Besöksplan Kristinehamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besöksplan Kristinehamn"

Transkript

1 Besöksplan Kristinehamn

2 3 Besöksplan Kristineham 2014

3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar vi någonstans? 6 Övergripande mål 6 Målsättningar och indikatorer 7 Effekt 7 Resultat 7 Vision, profil och positionering... 8 Vision för besöksdestinationen Kristinehamn 8 Profil 9 Position 10 Marknader och målgrupper Inledning varför behöver vi definiera marknader och målgrupper? 12 Kristinehamns prioriterade marknader närmarknad och nationellt 12 Kristinehamns prioriterade marknader utland 13 Målgrupper demografi 13 Målgrupper Nisch och intresse 13 Utbud produkter, tjänster och upplevelser Kristinehamns teman 14 Produktutveckling Produkt- & marknadsmatrisen 16 Vår affärsmodell för utveckling 17 Strategiska utvecklingsområden Område 1 utveckla våra sex teman 18 Område 2 marknadsföring och försäljning 20 Område 3 Information och tillgänglighet 20 Organisering Bakgrund centrala frågeställningar i turismorganisering 21 Roll och ansvarsfördelning 21 Roller och ansvar övriga aktörer 24 Samverkansmodell Kristinehamn 28 Slutord framförallt behövs Du 30 Besöksplan Kristineham

4 4 Besöksplan Kristineham 2014

5 Inledning Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? Grattis! Du som håller den här strategin i din hand är en viktig del i världens största och snabbast växande näring, besöksnäringen. Vi i Kristinehamn har bestämt oss för att dra nytta av och bidra till denna tillväxt. Idag står 5 % av jordens befolkning för 95 % av allt internationellt resande. Enligt alla prognoser kommer detta antal mer än fördubblas under det kommande decenniet. Enligt WTO (World Tourism Organisation) kommer den årliga tillväxttakten att vara mellan 5 8 %. Vilken annan näring kan ståta med detta? Inte nog med det, andra näringar som skapar tillväxt gör det ofta med begränsade sysselsättningseffekter besöksnäringen är den mest sysselsättningsintensiva av alla näringar. I Sverige har besöksnäringen årssysselsatta, vilket är mer än Sveriges tolv största företag har tillsammans. För att skapa ett nytt arbetstillfälle i besöksnäringen så krävs en ökad omsättning på ca 1 Mnkr, medan många andra branscher kräver en ökning på motsvarande 4 8 Mnkr. Ingångsjobb som stannar i Sverige Förutom detta är besöksnäringen ofta inkörsporten för ungdomar till arbetsmarknaden. Det är den näring som kan erbjuda störst variation av arbetstillfällen för människor med olika utbildningsbakgrund. Det är också den näring där flest utlandsfödda svenskar får sina första jobb. Inte minst viktigt, det är svårt att flytta produktionen utomlands. Ökande marknadsandelar och export Sverige har stärkt sin position som attraktivt turistland och jämfört med våra konkurrenter har vi tagit marknadsandelar de senaste åren. Den turistiska omsättningen i Sverige år 2012 var drygt 275 miljarder kr och vi har haft en tillväxt på mellan 6 8% per år. Vår turistiska export är 106 miljarder, vilket är mer än både trä & skogs-, järn & stål, fordons-, läkemedelsindustrin. Omsättningen fördubblas på 10 år I Sveriges nationella besöksstrategi är målsättningen att den turistiska omsättningen ska dubbleras från 2011 fram till år Exportandelen av detta ska tredubblas. Vilken utmaning och vilka möjligheter det ger för Sverige, Värmland och Kristinehamn! Det är vår övertygelse att Kristinehamn, med den här planen som grund och alla de förutsättningar vi har att samverka under ett gemensamt varumärke, kommer att tillhöra vinnarna i framtiden. Det kräver dock att vi kavlar upp ärmarna och krokar arm med varandra. Dokumentet du håller i har ett tydligt syfte det ska vara ett verktyg för att stärka Kristinehamns attraktions- och konkurrenskraft som destination, och därigenom bidra till en ökad tillväxt. Den ska underlätta för besöksnäringens aktörer att göra fler och bättre affärer och för Kristinehamns kommun att prioritera och fatta beslut i frågor som berör besöksnäringen. Besöksplanen har tagits fram av cirka 70 personer med representanter från Kristinehamns kommun (politiker och tjäntemän), Näringslivssamverkan, Kristinehamns närings- och föreningsliv. Under processen har ett antal möten ägt rum med styrgrupp, strategigrupp, referensgrupper och ett Advisory board. Besöksplan Kristineham

6 Nuläge och målsättningar Var startar vi någonstans? Vi kan glädjande nog konstatera att vi startar från en stark position. Besöksnäringen i Kristinehamn omsatte miljoner kronor, sysselsatte 265 personer omräknat i årsverken. Vi hade besökare i kommunen, och övernattningar på kommersiella boenden. Övergripande mål Den nationella strategin för besöksnäringen har lag upp ribban högt. Räknat från 2011 års siffror ska omsättningen i besöksnäringen nästan fördubblas till år För att lyckas med det målet behöver Sverige fler exportmogna produkter och destinationer som klarar en internationell målgrupps behov och efterfrågan. Kristinehamn kommer att vara en del av denna utveckling. Vårt övergripande mål med denna strategiplan är att: Kristinehamn ska dubblera turismomsättningen från 2013 till år 2020 (mätning via årlig HUI/TEM) Ska ha exportmognadskriterierns i fokus för vår utveckling Kristinehamn skall ha ökat aktivitetsdelen av turismkronan från 5% till 10% år 2020 (Mäts via HUI) 6 Besöksplan Kristineham 2014

7 Exportmognadskriterierna* (urval av de mest centrala) destinationen kan erbjuda 2 5 dagars helhetsupplevelse (bo, äta, göra, resa) destinationens erbjudande är samlat, paketerat och köpbart språkanpassad kommunikation destinationens tillgänglighet är god det finns en lokal organisation med tydligt mandat att representera destinationen gemensam prioritering av marknader och målgrupper finns en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en gemensam varumärkesplattform finns en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en gemensam varumärkesplattform HUI = HUI Research, TEM = Turist Ekonomisk Modell, SCB= Statistiska Centralbyrån, SCR = Sveriges Camping- & stugföretagares Riksorganisation Målsättningar och indikatorer Uppföljning och utvärdering är ett löpande arbete under genomförandet av vår strategi. Detta är ett arbete som måste ske i flera olika tidsperspektiv. I den här strategin så har vi satt år 2020 som tid för de flesta av våra målsättningar, inte minst för att Sveriges nationella besöksstrategi har den tidshorisonten. Region Värmlands Värmlandsstrategi och strategin för besöksnäringen i Värmland siktar likaså på år Effekt Destination Kristinehamn skall senast år 2020 Antalet kommersiella övernattningar ska uppgå till (Mätning och uppföljning via årlig beläggningsstatistik från SCB och SCR, Svenska gästhamnar) Öka från 200 till 300 sysselsatta i besöksnäringen (Årlig HUI-undersökning) 30 nya entreprenörer i besöksnäringen till år (Svenskt Näringslivs årliga undersökning) Kristinehamns attraktionskraft som besöksdestination skall stärkas! Indikatorer: Kännedom och attraktionskraft på den svenska marknaden (varumärkesundersökningar, You Gove) Medialt genomslag (Mätning via press och sociala medier ) Antal genomförda evenemang och konferenser (lokal statistik) Handelsindex, 110 för dagligvaror och 65 för sällanköpsvaror, (mäts via HUI) Resultat Graden av samverkan skall ha ökat, vilket vi mäter genom; Antal aktörer som engagerar sig i destinationens gemensamma aktiviteter och mötesforum (Mätning och uppföljning genom anmälningar till destinationsdagar, nätverksträffar och andra gemensamma arrangemang för besöksnäringen) Hur stora resurser (finansiella och personella) vi lägger på våra gemensamma marknadsföringsoch utvecklingsinsatser Antal nya produkter, erbjudanden och paket producerade i samverkan som är målgruppsanpassade och bokningsbara Kartläggning av våra besökare i form av gästundersökning. Vilka är de, syfte med besöket, vad gör de, var lägger de sina pengar, vad saknar de och hur upplever de kvaliteten? *Källa: Visit Sweden, Tillväxtverket och exportmognad.se Besöksplan Kristineham

8 Vision, profil och positionering Det finns en övergripande varumärkesplattform som tydliggör hur Kristinehamn ska stärka attraktionskraften som plats att; bo & leva, verka & etablera samt besöka. Besöksplanen är en konkretisering av varumärkesplattformen som visar hur besöksdestinationen Kristinehamn behöver agera och kommunicera för att locka ännu fler besökare. Vision för besöksdestinationen Kristinehamn Vi sade inledningsvis att det viktigaste för utveckling är att vi alla börjar dra åt samma håll i Kristinehamn. En av de första frågorna vi ställde oss i arbetet var därför vart vill vi?. Om planen skall vara en karta för framtiden måste den förses med ett stort rött kryss hit ska vi. Var vill vi befinna oss om några år? Vad ska vi tillsammans skapa? Det vi vill med Kristinehamn som besöksdestination har vi valt att kalla vår vision. Visionen ska uttrycka vår gemensamma bild av ett önskvärt framtida tillstånd. Det är vår interna ledstjärna för utvecklingen. Den skall ge oss kraft och riktning, men det är inget vi går och kommunicerar utåt. För att göra den tydlig för oss själva och andra har vi beskrivit hur det känns när vi kommit fram, och vad andra människor säger om oss då. Det är hit vi vill. Allt vi gör ska föra oss närmare visionen. Kristinehamn den sköna kuststaden mitt i landet med upplevelser året runt I visionen finns några ord som betyder mycket för oss som tagit fram den, och som vi hoppas ska kännas meningsfulla och utmanande för alla som är en del av besöksstaden Kristinehamn. Sköna; Kristinehamn är en skön plats, en fin upplevelse. En plats där kropp och själ mår väl. Vi skapar en känsla av välbefinnande. Vi är en ovanligt vacker del av vårt Värmland du sköna Kuststaden mitt i landet; Det är inte många platser som kan ståta med att ha en kust i inlandet, det är ännu färre som dessutom har en skärgård. Vi har tillgång till båda och dessutom har vi ett fantastiskt geografiskt läge, på vägen mellan två huvudstäder och på resan mot fjällen för vintergästerna från södra Sverige. Upplevelser året runt; Här är vår största utmaning. Vi behöver fler aktiviteter och resmål som ska locka våra besökare att komma under hela året. Vi behöver verkligen kraftsamla för att skapa fler upplevelser för våra målgrupper. Tillgänlighet och öppettider kommer att vara av största vikt. 8 Besöksplan Kristineham 2014

9 Profil Vår profil är vårt turistiska varumärke, det vi önskar att våra gäster skall förknippa oss med. Vad skulle vi känna stolthet över om våra gäster tänkte, tyckte och sa efter ett besök i Kristinehamn? När en fritidsresenär, såväl som en konferens- eller evenemangsarrangör skall välja destination, vad är det då som skall göra att valet faller på oss? Profilen skall bestå av ett antal värden som skall vara styrande för utvecklingen av våra erbjudanden, tjänster och agerande, likväl som vår marknadskommunikation. De ska, på ett kort och kärnfullt sätt, tala om hur vi ska uppnå visionen, och vad vi vill att vår destination ska kännetecknas av. Profilen ska ange varför gästerna ska besöka oss, vad som gör oss unika. Visionen och Profilen ska säkerställa helhetssynen allt som görs ska ligga i linje med dessa. Händelserikt & tillgängligt Värmländsk omtanke Genuint ( gôtt och littet ) Vänervatten, Kust & Skärgård Kärnvärden för Kristinehamns turistiska profil. Händelserikt & Tillgängligt Vi vill att våra besökare ska förknippas oss med att här händer det alltid något. Vi ska ha ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser kopplat till vår fantastiska natur, vår rika kultur och idrottsarenor. Vi har många spännande evenemang och där kust & skärgård är tillgängliga. Tillgänglighet är en viktig konkurrensfaktor, det behöver vara lätt att få information, boka, resa och besöka våra resmål och upplevelser. Värmländsk omtanke Värmland är känt för sitt värdskap, sina författare och berättare. Vi är stolta över vårt ursprung och att vi är en del av Värmland. I omtänksamheten ligger bemötandet, att vi har en god kunskap om vår plats och allt som finns att uppleva där. Vi vill överträffa våra gästers förväntningar. Genuint ( gôtt och littet ) Sveriges viktigast målgrupp, den globale resenären, reser gärna till platser som uppfattas som genina och som har en story att berätta. Det har vi! Det vill vi lyfta fram ännu mer genom vår dialekt, vår historia och kulturella särart. Vi människor reser ofta för att uppleva kontraster, om allt var som hemma, skulle det inte finnas någon anledning att resa bort. Vi har en relativt orörd natur, vi har en småstadskänsla som vi vill värna om och vi har Kristinehamnare som ambassadörer, värdar och guider. Vänervatten, Kust & Skärgård Vänern är Sveriges största och Europas tredje största insjö, ett innanhav med massor av natur- och kulturupplevelser. Att vara en kust och skärgårdskommun i inlandet är väldigt speciellt. Endast ca 8 % av jordens befolkning har tillgång till en skärgård och vår är dessutom ovanligt vacker och lätt att ta sig till. Vi behöver dock lyfta fram den ännu tydligare och göra det lättare att ta sig dit, utan egen båt. Vi behöver skapa fler aktiviteter, restauranger, bryggor och rastplatser. Skapa trevliga arrangemang och mötesplatser. Besöksplan Kristineham

10 Position Kristinehamns position ska uttrycka vår unicitet och våra starkaste konkurrensfördelar relativt andra platser. Här ska vi tydliggöra våra mervärden och kundnytta i mer konkreta termer, det speciella som vi vill lyfta fram som Kristinehamns attraktion och mervärde. I ett konkurrensperspektiv ska vår position vara en differentieringsfördel. Gentemot kunden ska den vara värdefull och kommunicerbar, gentemot en konkurrande destination ska den vara unik och svårimiterad. Positionen ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av våra erbjudanden. Kuststaden mitt i landet KULTUR & HISTORIA Järnets stad KUST & VATTEN Sötvattensskärgård IDROTT Tävlingar & Läger Händelserikt & Tillgänglingt Värmländsk omtanke Genuint ( gôtt och littet ) Vänervatten, Kust & Skärgård Våra starka konkurrensfördelar och därigenom de viktigaste byggstenarna i positionen är: Järnet, dess kulturhistoria och större kulturarrangemang Skärgården som naturmiljöer De nationella och internationella idrottsarrangemangen på våra arenor. Vi har valt ett antal kommuner att benchmarkara mot. De vi valt är; Karlstad Karlskoga Vänerkommunerna 10 Besöksplan Kristineham 2014

11 Besöksplan Kristineham

12 Marknader och målgrupper Inledning varför behöver vi definiera marknader och målgrupper? En viktig del av att skapa utveckling är att vi börjar betrakta Kristinehamn som en destination. Vi tjänar på att samverka och agera som en aktör för att kunna konkurrera med övriga destinationer och regioner. Precis som alla företag har destinationen Kristinehamn ett huvuduppdrag att föra ihop vårt utbud med efterfrågan. I vårt fall betyder det att våra aktörers erbjudanden (produkter och tjänster) skall matchas mot utvalda marknader och målgruppernas livsstil, behov och intressen. MARKNADEN PRIORITERADE MARKNADER PRIORITERADE MÅLGRUPPER MARKNADS- POSITION & IMAGE Våra gemensamma resurser för marknadsföring är begränsade och det är därför viktigt att vi prioriterar och fokuserar vår marknadsbearbetning till utvalda geografiska marknader och målgrupper som ger flest besökare till Kristinehamn i förhållande till insatsen. Våra val av marknader och målgrupper betyder inte att vi är ointresserade av besökare från andra områden eller att vi inte vill uppmuntra aktörer som har andra målgrupper och marknader än våra gemensamma. Vårt val av marknader och målgrupper handlar endast om hur vi kan få flest besökare till hela destinationen Kristinehamn med våra begränsade resurser, vilket därmed ska gynna hela destinationens utveckling och besöksnäringens alla aktörer. En destination kan på många sätt jämföras med en galleria. Det handlar mycket om att först få in kunderna i gallerian där sedan alla butiker exponeras tydligt och drar till sig kunder utifrån deras behov och önskemål. Kristinehamns prioriterade marknader närmarknad och nationellt Närmarknad: omkringliggande kommuner i Värmland och Örebro län Nationellt: triangeln Oslo Stockholm - Göteborg 12 Besöksplan Kristineham 2014

13 Kristinehamns prioriterade marknader utland Norge, Danmark, Tyskland och Holland är de nationaliteter som har störst potential. Dock krävs samarbete med Värmlands Bergslag och Visit Värmland Kina, tack vare upparbetade kontakter Kristinehamns prioriterade målgrupper demografi Aktiva familjer Whops (Wealthy, Healthy Older People) Mindre konferenser, ledningsgrupper som vill ha avskildhet Möten och konferenser för företag och organisationer med säte i Kristinehamn med omnejd Idrottsföreningar Definitioner av målgrupper Vi använder oss ovan av Visit Swedens målgruppsdefinitioner. Sverige har valt ut fyra segment. Dessa kallas för Active family, WHOP:s, DINK:s och Det globala företaget. I Kristinehamn prioriterar vi WHOP: s och Active family. Vitala äldre (WHOPs) WHOPs står för Wealthy Healthy Older People. Det är vitala och friska människor, oftast äldre par med utflugna barn. De ser resandet som en självklarhet och spenderar sina pengar på resor, nöjen, upplevelser samt unnar sig vardagens lyx. De vill uppleva naturen, gärna med en kombination av lättare aktiviteter med bra boende och vällagad mat. De är också kulturintresserade, vill besöka sevärdheter, genuina platser med en historia och uppleva den lokala stämningen. De söker ofta kunskap och vill lära sig nya saker. Active family Den aktiva familjen, lider ofta av för lite tid gemensamt. När semestern kommer vill man därför göra saker tillsammans, likväl som att det finns olika aktiviteter för alla familjemedlemmar. De har ett starkt intresse för natur- och kulturupplevelser, olika sportaktiviteter och vill uppleva den lokala stämningen. De reser gärna tillsammans med andra familjer och värdesätter stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. Målgrupper Nisch och intresse Nischade målgrupper består av potentiella besökare som har ett gemensamt intresse. Ofta är dessa lättare att nå då de läser samma media, går på specialarrangemang och mässor. Dessa är i bokstavsordning: Båtfolk (Sverige, Tyskland, Holland och Danmark) Fiske & jakt (Sverige, Tyskland, Holland och Finland) Fågelskådare (hela världen) Husbils- och camping (Sverige och Europa) Idrottsföreningar (Sverige) Konst- & kulturintresserade (Värmland och Örebro) Trädgårdsturism (Sverige och Norge) Vandring (Sverige och Tyskland) Besöksplan Kristineham

14 Utbud produkter, tjänster och upplevelser När det gäller vårt utbud i form av produkter och tjänster behöver vi bli tydligare och vassare. Vi måste ta fram fler bokningsbara, prissatta och paketerade erbjudanden för de marknader och målgrupper vi prioriterat. Här innebär det strategiska arbetet att bland annat identifiera vilka intresseburna teman vi i Kristinehamn har som naturliga förutsättningar att skapa tydliga, målgruppsanpassade erbjudanden inom. Människor reser idag allt mer utifrån sina intressen och värderingar och det måste vi beakta och underlätta för. Kristinehamns teman Genom tydliga teman kan vi också skapa reseanledningar under nya säsonger. Produktutvecklingen utgår ifrån målgruppernas behov och intressen. USP & PROFIL- BÄRARE TEMAN RESEANLEDNINGAR Paketerade, prisatta & bokningsbara erbjudanden KVALITETSSÄKRAT UTBUD TOTALT UTBUD Utbudspyramiden ovan har varit vår modell för strategiutvecklingen för hur vi ska tydliggöra Kristinehamn och vårt turistiska utbud. Pyramiden blir nu det verktyg för produktutveckling, paketering och marknadsföring som vi verkar efter. Vår utmaning är att skapa en rörelse uppåt i pyramiden, och gå till tydliga paketerade erbjudanden och ett utbud som är lätt för kunden att köpa. För att underlätta för våra potentiella besökare har vi valt att gruppera våra erbjudanden i sex övergripande teman. 14 Besöksplan Kristineham 2014

15 Teman Kristinehamns teman kan liknas vid våra affärsområden. Inom temana har vi förutsättningar att skapa attraktiva reseanledningar. Våra teman är: Friluftsliv & skärgård Kultur & historia Idrott Fritid på hjul Möten & konferenser Mat & måltid Friluftsliv och skärgård är destinationens huvudtema det är här vi har vår främsta unikitet och position. Profilbärare För varje tema finns också profilbärare de företeelser, produkter eller platser som idag gestaltar våra teman på ett bra sätt. Vi kan likna dessa vid de lockvaror som vi sätter i skyltfönstret och kan använda för att sälja in Kristinehamns övriga utbud. Profilbärarnas främsta uppgift är att skapa lyskraft och bygga bilden av Kristinehamn som en attraktiv besöksdestination. Profilbärarna ska ge publicitet samt ett ökat intresse för Kristinehamn. Profilbärarna ska också hjälpa till att lyfta fram det mindre kända. Det är mixen av våra profilbärare samt starka argument och budskap som gör oss unika. Vi vill gärna se fler profilbärare i Kristinehamns skyltfönster. Evenemang Evenemang är starka reseanledningar i sin egen rätt, men också viktiga marknadsföringskanaler för hela destinationen. De evenemang vi lyfter upp som en destinationsangelägenhet är de som drar besökare och skapar uppmärksamhet utanför vårt närområde, gärna nationellt eller internationellt. Evenemangen ska också stödja och stärka vår profil och position. Vi vill gärna se fler evenemang som stärker destinationen.. Besöksplan Kristineham

16 Produktutveckling Produkt- & marknadsmatrisen Som hjälpmedel för vår produktutveckling och paketering har vi sammanställt en preliminär PMmatris (produkt - & marknadsmatris) enligt nedan. Matrisen utgår från utbudspyramiden och är ett förtydligande av reseanledningar och teman samt vilka profilbärare som ska symbolisera och synliggöra teman för att skapa intresse och locka fler besökare till Kristinehamn. I modellen nedan har också tydliggjorts vilket tema vi ska marknadsföra mot respektive marknad och målgrupp. Tema Friluftsliv & skärgård Huvudtema Kultur & historia Idrott Fritid på hjul Möten & konferenser Mat & måltid Profilbärare Öluff Bojorten Turbåtarna Trolling Järnleden Gästhamnen Skärgården Båtliv Kristinehamns Konstmuseum Picassoskulpturen Kvarteret Vågen Bojorten Ölme Diversehandel Gustaf Fröding Niklasdams Trädgård Friidrottsarenan Skyttearenan Kristinehamn arena Fredrik Lööf Herrgårdscampingen Baggeruds Camping Kristinehamns Gästhamn Cabby Nordic Husbilar Husbilslandet Kristinehamns Conference Centre Statt Kristinehamn Ölme prästgård Presteruds herrgård Kristinehamn Arena Ölme prästgård Gårdsbutiker Nässundets station Wermlands brygghus Sockerslottet Evenemang Fritidsmässan Poker run Vänern Vänerveckan Piratpaket Sommarteater Kulturkalaset Fastingen Teknikdagen Bluesfestivalen Kulturevenemang av klass nationell karaktär Idrottsevenemang Rolls Royce Womens Cup Idrottsevenemang av klass nationell och internationell karraktär Fritidsmässan Husbilsträffarna Matmarknaden Honungsfestivalen Marknader Närområdet Triangeln Tyskland Nederländerna Närområde Triangeln Sverige Norden inom specifika arrangemang Värmland & Närke Mälardalen, Västra Götaland Småland Norge, Oslo, Akershus, Östfold, Hedmark Närområdet Närområdet Målgrupper WHOPS Active Family Nischade WHOPS Active Family vid evenemang Föreningar Idrottsförbund WHOPS, Active famliy CC, SCC, NCC, DCU, ANWB, ADAC Klubbar/nätverk för husvagn/husbil. Mindre grupper Organisationer Föreniingar Alla Kurser PM-matrisen. Kriterier och definitioner för profilbärare och evenemang finns ovan. PM-matrisen blir ett viktigt verktyg för alla oss som arbetar i besöksnäringen. Den ska underlätta för oss när vi ska tillgängligöra vårt befintliga utbud och vägledande för produktutveckling och marknadsföring. Målet är att innehållet i matrisen ska förändras, tack vare konsekvent arbete med produktutveckling innehållet är en ögonblicksbild Besöksplan Kristineham 2014

17 Vår affärsmodell för utveckling Genom att kombinera de båda modellerna får vi vår modell för hur vi ska göra fler och bättre affärer i besöksnäringen i Kristinehamn. I marknadsdelen måste vi stärka vår kommunikation med utvalda marknader och målgrupper. Detta möjliggörs dock genom arbetet i den nedre produktdelen av modellen bara genom att skapa tydliga erbjudanden och reseanledningar som går att köpa har vi något att kommunicera och skapa media och uppmärksamhet runt. MARKNADEN PRIORITERADE MARKNADER PRIORITERADE MÅLGRUPPER MARKNADS- POSITION & IMAGE PROFIL USP & PROFIL- BÄRARE TEMAN RESEANLEDNINGAR Paketerade, prisatta & bokningsbara erbjudanden KVALITETSSÄKRAT UTBUD TOTALT UTBUD Besöksplan Kristineham

18 Strategiska utvecklingsområden För att vi skall nå vår vision och kunna realisera strategin så har vi identifierat ett antal utvecklingsområden som är extra viktiga. Vi kallar dom våra strategiska utvecklingsområden.vi kommer inte att kunna göra allt samtidigt, vi måste gemensamt prioritera vilka saker vi vill och mäktar med attt genomföra under kommande period. Vår ambition är att träffas en gång per år för att utvärdera föregående år och prioritera marknads- och utvecklingsinsatser för kommande år. Område 1 utveckla våra sex teman En av de viktigaste utmaningarna för att uppnå våra högt ställda mål för besöksnäringen är att utveckla fler reseanledningar och attraktiva erbjudanden. Marknads- och utbudsmatrisen är ett verktyg som nu måste fyllas på med bokningsbara upplevelser. För att klara denna utmaning har vi identifierat några viktiga utvecklingsområden inom respektive tema och för vår position. 1 Friluftsliv & Skärgård, fokus båtliv & Skärgård Turbåtstrafiken, fler turbåtar, turer och angöringsplatser, alla dagar Fler restauranger ute i skärgården Utveckla Vålösundssträckan med båtmack och toaletter och Picassoudden Utveckla aktiviteter under Vänerveckan Båtliv till centrum inklusive turbåtstrafik Fler aktiviteter; spontanidrott (strandtennis, beachvolley, boule mm), havskajaker, kanoter, segling, surfning etc Kulturevenemang i skärgården Gångväg mellan Herrgårdscampingen och centrum 2 Kultur & historia, fokus Picasso och Järnets historia Synliggör Järnet och människorna runt det och dess betydelse för vår stads utveckling Stångjärnet skall lyftas fram i utsmyckning, utställningar och story telling Upplevelsecentra Vågen Utveckla Fastingen, Back 2 the roots Bojorten Järnleden Kristinehamns Konstmuseum och Christina teaterns utbud ska utvecklas och utökas Mariebergsområdet ska utvecklas till en kulturell multiarena Rundturer i järnets tecken Stärk Picassotema med olika aktiviteter Utveckla konceptet Stadsvandring och guideverksamhet Utveckla sjösystemet Bergslagskanalen i samverkan med Vämlands Bergslag 18 Besöksplan Kristineham 2014

19 3 Idrott Koordinera deras verksamheter, stärk samverkan sinsemellan och med andra aktörer (hotell restaurangen etc) De resurs- och stödfunktioner som planeras i Roll och ansvar ska också stödja föreningslivets evenemang och stärka dessa ur besöksperspektivet. Inventera anläggningarna för att kunna utveckla och profilera dem Marknadsför Kristinehamn och vårt övriga utbud i samband med idrottsevenemang, cuper etc. Kupphäfte, med rabatter på handel, restauranger m fl Paketering av evenemang med andra aktörer Besöksplan Kristineham 2014 Fritid på hjul Vi behöver sätta tillväxt i fokus och tydliggöra den ömsesidiga nyttan/ mervärdet i samarbetet Utveckla en strategisk samverkan mellan tillverkare, återförsäljare, serviceföretag och företag inom besöksnäringen för att stärka klustret och tillvarata synergieffekterna Utveckla Fritidsmässan genom att få alla intressenter att tillsammans lyfta Fritid på hjul som företeelse och fokusområde för Kristinehamn Skapa mötesplatser mellan intressenterna för samarbete, med ömsesidig affärsnytta i fokus Utveckla attraktiva showrooms och utveckla fler kringtjänster till technical visits Erbjud kringtjänster till de som kommer hit för att serva sina husbilar och husvagnar så att de stannar längre och konsumerar mer Möten & Konferenser Analysera och utveckla de arenor som finns Paketering och försäljning Paketering av friluftsaktiviteter Merförsäljning vid arrangemang (bygg på Kulturkalaset) Kickoff-erbjudanden i samverkan Engagera aktörerna i samverkan Markera tillgängligheten (tåg och kommunikationer) Grupper upp till 100 personer största målgrupp Dialog med lokala företag för att lägga konferenser och boenden lokalt. Dialog med kommunen att i största mån lägga konferenser och boende lokalt. Ändra mentaliteten hos våra aktörer Organisation som hjälper till att sälja in Kristinehamn som konferensstad Samverka med de andra teman för att skapa konferenser och möten. Mat & Måltid Utveckla bokningsbara erbjudanden/paket där mat och måltidsupplevelser utgör en viktig del Stärka våra huvudteman genom att addera måltidsupplevelser med Värmländska och lokalproducerade produkter Utveckla våra matmarknader, fler värmländska producenter och besökare Ta fram koncept för matresor genom kombination med kultur, storytelling, matvandringar etc Utvidga våra öppettider. I ett första skede genom att vara öppna 7 dagar i veckan under juli Vi ska fokusera på Whops och matintresserade som är här pga något av våra andra huvudteman Ökad tillgänglighet och öppettider (året runt) 19

20 Område 2 marknadsföring och försäljning Vi har begränsade resurser och måste vara smartare än de konkurrerande destinationer som har betydligt större resurser. Det viktigaste är dock att vi blir bättre på att samordna våra resurser och kanalisera dem på ett klokt sätt. Det är ett oerhört brus därute och konkurrensen är hård. Vi vill gå tillbaka till metaforen om gallerian. Först måste vi få de potentiella besökarna att välja gallerian Kristinehamn. Det är här vi måste lägga de största resurserna, sedan skall vi locka dem att besöka så många butiker som möjligt. Det måste också bli enkelt att köpa våra produkter och reseanledningar. Stärk imagemarknadsföringen, profilera och positionera varumärket och destinationen Stärkt produktmarknadsföring, genom att lyfta fram våra teman, profilbärare och bokningsbara erbjudanden (via hemsida, sociala media och print) Samverka aktivt med Visit Värmland och Värmlands Bergslag m fl Tillsammans med Karlstads kommun (turism) se över vår gemensamma webb och förenkla bokningsfunktionen så att den underlättar för paketering Utveckla relationsmarknadsföringen genom gemensamt kundregister och CRM-system (system för hur vi kan rikta vår kommunikation till våra olika besökare så att de känner sig utvalda och vill återkomma till oss) Område 3 Information och tillgänglighet Stora delar av Kristinehamns utbud är idag dolt eller svåråtkomligt för besökare. Baserat på strategiplanen behöver en utbudsinventering och scanning göras för att samla och synliggöra det som finns idag. Skapa system för att alla som möter våra besökare skall ha kunskap och information om vad som finns att göra Utveckla skyltning och utsmyckning på strategiska platser så att förbipasserande och besökare tydligt ser att vi är en skärgårdskommun, med kultur och idrottsfokus. Gör en rastplats vid backen (på E18) med utsikt över stad och vatten Snygga till infarterna Öka tillgänglighet och synlighet till vårt vatten (siktgator, utkikstorn mm) 20 Besöksplan Kristineham 2014

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Turismstrategi. för Falkenberg 2012 2022

Turismstrategi. för Falkenberg 2012 2022 Turismstrategi för Falkenberg 2012 2022 Denna strategi initierades av Falkenbergs Turist AB som i en skrivelse till Falkenbergs kommun önskade att kommunen skulle ta initiativet till att bilda en grupp

Läs mer

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN 6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN Tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Kommunala organisationens tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Samhällets tankar om optimal organisering

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Foto: Sofia Ernerot Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Illustrationer: Sarahs

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Östergötlands besöksnäringsstrategi

Östergötlands besöksnäringsstrategi Östergötlands besöksnäringsstrategi www.regionostergotland.se 1 Östergötlands besöksnäringsstrategi Besöksnäringen är speciell. Det finns få aktörer som ensamma står som anledning till besöket och själva

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen 2017-03-31 Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller vad vi

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/339 2013-08-13 Kommunstyrelsen Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser 1 Foto: Sandra Lee Pettersson Ju fler kockar desto bättre soppa 2 Ju fler kockar desto

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

DESTINATIONSDAGEN 2014 STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

DESTINATIONSDAGEN 2014 STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN DESTINATIONSDAGEN 2014 STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN DET GÅR BRA FÖR UPPSALA UPPSALA VÄXER 2030-250 000 2050-350 000 Näringslivet växer Låg arbetslöshet Bostäder byggs Det nya hållbara Uppsala Utmaningar

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Vill du också ta del av en positiv utveckling?

Vill du också ta del av en positiv utveckling? 2 Vill du också ta del av en positiv utveckling? Tio procent av jordens befolkning står idag för hälften av allt resande. Men enligt alla prognoser kommer fler människor att börja upptäcka världen omkring

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020 BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI För Gävleborg 2009-2020 1 2 Vill du också ta del av en positiv utveckling? Tio procent av jordens befolkning står idag för hälften av allt resande. Men enligt alla prognoser kommer

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Turismindustrin, Trender & omvärlden

Turismindustrin, Trender & omvärlden Turismindustrin, Trender & omvärlden 4 Turismen är världens största näring Turismen, världens största och snabbast växande näring Idag står 5% av världens befolkning för 95% av resandet Enligt WTO kommer

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Första förslag på Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna FJÄLLBACKA Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia Vilka vi är Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna Svensk Turism Medverka till att utveckla minst 20 nya exportmogna

Läs mer