DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012

2 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti Rapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari augusti 2012 samt prognos för helåret. Rapporten har sammanställts utifrån redovisningen per samt verksamheternas inlämnade uppgifter om periodiseringar och helårsprognos. I rapporten redovisas jämförelse med perioden januari - augusti Kostnader och intäkter är periodiserade, vilket betyder att de är bokförda i den period de skapas eller förbrukas. Delårsbokslutet per 31 augusti 2012 uppvisar ett positivt resultat på 46,6 Mkr. Budgeterat resultat för samma period var 24,4 Mkr vilket således innebär en positiv resultatavvikelse med 22,2 Mkr. Prognosen för hela året 2012 antas bli 7,2 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse med 10,3 Mkr mot budgeterat resultat för EKONOMISK ÖVERSIKT VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Verksamhetens nettokostnad för perioden januari augusti 2012 uppgår till 359,9 Mkr, vilket är 23,8 Mkr lägre än budget. Prognosen för verksamhetens nettokostnad för helåret 2012 är 593,4 Mkr, vilket innebär en förbättring mot budget med 22,7 Mkr. För både redovisad och prognostiserad nettokostnad är de största förklaringsposterna mot budget följande: Återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och Beloppet uppgår till 14,2 Mkr och förväntas erhållas i november 2012 från AFA Försäkring. Budgeterade kostnader för avveckling av förskolan Myran i Ekshärad hanterades i årsbokslutet 2011 vilket förbättrar resultatet med 5,0 Mkr. Retroaktiv ersättning från Försäkringskassan i ett stort omvårdnadsärende inom insatser enligt LSS ger ett överskott på 2,6 Mkr. Ett förbättrat avtal för skolskjutsar där överskottet beräknas till 2,0 Mkr för grundskolan. Mer utförliga kommentarer och förklaringar till mindre avvikelser redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. SIDA 1/39

3 SKATTER OCH GENERELLA BIDRAG Prognosen avseende skatteintäkter pekar mot en positiv avvikelse mot budget med 4,6 Mkr gällande avräkning för år 2011 och Prognosen är preliminär och kan komma att ändras när årets definitiva taxeringsutfall blir känt. De generella statsbidragen inklusive fastighetsavgiften för 2012 förväntas dock bli 1,4 Mkr lägre än budgeterat. FINANSFÖRVALTNING Under juni månad amorterades ett lån på 18,5 miljoner kronor. Ytterligare amortering kan förväntas under sista kvartalet av Nya lån har inte tagits upp under perioden. Vidare bedöms att det inte föreligger behov att ta upp nya lån under resterande del av året. De finansiella kostnaderna beräknas hamna på budgeterad nivå. EXTRAORDINÄRA KOSTNADER Enligt beslut från Kommunfullmäktige har Hagforshem AB:s styrelse bemyndigande att under perioden riva ett antal hyresbostäder. Detta för att på längre sikt balansera utbudet av hyreslägenheter med den framtida bedömda efterfrågan. Rivningarnas nettokostnad som påverkar kommunen antas uppgå till 15,5 Mkr under Dessa kostnader ingår ej i budget FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Budgeterat resultat för helåret 2012 är 3,1 Mkr. Prognosen pekar mot ett positivt resultat vid årets slut på +7,2 Mkr, d.v.s. en avvikelse mot budget med +10,3 Mkr. Eget kapital för helåret kommer således, givet prognostiserat resultat, att öka med 7,2 Mkr. INVESTERINGAR Årets investeringar beräknas uppgå till 30,6 Mkr vilket överensstämmar med budget för De enskilt största investeringsutgifterna avser ombyggnad Lillåsen prognos 8,6 Mkr, anpassningar Primus prognos 3,8 Mkr samt förnyelse råvattenledning prognos 2,5 Mkr. Se vidare i Investeringsredovisningen. SIDA 2/39

4 KOMMUNENS PERSONAL NYCKELTAL 31 augusti augusti 2012 Antal personer med månadslön därav: (varje person räknas en gång även om han/ hon har flera anställningar, timanställda ingår ej) därav: Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 5,48 5,96 SIDA 3/39

5 KONCERNEN I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen, Hagforshem AB, Hagfors Energi AB samt Hantverkaren 12 KB. HAGFORSHEM AB Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. Resultatet för perioden januari augusti 2012 har tagits från bolagets egen delårsrapport. Bolagets resultat för perioden uppgår till tkr. Prognosen för helåret 2012 beräknas till +160 tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -740 tkr. Förklaringen är primärt att hyresintäkterna förväntas bli lägre än budget. HAGFORS ENERGI AB Bolaget skall främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och producera, köpa, distribuera och försälja värme samt även bedriva därmed sammanhängande verksamheter. Resultatet för perioden januari juni 2012 har tagits ur bolagets egen delårsrapport. Bolaget uppvisar ett positivt resultat med tkr för aktuell period. Prognosen för helåret 2012 antas bli tkr vilket skulle innebära en förbättring mot budget med tkr. Hantverkaren 12 KB Bolagets enda funktion är att äga fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. I övrigt har bolaget ingen egen verksamhet. Endast avskrivningar på fastigheten belastar resulträkningen. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Inga nya lån har tagits upp under perioden. Kommunen har amorterat 18,5 Mkr under perioden samt planerar för ytterligare amortering under sista kvartalet av Hagfors Energi AB planerar att under november 2012 att amortera minst 10,0 Mkr av sin låneskuld. Likvida medel har för kommunen under perioden ökat med 11,2 Mkr och uppgick vid delårsperiodens slut till 43,6 Mkr. Likvida medel för koncernen under perioden har också ökat med i detta fall 22,6 Mkr och uppgick per 31 augusti 2012 till 63,3 Mkr. SIDA 4/39

6 KONCERNENS DELÅRSBOKSLUT RESULTATRÄKNING Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Justering KONCERNENS KONCERNENS Belopp i miljoner kronor kommun AB 12 KB Energi AB interna RESULTAT- RESULTAT- Kommunens Kommunens kostn/int RÄKNING RÄKNING andel: 100 % andel: 100 % Verksamhetens intäkter 133,3 26,2 0,0 28,0-18,1 169,3 150,6 Verksamhetens kostnader -473,4-22,4 0,0-16,4 18,1-494,1-493,3 Avskrivningar -19,7-1,6 0,0-4,9-26,2-27,6 Verksamhetens nettokostnad -359,9 2,2 0,0 6,6 0,0-351,0-370,3 Skatteintäkter 305,9 305,9 296,5 Generella statsbidrag 108,8 108,8 112,1 Finansiella intäkter 1,2 0,1 0,0 1,3 0,8 Finansiella kostnader -9,4-2,8-2,9-15,0-14,6 Resultat före extraordinära poster 46,6-0,5 0,0 3,8 0,0 49,9 24,6 Extraordinära kostnader 0,0 0,0-17,5 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 PERIODENS RESULTAT 46,6-0,5 0,0 3,8 0,0 49,9 7,1 Prognos 7,2 0,2 0,0 3,3 BALANSRÄKNING Belopp i miljoner kronor Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Elim. interna Elim. KONCERNEN KONCERNEN kommun AB 12 KB Energi AB fordringar internt och skulder aktieinnehav Materiella anläggningstillgångar 575,6 124,5 4,7 132,6 837,4 881,3 Finansiella anläggningstillg 19,4 0,1 0,0-4,7-5,1 9,6 11,5 Anläggningstillgångar 595,0 124,6 4,7 132,6-4,7-5,1 847,1 892,8 Förråd 0,0 0,3 0,0 3,7 4,0 2,4 Fordringar 73,2 8,2 0,0 3,3-9,2 75,6 51,2 Kassa och bank 43,6 4,4 0,0 15,2 63,3 38,7 Omsättningstillgångar 116,9 12,9 0,0 22,2-9,2 0,0 142,8 92,3 TILLGÅNGAR 711,9 137,5 4,8 154,8-13,9-5,1 989,9 985,1 Eget kapital 219,0 4,6 0,0 20,8-5,1 239,3 209,0 därav periodens resultat 46,6-0,5 0,0 3,8 49,9 7,1 Avsättningar för pensioner 5,3 1,7 0,0 0,0 7,0 7,0 Andra avsättningar 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3 10,4 Avsättningar 12,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 17,4 Långfristiga skulder 368,9 125,7 4,7 120,0-4,7 614,6 594,0 Kortfristiga skulder 111,3 5,5 0,0 14,0-9,2 121,7 164,6 Skulder 480,2 131,2 4,8 134,0-13,9 0,0 736,3 758,6 SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 711,9 137,5 4,8 154,8-13,9-5,1 989,9 985,0 Borgensåtaganden 225,9-87,7-130,0 8,2 8,3 Pensionsförpliktelser äldre än ,7 321,7 245,6 Leasingavtal ( ) 3,3 3,3 3,3 SIDA 5/39

7 EKONOMISK REDOVISNING FÖR HAGFORS KOMMUN RESULTATRÄKNING Delårsrapport Prognos Belopp i miljoner kronor Not Avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 1 133,3 118,8 193,3 22,9 Verksamhetens kostnader 2-473,4-475,7-756,2-0,2 Avskrivningar -19,7-20,3-30,5 0,0 Verksamhetens nettokostnad -359,9-377,2-593,5 22,7 Skatteintäkter 3 305,9 296,5 466,1 4,6 Generella bidrag 3 94,8 98,7 142,2-1,4 Kommunal fastighetsavgift 14,0 13,4 22,2 0,0 Finansiella intäkter 4 1,2 0,8 1,3 0,0 Finansiella kostnader 4-9,4-8,8-15,6 0,0 Resultat före extraordinära poster 46,6 23,4 22,7 25,9 Extraordinära kostnader 5 0,0-19,5-15,5-15,5 ÅRETS RESULTAT 46,6 3,9 7,2 10,4 SIDA 6/39

8 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i miljoner kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 46,6 3,9 Justering för av- och nedskrivningar 19,7 20,3 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 19,3 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 66,3 43,4 Förändring rörelsekapital -29,6-55,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Medel från investeringsverksamheten -10,9-6,2 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Medel från finansieringsverksamheten -14,7-16,6 PERIODENS KASSAFLÖDE 11,2-34,8 Likvida medel vid årets början 32,5 57,1 Likvida medel 31 augusti 43,6 22,3 SIDA 7/39

9 Belopp i miljoner kronor Not TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och anläggningar ,7 554,2 579,2 Maskiner och inventarier 11 27,9 30,2 29,8 Finansiella anläggningstillgångar 12 19,4 21,5 29,6 Summa anläggningstillgångar 595,0 605,9 638,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 13 73,2 75,4 46,5 Kassa och bank 14 43,6 32,5 22,3 Summa omsättningstillgångar 116,9 107,9 68,8 SUMMA TILLGÅNGAR 711,9 713,8 707,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL ,0 172,4 192,9 därav periodens resultat 46,6-16,6 3,9 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner 16 5,3 5,4 5,4 Andra avsättningar 17 7,3 12,1 10,4 Summa avsättningar 12,6 17,5 15,8 SKULDER Långfristiga skulder ,1 379,1 388,3 Kortfristiga skulder ,1 144,9 110,4 Summa skulder 480,2 524,0 498,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 711,9 713,8 707,4 POSTER INOM LINJEN Borgensåtaganden ,9 264,9 274,0 Pensionsförpliktelser äldre än ,7 395,9 368,3 Leasingavtal ( ) 22 3,3 2,7 3,3 SIDA 8/39

10 Miljoner kronor Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, räddningstjänst * -48,6 19,3-29,3-45,4 3,2-42,2-3,2 16,1 12,9 och revision Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet -114,3 95,7-18,6-115,8 94,9-20,9 1,5 0,8 2,3 Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet -26,8 30,7 3,9-27,7 30,3 2,6 0,9 0,5 1,3 Barn- och bildningsutskottet -173,8 24,6-149,2-175,7 21,2-154,5 2,0 3,4 5,3 Miljö- och byggnämnden -2,2 1,4-0,8-2,3 1,6-0,7 0,1-0,2 0,0 Individ och omsorgsutskottet -208,3 40,2-168,1-206,4 34,5-171,9-1,9 5,7 3,8 Valnämnden -0,01 0,0-0,01-0,01 0,0-0,01 0,00 0,0 0,00 Överförmyndaren -0,6 0,1-0,4-0,7 0,0-0,7 0,1 0,1 0,2 Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,1 0,0-0,1-0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 S:a nämnder och styrelser -574,6 212,0-362,7-574,1 185,6-388,5-0,5 26,4 25,8 Pensioner m m -27,8-27,8-27,8-27,8-0,1 0,0-0,1 Internt PO-pålägg pensioner 14,5 14,5 16,3 16,3-1,9 0,0-1,9 Återföring kapitalkostnader 35,7 35,7 35,7 35,7 0,0 0,0 0,0 Övriga interna poster 78,8 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER/INTÄKTER -473,5 212,0-340,3-549,8 185,6-364,2-2,5 26,4 23,9 Avskrivningar -19,7-19,7-19,7-19,7 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD * Räddningstjänst redovisades 2011 som eget utskott DRIFTSREDOVISNING JANUARI - AUGUSTI 2012 Resultat januari - augusti 2012 Budget januari - augusti 2012 Avvikelse mot budget -360,0-569,5-383,9 23,8 DRIFTSREDOVISNING PROGNOS 2012 Prognos helår 2012 Årsbudget 2012 Avvikelse mot budget Miljoner kronor Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, räddningstjänst * och revision -77,3 20,1-57,2-79,5 5,8-73,8 2,3 14,3 16,6 Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet -179,7 142,0-37,7-179,2 141,3-38,0-0,4 0,7 0,3 Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet -46,3 46,3 0,0-46,3 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Barn- och bildningsutskottet -273,0 34,7-238,4-274,8 35,0-239,8 1,8-0,3 1,4 Miljö- och byggnämnden -3,5 1,5-2,0-3,7 1,9-1,8 0,2-0,4-0,2 Individ och omsorgsutskottet -325,6 60,5-265,2-321,7 51,9-269,8-3,9 8,5 4,6 Valnämnden -0,02-0,02-0,02-0,02 0,00 0,00 0,00 Överförmyndaren -0,8-0,8-0,8-0,8 0,0 0,0 0,0 Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 S:a nämnder och styrelser -906,4 305,0-601,3-906,2 282,2-624,0-0,2 22,9 22,7 Pensioner m m -41,6-41,6-41,6-41,6 0,0 0,0 Internt PO-pålägg pensioner 24,5 24,5 24,5 24,5 0,0 0,0 Återföring kapitalkostnader 55,6 55,6 55,6 55,6 0,0 0,0 Övriga interna poster 111,7-111,7 0,0 111,7-111,7 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER/INTÄKTER -756,2 193,4-562,9-756,1 170,5-585,6-0,2 22,9 22,7 Avskrivningar -30,5-30,5-30,5-30,5 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -593,4-616,1 22,7 SIDA 9/39

11 NOTER (miljoner kronor) Prognos Verksamhetens intäkter Nämndrelaterade intäkter 197,9 198,6 305,0 Avgår interna intäkter -78,8-79,8-111,7 Jämförelsestörande intäkter: Återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och ,2 Realisationsvinst vid försäljning S:a verksamhetens intäkter 133,3 118,8 193,3 2 Verksamhetens kostnader Nämndrelaterade kostnader -574,6-582,3-906,4 Avgår interna kostnader 78,8 79,8 111,7 Avgår kapitalkostnader 35,7 37,8 55,6 Pensionsutbetalningar -27,9-25,6-42,1 Förändrad pensionsavsättning 0,1-0,6 0,4 Avgår internt PO-pålägg avtalspension 14,5 14,9 24,5 Jämförelsestörande poster: Realisationsförlust vid försäljning/avyttring 0,2 0,0 Nedskrivning fordringar Sanktionsavgifter Återsökt moms S:a verksamhetens kostnader -473,4-475,7-756,2 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Kommunalskatteintäkter Preliminära skatteintäkter 305,9 296,5 466,1 Slutavräkning föreg år Preliminär slutavräkning innevarande år S:a kommunalskatteintäkter 305,9 296,5 466,1 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag 79,1 78,7 118,9 Strukturbidrag 5,3 5,7 8,0 Kostnadsutjämningsbidrag 0,4 2,4 0,9 Bidrag för LSS-utjämning 5,9 3,3 8,2 Nivåjustering/Regleringsavgift 4,0 8,5 6,2 Tillfälligt konjunkturstöd S:a generella statsbidrag och utjämning 94,8 98,7 142,2 S:a skatteintäkter och generella statsbidrag 400,7 395,2 608,4 4 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Ränteintäkter 1,2 0,8 1,3 Räntebidrag 0,0 0,0 S:a finansiella intäkter 1,2 0,8 1,3 Finansiella kostnader Räntor och bankkostnader -9,4-8,8-15,6 Ränta på pensionsskuld S:a finansiella kostnader -9,4-8,8-15,6 S:a finansiella intäkter o kostnader -8,2-8,0-14,4 5 Extrordinära kostnader Rivningskostnader 0,0-7,2 Nedskrivning Hagforshem AB 0,0-14,3-15,5 Återföring kapitaltäckningsgaranti Hagforshem 0,0 2,0 0,0 S:a extraordinära kostnader 0,0-19,5-15,5 SIDA 10/39

12 NOTER (miljoner kronor) forts Justering av ej likviditetspåverkande poster Realisationsvinster Försäljningskostnader som ingår i reavinst Realisationsförluster 0,0-0,2 Försäljningskostnader som ingår i reaförlust S:a justering 0,0-0,2 7 Investeringar Investeringsutgifter, fastigheter och anläggningar 9,1 4,3 ", inventarier 1,8 1,9 ", aktier och andelar Investeringsbidrag, fastigheter och anläggningar S:a investeringar 10,9 6,2 8 Försäljning av anläggningstillgångar S:a försäljningar anläggningstillgångar 0,0 0,0 9 Förändring av låneskuld Ny upplåning Amortering på lån -18,5-11,0 Amortering på leasingskuld -0,7-0,6 Ökad leasingskuld rdn släckbil Kortfristig upplåning Förändring av kortfristig del S:a förändring av låneskuld -19,2-11,6 10 Förändring av långfristiga fordringar Klarälvdalens Räddningstjänst amort lån 0,0 0,6 Utlämnade lån -2,0 Aktieägartillskott Hagforshem 0,0 22,5 Andelar kommanditbolag -0,1 4,9 S:a förändring långfristiga fordringar -2,1 28,0 11 Mark, byggnader och anläggningar Markreserv Ingående bokfört värde 7,0 7,0 Nettoinvestering ", tomtförsäljningar -0,1-0,1 Försäljningar Avskrivningar 0,0 0,0 Uppskrivning/reavinst Nedskrivning Utgående bokfört värde 6,9 7,0 SIDA 11/39

13 NOTER (miljoner kronor) forts Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde 399,0 423,3 Färdigställda arbeten 0,0 0,0 Nettoinvestering 4,3 2,2 Försäljningar Avskrivningar -10,5-10,8 Nedskrivning/reaförlust Uppskrivning/reavinst Nedskrivning Utgående bokfört värde 392,8 414,7 Fastigheter för affärsverksamhet Ingående bokfört värde 89,7 96,0 Nettoinvestering 1,6 1,1 Avskrivningar -3,2-3,2 Utgående bokfört värde 88,1 93,9 Publika fastigheter Ingående bokfört värde 49,3 52,2 Nettoinvestering 0,0 1,0 Avskrivningar -2,2-2,3 Utgående bokfört värde 47,1 51,0 Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde 8,5 12,3 Nettoinvestering 4,2 Avskrivningar -0,5-0,6 Utgående bokfört värde 12,1 11,7 Övriga fastigheter Ingående bokfört värde 0,7 1,1 Försäljningar Uppskrivning/reavinst Avskrivningar -0,1-0,1 Utgående bokfört värde 0,6 1,0 Pågående arbeten Ingående bokfört värde Nettoinvestering Färdigställda arbeten Utgående bokfört värde 0,0 0,0 Maskiner och inventarier Ingående bokfört värde 30,2 27,5 Nettoinvestering 0,9 5,5 Avskrivningar -3,2-3,2 Nedskrivning Utgående bokfört värde 27,9 29,8 S:a materiella anläggningstillgångar 575,6 609,0 SIDA 12/39

14 NOTER (miljoner kronor) forts Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 31,2 34,2 Långfristiga fordringar 7,7 9,8 Nedskrivning Hagforshem AB -19,6-14,3 S:a finansiella anläggningstillgångar 19,4 29,6 13 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5,4 5,9 Andra fordringar 40,9 24,5 Interimsfordringar 27,0 16,1 S:a kortfristiga fordringar 73,2 46,5 14 Kassa och bank Handkassa 0,03 0,01 PlusGiro 0,4 2,0 Bank 43,2 20,2 S: kassa och bank 43,6 22,3 15 Eget kapital Ingående eget kapital 172,4 192,3 Rdn in i kommunen 0,0-3,3 Periodens resultat 46,6 3,9 Summa eget kapital 219,0 192,9 16 Avsatt till pensioner Särskild avtals/ålderspension 1,4 1,4 Förmånsbestämd/kompl pension 0,1 0,1 Ålderspension 2,0 1,9 Pension till efterlevande 0,8 0,8 Pensionsbehållning 0,1 0,1 Avsättning löneskatt 0,9 1,1 S:a avsatt till pensioner 5,3 5,4 Aktualiseringsgrad 96% 96% 17 Övriga avsättningar Avsättning till återställande av deponi 5,5 3,1 Avsättning till sanktionsavgifter särskilt boende 0,1 0,1 Avsättning rivningskostnader 1,7 7,2 S:a andra avsättningar 7,3 10,4 Avsättning till deponi avser Holkesmossen. 18 Långfristiga skulder Lån hos banker och kreditinstitut 305,0 323,5 Långfristiga skulder till koncernföretag Långfristig leasingskuld 58,1 59,2 Övrig långfristig skuld 3,4 4,8 Avgår kortfristig del (amortering inom ett år) -0,8-0,8 Anslutningsavgifter VA 0,7 0,6 Investeringsbidrag 1,7 1,1 S:a långfristiga skulder 368,1 388,3 19 Kortfristiga skulder Kortfristiga låneskulder: Kortfristigt lån 0,0 0,0 Checkkredit Kortfristig del av långfristig skuld 0,9 0,9 S:a kortfristiga låneskulder 0,9 0,9 SIDA 13/39

15 NOTER (miljoner kronor) forts Övriga kortfristiga skulder: Leverantörsskulder 13,9 8,2 Mervärdesskatt 1,9 2,1 Källskatt och löneavdragskonton 8,1 8,0 Diverse kortfristiga skulder 4,1 4,4 Interimsskulder 83,3 86,8 varav villkorade bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag 4,0 6,6 S:a övriga kortfristiga skulder 111,2 109,5 S:a kortfristiga skulder 112,1 110,4 Villkorad bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag ska enligt ny rekommendation från redovisas i balansräkningen tills dess att bidraget ska intäktsföras. Som specialdestinerade/riktade statsbidrag räknas kommunersättning för flyktingmottagande. Ersättningen intäktsförs under 3 år + ankomståret. Villkorade bidrag intäktsförs när villkor för intäkter är uppfyllda. 20 Borgensåtaganden - Föräldrakooperativ för barnomsorg 1,2 1,2 - Äldrekooperativet Hyttgården 6,1 6,1 - Hagfors Speedwayklubb 0,7 0,7 - Hagforshem AB 87,7 125,7 - Hagfors Energi 130,0 140,0 - Egnahemslån, 40 % av låneskulden ( ) 0,2 0,3 S:a borgensåtaganden 225,9 274,0 Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 265 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insats i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. 21 Pensionsförpliktelser Pensioner intjänade t o m ,7 296,4 Löneskatt 78,0 71,9 S:a pensionsförpliktelser 399,7 368,3 22 Leasingavtal Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Årets leasingkostnad ( ): Personbilar Kontorsmaskiner och ADB-utrustning 2,1 2,1 Televäxel och tidrapporteringssystem 0,3 0,3 Energianläggning Älvstranden 0,4 0,4 Övriga inventarier 0,6 0,6 3,3 3,3 Finansiell leasing Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som tillgång i balansräkningen, liksom återstående skuld. SIDA 14/39

16 KOMMUNSTYRELSEN, CENTRAL FÖRVALTNING VERKSAMHET Kommunstyrelsen skall planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen som till sitt förfogande har en ledningsgrupp. De centrala stödfunktionerna är organiserade i en administrativ enhet, ekonomienhet, utvecklingsenhet och personalenhet. Från och med 2012 redovisas även räddningstjänsten under kommunstyrelsen. VIKTIGA HÄNDELSER Den största förändringen inom kommunstyrelsens område är att en ny politisk organisation trädde i kraft 1 januari Det är en så kallad BUF-organisation (Beredning Utan Facknämnder) vilket innebär att barn- och bildningsnämnden och socialnämnden upphörde som facknämnder. Räddningsutskottet upphörde som eget utskott och räddningstjänsten ligger nu under kommunstyrelsen. Under början av 2012 fattades ett officiellt politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort i Hagfors kommun. Syftet med att införa balanserat styrkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. De anställda får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. Arbetet med att införa balanserat styrkort pågår. UTVECKLINGSENHETEN Utvecklingsenheten rekryterade under året en kulturutvecklare som påbörjade arbetet med ett långsiktigt strategiskt arbete kring kultur. Näringslivsarbetets höjdpunkt under året var etableringen av ny husfabrik i Råda där ett flertal arbetstillfällen skapas. Arbetet kring målkort och utvecklingen av nya kvalitetsstrukturer för kunder och medarbetare är fortsatt intensivt och resurskrävande. Personalen inom turism och växel flyttades organisatoriskt in under Utvecklingsenheten. ADMINISTRATIVA ENHETEN Nytt reglemente och delegeringsordning för kommunstyrelsen med tillhörande utskott gäller fr. o m med anledning av att en ny politisk organisation infördes. Utbyte av teknisk plattform för kommunens administrativa datanät. Driftsamverkan med Sunne- och Torsby kommuner avseende personaladministrativa systemet Personec P genomfördes under våren år Sunne kommun ansvarar för driften av systemet. Installation av mötesportal för digitala utskick av kallelse och möteshandlingar samt införande av läsplattor till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Tjänsten beräknas att tas i bruk under hösten Utbyggnad av kanalisation för bredband från Lakheden till Lidsbron. SIDA 15/39

17 EKONOMIENHETEN Ny ekonomichef tillträdde 28 maj PERSONALENHETEN Personalenheten har under 2012 arbetat intensivt med införandet av ett nytt PA- och lönesystem. Under februari månad 2012 utbetalades den första lönen i det nya systemet. Personalenhetens arbete under 2012 har dominerats av utveckling av det nya PA- och lönesystemet, t ex införande av självservice för fler verksamheter. Hagfors kommuns arbete med rehabilitering har också varit i fokus under året. En översyn av rehabiliteringsprocessen har genomförts. Dessutom har ett rehabiliteringsmöte hållits med alla medarbetare som varit sjukskrivna vid mer än sex tillfällen under ett år. Personalenheten arbetar med ett förslag till åtgärdsplan för det framtida rehabiliteringsarbetet. RÄDDNINGSTJÄNST Hagfors Kommuns Räddningstjänst startade sin verksamhet i kommunen. Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan: Ekshärad 1+3, Hagfors 1+5, C75 Chefs jour 1 Från och med är bemanningen dagtid 3 på räddningstjänsten Antalet utryckningar under första halvåret 2012 uppgick till 135 stycken. Under motsvarande period år 2011 var antalet 164 stycken. Antalet IVPA-larm har uppgått till 66 första halvåret 2012 mot 56 larm Planering av övergång till radiosystemet RAKEL och digital utalarmering. SIDA 16/39

18 BUDGETUTFALL Verksamheter, tusental kronor Budget jan-aug 2012 Redovisn. jan-aug 2012 Årsbudget Prognos helår Redovisn. jan-aug 2011 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Partistöd Revision Kommunledning och gemensam adm Gemens. verksamheter o servicefunktioner Föreningsstöd och övrigt stöd Näringslivsutveckling inkl EU-projekt Information, marknadsföring, turism Kulturverksamhet inkl Järnvägsmuseum Räddningstjänst och samhällsskydd * Rivningskostnader Stöd till kollektivtrafik Jämförelsestörande kostnad/intäkt Reserverat till löneökning Reserverat till kapitalkostnader Anslag för oförutsedda behov Summa kommunstyrelsen * Räddningstjänst redovisades som eget utskott 2011 Redovisat utfall för perioden januari-augusti 2012 ger en positiv avvikelse mot budget med tkr. Avvikelsen mellan prognos och budget på helår är även denna positiv med tkr. PROGNOS HELÅR De två största avvikelserna mot budget utgör dels återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och Beloppet uppgår till tkr och förväntas erhållas i november 2012 från AFA Försäkring. Dels att kostnader för avveckling av Myran hanterades i årsbokslutet 2011 vilket förbättrar resultatet med tkr. För kommunstyrelsens verksamheter i övrigt redovisas mindre både positiva och negativa avvikelser för enskilda konton. ÅTGÄRDER Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar. SIDA 17/39

19 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET VERKSAMHET Fastighetsförvaltning, gata, park, fritidsanläggningar, skogen, serviceenhet med måltidsverksamhet och städ, planverksamheten, fordonsenheten, bad och flygverksamhet ingår i samhällsbyggnadsutskottets skatte finansierade verksamhet. Samt personal för den avgiftsfinansierade verksamheten. Det säljs också tjänster till det kommunala energibolaget. VIKTIGA HÄNDELSER ÖVERGRIPANDE En ny ledningsstruktur för samhällsbyggnadsavdelningen har beslutats av kommunstyrelsen att gälla från 1 januari Det pågår ett omfattande planarbete där det antagits 4 planer i år. Det pågår ett omfattande arbete med att göra samtliga gator släta för att undvika skador på fordon. Kvar är det sedan att få en bra överbyggnad på kommunens gator. Centrumplanen har fått en omstart då önskemålet är att knyta ihop de båda centrumdelarna på varje sida om bron. Det har bildats en arbetsgrupp för detta där både ICA och COOP deltar. LOKALFÖRÄNDRINGAR Sättraskolans slöjdlokaler har fungerat tillfälligt som lokaler för arbetsmarknadsenheten. Dessa har nu flyttat in i Primuslokalen. Ellinjens lokaler på Primus är färdigställda. Ytterligare ytor inom Primus har hyrts ut till externa hyresgäster. Översyn av samhällsbyggnads egna ytor har inletts och har resulterat i förtätningar. Ytorna är spridda på olika ställen. Vår nya planeringsarkitekt har också kunnat rymmas i statshuset efter en ytterligare förtätning. En avdelning ytterligare håller på att tas i anspråk på Milan. Dagmammorna kommer då att flytta in på Hagfors vägen efter det verksamhet som fanns där tidigare och som nu har flyttat in i Primus. INVESTERINGAR Byggnation av Älvstranden bildningscentrum är färdigställt, en del garantiåtgärder kvarstår. Förhandling med projektör och entreprenör pågår. Om och tillbyggnad av Lillåsen har beslutats i syfte att komma ur förhyrda lokaler på vårdcentralen. Skall vara klart 1 januari Omstrukturering på Kyrkhedens skola har genomförts i syfte att avveckla Myran. Lokaler i Primusfastigheten har byggts om och är inflyttade. DRIFTEN MÅLTIDSVERKSAMHETEN Under sommaren 2012 har Myrans förskola flyttats vilket medför att mat inte behöver köras utan all tillagning och servering sker vid Kyrkhedens skola. Under våren 2012 har man avslutat projektet: Den goda maten. I projektet ingick att det skulle tillagas mer klimatsmart mat samt försöka minska tallrikssvinnet i våra skolmatsalar. Även om projektet är avslutat kommer man att fortsätta arbeta med att laga mer mat ifrån grunden samt fortsätta att försöka minska tallrikssvinnet men även det svinn som kan bli vid tillagning. Entreprenaden för kost och lokalvård i Sunnemo har förlängts ett år till SIDA 18/39

20 STÄD Inga större förändringar har skett inom lokalvården, utan man fortsätter att jobba med effektiviseringar där det finns möjlighet. FASTIGHETSENHETEN låg väsentligt över budget under våren, en rad åtgärder har vidtagits i syfte att komma tillrätta med detta. Bland annat har arbetet med energieffektivisering intensifieras, projektet med brukarsamverkan förväntas ha en god effekt. GVA GATA/PARK Den nya ansvarsfördelningen av arbetet på Holkesmossen har trätt i kraft. Underhållet löper på enligt plan. FLYGPLATSEN Flygplatsen har enligt krav i TSFS2010:114 etablerat Flygplatsräddningstjänst från och med den 1 juli. Detta är en gemensam insats med den kommunala räddningstjänsten, där flygplatsens del är att påbörja en första insats inom 180 sekunder enligt de tid- och släckmedelskrav som finns. Flygplatsen iordningställer nu den nyinköpta hangaren samt ställer i ordning Hagfors kommuns nya övningsplats som är placerad inom flygplatsens område. Flygplatsen kommer att göra ett plusresultat om 450 tkr med anledning av flyttad utbildning för ny AFIS-tjänsteman till år I övrigt fungerar flygplatsen bra och fortsätter utvecklas i positiv anda. KLIMAT- OCH ENERGIARBETET sker efter delvis nya riktlinjer och stöd för detta utvidgade arbete har erhållits från staten. Hagfors kommun är utvalt att ingå i ett energimyndighets projekt Uthållig kommun etapp 3. PROJEKT Arbetet med Strandskyddsplanen, som tematisk tillägg till översiktplanen 2002 pågår. En arbetsgrupp tar fram planen under ledning av en styrgrupp, tillika KSAU förstärkt med samhällsbyggnadsutskottets ordförande. Projektplan för Naturreservat MANA har erhållit statliga bidrag och planeras pågå till år Projektplan för Halgådeltat pågår samt laxens vandring uppåt i Klarälven. Bidrag för detta har beviljats. Klimatsmart brukarsamverkan, fastighetsenheten arbetar för minskade energikostnader genom att stärkt dialog och ökad delaktighet hos berörd verksamhet. Förväntas leda till minskade energikostnader och förbättrat inomhusklimat. SIDA 19/39

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-28 1 (10) 28-34

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-28 1 (10) 28-34 Socialnämnden 2011-03-28 1 (10) 28-34 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 09.00 11.40 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Kristoffer

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sten-Inge Olsson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sten-Inge Olsson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sten-Inge Olsson

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer