Kommunstyrelsen (22) Kommunhuset, rum 293, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15"

Transkript

1 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl Benita Vikström , (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören (s) Berg Olle (s) Bergström Britta (s) Fredriksson Catharina (s) Trovik Hans (fp) Rönn Agneta (m) Johansson Ingela (s) Johansson Ingela , (s) Svensson Ann (s) Lundberg Mayvor (s) Renfors Patrik (v) Gustavsson Daniel (m) Elisabeth Barkefors Britt-Marie Alexandersson Rolf Adolfsson Gunnar Sibbmark 145 Göran Bernhardsson, Annika Hansson, Conny Zetterlund Sekreterare Registrator Kommunchef VD Europakoridoren Ekonomistrateg Ekonomistrateg Kultur- och fritidschef Underskrifter Sekreterare Paragrafer Organ Ordförande Justerande Elisabeth Barkefors Benita Vikström , Emil Carlsson Torbritt Bökman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift s kontor.. Margareta Rundström

2 Innehållsförteckning Ärenden KS 145 Medlemskap i Europakorridoren KS 146 Budgetuppföljning och prognos per september 2003 KS 147 Skattesats för år 2004 KS 148 Budget 2004 och flerårsplaner KS 149 KS 150 KS 151 KS 152 KS 153 KS 154 KS 155 KS 156 Uthyrning av Jogersöanläggningen och badplatserna Femörefortet Långsiktig åtgärdsplan för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen Motion om Fullmäktigeberedning för utvecklingsfrågor av regionalkaraktär (FUR) Ansökan från PRO om jubileumsbidrag Ansökan från Oxelösunds Simsällskap om jubileumsbidrag Taxa för långtidsparkering Framställan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst KS 157 Sammanträdestider för 2004 KS 158 KS 159 KS 160 KS 161 Ändring av valdistriktsindelning Delgivningar Utövad delegationsrätt Extraärende: Avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg KS 162 Vision 2010

3 s arbetsutskott KS 145 Dnr KS 137/03 Medlemskap i Europakorridoren Projekt Europakorridoren har som mål att få ett bättre trafiksystem i södra Sverige och ut mot kontinenten. I projektet ingår ett 30-tal kommuner, landsting mm i Sverige inom ca en timmes resväg från E4 och Europabanan, samt några i Danmark och Tyskland. Europakorridoren vill ha fler medlemmar som agerar för att E4, Södra Stambanan och Europabanan bildar grunden i en dynamisk region. Oxelösunds kommun erbjuds att ingå som medlem till en kostnad av kr/år. Oxelösunds kommun deltar aktivt i arbetet med att få till stånd Ostlänken, vilken är en del av Europakorridoren. Fortsättningen ner genom Europa är av lika stor vikt för Oxelösund. Gunnar Sibbmark informerar om Europakorridoren på s sammanträde 5/ sunderlag Skrivelse från Europakorridorens sekretariat. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 117/03 Ärendet förs vidare till utan förslag till beslut. 1. Oxelösunds kommun ansöker om att bli medlem i Europakorridoren och 2. Om medlemskap beviljas utses Benita Vikström (s) som ledamot i föreningen Europakorridorens styrelse och Torbritt Bökman (m) som suppleant. till: Europakorridorens sekretariat.

4 3 KS 146 Dnr KS 009/03 Budgetuppföljning och prognos per september 2003 De kommunala verksamheternas resultat till och med september och prognos i förhållande till budget 2003 redovisas. sunderlag Tjänsteskrivelse från s kontor Redovisningen godkänns

5 4 KS 147 Dnr KS 062/03 Skattesats för år 2004 s budgetberedning föreslår oförändrad skattesats för år sunderlag Protokoll från s budgetberedning s förslag till Kommunfullmäktige Skattesatsen för år 2004 fastställs till oförändrade 21,08 kr per skattekrona.

6 5 KS 148 Dnr KS 062/03 Budget 2004 och flerårsplaner s budgetberedning har arbetat fram ett förslag till Budget 2004 och flerårsplaner sunderlag Protokoll från s budgetberedning Förslag till Budget 2004 och flerårsplaner s förslag till Kommunfullmäktige 1. Den övergripande styrregeln är att När konflikt uppstår mellan uppsatta mål och tillgängliga medel är det medlen som styr. Ingen verksamhet får bedrivas som inte är finansierad 2. Förslagen till styrregler om investeringar, leasing och uppföljning antas. 3. Räntesatsen vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs till 7% för år För investeringsändamål 2004 anslås tkr. 5. Innan investeringsprojekt får starta ska fatta beslut om tilldelning ur investeringsramen. s arbetsutskott får besluta om tilldelning för belopp upp till 500 tkr. Kommunchefen får besluta om tilldelning för belopp upp till 300 tkr. 6. Till Kommunfullmäktiges förfogande anslås 800 tkr för oförutsedda utgifter Häggenpaviljongerna ska säljas och/eller rivas omgående. 8. Den helägda bolagskoncernen åläggs att genom moderbolaget Oxelösunds Förvaltnings AB erlägga kostnadsersättning för finansiella tjänster till Oxelösunds kommun med tkr per år. 9. Förslaget till Budget 2004 och flerårsplan antas.

7 6 KS 149 Dnr KS 127/03 Uthyrning av Jogersöanläggningen och badplatserna Kultur- och Fritidsnämnden har avbrutit upphandlingen av Jogersöanläggningarna av ekonomiska skäl. Kultur- och fritidschefen Conny Zetterlund fick i uppdrag att tillsammans med s kontor/ OFAB söka hyresgäst till Jogersöanläggningarna samt skötsel av badplatserna vid Stenvik och Jogersö. Susann Borg och Torbjörn Dahlström presenterade en affärsidé för hela anläggningen samt utvecklingsplaner, 100 % Jogersö. Diskussionerna om hyresavtalet startade i juni och har utmynnat i ett förslag till. Kultur- och Fritidsnämnden ställer sig bakom verksamhetsidén. Två förslag till bilaga till hyresavtal har tagits fram: Förslaget till bilaga enligt alternativ 1 innebär att företaget förhyr anläggningarna i sin helhet, till en årshyra av kronor med indexreglering, fördelat med kr för motionsanläggningen och kr för campinganläggningen. Hyresgästen står för samtliga kostnader för verksamhetens bedrivande (inklusive el, värme, vatten och sopor). Hyresvillkoren för Cafe o Motionsanläggningen innebär i alternativ 1 att hyresförhållandet under tiden 1 december till 28 februari varje år övertas av Kulturoch Fritidsnämnden. Anläggningen skall då vara stängd och kommunen övertar kostnaderna för el och värme samt motionsspår. Det är parternas gemensamma ambition att under avtalstidens period kunna utöka hyrestiden till att omfatta hela anläggningen, hela året. Förslaget till bilaga enligt alternativ 2 innebär att företaget förhyr anläggningarna i sin helhet, till en årshyra av 1 krona. Hyresgästen står för samtliga kostnader för verksamhetens bedrivande (inklusive el, värme, vatten och sopor). I detta alternativ förfogar hyresgästen helt över öppnings- och stängningstider. 100 % Jogersö har uttryckt att de har för avsikt att koncentrera sig på den tid då anläggningarna har 99% av sina besökare, nämligen 1 april till 30 september. Övriga överenskommelser om förpliktelser gällande löpande underhåll och skötsel/tillsyn, investeringar, skyltning, städning, uttagsavgifter, uppföljningsmöten, redovisning, m.m. är lika i båda alternativen. Särskild bilaga benämnd Överenskommelse om avstående från besittningsskyddlokal, kommer att tecknas mellan parterna och ansökan går till hyresnämnden i Västerås som skall godkänna och stämpla detta innan hyresgästen kan tillträda. s kontor föreslår besluta enligt alternativ 1. sunderlag Tjänsteskrivelse från s kontor

8 7 KS 149 Dnr KS 127/03 Förslag Benita Vikström (s) föreslår att beslutar enligt alternativ 1. Olle Berg (s) och Emil Carlsson (v) instämmer. Förslag Hans Trovik (fp) föreslår att beslutar enligt alternativ 2. Förslag Propositionsordning Torbritt Bökman (m) föreslår att ärendet återremitteras för bättre redovisning av ekonomiska konsekvenser. Ordföranden frågar om Torbritt Bökmans förslag om återremiss. Förslaget avslås, ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter de båda förslagen om alternativ 1 och alternativ 2 mot varandra och finner att beslutar enligt alternativ Bilaga 1 till hyresavtal enligt alternativ 1 godkänns. 2. Kommunchef Rolf Adolfsson får i uppdrag att underteckna hyresavtalet. Deltar ej Reservation Agneta Rönn (m) deltar ej i beslutet. Torbritt Bökman reserverat sig till förmån för sitt eget yrkande om återremiss. till: Rolf Adolfsson Kurt Tengroth 100% Jogersö Kultur- och Fritidsnämnden

9 s arbetsutskott KS 150 Dnr KS 089/02 Femörefortet Intressegruppen för Femörefortets bevarande har under sommaren 2003 på försök visat försvarsanläggningarna på Femörehuvud som museum. Sommaren har utfallit mycket positivt med över besökare och ett beräknat ekonomiskt överskott första året på ca 100 tkr. För att undvika att Femörefortet rivs och man i stället ska kunna fortsätta och vidareutveckla verksamheten krävs att en annan myndighet övertar fortet från försvaret. Kultur- och Fritidsnämnden föreslår att förhandlingar får tas upp med försvaret om överlåtande av anläggningarna (inklusive byggnaderna på Femöre huvud) och med Intressegruppen/ Föreningen för Femörefortets bevarande om upplåtelse för museiverksamhet. En förutsättning är att inga kostnader drabbar kommunen varken inledningsvis eller i framtiden. sunderlag Protokoll från Kultur- och Fritidsnämnden , 83. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 112/03 Arbetsutskottets förslag: 1. Kommunchefen ges uppdrag att förhandla om ett avtal med Fortifikationsverket om övertagande av anläggningarna på Femörehuvud. 2. Förutsättningen för ett avtal är att kommunen inte tar någon som helst ekonomisk risk. 3. Förhandlingarna ska slutföras under Enligt arbetsutskottets förslag. till: Rolf Adolfsson Kultur- och Fritidsnämnden Föreningen Femörefortet

10 s arbetsutskott KS 151 Dnr KS 131/03 Långsiktig åtgärdsplan för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen Antalet elever i kommunens egen gymnasieskola har minskat p.g.a. elevernas val av andra gymnasieutbildningar och friskolor. Antalet elever i vuxenutbildning har också minskat radikalt. Med en egen för stor organisation och ökande kostnader för externa alternativ har kommunens kostnader ökat oacceptabelt. Utbildningschefen lämnar två förslag till ändrad organisation. Modell 1 innebär att en gymnasieskola med Industriprogrammet och Individuella program behålls i egen regi, eller med inriktning på alternativ driftform. Övriga program köps från andra kommuner och friskolor enligt elevernas eget val. Modell 2 innebär att all gymnasieutbildning köps av andra kommuner och friskolor. I båda modellerna träffas avtal med Nyköpings kommun om vuxenutbildningen. Nyköpings kommun ansvarar för genomförande, men delar kommer att lokalmässigt ligga i Oxelösund. Utbildningsnämnden har beslutat föreslå Kommunfullmäktige besluta genomföra förändringar enligt modell 2. sunderlag Arbetsutskottet Ks au 114/03 Sammanfattning av tjänsteskrivelse från Utbildningskontoret Protokoll från Utbildningsnämnden , 110. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt modell 2 i Utbildningskontorets utredning, dvs att den egna gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen läggs ner och verksamheten köps av andra utbildningsanordnare. Kommunchefen informerar om två skrivelser som inkommit. En avsiktsförklaring från tre medarbetare på Breviksskolan som vill bedriva Industriprogrammet på entreprenad. En skrivelse till stöd för dessa från lokala företagare. Skrivelserna har överlämnats till Utbildningsnämnden Enligt arbetsutskottets förslag.

11 s arbetsutskott KS 152 Dnr KS 090/03 Motion om Fullmäktigeberedning för utvecklingsfrågor av regionalkaraktär (FUR) Gunnar Söderberg (mp) har lämnat en motion om att en fullmäktigeberedning för utvecklingsfrågor av regionalkaraktär ska inrättas för att kraftsamla runt frågor om bostadsbyggande, kommunikationer, utbildning, näringsliv, besöksnäring och kultur. Frågorna anges vara nyckelområden för långsiktigt hållbar tillväxt och hanteras på olika håll i kommunen. Motionen har skickats på remiss till Kultur- och Fritidsnämnden, Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden och Utbildningsnämnden. Ingen av nämnderna föreslår att motionen bifalls. har enligt reglementet en styrnings- och samordningsfunktion över samtliga nämnder och bolag. Ks har också uttalat ansvar för översiktlig fysisk planering och för näringslivsfrågor. Oxelösunds kommun deltar i ett antal regionövergripande samarbetsorgan. Från ONYX som verkar inom Oxelösund/ Nyköping, via länets Regionförbund och Mälardalsrådet som omfattar flera län till att vi diskuterar att delta i Europakorridoren som har medlemmar även i Danmark och Tyskland. Deltagandet i dessa organ samordnas också inom. har alltså redan ett samlat grepp runt de frågor som anges i motionen. är ett beredande organ till Kommunfullmäktige. s kontor kan inte se några ytterligare fördelar med att tillsätta en fullmäktigeberedning för dessa frågor. sunderlag Protokoll från Kommunfullmäktige , 75. Protokoll från Kultur- och Fritidsnämnden , 76. Protokoll från Utbildningsnämnden , 78. Protokoll från Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden , 106. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 115/03 Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Enligt arbetsutskottets förslag.

12 s arbetsutskott KS 153 Dnr KS 149/03 Ansökan från PRO om jubileumsbidrag PRO har ansökt om bidrag med kr för utgifter i samband med sitt 50-årsjubileum 8/ kontor föreslår att föreningen beviljas kr i jubileumsbidrag. sunderlag Ansökan från PRO. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 118/03 Arbetsutskottets förslag PRO beviljas bidrag till föreningens 50-årsjubileum med kronor. Enligt arbetsutskottets förslag. till: Per-Olov Wahlin PRO

13 s arbetsutskott KS 154 Dnr KS 161/03 Ansökan från Oxelösunds Simsällskap om jubileumsbidrag Oxelösunds Simsällskap har ansökt om bidrag för utgifter i samband med sitt 50-årsjubileum oktober kontor föreslår att föreningen beviljas kr i jubileumsbidrag. sunderlag Arbetsutskottet Ks au 119/03 Ansökan från Oxelösunds Simsällskap. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottets förslag Oxelösunds Simsällskap beviljas bidrag till föreningens 50-årsjubileum med kronor. Enligt arbetsutskottets förslag. till: Per-Olov Wahlin Oxelösunds Simsällskap

14 s arbetsutskott KS 155 Dnr KS 113/03 Taxa för långtidsparkering Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat förslag till taxa för långtidsparkering Förslaget innebär att den enskilde (inklusive moms) får samma hyra för de typer av platser som finns både hos Kustbostäder och kommunen. Detta innebär en sänkning av kommunens avgifter. För de större husvagnsplatserna som endast finns hos kommunen föreslås uppräkning ske med samma procentsats som hyran för Kustbostäders platser höjs med. För inhägnande platser föreslås avgiften ökas med 10% Kommande år föreslås höjning med samma procentsats som övriga platser räknas upp med. Grusade platser föreslås få en hyra motsvarande 85% av motsvarande asfalterad plats. Taxa för buss- och lastbilsplatser föreslås utgå, då dessa platser inte finns kvar. Beräkningarna av förslaget bygger på antalet uthyrda platser i augusti 2003 plus en viss ökning. Intäkten beräknas bli 136 tkr. sunderlag Arbetsutskottet Ks au 120/03 Protokoll från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , 105. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottets förslag 1. Kommunfullmäktige faställer taxa för långtidsparkering enligt förslag daterat den 2/ Taxan ska gälla från den 1 januari s förslag till Kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

15 s arbetsutskott KS 156 Dnr KS 168/03 Framställan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst Arbetsutskottet Ks au 121/03 Lena Lundgren (s) lämnade 13/ in en begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ett sammanträde med Utbildningsnämnden 24/ Enligt kommunens regler är preskriptionstiden 1 år efter sammanträdet. Frågor om tillämpning och tolkning av reglerna ska göras av. medgav 8/1 2003, 11, Klas Lundbergh ersättning för förlorad arbetsförtjänst för tid som var preskriberad. Arbetsutskottets förslag Lena Lundgren medges ersättning för förlorad arbetsförtjänst för sammanträde med Utbildningsnämnden 24/ Enligt arbetsutskottets förslag. till: Lena Lundgren Elisabeth Andersson

16 s arbetsutskott KS 157 Dnr KS 152/03 Arbetsutskottet Ks au 122/03 Sammanträdestider för 2004 Arbetsutskottets förslag Följande sammanträdestider ska gälla för januari februari mars april maj juni augusti oktober november december Enligt arbetsutskottets förslag.

17 16 KS 158 Dnr KS 176/03 Ändring av valdistriktsindelning Oxelösunds kommun är för närvarande indelad i 7 valdistrikt. Den 13 juni 2004 är det val till Eu-parlamentet. Eftersom det bara är ett val som skall förrättas kommer mottagandet och sammanräkningen av röster att gå snabbt ute i valdistrikten. I Oxelösund är det korta avstånd till vallokalerna även om distrikt läggs samman, och en ändring behöver inte medföra några olägenheter för de röstande. En ändring kommer att underlätta rekryteringen av valförrättare och anskaffning av lämpliga vallokaler, samt medföra minskade kostnader för arvoden, lokal- och städkostnader. Förslag till ändringar av valdistriktsindelningen inför 2004 års val måste behandlas av fullmäktige senast under november månad Valnämnden föreslår en ändrad distriktindelning inför år sunderlag Protokoll från Valnämnden , 14. s förslag till Kommunfullmäktige Länsstyrelsen föreslås besluta följande valdistrikts-indelning: valdistrikt 1 och 2 slås samman valdistrikt 3 och 5 slås samman valdistrikt 6 och 7 slås samman valdistrikt 4 är oförändrat.

18 17 KS 159 Delgivningar föreläggs delgivningar från: 115/03 Årets Vokalgrupp & Ensemble/2004 Årets Vokalensemble/kör 2004 (inbjudan att anmäla kommunens representanter till omröstningarna) 116/03 Integrationsverket, Introduktionsavdelningen Behov av kommunala introduktionsplatser 2003 och /03 Svenska Kommunförbundet Cirkulär 2003:80 Aktuellt om äldreomsorgen år /03 Länsbygderådet Södermanland Informationsbladet Länsbygdenytt 119/03 Vårdförbundet Sörmland Förbundsdirektionen, protokoll 120/03 Svenska Kommunförbundet Cirkulär 2003:84 Aktuella frågor med anledning av den fortsatta utbyggnaden av 3G-master 121/03 Svenska Kommunförbundet Cirkulär 2003:85 BAS-brandbilar 122/03 Statens offentliga utredningar, Stockholmsberedningen Rapport med anledning av Vägverkets, Banverkets och berörda länsstyrelsers slutliga förslag till långsiktiga planer för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälardalen för perioden /03 s budgetberedning Protokoll /03 s budgetberedning Protokoll /03 PRO Tack för uppvaktning vid 50-årsjubileum 126/03 Regionala Arbetsmiljö & Rehabiliteringsgruppen Minnesanteckningar /03 Regionförbundet Sörmland Finansiell samordning 128/03 s budgetberedning Protokoll

19 18 KS /03 s arbetsutskott Protokoll /03 s arbetsutskott Protokoll /03 Nyköping-Östgötalänken AB Stockholmsregionens samspel med sin nära omgivning Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.

20 19 KS 160 Dnr KS 002/03 00 Utövad delegationsrätt föreläggs utövad delegationsrätt från: Rolf Adolfsson Remiss för yttrande om motion Disposition ur investeringsreserven Start av investeringsobjekt Benita Vikström Uppvaktning Annika Hansson Omsättning av lån Överlämnande till inkasso Gunilla Marklund Kommunal förköpsrätt Kommunal förköpsrätt, kompl. Redovisade delegationsbeslut godkänns.

21 20 KS 161 Dnr KS 171/03 Extraärende: Avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Regeringen har beslutat att från den 1/ höja avgiftstaket för förskola och skolbarnsomsorg (maxtaxan). Utbildningssnämnden föreslår att avgifterna anpassas till det nya avgiftstaket, vilket innebär höjning med mellan 40 och 120 kr per barn. De ökade intäkter som höjningen innebär motsvaras av lika stor minskning av statsbidragen. sunderlag Protokoll från Utbildningsnämnden , 123. Tjänsteskrivelse från s kontor s förslag till Kommunfullmäktige 1. Nya avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Utbildningsnämndens förslag fastställs. 2. Avgifterna ska gälla från

22 s arbetsutskott KS 162 Dnr KS 122/03 Vision 2010 Arbetet med att ta fram en ny politisk vision för Oxelösunds kommun inleddes i februari 2003 med ett arbetsseminarium på Solbacka kursgård. Deltagare var presidierna från nämnder, styrelse och fullmäktige samt ledande tjänstemän. Två externa föreläsare gav en omvärldsbild och därefter gjordes ett grupparbete med utgångspunkt i de trender som Kommunförbundets framtidsprojekt tagit fram. De politiska partierna tog fram varsitt förslag till Vision Efter sammanställning och återremiss till partierna finns nu ett slutligt förslag för Kommunfullmäktiges ställningstagande. sunderlag Förslag till Vision 2010 för Oxelösunds kommun Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 116/03 Förslag Förslag Förslag Förslag Propositionsordning Ärendet förs vidare till utan förslag till beslut. Benita Vikström (s) föreslår att som näst sista stycke förs in Drogsituationen har förbättrats. Emil Carlsson (v) instämmer. Hans Trovik (fp) föreslår att sista stycket flyttas till att komma som nummer två. Torbritt Bökman (m) föreslår tre kompletterimgar: 1) Stycket Oxelösunds ekonomi är stabil kompletteras med och skatten är låg. 2) Sista stycket kompletteras med Näringslivet är differentierat, småföretagen har ökat och välutbildad arbetskraft finns att tillgå. som andra mening i stycket. 3) Som fjärde stycke från slutet införs: Barnomsorg, skola, vård- och äldreomsorg uppvisar mångfald med kvalitet, valfrihet och brukarinflytande. Sören Carlsson (s) föreslår avslag på Torbritt Bökmans förslag. Ordföranden frågar om Benita Vikströms förslag och finner att antar detta. Ordföranden frågar om Hans Troviks förslag och finner att antar detta. Ordföranden ställer Torbritt Bökmans tre förslag mot Sören Carlssons förslag att avslå dem och finner att avslår Torbritt Bökmans förslag.

23 s arbetsutskott KS 162 Dnr KS 122/03 s förslag till Kommunfullmäktige 1. I förslag till vision 2010 flyttas sista stycket till att komma som nummer två och införs som sista stycke Drogsituationen har förbättrats. 2. Efter dessa ändringar antas förslaget till Vision Reservation Torbritt Bökman (m) och Agneta Rönn (m) reserverar sig till förmån för Torbritt Bökmans yrkande om kompletteringar.

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-11-26 1 (30) Rådssalen, Folkets Hus kl 17.00-20.15

Kommunfullmäktige 2003-11-26 1 (30) Rådssalen, Folkets Hus kl 17.00-20.15 1 (30) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 17.00-20.15 Mayvor Lundberg (s) Senja Peltonen (v) Kerstin Eriksson (s) Britta Bergström (s) Agnetha

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström Patrik Renfors Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Mayvor Lundberg

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 14.40-16.55 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-01 1 (20) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50. Emil Carlsson Torbritt Bökman. (m)

Kommunstyrelsen 2004-12-01 1 (20) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50. Emil Carlsson Torbritt Bökman. (m) Sammanträdesdatum Blad 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman Sören Carlsson

Läs mer

Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00. Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen

Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00. Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Olle Berg Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen

Läs mer

Kommunstyrelsen (26) Kommunhuset, rum 293, kl Göte Eriksson

Kommunstyrelsen (26) Kommunhuset, rum 293, kl Göte Eriksson Kommunstyrelsen 2002-11-06 1 (26) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-17.35 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman Sören Carlsson Mayvor Lundberg Catharina Fredriksson, 133-140

Läs mer

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner Utbildningsnämnden 2006-02-13 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.15. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Susanne Josefsson

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15) Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Sammanträdesdatum Blad 1 (26) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Mayvor Lundberg (s) Senja Peltonen (v) Kerstin Eriksson (s) Berit Karlsson (s) Agnetha Bertheau (v) Bror Sterner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-11-03 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2004-11-03 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Sammanträdesdatum Blad 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Olle Berg Ann Svensson Catharina Fredriksson Hans

Läs mer

Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn. Göran Bernhardsson Ekonomistrateg BEVIS

Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn. Göran Bernhardsson Ekonomistrateg BEVIS 1 (20) Plats och tid Rum 293 i Kommunhuset kl 15.10 17.05 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Ann Svensson (s) Britt-Marie Kärngren (s) Britta Bergström (s) Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunal borgen för utbyggnad av avloppsreningsverket. Kommunal borgen för etablering på Cefast-området

Kommunal borgen för utbyggnad av avloppsreningsverket. Kommunal borgen för etablering på Cefast-området Sammanträdesdatum Blad 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.25 ande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Olle Berg Bror Sterner Catharina Fredriksson Hans Trovik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Sören Carlsson Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Bjarne Westerlund Lars-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.30. Beslutande Britta Bergström (s) Luiza Kaminska (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Utbildningsnämnden (17) Kommunhuset, rum 293, kl

Utbildningsnämnden (17) Kommunhuset, rum 293, kl Utbildningsnämnden 2005-08-30 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-12.15. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Lena Lundgren Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-26 1(14) Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-26 1(14) Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15 Styrelsen 2005-05-26 1(14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15 Beslutande Benita Vikström, ordförande (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik

Läs mer

Utbildningsnämnden 2001-10-23 1 (12) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.15. Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg

Utbildningsnämnden 2001-10-23 1 (12) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.15. Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Utbildningsnämnden 2001-10-23 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.15. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Birger Svensson Ingrid Karlsson Solveig Mäkinen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-15.50 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige (13) Rådssalen, Folkets Hus kl

Kommunfullmäktige (13) Rådssalen, Folkets Hus kl Kommunfullmäktige 2001-02-28 1 (13) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.30 Mayvor Lundberg (s) Tuula Wikstedt (s) Berit Karlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Luiza Kaminska (m) Ivan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45

Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Bodil Johansson (s) Rafiq Minhas (s) Agneta Rönn (m) Ingrid

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen (16)

Kommunstyrelsen (16) Sammanträdesdatum Blad 1 (16) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Ann Svensson (s) Britt-Marie Kärngren (s) Britta Bergström

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2003-10-27 1 (19) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00

Kultur- och Fritidsnämnden 2003-10-27 1 (19) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Kultur- och Fritidsnämnden 2003-10-27 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg (s) Aimo Konttinen (v) Peter Bökman (m) Klas-Gunnar Appel (s) Birgitta Ringshagen (s)

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-09-29 1 (38) Rådssalen, Folkets hus kl 18.00-20.40

Kommunfullmäktige 2004-09-29 1 (38) Rådssalen, Folkets hus kl 18.00-20.40 Sammanträdesdatum Blad 1 (38) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets hus kl 18.00-20.40 Mayvor Lundberg (s) Britta Bergström, 104-132 (s) Kerstin Eriksson (s) Bror Sterner (s) Benita Vikström (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.00-10.10. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M Bror Sterner (S) Lena Lundgren (S) Mikael Sporgelin (S) Dag Bergentoft (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid Kommunhuset rum 293, 13.35-18.15 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Birger Svensson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender (M) Solweig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden (7) Kommunhuset rum 293, kl Lotta Johnsson Fornarve Peter Bökman Inge Ståhlgren

Kultur- och Fritidsnämnden (7) Kommunhuset rum 293, kl Lotta Johnsson Fornarve Peter Bökman Inge Ståhlgren Kultur- och Fritidsnämnden 2006-02-27 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Olle Berg Lotta Johnsson Fornarve Peter Bökman

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-11-07 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 7 november kl. 19.30 20.20 Ledamöter enligt bilaga 313 Tjänstgörande ers enligt bilaga 313 Ersättare enligt bilaga

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Plats och tid Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Stefan Ohlsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer