Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Nationella mål Kommunala mål Metod Struktur Balanserat styrkort Årsplan för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsförvaltningen Underlag för Kvalitetsredovisning för Barn- och utbildningsnämnden BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Barn- och utbildningsförvaltningens organisation Förskoleverksamhet Förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem Skolledare inom barnomsorg, grundskola och särskola Barn och elever i behov av särskilt stöd EKONOMI FÖRSKOLEVERKSAMHET BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Enkätundersökning bland föräldrar till förskolebarn födda VERKSAMHET Utveckling och lärande Barn med behov av särskilt stöd Samverkan och information Materiella resurser ENSKILD VERKSAMHET INOM FÖRSKOLAN SKOLBARNSOMSORG BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande VERKSAMHET Utveckling och lärande Barn och elever med behov av särskilt stöd Samverkan och information Materiella resurser GRUNDSKOLA INKLUSIVE FÖRSKOLEKLASS BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Enkätundersökning bland elever och föräldrar VERKSAMHET Kunskap Enkätundersökning bland elever och föräldrar hösten Ordkedje-, menings- och teckenkedjetest Nationella prov i år 5 läsåret 2004/ Nationella prov i år 9 läsåret 2004/ Andel behöriga för gymnasiestudier och genomsnittligt meritvärde

3 Modersmålsundervisning Bedömning och betygssättning Elever i behov av särskilt stöd Undervisning i NO-ämnen och matematik Utbildningsresultat Samverkan och information Materiella resurser SÄRSKOLA BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande VERKSAMHET Kunskaper Elever med behov av särskilt stöd Undervisning i naturvetenskap och matematik Bedömning och betygssättning Samverkan och information Materiella reurser MUSIK & KULTURSKOLAN BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande VERKSAMHET Kunskaper Samverkan och information Materiella resurser MEDARBETARE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS MEDARBETARE Omfattning och anställningsform Könsfördelning Åldersfördelning Fördelning på verksamheter Fördelning på yrkeskategorier Fördelning på områden SJUKFRÅNVARO Åldersfördelning Könsfördelning Fördelning på yrkesgrupper Sjukfrånvaro i barnomsorg, grundskola och obligatorisk särskola Sjukfrånvaro i gymnasieskolan Sammanfattning KOMPETENSUTVECKLING ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND MEDARBETARE UTVECKLING Utvecklingsinsatser inom barnomsorg, skolbarnsomsorg och skola Prioriterade utvecklingsinsatser BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Hässleholms gymnasieskolor Organisation och ledningsstruktur Gymnasieprogram

4 Elever Personal Årets verksamhet Organisation Undervisning och verksamhetsutveckling Internationell samverkan Elever som representerat sin skola Arbetsplatsförlagd utbildning, APU Lokaler och utrustning EKONOMI Ekonomiskt resultat Utveckling av nya gymnasieprogram Samverkansavtal med andra kommuner Antal intagna elever på olika program jämfört med BUN:s mål Elever i friskolor och i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner Elever från andra kommuner Gymnasiesärskolans elever Fördelning av elever på olika skolor ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Elevers ansvar och inflytande Enkätundersökningar bland elever vid Hässleholms gymnasieskolor Enkätundersökning på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan Enkätundersökning på Norrängsskolan VERKSAMHET Kunskaper Förstahandsval och betyg vid intagning till gymnasieskolan Genomströmning av elever Slutbetyg Utökat program Reducerat program Samlat betygsdokument Grundläggande behörighet för studier vid universitet och högskola Bedömning och betygsättning Betygsfördelning årskurs 3 på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan Slutbetyg årskurs 4 på Norrängsskolan Utbildningsresultat Högskolestudier Utbildningsresultat för elever folkbokförda i Hässleholms kommun SÄRSKILDA UTVÄRDERINGSOMRÅDEN Undervisning i naturvetenskap och matematik Elevers läs- och skrivutveckling ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Ordkedje- och meningskedjetest i årskurs Stödinsatser Stödinsatser vid HTS Stödinsatser vid Jacobsskolan Stödinsatser vid Linnéskolan Individuella programmet vid Ungdomscentrum Inskrivna på IV läsåret 2004/ Kartläggning av obehöriga elever

5 Avhopp till Individuella programmet 2004/ Lägesbeskrivning Teoriundervisning på Individuella programmet Utbildning i verkstäderna läsåret 2004/ Lägesbeskrivning Integrerad IV-plats på nationellt program Specialutformat/Individuellt Program, SMIV Övergång från IV till annan utbildning Norrängsskolan SAMVERKAN OCH INFORMATION MATERIELLA RESURSER MEDARBETARE Medarbetarnas utbildningsnivå och kompetensutveckling Särskilt statsbidrag för personalförstärkning Enkätundersökning bland lärare vid Hässleholms gymnasieskolor Enkätundersökning bland övrig personal vid Hässleholms gymnasieskolor UTVECKLING Utvecklingsområden Rektorernas tankar kring utveckling Prioriterade utvecklingssatsningar i gymnasieskolan BILAGOR Bilaga 1 - Enkätundersökning bland föräldrar till barn födda 2000 Bilaga 2 - Enkätundersökning bland elever i år 5 Bilaga 3 - Enkätundersökning bland elever i år 8 Bilaga 4 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 2 Bilaga 5 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 5 Bilaga 6 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 8 Bilaga 7 - Enkätundersökning bland pedagogisk personal i Område 1-9 Bilaga 8 - Enkätundersökning bland övrig personal i Område 1-9 Bilaga 9 - Enkätundersökning bland elever vid Hässleholms gymnasieskolor (program) Bilaga 10 - Enkätundersökning bland elever vid Hässleholms gymnasieskolor (skolor) Bilaga 11 - Enkätundersökning bland elever vid Norrängsskolan Bilaga 12 - Enkätundersökning bland lärare vid Hässleholms gymnasieskolor Bilaga 13 - Enkätundersökning bland övrig personal vid Hässleholms gymnasieskolor 5

6 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Alla kommuner ska upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar. De ska bygga på skolornas kvalitetsredovisningar och innehålla en bedömning av i vilken mån som de nationella målen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta om målen inte har uppnåtts. 1) Nationella mål Skolans verksamhet ska styras enligt Skollagen och läroplanernas bestämmelser. Läroplan för förskolan (Lpfö 98) gäller för förskolan, medan den är vägledande för familjedaghem. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) omfattar förskoleklasser, grundskola och fritidshem. Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) gäller för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning Kommunala mål I alla kommuner ska det finnas en skolplan, där det framgår vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella målen för skolan 2). Kommunfullmäktige antog en ny skolplan för Hässleholms kommun i maj ). Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer ska utvecklas ur ett lokalt perspektiv. Kommunfullmäktige beslutade i december 2004 om övergripande mål för all kommunal verksamhet i Hässleholms kommun för Metod Innehållet i Kvalitetsredovisning 2005 för Hässleholms kommun bygger i första hand på de kvalitetsredovisningar som kommunens områden för förskoleverksamhet och grundskola, särskola, Silviaskolan, Musik & Kulturskolan och gymnasieskolor har upprättat för Barn- och utbildningsförvaltningen lämnade riktlinjer för hur kvalitetsredovisningarna skulle utformas, där det bland annat angavs vilka områden som skulle redovisas. Barn- och utbildningsnämnden lyfter årligen fram några utvärderingsområden utifrån skolplanens mål. I årets kvalitetsredovisning ingår som ett avsnitt redovisning av bedömning och betygssättning, elevers läs- och skrivutveckling och skolornas arbete med matematik och naturvetenskap. Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsmål har utvärderats med hjälp av webbaserade enkäter, som har besvarats av elever, föräldrar, lärare och övrig personal. Avsnittet om mobbing är hämtat från Barn- och utbildningsförvaltningens kartläggning av förekomsten av mobbing bland elever i år 7 våren ) Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet SFS 1997:702, Förordning SFS 2001:649 och 2005:609; Skolverkets Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1999) 2) SL 2 kap 8 3) Hässleholms kommun, Skolplan, se under Barnomsorg och skola 6

7 1.3 Struktur I kvalitetsredovisningen redovisas Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter utifrån följande struktur: Mål hänvisningar görs till nationella och kommunala mål samt åtgärder för utveckling enligt 2004 års kvalitetsredovisning Resultat verksamhetens resultat redovisas Måluppfyllelse måluppfyllelse bygger på rektorernas bedömningar av i vilken utsträckning som målen har nåtts och redovisas utifrån följande fyra bedömningsnivåer - mycket god, god, relativt god och målen är inte uppfyllda. Åtgärder för utveckling förslag anges på vad som behöver vidareutvecklas och/eller följas upp 1.4 Balanserat styrkort De båda amerikanerna Robert Kaplan och David Norton utvecklade i början av talet en styrmodell, som de kallade för Balanced Scorecard. På svenska kallas modellen för Balanserat styrkort. Syftet med att utveckla ett Balanserat styrkort är att styra en verksamhet utifrån ett antal perspektiv. I den ursprungliga modellen ingick fyra perspektiv, men en organisation väljer själv vilka som anses vara relevanta för den egna verksamheten. Alla perspektiv är lika viktiga för en organisation. Inom varje perspektiv tas ett antal styrtal fram för att mäta och följa upp organisationens resultat utifrån dess vision, strategier och mål. Perspektiven belyser tre olika tidshorisonter - igår, idag och i morgon. 4) Barn- och utbildningsförvaltningen startade med hjälp av finansiellt stöd från Skolverket projektet Kvalitetsutveckling 2000 i Hässleholms kommun hösten Projektets syfte var att utveckla ett webbaserat utvärderings- och kvalitetsredovisningssystem för verksamheterna inom barnomsorg och skola. En annan samarbetspartner var Avdelningen för Kvalitetsteknik vid Linköpings Universitet. Två av deras studenter genomförde hösten 2000 ett examensarbete, vars syfte var att utifrån en processkartläggning ta fram och anpassa de grundläggande delarna i ett Balanserat styrkort till barnomsorg och grundskola i Hässleholms kommun. Författarna fick priset för 2001 års bästa uppsats avseende kommunal verksamhet vid Linköpings Universitet. Under utarbetade Barn- och utbildnings-förvaltningen ett Balanserat styrkort för all verksamhet inom barnomsorg och skola. Styrkortet, som har fått namnet Galax, återfinns under Barnomsorg och skola på Hässleholms kommuns hemsida Galax kan också nås direkt på galax.hassleholm.se. 4) Kaplan, R & Norton, D, 1999, The Balanced Scorecard, ISL Förlag Olve, N-G, Roy, J och Wetter, M, 1999, Balanced scorecard i svensk praktik, Liber Ekonomi Hallgårde, U & Johansson, A, 1999, Att införa balanced scorecard, Studentlitteratur 7

8 1.5 Årsplan för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanställning av lokala kvalitetsredovisningar Genomförande av enkätundersökningar Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning (BUN och rektorer) Utvärdering av priorterade områden Okt Sep Nov Aug BUN = Barn- och utbildningsnämnden Dec Jul Årsredovisning Jan Jun Feb Maj Anvisningar för lokala kvalitetsredovisningar Uppföljning av BUN:s verksamhetsplan samt fastställande av ny plan Mar Sammanställning av kommunal kvalitetsredovisning Behandling av kommunal kvalitets- Apr redovisning i BUN 1 maj - Inrapportering av kommunal kvalitetsredovisning till Skolverket Mobbingenkät (år 7) Förvaltningsledningens återkoppling till ledningsgrupper 1.6 Underlag för Kvalitetsredovisning för Barn- och utbildningsnämnden 2005 Lokala kvalitetsredovisningar Enkätundersökningar - Kvalitetsenkäter till elever, föräldrar och medarbetare - Mobbingenkät i år 7 Kvalitetsredovisning 2005 Mål Resultat Måluppfyllelse Åtgärder för utveckling Utvärdering/Inventering - Bedömning och betygssättning - Elevers läs- och skrivutveckling - Undervisning i matematik och naturvetenskap - Elever ej behöriga för gymnasiestudier Statistiskt underlag - Ekonomiredovisningssystem - Personalredovisningssystem - Skolverket - Statistiska Centralbyrån 8

9 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2.1 Barn- och utbildningsförvaltningens organisation Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg för barn i åldern 6-12 år. Dessutom ingår ansvaret för de frivilliga skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola och Musik & Kulturskola. Barn- och utbildningsförvaltningens organisation i Hässleholms kommun ser ut på följande sätt: Barn- och utbildningsnämnd Förvaltningschef Bitr Förvaltningschef Stab Controller Gymnasiechef Personalsamordnare Utvecklingsledare Förvaltningskontor Administration ekonomi, IT, kansli, kost, personal skolskjuts och pedagogiskt stöd Gymnasieskolor HTS Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum Grundskolor Område 1-9 Silviaskolan Musik & Kulturskolan Verksamhetsansvaret för barnomsorg, skolbarnsomsorg och grundskola är fördelat på nio områden samt Silviaskolan. Silviaskolan 2 förskolor 1 fritidshem Grundskola 1-9 Resursverksamhet Musik & Kulturskolan Gymnasieskolor HTS Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum Hässleholms kommun har cirka invånare, varav cirka bor i centralorten. Den är till ytan Skånes största kommun. T4 (Område 8) 3 förskolor 3 familjedaghem 2 fritidshem 1 Montessoriefritidshem Mala skola F-3 Vankiva skola 4-6 T4-skolan F-9 Montessorigrundskola 1-9 Skoldaghem Vägvisaren 1-6 Nävlinge skoldaghem 7-9 Särskola Tyringe (Område 4) 7 förskolor 7 familjedaghem 6 fritidshem Finja skola F-5 Hörja skola F-5 Mala skola F-5 Röke skola F-5 Tyringe skola F-9 Västra Torups skola F-5 Bjärnum (Område 5) 3 förskolor 2 förskolor/fritidshem 2 fritidshem 1 familjedaghem Bjärnums skola F-9 Vittsjö skola F-6 Väster (Område 3) 6 förskolor 1 öppen förskola 7 familjedaghem 2 fritidshem Grönängsskolan F-6 Västerskolan F-9 Hästveda (Område 7) 4 förskolor 4 familjedaghem 3 fritidshem Ballingslövs skola F-6 Farstorps skola F-6 Hästveda skola F-9 Sösdala (Område 1) 4 förskolor 5 familjedaghem 2 fritidshem Lejonskolan F-5 Tormestorps skola F-5 Vannarödsskolan 6-9 Läreda (Område 2) 5 förskolor 1 "akutdagis" vt 05 5 familjedaghem 3 fritidshem Ljungdalaskolan F-6 Läredaskolan F-9 Stoby skola F-5 Vinslöv (Område 6) 6 förskolor 4 familjedaghem 4 fritidshem Furutorpsskolan F-9 Söderparkskolan F-6 Sörby skola F-6 Vanneberga skola F-6 Centrum/Öster (Område 9) 2 förskolor 3 fritidshem Kyrkskolan F-6 Röinge skola F-6 Magnarps sommarkoloni Ansvar för modersmålsundervisning i kommunen 9

10 2.2 Förskoleverksamhet Antalet barn i förskolor har ökat 2005 jämfört med de senaste två åren, medan antalet barn i familjedaghem och på fritidshem har minskat. ANTAL INSKRIVNA BARN I GENOMSNITT Förskola Kommunal regi Enskild regi Summa Fritidshem Kommunal regi Enskild regi Summa Familjedaghem Kommunal regi 1-5 år Kommunal regi 6-12 år Summa Källa: Hässleholms årsredovisning 2005 I Hässleholms kommun hade 316 årsarbetare anställning (exklusive arbetsledare och måltids- och städpersonal) på förskolor och 37 årsarbetare på familjdaghem hösten Det kan jämföras med 299 årsarbetare på förskolor och 41 på familjedaghem hösten ANTAL ÅRSARBETARE I FÖRSKOLEVERKSAMHET Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Förskola Familjdaghem 2.3 Förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem Antalet elever i grundskolan och Musik & Kulturskolan har minskat 2005 jämfört med 2004, medan antalet elever i förskoleklass, obligatorisk särskola och Silviaskolan har ökat. ANTAL ELEVER Förskoleklass Grundskola År År Summa Silviaskolan Obligatorisk särskola Grundsärskola Träningssärskola Summa Musik & Kulturskolan Källa: Hässleholms årsredovisning

11 Hösten 2005 hade 706 årsarbetare anställning som pedagogisk personal i förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem i Hässleholms kommun. Motsvarande antal uppgick till 699 årsarbetare hösten PEDAGOGISK PERSONAL I GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 2005 (ÅRSARBETARE) Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Förskoleklass/ Grundskola Fritidshem 2.4 Skolledare inom barnomsorg, grundskola och särskola 45 personer hade anställning som ledare inom barnomsorg, grundskola och särskola hösten 2005, vilket kan jämföras med 43 personer hösten ANTAL SKOLLEDARE I FÖRSKOLEVERKSAMHET, GRUNDSKOLA OCH SÄRSKOLA Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Silviaskolan 11

12 2.5 Barn och elever i behov av särskilt stöd Verksamheten för barn och elever i behov av särskilt stöd är organiserat på följande sätt: Barn med grav tal- och språkstörning Kottens språkförskola bedriver verksamhet för barn 4-5 år med grav tal- och språkstörning. Barn och elever med hörselnedsättning Syrsans förskola bedriver heldagsomsorg för barn med hörselnedsättning. Silviaskolan är en regional grundskola år 1-9 för barn och ungdomar med hörselnedsättning. Under året fanns 59 elever från 31 kommuner i Skåne, Blekinge och Småland. I verksamheten ingår även ambulerande hörsellärare som arbetar i tolv kommuner, en specialistgrupp inom tal och språk för Barn- och utbildningsnämndens övriga verksamheter, samt språkförskolan Kotten och Syrsans förskola och fritidshem. Silviaskolan utgör tillsammans med de ingående verksamheterna ett eget rektorsområde. Samverkan bedrivs med föräldrar, hemkommuner, andra regionala hörselskolor, Specialpedagogiska institutet samt andra experter och organisationer inom området. Samarbetet med Västerskolan är också ett viktigt inslag. Efterfrågan på platser har under året varit stor. Elever med diagnos Aspergers syndrom/autismspektrumstörningar Elever med diagnos Aspergers syndrom/autismspektrumstörningar får undervisning i årskurs 3-9 på Läredaskolan. Utbildning erbjuds även inom ramen för grundskolors ordinarie grupperingar. Elever har möjlighet att studera på Specialutformat/Individuellt program i gymnasieskolan (SMIV). Alternativ och/eller kompletterande kommunikation ( AKK-grupp ) I år F-(3) på Kyrkskolan får elever specialpedagogiskt stöd för utvecklande av alternativa kommunikationsformer. De är inkluderade i ordinarie verksamhet. Samarbete sker med logoped samt barn- och ungdomshabiliteringen. Elever med autism På G:a Röinge skola finns förskola från 4-5 år, förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola-särskola årskurs 1-9/10 för elever med autism. På T4-skolan finns grundskola-särskola för årskurs 6-9/10. Skoldaghem Område 8 har ansvar för de båda skoldaghemmen Vägvisaren år 1-6 och Nävlinge år 7-9. Särskola Område 8 har även ansvar för den obligatoriska särskolan. Särskolan i kommunen innefattar samverkansgrupper grundskola - särskola, särskolegrupper, särskolegrupp inkluderad i grundskola samt verksamheter för elever med autism. I särskolegrupper tillhör eleverna särskolan och har sin undervisning till största delen förlagd till en särskolegrupp. Samverkan med grundskolan sker i varierande grad utifrån elevernas förutsättningar. Lokalintegrerade särskoleklasser finns på tre grundskolor. 12

13 Elever i särskolegrupp inkluderad i grundskola tillhör särskolan och har i begränsad omfattning undervisning i en grundskoleklass. I en av grundskolorna finns en särskolegrupp. Samverkansgrupper består av elever som tillhör särskolan och elever som tillhör grundskolan. Alla elever i gruppen tillhör en grundskoleklass där de har en viss del av sin undervisning. Samverkansgrupper finns på åtta grundskolor. Individintegrerade elever tillhör särskolan men har hela sin undervisning och placering förlagd till en grundskoleklass. Grundskoleklassens personal får handledning av förvaltningens handledarteam. Individintegrerade elever finns på tre grundskolor. 13

14 3. EKONOMI Mål Kommunalt mål Det övergripande ekonomiska målet är att den nettobudget som Kommunfullmäktige fastställer för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska hållas. Tilldelade medel ska användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet (se Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2005 på Åtgärder för utveckling enligt 2004 års kvalitetsredovisningen Genomföra en genomgripande översyn av resursfördelningsmodellen för barnomsorg och grundskola Förstärka stödet till rektorernas budgetarbete Vidareutveckla arbetet med månadsuppföljningar i syfte att förbättra prognoser Fortsätta arbetet med att anpassa grundskolans organisation till det minskande elevantalet Uppmärksamma arbetet med intern kontroll Genomföra nödvändiga effektiviseringar inom barnomsorg och grundskola för att eliminera underskotten i dessa verksamheter Fortsätta arbetet med att utveckla attraktiva gymnasieprogram i Hässleholm och upprätta samverkansavtal med kommuner i Skåne Nordost. Resultat En översyn av resursfördelningsmodellen för barnomsorg och grundskola har gjorts och Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om en reviderad modell i november I början av året fick rektorerna förstärkt hjälp med budgetarbetet av förvaltningens ekonomer. Uppföljningsarbetet kompletterades med underlag för personalkostnadernas utveckling. Personalorganisationen anpassas inför varje nytt läsår till det minskande elevantalet och den politiska behandlingen av förvaltningens lokalutredning innebar att verksamheten ska fortsätta i samtliga grundskolor. I bokslutet redovisade endast ett av områdena inom barnomsorg och grundskola ett större underskott, vilket dock var avsevärt mindre än Under året startade Internationella programmet och ett specialutformat/individuellt program för elever med neuropsykiatriska diagnoser. Samverkansavtal ingicks med kommunerna i Skåne Nordost, vilket innebär utökade valmöjligheter för blivande gymnasieelever. Driftbokslutet för år 2005 visade ett samlat nettoöverskott på tkr (0,4 % av Barn- och utbildningsnämndens nettobudget). Överskott noterades framför allt i grundskolan, men också i gymnasieskolan och barnomsorgen, medan särskolan visade ett betydande underskott. Totalt inom barnomsorg och grundskola blev överskottet gentemot budget ca 4 miljoner kr, vilket var en kraftig förbättring jämfört med underskottet Förklaringen till det samlade överskottet är att bokförda intäkter översteg budget. Personalkostnader utgjorde det helt dominerande kostnadsslaget. Andelen var 67,1 % under 2005, vilket var något lägre än föregående år. Antalet anställda (exklusive timanställda) var vid årets slut personer, vilket motsvarade årsarbetare (heltidstjänster) var motsvarande siffror personer och årsarbetare. Vad gäller investeringar blev utfallet ett överskott på 546 tkr bland annat till följd av att medel sparats till 2006 för att bygga ut bredband till förskolor och för inköp av utrustning till Fordonsprogrammet. 14

15 Gemensam administration och verksamhet Det ekonomiska resultatet för förvaltningsövergripande verksamheter visade ett marginellt överskott på 30 tkr. Färre fall av omplaceringar ledde till besparingar, medan obudgeterade kostnader uppstod för en överenskommelse om engångsersättning till dagbarnvårdare enligt AGF-avtalet (Avgångsförmåner för anställda hos kommuner m fl). Barnomsorg Överskottet i barnomsorgen uppgick totalt till tkr. Överskottet uppkom på grund av överkompensation för årets löneöversyn, lägre inskrivning i framför allt fritidshemmen, större intäkter än budgeterat samt delvis outnyttjade medel från statsbidraget för personalförstärkning. Efterkontrollen av barnomsorgsavgifter 2002 slutfördes och inbringade ett stort överskott. Nettokostnaden per inskrivet barn i förskolan ökade från kr år 2004 till kr år I fritidshem ökade nettokostnaden per barn med 386 kr till kr. Nettokostnaden per barn i familjedaghem steg till kr. I förskolan ökade personaltätheten mellan oktober 2004 och oktober 2005 från 5,5 till 5,3 barn per årsarbetare. I fritidshemmen var personaltätheten oförändrad på 17,8 barn per årsarbetare och i familjedaghemmen sjönk siffran från 6,2 till 5,7 barn per årsarbetare. Ökningen av personaltätheten i förskolan berodde främst på att det nya statsbidraget till personalförstärkning möjliggjorde nyanställningar av pedagogisk personal. Ökning av personaltäthet åstadkoms samtidigt som efterfrågan på barnomsorg ökade. Andelen barn i förskoleålder som fanns i någon form av barnomsorg i oktober 2005 steg till 89 %, vilket var 2,5 procentenheter högre än i oktober Genomsnittlig inskrivning i kommunal förskola var barn, vilket var 35 fler än Genomsnittlig inskrivning i fritidshemmen minskade däremot till barn, jämfört med under 2004, en nedgång som förklaras av minskande barnkullar i åldern 6-12 år. Inskrivning i familjedaghem sjönk ytterligare under 2005 till 167 förskolebarn och 69 skolbarn, totalt 236 barn. Efterfrågan på barnomsorg i familjedaghem har under några år minskat kraftigt till förmån för förskoleplatser. Grundskola Resultatet i grundskolan blev ett överskott på tkr, vilket huvudsakligen uppstod på intäktssidan. Bokförda intäkter översteg budget med tkr och hade sin grund i främst fler interkommunala och fler asylsökande elever, men också anställningsstöd och EU-bidrag. Elevantalet fortsatte under året att sjunka och var i oktober 5 692, vilket var 99 färre än i oktober Antalet elever i år 6-9 steg emellertid, vilket bidrog till att öka kostnaderna. Bruttokostnaden per elev ökade jämfört med 2004 med 4,4 % till kr. Personaltätheten i grundskolan låg oförändrat kvar på 8,9 lärare/100 elever. 15

16 Gymnasieskola Gymnasieskolan redovisade 2005 ett stort överskott på tkr, vilket framför allt berodde på ett gynnsamt utfall avseende elevavgifter. Fler elever än beräknat sökte sig till Hässleholm från andra kommuner och färre egna elever sökte till friskolor. På undervisningssidan skedde effektiviseringar som resulterade i lägre kostnader, t ex i form av samläsning. Personaltätheten ökade till 8,6 lärare per 100 elever i oktober 2005 från 8,3 året före. Nettokostnad per elev i egna skolor steg därför med 3,9 % till kr. Särskola Särskolans underskott på tkr fördelades på gymnasiesärskolan med tkr, den obligatoriska särskolan med 228 tkr och skolskjutsar med 611 tkr. I gymnasiesärskolan sjönk intäkterna från andra kommuner som en följd av att antalet elever därifrån blivit färre och fler egna elever skrivits in. Ett ökande elevantal låg bakom underskottet i den obligatoriska särskolan. Där ökade nettokostnaden per elev med 6,1 % till kr och elevantalet till 105. I gymnasiesärskolan ökade nettokostnaden med 4,2 % till kr och elevantalet var oförändrat 154. Musik & Kulturskolan Musik & Kulturskolans resultat slutade med ett marginellt överskott på 21 tkr. Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Bokslutet för år 2005 visade ett nettoöverskott på tkr, vilket utgjorde 0,4 % av Barn- och utbildningsnämndens nettobudget. På rektorsområdesnivå noteras i en del fall betydande avvikelser. Samtliga åtgärder för utveckling enligt 2004 års kvalitetsredovisning har påbörjats eller genomförts. Åtgärder för utveckling Fortsätta översynen av resursfördelningsmodellen för barnomsorg och grundskola med särskilt fokus på en viktning utifrån socioekonomiska faktorer samt undervisning i svenska som andraspråk. Fortsätta arbetet med att anpassa grundskolans organisation till ett minskat elevantal. Vidareutveckla budgetarbetet för att möjliggöra en säkrare långsiktig planering av rektorernas verksamhet. Genomföra nödvändiga effektiviseringar inom särskolan för att eliminera underskottet i denna verksamhet. Utveckla arbetet med den interna kontrollen. Utveckla analysen i samband med månadsuppföljningar i syfte att förbättra prognoserna. 16

17 HÄSSLEHOLMS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLEVERKSAMHET Förskoleverksamhet tillhandahålls för barn i åldern 1-5 år i form av 43 förskolor och familjedaghem med ett fyrtiotal dagbarnvårdare. Inskrivningen i den kommunala förskolan ökade något, medan antalet barn i familjedaghem minskade. Parallellt fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om fler platser i enskilda förskolor. Inskrivningen i december 2005 var totalt drygt 30 barn färre än i december BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Mål Nationella mål anges i SL 1:2; Lpfö98 kap 2.1. Kommunala mål återfinns i Hässleholms kommuns Skolplan, s 6; Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan Lokala mål se områdenas kvalitetsredovisningar Åtgärder för utveckling enligt 2004 års kvalitetsredovisning Alla områden: Fortsätta utveckla arbetet kring värdegrundsfrågor i förskoleverksamheten. I övrigt se områdenas kvalitetsredovisningar Resultat Av områdenas kvalitetsredovisningar framgår att det pågår ett omfattande arbete inom förskoleverksamheten för att utveckla barnens förmåga att visa hänsyn och respekt gentemot varandra. Personalen arbetar aktivt med att sätta gränser och mycket tid läggs på att skapa trygghet bland barnen och goda relationer till föräldrar. I områdenas kvalitetsredovisningar ges många exempel på hur detta arbete går till. Värdegrundsfrågor diskuteras i barngrupper, på föräldramöten och personalmöten. Konflikthantering och diskussion kring människors lika värde och andra värdegrundsfrågor sker regelbundet i den dagliga verksamheten. Exempel från områdenas kvalitetsredovisningar:» Genom lek och samtal har vi fått barnen att förstå hur en bra kompis ska vara. Vid samlingar får alla barn möjlighet att komma till tals, lära sig att vänta på sin tur och visa hänsyn till andras tankar och uppfattningar. Arbetet med relationer och att stoppa negativa handlingar pågår dagligen. Vid utelek och skogspromenader tränas barnen att visa hänsyn mot natur och miljö.» Våra förskolor har arbetat med SÖT-konceptet - samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Alla förskolor arbetar kontinuerligt med att utveckla social kompetens genom samarbetsövningar, lekar, drama.» En förskola har börjat med femårsverksamhet över avdelningarna. Resultatet har blivit att barnen lärt känna och respektera varandra bättre.» Inom förskolorna har arbetet med att skaffa kunskap om andra kulturer fortsatt under året genom samarbetet med föräldrar då man bjuder in till samtal, föräldramöten och aktivitetskvällar av olika slag. 17

18 » Alla avdelningar har under året arbetat med lösningsinriktad pedagogik.» Mycket tid läggs på gruppdynamiska övningar av olika slag. Tid läggs också på att bygga goda relationer till föräldrarna som skall vara bärande många år framåt. I en enkätundersökning, som genomfördes hösten 2005 bland föräldrar till barn födda 2000 i den kommunala förskolan, framgick det att de upplever att deras barn trivs tillsammans med de andra barnen och med personalen. Föräldrarna upplever att personalen ger deras barn tillräcklig uppmärksamhet och har god tillsyn av barnen. Årets resultat överensstämmer i stor utsträckning med föregående års höga värden. En delredovisning av områdenas resultat återfinns i bilaga 1. För en fullständig resultatredovisning av samtliga frågor, se galax.hassleholm.se. ENKÄTUNDERSÖKNING HÖSTEN 2005 BLAND FÖRÄLDRAR TILL FÖRSKOLEBARN FÖDDA Förändring Variation Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med de andra barnen Jag upplever att mitt barn trivs med personalen på sin förskola Jag upplever att personalen ger mitt barn tillräcklig uppmärksamhet Jag upplever att personalen har god tillsyn av barnen 4,50 4,55 4,20-4,80 4,50 4,65 4,27-5,00 4,21 4,22 3,88-4,63 4,10 4,17 3,50-4,80 Ökning > 0,1 ; - 0,1 <= Förändring <= +0,1 ; Minskning > 0,1 Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara relativt god i Område 1 och 9... god i Område 2, 3, 4, 5, 6 och 7... mycket god i Område 8 och Silviaskolan I områdenas kvalitetsredovisningar ges exempel på hur värdegrundsarbetet fortsätter att utvecklas. I en enkätundersökning bland föräldrar visar resultatet på fortsatt hög måluppfyllelse. Åtgärder för utveckling Alla områden Fortsätta utveckla arbetet kring värdegrundsfrågor i förskoleverksamheten. Några exempel hämtade från områdenas kvalitetsredovisningar Stärka förberedelsearbetet inför övergången till förskoleklassen genom utökade insatser för femåringar och gemensamma träffar med förskoleklassen. (Område 1, Sösdala) Genomföra föreläsningar, som berör arbetet med barn från andra kulturer, för personal. (Område 2, Läreda) 18

19 4.1.2 Ansvar och inflytande Mål Nationella mål anges i SL 4:2 och 5:2; Lpfö98 kap 2.3. Kommunala mål återfinns i Hässleholms kommuns Skolplan, s 7. Lokala mål se områdenas kvalitetsredovisningar Åtgärder för utveckling enligt 2004 års kvalitetsredovisningen Alla områden: Fortsätta arbetet med att utveckla former för att ta tillvara barns tankar och idéer i förskoleverksamheten. Fortsätta arbetet med att utveckla föräldrars möjlighet att påverka förskolans verksamhet. I övrigt se områdenas kvalitetsredovisningar Resultat Av områdenas kvalitetsredovisningar framgår att barns inflytande ökar utifrån deras ålder och mognad. I flera kvalitetsredovisningar anges att portfolio används som arbetsverktyg. Många exempel ges på hur förskolebarn får ta ansvar och har inflytande över verksamheten. Exempel från områdenas kvalitetsredovisningar:» Personalen har intervjuat barnen och på så sätt fått fram deras önskemål och intresse. Barnen tar eget ansvar under olika delar av dagen samt har möjlighet att påverka olika aktiviteter. Vissa veckor väljer barnen olika övningar och rörelser i gymnastiken samt bestämmer vissa aktiviteter på samlingarna samt vilka böcker som ska läsas. Barn och personal diskuterar även trivselreglerna tillsammans. Ibland ges barnen möjlighet att påverka matsedeln.» Barnen är mer delaktiga i verksamheten sedan vi blivit bättre på att ta tillvara deras egna tankar och idéer. Portfolio används i större utsträckning än tidigare. I en enkätundersökning bland föräldrar till barn födda 2000 i förskolan i Hässleholms kommun framgår att flertalet upplever att personalen lyssnar på synpunkter som rör barnens vistelse i förskolan och att många tycker att de har tillräcklig möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. Årets resultat överensstämmer med föregående års. Delredovisning, se bilaga 1. Fullständig resultatredovisning, se galax.hassleholm.se. ENKÄTUNDERSÖKNING HÖSTEN 2005 BLAND FÖRÄLDRAR TILL FÖRSKOLEBARN FÖDDA Förändring Variation Jag upplever att personalen lyssnar på mina synpunkter som rör mitt barns vistelse i förskolan Jag upplever att jag har tillräcklig möjlighet att påverka innehållet i förskolans verksamhet 4,33 4,43 4,07-4,80 3,60 3,56 3,11-4,11 Ökning > 0,1 ; - 0,1 <= Förändring <= +0,1 ; Minskning > 0,1 19

20 Rektors bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara relativt god i Område 1... god i Område 2, 4, 5, 7, 8, 9 och Silviaskolan... mycket god i Område 3 och 6 Många exempel ges i kvalitetsredovisningarna på hur barns tankar och idéer tas tillvara i verksamheten. Resultaten i en enkätundersökningen bland föräldrar överensstämmer med 2004 års värden. Åtgärder för utveckling Alla områden Fortsätta arbetet med att utveckla former för att ta tillvara barns tankar och idéer i förskoleverksamheten. Några exempel hämtade från områdenas kvalitetsredovisningar Utveckla portfoliosystemet och individuella utvecklingsplaner. (Område 1, Sösdala) Låta barnens frågor i högre grad styra val av teman att arbeta med. (Område 4, Tyringe) Följa upp barns inflytande genom pedagogisk dokumentation i portfolio. (Område 6, Vinslöv) Utveckla dokumentationen med hjälp av portfolio. (Område 8, T4) Enkätundersökning bland föräldrar till förskolebarn födda 2000 Mål Kommunala mål återfinns i Barn- och utbildningsnämndens resultatmål för 2005; Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan Resultat En webbaserad enkätundersökning utifrån Barn- och utbildningsnämndens resultatmål genomfördes i kommunens samtliga nio områden för förskoleverksamhet hösten Det är andra gången som enkätundersökningen genomfördes. Enkätfrågorna har utarbetats av Barn- och utbildningsförvaltningen. Enkäten omfattade bland annat ett antal påståenden, som föräldrarna tar ställning till utifrån en femgradig skala. Instämmer helt ger 5 poäng och Instämmer inte alls ger 1 poäng. Även alternativet Kan ej svara finns på flertalet frågor. Påståendena handlar om trivsel, trygghet, bemötande, delaktighet och inflytande, information, utveckling och lärande samt inne- och utemiljö. Varje frågeområde avslutas med ett sammanfattande påstående, vars resultat redovisas här nedan. Enkäten innehåller även en fråga om förekomsten av olycksfall och en fråga om inskolning. Enkäten avslutas med frågor om hur nöjda föräldrar är med förskolan och hur den har förändrats under det senaste året. 20

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium Kvalitetsredovisning Hässleholms Gymnasium www.hassleholmsgymnasium.se www.facebook.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. STYRNING, LEDNING OCH KVALITETSARBETE 4 1.1 Styrdokument 4 1.2 Metoder för granskning och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Sammanfattning 5 Inledande diskussion 5 Generell bedömning 5 Utvecklingsområden 6 Barnomsorg 6 Grundskola

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:120 Utbildningsinspektion i Borås kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Aplaredskolan och Gånghesterskolan

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB),

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer