3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen."

Transkript

1 Protokoll fört vid Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm den maj Mötets inledning Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm hälsade fullmäktige och inbjudna gäster välkomna. Eva Nilsson Bågenholm höll inledningsanförande. Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm presenterade förbundets nytillträdda VD Catarina Andersson Forsman, som tillträtt befattningen den 1 februari Särskilt inbjuden talare var statsrådet, vård- och äldreomsorgsminister, Ylva Johansson. Efter anförandet av Ylva Johansson hölls frågestund, ledd av förbundets informationschef Elisabeth Frostell. Talet av Ylva Johansson samt efterföljande frågestund avhölls efter lunchuppehållet första mötesdagen. Dag 1 2. Mötets öppnande Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm förklarade 2005 års fullmäktigemöte öppnat. 3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen. 4. Mötesordförande Till ordförande för mötet utsågs Ulla Feuk. 5. Vice mötesordförande Till vice mötesordförande utsågs Olof Rask. 6. Val av protokollsjusterare Utsågs Karin Båtelson och Joakim Planck att jämte ordföranden justera protokollet. 7. Mötets behöriga utlysande Det antecknades att kallelse utsänts den 18 februari 2005 och att föredragningslista med tillhörande handlingar utsänts den 19 april Mötet förklarades behörigen utlyst. 8. Närvarorätt för pressen På förslag från ordföranden beslöt fullmäktige att medge ackrediterad press att närvara vid mötet. 9. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes utan ändring.

2 10. Presentation av CS Centralstyrelsens ledamöter presenterade sig för fullmäktige Verksamheten 2004 Förelåg verksamhetsberättelse (häfte 2), som behandlades vision för vision. Berättelsen föranledde yttranden under respektive vision enligt följande. Vision 1 Inga yttranden. Vision 2 Charlotta Sävblom. Vision 3 och 4 Inga yttranden. Vision 5 Fredrik Åberg, Hans Hjelmqvist och Johan Ljungberg. Vision 6 Ulla Feuk, Charlotta Sävblom och Eva Nilsson Bågenholm. Vision 7 Inga yttranden. Vision 8 Bo-Erik Kristensson och Anders Ekbom. Vision 9 Nasim Farrokhnia och Marie Wedin. Vision 10 Ulla Feuk, Karin Malmqvist och Lars Nevander. Vision 11 Tomas Lindholm, Eva Nilsson Bågenholm och Göran Holmberg. Vision 12 Ulla Feuk. Vision 13 Inga yttranden. Vision 14 Gunnar Green och Catarina Andersson Forsman. Vision 15 Inga yttranden. Efter genomgången beslöt fullmäktige att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

3 3 12. Årsredovisning 2004 Förelåg av CS upprättad årsredovisning för 2004 samt revisionsberättelse (häfte 2). VD Catarina Andersson Forsman gav kompletterande information rörande förbundets ekonomi. Frågan föranledde därutöver inga yttranden. Fullmäktige beslöt att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna, att fastställa resultaträkning och balansräkning för 2004 enligt av CS presenterat underlag samt att bevilja CS ansvarsfrihet för räkenskapsåret Verksamhetsplan Förelåg handling med förslag till verksamhetsplan för med redovisning av femton visioner samt mål, delmål och planerade insatser för nämnda år (häfte 3). Företogs en genomgång av verksamhetsplanen. I samband därmed behandlades inför fullmäktigemötet elva inkomna motioner, vilka behandlades under respektive vision (häfte 5). Nedan antecknas fullmäktiges behandling av verksamhetsplanen, uppdelad vision för vision. Vision 1. Läkarförbundet är ett förbund för alla läkare i Sverige. I debatten yttrade sig Hanna Åsberg, Bo-Erik Kristensson, Elisabeth Frostell, Johan Zelano, Kerstin Johansson, Göran Holmberg, Eva Nilsson Bågenholm, Charlotta Sävblom, Ulla Feuk, Nasim Farrokhnia, Christina Berntsson och Torbjörn Karlsson. Vision 2. Läkarförbundet arbetar för medlemmarnas intresse i ett demokratiskt system. Med anledning av visionen yttrade sig Johan Ljungberg, Charlotta Sävblom och Eva Nilsson Bågenholm. Under vision 2 behandlades följande motioner. Motion 1 om att verka för fler partipolitiskt aktiva läkare I diskussionen avseende motionen yttrade sig Hanna Åsberg, Anders Dahlqvist, Göran Holmberg, Barbro Westerholm, Eva Nilsson Bågenholm, Anna Rask- Andersen, Bo-Erik Kristensson, Lars Nevander, Göran Fälthammar och Ulf Swanstein. I diskussionen föreslogs CS överväga att flytta ett eventuellt nytt mål från vision 2 till vision 10. Förelåg i förhållande till motionen justerat yrkande från MSF enligt följande: MSF yrkar att fullmäktige beslutar att anta målet att Läkarförbundet verkar för att skapa goda förutsättningar för att fler läkare engagerar sig partipolitiskt. Det antecknades att CS yrkade bifall till MSF:s ovan angivna justerade yrkande. Fullmäktige beslöt att bifalla MSF:s ovan angivna justerade yrkande. Motion 2 om lokalt fackligt arbete I diskussionen yttrade sig Fredrik Åberg, Torbjörn Karlsson, Stig Reinholdsson, Mattias Hällje och Eva Fägerskjöld.

4 4 Fullmäktige beslöt bifalla CS:s yttrande. Motion 3 om tid för fackligt arbete I diskussionen yttrade sig Nassim Farrokhnia och Benny Ståhlberg. Fullmäktige beslöt bifalla CS:s yttrande. Motion 4 om vägledning för fackliga förtroendepersoner I diskussionen yttrade sig Heidi Stensmyren och Christina Berntsson. Fullmäktige beslöt bifalla motionen. Motion 5 om handlingsprogram mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder I debatten yttrade sig Hanna Nyström, Charlotta Sävblom, Inge Eriksson, Hanna Åsberg, Lars Nevander, Barbro Westerholm, Thomas Lindén, Eva Engström, Gunnar Lindblom, Göran Fälthammar och Eva Fägerskjöld. Det antecknades att motionären (MSF) och CS tillsammans med Lars Nevander justerat motionärens yrkande enligt följande att fullmäktige beslutar att Läkarförbundet till fullmäktige 2007 skall utarbeta ett handlingsprogram mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller ålder, innefattande analyser och åtgärdsförslag inom utbildning, arbetsliv och facklig verksamhet. Förelåg yrkande av Göran Fälthammar och Inge Eriksson enligt följande. Det yrkas att fullmäktige beslutar att Läkarförbundet till fullmäktige 2007 skall utarbeta ett handlingsprogram mot all diskriminering, såsom på grund av ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. sexuell läggning eller funktionshinder, innefattande analyser och åtgärdsförslag inom utbildning, arbetsliv och facklig verksamhet. Fullmäktige beslöt bifalla MSF:s, CS:s och Lars Nevanders yrkande enligt ovan. Vision 3. Läkarförbundet verkar för att alla läkare arbetar i enlighet med kårens etiska riktlinjer. Visionen föranledde ingen yttrande. Motion 6 om ändrade signeringsföreskrifter I debatten avseende motionen yttrade sig Karin Båtelson, Erik Hulegårdh och Ulf Swanstein. Fullmäktige beslöt bifalla motionen. Motion 7 om läkares arbetssituation vid anmälan till HSAN I diskussionen yttrade sig Fatimah Dabo och Thomas Flodin.

5 Fullmäktige beslöt bifalla motionen. 5 Vision 4. Läkarförbundet arbetar för jämställdhet i kåren. Visionen föranledde ingen diskussion. Vision 5. Läkarförbundet arbetar för god utbildning och kontinuerlig fortbildning för alla läkare. Visionen föranledde ingen diskussion. Motion 8 om kliniska placeringar hos privata vårdproducenter I debatten rörande motionen yttrade sig Ellen Liedstrand, Hans Hjelmqvist, Teresa Gerber, Ulla Feuk, Fatimah Dabo och Hanna Åsberg. Fullmäktige beslöt bifalla motionen. Vision 6. Läkarförbundet arbetar för att skapa en väl fungerande marknad där tillgång och efterfrågan på läkare är i balans. I diskussionen avseende visionen yttrade sig Urban Alm, Gunnar Welander, Johan Ljungberg och Charlotta Sävblom. Vision 7. Läkarförbundet arbetar för att alla läkare skall ha anställningstrygghet, goda anställningsvillkor och konkurrenskraftiga löner. I debatten rörande visionen yttrade sig Torbjörn Karlsson, Lars Nevander, Mattias Hällje, Anders Wennerberg, Svante Blomstrand, Conny Gustafsson och Inge Eriksson. Motion 9 om individanpassad rehabilitering Serney Bööj och Karin Malmqvist yttrade sig avseende motionen. Fullmäktige beslöt bifalla CS:s yttrande. Motion 10 om arbetsmiljöcertifiering I debatten avseende motionen yttrade sig Anna Rask-Andersen, Marie Wedin, Mikael Rolfs, Mats Berg, Kerstin Ermebrant, Anders Wennerberg, Lars Nevander och Robert Svartholm. Förutom yrkande i motionen förelåg yrkande från Mikael Rolfs enligt följande: att bifalla motionen med följande tillägg, att CS driver frågan om arbetsmiljöcertifiering tvärfackligt, att målsättningen skall vara ett försöksprojekt inom ett år, att målsättningen skall vara att alla arbetsplatser skall vara arbetsmiljöcertifierade inom tre år. Förelåg särskilt yrkande från CS enligt följande. att uppdra åt CS att inventera frågan om arbetsmiljöcertifiering kan vara en bra väg att gå i vår strävan att förbättra läkares arbetsmiljö. Fullmäktige beslöt bifalla CS:s ovan antecknade yrkande.

6 6 Dag 2 Vision 8. Läkarförbundet arbetar för att svensk medicinsk forskning skall hålla hög internationell nivå och att läkares villkor och förutsättningar för forskning förbättras. I debatten under visionen yttrade sig Anders Ekbom, Eva Nilsson Bågenholm, Lars Nevander, Charlotta Sävblom, Nasim Farrokhnia och Torbjörn Karlsson. Vision 9. Läkarförbundet arbetar för att alla läkare skall ha föredömlig fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Yttranden framfördes av Marie Wedin och Lena Ekelius. Vision 10. Läkarförbundet arbetar för tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård på lika villkor för landets alla invånare. Karin Malmqvist föredrog huvudpunkterna i den remiss rörande sjukskrivningsfrågor som nyligen sänts till delföreningarna. I diskussionen rörande sjukskrivningsrapporten yttrade sig vidare Bengt Jernby och Eva Nilsson Bågenholm. Diskuterades IT-policy inom sjukvården. I debatten yttrade sig Göran Holmberg, Anders Ekbom och Eva Nilsson Bågenholm. I fråga om utökade resurser till sjukvården yttrade sig Lars Nevander och Barbro Westerholm. Vision 11. Läkarförbundet arbetar för att läkares inflytande inom hälso- och sjukvården ökar samt för en tydlig läkarroll och stark identitetskänsla inom kåren. I debatten, som främst rörde ledarskapsfrågor, yttrade sig Ellen Liedstrand, Tomas Lindholm, Johan Zelano, Mats Cullman, Gunnar Lindblom, Caroline Lundgren, Anders Nilsson, Eva Nilsson Bågenholm, Mikael Rolfs, Anna Rask-Andersen, Robert Svartholm, Anders Wennerberg, Ulf Swanstein, Fredrik Åberg och Göran Holmberg. Vision 12. Läkarförbundet samarbetar internationellt för att värna och utveckla mänskliga rättigheter, etiken, professionens villkor och god hälso- och sjukvård för alla. I debatten yttrade sig Bengt von zur Mühlen, Eva Nilsson Bågenholm, Adina Welander, Hanna Åsberg, Hans Hjelmqvist, Martin Öst, Nils Erik Solberg samt Bernhard Grewin. Vision 13. Läkarförbundet skall vara den ledande aktören inom medicinsk debatt och information. Anders Dahlqvist, CS, presenterade ny chefredaktör för Läkartidningen, Jonas Hultkvist, som tillträder sin befattning den september Vision 14. Läkarförbundet skall ge snabb, säker och högkvalitativ service till alla medlemmar. Erik Hulegårdh, CS, redovisade aktuellt kursutbud. I diskussionen yttrade sig Mikael Rolfs, Conny Gustafsson, Christina Berntsson och Sara Hansson.

7 Vision 15. Läkarförbundets verksamhet skall bedrivas rationellt och kostnadseffektivt. Visionen föranledde inget yttrande. 7 Motion 11 om regler för tillträde till förbundets feriehus Gunnar Welander, CS, kommenterade sakfrågan. Fullmäktige beslöt bifalla motionen. Fullmäktige beslöt att fastställa centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för Propositioner Förelåg handling med av CS framlagda propositioner till fullmäktigemötet (häfte 4). Proposition: Läkartidningen som medlemstidning Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm föredrog centralstyrelsens förslag till beslut. I debatten yttrade sig Mikael Rolfs, Anna Rask-Andersen, Bo-Erik Kristensson, Inge Eriksson, Pia Gelhaar, Sara Hansson, Gunnar Lindblom, Per Johansson, Johan Ljungberg, Göran Fälthammar, Hans Hjelmqvist, Mattias Hällje, Sven-Axel Andersson, Teresa Gerber, Birgitta Segebladh, Elisabeth Rimeika, Thomas Zilling, Hanna Åsberg, Svante Blomstrand, Anne-Marie Pernulf, Gunnar Welander, Mårten Prag, Martin Öst, Jonas Andersson, Catarina Andersson Forsman och Eva Nilsson Bågenholm. Förelåg yrkanden om avslag på CS:s proposition samt yrkande om återremiss till CS för ytterligare beredning och behandling kommande fullmäktigemöte. Fullmäktige beslöt bifalla den av CS framlagda propositionen om Läkartidningen som medlemstidning. Proposition: Ändring av förbundsstadgarna 18 Centralstyrelsen hade framlagt proposition om ändring av stadgarnas 18 av innebörd bl.a. att medlemsavgiften för pensionärer skulle höjas från 10 till 20 procent samt att den fixa åldersgränsen på 65 år skulle göras mer flexibel. I debatten rörande propositionen yttrade sig Anders Ekbom, Barbro Westerholm, Bengt Ehrenberg, Anders Dahlqvist, Sven-Axel Andersson, Inge Eriksson, Catarina Andersson Forsman, Göran Fälthammar, Mats Berg, Assa Rosenberg, Anna Rask- Andersen. Förelåg tilläggsyrkande av Barbro Westerholm (Sjukhusläkarföreningen) av innebörd att beslut om stadgeändring skulle ske enligt CS:s förslag med den justeringen att i förslaget angiven procentsats skulle vara 10 procent. I diskussionen yttrade CS att CS föredrar nuvarande lydelse av 18 framför Barbro Westerholms förslag till stadgeändring.

8 Det antecknades att det för bifall av proposition respektive tilläggsyrkande fordrades kvalificerad majoritet, nämligen 86 av vid uppropet närvarande 129 fullmäktigeledamöter. Fullmäktige beslöt att inte anta CS:s proposition till stadgeändringsförslag. Fullmäktige beslöt att inte anta Barbro Westerholms förslag till stadgeändring enligt tilläggsyrkande. Proposition: Ändring av förbundsstadgarna 22 Det antecknades att CS i propositionen föreslagit ändring av stadgarna rörande ordförande och vice ordförande för fullmäktigemöte. I diskussionen yttrade sig Tomas Lindholm, Torsten Gadd och Hanna Åsberg. Det antecknades att ett antagande av förslaget krävde minst 86 av vid uppropet närvarande 129 fullmäktigeledamöter. Fullmäktige beslöt bifalla CS:s förslag om stadgeändring. Därvid antecknades att beslutet var enhälligt och att fler än 86 röstat för förslaget. 15. Budget 2006 VD Catarina Andersson Forsman kommenterade centralstyrelsens förslag till budget för 2006 med däri intaget förslag om medlemsavgiftshöjning. I debatten yttrade sig Mattias Hällje, Jonas Andersson, Mikael Rolfs, Bengt von zur Mühlen, Elisabeth Rimeika, Mats Cullman, Nasim Farrokhnia, Toibas Dahlgren, Eva Nilsson Bågenholm och Eva Dencker Vansvik. Fullmäktige beslöt enligt CS:s förslag att fastställa årsavgiften till Läkarförbundet fr.o.m , för fullbetalande medlemmar till kronor, för medlemmar tillhörande MSF till 60 kronor. Fullmäktige beslöt vidare att fastställa Läkarförbundets budget för 2006 enligt framlagt förslag. 16. Val Förste vice ordförande i förbundet under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2007 Valberedningens ordförande, Torsten Gadd, redovisade valberedningens förslag. Fullmäktige beslöt välja Marie Wedin (omval) som förste vice ordförande i förbundet under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte

9 9 Ledamot av centralstyrelsen under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2006 (fyllnadsval) Torsten Gadd föredrog valberedningens förslag. Det antecknades att Anne-Marie Pernulf och Fatimah Dabo föreslagits. De föreslagna kandidaterna presenterade sig. Kompletteringar av presentationen gjordes av Thomas Lindén respektive Heidi Stensmyren. Förrättades val med sluten omröstning. Noterades att av 129 vid uppropet närvarande ledamöter röstade 100. Fullmäktige beslöt utse Anne-Marie Pernulf till ledamot av centralstyrelsen under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2006 (fyllnadsval). Ledamöter av centralstyrelsen under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2007 Torsten Gadd föredrog valberedningens förslag. Antecknades att Christina Berntsson, Anders Dahlqvist, Anders Ekbom, Hans Hjelmqvist och Karin Malmqvist föreslagits till omval samt Nasim Farrokhnia till nyval. Inga ytterligare förslag förelåg. Fullmäktige beslöt att utse nämnda personer till ledamöter av centralstyrelsen under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2007 enligt valberedningens nu angivna förslag. Revisorer under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2006 Torsten Gadd föredrog valberedningens förslag. Det antecknades att inga ytterligare förslag förelåg. Fullmäktige beslöt att som revisorer under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2006 utse ordinarie: Mats Fridblom (auktoriserad revisor) och Ulla Feuk (omval) samt Bernhard Grewin (nyval), suppleanter: Stefan Norell (auktoriserad revisor), Ingrid Bertilsson och Bengt Ehrenberg. Valberedning Lars Nevander föredrog förslag till val av valberedning, bestående av Caroline Asplund, Erik Hulegårdh, Per Hörnsten, Suzanne Kuylenstierna och Evita Zoucas. Joakim Planck nominerade Torsten Gadd att ingå i valberedningen. I diskussionen yttrade sig Mattias Hällje, Thomas Zilling, Bengt von zur Mülen, Eva Dencker Vansvik och Olof Rask. Förrättades val. Noterades att av 129 vid uppropet närvarande ledamöter röstade 81. Fullmäktige beslöt att utse valberedning under tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2007 bestående av Caroline Asplund, Erik Hulegårdh, Per Hörnsten, Suzanne Kuylenstierna och Evita Zoucas.

10 Val av tre suppleanter för valberedningen Lars Nevander föredrog efter underhandsdiskussioner slutligen förslag till tre suppleanter för valberedningen bestående av Margareta Martinsson, Göran Fälthammar och Anton Holmgren. Antecknades att inga ytterligare förslag därvid förelåg. Fullmäktige beslöt utse suppleanter till valberedningen för tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte 2007 med Margareta Martinsson, Göran Fälthammar och Anton Holmgren. 17. Tack till avgående CS-ledamöter m.fl. Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm framförde mötets tack till mötesordförandena Ulla Feuk och Olof Rask samt avtackade avgående CS-ledamöterna Tomas Lindholm, Erik Hulegårdh och MSF-representanten i centralstyrelsen, Johan Zelano samt slutligen avgående revisor Ann Rundcrantz. 18. Mötets avslutande Ordföranden Ulla Feuk förklarade 2005 års ordinarie fullmäktigemöte avslutat. 10 Vid protokollet: Rolf Kristensson Justeras: Ulla Feuk Olof Rask Karin Båtelson Joakim Planck

11 11 DELTAGARFÖRTECKNING vid Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm torsdagen den 26 maj och fredagen den 27 maj 2005 Förening Antal Namn Blekinge läkarförening 1 Bengt Jernby Dalarnas läkarförening 2 Olle Risberg Gotlands läkarförening 1 Maria Amér Gästrike-Hälsinge läkareförening 2 Ingvar Nordberg Göteborgs läkarförening 5 Mats Berg Ingela Berrum Svennung Bengt Eliasson Eva Engström Martin Öst Hallands läkarförening 2 Serney Bööj Eva Moraeus fr 27/5 Jämtlands läns läkarförening 1 Gunnar Green Jönköpings läns läkarförening 2 Bengt Hultberg Per-Johan Svahn Kalmar läns läkarförening 2 Fredrik Andrén Lisbet Angelsiöö Kronobergs läns läkarförening 1 Gunnar Lindblom Malmö läkareförening 3 Anders Lindblom Lars Olofsson Henrik Östlund Medelpads läkarförening 1 Per Holmqvist to 26/5 Birgitta Segebladh fr 27/5 Mellersta Skånes läkareförening 3 Roger Fäldt Lars Nevander Ingrid Sandhall Nordvästra Götalands läkarförening 2 Göran Fälthammar

12 Nordvästra Skånes läkareförening 2 Göran Lilja Anders Wihlborg 12 Norrbottens läkarförening 2 Mikael Knutsson Robert Svartholm Skaraborgs läkarförening 2 Lars Olén Kristina Hervén Stockholms läkarförening 14 Caroline Asplund Eva Dencker Vansvik Anne Engqvist Michael Fored Marie Lundström Gustaf Neander Dangkole Rimeika Bengt Sparrelid Anders Wennerberg Södermanlands läns läkarförening 2 Peter Elbe Ulf Glitterstam Upplands allmänna läkarförening 3 Assa Rosenberg Jan Thorelius Lisbet Torgils Värmlands läkarförening 2 Per-Olof Hallerbäck to 27/5 Elisabeth Rimeika Västerbottens läns läkareförening 3 Mats Cullman Johan Ljungberg Elisabet Nylander Lundqvist Västmanlands läkarförening 2 Inge Eriksson Stig Reinholdsson Ångermanlands läkarförening 1 Älvsborgs södra läkarförening 2 Svante Blomstrand Maria Hylander-Rökaeus Örebro läns läkarförening 2 Svante Hugosson Mårten Prag Östergötlands läkarförening 3 Ebba Curman Mattias Hällje

13 Stig-Eric Åström 13 Östra Skånes läkarförening 2 Lars Gillberg Joakim Planck Svenska distriktsläkarföreningen 9 Sven-Axel Andersson Maria Dalemar Kerstin Ermebrant Eva Fägerskjöld Runa Liedén-Karlsson Anders Nilsson Christer Olofsson fr 27/5 Ann-Christine Sjöblom Carl-Eric Thors to 26/5 Moa Vlastós Svenska företagsläkarföreningen 2 Johnny Johnsson Bengt Lidén Svenska militärläkarföreningen 1 Bertil Starfelt Svenska privatläkarföreningen 3 Urban Alm Kerstin Engervall Teresa Gerber Sjukhusläkarföreningen 27 Tord Berggren Ingemar Boström Karin Båtelson Bengt Ehrenberg Ulla Feuk Margareta Granlund Hjalmar Bjartmarz Jonas Holm Göran Holmberg Per Hörnsten Jan Jonason Per Jorpes Bo-Erik Kristensson Caroline Lundgren Margareta Martinsson Per Meijer Bengt von zur Mühlen Per Nellgård Olof Rask Anna Rask-Andersen Mikael Rolfs Karl Steensland Gunnel Tholén Barbro Westerholm Thomas Zilling Eva Ösby

14 14 Sveriges läkarförbunds chefsförening 3 Thomas Lindén Gunilla Odensjö to 26/5 Anne-Marie Pernulf fr 27/5 Ulf Swanstein Sveriges yngre läkares förening 14 Jonas Andersson Fredrik Berne Isabelle Cehlin Fatimah Dabo Lena Ekelius Nasim Farrokhnia Claude Guiron Sara Hansson Nashmil Hashemi Benny Lagerström Maja Lundqvist Heidi Stensmyren Fredrik Åberg Medicine studerandes förbund 12 Leila Chatti Tobias Dahlgren Jens Ellingsen Jenny Engdahl Linn Hallqvist Ellen Liedstrand Lotta Nylander Hanna Nyström Markus Severin Adina Welander Hanna Åsberg Ingrid Öhlund Summa fullmäktige 141

15 15 Centralstyrelsen Eva Nilsson Bågenholm Marie Wedin Benny Ståhlberg Christina Berntsson Anders Dahlqvist Anders Ekbom Thomas Flodin Hans Hjelmqvist Erik Hulegårdh Torbjörn Karlsson Tomas Lindholm Karin Malmqvist Charlotta Sävblom Gunnar Welander Johan Zelano, adjungerad Revisorer Ann Rundcrantz Valberedning Daga Byfors Torsten Gadd Observatörer för specialitetsföreningarna Annika Eklund-Grönberg, Svensk Förening för Allmänmedicin Berit Flink, Sv förening för anestesi och intensivvård Magdalena Fossum, Sv barnkirurgisk förening Lisa Juntti-Berggren, Sv endokrinologföreningen Arne Sjöberg, Sv förening för geriatrik och gerontologi Göran Günther, Sv infektionsläkarföreningen Marcus Carlsson, Sv förening för klinisk fysiologi Jan-Erik Bergkvist, Sv förening för nuklearmedicin Birgitta Segebladh, Sv förening för obstetrik och gynekologi Anna-Maria af Sandeberg, Sv psykiatriska föreningen Marie-Louise Östensson, Sv förening för rehabilitering och fysikalisk medicin Observatörer för intresseföreningarna Violeta Bucinskaite Ulfendahl, Internationella läkare i Sverige Märta Segerdahl, Sv kvinnliga läkares förening

16 16 Gäster vid fullmäktigemötet Robert Leth Bernhard Grewin Anders Milton Anna Engström-Laurent, Svenska Läkaresällskapet Christer Edling, Svenska Läkaresällskapet Carl-Viggo Östlund, SalusAnsvar Anna Ekström, SACO Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR Lars Ahlin, Sveriges Psykologförbund Örjan Salling, Sveriges Psykologförbund Inga-Britt Lindström, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Iris Sundelin, Svensk Kuratorsförening Björn Rosén, Praktikertjänst AB Håkan Mandahl, Läkemedelsindustriföreningen Ingrid Frisk, Vårdförbundet Anders Lindgren, OFR Tjänstemän i förbundet och delföreningar Ackrediterad press

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Sjukhusläkarföreningen Yrkesförening inom Sveriges läkarförbund

Sjukhusläkarföreningen Yrkesförening inom Sveriges läkarförbund Sjukhusläkarföreningen Yrkesförening inom Sveriges läkarförbund FM-protokoll 2007 fört vid Sjukhusläkarföreningens ordinarie fullmäktigemöte 2007-04-29--30 Närvarande: enligt bifogad justerad röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Erland Berg Martin Hellmo Pia

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö.

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö. REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl. 10.00 16.45. på Svenska Mässan i Älvsjö. PARENTATION för de ledare o funktionärer som lämnat oss under året. Mötets

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 Protokoll årsstämma 2014-12-09 Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 a Årsstämman förklarades öppnad av Sabri Jamal. Mötets öppnande b Kallelsen kom ut 10:e november, 29:e dagar innan stämmans

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Ordförande: Kay Wictorin Sekreterare: Annica Hallgren Justerare:

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013.

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Protokoll Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Plats: Vrigstad Värdshus, Vrigstad Närvarande: Se bifogad lista. (Bilaga1) 1 Distriktsordförande David

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 24 mars, 2012 Plats: Scandic Continental, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2012 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE Protokoll - Ordinarie föreningsstämma HSB, Brf Lindeborg, i Malmö Tid: 2016-04-04 kl.19.00-21.30 Plats: S:t Mikaels kyrka Lindeborg 1 ÖPPNANDE Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna

Läs mer

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla.

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. 1 Inledning och mötets öppnande. Ordförande Anette Jerresand förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll Fört vid förbundsstämma med Svenska Ponnytravförbundet den 28 mars Arlanda stad

Protokoll Fört vid förbundsstämma med Svenska Ponnytravförbundet den 28 mars Arlanda stad Protokoll Fört vid förbundsstämma med Svenska Ponnytravförbundet den 28 mars Arlanda stad 1 Stämman öppnas Ordförande Arne Florqvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. : 2 Upprop och fastställande

Läs mer

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare.

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare. Svenska VattenskiClforbunClet Medlem av Riksidrottsförbundet! Member of the Swedish Sports Confecleration Medlem av Världsvattenskidförbundet! Melllber of the International Waterski Federation Årsmöte

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14

Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14 Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14 1 Distriktsstämman öppnas av kårordförande Kenneth Andersson 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman DST beslutar

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 23 mars, 2013 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2013 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen SV'JlSItA&,Ö NINGI ANKOM 2007-04- 2 5 ÖVIK ENERGI AB 2007-04- 2 7 Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen Torsdagen den 29 mars 2007, Slagthuset i Malmö 1 Mötets öppnande SSNfs

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2008-05-12 Sidan 1 av 4 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 12 maj 2008 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Borås den maj 2010

Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Borås den maj 2010 Sid 1(6) Närvarande: Från Förbundsstyrelsen Bengt Karlsson, Förbundsordförande, Uppsala Joel Danielsson, Trollhättan Lars Hellström, Örebro Asta Andersson, Karlskrona Bengt Lindh, Borås Ing-Marie Noréen,

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer