Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)"

Transkript

1 Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

2 Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick till KSEK 35 (f å KSEK -108) Periodens resultat uppgick till KSEK -1(f å KSEK -122) Resultatet för Q2 uppgick KSEK 309 (f å KSEK -17) Resultat per aktie: SEK 0 (f å SEK -0,005) Eget kapital per aktie: SEK 0,23 (f å SEK 0,12) Koncernen ökar sin spelomsättning med 281% jämfört med Q Antalet nya spelare för perioden ökar med 378% jämfört med Q NGR (Spelöverskott) ökar med 13% jämfört med Q Verksamheten PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut på att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippokoncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY. Den 17 april 2015 förvärvade United Media Sweden AB (publ). det maltesiska bolaget PlayHippo Entertainment Ltd och därmed även av casinosajten PlayHippo.com. Förvärvet betalades med 90 miljoner aktier i United Media Sweden AB. Detta innebär att koncernen nu har ca registrerade kunder och en mångfaldig portfölj med varumärken. I samband med förvärvet så offentliggjorde man också att ett namnbyte kommer att ske. Bolagens siffror räknas ihop per 1 April 2015 och det första gemensamma rapporttillfället blir halvårsrapporten för I början utav maj 2015 meddelades att bolagets senaste casinovarumärke PlayHippo.com har lagt till en ny spelleverantör: Play N Go till sitt redan stora utbud av spelleverantörer, detta innebär att Casinot nu erbjuder över 550 roliga och spännande spel på sidan. Den 21 maj blev det officiellt att United Media Sweden AB (publ) bytt namn till PlayHippo AB (publ). I samband med detta så registrerades även den apportemission som gjordes vid förvärvet utav PlayHippo Entertainment Ltd. Det nya antalet aktier i bolaget uppgår till Under Q ökade den ackumulerade spelomsättningen med 281% och insättningarna ökade med 267% jämfört med samma period förra året.

3 Styrelsen i PlayHippo-koncernen har som en uttalad målsättning att under 2015 växa ytterligare genom förvärv och investeringar i lotteri och casino spelsajter och databaser. Nytt för 2015 är att Styrelsen även skall överväga investeringar i teknikbolag vars produkter riktar sig mot onlinecasino marknaden. Genom sin storlek och upparbetade kontakter kan PlayHippo-koncernen använda stordriftsfördelar på ett annat sätt än vad mindre aktörer kan, vilket gör att PlayHippokoncernen kan fortsätta ta en aktiv roll i den konsolidering som pågår på spelmarknaden Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. Försäljning och resultat Koncernens intäkter uppgick under perioden till KSEK (f å KSEK 1 525) med ett resultat om KSEK -1 (f å KSEK -122). Resultatet för Q blev KSEK-310 (f å KSEK -92) och för Q2 KSEK +309 (f å KSEK -17) Likviditet och finansiering Den 30 juni 2015 uppgick PlayHippos banktillgodohavanden till KSEK 131 (f å 24). Bolaget saknar i dag checkräkningskredit och har per 30 juni 2015 inga räntebärande skulder (f å 100). Investeringar PlayHippos totala investeringar under perioden uppgick till KSEK (f å KSEK 121) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar i PH Entertainment Ltd. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK (f å KSEK 315) i avskrivningar varav KSEK 0 (f å KSEK 0) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 juni 2015 uppgick PlayHippo-koncernens egna kapital till KSEK (f å KSEK 2 646) varav KSEK (f å KSEK 709) utgjordes av aktiekapital, KSEK (f å KSEK 1 747) utgjordes av bundet kapital och KSEK (f å KSEK 312) av fritt eget kapital. Det egna kapitalet har påverkats av en nyemission om KSEK Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om SEK Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets aktier är sedan den 23 juli 2013 upptagna till handel på AktieTorget där den handlas sedan 21 maj 2015 under PlayHippo, dessförinnan under kortnamnet UMED.

4 Per den 30 juni 2015 hade PlayHippo fem ägare som innehade aktier motsvarande cirka fyra till sju procent vardera av röste- och kapitalandelen i bolaget. Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2015 till 93 procent (f å 44 procent). Anställda Bolaget hade per den 30 Juni 2015 en heltidsanställd person. Övriga tjänster har köpts på konsultbasis (bl.a. VD tjänsten). Aktieinnehav för Insynspersoner Vid slutet av rapportperioden, den 30 Juni 2015, hade följande insynspersoner i PlayHippokoncernen nedanstående aktieinnehav enligt: INSYNSPERSON POSITION AKTIEINNEHAV Hans Liljeblad Styrelseordf Carl Söderqvist Styrelseledamot Henrik Granlund Styrelseledamot 0 Tobias Fagerlund Styrelseledamot 0 Christian Bönnelyche VD 0 Utsikter för bokföringsåret 2015 Styrelsen för PlayHippo gör bedömningen att framtidsutsikterna ser väldigt lovande ut. Spel är en förhållandevis stabil verksamhet, vare sig den bedrivs i landbaserade bingohallar eller online och påverkas sällan av konjunktursvängningar i någon större omfattning. Vissa säsongsmässiga variationer förekommer emellertid. Bolaget har nu med förvärvet av PlayHippo och namnbytet en stark grund att bygga vidare på under resterande del av innevarande räkenskapsår. Styrelsen har valt att inte kommunicera några kvantitativa mål för innevarande år. Styrelsen är emellertid av åsikten att det kommunicerade resultat som bolaget har via sitt nya varumärke PlayHippo gör att 2015 ser väldigt lovande ut. Styrelsen har för avsikt att expandera bolaget ännu mer med investeringar i minst ett nytt varumärke under 2015 samt via uppköp av databaser och via investeringar i branschteknologi.

5 Redovisningsprinciper Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Förvärvsanalysen av PH Entertainment Ltd är preliminär och kommer att fastställas vid nästa rapporteringstillfälle för kvartal 3, Räkenskaperna har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer samt uttalande från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalande från dess akutgrupp. Avskrivning sker koncernmässigt över sex (6) år på Malta men på fem (5) år för de sajter som sålts från moderbolaget till dotterbolaget Gaming United. I det tillkommande bolaget PH Entertainment Ltd, skrivs motsvarande immateriella tillgångar av på 10 år. Enligt ÅRL 4 kap 4 skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Avskrivning påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. När det gäller det nya bolaget PH Entertainment Ltd har styrelsen bedömt avskrivningstiden till 10 år, vilket är en preliminär bedömning. Förändring av redovisat resultat för år 2014 Efter att Bokslutskommunikén avlämnats har 2014 års resultat och ställning förändrats. Förändringen har skett både i moderbolaget och i dotterbolagen. De förändringar som har haft störst påverkan på bolagets resultat och ställning för år 2014 är förändring av avskrivningstiden på immateriella tillgångar, sent beslut om nyemission var ej medtagen i kommunikén och kostnader direkt hänförliga till förvärvet av dotterbolag var felklassificerade. Avskrivningstiden på immateriella tillgångar i Malta har ändrats från 10 till 6 år och har påverkat årsresultatet negativt med KSEK Nyemissionen om KSEK var inte medtagen i kommunikén och kostnader direkt hänförliga till förvärv av dotterbolag har aktiverats och påverkat resultatet positivt med KSEK VD kommentar Q2 har varit ett glädjande kvartal. Vi har nu fått ihop bolagen United Media och Playhippo till ett bolag med varumärkena playhippo.com,lyckobingo.com och happybingo.com. Idagsläget är det Playhippo och Lyckobingo som står för de största intäkterna men vi ser en stor potential för Happybingo och då framförallt på marknader utanför norden.

6 I Q2 redovisar vi rekordomsättning liksom högre insättningar än någonsin tidigare under ett enskilt kvartal. Det är starkt. Man kan också säga att Q2 har varit något av spelarnas kvartal då stora vinster har delats ut och marginalen har varit lägre än snittet vilket har gjort att nettospelöverskottet har varit något lägre än vad det normalt sett skulle ha varit. Dessa fluktuationer är dock något vi räknar med och är helt naturliga i kasinobranschen. I Q2 har vi haft kostnader av engångskaraktär i samband med att bolagen nu är helt ihopslagna. Vi har också investerat i marknadsföring och uppdaterat vårat CRM system vilket kommer ha en positiv inverkan på verksamheten framgent. Trots att dessa kostnader samt att vi har gjort ovanligt stora avskrivningar på KSEK kan vi redovisa ett positivt rörelseresultat och nu kan vi börja utnyttja synergieffekterna av de sammanslagna bolagen på allvar framöver. Vi intensifierar nu också arbetet med att lansera ytterligare ett varumärke. Namnet är klart och kommer att sjösättas under Att lägga till ytterligare ett varumärke kommer göra att vi kan erbjuda våra kunder fler alternativ att spela på och det kommer vara enklare för oss att komma in på ytterligare marknader. Vi tittar nu till exempel på både Australien, Sydafrika och Japan där vi ser stor potential. Vi arbetar fortsatt på att växa i UK där vi har licens. Det kan också bli aktuellt med ytterligare förvärv av mindre spelbolag med positiva kassaflöden och potentiellt starka varumärken som vi kan vidareutveckla. Jag ser med tillförsikt framemot de närmsta sex till tolv månaderna. Det kommer hända mycket saker i bolaget som kommer bidra positivt till resultatet på både kort och lång sikt. Christian Bönnelyche. Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Delårsrapport November 2015 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. PlayHippo AB (publ) Styrelsen Stockholm För ytterligare information: PlayHippo AB (publ) Christian Bönnelyche, verkställande direktör Besök gärna vår hemsida:

7 Resultaträkningar Koncernen* (KSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga externa intäkter inkl kursvinst Summa Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och Immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader inkl kursförlust Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 1 Räntekostnader Summa Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Bolagets nominella skattesats på Malta uppgår till 35 procent, ett belopp som under förutsättning att vinster delas ut till moderbolaget kan komma att sjunka till fem procent. Den eventuella reduktionen kommer att ske under året efter det att det skattskyldiga bolaget erlagt skatten.

8 Balansräkningar (KSEK) Koncernen* TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Tecknat ej inbetalt aktiekapital Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Per den 31 december 2014 hade United Media Sweden AB (publ) skattemässiga underskott om SEK. Ett värde på dessa förutsätter skattepliktiga intäkter i PlayHippo AB (publ) varför dessa inte bokförts som en tillgång. I dag bedöms intäkterna i PlayHippo AB (publ) huvudsakligen av komma från skattefria utdelningar från koncernens maltesiska dotterbolag.

9 Balansräkning (KSEK) Koncernen EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Summa Bundet eget kapital Fria reserver Periodens resultat Summa Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

10 Kassaflödesanalys Koncernen* (KSEK) Den löpande verksamheten Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Valutajusteringar koncernen Betald skatt 0 0 Aktuell skatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i Immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 0 0 Kassaflöde från Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Kassaflöde från Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens Likvida medel vid periodens slut

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2013-01-01 2013-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 324 169 SEK (2 214 971).

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer