3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen."

Transkript

1 Protokoll fört vid Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm den maj Mötets inledning Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm hälsade fullmäktige och inbjudna gäster välkomna. Eva Nilsson Bågenholm höll inledningsanförande. Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm presenterade förbundets nytillträdda VD Catarina Andersson Forsman, som tillträtt befattningen den 1 februari Särskilt inbjuden talare var statsrådet, vård- och äldreomsorgsminister, Ylva Johansson. Efter anförandet av Ylva Johansson hölls frågestund, ledd av förbundets informationschef Elisabeth Frostell. Talet av Ylva Johansson samt efterföljande frågestund avhölls efter lunchuppehållet första mötesdagen. Dag 1 2. Mötets öppnande Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm förklarade 2005 års fullmäktigemöte öppnat. 3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen. 4. Mötesordförande Till ordförande för mötet utsågs Ulla Feuk. 5. Vice mötesordförande Till vice mötesordförande utsågs Olof Rask. 6. Val av protokollsjusterare Utsågs Karin Båtelson och Joakim Planck att jämte ordföranden justera protokollet. 7. Mötets behöriga utlysande Det antecknades att kallelse utsänts den 18 februari 2005 och att föredragningslista med tillhörande handlingar utsänts den 19 april Mötet förklarades behörigen utlyst. 8. Närvarorätt för pressen På förslag från ordföranden beslöt fullmäktige att medge ackrediterad press att närvara vid mötet. 9. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes utan ändring.

2 10. Presentation av CS Centralstyrelsens ledamöter presenterade sig för fullmäktige Verksamheten 2004 Förelåg verksamhetsberättelse (häfte 2), som behandlades vision för vision. Berättelsen föranledde yttranden under respektive vision enligt följande. Vision 1 Inga yttranden. Vision 2 Charlotta Sävblom. Vision 3 och 4 Inga yttranden. Vision 5 Fredrik Åberg, Hans Hjelmqvist och Johan Ljungberg. Vision 6 Ulla Feuk, Charlotta Sävblom och Eva Nilsson Bågenholm. Vision 7 Inga yttranden. Vision 8 Bo-Erik Kristensson och Anders Ekbom. Vision 9 Nasim Farrokhnia och Marie Wedin. Vision 10 Ulla Feuk, Karin Malmqvist och Lars Nevander. Vision 11 Tomas Lindholm, Eva Nilsson Bågenholm och Göran Holmberg. Vision 12 Ulla Feuk. Vision 13 Inga yttranden. Vision 14 Gunnar Green och Catarina Andersson Forsman. Vision 15 Inga yttranden. Efter genomgången beslöt fullmäktige att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

3 3 12. Årsredovisning 2004 Förelåg av CS upprättad årsredovisning för 2004 samt revisionsberättelse (häfte 2). VD Catarina Andersson Forsman gav kompletterande information rörande förbundets ekonomi. Frågan föranledde därutöver inga yttranden. Fullmäktige beslöt att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna, att fastställa resultaträkning och balansräkning för 2004 enligt av CS presenterat underlag samt att bevilja CS ansvarsfrihet för räkenskapsåret Verksamhetsplan Förelåg handling med förslag till verksamhetsplan för med redovisning av femton visioner samt mål, delmål och planerade insatser för nämnda år (häfte 3). Företogs en genomgång av verksamhetsplanen. I samband därmed behandlades inför fullmäktigemötet elva inkomna motioner, vilka behandlades under respektive vision (häfte 5). Nedan antecknas fullmäktiges behandling av verksamhetsplanen, uppdelad vision för vision. Vision 1. Läkarförbundet är ett förbund för alla läkare i Sverige. I debatten yttrade sig Hanna Åsberg, Bo-Erik Kristensson, Elisabeth Frostell, Johan Zelano, Kerstin Johansson, Göran Holmberg, Eva Nilsson Bågenholm, Charlotta Sävblom, Ulla Feuk, Nasim Farrokhnia, Christina Berntsson och Torbjörn Karlsson. Vision 2. Läkarförbundet arbetar för medlemmarnas intresse i ett demokratiskt system. Med anledning av visionen yttrade sig Johan Ljungberg, Charlotta Sävblom och Eva Nilsson Bågenholm. Under vision 2 behandlades följande motioner. Motion 1 om att verka för fler partipolitiskt aktiva läkare I diskussionen avseende motionen yttrade sig Hanna Åsberg, Anders Dahlqvist, Göran Holmberg, Barbro Westerholm, Eva Nilsson Bågenholm, Anna Rask- Andersen, Bo-Erik Kristensson, Lars Nevander, Göran Fälthammar och Ulf Swanstein. I diskussionen föreslogs CS överväga att flytta ett eventuellt nytt mål från vision 2 till vision 10. Förelåg i förhållande till motionen justerat yrkande från MSF enligt följande: MSF yrkar att fullmäktige beslutar att anta målet att Läkarförbundet verkar för att skapa goda förutsättningar för att fler läkare engagerar sig partipolitiskt. Det antecknades att CS yrkade bifall till MSF:s ovan angivna justerade yrkande. Fullmäktige beslöt att bifalla MSF:s ovan angivna justerade yrkande. Motion 2 om lokalt fackligt arbete I diskussionen yttrade sig Fredrik Åberg, Torbjörn Karlsson, Stig Reinholdsson, Mattias Hällje och Eva Fägerskjöld.

4 4 Fullmäktige beslöt bifalla CS:s yttrande. Motion 3 om tid för fackligt arbete I diskussionen yttrade sig Nassim Farrokhnia och Benny Ståhlberg. Fullmäktige beslöt bifalla CS:s yttrande. Motion 4 om vägledning för fackliga förtroendepersoner I diskussionen yttrade sig Heidi Stensmyren och Christina Berntsson. Fullmäktige beslöt bifalla motionen. Motion 5 om handlingsprogram mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder I debatten yttrade sig Hanna Nyström, Charlotta Sävblom, Inge Eriksson, Hanna Åsberg, Lars Nevander, Barbro Westerholm, Thomas Lindén, Eva Engström, Gunnar Lindblom, Göran Fälthammar och Eva Fägerskjöld. Det antecknades att motionären (MSF) och CS tillsammans med Lars Nevander justerat motionärens yrkande enligt följande att fullmäktige beslutar att Läkarförbundet till fullmäktige 2007 skall utarbeta ett handlingsprogram mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller ålder, innefattande analyser och åtgärdsförslag inom utbildning, arbetsliv och facklig verksamhet. Förelåg yrkande av Göran Fälthammar och Inge Eriksson enligt följande. Det yrkas att fullmäktige beslutar att Läkarförbundet till fullmäktige 2007 skall utarbeta ett handlingsprogram mot all diskriminering, såsom på grund av ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. sexuell läggning eller funktionshinder, innefattande analyser och åtgärdsförslag inom utbildning, arbetsliv och facklig verksamhet. Fullmäktige beslöt bifalla MSF:s, CS:s och Lars Nevanders yrkande enligt ovan. Vision 3. Läkarförbundet verkar för att alla läkare arbetar i enlighet med kårens etiska riktlinjer. Visionen föranledde ingen yttrande. Motion 6 om ändrade signeringsföreskrifter I debatten avseende motionen yttrade sig Karin Båtelson, Erik Hulegårdh och Ulf Swanstein. Fullmäktige beslöt bifalla motionen. Motion 7 om läkares arbetssituation vid anmälan till HSAN I diskussionen yttrade sig Fatimah Dabo och Thomas Flodin.

5 Fullmäktige beslöt bifalla motionen. 5 Vision 4. Läkarförbundet arbetar för jämställdhet i kåren. Visionen föranledde ingen diskussion. Vision 5. Läkarförbundet arbetar för god utbildning och kontinuerlig fortbildning för alla läkare. Visionen föranledde ingen diskussion. Motion 8 om kliniska placeringar hos privata vårdproducenter I debatten rörande motionen yttrade sig Ellen Liedstrand, Hans Hjelmqvist, Teresa Gerber, Ulla Feuk, Fatimah Dabo och Hanna Åsberg. Fullmäktige beslöt bifalla motionen. Vision 6. Läkarförbundet arbetar för att skapa en väl fungerande marknad där tillgång och efterfrågan på läkare är i balans. I diskussionen avseende visionen yttrade sig Urban Alm, Gunnar Welander, Johan Ljungberg och Charlotta Sävblom. Vision 7. Läkarförbundet arbetar för att alla läkare skall ha anställningstrygghet, goda anställningsvillkor och konkurrenskraftiga löner. I debatten rörande visionen yttrade sig Torbjörn Karlsson, Lars Nevander, Mattias Hällje, Anders Wennerberg, Svante Blomstrand, Conny Gustafsson och Inge Eriksson. Motion 9 om individanpassad rehabilitering Serney Bööj och Karin Malmqvist yttrade sig avseende motionen. Fullmäktige beslöt bifalla CS:s yttrande. Motion 10 om arbetsmiljöcertifiering I debatten avseende motionen yttrade sig Anna Rask-Andersen, Marie Wedin, Mikael Rolfs, Mats Berg, Kerstin Ermebrant, Anders Wennerberg, Lars Nevander och Robert Svartholm. Förutom yrkande i motionen förelåg yrkande från Mikael Rolfs enligt följande: att bifalla motionen med följande tillägg, att CS driver frågan om arbetsmiljöcertifiering tvärfackligt, att målsättningen skall vara ett försöksprojekt inom ett år, att målsättningen skall vara att alla arbetsplatser skall vara arbetsmiljöcertifierade inom tre år. Förelåg särskilt yrkande från CS enligt följande. att uppdra åt CS att inventera frågan om arbetsmiljöcertifiering kan vara en bra väg att gå i vår strävan att förbättra läkares arbetsmiljö. Fullmäktige beslöt bifalla CS:s ovan antecknade yrkande.

6 6 Dag 2 Vision 8. Läkarförbundet arbetar för att svensk medicinsk forskning skall hålla hög internationell nivå och att läkares villkor och förutsättningar för forskning förbättras. I debatten under visionen yttrade sig Anders Ekbom, Eva Nilsson Bågenholm, Lars Nevander, Charlotta Sävblom, Nasim Farrokhnia och Torbjörn Karlsson. Vision 9. Läkarförbundet arbetar för att alla läkare skall ha föredömlig fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Yttranden framfördes av Marie Wedin och Lena Ekelius. Vision 10. Läkarförbundet arbetar för tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård på lika villkor för landets alla invånare. Karin Malmqvist föredrog huvudpunkterna i den remiss rörande sjukskrivningsfrågor som nyligen sänts till delföreningarna. I diskussionen rörande sjukskrivningsrapporten yttrade sig vidare Bengt Jernby och Eva Nilsson Bågenholm. Diskuterades IT-policy inom sjukvården. I debatten yttrade sig Göran Holmberg, Anders Ekbom och Eva Nilsson Bågenholm. I fråga om utökade resurser till sjukvården yttrade sig Lars Nevander och Barbro Westerholm. Vision 11. Läkarförbundet arbetar för att läkares inflytande inom hälso- och sjukvården ökar samt för en tydlig läkarroll och stark identitetskänsla inom kåren. I debatten, som främst rörde ledarskapsfrågor, yttrade sig Ellen Liedstrand, Tomas Lindholm, Johan Zelano, Mats Cullman, Gunnar Lindblom, Caroline Lundgren, Anders Nilsson, Eva Nilsson Bågenholm, Mikael Rolfs, Anna Rask-Andersen, Robert Svartholm, Anders Wennerberg, Ulf Swanstein, Fredrik Åberg och Göran Holmberg. Vision 12. Läkarförbundet samarbetar internationellt för att värna och utveckla mänskliga rättigheter, etiken, professionens villkor och god hälso- och sjukvård för alla. I debatten yttrade sig Bengt von zur Mühlen, Eva Nilsson Bågenholm, Adina Welander, Hanna Åsberg, Hans Hjelmqvist, Martin Öst, Nils Erik Solberg samt Bernhard Grewin. Vision 13. Läkarförbundet skall vara den ledande aktören inom medicinsk debatt och information. Anders Dahlqvist, CS, presenterade ny chefredaktör för Läkartidningen, Jonas Hultkvist, som tillträder sin befattning den september Vision 14. Läkarförbundet skall ge snabb, säker och högkvalitativ service till alla medlemmar. Erik Hulegårdh, CS, redovisade aktuellt kursutbud. I diskussionen yttrade sig Mikael Rolfs, Conny Gustafsson, Christina Berntsson och Sara Hansson.

7 Vision 15. Läkarförbundets verksamhet skall bedrivas rationellt och kostnadseffektivt. Visionen föranledde inget yttrande. 7 Motion 11 om regler för tillträde till förbundets feriehus Gunnar Welander, CS, kommenterade sakfrågan. Fullmäktige beslöt bifalla motionen. Fullmäktige beslöt att fastställa centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för Propositioner Förelåg handling med av CS framlagda propositioner till fullmäktigemötet (häfte 4). Proposition: Läkartidningen som medlemstidning Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm föredrog centralstyrelsens förslag till beslut. I debatten yttrade sig Mikael Rolfs, Anna Rask-Andersen, Bo-Erik Kristensson, Inge Eriksson, Pia Gelhaar, Sara Hansson, Gunnar Lindblom, Per Johansson, Johan Ljungberg, Göran Fälthammar, Hans Hjelmqvist, Mattias Hällje, Sven-Axel Andersson, Teresa Gerber, Birgitta Segebladh, Elisabeth Rimeika, Thomas Zilling, Hanna Åsberg, Svante Blomstrand, Anne-Marie Pernulf, Gunnar Welander, Mårten Prag, Martin Öst, Jonas Andersson, Catarina Andersson Forsman och Eva Nilsson Bågenholm. Förelåg yrkanden om avslag på CS:s proposition samt yrkande om återremiss till CS för ytterligare beredning och behandling kommande fullmäktigemöte. Fullmäktige beslöt bifalla den av CS framlagda propositionen om Läkartidningen som medlemstidning. Proposition: Ändring av förbundsstadgarna 18 Centralstyrelsen hade framlagt proposition om ändring av stadgarnas 18 av innebörd bl.a. att medlemsavgiften för pensionärer skulle höjas från 10 till 20 procent samt att den fixa åldersgränsen på 65 år skulle göras mer flexibel. I debatten rörande propositionen yttrade sig Anders Ekbom, Barbro Westerholm, Bengt Ehrenberg, Anders Dahlqvist, Sven-Axel Andersson, Inge Eriksson, Catarina Andersson Forsman, Göran Fälthammar, Mats Berg, Assa Rosenberg, Anna Rask- Andersen. Förelåg tilläggsyrkande av Barbro Westerholm (Sjukhusläkarföreningen) av innebörd att beslut om stadgeändring skulle ske enligt CS:s förslag med den justeringen att i förslaget angiven procentsats skulle vara 10 procent. I diskussionen yttrade CS att CS föredrar nuvarande lydelse av 18 framför Barbro Westerholms förslag till stadgeändring.

8 Det antecknades att det för bifall av proposition respektive tilläggsyrkande fordrades kvalificerad majoritet, nämligen 86 av vid uppropet närvarande 129 fullmäktigeledamöter. Fullmäktige beslöt att inte anta CS:s proposition till stadgeändringsförslag. Fullmäktige beslöt att inte anta Barbro Westerholms förslag till stadgeändring enligt tilläggsyrkande. Proposition: Ändring av förbundsstadgarna 22 Det antecknades att CS i propositionen föreslagit ändring av stadgarna rörande ordförande och vice ordförande för fullmäktigemöte. I diskussionen yttrade sig Tomas Lindholm, Torsten Gadd och Hanna Åsberg. Det antecknades att ett antagande av förslaget krävde minst 86 av vid uppropet närvarande 129 fullmäktigeledamöter. Fullmäktige beslöt bifalla CS:s förslag om stadgeändring. Därvid antecknades att beslutet var enhälligt och att fler än 86 röstat för förslaget. 15. Budget 2006 VD Catarina Andersson Forsman kommenterade centralstyrelsens förslag till budget för 2006 med däri intaget förslag om medlemsavgiftshöjning. I debatten yttrade sig Mattias Hällje, Jonas Andersson, Mikael Rolfs, Bengt von zur Mühlen, Elisabeth Rimeika, Mats Cullman, Nasim Farrokhnia, Toibas Dahlgren, Eva Nilsson Bågenholm och Eva Dencker Vansvik. Fullmäktige beslöt enligt CS:s förslag att fastställa årsavgiften till Läkarförbundet fr.o.m , för fullbetalande medlemmar till kronor, för medlemmar tillhörande MSF till 60 kronor. Fullmäktige beslöt vidare att fastställa Läkarförbundets budget för 2006 enligt framlagt förslag. 16. Val Förste vice ordförande i förbundet under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2007 Valberedningens ordförande, Torsten Gadd, redovisade valberedningens förslag. Fullmäktige beslöt välja Marie Wedin (omval) som förste vice ordförande i förbundet under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte

9 9 Ledamot av centralstyrelsen under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2006 (fyllnadsval) Torsten Gadd föredrog valberedningens förslag. Det antecknades att Anne-Marie Pernulf och Fatimah Dabo föreslagits. De föreslagna kandidaterna presenterade sig. Kompletteringar av presentationen gjordes av Thomas Lindén respektive Heidi Stensmyren. Förrättades val med sluten omröstning. Noterades att av 129 vid uppropet närvarande ledamöter röstade 100. Fullmäktige beslöt utse Anne-Marie Pernulf till ledamot av centralstyrelsen under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2006 (fyllnadsval). Ledamöter av centralstyrelsen under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2007 Torsten Gadd föredrog valberedningens förslag. Antecknades att Christina Berntsson, Anders Dahlqvist, Anders Ekbom, Hans Hjelmqvist och Karin Malmqvist föreslagits till omval samt Nasim Farrokhnia till nyval. Inga ytterligare förslag förelåg. Fullmäktige beslöt att utse nämnda personer till ledamöter av centralstyrelsen under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2007 enligt valberedningens nu angivna förslag. Revisorer under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2006 Torsten Gadd föredrog valberedningens förslag. Det antecknades att inga ytterligare förslag förelåg. Fullmäktige beslöt att som revisorer under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2006 utse ordinarie: Mats Fridblom (auktoriserad revisor) och Ulla Feuk (omval) samt Bernhard Grewin (nyval), suppleanter: Stefan Norell (auktoriserad revisor), Ingrid Bertilsson och Bengt Ehrenberg. Valberedning Lars Nevander föredrog förslag till val av valberedning, bestående av Caroline Asplund, Erik Hulegårdh, Per Hörnsten, Suzanne Kuylenstierna och Evita Zoucas. Joakim Planck nominerade Torsten Gadd att ingå i valberedningen. I diskussionen yttrade sig Mattias Hällje, Thomas Zilling, Bengt von zur Mülen, Eva Dencker Vansvik och Olof Rask. Förrättades val. Noterades att av 129 vid uppropet närvarande ledamöter röstade 81. Fullmäktige beslöt att utse valberedning under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2007 bestående av Caroline Asplund, Erik Hulegårdh, Per Hörnsten, Suzanne Kuylenstierna och Evita Zoucas.

10 Val av tre suppleanter för valberedningen Lars Nevander föredrog efter underhandsdiskussioner slutligen förslag till tre suppleanter för valberedningen bestående av Margareta Martinsson, Göran Fälthammar och Anton Holmgren. Antecknades att inga ytterligare förslag därvid förelåg. Fullmäktige beslöt utse suppleanter till valberedningen för tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2007 med Margareta Martinsson, Göran Fälthammar och Anton Holmgren. 17. Tack till avgående CS-ledamöter m.fl. Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm framförde mötets tack till mötesordförandena Ulla Feuk och Olof Rask samt avtackade avgående CS-ledamöterna Tomas Lindholm, Erik Hulegårdh och MSF-representanten i centralstyrelsen, Johan Zelano samt slutligen avgående revisor Ann Rundcrantz. 18. Mötets avslutande Ordföranden Ulla Feuk förklarade 2005 års ordinarie fullmäktigemöte avslutat. 10 Vid protokollet: Rolf Kristensson Justeras: Ulla Feuk Olof Rask Karin Båtelson Joakim Planck

11 11 DELTAGARFÖRTECKNING vid Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm torsdagen den 26 maj och fredagen den 27 maj 2005 Förening Antal Namn Blekinge läkarförening 1 Bengt Jernby Dalarnas läkarförening 2 Olle Risberg Gotlands läkarförening 1 Maria Amér Gästrike-Hälsinge läkareförening 2 Ingvar Nordberg Göteborgs läkarförening 5 Mats Berg Ingela Berrum Svennung Bengt Eliasson Eva Engström Martin Öst Hallands läkarförening 2 Serney Bööj Eva Moraeus fr 27/5 Jämtlands läns läkarförening 1 Gunnar Green Jönköpings läns läkarförening 2 Bengt Hultberg Per-Johan Svahn Kalmar läns läkarförening 2 Fredrik Andrén Lisbet Angelsiöö Kronobergs läns läkarförening 1 Gunnar Lindblom Malmö läkareförening 3 Anders Lindblom Lars Olofsson Henrik Östlund Medelpads läkarförening 1 Per Holmqvist to 26/5 Birgitta Segebladh fr 27/5 Mellersta Skånes läkareförening 3 Roger Fäldt Lars Nevander Ingrid Sandhall Nordvästra Götalands läkarförening 2 Göran Fälthammar

12 Nordvästra Skånes läkareförening 2 Göran Lilja Anders Wihlborg 12 Norrbottens läkarförening 2 Mikael Knutsson Robert Svartholm Skaraborgs läkarförening 2 Lars Olén Kristina Hervén Stockholms läkarförening 14 Caroline Asplund Eva Dencker Vansvik Anne Engqvist Michael Fored Marie Lundström Gustaf Neander Dangkole Rimeika Bengt Sparrelid Anders Wennerberg Södermanlands läns läkarförening 2 Peter Elbe Ulf Glitterstam Upplands allmänna läkarförening 3 Assa Rosenberg Jan Thorelius Lisbet Torgils Värmlands läkarförening 2 Per-Olof Hallerbäck to 27/5 Elisabeth Rimeika Västerbottens läns läkareförening 3 Mats Cullman Johan Ljungberg Elisabet Nylander Lundqvist Västmanlands läkarförening 2 Inge Eriksson Stig Reinholdsson Ångermanlands läkarförening 1 Älvsborgs södra läkarförening 2 Svante Blomstrand Maria Hylander-Rökaeus Örebro läns läkarförening 2 Svante Hugosson Mårten Prag Östergötlands läkarförening 3 Ebba Curman Mattias Hällje

13 Stig-Eric Åström 13 Östra Skånes läkarförening 2 Lars Gillberg Joakim Planck Svenska distriktsläkarföreningen 9 Sven-Axel Andersson Maria Dalemar Kerstin Ermebrant Eva Fägerskjöld Runa Liedén-Karlsson Anders Nilsson Christer Olofsson fr 27/5 Ann-Christine Sjöblom Carl-Eric Thors to 26/5 Moa Vlastós Svenska företagsläkarföreningen 2 Johnny Johnsson Bengt Lidén Svenska militärläkarföreningen 1 Bertil Starfelt Svenska privatläkarföreningen 3 Urban Alm Kerstin Engervall Teresa Gerber Sjukhusläkarföreningen 27 Tord Berggren Ingemar Boström Karin Båtelson Bengt Ehrenberg Ulla Feuk Margareta Granlund Hjalmar Bjartmarz Jonas Holm Göran Holmberg Per Hörnsten Jan Jonason Per Jorpes Bo-Erik Kristensson Caroline Lundgren Margareta Martinsson Per Meijer Bengt von zur Mühlen Per Nellgård Olof Rask Anna Rask-Andersen Mikael Rolfs Karl Steensland Gunnel Tholén Barbro Westerholm Thomas Zilling Eva Ösby

14 14 Sveriges läkarförbunds chefsförening 3 Thomas Lindén Gunilla Odensjö to 26/5 Anne-Marie Pernulf fr 27/5 Ulf Swanstein Sveriges yngre läkares förening 14 Jonas Andersson Fredrik Berne Isabelle Cehlin Fatimah Dabo Lena Ekelius Nasim Farrokhnia Claude Guiron Sara Hansson Nashmil Hashemi Benny Lagerström Maja Lundqvist Heidi Stensmyren Fredrik Åberg Medicine studerandes förbund 12 Leila Chatti Tobias Dahlgren Jens Ellingsen Jenny Engdahl Linn Hallqvist Ellen Liedstrand Lotta Nylander Hanna Nyström Markus Severin Adina Welander Hanna Åsberg Ingrid Öhlund Summa fullmäktige 141

15 15 Centralstyrelsen Eva Nilsson Bågenholm Marie Wedin Benny Ståhlberg Christina Berntsson Anders Dahlqvist Anders Ekbom Thomas Flodin Hans Hjelmqvist Erik Hulegårdh Torbjörn Karlsson Tomas Lindholm Karin Malmqvist Charlotta Sävblom Gunnar Welander Johan Zelano, adjungerad Revisorer Ann Rundcrantz Valberedning Daga Byfors Torsten Gadd Observatörer för specialitetsföreningarna Annika Eklund-Grönberg, Svensk Förening för Allmänmedicin Berit Flink, Sv förening för anestesi och intensivvård Magdalena Fossum, Sv barnkirurgisk förening Lisa Juntti-Berggren, Sv endokrinologföreningen Arne Sjöberg, Sv förening för geriatrik och gerontologi Göran Günther, Sv infektionsläkarföreningen Marcus Carlsson, Sv förening för klinisk fysiologi Jan-Erik Bergkvist, Sv förening för nuklearmedicin Birgitta Segebladh, Sv förening för obstetrik och gynekologi Anna-Maria af Sandeberg, Sv psykiatriska föreningen Marie-Louise Östensson, Sv förening för rehabilitering och fysikalisk medicin Observatörer för intresseföreningarna Violeta Bucinskaite Ulfendahl, Internationella läkare i Sverige Märta Segerdahl, Sv kvinnliga läkares förening

16 16 Gäster vid fullmäktigemötet Robert Leth Bernhard Grewin Anders Milton Anna Engström-Laurent, Svenska Läkaresällskapet Christer Edling, Svenska Läkaresällskapet Carl-Viggo Östlund, SalusAnsvar Anna Ekström, SACO Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR Lars Ahlin, Sveriges Psykologförbund Örjan Salling, Sveriges Psykologförbund Inga-Britt Lindström, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Iris Sundelin, Svensk Kuratorsförening Björn Rosén, Praktikertjänst AB Håkan Mandahl, Läkemedelsindustriföreningen Ingrid Frisk, Vårdförbundet Anders Lindgren, OFR Tjänstemän i förbundet och delföreningar Ackrediterad press

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse 2007 Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 2 Läkarförbundets organisation 3 Våra medlemmar 5 Förhandlingsverksamhet 6 Medlemsrådgivning och juridiskt

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Aspelin hälsade alla välkomna, informerade att VD var frånvarande

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 Percy

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14 Protokoll Innehållsförteckning Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6 2. Upprop 6 3. om förbundsmötets offentlighet 14 4. Fastställande av dagordning 14 5. Fastställande av arbetsordning 16 6. Val av presidium

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Nya närsjukvårdsmodeller och ansvarsutredningens förslag om fast läkarkontakt kräver fler distriktsläkare! Nu

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2012 PROTOKOLL Plats: Clarion Hotel Stockholm Anförande hölls av förbundsordförande Helena Jonsson. 1 Stämmornas öppnande

Läs mer

Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se

Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se Beslutsprotokoll På din sida www.sjf.se Innehållsförteckning Ansvarsfrihet för kongressperioden 8 Behandling av verksamhetsberättelser, årsredovisning samt revisionsberättelser för kongressperioden 6 Fastställande

Läs mer

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27.

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Till samtliga föreningar Förbundsstyrelsen, kretsarna och rikstränarna för kännedom Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall

Läs mer

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå EFS 159:e ÅRSMÖTE vid EFS 141:a årskonferens PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-16 76/15 Plats Närvarande ombud Exel Arena, Umeå Antalet ombud vid årsmötet är 455 fördelade på distrikten enligt följande:

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-04-17 1 (184) Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 Inger Linge Conny Andersson

Läs mer

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser Fullmäktige 2012 Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 6 Föredragningslista 9 Röstlängd 11 FSAs

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Lindholm och Jill Bengtsson Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Fullmäktige 2010 Innehållsförteckning Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 7 Föredragningslista

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Riksförbundet FUB Tel 08-508 866 00 Gävlegatan 18C Fax 08-508 866 66 Box 6436 E-post fub@fub.se 113 82 Stockholm www.fub.se 2 Innehållsförteckning: Sid

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer