Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Karin Helmersson (c) Jan Enarsson (m) Hans Dahlström (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Johan Gunnarsson (m) ersättare för Roger Stålbrand (m) Övriga deltagande Utses att justera Cecilia Olsson, ersättare (s) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Ann-Christine Quist-Karlsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Karin Heideman, ersättare (m) Inger Rydbrink, kommunfullmäktiges ordförande Martin Herold, förbundschef, Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), 119 Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, 119 Stefan Björn, samhällsbyggnadschef, 119 Anette Arbman Nils-Erik Gustafsson Susanne Karlsson, ekonom, 122 Mats Arnér, sekreterare Sivert Hugosson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Paragrafer Mats Arnér Markus Lund, , Stig Davidson, 125 Sivert Hugosson Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Markus Lund G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\2008\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 285 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 119 Information om förslag till avfallsplan Budgetuppföljning januari-juli Delårsrapport januari-juni Rapport från nätverket Julia om en jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv. 123 Nytt idrottsplatsområde. 124 Avgiftsöversyn omsorgsverksamheten. 125 Tillsättning av tjänst som omsorgschef. 126 Inköpspolicy för Nybro kommun och dess bolag. 127 Detaljplan för Thebacken i Nybro kommun. 128 Detaljplan för Gåsen 1 samt del av Nybro 3:1 i Nybro kommun. 129 Detaljplan för kvarteret Bonaren i Nybro kommun. 130 Stadgeändring för Kommuninvest ekonomisk förening. 131 Besvarande av motion angående flera sandlådor. 132 Besvarande av motion angående försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. 133 Besvarande av motion angående Bygg bostadsrätter i Nybro!. 134 Besvarande av medborgarförslag angående fritidsgård i Örsjö. 135 AB Nybro Brunns begäran om att köpa del av fastigheten Nybro Tallen 54 i Nybro kommun. 136 Köp av fastigheten Trädgårdsmästaren Nybro Bostads AB:s begäran om försäljning av fastigheten Mårtensryd 1: Omsorgsnämndens begäran om försäljning av bostadsrätt Smålandsgatan 37 D.

3 Sammanträdesdatum 286 (forts) 139 Arbetsmiljöverkets underrättelse angående räddningstjänstens lokaler. 140 Valdistriktsindelning vid val till Europaparlamentet Sammanträdesdagar Begäran om entledigande från uppdraget som representant i Nybro Folkhälsoråd, Eva Baranyai (s). 143 Statistikrapport från omsorgsnämnden till kommunfullmäktige över gynnande beslut, som inte har verkställts inom tre månader. 144 Anmälan av ej slutbehandlade motioner. 145 Anmälan av delegationsbeslut. 146 Aktuellt från Regionförbundet. 147 Anmälningar a-l. 148 Överföring av verksamhet. 149 Ny ledamot i Kommunala Pensionärsrådet.

4 Sammanträdesdatum Dnr 08/0169 Information om förslag till avfallsplan Förbundschef Martin Herold, Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), informerade om förslag till avfallsplan Planen är skickad på remiss med begäran om svar senast den 1 oktober Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 29 september Synpunkter på förslaget förväntas i första hand vara inriktade på avfallssystemet, som beskrivs i planens del 2. Tidplanen för arbetet med framtagande och beslut om avfallsplanen är enligt följande: 1 juli-1 september Planen utställs 7 september Sista dag för remissvar 26 september Beslut i förbundsstyrelsen 10 oktober Beslut i förbundsfullmäktige 1 januari 2009 Verkställande av planen Förbundet kommer att arbeta med fem styrmedel i den kommande planperioden: - Attitydpåverkan - Uppsökande arbete är under utbildning - Information - Renhållningsordning - Taxor Den nya avfallsplanen kommer att medföra förändringar, om den fastställs, för Nybro kommuns invånare, bland annat avseende återvinningsstationerna och återvinningscentralerna. Andra förändringar, som kan komma att ske, avser taxans konstruktion, där övergång planeras från viktbaserad till volymbaserad taxa. Inriktningen är också att särskild insamling ska göras av matavfall under Tankar finns även om att utöka nuvarande försöksverksamhet med insamling av grovavfall. Martin Herold informerade vidare om att diskussioner förs med Nybro Energi AB med anledning av deras planer på byggande av förbränningsanläggning. Kommunstyrelsen beslöt

5 Sammanträdesdatum (forts) att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Kommunstyrelsen Akten

6 Sammanträdesdatum Dnr 08/0024 Budgetuppföljning januari-juli 2008 Ekonomienheten redovisade ekonomisk uppföljning för januari till och med juli 2008 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet. Riktpunkten för perioden uppgår till 58,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2007 Bokslut 2007 Intäkter ,2% 61,6% Personalkostnader ,6% 59,6% Övriga kostnader ,0% 61,6% Kapitalkostnader ,0% 57,2% 0 Bruttokostnader ,8% 60,2% Nettokostnader ,1% 59,6% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 62,1 procent, vilket är 3,8 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar nästan kronor i högre nettokostnader beräknat mot riktpunkten. Av dessa kronor utgör nästan kronor lägre intäkter mot riktpunkten. Föregående år, vid motsvarande tidpunkt, uppgick nettokostnadsförbrukningen till 59,6 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd. Respektive förvaltning ska enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen löpande redovisa ekonomiska prognoser. I bilagan redovisas löpande prognoser för de olika nämnderna och styrelsen, aktuell månad finns angiven från när prognosen är. Samtliga prognoser i denna uppföljning är inte helt aktuella då delårsrapporten är under framtagande och där samtliga nämnder ska lämna helårsprognoser. Det finns vissa indikationer på att fler negativa ekonomiska prognoser inkommer och om så är fallet krävs att nämnderna vidtar åtgärder, som ska redovisas så snart som möjligt till kommunstyrelsen. Tilläggsbudget för omsorgsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen har beaktats i denna uppföljning.

7 Sammanträdesdatum (forts) Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 95,4% 104,0% 104,3% 104,6% 108,8% 102,1% 98,6% 101,3% 103,8% Bud ökning 90,9% 106,1% 102,4% 107,7% 110,4% 104,6% 101,8% 103,3% 105,6% För överförmyndarnämnden finns inga jämförelsesiffror för 2007 då de ingick i kommunstyrelsens budget och utfall. Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna marginellt högre än riktpunkten, men positivt är att utfallet ligger lägre än föregående års vid motsvarande tidpunkt. 1 procent på helår motsvarar kronor. Likviditet Medelsaldot för maj månad 2008 uppgick till kronor. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade ekonomichefen Anette Arbman aktuell budgetuppföljning inklusive personalkostnadsförbrukning för augusti månad Kommunstyrelsen beslöt att ge de nämnder, som i sina prognoser för helåret 2008 befarar underskott, i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera underskotten och ha som inriktning att få budgeten i balans, att återredovisning från nämnder, av vilka åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas, sker till kommunstyrelsen under oktober månad 2008 samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Samtliga nämnder och styrelsen KS i oktober 2008 Akten

8 Sammanträdesdatum Dnr 08/0166 Delårsrapport januari-juni 2008 Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Enligt kommunallagen ska minst en delårsrapport behandlas i kommunfullmäktige. Från och med år 2006 beslutades att kommunen ska upprätta en delårsrapport. Detta innebär att delårsrapporten per den 30 juni 2008 också ska hanteras av kommunfullmäktige. Syftet med delårsrapporten och dess förvaltningsberättelse är framförallt att få en avstämning av det ekonomiska läget efter årets sex första månader, men också att få en prognos för resultatet för helåret Delårsrapporten ska enligt lag innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Kommunfullmäktige bör ta ställning till föreskrifter eller motsvarande för att fastställa innehåll och struktur för bland annat delårsrapporternas utformning. Förslag till föreskrifter kommer att utarbetas av kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet. Delårsrapporten för perioden januari-juni 2008 omfattar: Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys I föreliggande delårsrapport saknas sammanställd redovisning för koncernen. Det finns heller inga krav på att detta ska finnas. Kommunens bolag kommer att rapportera deras ekonomiska utfall per den 31 augusti Bolagen upprättar två delårsrapporter dels per april, dels per augusti I delårsrapporten för kommunen ingår nämndernas och styrelsens prognos för årsutfallet och vissa mål- och verksamhetskommentarer. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2008 om budgeten. Budgeterat ekonomiskt resultat uppgick då till kronor. Efter beslut om tilläggsbudget i april 2008 uppgår det budgeterade ekonomiska resultatet till kronor.

9 Sammanträdesdatum (forts) Det redovisade utfallet efter sex månader 2008 visar på ett negativt resultat om nästan kronor. Resultaträkningen redovisar efter juni månad 2008 en minskning av det egna kapitalet med kronor. Avstämning av mål Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål: 1) Kommunen ska under perioden nå ett ekonomiskt resultat per år om kronor. 2) Nuvarande långfristiga låneskuld ska amorteras med minst 5 procent per år. 3) Avsättning ska göras för kommande pensioner med ett belopp motsvarande minst kronor per år. Inom kommunens nämnder och styrelsen finns mål antagna, men de är i sin helhet inte kopplade till god ekonomisk hushållning. En process har inletts under 2008 med att arbeta igenom, aktualisera och vidareutveckla övergripande mål, som ska gälla för nämnder, styrelsen och kommunala bolag. De övergripande målen ska fungera som vägvisare för nämndernas och bolagens mål. Målen ska bland annat vara mätbara, realistiska, utvärderingsbara och finansierade. Ekonomisk prognos Historiskt har tidigare prognoser oftast varit mer negativa än vad det verkliga utfallet blev. En orsak till detta kan vara att prognoserna haft styrande effekt, det vill säga åtgärder har vidtagits för att minska de negativa avvikelserna. För år 2007 fanns det både positiva och negativa avvikelser mellan prognoser och utfall för nämnder och styrelsen. För kommunen som helhet hade vi en prognos per juni 2007 för helåret, som uppgick till kronor och det faktiska utfallet blev kronor. Det prognostiserade resultatet för år 2008 uppgår till kronor. Nämndernas prognoser uppgår totalt till kronor mot budget. Mot bakgrund av den prognos som redovisas i delårsrapporten föreslås kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta om förändrade ekonomiska ramar för 2009 och framåt. Behovet av åtgärder uppskattas i nuläget till cirka kronor.

10 Sammanträdesdatum (forts) Denna reducering föreslås fördelas på nämnder och styrelsen utifrån respektive verksamhets nettokostnad. Justeringen innebär minskade ramar enlig följande: Kommunstyrelsen Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsnämnd Kultur-fritidsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Barn- och utbildningsnämnd kr kr kr kr kr kr kr Inriktningen på nettokostnadsminskningen bör vara inom personalområdet, men viktigast är att det blir en minskad nettokostnad. Inriktningen bör även vara att reduceringsprojekten är genomförda till senast halvårsskiftet Mot bakgrund av prognosen, som visserligen är högst osäker, men pekar mot minus, kommer inte samtliga finansiella mål att nås för det enskilda året Däremot kan de komma att uppnås för perioden. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade ekonomichefen Anette Arbman dels reviderad kassaflödesanalys, dels justering i notförteckning. Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (s) föreslog att förslaget till beslut kompletteras med tillägg i andra att-satsen med att nämndernas återredovisning till kommunstyrelsen även innehåller en övergripande konsekvensanalys för besparingarnas påverkan på nämndens verksamhet. Markus Lund (s) föreslog även att chefsgruppens ansvar för fortlöpande återrapportering ska avse nämndernas arbete. Jan Enarsson (m) yrkade: då budgetens förutsättningar förändras då reducering sker med kronor yrkar man på att uppdragen i budgeten ska revideras då dessa är anpassade för en större ram. Kommunstyrelsen beslöt bifalla yrkandet. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta

11 Sammanträdesdatum (forts) att ge de nämnder, som i sina prognoser för helåret 2008 befarar underskott, i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera underskotten och ha som inriktning att få budgeten i balans, att återredovisning från nämnder, av vilka åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas, sker till kommunstyrelsen under oktober månad 2008 inkluderande en övergripande konsekvensanalys utifrån nämndens bedömning, att åtgärderna ska vara tidsatta, kostnadsberäknade och uppföljningsbara, syftet är att arbeta fram åtgärdsplan eller motsvarande, att godkänna upprättat förslag till justerade nettoramar för 2009, att ge chefsgruppen i ansvar att fortlöpande återrapportera nämndernas arbete, med start från november månad, till kommunstyrelsen vilka åtgärder som genomförts och planeras att genomföras för att uppfylla sparbetinget, att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet att arbeta fram förslag till föreskrifter för budget, årsredovisning och delårsrapport, att ge kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet i uppdrag att till kommunstyrelsens beslut om budget i november 2008 göra översyn av vilka uppdrag som kan påverkas av eventuellt beslut om sparbeting, att då budgetens förutsättningar förändras då reducering sker med kronor, ska uppdragen revideras då dessa är anpassade för en större ram samt att efter revisionens hörande överlämna detsamma till kommunfullmäktige för fastställande. Utdrag till: 2 KF

12 Sammanträdesdatum Dnr 08/0171 Rapport från nätverket Julia om en jämförelse av kommunens individoch familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv Bakgrund Nybro kommun deltar sedan hösten 2007 i ett jämförelseprojekt, som drivs med stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för kommunala analyser (RKA). Nätverket Julia är ett av cirka 20 nätverk som ingår i det 3-åriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Alvesta, Hörby, Mönsterås, Nybro, Osby, Åstorp och Östra Göinge. Mönsterås kommun, som ingår i nätverket, har valt att inte delta i detta uppdrag. Tillsammans finns det cirka invånare i dessa kommuner. Julia har i sin andra rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att ur ett medborgarperspektiv jämföra verksamheten individ- och familjeomsorg mellan kommunerna. Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller, där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur, där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. För att lyckas med detta bygger projektets arbetsmetod på kommunernas egen kraft och uppfinningsrikedom. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med detta är jämförelseprojektets ambition att man ska kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen, i förhållande till insatta medel, och kunna jämföra vad som görs i andra kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra kommuner. För att lyckas har ett par riktlinjer för det genomförda arbetet varit vägledande: - Vi ska undvika att ta fram en ny sifferskog. Ett par enkla och mer eller mindre givna mått ska ges uppmärksamhet. - Vi ska ta fram kvalitetsmått utifrån i första hand ett kommunlednings- eller medborgarperspektiv. Inte ett professionellt perspektiv.

13 Sammanträdesdatum (forts) - Fokus ska vara att hitta de goda exemplen. Dessa exempel ska lyftas fram och andra kommuner ska ges tillfälle att plocka idéer till den egna verksamheten. - Sambandet mellan kostnader/resurser och kvalitet ska belysas. Syftet är att se om det finns ett direkt samband mellan höga kostnader och hög kvalitet. - Förklaringar till skillnader överlämnas till respektive kommun att analysera. Projektgruppen har i sitt arbete hämtat statistik och uppgifter från centrala dataregister, där det visat sig möjligt. Merparten av måtten har dock fått undersökas lokalt genom att ibland göra retrospektiva studier och ibland genomföra undersökningar under gemensamma undersökningsveckor. Rapporten består av följande delar: Hushåll med försörjningsstöd Barn och ungdom - Tid från att utredning påbörjas till beslut om insats. - Uppföljning ungdom/återfall. Missbruk/vuxen - Tid från att utredning påbörjas till beslut inom. - Uppföljning av insatser. Andel överklagade beslut som ändrats av Länsrätten Synpunktshantering Nöjd klient index (NKI) Nöjd Medborgarindex (NMI) Tillgänglighet Information till allmänheten - Hemsidor. - Tryckt material.

14 Sammanträdesdatum (forts) Individ- och familjeomsorgen bedrivs/organiseras på olika sätt med utgångspunkt från kommunernas förutsättningar och politiska vägval, vilket i viss mån kommer att speglas i rapporten. Det är inte möjligt att ta fram en sann och heltäckande bild av individ- och familjeomsorgens kvalitet genom en undersökning av det här slaget. Måtten och de gjorda jämförelserna ska ses som indikationer på de skillnader som finns mellan kommunerna. Skillnaderna kan sedan ges ytterligare förklaringar. Sammanfattning Hur lång tid tar det innan jag får den hjälp jag behöver? Att tiden är en viktig kvalitetsaspekt för den enskilde är alla medvetna om och viktigt att synliggöra. Nätverket har som ett område valt att inom två vanliga typer av utredningar mäta hur lång tid det tar från brukarens första kontakt till beslut i ärendet. Resultatet visar på att utredningstiderna inom vuxen/missbruk varierar kraftigt mellan 20 och 75 dagar. Variationen inom barn- och ungdomsutredningarna ligger inom motsvarande tid, dagar. Ingen av kommunerna nyttjar de fyra månader (max 120 dagar), som socialtjänstlagen anger som en bortre gräns för en normal utredning. Som ett sätt att försöka belysa rättsäkerheten i fattade beslut har en jämförelse av antalet överklagade beslut samt antalet ändrade beslut i Länsrätten gjorts. Resultatet visar att det är ett ytterst litet antal beslut som ändrats i Länsrätten. Nöjd klientindex har undersökts av fem av kommunerna. De tre frågor som ingår i indexet är ett komplement till kommunens befintliga enkäter och resultaten ska framöver samlas i kommundatabasen för nationell jämförelse. Nätverket har även undersökt andelen hushåll, som uppbär försörjningsstöd fördelat på mer eller mindre än sex månader. I Osby och Åstorp kommuner har endast 10 procent av hushåll med försörjningsstöd under längre tid än sex månader. Både andelen och det faktiska antalet hushåll har jämförts. Nätverket har också kartlagt orsakerna till att försörjningsstöd betalas ut. En tillgänglighetsmätning har genomförts i kommunerna av ett externt företag. Resultatet visar på förbättringsmöjligheter i samtliga kommuner, framförallt vad gäller telefontillgängligheten. I Hörby kommun får man kontakt med handläggare i 83 procent av fallen jämfört med Åstorp, där man får kontakt med handläggare i 33 procent av fallen. Alla kommuner får en egen rapport, där bland annat bemötandet och svarens kvalitet kommenteras.

15 Sammanträdesdatum (forts) Informationen till en kommuns invånare är en viktig kvalitetsfråga. Kan man ta del av och finna svar på viktiga frågor? Projektgruppen har undersökt kommunernas webbsidor utifrån 17 vanliga medborgarfrågor. Resultatet visar på stora skillnader mellan kommunerna, både vad det gäller hemsidorna och olika trycksaker, som informerar om verksamheten individ- och familjeomsorg. Här finns en stor förbättringspotential för många kommuner. Ett problem som nätverket Julia delar med de flesta kommuner är att datorsystemen inte kan ta fram de uppgifter som arbetsgruppen önskar redovisa här. Manuellt arbete har lagts ner för att få fram de aktuella siffrorna. Vi tycker det är intressant, men besvärligt att statistik, som beskriver lagstyrd verksamhet, måste tas fram manuellt. Detta är en av förklaringarna till varför sådana uppgifter ofta saknas. En effekt av detta projekt blir att påverka statistikverktygens utveckling så att kommunerna får enklare att följa upp verksamheten med resultatmått. Sammanfattning från kommunens projektledare Ett mål med jämförelsenätverket är att stödja vårt arbete med att ta fram ett effektivt arbetssätt, där jämförelser av kostnader och kvalitativa resultat leder till praktiska förbättringar av verksamheten. Under våren 2008 har vi genom Julia tagit ytterligare ett steg för att uppnå dessa förbättringar i och med denna rapport. Projektgruppen visste redan, när styrgruppen beslutade att jämföra individ- och familjeomsorgen, att vi hade fått ett tufft uppdrag, eftersom det idag inte finns många officiella jämförelsetal framtaget för denna verksamhet. Det vi kan konstatera nu när rapporten är klar, är att vi har kommit en bra bit på vägen med att ta fram jämförbara nyckeltal. Nu är det upp till individ- och familjeverksamheterna och till andra nätverk att jobba vidare och utveckla det som vi påbörjat. I och med rapporten kan konstateras att Nybro jämförelsevis har en hög ambitionsnivå både inom verksamheten barn och unga och inom missbruk vuxna, som vi ska vara stolta över. Är detta en medveten ambition hos kommunens politiker och finns det en uttalad vilja att prioritera dessa verksamheter? Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade och kommenterade kommunens projektledare Susanne Karlsson rapporten. Kommunstyrelsen beslöt

16 Sammanträdesdatum (forts) att överlämna rapporten till individ- och familjenämnden för kommentarer dels utifrån ett medborgarperspektiv, dels utifrån varför så många utredningar genomförs i Nybro kommun och de förhållandevis höga kostnaderna för barn och unga, att återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 1 november 2008, att bjuda in ordföranden och förvaltningschefen för individ- och familjenämnden till återrapporteringen i kommunstyrelsen samt att ta informationen till protokollet. Utdrag till: Individ- och familjenämnden Ann-Christine Quist-Karlsson, individ- och familjenämndens ordförande Stig-Roland Fagergård, socialchef KS i november 2008 Akten

17 Sammanträdesdatum Dnr 08/0176 Nytt idrottsplatsområde I budget- och verksamhetsplan finns medel anvisade för olika idrottsanläggningar enligt följande: 2008 Utredning ishall kr 2009 Konstgräsplan kr 2009 Ishall, renovering kr 2010 Ishall, renovering kr 2010 Konstfrusen isbana kr Under de senaste åren har särskild styrgrupp funnits med inriktning att ta fram förslag på framtida lösning av alternativt renovering av nuvarande ishall eller byggande och placering av ny ishall. Utifrån de alternativ som diskuterats har representanter för näringslivet i Nybro initierat ett eventuellt bildande av ett arenabolag, som i egen regi kan tänkas uppföra ny ishall under förutsättning av att hyresavtal kan tecknas. Skiss (bilaga) har tagits fram på hur området kring Åkrahäll och Ljunghaga skulle kunna användas för anläggande av de anläggningar, som finns beslutade i kommunens budget- och verksamhetsplan. Om ny ishall uppförs bör det finnas samordningsvinster med att förlägga en konstfrusen isbana i anslutning till den nya ishallen. Kommunstyrelsen beslöt att ge chefsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med framtagande av förslag, som möjliggör nytt idrottsplatsområde till Åkrahäll/Ljunghaga samt att ge chefsgruppen i uppdrag att löpande informera kommunstyrelsen om arbetets framskridande. Utdrag till: Chefsgruppen Akten

18 Sammanträdesdatum Dnr 08/0175 Avgiftsöversyn omsorgsverksamheten Omsorgsnämnden beslöt den 10 juni 2008, 37, om avgiftsöversyn. Förslaget behandlar förändringar av olika avgifter, hyror och kostnad för mat. Punktvis kan förslaget sammanfattas enligt följande: (I bilaga redovisas omsorgsnämndens arbetsmaterial) Hyror Hyrorna vid Fröjdekulla fastställs med ledning av upprättad överenskommelse med Hyresgästföreningen för att sedan bli föremål för årlig justering med ledning av de förhandlingar som förs mellan Nybro Bostads AB och Hyresgästföreningen. Ett slutligt ställningstagande av hyresnivån vid Kvarnbacken ska anstå till dess att slutlig ställning tagits till Kvarnbackens framtida användning. Hyresnivån vid Kvarnbacken hålls under denna tid oförändrad vid dagens nivå. Alla hyror ska betalas i förskott före sista dagen i månaden före hyresmånaden. Att utreda och lägga förslag till riktlinjer och hyresnivåer för uthyrning av Omsorgsnämndens lokaler vid annat sammanhang. Hemsjukvård och hembesök enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL Hemsjukvård och hemrehabilitering jämställs med hjälp i hemmet och avgift uttas enligt maxtaxan. Avgift för hembesök, utförda av arbetsterapeut, distriktssköterska/ sjuksköterska och sjukgymnast samt för utprovning av hjälpmedel, uttas med 5 procent av maxtaxebeloppet per besök. För 2008 utgör detta belopp 82 kronor per besök eller totalt 820 kronor per tolvmånadersperiod. Avgift kan endast uttas för ett besök per dygn. Avgift för återhämtning av hjälpmedel då behovet upphört uttas med 300 kronor per tillfälle. Sker återlämning av hjälpmedel, när behov upphört av enskild direkt till hjälpmedelsförråd, uttas ingen avgift.

19 Sammanträdesdatum (forts) Avgift för uthämtning av hjälpmedel, som inte tidigare varit föremål för utprovning, uttas med avgift motsvarande hembesöks- och utprovningsavgiften, det vill säga enligt förslaget 82 kronor per tillfälle. Avgift för bostadsanpassningsintyg uttas med 200 kronor per intyg. Att utreda och lägga förslag till riktlinjer och avgifter för förvaltningens hjälpmedelsverksamhet, utöver vad som beskrivs ovan, ifråga om återhämtning och uthämtning av hjälpmedel. Avgiftsfrihet råder för: - Barn och ungdomar under 19 år. - Uppsökande verksamhet, exempelvis 1. HSL-personal, som medföljer biståndshandläggare vid hembesök för bedömning/utredning. 2. Om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personalkategorier. 3. Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre. 4. Behandling enlig smittskyddslagen. Särskilda avgifter Särskild städtaxa/avgift avskaffas. I stället uttas avgift enligt maxtaxa. Som högsta avgift gäller kommunens självkostnadspris. Det innebär en avgift på 237 kronor per timme för Avgift för inköp av Samhall uttas enligt maxtaxa. Som högsta avgift gäller kommunens självkostnadspris. Det innebär en avgift på 140 kronor per gång för Omsorgsnämnden tillhandahåller inte längre spisvakter, varför denna avgift avskaffas. Avgift för trygghetslarm uttas med belopp per månad motsvarande den kommunala självkostnaden för en timma. Det innebär en avgift på 237 kronor per timme för Avgiften ingår i maxtaxan. Ersättning för lägervistelse LSS (barn och ungdomar) uttas med 200 kronor per dygn. Avgiften justeras årligen utifrån konsumentprisindex förändring.

20 Sammanträdesdatum (forts) Ersättning för elevhemsvistelse uttas med belopp motsvarande Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel per månad. Vid beräkningen tas hänsyn till i vilken utsträckning den enskilde vid elevhemmet serveras alla mål i veckan eller serveras vissa mål i skolan. Avdrag görs även för de dagar den enskilde vistas i föräldrahemmet. För 2008 skulle detta innebära att avgiften för en 16-åring uppgår till kronor per månad före eventuellt avdrag för dagar då den enskilde vistas i föräldrahemmet. Avgift uttas aldrig i något sammanhang med mer än vad som motsvarar den kommunala självkostnaden. I Nybro kommun räknas som självkostnad den timersättning staten erbjuder som ersättning för personlig assistans, vilket för 2008 är 237 kronor per timma. Garantibelopp Det generella garantibeloppet för särskilt boende tas bort. Alternativ 1 Möjlighet till individuell prövning av den totala ekonomiska situationen införs, som innebär att garantibelopp enligt ovan beräknas, men med hänsyn tagen till eventuell förmögenhet överstigande 2 basbelopp. Om den enskilde saknar förutsättningar att få tillräckliga medel kvar kan reducering göras på såväl hyra, som kostavgift i särskilt boende och på kostavgift i eget boende. Alternativ 2 Möjlighet till individuell prövning av den totala ekonomiska situationen införs oavsett boendeform och prövas inom ramen för rätt till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Prövning sker utav Individ- och familjenämnden. Kostavgifter Måltidspriset indelas fortsättningsvis i tre kategorier, nämligen: - Abonnemangspriser

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Revisorernas årsöversikt 2004

Revisorernas årsöversikt 2004 REVISORERNA April 2005 Bilaga till Kommunstyrelsens revisionsberättelse, dnr 310/30-05 En sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet www.revision.stockholm.se 2005-04-11 1(22) Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer