KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären"

Transkript

1 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären Till samtliga medlemmar i Ekonomiska föreningen Pionjären Tid och Plats: onsdag 2:a okt 2013 klockan 19:00, vid bouleplanen. Vi hoppas på en varm höstkväll. Om det regnar tar vi oss in i en garagelänga! Ärenden: Enligt dagordning och bilaga För att stämman skall vara beslutsför krävs att minst 16 medlemmar deltager. KOM! På stämman äger medlem rätt att utöva sin rösträtt genom make, hemmavarande myndigt barn eller annan medlem såsom ombud. Om du inte kan deltaga lämna nedanstående fullmakt till ombud och instruera denne hur denne skall rösta å dina vägnar. Obs! Ombud kan endast representera 1 medlem utöver sig själv. Vänliga hälsningar Styrelsen i Ekonomiska Föreningen Pionjären. FULLMAKT OMBUD (tas med till stämman). Jag,,medlem i Ekonomiska föreningen pionjären som bor i hus nr, utser medlemmen i hus nr, att företräda mig på stämman den 2:a okt Signatur av fullmaktsgivare

2 Förslag till dagordning extra stämma 2:a Okotober Mötets öppnande 2. Val av Ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justeringsmän 5. Fråga om mötets behöriga utlysande 6. Fastställande av dagordningen 7. Stadgeändring 8. Avgiftshöjning / renoveringar 9. Person att utreda lämplig Styrelsearvodesnivå utses 10. Mötets avslutande

3 Bilaga Frågor (tre stycken) att behandlas av extra stämman 1) Stadgeändringar Bakgrund: Våra stadgar som senast ändrades 2006 behöver kompletteras. De tar inte hänsyn till att friköpta tomter existerar, är inte tydliga vad det avser "egna installationer" under hus och i gemensamma byggnader samt har en maximal årsavgift definierad som längre är relevant med de förestående. De nya föreslagna skrivningarna, ifall de bifalls av denna extrastämma och nästkommande årsstämma, träder först i kraft efter årsstämmobeslutet, allt enligt gällande stadgar.

4 FÖRSLAG STADGEÄNDRINGAR Tillägg till paragraf 2 efter sista meningen: "Medlem äger ej rätt att utföra egna installationer, under byggnader eller i gemensamma byggnader (t.ex förråd och garage) utan godkännande i förväg av Styrelsen. Efter att installation skett kan fackmans intyg komma att begäras för vilket kostnaden skall belastas medlemmen." Ny skrivning av paragraf 3: Gällande skrivning: "3. Medlemmar i föreningen skall vara innehavarna av tomträtterna till fastigheterna Nyröjaren Medlemskap är obligatoriskt för envar tomträttsinnehavare. Utträde ur föreningen må endast ske vid överlåtelse av tomträtt. Medlem deltar i föreningen med en insats om 100 kronor, att betalas kontant. Vid utträde ur föreningen skall medlems andel överlåtas på den som inträder som ny medlem i egenskap av ny tomträttshavare. Om tomträtt innehas av två eller fler gemensamt äger de allenast tillsammans en andel i föreningen och utgöra de tillsammans en medlem. Tomträttshavare får ej deltaga med mer än en andel." Ny skrivning (markerat med lutande fet text): 3. Medlemmar i föreningen skall vara innehavarna av tomträtterna eller friköpta tomter till fastigheterna Nyröjaren Medlemskap är obligatoriskt för envar ägare till fastigheterna Nyröjaren Utträde ur föreningen må endast ske vid överlåtelse av fastighet. Medlem deltar i föreningen med en insats om 100 kronor, att betalas kontant. Vid utträde ur föreningen skall medlems andel överlåtas på den som inträder som ny medlem i egenskap av ny fastighetsägare. Om fastighet innehas av två eller fler gemensamt äger de allenast tillsammans en andel i föreningen och utgöra de tillsammans en medlem. Fastighetsägare får ej deltaga med mer än en andel per fastighet. Ny skrivning av paragraf 5: Gällande skrivning: 5. Medlem skall till föreningen kvartalsvis erlägga en avgift till bestridande av föreningens och medlemmarnas gemensamma kostnader. Avgiftens storlek skall årligen bestämmas av föreningsstämman (med undantag för vad som sägs nedan om uppräkning enligt KPI) och får ej överstiga SEK per år och medlem, exklusive debitering av kostnader för värme och vatten, vilken administreras av föreningen. Beloppet ( SEK) skall årligen, med början (basmånad är januari 2007), uppräknas med konumentprisindex (KPI) utan stämmobeslut. Därtill har styrelsen rätt att, utan stämmobeslut, årligen uppräkna medlemsavgiften från på samma sätt. Ny skrivning: 5. Medlem skall till föreningen erlägga avgift till bestridande av föreningens och medlemmarnas gemensamma kostnader, exklusive debitering av kostnader för vatten. Avgiftens storlek skall beslutas av föreningsstämman. Styrelsen kan, utan stämmobeslut, uppräkna medlemsavgiften med konsumentprisindex (KPI) med basår

5 2) Avgiftshöjning / Renoveringar Bakgrund: På flera "stigar" i Salem har man problem med avlopp, dricksvattensrör etc pga åldern på installationerna vilket lett till avgiftshöjningar bland medlemmerna. Medlemsavgiften på Snickarstigen är idag 800:-/månad (2.400:-/kvartal) och inkluderar inte vattenförbrukningen som varje hus debiteras i tillägg. Den totala intäkten föreningen har med dagens medlemsavgift är ca :-/år (medlemsavgifter + lite intäkter för garageplatser). De mer eller mindre fasta kostnaderna föreningen har varje år är ca :- (exklusive vattenräkningar). Kostnaderna består i huvudsak av Comhem, Elräkningar för gatu och förrådsbelysningen, snöplogning och administration. Det betyder att vi har ett årligt "överskott" att använda för underhåll om ca :- varje år. I och med att stora kostnader oväntat inträffat våren 2013 har extradebiteringar tvingats göras. Likviditeten har under sommaren 2013 varit mycket dålig pga de reparationer som gjorts av våra rör. Därtill har vi drabbats av ett intäktsbortfall pga dödsbokonkurs. Dyra reparationer/investeringar kommer inträffa de närmaste åren vilket innebär att föreningens svaga ekonomi inte räcker för kommande nödvändiga reparationer. Med anledning av detta lägger styrelsen denna proposition för att komma tillrätta med situationen.

6 Utmaningarna vi har framför oss: Problem 1: Under 2012 blev vi varse att våra gatustolpar måste byta armaturer (nya miljöregler) senast Kostnad ca :-. Detta var planerat att genomföras under 2013 men sköts upp i och med att problem två nedan uppdagades. Problem 2: Under varje hus finns en sk "avloppsgroda". Sex st har bytts akut och 31 stycken återstår i en första fas - kostnad ca :-. Grodorna under hus 1-6 samt 7-10 är i "gott" skick och håller förhoppningsvis 5-10 år till. Kostnaden för dessa sista 10 hus är ca :- i dagens penningvärde. Problem 3: Under varje huslänga finns ett huvudavloppsrör till vilket varje husgroda är ansluten. Dessa befaras vara i lika dåligt skick som de enskilda husgrodorna men bedöms hålla i några år till pga tjockare gods. De måste dock bytas inom en 10-årsperiod, helst inom 5 år. Ett Läckage på ett huvudavlopp är mycket dyrt och besvärligt att sanera. Kostnad ca :- (10 rör). Problem 4: Återställning av miljön under huslängorna (plast, saneringsvätska etc) kostar ca :- (15.000:-/länga) och måste ske successivt vartefter grodbyten sker. Problem 5: Asfalten är på flera ställen mycket dålig. Hål, bulor mm har uppstått. Kantstenarna har spruckit och ett par dagvattenbrunnar håller på att bege sig mot jordens mittpunkt. Ett totalt omasfalteringsarbete av området kostar ca :- kr. Problem 6: Garagen. Garagetakens stuprör som rinner ned igenom garagen är otäta och läcker. Kostnad ca :- Summering Summan av reparationsbehov den kommande nioårsperioden, utöver lite löpande målningsarbeten och inga andra obehagliga överraskningar inträffar är ca :- (78.000:-/hushåll i dagens penningvärde. Eftersom vi har ca :-/år att spendera med gällande medlemsavgifter så fattas ca :- (42.500:-/hushåll) det kommande decenniet.

7 Styrelsens plan Nedan anges år för år vad som bör göras och vad det innebär ekonomiskt: 2014 Lampbyten och 10 avloppsgrodor byts samt återställning av 4 längor (plast etc) - kostnad ca :- Reparera garagens stuprännor - genomföringar :- Fondera 0:- för kommande omasfaltering avloppsgrodor byts samt 2 längor återställs - kostnad ca :- Fondera :- för kommande asfaltering avloppsgrodor byts samt 2 längor återställs - kostnad ca :- Omasfaltering del 1 genomförs - budgetram :- (varav finns fonderat) huvudavloppsrör byts - kostnad ca :- Fondera för kommande asfaltering huvudavloppsrör byts - kostnad ca :- Fondera för kommande asfaltering huvudavloppsrör byts - kostnad ca :- Fondera för kommande asfaltering avloppsgrodor byts och 2 huvudavloppsrör byts i hus kostnad ca :- Omasfaltering del 2 - budgetram :- (fonderat). Fondera för kommande asfaltering Fondera för kommande asfaltering sista omasfalteringarna görs för ca :-

8 Styrelsens förslag till stämman Givet de investeringsbehov som ligger framför oss är det nödvändigt att skapa ett överskott för renoveringar om ca :-/år utöver de :- som finns med rådande medlemsavgift. Den plan som styrelsen lagt i denna proposition är naturligtvis osäker för de senare åren då vi t.ex inte vet om längorna 1-10:s grodor och avloppsrör måste bytas inom 10 år MEN för att slippa obehagliga överraskningar ser vi ändå tydligt att överskottet kraftigt måste ökas de kommande åren. Det finns flera sätt att öka intäkterna: a) Debitera ut kostnader vartefter räkningarna anländer. b) Göra en extradebitering om :-/hus för att få in de medel som behövs. c) Höja medlemsavgiften med 600:-/månad från och med januari Kvartalsavgiften kommer då att vara 4.200:- istället för 2.400:-. d) Låna investeringsbeloppet i bank ( :-) och betala ränta och amortera av beloppet. Styrelsen anser att alternativ a) och b) inte är aktuella. Beträffande alternativ d) - lånealternativet har kontakt tagits med Nordea och Handelsbanken där Handelsbanken sagt att de är villiga att låna ut pengarna under vissa premisser. Något lånelöfte har vi dock inte innan det finns konkreta planer och stämmobeslut. Problemet med en Ekonomisk Förening som vår är att det finns ingen säkerhet att erbjuda men Handelsbanken är beredda att låna ut beloppet som till ett Företag på följande premisser: årig amorteringstid med en räntesats om 5-8% (våren 2013) % av beloppet erlägger medlemmarna själva - (vilket vi kan sägas göra eftersom hela investeringen är :- och vi enbart behöver låna :- ). 3. Ett avtal med Handelsbanken med innebörden att om vi inte kan fullfölja återbetalningarna skall medlemmarna omedelbart täcka detta samt att de löpande har insyn i hur renoveringarna går och att vi följer den plan som görs tillsammans med banken.

9 Vi skulle då kunna låna :- först och efter 5 år ta ytterligare :- i lån. Likviditetspåverkan, kostnader och ränta (räknat på 6% men är osäkert) skulle då se ut så här: År Lån (8 år) Amortering Ränta 6% Extra Kommentar Avg/mån : : :- 328:- Startlån : : :- 314: : : :- 301: : : :- 288: : : :- 274: : : :- 589:- Nytt lån : : :- 562: : : :- 536: : : :- 288: : : :- 274: : : :- 261: : : :- 248: : : :- 234:- SUM : :- Som vi ser kostar det att låna till renoveringarna :- (11.489:-/hus) extra och det skulle ta fyra extra år att ha betalt allt jämfört med att finansiera renoveringarna med enbart höjd medlemsavgift (alternativ c). Observera kolumnen "Extra avgift/månad" - där står beloppet som vi måste höja medlemsavgiften med för att lånefinansiera. Det är ju nämligen så att kalkylen vi har - med :-/år som skall användas för renovering - äts upp helt eller delvis de kommande 12 åren av räntor och amorteringar och måste kompenseras. Annars kan vi inte renovera och sköta våra åtaganden mot banken. Som Ni kan se så stiger medlemsavgiften även om vi måste låna till renoveringarna. Styrelsen anser att låna till investeringen blir således dyrt, osäkert och inte till gagn för medlemmarna. Jämfört med alternativ c) en avgiftshöjning om 600:-/månad under 9 år jämfört med en avgiftshöjning i 13 år om i snitt 300:-/månad är skillnaden inte så stor. Naturligtvis skulle det eventuellt kunna gå att få bättre villkor men troligen inte så pass bra att det radikalt förbättrar kalkylen och det framtida ränteläget är som alltid osäkert. Räntan är just nu historiskt låg och risken är uppenbar att den stiger och fördyrar lånealternativet. Styrelsens enhälliga förslag till stämman: Styrelsen, efter samråd med revisorerna, avråder från att ta banklån för att finansiera de kommande årens renoveringar och hemställer om att medlemsavgiften höjs med 600:-/månad (till 1.400:-/månad) från och med 1/ Den tidigare kvartalsavgiften kommer då samtidigt att bli en månadsavgift för att medlemmarna enklare skall kunna planera och budgetera medlemsavgiften.

10 3) Framtida Styrelsearvoden Bakgrund: Det är svårt att få heltidsarbetande människor att näst intill ideellt ställa upp och arbeta extra några dagar per år, oftast på kvällar. Att därtill hantera kontakter med leverantöre & klagomål från medlemmar gör inte jobbet särskilt attraktivt för många. Vi har under en lång följd av år sett att det är svårt att få nya personer till Styrelsen och om de är med ett tag så slutar de ofta kort därefter. Detta är ett problem som vi delar med stora delar av medlemsstyra föreningar i Sverige idag. Dagens ersättningsnivåer är som följer: Ordförande & Kassör :-/år före skatt. Övriga tre Styrelseledamöter :-/år vardera. Styrelsen, som står inför ett generationsskifte, vill att medlemmar skall finna det både roligt och attraktivt att arbeta för medlemmarna. Vi tror att en ny nivå och struktur på Styrelsearvodet skulle göra det mer attraktivt att få in nya intresserade personer i arbetet kring Snickarstigen. Samtidigt står vi inför ett stort renoveringsarbete som kommer kräva tid och engagemang och det är av vikt att "nya" engagerade medlemmar gör sig valbara till Styrelsearbetet. Eftersom en ny Styrelse kommer att tillsättas på årsstämman 2014 föreslår Styrelsen följande: Utredningsman - ny ersättningsnivå för Styrelsearbete: Person utses att göra en utredning om ersättning inom Styrelsen att presenteras till medlemmarna på årsstämman Utredningsdirektiv: I görligaste mån tala med andra stigar och bostadsrättsföreningar i Salem för att höra hur deras ersättningssystem ser ut. Ta del av officiell statistik som ev föreligger i Sverige.

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 22/3 2010 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer