Fredrika Spindler. Deleuze. glänta produktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredrika Spindler. Deleuze. glänta produktion"

Transkript

1 Fredrika Spindler Deleuze glänta produktion

2 Fredrika Spindler Deleuze tänkande och blivande Glänta produktion 2013 Grafisk form & sättning: Richard Lindmark Tryck: Munkreklam AB, Munkedal isbn:

3 1. Inledning: Att låna en annans röst 9 Tänkande 2. Filosofin i tänkandets våld Immanensfilosofi I dialog med fenomenologin? 57 Kropp 5. Begärsontologi Kropp/utan organ: Vad förmår en kropp? 100 Subjektivitet 7. Delirisk subjektivitet: En läsning av Hume Att tappa ansiktet 144 Blivande 9. Att förlora fotfästet: Om tänkandets territorier Vad gör jag här? Händelse, spricka, flyktlinje 181 Obestämd artikel 197 Noter 205

4 Chaque grande philosophie change pour nous ce que penser veut dire, opère cette nouvelle répartition de concepts qui nous place dans un monde paradoxal, extra-ordinaire, mais qui répond pourtant avec exactitude à un problème déterminé, imperceptible tant qu une création de la pensée ne l a pas rendu disponible. Anne Sauvagnargues

5 1. inledning: Att låna en annans röst Man måste ta verket i sin helhet, följa det men inte döma det, förstå dess sidospår, hur det står och stampar, hur det rycker framåt, dess håligheter. Man måste acceptera det, ta emot det i sin helhet. Annars förstår man ingenting. 1 Tänkande och blivande, vad betyder det? Den grammatiska formen (verbet både i presens particip och substantiverat) är av betydelse eftersom den på en och samma gång anger två specifika fenomen ett tänkande och ett blivande å ena sidan, och å andra sidan en pågående verksamhet eller ett görande där agenten eller subjektet inte skiljer sig från verbet: att vara stadd i tänkande, att vara stadd i blivande. De två orden, i sin dubbla grammatiska bestämning, mot svarar också två övergripande och ständigt återkommande frågeställningar i Gilles Deleuzes filosofi, formule ra de på olika sätt genom hans verk. Den ena rör det vi kallar det filosofiska tänkandet. Hur går det till? Hur

6 10 deleuze tänker filosofin? Vad handlar det filosofiska tänkandet om, och vad gör det med den tänkande? Den andra frågeställ ningen, i själva verket oupplösligt förbunden med den första, rör vad det är att vara stadd i blivande. Vilka är blivandets villkor och effekter? Vad innebär det för den eller det som blir? Och vad innebär det att konsekvent definiera såväl tänkandet som världen utifrån blivandet snarare än varandet eller varat? Det är genom dessa två övergripande frågeställningar som Deleuze dels skriver in sig i en lång filosofisk tradition och historia, dels skriver fram sin egen position, anger sin egen singularitet som filosof inom denna historia och tradition genom att omarbeta den, omformulera den, förskjuta den och ge den en ny riktning. Syftet med föreliggande bok är inte primärt att ge någon regelrätt presentation av eller introduktion till Deleuzes tänkande. De senaste två decennierna har en närmast oöverskådlig mängd sådana introduktioner och övergripande verk publicerats, vilka utifrån ett stort antal olika perspektiv belyser Deleuzes eget tänkande liksom de verk han skrev tillsammans med Félix Guattari. 2 Frånvaron av just denna ambition gör att jag här endast skisserar eller antyder flera i sig helt centrala aspekter av Deleuzes tänkande dess politiska dimension, dess privilegierade förhållande till litteratur, dess relation till film och konst, för att bara nämna några. Föreliggande bok är inte heller någon systematisk utveckling av en specifik fråga eller ett specifikt begrepp hos Deleuze. Snarare ställer den frågor utifrån två sinsemellan

7 inledning 11 intimt sammanflätade, men också i viss mening distinkta perspektiv. För det första handlar det om att inom Deleuzes tänkande, både i de egna böckerna och i de som skrivs i samarbete med Guattari, identifiera vissa återkommande rörelser och problemställningar. Detta perspektiv är vad som har givit upphov till dispositionen och bokens olika delar: Tänkande, Kropp, Subjektivitet och Blivande överlappar varandra och upprätthåller en kommunikation med varandra, samtidigt som de möjliggör specifika tematiseringar av olika begrepp, angelägenheter och ärenden. Det andra perspektivet skulle kunna kallas det metodologiska, under förutsättning att metod inte ges en byråkratisk innebörd utan snarare utgör en kvalitativ fråga om filosofiskt tillvägagångssätt. I det här fallet rör den filosofisk-metodiska frågan vad det innebär att skriva om en annan filosof. Vad betyder det att belysa en annan filosofs tänkande, att lyfta fram, förklara vad som står på spel, att bedriva en kritisk granskning? Av förklarliga skäl är detta en återkommande frågeställning genom hela Deleuzes verk, inte minst därför att en stor del av det utgörs av läsningar kritiska, innovativa, omskapande av just andra filosofer: Hume, Nietzsche, Spinoza, Kant, Bergson, Leibniz och Foucault är bland dem som han ägnat ingående analyser. Denna praktik förvisso vanlig inom filosofin, men säregen i Deleuzes utförande talar han själv om i termer av metod, ett filosofiskt tillvägagångssätt, en filosofisk form av porträttmåleri 3 men följaktligen också i termer av vilka villkor som föreligger

8 12 deleuze för att ett tänkande om (på franska, på det vill säga en överlagring, en paradoxal fördjupning genom ett överskrivande) andra filosofer ska ha någon poäng utöver en idéhistorisk utläggning, vilket alltså inte är vad som står på spel här. Vilka är dessa villkor? Det första är att, försåvitt det är möjligt, läsa filosofen utifrån hans eller hennes egna förutsättningar, det vill säga att identifiera, utifrån det problem som står på spel för filosofen ifråga, den specifika fråga som ställs just där, just då, oavsett om detta problem är tydligt uttryckt eller ej, för att vidare förstå hur de begrepp som denna filosof skapat svarar mot just det problemet. Men samtidigt måste en omvandling ske och detta är det andra villkoret just för att det inte handlar om en historisk eller redogörande, utan om en filosofisk, läsning: någonting i problemet, någonting i de begrepp som är centrala, måste förändras, återaktiveras men därmed också omvandlas, stöpas om för att kunna svara mot de problem som jag som läsare av och skrivande om en annan filosof med nödvändighet har; problem vilka i sin tur har att göra med en annan kontext och en annan tid än den förra och som i sin tur måste identifieras, fångas in, formuleras. Den omvandling som sker under läsandets och skrivandets gång förutsatt att den är produktiv och ska pan de, snarare än stagnativ och kritisk enbart i bemärkelsen destruktiv skulle kunna illustreras genom Michel Foucaults sammanfattning av distinktionen mellan allvar, ironi och humor rörande Deleuzes tillvägagångssätt med andra filo sofer, i detta fall Platon. Det handlar om en

9 inledning 13 diskret för skjutning, en rörelse inom den andra filosofens tänkande som möjliggör en öppning mot något annat. Där allvaret innebär en omvändelse och ironin är subversiv och nedlåtande, perverterar istället humorn sam tidigt som den själv deltar i omvandlingen. Foucault skriver: Att omvända platonismen (det allvarliga arbetet) är att förmå den att vara mer välvillig gentemot verkligheten, världen och tiden. Att underminera platonismen är att se ned på den (ironins vertikala distans) och greppa den i dess ursprung. Att pervertera platonismen är att dra den till sin yttersta spets, till minsta detalj, [ ] det är att upptäcka [ ] den förskjutning som den har utfört för att kunna återsamla sig runt Modellen, Idén och det Samma; det är att utföra en förskjutning gentemot platonismen för att (liksom i alla perversioner) spela på andra ytor. Ironin upphöjer sig och underminerar, humorn låter sig falla och perverterar [ ]. 4 Detta, vilket är helt i enlighet med Deleuzes idé om den filosofiska verksamheten som sådan, inbegriper något våldsamt noggrant, försiktigt, trevande förvisso, men våldsamt i det att det ofrånkomligen verkar handla om ett utbyte av röster, röster som tar över varand ra, väver in sig i varandra på så sätt att det till slut är svårt att avgöra vilken som tillhör vem, eller om det ens finns någon egen röst längre. 5 Att skriva om en annan filosof innebär alltså just detta: att låna sin egen röst till den andre, men därmed också att transponera såväl den förra som den senare till en ny tonart eftersom det sätt på vilket problemen och begreppen återaktiveras med nödvändighet innebär en

10 14 deleuze förändring. Men lika mycket innebär det för den som läser, skriver, tänker att ens egen röst blir tagen i anspråk, eftersom ens egna problem och frågor infiltreras av den andres. Och det som inträffar där med alla inblandade utgör en speciell form av blivande som är det filosofiska. Att tematisera denna fråga vad som händer, hur ett tänkande blir till, vilka röster som ljuder i det, är någonting som Deleuze ägnar sig åt genom större delen av sitt verk alldeles oavsett om det tänkande som behandlas är filosofiskt, litterärt eller konstnärligt. Därmed blir det med nödvändighet också en fråga som den som skriver om, med och utifrån Deleuze måste ställa sig, och den utgör därför ett av de centrala motiven i den här boken liksom i de två tidigare böckerna om Spinoza och Nietzsche.

11

12 Genom Gilles Deleuzes mångfacetterade verk löper frågan om vad det innebär att definiera såväl tänkandet som världen utifrån blivandet. Samma perspektiv präglar också denna boks fyra tematiska delar: tänkande, kropp, subjektivitet och blivande. När Fredrika Spindler lånar sin röst till Deleuze låter hon samtidigt sin egen röst bli en annan, och närmar sig därmed det blivande som är det filosofiska. Deleuze tänkande och blivande är den sista i en serie av tre fristående filosofiska monografier, där de andra två är Spinoza multitud, affekt, kraft (2009) och Nietzsche kropp, konst, kunskap (2010). Fredrika Spindler är filosof, verksam vid Söder törns högskola glänta produktion

Att förstå människor och förstå ett språk

Att förstå människor och förstå ett språk Proseminarium vt 1997 för Nikolai Enckell Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Att förstå människor och förstå ett språk Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Medvetande, beteende och

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00, fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se, www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00, fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se, www.hsv.se 2006:27 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00, fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se, www.hsv.se BILDNING OCH filosofi Utgiven av Högskoleverket 2006 Högskoleverkets

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Ur: Filosofisk tidskrift, 2008, nr 4. Maria Svedberg John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Är handlingsfrihet förenlig med determinism? Peter van Inwagens konsekvensargument ska visa att om determinismen

Läs mer

Det konkreta exemplet. En diskussion kring marginaler

Det konkreta exemplet. En diskussion kring marginaler Det konkreta exemplet En diskussion kring marginaler Centrum för Genusstudier PK Genusvetenskap HT 2006 Författare: Daniel Nyström Handledare: Pia Laskar Framlagd: 7 februari 2007 Abstract The following

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Vol. 2, nr. 2, 2012. www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan

Vol. 2, nr. 2, 2012. www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan Vol. 2, nr. 2, 2012 www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan Innehållsförteckning ledare En tidskrift med bredd Anders Sonesson, Ann-Sofie Henriksson 65-66

Läs mer

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

Klass är möjligen det dom går i

Klass är möjligen det dom går i Göteborgs Universitet Samhällskunskap Klass är möjligen det dom går i En beskrivande studie om hur lärare i samhällskunskap behandlar klassbegreppet Examensarbete i Samhällskunskap Vt 09 David Solberger

Läs mer

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:104 ISSN 1404-0891 Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av

Läs mer

Till ofullständighetens lov 1. Per Magnus Johansson

Till ofullständighetens lov 1. Per Magnus Johansson Till ofullständighetens lov 1 Per Magnus Johansson Jag vill börja med att tacka styrelsen i Svenska psykoanalytiska föreningen och Svenska psykoanalytiska sällskapet för att jag har blivit inbjuden att

Läs mer

Lättläst i olika texttyper

Lättläst i olika texttyper Lättläst i olika texttyper En jämförande studie av lättlästa texter på Centrum för lättläst Marie Ericson Institutionen för Nordiska språk Examensarbete 15 hp Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

En tydlig och progressiv retorikutbildning är nyckeln till framgång

En tydlig och progressiv retorikutbildning är nyckeln till framgång Lunds universitet Institutionen för medier, kommunikation och journalistik RET A23 B-uppsats 7,5 hp VT 2011 En tydlig och progressiv retorikutbildning är nyckeln till framgång - En studie om de svenska

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

vad är praktisk kunskap?

vad är praktisk kunskap? vad är praktisk kunskap? Lotte Alsterdal Henrik Bohlin Jonna Bornemark Anders Burman Martin Hedén Mats Heder Gunilla Hummelgård Maria Johansson Christian Nilsson Inger Orre Pirjo Repo Maja Stenberg Fredrik

Läs mer

Inledning. Peter Emsheimer

Inledning. Peter Emsheimer Inledning Peter Emsheimer Reflektera mer lyder instruktionen från många utbildare. Det ska reflekteras om än det ena och det andra. Gjorda erfarenheter ska problematiseras och reflekteras. En öppen fråga

Läs mer

Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet

Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet Lars Marcus Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet Inom stadsbyggandet liksom arkitekturen i övrigt förblir frågan om funktionen, hur vi än

Läs mer

SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats

SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats SCIENTOLOGI Gör världen till en bättre plats Scientologi, grundad och utvecklad av L. Ron Hubbard, är en tillämpad religiös filosofi som erbjuder en exakt väg genom vilken var och en kan återvinna sanningen

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer