VALVIRA. - tillsyn ger effekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALVIRA. - tillsyn ger effekt"

Transkript

1 VALVIRA - tillsyn ger effekt 1

2 2 Foto: sidan 3 / Leila Karvonen; sidan 9 / fusebulb/shutterstock; sidan 10 / vitstudio/shutterstock; sidan 12 / Alexander Raths/Shutterstock; sidan 13 / Repina Valeriya/ Shutterstock; sidan / Oliver Sved/Shutterstock; sidan 16 / Bilibin Maksym/Shutterstock; sidan 17 / Tungphoto/Shutterstock; sidan 18 / Fineas / Fotolia

3 Förord Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira inledde verksamheten i början av Syftet med verksamheten är att säkra befolkningens rätt till livsmiljöer som stödjer hälsa och välbefinnande samt tillräckliga och trygga social- och hälsovårdstjänster. Ämbetsverket har som uppgift att övervaka att verksamheten inom social- och hälsovården, alkoholförvaltningen respektive miljö- och hälsoskyddet fungerar på vederbörligt sätt samt att handha tillståndsförvaltning och styrning i anknytning till dem. Valvira styr även landets sex regionförvaltningsverk samt kommunerna i uppdrag kring deras social- och hälsovård, alkoholförvaltning och miljö- och hälsoskydd samt tobaksärenden med syfte att förenhetliga praxis för tillstånd, styrning och tillsyn i hela landet. Som riksomfattande tillsynsmyndighet har Valvira såsom föreskrivs i lagen uppdraget att lösa frågor i anknytning till social- och hälsovården, särskilt när det är fråga om principiellt viktiga och vittomfattande frågor. Valvira har idag cirka 170 arbetstagare. Ämbetsverket verkar på två orter, Helsingfors och Rovaniemi. Valviras mest centrala utmaning under hela dess existens har varit att klara av den ständigt växande volymen av lagstadgade uppdrag. Vår verksamhetsmodell bygger på strategiska linjedragningar som godkändes 2010 och verksamheten har utvecklats utgående från dem. Linjedragningarna har även preciserats. I dem har allt starkare framhävts förebyggande tillsyn utgående från riskbedömningar samt egenkontroll. En ny uppgift hos oss är att kontrollera och styra biobanksverksamhet samt upprätthålla ett offentligt biobanksregister som tjänar medborgarnas och forskarnas informationsutbud. Genom biobankslagen som trädde i kraft hösten 2013 främjas att prover från människa och information som anknyter till proverna används vid hälsofrämjande forskning. Biobanksverksamheten är redan vid starten på väg att bli mycket mångsidig. Observationer som vi har gjort visar att syftet allt oftare med biobankerna som nu grundas är att i praktiken integrera forskning och dess resultat i patientvården I egenskap av myndigheten som styr verkställandet av lagstiftningen om miljö- och hälsoskyddet vill vi främja befolkningens hälsa och trygga hälsosamma livsmiljöer för alla. Våra mål i praktiken är att hem och offentliga utrymmen är hälsosamma samt att det finns rent vatten varenda dag. Genom tillsynen av Foto: Leila Karvonen 3

4 tobakslagen sporrar vi befolkningen till att anta sundare levnadsvanor. Metoder för realisering av målen är de tillsynsprogram för hälsoskyddslagen och tobakslagen som Valvira har utarbetat och som utgår från riskbedömningar och utvärderingar av tillsynens effektivitet, samt informationspaket med vilka Valvira styr myndigheterna vid regionförvaltningsverken och i kommunerna i deras tillsynsarbete. Tillsynen av gentekniken är troligen den mest okända av Valviras uppgifter. Genteknik används mest vid den produktion av läkemedels- och industrienzymer samt de bio- och medicinska undersökningar som kontrolleras av Valvira. Syftet med kontrollen är att förhindra uppstående av farosituationer kring användning av genmodifierade organismer. Vi minskar hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol genom att tillsammans med regionförvaltningsverken öka den riskbaserade alkoholkontrollen och stödja tillståndsinnehavarnas egenkontroll. På så sätt säkrar vi att alkoholbranschens näringsidkare verkar på ett ansvarsfullt sätt och beaktar kraven som alkohollagstiftningen ställer på deras verksamhet. Med hjälp det riksomfattande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltningen ökar vi den systematiska tillsynen. Adoptionsnämnden verkar vid Valvira. Nämnden svarar som nationell expert- tillstånds- och tillsynsmyndighet för att internationella adoptioner genomförs under såväl respekt för internationella konventioner om barns rättigheter som realisering av konventionsförpliktelserna i Haag-konventionen om adoptioner. Utöver att verka som tillståndsmyndighet har adoptionsnämnden även uppgifter som bland annat att samarbeta med de övriga parterna i Haagkonventionen, kontrollera den internationella utvecklingen kring adoptionsärenden och handha tillsynen av internationell adoptionsservice. Valvira har på många sätt mött kraven som en föränderlig verksamhetsmiljö ställer. Vi har utarbetat en kvalitetspolicy för Valvira som är ägnad att systematisera förfarandena för kvalitetskontrollen. Vi fortsätter målmedvetet förbättra våra processer och arbetsmetoder. Med hjälp av kärnprocesser kan Valviras verksamhet styras bättre och strategin tillämpas effektivare. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid ledarskapet. Ledningen har genom ett träningsprogram förberett sig för framtidens behov. Denna publikation om miljö- och hälsoskyddet, biobanksverksamhet, styrning av alkoholförvaltningen och adoptionsnämndens verksamhet är en fortsättning på vår översikt som publicerades sommaren 2013 om styrning och tillsyn av social- och hälsovården: Valvira tillsyn ger effekt, god vård och omsorg. Helsingfors i januari 2014 Marja-Liisa Partanen Överdirektör 4

5 Innehåll Hälsosamma livsmiljöer är i allas intresse... 6 Målet är att hem och offentliga lokaler är hälsosamma... 6 Rent vatten varenda dag... 7 Badvattnets kvalitet har betydelse... 7 Vattenarbetskort... 8 Tobakslagen främjar hälsa... 8 Genteknik används utbrett... 9 Användning av genmodifierade organismer Genteknikregistret är avsett för myndigheter Risker bedöms, identifieras och kontrolleras Tillsyn förebygger farliga situationer Värdefull styrning för aktörer Flera instanser övervakar användning av genteknik Biobanker stödjer hälsofrämjande forskning Informationen i biobanksregistret är avsedd för alla Variationsrik biobanksverksamhet Tillsyn minskar hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol Alkoholförvaltningens tillsynsprogram förenhetligar och förbättrar tillsynspraxis Den virtuella världen ger fler tillsynsärenden kring alkoholreklam Endast barnens bästa har betydelse vid adoptioner Konkurrensen om små barn för adoption ökar Adoptionsrådgivning för blivande adoptionsföräldrar Endast barnen har rättigheter Adoptionsnämnden Våra strategiska riktlinjer

6 Hälsosamma livsmiljöer är i allas intresse Valvira styr genom tillsynsprogram de kommunala myndigheterna till att säkra livsmiljöns 6 Syftet med miljö- och hälsoskyddet är att främja befolkningens hälsa genom att förebygga och minska de faktorer i livsmiljön som kan orsaka sanitära olägenheter. De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna främjar och övervakar hälsoskyddet i sina områden samt ger råd i frågor kring miljö- och hälsoskyddet. Valvira styr regionförvaltningsverkens och kommunernas myndigheter när de verkställer tillsynen enligt hälsoskyddslagen och tobakslagen, samt förenhetligar tillsynspraxis för miljö- och hälsoskyddet i Finland. Valvira publicerar på sin webbplats anvisningar och informationspaket om flera aktuella frågor i anknytning till miljö- och hälsoskyddet, bland annat om fuktskador, elcigaretter, kvaliteten på hushålls- och badvatten samt deras kvalitetskrav och anmälningspliktiga verksamheter. De tillsynsprogram för hälsoskyddslagen och tobakslagen som Valvira har utarbetat definierar tyngdpunktsområdena för systematisk tillsyn. Tillsynsprogrammen styr kommunerna och regionförvaltningsverken bland annat till riskbedömning och utvärdering av tillsynens effektivitet. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes samt Valvira utarbetar ett gemensamt tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet. De kommunala myndigheterna övervakar utgående från tobakslagen och hälsoskyddslagen objekt som de specificerar i sin respektive tillsynsplan och rapporterar årligen om tillsynsplanens utfall till respektive regionförvaltningsverk. Platser som specificeras i tillsynsplanen och som ska regelbundet övervakas är bl.a. anmälningspliktiga verksamheter som definieras i lagstiftningen, till exempel skolor, daghem, äldrehem, idrottslokaler och frisersalonger. hälsosamhet. Målet är att hem och offentliga lokaler är hälsosamma Begreppet boendehälsa omfattar de sanitära förhållandena i bostäder och offentliga lokaler. Boendeförhållanden och offentliga lokaler ska vara sådana att de inte ger människor sanitära olägenheter. Sanitära olägenheter kan orsakas av bland annat temperaturer, fuktighet, ljus, buller, strålning eller föroreningar i inneluft.

7 Om man misstänker sanitära olägenheter ska man helst kontakta fastighetens ägare eller parten som svarar för underhållet, oftast disponenten. Ansvaret för utredningen av de eventuella faktorer i bostadsförhållanden eller offentliga lokaler som orsakar sanitära olägenheter och för reparationen av dem tillfaller den som har gett upphov till olägenheterna. Rent vatten varenda dag De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna kontrollerar hushållsvattnens kvalitet regelbundet. Ju mer vatten vattenverken levererar, desto oftare undersöks prover av vattnet. Hushållsvattnen får innehålla varken mikroorganismer eller ämnen i sådana mängder eller koncentrationer att de kan äventyra människors hälsa. Om hushållsvattnet inte uppfyller kvalitetskraven som ställs på det och vattnet kan orsaka sanitära olägenheter, vidtar den kommunala hälsoskyddsmyndigheten åtgärder. Badvattnets kvalitet har betydelse De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna kontrollerar de allmänna badstränderna, simhallarna och badinrättningarna regelbundet. I lagstiftningen föreskrivs om kvalitetskraven på badvattnen och frekvensen av provtagningar. Hälsoskyddsmyndigheten vidtar åtgärder om vattnets kvalitet inte uppfyller bestämmelserna. Vid stora allmänna badstränder kontrolleras vattnets kvalitet med samma kriterier i 19 medlemsländer i EU. Utgående från resultaten gällande vattenkvaliteten klassificeras badvattnen som utmärkta, bra, tillfredsställande eller dåliga. Ju bättre klass, desto färre intestinala bakterier har observerats i badvattnet de fyra föregående åren. Av de finländska badvattnen 2012 var 83 % utmärkta. 7

8 Badstränders badvattenklass 2012 (320 badstränder) Ny badstrand eller bristande provtagning 7,8 % Dåligt 0,9 % Tillfredsställande 1,3 % Utmärkt 83,4 % Bra 6,6 % Badvattenklasser 2012 för stora allmänna badstränder. Över i medeltal 100 badare besöker dessa stränder dagligen. Vattenarbetskort Alla personer som utför åtgärder som påverkar kvaliteten på hushållsvatten och bassängvatten ska ha tillräckliga baskunskaper om bland annat mikrobiologi och kemi, reningsteknik, hygien, kontroller och lagstiftning. En person visar att han eller hon har tillräcklig hushålls- eller bassängvattenhygienisk kompetens genom att utföra ett hushålls- eller bassängvattenhygieniskt kompetenstest som upprätthålls av Valvira, varefter personen efter att testet godkänts får ett vattenarbetskort. Tobakslagen främjar hälsan Genom förbud mot och begränsningar av rökning skyddas arbetstagare och kunder så att de inte utsätts för tobaksrök på bland annat arbetsplatser och i offentliga lokaler. Syftet med tobakslagen är att sporra till att anta hälsosamma levnadsvanor och trivas i sunda livsmiljöer. Rökande bör ta hänsyn till andra människor i omgivningen när de röker. Lagen förbjuder inte rökning i en egen bostad eller på en egen balkong. Vid olägenheter från rökning på balkonger bör de berörda parterna först förhandla med varandra. Disponenten och styrelsen i ett fastighetsbolag kan komma överens om spelreglerna. I tvistesituationer bedömer den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om rökningen på en balkong ger berörda grannar sanitära olägenheter. Tillsynen över tobakslagen tillfaller de kommunala tobaksmyndigheterna, som inom sina respektive områden övervakar bl.a. försäljningen av tobak och att rökförbuden följs. Valvira kontrollerar tillsammans med kommunerna reklamförbudet för tobaksprodukter samt förpackningsmärkningar och kvaliteten på tobaksprodukter till den del de ingår i försäljningen av tobaksprodukter. 8

9 Genteknik används utbrett Genmodifierade organismer, eller GMO, är organismer vars arvsmassa, eller genom, har ändrats med gentekniska metoder så att de modifierade generna med tillhörande egenskaper nedärvs till kommande generationer. Genteknik används vanligen i laboratorier och forskningsinstitut. Genmodifierade organismer har använts även vid experimentell cancerbehandling som tillämpar genterapi. Genmodifierade växter och foder är onekligen mest kända organismer som ändrats med genteknik, men tekniken används mest inom produktion av läkemedels- och industrienzymer respektive medicinsk och bioforskning som övervakas av Valvira. Användningen av genteknik regleras genom EU:s lagstiftning och på den baserade nationella författningar. Genom gentekniklagen som trädde i kraft i Finland 1995 strävar man efter att främja trygg användning av genteknik och skydda hälsa och miljö för människor och djur. Verksamhetsutövare som använder genmodifierade organismer lämnar anmälningar och ansökningar om all sin verksamhet med levande genmodifierade organismer till gentekniknämnden som verkar vid social- och hälsovårdsministeriet. Europeiska unionen tillämpar ett centraliserat förfarande vid godkännande av genmodifierade produkter. Livsmedel godkänns av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, och läkemedelsprodukter av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. En viktig uppgift för kontroller är att säkra att syftet med riskbedömning verkställs. 9

10 Användning av genmodifierade organismer Valvira övervakar genom kontrollbesök eller dokument användningen av genteknik i isolerade miljöer, exempelvis laboratorier, växthus och produktionslokaler. Vid behov kontrollerar Valvira även öppen användning, exempelvis hälsoeffekter av kliniska vaccinundersökningar. Genteknikregistret är avsett för myndigheter Valvira upprätthåller ett genteknikregister där gentekniknämnden registrerar till nämnden inkomna anmälningar och ansökningar om användning av genteknik. Årligen inlämnas nya anmälningar. För närvarande finns det cirka 500 anmälningar och ansökningar i registret. I registret registreras även inspektionsprotokoll och övriga tillsynshandlingar. Gentekniknämnden beslutar om överlämnande av registerupplysningar. Risker bedöms, identifieras och kontrolleras Kontrollen av användning av genmodifierade organismer utgår från riskbedömningar. Verksamhetsutövarna utformar alltid skriftliga riskbedömningar av planerade användningar. Lagstiftningen innehåller noggranna anvisningar om bedömningsförfarandet och riskbedömningarna ska även uppdateras regelbundet. Genom riskbedömning identifieras risker eller bieffekter och bedöms allvarligheten av konsekvenser. När riskerna har identifieras strävar man genom olika isolerings- och skyddsåtgärder efter att kontrollera dem. Riskbedömningarna ingår i verksamhetsutövarens egenkontroll. Därvid kontrollerar aktörerna själva lagenligheten av sin verksamhet och dess säkerhet för arbetstagare, befolkning, djur och miljö. Tillsyn förebygger farliga situationer Syftet för Valvira är att förhindra uppstående av farosituationer kring användning av genmodifierade organismer. Kontrollen och styrningen av nya verksamhetsutövare låg i tyngdpunkten för tillsynen Alla verksamhetsutövare som använder genmodifierade organismer inspekteras, men tidigare inspekterad verksamhet kontrolleras utgående från risker. Tillsynen har den viktiga uppgiften att säkra att syftet med riskbedömningar verkställs. Verksamhetsutövaren ska granska sin verksamhet med hänsyn till riskerna som den orsakar och således kunna 10

11 upptäcka farosituationer och reagera på dem även i exceptionella situationer och när verksamheten förändras. Värdefull styrning för aktörer Upprätthållandet av verksamhetens säkerhet kräver att skydds- och specialåtgärder outtröttligt följs respektive känslighet för identifiering av situationer där skyddsåtgärderna ska uppdateras när karaktären av verksamheten förändras. En uppgift för tillsynsmyndigheten är att kontrollera och främja verkställande av egenkontroller. Valvira ger verksamhetsutövarna respons, styrning och information om bland annat hantering av isolerings- och skyddsåtgärder. I allmänhet tillämpar verksamhetsutövarna isolerings- och skyddsåtgärder väl, inga bieffekter för miljön har observerats. Oftast observerade brister kring skyddsåtgärder uppträder vid kontroller av funktionseffekter hos apparater och användning av personlig skyddsutrustning. Flest brister har observerats kring anmälningar av lokaler och bokföring av användningar. Riskbedömningar har oftast utförts men slutsatserna har inte alltid motiverats tillräckligt och man glömmer att uppdatera bedömningar. Gentekniknämnden kan vid behov ålägga att verksamhet som äventyrar säkerhet avbryts, förbjuda den helt eller ålägga vite. Europeiska gemenskapernas kommission bestämmer om återkallande av produkttillstånd. Parter som bryter mot gentekniklagen kan också bestraffas enligt strafflagen. Flera instanser övervakar användning av genteknik Social- och hälsovårdsministeriet styr och kontrollerar allmänt användning av genteknik och särskilt kring frågor i anknytning till hälsa. Valvira kontrollerar isolerad användning av genmodifierade organismer och sanitära effekter av öppen användning. Jord- och skogsbruksministeriet styr användning av genteknik inom jord- och skogsbruk. Livsmedelssäkerhetsverket Evira svarar för tillsynen av såväl fältexperiment som genmodifierade livsmedel och foder. Miljöministeriet styr tillsynen av miljörisker vid öppen användning av genmodifierade organismer, tillsynsmyndighet är Finlands miljöcentral SYKE. 11

12 Biobanker stödjer hälsofrämjande forskning Genom biobankslagen som trädde i kraft hösten 2013 främjas att prover från människa och information som anknyter till proverna används vid hälsofrämjande forskning. Lagen stödjer forskningen, men stärker även provgivarnas självbestämmanderätt och integritetsskydd. Hantering av prover och information för framtida forskning sker under den registrerade provgivarens samtycke. Diagnostiska prov och undersökningsprov som insamlats innan lagen trädde i kraft kan med stöd av biobankslagen överföras direkt till biobanker, såvida inte medborgaren förbjuder överföringen. Biobanker kan grundas av till exempel sjukvårdsdistrikt eller forskningsinstitut. Privatpersoner kan inte grunda biobanker. Grundandet av en biobank kräver en förhandsbedömning och ett positivt utlåtande av nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA). Därefter anmäler grundaren av biobanken om inledandet av verksamheten till Valvira för registrering i biobanksregistret. Vid anmälningsförfarandet bedömer Valvira biobankens ekonomiska, funktionella, forskningsmässiga och rättsliga förutsättningar att upprätthålla biobanken och Såväl aktörerna som Valvira fäster särskild uppmärksamhet vid integritetsskyddet för provgivarna. 12

13 hantera prover samt även kompetensen hos personen som svarar för biobanksverksamheten. Såväl den övervakande myndigheten som aktörerna fäster särskild uppmärksamhet vid dataskyddets nivå inom biobanksverksamheten. Proverna och informationen behandlas i regel som kodade utan preciserande uppgifter, vilket garanterar integritetsskyddet. Informationen i biobanksregistret är avsedd för alla Valvira styr och kontrollerar biobanksverksamheten samt upprätthåller ett offentligt, riksomfattande biobanksregister. Till registret insamlas uppgifter om biobanker som grundats i Finland, proverna som samlas hos dem och provernas förvaringsplatser. Till biobanksregistret insamlas även uppgifter om användbarheten av proverna och informationen med anknytning till dem samt om forskningsområden där proverna och informationen kan utnyttjas. Information är tillgänglig för alla och registret tjänar särskilt informationsutbudet för medborgare och forskare samt kontrollen av biobanksverksamheten. Variationsrik biobanksverksamhet Biobanksverksamheten är redan vid starten på väg att bli mycket mångsidig. Biobankerna som nu grundas kan indelas i omfattande kliniska biobanker, biobanker för stora kontrollmaterial och biobanker för snävare specialområden. Valvira har observerat att biobanksverksamheten utöver forskning alltmer strävar efter att integrera forskningen och resultaten av den i patientvården. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en separat expertgrupp för bedömning av verkställandet och inverkan av biobankslagen. Arbetsgruppen har behandlat problempunkter som observerats i biobankslagen och bedömt behov att ändra lagen. 13

14 Tillsyn minskar hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol Syftet med alkoholförvaltning är att minska hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol. Valvira styr regionförvaltningsverken i deras verksamhet kring tillstånd och tillsyn för att säkra att verksamheten är enhetlig i hela landet. Målet för myndighetsverksamheten är att alkoholbranschens näringsidkare beaktar kraven som alkohollagstiftningen ställer på deras verksamhet så att aktörerna verkar på ett ansvarsfullt sätt. Tillsynsmyndigheterna breddar den riskbaserade alkoholkontrollen och stödjer tillståndsinnehavarnas egenkontroll. Valvira förebygger tillsammans med regionförvaltningsverken förekomsten av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet inom alkoholnäringen. Valvira är tillstånds- och tillsynsmyndighet för ärenden kring partiförsäljning, användning, tillverkning och import av alkohol. Valvira styr även alkoholproducenternas och importörernas egenkontroll. Syftet med tillsynen över produktionen och partiförsäljningen av alkoholdrycker är att kontrollera att produkternas konsistens, kvalitet och förpackningsmärkningar är lagenliga. Produktkontrollen säkrar att alkoholprodukterna på marknaden är trygga samt lagligt tillverkade och importerade. Regionförvaltningsverken är tillstånds- och tillsynsmyndigheter för ärenden om tillstånd för utskänkning och detaljförsäljning. Valvira för ett alkoholnäringsregister. På basis av informationen i registret beräknas bland annat uppgifter om total konsumtion av alkohol. Alkoholförvaltningens tillsynsprogram förenhetligar och förbättrar tillsynspraxis Alkoholförvaltningens riksomfattande tillsynsprogram gör tillsynsverksamheten mer systematisk. I tillsynsprogrammet definieras åtgärderna som förutsätts i målsättningarna som föreskrivs alkoholförvaltningen samt metoderna för inriktning av myndighetstillsynen på riskobjekt. Programmet styr den regionala tillståndsförvaltningen och tillsynen av utskänkning och detaljförsäljning av alkoholdrycker till enhetlig verksamhet och effektivt verkställande av alkohollagen. 14 Valvira styr regionförvaltningsverken i deras verksamhet kring tillstånd och tillsyn för att säkra att verksamheten är enhetlig i hela landet.

15 Valvira utformar i samarbete med regionförvaltningsverken ett tillsynsprogram för en programperiod på flera år som uppdateras årligen. Programmet är offentligt och finns att läsa på Valviras webbplats, vilket bidrar till att förbättra tillsynens effekt och transparens. Det riksomfattande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltning har följande tyngdpunkter tillsyn av ekonomisk pålitlighet utvecklande av riskbedömningar inspektionsverksamhet som stödjer egenkontrollen inom detaljförsäljningen myndighetssamarbete i tillsynen av detaljförsäljning större lokalt inflytande på bedömningar för utfärdande av tillstånd inspektionsverksamhet som stödjer egenkontrollen i restauranger med förlängd öppettid myndighetssamarbete vid tillsyn av grå ekonomi tillsynspraxis kring utpräglat berusade personer praxis för informationskontroller och riskbedömningar. Den virtuella världen ger fler tillsynsärenden kring alkoholreklam Huvudparten av reklamärenden om alkohol som behandlas vid Valvira handlar om starka alkoholdrycker. Alkohollagen föreskriver om principiellt förbud av reklam för starka alkoholdrycker. De sociala medierna har numera allt större relevans, reklamen har flyttats till webben och den virtuella världen. Detta har medfört att mängden anmälningar till Valvira om alkoholreklam har kraftigt ökat. Valvira styr alkoholnäringen till lagenlig verksamhet när aktörerna i branschen marknadsför alkoholdrycker och gör reklam för dem. Det finns ingående och kompletta anvisningar om alkoholreklam på Valviras webbplats. De innehåller beskrivningar med exempel på lagenlighet av varierande verksamhetsmodeller. Valvira är riksomfattande övervakare av reklamen för alkoholdrycker medan regionförvaltningsverken kontrollerar alkoholreklamen inom sina respektive områden. Beslut om alkoholreklam

16 Endast barnens bästa har betydelse vid adoptioner Principen i all adoptionsverksamhet är att de adopterade barnens bästa ställs främst. Adoptioner är sista alternativet att trygga välbefinnandet för barn som inte kan växa upp i egna familjer. Utgångspunkten vid internationell adoption är tillämpning av närhetsprincipen. Alla utvägar att vårda barn som behöver familjer ska utforskas först i barnens födelseland innan de överlämnas för adoption utomlands. Länder där barn överlämnas till adoption kan realisera allt mångsidigare barnskydd och stödja barnfamiljer. Behovet av att överlåta barn till internationell adoption minskar således hela tiden. Friska spädbarn och barn i krypåldern adopteras ofta i sitt födelseland. Konkurrensen om små barn för adoption ökar Antalet familjer i världen som önskar adoptionsbarn är avsevärt högre än antalet barn som ges för adoption. Skillnaden mellan antalet familjer som vill adoptera och antalet barn för adoption ökar hela tiden. Detta orsakar lätt osund konkurrens mellan länderna som tar emot barnen och kan leda till brott mot lagen. Internationella konventioner kräver att centralmyndigheterna för adoptioner samarbetar intimt med att förebygga lagstridig verksamhet och ingripa i tid i den. Adoptionsnämnden är som finsk centralmyndighet för adoptioner skyldig att kontrollera verksamheten och på så sätt förhindra olagliga adoptioner. De senare åren har antalet personer som söker om adoptionsbarn minskat i Finland. År 2013 beviljade adoptionsnämnden cirka 240 adoptionstillstånd, varav fyra var tillstånd för inhemsk adoption. Förlängda väntetider i överlämnande länder, adoptionskostnaderna och den lagstadgade maximala åldersgränsen för adoptionssökande begränsar sannolikt antalet sökande om adoption. 16

17 Tillståndsförfarandet säkrar barnens bästa. Adoptionsrådgivning för blivande adoptionsföräldrar Den som ämnar bli adoptionsförälder ska först kontakta socialväsendet i sin hemkommun för att få adoptionsrådgivning. Personer som önskar barn från utlandet ska dessutom avtala om internationell adoptionsservice med adoptionstjänstorgan som har beviljats verksamhetstillstånd av adoptionsnämnden. Efter rådgivningen och adoptionsservicen kan man söka om adoptionstillstånd av adoptionsnämnden. Vid adoptioner inom familjen behöver man inte söka om tillstånd. Numera är även inhemska adoptioner tillståndspliktiga. En domstol kan fastställa ett avtal om att upprätthålla kontakten mellan barnets en tidigare förälder och en adoptionsförälder om de har nått samförstånd om innehållet i avtalet och avtalet är förenligt med barnets bästa. Endast barnen har rättigheter Syftet med tillståndsförfarandet och adoptionsorganisationen är att trygga att rättigheterna för barnen som adopteras uppfylls. Därför kontrollerar såväl de som ger adoptionsservice som adoptionsnämnden att man inte har kunnat ordna med en familj i födelselandet för barnet, och att barnet som adopteras är föräldralöst eller att dess förälder har överlåtit barnet för adoption utan ersättningar eller annan osaklig påverkan. Vid adoptionsrådgivningen utreds garantier för att adoptionsföräldrarna är väl förberedda och kan sköta adoptionsbarnet upp till de tidigaste åren som vuxen. Den utredning om omständigheterna kring sökande om adoptionstillstånd och om personens motiv, hälsotillstånd och lämplighet att vara adoptionsförälder som utförs av parten som ger Adoptionsnämnden är en särskild expert-, tillstånds- adoptionsrådgivning har synnerligen stor betydelse. Sökandena och tillsynsmyndighet för kan anse sig ha rätt till adoption; man talar om adoptionsrätt. adoptionsärenden som Man ska dock minnas att ingen har subjektiv rätt till adoption av verkar vid Valvira. Adoptionsnämnden är både rätt till en familj där barnet får god vård och fostran. barn. Däremot har ett barn som inte kan växa upp i en egen familj centralmyndighet enligt Redan mindre tvivel om sökandens förmåga att klara att fostra Haagkonventionen och adoptionsbarn ska djärvt tas upp i utredningen eftersom endast nationell myndighet enligt rådgivaren har personlig kontakt med sökanden. I den här frågan Europarådets konvention. gällar att djärvhet är en möda som förebygger problem. 17

18 Adopterade barn landsvis Sydafrika Etiopien Filippinerna Indien Kenya Kina Colombia Thailand Ryssland Estland SAMMANLAGT * *Situationen den 20 december 2013 Adoptionsnämnden är en expert-, tillstånds- och tillsynsmyndighet för adoptionsärenden är en i Haag-konventionen om adoptioner avsedd centralmyndighet för adoptioner som svarar för verkställandet av konventionsförpliktelserna och för det internationella informationsutbyte och samarbete som verkställandet förutsätter (i synnerhet kontroll av utvecklingen och samarbete för att upptäcka missförhållanden i tid) är en i Europarådets adoptionskonvention avsedd nationell myndighet utfärdar verksamhetstillstånd till parter som erbjuder internationell adoptionsservice samt tillstånd för samarbete med utländska adoptionstjänstorgan kontrollerar parter som erbjuder internationell adoptionsservice utfärdar tillstånd till privata personer för adoption av barn ger domstolarna utlåtanden i frågor som gäller bestyrkande av adoptioner kontrollerar utvecklingen av adoptionsärenden och lämnar förslag om adoptionsfrågor samarbetar intimt med inhemska adoptionsaktörer verkar vid Valvira. 18

19 Våra strategiska riktlinjer Vi påtalar och förutser risker som påverkar befolkningens hälsa och välbefinnande och vi inriktar vårt arbete därefter. Vi bevakar särskilt deras rättigheter som inte själva kan försvara sina intressen. Vi samordnar tillsynen över social- och hälsovården och den styrning som behövs till en välfungerande helhet i hela landet. Vi främjar verksamhetsutövarnas egenkontroll så att den utvecklas till en verkningsfull form av tillsyn. Vi gör en aktiv insats inom EU och internationellt samarbete. Vi utför verksamhet som är kundcentrerad, av hög kvalitet och effektiv. Valvira är en uppskattad arbetsgivare.

20 AT-Julkaisutoimisto Oy / Vammalan kirjapaino 2014 PB 210, Helsingfors Fågelviksgränden 4, Helsingfors Telefon Telefax E-post: kirjaamo(at)valvira.fi 20

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen 2015-2016

Riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen 2015-2016 Riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen 2015-2016 TILLSYNSPROGRAM 4:2014 Riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen 2015-2016 Dnr 10341/13.08.00.03/2014 Datum 10.12.2014 ISSN-L

Läs mer

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6)

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6) Anvisning till myndigheter 7/2012 1 (6) Enligt sändlista Ändringarna av tobakslagen ur barnskyddsanstalternas perspektiv Allmänt Tobakslagen (693/1976) ändrades den 1 januari 2010 (698/2010). Ett nytt

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Miljö- och hälsoskydd Syftet med miljö- och hälsoskyddet är att förebygga och eliminera hälsorisker i livsmiljön. De tidigaste verksamhetsformerna

Läs mer

MILJÖHÄLSOVÅRDENS TILLSYNSPLAN FÖR 2013 VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMNDS BEHANDLING. Godkänd för framläggning 25.10.2012 42 Godkänd 20.12.

MILJÖHÄLSOVÅRDENS TILLSYNSPLAN FÖR 2013 VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMNDS BEHANDLING. Godkänd för framläggning 25.10.2012 42 Godkänd 20.12. VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSA MILJÖHÄLSOVÅRDENS TILLSYNSPLAN FÖR 2013 VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMNDS BEHANDLING Godkänd för framläggning 25.10.2012 42 Godkänd 20.12.2012 49 Den här planen innehåller Västra

Läs mer

Anvisning 5/2012 1 (5)

Anvisning 5/2012 1 (5) Anvisning 5/2012 1 (5) Användning av ishockey som tema i reklam för alkoholdrycker Bestämmelser Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral STTV utfärdade den 1 september 1999 en anvisning om alkoholreklam

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Statsrådets principbeslut

Statsrådets principbeslut Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2003:6 Statsrådets principbeslut om riktlinjerna för alkoholpolitiken SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2003 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1410-1

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 2010:044 Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och

Läs mer

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Allmänt Systemet för övervakning av personuppgiftslagen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Rikliga vattentillgångar I Finland finns det rikligt med vattendrag. Ungefär en tiondel av landets yta täcks av sjöar, tjärnar,

Läs mer

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Mål Skolans mål är att vi skall arbeta för att bli en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång har grundläggande

Läs mer

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Resultat av enkäten som genomfördes hösten 2012 31.1.2014 www.thl.fi/gyts 1 Bakgrund GYTS-studien utreder 13 15-åriga skolelevers attityder, kunskap och erfarenheter

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 BFD12 080926 1 (7) Rättslig styrning 2014-04-14 RCI 11/2014 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 1. Sammanfattning

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2015-2018

Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2015-2018 Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2015-2018 TILLSYNSPROGRAM 1:2015 Dnr 507/05.00.00.03/2015 Datum 23.1.2015 ISSN-L 2242-2595 ISSN 2242-2595 (Online) ISBN 978-952-5978-40-7

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR Fullmaktsstadganden 95 läkemedelslagen Målgrupper Tillverkarna av medicinska gaser Importörerna

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

alkoholgranskningsmannen

alkoholgranskningsmannen alkoholgranskningsmannen Detta är Alkoholg ranskningsmannen Gun Neuman kan bäst beskrivas som en blandning av bollplank och ordningspolis. Sedan 2005 är hon kvinnan bakom titeln Alkoholgranskningsmannen,

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Hannele Häkkinen, sakkunnig EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras?

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Den nya kommunallagen Seminarium i Kommunernas hus 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist Kommunen och marknaden

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Reglerna för e-post i korthet

Reglerna för e-post i korthet Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Skydd av foster, embryo och genom (Sikiön, alkion ja perimän suoja)

Publikation (även den finska titeln) Skydd av foster, embryo och genom (Sikiön, alkion ja perimän suoja) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 30.10.2007 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för skydd av foster, embryo och

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer