Kommunstyrelsen (22) Kommunhuset, rum 293, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15"

Transkript

1 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl Benita Vikström , (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören (s) Berg Olle (s) Bergström Britta (s) Fredriksson Catharina (s) Trovik Hans (fp) Rönn Agneta (m) Johansson Ingela (s) Johansson Ingela , (s) Svensson Ann (s) Lundberg Mayvor (s) Renfors Patrik (v) Gustavsson Daniel (m) Elisabeth Barkefors Britt-Marie Alexandersson Rolf Adolfsson Gunnar Sibbmark 145 Göran Bernhardsson, Annika Hansson, Conny Zetterlund Sekreterare Registrator Kommunchef VD Europakoridoren Ekonomistrateg Ekonomistrateg Kultur- och fritidschef Underskrifter Sekreterare Paragrafer Organ Ordförande Justerande Elisabeth Barkefors Benita Vikström , Emil Carlsson Torbritt Bökman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift s kontor.. Margareta Rundström

2 Innehållsförteckning Ärenden KS 145 Medlemskap i Europakorridoren KS 146 Budgetuppföljning och prognos per september 2003 KS 147 Skattesats för år 2004 KS 148 Budget 2004 och flerårsplaner KS 149 KS 150 KS 151 KS 152 KS 153 KS 154 KS 155 KS 156 Uthyrning av Jogersöanläggningen och badplatserna Femörefortet Långsiktig åtgärdsplan för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen Motion om Fullmäktigeberedning för utvecklingsfrågor av regionalkaraktär (FUR) Ansökan från PRO om jubileumsbidrag Ansökan från Oxelösunds Simsällskap om jubileumsbidrag Taxa för långtidsparkering Framställan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst KS 157 Sammanträdestider för 2004 KS 158 KS 159 KS 160 KS 161 Ändring av valdistriktsindelning Delgivningar Utövad delegationsrätt Extraärende: Avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg KS 162 Vision 2010

3 s arbetsutskott KS 145 Dnr KS 137/03 Medlemskap i Europakorridoren Projekt Europakorridoren har som mål att få ett bättre trafiksystem i södra Sverige och ut mot kontinenten. I projektet ingår ett 30-tal kommuner, landsting mm i Sverige inom ca en timmes resväg från E4 och Europabanan, samt några i Danmark och Tyskland. Europakorridoren vill ha fler medlemmar som agerar för att E4, Södra Stambanan och Europabanan bildar grunden i en dynamisk region. Oxelösunds kommun erbjuds att ingå som medlem till en kostnad av kr/år. Oxelösunds kommun deltar aktivt i arbetet med att få till stånd Ostlänken, vilken är en del av Europakorridoren. Fortsättningen ner genom Europa är av lika stor vikt för Oxelösund. Gunnar Sibbmark informerar om Europakorridoren på s sammanträde 5/ sunderlag Skrivelse från Europakorridorens sekretariat. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 117/03 Ärendet förs vidare till utan förslag till beslut. 1. Oxelösunds kommun ansöker om att bli medlem i Europakorridoren och 2. Om medlemskap beviljas utses Benita Vikström (s) som ledamot i föreningen Europakorridorens styrelse och Torbritt Bökman (m) som suppleant. till: Europakorridorens sekretariat.

4 3 KS 146 Dnr KS 009/03 Budgetuppföljning och prognos per september 2003 De kommunala verksamheternas resultat till och med september och prognos i förhållande till budget 2003 redovisas. sunderlag Tjänsteskrivelse från s kontor Redovisningen godkänns

5 4 KS 147 Dnr KS 062/03 Skattesats för år 2004 s budgetberedning föreslår oförändrad skattesats för år sunderlag Protokoll från s budgetberedning s förslag till Kommunfullmäktige Skattesatsen för år 2004 fastställs till oförändrade 21,08 kr per skattekrona.

6 5 KS 148 Dnr KS 062/03 Budget 2004 och flerårsplaner s budgetberedning har arbetat fram ett förslag till Budget 2004 och flerårsplaner sunderlag Protokoll från s budgetberedning Förslag till Budget 2004 och flerårsplaner s förslag till Kommunfullmäktige 1. Den övergripande styrregeln är att När konflikt uppstår mellan uppsatta mål och tillgängliga medel är det medlen som styr. Ingen verksamhet får bedrivas som inte är finansierad 2. Förslagen till styrregler om investeringar, leasing och uppföljning antas. 3. Räntesatsen vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs till 7% för år För investeringsändamål 2004 anslås tkr. 5. Innan investeringsprojekt får starta ska fatta beslut om tilldelning ur investeringsramen. s arbetsutskott får besluta om tilldelning för belopp upp till 500 tkr. Kommunchefen får besluta om tilldelning för belopp upp till 300 tkr. 6. Till Kommunfullmäktiges förfogande anslås 800 tkr för oförutsedda utgifter Häggenpaviljongerna ska säljas och/eller rivas omgående. 8. Den helägda bolagskoncernen åläggs att genom moderbolaget Oxelösunds Förvaltnings AB erlägga kostnadsersättning för finansiella tjänster till Oxelösunds kommun med tkr per år. 9. Förslaget till Budget 2004 och flerårsplan antas.

7 6 KS 149 Dnr KS 127/03 Uthyrning av Jogersöanläggningen och badplatserna Kultur- och Fritidsnämnden har avbrutit upphandlingen av Jogersöanläggningarna av ekonomiska skäl. Kultur- och fritidschefen Conny Zetterlund fick i uppdrag att tillsammans med s kontor/ OFAB söka hyresgäst till Jogersöanläggningarna samt skötsel av badplatserna vid Stenvik och Jogersö. Susann Borg och Torbjörn Dahlström presenterade en affärsidé för hela anläggningen samt utvecklingsplaner, 100 % Jogersö. Diskussionerna om hyresavtalet startade i juni och har utmynnat i ett förslag till. Kultur- och Fritidsnämnden ställer sig bakom verksamhetsidén. Två förslag till bilaga till hyresavtal har tagits fram: Förslaget till bilaga enligt alternativ 1 innebär att företaget förhyr anläggningarna i sin helhet, till en årshyra av kronor med indexreglering, fördelat med kr för motionsanläggningen och kr för campinganläggningen. Hyresgästen står för samtliga kostnader för verksamhetens bedrivande (inklusive el, värme, vatten och sopor). Hyresvillkoren för Cafe o Motionsanläggningen innebär i alternativ 1 att hyresförhållandet under tiden 1 december till 28 februari varje år övertas av Kulturoch Fritidsnämnden. Anläggningen skall då vara stängd och kommunen övertar kostnaderna för el och värme samt motionsspår. Det är parternas gemensamma ambition att under avtalstidens period kunna utöka hyrestiden till att omfatta hela anläggningen, hela året. Förslaget till bilaga enligt alternativ 2 innebär att företaget förhyr anläggningarna i sin helhet, till en årshyra av 1 krona. Hyresgästen står för samtliga kostnader för verksamhetens bedrivande (inklusive el, värme, vatten och sopor). I detta alternativ förfogar hyresgästen helt över öppnings- och stängningstider. 100 % Jogersö har uttryckt att de har för avsikt att koncentrera sig på den tid då anläggningarna har 99% av sina besökare, nämligen 1 april till 30 september. Övriga överenskommelser om förpliktelser gällande löpande underhåll och skötsel/tillsyn, investeringar, skyltning, städning, uttagsavgifter, uppföljningsmöten, redovisning, m.m. är lika i båda alternativen. Särskild bilaga benämnd Överenskommelse om avstående från besittningsskyddlokal, kommer att tecknas mellan parterna och ansökan går till hyresnämnden i Västerås som skall godkänna och stämpla detta innan hyresgästen kan tillträda. s kontor föreslår besluta enligt alternativ 1. sunderlag Tjänsteskrivelse från s kontor

8 7 KS 149 Dnr KS 127/03 Förslag Benita Vikström (s) föreslår att beslutar enligt alternativ 1. Olle Berg (s) och Emil Carlsson (v) instämmer. Förslag Hans Trovik (fp) föreslår att beslutar enligt alternativ 2. Förslag Propositionsordning Torbritt Bökman (m) föreslår att ärendet återremitteras för bättre redovisning av ekonomiska konsekvenser. Ordföranden frågar om Torbritt Bökmans förslag om återremiss. Förslaget avslås, ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter de båda förslagen om alternativ 1 och alternativ 2 mot varandra och finner att beslutar enligt alternativ Bilaga 1 till hyresavtal enligt alternativ 1 godkänns. 2. Kommunchef Rolf Adolfsson får i uppdrag att underteckna hyresavtalet. Deltar ej Reservation Agneta Rönn (m) deltar ej i beslutet. Torbritt Bökman reserverat sig till förmån för sitt eget yrkande om återremiss. till: Rolf Adolfsson Kurt Tengroth 100% Jogersö Kultur- och Fritidsnämnden

9 s arbetsutskott KS 150 Dnr KS 089/02 Femörefortet Intressegruppen för Femörefortets bevarande har under sommaren 2003 på försök visat försvarsanläggningarna på Femörehuvud som museum. Sommaren har utfallit mycket positivt med över besökare och ett beräknat ekonomiskt överskott första året på ca 100 tkr. För att undvika att Femörefortet rivs och man i stället ska kunna fortsätta och vidareutveckla verksamheten krävs att en annan myndighet övertar fortet från försvaret. Kultur- och Fritidsnämnden föreslår att förhandlingar får tas upp med försvaret om överlåtande av anläggningarna (inklusive byggnaderna på Femöre huvud) och med Intressegruppen/ Föreningen för Femörefortets bevarande om upplåtelse för museiverksamhet. En förutsättning är att inga kostnader drabbar kommunen varken inledningsvis eller i framtiden. sunderlag Protokoll från Kultur- och Fritidsnämnden , 83. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 112/03 Arbetsutskottets förslag: 1. Kommunchefen ges uppdrag att förhandla om ett avtal med Fortifikationsverket om övertagande av anläggningarna på Femörehuvud. 2. Förutsättningen för ett avtal är att kommunen inte tar någon som helst ekonomisk risk. 3. Förhandlingarna ska slutföras under Enligt arbetsutskottets förslag. till: Rolf Adolfsson Kultur- och Fritidsnämnden Föreningen Femörefortet

10 s arbetsutskott KS 151 Dnr KS 131/03 Långsiktig åtgärdsplan för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen Antalet elever i kommunens egen gymnasieskola har minskat p.g.a. elevernas val av andra gymnasieutbildningar och friskolor. Antalet elever i vuxenutbildning har också minskat radikalt. Med en egen för stor organisation och ökande kostnader för externa alternativ har kommunens kostnader ökat oacceptabelt. Utbildningschefen lämnar två förslag till ändrad organisation. Modell 1 innebär att en gymnasieskola med Industriprogrammet och Individuella program behålls i egen regi, eller med inriktning på alternativ driftform. Övriga program köps från andra kommuner och friskolor enligt elevernas eget val. Modell 2 innebär att all gymnasieutbildning köps av andra kommuner och friskolor. I båda modellerna träffas avtal med Nyköpings kommun om vuxenutbildningen. Nyköpings kommun ansvarar för genomförande, men delar kommer att lokalmässigt ligga i Oxelösund. Utbildningsnämnden har beslutat föreslå Kommunfullmäktige besluta genomföra förändringar enligt modell 2. sunderlag Arbetsutskottet Ks au 114/03 Sammanfattning av tjänsteskrivelse från Utbildningskontoret Protokoll från Utbildningsnämnden , 110. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt modell 2 i Utbildningskontorets utredning, dvs att den egna gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen läggs ner och verksamheten köps av andra utbildningsanordnare. Kommunchefen informerar om två skrivelser som inkommit. En avsiktsförklaring från tre medarbetare på Breviksskolan som vill bedriva Industriprogrammet på entreprenad. En skrivelse till stöd för dessa från lokala företagare. Skrivelserna har överlämnats till Utbildningsnämnden Enligt arbetsutskottets förslag.

11 s arbetsutskott KS 152 Dnr KS 090/03 Motion om Fullmäktigeberedning för utvecklingsfrågor av regionalkaraktär (FUR) Gunnar Söderberg (mp) har lämnat en motion om att en fullmäktigeberedning för utvecklingsfrågor av regionalkaraktär ska inrättas för att kraftsamla runt frågor om bostadsbyggande, kommunikationer, utbildning, näringsliv, besöksnäring och kultur. Frågorna anges vara nyckelområden för långsiktigt hållbar tillväxt och hanteras på olika håll i kommunen. Motionen har skickats på remiss till Kultur- och Fritidsnämnden, Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden och Utbildningsnämnden. Ingen av nämnderna föreslår att motionen bifalls. har enligt reglementet en styrnings- och samordningsfunktion över samtliga nämnder och bolag. Ks har också uttalat ansvar för översiktlig fysisk planering och för näringslivsfrågor. Oxelösunds kommun deltar i ett antal regionövergripande samarbetsorgan. Från ONYX som verkar inom Oxelösund/ Nyköping, via länets Regionförbund och Mälardalsrådet som omfattar flera län till att vi diskuterar att delta i Europakorridoren som har medlemmar även i Danmark och Tyskland. Deltagandet i dessa organ samordnas också inom. har alltså redan ett samlat grepp runt de frågor som anges i motionen. är ett beredande organ till Kommunfullmäktige. s kontor kan inte se några ytterligare fördelar med att tillsätta en fullmäktigeberedning för dessa frågor. sunderlag Protokoll från Kommunfullmäktige , 75. Protokoll från Kultur- och Fritidsnämnden , 76. Protokoll från Utbildningsnämnden , 78. Protokoll från Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden , 106. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 115/03 Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Enligt arbetsutskottets förslag.

12 s arbetsutskott KS 153 Dnr KS 149/03 Ansökan från PRO om jubileumsbidrag PRO har ansökt om bidrag med kr för utgifter i samband med sitt 50-årsjubileum 8/ kontor föreslår att föreningen beviljas kr i jubileumsbidrag. sunderlag Ansökan från PRO. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 118/03 Arbetsutskottets förslag PRO beviljas bidrag till föreningens 50-årsjubileum med kronor. Enligt arbetsutskottets förslag. till: Per-Olov Wahlin PRO

13 s arbetsutskott KS 154 Dnr KS 161/03 Ansökan från Oxelösunds Simsällskap om jubileumsbidrag Oxelösunds Simsällskap har ansökt om bidrag för utgifter i samband med sitt 50-årsjubileum oktober kontor föreslår att föreningen beviljas kr i jubileumsbidrag. sunderlag Arbetsutskottet Ks au 119/03 Ansökan från Oxelösunds Simsällskap. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottets förslag Oxelösunds Simsällskap beviljas bidrag till föreningens 50-årsjubileum med kronor. Enligt arbetsutskottets förslag. till: Per-Olov Wahlin Oxelösunds Simsällskap

14 s arbetsutskott KS 155 Dnr KS 113/03 Taxa för långtidsparkering Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat förslag till taxa för långtidsparkering Förslaget innebär att den enskilde (inklusive moms) får samma hyra för de typer av platser som finns både hos Kustbostäder och kommunen. Detta innebär en sänkning av kommunens avgifter. För de större husvagnsplatserna som endast finns hos kommunen föreslås uppräkning ske med samma procentsats som hyran för Kustbostäders platser höjs med. För inhägnande platser föreslås avgiften ökas med 10% Kommande år föreslås höjning med samma procentsats som övriga platser räknas upp med. Grusade platser föreslås få en hyra motsvarande 85% av motsvarande asfalterad plats. Taxa för buss- och lastbilsplatser föreslås utgå, då dessa platser inte finns kvar. Beräkningarna av förslaget bygger på antalet uthyrda platser i augusti 2003 plus en viss ökning. Intäkten beräknas bli 136 tkr. sunderlag Arbetsutskottet Ks au 120/03 Protokoll från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , 105. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottets förslag 1. Kommunfullmäktige faställer taxa för långtidsparkering enligt förslag daterat den 2/ Taxan ska gälla från den 1 januari s förslag till Kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

15 s arbetsutskott KS 156 Dnr KS 168/03 Framställan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst Arbetsutskottet Ks au 121/03 Lena Lundgren (s) lämnade 13/ in en begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ett sammanträde med Utbildningsnämnden 24/ Enligt kommunens regler är preskriptionstiden 1 år efter sammanträdet. Frågor om tillämpning och tolkning av reglerna ska göras av. medgav 8/1 2003, 11, Klas Lundbergh ersättning för förlorad arbetsförtjänst för tid som var preskriberad. Arbetsutskottets förslag Lena Lundgren medges ersättning för förlorad arbetsförtjänst för sammanträde med Utbildningsnämnden 24/ Enligt arbetsutskottets förslag. till: Lena Lundgren Elisabeth Andersson

16 s arbetsutskott KS 157 Dnr KS 152/03 Arbetsutskottet Ks au 122/03 Sammanträdestider för 2004 Arbetsutskottets förslag Följande sammanträdestider ska gälla för januari februari mars april maj juni augusti oktober november december Enligt arbetsutskottets förslag.

17 16 KS 158 Dnr KS 176/03 Ändring av valdistriktsindelning Oxelösunds kommun är för närvarande indelad i 7 valdistrikt. Den 13 juni 2004 är det val till Eu-parlamentet. Eftersom det bara är ett val som skall förrättas kommer mottagandet och sammanräkningen av röster att gå snabbt ute i valdistrikten. I Oxelösund är det korta avstånd till vallokalerna även om distrikt läggs samman, och en ändring behöver inte medföra några olägenheter för de röstande. En ändring kommer att underlätta rekryteringen av valförrättare och anskaffning av lämpliga vallokaler, samt medföra minskade kostnader för arvoden, lokal- och städkostnader. Förslag till ändringar av valdistriktsindelningen inför 2004 års val måste behandlas av fullmäktige senast under november månad Valnämnden föreslår en ändrad distriktindelning inför år sunderlag Protokoll från Valnämnden , 14. s förslag till Kommunfullmäktige Länsstyrelsen föreslås besluta följande valdistrikts-indelning: valdistrikt 1 och 2 slås samman valdistrikt 3 och 5 slås samman valdistrikt 6 och 7 slås samman valdistrikt 4 är oförändrat.

18 17 KS 159 Delgivningar föreläggs delgivningar från: 115/03 Årets Vokalgrupp & Ensemble/2004 Årets Vokalensemble/kör 2004 (inbjudan att anmäla kommunens representanter till omröstningarna) 116/03 Integrationsverket, Introduktionsavdelningen Behov av kommunala introduktionsplatser 2003 och /03 Svenska Kommunförbundet Cirkulär 2003:80 Aktuellt om äldreomsorgen år /03 Länsbygderådet Södermanland Informationsbladet Länsbygdenytt 119/03 Vårdförbundet Sörmland Förbundsdirektionen, protokoll 120/03 Svenska Kommunförbundet Cirkulär 2003:84 Aktuella frågor med anledning av den fortsatta utbyggnaden av 3G-master 121/03 Svenska Kommunförbundet Cirkulär 2003:85 BAS-brandbilar 122/03 Statens offentliga utredningar, Stockholmsberedningen Rapport med anledning av Vägverkets, Banverkets och berörda länsstyrelsers slutliga förslag till långsiktiga planer för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälardalen för perioden /03 s budgetberedning Protokoll /03 s budgetberedning Protokoll /03 PRO Tack för uppvaktning vid 50-årsjubileum 126/03 Regionala Arbetsmiljö & Rehabiliteringsgruppen Minnesanteckningar /03 Regionförbundet Sörmland Finansiell samordning 128/03 s budgetberedning Protokoll

19 18 KS /03 s arbetsutskott Protokoll /03 s arbetsutskott Protokoll /03 Nyköping-Östgötalänken AB Stockholmsregionens samspel med sin nära omgivning Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.

20 19 KS 160 Dnr KS 002/03 00 Utövad delegationsrätt föreläggs utövad delegationsrätt från: Rolf Adolfsson Remiss för yttrande om motion Disposition ur investeringsreserven Start av investeringsobjekt Benita Vikström Uppvaktning Annika Hansson Omsättning av lån Överlämnande till inkasso Gunilla Marklund Kommunal förköpsrätt Kommunal förköpsrätt, kompl. Redovisade delegationsbeslut godkänns.

21 20 KS 161 Dnr KS 171/03 Extraärende: Avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Regeringen har beslutat att från den 1/ höja avgiftstaket för förskola och skolbarnsomsorg (maxtaxan). Utbildningssnämnden föreslår att avgifterna anpassas till det nya avgiftstaket, vilket innebär höjning med mellan 40 och 120 kr per barn. De ökade intäkter som höjningen innebär motsvaras av lika stor minskning av statsbidragen. sunderlag Protokoll från Utbildningsnämnden , 123. Tjänsteskrivelse från s kontor s förslag till Kommunfullmäktige 1. Nya avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Utbildningsnämndens förslag fastställs. 2. Avgifterna ska gälla från

22 s arbetsutskott KS 162 Dnr KS 122/03 Vision 2010 Arbetet med att ta fram en ny politisk vision för Oxelösunds kommun inleddes i februari 2003 med ett arbetsseminarium på Solbacka kursgård. Deltagare var presidierna från nämnder, styrelse och fullmäktige samt ledande tjänstemän. Två externa föreläsare gav en omvärldsbild och därefter gjordes ett grupparbete med utgångspunkt i de trender som Kommunförbundets framtidsprojekt tagit fram. De politiska partierna tog fram varsitt förslag till Vision Efter sammanställning och återremiss till partierna finns nu ett slutligt förslag för Kommunfullmäktiges ställningstagande. sunderlag Förslag till Vision 2010 för Oxelösunds kommun Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 116/03 Förslag Förslag Förslag Förslag Propositionsordning Ärendet förs vidare till utan förslag till beslut. Benita Vikström (s) föreslår att som näst sista stycke förs in Drogsituationen har förbättrats. Emil Carlsson (v) instämmer. Hans Trovik (fp) föreslår att sista stycket flyttas till att komma som nummer två. Torbritt Bökman (m) föreslår tre kompletterimgar: 1) Stycket Oxelösunds ekonomi är stabil kompletteras med och skatten är låg. 2) Sista stycket kompletteras med Näringslivet är differentierat, småföretagen har ökat och välutbildad arbetskraft finns att tillgå. som andra mening i stycket. 3) Som fjärde stycke från slutet införs: Barnomsorg, skola, vård- och äldreomsorg uppvisar mångfald med kvalitet, valfrihet och brukarinflytande. Sören Carlsson (s) föreslår avslag på Torbritt Bökmans förslag. Ordföranden frågar om Benita Vikströms förslag och finner att antar detta. Ordföranden frågar om Hans Troviks förslag och finner att antar detta. Ordföranden ställer Torbritt Bökmans tre förslag mot Sören Carlssons förslag att avslå dem och finner att avslår Torbritt Bökmans förslag.

23 s arbetsutskott KS 162 Dnr KS 122/03 s förslag till Kommunfullmäktige 1. I förslag till vision 2010 flyttas sista stycket till att komma som nummer två och införs som sista stycke Drogsituationen har förbättrats. 2. Efter dessa ändringar antas förslaget till Vision Reservation Torbritt Bökman (m) och Agneta Rönn (m) reserverar sig till förmån för Torbritt Bökmans yrkande om kompletteringar.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer