Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge"

Transkript

1 Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge Sammanfattning av förstudie Uppdragsgivare Huddinge kommun. Förstudien genomfördes under hösten 2012 våren 2013 av Bjerkne & Co Destination Development.

2 Bakgrund Förstudiens huvudmål Huddinge kommuns ledningsgrupp (KLG) påbörjade i september 2011 ett strategiskt utvecklingsarbete i form av en serie workshops med fokus på det externa perspektivet. Detta arbete utmynnade i att KLG våren 2012 valde att prioritera fyra strategiska områden för sitt fortsatta arbete. Ett av dessa är att utveckla Huddinges natur- och kulturupplevelser. Huvudmålet med förstudien är att undersöka och analysera Huddinges förutsättningar och den kommersiella bärigheten för av uppdragsgivaren utpekade typer av aktiviteter och insatser som kan stärka kommunens utbud och attraktionskraft. Bakgrunden till KLG:s beslut är att ordet natur framstår som en mycket stark och positivt laddad association för Huddinge bland huddingeborna. Även bland boende i övriga Stockholmsområdet anses natur vara positivt kännetecknande för Huddinge enligt en imagemätning som genomfördes i mars Med anledning av detta beslutade KLG i juni 2012 att inleda en förstudie som grund för kommande ställningstagande. Förstudien är ämnad att ge vägledning avseende vilka områden, såväl upplevelsemässiga som geografiska, inom området natur- och kulturupplevelser som det finns förutsättningar för Huddinge att inrikta sina satsningar på.

3 Förstudien har inkluderat följande moment MÅLGRU PPER Översiktlig konkurrentanalys, marknadsanalys och besök på olika anläggningar i Huddinge. I direktivet för förstudien har KLG pekat ut tre målgrupper för satsningarna på natur- och friluftsaktiviteter. Målgrupperna är huddingeborna, boende i Stockholmsregionen och utländska turister. Workshops med KLG:s styrgrupp för att utveckla natur- och kulturupplevelser i Huddinge (Toralf Nilsson, biträdande kommundirektör, Katarina Adolfsson, personalchef, Marina Högland, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen, Roger Höglund, kommunikationschef). Workshops med tjänstemän från Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner, Stockholm stad samt representanter från Huge Fastigheter AB, Arena Huddinge, idrottsanläggningar, föreningar och intresseorganisationer. Personliga intervjuer med företrädare för Apollogruppen Huddinge, Flottsbro, Folkuniversitet, Friluftsfrämjandet, Föreningen Sörmlandsleden, Huddinge Action Center, Huddinge kommun, Klätterverket, Snättringe SK, Spårvägens Cykelförening, Stockholm Adventures, Stockholm Visitors Board, Studiefrämjandet, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Kennelklubben, Södertörns Högskola och Vara Vild Bushcraft School. Marknadsundersökningar utförda av Södertörns Högskola. Löpande avstämningar med styrgruppen. Vår bedömning är att basen för framtida satsningar är de två första målgrupperna huddingeborna samt boende i Stockholmsregionen. Om kommunen utvecklar kvalitativa områden och anläggningar för natur- och friluftsaktiviteter för dessa målgrupper så är det sannolikt att även turister kan lockas dit i viss omfattning.

4 N Rekommenderade aktivitetsområden Att våga prioritera och välja ut ett begränsat antal områden att satsa rejält på bedömer vi som en nyckelfaktor för framgång. Mot denna bakgrund och utifrån konkurrentanalys, diskussioner i styrgruppen, marknadsanalys samt bedömning av de kommersiella möjligheterna har förstudien fokuserats på ett begränsat antal aktivitetsområden. Efter genomförd förstudie rekommenderas Huddinge kommun att fokusera på följande aktivitetsområden: Profilaktiviteter Alpin skidåkning och Äventyrsaktiviteter samt Hundaktiviteter Breddaktiviteter Idrott- och friluftsaktiviteter samt Utbildningsaktiviteter inom flora & fauna Basaktiviteter Vardagsmotion i närområdet. Profilaktiviteter SKIDÅKNING Alpin skidåkning Nulägesanalys + Flottsbro har Stockholmsregionens största och längsta backe. + Befintliga anläggningar med värdshus, uthyrning, konferens, camping och stugby. - Bristande tillgänglighet (kollektivtrafik, skyltning och parkering). - Flottsbro verkar vara förvånansvärt lite känt i Stockholmsregionen. Rekommendationer Den alpina skidåkningen och Flottsbro synes med fördel kunna kombineras med området äventyrsaktiviteter (klättring, mountainbike, kanot och kajak). Genom att förlägga äventyrsaktiviteter och alpin skidåkning till samma område blir argumenten för nödvändiga satsningar på anläggningar och tillgänglighet (kollektivtrafik, skyltning och parkering) ännu tyngre. En samlokalisering kan förlänga säsongen och ge bättre ekonomiska förutsättningar. Möjligheten att förlänga backen bör studeras noggrannare. Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla upplevelser i Huddinge. Marknadsföringen är viktig för Huddinge kommuns profil i denna satsning. Flottsbro behöver marknadsföras betydligt mer i Stockholmsområdet så att folk får upp ögonen för området, besöker det och på så vis börjat skapa en relation till Huddinge. ÄVENTYR Äventyrsaktiviteter Nulägesanalys + Kraftigt växande intresse, framförallt bland en yngre målgrupp. + Goda förutsättningar i kommunen. + Störst potential för klättring och mountainbike följt av kajak och kanot. + Privata och ideella aktörer är positiva till initiativet och samarbete. - I dagsläget är dessa aktiviteter och anläggningar relativt outvecklade i kommunen. Rekommendationer Förlägg utbyggnaden av äventyrsaktiviteterna till Flottsbro. Genom att förlägga äventyrsaktiviteterna till samma område som den alpina skidåkningen bör satsningar på anläggningar och tillgänglighet (kollektivtrafik, skyltning och parkering) kunna göras på ett mer kostnadseffektivt sätt. Äventyrsaktiviteterna bör utvecklas utifrån ett ekoturismtänkande. Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla upplevelser i Huddinge. Kommunen behöver också engagera sig i marknadsföringen.

5 B r e d dak tiv ite te r FRILUFTSLIV & IDROTT FLORA & FAUNA HUNDUPPLEVELSER Hundaktiviteter Nulägesanalys + Stor målgrupp i Sverige och Stockholmsregionen. Uppskattningsvis ca 1,5 2 miljoner människor bor i hushåll med hund. + Fortfarande relativt outvecklat område. Inga kommuner i Stockholmsregionen förefaller direkt satsa på och profilera sig mot hundägare. + Bedöms som ett intressant profilområde med god PR potential. + I södra Storstockholm saknas helt träningsanläggningar för hundaktiviteter. - De som inte är hundägare kan uppfatta ökad nedskräpning och oväsen negativt. - I dagsläget saknas anläggningar i kommunen för ändamålet. Rekommendationer En rejäl satsning på hundägare bedöms ha stor potential. Huddinge bör gå vidare med och se över möjligheten att skapa ett nationellt hundcentrum/en riksanläggning i Huddinge kommun tillsammans med intresserade aktörer som till exempel Svenska Kennelklubben. Kungens kurva och Flemingsberg/Visättra är de områden som bedöms ha bäst förutsättningar. Utbilningsaktiviteter flora & fauna Nulägesanalys + Ligger rätt i tiden intresse för naturaktiviteter ökar. + Störst potential i svamp och bär följt av trädgård, blommor och växter. + Aktörer inom utbildningsområdet positiva till initiativet och ett samarbete. Rekommendationer Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla upplevelser i Huddinge. De resurser som kommunen idag lägger på kommunikation och marknadsföring inom detta område bör framöver läggas i samarbete med dessa samarbetspartners. Samarbete med media i Stockholmsområdet. Sundby föreslås som ett lämpligt område för svamp- och bäraktiviteter. Kungens kurva föreslås som ett lämpligt område för trädgård, blommor och växter. Idrotts- och friluftsaktiviteter Nulägesanalys + Hälsa och motion en allt viktigare del i människors liv. + Stor ökning för motionstävlingar inom bland annat löpning och längdskidåkning. + Goda förutsättningar i kommunen sett till naturområden. - Bristande tillgänglighet och paketering är de största utmaningarna. Rekommendationer Skall Huddinge vara en bra friluftslivs- och naturkommun så är det enligt vår bedömning viktigt att något eller några av de områden som skall utvecklas tillgodoser behovet av breda folkliga friluftsaktiviteter och idrotter såsom löpning, vandring, längdskidåkning, kanot, kajak, fiske etc. (Jämför utvecklingen för Lida och Hellasgården). Se över möjligheterna att skapa ett större kombinerat friluftsstråk där fler områden och anläggningar kan tänkas ingå. Ett sådant är Sundby Flemingsberg/Visättra Lida. Ett annat är Flemingsberg/Visättra Sundby Ågesta. Detta bör studeras noggrannare. Kommunen bör aktivt samarbeta med företag och organisationer som är beredda att arrangera aktiviteter och investera i att utveckla idrotts- och friluftsupplevelser i Huddinge. Ba sak tivite te r Huddinge behöver säkerställa goda möjligheter till vardagsmotion för kommuninvånarna. Det är viktigt att de på ett enkelt sätt kan komma ut i naturen och promenera, vandra, löpa och cykla i närheten av sitt bostadsområde.

6 Huddinges naturaktiviteter PROFIL Alpin skidåkning & Äventyrsaktiviteter Klättring, montainbike, kanot, kajak Flottsbro Hundaktiviteter Kurser, träning, tävling Kungens kurva alt. Flemingsberg/Visättra Utbildningsaktiviteter flora & fauna Svamp, bär, trädgård, växter Sundby, Kungens kurva BREDD Idrotts- och friluftsaktiviteter Längdskidåkning, löpning, cykling, promenader, långfärdsskridskor Sundby Flemingsberg/Visättra Ågesta BAS Vardagsmotion i närområdet Promenader, löpning, cykling

7 Valda naturområden entréer till naturen HUNDUPPLEVELSER FLORA & FAUNA KUNGENS KURVA SKIDÅKNING ÄVENTYR N FRILUFTSLIV & IDROTT FRILUFTSLIV & IDROTT FLOTTSBRO ÅGESTA FLEMINGSBERG VISÄTTRA FRILUFTSLIV & IDROTT FLORA & FAUNA BJÖRKSÄTTRA SUNDBY GÅRD LIDA FRILUFTSGÅRD

8 Naturområdenas förutsättningar I Huddinge kommun finns totalt sett inte mindre än tio naturreservat, vart och ett med sin särart. För att kunna utveckla naturupplevelserna i Huddinge har styrgruppen i dialog med naturvårdsavdelningen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen valt ut fem entréer till naturen som av olika skäl (framförallt områdets möjligheter, existerande anläggningar och tillgång till kollektivtrafik) är särskilt lämpade att satsa på. Nedan följer en beskrivning av dagens förutsättningar kring var och en av dessa. Björksättra Sundby gård Naturkaraktär: Tyst och dramatisk naturskog rik på sällsynta arter. Eklandskap och hagmarker som är av unik karaktär i länet. I Orlången finns gott om abborre, gädda och gös. Utbud av aktiviteter: Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Sammanhängande strandpromenad utmed sjön som är tänkt att utvecklas så att den ska sträcka sig hela vägen mellan Sundby gård och Björksättra herrgård. Goda förutsättningar för svampplockning. Längdskidor och långfärdsskridskor. Löpning och vandring med tillgång till elljusspår. Kajak/kanot och fiske. Ridning. Anläggningar: Restaurang av hög kvalité samt café. Konferensanläggning dock utan övernattningsmöjligheter. Två muséer. Ridanläggning. Logistik/tillgänglighet: Sundby: Buss från Huddinge station tar 9 minuter, dock låg turtäthet. Större bussutbud för den som kan tänka sig gå från Gladövägen. Relativt gott om parkeringsplatser. Björksättra: Buss från Huddinge station. Flemingsberg Visättra Naturkaraktär: Tätortsnära storskog med en känsla av Norrland Eklandskap och hagmarker som är av unik karaktär i länet. Utbud av aktiviteter: Gott om stigar och leder i området, bland annat en anslutning till Sörmlandsleden, vilket bidrar till att det anses vara av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Svampplockarnas paradis i Huddinge. Frisbeegolfbana. Motionsspår och naturgym. Vintertid finns flera skidspår för längdskidåkning. Anläggningar: Visättra Sportcenter är en av länets mest diversifierade idrottsanläggningar. Enklare café i ishallen. Logistik/tillgänglighet: Goda kommunikationer till Flemingsberg som har station för såväl fjärrtåg, regiontåg som pendeltåg och en rad olika busslinjer med hög frekvens. Från Flemingsbergs station är det ca 1 km promenad till Visättra sportcenter, men det går också relativt frekvent med bussar.

9 Flottsbro Kungens kurva Naturkaraktär: Kuperad natur kring själva Flottsbrobacken. Gömsta äng är ett naturreservat ett stenkast bort, som utgörs av en slåtteräng omgiven av lövskog och höga rasbranter. Naturkaraktär: Gömmarens naturreservat med storskog med många rogivande platser. Gömmaren är en vacker och populär sjö. Utbud av aktiviteter: Alpin skidåkning i stockholmsområdets största skidbacke med 103 meters fallhöjd. Populär badplats. Goda fiskemöjligheter. Häggstaberget utgör ett eldorado för klättrare i regionen. Utbud av aktiviteter: Direkt anslutning till Skandinaviens största handelsområde Goda möjligheter till löpning, ridning och längdskidåkning. Fiske i Gömmaren. Svamp och bärplockning. Anläggningar: Flottsbro med restaurang, konferens och skiduthyrning. Campinganläggning med 55 stugor och 58 uppställningsplatser för husvagnar. Det byggs en ny bana för att kunna använda backen och liften sommartid för att erbjuda lådbilskörning. Det går även bygga ut möjligheter till downhillåkning med mountainbike. Logistik/tillgänglighet: Mycket begränsade möjligheter att nå området med kollektivtrafik. Buss från Huddinge station tar 27 minuter men den går sällan och slutar gå hem innan backen stänger. Huvuddelen av besökarna kommer därför med bil, vilket leder till brist på parkeringsplatser på helgerna under vintertid då många vill åka utför. Anläggningar: Flera hotell och restauranger i Kungens kurva. Det finns butiker med koppling till naturupplevelser (bland annat handelsträdgård, hundbutik och snart även ett sportvaruhus med inriktning på friluftsliv), och det planeras för en SPA-anläggning. Logistik/tillgänglighet: Flertalet av alla besökare i Kungens kurva är troligen omedvetna om vad som döljer sig i skogen runt hörnet. Det finns därför ett starkt behov av att synliggöra en tydlig entré. Kollektivtrafiken till Kungens kurva är ännu så länge begränsad till bussar, även om det är relativt nära till Skärholmens tunnelbanestation. Inom en inte alltför avlägsen tid kan Kungens kurva förhoppningsvis även nås av den planerade Spårväg syd. Den tilltänkta entrén till naturreservatet ligger i nära anslutning till två av de planerade hållplatserna för spårvägen. Ågesta Naturkaraktär: Orlångens naturreservat som karaktäriseras av att vara ett levande kulturlandskap med rötterna i järnåldern och vikingatiden. Ågestasjön, som är ett fågelskyddsområde, betraktas som en av stockholmstraktens förnämligaste fågelsjöar. Utbud av aktiviteter: Löpning och skidspåren håller mycket hög kvalitet med 6 km elljusspår. Goda möjligheter till löpning, ridning och längdskidåkning. Fiske. Svamp och bärplockning. Anläggningar: Området ägs och förvaltas av Stockholms stad men ligger i Huddinge kommun. Ågesta friluftsgård ägs numera av Frälsningsarmén och har bytt namn till Ågestagården. Det saknas omklädnadsmöjligheter för allmänheten, men vintertid finns det en raststuga med toalett öppen. Servering finns vid Ågesta stallcafé. Ågestagården har också servering dagtid och erbjuder konferenslokaler och logimöjligheter. Friluftsgym. Ågesta Gård med den största ridklubben i Huddinge. Ågesta Golfbana. Logistik/tillgänglighet: Kollektivt nås Ågesta friluftsområde med buss från pendeltåget och tunnelbanan i Farsta strand, en resa på 8 minuter som normalt går en gång i timmen. Med tanke på områdets popularitet är det vintertid problem med parkeringsplatser.

10 Hur kan Huddinge kommun gå vidare? Nästan alla kommuner i Sverige pratar om och lyfter fram sin fantastiska natur. Enligt vår bedömning krävs det dock rejäla satsningar i kombination med tydliga prioriteringar för att framgångsrikt kunna profilera sig som en riktigt attraktiv kommun vad gäller natur och friluftsaktiviteter. Allt för många kommuner vill satsa inom allt för många områden och blir därför sällan bäst på något. Det finns en del lyckade exempel vad gäller natur- och friluftsanläggningar i Sverige och i Stockholmsregionen. Det synes däremot vara få kommuner som tagit ett helhetsgrepp vad gäller natur- och friluftsaktiviteter och dessutom genomfört rejäla satsningar på området. Den genomförda förstudien indikerar att det finns goda förutsättningar för Huddinge att göra en kraftfull satsning i syfte att utveckla och profilera sig som den ledande natur- och friluftskommunen i Stockholmsregionen. Beslutar Huddinge kommun att gå vidare med projektet föreslår vi följande: Förbättra livskvalitén, öka attraktiviteten och stärk varumärket Huddinge En rejäl satsning på natur- och friluftsaktiviteter bör syfta till att förbättra livskvalitén öka Huddinges attraktivitet, stärka Huddinges varumärke samt skapa en ökad inflyttning. Utarbeta en kommunikationsplan Huddinge kommun behöver utarbeta en kommunikationsplan som lägger fast hur Huddinge skall arbeta med kommunikation inom området natur- och friluftsaktiviteter för att nå de syften man eftersträvar. Satsa på rätt målgrupper Basen för framtida satsningar bör fokuseras på huddingeborna samt boende i Stockholmsregionen. Om kommunen utvecklar kvalitativa områden och anläggningar för naturoch friluftsaktiviteter för huddingebor och besökare från Stockholmsregionen så är det sannolikt att även turister kan lockas dit. Våga fokusera Förmågan att prioritera och våga välja ut ett begränsat antal områden att satsa ordentligt på i stället för att försöka göra allt överallt bedömer vi som en nyckelfaktor för framgång. Prioritera och utveckla aktiviteter och geografiska områden Alpin skidåkning och Äventyrsaktiviteter Flottsbro. Hundaktiviteter Kungens kurva alternativt Flemingsberg/ Visättra. Utbildningsaktiviteter flora & fauna Sundby och Kungens kurva. Idrotts & friluftsaktiviteter Sundby - Flemingsberg/Visättra Ågesta (alt Lida). Etablera samarbete med intresserade aktörer Etablera samarbete med intresserade utbildnings- och aktivitetsarrangörer, byggföretag, fastighetsägare, investerare, arkitekter med flera. Planera vad som behöver utvecklas inom anläggningsområdet Vilka anläggningar behöver förbättras/utvecklas? Vilka anläggningar behöver nyanläggas? På vilka platser inom respektive geografiskt område kan anläggningarna lämpligen lokaliseras med hänsyn till lämplighet ur verksamhets- och plansynpunkt? Förbättra tillgängligheten Kartlägga behov och möjligheter att förbättra tillgängligheten (kollektivtrafik, skyltning och parkering) till och från de aktuella geografiska områdena. Ekonomi och finansiering Arbeta fram ekonomiska bedömningar av kostnader, intäkter och finansiering av utvecklingen inom de aktuella områdena. Förhandla med intresserade samarbetspartners avseende finansiering av planerade satsningar i syfte att klarlägga de ekonomiska förutsättningarna.

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 - VI FRÄMJAR ETT AKTIVT FRILUFTSLIV FÖR ALLA! Brun Gästrikland Blå Södermanland Grön - Stockholm Naturen är en naturlig mötesplats Ett aktivt

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE 2009/245.474 BILD. Diarienummer. Underrubrik. December 2009

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE 2009/245.474 BILD. Diarienummer. Underrubrik. December 2009 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE Rubrik, Cykelvägvisning titel Diarienummer 2009/245.474 Underrubrik December 2009 BILD MEDVERKANDE Cykelvägvisningsplanen har tagits fram av Alexandra

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015 Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ 27 juni-2 augusti 2015 Fågelmara Kristianopel Fågelmara gård Olsäng Jämjö Parkvägen Jämjö centrum Hallarum Klakebäck Orranäs Konugshamn Yttre Park Möckleryd

Läs mer

KISTA KRONBORGSGRÄND SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN

KISTA KRONBORGSGRÄND SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN KISTA SVERIGES MEST DYNAMISKA OCH EXPANSIVA REGION Ett kluster med ca 1100 företag, 90 procent av ICT-företagen är exportföretag 70 000 personer arbetar i Kista

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

PRE-INFO DAY 2011 JOB READY

PRE-INFO DAY 2011 JOB READY PRE-INFO DAY 2011 JOB READY järfälla 5 maj barkarby gård 09.00 Registrering med kaffe och smörgås 10.00 Välkommen till Järfälla Elisabeth Särenfors, Kommundirektör Järfälla kommun Dagens program och tema

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

13.6 Rekreation på Östberget

13.6 Rekreation på Östberget 13.6 Rekreation på Östberget Östberget har inventerats ur rekreation och friluftslivssynpunkt. Detta för att få veta vilka rekreationsvärden berget har. Föreningar har tillfrågats om hur de använder berget

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8.

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8. KONTOR - FRÖSUNDA Beskrivning KUNGLIGT LÄGE VID FRÖSUNDA STRAND FRÖSUNDA STRAND - DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR. Frösunda Strand erbjuder en oslagbar arbetsmiljö med rogivande natur in på knuten och samtidigt

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Är det du som ska skapa. framtidens boende. för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum

Är det du som ska skapa. framtidens boende. för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum Är det du som ska skapa framtidens boende för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum Några saker vi tycker känns bra: Att bygga hus som folk vill bo i. Att

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 25

Hammarby Fabriksväg 25 Ljus kontorslokal byggd runt ett atrium med fönster runt om hela lokalen. Ypperligt skyltläge mitt i Hammarby Sjöstads kreativt affärsliv. Typ Kontor Storlek 709 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 25 Område

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun Företagsmässan 2013 Så här tyckte Enköpingsborna Enköpings kommun Det här tycker Enköpingsborna om kommunen och dess framtid Det här är en sammanställning av den interaktiva montern om framtidens Enköping

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab Beddingestrand Ängssyrevägen 3 Ett arkitektritat stenhus från dast ab några minuter från stranden dast ab säljer ett unikt arkitektritat stenhus på bästa läge i Beddingestrand. Låt dig inspireras av tomtens

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel.

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel. Promemoria 2010-05-04 Miljödepartementet Tal av Statssekreterare Elisabet Falemo vid konferensen Storstadsnatur i Stockholm den 4 maj 2010 Stockholm är en av världens rikaste huvudstäder. Det beror till

Läs mer

Året som gått och framtiden

Året som gått och framtiden Året som gått och framtiden Sundsvall en stolt friluftskommun Vi är stolta över att vara Sveriges friluftskommun 2010 och stolta över att leva i Sundsvall. I Sundsvall bor vi vid kusten och vid våra älvdalar.

Läs mer

Plogad bana på Ältasjön?

Plogad bana på Ältasjön? 2014-03-26 Plogad bana på Ältasjön? Förfrågan från kitewingoch isbrädeåkare ställd till Nacka Kommun Bakgrund Södertörns Surfklubb och Sällskapet Skridsoseglarna önskar på detta vis framföra en förfrågan

Läs mer

HORNSBERG FRÅN STRAND TILL STRAND DET KONTINENTALA STOCKHOLM

HORNSBERG FRÅN STRAND TILL STRAND DET KONTINENTALA STOCKHOLM HORNSBERG FRÅN STRAND TILL STRAND DET KONTINENTALA STOCKHOLM OMRÅDET AFFÄRER, BOSTÄDER, PARKER En del av Stockholm som andas framtid. Hornsberg har utvecklats från ett industriområde i citys utmarker till

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

BRF KANTARELLBACKEN RIKSTENS FRILUFTSSTAD

BRF KANTARELLBACKEN RIKSTENS FRILUFTSSTAD BRF KANTARELLBACKEN RIKSTENS FRILUFTSSTAD Situationsplanen är en illustration som kan skilja sig från verkligheten. VÄLKOMMEN TILL RIKSTEN! Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/brfkantarellbacken

Läs mer

Ett framgångsrikt näringsliv behöver politiker med framtidstro och vilja

Ett framgångsrikt näringsliv behöver politiker med framtidstro och vilja Socialdemokraterna Haninge Haninge 2010-06-29 Ett framgångsrikt näringsliv behöver politiker med framtidstro och vilja Hur vi tillsammans skapar ett företagsamt Haninge 2 (10) Innehållsförteckning Tillväxtmotor

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna Skola...i framtiden Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna skolbyggnad Stora generösa utrymmen på alla tre plan, ca 900kvm

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Adress Virkesvägen 26

En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Adress Virkesvägen 26 En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Typ Kontor Storlek 229 kvm Adress Virkesvägen 26 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning Den lediga lokalen ligger högt upp i huset på våning

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm Nyrenoverad kontorslokal i DN-skrapan med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Mosaikparkett i ek och ljusa träglaspartier ger karaktär. Yta: 235 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trängkåren

Läs mer