteter ökar. + Störst potential i svamp och bär följt av trädgård, blommor och växter. + Aktörer inom utbildningsområdet positiva till initiativet och ett samarbete. Rekommendationer Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla upplevelser i Huddinge. De resurser som kommunen idag lägger på kommunikation och marknadsföring inom detta område bör framöver läggas i samarbete med dessa samarbetspartners. Samarbete med media i Stockholmsområdet. Sundby föreslås som ett lämpligt område för svamp- och bäraktiviteter. Kungens kurva föreslås som ett lämpligt område för trädgård, blommor och växter. Idrotts- och friluftsaktiviteter Nulägesanalys + Hälsa och motion en allt viktigare del i människors liv. + Stor ökning för motionstävlingar inom bland annat löpning och längdskidåkning. + Goda förutsättningar i kommunen sett till naturområden. - Bristande tillgänglighet och paketering är de största utmaningarna. Rekommendationer Skall Huddinge vara en bra friluftslivs- och naturkommun så är det enligt vår bedömning viktigt att något eller några av de områden som skall utvecklas tillgodoser behovet av breda folkliga friluftsaktiviteter och idrotter såsom löpning, vandring, längdskidåkning, kanot, kajak, fiske etc. (Jämför utvecklingen för Lida och Hellasgården). Se över möjligheterna att skapa ett större kombinerat friluftsstråk där fler områden och anläggningar kan tänkas ingå. Ett sådant är Sundby Flemingsberg/Visättra Lida. Ett annat är Flemingsberg/Visättra Sundby Ågesta. Detta bör studeras noggrannare. Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla idrotts- och friluftsupplevelser i Huddinge. Ba sak tivite te r Huddinge behöver säkerställa goda möjligheter till vardagsmotion för kommuninvånarna. Det är viktigt att de på ett enkelt sätt kan komma ut i naturen och promenera, vandra, löpa och cykla i närheten av sitt bostadsområde.

6 Huddinges naturaktiviteter PROFIL Alpin skidåkning & Äventyrsaktiviteter Klättring, montainbike, kanot, kajak Flottsbro Hundaktiviteter Kurser, träning, tävling Kungens kurva alt. Flemingsberg/Visättra Utbildningsaktiviteter flora & fauna Svamp, bär, trädgård, växter Sundby, Kungens kurva BREDD Idrotts- och friluftsaktiviteter Längdskidåkning, löpning, cykling, promenader, långfärdsskridskor Sundby Flemingsberg/Visättra Ågesta BAS Vardagsmotion i närområdet Promenader, löpning, cykling

7 Valda naturområden entréer till naturen HUNDUPPLEVELSER FLORA & FAUNA KUNGENS KURVA SKIDÅKNING ÄVENTYR N FRILUFTSLIV & IDROTT FRILUFTSLIV & IDROTT FLOTTSBRO ÅGESTA FLEMINGSBERG VISÄTTRA FRILUFTSLIV & IDROTT FLORA & FAUNA BJÖRKSÄTTRA SUNDBY GÅRD LIDA FRILUFTSGÅRD

8 Naturområdenas förutsättningar I Huddinge kommun finns totalt sett inte mindre än tio naturreservat, vart och ett med sin särart. För att kunna utveckla naturupplevelserna i Huddinge har styrgruppen i dialog med naturvårdsavdelningen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen valt ut fem entréer till naturen som av olika skäl (framförallt områdets möjligheter, existerande anläggningar och tillgång till kollektivtrafik) är särskilt lämpade att satsa på. Nedan följer en beskrivning av dagens förutsättningar kring var och en av dessa. Björksättra Sundby gård Naturkaraktär: Tyst och dramatisk naturskog rik på sällsynta arter. Eklandskap och hagmarker som är av unik karaktär i länet. I Orlången finns gott om abborre, gädda och gös. Utbud av aktiviteter: Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Sammanhängande strandpromenad utmed sjön som är tänkt att utvecklas så att den ska sträcka sig hela vägen mellan Sundby gård och Björksättra herrgård. Goda förutsättningar för svampplockning. Längdskidor och långfärdsskridskor. Löpning och vandring med tillgång till elljusspår. Kajak/kanot och fiske. Ridning. Anläggningar: Restaurang av hög kvalité samt café. Konferensanläggning dock utan övernattningsmöjligheter. Två muséer. Ridanläggning. Logistik/tillgänglighet: Sundby: Buss från Huddinge station tar 9 minuter, dock låg turtäthet. Större bussutbud för den som kan tänka sig gå från Gladövägen. Relativt gott om parkeringsplatser. Björksättra: Buss från Huddinge station. Flemingsberg Visättra Naturkaraktär: Tätortsnära storskog med en känsla av Norrland Eklandskap och hagmarker som är av unik karaktär i länet. Utbud av aktiviteter: Gott om stigar och leder i området, bland annat en anslutning till Sörmlandsleden, vilket bidrar till att det anses vara av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Svampplockarnas paradis i Huddinge. Frisbeegolfbana. Motionsspår och naturgym. Vintertid finns flera skidspår för längdskidåkning. Anläggningar: Visättra Sportcenter är en av länets mest diversifierade idrottsanläggningar. Enklare café i ishallen. Logistik/tillgänglighet: Goda kommunikationer till Flemingsberg som har station för såväl fjärrtåg, regiontåg som pendeltåg och en rad olika busslinjer med hög frekvens. Från Flemingsbergs station är det ca 1 km promenad till Visättra sportcenter, men det går också relativt frekvent med bussar.

9 Flottsbro Kungens kurva Naturkaraktär: Kuperad natur kring själva Flottsbrobacken. Gömsta äng är ett naturreservat ett stenkast bort, som utgörs av en slåtteräng omgiven av lövskog och höga rasbranter. Naturkaraktär: Gömmarens naturreservat med storskog med många rogivande platser. Gömmaren är en vacker och populär sjö. Utbud av aktiviteter: Alpin skidåkning i stockholmsområdets största skidbacke med 103 meters fallhöjd. Populär badplats. Goda fiskemöjligheter. Häggstaberget utgör ett eldorado för klättrare i regionen. Utbud av aktiviteter: Direkt anslutning till Skandinaviens största handelsområde Goda möjligheter till löpning, ridning och längdskidåkning. Fiske i Gömmaren. Svamp och bärplockning. Anläggningar: Flottsbro med restaurang, konferens och skiduthyrning. Campinganläggning med 55 stugor och 58 uppställningsplatser för husvagnar. Det byggs en ny bana för att kunna använda backen och liften sommartid för att erbjuda lådbilskörning. Det går även bygga ut möjligheter till downhillåkning med mountainbike. Logistik/tillgänglighet: Mycket begränsade möjligheter att nå området med kollektivtrafik. Buss från Huddinge station tar 27 minuter men den går sällan och slutar gå hem innan backen stänger. Huvuddelen av besökarna kommer därför med bil, vilket leder till brist på parkeringsplatser på helgerna under vintertid då många vill åka utför. Anläggningar: Flera hotell och restauranger i Kungens kurva. Det finns butiker med koppling till naturupplevelser (bland annat handelsträdgård, hundbutik och snart även ett sportvaruhus med inriktning på friluftsliv), och det planeras för en SPA-anläggning. Logistik/tillgänglighet: Flertalet av alla besökare i Kungens kurva är troligen omedvetna om vad som döljer sig i skogen runt hörnet. Det finns därför ett starkt behov av att synliggöra en tydlig entré. Kollektivtrafiken till Kungens kurva är ännu så länge begränsad till bussar, även om det är relativt nära till Skärholmens tunnelbanestation. Inom en inte alltför avlägsen tid kan Kungens kurva förhoppningsvis även nås av den planerade Spårväg syd. Den tilltänkta entrén till naturreservatet ligger i nära anslutning till två av de planerade hållplatserna för spårvägen. Ågesta Naturkaraktär: Orlångens naturreservat som karaktäriseras av att vara ett levande kulturlandskap med rötterna i järnåldern och vikingatiden. Ågestasjön, som är ett fågelskyddsområde, betraktas som en av stockholmstraktens förnämligaste fågelsjöar. Utbud av aktiviteter: Löpning och skidspåren håller mycket hög kvalitet med 6 km elljusspår. Goda möjligheter till löpning, ridning och längdskidåkning. Fiske. Svamp och bärplockning. Anläggningar: Området ägs och förvaltas av Stockholms stad men ligger i Huddinge kommun. Ågesta friluftsgård ägs numera av Frälsningsarmén och har bytt namn till Ågestagården. Det saknas omklädnadsmöjligheter för allmänheten, men vintertid finns det en raststuga med toalett öppen. Servering finns vid Ågesta stallcafé. Ågestagården har också servering dagtid och erbjuder konferenslokaler och logimöjligheter. Friluftsgym. Ågesta Gård med den största ridklubben i Huddinge. Ågesta Golfbana. Logistik/tillgänglighet: Kollektivt nås Ågesta friluftsområde med buss från pendeltåget och tunnelbanan i Farsta strand, en resa på 8 minuter som normalt går en gång i timmen. Med tanke på områdets popularitet är det vintertid problem med parkeringsplatser.

10 Hur kan Huddinge kommun gå vidare? Nästan alla kommuner i Sverige pratar om och lyfter fram sin fantastiska natur. Enligt vår bedömning krävs det dock rejäla satsningar i kombination med tydliga prioriteringar för att framgångsrikt kunna profilera sig som en riktigt attraktiv kommun vad gäller natur och friluftsaktiviteter. Allt för många kommuner vill satsa inom allt för många områden och blir därför sällan bäst på något. Det finns en del lyckade exempel vad gäller natur- och friluftsanläggningar i Sverige och i Stockholmsregionen. Det synes däremot vara få kommuner som tagit ett helhetsgrepp vad gäller natur- och friluftsaktiviteter och dessutom genomfört rejäla satsningar på området. Den genomförda förstudien indikerar att det finns goda förutsättningar för Huddinge att göra en kraftfull satsning i syfte att utveckla och profilera sig som den ledande natur- och friluftskommunen i Stockholmsregionen. Beslutar Huddinge kommun att gå vidare med projektet föreslår vi följande: Förbättra livskvalitén, öka attraktiviteten och stärk varumärket Huddinge En rejäl satsning på natur- och friluftsaktiviteter bör syfta till att förbättra livskvalitén öka Huddinges attraktivitet, stärka Huddinges varumärke samt skapa en ökad inflyttning. Utarbeta en kommunikationsplan Huddinge kommun behöver utarbeta en kommunikationsplan som lägger fast hur Huddinge skall arbeta med kommunikation inom området natur- och friluftsaktiviteter för att nå de syften man eftersträvar. Satsa på rätt målgrupper Basen för framtida satsningar bör fokuseras på huddingeborna samt boende i Stockholmsregionen. Om kommunen utvecklar kvalitativa områden och anläggningar för naturoch friluftsaktiviteter för huddingebor och besökare från Stockholmsregionen så är det sannolikt att även turister kan lockas dit. Våga fokusera Förmågan att prioritera och våga välja ut ett begränsat antal områden att satsa ordentligt på i stället för att försöka göra allt överallt bedömer vi som en nyckelfaktor för framgång. Prioritera och utveckla aktiviteter och geografiska områden Alpin skidåkning och Äventyrsaktiviteter Flottsbro. Hundaktiviteter Kungens kurva alternativt Flemingsberg/ Visättra. Utbildningsaktiviteter flora & fauna Sundby och Kungens kurva. Idrotts & friluftsaktiviteter Sundby - Flemingsberg/Visättra Ågesta (alt Lida). Etablera samarbete med intresserade aktörer Etablera samarbete med intresserade utbildnings- och aktivitetsarrangörer, byggföretag, fastighetsägare, investerare, arkitekter med flera. Planera vad som behöver utvecklas inom anläggningsområdet Vilka anläggningar behöver förbättras/utvecklas? Vilka anläggningar behöver nyanläggas? På vilka platser inom respektive geografiskt område kan anläggningarna lämpligen lokaliseras med hänsyn till lämplighet ur verksamhets- och plansynpunkt? Förbättra tillgängligheten Kartlägga behov och möjligheter att förbättra tillgängligheten (kollektivtrafik, skyltning och parkering) till och från de aktuella geografiska områdena. Ekonomi och finansiering Arbeta fram ekonomiska bedömningar av kostnader, intäkter och finansiering av utvecklingen inom de aktuella områdena. Förhandla med intresserade samarbetspartners avseende finansiering av planerade satsningar i syfte att klarlägga de ekonomiska förutsättningarna.

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6.

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6. Stockholms bästa skidåkning sid 8 expansiva Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun 100 000 invånare under våren sid 2 Victoria Tolstoy: Jazzen i Huddinge lockar giganterna sid 14 Kungens kurva:

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Fyra fallstudier för Figeholm

Fyra fallstudier för Figeholm Fyra fallstudier för Figeholm en studie med fokus på destinationsutveckling Per Branthle Carl-Johan Nordblom Våren 2011 Institutionen för kulturvetenskaper Linnéuniversitetet, Kalmar Innehåll Inledning

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

NYinflyttad. Välkommen till Huddinge! En tidning för alla nya Huddingebor 2015-2016

NYinflyttad. Välkommen till Huddinge! En tidning för alla nya Huddingebor 2015-2016 2015-2016 NYinflyttad En tidning för alla nya Huddingebor Välkommen till Huddinge! Välkommen till Huddinge! Du som valt att bo i Huddinge ska känna dig varmt välkommen. Jag är själv stolt Huddingebo sedan

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. TEMA! Planering för tätortsnära natur och stränder. Ris och ros för nya strandskyddet. satsning på lokal naturvård

Fritt fram. för friluftsliv. TEMA! Planering för tätortsnära natur och stränder. Ris och ros för nya strandskyddet. satsning på lokal naturvård Fritt fram för friluftsliv TEMA! Planering för tätortsnära natur och stränder 4 8 Ny 14 Ris och ros för nya strandskyddet Uppluckring av reglerna eller skärpning? Meningarna går isär... satsning på lokal

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB R-07-16 Turism och besöksnäring i Östhammars kommun Slutförvaret i ett besöksperspektiv Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN)

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN) 4 STADENS INNEHÅLL BEFOLKNING HISTORIK OCH SKELLEFTEDALEN 2009 För drygt 30 år sedan hade Skellefteå kommun ca 72 500 invånare. Befolkningen ökade år efter år fram till och med 1980 då kommunen hade drygt

Läs mer

3 Anläggningarna Idre Fjäll och Fjätervålen

3 Anläggningarna Idre Fjäll och Fjätervålen 3 Anläggningarna Idre Fjäll och Fjätervålen Följande kapitel utgör en beskrivning av de turistiska förutsättningarna runt kring, bl.a. beskrivs skidanläggningarna Idre Fjäll och Fjätervålen. Kapitlet avslutas

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET

FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET FROSTAVALLEN OCH DAGSTORPSOMRÅDET EN FÖRSTUDIE I REKREATIONSSYFTE - 1 - Inledning... 3 Genomförande... 3 Stigsystemet... 4 Nuvarande stigsystem... 4 Lämpliga delområden för vandringsslingor... 5 Dagstorpssjön

Läs mer

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. 2 Denna rapport är framtagen i samarbete

Läs mer

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig!

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! Vårt #1 Huddinge2015 Tidningen för oss i HuddinGE DIALOG Tyck till om cykelplanen natur Nya entréer till naturen KULTUR Teatern som diggar folkmusik FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! PÅ GÅNG MASSOR ATT

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion

Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion Dokumentation av SATSA-konferens 2010-11-24, Konferens Odenplan Öppet arrangemang för att sprida information om SATSA

Läs mer

Institutionen för skogens produkter och marknader

Institutionen för skogens produkter och marknader Institutionen för skogens produkter och marknader Invandrare i tätortsnära natur Kvalitativa intervjuer angående natursyn och nyttjande samt förslag till åtgärder Immigrants in nature close to urban settings

Läs mer