V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?..."

Transkript

1 Innehållsförteckning VAD ÄR EN BOSTADSRÄT T? Vem bestämmer i en bostadsrättsförening? Vem äger lägenheten? Pantsättning av bostadsrätt Vad betalar Du till föreningen? Dina rättigheter Dina skyldigheter Regler för bostadsrättsföreningar Andrahandsuthyrning EKONOMI Ekonomisk uppföljning Din egen insats för ekonomin Spartips FÖRVALTNING Teknisk förvaltning Ekonomisk förvaltning Reparationer Större renoveringar Tvättstugorna Sopor/soprum Cykelrum/cykelställ Postrum Vindsförråd Nycklar/lås Brandvarnare Hemförsäkring TRIVSEL Trapphus Oväsen Balkonger

2 Inledande brev från Styrelsen Till samtliga boende i Brf Primusbacken! Varsågod! Detta är den andra utgåvan av Boendeboken för vår bostadsrättsförening. Med den här lilla skriften vänder vi oss både till Dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig som har bott här länge eller kortare tid och förstås både till bostadsrättsinnehavare och våra hyresgäster! Mycket rör bara bostadsrättsinnehavare, men vi hoppas att också Du som hyresgäst skall ha nytta av den. Är Du osäker på om ett avsnitt gäller Din boendeform, kontakta någon i Styrelsen. Information om vilka som är Styrelsens ledamöter och deras telefonnummer finns på anslagstavlorna i respektive port I Boendeboken har vi samlat information om de regler som gäller i fasigheten, en del råd, tips och förklaringar kring Bostadsrättsföreningen som boendeform och i allmänhet tagit upp sådant som vi av erfarenhet vet att många funderar över, och svar på frågor vi fått under åren. Vi har försökt att vara så heltäckande som möjligt, men naturligtvis kommer vi att behöva komplettera och förändra allteftersom. Vi är väldigt tacksamma för Dina synpunkter och kommentarer kring avsnitt Du saknar eller sådant Du tycker vi borde ha förklarat bättre. På så sätt kan vi tillsammans förbättra och hålla Boendeboken levande. Inte minst hoppas vi att det här initiativet skall kunna inspirera Er alla till att känna delaktighet och ansvar för föreningen och fastighetens skötsel, och att skapa känslan för att vi faktiskt äger detta tillsammans, och att alla kan påverka vår boendemiljö och vår förening på ett positivt sätt. Stockholm februari, 2015 Styrelsen i Brf Primusbacken, Lilla Essingen - 2 -

3 Vad är en bostadsrätt? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att utan tidsbegränsning till medlemmar upplåta lägenheter med bostadsrätt mot ersättning. En bostadsrättsförening skall vara registrerad hos Länsstyrelsen, ha antagit stadgar och utsett en Styrelse och minst en revisor. Det finns i princip två olika slag av bostadsrättsföreningar; Privata bostadsrättsföreningar Föreningar med anknytning till HSB eller Riksbyggen Vilken typ av förening det är, beror på vem som bildat föreningen. I princip gäller samma regler för de olika slagen av bostadsrättsföreningar. Du bor i en privat bostadsrättsförening bildad den 25 november Föreningen heter Brf. Primusbacken. Vem bestämmer i en bostadsrättsförening? Förhållandet mellan föreningen och bostadsrättshavaren regleras i bostadsrättslagen (BRL). I stadgarna anges hur verksamheten skall vara organiserad, vilken beslutsordning som skall gälla, vilka krav som ställs på medlemmarna etc. Vem som bestämmer vad i vår bostadsrättsförening beror på vad frågan gäller. De flesta beslut som rör själva bostaden avgör Du själv. Andra beslut skall fattas av föreningens Styrelse. Ytterligare andra frågor måste avgöras av Föreningsstämman. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlem har rätt att delta i stämman och rösta. Till varje lägenhet hör endast en röst på stämman, oavsett om fler i hushållet står som ägare. På Föreningsstämman beslutas bl.a om resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust, ansvarsfrihet för Styrelsen, ändring av insatser, förändring av andelstal m.m

4 Dessutom har Du möjlighet att påverka genom att lämna in motioner om sådant Du vill skall tas upp. Stämman utser också Styrelse och revisor. Ordinarie Föreningsstämma i vår förening skall hållas före maj månads utgång varje år. Protokoll från stämman är offentliga. Extra Föreningsstämmor kan ordnas när som helst då det bedöms som nödvändigt. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen ansvarar för förvaltningen, beslutar bl.a. om årsavgifter, renoveringar, antagande av medlemmar, uppsägning vid förverkande av bostadsrätt samt handlägger löpande ärenden i övrigt. Du bestämmer i stort sett själv över den lägenhet Du disponerar och ansvarar för dess skötsel och underhåll (se vidare sid 6) Styrelsens medgivande krävs emellertid i vissa fall bl.a. om Du planerar att göra väsentliga förändringar i lägenheten eller om du vill hyra ut lägenheten i andra hand (se vidare sid 8). Vem äger lägenheten? Bostadsrättshavare talar ofta om att de äger sin lägenhet. Det är formellt sett fel. Du är delägare i en Bostadsrättsförening, och det är Föreningen som äger fastigheten och därmed lägenheterna. Juridiskt sett köper man med en bostadsrätt inte en fysisk lägenhet eller någon del i fastigheten utan endast rätt att utnyttja en viss bostad. Bostadsrätten ger Dig en nyttjanderätt till lägenheten utan tidsbegränsning. Bostadsrätten kan överlåtas/säljas. Man säljer då alltså inte lägenheten, som man något slarvigt uttrycker sig i dagligt tal, utan nyttjanderätten. Kom ihåg att Föreningen äger även fasta tillbehör i lägenheten t ex kyl, frys etc. vilket innebär att man inte utan Styrelsens medgivande får ta med sig dessa när man flyttar. Bostadsrätten kan övergå till någon annan även på andra sätt t ex genom arv, bodelning, gåva och byte. Vid försäljning bestäms priset av säljare och köpare. Som på de flesta andra marknader bestäms priset av tillgång och efterfrågan

5 Avtal om köp, byte och gåva av bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av säljare och köpare. Det skall även innehålla uppgift om vilken lägenhet som avses samt pris. Avtalet är annars ogiltigt. Den som köpt eller på annat sätt förvärvat en bostadsrätt, måste emellertid av Styrelsen antas som medlem i föreningen, för att kunna utöva bostadsrätten, d v s disponera lägenheten. Pantsättning av bostadsrätt Den som förvärvar en bostadsrätt genom t ex köp har i regel inte pengar till hela köpeskillingen, vare sig det för sig om insatsen när upplåtelse sker första gången eller den köpeskilling säljaren av en bostadsrätt vill ha vid en överlåtelse. Köparen kan då låna pengar hos bank eller annat kreditinstitut till den del av priset som köparen inte kan finansiera själv. Bostadsrätten kan då fungera som säkerhet för lånet genom att den pantsätts. Pantsättning sker genom att köparen/låntagaren skriver på en panthandling hos banken, som underrättar föreningen om att pantsättning skett. Föreningen skall notera pantsättningen i sin lägenhetsförteckning. Om bostadsrätten inte redan är pantsatt kan givetvis en bostadsrättshavare även i övrigt låna pengar med bostadsrätten som säkerhet (pant). Vad betalar Du till föreningen? Insats Man kan enkelt uttrycka det som att insatsen är ett slags grundavgift. Insatserna brukar bestämmas så att de tillsammans utgör föreningens eget kapital vid finansieringen av fastighetsköpet. Insatsen tas ut när föreningen säljer en tidigare hyresrätt att upplåtas med bostadsrätt, d v s av den förste bostadsrättshavaren i respektive lägenhet. Vid överlåtelse betalas däremot ingen insats. Upplåtelseavgift Upplåtelseavgift tas ut om stadgarna medger det. Den tas i så fall ut tillsammans med insatsen när föreningen upplåter bostadsrätt

6 Årsavgift Årsavgiften skall täcka föreningens drift- och kapitalkostnader. Den bestäms av Styrelsen efter föreningens behov och fördelas enligt de grunder som finns i stadgarna. Det är vanligt att insatserna fungerar som fördelningstal, d v s som norm för hur olika avgifter skall fördelas mellan bostadsrättshavarna. Man kan säga att årsavgiften motsvarar den hyra en hyresgäst betalar till hyresvärden. Överlåtelseavgift Överlåtelseavgiften får av föreningen tas ut av köparen i samband med en överlåtelse av bostadsrätten och endast om stadgarna medger det. Avgiften är rekommenderad till maximalt 2,5 % av prisbasbeloppet. Pantsättningsavgift Pantsättningsavgiften, som får tas ut om stadgarna medger det, skall täcka föreningens kostnad i samband med att pantsättning av bostadsrätt. Avgiften är rekommenderad till maximalt 1 % av prisbasbeloppet. Dina rättigheter Du har rätt att disponera över lägenheten Du bor i utan tidsbegränsning samt att nyttja de gemensamma utrymmena. Du har rätt att vara med och besluta på föreningsstämma. Det kan också ses som en skyldighet att delta i stämman och låta sig väljas till olika förtroendeposter i föreningen. Det kan vara lämpligt att förtroendeposterna roterar. Du kan ha rätt till reducering av årsavgiften, frånträdande av bostadsrätten efter uppsägning och skadestånd, om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på annat sätt genom föreningens vållande uppstår hinder eller men i nyttjanderätten. Du kan också ha rätt till självhjälp, t ex att reparera på föreningens bekostnad om den brister i underhållsskyldigheten

7 Dina skyldigheter Du har i huvudsak följande skyldigheter: Årsavgiften måste betalas senast på angivna förfallodagar vare månad. Inre underhåll av lägenheten Av föreningens stadgar framgår vad som anses som inre underhåll, d v s vad Du själv måste stå för. I vår förening följer vi praxis för vad som anses att bostadsrättshavaren svarar för. Du svarar för lägenhetens golv, väggar och tak, fönster och fönsterbågar, inner- och ytterdörrar, ledningar som inte är att räkna som stamledningar samt kakel, sanitetsporslin och köksutrustning. Av praktiska och estetiska skäl svarar föreningen för underhåll av yttersidor av dörrar och fönsterbågar. Du är skyldig att vårda lägenheten och iaktta sundhet, ordning och skick. Du är också ansvarig för att hushållets medlemmar och gäster uppfyller dessa krav. Du måste följa de ordningsföreskrifter som utfärdats av föreningen. Du är också skyldig att lämna tillträde till lägenheten när sådana arbeten som åligger föreningen skall utföras. Önskar Du hyra ut Din lägenhet måste Du först söka Styrelsens medgivande (se vidare sid. 8). Om Du inte uppfyller Dina skyldigheter kan Du förverka bostadsrätten d v s Du kan förlora rätten att disponera Din lägenhet och hela eller en del av bostadsrättens värde. Regler för bostadsrättsföreningar Regler om bostadsrättsföreningens verksamhet finns huvudsakligen i; Föreningens stadgar Bostadsrättslagen (Svensk Författningssamling, SFS 1991:614) Lag om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) Bostadsrättsförordningen (SFS 1991:630) - 7 -

8 Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (SFS 1982:352) Skattelagstiftningen som också innehåller vissa särbestämmelser för bostadsrättsföreningar. Andrahandsuthyrning Våra Stadgar säger att andrahandsuthyrning skall godkännas av Styrelsen (någon lag som i detalj reglerar detta finns inte). Vår grundprincip vid behandling av dessa är att den som är medlem i föreningen helst också ska bo i huset, delta i husets skötsel, ordning och eventuellt styrelsearbete. Hyr man ut sin bostad i andra hand har man antagligen inte möjlighet att engagera sig i huset på det sättet, och förmodligen inte som hyresgäst i andra hand heller. Vi har diskuterat med representanter för flera andra föreningar och konstaterat att de flesta är restriktiva med andrahandsuthyrningar just av ovanstående skäl. För att få konsekvens och tydliga regler kring vad som gäller har Styrelsen behandlat frågan och därvid även tagit in generella bestämmelser på området, och ensats om följande: Uthyrning i andra hand medges i princip endast: P g a studier eller arbete på annan ort under begränsad tid, vanligen högst två år. Orsaken till uthyrningen ska styrkas skriftligt från arbetsgivare eller utbildningsinstitut. Sambo på prov under högst ett år Styrelsen beslutar om tillstånd för max 1 år i taget, varefter förnyad ansökan ska lämnas in. För att uthyrningen ska anses som godkänd måste Du lämna en kopia av andrahandskontraktet till Styrelsen. Ekonomi Ekonomisk uppföljning Föreningens administrativa/ekonomiska förvaltning handhas av SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) I deras uppdrag ingår bl a bokföring, kvartalsbokslut, avgiftsadministration, lägenhetsregister, hantering av pantsättningar, bokslut, deklarationer m.m

9 SBC upprättar varje kvartal resultat- och balansräkning, samt en gång per år årsbokslut. Via kvartalsrapporterna följer Styrelsen föreningens ekonomiska status för att kunna vidta lämpliga åtgärder tid. Av praktiska skäl distribueras inte rapporterna automatiskt till alla medlemmar, men önskar Du ta del av dem är det bara att meddela någon i Styrelsen. Styrelsen är skyldig att en gång per år upprätta Årsbokslut och Förvaltningsberättelse som skall distribueras till samtliga medlemmar och beslutas på den årliga ordinarie föreningsstämman. Årsbokslutet granskas och godkänns av en extern revisor. När en förening bildas och förvärvar en fastighet skall en Ekonomisk Plan upprättas och registreras hos PRV. Av naturliga skäl och allteftersom åren går blir planen mer eller mindre inaktuell och kan alltså inte längre betraktas som en rättvisande bild av föreningens verkliga ekonomiska situation. Det är därför oftast årsbokslutet som i stället är mest intressant att granska för presumtiva köpare av bostadsrätter i föreningen. Din egen insats för ekonomin Det är viktigt att Du som borättsinnehavare betraktar Dig som just delägare i Föreningen och fastigheten. Varje kostnad som beror på att den enskilde har nonchalerat gällande regler drabbar både dig själv och alla dina grannar. Likaså olika ekonomiska krav på föreningen som du tycker ha rätt att ställa. Ytterst kan vi alla genom att ta ansvar för vår fastighet på sikt påverka hur höga årsavgifter vi måste ta ut. Spartips Du kan spara energi och därmed hålla Föreningens kostnader nere och samtidigt få ett bättre inomhusklimat i lägenheten, genom att: Vädra genom snabba korsdrag Undvika disk under rinnande vatten Inte ställa möbler eller hänga långa gardiner framför elementen Laga kranar och wc-stolar om de står och droppar Gärna begränsa din duschtid Tänk på att släcka belysningen i tvättstuga, på vind när du går därifrån Tvätta och torktumla fulla maskiner Följa sopreglerna så vi inte behöver beställa dyr sophämtning i onödan. Frosta av kyl & frys innan det bildas is - 9 -

10 Lufta elementen

11 Förvaltning Teknisk förvaltning För den tekniska förvaltningen ansvarar Åkerlunds Fastighetsservice AB Alla ärenden som inte är av akut karaktär t ex trasig tvättmaskin eller trasiga glödlampor (i allmänna ytor) ska anmälas vardagar kl Se närmare kontaktuppgifter på anslagstavlan i respektive port. Ekonomisk förvaltning För ekonomisk förvaltning (inkl. avgiftsadministration) ansvarar SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Se mer info på föreningens hemsida eller Reparationer Du som är bostadsrättsinnehavare får hjälp med nedanstående (övrigt underhåll betalas av innehavaren själv): Ytterdörrarnas ytbehandling, utsida Namnskyltar Yttre karm och båge på fönster Balkongräcken Ventilationsdon Elementen För dig som bor hyresrätt gäller andra regler. För ytterligare information är du välkommen att kontakta någon i Styrelsen. Om du utför reparationen i din lägenhet, tänk särskilt på att: Du måste själv se till att byggavfall, färgrester m.m. forslas bort. Du ansvarar för att trapphuset städas extra om det blir nedskräpat på grund av din reparation. Föreningens städavtal omfattar inte extra städning vid reparationer

12 Större renoveringar Om ni som boende önskar göra en renovering/ ombyggnad av er bostadsrätt skall ni göra en skriftlig maskinskriven anmälan utav detta till styrelsen för godkännande, i enlighet med föreningens stadgar 14. Anmälan skall noggrant behandla vilka förändringar av lägenheten ni planerar att göra. Till större renoveringar räknas bland annat rivande av väggar, flytt av kök (vilket innebär flyttande av vatten etc). Rivande av vägg kräver ett intyg av en byggingenjör eller liknande, som intygar att väggen inte är bärande. Tvättstugorna Tiderna för våra tvättstugor är följande: Pass 1 kl Pass 2 kl Pass 3 kl Pass 4 kl Pass 5 kl Ta bort din nyckel från bokningstavlan om du inte kan utnyttja din tid. Har du inte börjat tvätta inom en halvtimme (30 min), försvinner din bokade tid och vem som helst har då rätt att utnyttja den. Vid tvätt av t ex bh med bygel använd alltid tvättpåse. När du tvättat färdigt: Torka av tvättmaskin och torktumlare Rengör tvättmedelsfacken från pulver/sköljmedel Om du har använt torktumlaren ta bort textilludd från filtren Om du har manglat drag ut mangelduken så att den får torka Torka av bänkarna Meddela den tekniska förvaltaren om maskiner, belysning eller annat inte fungerar. Sopor/soprum Hushållssopor packas i väl förslutna påsar som slängs i soprummet vid hus 20. Observerar att grovsopor får inte slängas här!

13 Batterier, Pappers-, Glas-, Metall- och Plastavfall slängs vid återvinningsstationen söder om fastigheten vid påfarten till Essingeleden. Farligt avfall är var och en skyldig att själv forsla till Miljöstation. El-avfall så som el-skrot och glödlampor ska också slängas vid Miljöstation. Farligt avfall Följande räknas som farligt avfall: Batterier - alla sorter och ljuskällor (lysrör, glödlampor, lågenergilampor) Bekämpningsmedel Färg-, lim och lackrester, lösningsmedel Kvicksilvertermometrar Rengörningsmedel och övriga kemikalier Spillolja Sprayflaskor Här lämnas övriga sopor Närmaste återvinningsstation finns längst ner på Essinge Brogata Information om återvinning finns på Närmaste återvinningsstation finns längst ner på Essinge Brogata Andra återvinningsstationer med större kapacitet är: ÅVC Bromma Mån-tors fre-sön 9-17 ÅVC Lövsta och ÅVC Östberga Mån-tors Fre Lör-sön 9-16 ÅVC Vantör Mån-tors 8-20 Fre 8-16 Lör-sön 9-16 ÅVC Vanadisberget Mån-fre Lör-sön

14 Även Miljöbåten lägger till vid Norr Mälarstrand se Producentansvar Det innebär att den du köper den nya varan av är skyldig att ta tillbaka den gamla apparaten, gäller t ex ljuskällor, hushållsmaskiner, audio/video, småapparater. Cykelrum/cykelställ Ställ inga cyklar i trapphuset. Det är förbjudet av brandsäkerhetsskäl men kan även stå i vägen för dina grannar. Låsta cykelrum finns i nr 18 med ingång från gatan och i nr 20 en trappa ner. Parkering av cyklar utanför fastigheterna undanbedes då de lätt kan skada fasaden och försvårar städningen av gatan vilket sker på tisdagar, dagtid! Postrum Lämna inte kvar tidningar och reklam uppe på postboxarna utan lämna dem i tidningsåtervinningen nere på återvinningscentralen längs ner på Essinge Brogata. Vem ska annars ta hand om det? Vindsförråd Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa ut några föremål i gångarna utanför förråden. Även dörrar som du eventuellt tar bort ur lägenheten skall förvaras i ditt förråd inte i gångarna! Nycklar/lås Du är själv ansvarig för låsen på din lägenhetsdörr. Det finns även nycklar som används till port, tvättstuga, vind och cykelrum. Nycklarna (till undre låset) är kopieringsskyddade och för att kunna göra en kopia måste ett skriftligt tillstånd/intyg från Styrelsen tas med till låssmeden Lås & Nyckel på Odengatan 72. (blankett finns på föreningens hemsida) Bostadsinnehavaren hämtar själv ut och betalar nyckelkopian

15 Du har också en bokningsnyckel för tvättstugan. Om denna förkommer kan en ny beställas av Styrelsen men på din egen bekostnad. Portarna är låsta med kodlås. Av säkerhetsskäl byts koden då och då. För att undvika objudna gäster ber vi dig vara restriktiv med att lämna ut koden. Brandvarnare Enligt allmänna bestämmelser ska alla lägenheter ha försetts med brandvarnare. Föreningen är skyldig att anskaffa och montera sådana. Hemförsäkring Se till att du har en bra hemförsäkring. Som bostadrättshavare bör du ha ett tillägg till hemförsäkringen, ett s k bostadsrättstillägg. Du kan t ex bli ersättningsskyldig om din tvätt-/diskmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannens egendom. Dessutom kan inbrott och brand drabba vem som helst! Trivsel Trapphus Trapphuset städas en gång i veckan på föreningens bekostnad. Om du tappar eller spiller något i trappan ber vi dig att själv städa upp. Föreningens städavtal omfattar bara normal städning. Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ha bl.a dörrmattor och barnvagnar i trapphuset. Sopor får aldrig, ens tillfälligt, ställas i trapphuset! Oväsen Det brukar vara en princip i flerfamiljshus att det ska vara tyst efter kl och före kl Det betyder egentligen bara vanlig hänsyn. Undvik höga röster, musik, klampande fötter, sena bad/duschar. Ska du ha fest meddela grannarna. Men kom ihåg att även om du sagt till så får du inte spela hög musik hela natten

16 Balkonger Av hänsyn till dina grannar och förbipasserande Skaka inte mattor från din balkong. Tänk på att inte vattna dina balkongväxter så att det rinner ner till grannen. Släng inga cigaretter från balkongen då de kan hamna hos dina grannar och/eller skräpa ner miljön!

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Kort beskrivning med råd och tips Denna skrift, innehåller en översiktlig beskrivning över hur en bostadsrättsförening är tänkt att fungera. Eftersom skriften är allmänt

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Till Dig som är medlem i vår bostadsrättsförening Denna skrift, som utarbetats av Sveriges Fastighetsägareförbund och Stockholms Fastighetsägareförening

Läs mer

Boendebok. BRF Primusbacken

Boendebok. BRF Primusbacken Boendebok BRF Primusbacken Innehållsförteckning VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT?... - 4 - Vem bestämmer i en bostadsrättsförening?... - 4 - Vem äger lägenheten?... - 5 - Pantsättning av bostadsrätt... - 6 - Vad

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

medlemmar i Brf Baldergaard

medlemmar i Brf Baldergaard till både nya och gamla medlemmar i Brf Baldergaard Allmänt Kontakta Styrelsen baldergaard@gmail.com Vad är en bostadsrättslägenhet? En bostadsrättslägenhet ägs av en bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5)

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Solrosen Gröna gränd 7 19, 831 36 ÖSTERSUND. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta 1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta med ändringar 5, 8, och tillägg 6.7., 11, 14 på medlemsmöte den 22 april 2006 och årsmötet 29 maj 2006 1 Föreningens namn Föreningens namn; Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer