VALVIRA. - tillsyn ger effekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALVIRA. - tillsyn ger effekt"

Transkript

1 VALVIRA - tillsyn ger effekt 1

2 2 Foto: sidan 3 / Leila Karvonen; sidan 9 / fusebulb/shutterstock; sidan 10 / vitstudio/shutterstock; sidan 12 / Alexander Raths/Shutterstock; sidan 13 / Repina Valeriya/ Shutterstock; sidan / Oliver Sved/Shutterstock; sidan 16 / Bilibin Maksym/Shutterstock; sidan 17 / Tungphoto/Shutterstock; sidan 18 / Fineas / Fotolia

3 Förord Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira inledde verksamheten i början av Syftet med verksamheten är att säkra befolkningens rätt till livsmiljöer som stödjer hälsa och välbefinnande samt tillräckliga och trygga social- och hälsovårdstjänster. Ämbetsverket har som uppgift att övervaka att verksamheten inom social- och hälsovården, alkoholförvaltningen respektive miljö- och hälsoskyddet fungerar på vederbörligt sätt samt att handha tillståndsförvaltning och styrning i anknytning till dem. Valvira styr även landets sex regionförvaltningsverk samt kommunerna i uppdrag kring deras social- och hälsovård, alkoholförvaltning och miljö- och hälsoskydd samt tobaksärenden med syfte att förenhetliga praxis för tillstånd, styrning och tillsyn i hela landet. Som riksomfattande tillsynsmyndighet har Valvira såsom föreskrivs i lagen uppdraget att lösa frågor i anknytning till social- och hälsovården, särskilt när det är fråga om principiellt viktiga och vittomfattande frågor. Valvira har idag cirka 170 arbetstagare. Ämbetsverket verkar på två orter, Helsingfors och Rovaniemi. Valviras mest centrala utmaning under hela dess existens har varit att klara av den ständigt växande volymen av lagstadgade uppdrag. Vår verksamhetsmodell bygger på strategiska linjedragningar som godkändes 2010 och verksamheten har utvecklats utgående från dem. Linjedragningarna har även preciserats. I dem har allt starkare framhävts förebyggande tillsyn utgående från riskbedömningar samt egenkontroll. En ny uppgift hos oss är att kontrollera och styra biobanksverksamhet samt upprätthålla ett offentligt biobanksregister som tjänar medborgarnas och forskarnas informationsutbud. Genom biobankslagen som trädde i kraft hösten 2013 främjas att prover från människa och information som anknyter till proverna används vid hälsofrämjande forskning. Biobanksverksamheten är redan vid starten på väg att bli mycket mångsidig. Observationer som vi har gjort visar att syftet allt oftare med biobankerna som nu grundas är att i praktiken integrera forskning och dess resultat i patientvården I egenskap av myndigheten som styr verkställandet av lagstiftningen om miljö- och hälsoskyddet vill vi främja befolkningens hälsa och trygga hälsosamma livsmiljöer för alla. Våra mål i praktiken är att hem och offentliga utrymmen är hälsosamma samt att det finns rent vatten varenda dag. Genom tillsynen av Foto: Leila Karvonen 3

4 tobakslagen sporrar vi befolkningen till att anta sundare levnadsvanor. Metoder för realisering av målen är de tillsynsprogram för hälsoskyddslagen och tobakslagen som Valvira har utarbetat och som utgår från riskbedömningar och utvärderingar av tillsynens effektivitet, samt informationspaket med vilka Valvira styr myndigheterna vid regionförvaltningsverken och i kommunerna i deras tillsynsarbete. Tillsynen av gentekniken är troligen den mest okända av Valviras uppgifter. Genteknik används mest vid den produktion av läkemedels- och industrienzymer samt de bio- och medicinska undersökningar som kontrolleras av Valvira. Syftet med kontrollen är att förhindra uppstående av farosituationer kring användning av genmodifierade organismer. Vi minskar hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol genom att tillsammans med regionförvaltningsverken öka den riskbaserade alkoholkontrollen och stödja tillståndsinnehavarnas egenkontroll. På så sätt säkrar vi att alkoholbranschens näringsidkare verkar på ett ansvarsfullt sätt och beaktar kraven som alkohollagstiftningen ställer på deras verksamhet. Med hjälp det riksomfattande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltningen ökar vi den systematiska tillsynen. Adoptionsnämnden verkar vid Valvira. Nämnden svarar som nationell expert- tillstånds- och tillsynsmyndighet för att internationella adoptioner genomförs under såväl respekt för internationella konventioner om barns rättigheter som realisering av konventionsförpliktelserna i Haag-konventionen om adoptioner. Utöver att verka som tillståndsmyndighet har adoptionsnämnden även uppgifter som bland annat att samarbeta med de övriga parterna i Haagkonventionen, kontrollera den internationella utvecklingen kring adoptionsärenden och handha tillsynen av internationell adoptionsservice. Valvira har på många sätt mött kraven som en föränderlig verksamhetsmiljö ställer. Vi har utarbetat en kvalitetspolicy för Valvira som är ägnad att systematisera förfarandena för kvalitetskontrollen. Vi fortsätter målmedvetet förbättra våra processer och arbetsmetoder. Med hjälp av kärnprocesser kan Valviras verksamhet styras bättre och strategin tillämpas effektivare. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid ledarskapet. Ledningen har genom ett träningsprogram förberett sig för framtidens behov. Denna publikation om miljö- och hälsoskyddet, biobanksverksamhet, styrning av alkoholförvaltningen och adoptionsnämndens verksamhet är en fortsättning på vår översikt som publicerades sommaren 2013 om styrning och tillsyn av social- och hälsovården: Valvira tillsyn ger effekt, god vård och omsorg. Helsingfors i januari 2014 Marja-Liisa Partanen Överdirektör 4

5 Innehåll Hälsosamma livsmiljöer är i allas intresse... 6 Målet är att hem och offentliga lokaler är hälsosamma... 6 Rent vatten varenda dag... 7 Badvattnets kvalitet har betydelse... 7 Vattenarbetskort... 8 Tobakslagen främjar hälsa... 8 Genteknik används utbrett... 9 Användning av genmodifierade organismer Genteknikregistret är avsett för myndigheter Risker bedöms, identifieras och kontrolleras Tillsyn förebygger farliga situationer Värdefull styrning för aktörer Flera instanser övervakar användning av genteknik Biobanker stödjer hälsofrämjande forskning Informationen i biobanksregistret är avsedd för alla Variationsrik biobanksverksamhet Tillsyn minskar hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol Alkoholförvaltningens tillsynsprogram förenhetligar och förbättrar tillsynspraxis Den virtuella världen ger fler tillsynsärenden kring alkoholreklam Endast barnens bästa har betydelse vid adoptioner Konkurrensen om små barn för adoption ökar Adoptionsrådgivning för blivande adoptionsföräldrar Endast barnen har rättigheter Adoptionsnämnden Våra strategiska riktlinjer

6 Hälsosamma livsmiljöer är i allas intresse Valvira styr genom tillsynsprogram de kommunala myndigheterna till att säkra livsmiljöns 6 Syftet med miljö- och hälsoskyddet är att främja befolkningens hälsa genom att förebygga och minska de faktorer i livsmiljön som kan orsaka sanitära olägenheter. De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna främjar och övervakar hälsoskyddet i sina områden samt ger råd i frågor kring miljö- och hälsoskyddet. Valvira styr regionförvaltningsverkens och kommunernas myndigheter när de verkställer tillsynen enligt hälsoskyddslagen och tobakslagen, samt förenhetligar tillsynspraxis för miljö- och hälsoskyddet i Finland. Valvira publicerar på sin webbplats anvisningar och informationspaket om flera aktuella frågor i anknytning till miljö- och hälsoskyddet, bland annat om fuktskador, elcigaretter, kvaliteten på hushålls- och badvatten samt deras kvalitetskrav och anmälningspliktiga verksamheter. De tillsynsprogram för hälsoskyddslagen och tobakslagen som Valvira har utarbetat definierar tyngdpunktsområdena för systematisk tillsyn. Tillsynsprogrammen styr kommunerna och regionförvaltningsverken bland annat till riskbedömning och utvärdering av tillsynens effektivitet. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes samt Valvira utarbetar ett gemensamt tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet. De kommunala myndigheterna övervakar utgående från tobakslagen och hälsoskyddslagen objekt som de specificerar i sin respektive tillsynsplan och rapporterar årligen om tillsynsplanens utfall till respektive regionförvaltningsverk. Platser som specificeras i tillsynsplanen och som ska regelbundet övervakas är bl.a. anmälningspliktiga verksamheter som definieras i lagstiftningen, till exempel skolor, daghem, äldrehem, idrottslokaler och frisersalonger. hälsosamhet. Målet är att hem och offentliga lokaler är hälsosamma Begreppet boendehälsa omfattar de sanitära förhållandena i bostäder och offentliga lokaler. Boendeförhållanden och offentliga lokaler ska vara sådana att de inte ger människor sanitära olägenheter. Sanitära olägenheter kan orsakas av bland annat temperaturer, fuktighet, ljus, buller, strålning eller föroreningar i inneluft.

7 Om man misstänker sanitära olägenheter ska man helst kontakta fastighetens ägare eller parten som svarar för underhållet, oftast disponenten. Ansvaret för utredningen av de eventuella faktorer i bostadsförhållanden eller offentliga lokaler som orsakar sanitära olägenheter och för reparationen av dem tillfaller den som har gett upphov till olägenheterna. Rent vatten varenda dag De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna kontrollerar hushållsvattnens kvalitet regelbundet. Ju mer vatten vattenverken levererar, desto oftare undersöks prover av vattnet. Hushållsvattnen får innehålla varken mikroorganismer eller ämnen i sådana mängder eller koncentrationer att de kan äventyra människors hälsa. Om hushållsvattnet inte uppfyller kvalitetskraven som ställs på det och vattnet kan orsaka sanitära olägenheter, vidtar den kommunala hälsoskyddsmyndigheten åtgärder. Badvattnets kvalitet har betydelse De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna kontrollerar de allmänna badstränderna, simhallarna och badinrättningarna regelbundet. I lagstiftningen föreskrivs om kvalitetskraven på badvattnen och frekvensen av provtagningar. Hälsoskyddsmyndigheten vidtar åtgärder om vattnets kvalitet inte uppfyller bestämmelserna. Vid stora allmänna badstränder kontrolleras vattnets kvalitet med samma kriterier i 19 medlemsländer i EU. Utgående från resultaten gällande vattenkvaliteten klassificeras badvattnen som utmärkta, bra, tillfredsställande eller dåliga. Ju bättre klass, desto färre intestinala bakterier har observerats i badvattnet de fyra föregående åren. Av de finländska badvattnen 2012 var 83 % utmärkta. 7

8 Badstränders badvattenklass 2012 (320 badstränder) Ny badstrand eller bristande provtagning 7,8 % Dåligt 0,9 % Tillfredsställande 1,3 % Utmärkt 83,4 % Bra 6,6 % Badvattenklasser 2012 för stora allmänna badstränder. Över i medeltal 100 badare besöker dessa stränder dagligen. Vattenarbetskort Alla personer som utför åtgärder som påverkar kvaliteten på hushållsvatten och bassängvatten ska ha tillräckliga baskunskaper om bland annat mikrobiologi och kemi, reningsteknik, hygien, kontroller och lagstiftning. En person visar att han eller hon har tillräcklig hushålls- eller bassängvattenhygienisk kompetens genom att utföra ett hushålls- eller bassängvattenhygieniskt kompetenstest som upprätthålls av Valvira, varefter personen efter att testet godkänts får ett vattenarbetskort. Tobakslagen främjar hälsan Genom förbud mot och begränsningar av rökning skyddas arbetstagare och kunder så att de inte utsätts för tobaksrök på bland annat arbetsplatser och i offentliga lokaler. Syftet med tobakslagen är att sporra till att anta hälsosamma levnadsvanor och trivas i sunda livsmiljöer. Rökande bör ta hänsyn till andra människor i omgivningen när de röker. Lagen förbjuder inte rökning i en egen bostad eller på en egen balkong. Vid olägenheter från rökning på balkonger bör de berörda parterna först förhandla med varandra. Disponenten och styrelsen i ett fastighetsbolag kan komma överens om spelreglerna. I tvistesituationer bedömer den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om rökningen på en balkong ger berörda grannar sanitära olägenheter. Tillsynen över tobakslagen tillfaller de kommunala tobaksmyndigheterna, som inom sina respektive områden övervakar bl.a. försäljningen av tobak och att rökförbuden följs. Valvira kontrollerar tillsammans med kommunerna reklamförbudet för tobaksprodukter samt förpackningsmärkningar och kvaliteten på tobaksprodukter till den del de ingår i försäljningen av tobaksprodukter. 8

9 Genteknik används utbrett Genmodifierade organismer, eller GMO, är organismer vars arvsmassa, eller genom, har ändrats med gentekniska metoder så att de modifierade generna med tillhörande egenskaper nedärvs till kommande generationer. Genteknik används vanligen i laboratorier och forskningsinstitut. Genmodifierade organismer har använts även vid experimentell cancerbehandling som tillämpar genterapi. Genmodifierade växter och foder är onekligen mest kända organismer som ändrats med genteknik, men tekniken används mest inom produktion av läkemedels- och industrienzymer respektive medicinsk och bioforskning som övervakas av Valvira. Användningen av genteknik regleras genom EU:s lagstiftning och på den baserade nationella författningar. Genom gentekniklagen som trädde i kraft i Finland 1995 strävar man efter att främja trygg användning av genteknik och skydda hälsa och miljö för människor och djur. Verksamhetsutövare som använder genmodifierade organismer lämnar anmälningar och ansökningar om all sin verksamhet med levande genmodifierade organismer till gentekniknämnden som verkar vid social- och hälsovårdsministeriet. Europeiska unionen tillämpar ett centraliserat förfarande vid godkännande av genmodifierade produkter. Livsmedel godkänns av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, och läkemedelsprodukter av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. En viktig uppgift för kontroller är att säkra att syftet med riskbedömning verkställs. 9

10 Användning av genmodifierade organismer Valvira övervakar genom kontrollbesök eller dokument användningen av genteknik i isolerade miljöer, exempelvis laboratorier, växthus och produktionslokaler. Vid behov kontrollerar Valvira även öppen användning, exempelvis hälsoeffekter av kliniska vaccinundersökningar. Genteknikregistret är avsett för myndigheter Valvira upprätthåller ett genteknikregister där gentekniknämnden registrerar till nämnden inkomna anmälningar och ansökningar om användning av genteknik. Årligen inlämnas nya anmälningar. För närvarande finns det cirka 500 anmälningar och ansökningar i registret. I registret registreras även inspektionsprotokoll och övriga tillsynshandlingar. Gentekniknämnden beslutar om överlämnande av registerupplysningar. Risker bedöms, identifieras och kontrolleras Kontrollen av användning av genmodifierade organismer utgår från riskbedömningar. Verksamhetsutövarna utformar alltid skriftliga riskbedömningar av planerade användningar. Lagstiftningen innehåller noggranna anvisningar om bedömningsförfarandet och riskbedömningarna ska även uppdateras regelbundet. Genom riskbedömning identifieras risker eller bieffekter och bedöms allvarligheten av konsekvenser. När riskerna har identifieras strävar man genom olika isolerings- och skyddsåtgärder efter att kontrollera dem. Riskbedömningarna ingår i verksamhetsutövarens egenkontroll. Därvid kontrollerar aktörerna själva lagenligheten av sin verksamhet och dess säkerhet för arbetstagare, befolkning, djur och miljö. Tillsyn förebygger farliga situationer Syftet för Valvira är att förhindra uppstående av farosituationer kring användning av genmodifierade organismer. Kontrollen och styrningen av nya verksamhetsutövare låg i tyngdpunkten för tillsynen Alla verksamhetsutövare som använder genmodifierade organismer inspekteras, men tidigare inspekterad verksamhet kontrolleras utgående från risker. Tillsynen har den viktiga uppgiften att säkra att syftet med riskbedömningar verkställs. Verksamhetsutövaren ska granska sin verksamhet med hänsyn till riskerna som den orsakar och således kunna 10

11 upptäcka farosituationer och reagera på dem även i exceptionella situationer och när verksamheten förändras. Värdefull styrning för aktörer Upprätthållandet av verksamhetens säkerhet kräver att skydds- och specialåtgärder outtröttligt följs respektive känslighet för identifiering av situationer där skyddsåtgärderna ska uppdateras när karaktären av verksamheten förändras. En uppgift för tillsynsmyndigheten är att kontrollera och främja verkställande av egenkontroller. Valvira ger verksamhetsutövarna respons, styrning och information om bland annat hantering av isolerings- och skyddsåtgärder. I allmänhet tillämpar verksamhetsutövarna isolerings- och skyddsåtgärder väl, inga bieffekter för miljön har observerats. Oftast observerade brister kring skyddsåtgärder uppträder vid kontroller av funktionseffekter hos apparater och användning av personlig skyddsutrustning. Flest brister har observerats kring anmälningar av lokaler och bokföring av användningar. Riskbedömningar har oftast utförts men slutsatserna har inte alltid motiverats tillräckligt och man glömmer att uppdatera bedömningar. Gentekniknämnden kan vid behov ålägga att verksamhet som äventyrar säkerhet avbryts, förbjuda den helt eller ålägga vite. Europeiska gemenskapernas kommission bestämmer om återkallande av produkttillstånd. Parter som bryter mot gentekniklagen kan också bestraffas enligt strafflagen. Flera instanser övervakar användning av genteknik Social- och hälsovårdsministeriet styr och kontrollerar allmänt användning av genteknik och särskilt kring frågor i anknytning till hälsa. Valvira kontrollerar isolerad användning av genmodifierade organismer och sanitära effekter av öppen användning. Jord- och skogsbruksministeriet styr användning av genteknik inom jord- och skogsbruk. Livsmedelssäkerhetsverket Evira svarar för tillsynen av såväl fältexperiment som genmodifierade livsmedel och foder. Miljöministeriet styr tillsynen av miljörisker vid öppen användning av genmodifierade organismer, tillsynsmyndighet är Finlands miljöcentral SYKE. 11

12 Biobanker stödjer hälsofrämjande forskning Genom biobankslagen som trädde i kraft hösten 2013 främjas att prover från människa och information som anknyter till proverna används vid hälsofrämjande forskning. Lagen stödjer forskningen, men stärker även provgivarnas självbestämmanderätt och integritetsskydd. Hantering av prover och information för framtida forskning sker under den registrerade provgivarens samtycke. Diagnostiska prov och undersökningsprov som insamlats innan lagen trädde i kraft kan med stöd av biobankslagen överföras direkt till biobanker, såvida inte medborgaren förbjuder överföringen. Biobanker kan grundas av till exempel sjukvårdsdistrikt eller forskningsinstitut. Privatpersoner kan inte grunda biobanker. Grundandet av en biobank kräver en förhandsbedömning och ett positivt utlåtande av nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA). Därefter anmäler grundaren av biobanken om inledandet av verksamheten till Valvira för registrering i biobanksregistret. Vid anmälningsförfarandet bedömer Valvira biobankens ekonomiska, funktionella, forskningsmässiga och rättsliga förutsättningar att upprätthålla biobanken och Såväl aktörerna som Valvira fäster särskild uppmärksamhet vid integritetsskyddet för provgivarna. 12

13 hantera prover samt även kompetensen hos personen som svarar för biobanksverksamheten. Såväl den övervakande myndigheten som aktörerna fäster särskild uppmärksamhet vid dataskyddets nivå inom biobanksverksamheten. Proverna och informationen behandlas i regel som kodade utan preciserande uppgifter, vilket garanterar integritetsskyddet. Informationen i biobanksregistret är avsedd för alla Valvira styr och kontrollerar biobanksverksamheten samt upprätthåller ett offentligt, riksomfattande biobanksregister. Till registret insamlas uppgifter om biobanker som grundats i Finland, proverna som samlas hos dem och provernas förvaringsplatser. Till biobanksregistret insamlas även uppgifter om användbarheten av proverna och informationen med anknytning till dem samt om forskningsområden där proverna och informationen kan utnyttjas. Information är tillgänglig för alla och registret tjänar särskilt informationsutbudet för medborgare och forskare samt kontrollen av biobanksverksamheten. Variationsrik biobanksverksamhet Biobanksverksamheten är redan vid starten på väg att bli mycket mångsidig. Biobankerna som nu grundas kan indelas i omfattande kliniska biobanker, biobanker för stora kontrollmaterial och biobanker för snävare specialområden. Valvira har observerat att biobanksverksamheten utöver forskning alltmer strävar efter att integrera forskningen och resultaten av den i patientvården. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en separat expertgrupp för bedömning av verkställandet och inverkan av biobankslagen. Arbetsgruppen har behandlat problempunkter som observerats i biobankslagen och bedömt behov att ändra lagen. 13

14 Tillsyn minskar hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol Syftet med alkoholförvaltning är att minska hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter från alkohol. Valvira styr regionförvaltningsverken i deras verksamhet kring tillstånd och tillsyn för att säkra att verksamheten är enhetlig i hela landet. Målet för myndighetsverksamheten är att alkoholbranschens näringsidkare beaktar kraven som alkohollagstiftningen ställer på deras verksamhet så att aktörerna verkar på ett ansvarsfullt sätt. Tillsynsmyndigheterna breddar den riskbaserade alkoholkontrollen och stödjer tillståndsinnehavarnas egenkontroll. Valvira förebygger tillsammans med regionförvaltningsverken förekomsten av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet inom alkoholnäringen. Valvira är tillstånds- och tillsynsmyndighet för ärenden kring partiförsäljning, användning, tillverkning och import av alkohol. Valvira styr även alkoholproducenternas och importörernas egenkontroll. Syftet med tillsynen över produktionen och partiförsäljningen av alkoholdrycker är att kontrollera att produkternas konsistens, kvalitet och förpackningsmärkningar är lagenliga. Produktkontrollen säkrar att alkoholprodukterna på marknaden är trygga samt lagligt tillverkade och importerade. Regionförvaltningsverken är tillstånds- och tillsynsmyndigheter för ärenden om tillstånd för utskänkning och detaljförsäljning. Valvira för ett alkoholnäringsregister. På basis av informationen i registret beräknas bland annat uppgifter om total konsumtion av alkohol. Alkoholförvaltningens tillsynsprogram förenhetligar och förbättrar tillsynspraxis Alkoholförvaltningens riksomfattande tillsynsprogram gör tillsynsverksamheten mer systematisk. I tillsynsprogrammet definieras åtgärderna som förutsätts i målsättningarna som föreskrivs alkoholförvaltningen samt metoderna för inriktning av myndighetstillsynen på riskobjekt. Programmet styr den regionala tillståndsförvaltningen och tillsynen av utskänkning och detaljförsäljning av alkoholdrycker till enhetlig verksamhet och effektivt verkställande av alkohollagen. 14 Valvira styr regionförvaltningsverken i deras verksamhet kring tillstånd och tillsyn för att säkra att verksamheten är enhetlig i hela landet.

15 Valvira utformar i samarbete med regionförvaltningsverken ett tillsynsprogram för en programperiod på flera år som uppdateras årligen. Programmet är offentligt och finns att läsa på Valviras webbplats, vilket bidrar till att förbättra tillsynens effekt och transparens. Det riksomfattande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltning har följande tyngdpunkter tillsyn av ekonomisk pålitlighet utvecklande av riskbedömningar inspektionsverksamhet som stödjer egenkontrollen inom detaljförsäljningen myndighetssamarbete i tillsynen av detaljförsäljning större lokalt inflytande på bedömningar för utfärdande av tillstånd inspektionsverksamhet som stödjer egenkontrollen i restauranger med förlängd öppettid myndighetssamarbete vid tillsyn av grå ekonomi tillsynspraxis kring utpräglat berusade personer praxis för informationskontroller och riskbedömningar. Den virtuella världen ger fler tillsynsärenden kring alkoholreklam Huvudparten av reklamärenden om alkohol som behandlas vid Valvira handlar om starka alkoholdrycker. Alkohollagen föreskriver om principiellt förbud av reklam för starka alkoholdrycker. De sociala medierna har numera allt större relevans, reklamen har flyttats till webben och den virtuella världen. Detta har medfört att mängden anmälningar till Valvira om alkoholreklam har kraftigt ökat. Valvira styr alkoholnäringen till lagenlig verksamhet när aktörerna i branschen marknadsför alkoholdrycker och gör reklam för dem. Det finns ingående och kompletta anvisningar om alkoholreklam på Valviras webbplats. De innehåller beskrivningar med exempel på lagenlighet av varierande verksamhetsmodeller. Valvira är riksomfattande övervakare av reklamen för alkoholdrycker medan regionförvaltningsverken kontrollerar alkoholreklamen inom sina respektive områden. Beslut om alkoholreklam

16 Endast barnens bästa har betydelse vid adoptioner Principen i all adoptionsverksamhet är att de adopterade barnens bästa ställs främst. Adoptioner är sista alternativet att trygga välbefinnandet för barn som inte kan växa upp i egna familjer. Utgångspunkten vid internationell adoption är tillämpning av närhetsprincipen. Alla utvägar att vårda barn som behöver familjer ska utforskas först i barnens födelseland innan de överlämnas för adoption utomlands. Länder där barn överlämnas till adoption kan realisera allt mångsidigare barnskydd och stödja barnfamiljer. Behovet av att överlåta barn till internationell adoption minskar således hela tiden. Friska spädbarn och barn i krypåldern adopteras ofta i sitt födelseland. Konkurrensen om små barn för adoption ökar Antalet familjer i världen som önskar adoptionsbarn är avsevärt högre än antalet barn som ges för adoption. Skillnaden mellan antalet familjer som vill adoptera och antalet barn för adoption ökar hela tiden. Detta orsakar lätt osund konkurrens mellan länderna som tar emot barnen och kan leda till brott mot lagen. Internationella konventioner kräver att centralmyndigheterna för adoptioner samarbetar intimt med att förebygga lagstridig verksamhet och ingripa i tid i den. Adoptionsnämnden är som finsk centralmyndighet för adoptioner skyldig att kontrollera verksamheten och på så sätt förhindra olagliga adoptioner. De senare åren har antalet personer som söker om adoptionsbarn minskat i Finland. År 2013 beviljade adoptionsnämnden cirka 240 adoptionstillstånd, varav fyra var tillstånd för inhemsk adoption. Förlängda väntetider i överlämnande länder, adoptionskostnaderna och den lagstadgade maximala åldersgränsen för adoptionssökande begränsar sannolikt antalet sökande om adoption. 16

17 Tillståndsförfarandet säkrar barnens bästa. Adoptionsrådgivning för blivande adoptionsföräldrar Den som ämnar bli adoptionsförälder ska först kontakta socialväsendet i sin hemkommun för att få adoptionsrådgivning. Personer som önskar barn från utlandet ska dessutom avtala om internationell adoptionsservice med adoptionstjänstorgan som har beviljats verksamhetstillstånd av adoptionsnämnden. Efter rådgivningen och adoptionsservicen kan man söka om adoptionstillstånd av adoptionsnämnden. Vid adoptioner inom familjen behöver man inte söka om tillstånd. Numera är även inhemska adoptioner tillståndspliktiga. En domstol kan fastställa ett avtal om att upprätthålla kontakten mellan barnets en tidigare förälder och en adoptionsförälder om de har nått samförstånd om innehållet i avtalet och avtalet är förenligt med barnets bästa. Endast barnen har rättigheter Syftet med tillståndsförfarandet och adoptionsorganisationen är att trygga att rättigheterna för barnen som adopteras uppfylls. Därför kontrollerar såväl de som ger adoptionsservice som adoptionsnämnden att man inte har kunnat ordna med en familj i födelselandet för barnet, och att barnet som adopteras är föräldralöst eller att dess förälder har överlåtit barnet för adoption utan ersättningar eller annan osaklig påverkan. Vid adoptionsrådgivningen utreds garantier för att adoptionsföräldrarna är väl förberedda och kan sköta adoptionsbarnet upp till de tidigaste åren som vuxen. Den utredning om omständigheterna kring sökande om adoptionstillstånd och om personens motiv, hälsotillstånd och lämplighet att vara adoptionsförälder som utförs av parten som ger Adoptionsnämnden är en särskild expert-, tillstånds- adoptionsrådgivning har synnerligen stor betydelse. Sökandena och tillsynsmyndighet för kan anse sig ha rätt till adoption; man talar om adoptionsrätt. adoptionsärenden som Man ska dock minnas att ingen har subjektiv rätt till adoption av verkar vid Valvira. Adoptionsnämnden är både rätt till en familj där barnet får god vård och fostran. barn. Däremot har ett barn som inte kan växa upp i en egen familj centralmyndighet enligt Redan mindre tvivel om sökandens förmåga att klara att fostra Haagkonventionen och adoptionsbarn ska djärvt tas upp i utredningen eftersom endast nationell myndighet enligt rådgivaren har personlig kontakt med sökanden. I den här frågan Europarådets konvention. gällar att djärvhet är en möda som förebygger problem. 17

18 Adopterade barn landsvis Sydafrika Etiopien Filippinerna Indien Kenya Kina Colombia Thailand Ryssland Estland SAMMANLAGT * *Situationen den 20 december 2013 Adoptionsnämnden är en expert-, tillstånds- och tillsynsmyndighet för adoptionsärenden är en i Haag-konventionen om adoptioner avsedd centralmyndighet för adoptioner som svarar för verkställandet av konventionsförpliktelserna och för det internationella informationsutbyte och samarbete som verkställandet förutsätter (i synnerhet kontroll av utvecklingen och samarbete för att upptäcka missförhållanden i tid) är en i Europarådets adoptionskonvention avsedd nationell myndighet utfärdar verksamhetstillstånd till parter som erbjuder internationell adoptionsservice samt tillstånd för samarbete med utländska adoptionstjänstorgan kontrollerar parter som erbjuder internationell adoptionsservice utfärdar tillstånd till privata personer för adoption av barn ger domstolarna utlåtanden i frågor som gäller bestyrkande av adoptioner kontrollerar utvecklingen av adoptionsärenden och lämnar förslag om adoptionsfrågor samarbetar intimt med inhemska adoptionsaktörer verkar vid Valvira. 18

19 Våra strategiska riktlinjer Vi påtalar och förutser risker som påverkar befolkningens hälsa och välbefinnande och vi inriktar vårt arbete därefter. Vi bevakar särskilt deras rättigheter som inte själva kan försvara sina intressen. Vi samordnar tillsynen över social- och hälsovården och den styrning som behövs till en välfungerande helhet i hela landet. Vi främjar verksamhetsutövarnas egenkontroll så att den utvecklas till en verkningsfull form av tillsyn. Vi gör en aktiv insats inom EU och internationellt samarbete. Vi utför verksamhet som är kundcentrerad, av hög kvalitet och effektiv. Valvira är en uppskattad arbetsgivare.

20 AT-Julkaisutoimisto Oy / Vammalan kirjapaino 2014 PB 210, Helsingfors Fågelviksgränden 4, Helsingfors Telefon Telefax E-post: kirjaamo(at)valvira.fi 20

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Eviran ohje 1028/1 sv Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna Ansvarig person Auli Vaarala Sida/sidor 1 / 36 Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Årsredovisning 2013-12-31 RESULTATREDOVISNING. Årsredovisning 2013 1 (44)

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Årsredovisning 2013-12-31 RESULTATREDOVISNING. Årsredovisning 2013 1 (44) Årsredovisning 2013 1 (44) 2 (44) Innehåll Sid. Resultatredovisning 4 1. Verksamhet 4 1.1. Myndighetens bedömning av verksamheten - problemanalys 4 1.2 Antal adopterade m.m. 9 1.3 Beviljade, återkallade

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 Barn- och ungdomspolitiskt

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Barnombudsmannens årsbok 2009. Barnets rättigheter i två årtionden i Finland. Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5

Barnombudsmannens årsbok 2009. Barnets rättigheter i två årtionden i Finland. Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5 Barnombudsmannens årsbok 2009 Barnets rättigheter i två årtionden i Finland Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5 Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5 Barnets rättigheter i två årtionden

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer