Kommunstyrelsen (22) Kommunhuset, rum 293, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15"

Transkript

1 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl Benita Vikström , (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören (s) Berg Olle (s) Bergström Britta (s) Fredriksson Catharina (s) Trovik Hans (fp) Rönn Agneta (m) Johansson Ingela (s) Johansson Ingela , (s) Svensson Ann (s) Lundberg Mayvor (s) Renfors Patrik (v) Gustavsson Daniel (m) Elisabeth Barkefors Britt-Marie Alexandersson Rolf Adolfsson Gunnar Sibbmark 145 Göran Bernhardsson, Annika Hansson, Conny Zetterlund Sekreterare Registrator Kommunchef VD Europakoridoren Ekonomistrateg Ekonomistrateg Kultur- och fritidschef Underskrifter Sekreterare Paragrafer Organ Ordförande Justerande Elisabeth Barkefors Benita Vikström , Emil Carlsson Torbritt Bökman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift s kontor.. Margareta Rundström

2 Innehållsförteckning Ärenden KS 145 Medlemskap i Europakorridoren KS 146 Budgetuppföljning och prognos per september 2003 KS 147 Skattesats för år 2004 KS 148 Budget 2004 och flerårsplaner KS 149 KS 150 KS 151 KS 152 KS 153 KS 154 KS 155 KS 156 Uthyrning av Jogersöanläggningen och badplatserna Femörefortet Långsiktig åtgärdsplan för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen Motion om Fullmäktigeberedning för utvecklingsfrågor av regionalkaraktär (FUR) Ansökan från PRO om jubileumsbidrag Ansökan från Oxelösunds Simsällskap om jubileumsbidrag Taxa för långtidsparkering Framställan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst KS 157 Sammanträdestider för 2004 KS 158 KS 159 KS 160 KS 161 Ändring av valdistriktsindelning Delgivningar Utövad delegationsrätt Extraärende: Avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg KS 162 Vision 2010

3 s arbetsutskott KS 145 Dnr KS 137/03 Medlemskap i Europakorridoren Projekt Europakorridoren har som mål att få ett bättre trafiksystem i södra Sverige och ut mot kontinenten. I projektet ingår ett 30-tal kommuner, landsting mm i Sverige inom ca en timmes resväg från E4 och Europabanan, samt några i Danmark och Tyskland. Europakorridoren vill ha fler medlemmar som agerar för att E4, Södra Stambanan och Europabanan bildar grunden i en dynamisk region. Oxelösunds kommun erbjuds att ingå som medlem till en kostnad av kr/år. Oxelösunds kommun deltar aktivt i arbetet med att få till stånd Ostlänken, vilken är en del av Europakorridoren. Fortsättningen ner genom Europa är av lika stor vikt för Oxelösund. Gunnar Sibbmark informerar om Europakorridoren på s sammanträde 5/ sunderlag Skrivelse från Europakorridorens sekretariat. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 117/03 Ärendet förs vidare till utan förslag till beslut. 1. Oxelösunds kommun ansöker om att bli medlem i Europakorridoren och 2. Om medlemskap beviljas utses Benita Vikström (s) som ledamot i föreningen Europakorridorens styrelse och Torbritt Bökman (m) som suppleant. till: Europakorridorens sekretariat.

4 3 KS 146 Dnr KS 009/03 Budgetuppföljning och prognos per september 2003 De kommunala verksamheternas resultat till och med september och prognos i förhållande till budget 2003 redovisas. sunderlag Tjänsteskrivelse från s kontor Redovisningen godkänns

5 4 KS 147 Dnr KS 062/03 Skattesats för år 2004 s budgetberedning föreslår oförändrad skattesats för år sunderlag Protokoll från s budgetberedning s förslag till Kommunfullmäktige Skattesatsen för år 2004 fastställs till oförändrade 21,08 kr per skattekrona.

6 5 KS 148 Dnr KS 062/03 Budget 2004 och flerårsplaner s budgetberedning har arbetat fram ett förslag till Budget 2004 och flerårsplaner sunderlag Protokoll från s budgetberedning Förslag till Budget 2004 och flerårsplaner s förslag till Kommunfullmäktige 1. Den övergripande styrregeln är att När konflikt uppstår mellan uppsatta mål och tillgängliga medel är det medlen som styr. Ingen verksamhet får bedrivas som inte är finansierad 2. Förslagen till styrregler om investeringar, leasing och uppföljning antas. 3. Räntesatsen vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs till 7% för år För investeringsändamål 2004 anslås tkr. 5. Innan investeringsprojekt får starta ska fatta beslut om tilldelning ur investeringsramen. s arbetsutskott får besluta om tilldelning för belopp upp till 500 tkr. Kommunchefen får besluta om tilldelning för belopp upp till 300 tkr. 6. Till Kommunfullmäktiges förfogande anslås 800 tkr för oförutsedda utgifter Häggenpaviljongerna ska säljas och/eller rivas omgående. 8. Den helägda bolagskoncernen åläggs att genom moderbolaget Oxelösunds Förvaltnings AB erlägga kostnadsersättning för finansiella tjänster till Oxelösunds kommun med tkr per år. 9. Förslaget till Budget 2004 och flerårsplan antas.

7 6 KS 149 Dnr KS 127/03 Uthyrning av Jogersöanläggningen och badplatserna Kultur- och Fritidsnämnden har avbrutit upphandlingen av Jogersöanläggningarna av ekonomiska skäl. Kultur- och fritidschefen Conny Zetterlund fick i uppdrag att tillsammans med s kontor/ OFAB söka hyresgäst till Jogersöanläggningarna samt skötsel av badplatserna vid Stenvik och Jogersö. Susann Borg och Torbjörn Dahlström presenterade en affärsidé för hela anläggningen samt utvecklingsplaner, 100 % Jogersö. Diskussionerna om hyresavtalet startade i juni och har utmynnat i ett förslag till. Kultur- och Fritidsnämnden ställer sig bakom verksamhetsidén. Två förslag till bilaga till hyresavtal har tagits fram: Förslaget till bilaga enligt alternativ 1 innebär att företaget förhyr anläggningarna i sin helhet, till en årshyra av kronor med indexreglering, fördelat med kr för motionsanläggningen och kr för campinganläggningen. Hyresgästen står för samtliga kostnader för verksamhetens bedrivande (inklusive el, värme, vatten och sopor). Hyresvillkoren för Cafe o Motionsanläggningen innebär i alternativ 1 att hyresförhållandet under tiden 1 december till 28 februari varje år övertas av Kulturoch Fritidsnämnden. Anläggningen skall då vara stängd och kommunen övertar kostnaderna för el och värme samt motionsspår. Det är parternas gemensamma ambition att under avtalstidens period kunna utöka hyrestiden till att omfatta hela anläggningen, hela året. Förslaget till bilaga enligt alternativ 2 innebär att företaget förhyr anläggningarna i sin helhet, till en årshyra av 1 krona. Hyresgästen står för samtliga kostnader för verksamhetens bedrivande (inklusive el, värme, vatten och sopor). I detta alternativ förfogar hyresgästen helt över öppnings- och stängningstider. 100 % Jogersö har uttryckt att de har för avsikt att koncentrera sig på den tid då anläggningarna har 99% av sina besökare, nämligen 1 april till 30 september. Övriga överenskommelser om förpliktelser gällande löpande underhåll och skötsel/tillsyn, investeringar, skyltning, städning, uttagsavgifter, uppföljningsmöten, redovisning, m.m. är lika i båda alternativen. Särskild bilaga benämnd Överenskommelse om avstående från besittningsskyddlokal, kommer att tecknas mellan parterna och ansökan går till hyresnämnden i Västerås som skall godkänna och stämpla detta innan hyresgästen kan tillträda. s kontor föreslår besluta enligt alternativ 1. sunderlag Tjänsteskrivelse från s kontor

8 7 KS 149 Dnr KS 127/03 Förslag Benita Vikström (s) föreslår att beslutar enligt alternativ 1. Olle Berg (s) och Emil Carlsson (v) instämmer. Förslag Hans Trovik (fp) föreslår att beslutar enligt alternativ 2. Förslag Propositionsordning Torbritt Bökman (m) föreslår att ärendet återremitteras för bättre redovisning av ekonomiska konsekvenser. Ordföranden frågar om Torbritt Bökmans förslag om återremiss. Förslaget avslås, ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter de båda förslagen om alternativ 1 och alternativ 2 mot varandra och finner att beslutar enligt alternativ Bilaga 1 till hyresavtal enligt alternativ 1 godkänns. 2. Kommunchef Rolf Adolfsson får i uppdrag att underteckna hyresavtalet. Deltar ej Reservation Agneta Rönn (m) deltar ej i beslutet. Torbritt Bökman reserverat sig till förmån för sitt eget yrkande om återremiss. till: Rolf Adolfsson Kurt Tengroth 100% Jogersö Kultur- och Fritidsnämnden

9 s arbetsutskott KS 150 Dnr KS 089/02 Femörefortet Intressegruppen för Femörefortets bevarande har under sommaren 2003 på försök visat försvarsanläggningarna på Femörehuvud som museum. Sommaren har utfallit mycket positivt med över besökare och ett beräknat ekonomiskt överskott första året på ca 100 tkr. För att undvika att Femörefortet rivs och man i stället ska kunna fortsätta och vidareutveckla verksamheten krävs att en annan myndighet övertar fortet från försvaret. Kultur- och Fritidsnämnden föreslår att förhandlingar får tas upp med försvaret om överlåtande av anläggningarna (inklusive byggnaderna på Femöre huvud) och med Intressegruppen/ Föreningen för Femörefortets bevarande om upplåtelse för museiverksamhet. En förutsättning är att inga kostnader drabbar kommunen varken inledningsvis eller i framtiden. sunderlag Protokoll från Kultur- och Fritidsnämnden , 83. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 112/03 Arbetsutskottets förslag: 1. Kommunchefen ges uppdrag att förhandla om ett avtal med Fortifikationsverket om övertagande av anläggningarna på Femörehuvud. 2. Förutsättningen för ett avtal är att kommunen inte tar någon som helst ekonomisk risk. 3. Förhandlingarna ska slutföras under Enligt arbetsutskottets förslag. till: Rolf Adolfsson Kultur- och Fritidsnämnden Föreningen Femörefortet

10 s arbetsutskott KS 151 Dnr KS 131/03 Långsiktig åtgärdsplan för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen Antalet elever i kommunens egen gymnasieskola har minskat p.g.a. elevernas val av andra gymnasieutbildningar och friskolor. Antalet elever i vuxenutbildning har också minskat radikalt. Med en egen för stor organisation och ökande kostnader för externa alternativ har kommunens kostnader ökat oacceptabelt. Utbildningschefen lämnar två förslag till ändrad organisation. Modell 1 innebär att en gymnasieskola med Industriprogrammet och Individuella program behålls i egen regi, eller med inriktning på alternativ driftform. Övriga program köps från andra kommuner och friskolor enligt elevernas eget val. Modell 2 innebär att all gymnasieutbildning köps av andra kommuner och friskolor. I båda modellerna träffas avtal med Nyköpings kommun om vuxenutbildningen. Nyköpings kommun ansvarar för genomförande, men delar kommer att lokalmässigt ligga i Oxelösund. Utbildningsnämnden har beslutat föreslå Kommunfullmäktige besluta genomföra förändringar enligt modell 2. sunderlag Arbetsutskottet Ks au 114/03 Sammanfattning av tjänsteskrivelse från Utbildningskontoret Protokoll från Utbildningsnämnden , 110. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt modell 2 i Utbildningskontorets utredning, dvs att den egna gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen läggs ner och verksamheten köps av andra utbildningsanordnare. Kommunchefen informerar om två skrivelser som inkommit. En avsiktsförklaring från tre medarbetare på Breviksskolan som vill bedriva Industriprogrammet på entreprenad. En skrivelse till stöd för dessa från lokala företagare. Skrivelserna har överlämnats till Utbildningsnämnden Enligt arbetsutskottets förslag.

11 s arbetsutskott KS 152 Dnr KS 090/03 Motion om Fullmäktigeberedning för utvecklingsfrågor av regionalkaraktär (FUR) Gunnar Söderberg (mp) har lämnat en motion om att en fullmäktigeberedning för utvecklingsfrågor av regionalkaraktär ska inrättas för att kraftsamla runt frågor om bostadsbyggande, kommunikationer, utbildning, näringsliv, besöksnäring och kultur. Frågorna anges vara nyckelområden för långsiktigt hållbar tillväxt och hanteras på olika håll i kommunen. Motionen har skickats på remiss till Kultur- och Fritidsnämnden, Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden och Utbildningsnämnden. Ingen av nämnderna föreslår att motionen bifalls. har enligt reglementet en styrnings- och samordningsfunktion över samtliga nämnder och bolag. Ks har också uttalat ansvar för översiktlig fysisk planering och för näringslivsfrågor. Oxelösunds kommun deltar i ett antal regionövergripande samarbetsorgan. Från ONYX som verkar inom Oxelösund/ Nyköping, via länets Regionförbund och Mälardalsrådet som omfattar flera län till att vi diskuterar att delta i Europakorridoren som har medlemmar även i Danmark och Tyskland. Deltagandet i dessa organ samordnas också inom. har alltså redan ett samlat grepp runt de frågor som anges i motionen. är ett beredande organ till Kommunfullmäktige. s kontor kan inte se några ytterligare fördelar med att tillsätta en fullmäktigeberedning för dessa frågor. sunderlag Protokoll från Kommunfullmäktige , 75. Protokoll från Kultur- och Fritidsnämnden , 76. Protokoll från Utbildningsnämnden , 78. Protokoll från Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden , 106. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 115/03 Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Enligt arbetsutskottets förslag.

12 s arbetsutskott KS 153 Dnr KS 149/03 Ansökan från PRO om jubileumsbidrag PRO har ansökt om bidrag med kr för utgifter i samband med sitt 50-årsjubileum 8/ kontor föreslår att föreningen beviljas kr i jubileumsbidrag. sunderlag Ansökan från PRO. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 118/03 Arbetsutskottets förslag PRO beviljas bidrag till föreningens 50-årsjubileum med kronor. Enligt arbetsutskottets förslag. till: Per-Olov Wahlin PRO

13 s arbetsutskott KS 154 Dnr KS 161/03 Ansökan från Oxelösunds Simsällskap om jubileumsbidrag Oxelösunds Simsällskap har ansökt om bidrag för utgifter i samband med sitt 50-årsjubileum oktober kontor föreslår att föreningen beviljas kr i jubileumsbidrag. sunderlag Arbetsutskottet Ks au 119/03 Ansökan från Oxelösunds Simsällskap. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottets förslag Oxelösunds Simsällskap beviljas bidrag till föreningens 50-årsjubileum med kronor. Enligt arbetsutskottets förslag. till: Per-Olov Wahlin Oxelösunds Simsällskap

14 s arbetsutskott KS 155 Dnr KS 113/03 Taxa för långtidsparkering Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat förslag till taxa för långtidsparkering Förslaget innebär att den enskilde (inklusive moms) får samma hyra för de typer av platser som finns både hos Kustbostäder och kommunen. Detta innebär en sänkning av kommunens avgifter. För de större husvagnsplatserna som endast finns hos kommunen föreslås uppräkning ske med samma procentsats som hyran för Kustbostäders platser höjs med. För inhägnande platser föreslås avgiften ökas med 10% Kommande år föreslås höjning med samma procentsats som övriga platser räknas upp med. Grusade platser föreslås få en hyra motsvarande 85% av motsvarande asfalterad plats. Taxa för buss- och lastbilsplatser föreslås utgå, då dessa platser inte finns kvar. Beräkningarna av förslaget bygger på antalet uthyrda platser i augusti 2003 plus en viss ökning. Intäkten beräknas bli 136 tkr. sunderlag Arbetsutskottet Ks au 120/03 Protokoll från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , 105. Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottets förslag 1. Kommunfullmäktige faställer taxa för långtidsparkering enligt förslag daterat den 2/ Taxan ska gälla från den 1 januari s förslag till Kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

15 s arbetsutskott KS 156 Dnr KS 168/03 Framställan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst Arbetsutskottet Ks au 121/03 Lena Lundgren (s) lämnade 13/ in en begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ett sammanträde med Utbildningsnämnden 24/ Enligt kommunens regler är preskriptionstiden 1 år efter sammanträdet. Frågor om tillämpning och tolkning av reglerna ska göras av. medgav 8/1 2003, 11, Klas Lundbergh ersättning för förlorad arbetsförtjänst för tid som var preskriberad. Arbetsutskottets förslag Lena Lundgren medges ersättning för förlorad arbetsförtjänst för sammanträde med Utbildningsnämnden 24/ Enligt arbetsutskottets förslag. till: Lena Lundgren Elisabeth Andersson

16 s arbetsutskott KS 157 Dnr KS 152/03 Arbetsutskottet Ks au 122/03 Sammanträdestider för 2004 Arbetsutskottets förslag Följande sammanträdestider ska gälla för januari februari mars april maj juni augusti oktober november december Enligt arbetsutskottets förslag.

17 16 KS 158 Dnr KS 176/03 Ändring av valdistriktsindelning Oxelösunds kommun är för närvarande indelad i 7 valdistrikt. Den 13 juni 2004 är det val till Eu-parlamentet. Eftersom det bara är ett val som skall förrättas kommer mottagandet och sammanräkningen av röster att gå snabbt ute i valdistrikten. I Oxelösund är det korta avstånd till vallokalerna även om distrikt läggs samman, och en ändring behöver inte medföra några olägenheter för de röstande. En ändring kommer att underlätta rekryteringen av valförrättare och anskaffning av lämpliga vallokaler, samt medföra minskade kostnader för arvoden, lokal- och städkostnader. Förslag till ändringar av valdistriktsindelningen inför 2004 års val måste behandlas av fullmäktige senast under november månad Valnämnden föreslår en ändrad distriktindelning inför år sunderlag Protokoll från Valnämnden , 14. s förslag till Kommunfullmäktige Länsstyrelsen föreslås besluta följande valdistrikts-indelning: valdistrikt 1 och 2 slås samman valdistrikt 3 och 5 slås samman valdistrikt 6 och 7 slås samman valdistrikt 4 är oförändrat.

18 17 KS 159 Delgivningar föreläggs delgivningar från: 115/03 Årets Vokalgrupp & Ensemble/2004 Årets Vokalensemble/kör 2004 (inbjudan att anmäla kommunens representanter till omröstningarna) 116/03 Integrationsverket, Introduktionsavdelningen Behov av kommunala introduktionsplatser 2003 och /03 Svenska Kommunförbundet Cirkulär 2003:80 Aktuellt om äldreomsorgen år /03 Länsbygderådet Södermanland Informationsbladet Länsbygdenytt 119/03 Vårdförbundet Sörmland Förbundsdirektionen, protokoll 120/03 Svenska Kommunförbundet Cirkulär 2003:84 Aktuella frågor med anledning av den fortsatta utbyggnaden av 3G-master 121/03 Svenska Kommunförbundet Cirkulär 2003:85 BAS-brandbilar 122/03 Statens offentliga utredningar, Stockholmsberedningen Rapport med anledning av Vägverkets, Banverkets och berörda länsstyrelsers slutliga förslag till långsiktiga planer för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälardalen för perioden /03 s budgetberedning Protokoll /03 s budgetberedning Protokoll /03 PRO Tack för uppvaktning vid 50-årsjubileum 126/03 Regionala Arbetsmiljö & Rehabiliteringsgruppen Minnesanteckningar /03 Regionförbundet Sörmland Finansiell samordning 128/03 s budgetberedning Protokoll

19 18 KS /03 s arbetsutskott Protokoll /03 s arbetsutskott Protokoll /03 Nyköping-Östgötalänken AB Stockholmsregionens samspel med sin nära omgivning Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.

20 19 KS 160 Dnr KS 002/03 00 Utövad delegationsrätt föreläggs utövad delegationsrätt från: Rolf Adolfsson Remiss för yttrande om motion Disposition ur investeringsreserven Start av investeringsobjekt Benita Vikström Uppvaktning Annika Hansson Omsättning av lån Överlämnande till inkasso Gunilla Marklund Kommunal förköpsrätt Kommunal förköpsrätt, kompl. Redovisade delegationsbeslut godkänns.

21 20 KS 161 Dnr KS 171/03 Extraärende: Avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Regeringen har beslutat att från den 1/ höja avgiftstaket för förskola och skolbarnsomsorg (maxtaxan). Utbildningssnämnden föreslår att avgifterna anpassas till det nya avgiftstaket, vilket innebär höjning med mellan 40 och 120 kr per barn. De ökade intäkter som höjningen innebär motsvaras av lika stor minskning av statsbidragen. sunderlag Protokoll från Utbildningsnämnden , 123. Tjänsteskrivelse från s kontor s förslag till Kommunfullmäktige 1. Nya avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Utbildningsnämndens förslag fastställs. 2. Avgifterna ska gälla från

22 s arbetsutskott KS 162 Dnr KS 122/03 Vision 2010 Arbetet med att ta fram en ny politisk vision för Oxelösunds kommun inleddes i februari 2003 med ett arbetsseminarium på Solbacka kursgård. Deltagare var presidierna från nämnder, styrelse och fullmäktige samt ledande tjänstemän. Två externa föreläsare gav en omvärldsbild och därefter gjordes ett grupparbete med utgångspunkt i de trender som Kommunförbundets framtidsprojekt tagit fram. De politiska partierna tog fram varsitt förslag till Vision Efter sammanställning och återremiss till partierna finns nu ett slutligt förslag för Kommunfullmäktiges ställningstagande. sunderlag Förslag till Vision 2010 för Oxelösunds kommun Tjänsteskrivelse från s kontor Arbetsutskottet Ks au 116/03 Förslag Förslag Förslag Förslag Propositionsordning Ärendet förs vidare till utan förslag till beslut. Benita Vikström (s) föreslår att som näst sista stycke förs in Drogsituationen har förbättrats. Emil Carlsson (v) instämmer. Hans Trovik (fp) föreslår att sista stycket flyttas till att komma som nummer två. Torbritt Bökman (m) föreslår tre kompletterimgar: 1) Stycket Oxelösunds ekonomi är stabil kompletteras med och skatten är låg. 2) Sista stycket kompletteras med Näringslivet är differentierat, småföretagen har ökat och välutbildad arbetskraft finns att tillgå. som andra mening i stycket. 3) Som fjärde stycke från slutet införs: Barnomsorg, skola, vård- och äldreomsorg uppvisar mångfald med kvalitet, valfrihet och brukarinflytande. Sören Carlsson (s) föreslår avslag på Torbritt Bökmans förslag. Ordföranden frågar om Benita Vikströms förslag och finner att antar detta. Ordföranden frågar om Hans Troviks förslag och finner att antar detta. Ordföranden ställer Torbritt Bökmans tre förslag mot Sören Carlssons förslag att avslå dem och finner att avslår Torbritt Bökmans förslag.

23 s arbetsutskott KS 162 Dnr KS 122/03 s förslag till Kommunfullmäktige 1. I förslag till vision 2010 flyttas sista stycket till att komma som nummer två och införs som sista stycke Drogsituationen har förbättrats. 2. Efter dessa ändringar antas förslaget till Vision Reservation Torbritt Bökman (m) och Agneta Rönn (m) reserverar sig till förmån för Torbritt Bökmans yrkande om kompletteringar.

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström Patrik Renfors Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Mayvor Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn. Göran Bernhardsson Ekonomistrateg BEVIS

Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn. Göran Bernhardsson Ekonomistrateg BEVIS 1 (20) Plats och tid Rum 293 i Kommunhuset kl 15.10 17.05 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Ann Svensson (s) Britt-Marie Kärngren (s) Britta Bergström (s) Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15) Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-26 1(14) Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-26 1(14) Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15 Styrelsen 2005-05-26 1(14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15 Beslutande Benita Vikström, ordförande (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.25-15.20 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-18 1(9) Kommunhuset, rum 293, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-18 1(9) Kommunhuset, rum 293, klockan Styrelsen 2005-05-18 1(9) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Katarina Jakobsson (m) Hans Trovik (fp) Olle Berg (s) Bror

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-03-31 1 (25) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-20.10

Kommunfullmäktige 2004-03-31 1 (25) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-20.10 Sammanträdesdatum Blad 1 (25) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-20.10 Mayvor Lundberg (s) Britta Bergström (s) Kerstin Eriksson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Agnetha Bertheau (v) Jan

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-02-26 1 (16) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45

Kommunfullmäktige 2003-02-26 1 (16) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Kommunfullmäktige 2003-02-26 1 (16) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Lundberg Mayvor (s) Peltonen Senja (v) Backberg Katarina (s) Bergström Britta (s) Bertheau Agnetha (v)

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

Vuxennämnden 2000-09-14 1. Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-17.40. Kerstin Eriksson Birgitta Luoto Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson

Vuxennämnden 2000-09-14 1. Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-17.40. Kerstin Eriksson Birgitta Luoto Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Vuxennämnden 2000-09-14 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-17.40. Beslutande Heikki Perttula Kerstin Eriksson Birgitta Luoto Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Sven Gustafsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer