DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012

2 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti Rapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari augusti 2012 samt prognos för helåret. Rapporten har sammanställts utifrån redovisningen per samt verksamheternas inlämnade uppgifter om periodiseringar och helårsprognos. I rapporten redovisas jämförelse med perioden januari - augusti Kostnader och intäkter är periodiserade, vilket betyder att de är bokförda i den period de skapas eller förbrukas. Delårsbokslutet per 31 augusti 2012 uppvisar ett positivt resultat på 46,6 Mkr. Budgeterat resultat för samma period var 24,4 Mkr vilket således innebär en positiv resultatavvikelse med 22,2 Mkr. Prognosen för hela året 2012 antas bli 7,2 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse med 10,3 Mkr mot budgeterat resultat för EKONOMISK ÖVERSIKT VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Verksamhetens nettokostnad för perioden januari augusti 2012 uppgår till 359,9 Mkr, vilket är 23,8 Mkr lägre än budget. Prognosen för verksamhetens nettokostnad för helåret 2012 är 593,4 Mkr, vilket innebär en förbättring mot budget med 22,7 Mkr. För både redovisad och prognostiserad nettokostnad är de största förklaringsposterna mot budget följande: Återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och Beloppet uppgår till 14,2 Mkr och förväntas erhållas i november 2012 från AFA Försäkring. Budgeterade kostnader för avveckling av förskolan Myran i Ekshärad hanterades i årsbokslutet 2011 vilket förbättrar resultatet med 5,0 Mkr. Retroaktiv ersättning från Försäkringskassan i ett stort omvårdnadsärende inom insatser enligt LSS ger ett överskott på 2,6 Mkr. Ett förbättrat avtal för skolskjutsar där överskottet beräknas till 2,0 Mkr för grundskolan. Mer utförliga kommentarer och förklaringar till mindre avvikelser redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. SIDA 1/39

3 SKATTER OCH GENERELLA BIDRAG Prognosen avseende skatteintäkter pekar mot en positiv avvikelse mot budget med 4,6 Mkr gällande avräkning för år 2011 och Prognosen är preliminär och kan komma att ändras när årets definitiva taxeringsutfall blir känt. De generella statsbidragen inklusive fastighetsavgiften för 2012 förväntas dock bli 1,4 Mkr lägre än budgeterat. FINANSFÖRVALTNING Under juni månad amorterades ett lån på 18,5 miljoner kronor. Ytterligare amortering kan förväntas under sista kvartalet av Nya lån har inte tagits upp under perioden. Vidare bedöms att det inte föreligger behov att ta upp nya lån under resterande del av året. De finansiella kostnaderna beräknas hamna på budgeterad nivå. EXTRAORDINÄRA KOSTNADER Enligt beslut från Kommunfullmäktige har Hagforshem AB:s styrelse bemyndigande att under perioden riva ett antal hyresbostäder. Detta för att på längre sikt balansera utbudet av hyreslägenheter med den framtida bedömda efterfrågan. Rivningarnas nettokostnad som påverkar kommunen antas uppgå till 15,5 Mkr under Dessa kostnader ingår ej i budget FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Budgeterat resultat för helåret 2012 är 3,1 Mkr. Prognosen pekar mot ett positivt resultat vid årets slut på +7,2 Mkr, d.v.s. en avvikelse mot budget med +10,3 Mkr. Eget kapital för helåret kommer således, givet prognostiserat resultat, att öka med 7,2 Mkr. INVESTERINGAR Årets investeringar beräknas uppgå till 30,6 Mkr vilket överensstämmar med budget för De enskilt största investeringsutgifterna avser ombyggnad Lillåsen prognos 8,6 Mkr, anpassningar Primus prognos 3,8 Mkr samt förnyelse råvattenledning prognos 2,5 Mkr. Se vidare i Investeringsredovisningen. SIDA 2/39

4 KOMMUNENS PERSONAL NYCKELTAL 31 augusti augusti 2012 Antal personer med månadslön därav: (varje person räknas en gång även om han/ hon har flera anställningar, timanställda ingår ej) därav: Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 5,48 5,96 SIDA 3/39

5 KONCERNEN I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen, Hagforshem AB, Hagfors Energi AB samt Hantverkaren 12 KB. HAGFORSHEM AB Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. Resultatet för perioden januari augusti 2012 har tagits från bolagets egen delårsrapport. Bolagets resultat för perioden uppgår till tkr. Prognosen för helåret 2012 beräknas till +160 tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -740 tkr. Förklaringen är primärt att hyresintäkterna förväntas bli lägre än budget. HAGFORS ENERGI AB Bolaget skall främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och producera, köpa, distribuera och försälja värme samt även bedriva därmed sammanhängande verksamheter. Resultatet för perioden januari juni 2012 har tagits ur bolagets egen delårsrapport. Bolaget uppvisar ett positivt resultat med tkr för aktuell period. Prognosen för helåret 2012 antas bli tkr vilket skulle innebära en förbättring mot budget med tkr. Hantverkaren 12 KB Bolagets enda funktion är att äga fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. I övrigt har bolaget ingen egen verksamhet. Endast avskrivningar på fastigheten belastar resulträkningen. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Inga nya lån har tagits upp under perioden. Kommunen har amorterat 18,5 Mkr under perioden samt planerar för ytterligare amortering under sista kvartalet av Hagfors Energi AB planerar att under november 2012 att amortera minst 10,0 Mkr av sin låneskuld. Likvida medel har för kommunen under perioden ökat med 11,2 Mkr och uppgick vid delårsperiodens slut till 43,6 Mkr. Likvida medel för koncernen under perioden har också ökat med i detta fall 22,6 Mkr och uppgick per 31 augusti 2012 till 63,3 Mkr. SIDA 4/39

6 KONCERNENS DELÅRSBOKSLUT RESULTATRÄKNING Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Justering KONCERNENS KONCERNENS Belopp i miljoner kronor kommun AB 12 KB Energi AB interna RESULTAT- RESULTAT- Kommunens Kommunens kostn/int RÄKNING RÄKNING andel: 100 % andel: 100 % Verksamhetens intäkter 133,3 26,2 0,0 28,0-18,1 169,3 150,6 Verksamhetens kostnader -473,4-22,4 0,0-16,4 18,1-494,1-493,3 Avskrivningar -19,7-1,6 0,0-4,9-26,2-27,6 Verksamhetens nettokostnad -359,9 2,2 0,0 6,6 0,0-351,0-370,3 Skatteintäkter 305,9 305,9 296,5 Generella statsbidrag 108,8 108,8 112,1 Finansiella intäkter 1,2 0,1 0,0 1,3 0,8 Finansiella kostnader -9,4-2,8-2,9-15,0-14,6 Resultat före extraordinära poster 46,6-0,5 0,0 3,8 0,0 49,9 24,6 Extraordinära kostnader 0,0 0,0-17,5 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 PERIODENS RESULTAT 46,6-0,5 0,0 3,8 0,0 49,9 7,1 Prognos 7,2 0,2 0,0 3,3 BALANSRÄKNING Belopp i miljoner kronor Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Elim. interna Elim. KONCERNEN KONCERNEN kommun AB 12 KB Energi AB fordringar internt och skulder aktieinnehav Materiella anläggningstillgångar 575,6 124,5 4,7 132,6 837,4 881,3 Finansiella anläggningstillg 19,4 0,1 0,0-4,7-5,1 9,6 11,5 Anläggningstillgångar 595,0 124,6 4,7 132,6-4,7-5,1 847,1 892,8 Förråd 0,0 0,3 0,0 3,7 4,0 2,4 Fordringar 73,2 8,2 0,0 3,3-9,2 75,6 51,2 Kassa och bank 43,6 4,4 0,0 15,2 63,3 38,7 Omsättningstillgångar 116,9 12,9 0,0 22,2-9,2 0,0 142,8 92,3 TILLGÅNGAR 711,9 137,5 4,8 154,8-13,9-5,1 989,9 985,1 Eget kapital 219,0 4,6 0,0 20,8-5,1 239,3 209,0 därav periodens resultat 46,6-0,5 0,0 3,8 49,9 7,1 Avsättningar för pensioner 5,3 1,7 0,0 0,0 7,0 7,0 Andra avsättningar 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3 10,4 Avsättningar 12,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 17,4 Långfristiga skulder 368,9 125,7 4,7 120,0-4,7 614,6 594,0 Kortfristiga skulder 111,3 5,5 0,0 14,0-9,2 121,7 164,6 Skulder 480,2 131,2 4,8 134,0-13,9 0,0 736,3 758,6 SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 711,9 137,5 4,8 154,8-13,9-5,1 989,9 985,0 Borgensåtaganden 225,9-87,7-130,0 8,2 8,3 Pensionsförpliktelser äldre än ,7 321,7 245,6 Leasingavtal ( ) 3,3 3,3 3,3 SIDA 5/39

7 EKONOMISK REDOVISNING FÖR HAGFORS KOMMUN RESULTATRÄKNING Delårsrapport Prognos Belopp i miljoner kronor Not Avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 1 133,3 118,8 193,3 22,9 Verksamhetens kostnader 2-473,4-475,7-756,2-0,2 Avskrivningar -19,7-20,3-30,5 0,0 Verksamhetens nettokostnad -359,9-377,2-593,5 22,7 Skatteintäkter 3 305,9 296,5 466,1 4,6 Generella bidrag 3 94,8 98,7 142,2-1,4 Kommunal fastighetsavgift 14,0 13,4 22,2 0,0 Finansiella intäkter 4 1,2 0,8 1,3 0,0 Finansiella kostnader 4-9,4-8,8-15,6 0,0 Resultat före extraordinära poster 46,6 23,4 22,7 25,9 Extraordinära kostnader 5 0,0-19,5-15,5-15,5 ÅRETS RESULTAT 46,6 3,9 7,2 10,4 SIDA 6/39

8 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i miljoner kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 46,6 3,9 Justering för av- och nedskrivningar 19,7 20,3 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 19,3 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 66,3 43,4 Förändring rörelsekapital -29,6-55,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Medel från investeringsverksamheten -10,9-6,2 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Medel från finansieringsverksamheten -14,7-16,6 PERIODENS KASSAFLÖDE 11,2-34,8 Likvida medel vid årets början 32,5 57,1 Likvida medel 31 augusti 43,6 22,3 SIDA 7/39

9 Belopp i miljoner kronor Not TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och anläggningar ,7 554,2 579,2 Maskiner och inventarier 11 27,9 30,2 29,8 Finansiella anläggningstillgångar 12 19,4 21,5 29,6 Summa anläggningstillgångar 595,0 605,9 638,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 13 73,2 75,4 46,5 Kassa och bank 14 43,6 32,5 22,3 Summa omsättningstillgångar 116,9 107,9 68,8 SUMMA TILLGÅNGAR 711,9 713,8 707,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL ,0 172,4 192,9 därav periodens resultat 46,6-16,6 3,9 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner 16 5,3 5,4 5,4 Andra avsättningar 17 7,3 12,1 10,4 Summa avsättningar 12,6 17,5 15,8 SKULDER Långfristiga skulder ,1 379,1 388,3 Kortfristiga skulder ,1 144,9 110,4 Summa skulder 480,2 524,0 498,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 711,9 713,8 707,4 POSTER INOM LINJEN Borgensåtaganden ,9 264,9 274,0 Pensionsförpliktelser äldre än ,7 395,9 368,3 Leasingavtal ( ) 22 3,3 2,7 3,3 SIDA 8/39

10 Miljoner kronor Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, räddningstjänst * -48,6 19,3-29,3-45,4 3,2-42,2-3,2 16,1 12,9 och revision Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet -114,3 95,7-18,6-115,8 94,9-20,9 1,5 0,8 2,3 Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet -26,8 30,7 3,9-27,7 30,3 2,6 0,9 0,5 1,3 Barn- och bildningsutskottet -173,8 24,6-149,2-175,7 21,2-154,5 2,0 3,4 5,3 Miljö- och byggnämnden -2,2 1,4-0,8-2,3 1,6-0,7 0,1-0,2 0,0 Individ och omsorgsutskottet -208,3 40,2-168,1-206,4 34,5-171,9-1,9 5,7 3,8 Valnämnden -0,01 0,0-0,01-0,01 0,0-0,01 0,00 0,0 0,00 Överförmyndaren -0,6 0,1-0,4-0,7 0,0-0,7 0,1 0,1 0,2 Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,1 0,0-0,1-0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 S:a nämnder och styrelser -574,6 212,0-362,7-574,1 185,6-388,5-0,5 26,4 25,8 Pensioner m m -27,8-27,8-27,8-27,8-0,1 0,0-0,1 Internt PO-pålägg pensioner 14,5 14,5 16,3 16,3-1,9 0,0-1,9 Återföring kapitalkostnader 35,7 35,7 35,7 35,7 0,0 0,0 0,0 Övriga interna poster 78,8 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER/INTÄKTER -473,5 212,0-340,3-549,8 185,6-364,2-2,5 26,4 23,9 Avskrivningar -19,7-19,7-19,7-19,7 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD * Räddningstjänst redovisades 2011 som eget utskott DRIFTSREDOVISNING JANUARI - AUGUSTI 2012 Resultat januari - augusti 2012 Budget januari - augusti 2012 Avvikelse mot budget -360,0-569,5-383,9 23,8 DRIFTSREDOVISNING PROGNOS 2012 Prognos helår 2012 Årsbudget 2012 Avvikelse mot budget Miljoner kronor Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, räddningstjänst * och revision -77,3 20,1-57,2-79,5 5,8-73,8 2,3 14,3 16,6 Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet -179,7 142,0-37,7-179,2 141,3-38,0-0,4 0,7 0,3 Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet -46,3 46,3 0,0-46,3 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Barn- och bildningsutskottet -273,0 34,7-238,4-274,8 35,0-239,8 1,8-0,3 1,4 Miljö- och byggnämnden -3,5 1,5-2,0-3,7 1,9-1,8 0,2-0,4-0,2 Individ och omsorgsutskottet -325,6 60,5-265,2-321,7 51,9-269,8-3,9 8,5 4,6 Valnämnden -0,02-0,02-0,02-0,02 0,00 0,00 0,00 Överförmyndaren -0,8-0,8-0,8-0,8 0,0 0,0 0,0 Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 S:a nämnder och styrelser -906,4 305,0-601,3-906,2 282,2-624,0-0,2 22,9 22,7 Pensioner m m -41,6-41,6-41,6-41,6 0,0 0,0 Internt PO-pålägg pensioner 24,5 24,5 24,5 24,5 0,0 0,0 Återföring kapitalkostnader 55,6 55,6 55,6 55,6 0,0 0,0 Övriga interna poster 111,7-111,7 0,0 111,7-111,7 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER/INTÄKTER -756,2 193,4-562,9-756,1 170,5-585,6-0,2 22,9 22,7 Avskrivningar -30,5-30,5-30,5-30,5 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -593,4-616,1 22,7 SIDA 9/39

11 NOTER (miljoner kronor) Prognos Verksamhetens intäkter Nämndrelaterade intäkter 197,9 198,6 305,0 Avgår interna intäkter -78,8-79,8-111,7 Jämförelsestörande intäkter: Återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och ,2 Realisationsvinst vid försäljning S:a verksamhetens intäkter 133,3 118,8 193,3 2 Verksamhetens kostnader Nämndrelaterade kostnader -574,6-582,3-906,4 Avgår interna kostnader 78,8 79,8 111,7 Avgår kapitalkostnader 35,7 37,8 55,6 Pensionsutbetalningar -27,9-25,6-42,1 Förändrad pensionsavsättning 0,1-0,6 0,4 Avgår internt PO-pålägg avtalspension 14,5 14,9 24,5 Jämförelsestörande poster: Realisationsförlust vid försäljning/avyttring 0,2 0,0 Nedskrivning fordringar Sanktionsavgifter Återsökt moms S:a verksamhetens kostnader -473,4-475,7-756,2 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Kommunalskatteintäkter Preliminära skatteintäkter 305,9 296,5 466,1 Slutavräkning föreg år Preliminär slutavräkning innevarande år S:a kommunalskatteintäkter 305,9 296,5 466,1 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag 79,1 78,7 118,9 Strukturbidrag 5,3 5,7 8,0 Kostnadsutjämningsbidrag 0,4 2,4 0,9 Bidrag för LSS-utjämning 5,9 3,3 8,2 Nivåjustering/Regleringsavgift 4,0 8,5 6,2 Tillfälligt konjunkturstöd S:a generella statsbidrag och utjämning 94,8 98,7 142,2 S:a skatteintäkter och generella statsbidrag 400,7 395,2 608,4 4 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Ränteintäkter 1,2 0,8 1,3 Räntebidrag 0,0 0,0 S:a finansiella intäkter 1,2 0,8 1,3 Finansiella kostnader Räntor och bankkostnader -9,4-8,8-15,6 Ränta på pensionsskuld S:a finansiella kostnader -9,4-8,8-15,6 S:a finansiella intäkter o kostnader -8,2-8,0-14,4 5 Extrordinära kostnader Rivningskostnader 0,0-7,2 Nedskrivning Hagforshem AB 0,0-14,3-15,5 Återföring kapitaltäckningsgaranti Hagforshem 0,0 2,0 0,0 S:a extraordinära kostnader 0,0-19,5-15,5 SIDA 10/39

12 NOTER (miljoner kronor) forts Justering av ej likviditetspåverkande poster Realisationsvinster Försäljningskostnader som ingår i reavinst Realisationsförluster 0,0-0,2 Försäljningskostnader som ingår i reaförlust S:a justering 0,0-0,2 7 Investeringar Investeringsutgifter, fastigheter och anläggningar 9,1 4,3 ", inventarier 1,8 1,9 ", aktier och andelar Investeringsbidrag, fastigheter och anläggningar S:a investeringar 10,9 6,2 8 Försäljning av anläggningstillgångar S:a försäljningar anläggningstillgångar 0,0 0,0 9 Förändring av låneskuld Ny upplåning Amortering på lån -18,5-11,0 Amortering på leasingskuld -0,7-0,6 Ökad leasingskuld rdn släckbil Kortfristig upplåning Förändring av kortfristig del S:a förändring av låneskuld -19,2-11,6 10 Förändring av långfristiga fordringar Klarälvdalens Räddningstjänst amort lån 0,0 0,6 Utlämnade lån -2,0 Aktieägartillskott Hagforshem 0,0 22,5 Andelar kommanditbolag -0,1 4,9 S:a förändring långfristiga fordringar -2,1 28,0 11 Mark, byggnader och anläggningar Markreserv Ingående bokfört värde 7,0 7,0 Nettoinvestering ", tomtförsäljningar -0,1-0,1 Försäljningar Avskrivningar 0,0 0,0 Uppskrivning/reavinst Nedskrivning Utgående bokfört värde 6,9 7,0 SIDA 11/39

13 NOTER (miljoner kronor) forts Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde 399,0 423,3 Färdigställda arbeten 0,0 0,0 Nettoinvestering 4,3 2,2 Försäljningar Avskrivningar -10,5-10,8 Nedskrivning/reaförlust Uppskrivning/reavinst Nedskrivning Utgående bokfört värde 392,8 414,7 Fastigheter för affärsverksamhet Ingående bokfört värde 89,7 96,0 Nettoinvestering 1,6 1,1 Avskrivningar -3,2-3,2 Utgående bokfört värde 88,1 93,9 Publika fastigheter Ingående bokfört värde 49,3 52,2 Nettoinvestering 0,0 1,0 Avskrivningar -2,2-2,3 Utgående bokfört värde 47,1 51,0 Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde 8,5 12,3 Nettoinvestering 4,2 Avskrivningar -0,5-0,6 Utgående bokfört värde 12,1 11,7 Övriga fastigheter Ingående bokfört värde 0,7 1,1 Försäljningar Uppskrivning/reavinst Avskrivningar -0,1-0,1 Utgående bokfört värde 0,6 1,0 Pågående arbeten Ingående bokfört värde Nettoinvestering Färdigställda arbeten Utgående bokfört värde 0,0 0,0 Maskiner och inventarier Ingående bokfört värde 30,2 27,5 Nettoinvestering 0,9 5,5 Avskrivningar -3,2-3,2 Nedskrivning Utgående bokfört värde 27,9 29,8 S:a materiella anläggningstillgångar 575,6 609,0 SIDA 12/39

14 NOTER (miljoner kronor) forts Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 31,2 34,2 Långfristiga fordringar 7,7 9,8 Nedskrivning Hagforshem AB -19,6-14,3 S:a finansiella anläggningstillgångar 19,4 29,6 13 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5,4 5,9 Andra fordringar 40,9 24,5 Interimsfordringar 27,0 16,1 S:a kortfristiga fordringar 73,2 46,5 14 Kassa och bank Handkassa 0,03 0,01 PlusGiro 0,4 2,0 Bank 43,2 20,2 S: kassa och bank 43,6 22,3 15 Eget kapital Ingående eget kapital 172,4 192,3 Rdn in i kommunen 0,0-3,3 Periodens resultat 46,6 3,9 Summa eget kapital 219,0 192,9 16 Avsatt till pensioner Särskild avtals/ålderspension 1,4 1,4 Förmånsbestämd/kompl pension 0,1 0,1 Ålderspension 2,0 1,9 Pension till efterlevande 0,8 0,8 Pensionsbehållning 0,1 0,1 Avsättning löneskatt 0,9 1,1 S:a avsatt till pensioner 5,3 5,4 Aktualiseringsgrad 96% 96% 17 Övriga avsättningar Avsättning till återställande av deponi 5,5 3,1 Avsättning till sanktionsavgifter särskilt boende 0,1 0,1 Avsättning rivningskostnader 1,7 7,2 S:a andra avsättningar 7,3 10,4 Avsättning till deponi avser Holkesmossen. 18 Långfristiga skulder Lån hos banker och kreditinstitut 305,0 323,5 Långfristiga skulder till koncernföretag Långfristig leasingskuld 58,1 59,2 Övrig långfristig skuld 3,4 4,8 Avgår kortfristig del (amortering inom ett år) -0,8-0,8 Anslutningsavgifter VA 0,7 0,6 Investeringsbidrag 1,7 1,1 S:a långfristiga skulder 368,1 388,3 19 Kortfristiga skulder Kortfristiga låneskulder: Kortfristigt lån 0,0 0,0 Checkkredit Kortfristig del av långfristig skuld 0,9 0,9 S:a kortfristiga låneskulder 0,9 0,9 SIDA 13/39

15 NOTER (miljoner kronor) forts Övriga kortfristiga skulder: Leverantörsskulder 13,9 8,2 Mervärdesskatt 1,9 2,1 Källskatt och löneavdragskonton 8,1 8,0 Diverse kortfristiga skulder 4,1 4,4 Interimsskulder 83,3 86,8 varav villkorade bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag 4,0 6,6 S:a övriga kortfristiga skulder 111,2 109,5 S:a kortfristiga skulder 112,1 110,4 Villkorad bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag ska enligt ny rekommendation från redovisas i balansräkningen tills dess att bidraget ska intäktsföras. Som specialdestinerade/riktade statsbidrag räknas kommunersättning för flyktingmottagande. Ersättningen intäktsförs under 3 år + ankomståret. Villkorade bidrag intäktsförs när villkor för intäkter är uppfyllda. 20 Borgensåtaganden - Föräldrakooperativ för barnomsorg 1,2 1,2 - Äldrekooperativet Hyttgården 6,1 6,1 - Hagfors Speedwayklubb 0,7 0,7 - Hagforshem AB 87,7 125,7 - Hagfors Energi 130,0 140,0 - Egnahemslån, 40 % av låneskulden ( ) 0,2 0,3 S:a borgensåtaganden 225,9 274,0 Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 265 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insats i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. 21 Pensionsförpliktelser Pensioner intjänade t o m ,7 296,4 Löneskatt 78,0 71,9 S:a pensionsförpliktelser 399,7 368,3 22 Leasingavtal Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Årets leasingkostnad ( ): Personbilar Kontorsmaskiner och ADB-utrustning 2,1 2,1 Televäxel och tidrapporteringssystem 0,3 0,3 Energianläggning Älvstranden 0,4 0,4 Övriga inventarier 0,6 0,6 3,3 3,3 Finansiell leasing Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som tillgång i balansräkningen, liksom återstående skuld. SIDA 14/39

16 KOMMUNSTYRELSEN, CENTRAL FÖRVALTNING VERKSAMHET Kommunstyrelsen skall planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen som till sitt förfogande har en ledningsgrupp. De centrala stödfunktionerna är organiserade i en administrativ enhet, ekonomienhet, utvecklingsenhet och personalenhet. Från och med 2012 redovisas även räddningstjänsten under kommunstyrelsen. VIKTIGA HÄNDELSER Den största förändringen inom kommunstyrelsens område är att en ny politisk organisation trädde i kraft 1 januari Det är en så kallad BUF-organisation (Beredning Utan Facknämnder) vilket innebär att barn- och bildningsnämnden och socialnämnden upphörde som facknämnder. Räddningsutskottet upphörde som eget utskott och räddningstjänsten ligger nu under kommunstyrelsen. Under början av 2012 fattades ett officiellt politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort i Hagfors kommun. Syftet med att införa balanserat styrkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. De anställda får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. Arbetet med att införa balanserat styrkort pågår. UTVECKLINGSENHETEN Utvecklingsenheten rekryterade under året en kulturutvecklare som påbörjade arbetet med ett långsiktigt strategiskt arbete kring kultur. Näringslivsarbetets höjdpunkt under året var etableringen av ny husfabrik i Råda där ett flertal arbetstillfällen skapas. Arbetet kring målkort och utvecklingen av nya kvalitetsstrukturer för kunder och medarbetare är fortsatt intensivt och resurskrävande. Personalen inom turism och växel flyttades organisatoriskt in under Utvecklingsenheten. ADMINISTRATIVA ENHETEN Nytt reglemente och delegeringsordning för kommunstyrelsen med tillhörande utskott gäller fr. o m med anledning av att en ny politisk organisation infördes. Utbyte av teknisk plattform för kommunens administrativa datanät. Driftsamverkan med Sunne- och Torsby kommuner avseende personaladministrativa systemet Personec P genomfördes under våren år Sunne kommun ansvarar för driften av systemet. Installation av mötesportal för digitala utskick av kallelse och möteshandlingar samt införande av läsplattor till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Tjänsten beräknas att tas i bruk under hösten Utbyggnad av kanalisation för bredband från Lakheden till Lidsbron. SIDA 15/39

17 EKONOMIENHETEN Ny ekonomichef tillträdde 28 maj PERSONALENHETEN Personalenheten har under 2012 arbetat intensivt med införandet av ett nytt PA- och lönesystem. Under februari månad 2012 utbetalades den första lönen i det nya systemet. Personalenhetens arbete under 2012 har dominerats av utveckling av det nya PA- och lönesystemet, t ex införande av självservice för fler verksamheter. Hagfors kommuns arbete med rehabilitering har också varit i fokus under året. En översyn av rehabiliteringsprocessen har genomförts. Dessutom har ett rehabiliteringsmöte hållits med alla medarbetare som varit sjukskrivna vid mer än sex tillfällen under ett år. Personalenheten arbetar med ett förslag till åtgärdsplan för det framtida rehabiliteringsarbetet. RÄDDNINGSTJÄNST Hagfors Kommuns Räddningstjänst startade sin verksamhet i kommunen. Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan: Ekshärad 1+3, Hagfors 1+5, C75 Chefs jour 1 Från och med är bemanningen dagtid 3 på räddningstjänsten Antalet utryckningar under första halvåret 2012 uppgick till 135 stycken. Under motsvarande period år 2011 var antalet 164 stycken. Antalet IVPA-larm har uppgått till 66 första halvåret 2012 mot 56 larm Planering av övergång till radiosystemet RAKEL och digital utalarmering. SIDA 16/39

18 BUDGETUTFALL Verksamheter, tusental kronor Budget jan-aug 2012 Redovisn. jan-aug 2012 Årsbudget Prognos helår Redovisn. jan-aug 2011 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Partistöd Revision Kommunledning och gemensam adm Gemens. verksamheter o servicefunktioner Föreningsstöd och övrigt stöd Näringslivsutveckling inkl EU-projekt Information, marknadsföring, turism Kulturverksamhet inkl Järnvägsmuseum Räddningstjänst och samhällsskydd * Rivningskostnader Stöd till kollektivtrafik Jämförelsestörande kostnad/intäkt Reserverat till löneökning Reserverat till kapitalkostnader Anslag för oförutsedda behov Summa kommunstyrelsen * Räddningstjänst redovisades som eget utskott 2011 Redovisat utfall för perioden januari-augusti 2012 ger en positiv avvikelse mot budget med tkr. Avvikelsen mellan prognos och budget på helår är även denna positiv med tkr. PROGNOS HELÅR De två största avvikelserna mot budget utgör dels återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och Beloppet uppgår till tkr och förväntas erhållas i november 2012 från AFA Försäkring. Dels att kostnader för avveckling av Myran hanterades i årsbokslutet 2011 vilket förbättrar resultatet med tkr. För kommunstyrelsens verksamheter i övrigt redovisas mindre både positiva och negativa avvikelser för enskilda konton. ÅTGÄRDER Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar. SIDA 17/39

19 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET VERKSAMHET Fastighetsförvaltning, gata, park, fritidsanläggningar, skogen, serviceenhet med måltidsverksamhet och städ, planverksamheten, fordonsenheten, bad och flygverksamhet ingår i samhällsbyggnadsutskottets skatte finansierade verksamhet. Samt personal för den avgiftsfinansierade verksamheten. Det säljs också tjänster till det kommunala energibolaget. VIKTIGA HÄNDELSER ÖVERGRIPANDE En ny ledningsstruktur för samhällsbyggnadsavdelningen har beslutats av kommunstyrelsen att gälla från 1 januari Det pågår ett omfattande planarbete där det antagits 4 planer i år. Det pågår ett omfattande arbete med att göra samtliga gator släta för att undvika skador på fordon. Kvar är det sedan att få en bra överbyggnad på kommunens gator. Centrumplanen har fått en omstart då önskemålet är att knyta ihop de båda centrumdelarna på varje sida om bron. Det har bildats en arbetsgrupp för detta där både ICA och COOP deltar. LOKALFÖRÄNDRINGAR Sättraskolans slöjdlokaler har fungerat tillfälligt som lokaler för arbetsmarknadsenheten. Dessa har nu flyttat in i Primuslokalen. Ellinjens lokaler på Primus är färdigställda. Ytterligare ytor inom Primus har hyrts ut till externa hyresgäster. Översyn av samhällsbyggnads egna ytor har inletts och har resulterat i förtätningar. Ytorna är spridda på olika ställen. Vår nya planeringsarkitekt har också kunnat rymmas i statshuset efter en ytterligare förtätning. En avdelning ytterligare håller på att tas i anspråk på Milan. Dagmammorna kommer då att flytta in på Hagfors vägen efter det verksamhet som fanns där tidigare och som nu har flyttat in i Primus. INVESTERINGAR Byggnation av Älvstranden bildningscentrum är färdigställt, en del garantiåtgärder kvarstår. Förhandling med projektör och entreprenör pågår. Om och tillbyggnad av Lillåsen har beslutats i syfte att komma ur förhyrda lokaler på vårdcentralen. Skall vara klart 1 januari Omstrukturering på Kyrkhedens skola har genomförts i syfte att avveckla Myran. Lokaler i Primusfastigheten har byggts om och är inflyttade. DRIFTEN MÅLTIDSVERKSAMHETEN Under sommaren 2012 har Myrans förskola flyttats vilket medför att mat inte behöver köras utan all tillagning och servering sker vid Kyrkhedens skola. Under våren 2012 har man avslutat projektet: Den goda maten. I projektet ingick att det skulle tillagas mer klimatsmart mat samt försöka minska tallrikssvinnet i våra skolmatsalar. Även om projektet är avslutat kommer man att fortsätta arbeta med att laga mer mat ifrån grunden samt fortsätta att försöka minska tallrikssvinnet men även det svinn som kan bli vid tillagning. Entreprenaden för kost och lokalvård i Sunnemo har förlängts ett år till SIDA 18/39

20 STÄD Inga större förändringar har skett inom lokalvården, utan man fortsätter att jobba med effektiviseringar där det finns möjlighet. FASTIGHETSENHETEN låg väsentligt över budget under våren, en rad åtgärder har vidtagits i syfte att komma tillrätta med detta. Bland annat har arbetet med energieffektivisering intensifieras, projektet med brukarsamverkan förväntas ha en god effekt. GVA GATA/PARK Den nya ansvarsfördelningen av arbetet på Holkesmossen har trätt i kraft. Underhållet löper på enligt plan. FLYGPLATSEN Flygplatsen har enligt krav i TSFS2010:114 etablerat Flygplatsräddningstjänst från och med den 1 juli. Detta är en gemensam insats med den kommunala räddningstjänsten, där flygplatsens del är att påbörja en första insats inom 180 sekunder enligt de tid- och släckmedelskrav som finns. Flygplatsen iordningställer nu den nyinköpta hangaren samt ställer i ordning Hagfors kommuns nya övningsplats som är placerad inom flygplatsens område. Flygplatsen kommer att göra ett plusresultat om 450 tkr med anledning av flyttad utbildning för ny AFIS-tjänsteman till år I övrigt fungerar flygplatsen bra och fortsätter utvecklas i positiv anda. KLIMAT- OCH ENERGIARBETET sker efter delvis nya riktlinjer och stöd för detta utvidgade arbete har erhållits från staten. Hagfors kommun är utvalt att ingå i ett energimyndighets projekt Uthållig kommun etapp 3. PROJEKT Arbetet med Strandskyddsplanen, som tematisk tillägg till översiktplanen 2002 pågår. En arbetsgrupp tar fram planen under ledning av en styrgrupp, tillika KSAU förstärkt med samhällsbyggnadsutskottets ordförande. Projektplan för Naturreservat MANA har erhållit statliga bidrag och planeras pågå till år Projektplan för Halgådeltat pågår samt laxens vandring uppåt i Klarälven. Bidrag för detta har beviljats. Klimatsmart brukarsamverkan, fastighetsenheten arbetar för minskade energikostnader genom att stärkt dialog och ökad delaktighet hos berörd verksamhet. Förväntas leda till minskade energikostnader och förbättrat inomhusklimat. SIDA 19/39

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22 Årsredovisning 2014 Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2015-04-22 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Kommunens verksamheter... 8 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer