Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Karin Helmersson (c) Jan Enarsson (m) Hans Dahlström (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Johan Gunnarsson (m) ersättare för Roger Stålbrand (m) Övriga deltagande Utses att justera Cecilia Olsson, ersättare (s) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Ann-Christine Quist-Karlsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Karin Heideman, ersättare (m) Inger Rydbrink, kommunfullmäktiges ordförande Martin Herold, förbundschef, Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), 119 Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, 119 Stefan Björn, samhällsbyggnadschef, 119 Anette Arbman Nils-Erik Gustafsson Susanne Karlsson, ekonom, 122 Mats Arnér, sekreterare Sivert Hugosson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Paragrafer Mats Arnér Markus Lund, , Stig Davidson, 125 Sivert Hugosson Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Markus Lund G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\2008\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 285 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 119 Information om förslag till avfallsplan Budgetuppföljning januari-juli Delårsrapport januari-juni Rapport från nätverket Julia om en jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv. 123 Nytt idrottsplatsområde. 124 Avgiftsöversyn omsorgsverksamheten. 125 Tillsättning av tjänst som omsorgschef. 126 Inköpspolicy för Nybro kommun och dess bolag. 127 Detaljplan för Thebacken i Nybro kommun. 128 Detaljplan för Gåsen 1 samt del av Nybro 3:1 i Nybro kommun. 129 Detaljplan för kvarteret Bonaren i Nybro kommun. 130 Stadgeändring för Kommuninvest ekonomisk förening. 131 Besvarande av motion angående flera sandlådor. 132 Besvarande av motion angående försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. 133 Besvarande av motion angående Bygg bostadsrätter i Nybro!. 134 Besvarande av medborgarförslag angående fritidsgård i Örsjö. 135 AB Nybro Brunns begäran om att köpa del av fastigheten Nybro Tallen 54 i Nybro kommun. 136 Köp av fastigheten Trädgårdsmästaren Nybro Bostads AB:s begäran om försäljning av fastigheten Mårtensryd 1: Omsorgsnämndens begäran om försäljning av bostadsrätt Smålandsgatan 37 D.

3 Sammanträdesdatum 286 (forts) 139 Arbetsmiljöverkets underrättelse angående räddningstjänstens lokaler. 140 Valdistriktsindelning vid val till Europaparlamentet Sammanträdesdagar Begäran om entledigande från uppdraget som representant i Nybro Folkhälsoråd, Eva Baranyai (s). 143 Statistikrapport från omsorgsnämnden till kommunfullmäktige över gynnande beslut, som inte har verkställts inom tre månader. 144 Anmälan av ej slutbehandlade motioner. 145 Anmälan av delegationsbeslut. 146 Aktuellt från Regionförbundet. 147 Anmälningar a-l. 148 Överföring av verksamhet. 149 Ny ledamot i Kommunala Pensionärsrådet.

4 Sammanträdesdatum Dnr 08/0169 Information om förslag till avfallsplan Förbundschef Martin Herold, Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), informerade om förslag till avfallsplan Planen är skickad på remiss med begäran om svar senast den 1 oktober Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 29 september Synpunkter på förslaget förväntas i första hand vara inriktade på avfallssystemet, som beskrivs i planens del 2. Tidplanen för arbetet med framtagande och beslut om avfallsplanen är enligt följande: 1 juli-1 september Planen utställs 7 september Sista dag för remissvar 26 september Beslut i förbundsstyrelsen 10 oktober Beslut i förbundsfullmäktige 1 januari 2009 Verkställande av planen Förbundet kommer att arbeta med fem styrmedel i den kommande planperioden: - Attitydpåverkan - Uppsökande arbete är under utbildning - Information - Renhållningsordning - Taxor Den nya avfallsplanen kommer att medföra förändringar, om den fastställs, för Nybro kommuns invånare, bland annat avseende återvinningsstationerna och återvinningscentralerna. Andra förändringar, som kan komma att ske, avser taxans konstruktion, där övergång planeras från viktbaserad till volymbaserad taxa. Inriktningen är också att särskild insamling ska göras av matavfall under Tankar finns även om att utöka nuvarande försöksverksamhet med insamling av grovavfall. Martin Herold informerade vidare om att diskussioner förs med Nybro Energi AB med anledning av deras planer på byggande av förbränningsanläggning. Kommunstyrelsen beslöt

5 Sammanträdesdatum (forts) att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Kommunstyrelsen Akten

6 Sammanträdesdatum Dnr 08/0024 Budgetuppföljning januari-juli 2008 Ekonomienheten redovisade ekonomisk uppföljning för januari till och med juli 2008 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet. Riktpunkten för perioden uppgår till 58,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2007 Bokslut 2007 Intäkter ,2% 61,6% Personalkostnader ,6% 59,6% Övriga kostnader ,0% 61,6% Kapitalkostnader ,0% 57,2% 0 Bruttokostnader ,8% 60,2% Nettokostnader ,1% 59,6% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 62,1 procent, vilket är 3,8 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar nästan kronor i högre nettokostnader beräknat mot riktpunkten. Av dessa kronor utgör nästan kronor lägre intäkter mot riktpunkten. Föregående år, vid motsvarande tidpunkt, uppgick nettokostnadsförbrukningen till 59,6 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd. Respektive förvaltning ska enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen löpande redovisa ekonomiska prognoser. I bilagan redovisas löpande prognoser för de olika nämnderna och styrelsen, aktuell månad finns angiven från när prognosen är. Samtliga prognoser i denna uppföljning är inte helt aktuella då delårsrapporten är under framtagande och där samtliga nämnder ska lämna helårsprognoser. Det finns vissa indikationer på att fler negativa ekonomiska prognoser inkommer och om så är fallet krävs att nämnderna vidtar åtgärder, som ska redovisas så snart som möjligt till kommunstyrelsen. Tilläggsbudget för omsorgsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen har beaktats i denna uppföljning.

7 Sammanträdesdatum (forts) Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 95,4% 104,0% 104,3% 104,6% 108,8% 102,1% 98,6% 101,3% 103,8% Bud ökning 90,9% 106,1% 102,4% 107,7% 110,4% 104,6% 101,8% 103,3% 105,6% För överförmyndarnämnden finns inga jämförelsesiffror för 2007 då de ingick i kommunstyrelsens budget och utfall. Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna marginellt högre än riktpunkten, men positivt är att utfallet ligger lägre än föregående års vid motsvarande tidpunkt. 1 procent på helår motsvarar kronor. Likviditet Medelsaldot för maj månad 2008 uppgick till kronor. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade ekonomichefen Anette Arbman aktuell budgetuppföljning inklusive personalkostnadsförbrukning för augusti månad Kommunstyrelsen beslöt att ge de nämnder, som i sina prognoser för helåret 2008 befarar underskott, i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera underskotten och ha som inriktning att få budgeten i balans, att återredovisning från nämnder, av vilka åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas, sker till kommunstyrelsen under oktober månad 2008 samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Samtliga nämnder och styrelsen KS i oktober 2008 Akten

8 Sammanträdesdatum Dnr 08/0166 Delårsrapport januari-juni 2008 Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Enligt kommunallagen ska minst en delårsrapport behandlas i kommunfullmäktige. Från och med år 2006 beslutades att kommunen ska upprätta en delårsrapport. Detta innebär att delårsrapporten per den 30 juni 2008 också ska hanteras av kommunfullmäktige. Syftet med delårsrapporten och dess förvaltningsberättelse är framförallt att få en avstämning av det ekonomiska läget efter årets sex första månader, men också att få en prognos för resultatet för helåret Delårsrapporten ska enligt lag innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Kommunfullmäktige bör ta ställning till föreskrifter eller motsvarande för att fastställa innehåll och struktur för bland annat delårsrapporternas utformning. Förslag till föreskrifter kommer att utarbetas av kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet. Delårsrapporten för perioden januari-juni 2008 omfattar: Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys I föreliggande delårsrapport saknas sammanställd redovisning för koncernen. Det finns heller inga krav på att detta ska finnas. Kommunens bolag kommer att rapportera deras ekonomiska utfall per den 31 augusti Bolagen upprättar två delårsrapporter dels per april, dels per augusti I delårsrapporten för kommunen ingår nämndernas och styrelsens prognos för årsutfallet och vissa mål- och verksamhetskommentarer. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2008 om budgeten. Budgeterat ekonomiskt resultat uppgick då till kronor. Efter beslut om tilläggsbudget i april 2008 uppgår det budgeterade ekonomiska resultatet till kronor.

9 Sammanträdesdatum (forts) Det redovisade utfallet efter sex månader 2008 visar på ett negativt resultat om nästan kronor. Resultaträkningen redovisar efter juni månad 2008 en minskning av det egna kapitalet med kronor. Avstämning av mål Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål: 1) Kommunen ska under perioden nå ett ekonomiskt resultat per år om kronor. 2) Nuvarande långfristiga låneskuld ska amorteras med minst 5 procent per år. 3) Avsättning ska göras för kommande pensioner med ett belopp motsvarande minst kronor per år. Inom kommunens nämnder och styrelsen finns mål antagna, men de är i sin helhet inte kopplade till god ekonomisk hushållning. En process har inletts under 2008 med att arbeta igenom, aktualisera och vidareutveckla övergripande mål, som ska gälla för nämnder, styrelsen och kommunala bolag. De övergripande målen ska fungera som vägvisare för nämndernas och bolagens mål. Målen ska bland annat vara mätbara, realistiska, utvärderingsbara och finansierade. Ekonomisk prognos Historiskt har tidigare prognoser oftast varit mer negativa än vad det verkliga utfallet blev. En orsak till detta kan vara att prognoserna haft styrande effekt, det vill säga åtgärder har vidtagits för att minska de negativa avvikelserna. För år 2007 fanns det både positiva och negativa avvikelser mellan prognoser och utfall för nämnder och styrelsen. För kommunen som helhet hade vi en prognos per juni 2007 för helåret, som uppgick till kronor och det faktiska utfallet blev kronor. Det prognostiserade resultatet för år 2008 uppgår till kronor. Nämndernas prognoser uppgår totalt till kronor mot budget. Mot bakgrund av den prognos som redovisas i delårsrapporten föreslås kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta om förändrade ekonomiska ramar för 2009 och framåt. Behovet av åtgärder uppskattas i nuläget till cirka kronor.

10 Sammanträdesdatum (forts) Denna reducering föreslås fördelas på nämnder och styrelsen utifrån respektive verksamhets nettokostnad. Justeringen innebär minskade ramar enlig följande: Kommunstyrelsen Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsnämnd Kultur-fritidsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Barn- och utbildningsnämnd kr kr kr kr kr kr kr Inriktningen på nettokostnadsminskningen bör vara inom personalområdet, men viktigast är att det blir en minskad nettokostnad. Inriktningen bör även vara att reduceringsprojekten är genomförda till senast halvårsskiftet Mot bakgrund av prognosen, som visserligen är högst osäker, men pekar mot minus, kommer inte samtliga finansiella mål att nås för det enskilda året Däremot kan de komma att uppnås för perioden. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade ekonomichefen Anette Arbman dels reviderad kassaflödesanalys, dels justering i notförteckning. Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) föreslog att förslaget till beslut kompletteras med tillägg i andra att-satsen med att nämndernas återredovisning till kommunstyrelsen även innehåller en övergripande konsekvensanalys för besparingarnas påverkan på nämndens verksamhet. Markus Lund (s) föreslog även att chefsgruppens ansvar för fortlöpande återrapportering ska avse nämndernas arbete. Jan Enarsson (m) yrkade: då budgetens förutsättningar förändras då reducering sker med kronor yrkar man på att uppdragen i budgeten ska revideras då dessa är anpassade för en större ram. Kommunstyrelsen beslöt bifalla yrkandet. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta

11 Sammanträdesdatum (forts) att ge de nämnder, som i sina prognoser för helåret 2008 befarar underskott, i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera underskotten och ha som inriktning att få budgeten i balans, att återredovisning från nämnder, av vilka åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas, sker till kommunstyrelsen under oktober månad 2008 inkluderande en övergripande konsekvensanalys utifrån nämndens bedömning, att åtgärderna ska vara tidsatta, kostnadsberäknade och uppföljningsbara, syftet är att arbeta fram åtgärdsplan eller motsvarande, att godkänna upprättat förslag till justerade nettoramar för 2009, att ge chefsgruppen i ansvar att fortlöpande återrapportera nämndernas arbete, med start från november månad, till kommunstyrelsen vilka åtgärder som genomförts och planeras att genomföras för att uppfylla sparbetinget, att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet att arbeta fram förslag till föreskrifter för budget, årsredovisning och delårsrapport, att ge kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet i uppdrag att till kommunstyrelsens beslut om budget i november 2008 göra översyn av vilka uppdrag som kan påverkas av eventuellt beslut om sparbeting, att då budgetens förutsättningar förändras då reducering sker med kronor, ska uppdragen revideras då dessa är anpassade för en större ram samt att efter revisionens hörande överlämna detsamma till kommunfullmäktige för fastställande. Utdrag till: 2 KF

12 Sammanträdesdatum Dnr 08/0171 Rapport från nätverket Julia om en jämförelse av kommunens individoch familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv Bakgrund Nybro kommun deltar sedan hösten 2007 i ett jämförelseprojekt, som drivs med stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för kommunala analyser (RKA). Nätverket Julia är ett av cirka 20 nätverk som ingår i det 3-åriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Alvesta, Hörby, Mönsterås, Nybro, Osby, Åstorp och Östra Göinge. Mönsterås kommun, som ingår i nätverket, har valt att inte delta i detta uppdrag. Tillsammans finns det cirka invånare i dessa kommuner. Julia har i sin andra rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att ur ett medborgarperspektiv jämföra verksamheten individ- och familjeomsorg mellan kommunerna. Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller, där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur, där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. För att lyckas med detta bygger projektets arbetsmetod på kommunernas egen kraft och uppfinningsrikedom. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med detta är jämförelseprojektets ambition att man ska kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen, i förhållande till insatta medel, och kunna jämföra vad som görs i andra kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra kommuner. För att lyckas har ett par riktlinjer för det genomförda arbetet varit vägledande: - Vi ska undvika att ta fram en ny sifferskog. Ett par enkla och mer eller mindre givna mått ska ges uppmärksamhet. - Vi ska ta fram kvalitetsmått utifrån i första hand ett kommunlednings- eller medborgarperspektiv. Inte ett professionellt perspektiv.

13 Sammanträdesdatum (forts) - Fokus ska vara att hitta de goda exemplen. Dessa exempel ska lyftas fram och andra kommuner ska ges tillfälle att plocka idéer till den egna verksamheten. - Sambandet mellan kostnader/resurser och kvalitet ska belysas. Syftet är att se om det finns ett direkt samband mellan höga kostnader och hög kvalitet. - Förklaringar till skillnader överlämnas till respektive kommun att analysera. Projektgruppen har i sitt arbete hämtat statistik och uppgifter från centrala dataregister, där det visat sig möjligt. Merparten av måtten har dock fått undersökas lokalt genom att ibland göra retrospektiva studier och ibland genomföra undersökningar under gemensamma undersökningsveckor. Rapporten består av följande delar: Hushåll med försörjningsstöd Barn och ungdom - Tid från att utredning påbörjas till beslut om insats. - Uppföljning ungdom/återfall. Missbruk/vuxen - Tid från att utredning påbörjas till beslut inom. - Uppföljning av insatser. Andel överklagade beslut som ändrats av Länsrätten Synpunktshantering Nöjd klient index (NKI) Nöjd Medborgarindex (NMI) Tillgänglighet Information till allmänheten - Hemsidor. - Tryckt material.

14 Sammanträdesdatum (forts) Individ- och familjeomsorgen bedrivs/organiseras på olika sätt med utgångspunkt från kommunernas förutsättningar och politiska vägval, vilket i viss mån kommer att speglas i rapporten. Det är inte möjligt att ta fram en sann och heltäckande bild av individ- och familjeomsorgens kvalitet genom en undersökning av det här slaget. Måtten och de gjorda jämförelserna ska ses som indikationer på de skillnader som finns mellan kommunerna. Skillnaderna kan sedan ges ytterligare förklaringar. Sammanfattning Hur lång tid tar det innan jag får den hjälp jag behöver? Att tiden är en viktig kvalitetsaspekt för den enskilde är alla medvetna om och viktigt att synliggöra. Nätverket har som ett område valt att inom två vanliga typer av utredningar mäta hur lång tid det tar från brukarens första kontakt till beslut i ärendet. Resultatet visar på att utredningstiderna inom vuxen/missbruk varierar kraftigt mellan 20 och 75 dagar. Variationen inom barn- och ungdomsutredningarna ligger inom motsvarande tid, dagar. Ingen av kommunerna nyttjar de fyra månader (max 120 dagar), som socialtjänstlagen anger som en bortre gräns för en normal utredning. Som ett sätt att försöka belysa rättsäkerheten i fattade beslut har en jämförelse av antalet överklagade beslut samt antalet ändrade beslut i Länsrätten gjorts. Resultatet visar att det är ett ytterst litet antal beslut som ändrats i Länsrätten. Nöjd klientindex har undersökts av fem av kommunerna. De tre frågor som ingår i indexet är ett komplement till kommunens befintliga enkäter och resultaten ska framöver samlas i kommundatabasen för nationell jämförelse. Nätverket har även undersökt andelen hushåll, som uppbär försörjningsstöd fördelat på mer eller mindre än sex månader. I Osby och Åstorp kommuner har endast 10 procent av hushåll med försörjningsstöd under längre tid än sex månader. Både andelen och det faktiska antalet hushåll har jämförts. Nätverket har också kartlagt orsakerna till att försörjningsstöd betalas ut. En tillgänglighetsmätning har genomförts i kommunerna av ett externt företag. Resultatet visar på förbättringsmöjligheter i samtliga kommuner, framförallt vad gäller telefontillgängligheten. I Hörby kommun får man kontakt med handläggare i 83 procent av fallen jämfört med Åstorp, där man får kontakt med handläggare i 33 procent av fallen. Alla kommuner får en egen rapport, där bland annat bemötandet och svarens kvalitet kommenteras.

15 Sammanträdesdatum (forts) Informationen till en kommuns invånare är en viktig kvalitetsfråga. Kan man ta del av och finna svar på viktiga frågor? Projektgruppen har undersökt kommunernas webbsidor utifrån 17 vanliga medborgarfrågor. Resultatet visar på stora skillnader mellan kommunerna, både vad det gäller hemsidorna och olika trycksaker, som informerar om verksamheten individ- och familjeomsorg. Här finns en stor förbättringspotential för många kommuner. Ett problem som nätverket Julia delar med de flesta kommuner är att datorsystemen inte kan ta fram de uppgifter som arbetsgruppen önskar redovisa här. Manuellt arbete har lagts ner för att få fram de aktuella siffrorna. Vi tycker det är intressant, men besvärligt att statistik, som beskriver lagstyrd verksamhet, måste tas fram manuellt. Detta är en av förklaringarna till varför sådana uppgifter ofta saknas. En effekt av detta projekt blir att påverka statistikverktygens utveckling så att kommunerna får enklare att följa upp verksamheten med resultatmått. Sammanfattning från kommunens projektledare Ett mål med jämförelsenätverket är att stödja vårt arbete med att ta fram ett effektivt arbetssätt, där jämförelser av kostnader och kvalitativa resultat leder till praktiska förbättringar av verksamheten. Under våren 2008 har vi genom Julia tagit ytterligare ett steg för att uppnå dessa förbättringar i och med denna rapport. Projektgruppen visste redan, när styrgruppen beslutade att jämföra individ- och familjeomsorgen, att vi hade fått ett tufft uppdrag, eftersom det idag inte finns många officiella jämförelsetal framtaget för denna verksamhet. Det vi kan konstatera nu när rapporten är klar, är att vi har kommit en bra bit på vägen med att ta fram jämförbara nyckeltal. Nu är det upp till individ- och familjeverksamheterna och till andra nätverk att jobba vidare och utveckla det som vi påbörjat. I och med rapporten kan konstateras att Nybro jämförelsevis har en hög ambitionsnivå både inom verksamheten barn och unga och inom missbruk vuxna, som vi ska vara stolta över. Är detta en medveten ambition hos kommunens politiker och finns det en uttalad vilja att prioritera dessa verksamheter? Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade och kommenterade kommunens projektledare Susanne Karlsson rapporten. Kommunstyrelsen beslöt

16 Sammanträdesdatum (forts) att överlämna rapporten till individ- och familjenämnden för kommentarer dels utifrån ett medborgarperspektiv, dels utifrån varför så många utredningar genomförs i Nybro kommun och de förhållandevis höga kostnaderna för barn och unga, att återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 1 november 2008, att bjuda in ordföranden och förvaltningschefen för individ- och familjenämnden till återrapporteringen i kommunstyrelsen samt att ta informationen till protokollet. Utdrag till: Individ- och familjenämnden Ann-Christine Quist-Karlsson, individ- och familjenämndens ordförande Stig-Roland Fagergård, socialchef KS i november 2008 Akten

17 Sammanträdesdatum Dnr 08/0176 Nytt idrottsplatsområde I budget- och verksamhetsplan finns medel anvisade för olika idrottsanläggningar enligt följande: 2008 Utredning ishall kr 2009 Konstgräsplan kr 2009 Ishall, renovering kr 2010 Ishall, renovering kr 2010 Konstfrusen isbana kr Under de senaste åren har särskild styrgrupp funnits med inriktning att ta fram förslag på framtida lösning av alternativt renovering av nuvarande ishall eller byggande och placering av ny ishall. Utifrån de alternativ som diskuterats har representanter för näringslivet i Nybro initierat ett eventuellt bildande av ett arenabolag, som i egen regi kan tänkas uppföra ny ishall under förutsättning av att hyresavtal kan tecknas. Skiss (bilaga) har tagits fram på hur området kring Åkrahäll och Ljunghaga skulle kunna användas för anläggande av de anläggningar, som finns beslutade i kommunens budget- och verksamhetsplan. Om ny ishall uppförs bör det finnas samordningsvinster med att förlägga en konstfrusen isbana i anslutning till den nya ishallen. Kommunstyrelsen beslöt att ge chefsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med framtagande av förslag, som möjliggör nytt idrottsplatsområde till Åkrahäll/Ljunghaga samt att ge chefsgruppen i uppdrag att löpande informera kommunstyrelsen om arbetets framskridande. Utdrag till: Chefsgruppen Akten

18 Sammanträdesdatum Dnr 08/0175 Avgiftsöversyn omsorgsverksamheten Omsorgsnämnden beslöt den 10 juni 2008, 37, om avgiftsöversyn. Förslaget behandlar förändringar av olika avgifter, hyror och kostnad för mat. Punktvis kan förslaget sammanfattas enligt följande: (I bilaga redovisas omsorgsnämndens arbetsmaterial) Hyror Hyrorna vid Fröjdekulla fastställs med ledning av upprättad överenskommelse med Hyresgästföreningen för att sedan bli föremål för årlig justering med ledning av de förhandlingar som förs mellan Nybro Bostads AB och Hyresgästföreningen. Ett slutligt ställningstagande av hyresnivån vid Kvarnbacken ska anstå till dess att slutlig ställning tagits till Kvarnbackens framtida användning. Hyresnivån vid Kvarnbacken hålls under denna tid oförändrad vid dagens nivå. Alla hyror ska betalas i förskott före sista dagen i månaden före hyresmånaden. Att utreda och lägga förslag till riktlinjer och hyresnivåer för uthyrning av Omsorgsnämndens lokaler vid annat sammanhang. Hemsjukvård och hembesök enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL Hemsjukvård och hemrehabilitering jämställs med hjälp i hemmet och avgift uttas enligt maxtaxan. Avgift för hembesök, utförda av arbetsterapeut, distriktssköterska/ sjuksköterska och sjukgymnast samt för utprovning av hjälpmedel, uttas med 5 procent av maxtaxebeloppet per besök. För 2008 utgör detta belopp 82 kronor per besök eller totalt 820 kronor per tolvmånadersperiod. Avgift kan endast uttas för ett besök per dygn. Avgift för återhämtning av hjälpmedel då behovet upphört uttas med 300 kronor per tillfälle. Sker återlämning av hjälpmedel, när behov upphört av enskild direkt till hjälpmedelsförråd, uttas ingen avgift.

19 Sammanträdesdatum (forts) Avgift för uthämtning av hjälpmedel, som inte tidigare varit föremål för utprovning, uttas med avgift motsvarande hembesöks- och utprovningsavgiften, det vill säga enligt förslaget 82 kronor per tillfälle. Avgift för bostadsanpassningsintyg uttas med 200 kronor per intyg. Att utreda och lägga förslag till riktlinjer och avgifter för förvaltningens hjälpmedelsverksamhet, utöver vad som beskrivs ovan, ifråga om återhämtning och uthämtning av hjälpmedel. Avgiftsfrihet råder för: - Barn och ungdomar under 19 år. - Uppsökande verksamhet, exempelvis 1. HSL-personal, som medföljer biståndshandläggare vid hembesök för bedömning/utredning. 2. Om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personalkategorier. 3. Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre. 4. Behandling enlig smittskyddslagen. Särskilda avgifter Särskild städtaxa/avgift avskaffas. I stället uttas avgift enligt maxtaxa. Som högsta avgift gäller kommunens självkostnadspris. Det innebär en avgift på 237 kronor per timme för Avgift för inköp av Samhall uttas enligt maxtaxa. Som högsta avgift gäller kommunens självkostnadspris. Det innebär en avgift på 140 kronor per gång för Omsorgsnämnden tillhandahåller inte längre spisvakter, varför denna avgift avskaffas. Avgift för trygghetslarm uttas med belopp per månad motsvarande den kommunala självkostnaden för en timma. Det innebär en avgift på 237 kronor per timme för Avgiften ingår i maxtaxan. Ersättning för lägervistelse LSS (barn och ungdomar) uttas med 200 kronor per dygn. Avgiften justeras årligen utifrån konsumentprisindex förändring.

20 Sammanträdesdatum (forts) Ersättning för elevhemsvistelse uttas med belopp motsvarande Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel per månad. Vid beräkningen tas hänsyn till i vilken utsträckning den enskilde vid elevhemmet serveras alla mål i veckan eller serveras vissa mål i skolan. Avdrag görs även för de dagar den enskilde vistas i föräldrahemmet. För 2008 skulle detta innebära att avgiften för en 16-åring uppgår till kronor per månad före eventuellt avdrag för dagar då den enskilde vistas i föräldrahemmet. Avgift uttas aldrig i något sammanhang med mer än vad som motsvarar den kommunala självkostnaden. I Nybro kommun räknas som självkostnad den timersättning staten erbjuder som ersättning för personlig assistans, vilket för 2008 är 237 kronor per timma. Garantibelopp Det generella garantibeloppet för särskilt boende tas bort. Alternativ 1 Möjlighet till individuell prövning av den totala ekonomiska situationen införs, som innebär att garantibelopp enligt ovan beräknas, men med hänsyn tagen till eventuell förmögenhet överstigande 2 basbelopp. Om den enskilde saknar förutsättningar att få tillräckliga medel kvar kan reducering göras på såväl hyra, som kostavgift i särskilt boende och på kostavgift i eget boende. Alternativ 2 Möjlighet till individuell prövning av den totala ekonomiska situationen införs oavsett boendeform och prövas inom ramen för rätt till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Prövning sker utav Individ- och familjenämnden. Kostavgifter Måltidspriset indelas fortsättningsvis i tre kategorier, nämligen: - Abonnemangspriser

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef, 10 Jan Olsson, tekniska avdelningen, 2

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef, 10 Jan Olsson, tekniska avdelningen, 2 1-11 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 13.00 16.30. Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Ulla Turemark Kjell Andersson Närvarande ersättare

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-11-12 Tid: Fredag den 16 november, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl. 12.30 i konferensrummet Gruppmöte

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Utskott för omsorg Plats och tid Centrumhuset, Henån

Utskott för omsorg Plats och tid Centrumhuset, Henån 1 Utskott för omsorg 2011-01-25 Plats och tid Centrumhuset, Henån 2011-01-25 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Gunilla Josefsson (s) Hans Pernevik (fpo) Johan Stein (c) Henrik Svedberg (s) ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 329 165 Dnr KS 2016-30 Antagande av Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2015-03-25 1(10) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15.40 Beslutande: Övriga deltagande: Rose-Marie Henriksson (S) mötesordförande Alf Andersson (C) Per Ihlström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-02-23 Tid kl 13.00-16.20 Plats Omsorgskontoret Omfattning 13-22 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Ann Hellenborg (mp)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsö kl. 08:30-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande May-Brith Jansson (C) ledamot Jan Hallström

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.45 1 (12) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer