Besöksplan Kristinehamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besöksplan Kristinehamn"

Transkript

1 Besöksplan Kristinehamn

2 3 Besöksplan Kristineham 2014

3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar vi någonstans? 6 Övergripande mål 6 Målsättningar och indikatorer 7 Effekt 7 Resultat 7 Vision, profil och positionering... 8 Vision för besöksdestinationen Kristinehamn 8 Profil 9 Position 10 Marknader och målgrupper Inledning varför behöver vi definiera marknader och målgrupper? 12 Kristinehamns prioriterade marknader närmarknad och nationellt 12 Kristinehamns prioriterade marknader utland 13 Målgrupper demografi 13 Målgrupper Nisch och intresse 13 Utbud produkter, tjänster och upplevelser Kristinehamns teman 14 Produktutveckling Produkt- & marknadsmatrisen 16 Vår affärsmodell för utveckling 17 Strategiska utvecklingsområden Område 1 utveckla våra sex teman 18 Område 2 marknadsföring och försäljning 20 Område 3 Information och tillgänglighet 20 Organisering Bakgrund centrala frågeställningar i turismorganisering 21 Roll och ansvarsfördelning 21 Roller och ansvar övriga aktörer 24 Samverkansmodell Kristinehamn 28 Slutord framförallt behövs Du 30 Besöksplan Kristineham

4 4 Besöksplan Kristineham 2014

5 Inledning Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? Grattis! Du som håller den här strategin i din hand är en viktig del i världens största och snabbast växande näring, besöksnäringen. Vi i Kristinehamn har bestämt oss för att dra nytta av och bidra till denna tillväxt. Idag står 5 % av jordens befolkning för 95 % av allt internationellt resande. Enligt alla prognoser kommer detta antal mer än fördubblas under det kommande decenniet. Enligt WTO (World Tourism Organisation) kommer den årliga tillväxttakten att vara mellan 5 8 %. Vilken annan näring kan ståta med detta? Inte nog med det, andra näringar som skapar tillväxt gör det ofta med begränsade sysselsättningseffekter besöksnäringen är den mest sysselsättningsintensiva av alla näringar. I Sverige har besöksnäringen årssysselsatta, vilket är mer än Sveriges tolv största företag har tillsammans. För att skapa ett nytt arbetstillfälle i besöksnäringen så krävs en ökad omsättning på ca 1 Mnkr, medan många andra branscher kräver en ökning på motsvarande 4 8 Mnkr. Ingångsjobb som stannar i Sverige Förutom detta är besöksnäringen ofta inkörsporten för ungdomar till arbetsmarknaden. Det är den näring som kan erbjuda störst variation av arbetstillfällen för människor med olika utbildningsbakgrund. Det är också den näring där flest utlandsfödda svenskar får sina första jobb. Inte minst viktigt, det är svårt att flytta produktionen utomlands. Ökande marknadsandelar och export Sverige har stärkt sin position som attraktivt turistland och jämfört med våra konkurrenter har vi tagit marknadsandelar de senaste åren. Den turistiska omsättningen i Sverige år 2012 var drygt 275 miljarder kr och vi har haft en tillväxt på mellan 6 8% per år. Vår turistiska export är 106 miljarder, vilket är mer än både trä & skogs-, järn & stål, fordons-, läkemedelsindustrin. Omsättningen fördubblas på 10 år I Sveriges nationella besöksstrategi är målsättningen att den turistiska omsättningen ska dubbleras från 2011 fram till år Exportandelen av detta ska tredubblas. Vilken utmaning och vilka möjligheter det ger för Sverige, Värmland och Kristinehamn! Det är vår övertygelse att Kristinehamn, med den här planen som grund och alla de förutsättningar vi har att samverka under ett gemensamt varumärke, kommer att tillhöra vinnarna i framtiden. Det kräver dock att vi kavlar upp ärmarna och krokar arm med varandra. Dokumentet du håller i har ett tydligt syfte det ska vara ett verktyg för att stärka Kristinehamns attraktions- och konkurrenskraft som destination, och därigenom bidra till en ökad tillväxt. Den ska underlätta för besöksnäringens aktörer att göra fler och bättre affärer och för Kristinehamns kommun att prioritera och fatta beslut i frågor som berör besöksnäringen. Besöksplanen har tagits fram av cirka 70 personer med representanter från Kristinehamns kommun (politiker och tjäntemän), Näringslivssamverkan, Kristinehamns närings- och föreningsliv. Under processen har ett antal möten ägt rum med styrgrupp, strategigrupp, referensgrupper och ett Advisory board. Besöksplan Kristineham

6 Nuläge och målsättningar Var startar vi någonstans? Vi kan glädjande nog konstatera att vi startar från en stark position. Besöksnäringen i Kristinehamn omsatte miljoner kronor, sysselsatte 265 personer omräknat i årsverken. Vi hade besökare i kommunen, och övernattningar på kommersiella boenden. Övergripande mål Den nationella strategin för besöksnäringen har lag upp ribban högt. Räknat från 2011 års siffror ska omsättningen i besöksnäringen nästan fördubblas till år För att lyckas med det målet behöver Sverige fler exportmogna produkter och destinationer som klarar en internationell målgrupps behov och efterfrågan. Kristinehamn kommer att vara en del av denna utveckling. Vårt övergripande mål med denna strategiplan är att: Kristinehamn ska dubblera turismomsättningen från 2013 till år 2020 (mätning via årlig HUI/TEM) Ska ha exportmognadskriterierns i fokus för vår utveckling Kristinehamn skall ha ökat aktivitetsdelen av turismkronan från 5% till 10% år 2020 (Mäts via HUI) 6 Besöksplan Kristineham 2014

7 Exportmognadskriterierna* (urval av de mest centrala) destinationen kan erbjuda 2 5 dagars helhetsupplevelse (bo, äta, göra, resa) destinationens erbjudande är samlat, paketerat och köpbart språkanpassad kommunikation destinationens tillgänglighet är god det finns en lokal organisation med tydligt mandat att representera destinationen gemensam prioritering av marknader och målgrupper finns en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en gemensam varumärkesplattform finns en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en gemensam varumärkesplattform HUI = HUI Research, TEM = Turist Ekonomisk Modell, SCB= Statistiska Centralbyrån, SCR = Sveriges Camping- & stugföretagares Riksorganisation Målsättningar och indikatorer Uppföljning och utvärdering är ett löpande arbete under genomförandet av vår strategi. Detta är ett arbete som måste ske i flera olika tidsperspektiv. I den här strategin så har vi satt år 2020 som tid för de flesta av våra målsättningar, inte minst för att Sveriges nationella besöksstrategi har den tidshorisonten. Region Värmlands Värmlandsstrategi och strategin för besöksnäringen i Värmland siktar likaså på år Effekt Destination Kristinehamn skall senast år 2020 Antalet kommersiella övernattningar ska uppgå till (Mätning och uppföljning via årlig beläggningsstatistik från SCB och SCR, Svenska gästhamnar) Öka från 200 till 300 sysselsatta i besöksnäringen (Årlig HUI-undersökning) 30 nya entreprenörer i besöksnäringen till år (Svenskt Näringslivs årliga undersökning) Kristinehamns attraktionskraft som besöksdestination skall stärkas! Indikatorer: Kännedom och attraktionskraft på den svenska marknaden (varumärkesundersökningar, You Gove) Medialt genomslag (Mätning via press och sociala medier ) Antal genomförda evenemang och konferenser (lokal statistik) Handelsindex, 110 för dagligvaror och 65 för sällanköpsvaror, (mäts via HUI) Resultat Graden av samverkan skall ha ökat, vilket vi mäter genom; Antal aktörer som engagerar sig i destinationens gemensamma aktiviteter och mötesforum (Mätning och uppföljning genom anmälningar till destinationsdagar, nätverksträffar och andra gemensamma arrangemang för besöksnäringen) Hur stora resurser (finansiella och personella) vi lägger på våra gemensamma marknadsföringsoch utvecklingsinsatser Antal nya produkter, erbjudanden och paket producerade i samverkan som är målgruppsanpassade och bokningsbara Kartläggning av våra besökare i form av gästundersökning. Vilka är de, syfte med besöket, vad gör de, var lägger de sina pengar, vad saknar de och hur upplever de kvaliteten? *Källa: Visit Sweden, Tillväxtverket och exportmognad.se Besöksplan Kristineham

8 Vision, profil och positionering Det finns en övergripande varumärkesplattform som tydliggör hur Kristinehamn ska stärka attraktionskraften som plats att; bo & leva, verka & etablera samt besöka. Besöksplanen är en konkretisering av varumärkesplattformen som visar hur besöksdestinationen Kristinehamn behöver agera och kommunicera för att locka ännu fler besökare. Vision för besöksdestinationen Kristinehamn Vi sade inledningsvis att det viktigaste för utveckling är att vi alla börjar dra åt samma håll i Kristinehamn. En av de första frågorna vi ställde oss i arbetet var därför vart vill vi?. Om planen skall vara en karta för framtiden måste den förses med ett stort rött kryss hit ska vi. Var vill vi befinna oss om några år? Vad ska vi tillsammans skapa? Det vi vill med Kristinehamn som besöksdestination har vi valt att kalla vår vision. Visionen ska uttrycka vår gemensamma bild av ett önskvärt framtida tillstånd. Det är vår interna ledstjärna för utvecklingen. Den skall ge oss kraft och riktning, men det är inget vi går och kommunicerar utåt. För att göra den tydlig för oss själva och andra har vi beskrivit hur det känns när vi kommit fram, och vad andra människor säger om oss då. Det är hit vi vill. Allt vi gör ska föra oss närmare visionen. Kristinehamn den sköna kuststaden mitt i landet med upplevelser året runt I visionen finns några ord som betyder mycket för oss som tagit fram den, och som vi hoppas ska kännas meningsfulla och utmanande för alla som är en del av besöksstaden Kristinehamn. Sköna; Kristinehamn är en skön plats, en fin upplevelse. En plats där kropp och själ mår väl. Vi skapar en känsla av välbefinnande. Vi är en ovanligt vacker del av vårt Värmland du sköna Kuststaden mitt i landet; Det är inte många platser som kan ståta med att ha en kust i inlandet, det är ännu färre som dessutom har en skärgård. Vi har tillgång till båda och dessutom har vi ett fantastiskt geografiskt läge, på vägen mellan två huvudstäder och på resan mot fjällen för vintergästerna från södra Sverige. Upplevelser året runt; Här är vår största utmaning. Vi behöver fler aktiviteter och resmål som ska locka våra besökare att komma under hela året. Vi behöver verkligen kraftsamla för att skapa fler upplevelser för våra målgrupper. Tillgänlighet och öppettider kommer att vara av största vikt. 8 Besöksplan Kristineham 2014

9 Profil Vår profil är vårt turistiska varumärke, det vi önskar att våra gäster skall förknippa oss med. Vad skulle vi känna stolthet över om våra gäster tänkte, tyckte och sa efter ett besök i Kristinehamn? När en fritidsresenär, såväl som en konferens- eller evenemangsarrangör skall välja destination, vad är det då som skall göra att valet faller på oss? Profilen skall bestå av ett antal värden som skall vara styrande för utvecklingen av våra erbjudanden, tjänster och agerande, likväl som vår marknadskommunikation. De ska, på ett kort och kärnfullt sätt, tala om hur vi ska uppnå visionen, och vad vi vill att vår destination ska kännetecknas av. Profilen ska ange varför gästerna ska besöka oss, vad som gör oss unika. Visionen och Profilen ska säkerställa helhetssynen allt som görs ska ligga i linje med dessa. Händelserikt & tillgängligt Värmländsk omtanke Genuint ( gôtt och littet ) Vänervatten, Kust & Skärgård Kärnvärden för Kristinehamns turistiska profil. Händelserikt & Tillgängligt Vi vill att våra besökare ska förknippas oss med att här händer det alltid något. Vi ska ha ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser kopplat till vår fantastiska natur, vår rika kultur och idrottsarenor. Vi har många spännande evenemang och där kust & skärgård är tillgängliga. Tillgänglighet är en viktig konkurrensfaktor, det behöver vara lätt att få information, boka, resa och besöka våra resmål och upplevelser. Värmländsk omtanke Värmland är känt för sitt värdskap, sina författare och berättare. Vi är stolta över vårt ursprung och att vi är en del av Värmland. I omtänksamheten ligger bemötandet, att vi har en god kunskap om vår plats och allt som finns att uppleva där. Vi vill överträffa våra gästers förväntningar. Genuint ( gôtt och littet ) Sveriges viktigast målgrupp, den globale resenären, reser gärna till platser som uppfattas som genina och som har en story att berätta. Det har vi! Det vill vi lyfta fram ännu mer genom vår dialekt, vår historia och kulturella särart. Vi människor reser ofta för att uppleva kontraster, om allt var som hemma, skulle det inte finnas någon anledning att resa bort. Vi har en relativt orörd natur, vi har en småstadskänsla som vi vill värna om och vi har Kristinehamnare som ambassadörer, värdar och guider. Vänervatten, Kust & Skärgård Vänern är Sveriges största och Europas tredje största insjö, ett innanhav med massor av natur- och kulturupplevelser. Att vara en kust och skärgårdskommun i inlandet är väldigt speciellt. Endast ca 8 % av jordens befolkning har tillgång till en skärgård och vår är dessutom ovanligt vacker och lätt att ta sig till. Vi behöver dock lyfta fram den ännu tydligare och göra det lättare att ta sig dit, utan egen båt. Vi behöver skapa fler aktiviteter, restauranger, bryggor och rastplatser. Skapa trevliga arrangemang och mötesplatser. Besöksplan Kristineham

10 Position Kristinehamns position ska uttrycka vår unicitet och våra starkaste konkurrensfördelar relativt andra platser. Här ska vi tydliggöra våra mervärden och kundnytta i mer konkreta termer, det speciella som vi vill lyfta fram som Kristinehamns attraktion och mervärde. I ett konkurrensperspektiv ska vår position vara en differentieringsfördel. Gentemot kunden ska den vara värdefull och kommunicerbar, gentemot en konkurrande destination ska den vara unik och svårimiterad. Positionen ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av våra erbjudanden. Kuststaden mitt i landet KULTUR & HISTORIA Järnets stad KUST & VATTEN Sötvattensskärgård IDROTT Tävlingar & Läger Händelserikt & Tillgänglingt Värmländsk omtanke Genuint ( gôtt och littet ) Vänervatten, Kust & Skärgård Våra starka konkurrensfördelar och därigenom de viktigaste byggstenarna i positionen är: Järnet, dess kulturhistoria och större kulturarrangemang Skärgården som naturmiljöer De nationella och internationella idrottsarrangemangen på våra arenor. Vi har valt ett antal kommuner att benchmarkara mot. De vi valt är; Karlstad Karlskoga Vänerkommunerna 10 Besöksplan Kristineham 2014

11 Besöksplan Kristineham

12 Marknader och målgrupper Inledning varför behöver vi definiera marknader och målgrupper? En viktig del av att skapa utveckling är att vi börjar betrakta Kristinehamn som en destination. Vi tjänar på att samverka och agera som en aktör för att kunna konkurrera med övriga destinationer och regioner. Precis som alla företag har destinationen Kristinehamn ett huvuduppdrag att föra ihop vårt utbud med efterfrågan. I vårt fall betyder det att våra aktörers erbjudanden (produkter och tjänster) skall matchas mot utvalda marknader och målgruppernas livsstil, behov och intressen. MARKNADEN PRIORITERADE MARKNADER PRIORITERADE MÅLGRUPPER MARKNADS- POSITION & IMAGE Våra gemensamma resurser för marknadsföring är begränsade och det är därför viktigt att vi prioriterar och fokuserar vår marknadsbearbetning till utvalda geografiska marknader och målgrupper som ger flest besökare till Kristinehamn i förhållande till insatsen. Våra val av marknader och målgrupper betyder inte att vi är ointresserade av besökare från andra områden eller att vi inte vill uppmuntra aktörer som har andra målgrupper och marknader än våra gemensamma. Vårt val av marknader och målgrupper handlar endast om hur vi kan få flest besökare till hela destinationen Kristinehamn med våra begränsade resurser, vilket därmed ska gynna hela destinationens utveckling och besöksnäringens alla aktörer. En destination kan på många sätt jämföras med en galleria. Det handlar mycket om att först få in kunderna i gallerian där sedan alla butiker exponeras tydligt och drar till sig kunder utifrån deras behov och önskemål. Kristinehamns prioriterade marknader närmarknad och nationellt Närmarknad: omkringliggande kommuner i Värmland och Örebro län Nationellt: triangeln Oslo Stockholm - Göteborg 12 Besöksplan Kristineham 2014

13 Kristinehamns prioriterade marknader utland Norge, Danmark, Tyskland och Holland är de nationaliteter som har störst potential. Dock krävs samarbete med Värmlands Bergslag och Visit Värmland Kina, tack vare upparbetade kontakter Kristinehamns prioriterade målgrupper demografi Aktiva familjer Whops (Wealthy, Healthy Older People) Mindre konferenser, ledningsgrupper som vill ha avskildhet Möten och konferenser för företag och organisationer med säte i Kristinehamn med omnejd Idrottsföreningar Definitioner av målgrupper Vi använder oss ovan av Visit Swedens målgruppsdefinitioner. Sverige har valt ut fyra segment. Dessa kallas för Active family, WHOP:s, DINK:s och Det globala företaget. I Kristinehamn prioriterar vi WHOP: s och Active family. Vitala äldre (WHOPs) WHOPs står för Wealthy Healthy Older People. Det är vitala och friska människor, oftast äldre par med utflugna barn. De ser resandet som en självklarhet och spenderar sina pengar på resor, nöjen, upplevelser samt unnar sig vardagens lyx. De vill uppleva naturen, gärna med en kombination av lättare aktiviteter med bra boende och vällagad mat. De är också kulturintresserade, vill besöka sevärdheter, genuina platser med en historia och uppleva den lokala stämningen. De söker ofta kunskap och vill lära sig nya saker. Active family Den aktiva familjen, lider ofta av för lite tid gemensamt. När semestern kommer vill man därför göra saker tillsammans, likväl som att det finns olika aktiviteter för alla familjemedlemmar. De har ett starkt intresse för natur- och kulturupplevelser, olika sportaktiviteter och vill uppleva den lokala stämningen. De reser gärna tillsammans med andra familjer och värdesätter stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. Målgrupper Nisch och intresse Nischade målgrupper består av potentiella besökare som har ett gemensamt intresse. Ofta är dessa lättare att nå då de läser samma media, går på specialarrangemang och mässor. Dessa är i bokstavsordning: Båtfolk (Sverige, Tyskland, Holland och Danmark) Fiske & jakt (Sverige, Tyskland, Holland och Finland) Fågelskådare (hela världen) Husbils- och camping (Sverige och Europa) Idrottsföreningar (Sverige) Konst- & kulturintresserade (Värmland och Örebro) Trädgårdsturism (Sverige och Norge) Vandring (Sverige och Tyskland) Besöksplan Kristineham

14 Utbud produkter, tjänster och upplevelser När det gäller vårt utbud i form av produkter och tjänster behöver vi bli tydligare och vassare. Vi måste ta fram fler bokningsbara, prissatta och paketerade erbjudanden för de marknader och målgrupper vi prioriterat. Här innebär det strategiska arbetet att bland annat identifiera vilka intresseburna teman vi i Kristinehamn har som naturliga förutsättningar att skapa tydliga, målgruppsanpassade erbjudanden inom. Människor reser idag allt mer utifrån sina intressen och värderingar och det måste vi beakta och underlätta för. Kristinehamns teman Genom tydliga teman kan vi också skapa reseanledningar under nya säsonger. Produktutvecklingen utgår ifrån målgruppernas behov och intressen. USP & PROFIL- BÄRARE TEMAN RESEANLEDNINGAR Paketerade, prisatta & bokningsbara erbjudanden KVALITETSSÄKRAT UTBUD TOTALT UTBUD Utbudspyramiden ovan har varit vår modell för strategiutvecklingen för hur vi ska tydliggöra Kristinehamn och vårt turistiska utbud. Pyramiden blir nu det verktyg för produktutveckling, paketering och marknadsföring som vi verkar efter. Vår utmaning är att skapa en rörelse uppåt i pyramiden, och gå till tydliga paketerade erbjudanden och ett utbud som är lätt för kunden att köpa. För att underlätta för våra potentiella besökare har vi valt att gruppera våra erbjudanden i sex övergripande teman. 14 Besöksplan Kristineham 2014

15 Teman Kristinehamns teman kan liknas vid våra affärsområden. Inom temana har vi förutsättningar att skapa attraktiva reseanledningar. Våra teman är: Friluftsliv & skärgård Kultur & historia Idrott Fritid på hjul Möten & konferenser Mat & måltid Friluftsliv och skärgård är destinationens huvudtema det är här vi har vår främsta unikitet och position. Profilbärare För varje tema finns också profilbärare de företeelser, produkter eller platser som idag gestaltar våra teman på ett bra sätt. Vi kan likna dessa vid de lockvaror som vi sätter i skyltfönstret och kan använda för att sälja in Kristinehamns övriga utbud. Profilbärarnas främsta uppgift är att skapa lyskraft och bygga bilden av Kristinehamn som en attraktiv besöksdestination. Profilbärarna ska ge publicitet samt ett ökat intresse för Kristinehamn. Profilbärarna ska också hjälpa till att lyfta fram det mindre kända. Det är mixen av våra profilbärare samt starka argument och budskap som gör oss unika. Vi vill gärna se fler profilbärare i Kristinehamns skyltfönster. Evenemang Evenemang är starka reseanledningar i sin egen rätt, men också viktiga marknadsföringskanaler för hela destinationen. De evenemang vi lyfter upp som en destinationsangelägenhet är de som drar besökare och skapar uppmärksamhet utanför vårt närområde, gärna nationellt eller internationellt. Evenemangen ska också stödja och stärka vår profil och position. Vi vill gärna se fler evenemang som stärker destinationen.. Besöksplan Kristineham

16 Produktutveckling Produkt- & marknadsmatrisen Som hjälpmedel för vår produktutveckling och paketering har vi sammanställt en preliminär PMmatris (produkt - & marknadsmatris) enligt nedan. Matrisen utgår från utbudspyramiden och är ett förtydligande av reseanledningar och teman samt vilka profilbärare som ska symbolisera och synliggöra teman för att skapa intresse och locka fler besökare till Kristinehamn. I modellen nedan har också tydliggjorts vilket tema vi ska marknadsföra mot respektive marknad och målgrupp. Tema Friluftsliv & skärgård Huvudtema Kultur & historia Idrott Fritid på hjul Möten & konferenser Mat & måltid Profilbärare Öluff Bojorten Turbåtarna Trolling Järnleden Gästhamnen Skärgården Båtliv Kristinehamns Konstmuseum Picassoskulpturen Kvarteret Vågen Bojorten Ölme Diversehandel Gustaf Fröding Niklasdams Trädgård Friidrottsarenan Skyttearenan Kristinehamn arena Fredrik Lööf Herrgårdscampingen Baggeruds Camping Kristinehamns Gästhamn Cabby Nordic Husbilar Husbilslandet Kristinehamns Conference Centre Statt Kristinehamn Ölme prästgård Presteruds herrgård Kristinehamn Arena Ölme prästgård Gårdsbutiker Nässundets station Wermlands brygghus Sockerslottet Evenemang Fritidsmässan Poker run Vänern Vänerveckan Piratpaket Sommarteater Kulturkalaset Fastingen Teknikdagen Bluesfestivalen Kulturevenemang av klass nationell karaktär Idrottsevenemang Rolls Royce Womens Cup Idrottsevenemang av klass nationell och internationell karraktär Fritidsmässan Husbilsträffarna Matmarknaden Honungsfestivalen Marknader Närområdet Triangeln Tyskland Nederländerna Närområde Triangeln Sverige Norden inom specifika arrangemang Värmland & Närke Mälardalen, Västra Götaland Småland Norge, Oslo, Akershus, Östfold, Hedmark Närområdet Närområdet Målgrupper WHOPS Active Family Nischade WHOPS Active Family vid evenemang Föreningar Idrottsförbund WHOPS, Active famliy CC, SCC, NCC, DCU, ANWB, ADAC Klubbar/nätverk för husvagn/husbil. Mindre grupper Organisationer Föreniingar Alla Kurser PM-matrisen. Kriterier och definitioner för profilbärare och evenemang finns ovan. PM-matrisen blir ett viktigt verktyg för alla oss som arbetar i besöksnäringen. Den ska underlätta för oss när vi ska tillgängligöra vårt befintliga utbud och vägledande för produktutveckling och marknadsföring. Målet är att innehållet i matrisen ska förändras, tack vare konsekvent arbete med produktutveckling innehållet är en ögonblicksbild Besöksplan Kristineham 2014

17 Vår affärsmodell för utveckling Genom att kombinera de båda modellerna får vi vår modell för hur vi ska göra fler och bättre affärer i besöksnäringen i Kristinehamn. I marknadsdelen måste vi stärka vår kommunikation med utvalda marknader och målgrupper. Detta möjliggörs dock genom arbetet i den nedre produktdelen av modellen bara genom att skapa tydliga erbjudanden och reseanledningar som går att köpa har vi något att kommunicera och skapa media och uppmärksamhet runt. MARKNADEN PRIORITERADE MARKNADER PRIORITERADE MÅLGRUPPER MARKNADS- POSITION & IMAGE PROFIL USP & PROFIL- BÄRARE TEMAN RESEANLEDNINGAR Paketerade, prisatta & bokningsbara erbjudanden KVALITETSSÄKRAT UTBUD TOTALT UTBUD Besöksplan Kristineham

18 Strategiska utvecklingsområden För att vi skall nå vår vision och kunna realisera strategin så har vi identifierat ett antal utvecklingsområden som är extra viktiga. Vi kallar dom våra strategiska utvecklingsområden.vi kommer inte att kunna göra allt samtidigt, vi måste gemensamt prioritera vilka saker vi vill och mäktar med attt genomföra under kommande period. Vår ambition är att träffas en gång per år för att utvärdera föregående år och prioritera marknads- och utvecklingsinsatser för kommande år. Område 1 utveckla våra sex teman En av de viktigaste utmaningarna för att uppnå våra högt ställda mål för besöksnäringen är att utveckla fler reseanledningar och attraktiva erbjudanden. Marknads- och utbudsmatrisen är ett verktyg som nu måste fyllas på med bokningsbara upplevelser. För att klara denna utmaning har vi identifierat några viktiga utvecklingsområden inom respektive tema och för vår position. 1 Friluftsliv & Skärgård, fokus båtliv & Skärgård Turbåtstrafiken, fler turbåtar, turer och angöringsplatser, alla dagar Fler restauranger ute i skärgården Utveckla Vålösundssträckan med båtmack och toaletter och Picassoudden Utveckla aktiviteter under Vänerveckan Båtliv till centrum inklusive turbåtstrafik Fler aktiviteter; spontanidrott (strandtennis, beachvolley, boule mm), havskajaker, kanoter, segling, surfning etc Kulturevenemang i skärgården Gångväg mellan Herrgårdscampingen och centrum 2 Kultur & historia, fokus Picasso och Järnets historia Synliggör Järnet och människorna runt det och dess betydelse för vår stads utveckling Stångjärnet skall lyftas fram i utsmyckning, utställningar och story telling Upplevelsecentra Vågen Utveckla Fastingen, Back 2 the roots Bojorten Järnleden Kristinehamns Konstmuseum och Christina teaterns utbud ska utvecklas och utökas Mariebergsområdet ska utvecklas till en kulturell multiarena Rundturer i järnets tecken Stärk Picassotema med olika aktiviteter Utveckla konceptet Stadsvandring och guideverksamhet Utveckla sjösystemet Bergslagskanalen i samverkan med Vämlands Bergslag 18 Besöksplan Kristineham 2014

19 3 Idrott Koordinera deras verksamheter, stärk samverkan sinsemellan och med andra aktörer (hotell restaurangen etc) De resurs- och stödfunktioner som planeras i Roll och ansvar ska också stödja föreningslivets evenemang och stärka dessa ur besöksperspektivet. Inventera anläggningarna för att kunna utveckla och profilera dem Marknadsför Kristinehamn och vårt övriga utbud i samband med idrottsevenemang, cuper etc. Kupphäfte, med rabatter på handel, restauranger m fl Paketering av evenemang med andra aktörer Besöksplan Kristineham 2014 Fritid på hjul Vi behöver sätta tillväxt i fokus och tydliggöra den ömsesidiga nyttan/ mervärdet i samarbetet Utveckla en strategisk samverkan mellan tillverkare, återförsäljare, serviceföretag och företag inom besöksnäringen för att stärka klustret och tillvarata synergieffekterna Utveckla Fritidsmässan genom att få alla intressenter att tillsammans lyfta Fritid på hjul som företeelse och fokusområde för Kristinehamn Skapa mötesplatser mellan intressenterna för samarbete, med ömsesidig affärsnytta i fokus Utveckla attraktiva showrooms och utveckla fler kringtjänster till technical visits Erbjud kringtjänster till de som kommer hit för att serva sina husbilar och husvagnar så att de stannar längre och konsumerar mer Möten & Konferenser Analysera och utveckla de arenor som finns Paketering och försäljning Paketering av friluftsaktiviteter Merförsäljning vid arrangemang (bygg på Kulturkalaset) Kickoff-erbjudanden i samverkan Engagera aktörerna i samverkan Markera tillgängligheten (tåg och kommunikationer) Grupper upp till 100 personer största målgrupp Dialog med lokala företag för att lägga konferenser och boenden lokalt. Dialog med kommunen att i största mån lägga konferenser och boende lokalt. Ändra mentaliteten hos våra aktörer Organisation som hjälper till att sälja in Kristinehamn som konferensstad Samverka med de andra teman för att skapa konferenser och möten. Mat & Måltid Utveckla bokningsbara erbjudanden/paket där mat och måltidsupplevelser utgör en viktig del Stärka våra huvudteman genom att addera måltidsupplevelser med Värmländska och lokalproducerade produkter Utveckla våra matmarknader, fler värmländska producenter och besökare Ta fram koncept för matresor genom kombination med kultur, storytelling, matvandringar etc Utvidga våra öppettider. I ett första skede genom att vara öppna 7 dagar i veckan under juli Vi ska fokusera på Whops och matintresserade som är här pga något av våra andra huvudteman Ökad tillgänglighet och öppettider (året runt) 19

20 Område 2 marknadsföring och försäljning Vi har begränsade resurser och måste vara smartare än de konkurrerande destinationer som har betydligt större resurser. Det viktigaste är dock att vi blir bättre på att samordna våra resurser och kanalisera dem på ett klokt sätt. Det är ett oerhört brus därute och konkurrensen är hård. Vi vill gå tillbaka till metaforen om gallerian. Först måste vi få de potentiella besökarna att välja gallerian Kristinehamn. Det är här vi måste lägga de största resurserna, sedan skall vi locka dem att besöka så många butiker som möjligt. Det måste också bli enkelt att köpa våra produkter och reseanledningar. Stärk imagemarknadsföringen, profilera och positionera varumärket och destinationen Stärkt produktmarknadsföring, genom att lyfta fram våra teman, profilbärare och bokningsbara erbjudanden (via hemsida, sociala media och print) Samverka aktivt med Visit Värmland och Värmlands Bergslag m fl Tillsammans med Karlstads kommun (turism) se över vår gemensamma webb och förenkla bokningsfunktionen så att den underlättar för paketering Utveckla relationsmarknadsföringen genom gemensamt kundregister och CRM-system (system för hur vi kan rikta vår kommunikation till våra olika besökare så att de känner sig utvalda och vill återkomma till oss) Område 3 Information och tillgänglighet Stora delar av Kristinehamns utbud är idag dolt eller svåråtkomligt för besökare. Baserat på strategiplanen behöver en utbudsinventering och scanning göras för att samla och synliggöra det som finns idag. Skapa system för att alla som möter våra besökare skall ha kunskap och information om vad som finns att göra Utveckla skyltning och utsmyckning på strategiska platser så att förbipasserande och besökare tydligt ser att vi är en skärgårdskommun, med kultur och idrottsfokus. Gör en rastplats vid backen (på E18) med utsikt över stad och vatten Snygga till infarterna Öka tillgänglighet och synlighet till vårt vatten (siktgator, utkikstorn mm) 20 Besöksplan Kristineham 2014

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

BLEKINGE. Strategi för besöksnäringen

BLEKINGE. Strategi för besöksnäringen BLEKINGE Strategi för besöksnäringen FÖRORD Allt hänger på Nässelfrossan. På Orranäs mejeri, Kreativum, Sandvikens badplats, Ronneby Brunnspark och på alla Skärgårdsbåtarna. Blekinges besöksnäring står

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi Besöksnäringens kommunikationsguide för internationell marknadsföring av sverige och SWEDISH LAPLAND. För ökad tillväxt och lönsamhet. 6 9 14 17 Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför

Läs mer

Turismstrategi 2012-2021

Turismstrategi 2012-2021 Turismstrategi 2012-2021 Program för utveckling av turism i Landskrona och Åtgärdsprogram för utveckling av turism på ön Ven Projektledare: Lena Ericsson Ansvarig: Susann Eriksson turistchef, Landskrona

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden En guide för Måltidsupplevelser Foto: Håkan Hjort Foto: Jennie Pettersson Handbok för Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden Foto: Håkan Stenlund Då kör vi! Landsbygdens unika resurser kan i rätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer