RECODE HELSINGBORGS STADSTEATER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RECODE HELSINGBORGS STADSTEATER"

Transkript

1 RECODE HELSINGBORGS STADSTEATER

2

3 DYNAMISKA DIALOGER #III: HELSINGBORG 2035 Rapporten sammanfattar och beskriver den andra delen av Dynamiska Dialoger som genomfördes i regi av Clear Village den 26 november 2012 på Helsingborgs Stadsteater. De dynamiska dialogerna genomförs med stöd av Sammanställd av Clear Village på uppdrag av Helsingborgs Stadsteater. Rapporteringsdatum: mars 2013

4 INNEHÅLL INTRODUKTION BESKRIVNING AV IDÉ OCH SYFTE MED DYNAMISKA DIALOGER SOM METOD VAD ÄR HELSINGBORGS STADSTEATERS SYFTE MED DE DYNAMISKA DIALOGERNA? UMMERING AV DYNAMISKA DIALOGER #I SUMMERING AV DYNAMISKA DIALOGER #II TILLÄMPNING. NYA INITIATIV. KOMMUNIKATION. BAKGRUND TILL DYNAMISKA DIALOGER #III VAD VILL VI ÅSTAD KOMMA MED DYNAMISKA DIALOGER #III DIALOGFORMEN. DEN KOLLABORATIVA METODEN eller Samarbetsmetoden. DYNAMISKA DIALOGER #III UPPLEVELSEN BESKRIVNING AV DAGEN ÖVERSIKT AV DE OLIKA ÖVNINGARNA I TRE AKTER RESULTATEN RESULTAT AV ÖVNINGARNA ANALYS + Idéer och praktiska tillämpningar. Vilka förslag drar åt samma respektive åt olika håll? + Nytänkande. Annorlunda initiativ. + Koppling mellan idé och vision. + Förslag till handling: organisation och struktur. + Måluppfyllelse. Möjligheter och begränsningar VÅR ANALYS + Utvärdering av gemensamma nämnare för de olika förslagen. + Sammanställning av prioriterade förslag. + Slutsatser och underlag för strategi och körplan clear-village.org

5 BEST PRACTICE ERFARENHETSUTBYTE STRATEGI OCH KÖRPLAN SCENKONST HELSINGBORG 2035 HELSINGBORGS STADSTEATER PROCESS DETALJER UPPLEVELSESDESIGN MODERATORER OCH VÄRDAR PROCESSVERKTYG + Program + Välkomna + Arbetsgrupper + Borddukar + Erfarenhetsutbyte best practice sharing KOMMUNIKATION OCH OUTREACH + Hemsida + Bekräftelse & anmälningsformulär + ociala medier DELTAGARE 5

6 INTRODUKTION clear-village.org 2012 BESKRIVNING AV IDÉ OCH SYFTE MED DYNAMISKA DIALOGER SOM METOD VAD ÄR DYNAMISKA DIALOGER LAB? Dynamiska Dialoger är en öppen inbjudan som välkomnar berörda parter att föra dialoger med ansvariga parter, i det här fallet mellan Helsingborgs invånare och dess kulturarbetare vilka respresenterar såväl den etablerade som den fria och alternativa kulturen. *Det kan bäst beskrivas som runda borddiskussioner och presentationer med syfte att utveckla visioner och tillhörande tänkbara scenarier. Varje grupp samlas runt ett ramverk av relevanta frågor som formulerats på ett sätt som ger struktur åt diskussionerna. Grupperna är jämlika, d.v.s. ingen deltagare har rollen av expert utan representerar sig själv och sitt yrke. Stödpersoner eller moderatorer, som var och en representerar viss expertis, finns däremot tillgängliga under hela processen. Helsingborgs Stadsteater har tagit initiativet till dialogerna för att försöka identifiera dels + de trösklar som idag fungerar som hinder för en jämnare fördelning av deltagande i kulturella aktiviteter och dels + alternativa former av kultur och platser för kultur i staden. Clear Village har fått uppdraget att utforma metoden för dialogerna samt ansvara för genomförandet. Projektet Dynamiska Dialoger inleddes 2010 och tre dialoger har genomförts under 2011 och Målsättningen med dialogerna har varit att få Helsingborgs invånare att känna att de själva kan påverka det lokala kulturlivets utformning samt att inspirera invånare att ge underlag för en strategi som omfattar såväl vad som hur i ett utvecklat kulturliv. VAD ÄR HELSINGBORGS STADSTEATERS SYFTE MED DE DYNAMISKA DIALOGERNA? Även om stadsteatern agerar värd för dialogerna och gärna ser sig som en katalysator för förändring av stadens kulturliv, skall resultatet av dialogerna inte vara begränsat till aktiviteter på teatern och dess scener. Tvärtom skall dialogerna genom de resultat som kan föras över och vara relevanta i ett större sammanhang, utgöra början till ett aktivt nätverk och ett nytt förhållningssätt för utveckling av kulturlivet i Helsingborg. Nätverket skall spänna över social bakgrund, yrke, intresse, kön och ålder samt involvera olika sektorer i staden. Med hjälp av Clear Village som metodpartner vill stadsteatern både inspirera till förändring och ge stöd till genomförande. Syftet kan enkelt sammanfattas i tre punkter: + Föra över en del av den erkänt goda entreprenörsandan i Helsingborg till utveckling av kulturlivet. + Synliggöra det fria och alternativa kulturlivet i Helsingborg genom stöd, samarbete och tillgång till platser och scener. + Identifiera och uppmuntra unga kulturutövare, för att undvika att de ger upp alternativt lämnar Helsingborg. 6

7 7

8 TRE DIALOGER SUMMERING AV DYNAMISKA DIALOGER #I Dynamiska Dialoger#1 som genomfördes i februari/ mars 2011, hade som målsättning att engagera Helsingborgs invånare i en visionär diskussion om stadens framtid utifrån olika perspektiv: såväl det individuella som det mer generella. Vi började brett och fantasifullt men närmade oss under de två dagarna alltmer verkligheten och de viktiga detaljerna. När deltagarna skildes åt hade de tillsammans och utifrån rådande förutsättningar skapat en bild av de drivkrafter som skulle kunna åstadkomma förändring av kulturlivet. Grupperna hade utvecklat fem scenarier vilka tillsammans visade att mycket kapacitet redan fanns tillgänglig i staden. Däremot ansåg man att det saknades en katalysator och alla var överens om att Helsingborgs stadsteater här kunde ha en potentiell och viktig roll: som motor i förändringsprocessen. Kort sammanfattat var huvudbudskapet till kulturinstitutionerna att öppna upp och inte enbart bjuda in men aktivt inkludera stadens invånare: ge plats för subkulturer, stödja fristående kulturutövare och idéspridare med tonvikt på de unga, bl.a. genom att ge dem verkligt utrymme i stadsrummet på ett sätt som också motverkar den existerande segregeringen norr-söder. SUMMERING AV DYNAMISKA DIALOGER #II Dynamiska Dialoger #2 tog upp tråden från de första dialogerna och fokuserade på att vidareutveckla ett av initiativen från dessa, nämligen kulturtinget. *Ett Kulturting, framställdes som ett fristående och obyråkratisk organ och som en drivande kraft i kulturfrågor. Redan mellan de första och andra dialogerna (DD#I och DD#II) tog Helsingborgs Stadsteater på sig att förverkliga flera av de framlagda förslagen till ett öppnare och mer inkluderande kulturliv. Mer om detta i nästa avsnitt. Dynamiska Dialoger #II hade därför underlag, inte enbart för att utveckla formerna för ett Kulturting, utan också för att utvärdera resultatet av de initiativ som tagits. Runda bordsdiskussionerna med följande presentationer innefattade både vidareutvecklade idéer och hänsyn till erfarenheterna av de förslag som Helsingborgs Stadsteater redan hade förverkligat. Dialogerna utvecklades följaktligen till en övning i såväl teori som ideologi och praktik. Önskan om fria samarbetsformer och minimum byråkrati ställdes mot behov av ledning, struktur och tydlig agenda. Samtidigt fanns många beröringspunkter: Kulturtinget ska uppfattas som rörligt och inte som en del av det Helsingborg många sedan tidigare känner sig uteslutna från. Kulturtinget ska också vara en dynamisk förbindelse mellan kulturinstitutioner och subkultur. clear-village.org

9 TILLÄMPNING. NYA INITIATIV Den första dialogen ledde till att flera initiativ omedelbart omsattes i praktiken: + Foajéscenen. Stadsteatern lyssnade och agerade genom att aktivera denna alternativa scen. Denna har sedan från hösten 2011 haft ett program som innehåller material och produktioner vilka deltagarna i den första dialogen förde fram som tänkbara och önskade inslag i kulturlivet. + LÖK - Gråter du när dina lager faller av? Detta är ett musikteaterstycke som involverar tre nionde klasser från olika skolor samt socialt och ekonomiskt varierande områden i staden. Eleverna stod själva för innehållet: berättelse, sång, dans, dramatisering och musik, vilket var i linje med förslaget att de unga i staden själva skulle få producera och uppföra något på en av stadens scener. Projektet genomfördes i samarbete med Spiritus Mundi och andra aktörer i Helsingborgs stad. Spiritus Mundi säger om föreställningen: (..) På och bakom scenen stod 70 högstadieelever från tre olika skolor i Helsingborg. Sedan september 2011 har de träffats 16 gånger och hunnit skriva låttexter, övat in koreografi och arbetat fram manus - samt fått minnen för livet!" + Samarbete över disciplin- och sektorsgränser. Utanför Helsingborgs kommun t.ex. Folkuniversitetet, Lunds Universitet, Statens Kulturråd och Kulturkraft Syd. Inom Helsingborgs kommun t.ex. H+ med Stadsbyggnadsförvaltningen, Utvecklingsnämnden och Kulturförvaltningen samt Spiritus Mundi, Dunkers Kulturhus och Pecha Kucha som har gjort Foajéscenen till sin hemvist. + Thomas Ermacora från Clear Village presenterade konceptet Den Toleranta Staden på TEDxHelsingborg den 26:e augusti Dynamiska Dialoger blev inbjudna att presentera sitt koncept och sin metod under ett Best-practice seminarium på Svensk Scenkonsts branschdagar i Jönköping den 3:e Maj 2012 samt på BIBU i Malmö den 29:e Maj

10 BAKGRUND TILL DYNAMISKA DIALOGER #III VAD VILL VI ÅSTADKOMMA MED DD#III? Denna tredje och sista dialog hade till syfte att vara såväl visionär som konkret avseende Helsingborgs framtid. Kulturarbetare och andra ansvariga inom kulturlivet fick + Ta ställning till resultaten från DD#I och DD#II (genom att dessa bland annat legat till grund för hur problemställningarna för DD#III formulerats), + diskutera och utveckla scenarier för hur dessa ska kunna tillämpas, + och kompletteras för att bidra till förverkligandet av den nya vision för staden som arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige i november 2012: Helsingborg För DD#III hade vi skräddarsytt en samarbetsmetod där själva processen främjade rörelse från det visionära till det konkreta allt eftersom dagen fortskred. Processen är utformad efter kunskaperna om spelteori, Gamification, och påminner om ett strategiskt spel, vilket utgår ifrån gruppernas egna bidrag. Övningarna växlade mellan grupparbete och mer plenumliknande sessioner, diskussion och problemlösning, strategi och tillämpning samt inspirerade till generellt fokus såväl som personligt ansvar. Spelet förutsätter att deltagarna både talar och lyssnar THE COLLABORATIVE METHOD ELLER SAMARBETSMETODEN Samarbetsmetoden innebär att en grupp människor som alla på olika sätt berörs av ett problem, bjuds in att diskutera och aktivt ta ställning till detta. Rent principiellt kan problemställningen eller temat beröra vilken fråga som helst men metoden är anpassad och bäst lämpad för komplexa frågeställningar som berör breda intressentgrupper som representerar olika strukturer i samhället. Metoden kännetecknas i övrigt av att dialogerna äger rum i en miljö som underlättar för deltagarna att knyta an till temat och ha en mer energisk och positiv förhållande till materialet. Metoden förutsätter att deltagarna har tilltro till processen, är öppna mot varandra och inte prioriterar sin egen kunskap om temat. Syftet med Samarbetsmetoden är att konsultera breda intressentgrupper som representerar så många erfarenhetsnivåer som möjligt i förhållande till problemställningen. Därigenom kan tyst (tacit) kunskap omvandlas till uttalad (explicit) och leda fram till *uthålliga lösningar som är ett resultat av den samlade kunskapen. Metoden skiljer sig från Deltagarmetoden som tillåter inbjudna deltagare att passivt lyssna istället för att aktivt delta i den process som ska belysa problemställningen och bidra med förslag till lösningar. clear-village.org

11 11

12 UPPLEVELSEN BESKRIVNING AV DAGEN Dynamiska Dialoger III gick av stapeln den 26 november Program Ankomst och registrering Introduktion Akt 1: Kulturvision för Helsingborg Akt 1: Inspirationspresentationer Lunch Akt 3: Visionen översätts till handling Kaffe och Te Akt 4: Realisering av vision genom handling Akt 5: Gruppresentationer Rundabordsdiskussioner Akterna 1, 3 och 5 var rundabordsdiskussioner där deltagarna blev indelade i tre grupper. Under processens gång fick gruppdeltagarna i uppdrag att två och två diskutera färdiga frågor i anslutning till parametrarna på bordduken alternativt frågor de själva ansåg viktigare. Därefter delade samtliga par med sig till de andra gruppdeltagarna och frågorna blev därigenom belysta av samtliga i gruppen. Plenum diskussion & presentationer Två övningar övergick i plenum: akt 2 och 5. Akt 2 som beskrivs här nedan, fungerade som inspiration för resten av dagen. Kaffepausen utvecklades till ett spontant erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan ett antal deltagare som sinsemellan representerade olika förhållningssätt till publik och besökare. Akt 5 blev i sig ett plenum där grupperna först presenterade sina respektive tankar men sedan samlades kring ett och samma anslag. clear-village.org

13 ÖVERSIKT AV DE OLIKA ÖVNINGARNA I FEM AKTER AKT 1. KULTURVISION FÖR HELSINGBORG 2035 Diskutera två och två och kom med förslag vad gäller kulturlivets roll och möjligheter i dessa olika perspektiv av staden : d.v.s. komplettera nedanstående meningar. + Kultur i den skapande staden innebär + En pulserande stads förhållningssätt till kultur är + Kultur i den globala staden är + Visionen om en gemensam stad ger kulturen + Den balanserade staden är kulturellt AKT 2. INSPIRERANDE PRESENTATIONER + Ungbo12 i Malmö presenterads av Helena Uesson som varit projektledare där. Projektet är ett initiativ från stadsförvaltningen tänkt att skapa debatt om bostadsbristen bland unga i Sverige genom att dislutera såväl problemet som smarta lösningar. UngBo är tre saker i en: idétävling öppen för alla mellan18-30 år, tävling för arkitektstuderande samt Sveriges första utställning om boende för och av unga. Denna pågick mellan 1 och 30 september Skateteater & Lök, Artur Moustafa, Helsingborgs stadsteater, presenterade lokala, banbrytande initiativ. + boosthbg presenterades av Caroline Troedsson, representant för projektet: Skånes arena för talangutveckling, innovation och gränsöverskridande inom film och media. Projektet är regionalt och ska möta nutidens krav på helhet, nytänkande och mångfald samt skapa broar mellan kultur och näringsliv. + WHO s ART beskrevs av Kristina Börjesson. Projektet är World Health Organisation s nya strategi för att genom konst höja medvetenhet om sitt uppdrag och skapa ökad förståelse och engagemang hos påverkansgrupper i sina medlemsländer. AKT 3. VISIONEN ÖVERSÄTTS TILL HANDLING För den här akten fick deltagarna i uppdrag att med hjälp av olika kort göra en s.k. scenarioplanering. Korten, gruppernas egna slutsatser från akt 1, initiativ från DD#I och DD#II samt förslag från Helsingborg 2035 arrangemanget den 6 november 2012, skulle placeras under den dimension där deltagarna ansåg de hörde bäst hemma: den skapande, pulserande, globala, gemensamma eller balanserade staden. I kaffepausen kom Birgitta Darell projektledare från Helsingborg 2035 ledningen och presenterade såväl själva arbetet med visionen som en bild av dagsläget. Efterföljande frågestund handlade mycket om planer för tillämpning och olika tänkbara framtidsscenarier. Frågor och svar visade sig i hög grad ge näring till diskussionerna under resten av dagen. AKT 4. HANDLING GÖR VERKLIGHET AV VISIONEN Den sista akten innan presentationerna var en strategisk övning där grupperna fick i uppdrag att lägga in de initiativ de föreslog på en tidslinje och samtidigt överväga vad varje initiativ kan tänkas innebära om sett i ett större sammanhang och över tid. - RESULTAT: Det konkreta resultatet/en som detta initiativ kommer att ha - EFFEKT: Effekterna som detta initiativ kommer att ha - RINGAR PÅ VATTNET: Andra aktiviteter eller områden som kommer att påverkas av detta initiativ - BERÄTTELSE: Historien som detta initiativ berättar/ kommer att berätta - FRUKTBAR JORD: Vad mer skulle behöva finnas för att få detta initiativ att frodas och växa? AKT 5. PRESENTATIONER. Varje grupp fick 5-7 minuter för att dela sitt visionära scenario, sin handlingsplan och strategi till övriga deltagare. 13

14 RESULTATEN clear-village.org 2012 RESULTAT AV ÖVNINGARNA Dynamiska Dialoger #III resulterade i tre scenarier, baserade på de tre gruppernas arbete. + Grupp Orange tematiserade det ansvar skapande konstnärer har i samhället under parollen: Skapa utan konflikt. Detta gäller såväl själva konstverkets innehåll; det ska inte avbilda konflikter, som dess sammanhang; ett samhälle som inte utgår från konflikter som norm. + Grupp Grön förde fram en avdramatisering och omformulering av kulturbegreppet: Avväpna begreppet kultur! Etablera begreppet Subkult. Gör allt detta tydligt genom att som en symbolhandling börja med att döpa om trafikcentrat Knutpunkten till Kulturpunkten. + Grupp Gul vill sätta likhetstecken mellan kultur och åtråvärd: Åtråvärd stad. Kulturhändelser skall diskuteras utifrån att de gör staden åtråvärd, gör tydlig skillnad för någon eller några grupper, ibland för stora ibland för mindre. Detta handlar också om tillgänglighet, vilket kan tydliggöras med en Kulturbuss som gör kultur i olika delar av staden logistiskt åtkomlig för alla antingen genom att ta människor till kulturen eller kulturen till människorna. ANALYS Idéer och praktiska tillämpningar som diskuterades under dagens lopp. Vilka förslag drar åt samma respektive åt olika håll? Genomgående och ganska naturligt tog dialogerna ett större grepp om idéer än praktiska tillämpningar. Dessa verkade inte vara kopplade samman till en helhet utan utgjorde mer en provkarta på möjligheter: + Skapa ett ekumeniskt rum, Inför kultur och skapande på skolschemat + Gör platser som idag inte har någon klar funktion till öppna mötesplatser för kultur: oavsett ålder, + Verka för att matkultur blir Kultur med aktiviteter som Big Lunch: en gemensam måltid på en offentlig plats med fokus på havet och på närproducerat + Avdramatisera kultur med t.ex. fler enkla festivaler på varierande teman: Kulturbuss + Samtliga kulturinstitutioner måste verka för bättre fysisk tillgänglighet, Kulturbuss, samt finnas utanför sina egna väggar: inte enbart nå ut utan gå ut och möta + Kulturkvart: återkommande men ganska informellt forum för stadens kulturprofessionella inom alla sektorer + Evenemangskalender: plattform för idéer + Barnteater, Scenskola för barn på t.ex. biblioteket + Engagera privatpersoner och företag som Kulturambassadörer: belöna dem med någon utmärkelse, + Starta en spetsutbildning inom kultur + Skapa en kulturlobby organisation 14

15 15

16 Denna provkarta är också ett exempel på idéer som sammanfaller och därför kan sorteras under en gemensam rubrik. Kännetecknande för många förslag är att de vill bygga på något Helsingborg har, inte något som ska hämtas utifrån samt att de när de presenterades var väl fördelade över de år kulturvisionen för Helsingborg är tänkt att utvecklas. I de fall förslag drar åt olika håll verkar detta vara resultatet av olika förhållningssätt till ideologi respektive pragmatik och även av förstorningsnivå; övergripande respektive snävare synsätt samt storrespektive småskaligt. Nytänkande. Annorlunda initiativ Diskussionsinslag som fick större och större plats under dagen gällde kulturinstitutionernas inre utveckling: prestigelöshet, hälsosam till skillnad från ohälsosam konkurrens, öppenhet, flexibilitet. Dessa tankar sammanfattades under rubriken: Kulturfred. Begreppet var på förslag redan under DD#II, även då tillsammans med varianten Kulturpeace, enligt uppgift för att referensen till Greenpeace uttrycker bättre att fred inte enbart avser utan strider utan också stort hänsynstagande till såväl sociala sammanhang som miljön samt till Greenpeace viktiga roll som lobbyist och aktivist.. + Förslag till handling: organisation och struktur De förslag till organisation och struktur som förts fram under DD#I och DD#II, t.ex. Kulturtinget och Kurt, togs inte upp i dialogerna. Även om idéer blev till koncept blev till praktiska tillämpningar, följdes de inte av förslag om ansvar och metod för att få dem att bli verklighet. + Måluppfyllelse. Möjligheter och begränsningar Diskussionerna om måluppfyllelse stannade i samtliga grupper återkommande upp framför en grundläggande förutsättning: attitydförändring i kulturfrågor. Denna förändring nämndes i olika dimensioner: ideologiskt, politiskt, yrkesmässigt och socialt. Eftersom dialogerna inte tog upp strukturfrågor, t.ex. praktiska och organisatoriska hinder och hur man få bort dem, diskuterades inte heller möjligheterna till måluppfyllelse i termer av sådana förändringar Detta innebär inte att förslag till sådana förändringar från tidigare dialoger försvinner från agendan. Att observera: definitionen av centrala begrepp som mångfald, mångkultur, kultur för alla o.s.v. varierar kraftigt att döma av hur de användes i dialogerna. clear-village.org Koppling mellan idé och vision Visionen för Helsingborg är indelad i rubriker med olika fokus: Skapande Staden, Pulserande Staden, Globala Staden, Gemensamma staden, Balanserade staden. Diskussionerna visade att det är nästintill omöjligt att koppla ihop idé med vision under olika rubriker: Helsingborgs kropp och själ hänger samman och tillämpningar av olika idéer bidrar till en helhet. Utan att direkt nollställa visionen som den presenterades, återkom man i dialogerna till en övergripande rubrik: Den Åtråvärda Staden. 16

17 VÅR ANALYS Utvärdering av gemensamma nämnare för de olika förslagen De gemensamma nämnarna för en ny kulturstrategi blev successivt tydligare från en akt till nästa: Gränslös Gränsöverskridande Mångfald Gemenskap Icke hierarkisk Icke fördömande Delaktig Inkluderande De motsatser som inte sällan blir till hinder i en kommande tillämpning framgår redan nu, om än i vissa fall genom yttrande som liknar metaforer. + Ta bort begreppet mångkultur Innebär detta att mångkulturella möten inte längre är aktuella? Att gränserna mellan kulturer har suddats ut under de 50 år Sverige blivit ett land där fler och fler kulturer samsas? Eller innebär det att begreppet har blivit en täckmantel för fördomar och snävt tänkande: Vår kultur och andras mångkultur, och därför skall bort?? Vill man ta bort ett begrepp kan det också bero på att man anser att tänkandet borde vara så integrerat (jmf. uthålligt, miljövänligt) att alla automatiskt borde tänka i mångkulturella termer, d.v.s. att kulturinitiativ utan vidare eftertanke ska hänsyn till alla de kulturyttringar som numera finns i Sverige. Detta område är känsligare än det kanske verkar: Att ta hänsyn till många kulturer och försöka förstå dem är att respektera människors behov av integritet och identitet. Att inte erkänna skillnader, respektera och möta dem är i grunden kontraproduktivt eftersom det inte tillfredställer dessa grundläggande mänskliga behov. + Ersätt finkultur med subkultur Majoriteten av alla förslag som fördes fram under dialogerna handlade om initiativ utanför den s.k. finkulturen. Yttrande som antyder att finkulturen mer eller mindre spelat ut sin roll betyder troligen inte detta, snarar att den är fjättrad till hus och stora fasta kostnader och därmed på många sätt inte fri. Problemet är då inte finkulturen som sådan och lösningen inte att ta bort den utan göra den friare och tillåta den att engagera sig med s.k. subkultur. 17

18 clear-village.org ALLA Det mest vanligt förekommande ordet, skrivet och uttalat, under dialogerna var alla. Allt som görs ska vara för alla. Igen troligen en metafor som kan tydas som: Något för alla Öppenhet Gemenskap Samtidigt som begreppet alla genomsyrar diskussionerna framhåller man också identitet: staden måste ha en identitet som gör den åtråvärd, som ger den ett gott rykte även utanför regionen, t.o.m. internationellt. Den måste vara tydlig och kunna beskrivas. Lite drastiskt kan man säga att allt för alla brukar bli inget för någon. Kognitivt vet man att vi människor associerar, känner igen, förstår och förväntar när vi ställs inför något [nytt] objekt eller händelse. Socialt vet man att vi också aspirerar: vi vill vara del av något som inte hör till det/dem vi är idag utan det eller den vi vill bli i morgon. Detta talar i och för sig för en diversifierad kultur men också för kultur en trappa upp : förväntan och aspiration. Den nödvändiga avdramatisering som man kan utläsa från dialogerna handlar troligen mer om trösklar än om innehåll: t.ex. en konstnär som inte vill tala om tankar och upplevelser som ligger bakom hans konst kan göra den otillgänglig. Den populära benämningen på konstverk utan titel är en hög tröskel: du har inte med det att göra. Benämningen ingenting är mer respektfull: du får uppleva det du ser. + Globalt Som ett bra exempel nämndes barnteater, där Sverige är ett föregångsland och skulle kunna exportera både kunnande och uppsättningar. För att åstadkomma detta behövs troligen även här en attitydförändring: vi kan bidra [med det vi har] snarare än vi behöver eller vi måste ha [för att kunna bidra]. Diskussionerna i många grupper vittnade om medvetenheten om att det lokala ofta är det mest globalt gångbara. + De! Vi? Även om diskussionerna visade på stort engagemang och inlevelse, var det också tydligt att förslagen placerades på någon form av neutral mark: initiativ som bör tas snarare än initiativ som jag/min organisation kan ta. Detta kan vara ett uttryck för att man vill gå utanför sin egen dagliga verksamhet och tänka större. Det kan också vara ett uttryck för den tendens som ofta stjälper idéer på vägen vidare: det ordnar någon annan. + Övergripande Varierande tolkningar som de ovan, bör redas ut innan nya strategier med utsikt att framgångsrikt tillämpas, kan arbetas fram. Man måste vara överens om viktiga definitioner. Att definiera kultur har ju blivit en s.k. knäckfråga i många länder men är inte vad vi direkt avser här. Däremot måste kulturutövarna i Helsingborg tala ungefär samma språk. Specifikt: mycket snart efter ett idéforum som Dynamiska Dialoger måste deltagarna se sig som ägare av vissa idéer och praktiskt ansvara för att de blir tillämpade/testade. 18

19 19

20 De prioriterade förslagen Ingen av de tre scenarier som presenterades innehöll något detaljerat förslag om hur processen för en förbättrad kulturstrategi skall drivas vidare. Förslaget Kulturkvart kommer närmast: ett återkommande forum för kulturarbetare alla kategorier med möjlighet att diskutera frågor över institutionella gränser och ramar. Syftet, utöver nyttan av att diskutera och dela erfarenheter, är att på sikt åstadkomma ett gemensamt kulturmanifest som gör kulturen mer påtaglig för stadens invånare. Det är uppenbart att det förslag om ett Kulturting som var resultatet av DD#I och #II, inte hade någon större förankring bland deltagarna i DD#III. Påpekas bör, att redan under de två första dialogerna 2011, mot bildandet av en ny organisation då den lätt kunde utvecklas till ytterligare en byråkratisk enhet snarare än något som stod för snabba beslut och friare, rörligare kultur. Attitydförändringen måste också gälla stadens invånare och då krävs, som redan påpekats, synliga symbolhandlingar och påtagliga inslag i det vardagliga stadslivet, t.ex. + Överraskande kulturhändelser i/på oväntade utrymmen/ställen s.k. pop-up kultur + Mat är ett viktigt inslag på en mötesplats men den får inte definiera platsen: för dom, inte för oss. + Ökad prioritet för kultur i det offentliga rummet, bryta den kommersiella dominansen. + Skapa kulturella förebilder i olika medborgarskikt och olika bostadsområden. + Bort från ålderfokusering: institutionell kultur såväl som fri kultur, subkultur och pop-up kultur ska vända sig till olika åldersgrupper: intresse, inte ålder ska avgöra. Samtliga tre scenarier som DD#III resulterade i, handlar i grunden om att i första hand åstadkomma en attitydförändring bland alla som har inflytande över kulturen politiskt, ekonomiskt och professionellt. En sådan kan inte planeras fram, enbart arbetas fram genom vissa symbolhandlingar och genom att nya initiativ testas och att erfarenheter och kunskap delas mellan alla de institutioner, organisationer och föreningar som står bakom kulturutbudet. clear-village.org

21 Slutsatser och underlag för strategi och färdplan Kulturtinget verkar ha spelat ut sin roll. Samtidigt kan ingen process drivas vidare utan ett visst mått av struktur och organisation. De viktigaste uppgifterna + Diskutera vidare för att ta bort kvarvarande hinder: ifrågasätta s.k. sanningar och förtydliga definitioner: skapa något som liknar ett gemensamt språk. + Inleda arbetet med att förändra attityder bland såväl beslutsfattare som kultur professionella och invånare. + Konsekvent statuera goda exempel i kulturutbudet: skapa förebilder, vissa med syftet att vara symbolhandling som t.ex. Kulturpunkten och pop-up kultur. + Första steget: insikt att nätverket från de Dynamiska Dialogerna måste hållas vid liv och uppdateras kontinuerligt om någon förändring ska åstadkommas. + Andra steget: istället för ett Kulturting bildas ett Kulturnätverk: Åtråvärd Stad, med uppgift att träffas över institutions- och aktivitets gränser t.ex. varje kvartal, en kulturkvart (Kulturkvartalen?). I övrigt ingen organisation, ledare eller regler utom att ingen nätverksträff avslutas utan att arrangören av nästa träff har utsetts, d.v.s. tar över stafettpinnen. Innehavaren av denna bestämmer upplägg m.m. Träffen annonseras enbart på nätverkets Open Source hemsida där de som vill göra ett längre inlägg anmäler sig. Annars är ordet fritt med arrangören som moderator. Varje träff ger deltagarna tillfälle att redogöra för erfarenheter av gjorda initiativ och diskutera nya. Ett inspirationsföredrag på varje träff kan också bidra till att hålla kvaliteten på träffarna uppe. Stadsteatern inleder (?). Helsingborg 2035 tar regelbundet över stafetten för att uppdatera nätverket men även ta in resultatet av nya initiativ i visionsarbetet. Deltagare/medborgare från DD#I och# II kan inbjudas som ett referensnätverk. + Tredje steget: samtliga Helsingborgs kultur: -institutioner, -föreningar och -aktörer är inbjudna till nätverket, ställer aktivt upp på kulturkvarten samt försöker hålla kulturfred. För inspiration bör alla kontinuerligt arbeta med sin strategi, bl.a. genom att utvärdera större och mindre initiativ och självkritiskt granska rådande interna attityder. 21

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

BAKGRUND: Medverkande: Pernilla Luttropp, processledare. Form: workshop. Längd: 2,5 timmar (150 min)

BAKGRUND: Medverkande: Pernilla Luttropp, processledare. Form: workshop. Längd: 2,5 timmar (150 min) BAKGRUND: Du har möjlighet att påverka! VAD skall vi göra och HUR skall vi genomföra förändringar med syfte att stärka statusen för scenkonst som vänder sig till barn och unga? VEM har ansvaret? Höj ribban!

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Dialog Självbestämmande

Dialog Självbestämmande Självbestämmande Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors och integritet. 35 1699:- KÖP 36 ens innehåll en översikt Temat för dialogen

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer