V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?..."

Transkript

1 Innehållsförteckning VAD ÄR EN BOSTADSRÄT T? Vem bestämmer i en bostadsrättsförening? Vem äger lägenheten? Pantsättning av bostadsrätt Vad betalar Du till föreningen? Dina rättigheter Dina skyldigheter Regler för bostadsrättsföreningar Andrahandsuthyrning EKONOMI Ekonomisk uppföljning Din egen insats för ekonomin Spartips FÖRVALTNING Teknisk förvaltning Ekonomisk förvaltning Reparationer Större renoveringar Tvättstugorna Sopor/soprum Cykelrum/cykelställ Postrum Vindsförråd Nycklar/lås Brandvarnare Hemförsäkring TRIVSEL Trapphus Oväsen Balkonger

2 Inledande brev från Styrelsen Till samtliga boende i Brf Primusbacken! Varsågod! Detta är den andra utgåvan av Boendeboken för vår bostadsrättsförening. Med den här lilla skriften vänder vi oss både till Dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig som har bott här länge eller kortare tid och förstås både till bostadsrättsinnehavare och våra hyresgäster! Mycket rör bara bostadsrättsinnehavare, men vi hoppas att också Du som hyresgäst skall ha nytta av den. Är Du osäker på om ett avsnitt gäller Din boendeform, kontakta någon i Styrelsen. Information om vilka som är Styrelsens ledamöter och deras telefonnummer finns på anslagstavlorna i respektive port I Boendeboken har vi samlat information om de regler som gäller i fasigheten, en del råd, tips och förklaringar kring Bostadsrättsföreningen som boendeform och i allmänhet tagit upp sådant som vi av erfarenhet vet att många funderar över, och svar på frågor vi fått under åren. Vi har försökt att vara så heltäckande som möjligt, men naturligtvis kommer vi att behöva komplettera och förändra allteftersom. Vi är väldigt tacksamma för Dina synpunkter och kommentarer kring avsnitt Du saknar eller sådant Du tycker vi borde ha förklarat bättre. På så sätt kan vi tillsammans förbättra och hålla Boendeboken levande. Inte minst hoppas vi att det här initiativet skall kunna inspirera Er alla till att känna delaktighet och ansvar för föreningen och fastighetens skötsel, och att skapa känslan för att vi faktiskt äger detta tillsammans, och att alla kan påverka vår boendemiljö och vår förening på ett positivt sätt. Stockholm februari, 2015 Styrelsen i Brf Primusbacken, Lilla Essingen - 2 -

3 Vad är en bostadsrätt? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att utan tidsbegränsning till medlemmar upplåta lägenheter med bostadsrätt mot ersättning. En bostadsrättsförening skall vara registrerad hos Länsstyrelsen, ha antagit stadgar och utsett en Styrelse och minst en revisor. Det finns i princip två olika slag av bostadsrättsföreningar; Privata bostadsrättsföreningar Föreningar med anknytning till HSB eller Riksbyggen Vilken typ av förening det är, beror på vem som bildat föreningen. I princip gäller samma regler för de olika slagen av bostadsrättsföreningar. Du bor i en privat bostadsrättsförening bildad den 25 november Föreningen heter Brf. Primusbacken. Vem bestämmer i en bostadsrättsförening? Förhållandet mellan föreningen och bostadsrättshavaren regleras i bostadsrättslagen (BRL). I stadgarna anges hur verksamheten skall vara organiserad, vilken beslutsordning som skall gälla, vilka krav som ställs på medlemmarna etc. Vem som bestämmer vad i vår bostadsrättsförening beror på vad frågan gäller. De flesta beslut som rör själva bostaden avgör Du själv. Andra beslut skall fattas av föreningens Styrelse. Ytterligare andra frågor måste avgöras av Föreningsstämman. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlem har rätt att delta i stämman och rösta. Till varje lägenhet hör endast en röst på stämman, oavsett om fler i hushållet står som ägare. På Föreningsstämman beslutas bl.a om resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust, ansvarsfrihet för Styrelsen, ändring av insatser, förändring av andelstal m.m

4 Dessutom har Du möjlighet att påverka genom att lämna in motioner om sådant Du vill skall tas upp. Stämman utser också Styrelse och revisor. Ordinarie Föreningsstämma i vår förening skall hållas före maj månads utgång varje år. Protokoll från stämman är offentliga. Extra Föreningsstämmor kan ordnas när som helst då det bedöms som nödvändigt. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen ansvarar för förvaltningen, beslutar bl.a. om årsavgifter, renoveringar, antagande av medlemmar, uppsägning vid förverkande av bostadsrätt samt handlägger löpande ärenden i övrigt. Du bestämmer i stort sett själv över den lägenhet Du disponerar och ansvarar för dess skötsel och underhåll (se vidare sid 6) Styrelsens medgivande krävs emellertid i vissa fall bl.a. om Du planerar att göra väsentliga förändringar i lägenheten eller om du vill hyra ut lägenheten i andra hand (se vidare sid 8). Vem äger lägenheten? Bostadsrättshavare talar ofta om att de äger sin lägenhet. Det är formellt sett fel. Du är delägare i en Bostadsrättsförening, och det är Föreningen som äger fastigheten och därmed lägenheterna. Juridiskt sett köper man med en bostadsrätt inte en fysisk lägenhet eller någon del i fastigheten utan endast rätt att utnyttja en viss bostad. Bostadsrätten ger Dig en nyttjanderätt till lägenheten utan tidsbegränsning. Bostadsrätten kan överlåtas/säljas. Man säljer då alltså inte lägenheten, som man något slarvigt uttrycker sig i dagligt tal, utan nyttjanderätten. Kom ihåg att Föreningen äger även fasta tillbehör i lägenheten t ex kyl, frys etc. vilket innebär att man inte utan Styrelsens medgivande får ta med sig dessa när man flyttar. Bostadsrätten kan övergå till någon annan även på andra sätt t ex genom arv, bodelning, gåva och byte. Vid försäljning bestäms priset av säljare och köpare. Som på de flesta andra marknader bestäms priset av tillgång och efterfrågan

5 Avtal om köp, byte och gåva av bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av säljare och köpare. Det skall även innehålla uppgift om vilken lägenhet som avses samt pris. Avtalet är annars ogiltigt. Den som köpt eller på annat sätt förvärvat en bostadsrätt, måste emellertid av Styrelsen antas som medlem i föreningen, för att kunna utöva bostadsrätten, d v s disponera lägenheten. Pantsättning av bostadsrätt Den som förvärvar en bostadsrätt genom t ex köp har i regel inte pengar till hela köpeskillingen, vare sig det för sig om insatsen när upplåtelse sker första gången eller den köpeskilling säljaren av en bostadsrätt vill ha vid en överlåtelse. Köparen kan då låna pengar hos bank eller annat kreditinstitut till den del av priset som köparen inte kan finansiera själv. Bostadsrätten kan då fungera som säkerhet för lånet genom att den pantsätts. Pantsättning sker genom att köparen/låntagaren skriver på en panthandling hos banken, som underrättar föreningen om att pantsättning skett. Föreningen skall notera pantsättningen i sin lägenhetsförteckning. Om bostadsrätten inte redan är pantsatt kan givetvis en bostadsrättshavare även i övrigt låna pengar med bostadsrätten som säkerhet (pant). Vad betalar Du till föreningen? Insats Man kan enkelt uttrycka det som att insatsen är ett slags grundavgift. Insatserna brukar bestämmas så att de tillsammans utgör föreningens eget kapital vid finansieringen av fastighetsköpet. Insatsen tas ut när föreningen säljer en tidigare hyresrätt att upplåtas med bostadsrätt, d v s av den förste bostadsrättshavaren i respektive lägenhet. Vid överlåtelse betalas däremot ingen insats. Upplåtelseavgift Upplåtelseavgift tas ut om stadgarna medger det. Den tas i så fall ut tillsammans med insatsen när föreningen upplåter bostadsrätt

6 Årsavgift Årsavgiften skall täcka föreningens drift- och kapitalkostnader. Den bestäms av Styrelsen efter föreningens behov och fördelas enligt de grunder som finns i stadgarna. Det är vanligt att insatserna fungerar som fördelningstal, d v s som norm för hur olika avgifter skall fördelas mellan bostadsrättshavarna. Man kan säga att årsavgiften motsvarar den hyra en hyresgäst betalar till hyresvärden. Överlåtelseavgift Överlåtelseavgiften får av föreningen tas ut av köparen i samband med en överlåtelse av bostadsrätten och endast om stadgarna medger det. Avgiften är rekommenderad till maximalt 2,5 % av prisbasbeloppet. Pantsättningsavgift Pantsättningsavgiften, som får tas ut om stadgarna medger det, skall täcka föreningens kostnad i samband med att pantsättning av bostadsrätt. Avgiften är rekommenderad till maximalt 1 % av prisbasbeloppet. Dina rättigheter Du har rätt att disponera över lägenheten Du bor i utan tidsbegränsning samt att nyttja de gemensamma utrymmena. Du har rätt att vara med och besluta på föreningsstämma. Det kan också ses som en skyldighet att delta i stämman och låta sig väljas till olika förtroendeposter i föreningen. Det kan vara lämpligt att förtroendeposterna roterar. Du kan ha rätt till reducering av årsavgiften, frånträdande av bostadsrätten efter uppsägning och skadestånd, om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på annat sätt genom föreningens vållande uppstår hinder eller men i nyttjanderätten. Du kan också ha rätt till självhjälp, t ex att reparera på föreningens bekostnad om den brister i underhållsskyldigheten

7 Dina skyldigheter Du har i huvudsak följande skyldigheter: Årsavgiften måste betalas senast på angivna förfallodagar vare månad. Inre underhåll av lägenheten Av föreningens stadgar framgår vad som anses som inre underhåll, d v s vad Du själv måste stå för. I vår förening följer vi praxis för vad som anses att bostadsrättshavaren svarar för. Du svarar för lägenhetens golv, väggar och tak, fönster och fönsterbågar, inner- och ytterdörrar, ledningar som inte är att räkna som stamledningar samt kakel, sanitetsporslin och köksutrustning. Av praktiska och estetiska skäl svarar föreningen för underhåll av yttersidor av dörrar och fönsterbågar. Du är skyldig att vårda lägenheten och iaktta sundhet, ordning och skick. Du är också ansvarig för att hushållets medlemmar och gäster uppfyller dessa krav. Du måste följa de ordningsföreskrifter som utfärdats av föreningen. Du är också skyldig att lämna tillträde till lägenheten när sådana arbeten som åligger föreningen skall utföras. Önskar Du hyra ut Din lägenhet måste Du först söka Styrelsens medgivande (se vidare sid. 8). Om Du inte uppfyller Dina skyldigheter kan Du förverka bostadsrätten d v s Du kan förlora rätten att disponera Din lägenhet och hela eller en del av bostadsrättens värde. Regler för bostadsrättsföreningar Regler om bostadsrättsföreningens verksamhet finns huvudsakligen i; Föreningens stadgar Bostadsrättslagen (Svensk Författningssamling, SFS 1991:614) Lag om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) Bostadsrättsförordningen (SFS 1991:630) - 7 -

8 Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (SFS 1982:352) Skattelagstiftningen som också innehåller vissa särbestämmelser för bostadsrättsföreningar. Andrahandsuthyrning Våra Stadgar säger att andrahandsuthyrning skall godkännas av Styrelsen (någon lag som i detalj reglerar detta finns inte). Vår grundprincip vid behandling av dessa är att den som är medlem i föreningen helst också ska bo i huset, delta i husets skötsel, ordning och eventuellt styrelsearbete. Hyr man ut sin bostad i andra hand har man antagligen inte möjlighet att engagera sig i huset på det sättet, och förmodligen inte som hyresgäst i andra hand heller. Vi har diskuterat med representanter för flera andra föreningar och konstaterat att de flesta är restriktiva med andrahandsuthyrningar just av ovanstående skäl. För att få konsekvens och tydliga regler kring vad som gäller har Styrelsen behandlat frågan och därvid även tagit in generella bestämmelser på området, och ensats om följande: Uthyrning i andra hand medges i princip endast: P g a studier eller arbete på annan ort under begränsad tid, vanligen högst två år. Orsaken till uthyrningen ska styrkas skriftligt från arbetsgivare eller utbildningsinstitut. Sambo på prov under högst ett år Styrelsen beslutar om tillstånd för max 1 år i taget, varefter förnyad ansökan ska lämnas in. För att uthyrningen ska anses som godkänd måste Du lämna en kopia av andrahandskontraktet till Styrelsen. Ekonomi Ekonomisk uppföljning Föreningens administrativa/ekonomiska förvaltning handhas av SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) I deras uppdrag ingår bl a bokföring, kvartalsbokslut, avgiftsadministration, lägenhetsregister, hantering av pantsättningar, bokslut, deklarationer m.m

9 SBC upprättar varje kvartal resultat- och balansräkning, samt en gång per år årsbokslut. Via kvartalsrapporterna följer Styrelsen föreningens ekonomiska status för att kunna vidta lämpliga åtgärder tid. Av praktiska skäl distribueras inte rapporterna automatiskt till alla medlemmar, men önskar Du ta del av dem är det bara att meddela någon i Styrelsen. Styrelsen är skyldig att en gång per år upprätta Årsbokslut och Förvaltningsberättelse som skall distribueras till samtliga medlemmar och beslutas på den årliga ordinarie föreningsstämman. Årsbokslutet granskas och godkänns av en extern revisor. När en förening bildas och förvärvar en fastighet skall en Ekonomisk Plan upprättas och registreras hos PRV. Av naturliga skäl och allteftersom åren går blir planen mer eller mindre inaktuell och kan alltså inte längre betraktas som en rättvisande bild av föreningens verkliga ekonomiska situation. Det är därför oftast årsbokslutet som i stället är mest intressant att granska för presumtiva köpare av bostadsrätter i föreningen. Din egen insats för ekonomin Det är viktigt att Du som borättsinnehavare betraktar Dig som just delägare i Föreningen och fastigheten. Varje kostnad som beror på att den enskilde har nonchalerat gällande regler drabbar både dig själv och alla dina grannar. Likaså olika ekonomiska krav på föreningen som du tycker ha rätt att ställa. Ytterst kan vi alla genom att ta ansvar för vår fastighet på sikt påverka hur höga årsavgifter vi måste ta ut. Spartips Du kan spara energi och därmed hålla Föreningens kostnader nere och samtidigt få ett bättre inomhusklimat i lägenheten, genom att: Vädra genom snabba korsdrag Undvika disk under rinnande vatten Inte ställa möbler eller hänga långa gardiner framför elementen Laga kranar och wc-stolar om de står och droppar Gärna begränsa din duschtid Tänk på att släcka belysningen i tvättstuga, på vind när du går därifrån Tvätta och torktumla fulla maskiner Följa sopreglerna så vi inte behöver beställa dyr sophämtning i onödan. Frosta av kyl & frys innan det bildas is - 9 -

10 Lufta elementen

11 Förvaltning Teknisk förvaltning För den tekniska förvaltningen ansvarar Åkerlunds Fastighetsservice AB Alla ärenden som inte är av akut karaktär t ex trasig tvättmaskin eller trasiga glödlampor (i allmänna ytor) ska anmälas vardagar kl Se närmare kontaktuppgifter på anslagstavlan i respektive port. Ekonomisk förvaltning För ekonomisk förvaltning (inkl. avgiftsadministration) ansvarar SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Se mer info på föreningens hemsida eller Reparationer Du som är bostadsrättsinnehavare får hjälp med nedanstående (övrigt underhåll betalas av innehavaren själv): Ytterdörrarnas ytbehandling, utsida Namnskyltar Yttre karm och båge på fönster Balkongräcken Ventilationsdon Elementen För dig som bor hyresrätt gäller andra regler. För ytterligare information är du välkommen att kontakta någon i Styrelsen. Om du utför reparationen i din lägenhet, tänk särskilt på att: Du måste själv se till att byggavfall, färgrester m.m. forslas bort. Du ansvarar för att trapphuset städas extra om det blir nedskräpat på grund av din reparation. Föreningens städavtal omfattar inte extra städning vid reparationer

12 Större renoveringar Om ni som boende önskar göra en renovering/ ombyggnad av er bostadsrätt skall ni göra en skriftlig maskinskriven anmälan utav detta till styrelsen för godkännande, i enlighet med föreningens stadgar 14. Anmälan skall noggrant behandla vilka förändringar av lägenheten ni planerar att göra. Till större renoveringar räknas bland annat rivande av väggar, flytt av kök (vilket innebär flyttande av vatten etc). Rivande av vägg kräver ett intyg av en byggingenjör eller liknande, som intygar att väggen inte är bärande. Tvättstugorna Tiderna för våra tvättstugor är följande: Pass 1 kl Pass 2 kl Pass 3 kl Pass 4 kl Pass 5 kl Ta bort din nyckel från bokningstavlan om du inte kan utnyttja din tid. Har du inte börjat tvätta inom en halvtimme (30 min), försvinner din bokade tid och vem som helst har då rätt att utnyttja den. Vid tvätt av t ex bh med bygel använd alltid tvättpåse. När du tvättat färdigt: Torka av tvättmaskin och torktumlare Rengör tvättmedelsfacken från pulver/sköljmedel Om du har använt torktumlaren ta bort textilludd från filtren Om du har manglat drag ut mangelduken så att den får torka Torka av bänkarna Meddela den tekniska förvaltaren om maskiner, belysning eller annat inte fungerar. Sopor/soprum Hushållssopor packas i väl förslutna påsar som slängs i soprummet vid hus 20. Observerar att grovsopor får inte slängas här!

13 Batterier, Pappers-, Glas-, Metall- och Plastavfall slängs vid återvinningsstationen söder om fastigheten vid påfarten till Essingeleden. Farligt avfall är var och en skyldig att själv forsla till Miljöstation. El-avfall så som el-skrot och glödlampor ska också slängas vid Miljöstation. Farligt avfall Följande räknas som farligt avfall: Batterier - alla sorter och ljuskällor (lysrör, glödlampor, lågenergilampor) Bekämpningsmedel Färg-, lim och lackrester, lösningsmedel Kvicksilvertermometrar Rengörningsmedel och övriga kemikalier Spillolja Sprayflaskor Här lämnas övriga sopor Närmaste återvinningsstation finns längst ner på Essinge Brogata Information om återvinning finns på Närmaste återvinningsstation finns längst ner på Essinge Brogata Andra återvinningsstationer med större kapacitet är: ÅVC Bromma Mån-tors fre-sön 9-17 ÅVC Lövsta och ÅVC Östberga Mån-tors Fre Lör-sön 9-16 ÅVC Vantör Mån-tors 8-20 Fre 8-16 Lör-sön 9-16 ÅVC Vanadisberget Mån-fre Lör-sön

14 Även Miljöbåten lägger till vid Norr Mälarstrand se Producentansvar Det innebär att den du köper den nya varan av är skyldig att ta tillbaka den gamla apparaten, gäller t ex ljuskällor, hushållsmaskiner, audio/video, småapparater. Cykelrum/cykelställ Ställ inga cyklar i trapphuset. Det är förbjudet av brandsäkerhetsskäl men kan även stå i vägen för dina grannar. Låsta cykelrum finns i nr 18 med ingång från gatan och i nr 20 en trappa ner. Parkering av cyklar utanför fastigheterna undanbedes då de lätt kan skada fasaden och försvårar städningen av gatan vilket sker på tisdagar, dagtid! Postrum Lämna inte kvar tidningar och reklam uppe på postboxarna utan lämna dem i tidningsåtervinningen nere på återvinningscentralen längs ner på Essinge Brogata. Vem ska annars ta hand om det? Vindsförråd Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa ut några föremål i gångarna utanför förråden. Även dörrar som du eventuellt tar bort ur lägenheten skall förvaras i ditt förråd inte i gångarna! Nycklar/lås Du är själv ansvarig för låsen på din lägenhetsdörr. Det finns även nycklar som används till port, tvättstuga, vind och cykelrum. Nycklarna (till undre låset) är kopieringsskyddade och för att kunna göra en kopia måste ett skriftligt tillstånd/intyg från Styrelsen tas med till låssmeden Lås & Nyckel på Odengatan 72. (blankett finns på föreningens hemsida) Bostadsinnehavaren hämtar själv ut och betalar nyckelkopian

15 Du har också en bokningsnyckel för tvättstugan. Om denna förkommer kan en ny beställas av Styrelsen men på din egen bekostnad. Portarna är låsta med kodlås. Av säkerhetsskäl byts koden då och då. För att undvika objudna gäster ber vi dig vara restriktiv med att lämna ut koden. Brandvarnare Enligt allmänna bestämmelser ska alla lägenheter ha försetts med brandvarnare. Föreningen är skyldig att anskaffa och montera sådana. Hemförsäkring Se till att du har en bra hemförsäkring. Som bostadrättshavare bör du ha ett tillägg till hemförsäkringen, ett s k bostadsrättstillägg. Du kan t ex bli ersättningsskyldig om din tvätt-/diskmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannens egendom. Dessutom kan inbrott och brand drabba vem som helst! Trivsel Trapphus Trapphuset städas en gång i veckan på föreningens bekostnad. Om du tappar eller spiller något i trappan ber vi dig att själv städa upp. Föreningens städavtal omfattar bara normal städning. Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ha bl.a dörrmattor och barnvagnar i trapphuset. Sopor får aldrig, ens tillfälligt, ställas i trapphuset! Oväsen Det brukar vara en princip i flerfamiljshus att det ska vara tyst efter kl och före kl Det betyder egentligen bara vanlig hänsyn. Undvik höga röster, musik, klampande fötter, sena bad/duschar. Ska du ha fest meddela grannarna. Men kom ihåg att även om du sagt till så får du inte spela hög musik hela natten

16 Balkonger Av hänsyn till dina grannar och förbipasserande Skaka inte mattor från din balkong. Tänk på att inte vattna dina balkongväxter så att det rinner ner till grannen. Släng inga cigaretter från balkongen då de kan hamna hos dina grannar och/eller skräpa ner miljön!

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

medlemmar i Brf Baldergaard

medlemmar i Brf Baldergaard till både nya och gamla medlemmar i Brf Baldergaard Allmänt Kontakta Styrelsen baldergaard@gmail.com Vad är en bostadsrättslägenhet? En bostadsrättslägenhet ägs av en bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivsel- och förhållningsregler

Trivsel- och förhållningsregler Dessa trivsel- och förhållningsregler gäller dig som boende i bostadsrätt på Lötmogatan 7 i Hägersten och är ett komplement till föreningens stadgar. Så fungerar en bostadsrättsförening En bostadsrättsförening

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning.

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning. Städavtal MOTIONSSVAR 1 AV 5 TILL BRF LOKES FÖRENINGSSTÄMMA 2013 J M Städservice AB städar trapphus och entréer enligt avtal varje vecka efter ett uppgjort städschema. På anslagstavlan med kontaktuppgifter

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer