Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa"

Transkript

1 Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa

2 Manual för Framstegen Projektledare Camilla Emmoth Projekthandledare Lotta Juhlin Utvärderare av projektet Inger Jansson Arbetsmarknadshandläggare Mozhgan Mirmohammadi Enhetschef Mona Jonson Grafisk formgivning Pontus Johnsen och Anki Kallenberg SPIRA Frölundagatan 39, Mölndal Telefon Utgiven av Mölndals stad i samarbete med Europeiska socialfonden. Tryck Arkitektkopia AB

3 3

4 Innehåll Förord 6 Att börja i Framstegen 9 Praktiska förutsättningar för kursen 10 Ansökan till Framstegen 12 Kursinformation 14 Intervjufrågor 15 Individuella samtal med Målformulering 17 Målformulerade samtal 18 MI-metodik som samtalsstöd 19 SMART 20 Självskattning och skattningsinstrument 24 Formulär för Målformulering 26 Grupprocessen 28 Erfarenheter av grupprocesser i Framstegen 29 Slalombacken 32 Såret 34 Överenskommelse om samspelet i gruppen 36 Kontinuerliga utvärderingar 37 Blädderblocket 39 Struktur och rutiner 40 Schema 41 Almanacka 42 Att forma struktur och rutiner i vardagen 44 4

5 Förhållningssätt i handledarrollen 47 Den röda tråden i kursen 48 Empowerment 50 Snällsträng 52 Annorlunda lösningar 53 Utmana 54 Ställtid för handledaren 56 Aktiviteter i kursen 57 Motion 58 Hälsokunskap 61 Arbetsgrupp i kök 62 Arbetsmarknadskunskap 63 Arbetsmarkandshandläggare i Framstegen 64 Bilagor 68 Ämnesområden i Framstegen 69 Målformuleringsformulär 70 Veckoplanering för Instruktionsboken till livet 71 Frågor och svar till Instruktionsboken till livet 72 Litteraturlista 98 5

6 Förord Denna manual har utarbetats inom SPIRA, en verksamhet i Mölndals stad, som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Syftet med verksamheten är att bryta social isolering och erbjuda meningsfulla aktiviteter samt att närma sig arbetsmarknaden för den som önskar och kan. Genom medel från Europeiska socialfonden har vi haft möjlighet att utveckla arbetssättet inom daglig sysselsättning och utarbetat en kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp. Det bildades en referensgrupp i förprojekteringsfasen med deltagare från verksamheten som gav en bild av hur de tyckte att deras hälsa skulle kunna bli bättre både fysiskt och psykiskt för att därmed öka möjligheten till att närma sig arbetsmarknaden. I utarbetandet av kursen har vi inspirerats av bland annat Idraetshuset i Köpenhamn. Kursen har utvärderats och omarbetats efter varje grupp som deltagit i Framstegen. Framstegen består av en handledarmanual som kan användas för verksamheter med mål att stärka människor för att återgå till arbete/studier eller ett meningsfullt liv med en förbättrad självbild och självkänsla. Framstegen är en 16-veckors kurs med inslag av friskvård, empowerment, självreflektion och arbets-/studieförberedande aktiviteter. Det övergripande syftet med kursen är fastställt men det konkreta innehållet arbetas fram tillsammans med gruppdeltagarna. Framstegen kan beskrivas som en mobilisering för att ta tag i sin situation och få möjlighet till förändring. I denna kurs höjs kraven och fokus är främst på att individen utvecklar och lär känna sin förmåga. I kurskonceptet finns även en strävan att använda sig av befintliga resurser i samhället med syftet att öka integrering och minska stigmatisering. 6

7 Vår förhoppning är att detta material skall bidra till att inspirera andra att utveckla möjligheterna för personer med psykisk ohälsa till att få en bättre hälsa och självbild. Vi tror att hela eller delar av kurskonceptet går att använda inom fler områden än daglig sysselsättning som exempelvis på behandlingshem och i skolvärlden. Det vore ett framsteg om fler har glädje av kursen. Jag vill tacka alla, såväl kollegor som deltagare i SPIRA som varit behjälpliga i arbetet med manualen. Det hade inte varit möjligt utan gemensamma ansträngningar. Min kollega aktiveringspedagog Lotta Juhlin, vill jag namnge då vi tillsammans arbetade de första två åren med att utforma metoder och arbetssätt i Framstegen. Mölndal i maj 2013 Camilla Emmoth Projektledare/leg. arbetsterapeut SPIRA 7

8 8

9 Att börja i Framstegen I detta avsnitt beskriver vi praktiska förutsättningar för att genomföra en Framstegenkurs. Vidare beskriver vi hur processen att påbörja en Framstegenkurs går till. Intresserade deltagare får information om kursens innehåll. Därefter blir de kallade till en intervju. Inför intervjun har deltagaren besvarat ett formulär med frågor. Syftet med frågorna är att ge individen möjlighet att fundera över sina förväntningar på kursen och varför man vill delta. Vår erfarenhet är att genom detta förfaringssätt får deltagarna möjlighet att mentalt förbereda sig till att starta i kursen. 9

10 Praktiska förutsättningar för Framstegen Lokaler: Framstegen har bedrivits i en kommunal verksamhet med tillgång till konferensrum och matsal som serverar frukost, lunch och eftermiddagskaffe. Konferensrummet har två whiteboardtavlor, ett blädderblock och en dator. Personal: Kursen har drivits med två handledare. Vi rekommenderar att personalen har en rehabiliteringsutbildning samt är inriktade på förändringsarbete. Att vara utbildad i samtalsmetodik är en fördel. Vi har goda erfarenheter av yrkesgrupperna arbetsterapeuter och aktiveringspedagoger. En arbetsmarknadshandläggare(amh) som arbetar utifrån modellen IPS (Individual Placement and Support), har medverkat i kursen och fungerar som stöd ut i arbetslivet efter kursen och är anställd i projektet. Efter kursen ger AMH ett långsiktigt stöd. Övrig personal: Inhyrda kursledare från Folkuniversitetet (kost tre gånger och ekonomi tre gånger). Introduktion på Friskis&Svettis (träning/hälsa/kost två timmar). Handledare för kursmoment i att skriva meritförteckning, personligt brev med mera där vi samarbetar med Social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Kostnader All träning, material som almanacka och litteratur, samt föreläsningar har varit kostnadsfritt för deltagarna. Lunch och fika har inte bekostats av projektet. Resan med mat och övernattning har varit kostnadsfri. (Se Grupprocessen vecka åtta). 10

11 Tillgänglighet Träningen bör vara lättillgänglig, i närområdet och till en rimlig kostnad för verksamheten. Vi har använt kommunens motionsanläggningar där det funnits bra upphandlade avtal. Vi förhandlade fram ett pris per deltagare och träningstillfälle på Friskis&Svettis som fakturerades för hela gruppen vid varje kursavslut. Alla blev medlemmar men utnyttjade Friskis&Svettis olika mycket. 11

12 Ansökan till Framstegen Innan man börjar i Framstegen får man besvara fyra skriftliga intervjufrågor och göra en ansökan till kursen. Därefter blir man kallad till en intervju. Syftet med intervjufrågorna är att ge möjlighet att fundera över sina förväntningar på kursen, varför man vill delta och att man ska kunna vara förberedd inför intervjun. Sökande deltagare blir bättre förberedda på den process som kursen innebär och har genom detta förfarande kunnat diskutera och ventilera sina frågor. Vi klargör även att närvaro och drogfrihet är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursen. Hur deltagaren kommer på intervju Kursinformation, intervjufrågor, sekretessmedgivande och bakgrundsinformation skickas (se bilagor) till den sökande deltagaren före intervjun. Om deltagaren uteblir till intervjun ringer handledaren direkt eller åker hem till deltagaren i speciella fall. Handledarna skall ha förståelse för att intervjun ofta skapar stress och även att glömska är en del av målgruppens problematik. Vid behov kan deltagaren välja tid och plats för intervjun. Man kan också välja att ha med sig en stödperson. Genomförande Intervjun tar cirka en timme. Helst ser vi att deltagaren kommer själv då vi ser det som ett steg i sig mot en förändring av sin situation. De skriftligt besvarade intervjufrågorna är med och är motorn i intervjun. Utgångsläget i intervjun är informationsbladet och beskrivningen av vad kursen innehåller. Frågorna inriktar sig på syfte, förväntningar och mål med kursen. Intervjun väver ihop behov och förväntningar hos deltagaren med kursens syfte. Oftast känner deltagaren och personal om det utifrån denna intervju är rätt att gå Framstegen. Våra erfarenheter är att man gemensamt kan komma fram till att avvakta om det inte känts bra och man kan därigenom undvika upplevelser av att känna sig misslyckad. Personalen avslutar med att berätta en del om sig själva och vilken roll de har i kursen. Det är viktigt med en lugn och avspänd atmosfär fri från prestationskrav, att det är okej att vara den man är. 12

13 Att börja eller ej Alla deltagare kontaktas samtidigt före kursstart per telefon eller mejl. Information ges samtidigt för att alla skall känna sig inkluderade och rättvist behandlade. Vi eftersträvar heterogenitet i grupperna för att skapa en så dynamisk process som möjligt, med olika ålder, kön, etnicitet och diagnoser. 13

14 Kursinformation i Framstegen Detta är ett förslag på information som beskriver kursen och som kan användas som mall för en egen beskrivning av den kurs man skall hålla. Framstegen är en 16 veckors kurs som innehåller ämnen som utvecklar och stärker deltagaren i att få en bättre hälsa och förändrad livsstil. Kunskap om hur man fungerar med kost, motion och ökad självmedvetenhet skall ge styrka till att närma sig arbetsmarknaden eller studier. Nästkommande kurs startar xx xx xx. Kursen kommer bland annat att innehålla; Motion exempelvis Friskis&Svettis, yoga, promenader, innebandy, simning. Kurs i hur man skriver meritförteckning, personligt brev och söker arbete. Kostkurs och ekonomikurs. Kontakt med arbetsmarknadshandläggare med möjlighet till långvarigt stöd. Målinriktade samtal. Empowerment; att känna sig delaktig och ta sitt eget ansvar med hjälp av gruppdiskussioner, kursmateriel och dylikt. Gruppen av deltagare kommer att vara blandad med kortare och längre tid av psykisk ohälsa, gärna jämn könsfördelning och en viss åldersspridning för att få dynamik i grupprocessen. Man behöver vara motiverad till att förändra och se att det mynnar ut i en annan livsstil. Varje kurs kan ta emot tolv personer. Kurstiden är 20 timmar/vecka, 4 timmar/dag varav 10 timmar är motion, antingen individuellt eller i grupp. Vi arbetar med den demokratiska processen och fattar beslut gemensamt och tar ansvar för detta självständigt. Tanken är att man skall få en känsla för vad kontinuitet kan göra för välbefinnandet med rutiner för kost, motion och sömnvanor. Att steg för steg stötta varandra att våga mer Det finns även möjlighet att göra studiebesök. Kontaktuppgifter till handledare i kursen. 14

15 Intervjufrågor Vid intervjun som föregår antagningen till kursen använder vi nedanstående frågor. De skriftliga frågorna med deltagarnas svar sparas och återkopplas till under kursens gång. I den rödmarkerade texten beskrivs vad vi kan använda svaren till i vårt arbete och vårt bemötande som handledare. De skriftliga svaren förtydligar individens syfte med kursen både för sig själv och för handledarna. Svaren på frågorna kan även användas i det målformulerade samtalet och för att stärka motivationen. 1. Varför vill du gå Framstegenkursen? Har du några förväntningar på vad kursen skulle kunna ge dig och i så fall vilka? Att beskriva möjlighet till förändring ger en känsla av hopp. Det blir tydligt för den som söker och för handledarna vilket behovet är. Det utvecklar och ökar motivationen att sätta ord på vad man vill förändra. Det är en del i processen att se sig själv utifrån, vad man vill och varför. Förändringsprocessen stimuleras genom att läsatänka-skriva och senare läsa om det man skrivit och prata om det på intervjun. Att upprepa är förändringsskapande. 2. Vad är friskvård för dig och vad tycker du om att göra? Svaret återkopplas mot den bakgrundsinformation man fått om Framstegen. Har den sökande tänkt igenom om det är realistiskt med den tid kursen tar och de motionsaktiviteter som erbjuds? Detta kan man återkomma till under kursen vid behov om motivationen sviktar. Det blir ett hjälpmedel mot målet. Det är viktigt att den sökande är medveten om att allt inte kan tillgodoses utan att det finns möjligheter och ramar som styr innehållet i kursen. Det skall vara realistiskt att genomföra. 15

16 3. Är det något du vill tillägga? Handledarna rekommenderar att man behåller en etablerad samtalskontakt vid sidan av kursen. Det kan vara i vården eller dylikt. Verksamheten eller kursen har inte någon möjlighet att erbjuda terapeutiska samtal. 4. Hur vill du bli kontaktad? SMS, telefon eller mejl Det är en självklarhet att höra av sig om man blir sjuk, får förhinder eller blir sen. Det är en signal om att självklara saker som hör arbetslivet till även gäller här. Om deltagaren inte hör av sig hör vi av oss. Frågan som ställs blir en slags överenskommelse om hur handledarna kan agera om någon uteblir. Syftet med frågorna är att du är förberedd till första mötet som vi kommit överens om per telefon. Frågorna och dina svar tar du med skriftligen, de kommer att sparas och omfattas av sekretess. Mötet kommer att vara cirka 45 minuter. Välkommen! Namn på handledare Telefonnummer Mejladress För att tillgodoräkna sig ett intyg för kursen behövs en närvaro på minst 50 % samt att man är fri från missbruk/droger och inte befinner sig i akut sjukdomsfas. Datum Underskrift 16

17 Individuella samtal med Målformulering Under kursen genomförs återkommande individuella målformulerade samtal som är inspirerade av samtalsmetodiken MI (Motiverande Intervju). Till stöd för det målformulerade samtalet har vi utarbetat ett formulär som används under de individuella samtalen. Vi använder även självskattningsinstrumenten DOA (Dialog om Arbetsförmåga) och Min Mening. Dessa instrument stödjer deltagaren i att utforska sina förmågor och vad man vill förändra. Vi använder modellen SMART (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt) som ett sätt att fokusera på förändringsmål. 17

18 Målformulerade Samtal Formuläret Målformulering som finns som bilaga används för att sätta upp mål och hur man kan nå dem. Det är en mångfacetterad mening med att använda den. 1. Den ger struktur och något att hålla sig till. 2. Det blir lika, alla ges möjlighet att formulera mål och får samma frågor. 3. Vi använder ordet målformulerade samtal för att undvika ett terapeutiskt samtal. Det blir lättare att hålla sig till ämnet och inte gå in på områden som inte har med målet att göra. 4. Den talar om vad man vill, hur förändringsarbetet skall ske och varför man vill det samt när det skall vara uppnått. Samtalet skall inte vara av en terapeutisk karaktär. Vi har blivit inspirerade av MImetoden för att komma fram till vad deltagaren själv vill förändra. Målet skall inte vara för stort. Till en början räcker det att lyckas kortsiktigt sen kan man ha ett mera långsiktigt mål. Samtalet styrs av målet och fokuserar på förändring och utveckling som bekräftar att man följer sitt mål och det man lyckats uppnå. 18

19 MI-metodik som samtalsstöd Samtalsmetodiken har växt fram successivt från starten hösten Från början hade vi ingen förutbestämd struktur utan gick på vad deltagaren ville tala om; trivsel, problem i kursen och deltagarens privatliv. Det kunde bli rörigt och en tendens till att prata mycket om det som varit och inte fungerade. Vi arbetade fram målinriktade samtal med frågor att utgå ifrån. Vår avsikt var att göra samtalen mera strukturerade och följa kursens fokus på förändringsarbete och mål att närma sig arbete eller studier. Vi ville inte hamna i en samtalssituation som kändes behandlingsinriktad. Vi började med målinriktade samtal utifrån en mall vi skapat själva. Den har omarbetats flera gånger. Vi fick erbjudande om att gå en kurs i MI som ytterligare har stärkt det målformulerade samtalet. Det är självklart en träning att använda MI och resultatet har varit positivt. MI-andan kännetecknas av att samarbeta, att utforska och av deltagarens autonomi. Handledaren hjälper till med förändringsarbete genom samtal och genom att utforska vad deltagaren vill och själv tror fungerar för att nå det hen vill. Handledarens professionella kunskap hanteras med varsamhet då det är autonomi som är viktigt. Man undviker att ge råd utan tillstånd eller att övertala till rätt beslut utifrån handledarens perspektiv. Vi rekommenderar att man utbildar sig för att kunna inspireras och använda metoden. Lyssna efter förändringsprat! (det vill säga de små, nästan ohörbara antydningarna om en förändring). Citat från deltagare i Framstegen: Jag orkar inte träna fast jag har vetskap om att jag kommer att må bättre när jag tränar. Det ska jag börja med igen. 19

20 SMART = specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsbestämt SMART är en modell för målformulering. Enligt denna modell ska målen vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda. Specifikt innebär att målet bör beskriva vem, vad, när, hur och varför. I specificeringen av målet bör man använda aktiva ord som innebär en riktning, till exempel att öka eller minska något. Mätbart innebär att det är tydligt hur man bedömer om målet är uppfyllt. Accepterat innebär att målet är förankrat hos den som genomför målet. Realistiskt mål, om det bedöms möjligt att nå med de resurser som finns tillgängliga. Tidssatt mål minskar risken att det rinner ut i sanden. Det blir en uppföljning. Ett mål är en förändring som har sin upprinnelse i något behov. Att bli klar över vad detta behov är och varför man vill uppnå sitt mål är viktigt att klargöra för sig själv då det ger ökad förståelse för varför man vill genomgå en förändring. Mål som inte nås upplevs frustrerande och kan vara kostsamma och tidskrävande. Att målen inte nås kan antingen bero på att omgivningen förändrats eller att målen var felkonstruerade. Genom att sätta upp mål enligt SMART modellen underlättas prioriteringar och man har lättare för att fokusera på det man har behov av att förändra. En variant av SMART modellen är SMARTA modellen med tillägget Aktuell. Aktuellt innebär att målet är aktuellt just nu. Vissa mål kan vara mer eller mindre aktuella för oss beroende på vilken situation vi befinner oss i. Att använda SMART är ett sätt att tänka som egentligen är vedertaget för oss alla. Men när vi vill förändra en vana eller utveckla en ambition eller en dröm behöver vi bli fokuserade. SMART är ett sätt som vi tycker fungerar bra. Vi får en struktur som ger deltagaren ratten i sitt liv och en struktur på att följa upp det. SMART är idag en vedertagen modell i samhället. Den finns hos Friskis&Svettis och hos Viktväktarna. Mål är till för att nås och då behöver man stöd för det. 20

21 SMART applicerat på Framstegen kursen S (specifikt)= schemat M (mätbart)= 20 timmar med olika aktiviteter A (accepterat)= motivation till kursen, uttalad vilja R (realistiskt)= det är möjligt att genomföra T (tidssatt)= fem dagar SMART kan sedan appliceras på andra mål som man vill uppnå, till exempel: S= att komma i tid M= tre gånger i veckan A= det är praktiskt att komma i tid, det inger förtroende och man är uppdaterad R = man tror det är möjligt, man berättar för sin omgivning T= detta skall gå att genomföra inom en månad Vilka strategier behöver man då ha för att genomföra detta mål? Gå och lägga sig i tid Ställa mobilen på väckning, eventuellt placera den långt ifrån sängen, överväga att använda två väckarklockor Förbereda kläder kvällen innan Inte göra annat på morgonen Tänka positivt, det här klarar jag för att jag vill det själv Utifrån Framstegens schema planerar man i almanackan. Sen markerar man i almanackans helårskalender, när man har utfört det man planerat, ett registreringsschema. Varje vecka följer vi upp hur det gick att genomföra planeringen. Om det varit svårt att klara tittar vi på orsaken. Man kan alltid förändra. Vi rekommenderar att man inte sätter för höga mål. Vi uppmuntrar till att ta små steg. 21

22 Citat från deltagare i Framstegen: Måste vila varje dag efter jobbet för att orka med fritid och jag tänker på att jag inte ska gnälla så mycket. Tänker mycket mer positivt om mig själv nu. Gör mer roliga aktiviteter fastän jag får ångest när jag ska göra nåt. Tänker mer: vad kan hända?- det får jag ta då! Andra kan då kan jag med! Balans 22

23 23

24 Självskattnings- och skattningsinstrument Självskattninginstrument används i Framstegen för att ge möjlighet till ökad självkännedom. Genom självskattning ges också möjlighet att se sig själv utifrån. Ett utifrånperspektiv ger möjlighet att gå från att vara något till att ha något. Man är inte okoncentrerad utan man har koncentrationssvårigheter. Något man har är lättare att hantera och hitta coping-strategier för än något man är. Att använda ett instrument gör det möjligt att mäta förändringar men också att möta individuella behov. Det blir en struktur och man täcker in alla funktionsområden. Det här klarar jag och det här behöver jag stöd i. I Framstegskursen används två instrument; DOA och Min mening. DOA = dialog om arbetsförmåga DOA är ett självskattningsinstrument som är framtaget för arbetsterapeuter och kan beställas från FSA, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. DOA fokuserar på vanor och roller, fysisk förmåga, organisations- och problemlösningsförmåga samt förmåga till samspel och kommunikation. Deltagaren skattar sin förmåga och parallellt görs skattning av handledare utifrån en manual. Vid dialog om skattningarna får individen feedback på hur man fungerar och samtidigt har man möjlighet att uttrycka hur man upplever sin förmåga. Alla deltagare fyller i en DOA i början av kursen. DOA:n fungerar som ett arbetsmaterial i kursen för att få idéer om vilka individuella mål deltagaren vill arbeta med, vilka förmågor som man är nöjd med och vad man vill träna på. I slutet eller mitten av kursen gör man en ny skattning och därefter en sammanfattning kring vad man gjort och en bekräftelse på det man genomfört. När självskattningen sammanfattas har aktiviteter i köket varit till stor nytta med den arbetssituation som finns där. I denna situation får man känna på samarbete och kompromisser och man blir utsatt för stress. Förmåga att ta initiativ och att vara flexibel testas, till exempel att tänka om och göra något annat när någon är sjuk. 24

25 DOA har betydelse för motivationen. Det är i samarbetet med oss som deltagaren ser sina resurser och blir stärkt att bekräftas och vara delaktig ger i sin tur en ökad självkännedom. Att använda DOA kräver övning och eftertanke men det ger resultat. Citat från deltagare i Framstegen: Det har varit jättebra, att få koll på läget och att i framtiden se förändringar. Roligt att se vad man har gjort och vad man kunde i Framstegen, roligt att läsa om sig själv, vad man är bra på, kunde gott varit lite mer ris, det var inte som jag tänkt mig, andra bedömningar har varit mer medicinska. Min Mening Min Mening är ett självskattningsformulär som även det kan beställas från FSA. Min Mening är uppdelat i två delar och är utformat för att ge möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning om sin aktivitetsförmåga och miljöns inflytande på de dagliga aktiviteterna. Den första delen innehåller en serie påståenden om den egna aktivitetsförmågan för vilka man anger om det är något som man har problem med, som man klarar eller gör bra. Därefter värderas, utifrån samma påståenden, hur viktigt varje aktivitetsområde är. Den andra delen innehåller en serie påståenden om den egna miljön och man gör på samma sätt med dessa påståenden. När man bedömt sitt aktivitetsbeteende och sin miljö går man igenom påståendena igen för att prioritera vad man vill förändra. Slutligen görs en prioritering som kan sättas upp som mål. I det målinriktade samtalet används Min Mening för att samtala om de olika förändringar man vill göra och hur deltagaren har prioriterat dessa. Det sker ett resonemang om vilket mål man vill börja med, hur man vill starta samt när man skall börja. Målformulering och Min Mening är två verktyg som går hand i hand och det är förhållandevis enkelt att komma fram till ett planeringsslut. DOA är ett mer analyserande verktyg och kompletterar Min mening. När deltagaren är osäker eller rådvill är Min Mening ett bra stöd för att få tankar om vad som är viktigt för hen. 25

26 Formulär för Målformulering Använd DOA, SMART, MI och Min Mening som stöd till Målformuleringen. Formulera ett mål mot något du vill lyckas med. (Till exempel att passa tider, att äta frukost. EJ för stort mål) Deltagaren sätter sitt mål, utgå ifrån SMART. Man kan skriva ner detta på ett separat papper synligt för båda, vilket kan ge en givande dialog och diskussion som gör att processen startar och bearbetning mot en förändring startas. Idéer och tankar får flöda fritt. Hur skall jag göra?! Vad vill jag? Här kan man använda MI:s DARN =Desire-önskan, Ability- förmåga, Reason- orsak och Need- behov. Varför väljer du detta? Vad vinner du på det? När man förtydligar målet blir det motivationshöjande. Skatta mellan 1 och 10 hur nära du är att nå ditt mål. 1 är långt ifrån och 10 innebär att du har nått ditt mål Förändringsberedskap (hur förberedd är du) Att skatta visar på vilken förändringsberedskap som finns. Det medvetandegör och man får tänka till. Att deltagaren utvecklar sitt resonemang om hur motiverad deltagaren är. Vilka skillnader det kan vara mellan siffror, varför satte du 7 och inte 6. Diskutera skillnader för målet ur positiv och negativ synvinkel. 26

27 Vilka steg vill/behöver du ta mot ditt mål? Utforskande MI-fråga. Det är en fråga som utforskar viljan och signalerar att man måste ta initiativ. Frågan är konkret, den bekräftar och strukturerar. Vilka steg har du redan tagit mot ditt mål? SMART och bekräftande MI fråga. Frågan visar på vad deltagaren kan och visar på skillnader från frågan innan. Man kan redan en del för att nå målet, alltså är man redan på gång, vilket är stärkande för självförtroendet och självkänslan. Vad är du bra på som gör att du kommer nå ditt mål? Frågan ställs för att flytta fokus från det man inte kan till att se det man faktiskt kan. Få igång förändringsprat. Se resurser, utforska, använda DOA. Behöver du stöd för att nå ditt mål? Av vem? Använd stöd! Det är okej att få stöd, jämför gärna med fysiska hjälpmedel som rullstol, glasögon och kryckor för brutna ben. Vilka personer finns och vilka behövs eller vad behövs. När skall du ha nått ditt mål och när skall du göra en uppföljning? Enligt T i SMART= tidsatt 27

28 Grupprocessen Vi ser grupprocessen som en viktig och central komponent i deltagarnas utveckling. Våra erfarenheter är att grupprocessen både följer ett visst mönster men också kan se olika ut i olika grupper. Att få möjlighet att vara i ett sammanhang och både få stöd från gruppen men också konfronteras med andras behov och åsikter innebär en dynamik mellan de egna behoven och gruppens önskemål. I ett tidigt skede i kursen tar vi upp och diskuterar fram samspelsregler för att skapa en trygg och tillitsfull atmosfär. Vi dokumenterar gemensamt och dagligen vad som sker i gruppen på ett blädderblock som är tydligt placerat i kurslokalen. Detta ger en tydlighet om vad som sker och som man kan återkomma till. Regelbundet görs utvärderingar där vi har möjlighet att diskutera och reflektera gemensamt. 28

29 Erfarenheter av grupprocesser i Framstegen Inom daglig sysselsättning arbetar man främst med aktiviteter som är öppna för de som har behov av dem. Aktiviteterna försiggår utan några tidsramar och deltagare kommer och går. Att arbeta med grupper i tidsbegränsade kurser var därmed något nytt för oss. Våra erfarenheter från de genomförda kurserna är att grupperna följer ett visst mönster. Vår ambition i sammansättningen av de olika grupperna har varit att det skall vara så olikt som möjligt. Män och kvinnor, olika etnicitet, olika åldrar och olika erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi har haft en bild av familjen när gruppsammansättningen skett. Ålder, kön och erfarenheter påverkar dynamiken på ett positivt sätt. Den äldre mannen och kvinnan kan på ett schysst sätt stötta den yngre mannen eller kvinnan med sin livserfarenhet och kunskap samt att de yngre ger av sin energi och nyfikenhet. Det stimulerar gruppens energi. Motivationen är givetvis en viktig faktor att ta med i bedömningen när en grupp skall sättas ihop samt att man är intresserad av motion. Första och andra veckan kommer man och är glad att man är med och på gång, samtidigt som man uttrycker att det är en omvälvande upplevelse. Alla gör sitt bästa och närvaron är god, alla kommer i tid och berättar ofta om en stor trötthet. Man sover hela kvällen och natten efter kursen och orkar inte något annat. Efter de två första veckorna börjar infektioner och uthållighet påverka närvaron. Det yttrar sig i att vissa aktiviteter väljs bort och en tendens att närvaron sjunker. Det är bra att göra deltagarna uppmärksamma på detta i de målformulerade samtalen för att se om något kan förändras så att man kan klara schemat. Några är uthålligare och har motståndskraft mot infektioner och har lättare för att klara den nya situation som kursen innebär. Man börjar lära känna varandra och stämningen blir något mer avspänd och grupperingar börjar synas. Det är viktigt att ha koll på att inte någon hamnar utanför och efter i arbetet. 29

30 Tredje och fjärde veckan; det börjar bli tungt och uthålligheten tryter. Nu gäller det att hålla ut och inte ge med sig som handledare. Det är deltagarens mål som gäller. Det är lätt att falla för bedjande blickar och suckar över sin otillräcklighet. Men tror du som handledare att det går så stå på dig. Stötta deltagaren igenom det som är jobbigt och gläds tillsammans när hen lyckats. Det går inte att plocka godbitarna i godispåsen som man gör på lördagen. Det är målet som är godis, belöningen, att klara det man ville. Det får inte bli olika undantag för deltagare då det blir splittrat för gruppen. Värna om att gruppen håller sig till kursens schema och upplägg utan för många individuella kompromisser. Från vecka fem och fram till vecka elva brukar det rulla på och orken att närvara har hunnit ikapp. Som regel mår man bra med en känsla av att det är meningsfullt. Det är skönt med kontinuitet. Det är skönt att skilja på vardag och helg, den rytm som samhället bygger på. Gruppen är en del i denna kontinuitet och man stöttar varandra att komma och börjar kommunicera med varandra via sms och facebook. Deltagarna märker att svårigheterna kan se olika ut. De peppar varandra och det jobbiga kan vändas till något positivt. I vecka åtta har gruppen gjort en kostnadsfri resa med övernattning. Det har varit både positivt och arbetsamt för grupp och individ. Det är en kostnadsfråga men har man möjlighet så rekommenderar vi att göra något som utmanar och som samtidigt svetsar samman gruppen. Det är den värsta KBT som jag varit med om uttryckte en deltagare. Ett fåtal har avstått. Handledarna har bestämt vilka som skall dela rum för att undvika utanförskap hos någon i gruppen. Alla har visat förståelse för detta. 30

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten Genomförandeplan Mål och mening - rapporten 1 Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson FoU-Södertörns Skriftserie nr 82/10 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson Innehållsförteckning Metoder och arbetssätt... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer