BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG"

Transkript

1 BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG 3

2 Datorversion 2003 Originaltryck: AKTIEBOLAGET TRYCKMANS, STOCKHOLM

3 FÖRORD Professor Hugo Odebergs 60-årsdag har Diakonistyrelsens Bokförlag velat uppmärksamma med att publicera en samling studier kring temat Bibelns eget budskap. Hugo Odebergs många elever och vänner, som funnit glädje och uppbyggelse i studiet av Skriften vid kvällssena eller vanligen morgontidiga sammankomster i Lund, tidskriften Erevnas läsare i och utom Sveriges land och de stora grupper av vårt folk, som lärt sig uppskatta Hugo Odeberg som föreläsare i olika sammanhang eller nått kontakt med honom via radiokyrkan, kommer här att med glädje det tror vi återfinna hänvisningar till tongångar och tankesammanhang i Skriften, som det är Hugo Odebergs säregna gåva att kunna uppfånga och återge på ett sätt som icke avskräcker från utan eggar till fortsatt studium av Bibelns eget budskap. Lund 29 april R. Qwarnström. 5

4 6

5 DEN NYTESTAMENTLIGA GUDSTJÄNSTEN Jesus besökte ju regelbundet synagogan, som vi kan läsa om t.ex. i Lukasevangeliets fjärde kapitel: Jesus i Nasarets synagoga. Han godkände således denna gudstjänst, som där försiggick och hölls, och det är att märka att Jesus aldrig har på något sätt klandrat denna gudstjänst eller denna gudstjänstform. Det är alltså en stor skillnad mellan Jesu ställning till fariséerna, som det ju ofta är sammanstötningar med och som är fientliga mot Honom, och Hans ställning till själva synagogans gudstjänstform. I och med det att Jesus deltager i denna gudstjänst, så har Han i själva verket icke bara godkänt den såsom någonting tillfälligt, för den tiden nyttigt, utan angivit att den är en gudomlig stiftelse, en gudomlig gåva. Och efter Hans undervisning om denna sak, tydligtvis, så har apostlarna förfarit på samma sätt. Det är allmänt bekant och erkänt att den första kristna gudstjänsten helt var uppbyggd i den israelitiska synagogans form. Man skulle alltså rent av kunna säga: den kristna synagogan. T.ex. när vi tänker oss hurusom Paulus, när han kom till en ny ort på sina resor och där fann en judisk församling, så uppsökte han alltid först denna, deltog i deras gudstjänst och talade där. Och det var först sedan män, förmodligen främst ifrån det fariseiska partiet, lyckats utdriva honom ur församlingen, som han lämnade synagogan. Då grundades, såsom t.ex. skedde i Korint, en egen kristen församling, men den gudstjänst, som man firade i denna kristna för- 7

6 samling, var samma gudstjänst som firades i den israelitiska synagogan. Det är vissa huvuddrag som är att lägga märke till, vilka är genomgående för varje gudstjänsttillfälle. Vilka var nu huvudgudstjänsterna? Man kan säga att det var de dagliga gudstjänsterna, som en gång i veckan fick sin särskilda rika utformning på Sabbaten, på vilodagen. Men principiellt skulle man fira gudstjänst, vända sig till Gud, varje dag. Och då var det minst tre gånger om dygnet, den s.k. morgonbönen, helst vid solens uppgång, middagsbönen och aftonbönen vid solens nedgång. Men man hade också möjlighet till flera än så. Att tre räknades som det minsta, det hänförde man till det ordet som står i den 55:e psalmen, där bedjaren säger:»afton, middag och morgon beder jag och ropar till Herren». Men så hade man också sådana psalmord som talade om huru man bad sju gånger om dagen. På Sabbaten var det vanligtvis fyra gudstjänster. Och så kommer naturligtvis de särskilda högtiderna, sådana som påsk, pingst, lövhyddohögtid, vilka omfattar flera dagar och har sin särskilda rika utformning. Det är naturligtvis rik variation mellan de olika gudstjänsterna. Men det är dock vissa huvuddrag som alltid återkommer, och dessa huvuddrag har vi kanske klarast i den vanliga morgonbönen. Denna har följande huvudavdelningar. Den första, det varmed man började på Jesu och apostlarnas tid, det är de s.k. lovsångerna; de kallades med ett arameiskt ord för Pesuké de Zimrá. Kärnan i dessa är de s.k. hallelujapsalmerna, det vill säga psalmerna 145 t.o.m. 150, alltså de sex sista psalmerna i Davids Psaltare. Och utav dessa var då den 145:e psalmen den som man under alla omständigheter hade med. Om någon var på resa eller stadd på flykt och alltså inte hade mycken tid, så läste han ändock den 145:e psalmen på morgonen. Och denna 145:e psalm, liksom de föl- 8

7 jande, är också typisk för lovsångernas uppbyggnad i allmänhet. Den börjar med att man lovar Gud såsom alltings Skapare, universums Skapare och Herre och Uppehållare. Det är den form av lovsång som kallas med en hebreisk term för Tehillá. Psalmen heter också och kallas i vår Bibel Tehillá le Davíd, lovsång av David. Detta innebär nu först att man ställer sig i betraktan och tillbedjan inför skapelsen och Skaparen, inför Gud såsom Skaparen och Uppehållaren, den i vilkens hand hela universum är. Därnäst kommer betraktandet utav Guds handlande med människorna genom tiderna ifrån begynnelsen, ifrån det att Han skapade dem, hade hand om dem, genom syndafallet och sedan hela vägen. Och det som man då säger och beder, det är en tacksägelse, ett tack. Det är inte klagan över livets olyckor och besvärligheter och all den nöd som har gått genom historien, utan det är Guds underfulla barmhärtighet och nåd. Liksom den fromme prisar Gud för skapelsens verk, så tackar han vidare för Guds nåd och godhet emot människors barn.»alla dina verk, Herre, skola tacka dig, och dina fromma skola lova dig.» Och i detta ingår nu denna tacksamhet, djupast sett tacksamheten för Guds frälsningsverk. Hans kärlek till människors barn, varmed Han vill frälsa dem och föra dem åter till sig.»nådig och barmhärtig är Herren, långmodig och stor i mildhet och trofasthet.» Det är den grundtonen som kännetecknar Guds handlande. Och Hans frälsningsverk sedan, det uttryckes framför allt med sådana ord som dessa:»herren uppehåller alla dem som falla, och uppreser alla dem som nederslagne äro», såsom det står här i den 145:e psalmen. Detta återkommer i den 146:e psalmen:»herren, Han uppreser alla dem som falla, Han löser de fångna, Han gör de blinda seende». Detta är uttrycket för frälsningen, Guds frälsningsrådslut, som sträcker sig ända ifrån begynnelsen till nuet och till framtiden. Såsom det står i Jesajas 61:a kapitel, och det är 9

8 ju lärorikt att här tänka på att när Jesus, vid detta sitt besök i synagogan, om vilket vi nyss talade och erinrade, enligt Lukas fjärde kapitel, just karakteriserar sitt verk såsom en uppfyllelse utav sådana profetiska ord som detta, som talar om att lösa de fångna och upprätta dem som äro nedslagna och krossade o.s.v. Grundtonen är tacksamhet, lovprisning, glädje i Herren. Vi har alltså redan ifrån denna början just Evangeliet. Och så riktar den fromme sin blick framåt mot fullkomningen. Hela morgonbönen är en lovprisning för detta som varieras just i dessa sex psalmer, tills det slutar med den 150:e psalmens, det vill säga Psaltarens sista psalms sista ord:»allt det anda haver, love Herran, Hallelujá.» Det är alltså den första avdelningen. En motsvarande första avdelning med lovsång har tydligtvis även funnits i aftonbönen, där med kortare lovprisningar. Det är den 134:e psalmen:»loven Herren alle I Herrens tjänare som stån i Herrens hus om natten. Lyften edra händer upp mot himmelen, mot Hans heliga berg och loven Herren.» Vi kan här lägga märke till ett huvuddrag som genomgår varje gudstjänst, även varje avdelning, nämligen det, att man ställes som vi kan säga, inför de stora perspektiven utifrån nuet. Till de väldiga perspektiven utvecklas nuet. Här och nu, alltså låt oss säga på morgonen, på denna plats där jag nu är, vid solens uppgång, så erinrar sig den fromme bedjaren tidernas morgon, när det hette:»varde Ljus», och hela universum skapades. Man förstår vad detta betydde, att således börja dagen med en sådan erinran om tidernas morgon och liksom få se ut över hela universum och hela historien. Detta skänker åt nuet fördjupning, intensitet. Allt är i Guds hand, från begynnelsen till slutet. Så är det ju också perspektivet ifrån höjden till djupet, eller ifrån djupet till höjden. Djupet består, kan vi säga, i människans mörker, det djupaste förfallet, nöden och lidandet som finnes här på jorden, och höjden är den himmelska härligheten. 10

9 De mötas också. Man ser djupet och man lyftes upp i erinran om den himmelska glansen och härligheten. Detta var den första avdelningen. Den andra avdelningen börjar med en bön som är formad efter Jesajas 45:e kapitel, som prisar Herren såsom Skaparen utav eller bildaren utav Ljuset och Skaparen utav mörkret. Det heter på hebreiska Joser Or, bildaren utav Ljuset, danaren utav Ljuset, och därför kallas denna bönen också för Joser Or. Han»som danar ljuset och skapar mörkret, som Frid giver och skapar det onda, Herren, som gör allt» (Jes. 45:7). Alltså här ställes man åter inför Skaparen, inför hela världens Konung, som skapat allt och som uppehåller allt och var dag förnyar skapelsens verk. Och så kommer därnäst en erinran om den himmelska härligheten, således att den gudstjänstfirande församlingen eller den enskilde bedjaren liksom blir upplyft till den himmelska gudstjänsten. Och omvänt, den himmelska gudstjänsten liksom sänker sig ned över den jordiska gudstjänsten. Det är erinran om änglarna, som göra Guds vilja och som lova Honom med sin kör i vars höjdpunkt är det trefaldiga Helig:»Helig, Helig, Helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av Hans härlighet», ur Jesajas sjätte kapitel, på vilket det svaras med:»prisad vare Herrens härlighet ifrån sitt rum.» Vi ser att det trefaldiga Helig är en tillbedjan i högsta sällhet, alltså, där himmelen sänker sig ned till den gudstjänstfirande skaran, den må vara stor eller liten. Här kan vi erinra oss Jesu ord, där Han själv säger:»varest två eller tre äro församlade i mitt Namn, där är jag mitt ibland eder.» Det är alltså detta avgörande som vi upprepar igen, att man alltid står inför detta alltomfattande perspektiv. Såväl perspektivet ifrån början till slutet, ifrån skapelsen genom tiderna, till fulländningen, som ifrån djupet till höjden, ifrån höjden till djupet. I varje bön, kort eller lång, om det är en sabbatsgudstjänst eller en speciell högtid, eller en vardagsbön, finns alltid detta med. Det finns 11

10 ingen gudstjänst, ingen bön, ägnad uteslutande åt något speciellt ämne. Utan början och slutet, begynnelsen och änden, höjden och djupet finns med i varje bön. Eftersom gudstjänsten återspeglar den Heliga Skrift, är den uppbyggd efter denna. Och det är nu det drag som vi härnäst kommer till och har att observera. Det har redan framgått därutav att man börjar gudstjänsten med dessa hallelujápsalmer ( ); det är helt Skriftens ord. Den nyssnämnda början på den andra avdelningen Joser Or, är ur Jesajas 45:e kapitel. Och bakom varje uttalande t.ex. i Nya Testamentet, är det nu på samma sätt. Där ligger grundkänslan utav Gud som Skaparen. Givetvis kommer det speciella ämnen in. Påsken har sitt särskilda ämne, pingsten sitt, varje vecka, varje sabbat sin särskilda text. Men det som är det väsentliga och viktiga här, det är just detta, att vilket som än är den speciella texten för dagen, så kommer denna först sedan man ställts inför detta stora perspektivet, ställts inför tidernas morgon, ställts inför mänsklighetens djupa nöd och inför den himmelska gudstjänstens härlighet. Att det är med varje gudstjänst någonting speciellt, det är givet. Som sagt, särskilda texter för olika veckor och olika högtider. Men det är också alltid olika människor som firar gudstjänst, och gudstjänsten består ju inte bara av orden som förekommer, utan även av människorna som tar del i den. De bönesuckar som uppsändas är olika för varje tillfälle. Gudstjänsten består i själva verket alltigenom av Skriftens ord. Och där finner vi när vi nu går till det nästa, det som kommer efter det trefalt Helig i den andra avdelningen. Efter det trefalt Helig läses nämligen detta:»hör Israel, Herren vår Gud, Herren är En, och Han har sagt: Jag är Herren, din Gud. Du skall inga andra gudar hava för mig.» Så läses nu här de tio budorden. Varje gång läser man de tio budorden med deras sammanfattning:»du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt för- 12

11 stånd och du skall älska din nästa såsom dig själv.» Denna sammanfattning, som Jesus själv hänvisar till, den läste man således dagligen och hörde man dagligen. Och denna andra avdelning avslutas med sådana verser ur den Heliga Skrift, som talar just om den stora gåvan utav Guds Ord, och att detta är fast och beståndande, sant och visst. Denna avslutning utav andra avdelningen kallas därför också Eméet we jassib, de hebreiska orden för sant och visst, fast och beståndande (är Herrens Ord).»Är icke mitt ord likasom en eld, säger Herren, och såsom en hammare, den berg sönderslår? (Jer. 23: 29). Därmed är den andra avdelningen slut. Nu förefaller det ju således utav det som hittills sagts, som om det uteslutande skulle ha varit fastställda böner. Alltså ett fast ritual, utanför vilket man icke gick. Detta är inte alldeles riktigt. Om man skall karakterisera den urkristna gudstjänsten ur denna synpunkt, så får man säga att den varken kan sägas vara en gudstjänst med helt fria former eller en som är bunden helt och hållet av bestämda former. Utan det är liksom båda delarna. Var man än var, och i vilket land man än firade sin gudstjänst, så började man med vissa bestämda psalmer, t.ex Men det fanns utrymme för nya böner och för vad vi skulle kunna kalla för privata böner, eller för gemensam bön i något särskilt läge eller något församlingens eller stadens eller ortens behov. Och särskilt är då att märka att dessa fria böner, som man antingen kunde bedja högt, eller bedja i stillhet, tyst för sig själv, så att säga mellan avdelningarna, de var också formade efter Skriftens ord. Vi kan här som exempel på en sådan privat bön eller privat lovsång erinra om Marias lovsång i början utav Lukasevangeliet. Detta är ju någonting alldeles speciellt för henne vid ett speciellt tillfälle. När vi ser vad hon där säger, såsom något som kommer ut ur hennes eget hjärta, det är alltså hennes egna ord, så är det Skriftens ord som blir det som ger uttryck för vad hon känner. Det är här en 13

12 viktig synpunkt att lägga märke till. Man uppfattade icke läget så, t.ex. vid en lovsång, att Gud hade gjort någonting gott och det var det Han hade bidragit med, och sedan kom människan och bidrog med sitt, nämligen tacket eller lovet. Eller omvänt så att människan kom med sitt eget och bad om något och sedan kom Gud med sitt, uppfyllelsen utav det. Utan grundtanken är denna att allt kommer ifrån Gud, alltså även de böner och de lovsånger som den fromme beder, har han fått ifrån Gud. För detta användes också ett bibelcitat, nämligen ur 1 Krön. 29. Där talas det ju om hurusom David välsignade Herren, prisade Herren, ja, välsignade står det ordagrant, inför hela församlingens, menighetens åsyn, och så heter det där:»ur din hand giva vi åt dig.» Det gäller om allting, säger man ju alldeles riktigt. Det gäller alltså även om det som vi ger i form utav lovsång och bön, orden varmed vi lova, att de komma ifrån Honom.»Ur din hand giva vi åt dig.» Och det gäller alla tider.»vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke,» säger Paulus,»men Anden manar gott för oss med outsägliga suckar.» Således kommer här något som också uttryckes i Skriften själv med ett annat egendomligt uttryck, en ny sång. Det talas ofta om en ny sång.»en ny» skulle ju vara något som är skilt från och olikt det gamla. Men vi har många nya sånger i t.ex. Psaltaren. Och innehållet i dessa nya sånger är alltid de gamla orden. Se t.ex. psalmerna 96, 98 och en utav hallelujápsalmerna, 149, som kallas för en ny sång i själva överskriften. Vad är då en ny sång? Det är en sång som innehåller de ämnen och de ord som förut är givna, således upprepning av det eviga temat. Och så finner vi beteckningen en ny sång i Uppenbarelseboken. Det ansluter sig till det som där säges om det nya, t.ex. Upp. 5:9, sådant som sammanfattar vad som är sagt i evangelierna över huvud taget, t.ex. Upp. 14:3. Alltså är det verkligen en ny sång, men den nya sång som på nytt gör det levande som man fått av Gud förut. Det är alltså det stora per- 14

13 spektivet här, och det berövar den enskilda människan varje känsla av egen vikt och betydelse. I stället utlöser det lovsång och oändligt tack. Den tredje därnäst kommande avdelningen kallades för bön i inskränkt mening, alltså på hebreiska Tefillá och på grekiska prosevché. Och denna bön är principiellt en fri bön, men det är vissa bestämda bönepunkter. Vilka voro dessa? Ja, det vet vi vilka de punkter voro som Jesus där bad och lärde sina lärjungar att bedja. Ty vi har utav Jesus just i våra evangelier en formulering utav denna fria bön, det är just denna avdelning i gudstjänsten som Han formulerade då lärjungarna kom till Honom och sade:»johannes Döparen har lärt sina lärjungar proseúchestai», alltså en formel för denna tredje avdelningen i gudstjänsten,»lär även du oss att bedja», och då gav Han dem denna korta formulering utav bönepunkter som vi sedan känner som Fader vår. Alltså i den urkristna gudstjänsten var det naturligt och självklart att man, när man kommit hit i gudstjänsten, bad Herrens bön: Fader vår som är i himmelen. I denna bön ingick nu återigen det trefalt Helig. Det får sin plats efter den bönepunkt som Jesus så har formulerat:»helgat varde ditt Namn.» Efter»Helgat varde ditt Namn» står man då inför den himmelska gudstjänsten med det trefalt»helig, Helig, Helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av Hans härlighet. Prisad vare Herrens härlighet ifrån sitt rum». Och då är det naturligt att man får som nästa punkt den utav Jesus formulerade:»tillkomme ditt Rike. Ske din vilja såsom det är i himmelen», vid den himmelska gudstjänsten och änglarna,»så ock på jorden». Det är känslan utav det översvinnligt stora från Gud, som fullkomligt här också utplånar den egna människan, så att hon blir fylld av tack och lov. Och detta Fader vår avslutas med en tacksägelse, ungefär den som vi har fått bevarad i formen:»ty Ditt är Riket, och Makten och Härligheten i evighet», och så därefter välsignelsen, den aronitiska, 15

14 översteprästerliga välsignelsen:»herren välsigne dig och bevare dig», och som sedan, låt oss säga i en paulinsk församling, avslutades med en sådan välsignelse som Paulus formulerar:»vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap vare med eder alla.» Det fjärde, det som kommer därnäst, det är syndabekännelsen. Det är märkligt, anmärkningsvärt att syndabekännelsen kommer icke, såsom i den svenska högmässan, i början utan den kommer sedan bedjaren, eller den gudstjänstfirande församlingen fått tacka och lova och få så stor nåd över sig. Det är inte så att han först beder om syndernas förlåtelse, för att sedan få rättighet att ta emot nåden, utan han tar emot nåden, den överflödar, och under den bekänner han sina synder. Även detta sker genom någon psalm ur Psaltaren eller Profeterna, t.ex. någon utav botpsalmerna. Låt oss tänka t.ex. den 130:e psalmen:»ut ur djupen ropar jag till dig, Herre Herre hör min röst, låt dina öron akta på mina böners ljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärning, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.» Det är också anmärkningsvärt detta i den psalmen att det heter: hos dig är förlåtelse, nåd alltså, på det att man må frukta dig. Man fruktar Herren och bävar inför Honom, inte därför att Han är en hård och grym herre, utan därför att Han är så rik på förlåtelse. Genom att Han förlåter oss, fruktar vi Honom. Därnäst kommer den avdelning som består i uppläsning av de bestämda texterna. Den kan tänkas inledd med sådana psalmord som dessa:»herre, öppna mig ögonen, att jag må skåda under i din Lag.» Det är: de stora undren i Herrens Skrift, Herrens Ord. Och Ps. 119:105:»Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på minom vägom.» Man läste sedan en bestämd text ur någon utav de fem Moseböckerna. Därnäst en text ur Profeterna och så småningom, i och med deras tillkomst, ur urkristna skrifter. Så fort en sådan hade kommit till, var den 16

15 helig skrift, och så lästes alltså ur Nya Testamentet. I den förut två gånger omnämnda berättelsen i Lukas fjärde kapitel om Jesus i Nasarets synagoga är det just denna punkt, detta moment utav gudstjänsten, som det berättas om. Det har nyss lästs en text ur Moseböckerna. Och det gick så till att synagogföreståndaren kallade fram sådana i församlingen närvarande, som skulle hedras. Och detta i tur och ordning, så att den som skulle hedras mest, var mest ansedd, han kallades att läsa de första verserna ur texten ur de fem Moseböckerna och så vidare. Jesus befanns inte då i Nasaret så värdig, att Han hedrades med att få läsa ur Moseböckerna, men Han hedrades ändock så mycket att Han lämnades att läsa ur den därpå följande profettexten. Och då räckte man Honom profetrullen, som innehöll Jesaja, och den var rullad just på det stället, Jesajas 61:a kapitel. Jesus öppnar rullen och läser då det som står där (Jes. 61:1-2) och säger så, när Han lagt ihop och lämnat ifrån sig rullen:»idag är denna Skrift uppfylld inför edra öron.» Det var alltså ord som Han sade till texten, efter texten och det är just det som kunde förekomma och blev upphovet eller början till det som vi nuförtiden kallar för predikan, alltså predikan efter skriftläsningen. Och sedan kommer då den sista avdelningen, som riktar, kanske något mer än de övriga, blicken just på fulländningen, framtiden. Dock inte så att förstå som om det inte skulle ha förekommit förut. Det förekommer i varje avdelning, ifrån början och till slutet. Och så talas här också om början, skapelsen, men det är så att säga liksom vid gudstjänstens slut, så är det tidens fulländning, frälsningens fulländning, som särskilt fattas i sikte och det utsäges också med ett skriftord:»och det kommer till Sion en Förlossare och till dem som sig omvänder från synderna i Jakob, säger Herren.» Och så blir det även här fråga om denna förening mellan den himmelska gudstjänsten och nu för tredje gången kommer det trefalt Helig och 17

16 det s.k. Kaddish, som talar om det heliga Namnets pris och lov. Och så avslutas det återigen med den aronitiska välsignelsen, som ju kan tänkas följd utav den apostoliska välsignelsen, och detta besvaras med Amen. Gudstjänsten kallas i nytestamentlig tid med ett annat ord: Bönen. Vi har i såväl Gamla som Nya Testamentet en mångfald olika ord för det som hänger samman med bön, alltså olika ord för olika slag av bön, olika former av bön, både i avseende å innehållet och i avseende å formen. Och de nytestamentliga grekiska orden är i stor utsträckning, ja, man torde nog kunna säga helt och hållet att betrakta som översättningar utav de hebreiska ord som användes i Gamla Testamentet och som användes i nytestamentlig tid i Israel. Nu har vi där ett ord som är särskilt att lägga märke till därför att det har en tvåfaldig användning, dels vidsträckt och dels inskränkt. Den vidsträcktaste betydelsen, det är den vidsträcktaste som förekommer överhuvudtaget här, det betyder: allt som har med gudstjänst att göra, vare sig denna gudstjänst nu är församlingens eller hemmets eller den enskildes. Och detta har nu på visst sätt bibehållits ända fram till våra dagar, även i vissa kristna kyrkor. Man talar t.ex. i England om Morning Prayer, Evening Prayer, för en gudstjänst. Detta ordet är på hebreiska Tefillá; motsvarande verb är hithpallél. Tefillá alltså. I Gamla Testamentet har vi såsom minnesord för denna vidsträckta användning utav detta ordet det profetställe som Jesus själv vid ett viktigt tillfälle har citerat, nämligen Jes. 56:7, där det heter:»jag skall föra dem till mitt heliga berg och glädja dem i mitt Hus, ty mitt Hus skall kallas ett Bönens hus, ett bönehus allom folkom.» Det är alltså ett hus för gudstjänst, för bön i denna vidsträckta mening. Och den grekiska översättningen utav detta är: proseuché. Ordet proseuché med 18

17 motsvarande verb har således också denna vidsträckta betydelse. Det är på mångfaldiga ställen som detta ord är använt i denna vidsträckta betydelse. Vi kan t.ex. taga ett viktigt ord i första Tessalonikerbrevets femte kapitel (vers 16), där Paulus säger:»glädjen eder alltid och bedjen (proseúchesthe) ständigt, utan uppehåll», alltså leven liksom ständigt i gudstjänst, i bön, i lovsång till Gud. Följaktligen innefattar en sådan bön också läsandet utav Skriften, den s.k. textläsningen. Ser vi närmare efter, så visar det sig att all bön, hela gudstjänsten, i själva verket är ett lyssnande till Guds Ord och ett anropande eller lovsägande till Honom, med Hans ord, med de ord som är givna utav Honom. Den börjar t.ex. med psalmerna, det är Skriftens ord. Allt, som här är, är formulerat med Skriftens ord, eller är direkt ordagrant Skriftens ord. Minnesordet för detta är ju det allmänna som står i 1 Krön. 29, där det talas om den stora allmänna gudstjänst som David gjorde, när han välsignade Herren inför hela församlingens åsyn och där bl.a. sade:»ur din hand är det som vi giva åt dig.» Även vår lovsång och vårt tack kommer från Honom. Men när man nu hörde de här orden Jes. 56:7 och 1 Tess. 5:17, så är det ju anmärkningsvärt att det är ett ord eller begrepp som alltid åtföljer bönen i dess vidsträckta betydelse, det vill säga bön, gudstjänst utav varje slag, och det är glädjen. Alltså det är fullkomligt naturligt, oundgängligt att detta att alltid vara glada hör tillsammans med att alltid bedja: att bedja hör tillsammans med glädje. Det skall ju vara en glädje inför Guds ansikte. All gudstjänst skall så att säga liksom övergjuta dem som är till detta församlade eller den enskilde, med ett ljus ifrån fullkomlighetens värld, eller ifrån urtiden före syndafallet, då hela skapelsen och människan levde inför Guds ansikte som lekande barn. Så är också detta samma ord (Tefillá på hebreiska och proseuché på grekiska) använt i en speciell betydelse. Och det är 19

18 den som vi har i det sammandrag utav morgonbönen som, enligt vad ovan sagts, utgör typen för alla gudstjänster, betecknas såväl med Tefillá som ordet lika med Amidá, ett annat hebreiskt ord som är lika med proseuché. Såväl det hebreiska som det grekiska ordet användes för denna speciella betydelse, och vad är det då för en bön som därmed avses? Ja, det kan vi ju, när det gäller den kristna gudstjänsten, säga är just»fader vår». Alltså det momentet i gudstjänsten eller andakten, det är ju det som avses när lärjungarna kommer och ber Jesus formulera denna bönen åt dem. Och då ger Han dem dessa korta bönepunkter. Denna bön fanns redan i den gudstjänstform, som Jesus genom att delta i den förklarade för en gudomlig stiftelse, något som har kommit till genom gudomligt verk och som var en gudomlig gåva. Alltså det är ett grundfaktum som vi har att lägga märke till, att Jesus i Israel så att säga förklarar för gudomlig Den Heliga Skrift och synagogans gudstjänst, samtidigt som Han så skarpt tar avstånd ifrån den fariseiska teologin, om vi så vill säga, och sadducéernas. Amidá kanske bör förklaras. Amidá betyder stående, under den bönen står man alltså upp. Om man således vid denna bön skall iaktta någon viss ställning som har symbolisk karaktär, så är det för»fader vår» ju enligt nytestamentlig, urkristen mening stående. Och orden»fader vår som är i himmelen» pekar ju på den symboliska ställningen med huvudet eller ögonen riktade uppåt, som det står om Jesus i den översteprästerliga förbönen, att Han lyfte upp sina ögon mot himmelen och sade:»fader». Att knäfallet skulle speciellt höra samman med bönen»fader vår», det är en senare sedvänja, som inte har med Nya Testamentet att göra. Knäfallet eller detta att luta sig framåt, med ansiktet tenderande till marken, det hör ju tillsammans med syndabekännelsen. När man således iakttog någon speciell ställning, så var det syndabekännelsen som hörde tillsammans med ansiktet nedåt. Vid syndabekännelsen 20

19 (botpsalmen) står det Nefilat appáim, det betyder fallandet på ansiktet. Sedan finns naturligtvis ett nedfallande, det heter på grekiska déesis. Vi har även ett annat knäfallande, då man hyllar någon såsom konung, och det heter proskynéin, falla ned inför någon i tillbedjan, och det var ju brukligt på den tiden, vilket det väl har varit i olika tider och detta har således ingenting att göra med gudstjänsten. Och vi har en anvisning om hur detta ter sig så att säga från Kristi ståndpunkt, alltså från kristen synpunkt, och det är det som omtalas i frestelseberättelsen, där djävulen erbjuder sin hjälp till evangeliets befrämjande i hela världen, i sin egenskap utav den överste fursten för alla rikens osynliga furstar, om Jesus bara hyllar honom såsom sådan, hyllar honom såsom furste, vilket han ju var. Och hur skulle Han hylla honom? Jo, genom att falla ned till marken och tillbedja honom. Och på det svarar Jesus:»Herren allena skall du tillbedja, falla ned för, och Honom allena skall du tjäna», det vill säga den ende man skall falla ned inför, det är Herren och därmed hyllar man Honom såsom Konung. De som kom fram och föll ned för Kristus hyllade därmed Honom som Konungen, kanske utan att alltid veta det. En annan och viktig sak: detta är nu givet utav Gud. All lovsång och all bön är från nytestamentlig, Jesu och apostlarnas, synpunkt sett, något som är givet utav Gud. Själva gudstjänsten var en Guds gåva. Det var dessa skriftställen som man bevarade i ordning ifrån släkte till släkte, och dock var varje gudstjänst någonting nytt. Det innebär således att det här inte kan vara frågan om att någon enskild myndighetsperson eller samling utav sådana skulle kunna föreskriva och rent av skapa en gudstjänstordning. Utan det är Guds gåva, och det är Anden som givit den, liksom ingen människa kan skapa en helig skrift, utan endast de som därtill är uttagna och vilka det är givet. Det är ju ett ord där som är mycket betecknande, det Jesus citerar:»fåfängt dyrka de mig, då de lära eller ge ut bud 21

20 som äro människobud och icke Guds bud, eller ge läror som äro människoläror.» Allt sådant tjänar vanligtvis till att inskränka den stora rikedom som är i Guds gåva. Det kännetecknande för den gudstjänst som är oss given, det är just dess stora rikedom, det att den omfattar allting. I varje gudstjänst, lång eller kort, stor eller liten, med utgångspunkt ifrån detta nu i vilket man beder, öppnas för en, för den bedjande, tillbedjande, det stora perspektivet: ifrån skapelsens morgon och till fulländningen, ifrån mänsklighetens djupaste nöds djup, upp till den himmelska härligheten, den himmelska gudstjänsten, änglaskarorna som lova Herren med ett trefalt Helig, den stora kören. Det är alltså, även när det gäller gudstjänsten, viktigt att observera, vilken ställning Jesus intog till samtida företeelser i Israel. Det var ju ingalunda så, att Han förkastade allt, som fanns hos Hans folk, Gudsfolket Israel. Han tog bestämt avstånd från bestämmande tendenser hos fariseismen, och de evangeliska berättelserna låta spänningen mellan Jesus och fariséerna skarpt framträda. Men lika bestämt, som Jesus tager avstånd från fariseismen, lika bestämt accepterar Han synagogan, gudstjänsten. Och då nu den Jesus, som evangelierna genomgående tala om, är den gudomlige Kristus, Guds Son, så betyder detta Hans accepterande av synagogan, att Han förklarade den för en gudomlig stiftelse. Synagogans gudstjänst är icke en fariseisk gudstjänst, utan den är Guds gåva åt Gudsfolket Israel. Den är Israels gudstjänst, Kristi gudstjänst och den kristna gudstjänsten i ett. Den kristna gudstjänsten är den av Kristus själv såsom gudomlig stiftelse förklarade synagogans gudstjänst. Rent historiskt har ju också den kristna gudstjänsten utvecklats ur synagogans gudstjänst, och»utvecklingen» torde icke genomgående ha inneburit en förbättring utan lika mycket kännetecknats av ett förfall i förhållande till renheten och rikedomen i den gudstjänst, som var Jesu Kristi. 22

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953 EREVNA Årg. X N:r 1 1953 1 Nya Testamentets studium. Av Hugo Odeberg.... 3 Den första och den andra uppståndelsen. Av H. Odeberg.... 6 Kristus: uppståndelsen och livet. Av H. Odeberg.... 8 Gudstjänsten

Läs mer

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften Hugo Odeberg Kristus och Skriften 1 2 KRISTUS OCH SKRIFTEN 3 4 HUGO ODEBERG KRISTUS OCH SKRIFTEN Redigerad av Tryggve Kronholm Originaltryck: PROKLAMA - STOCKHOLM 5 7:e reviderade och utökade upplagan

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

2 Thessalonikerbrevet

2 Thessalonikerbrevet 2 Thessalonikerbrevet Brevet är skrivet år 51 e Kr - en bibelteologisk kommentar av Håkan Sunnliden 1 A. INLEDNING 2 Tessalonikerbrevet (2 Tess) är, liksom 1 Tess, skrivet av Paulus och hans medarbetare.

Läs mer

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 Kontrast eller kontinuitet? Ska förhållandet mellan kristendom och judendom karakteriseras som kontrast eller kontinuitet, som en motsättning eller som en fortsättning? Att det

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r OM DU SKULLE BLI KATOLIK av P e t e r S c h i n d l e r Ny reviderad utgåva Det är ett välkänt och påtagligt faktum att vår tid präglas av uppbrott från värdesystem och normer. I detta "värdenas sönderfall"

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt Harald EckErt med bidrag från Pastor Willem Glashouwer, Philip Holmberg, Derek Prince, Pastor Rick Ridings, Dr. Wolfgang Schuler, Andrew Tucker Israel, nationerna och DOMENS DAL När Människosonen kommer

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

En biblisk analys av Romersk katolicism

En biblisk analys av Romersk katolicism En biblisk analys av Romersk katolicism Det finns två sorts religion i världen idag. Den ena är ett fantasifoster (skapad av människor och demoner) och det andra är en uppenbarelsens religion (som Gud

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 FÖRSLAG KYRKOHANDBOK FÖR SVENSKA KYRKAN DEL Svenska kyrkans utredningar 2012:2

Läs mer

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Unga kvinnor 4 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Unga kvinnor Oktober december 2013 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2012 av

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 HEBREERBREVET INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 HEBREERBREVET Lars Mörling 2006, reviderad 2015 Förkortningar: NT, GT (Nya och Gamla Testamentet) NF, GF

Läs mer

INLEDNING. Intervju med Legrid Lotfors - bosatt i Göteborg och doktorand i historia vid Göteborgs universitet

INLEDNING. Intervju med Legrid Lotfors - bosatt i Göteborg och doktorand i historia vid Göteborgs universitet ~ o z w o :J 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1: Försättsblad sid 1. 2: Innehållsförteckning... sid 2. 3: Inledning... sid 3. 4: Judendorn... sid 4. 4:1 Judendomens lära... sid 5. 4:2 Texter... sid 7. 4:3 Människans

Läs mer