Intuitionens dilemma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intuitionens dilemma"

Transkript

1 Intuitionens dilemma Vågar jag lita på att den inre rösten har rätt? Intuition är upplysning som hämtas från individens inre, oavsett om den handlar om praktiska eller andliga ting. Att lyssna inåt har numera blivit något av en trendrekommendation, och snart sagt varje tidning har haft någon artikel om hur man genom meditation ska nå kontakt med sitt innersta jag. Läsaren rekommenderas att lyssna inåt inte bara för att uppnå en djupare insikt om livets mål och mening, utan också som ett verktyg i de vardagliga besluten, oavsett om det gäller kärleksbekymmer, husaffärer eller helt triviala vardagsproblem. Frågan är om de som anser sig ha fått svar från sin inre röst verkligen kan lita okritiskt på dess svar. För de flesta är det en lång väg att gå innan man når den inre stillhet som krävs för att få kontakt med sitt högre jag, Överjaget, eller vad man nu vill kalla den källa som ger de efterlängtade svaren. Namnen varierar med olika författare och lärare allt efter de olika läror som legat till grund för deras egen väg till insikt. Gemensamt är dock att svaren förhoppningsvis anses komma från den universella kunskapens källa, en kunskapsbank där alla erfarenheter i universum finns lagrade. En geografisk plats kan ofta nås från många olika håll via olika vägar. Den kan också ha olika namn beroende på vilket språk man talar. På samma sätt är det också med de andliga mål vi strävar efter att nå. Därför betyder inte de olika sätten att beskriva vägen för att nå den universella kunskapsbanken att något av dem behöver vara fel. Ett kärt barn har många namn, och det är således naturligt att namnet på vårt högsta innersta väsen kan variera. De som söker detta väsen får dock finna sig i att det oftast krävs både tålamod, koncentration och uthållighet av stora mått för att slutligen nå kontakt. Allt efter att arbetet med att nå Överjaget pågår ökar möjligheterna att få vägledning genom intuitiv tankeförmedling. Paul Brunton ger följande anvisning. Man måste fostra sig själv till att känna igen de första svaga tecknen på den intuitiva sinnesstämning och träna sig att släppa allt annat när man när man blir medveten om den. Intuitionen pekar ut riktningen och målet, men det är vårt förnuft som säger oss om hur vi ska gå till väga. Det vanligaste misstaget är att försöka framkalla och skapa intuitionen. Det går inte. Intuitionen kommer till en. Vänta dig därför inte att den ska infinna sig medan du koncentrerar dig på ett problem. Om den överhuvudtaget kommer så sker det efter det att du släppt problemet. Även då kommer den som en nåd. Det kan också hända att man inte får någon intuition. Intuitionens subtilitet och djup tilltar i takt med vår uppfattningsförmåga och vår beredskap att ta emot och hörsamma den. Den spontana känsla som infinner sig vid den första kontakten med ett ting, en person eller händelse år ofta en tillförlitlig intuition. Men man måste fånga upp den snabbt, annars förflyktigas den. Man måste alltså vara på sin vakt mot de själviska impulser som kan blanda sig i intuitionen och den djupa eftertanken. Det finns också yttre påverkan av annat slag som man måste beakta. För att nå kontakt med den universella kunskapsbanken måste chakrat vara öppet för intryck därifrån. Detta betyder också att det är öppet för intryck av annat slag. Den som inte står under det godas beskydd är därför öppen för universums alla energiformer. Det betyder inte att varje upptagen energiform förmedlar ett meddelande, det kan lika gärna vara fråga om energifrekvenser som är av negativ karaktär för den fysiska hälsan. Att uppfatta meddelanden från inre röster är som vi vet något som drabbar många psykiskt sjuka, åtminstone enligt deras 1

2 egen utsago. Ingen torde väl tro att den röst som Anna Linds mördare säger sig ha stått under inflytande av tillhörde De Godas sida. Det är därför av största vikt att den som lyssnar inåt, kritiskt granskar och utvärderar alla budskap. Meddelanden av alla slag som inte står i samklang med den egna uppfattningen i fråga om etik och moral bör därför negligeras oavsett hur många gånger de upprepas. I en intervju med Dalai Lama som Anna Bornstein redovisar i boken Intuition blir hans svar i sammandrag att när det gäller sådan vägledning som man får genom att fråga inåt behöver man analysera sitt sinne. Det är ett svårtacklat område. Det finns många olika sorters ingivelser, och en del härrör helt enkelt från vissa begär, känslor, tankar eller erfarenheter som vi har haft tidigare, men kanske för så länge sedan att vi glömt bort att vi har haft dem. Något kan ha hänt oss tidigt i livet som långt senare ger upphov till den här plötsliga känslan eller ingivelsen. Det kan också vara aktiverade tendenser från tidigare liv eller påverkan av andra utifrån kommande inflytanden, till exempel andeväsen eller andra immateriella krafter. Den som har följt TV serierna Andarnas makt och Det Okända har på ett påtagligt sätt fått insyn i att det finns många energier i vår närhet vars existens vi normalt inte kan uppfatta om vi inte har mediala gåvor. Även då är möjligheterna att kunna uppfatta och få kontakt med dem individuella, eftersom varje medium i likhet med en radio bara kan redovisa hörbara kontakter på de våglängder dess mottagare kan uppfånga och återge. Människokroppen liknas ibland vid en stor orkester där cellerna inom varje organ och livgivande system bildar de olika instrumenten i den orkester som när vi är fullt friska spelar upp hälsans symfoni. När någon av kroppens celler blir sjuk förändras dess vibration, eller om vi så vill tonläge, så att den klingar falskt. Om kroppen påverkas av energier som inte står i samklang med vår kropps naturliga frekvenser eller av kroppsegna frekvenser som är stakare än kroppens egna eller av annan polarisering så rubbas kroppsbalansen och en funktionsnedsättning av något slag blir följden. Det kan yttra sig som en smärtförnimmelse, bristande koncentrationsförmåga men också initiera sjukdomar. I bästa fall märker vi inget alls. Det är därför av största vikt att den som mediterar innan man börjar meditera på sin kammare först deltar i gruppmeditationer och lär sig hur man skyddar sig mot yttre påverkan av oönskat slag. Eftersom meditation kan medföra så mycket positivt för ditt liv bör du inte låta dig avskräckas av ovanstående nackdelar. Se i stället till att du eliminerar eller begränsar dem så gott du kan. Be din skapare= De goda krafterna om skydd för negativ påverkan under meditationen, eller med andra ord överlämna dig i deras beskydd. Då kan du lugnt stilla ditt sinne och njuta stillheten i tillvaron genom att kravlöst överlämna dina problem till högre makter i förlitan på att de ger dig svar på hur du bäst ska lösa dem. Just detta att du inte längre ställer krav kommer att underlätta för dig att få svar från ditt undermedvetna, i bästa fall från ditt Överjag. Skulle du vara lycklig nog att höra svar genom din inre röst får du inte glömma bort att noga pröva svaren med ditt förnuft. Ty svaret kan lika väl vara dikterat av dina känslor eller ditt begär som du för ögonblicket inte är medveten om. Glöm därför inte detta och ge dig hän åt ett svar som enbart representerar vad ditt ego tycker skulle vara ett förhärligande av din situation i nuet. Ditt Överjag tar i stället hänsyn till det långa perspektivet och ger svar som hjälper dig till en bättre framtidsvy i nuvarande eller kommande liv. I medgång stannar människans utveckling upp, medan prövningar och lidande ger grogrund för själens utveckling om du kan ta lärdom av de kunskaper de vill ge dig enligt karmalärans lärdomar om orsak och verkan. Ibland tänker man att så ska jag nog göra, men sedan blev det inte av. Med facit i handen ångrar man kanske efteråt att man inte gjorde som man tänkte och säger: Nästa gång ska jag lita på min intuition. Jämför utfallet på exempelvis impulsköp av lotter kan de flesta konstatera att dessa köp gett fler nitlotter fler gånger än vinstlotter. Vid andra typer av investeringar t.ex. 2

3 aktieköp förväxlar vi ofta intuitionen med en logisk sammanställning (kanske omedveten) som gett till resultat att faktorer som är viktiga för företaget framtid enligt dina referensramar pekar mot en stigande börskurs. Med detta vill jag säga att varje tanke som kan leda till en impulsrelaterad handling inte behöver vara en intuition. På första raden står definitionen: Intuition är upplysning som hämtas från individens inre. Ett exempel på upplysning som inhämtats genom intuition är Martinus skrifter.* Den kunskap han förmedlar bygger inte på bokligt förvärvad kunskap utan enbart på kunskap genom intuition. Genom förmedlarens strävan att utesluta alla feltolkningar kan texten, genom sin detaljrikedom och något omständiga väg för att bevisa den slutledning nästan varje stycke innehåller, upplevas som tungläst och svårsmält. Den som trots detta inte ger tappt utan ger sig tid att smälta innehållet får stort utbyte, ty ingen kan förneka dess stringens och kvalificerade innehåll. Varje stycke i boken är numrerat. För att illustrera detta återger jag några stycken som jag kopierat från Livets Bok IV styckena Att valet föll på dessa stycken är att de samtidigt kan ses som ett inlägg i den nutida debatten om vem som står bakom evolutionen, Slumpen eller Gud. Ett levande väsen, som blivit till och åter skall dö, kan omöjligt uppleva eller överblicka evigheten. Det kan rent praktiskt, fysiskt, endast överblicka den lilla sekund av evigheten som dess fysiska jordeliv representerar, om detta så varar i hundratals eller tusentals år. Detta jordeliv skulle alltså omöjligt kunna ändra på något i den dåraktighet som denna världsbilds helhet representerar eller uppvisar i förhållande till den hårfina och nästan över allt förstånd framträdande logik som alla dess mikroskopiska detaljers enskildheter är uppbyggda efter och som är tillgängliga för de levande väsendenas iakttagelseförmåga inom deras lika mikroskopiska livsform eller jordeliv. Är det inte märkligt, att de mikroskopiska detaljerna i helheten av detta skaparverk är hundraprocentigt logiska, medan helheten eller det färdiga skaparverket är hundraprocentigt meningslöst? Är det inte en tröst och skapar det inte ett litet hopp om ett annat facit för det färdiga resultatet, att det som syns av detta skaparverk vid absolut praktisk fysisk förnimmelse visar sig vara hundraprocentigt nyttigt, medan det som visar sig som alldeles onyttigt eller dåraktigt, alltså helheten, endast är en abstrakt, teoretisk syn, vilket återigen i verkligheten vill säga: bara en ren - fantasi? De levande väsendenas rent praktiska eller absoluta syn visar alltså världsalltet som absolut nyttigt, som absolut logiskt, medan deras abstrakta syn eller fantasiförmåga visar världsalltet som absolut dåraktigt. Är det inte här lätt att se, att det är något som är galet, att det är företeelser här i denna jordmänniskans uppfattning som himmelsskriande motsäger varandra. Det är något i väsendets mentalitet som visar, att världsalltets mikroskopiska detaljer är hundraprocentigt logiska, vilket vill säga att de kulminerar i fullkomligt framträdande, medan det är något annat hos samma väsen, som visar att världsalltets helhet är hundraprocentigt ologisk, vilket vill säga: kulminerar dåraktigt eller abnormt framträdande. Men hur kan ett sådant väsen vara identiskt med fred, när dess livs- eller världsuppfattning och därmed dess sinne är en splittring, en kamp mellan två konträra erfarenheter? Är det inte troligt, att man här står inför krigets eller kärlekslöshetens innersta källa eller ursprung? Ett levande väsen som ser sanningen men tror på osanningen är i allra högsta grad ett ofärdigt väsen. Detta blir så mycket mera ett faktum, eftersom dess fysiska syn, förnimmelse eller iakttagelse i sin fullkomlighet är synen av ett lokalt fält i helheten och detta fält faktiskt är något av helheten sedd i mikroskop. De levande väsendenas fysiska syn kan ju omöjligt vara något annat än helhetens mikrodetaljer i närbilder. Och där finner den tillräckligt utvecklade forskaren inte nå got fel, inte något att kritisera i själva världsplanens logik. Men allt eftersom tingen börjar växa upp över hans eget livs ramar, d.v.s. upp över de företeelser i hans eget liv och öde som 3

4 sträcker sig ut över hans jordelivs tidsbegränsning och alltså har sina rötter i företeelser utanför hans nuvarande fysiska jordelivs horisont, blir tingen mer och mer mysteriösa för att helt hamna i den ovannämnda himmelsskriande motsatsen till den logik som finns hos tingen där dessa är tillräckligt små för att han rent fysiskt skall kunna överblicka dem. Och väsendet måste då med en sådan världsbild bli en syndens Adam. Hur skall en världsbild som är kulminationen av dåraktighet eller abnormitet, en skriande motsats till de ledande naturfenomen, som genom tiderna har omdanat jordklotet från eldtillståndet till den beboeliga värld som det i dag är, kunna göra något som helst levande väsens mentalitet till Guds avbild? Hur kan ett väsen som har förmåga att se, att de levande väsendenas kroppar och dessa kroppars omgivningar blir vackrare och vackrare, och vidare ser att världsalltet är en enda stor utvecklingsstege med många steg, bli lyckligt, när det tror eller menar sig se att dessa steg aldrig någonsin skall bli tillgängliga för passage av något levande väsen, eftersom väsendet dör på samma steg som det föddes på. Intet väsen kan då gå från det ena steget till det andra. Väsendet uppfattar då, att det färdiga resultatet, den förskönade, förädlade vackra världen med alla sina utvecklade fysiska, tekniska och kemiska tillgångar såväl som det högre andliga eller intellektuella tillståndet endast är till för de nu levande. De miljoner väsen, de tusentals generationer, som levde innan dessa tillgångar och förmåner blev till, har alltså inte upplevt dessa och kommer aldrig att få uppleva dem, då de ju för länge sedan är upplösta i det stora intet Men även de väsen som lever i dag kan ju bara se denna utvecklingsprocess, denna förädling av de levande väsendena och deras omgivningar, genom gravfynd, genom kvarblivna skelett, döda ben och rester av förruttnelse. De ser helheten bara genom likfynd, genom dess aska och hyvelspån. Men tror man då, att världsbilden, de miljonåriga epokernas resultat, enbart skapats för att skådas genom en avfallshög? Tror man det är meningen, att världsbilden endast skall kunna upplevas genom sina exkrementer, sin avföring, sin transpiration och utdunstning? 1 sanning en något oestetisk världsbild. Tänk, om samma lag gällde för de rent jordmänskliga skapelserna eller produkterna. Här ser man dock inte en stad genom dess kloaker och avstjälpningsplatser. Och vi skulle inte heller vara särskilt lyckliga av att bara känna till varandras existens genom våra smutsiga och avlagda kläder, våra kroppars exkrementer och utdunstningar. Men varför då tro, att man skall vara avhängig av eller hänvisad till så drastiska och oestetiska förhållanden i vår upplevelse av livets största och fullkomligaste skaparverk? Ligger det inte i alla normala människors natur att visa upp sin vackraste och bästa sida mot omgivningen. Är inte våra huvuddörrar, förstugor och hallar, festsalar och salonger avsedda som prydlig fasad och för ett angenämt välkomnande och mottagande av våra gäster, under det att våra bakgårdar är avsedda som plats för soptunnor och andra mindre klädsamma företeelser? Det är dock inte denna bakgårdsfasad som vi önskar skylta med, liksom vi heller inte går med avigsidan av kläderna utåt. Varför skulle då denna lag, som i sig själv är en så genomgripande och dominerande normalitet i de levande väsendenas dagliga liv, var totalt satt ur spel när det gäller världens största produktion och alstring, livets största konstverk eller den allra högsta manifestationen av liv? Varför skulle detta liv vara något som man bara skulle kunna se eller komma till insikt om genom dessa kloaker? Är det månne inte på tiden, att jordmänskligheten reviderar sin världsuppfattning och får sin syn på världsbilden i överensstämmelse med den logik som denna världsbilds alla lokala mikrodetaljer uppvisar i de närbilder som är tillgängliga för den normalt intellektuellt utvecklade jordmänniskan som en rent praktisk, fysisk syn? Men varav kommer det sig då, att jordmänniskan har denna märkvärdiga inställning till helheten och lokaliteten i världsbilden? Vad är det som är fel? Ja, är det inte kort sagt detta, att jordmänniskan medvetet eller omedvetet ignorerar livet bakom världsbilden? Hon är j synnerligen hög grad upptagen, ja rent av bländad, av världsalltets övre yta, men själva livet bakom denna yta eller världsalltets materiemassor ser hon inte. Därför blir hennes resonemang med nödvändighet just så skriande ologiskt som fallet är. Hon ser att de av helhetens detaljer som hon själv tillräckligt kan överblicka är logiska. Men när dessa detaljer var för sig är logiska, så är de ju nyttiga. Och när de är nyttiga, så måste de vara kärleksfulla, vilket återigen är detsamma som att de är mentalt lysande. Men trots att individen sålunda ser att alla dessa detaljer är mentalt lysande, så kan han likväl inte förstå, att också helheten måste vara lysande. En kropp som enbart består av lysande 4

5 detaljer, alltså på sätt och vis av små solar, måste 0villkorligen också själv vara en lysande kropp. En anhopning av solar kan inte vara mörk. En företeelse som enbart består av vita ting kan aldrig framträda svart. Det är här jordmänniskan 1 dag gör sitt största mentala fel. Hon ser, som nämnt, att de lokala detaljerna i helheten, så långt hon själv kan överblicka dem, är lysande, men icke desto mindre kommer hon till den slutsatsen att helheten är en stor och död eller livlös massa. Ja, den är visserligen formad som en utvecklingsstege, på vars steg det finns levande väsen, men då dessa väsen inte kan överleva det steg de står på, framstår denna utvecklingsstege som en trappformation med en rad trappsteg som inget väsen kan gå uppför, då ju ingen kan överleva det steg som det befinner sig på. När människorna ser världsalltet som en mental trappformation, måste det vara någon brist i deras synförmåga, om de inte också kan se denna formation utnyttjad av något levande väsen. När de levande väsendena varför sig inte kan överleva det steg som de i dag står på, finns det ju ingen som helst anledning att forma helheten som en trappformation eller stege. Vad gör en stege för nytta, när inget väsen överhuvud taget kan begagna dess steg? Till vad nytta är ett instrument eller redskap, om det inte finns någon som kan använda det? Är det inte månne här som jordmänniskans uppfattning haltar? Hon har inte uppfattat det något som skall använda stegen eller trappformationens steg. Det liv som skall passera upp över stegen känner jordmänniskan inte till. Döden blir därför det dominerande i alla hennes resonemang Jordmänniskan kan med anspänning av alla sina fysiska sinnen och sin utvecklade intelligens, genom skelettfynd, kol- och jordlager, stenarter etc se, att jordklotet har en mycket lång utveckling bakom sig och att efter hand som allt fler utvecklingssteg uppenbarat sig, varje sådant steg varit vackrare, ädlare och tillhört en mer intellektuell nivå än föregående. Denna syn är alltså helt tillräcklig för att människan skall kunna se, att jorden och allt vad på den är, har blivit till stegvis och att alla levande väsen befinner sig på dessa steg. Då hon inte med samma fysiska sinnen kan se annat än den yttre fysiska ytan, kan hon bara se, att den materiekombination som hon kallar ett levande väsen blivit skapad, blivit till, och likaså skall gå under, upplösas. Då hon inte med sina fysiska sinnen kan se den andliga materia eller energiform som i verkligheten finns under den fysiska ytan eller bakom den så kallade fysiska kroppen, tror hon att denna kropp är identisk med väsendets helhet eller högsta själv. Hon får därvid den uppfattningen, att det levande väsendet är ett skapat ting som därför endast kan existera under de skapade tingens lagar. Därigenom har begreppet döden kommit in 1 världen. Väsendet ser ju inte i sitt vakna, fysiska dagsmedvetande det andliga livet, vilket vill säga reaktionen av sitt medvetande, sina tankar och sitt själsliv, längre än inom det tidsrum, där den fysiska kroppen kan ge uttryck däråt. När det händer den fysiska kroppen något som gör att den inte längre lyst rar till medvetandets krav, t.ex. genom lemlästning eller försvagning på annat sätt, kan väsendet inte mera manifestera sig på det fysiska planet, och den fysiska kroppen ligger då orörlig och stilla för att strax gå mot upplösning eller förruttnelse. Vi kallar en sådan kropp för ett lik. Och det väsen, som förut bestod av denna fysiska kropp och det medvetande som uppenbarade sig därigenom, uppfattas nu som någonting som inte längre finns. Och här är vi alltså vid livets största illusion, ja vi står just inför det som sedan blivit uppfattat som straffet för syndafallet. I Edens lustgård hördes ju en röst: Men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö Att väsendet skulle dö betydde alltså att det skulle komma bort från själva verkligheten, själva sanningen. Osanningen, döden, livets kontrast skulle alltså komma att kulminera 1 dess medvetande. Det skulle bli så upptaget av de döda eller overkliga tingen, att det skulle mista förmågan att se de sanna, de verkligt levande tingen eller själva livets eviga struktur. Och det går väl inte att förneka att denna gudomliga förutsägelse och bestämmelse till fullo gått i uppfyllelse. Den jordiska människans medvetande, själsliv eller hennes andes struktur, har i allra högsta grad blivit mystik, blivit till själva kulminationen av övertro. Hon har i dag ätit så länge av kunskapens träd (intresset för materien, intresset för skapandet av behagligheter åt sig själv, befordrandet av egoismen eller Kainsprincipen, tillskansningen av nästans förmåner och tillgångar) att hon alls inte har kunnat äta av livets träd (dyrkandet och förnimmandet av livet bakom de fysiska materiella, bakom nästans och medväsendenas eller alla de andra levande väsendenas organismer). Medan hon sålunda i högsta grad, ja ända till kulmination, har utvecklat förmågan att förnimma och forma materien och göra sig denna underdånig, så har däremot de sinnen, varmed hon skall se själva livet eller anden, degenererat eller skrumpnat samman till ett så latent tillstånd, 5

6 att hon inte längre realistiskt kan göra nästans eller sin egen andes eller sitt medvetandes eviga struktur begriplig för sig. Ja, 1 värsta fall har hon kommit därhän, att hon fullständigt förnekar denna andes eviga struktur. Och det är sålunda en tillbedjare av döden i stället för livet som vi 1 dag finner i den materialistiskt kulminerande jordiska människan Döden är alltså dominerande i den materialistiskt inställda jordmänniskans föreställningsvärld. Hon förnekar den tankegångs eller det själslivs existens som sätter henne i stånd att bolla med materien och uppleva sin nästas och sin egen fysiska kropps synliga materiekombination. Hon förnekar sålunda det själslivs existens som sätter henne i stånd att manifestera denna förnekelse. Hon förstår alltså inte, att ju mera hon förnekar livets existens, ju mera energi hon utlöser för att forma de tankar, ord och texter som skall bevisa att de levande väsendena endast är skapade ting, endast är fysiska kroppar, endast är materiekombinationer, desto mera uppenbarar hon att livet just existerar och bevisar därmed orubbligt dess existens. En klump materia, som kan påstå att livet inte existerar, kan ju omöjligt bli ett bevis för att det inte existerar. När en materieklump kan resonera och bilda en tankekedja och låta denna utlösas i ord och handling, då kan dessa ord och denna handling eller denna manifestation omöjligt vara bevis för att dess upphov inte existerar Det finns alltså något mera än bara de yttre fysiska företeelserna, nämligen det något som upplever, tänker och handlar. När detta något avskiljer sig från ett väsens fysiska kropp, blir denna kropp kvar som ett lik, vilket strax går sin upplösning till mötes. Men liksom vi har sett, att detta något kan gå ut ur en organism och lämna denna kvar som ett lik, så blir vi ju också vittne till att detta något kan gå in i en organism. Vi ser hur detta något mer och mer tränger sig in i ett foster och låter detta utvecklas och växa, först fram till den fysiska födelsen, då det lämnar moderlivet, och sedan hur det mer och mer inkapslar sig i den fysiska organismen, utvecklar denna genom barnstadiet, genom ungdomsstadiet, mandomsstadiet, för att så åter börja lämna kroppen med ålderdomsstadiet, som ju i verkligheten bara är en långsam fysisk dödsprocess eller likdaning. Vi kan inte direkt se detta något, som således tar kroppen i besittning och omformar den från det ena tillståndet till det andra, men vi kan ju inte komma ifrån att det icke desto mindre faktiskt existerar, eftersom det är detta som ger liv åt kroppen eller organismen. Och när denna inte är ett lik, så är det ju för att den är en boning för liv. Ett snabbare in- och utgående av liv i en organism känner vi till såsom sömn. När en människa faller i sömn, betyder detta i verkligheten bara att livet halvvägs går ut ur organismen, liksom uppvaknandet efter sömnen bara betyder att livet åter träder in i organismen. Vi kommer alltså inte ifrån, att materien eller ämnena inte kan vara själva livets allra högsta facit. De kan framträda i grova och fina arter, de kan framträda i form av strålar och vågor, de kan visa sig som tankar, resonemang och skapade ting, men de kan inte täcka eller utgöra det som tänker, det som resonerar, det som skapar. Detta det eller livets allra sista och högsta facit finns alltid kvar bakom varje form av materia, materiekombinationer eller energiutvecklingar Att det är något som tänker, skapar eller resonerar, detta kan man ju inte förneka utan att samtidigt också förneka sin egen tankeförmågas och livsupplevelses existens. Det är dock ett faktum att vi finns till och att detta vi är något som bollar med kropparna och genom dessa förnimmer smärta och vällust, disharmoni och harmoni, olycka och lycka, sorg och glädje, otillfredsställelse och tillfredsställelse, ofullkomlighet och fullkomlighet. Om man förnekar detta, vad skall man då säga om alla de miljoner böcker som all världens bibliotek är fyllda med? Är inte varenda en av dessa böcker ett någots berättelse om upplevelser, förnimmelser och föreställningar som vederfarits detta något genom reaktionen mellan det självt och omgivningen? All världens bibliotek jämte mycket annat gör det till ett orubbligt faktum att upplevelserna existerar. Utan dessa inga böcker, inga berättelser, inga meddelanden, inget hörande av ljud, inget seende av färger och inget förnimmande av vällust eller leda. Men när det alltså är ett orubbligt faktum att förnimmelserna eller upplevelserna existerar, blir det ju till ett lika orubbligt faktum att det finns något som upplever Att det som upplever inte kan vara identiskt med kropparna, de fysiska organismerna, blir ju till faktum därigenom att dessa i sig själva också är upplevelse. Men när de är upplevelse, blir ju det som upplever kropparna eller organismerna ständigt något osynligt bakom dem, ty en 6

7 upplevelse kan ju inte i sig själv uppleva. En upplevelse kan omöjligt uppleva en annan upplevelse. En upplevelses djupaste analys kan omöjligt vara något annat än ett någots förnimmelse av livet. Eleven i en modern skola eller studenten på universitetet får väl inte inpräntat i sig, att en upplevelse är en annan upplevelses upplevelse av en upplevelse? Ja, det låter kanske egendomligt, men något som helst annat svar finns absolut inte för den moderna vetenskapen, så länge den totalt förnekar existensen av ett något som inte är eller kan vara en direkt fysisk upplevelse. Det är likgiltigt, hur denna auktoriserade vetenskap utformar detta svar, det kan endast bli en eller annan variation av ovannämnda svar eller vrångföreställning om livets högsta facit Den materialistiskt inställda vetenskapen har alltså inte något annat svar på livsgåtan än att hela det levande väsendets framträdande blott är en samling materier eller ämnen, vilka är kombinerade just på ett sådant sätt att deras samlade reaktioner med nödvändighet måste bli det som vi kallar livet och den nämnda materiekombinationen bli ett levande väsen. Det levande väsendet är enligt denna analys sålunda bara en speciell materiekombination, men då denna kombination måste förutsättas finnas, innan det kan vara tal om något liv eller levande väsen - vem skall då få till stånd denna kombination? Vem skall få ämnena att indela sig i vissa kvanta och förena sig med varandra exakt efter det recept som betingar att det blir ett levande väsen? Ja, när det inte existerar något liv och därmed inget medvetande, ingen vilja, ingen tanke, och som följd därav inte heller någon plan, då måste alltså ett levande väsens framträdande eller tillblivelse uteslutande bero på en - tillfällighet Att ett visst strålande geni har kommit till världen och blivit en faktor av enastående betydelse för mänsklighetens kultur och utveckling beror då uteslutande på en tillfällighet. Händelsen är bara som en vindfläkt i skogen eller ett blad som faller till marken under höststormarna eller en regndroppes fall under ett åskväder. Ja, var finns det något i naturen som då inte är tillfällighet? Men tänk, så mycken kraft som går till spillo, när det som upplever och det som är livet blott är en produkt av tillfällighet, alltså en reaktion av ämnens meningslösa tumlande om varandra. När man tar i betraktande, vilken mångfald av ämnen och energiformer som naturen eller materiehavet representerar och att det, för att ett levande väsen skall kunna uppstå, fordras en speciell mycket hårfin och exakt konstellation av en serie bestämda ämnen eller materier av dessa miljoner och åter miljoner av materier, så måste det ju vara svårare för ett levande väsen att bli till, än det är för en människa att dra en vinst i ett lotteri, där det går miljontals nitar på varje vinstlott. Vad är den lilla nitprocent som förekommer i ett vanligt lotteri vid sidan av den enorma nitprocent som måste övervinnas i naturen för att ett levande väsen skall kunna uppstå? Viken enastående tur naturen måste ha, när den i ett så vanskligt lotteri, där nitprocenten uppvisar ett så högt tal, dock kan dra vinster (de levande väsendena) miljonvis. Det verkar ju inte vara någon brist på levande väsen Det anses alltså bero på en ren tillfällighet att det finns liv eller upplevelse, ja att det överhuvud existerar levande väsen. Tänk om materieoceanens tillfälliga skvalpande inte hade råkat åstadkomma detta sammanträffande av energier som utgör det levande väsendet eller livet? Tror någon att en universitetsvetenskap med sådana konsekvenser kan hålla stånd i fortsättningen? Är det troligt att man i framtiden kan uppnå doktorsgrader eller professurer på en bevisföring om livets identitet eller tillblivelse som en konsekvens av en tillfällig skvalpning i världsalltets materieoceans stora vågrörelse eller energiutlösning? Kommer månne inte denna dyrkan av slumpen att blekna något 1 samma mån som man förstår, att ett levande väsens organism representerar en värld av andra levande väsen, ja miljoner av individer? Att dessa individer är mikroindivider förändrar ingenting i princip. Om man nu tänker sig att ett levande väsen från mellankosmos, t.ex. en jordmänniska, har blivit till genom en egendomlig tillfällig skvalpning eller just den lyckträff av energi rörelser som kunde bringa de speciella energier 1 beröring med varandra, som fordras för en jordmänniskas tillkomst, och vidare att denna jordmänniska 1 sin tur består av miljoner små levande väsen, som varför sig tillkommit genom slumpartade sammanträffanden eller föreningar av de ämnen och materier som fordras för att deras liv skulle bli till verklighet, och så återigen att dessa mikroväsen också är levande varelser med organismer bestående av levande väsen på samma sätt som organismerna i mellankosmos, 7

8 så betyder detta, att jordmänniskans framträdande är betingat, inte av en tillfällighet utan av miljoner och åter miljoner av tillfälligheter Dessa miljoner tillfälligheter måste sålunda ha ägt rum, innan jordmänniskans framträdande kunde bli ett faktum. Var och en av dessa miljontals tillfälligheter har måst innebära ett exakt sammanträffande av just de energi- och materieformer som kunde åstadkomma en sådan inbördes harmoni eller ett sådant inbördes samarbete till ömsesidig nytta som fordras för skapandet av ett levande väsens organiska funktion. Kanske förstår man lättare, vilken vansklig vinstchans i detta livets stora lotteri det levande väsendet utgör, om vi framställer tillfällighetens panorama i en annan bildform. Vi liknar världsalltets miljoner av ämnes- och energivariationer vid en stor påse med lotter, där varje enskilt lottnummer är en av världsalltets energi- eller materieformer. Vi antar nu att dessa nummer utgör talserien från ett och uppåt i miljonerna. För att nu få några av dessa ämnen att ingå i den förening som fordras för att de tillsammans skall kunna bli ett levande väsen, förutsätts alltså en tillfällighet, en slumpartad skvalpning i världsalltets energi- eller materiehav. Om vi nu, för att ha en hållpunkt, betecknar de energi- eller materieformer som behövs för att skapa detta levande väsen med talen 27, 317, 352, 1002, 3649, 7777 och flera andra vissa bestämda nummer, så måste den tillfällighet, som är förutsättningen för det levande väsendets tillblivelse, bestå i att man genom ett enda grepp i lottpåsen får fatt i just dessa nummer och inga andra, eftersom det levande väsendet då skulle vara en omöjlighet. Om vi alltså har en sådan tur med detta grepp att vi får tag i just dessa nummer, då står vi inför den slump som sätter naturen i stånd att frambringa ett levande väsen. Bland miljoner av nummer skall naturen således ha tur att med sin skvalpning eller sitt grepp få fatt på dessa nummer. 1 annat fall kommer inget levande väsen fram av greppet; då blir det bara en nit. Men när vi nu tänker oss att naturen har haft en sådan tur i sitt grepp att den fått just precis de erforderliga numren, så har den visserligen fått fram ett levande väsen, men detta väsen är ju endast ett mikroväsen. Av sådana behöver den ju miljoner för att kunna åstadkomma ett levande väsen från mellankosmos, t.ex. en jordmänniska. Den måste alltså miljoner gånger göra nya grepp ned 1 påsen och varje gång vara så gynnad av slumpen, att den får just de rätta numren, till dess att den har alla de miljoner väsen som behövs för att det mellankosmiska väsendet skall kunna framträda. Det skall förvisso en verkligt övernaturlig tur till, för att en sådan massuppfyllelse av tillfälligheter skall kunna komma till stånd som fordras för att det levande väsendet skall bli till. Hur ofta tror man att en jordisk människa måste göra sina grepp ned i påsen för att få turen att träffa på dessa nummer? År det inte troligt att hon kommer att uppleva en hel ocean av nitar? Skulle månne inte den tillfällighet, som krävs för att greppen i påsen verkligen skulle ge vinst, vara en enastående sällsynthet? För varje jordmänniska eller levande väsen som naturen frambragt har den alltså måst gripa ned i lottpåsen och få den stora vinsten flera miljoner gånger i obruten följd trots att det bara fanns en vinst på miljontals nitar. I varje grepp har den måst ta hem just de förut nämnda sex numren. Det är i sanning en märklig tur. En sådan tur, en sådan oavbruten återupprepning av samma tillfällighet har ännu aldrig observerats i något levande väsens liv. Vilken jordmänniska kan från en lottpåse, där nitlotternas antal skrivs med sjusiffriga tal, av en slump få upp just de ovannämnda sex numren miljoner gånger i sträck eller i oavbruten följd? Är månne inte tillfälligheten här så fundamental, att den inte alls går att skilja från det planmässiga? Och blir inte detta ännu verkligare, när man ser, vilken ymnighet naturen uppenbarar vid tillblivelsen av de levande väsendena i såväl mikrokosmos som mellankosmos? Men när tillfälligheten inte går att skilja från planmässigheten, vilket alltså vill säga, att den uppfyller alla de lagar eller betingelser, varigenom en företeelse blir logisk eller ändamålsenlig, då bortfaller ju all grund till att identifiera den som tillfällighet. Att då fortsätta att påstå att företeelsen är tillfällighet, blir detsamma som att påstå något osant eller overkligt. Att påstå, att de levande väsendenas tillblivelse eller uppkomst endast beror på tillfällighet visar sig alltså här vara detsamma som att dyrka en osanning. * Ovanstående utdrag från Martinus bok är exempel på att optimalt kvalificerat intuitivt vetande är väsensskilt från en enstaka intuitiv idé. En oöverlagd handling behöver inte alls ha någon form 8

9 av kosmiskt budskap till grund, utan är oftast just bara ett oöverlagt handlande där vi inte inte gett oss tid att fundera över vilka konsekvenser detta kommer att medföra i framtiden. På tal om tillfälligheter vill jag berätta följande. Jag påbörjade denna artikel för ett par månader sedan och sedan blev den liggande eftersom så mycket annat kom emellan. Söndagens ruggiga väder inspirerade mig att försöka skriva den färdigt, vilket jag i princip också gjorde, men jag var inte riktigt nöjd, det fattades ändå något. I måndags deltog jag i ett möte med några skolkamrater på biblioteket. När det var klart kom det för mig att jag kanske skulle låna ett par böcker. Resultatet blev att jag gick därifrån med delarna 2-5 av Martinus serie Livets bok. Eftersom Martinus kunskapsförmedling i sin helhet byggde på intuitivt förmedlad kunskap satte jag mig med låneböckerna för att se om jag kunde hitta något som passade in. Slumpmässigt blev det bok nr 4 som jag fick i min hand. På måfå slog jag upp en sida. Till min förvåning fann jag att det skulle ha kunnat vara ett aktuellt inlägg i debatten om ID eller slumpen. Det framgår inte i min lånebok när Martinus skrev den fjärde delen, men eftersom han dog 1981 är det minst 25 år sedan, kanske mycket mer. Nu frågar jag mig, var det slumpen som gjorde att just detta ämne kom upp? Kanske, kanske inte, vad vet jag. Vad jag däremot vet är att man ska vara uppmärksam så man inte lurar sig själv att tro att idéer som kommer från det egna egot har kosmisk bakgrund. Katrineholm den 26 oktober 2005 Torsten Schönfeldt 9

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Om den Fysiska Hjärnan

Om den Fysiska Hjärnan Per Bruus-Jensen Översättning: Lars Palerius Om den Fysiska Hjärnan Subjektivt lever vi alla i var sin hjärna, vilken å ena sidan tjänar som en "utkikspost" för oss, och å andra sidan både som en verkstad

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska Mental träning - Att lära sig tänka och önska Tänkandet är den ratt med vilken individen styr sitt eget ödes kurs Martinus i Logik Människorna kan inte handla riktigt i den fysiska världen förrän de lärt

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

du koncentrerar dig på här och nu, observerar utan att involveras, så upplever du livet utifrån det högre medvetandetillståndet.

du koncentrerar dig på här och nu, observerar utan att involveras, så upplever du livet utifrån det högre medvetandetillståndet. 1 Välkommen till den här session. Det skulle också kunna kallas en levnadsbeskrivning. Det handlar om dig, ditt liv här och nu, och varför du går igenom det som du upplever här och nu. Det är en inblick

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström ELEMENTA Pernilla Hägg Nordström Vad är då elementa - grundläggande, nödvändigt för livet på Jorden? Det är inte Dow-Jones index, inte en ständigt ökande BNP, inte tillgång på olja och billig el. Det är

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer Österländska religioner Döende Kulturfaktorer DE ÖSTERLÄNDSKA FOLKEN ÄR MYCKET RELIGIÖST OCH ANDLIGT INSTÄLLDA, MEN FÖRHÅLLANDEVIS OINTELLEKTUELLA Genom de österländska religionerna lär man att meditation

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål Alla har vi drömt. Vi drömmer än. Vi drömmer om en förändring. Men vi har alltid den där

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Buddhism. "Gå den gyllene medelvägen"

Buddhism. Gå den gyllene medelvägen Buddhism "Gå den gyllene medelvägen" Buddhism ca 400 miljoner i världen! ca 20 000 i Sverige Vad tror en buddhist på? 1. Jag tar min tillflykt till Buddha. 2. Jag tar min tillflykt till läran. 3. Jag tar

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Vad gör vi med döden? Existentiella frågor inom vård i livets slutskede Jönköping 121023

Vad gör vi med döden? Existentiella frågor inom vård i livets slutskede Jönköping 121023 Vad gör vi med döden? Existentiella frågor inom vård i livets slutskede Jönköping 121023 } Friheten ansvar skuld } Ensamheten } Meningslösheten } Döden } Vad gör vi med döden? Definition Att vara död är

Läs mer

16 Budskapskudde I. Information lagras i hela hjärnan och har flera olika minnesfunktioner.

16 Budskapskudde I. Information lagras i hela hjärnan och har flera olika minnesfunktioner. vii INLEDNING I begynnelsen var allt mörkt. Inga doftljus brann. Det regnade i miljontals år och jorden täcktes av enorma oceaner. Enkla organiska föreningar utgjorde det första livet på jorden och därmed

Läs mer

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång Framgång föder framgång I din strävan till ett framgångsrikare liv, finns det en fundamental ingrediens som de flesta människor missar. Nämligen att se till det de redan har, och göra detta med en tacksamhet.

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Meningen med livet av Serge Kahili King

Meningen med livet av Serge Kahili King Meningen med livet av Serge Kahili King (översättning av Alexandra Telluselle) I en av mina artiklar berättar jag om historien där en man ägnar hela sitt liv åt att hitta någon som kan ge honom svaret

Läs mer

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap Vetenskapsteori Introduktion till vetenskapsteori med inriktning på medicinsk forskning Kunskap och sanning Ontologi (ontos = varande och logia = lära) läran om det som är Hur är världen och tingen beskaffade?

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer

Martinus Institut 1981

Martinus Institut 1981 Martinus Center Klint Bokgruppen 2014 Vecka 1 och 4 Den mentala treenigheten och Vägen till freden Martinus Institut 1981 Detta kompendium är omfattat av lagen om upphovsrätt och får endast skrivas ut

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Buddhismens syn på sjukdom (lidande, smärta)

Buddhismens syn på sjukdom (lidande, smärta) Buddhismens syn på sjukdom (lidande, smärta) Jag får ofta frågor av skolelever (och andra) på vilka jag försöker skriva svar så gott jag kan. Jag är ingen expert men jag delar gärna med mig av det lilla

Läs mer

Meditation för att öppna upp ditt hjärta

Meditation för att öppna upp ditt hjärta Meditation för att öppna upp ditt hjärta När människan växer andligt då släpper det undermedvetna gradvis sitt grepp om henne. Nyckeln till andligt uppvaknande är hjärtats blomning, dvs. hjärtchakrat måste

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Vetenskap tre typer. Vanlig vetenskap Matematik & logik Hermeneutik. Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vardagskunskap.

Vetenskap tre typer. Vanlig vetenskap Matematik & logik Hermeneutik. Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vardagskunskap. Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vad är kunskap och sanning, och hur vet vi det? Sverker Johansson Vad kallar vi kunskap och sanning i vardagen? Vardagskunskap Kunskap som funkar Bygger

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET 1 Swedish Translation, Aug. 2007. EVENT TEMPLES PROJECT INTRODUCTION HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

år kropp och den nya tidens justeringar

år kropp och den nya tidens justeringar år kropp och den nya tidens justeringar V Det har under lång tid funnits skrifter om den nya tiden och meningen bakom. Vi är en varelse i ett komplext system som påveraks på ett eller annat sätt av dessa

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Seminarium vt 1998 för Olli Lagerspetz Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint Martinus Center Klint Bokgruppen 2014 Vecka 2 och 5 Omkring min skapelse av Livets Bok och Tröskelns väktare Martinus Institut 1981 Detta kompendium är omfattat av lagen om upphovsrätt och får endast skrivas

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

vad är buddhismen? MEMENTO

vad är buddhismen? MEMENTO Vad är buddhismen? För cirka 2500 år sedan i Indien nådde Siddharta Gautama under djup meditation upplysning och blev en Buddha. Det var grunden för buddhismen. Till skillnad från andra världsreligioner

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA.

GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA. GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA. Att hela sig själv är grundförutsättningen till ett lyckligt liv, allt annat är som att bygga på sankmark.

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media 3 1934 5 måndagen den 26 november anatomiska institutionen, uppsala prolog Runtomkring honom var allt svart. Inte svart som mörker, utan bara svart och

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Praktisk filosofi 4.4. Filosofins historia. Lässchema.

Praktisk filosofi 4.4. Filosofins historia. Lässchema. Praktisk filosofi 4.4. Filosofins historia. Lässchema. Litteratur: Anthony Kenny, Västerlandets Filosofi. Allmän kommentar: Kenny fokuserar mycket på filosofernas kunskapsteori. På mina föreläsningar kommer

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer Mindfulness som intervention i Familjekonstellationer Vad är mindfulness? Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det. Jon Kabat Zinn Vad är mindfulness? Ett förhållningssätt: o

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i ett produktutvecklingsteam

Min syn på optimal kommunikation i ett produktutvecklingsteam Min syn på optimal kommunikation i ett produktutvecklingsteam Linda Sandgren Inpre 3 KN3060 Produktutveckling med formgivning Vt -07 Inledning Idag sälls det allt större krav på företag att snabbt få ut

Läs mer

Löfgren och Gunnar Floryd för alla tankar och resonemang som ni har bidragit med på vägen till färdigställandet av den här boken.

Löfgren och Gunnar Floryd för alla tankar och resonemang som ni har bidragit med på vägen till färdigställandet av den här boken. Förord Jag vill med den här boken bidra till att du som läsare får en annan syn på vad som är möjligt med hur du kan utvecklas som människa. Boken utmanar den rådande förställningen att Människor är som

Läs mer