ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR"

Transkript

1 1(11) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR org. nr och Kallelse till bolagsstämma fredagen den 14 december kl1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Delårsrapporten, sex månader, avses publiceras i månadsskiftet april-maj 2008

2 2(11) STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget redovisar i euro. Verksamheten Bolaget bildades 1986 och har som affärsidé att äga och förvalta fastigheter i utlandet, företrädesvis i Bryssel. Organisation Förvaltnings AB Utsikten Sverige 100% Agape Holding BV Holland 100% 100% Weckholm BV Kalyke BV Holland Holland 46% Tetis SA Belgien 54% Fastigheter: rue de l hopital rue de l hopital 29 Fastighetsinnehav 97,62 % av rue de l Hôpital 31-35, (färdigställd 1967) är en 15 våningars kontorsfastighet i centrala Bryssel. Av bolagets del, ca m 2 kontor och 194 parkeringsplatser, är m 2 uthyrda, motsvarande 87 % (82%) av hyresvärdet. Av bolagets del återstår vissa renoveringar på ca 1340 m2. Årshyran är för närvarande EUR ( ). Hyrespotentialen i outhyrda delar beräknas i nuvarande marknadsläge vara ca EUR ( ). Rue de l Hôpital 29, äldre, mindre byggnad, uthyrd på kort tid. Hyra EUR (12.491). Weihoek 1 och 3 samt Mechelsesteenweg 418 ingående i Afaia NV såldes 14/ Sedan kostnader avräknats och hyresgarantier lämnats blev den bokförda vinsten i koncernbolaget Weckholm BV KEUR

3 3(11) Sammantaget är koncernens årshyra vid nuvarande uthyrning EUR ( ) ( inklusive Afaia NV). Styrelsens och VD:s uppfattning är att de bokförda värdena på bolagets fastigheter är betryggande. Fastigheterna, med ett totalt anskaffningsvärde av EUR ( ), är bokförda till EUR ( ) efter ackumulerade avskrivningar med EUR ( ). (Föregående års siffror inkluderar Afaia NV.) Finansiering och likviditet Av likvida medel är SEK insatta på räntebärande konto i svensk bank. Moderbolagets bankmedel uppgår till EUR Dotterbolagens bankmedel uppgår till EUR Utöver med eget kapital är bolagets fastighet finansierad i belgisk bank. Lånet amorteras med EUR per år. Bankgarantier har lämnats för tillbyggnaderna med EUR Ägarförhållanden Bolaget har cirka 140 aktieägare Resultat och ställning Koncernens omsättning uppgår till MEUR (3,938). Resultat i koncernen MEUR (0,055), i moderbolaget MEUR 0,011 (0,002). Av årets investeringar (renoveringar) på MEUR 0,348 (2,181) belastar MEUR 0 (0) resultatet. Moderbolagets ansamlade skattemässiga underskott uppgår till EUR (1.167). Flerårsöversikt (EUR) Koncernen 2006/ / /2005 Hyresintäkter Avskrivningar hyresfastigheter Resultat före dispositioner Fastigheternas bokförda värde Eget kapital Balansomslutning Soliditet 49,6% 25,7% 26,0% Antal aktier Eget kapital / aktie 4,51 3,04 3,02 Kassaflöde / aktie 1) 2,55 0,56 0,79 1) Resultat efter finansiella poster med återlagda avskrivningar.

4 4(11) Övriga väsentliga händelser Planeringen för eget kontorsbygge fortskrider. Byggstart är planerad till augusti Canal Properties ansökan om byggnadslov för bostadsbygge är ännu ej beviljad. Samtidigt försenas slutförandet av marköverlåtelsen av att markföroreningarna ännu ej är slutgiltigt fastställda. Omfattande markundersökningar för att fastställa omfattningen av föroreningarna har genomförts såväl under vår befintliga kontorsbyggnad, som på mark för kontors- respektive bostadsbygge. Bolaget har den 14 dec 2006 stämts av Benelux Property Sarl på EUR ,00 för att bolaget avbrutit förhandlingarna om försäljning av Tetis SA. Man hävdar att förhandlingarna avbrutits då de var praktiskt taget avslutade och utan saklig grund. Enligt bolagets juridiska rådgivare är båda dessa påståenden felaktiga och beloppet orealistiskt. En process, eventuellt genom flera instanser, kan dock komma att blockera en försäljning under avsevärd tid. Bolaget har bestridit stämningen Händelser av väsentlig betydelse efter balansdagen Tetis SA På angränsande mark, ägd av kemtvättföretaget De Geest, har markundersökningar inletts. Resultat kan väntas i april Tidigast våren 2008 kan försäljningen av mark till Canal Properties slutföras. Sedan käranden inte yttrat sig till domstolen med anledning av vårt bestridande har vårt ombud krävt bekräftelse senast 16/11 att svar skall ha inkommit till domstolen senast den 30/11 då vi i annat fall kommer att begära föreläggande från domstolen. Nästa rapporttillfälle Sexmånadersrapporten för perioden offentliggöres i månadsskiftet april maj 2008.

5 5(11) Förslag till vinstdisposition Koncernen Balanserad förlust Årets vinst Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas Förslag till beslut om vinstutdelning: Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med ett belopp i euro motevarande SEK 7,50 per aktie. Styrelsen föreslår att betalningsdagen för utdelningen bestäms av styrelsen. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av de egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

6 6(11) KONCERNRESULTATRÄKNINGAR NOT Hyresintäkter Hyror Vidaredebiterade skatter Övriga intäkter Fastighetskostnader Löpande underhåll och reparationer Rivningskostnader 0 0 Fastighetsskatt Avskrivningar fastigheter Övriga kostnader Bruttoresultat Rörelsens kostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat avyttring koncernbolag Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

7 7(11) KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier 0 0 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 8(11) KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital aktier á nom. 0,52441 euro Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 9(11) MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR NOT Rörelsens intäkter Arvode från koncernbolag Övriga intäkter Rörelsens kostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Ränteintäkter från koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Återföring av periodiseringsfond Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

10 10(11) MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 11(11) MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital aktier à 0,52441 Euro Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser för koncernföretag

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1 Knivstabostäder AB Besöksadress: Emil Sjögrensväg 20 Postadress: 741 75 Knivsta Tel: 018-34 71 30 Fax: 018-34 35 97 Org.nr 556637-3444 Innehåll Innehåll.. 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008 Fastighetsbeståndet..

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium

Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium Pressmeddelande den 31 januari 2009 Sida 1 av 7 Eolus Vind AB Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 31 januari 2009 avhandlades bland annat följande ärenden:

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr. 556437-1424 VÄSENTLIGA

Läs mer