VALVIRA. - tillsyn ger effekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALVIRA. - tillsyn ger effekt"

Transkript

1 VALVIRA - tillsyn ger effekt 1

2 2 Foto: sidan 3 / Leila Karvonen; sidan 9 / fusebulb/shutterstock; sidan 10 / vitstudio/shutterstock; sidan 12 / Alexander Raths/Shutterstock; sidan 13 / Repina Valeriya/ Shutterstock; sidan / Oliver Sved/Shutterstock; sidan 16 / Bilibin Maksym/Shutterstock; sidan 17 / Tungphoto/Shutterstock; sidan 18 / Fineas / Fotolia

3 Förord Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira inledde verksamheten i början av Syftet med verksamheten är att säkra befolkningens rätt till livsmiljöer som stödjer hälsa och välbefinnande samt tillräckliga och trygga social- och hälsovårdstjänster. Ämbetsverket har som uppgift att övervaka att verksamheten inom social- och hälsovården, alkoholförvaltningen respektive miljö- och hälsoskyddet fungerar på vederbörligt sätt samt att handha tillståndsförvaltning och styrning i anknytning till dem. Valvira styr även landets sex regionförvaltningsverk samt kommunerna i uppdrag kring deras social- och hälsovård, alkoholförvaltning och miljö- och hälsoskydd samt tobaksärenden med syfte att förenhetliga praxis för tillstånd, styrning och tillsyn i hela landet. Som riksomfattande tillsynsmyndighet har Valvira såsom föreskrivs i lagen uppdraget att lösa frågor i anknytning till social- och hälsovården, särskilt när det är fråga om principiellt viktiga och vittomfattande frågor. Valvira har idag cirka 170 arbetstagare. Ämbetsverket verkar på två orter, Helsingfors och Rovaniemi. Valviras mest centrala utmaning under hela dess existens har varit att klara av den ständigt växande volymen av lagstadgade uppdrag. Vår verksamhetsmodell bygger på strategiska linjedragningar som godkändes 2010 och verksamheten har utvecklats utgående från dem. Linjedragningarna har även preciserats. I dem har allt starkare framhävts förebyggande tillsyn utgående från riskbedömningar samt egenkontroll. En ny uppgift hos oss är att kontrollera och styra biobanksverksamhet samt upprätthålla ett offentligt biobanksregister som tjänar medborgarnas och forskarnas informationsutbud. Genom biobankslagen som trädde i kraft hösten 2013 främjas att prover från människa och information som anknyter till proverna används vid hälsofrämjande forskning. Biobanksverksamheten är redan vid starten på väg att bli mycket mångsidig. Observationer som vi har gjort visar att syftet allt oftare med biobankerna som nu grundas är att i praktiken integrera forskning och dess resultat i patientvården I egenskap av myndigheten som styr verkställandet av lagstiftningen om miljö- och hälsoskyddet vill vi främja befolkningens hälsa och trygga hälsosamma livsmiljöer för alla. Våra mål i praktiken är att hem och offentliga utrymmen är hälsosamma samt att det finns rent vatten varenda dag. Genom tillsynen av Foto: Leila Karvonen 3

4 tobakslagen sporrar vi befolkningen till att anta sundare levnadsvanor. Metoder för realisering av målen är de tillsynsprogram för hälsoskyddslagen och tobakslagen som Valvira har utarbetat och som utgår från riskbedömningar och utvärderingar av tillsynens effektivitet, samt informationspaket med vilka Valvira styr myndigheterna vid regionförvaltningsverken och i kommunerna i deras tillsynsarbete. Tillsynen av gentekniken är troligen den mest okända av Valviras uppgifter. Genteknik används mest vid den produktion av läkemedels- och industrienzymer samt de bio- och medicinska undersökningar som kontrolleras av Valvira. Syftet med kontrollen är att förhindra uppstående av farosituationer kring användning av genmodifierade organismer. Vi minskar hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol genom att tillsammans med regionförvaltningsverken öka den riskbaserade alkoholkontrollen och stödja tillståndsinnehavarnas egenkontroll. På så sätt säkrar vi att alkoholbranschens näringsidkare verkar på ett ansvarsfullt sätt och beaktar kraven som alkohollagstiftningen ställer på deras verksamhet. Med hjälp det riksomfattande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltningen ökar vi den systematiska tillsynen. Adoptionsnämnden verkar vid Valvira. Nämnden svarar som nationell expert- tillstånds- och tillsynsmyndighet för att internationella adoptioner genomförs under såväl respekt för internationella konventioner om barns rättigheter som realisering av konventionsförpliktelserna i Haag-konventionen om adoptioner. Utöver att verka som tillståndsmyndighet har adoptionsnämnden även uppgifter som bland annat att samarbeta med de övriga parterna i Haagkonventionen, kontrollera den internationella utvecklingen kring adoptionsärenden och handha tillsynen av internationell adoptionsservice. Valvira har på många sätt mött kraven som en föränderlig verksamhetsmiljö ställer. Vi har utarbetat en kvalitetspolicy för Valvira som är ägnad att systematisera förfarandena för kvalitetskontrollen. Vi fortsätter målmedvetet förbättra våra processer och arbetsmetoder. Med hjälp av kärnprocesser kan Valviras verksamhet styras bättre och strategin tillämpas effektivare. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid ledarskapet. Ledningen har genom ett träningsprogram förberett sig för framtidens behov. Denna publikation om miljö- och hälsoskyddet, biobanksverksamhet, styrning av alkoholförvaltningen och adoptionsnämndens verksamhet är en fortsättning på vår översikt som publicerades sommaren 2013 om styrning och tillsyn av social- och hälsovården: Valvira tillsyn ger effekt, god vård och omsorg. Helsingfors i januari 2014 Marja-Liisa Partanen Överdirektör 4

5 Innehåll Hälsosamma livsmiljöer är i allas intresse... 6 Målet är att hem och offentliga lokaler är hälsosamma... 6 Rent vatten varenda dag... 7 Badvattnets kvalitet har betydelse... 7 Vattenarbetskort... 8 Tobakslagen främjar hälsa... 8 Genteknik används utbrett... 9 Användning av genmodifierade organismer Genteknikregistret är avsett för myndigheter Risker bedöms, identifieras och kontrolleras Tillsyn förebygger farliga situationer Värdefull styrning för aktörer Flera instanser övervakar användning av genteknik Biobanker stödjer hälsofrämjande forskning Informationen i biobanksregistret är avsedd för alla Variationsrik biobanksverksamhet Tillsyn minskar hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol Alkoholförvaltningens tillsynsprogram förenhetligar och förbättrar tillsynspraxis Den virtuella världen ger fler tillsynsärenden kring alkoholreklam Endast barnens bästa har betydelse vid adoptioner Konkurrensen om små barn för adoption ökar Adoptionsrådgivning för blivande adoptionsföräldrar Endast barnen har rättigheter Adoptionsnämnden Våra strategiska riktlinjer

6 Hälsosamma livsmiljöer är i allas intresse Valvira styr genom tillsynsprogram de kommunala myndigheterna till att säkra livsmiljöns 6 Syftet med miljö- och hälsoskyddet är att främja befolkningens hälsa genom att förebygga och minska de faktorer i livsmiljön som kan orsaka sanitära olägenheter. De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna främjar och övervakar hälsoskyddet i sina områden samt ger råd i frågor kring miljö- och hälsoskyddet. Valvira styr regionförvaltningsverkens och kommunernas myndigheter när de verkställer tillsynen enligt hälsoskyddslagen och tobakslagen, samt förenhetligar tillsynspraxis för miljö- och hälsoskyddet i Finland. Valvira publicerar på sin webbplats anvisningar och informationspaket om flera aktuella frågor i anknytning till miljö- och hälsoskyddet, bland annat om fuktskador, elcigaretter, kvaliteten på hushålls- och badvatten samt deras kvalitetskrav och anmälningspliktiga verksamheter. De tillsynsprogram för hälsoskyddslagen och tobakslagen som Valvira har utarbetat definierar tyngdpunktsområdena för systematisk tillsyn. Tillsynsprogrammen styr kommunerna och regionförvaltningsverken bland annat till riskbedömning och utvärdering av tillsynens effektivitet. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes samt Valvira utarbetar ett gemensamt tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet. De kommunala myndigheterna övervakar utgående från tobakslagen och hälsoskyddslagen objekt som de specificerar i sin respektive tillsynsplan och rapporterar årligen om tillsynsplanens utfall till respektive regionförvaltningsverk. Platser som specificeras i tillsynsplanen och som ska regelbundet övervakas är bl.a. anmälningspliktiga verksamheter som definieras i lagstiftningen, till exempel skolor, daghem, äldrehem, idrottslokaler och frisersalonger. hälsosamhet. Målet är att hem och offentliga lokaler är hälsosamma Begreppet boendehälsa omfattar de sanitära förhållandena i bostäder och offentliga lokaler. Boendeförhållanden och offentliga lokaler ska vara sådana att de inte ger människor sanitära olägenheter. Sanitära olägenheter kan orsakas av bland annat temperaturer, fuktighet, ljus, buller, strålning eller föroreningar i inneluft.

7 Om man misstänker sanitära olägenheter ska man helst kontakta fastighetens ägare eller parten som svarar för underhållet, oftast disponenten. Ansvaret för utredningen av de eventuella faktorer i bostadsförhållanden eller offentliga lokaler som orsakar sanitära olägenheter och för reparationen av dem tillfaller den som har gett upphov till olägenheterna. Rent vatten varenda dag De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna kontrollerar hushållsvattnens kvalitet regelbundet. Ju mer vatten vattenverken levererar, desto oftare undersöks prover av vattnet. Hushållsvattnen får innehålla varken mikroorganismer eller ämnen i sådana mängder eller koncentrationer att de kan äventyra människors hälsa. Om hushållsvattnet inte uppfyller kvalitetskraven som ställs på det och vattnet kan orsaka sanitära olägenheter, vidtar den kommunala hälsoskyddsmyndigheten åtgärder. Badvattnets kvalitet har betydelse De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna kontrollerar de allmänna badstränderna, simhallarna och badinrättningarna regelbundet. I lagstiftningen föreskrivs om kvalitetskraven på badvattnen och frekvensen av provtagningar. Hälsoskyddsmyndigheten vidtar åtgärder om vattnets kvalitet inte uppfyller bestämmelserna. Vid stora allmänna badstränder kontrolleras vattnets kvalitet med samma kriterier i 19 medlemsländer i EU. Utgående från resultaten gällande vattenkvaliteten klassificeras badvattnen som utmärkta, bra, tillfredsställande eller dåliga. Ju bättre klass, desto färre intestinala bakterier har observerats i badvattnet de fyra föregående åren. Av de finländska badvattnen 2012 var 83 % utmärkta. 7

8 Badstränders badvattenklass 2012 (320 badstränder) Ny badstrand eller bristande provtagning 7,8 % Dåligt 0,9 % Tillfredsställande 1,3 % Utmärkt 83,4 % Bra 6,6 % Badvattenklasser 2012 för stora allmänna badstränder. Över i medeltal 100 badare besöker dessa stränder dagligen. Vattenarbetskort Alla personer som utför åtgärder som påverkar kvaliteten på hushållsvatten och bassängvatten ska ha tillräckliga baskunskaper om bland annat mikrobiologi och kemi, reningsteknik, hygien, kontroller och lagstiftning. En person visar att han eller hon har tillräcklig hushålls- eller bassängvattenhygienisk kompetens genom att utföra ett hushålls- eller bassängvattenhygieniskt kompetenstest som upprätthålls av Valvira, varefter personen efter att testet godkänts får ett vattenarbetskort. Tobakslagen främjar hälsan Genom förbud mot och begränsningar av rökning skyddas arbetstagare och kunder så att de inte utsätts för tobaksrök på bland annat arbetsplatser och i offentliga lokaler. Syftet med tobakslagen är att sporra till att anta hälsosamma levnadsvanor och trivas i sunda livsmiljöer. Rökande bör ta hänsyn till andra människor i omgivningen när de röker. Lagen förbjuder inte rökning i en egen bostad eller på en egen balkong. Vid olägenheter från rökning på balkonger bör de berörda parterna först förhandla med varandra. Disponenten och styrelsen i ett fastighetsbolag kan komma överens om spelreglerna. I tvistesituationer bedömer den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om rökningen på en balkong ger berörda grannar sanitära olägenheter. Tillsynen över tobakslagen tillfaller de kommunala tobaksmyndigheterna, som inom sina respektive områden övervakar bl.a. försäljningen av tobak och att rökförbuden följs. Valvira kontrollerar tillsammans med kommunerna reklamförbudet för tobaksprodukter samt förpackningsmärkningar och kvaliteten på tobaksprodukter till den del de ingår i försäljningen av tobaksprodukter. 8

9 Genteknik används utbrett Genmodifierade organismer, eller GMO, är organismer vars arvsmassa, eller genom, har ändrats med gentekniska metoder så att de modifierade generna med tillhörande egenskaper nedärvs till kommande generationer. Genteknik används vanligen i laboratorier och forskningsinstitut. Genmodifierade organismer har använts även vid experimentell cancerbehandling som tillämpar genterapi. Genmodifierade växter och foder är onekligen mest kända organismer som ändrats med genteknik, men tekniken används mest inom produktion av läkemedels- och industrienzymer respektive medicinsk och bioforskning som övervakas av Valvira. Användningen av genteknik regleras genom EU:s lagstiftning och på den baserade nationella författningar. Genom gentekniklagen som trädde i kraft i Finland 1995 strävar man efter att främja trygg användning av genteknik och skydda hälsa och miljö för människor och djur. Verksamhetsutövare som använder genmodifierade organismer lämnar anmälningar och ansökningar om all sin verksamhet med levande genmodifierade organismer till gentekniknämnden som verkar vid social- och hälsovårdsministeriet. Europeiska unionen tillämpar ett centraliserat förfarande vid godkännande av genmodifierade produkter. Livsmedel godkänns av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, och läkemedelsprodukter av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. En viktig uppgift för kontroller är att säkra att syftet med riskbedömning verkställs. 9

10 Användning av genmodifierade organismer Valvira övervakar genom kontrollbesök eller dokument användningen av genteknik i isolerade miljöer, exempelvis laboratorier, växthus och produktionslokaler. Vid behov kontrollerar Valvira även öppen användning, exempelvis hälsoeffekter av kliniska vaccinundersökningar. Genteknikregistret är avsett för myndigheter Valvira upprätthåller ett genteknikregister där gentekniknämnden registrerar till nämnden inkomna anmälningar och ansökningar om användning av genteknik. Årligen inlämnas nya anmälningar. För närvarande finns det cirka 500 anmälningar och ansökningar i registret. I registret registreras även inspektionsprotokoll och övriga tillsynshandlingar. Gentekniknämnden beslutar om överlämnande av registerupplysningar. Risker bedöms, identifieras och kontrolleras Kontrollen av användning av genmodifierade organismer utgår från riskbedömningar. Verksamhetsutövarna utformar alltid skriftliga riskbedömningar av planerade användningar. Lagstiftningen innehåller noggranna anvisningar om bedömningsförfarandet och riskbedömningarna ska även uppdateras regelbundet. Genom riskbedömning identifieras risker eller bieffekter och bedöms allvarligheten av konsekvenser. När riskerna har identifieras strävar man genom olika isolerings- och skyddsåtgärder efter att kontrollera dem. Riskbedömningarna ingår i verksamhetsutövarens egenkontroll. Därvid kontrollerar aktörerna själva lagenligheten av sin verksamhet och dess säkerhet för arbetstagare, befolkning, djur och miljö. Tillsyn förebygger farliga situationer Syftet för Valvira är att förhindra uppstående av farosituationer kring användning av genmodifierade organismer. Kontrollen och styrningen av nya verksamhetsutövare låg i tyngdpunkten för tillsynen Alla verksamhetsutövare som använder genmodifierade organismer inspekteras, men tidigare inspekterad verksamhet kontrolleras utgående från risker. Tillsynen har den viktiga uppgiften att säkra att syftet med riskbedömningar verkställs. Verksamhetsutövaren ska granska sin verksamhet med hänsyn till riskerna som den orsakar och således kunna 10

11 upptäcka farosituationer och reagera på dem även i exceptionella situationer och när verksamheten förändras. Värdefull styrning för aktörer Upprätthållandet av verksamhetens säkerhet kräver att skydds- och specialåtgärder outtröttligt följs respektive känslighet för identifiering av situationer där skyddsåtgärderna ska uppdateras när karaktären av verksamheten förändras. En uppgift för tillsynsmyndigheten är att kontrollera och främja verkställande av egenkontroller. Valvira ger verksamhetsutövarna respons, styrning och information om bland annat hantering av isolerings- och skyddsåtgärder. I allmänhet tillämpar verksamhetsutövarna isolerings- och skyddsåtgärder väl, inga bieffekter för miljön har observerats. Oftast observerade brister kring skyddsåtgärder uppträder vid kontroller av funktionseffekter hos apparater och användning av personlig skyddsutrustning. Flest brister har observerats kring anmälningar av lokaler och bokföring av användningar. Riskbedömningar har oftast utförts men slutsatserna har inte alltid motiverats tillräckligt och man glömmer att uppdatera bedömningar. Gentekniknämnden kan vid behov ålägga att verksamhet som äventyrar säkerhet avbryts, förbjuda den helt eller ålägga vite. Europeiska gemenskapernas kommission bestämmer om återkallande av produkttillstånd. Parter som bryter mot gentekniklagen kan också bestraffas enligt strafflagen. Flera instanser övervakar användning av genteknik Social- och hälsovårdsministeriet styr och kontrollerar allmänt användning av genteknik och särskilt kring frågor i anknytning till hälsa. Valvira kontrollerar isolerad användning av genmodifierade organismer och sanitära effekter av öppen användning. Jord- och skogsbruksministeriet styr användning av genteknik inom jord- och skogsbruk. Livsmedelssäkerhetsverket Evira svarar för tillsynen av såväl fältexperiment som genmodifierade livsmedel och foder. Miljöministeriet styr tillsynen av miljörisker vid öppen användning av genmodifierade organismer, tillsynsmyndighet är Finlands miljöcentral SYKE. 11

12 Biobanker stödjer hälsofrämjande forskning Genom biobankslagen som trädde i kraft hösten 2013 främjas att prover från människa och information som anknyter till proverna används vid hälsofrämjande forskning. Lagen stödjer forskningen, men stärker även provgivarnas självbestämmanderätt och integritetsskydd. Hantering av prover och information för framtida forskning sker under den registrerade provgivarens samtycke. Diagnostiska prov och undersökningsprov som insamlats innan lagen trädde i kraft kan med stöd av biobankslagen överföras direkt till biobanker, såvida inte medborgaren förbjuder överföringen. Biobanker kan grundas av till exempel sjukvårdsdistrikt eller forskningsinstitut. Privatpersoner kan inte grunda biobanker. Grundandet av en biobank kräver en förhandsbedömning och ett positivt utlåtande av nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA). Därefter anmäler grundaren av biobanken om inledandet av verksamheten till Valvira för registrering i biobanksregistret. Vid anmälningsförfarandet bedömer Valvira biobankens ekonomiska, funktionella, forskningsmässiga och rättsliga förutsättningar att upprätthålla biobanken och Såväl aktörerna som Valvira fäster särskild uppmärksamhet vid integritetsskyddet för provgivarna. 12

13 hantera prover samt även kompetensen hos personen som svarar för biobanksverksamheten. Såväl den övervakande myndigheten som aktörerna fäster särskild uppmärksamhet vid dataskyddets nivå inom biobanksverksamheten. Proverna och informationen behandlas i regel som kodade utan preciserande uppgifter, vilket garanterar integritetsskyddet. Informationen i biobanksregistret är avsedd för alla Valvira styr och kontrollerar biobanksverksamheten samt upprätthåller ett offentligt, riksomfattande biobanksregister. Till registret insamlas uppgifter om biobanker som grundats i Finland, proverna som samlas hos dem och provernas förvaringsplatser. Till biobanksregistret insamlas även uppgifter om användbarheten av proverna och informationen med anknytning till dem samt om forskningsområden där proverna och informationen kan utnyttjas. Information är tillgänglig för alla och registret tjänar särskilt informationsutbudet för medborgare och forskare samt kontrollen av biobanksverksamheten. Variationsrik biobanksverksamhet Biobanksverksamheten är redan vid starten på väg att bli mycket mångsidig. Biobankerna som nu grundas kan indelas i omfattande kliniska biobanker, biobanker för stora kontrollmaterial och biobanker för snävare specialområden. Valvira har observerat att biobanksverksamheten utöver forskning alltmer strävar efter att integrera forskningen och resultaten av den i patientvården. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en separat expertgrupp för bedömning av verkställandet och inverkan av biobankslagen. Arbetsgruppen har behandlat problempunkter som observerats i biobankslagen och bedömt behov att ändra lagen. 13

14 Tillsyn minskar hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol Syftet med alkoholförvaltning är att minska hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol. Valvira styr regionförvaltningsverken i deras verksamhet kring tillstånd och tillsyn för att säkra att verksamheten är enhetlig i hela landet. Målet för myndighetsverksamheten är att alkoholbranschens näringsidkare beaktar kraven som alkohollagstiftningen ställer på deras verksamhet så att aktörerna verkar på ett ansvarsfullt sätt. Tillsynsmyndigheterna breddar den riskbaserade alkoholkontrollen och stödjer tillståndsinnehavarnas egenkontroll. Valvira förebygger tillsammans med regionförvaltningsverken förekomsten av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet inom alkoholnäringen. Valvira är tillstånds- och tillsynsmyndighet för ärenden kring partiförsäljning, användning, tillverkning och import av alkohol. Valvira styr även alkoholproducenternas och importörernas egenkontroll. Syftet med tillsynen över produktionen och partiförsäljningen av alkoholdrycker är att kontrollera att produkternas konsistens, kvalitet och förpackningsmärkningar är lagenliga. Produktkontrollen säkrar att alkoholprodukterna på marknaden är trygga samt lagligt tillverkade och importerade. Regionförvaltningsverken är tillstånds- och tillsynsmyndigheter för ärenden om tillstånd för utskänkning och detaljförsäljning. Valvira för ett alkoholnäringsregister. På basis av informationen i registret beräknas bland annat uppgifter om total konsumtion av alkohol. Alkoholförvaltningens tillsynsprogram förenhetligar och förbättrar tillsynspraxis Alkoholförvaltningens riksomfattande tillsynsprogram gör tillsynsverksamheten mer systematisk. I tillsynsprogrammet definieras åtgärderna som förutsätts i målsättningarna som föreskrivs alkoholförvaltningen samt metoderna för inriktning av myndighetstillsynen på riskobjekt. Programmet styr den regionala tillståndsförvaltningen och tillsynen av utskänkning och detaljförsäljning av alkoholdrycker till enhetlig verksamhet och effektivt verkställande av alkohollagen. 14 Valvira styr regionförvaltningsverken i deras verksamhet kring tillstånd och tillsyn för att säkra att verksamheten är enhetlig i hela landet.

15 Valvira utformar i samarbete med regionförvaltningsverken ett tillsynsprogram för en programperiod på flera år som uppdateras årligen. Programmet är offentligt och finns att läsa på Valviras webbplats, vilket bidrar till att förbättra tillsynens effekt och transparens. Det riksomfattande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltning har följande tyngdpunkter tillsyn av ekonomisk pålitlighet utvecklande av riskbedömningar inspektionsverksamhet som stödjer egenkontrollen inom detaljförsäljningen myndighetssamarbete i tillsynen av detaljförsäljning större lokalt inflytande på bedömningar för utfärdande av tillstånd inspektionsverksamhet som stödjer egenkontrollen i restauranger med förlängd öppettid myndighetssamarbete vid tillsyn av grå ekonomi tillsynspraxis kring utpräglat berusade personer praxis för informationskontroller och riskbedömningar. Den virtuella världen ger fler tillsynsärenden kring alkoholreklam Huvudparten av reklamärenden om alkohol som behandlas vid Valvira handlar om starka alkoholdrycker. Alkohollagen föreskriver om principiellt förbud av reklam för starka alkoholdrycker. De sociala medierna har numera allt större relevans, reklamen har flyttats till webben och den virtuella världen. Detta har medfört att mängden anmälningar till Valvira om alkoholreklam har kraftigt ökat. Valvira styr alkoholnäringen till lagenlig verksamhet när aktörerna i branschen marknadsför alkoholdrycker och gör reklam för dem. Det finns ingående och kompletta anvisningar om alkoholreklam på Valviras webbplats. De innehåller beskrivningar med exempel på lagenlighet av varierande verksamhetsmodeller. Valvira är riksomfattande övervakare av reklamen för alkoholdrycker medan regionförvaltningsverken kontrollerar alkoholreklamen inom sina respektive områden. Beslut om alkoholreklam

16 Endast barnens bästa har betydelse vid adoptioner Principen i all adoptionsverksamhet är att de adopterade barnens bästa ställs främst. Adoptioner är sista alternativet att trygga välbefinnandet för barn som inte kan växa upp i egna familjer. Utgångspunkten vid internationell adoption är tillämpning av närhetsprincipen. Alla utvägar att vårda barn som behöver familjer ska utforskas först i barnens födelseland innan de överlämnas för adoption utomlands. Länder där barn överlämnas till adoption kan realisera allt mångsidigare barnskydd och stödja barnfamiljer. Behovet av att överlåta barn till internationell adoption minskar således hela tiden. Friska spädbarn och barn i krypåldern adopteras ofta i sitt födelseland. Konkurrensen om små barn för adoption ökar Antalet familjer i världen som önskar adoptionsbarn är avsevärt högre än antalet barn som ges för adoption. Skillnaden mellan antalet familjer som vill adoptera och antalet barn för adoption ökar hela tiden. Detta orsakar lätt osund konkurrens mellan länderna som tar emot barnen och kan leda till brott mot lagen. Internationella konventioner kräver att centralmyndigheterna för adoptioner samarbetar intimt med att förebygga lagstridig verksamhet och ingripa i tid i den. Adoptionsnämnden är som finsk centralmyndighet för adoptioner skyldig att kontrollera verksamheten och på så sätt förhindra olagliga adoptioner. De senare åren har antalet personer som söker om adoptionsbarn minskat i Finland. År 2013 beviljade adoptionsnämnden cirka 240 adoptionstillstånd, varav fyra var tillstånd för inhemsk adoption. Förlängda väntetider i överlämnande länder, adoptionskostnaderna och den lagstadgade maximala åldersgränsen för adoptionssökande begränsar sannolikt antalet sökande om adoption. 16

17 Tillståndsförfarandet säkrar barnens bästa. Adoptionsrådgivning för blivande adoptionsföräldrar Den som ämnar bli adoptionsförälder ska först kontakta socialväsendet i sin hemkommun för att få adoptionsrådgivning. Personer som önskar barn från utlandet ska dessutom avtala om internationell adoptionsservice med adoptionstjänstorgan som har beviljats verksamhetstillstånd av adoptionsnämnden. Efter rådgivningen och adoptionsservicen kan man söka om adoptionstillstånd av adoptionsnämnden. Vid adoptioner inom familjen behöver man inte söka om tillstånd. Numera är även inhemska adoptioner tillståndspliktiga. En domstol kan fastställa ett avtal om att upprätthålla kontakten mellan barnets en tidigare förälder och en adoptionsförälder om de har nått samförstånd om innehållet i avtalet och avtalet är förenligt med barnets bästa. Endast barnen har rättigheter Syftet med tillståndsförfarandet och adoptionsorganisationen är att trygga att rättigheterna för barnen som adopteras uppfylls. Därför kontrollerar såväl de som ger adoptionsservice som adoptionsnämnden att man inte har kunnat ordna med en familj i födelselandet för barnet, och att barnet som adopteras är föräldralöst eller att dess förälder har överlåtit barnet för adoption utan ersättningar eller annan osaklig påverkan. Vid adoptionsrådgivningen utreds garantier för att adoptionsföräldrarna är väl förberedda och kan sköta adoptionsbarnet upp till de tidigaste åren som vuxen. Den utredning om omständigheterna kring sökande om adoptionstillstånd och om personens motiv, hälsotillstånd och lämplighet att vara adoptionsförälder som utförs av parten som ger Adoptionsnämnden är en särskild expert-, tillstånds- adoptionsrådgivning har synnerligen stor betydelse. Sökandena och tillsynsmyndighet för kan anse sig ha rätt till adoption; man talar om adoptionsrätt. adoptionsärenden som Man ska dock minnas att ingen har subjektiv rätt till adoption av verkar vid Valvira. Adoptionsnämnden är både rätt till en familj där barnet får god vård och fostran. barn. Däremot har ett barn som inte kan växa upp i en egen familj centralmyndighet enligt Redan mindre tvivel om sökandens förmåga att klara att fostra Haagkonventionen och adoptionsbarn ska djärvt tas upp i utredningen eftersom endast nationell myndighet enligt rådgivaren har personlig kontakt med sökanden. I den här frågan Europarådets konvention. gällar att djärvhet är en möda som förebygger problem. 17

18 Adopterade barn landsvis Sydafrika Etiopien Filippinerna Indien Kenya Kina Colombia Thailand Ryssland Estland SAMMANLAGT * *Situationen den 20 december 2013 Adoptionsnämnden är en expert-, tillstånds- och tillsynsmyndighet för adoptionsärenden är en i Haag-konventionen om adoptioner avsedd centralmyndighet för adoptioner som svarar för verkställandet av konventionsförpliktelserna och för det internationella informationsutbyte och samarbete som verkställandet förutsätter (i synnerhet kontroll av utvecklingen och samarbete för att upptäcka missförhållanden i tid) är en i Europarådets adoptionskonvention avsedd nationell myndighet utfärdar verksamhetstillstånd till parter som erbjuder internationell adoptionsservice samt tillstånd för samarbete med utländska adoptionstjänstorgan kontrollerar parter som erbjuder internationell adoptionsservice utfärdar tillstånd till privata personer för adoption av barn ger domstolarna utlåtanden i frågor som gäller bestyrkande av adoptioner kontrollerar utvecklingen av adoptionsärenden och lämnar förslag om adoptionsfrågor samarbetar intimt med inhemska adoptionsaktörer verkar vid Valvira. 18

19 Våra strategiska riktlinjer Vi påtalar och förutser risker som påverkar befolkningens hälsa och välbefinnande och vi inriktar vårt arbete därefter. Vi bevakar särskilt deras rättigheter som inte själva kan försvara sina intressen. Vi samordnar tillsynen över social- och hälsovården och den styrning som behövs till en välfungerande helhet i hela landet. Vi främjar verksamhetsutövarnas egenkontroll så att den utvecklas till en verkningsfull form av tillsyn. Vi gör en aktiv insats inom EU och internationellt samarbete. Vi utför verksamhet som är kundcentrerad, av hög kvalitet och effektiv. Valvira är en uppskattad arbetsgivare.

20 AT-Julkaisutoimisto Oy / Vammalan kirjapaino 2014 PB 210, Helsingfors Fågelviksgränden 4, Helsingfors Telefon Telefax E-post: kirjaamo(at)valvira.fi 20

Hälsa och välfärd genom tillsyn

Hälsa och välfärd genom tillsyn Hälsa och välfärd genom tillsyn Tillsynen möter utmaningarna i föränderlig omvärld Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården arbetar för att genom tillsyn, styrning och tillståndsförvaltning

Läs mer

Riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen för åren 2015 2019

Riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen för åren 2015 2019 Riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen för åren 2015 2019 TILLSYNSPROGRAM 3:2014 Dnr 7958/06.10.07.00/2014 5.9.2014 ISSN-L 2242-2595 ISSN 2242-2595 (Online) ISBN 978-952-5978-35-3 (pdf) Helsingfors

Läs mer

Anvisning 1 (5) De som genomgår test som bedömer hushålls- eller bassängvattenhygienisk kompetens

Anvisning 1 (5) De som genomgår test som bedömer hushålls- eller bassängvattenhygienisk kompetens Anvisning 1 (5) De som genomgår test som bedömer hushålls- eller bassängvattenhygienisk kompetens Genomgång av test som bedömer hushålls- eller bassängvattenhygienisk kompetens Anvisningen berättar vem

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer Bilaga 1 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg

Läs mer

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Denna broschyr riktar sig till dig som vårdas eller har fått psykiatrisk vård oberoende av din vilja. Broschyren

Läs mer

Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015

Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015 Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Anvisning 14/2014 1 (5)

Anvisning 14/2014 1 (5) Anvisning 14/2014 1 (5) Enligt sändlista Tobaksprodukter och rökning från läroanstaltens synpunkt Allmänt Läroanstalter och rökningsförbud Lagen om grundläggande utbildning (1267/2013), gymnasielagen (1268/2013)

Läs mer

Anvisning till myndigheter 1/ (5)

Anvisning till myndigheter 1/ (5) Anvisning till myndigheter 1/2012 1 (5) Kommunala hälsoskyddsmyndigheter och de hos regionförvaltningsverk Informering till allmänheten om allmänna badstränder Anvisningen presenterar symboler som ska

Läs mer

Kupiainen Niina Riksomfattande tillsynsprogram för konsumentsäkerheten för åren

Kupiainen Niina Riksomfattande tillsynsprogram för konsumentsäkerheten för åren Kupiainen Niina 8.10.2014 Riksomfattande tillsynsprogram för konsumentsäkerheten för åren 2015-2019 Beredning Det riksomfattande tillsynsprogrammet för konsumentsäkerheten var på remiss i juni-juli Närmare

Läs mer

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6)

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6) Anvisning till myndigheter 7/2012 1 (6) Enligt sändlista Ändringarna av tobakslagen ur barnskyddsanstalternas perspektiv Allmänt Tobakslagen (693/1976) ändrades den 1 januari 2010 (698/2010). Ett nytt

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Tobakslagstiftning Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen

Läs mer

Lag. om ändring av tobakslagen

Lag. om ändring av tobakslagen Lag om ändring av tobakslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i tobakslagen (549/2016) 2 42 punkten samt 24, 32, 51, 61, 63, 79, 83, 95, 97, 109, 121 och 124, samt fogas till 60 ett nytt 4 mom.

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Miljö- och hälsoskydd Syftet med miljö- och hälsoskyddet är att förebygga och eliminera hälsorisker i livsmiljön. De tidigaste verksamhetsformerna

Läs mer

Plan för tobakstillsyn Uppdatering 2016 (bilaga 4)

Plan för tobakstillsyn Uppdatering 2016 (bilaga 4) Plan för tobakstillsyn 2015-2019 Uppdatering 2016 (bilaga 4) Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 1 2. TYNGDPUNKTSOMRÅDEN... 1 3. INSPEKTIONER... 2 3.1 Inspektionernas innehåll... 2 3.2 Objektens inspektionsfrekvens,

Läs mer

Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården

Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården 1 (8) 1 Uppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn Serviceproducentens FO-signum Verksamhetsställets namn Verksamhetsställets postadress

Läs mer

Riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen 2015-2016

Riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen 2015-2016 Riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen 2015-2016 TILLSYNSPROGRAM 4:2014 Riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen 2015-2016 Dnr 10341/13.08.00.03/2014 Datum 10.12.2014 ISSN-L

Läs mer

Taxa för miljö- och hälsoskyddet

Taxa för miljö- och hälsoskyddet BILAGA 1 Mall för taxa 12.2.2009 1 (5) Taxa för miljö- och hälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) Kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006). Dessa prestationer

Läs mer

Bevakning av tryckbärande anordningar

Bevakning av tryckbärande anordningar Anvisning 11/2015 13.11.2015 0 (5) -anvisning 11/2015 Bevakning av tryckbärande anordningar Bevakning av tryckbärande anordningar () PB 66 (Semaforbron 12 B) Kalevantie 2 Valtakatu 2 www..fi 00521 Helsingfors

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

BEHANDLINGEN AV ANMÄLNINGAR OM YRKESSJUKDOMAR OCH ANDRA ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR

BEHANDLINGEN AV ANMÄLNINGAR OM YRKESSJUKDOMAR OCH ANDRA ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR Arbetarskyddstillsynens anvisningar 5/2016 BEHANDLINGEN AV ANMÄLNINGAR OM YRKESSJUKDOMAR OCH ANDRA ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR Social- och hälsovårdsministeriet Arbetarskyddstillsynens anvisningar 5/2016

Läs mer

Social- och hälsovårdsverket Hälsoinspektionen. Plan för tobakstillsyn 2015-2019 (bilaga 4)

Social- och hälsovårdsverket Hälsoinspektionen. Plan för tobakstillsyn 2015-2019 (bilaga 4) Social- och hälsovårdsverket Hälsoinspektionen Plan för tobakstillsyn 2015-2019 (bilaga 4) Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 1 2. TYNGDPUNKTSOMRÅDEN... 1 3. INSPEKTIONER... 2 3.1 nas innehåll... 2 3.2

Läs mer

Hvordan velge tilsynsobjekter Risikovurdering i tillsyn av barnskydd

Hvordan velge tilsynsobjekter Risikovurdering i tillsyn av barnskydd Hvordan velge tilsynsobjekter Risikovurdering i tillsyn av barnskydd Överinspektör Eine Heikkinen Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 10.6.2011 Tähän esityksen nimi/tekijä

Läs mer

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att avfallslagen ändras. Enligt

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 2 721/2012 Bilaga Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 2 augusti 2006 Nr 663 665 INNEHÅLL Nr Sidan 663 Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag... 2041 664 Statsrådets förordning

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

Anvisning 5/2012 1 (5)

Anvisning 5/2012 1 (5) Anvisning 5/2012 1 (5) Användning av ishockey som tema i reklam för alkoholdrycker Bestämmelser Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral STTV utfärdade den 1 september 1999 en anvisning om alkoholreklam

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

HANDLINGSPLANEN FÖR ALKOHOL-, TOBAK-, DROG- OCH SPELPREVENTION

HANDLINGSPLANEN FÖR ALKOHOL-, TOBAK-, DROG- OCH SPELPREVENTION HANDLINGSPLANEN FÖR ALKOHOL-, TOBAK-, DROG- OCH SPELPREVENTION Gemensamma tag i minskandet av tobaksbruk och förebyggandet av skador relaterade till alkohol, droger och spel om pengar Alkoholdödligheten

Läs mer

Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe

Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Principbeslutet om folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, som statsrådet godkände i maj 2001, drar upp linjerna för vår nationella

Läs mer

MILJÖHÄLSOVÅRDENS TILLSYNSPLAN FÖR 2013 VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMNDS BEHANDLING. Godkänd för framläggning 25.10.2012 42 Godkänd 20.12.

MILJÖHÄLSOVÅRDENS TILLSYNSPLAN FÖR 2013 VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMNDS BEHANDLING. Godkänd för framläggning 25.10.2012 42 Godkänd 20.12. VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSA MILJÖHÄLSOVÅRDENS TILLSYNSPLAN FÖR 2013 VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMNDS BEHANDLING Godkänd för framläggning 25.10.2012 42 Godkänd 20.12.2012 49 Den här planen innehåller Västra

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Livsmedelshygien inom växtproduktionen

Livsmedelshygien inom växtproduktionen Livsmedelshygien inom växtproduktionen Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vasa (sv) 5.12 / Träskända 10.12 Evira / Enheten för livsmedelshygien 1 Överinspektör Noora Tolin Presentationens innehåll Tvärvillkorskrav

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

De lokala åklagarmyndigheternas anmälningsskyldighet

De lokala åklagarmyndigheternas anmälningsskyldighet De lokala åklagarmyndigheternas anmälningsskyldighet ALLMÄN ANVISNING Dnr 18/31/14 30.6.2014 Gäller fr.o.m 1.8.2014 - tills vidare Upphäver RÅ:2011:1, dnr 16/31/11 Besöksadress Postadress Telefon Telefax

Läs mer

Valvira. - tillsyn ger effekt. - god vård och omsorg

Valvira. - tillsyn ger effekt. - god vård och omsorg Valvira - tillsyn ger effekt - god vård och omsorg 1 Innehåll Förord... 3 Tillsyn ger effekt god vård och omsorg... 5 Tillståndsförvaltningen skapar förutsättningar för högklassig vård och omsorg... 6

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad:

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad: Import- och exportföreskrifter/övrigt 1 Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Skydd för miljön genom strafflagstiftning (Ympäristön suojelu rikosoikeudellisin keinoin)

Publikation (även den finska titeln) Skydd för miljön genom strafflagstiftning (Ympäristön suojelu rikosoikeudellisin keinoin) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen om miljöbrottordförande och sekreterare lagstiftningsrådetjarmo

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Anvisning 3/2013 1 (8)

Anvisning 3/2013 1 (8) Anvisning 3/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet Genomförande av självbestämmanderätt för barn vid vård utom hemmet inom

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98). Tobakslag [9601] ÖVRIGT Tobakslag Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas

Läs mer

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31 1 av 31 UPPLÄGG Presentation Miljöbalken Organisation - Miljöförvaltningen i Malmö Utformningen av tillsynen Uppföljning av tillsynen Vad väntar runt hörnet? 2 av 31 Miljöbalken 3 viktiga paragrafer för

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 1 2 Taxa för miljöhälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006), vilka gäller

Läs mer

Statsrådets principbeslut

Statsrådets principbeslut Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2003:6 Statsrådets principbeslut om riktlinjerna för alkoholpolitiken SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2003 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1410-1

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 17/2016

Ålands lagting BESLUT LTB 17/2016 Ålands lagting BESLUT LTB 17/2016 Datum Ärende 2016-05-25 LF 10/2015-2016 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland I enlighet med lagtingets beslut

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder Föredragen av Erkki Vesanto Sida/sidor 1 / 5 Denna anvisning är avsedd för företagare och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen och foderindustrin. Anvisningen har beretts i Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ANVISNING 5/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fullmaktsbestämmelser Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Olaglig export av kulturegendom ur EU - finska erfarenheter. Juha Maaperä jurist Museiverket

Olaglig export av kulturegendom ur EU - finska erfarenheter. Juha Maaperä jurist Museiverket Olaglig export av kulturegendom ur EU - finska erfarenheter Juha Maaperä jurist Museiverket Olaglig handel av kulturföremål i Finland bakgrund 1/2 Som sådan förbjuder finsk lagstiftning inte handel av

Läs mer

Godkänd av VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMND

Godkänd av VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMND VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDETS TILLSYNSPLAN FÖR 2012 Godkänd av VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMND 27.10.2011 41 2 Den här planen innehåller Västra Nylands miljöhälsas tillsynsplaner för

Läs mer

Teman. Aktuellt inom fastighetsjuridik. Finlands Svenska Fastighetsförening Vanda avfallskraftverk 11.11.2015. Ändringar i tobakslagstiftning

Teman. Aktuellt inom fastighetsjuridik. Finlands Svenska Fastighetsförening Vanda avfallskraftverk 11.11.2015. Ändringar i tobakslagstiftning Aktuellt inom fastighetsjuridik Finlands Svenska Fastighetsförening Vanda avfallskraftverk 11.11.2015 Tapio Haltia rådgivningsjurist 1 Teman Registrering av bolagsordning Ändringar i tobakslagstiftning

Läs mer

Föreskrift 3/2010 1/(8)

Föreskrift 3/2010 1/(8) Föreskrift 3/2010 1/(8) Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010/2010),

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

embryo och genom Beslut Lag om ändring av 22 kap. i strafflagen

embryo och genom Beslut Lag om ändring av 22 kap. i strafflagen RIKSDAGENS SVAR 35/2009 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av straffbestämmelserna om skydd av foster, embryo och genom Ärende Regeringen har till 2008 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030 Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 18 och 36 lagen den 21 maj 1999 om offentlighet

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Hannele Häkkinen, sakkunnig EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

Riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen år 2007

Riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen år 2007 29.12.2006 Riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen år 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND...2 2. ALLMÄNT...2 2.1. Tillsynsprogrammets syfte...2 2.2 Tobakslagens syfte...3 Lagen om åtgärder för

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Föredragen av Sanna Viljakainen Sida/sidor 1 / 5 Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Allmänt om blanketten Blanketten för kontroll av

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Anvisning 15/ (6)

Anvisning 15/ (6) Anvisning 15/2016 1 (6) Tobakslagen vid offentliga tillställningar som ordnas på utomhusområden Lagstiftning Rökförbud Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) meddelar med

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om adoption samt till godkännande av den europeiska konventionen om adoption av barn och till lag om sättande i kraft

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer