Intuitionens dilemma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intuitionens dilemma"

Transkript

1 Intuitionens dilemma Vågar jag lita på att den inre rösten har rätt? Intuition är upplysning som hämtas från individens inre, oavsett om den handlar om praktiska eller andliga ting. Att lyssna inåt har numera blivit något av en trendrekommendation, och snart sagt varje tidning har haft någon artikel om hur man genom meditation ska nå kontakt med sitt innersta jag. Läsaren rekommenderas att lyssna inåt inte bara för att uppnå en djupare insikt om livets mål och mening, utan också som ett verktyg i de vardagliga besluten, oavsett om det gäller kärleksbekymmer, husaffärer eller helt triviala vardagsproblem. Frågan är om de som anser sig ha fått svar från sin inre röst verkligen kan lita okritiskt på dess svar. För de flesta är det en lång väg att gå innan man når den inre stillhet som krävs för att få kontakt med sitt högre jag, Överjaget, eller vad man nu vill kalla den källa som ger de efterlängtade svaren. Namnen varierar med olika författare och lärare allt efter de olika läror som legat till grund för deras egen väg till insikt. Gemensamt är dock att svaren förhoppningsvis anses komma från den universella kunskapens källa, en kunskapsbank där alla erfarenheter i universum finns lagrade. En geografisk plats kan ofta nås från många olika håll via olika vägar. Den kan också ha olika namn beroende på vilket språk man talar. På samma sätt är det också med de andliga mål vi strävar efter att nå. Därför betyder inte de olika sätten att beskriva vägen för att nå den universella kunskapsbanken att något av dem behöver vara fel. Ett kärt barn har många namn, och det är således naturligt att namnet på vårt högsta innersta väsen kan variera. De som söker detta väsen får dock finna sig i att det oftast krävs både tålamod, koncentration och uthållighet av stora mått för att slutligen nå kontakt. Allt efter att arbetet med att nå Överjaget pågår ökar möjligheterna att få vägledning genom intuitiv tankeförmedling. Paul Brunton ger följande anvisning. Man måste fostra sig själv till att känna igen de första svaga tecknen på den intuitiva sinnesstämning och träna sig att släppa allt annat när man när man blir medveten om den. Intuitionen pekar ut riktningen och målet, men det är vårt förnuft som säger oss om hur vi ska gå till väga. Det vanligaste misstaget är att försöka framkalla och skapa intuitionen. Det går inte. Intuitionen kommer till en. Vänta dig därför inte att den ska infinna sig medan du koncentrerar dig på ett problem. Om den överhuvudtaget kommer så sker det efter det att du släppt problemet. Även då kommer den som en nåd. Det kan också hända att man inte får någon intuition. Intuitionens subtilitet och djup tilltar i takt med vår uppfattningsförmåga och vår beredskap att ta emot och hörsamma den. Den spontana känsla som infinner sig vid den första kontakten med ett ting, en person eller händelse år ofta en tillförlitlig intuition. Men man måste fånga upp den snabbt, annars förflyktigas den. Man måste alltså vara på sin vakt mot de själviska impulser som kan blanda sig i intuitionen och den djupa eftertanken. Det finns också yttre påverkan av annat slag som man måste beakta. För att nå kontakt med den universella kunskapsbanken måste chakrat vara öppet för intryck därifrån. Detta betyder också att det är öppet för intryck av annat slag. Den som inte står under det godas beskydd är därför öppen för universums alla energiformer. Det betyder inte att varje upptagen energiform förmedlar ett meddelande, det kan lika gärna vara fråga om energifrekvenser som är av negativ karaktär för den fysiska hälsan. Att uppfatta meddelanden från inre röster är som vi vet något som drabbar många psykiskt sjuka, åtminstone enligt deras 1

2 egen utsago. Ingen torde väl tro att den röst som Anna Linds mördare säger sig ha stått under inflytande av tillhörde De Godas sida. Det är därför av största vikt att den som lyssnar inåt, kritiskt granskar och utvärderar alla budskap. Meddelanden av alla slag som inte står i samklang med den egna uppfattningen i fråga om etik och moral bör därför negligeras oavsett hur många gånger de upprepas. I en intervju med Dalai Lama som Anna Bornstein redovisar i boken Intuition blir hans svar i sammandrag att när det gäller sådan vägledning som man får genom att fråga inåt behöver man analysera sitt sinne. Det är ett svårtacklat område. Det finns många olika sorters ingivelser, och en del härrör helt enkelt från vissa begär, känslor, tankar eller erfarenheter som vi har haft tidigare, men kanske för så länge sedan att vi glömt bort att vi har haft dem. Något kan ha hänt oss tidigt i livet som långt senare ger upphov till den här plötsliga känslan eller ingivelsen. Det kan också vara aktiverade tendenser från tidigare liv eller påverkan av andra utifrån kommande inflytanden, till exempel andeväsen eller andra immateriella krafter. Den som har följt TV serierna Andarnas makt och Det Okända har på ett påtagligt sätt fått insyn i att det finns många energier i vår närhet vars existens vi normalt inte kan uppfatta om vi inte har mediala gåvor. Även då är möjligheterna att kunna uppfatta och få kontakt med dem individuella, eftersom varje medium i likhet med en radio bara kan redovisa hörbara kontakter på de våglängder dess mottagare kan uppfånga och återge. Människokroppen liknas ibland vid en stor orkester där cellerna inom varje organ och livgivande system bildar de olika instrumenten i den orkester som när vi är fullt friska spelar upp hälsans symfoni. När någon av kroppens celler blir sjuk förändras dess vibration, eller om vi så vill tonläge, så att den klingar falskt. Om kroppen påverkas av energier som inte står i samklang med vår kropps naturliga frekvenser eller av kroppsegna frekvenser som är stakare än kroppens egna eller av annan polarisering så rubbas kroppsbalansen och en funktionsnedsättning av något slag blir följden. Det kan yttra sig som en smärtförnimmelse, bristande koncentrationsförmåga men också initiera sjukdomar. I bästa fall märker vi inget alls. Det är därför av största vikt att den som mediterar innan man börjar meditera på sin kammare först deltar i gruppmeditationer och lär sig hur man skyddar sig mot yttre påverkan av oönskat slag. Eftersom meditation kan medföra så mycket positivt för ditt liv bör du inte låta dig avskräckas av ovanstående nackdelar. Se i stället till att du eliminerar eller begränsar dem så gott du kan. Be din skapare= De goda krafterna om skydd för negativ påverkan under meditationen, eller med andra ord överlämna dig i deras beskydd. Då kan du lugnt stilla ditt sinne och njuta stillheten i tillvaron genom att kravlöst överlämna dina problem till högre makter i förlitan på att de ger dig svar på hur du bäst ska lösa dem. Just detta att du inte längre ställer krav kommer att underlätta för dig att få svar från ditt undermedvetna, i bästa fall från ditt Överjag. Skulle du vara lycklig nog att höra svar genom din inre röst får du inte glömma bort att noga pröva svaren med ditt förnuft. Ty svaret kan lika väl vara dikterat av dina känslor eller ditt begär som du för ögonblicket inte är medveten om. Glöm därför inte detta och ge dig hän åt ett svar som enbart representerar vad ditt ego tycker skulle vara ett förhärligande av din situation i nuet. Ditt Överjag tar i stället hänsyn till det långa perspektivet och ger svar som hjälper dig till en bättre framtidsvy i nuvarande eller kommande liv. I medgång stannar människans utveckling upp, medan prövningar och lidande ger grogrund för själens utveckling om du kan ta lärdom av de kunskaper de vill ge dig enligt karmalärans lärdomar om orsak och verkan. Ibland tänker man att så ska jag nog göra, men sedan blev det inte av. Med facit i handen ångrar man kanske efteråt att man inte gjorde som man tänkte och säger: Nästa gång ska jag lita på min intuition. Jämför utfallet på exempelvis impulsköp av lotter kan de flesta konstatera att dessa köp gett fler nitlotter fler gånger än vinstlotter. Vid andra typer av investeringar t.ex. 2

3 aktieköp förväxlar vi ofta intuitionen med en logisk sammanställning (kanske omedveten) som gett till resultat att faktorer som är viktiga för företaget framtid enligt dina referensramar pekar mot en stigande börskurs. Med detta vill jag säga att varje tanke som kan leda till en impulsrelaterad handling inte behöver vara en intuition. På första raden står definitionen: Intuition är upplysning som hämtas från individens inre. Ett exempel på upplysning som inhämtats genom intuition är Martinus skrifter.* Den kunskap han förmedlar bygger inte på bokligt förvärvad kunskap utan enbart på kunskap genom intuition. Genom förmedlarens strävan att utesluta alla feltolkningar kan texten, genom sin detaljrikedom och något omständiga väg för att bevisa den slutledning nästan varje stycke innehåller, upplevas som tungläst och svårsmält. Den som trots detta inte ger tappt utan ger sig tid att smälta innehållet får stort utbyte, ty ingen kan förneka dess stringens och kvalificerade innehåll. Varje stycke i boken är numrerat. För att illustrera detta återger jag några stycken som jag kopierat från Livets Bok IV styckena Att valet föll på dessa stycken är att de samtidigt kan ses som ett inlägg i den nutida debatten om vem som står bakom evolutionen, Slumpen eller Gud. Ett levande väsen, som blivit till och åter skall dö, kan omöjligt uppleva eller överblicka evigheten. Det kan rent praktiskt, fysiskt, endast överblicka den lilla sekund av evigheten som dess fysiska jordeliv representerar, om detta så varar i hundratals eller tusentals år. Detta jordeliv skulle alltså omöjligt kunna ändra på något i den dåraktighet som denna världsbilds helhet representerar eller uppvisar i förhållande till den hårfina och nästan över allt förstånd framträdande logik som alla dess mikroskopiska detaljers enskildheter är uppbyggda efter och som är tillgängliga för de levande väsendenas iakttagelseförmåga inom deras lika mikroskopiska livsform eller jordeliv. Är det inte märkligt, att de mikroskopiska detaljerna i helheten av detta skaparverk är hundraprocentigt logiska, medan helheten eller det färdiga skaparverket är hundraprocentigt meningslöst? Är det inte en tröst och skapar det inte ett litet hopp om ett annat facit för det färdiga resultatet, att det som syns av detta skaparverk vid absolut praktisk fysisk förnimmelse visar sig vara hundraprocentigt nyttigt, medan det som visar sig som alldeles onyttigt eller dåraktigt, alltså helheten, endast är en abstrakt, teoretisk syn, vilket återigen i verkligheten vill säga: bara en ren - fantasi? De levande väsendenas rent praktiska eller absoluta syn visar alltså världsalltet som absolut nyttigt, som absolut logiskt, medan deras abstrakta syn eller fantasiförmåga visar världsalltet som absolut dåraktigt. Är det inte här lätt att se, att det är något som är galet, att det är företeelser här i denna jordmänniskans uppfattning som himmelsskriande motsäger varandra. Det är något i väsendets mentalitet som visar, att världsalltets mikroskopiska detaljer är hundraprocentigt logiska, vilket vill säga att de kulminerar i fullkomligt framträdande, medan det är något annat hos samma väsen, som visar att världsalltets helhet är hundraprocentigt ologisk, vilket vill säga: kulminerar dåraktigt eller abnormt framträdande. Men hur kan ett sådant väsen vara identiskt med fred, när dess livs- eller världsuppfattning och därmed dess sinne är en splittring, en kamp mellan två konträra erfarenheter? Är det inte troligt, att man här står inför krigets eller kärlekslöshetens innersta källa eller ursprung? Ett levande väsen som ser sanningen men tror på osanningen är i allra högsta grad ett ofärdigt väsen. Detta blir så mycket mera ett faktum, eftersom dess fysiska syn, förnimmelse eller iakttagelse i sin fullkomlighet är synen av ett lokalt fält i helheten och detta fält faktiskt är något av helheten sedd i mikroskop. De levande väsendenas fysiska syn kan ju omöjligt vara något annat än helhetens mikrodetaljer i närbilder. Och där finner den tillräckligt utvecklade forskaren inte nå got fel, inte något att kritisera i själva världsplanens logik. Men allt eftersom tingen börjar växa upp över hans eget livs ramar, d.v.s. upp över de företeelser i hans eget liv och öde som 3

4 sträcker sig ut över hans jordelivs tidsbegränsning och alltså har sina rötter i företeelser utanför hans nuvarande fysiska jordelivs horisont, blir tingen mer och mer mysteriösa för att helt hamna i den ovannämnda himmelsskriande motsatsen till den logik som finns hos tingen där dessa är tillräckligt små för att han rent fysiskt skall kunna överblicka dem. Och väsendet måste då med en sådan världsbild bli en syndens Adam. Hur skall en världsbild som är kulminationen av dåraktighet eller abnormitet, en skriande motsats till de ledande naturfenomen, som genom tiderna har omdanat jordklotet från eldtillståndet till den beboeliga värld som det i dag är, kunna göra något som helst levande väsens mentalitet till Guds avbild? Hur kan ett väsen som har förmåga att se, att de levande väsendenas kroppar och dessa kroppars omgivningar blir vackrare och vackrare, och vidare ser att världsalltet är en enda stor utvecklingsstege med många steg, bli lyckligt, när det tror eller menar sig se att dessa steg aldrig någonsin skall bli tillgängliga för passage av något levande väsen, eftersom väsendet dör på samma steg som det föddes på. Intet väsen kan då gå från det ena steget till det andra. Väsendet uppfattar då, att det färdiga resultatet, den förskönade, förädlade vackra världen med alla sina utvecklade fysiska, tekniska och kemiska tillgångar såväl som det högre andliga eller intellektuella tillståndet endast är till för de nu levande. De miljoner väsen, de tusentals generationer, som levde innan dessa tillgångar och förmåner blev till, har alltså inte upplevt dessa och kommer aldrig att få uppleva dem, då de ju för länge sedan är upplösta i det stora intet Men även de väsen som lever i dag kan ju bara se denna utvecklingsprocess, denna förädling av de levande väsendena och deras omgivningar, genom gravfynd, genom kvarblivna skelett, döda ben och rester av förruttnelse. De ser helheten bara genom likfynd, genom dess aska och hyvelspån. Men tror man då, att världsbilden, de miljonåriga epokernas resultat, enbart skapats för att skådas genom en avfallshög? Tror man det är meningen, att världsbilden endast skall kunna upplevas genom sina exkrementer, sin avföring, sin transpiration och utdunstning? 1 sanning en något oestetisk världsbild. Tänk, om samma lag gällde för de rent jordmänskliga skapelserna eller produkterna. Här ser man dock inte en stad genom dess kloaker och avstjälpningsplatser. Och vi skulle inte heller vara särskilt lyckliga av att bara känna till varandras existens genom våra smutsiga och avlagda kläder, våra kroppars exkrementer och utdunstningar. Men varför då tro, att man skall vara avhängig av eller hänvisad till så drastiska och oestetiska förhållanden i vår upplevelse av livets största och fullkomligaste skaparverk? Ligger det inte i alla normala människors natur att visa upp sin vackraste och bästa sida mot omgivningen. Är inte våra huvuddörrar, förstugor och hallar, festsalar och salonger avsedda som prydlig fasad och för ett angenämt välkomnande och mottagande av våra gäster, under det att våra bakgårdar är avsedda som plats för soptunnor och andra mindre klädsamma företeelser? Det är dock inte denna bakgårdsfasad som vi önskar skylta med, liksom vi heller inte går med avigsidan av kläderna utåt. Varför skulle då denna lag, som i sig själv är en så genomgripande och dominerande normalitet i de levande väsendenas dagliga liv, var totalt satt ur spel när det gäller världens största produktion och alstring, livets största konstverk eller den allra högsta manifestationen av liv? Varför skulle detta liv vara något som man bara skulle kunna se eller komma till insikt om genom dessa kloaker? Är det månne inte på tiden, att jordmänskligheten reviderar sin världsuppfattning och får sin syn på världsbilden i överensstämmelse med den logik som denna världsbilds alla lokala mikrodetaljer uppvisar i de närbilder som är tillgängliga för den normalt intellektuellt utvecklade jordmänniskan som en rent praktisk, fysisk syn? Men varav kommer det sig då, att jordmänniskan har denna märkvärdiga inställning till helheten och lokaliteten i världsbilden? Vad är det som är fel? Ja, är det inte kort sagt detta, att jordmänniskan medvetet eller omedvetet ignorerar livet bakom världsbilden? Hon är j synnerligen hög grad upptagen, ja rent av bländad, av världsalltets övre yta, men själva livet bakom denna yta eller världsalltets materiemassor ser hon inte. Därför blir hennes resonemang med nödvändighet just så skriande ologiskt som fallet är. Hon ser att de av helhetens detaljer som hon själv tillräckligt kan överblicka är logiska. Men när dessa detaljer var för sig är logiska, så är de ju nyttiga. Och när de är nyttiga, så måste de vara kärleksfulla, vilket återigen är detsamma som att de är mentalt lysande. Men trots att individen sålunda ser att alla dessa detaljer är mentalt lysande, så kan han likväl inte förstå, att också helheten måste vara lysande. En kropp som enbart består av lysande 4

5 detaljer, alltså på sätt och vis av små solar, måste 0villkorligen också själv vara en lysande kropp. En anhopning av solar kan inte vara mörk. En företeelse som enbart består av vita ting kan aldrig framträda svart. Det är här jordmänniskan 1 dag gör sitt största mentala fel. Hon ser, som nämnt, att de lokala detaljerna i helheten, så långt hon själv kan överblicka dem, är lysande, men icke desto mindre kommer hon till den slutsatsen att helheten är en stor och död eller livlös massa. Ja, den är visserligen formad som en utvecklingsstege, på vars steg det finns levande väsen, men då dessa väsen inte kan överleva det steg de står på, framstår denna utvecklingsstege som en trappformation med en rad trappsteg som inget väsen kan gå uppför, då ju ingen kan överleva det steg som det befinner sig på. När människorna ser världsalltet som en mental trappformation, måste det vara någon brist i deras synförmåga, om de inte också kan se denna formation utnyttjad av något levande väsen. När de levande väsendena varför sig inte kan överleva det steg som de i dag står på, finns det ju ingen som helst anledning att forma helheten som en trappformation eller stege. Vad gör en stege för nytta, när inget väsen överhuvud taget kan begagna dess steg? Till vad nytta är ett instrument eller redskap, om det inte finns någon som kan använda det? Är det inte månne här som jordmänniskans uppfattning haltar? Hon har inte uppfattat det något som skall använda stegen eller trappformationens steg. Det liv som skall passera upp över stegen känner jordmänniskan inte till. Döden blir därför det dominerande i alla hennes resonemang Jordmänniskan kan med anspänning av alla sina fysiska sinnen och sin utvecklade intelligens, genom skelettfynd, kol- och jordlager, stenarter etc se, att jordklotet har en mycket lång utveckling bakom sig och att efter hand som allt fler utvecklingssteg uppenbarat sig, varje sådant steg varit vackrare, ädlare och tillhört en mer intellektuell nivå än föregående. Denna syn är alltså helt tillräcklig för att människan skall kunna se, att jorden och allt vad på den är, har blivit till stegvis och att alla levande väsen befinner sig på dessa steg. Då hon inte med samma fysiska sinnen kan se annat än den yttre fysiska ytan, kan hon bara se, att den materiekombination som hon kallar ett levande väsen blivit skapad, blivit till, och likaså skall gå under, upplösas. Då hon inte med sina fysiska sinnen kan se den andliga materia eller energiform som i verkligheten finns under den fysiska ytan eller bakom den så kallade fysiska kroppen, tror hon att denna kropp är identisk med väsendets helhet eller högsta själv. Hon får därvid den uppfattningen, att det levande väsendet är ett skapat ting som därför endast kan existera under de skapade tingens lagar. Därigenom har begreppet döden kommit in 1 världen. Väsendet ser ju inte i sitt vakna, fysiska dagsmedvetande det andliga livet, vilket vill säga reaktionen av sitt medvetande, sina tankar och sitt själsliv, längre än inom det tidsrum, där den fysiska kroppen kan ge uttryck däråt. När det händer den fysiska kroppen något som gör att den inte längre lyst rar till medvetandets krav, t.ex. genom lemlästning eller försvagning på annat sätt, kan väsendet inte mera manifestera sig på det fysiska planet, och den fysiska kroppen ligger då orörlig och stilla för att strax gå mot upplösning eller förruttnelse. Vi kallar en sådan kropp för ett lik. Och det väsen, som förut bestod av denna fysiska kropp och det medvetande som uppenbarade sig därigenom, uppfattas nu som någonting som inte längre finns. Och här är vi alltså vid livets största illusion, ja vi står just inför det som sedan blivit uppfattat som straffet för syndafallet. I Edens lustgård hördes ju en röst: Men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö Att väsendet skulle dö betydde alltså att det skulle komma bort från själva verkligheten, själva sanningen. Osanningen, döden, livets kontrast skulle alltså komma att kulminera 1 dess medvetande. Det skulle bli så upptaget av de döda eller overkliga tingen, att det skulle mista förmågan att se de sanna, de verkligt levande tingen eller själva livets eviga struktur. Och det går väl inte att förneka att denna gudomliga förutsägelse och bestämmelse till fullo gått i uppfyllelse. Den jordiska människans medvetande, själsliv eller hennes andes struktur, har i allra högsta grad blivit mystik, blivit till själva kulminationen av övertro. Hon har i dag ätit så länge av kunskapens träd (intresset för materien, intresset för skapandet av behagligheter åt sig själv, befordrandet av egoismen eller Kainsprincipen, tillskansningen av nästans förmåner och tillgångar) att hon alls inte har kunnat äta av livets träd (dyrkandet och förnimmandet av livet bakom de fysiska materiella, bakom nästans och medväsendenas eller alla de andra levande väsendenas organismer). Medan hon sålunda i högsta grad, ja ända till kulmination, har utvecklat förmågan att förnimma och forma materien och göra sig denna underdånig, så har däremot de sinnen, varmed hon skall se själva livet eller anden, degenererat eller skrumpnat samman till ett så latent tillstånd, 5

6 att hon inte längre realistiskt kan göra nästans eller sin egen andes eller sitt medvetandes eviga struktur begriplig för sig. Ja, 1 värsta fall har hon kommit därhän, att hon fullständigt förnekar denna andes eviga struktur. Och det är sålunda en tillbedjare av döden i stället för livet som vi 1 dag finner i den materialistiskt kulminerande jordiska människan Döden är alltså dominerande i den materialistiskt inställda jordmänniskans föreställningsvärld. Hon förnekar den tankegångs eller det själslivs existens som sätter henne i stånd att bolla med materien och uppleva sin nästas och sin egen fysiska kropps synliga materiekombination. Hon förnekar sålunda det själslivs existens som sätter henne i stånd att manifestera denna förnekelse. Hon förstår alltså inte, att ju mera hon förnekar livets existens, ju mera energi hon utlöser för att forma de tankar, ord och texter som skall bevisa att de levande väsendena endast är skapade ting, endast är fysiska kroppar, endast är materiekombinationer, desto mera uppenbarar hon att livet just existerar och bevisar därmed orubbligt dess existens. En klump materia, som kan påstå att livet inte existerar, kan ju omöjligt bli ett bevis för att det inte existerar. När en materieklump kan resonera och bilda en tankekedja och låta denna utlösas i ord och handling, då kan dessa ord och denna handling eller denna manifestation omöjligt vara bevis för att dess upphov inte existerar Det finns alltså något mera än bara de yttre fysiska företeelserna, nämligen det något som upplever, tänker och handlar. När detta något avskiljer sig från ett väsens fysiska kropp, blir denna kropp kvar som ett lik, vilket strax går sin upplösning till mötes. Men liksom vi har sett, att detta något kan gå ut ur en organism och lämna denna kvar som ett lik, så blir vi ju också vittne till att detta något kan gå in i en organism. Vi ser hur detta något mer och mer tränger sig in i ett foster och låter detta utvecklas och växa, först fram till den fysiska födelsen, då det lämnar moderlivet, och sedan hur det mer och mer inkapslar sig i den fysiska organismen, utvecklar denna genom barnstadiet, genom ungdomsstadiet, mandomsstadiet, för att så åter börja lämna kroppen med ålderdomsstadiet, som ju i verkligheten bara är en långsam fysisk dödsprocess eller likdaning. Vi kan inte direkt se detta något, som således tar kroppen i besittning och omformar den från det ena tillståndet till det andra, men vi kan ju inte komma ifrån att det icke desto mindre faktiskt existerar, eftersom det är detta som ger liv åt kroppen eller organismen. Och när denna inte är ett lik, så är det ju för att den är en boning för liv. Ett snabbare in- och utgående av liv i en organism känner vi till såsom sömn. När en människa faller i sömn, betyder detta i verkligheten bara att livet halvvägs går ut ur organismen, liksom uppvaknandet efter sömnen bara betyder att livet åter träder in i organismen. Vi kommer alltså inte ifrån, att materien eller ämnena inte kan vara själva livets allra högsta facit. De kan framträda i grova och fina arter, de kan framträda i form av strålar och vågor, de kan visa sig som tankar, resonemang och skapade ting, men de kan inte täcka eller utgöra det som tänker, det som resonerar, det som skapar. Detta det eller livets allra sista och högsta facit finns alltid kvar bakom varje form av materia, materiekombinationer eller energiutvecklingar Att det är något som tänker, skapar eller resonerar, detta kan man ju inte förneka utan att samtidigt också förneka sin egen tankeförmågas och livsupplevelses existens. Det är dock ett faktum att vi finns till och att detta vi är något som bollar med kropparna och genom dessa förnimmer smärta och vällust, disharmoni och harmoni, olycka och lycka, sorg och glädje, otillfredsställelse och tillfredsställelse, ofullkomlighet och fullkomlighet. Om man förnekar detta, vad skall man då säga om alla de miljoner böcker som all världens bibliotek är fyllda med? Är inte varenda en av dessa böcker ett någots berättelse om upplevelser, förnimmelser och föreställningar som vederfarits detta något genom reaktionen mellan det självt och omgivningen? All världens bibliotek jämte mycket annat gör det till ett orubbligt faktum att upplevelserna existerar. Utan dessa inga böcker, inga berättelser, inga meddelanden, inget hörande av ljud, inget seende av färger och inget förnimmande av vällust eller leda. Men när det alltså är ett orubbligt faktum att förnimmelserna eller upplevelserna existerar, blir det ju till ett lika orubbligt faktum att det finns något som upplever Att det som upplever inte kan vara identiskt med kropparna, de fysiska organismerna, blir ju till faktum därigenom att dessa i sig själva också är upplevelse. Men när de är upplevelse, blir ju det som upplever kropparna eller organismerna ständigt något osynligt bakom dem, ty en 6

7 upplevelse kan ju inte i sig själv uppleva. En upplevelse kan omöjligt uppleva en annan upplevelse. En upplevelses djupaste analys kan omöjligt vara något annat än ett någots förnimmelse av livet. Eleven i en modern skola eller studenten på universitetet får väl inte inpräntat i sig, att en upplevelse är en annan upplevelses upplevelse av en upplevelse? Ja, det låter kanske egendomligt, men något som helst annat svar finns absolut inte för den moderna vetenskapen, så länge den totalt förnekar existensen av ett något som inte är eller kan vara en direkt fysisk upplevelse. Det är likgiltigt, hur denna auktoriserade vetenskap utformar detta svar, det kan endast bli en eller annan variation av ovannämnda svar eller vrångföreställning om livets högsta facit Den materialistiskt inställda vetenskapen har alltså inte något annat svar på livsgåtan än att hela det levande väsendets framträdande blott är en samling materier eller ämnen, vilka är kombinerade just på ett sådant sätt att deras samlade reaktioner med nödvändighet måste bli det som vi kallar livet och den nämnda materiekombinationen bli ett levande väsen. Det levande väsendet är enligt denna analys sålunda bara en speciell materiekombination, men då denna kombination måste förutsättas finnas, innan det kan vara tal om något liv eller levande väsen - vem skall då få till stånd denna kombination? Vem skall få ämnena att indela sig i vissa kvanta och förena sig med varandra exakt efter det recept som betingar att det blir ett levande väsen? Ja, när det inte existerar något liv och därmed inget medvetande, ingen vilja, ingen tanke, och som följd därav inte heller någon plan, då måste alltså ett levande väsens framträdande eller tillblivelse uteslutande bero på en - tillfällighet Att ett visst strålande geni har kommit till världen och blivit en faktor av enastående betydelse för mänsklighetens kultur och utveckling beror då uteslutande på en tillfällighet. Händelsen är bara som en vindfläkt i skogen eller ett blad som faller till marken under höststormarna eller en regndroppes fall under ett åskväder. Ja, var finns det något i naturen som då inte är tillfällighet? Men tänk, så mycken kraft som går till spillo, när det som upplever och det som är livet blott är en produkt av tillfällighet, alltså en reaktion av ämnens meningslösa tumlande om varandra. När man tar i betraktande, vilken mångfald av ämnen och energiformer som naturen eller materiehavet representerar och att det, för att ett levande väsen skall kunna uppstå, fordras en speciell mycket hårfin och exakt konstellation av en serie bestämda ämnen eller materier av dessa miljoner och åter miljoner av materier, så måste det ju vara svårare för ett levande väsen att bli till, än det är för en människa att dra en vinst i ett lotteri, där det går miljontals nitar på varje vinstlott. Vad är den lilla nitprocent som förekommer i ett vanligt lotteri vid sidan av den enorma nitprocent som måste övervinnas i naturen för att ett levande väsen skall kunna uppstå? Viken enastående tur naturen måste ha, när den i ett så vanskligt lotteri, där nitprocenten uppvisar ett så högt tal, dock kan dra vinster (de levande väsendena) miljonvis. Det verkar ju inte vara någon brist på levande väsen Det anses alltså bero på en ren tillfällighet att det finns liv eller upplevelse, ja att det överhuvud existerar levande väsen. Tänk om materieoceanens tillfälliga skvalpande inte hade råkat åstadkomma detta sammanträffande av energier som utgör det levande väsendet eller livet? Tror någon att en universitetsvetenskap med sådana konsekvenser kan hålla stånd i fortsättningen? Är det troligt att man i framtiden kan uppnå doktorsgrader eller professurer på en bevisföring om livets identitet eller tillblivelse som en konsekvens av en tillfällig skvalpning i världsalltets materieoceans stora vågrörelse eller energiutlösning? Kommer månne inte denna dyrkan av slumpen att blekna något 1 samma mån som man förstår, att ett levande väsens organism representerar en värld av andra levande väsen, ja miljoner av individer? Att dessa individer är mikroindivider förändrar ingenting i princip. Om man nu tänker sig att ett levande väsen från mellankosmos, t.ex. en jordmänniska, har blivit till genom en egendomlig tillfällig skvalpning eller just den lyckträff av energi rörelser som kunde bringa de speciella energier 1 beröring med varandra, som fordras för en jordmänniskas tillkomst, och vidare att denna jordmänniska 1 sin tur består av miljoner små levande väsen, som varför sig tillkommit genom slumpartade sammanträffanden eller föreningar av de ämnen och materier som fordras för att deras liv skulle bli till verklighet, och så återigen att dessa mikroväsen också är levande varelser med organismer bestående av levande väsen på samma sätt som organismerna i mellankosmos, 7

8 så betyder detta, att jordmänniskans framträdande är betingat, inte av en tillfällighet utan av miljoner och åter miljoner av tillfälligheter Dessa miljoner tillfälligheter måste sålunda ha ägt rum, innan jordmänniskans framträdande kunde bli ett faktum. Var och en av dessa miljontals tillfälligheter har måst innebära ett exakt sammanträffande av just de energi- och materieformer som kunde åstadkomma en sådan inbördes harmoni eller ett sådant inbördes samarbete till ömsesidig nytta som fordras för skapandet av ett levande väsens organiska funktion. Kanske förstår man lättare, vilken vansklig vinstchans i detta livets stora lotteri det levande väsendet utgör, om vi framställer tillfällighetens panorama i en annan bildform. Vi liknar världsalltets miljoner av ämnes- och energivariationer vid en stor påse med lotter, där varje enskilt lottnummer är en av världsalltets energi- eller materieformer. Vi antar nu att dessa nummer utgör talserien från ett och uppåt i miljonerna. För att nu få några av dessa ämnen att ingå i den förening som fordras för att de tillsammans skall kunna bli ett levande väsen, förutsätts alltså en tillfällighet, en slumpartad skvalpning i världsalltets energi- eller materiehav. Om vi nu, för att ha en hållpunkt, betecknar de energi- eller materieformer som behövs för att skapa detta levande väsen med talen 27, 317, 352, 1002, 3649, 7777 och flera andra vissa bestämda nummer, så måste den tillfällighet, som är förutsättningen för det levande väsendets tillblivelse, bestå i att man genom ett enda grepp i lottpåsen får fatt i just dessa nummer och inga andra, eftersom det levande väsendet då skulle vara en omöjlighet. Om vi alltså har en sådan tur med detta grepp att vi får tag i just dessa nummer, då står vi inför den slump som sätter naturen i stånd att frambringa ett levande väsen. Bland miljoner av nummer skall naturen således ha tur att med sin skvalpning eller sitt grepp få fatt på dessa nummer. 1 annat fall kommer inget levande väsen fram av greppet; då blir det bara en nit. Men när vi nu tänker oss att naturen har haft en sådan tur i sitt grepp att den fått just precis de erforderliga numren, så har den visserligen fått fram ett levande väsen, men detta väsen är ju endast ett mikroväsen. Av sådana behöver den ju miljoner för att kunna åstadkomma ett levande väsen från mellankosmos, t.ex. en jordmänniska. Den måste alltså miljoner gånger göra nya grepp ned 1 påsen och varje gång vara så gynnad av slumpen, att den får just de rätta numren, till dess att den har alla de miljoner väsen som behövs för att det mellankosmiska väsendet skall kunna framträda. Det skall förvisso en verkligt övernaturlig tur till, för att en sådan massuppfyllelse av tillfälligheter skall kunna komma till stånd som fordras för att det levande väsendet skall bli till. Hur ofta tror man att en jordisk människa måste göra sina grepp ned i påsen för att få turen att träffa på dessa nummer? År det inte troligt att hon kommer att uppleva en hel ocean av nitar? Skulle månne inte den tillfällighet, som krävs för att greppen i påsen verkligen skulle ge vinst, vara en enastående sällsynthet? För varje jordmänniska eller levande väsen som naturen frambragt har den alltså måst gripa ned i lottpåsen och få den stora vinsten flera miljoner gånger i obruten följd trots att det bara fanns en vinst på miljontals nitar. I varje grepp har den måst ta hem just de förut nämnda sex numren. Det är i sanning en märklig tur. En sådan tur, en sådan oavbruten återupprepning av samma tillfällighet har ännu aldrig observerats i något levande väsens liv. Vilken jordmänniska kan från en lottpåse, där nitlotternas antal skrivs med sjusiffriga tal, av en slump få upp just de ovannämnda sex numren miljoner gånger i sträck eller i oavbruten följd? Är månne inte tillfälligheten här så fundamental, att den inte alls går att skilja från det planmässiga? Och blir inte detta ännu verkligare, när man ser, vilken ymnighet naturen uppenbarar vid tillblivelsen av de levande väsendena i såväl mikrokosmos som mellankosmos? Men när tillfälligheten inte går att skilja från planmässigheten, vilket alltså vill säga, att den uppfyller alla de lagar eller betingelser, varigenom en företeelse blir logisk eller ändamålsenlig, då bortfaller ju all grund till att identifiera den som tillfällighet. Att då fortsätta att påstå att företeelsen är tillfällighet, blir detsamma som att påstå något osant eller overkligt. Att påstå, att de levande väsendenas tillblivelse eller uppkomst endast beror på tillfällighet visar sig alltså här vara detsamma som att dyrka en osanning. * Ovanstående utdrag från Martinus bok är exempel på att optimalt kvalificerat intuitivt vetande är väsensskilt från en enstaka intuitiv idé. En oöverlagd handling behöver inte alls ha någon form 8

9 av kosmiskt budskap till grund, utan är oftast just bara ett oöverlagt handlande där vi inte inte gett oss tid att fundera över vilka konsekvenser detta kommer att medföra i framtiden. På tal om tillfälligheter vill jag berätta följande. Jag påbörjade denna artikel för ett par månader sedan och sedan blev den liggande eftersom så mycket annat kom emellan. Söndagens ruggiga väder inspirerade mig att försöka skriva den färdigt, vilket jag i princip också gjorde, men jag var inte riktigt nöjd, det fattades ändå något. I måndags deltog jag i ett möte med några skolkamrater på biblioteket. När det var klart kom det för mig att jag kanske skulle låna ett par böcker. Resultatet blev att jag gick därifrån med delarna 2-5 av Martinus serie Livets bok. Eftersom Martinus kunskapsförmedling i sin helhet byggde på intuitivt förmedlad kunskap satte jag mig med låneböckerna för att se om jag kunde hitta något som passade in. Slumpmässigt blev det bok nr 4 som jag fick i min hand. På måfå slog jag upp en sida. Till min förvåning fann jag att det skulle ha kunnat vara ett aktuellt inlägg i debatten om ID eller slumpen. Det framgår inte i min lånebok när Martinus skrev den fjärde delen, men eftersom han dog 1981 är det minst 25 år sedan, kanske mycket mer. Nu frågar jag mig, var det slumpen som gjorde att just detta ämne kom upp? Kanske, kanske inte, vad vet jag. Vad jag däremot vet är att man ska vara uppmärksam så man inte lurar sig själv att tro att idéer som kommer från det egna egot har kosmisk bakgrund. Katrineholm den 26 oktober 2005 Torsten Schönfeldt 9

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Var är själarna efter döden?

Var är själarna efter döden? Var är själarna efter döden? Vad är meningen med "livet" efter döden? Vart hamnar själarna? Finns dom hela tiden omkring oss? LS Frågan utgår från ett påstående om att det finns ett enskilt liv efter döden.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG & LJUSETS KÄLLA - INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STEG FÖR STEG 3. LIVSKVALITET 4. YOGA SOM FILOSOFISKT SYSTEM 5. GURUS YTTRE OCH INRE 6. INRE

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Den som är född av Gud syndar inte

Den som är född av Gud syndar inte Den som är född av Gud syndar inte Bibliothèque Nationale de France Serafer stående kring den gudomliga tronen Petites Heures de Jean de Berry (1300-talet, Frankrike). Änglarna är i oupphörlig tjänande

Läs mer

Att finna själen studiehandledning

Att finna själen studiehandledning Att finna själen studiehandledning Det finns en väg från ångest och lidande till inre frid. Paul Brunton gick den vägen, fann sin själ och blev upplyst. Så här berättar han själv i den nya boken Att finna

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI 2014 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har!

Läs mer

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc!

Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc! Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc! Religiösa föreställningar är vanligt förekommande, men inte

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Teoretiska skäl att tro på Gud

Teoretiska skäl att tro på Gud Teoretiska skäl att tro på Gud 1 A priori, oberoende av erfarenheten. Poäng: Det ligger i själva begreppet om Gud att Gud måste existera. Det ligger i begreppet om Gud att Gud är ett absolut fullkomligt

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska Mental träning - Att lära sig tänka och önska Tänkandet är den ratt med vilken individen styr sitt eget ödes kurs Martinus i Logik Människorna kan inte handla riktigt i den fysiska världen förrän de lärt

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

Varför finns det så mycket ont i världen om Gud finns? Eller bryr sig inte Gud om vårt lidande? Gud kanske inte finns. Eller också övergår det här

Varför finns det så mycket ont i världen om Gud finns? Eller bryr sig inte Gud om vårt lidande? Gud kanske inte finns. Eller också övergår det här Religionsfilosofi 3 Varför finns det så mycket ont i världen om Gud finns? Eller bryr sig inte Gud om vårt lidande? Gud kanske inte finns. Eller också övergår det här vårt begränsade mänskliga förstånd

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Institut Reg. nr 13

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Institut Reg. nr 13 MARTINUS KOSMOLOGI en andlig-vetenskaplig världsbild Martinus Institut 1981 Reg. nr 13 Information om verksamheter i Stockholmsområdet våren 2015 www.martinus.se VAD ÄR MARTINUS KOSMOLOGI Livets Bog Tredje

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Grundformuleringen av det kategoriska imperativet

Grundformuleringen av det kategoriska imperativet Grundformuleringen av det kategoriska imperativet Det kategoriska imperativet är alltså bara ett enda, nämligen: Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag

Läs mer

Guds existens. Mats Selander CredoAkademin. måndag 11 februari 13

Guds existens. Mats Selander CredoAkademin. måndag 11 februari 13 Guds existens Mats Selander CredoAkademin William Lane Craig KALAMARGUMENTET 1. ALLT SOM BÖRJAR EXISTERA HAR EN ORSAK 2. UNIVERSUM HAR BÖRJAT EXISTERA 3. DÄRFÖR HAR UNIVERSUM EN ORSAK KALAMARGUMENTET 1.

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Carlos Castaneda Citat

Carlos Castaneda Citat Carlos Castaneda Citat Här följer en samling av både roliga och tänkvärda citat Trollkarlarnas värld. Alla citat är sagda av Don Juan där inget annat anges. Detta är ett universum av rovdjur. (Drömmandets

Läs mer

Kapitlet I ÖSTERN BOR LJUSET BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet I ÖSTERN BOR LJUSET BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet I ÖSTERN BOR LJUSET i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se I Östern bor ljuset Endast några få av "västerns" människor anar

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån Livet. Detta ord berör hela jorden oavsett religion. I första hand hänvisar jag läsaren till följande länkar: Svarta hålets hemlighet, Vad händer i ett svart hål?, Resan genom det svarta hålet, Livet och

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

"Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen

Magiska tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen Guidad barnmeditation för harmoni och inre styrka "Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen www.helenespjut.se Du är unik och värdefull känn det!... 4 Varför guidad meditation?...

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Innehåll. Inledning Slutkommentarer Referenser och vidare läsning Register Illustrationer

Innehåll. Inledning Slutkommentarer Referenser och vidare läsning Register Illustrationer Innehåll Inledning.... 5 kapitel 1 Drömmar och simuleringar.... 7 kapitel 2 Är materien verklig?... 43 kapitel 3 Är personer verkliga?... 77 kapitel 4 Är tiden verklig?... 109 Slutkommentarer... 143 Referenser

Läs mer

Oljemålningar Marie Almqvist

Oljemålningar Marie Almqvist Oljemålningar Marie Almqvist Nosce te ipsum Känn dig själv Ljuset och rummet Marie Almqvist är en både intuitiv och medveten målare. Hennes bilder berättar om livets paradoxer, verklighetens olika sidor

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Copyright 2014 Irina :: attraktionslagen.info

Copyright 2014 Irina :: attraktionslagen.info Copyright 2014 Irina :: attraktionslagen.info 1 välkommen till attraktionslagen.info Jag heter Irina och kommer att vara din guide när vi tillsammans utforskar läran om attraktionslagen. Om du är nyfiken

Läs mer

Livet är en magisk resa där tiden inte existerar

Livet är en magisk resa där tiden inte existerar Livet är en magisk resa där tiden inte existerar 1 Livet är en magisk resa där tiden inte existerar - för det enda som finns är nuet och i varje nytt nu skapar Du Dig själv på nytt i den mest storslagna

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

En djupare bild av Gud

En djupare bild av Gud En djupare bild av Gud Av:Johannes Djerf - The Sounds Living in America Detta är en riktigt go låt med en klockren refräng som säger att vi lever inte i amerika, men vi är inte ledsna. När låten kom för

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

OMG! religion!

OMG! religion! Humes Dialoger! OMG! Om naturlig religion! 1 A Argumentet förutsätter det som skall bevisas Påståendet att ordningen i världen är ändamålsenlig och bär spår av design grundar sig inte på en neutral observation,

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

du koncentrerar dig på här och nu, observerar utan att involveras, så upplever du livet utifrån det högre medvetandetillståndet.

du koncentrerar dig på här och nu, observerar utan att involveras, så upplever du livet utifrån det högre medvetandetillståndet. 1 Välkommen till den här session. Det skulle också kunna kallas en levnadsbeskrivning. Det handlar om dig, ditt liv här och nu, och varför du går igenom det som du upplever här och nu. Det är en inblick

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Septuagesima Dagens bön: Gud vår himmelske Far, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och tjäna dig med tacksamma hjärtan. Låt oss sedan av nåd få ärva

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation?

3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation? 10 FRÅGOR OCH SVAR 1) Vad är det som händer under en AuraTransformation? Alla människor är energi i konstant rörelse. Den synliga delen kroppen är en manifestation av de osynliga energierna som omger och

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Paradigmkampen - Med koppling till myten om CO2-orsakad global uppvärmning.

Paradigmkampen - Med koppling till myten om CO2-orsakad global uppvärmning. Länk hit: http://blog.lege.net/content/paradigmkampen Med_koppling_till_CO2_myten.html Utskriftsversion: http://blog.lege.net/content/paradigmkampen Med_koppling_till_CO2_myten.pdf Publicerad 2008-07-17.

Läs mer

DEN SJÄLVSPEGLANDE HELHETSSYNEN

DEN SJÄLVSPEGLANDE HELHETSSYNEN DEN SJÄLVSPEGLANDE HELHETSSYNEN EN LOTS PÅ MÖJLIGHETERNAS HAV EN VÄGVISARE I ETT STIGLÖST LAND För att kunna hantera vår vardag på enkelt sätt skapar vi oss bilder av hur allt hänger ihop. Dessa bilder

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books Minska din oro öka ditt lugn Nina Jansdotter Brain Books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2008 Nina Jansdotter Utgåva enligt avtal med Loud Literary Agency, Malmö Kopieringsförbud.

Läs mer

Kapitlen ANROP, JAG. och INÅTRIKTNING. ur boken LIVETS ORD BÔ YIN RÂ

Kapitlen ANROP, JAG. och INÅTRIKTNING. ur boken LIVETS ORD BÔ YIN RÂ Kapitlen ANROP, JAG och INÅTRIKTNING ur boken LIVETS ORD av BÔ YIN RÂ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se A A BO YIN RA LIVETS ORD ÖVERSÄTTNING FRÅN TYSKA ORIGINALSPRÅKET

Läs mer

Samsara livets hjul.

Samsara livets hjul. Samsara livets hjul. Tanken om Samsara har haft en mycket stor betydelse för det religiösa livet i Asien och har med tiden fått spridning över hela världen.ordet Samsara är bildat av sanrkitroten sr som

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

behöver inte begränsa er till en bestämd fråga i det hänseendet. Detta är ett organiskt system: ni kan börja med vad som helst. Börja var ni vill,

behöver inte begränsa er till en bestämd fråga i det hänseendet. Detta är ett organiskt system: ni kan börja med vad som helst. Börja var ni vill, KAPITEL VI Förståelsen som den främsta förutsättningen i detta system Förståelsens relativitet Hur man ökar förståelsen Ett nytt språk Riktiga och felaktiga inställningar Inställningar och förståelse Nödvändigheten

Läs mer

Kapitlet INSIKTENS HÖGA KRAFTER BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet INSIKTENS HÖGA KRAFTER BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet INSIKTENS HÖGA KRAFTER i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Insiktens höga krafter Ni tror på era ''framsteg'' och märker

Läs mer

MÄNNISKAN INFÖR LIVETS OCH DÖDENS MYSTERIUM. EXISTENTIELL ENSAMHET. OM HOPP OCH MENING VID LIVETS SLUT

MÄNNISKAN INFÖR LIVETS OCH DÖDENS MYSTERIUM. EXISTENTIELL ENSAMHET. OM HOPP OCH MENING VID LIVETS SLUT MÄNNISKAN INFÖR LIVETS OCH DÖDENS MYSTERIUM. EXISTENTIELL ENSAMHET. OM HOPP OCH MENING VID LIVETS SLUT Ersta 120419 DÖDENS MYSTERIUM DEFINITION Att vara död är att totalt och oåterkalleligt ha förlorat

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

Om den Fysiska Hjärnan

Om den Fysiska Hjärnan Per Bruus-Jensen Översättning: Lars Palerius Om den Fysiska Hjärnan Subjektivt lever vi alla i var sin hjärna, vilken å ena sidan tjänar som en "utkikspost" för oss, och å andra sidan både som en verkstad

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Kapitlet SLUTORD BOKEN OM LYCKAN BÔ YIN RÂ

Kapitlet SLUTORD BOKEN OM LYCKAN BÔ YIN RÂ Kapitlet SLUTORD ur BOKEN OM LYCKAN av BÔ YIN RÂ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se SLUTORD e få, som redan från grå forntid kände dessa D lagar och levde efter dem, var

Läs mer

Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva Livet är enkelt att leva 2 Livet är enkelt att leva Teresa M Rask 3 Livet är enkelt att leva 2013, Teresa M Rask Ansvarig utgivare Novaera. ISBN 978-91-637-1031-5 Illustrationer Eva Rask. Omslagsfotografi

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Vår moral och framtida generationer

Vår moral och framtida generationer Vår moral och framtida generationer Gustaf Arrhenius 2012-09-28 Ärade rektor, kollegor och övriga gäster, En av de viktigaste insikterna som sakta men säkert har trängt fram under de senaste hundra åren

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan Hinduism & Buddhism Planering Läxförhör Inlämning v. 34-35 Hinduism v. 36 Buddhism v. 37 Jobba med inlämningar (textanalys och jämförande text) torsdag v.35

Läs mer

Holistics grundare berättar

Holistics grundare berättar Vår väg hela vägen Holistics grundare berättar När Holistic bildades hade vi en tydlig idé om vad vi ville åstadkomma genom företaget, nämligen att hjälpa människor bli friskare och samtidigt mer medvetna.

Läs mer