DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012

2 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti Rapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari augusti 2012 samt prognos för helåret. Rapporten har sammanställts utifrån redovisningen per samt verksamheternas inlämnade uppgifter om periodiseringar och helårsprognos. I rapporten redovisas jämförelse med perioden januari - augusti Kostnader och intäkter är periodiserade, vilket betyder att de är bokförda i den period de skapas eller förbrukas. Delårsbokslutet per 31 augusti 2012 uppvisar ett positivt resultat på 46,6 Mkr. Budgeterat resultat för samma period var 24,4 Mkr vilket således innebär en positiv resultatavvikelse med 22,2 Mkr. Prognosen för hela året 2012 antas bli 7,2 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse med 10,3 Mkr mot budgeterat resultat för EKONOMISK ÖVERSIKT VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Verksamhetens nettokostnad för perioden januari augusti 2012 uppgår till 359,9 Mkr, vilket är 23,8 Mkr lägre än budget. Prognosen för verksamhetens nettokostnad för helåret 2012 är 593,4 Mkr, vilket innebär en förbättring mot budget med 22,7 Mkr. För både redovisad och prognostiserad nettokostnad är de största förklaringsposterna mot budget följande: Återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och Beloppet uppgår till 14,2 Mkr och förväntas erhållas i november 2012 från AFA Försäkring. Budgeterade kostnader för avveckling av förskolan Myran i Ekshärad hanterades i årsbokslutet 2011 vilket förbättrar resultatet med 5,0 Mkr. Retroaktiv ersättning från Försäkringskassan i ett stort omvårdnadsärende inom insatser enligt LSS ger ett överskott på 2,6 Mkr. Ett förbättrat avtal för skolskjutsar där överskottet beräknas till 2,0 Mkr för grundskolan. Mer utförliga kommentarer och förklaringar till mindre avvikelser redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. SIDA 1/39

3 SKATTER OCH GENERELLA BIDRAG Prognosen avseende skatteintäkter pekar mot en positiv avvikelse mot budget med 4,6 Mkr gällande avräkning för år 2011 och Prognosen är preliminär och kan komma att ändras när årets definitiva taxeringsutfall blir känt. De generella statsbidragen inklusive fastighetsavgiften för 2012 förväntas dock bli 1,4 Mkr lägre än budgeterat. FINANSFÖRVALTNING Under juni månad amorterades ett lån på 18,5 miljoner kronor. Ytterligare amortering kan förväntas under sista kvartalet av Nya lån har inte tagits upp under perioden. Vidare bedöms att det inte föreligger behov att ta upp nya lån under resterande del av året. De finansiella kostnaderna beräknas hamna på budgeterad nivå. EXTRAORDINÄRA KOSTNADER Enligt beslut från Kommunfullmäktige har Hagforshem AB:s styrelse bemyndigande att under perioden riva ett antal hyresbostäder. Detta för att på längre sikt balansera utbudet av hyreslägenheter med den framtida bedömda efterfrågan. Rivningarnas nettokostnad som påverkar kommunen antas uppgå till 15,5 Mkr under Dessa kostnader ingår ej i budget FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Budgeterat resultat för helåret 2012 är 3,1 Mkr. Prognosen pekar mot ett positivt resultat vid årets slut på +7,2 Mkr, d.v.s. en avvikelse mot budget med +10,3 Mkr. Eget kapital för helåret kommer således, givet prognostiserat resultat, att öka med 7,2 Mkr. INVESTERINGAR Årets investeringar beräknas uppgå till 30,6 Mkr vilket överensstämmar med budget för De enskilt största investeringsutgifterna avser ombyggnad Lillåsen prognos 8,6 Mkr, anpassningar Primus prognos 3,8 Mkr samt förnyelse råvattenledning prognos 2,5 Mkr. Se vidare i Investeringsredovisningen. SIDA 2/39

4 KOMMUNENS PERSONAL NYCKELTAL 31 augusti augusti 2012 Antal personer med månadslön därav: (varje person räknas en gång även om han/ hon har flera anställningar, timanställda ingår ej) därav: Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 5,48 5,96 SIDA 3/39

5 KONCERNEN I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen, Hagforshem AB, Hagfors Energi AB samt Hantverkaren 12 KB. HAGFORSHEM AB Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. Resultatet för perioden januari augusti 2012 har tagits från bolagets egen delårsrapport. Bolagets resultat för perioden uppgår till tkr. Prognosen för helåret 2012 beräknas till +160 tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -740 tkr. Förklaringen är primärt att hyresintäkterna förväntas bli lägre än budget. HAGFORS ENERGI AB Bolaget skall främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och producera, köpa, distribuera och försälja värme samt även bedriva därmed sammanhängande verksamheter. Resultatet för perioden januari juni 2012 har tagits ur bolagets egen delårsrapport. Bolaget uppvisar ett positivt resultat med tkr för aktuell period. Prognosen för helåret 2012 antas bli tkr vilket skulle innebära en förbättring mot budget med tkr. Hantverkaren 12 KB Bolagets enda funktion är att äga fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. I övrigt har bolaget ingen egen verksamhet. Endast avskrivningar på fastigheten belastar resulträkningen. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Inga nya lån har tagits upp under perioden. Kommunen har amorterat 18,5 Mkr under perioden samt planerar för ytterligare amortering under sista kvartalet av Hagfors Energi AB planerar att under november 2012 att amortera minst 10,0 Mkr av sin låneskuld. Likvida medel har för kommunen under perioden ökat med 11,2 Mkr och uppgick vid delårsperiodens slut till 43,6 Mkr. Likvida medel för koncernen under perioden har också ökat med i detta fall 22,6 Mkr och uppgick per 31 augusti 2012 till 63,3 Mkr. SIDA 4/39

6 KONCERNENS DELÅRSBOKSLUT RESULTATRÄKNING Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Justering KONCERNENS KONCERNENS Belopp i miljoner kronor kommun AB 12 KB Energi AB interna RESULTAT- RESULTAT- Kommunens Kommunens kostn/int RÄKNING RÄKNING andel: 100 % andel: 100 % Verksamhetens intäkter 133,3 26,2 0,0 28,0-18,1 169,3 150,6 Verksamhetens kostnader -473,4-22,4 0,0-16,4 18,1-494,1-493,3 Avskrivningar -19,7-1,6 0,0-4,9-26,2-27,6 Verksamhetens nettokostnad -359,9 2,2 0,0 6,6 0,0-351,0-370,3 Skatteintäkter 305,9 305,9 296,5 Generella statsbidrag 108,8 108,8 112,1 Finansiella intäkter 1,2 0,1 0,0 1,3 0,8 Finansiella kostnader -9,4-2,8-2,9-15,0-14,6 Resultat före extraordinära poster 46,6-0,5 0,0 3,8 0,0 49,9 24,6 Extraordinära kostnader 0,0 0,0-17,5 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 PERIODENS RESULTAT 46,6-0,5 0,0 3,8 0,0 49,9 7,1 Prognos 7,2 0,2 0,0 3,3 BALANSRÄKNING Belopp i miljoner kronor Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Elim. interna Elim. KONCERNEN KONCERNEN kommun AB 12 KB Energi AB fordringar internt och skulder aktieinnehav Materiella anläggningstillgångar 575,6 124,5 4,7 132,6 837,4 881,3 Finansiella anläggningstillg 19,4 0,1 0,0-4,7-5,1 9,6 11,5 Anläggningstillgångar 595,0 124,6 4,7 132,6-4,7-5,1 847,1 892,8 Förråd 0,0 0,3 0,0 3,7 4,0 2,4 Fordringar 73,2 8,2 0,0 3,3-9,2 75,6 51,2 Kassa och bank 43,6 4,4 0,0 15,2 63,3 38,7 Omsättningstillgångar 116,9 12,9 0,0 22,2-9,2 0,0 142,8 92,3 TILLGÅNGAR 711,9 137,5 4,8 154,8-13,9-5,1 989,9 985,1 Eget kapital 219,0 4,6 0,0 20,8-5,1 239,3 209,0 därav periodens resultat 46,6-0,5 0,0 3,8 49,9 7,1 Avsättningar för pensioner 5,3 1,7 0,0 0,0 7,0 7,0 Andra avsättningar 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3 10,4 Avsättningar 12,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 17,4 Långfristiga skulder 368,9 125,7 4,7 120,0-4,7 614,6 594,0 Kortfristiga skulder 111,3 5,5 0,0 14,0-9,2 121,7 164,6 Skulder 480,2 131,2 4,8 134,0-13,9 0,0 736,3 758,6 SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 711,9 137,5 4,8 154,8-13,9-5,1 989,9 985,0 Borgensåtaganden 225,9-87,7-130,0 8,2 8,3 Pensionsförpliktelser äldre än ,7 321,7 245,6 Leasingavtal ( ) 3,3 3,3 3,3 SIDA 5/39

7 EKONOMISK REDOVISNING FÖR HAGFORS KOMMUN RESULTATRÄKNING Delårsrapport Prognos Belopp i miljoner kronor Not Avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 1 133,3 118,8 193,3 22,9 Verksamhetens kostnader 2-473,4-475,7-756,2-0,2 Avskrivningar -19,7-20,3-30,5 0,0 Verksamhetens nettokostnad -359,9-377,2-593,5 22,7 Skatteintäkter 3 305,9 296,5 466,1 4,6 Generella bidrag 3 94,8 98,7 142,2-1,4 Kommunal fastighetsavgift 14,0 13,4 22,2 0,0 Finansiella intäkter 4 1,2 0,8 1,3 0,0 Finansiella kostnader 4-9,4-8,8-15,6 0,0 Resultat före extraordinära poster 46,6 23,4 22,7 25,9 Extraordinära kostnader 5 0,0-19,5-15,5-15,5 ÅRETS RESULTAT 46,6 3,9 7,2 10,4 SIDA 6/39

8 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i miljoner kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 46,6 3,9 Justering för av- och nedskrivningar 19,7 20,3 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 19,3 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 66,3 43,4 Förändring rörelsekapital -29,6-55,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Medel från investeringsverksamheten -10,9-6,2 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Medel från finansieringsverksamheten -14,7-16,6 PERIODENS KASSAFLÖDE 11,2-34,8 Likvida medel vid årets början 32,5 57,1 Likvida medel 31 augusti 43,6 22,3 SIDA 7/39

9 Belopp i miljoner kronor Not TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och anläggningar ,7 554,2 579,2 Maskiner och inventarier 11 27,9 30,2 29,8 Finansiella anläggningstillgångar 12 19,4 21,5 29,6 Summa anläggningstillgångar 595,0 605,9 638,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 13 73,2 75,4 46,5 Kassa och bank 14 43,6 32,5 22,3 Summa omsättningstillgångar 116,9 107,9 68,8 SUMMA TILLGÅNGAR 711,9 713,8 707,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL ,0 172,4 192,9 därav periodens resultat 46,6-16,6 3,9 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner 16 5,3 5,4 5,4 Andra avsättningar 17 7,3 12,1 10,4 Summa avsättningar 12,6 17,5 15,8 SKULDER Långfristiga skulder ,1 379,1 388,3 Kortfristiga skulder ,1 144,9 110,4 Summa skulder 480,2 524,0 498,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 711,9 713,8 707,4 POSTER INOM LINJEN Borgensåtaganden ,9 264,9 274,0 Pensionsförpliktelser äldre än ,7 395,9 368,3 Leasingavtal ( ) 22 3,3 2,7 3,3 SIDA 8/39

10 Miljoner kronor Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, räddningstjänst * -48,6 19,3-29,3-45,4 3,2-42,2-3,2 16,1 12,9 och revision Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet -114,3 95,7-18,6-115,8 94,9-20,9 1,5 0,8 2,3 Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet -26,8 30,7 3,9-27,7 30,3 2,6 0,9 0,5 1,3 Barn- och bildningsutskottet -173,8 24,6-149,2-175,7 21,2-154,5 2,0 3,4 5,3 Miljö- och byggnämnden -2,2 1,4-0,8-2,3 1,6-0,7 0,1-0,2 0,0 Individ och omsorgsutskottet -208,3 40,2-168,1-206,4 34,5-171,9-1,9 5,7 3,8 Valnämnden -0,01 0,0-0,01-0,01 0,0-0,01 0,00 0,0 0,00 Överförmyndaren -0,6 0,1-0,4-0,7 0,0-0,7 0,1 0,1 0,2 Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,1 0,0-0,1-0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 S:a nämnder och styrelser -574,6 212,0-362,7-574,1 185,6-388,5-0,5 26,4 25,8 Pensioner m m -27,8-27,8-27,8-27,8-0,1 0,0-0,1 Internt PO-pålägg pensioner 14,5 14,5 16,3 16,3-1,9 0,0-1,9 Återföring kapitalkostnader 35,7 35,7 35,7 35,7 0,0 0,0 0,0 Övriga interna poster 78,8 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER/INTÄKTER -473,5 212,0-340,3-549,8 185,6-364,2-2,5 26,4 23,9 Avskrivningar -19,7-19,7-19,7-19,7 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD * Räddningstjänst redovisades 2011 som eget utskott DRIFTSREDOVISNING JANUARI - AUGUSTI 2012 Resultat januari - augusti 2012 Budget januari - augusti 2012 Avvikelse mot budget -360,0-569,5-383,9 23,8 DRIFTSREDOVISNING PROGNOS 2012 Prognos helår 2012 Årsbudget 2012 Avvikelse mot budget Miljoner kronor Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, räddningstjänst * och revision -77,3 20,1-57,2-79,5 5,8-73,8 2,3 14,3 16,6 Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet -179,7 142,0-37,7-179,2 141,3-38,0-0,4 0,7 0,3 Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet -46,3 46,3 0,0-46,3 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Barn- och bildningsutskottet -273,0 34,7-238,4-274,8 35,0-239,8 1,8-0,3 1,4 Miljö- och byggnämnden -3,5 1,5-2,0-3,7 1,9-1,8 0,2-0,4-0,2 Individ och omsorgsutskottet -325,6 60,5-265,2-321,7 51,9-269,8-3,9 8,5 4,6 Valnämnden -0,02-0,02-0,02-0,02 0,00 0,00 0,00 Överförmyndaren -0,8-0,8-0,8-0,8 0,0 0,0 0,0 Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 S:a nämnder och styrelser -906,4 305,0-601,3-906,2 282,2-624,0-0,2 22,9 22,7 Pensioner m m -41,6-41,6-41,6-41,6 0,0 0,0 Internt PO-pålägg pensioner 24,5 24,5 24,5 24,5 0,0 0,0 Återföring kapitalkostnader 55,6 55,6 55,6 55,6 0,0 0,0 Övriga interna poster 111,7-111,7 0,0 111,7-111,7 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER/INTÄKTER -756,2 193,4-562,9-756,1 170,5-585,6-0,2 22,9 22,7 Avskrivningar -30,5-30,5-30,5-30,5 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -593,4-616,1 22,7 SIDA 9/39

11 NOTER (miljoner kronor) Prognos Verksamhetens intäkter Nämndrelaterade intäkter 197,9 198,6 305,0 Avgår interna intäkter -78,8-79,8-111,7 Jämförelsestörande intäkter: Återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och ,2 Realisationsvinst vid försäljning S:a verksamhetens intäkter 133,3 118,8 193,3 2 Verksamhetens kostnader Nämndrelaterade kostnader -574,6-582,3-906,4 Avgår interna kostnader 78,8 79,8 111,7 Avgår kapitalkostnader 35,7 37,8 55,6 Pensionsutbetalningar -27,9-25,6-42,1 Förändrad pensionsavsättning 0,1-0,6 0,4 Avgår internt PO-pålägg avtalspension 14,5 14,9 24,5 Jämförelsestörande poster: Realisationsförlust vid försäljning/avyttring 0,2 0,0 Nedskrivning fordringar Sanktionsavgifter Återsökt moms S:a verksamhetens kostnader -473,4-475,7-756,2 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Kommunalskatteintäkter Preliminära skatteintäkter 305,9 296,5 466,1 Slutavräkning föreg år Preliminär slutavräkning innevarande år S:a kommunalskatteintäkter 305,9 296,5 466,1 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag 79,1 78,7 118,9 Strukturbidrag 5,3 5,7 8,0 Kostnadsutjämningsbidrag 0,4 2,4 0,9 Bidrag för LSS-utjämning 5,9 3,3 8,2 Nivåjustering/Regleringsavgift 4,0 8,5 6,2 Tillfälligt konjunkturstöd S:a generella statsbidrag och utjämning 94,8 98,7 142,2 S:a skatteintäkter och generella statsbidrag 400,7 395,2 608,4 4 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Ränteintäkter 1,2 0,8 1,3 Räntebidrag 0,0 0,0 S:a finansiella intäkter 1,2 0,8 1,3 Finansiella kostnader Räntor och bankkostnader -9,4-8,8-15,6 Ränta på pensionsskuld S:a finansiella kostnader -9,4-8,8-15,6 S:a finansiella intäkter o kostnader -8,2-8,0-14,4 5 Extrordinära kostnader Rivningskostnader 0,0-7,2 Nedskrivning Hagforshem AB 0,0-14,3-15,5 Återföring kapitaltäckningsgaranti Hagforshem 0,0 2,0 0,0 S:a extraordinära kostnader 0,0-19,5-15,5 SIDA 10/39

12 NOTER (miljoner kronor) forts Justering av ej likviditetspåverkande poster Realisationsvinster Försäljningskostnader som ingår i reavinst Realisationsförluster 0,0-0,2 Försäljningskostnader som ingår i reaförlust S:a justering 0,0-0,2 7 Investeringar Investeringsutgifter, fastigheter och anläggningar 9,1 4,3 ", inventarier 1,8 1,9 ", aktier och andelar Investeringsbidrag, fastigheter och anläggningar S:a investeringar 10,9 6,2 8 Försäljning av anläggningstillgångar S:a försäljningar anläggningstillgångar 0,0 0,0 9 Förändring av låneskuld Ny upplåning Amortering på lån -18,5-11,0 Amortering på leasingskuld -0,7-0,6 Ökad leasingskuld rdn släckbil Kortfristig upplåning Förändring av kortfristig del S:a förändring av låneskuld -19,2-11,6 10 Förändring av långfristiga fordringar Klarälvdalens Räddningstjänst amort lån 0,0 0,6 Utlämnade lån -2,0 Aktieägartillskott Hagforshem 0,0 22,5 Andelar kommanditbolag -0,1 4,9 S:a förändring långfristiga fordringar -2,1 28,0 11 Mark, byggnader och anläggningar Markreserv Ingående bokfört värde 7,0 7,0 Nettoinvestering ", tomtförsäljningar -0,1-0,1 Försäljningar Avskrivningar 0,0 0,0 Uppskrivning/reavinst Nedskrivning Utgående bokfört värde 6,9 7,0 SIDA 11/39

13 NOTER (miljoner kronor) forts Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde 399,0 423,3 Färdigställda arbeten 0,0 0,0 Nettoinvestering 4,3 2,2 Försäljningar Avskrivningar -10,5-10,8 Nedskrivning/reaförlust Uppskrivning/reavinst Nedskrivning Utgående bokfört värde 392,8 414,7 Fastigheter för affärsverksamhet Ingående bokfört värde 89,7 96,0 Nettoinvestering 1,6 1,1 Avskrivningar -3,2-3,2 Utgående bokfört värde 88,1 93,9 Publika fastigheter Ingående bokfört värde 49,3 52,2 Nettoinvestering 0,0 1,0 Avskrivningar -2,2-2,3 Utgående bokfört värde 47,1 51,0 Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde 8,5 12,3 Nettoinvestering 4,2 Avskrivningar -0,5-0,6 Utgående bokfört värde 12,1 11,7 Övriga fastigheter Ingående bokfört värde 0,7 1,1 Försäljningar Uppskrivning/reavinst Avskrivningar -0,1-0,1 Utgående bokfört värde 0,6 1,0 Pågående arbeten Ingående bokfört värde Nettoinvestering Färdigställda arbeten Utgående bokfört värde 0,0 0,0 Maskiner och inventarier Ingående bokfört värde 30,2 27,5 Nettoinvestering 0,9 5,5 Avskrivningar -3,2-3,2 Nedskrivning Utgående bokfört värde 27,9 29,8 S:a materiella anläggningstillgångar 575,6 609,0 SIDA 12/39

14 NOTER (miljoner kronor) forts Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 31,2 34,2 Långfristiga fordringar 7,7 9,8 Nedskrivning Hagforshem AB -19,6-14,3 S:a finansiella anläggningstillgångar 19,4 29,6 13 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5,4 5,9 Andra fordringar 40,9 24,5 Interimsfordringar 27,0 16,1 S:a kortfristiga fordringar 73,2 46,5 14 Kassa och bank Handkassa 0,03 0,01 PlusGiro 0,4 2,0 Bank 43,2 20,2 S: kassa och bank 43,6 22,3 15 Eget kapital Ingående eget kapital 172,4 192,3 Rdn in i kommunen 0,0-3,3 Periodens resultat 46,6 3,9 Summa eget kapital 219,0 192,9 16 Avsatt till pensioner Särskild avtals/ålderspension 1,4 1,4 Förmånsbestämd/kompl pension 0,1 0,1 Ålderspension 2,0 1,9 Pension till efterlevande 0,8 0,8 Pensionsbehållning 0,1 0,1 Avsättning löneskatt 0,9 1,1 S:a avsatt till pensioner 5,3 5,4 Aktualiseringsgrad 96% 96% 17 Övriga avsättningar Avsättning till återställande av deponi 5,5 3,1 Avsättning till sanktionsavgifter särskilt boende 0,1 0,1 Avsättning rivningskostnader 1,7 7,2 S:a andra avsättningar 7,3 10,4 Avsättning till deponi avser Holkesmossen. 18 Långfristiga skulder Lån hos banker och kreditinstitut 305,0 323,5 Långfristiga skulder till koncernföretag Långfristig leasingskuld 58,1 59,2 Övrig långfristig skuld 3,4 4,8 Avgår kortfristig del (amortering inom ett år) -0,8-0,8 Anslutningsavgifter VA 0,7 0,6 Investeringsbidrag 1,7 1,1 S:a långfristiga skulder 368,1 388,3 19 Kortfristiga skulder Kortfristiga låneskulder: Kortfristigt lån 0,0 0,0 Checkkredit Kortfristig del av långfristig skuld 0,9 0,9 S:a kortfristiga låneskulder 0,9 0,9 SIDA 13/39

15 NOTER (miljoner kronor) forts Övriga kortfristiga skulder: Leverantörsskulder 13,9 8,2 Mervärdesskatt 1,9 2,1 Källskatt och löneavdragskonton 8,1 8,0 Diverse kortfristiga skulder 4,1 4,4 Interimsskulder 83,3 86,8 varav villkorade bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag 4,0 6,6 S:a övriga kortfristiga skulder 111,2 109,5 S:a kortfristiga skulder 112,1 110,4 Villkorad bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag ska enligt ny rekommendation från redovisas i balansräkningen tills dess att bidraget ska intäktsföras. Som specialdestinerade/riktade statsbidrag räknas kommunersättning för flyktingmottagande. Ersättningen intäktsförs under 3 år + ankomståret. Villkorade bidrag intäktsförs när villkor för intäkter är uppfyllda. 20 Borgensåtaganden - Föräldrakooperativ för barnomsorg 1,2 1,2 - Äldrekooperativet Hyttgården 6,1 6,1 - Hagfors Speedwayklubb 0,7 0,7 - Hagforshem AB 87,7 125,7 - Hagfors Energi 130,0 140,0 - Egnahemslån, 40 % av låneskulden ( ) 0,2 0,3 S:a borgensåtaganden 225,9 274,0 Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 265 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insats i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. 21 Pensionsförpliktelser Pensioner intjänade t o m ,7 296,4 Löneskatt 78,0 71,9 S:a pensionsförpliktelser 399,7 368,3 22 Leasingavtal Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Årets leasingkostnad ( ): Personbilar Kontorsmaskiner och ADB-utrustning 2,1 2,1 Televäxel och tidrapporteringssystem 0,3 0,3 Energianläggning Älvstranden 0,4 0,4 Övriga inventarier 0,6 0,6 3,3 3,3 Finansiell leasing Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som tillgång i balansräkningen, liksom återstående skuld. SIDA 14/39

16 KOMMUNSTYRELSEN, CENTRAL FÖRVALTNING VERKSAMHET Kommunstyrelsen skall planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen som till sitt förfogande har en ledningsgrupp. De centrala stödfunktionerna är organiserade i en administrativ enhet, ekonomienhet, utvecklingsenhet och personalenhet. Från och med 2012 redovisas även räddningstjänsten under kommunstyrelsen. VIKTIGA HÄNDELSER Den största förändringen inom kommunstyrelsens område är att en ny politisk organisation trädde i kraft 1 januari Det är en så kallad BUF-organisation (Beredning Utan Facknämnder) vilket innebär att barn- och bildningsnämnden och socialnämnden upphörde som facknämnder. Räddningsutskottet upphörde som eget utskott och räddningstjänsten ligger nu under kommunstyrelsen. Under början av 2012 fattades ett officiellt politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort i Hagfors kommun. Syftet med att införa balanserat styrkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. De anställda får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. Arbetet med att införa balanserat styrkort pågår. UTVECKLINGSENHETEN Utvecklingsenheten rekryterade under året en kulturutvecklare som påbörjade arbetet med ett långsiktigt strategiskt arbete kring kultur. Näringslivsarbetets höjdpunkt under året var etableringen av ny husfabrik i Råda där ett flertal arbetstillfällen skapas. Arbetet kring målkort och utvecklingen av nya kvalitetsstrukturer för kunder och medarbetare är fortsatt intensivt och resurskrävande. Personalen inom turism och växel flyttades organisatoriskt in under Utvecklingsenheten. ADMINISTRATIVA ENHETEN Nytt reglemente och delegeringsordning för kommunstyrelsen med tillhörande utskott gäller fr. o m med anledning av att en ny politisk organisation infördes. Utbyte av teknisk plattform för kommunens administrativa datanät. Driftsamverkan med Sunne- och Torsby kommuner avseende personaladministrativa systemet Personec P genomfördes under våren år Sunne kommun ansvarar för driften av systemet. Installation av mötesportal för digitala utskick av kallelse och möteshandlingar samt införande av läsplattor till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Tjänsten beräknas att tas i bruk under hösten Utbyggnad av kanalisation för bredband från Lakheden till Lidsbron. SIDA 15/39

17 EKONOMIENHETEN Ny ekonomichef tillträdde 28 maj PERSONALENHETEN Personalenheten har under 2012 arbetat intensivt med införandet av ett nytt PA- och lönesystem. Under februari månad 2012 utbetalades den första lönen i det nya systemet. Personalenhetens arbete under 2012 har dominerats av utveckling av det nya PA- och lönesystemet, t ex införande av självservice för fler verksamheter. Hagfors kommuns arbete med rehabilitering har också varit i fokus under året. En översyn av rehabiliteringsprocessen har genomförts. Dessutom har ett rehabiliteringsmöte hållits med alla medarbetare som varit sjukskrivna vid mer än sex tillfällen under ett år. Personalenheten arbetar med ett förslag till åtgärdsplan för det framtida rehabiliteringsarbetet. RÄDDNINGSTJÄNST Hagfors Kommuns Räddningstjänst startade sin verksamhet i kommunen. Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan: Ekshärad 1+3, Hagfors 1+5, C75 Chefs jour 1 Från och med är bemanningen dagtid 3 på räddningstjänsten Antalet utryckningar under första halvåret 2012 uppgick till 135 stycken. Under motsvarande period år 2011 var antalet 164 stycken. Antalet IVPA-larm har uppgått till 66 första halvåret 2012 mot 56 larm Planering av övergång till radiosystemet RAKEL och digital utalarmering. SIDA 16/39

18 BUDGETUTFALL Verksamheter, tusental kronor Budget jan-aug 2012 Redovisn. jan-aug 2012 Årsbudget Prognos helår Redovisn. jan-aug 2011 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Partistöd Revision Kommunledning och gemensam adm Gemens. verksamheter o servicefunktioner Föreningsstöd och övrigt stöd Näringslivsutveckling inkl EU-projekt Information, marknadsföring, turism Kulturverksamhet inkl Järnvägsmuseum Räddningstjänst och samhällsskydd * Rivningskostnader Stöd till kollektivtrafik Jämförelsestörande kostnad/intäkt Reserverat till löneökning Reserverat till kapitalkostnader Anslag för oförutsedda behov Summa kommunstyrelsen * Räddningstjänst redovisades som eget utskott 2011 Redovisat utfall för perioden januari-augusti 2012 ger en positiv avvikelse mot budget med tkr. Avvikelsen mellan prognos och budget på helår är även denna positiv med tkr. PROGNOS HELÅR De två största avvikelserna mot budget utgör dels återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och Beloppet uppgår till tkr och förväntas erhållas i november 2012 från AFA Försäkring. Dels att kostnader för avveckling av Myran hanterades i årsbokslutet 2011 vilket förbättrar resultatet med tkr. För kommunstyrelsens verksamheter i övrigt redovisas mindre både positiva och negativa avvikelser för enskilda konton. ÅTGÄRDER Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar. SIDA 17/39

19 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET VERKSAMHET Fastighetsförvaltning, gata, park, fritidsanläggningar, skogen, serviceenhet med måltidsverksamhet och städ, planverksamheten, fordonsenheten, bad och flygverksamhet ingår i samhällsbyggnadsutskottets skatte finansierade verksamhet. Samt personal för den avgiftsfinansierade verksamheten. Det säljs också tjänster till det kommunala energibolaget. VIKTIGA HÄNDELSER ÖVERGRIPANDE En ny ledningsstruktur för samhällsbyggnadsavdelningen har beslutats av kommunstyrelsen att gälla från 1 januari Det pågår ett omfattande planarbete där det antagits 4 planer i år. Det pågår ett omfattande arbete med att göra samtliga gator släta för att undvika skador på fordon. Kvar är det sedan att få en bra överbyggnad på kommunens gator. Centrumplanen har fått en omstart då önskemålet är att knyta ihop de båda centrumdelarna på varje sida om bron. Det har bildats en arbetsgrupp för detta där både ICA och COOP deltar. LOKALFÖRÄNDRINGAR Sättraskolans slöjdlokaler har fungerat tillfälligt som lokaler för arbetsmarknadsenheten. Dessa har nu flyttat in i Primuslokalen. Ellinjens lokaler på Primus är färdigställda. Ytterligare ytor inom Primus har hyrts ut till externa hyresgäster. Översyn av samhällsbyggnads egna ytor har inletts och har resulterat i förtätningar. Ytorna är spridda på olika ställen. Vår nya planeringsarkitekt har också kunnat rymmas i statshuset efter en ytterligare förtätning. En avdelning ytterligare håller på att tas i anspråk på Milan. Dagmammorna kommer då att flytta in på Hagfors vägen efter det verksamhet som fanns där tidigare och som nu har flyttat in i Primus. INVESTERINGAR Byggnation av Älvstranden bildningscentrum är färdigställt, en del garantiåtgärder kvarstår. Förhandling med projektör och entreprenör pågår. Om och tillbyggnad av Lillåsen har beslutats i syfte att komma ur förhyrda lokaler på vårdcentralen. Skall vara klart 1 januari Omstrukturering på Kyrkhedens skola har genomförts i syfte att avveckla Myran. Lokaler i Primusfastigheten har byggts om och är inflyttade. DRIFTEN MÅLTIDSVERKSAMHETEN Under sommaren 2012 har Myrans förskola flyttats vilket medför att mat inte behöver köras utan all tillagning och servering sker vid Kyrkhedens skola. Under våren 2012 har man avslutat projektet: Den goda maten. I projektet ingick att det skulle tillagas mer klimatsmart mat samt försöka minska tallrikssvinnet i våra skolmatsalar. Även om projektet är avslutat kommer man att fortsätta arbeta med att laga mer mat ifrån grunden samt fortsätta att försöka minska tallrikssvinnet men även det svinn som kan bli vid tillagning. Entreprenaden för kost och lokalvård i Sunnemo har förlängts ett år till SIDA 18/39

20 STÄD Inga större förändringar har skett inom lokalvården, utan man fortsätter att jobba med effektiviseringar där det finns möjlighet. FASTIGHETSENHETEN låg väsentligt över budget under våren, en rad åtgärder har vidtagits i syfte att komma tillrätta med detta. Bland annat har arbetet med energieffektivisering intensifieras, projektet med brukarsamverkan förväntas ha en god effekt. GVA GATA/PARK Den nya ansvarsfördelningen av arbetet på Holkesmossen har trätt i kraft. Underhållet löper på enligt plan. FLYGPLATSEN Flygplatsen har enligt krav i TSFS2010:114 etablerat Flygplatsräddningstjänst från och med den 1 juli. Detta är en gemensam insats med den kommunala räddningstjänsten, där flygplatsens del är att påbörja en första insats inom 180 sekunder enligt de tid- och släckmedelskrav som finns. Flygplatsen iordningställer nu den nyinköpta hangaren samt ställer i ordning Hagfors kommuns nya övningsplats som är placerad inom flygplatsens område. Flygplatsen kommer att göra ett plusresultat om 450 tkr med anledning av flyttad utbildning för ny AFIS-tjänsteman till år I övrigt fungerar flygplatsen bra och fortsätter utvecklas i positiv anda. KLIMAT- OCH ENERGIARBETET sker efter delvis nya riktlinjer och stöd för detta utvidgade arbete har erhållits från staten. Hagfors kommun är utvalt att ingå i ett energimyndighets projekt Uthållig kommun etapp 3. PROJEKT Arbetet med Strandskyddsplanen, som tematisk tillägg till översiktplanen 2002 pågår. En arbetsgrupp tar fram planen under ledning av en styrgrupp, tillika KSAU förstärkt med samhällsbyggnadsutskottets ordförande. Projektplan för Naturreservat MANA har erhållit statliga bidrag och planeras pågå till år Projektplan för Halgådeltat pågår samt laxens vandring uppåt i Klarälven. Bidrag för detta har beviljats. Klimatsmart brukarsamverkan, fastighetsenheten arbetar för minskade energikostnader genom att stärkt dialog och ökad delaktighet hos berörd verksamhet. Förväntas leda till minskade energikostnader och förbättrat inomhusklimat. SIDA 19/39

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Innehåll. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanfattning 2 Ekonomisk översikt 2 Kommunens personal 4 Koncernen Hagfors kommun 6

Innehåll. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanfattning 2 Ekonomisk översikt 2 Kommunens personal 4 Koncernen Hagfors kommun 6 Delårsrapport 2013 Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanfattning 2 Ekonomisk översikt 2 Kommunens personal 4 Koncernen Hagfors kommun 6 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning 7 Kassaflödesanalys 7

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Jan Klarström (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 14:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Jan

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Granskning av kommunens delårsbokslut

Granskning av kommunens delårsbokslut Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsbokslut per 2008-06-30 Finspångs kommun 12 september 2008 Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer