Slutrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI)."

Transkript

1 Växjö Kommun Juni 2013 Slutrapport Teknikstöd i skolan Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Inger Kratz, projektledare Ylva Karlman, Leg. arbetsterapeut Lina Karlsson, Leg. arbetsterapeut Ola Durborg, IT-tekniker

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Ung med funktionsnedsättning... 5 Regeringsuppdrag... 5 Rutiner för stöd... 5 Den nya tekniken och konsekvenser i vardagen... 6 Arbetsterapeutens roll... 8 Fritt val av hjälpmedel... 8 Syfte... 8 Genomförande... 9 Arbetssätt och prioriteringar... 9 Rekrytering av elever Den arbetsterapeutiska arbetsprocessen Utvärdering Resultat Projektdeltagare Efter intervention Individuellt stöd Socioekonomisk utvärdering Fortbildning till skolpersonal Lärare testar teknik Samverkan utanför skolan Diskussion Måluppfyllelse Rutiner för samarbete i skolan Teknikstöd - inte bara teknik Samverkan Utmaningar och möjligheter Referenser Bilaga 1. Arbetsterapiprocessen - elevexempel Bilaga 2. Mail från lärare

3 Förord Skolan är ett hett debattämne i samhället och många har åsikter om vad som görs, vad som inte görs och vad som bör göras. Vi som har haft förmånen att arbeta i det här projektet har olika lång erfarenhet av arbete inom skolan men har inspirerats av alla möten med elever och lärare. Det är i första hand dessa möten och levnadsberättelser som vi tar med oss från det här projektet. Vi har mött elever som inget hellre vill än att klara skolan, klara skolan utifrån sina förutsättningar. Elever med kognitiva svårigheter får kämpa mycket, inte bara i skolarbetet utan också mot förutfattade meningar och snedvridna attityder. Att då möta en lärare eller någon annan på skolan som förstår och tar hänsyn till svårigheterna underlättar oerhört mycket och kan vara det som gör att funktionsnedsättningen inte blir ett funktionshinder. Tack till alla elever och all personal som vi haft förmånen att träffa i projektet. Vi har stor respekt för de lärare vi mött och är tacksamma för den erfarenhet och tankar som de har delat med sig av. Tack till Lilly som har delat med sig av kloka ord om bemötande. Våra tankar går till Beata Hars som vi hade förmånen att jobba tillsammans med en alltför kort tid. Din drivkraft och glädje kommer vi bära med oss för lång tid framöver. Vi hoppas att projektet Teknikstöd i skolan kan inspirera till förändring och öka möjligheterna för ungdomar med kognitiva svårigheter att klara skolan utifrån sina förutsättningar. 3

4 Sammanfattning Projektet Teknikstöd i skolan har genomförts på Växjös kommunala gymnasieskolor och komvux Det har sitt ursprung i ett regeringsuppdrag och har samordnats av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Syftet med projektet har varit att öka möjligheterna för elever med kognitiva svårigheter att nå målen i skolan. Elevens deltagande i projektet inleddes med en kartläggning av elevens syn på sin skolsituation utifrån intervjuinstrumentet Bedömningar av anpassningar i skolmiljö (BAS). Eleven har fått stöd i att formulera egna mål vilket sedan styrde valet av teknikstöd. Under projekttiden var arbetsterapeuterna involverade i cirka 100 elevärenden varav 75 kartlades via BAS. Interventionen bestod av individuellt utprovat teknikstöd samt strategier i vardagen. Det vanligaste teknikstödet har varit tidshjälpmedel, kalender som app, appar för anteckning, ljudförstärkare samt hårdvara i form av smartphone, surfplatta och dator. De flesta elever har beskrivit att de, efter deltagandet i projektet, hanterar besvärliga situationer i skolan bättre och att de har fått ett förbättrat studieresultat. Under projekttiden genomfördes flera riktade insatser till skolpersonal i syfte att bidra till ökad kunskap om kognitiva svårigheter och teknikstöd. För samverkan utanför skolan har det funnits en referensgrupp som har träffats regelbundet under projekttiden. Syftet med referensgruppen har varit att stimulera till ökad samverkan mellan skolan och andra aktörer i samhället som möter ungdomar med kognitiva svårigheter. Vid summeringen av projektet gjordes bedömningen att dess syften har uppnåtts och tre framgångsfaktorer identifierades. Det handlar om elevens delaktighet, arbetsterapeuternas arbetsprocess samt metoder som användes för att nå ut med information om kognitiva svårigheter till lärare. En svårighet under projekttiden har varit den interna kommunikationen runt elever i behov av stöd. Arbetsterapeuterna i projektet har under projekttiden mött många engagerade lärare som brinner för sitt yrke och kunnat konstatera att det finns många goda exempel på undervisningsstrategier samt på bra bemötande till elever med kognitiva svårigheter. En utmaning för skolan är att utveckla det individuella stödet så att det stöd som ges tydligare utgår från elevens unika situation. Med många elever och begränsade resurser kan även det generella stödet utvecklas då det som är bra för elever med kognitiva svårigheter oftast är bra för alla elever. 4

5 Bakgrund Ung med funktionsnedsättning Skolan och elevers resultat är ett hett debattämne inte bara i Sverige utan även internationellt. Det talas om Drop-outs och flera rapporter behandlar utformningen av skolan och elevers resultat, tyvärr ofta i dystra ordalag. Skolverkets rapport Risk för IG (2010) belyser att var tredje elev lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. 20 procent avbryter studierna och 10 procent uppnår inte grundläggande behörighet till högskolan. I Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 12 (2012) kan man läsa om levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning. I rapporten beskrivs att unga (i huvudsak mellan år) med funktionsnedsättning på flera punkter inom utbildnings och hälsoområdet har det sämre än unga utan funktionsnedsättning. Betydligt fler är ganska eller mycket missnöjda med sin skolsituation och med sin utbildning. 55 procent av de unga som har en funktionsnedsättning lider av stressrelaterade symptom flera gånger i veckan eller varje dag, jämfört med 31 procent bland övriga unga. Fler unga med funktionsnedsättning har känt sig otrygga eller rädda i skolan under det senaste halvåret och 30 procent har blivit mobbade eller utfrysta, jämfört med 12 procent bland övriga unga. Båda rapporterna belyser att man inom skolområdet fortfarande tenderar att koppla svårigheter till individen istället för att titta på hur man kan undanröja hindrande faktorer i den omgivande miljön. Vilket stöd som erbjuds varierar och det ställs många gånger för höga krav på elevens egen drivkraft och engagemang vilket ofta leder till att stödet uteblir. Många gånger får även föräldrar ta ett stort ansvar för att eleven ska få stöd i skolan. Regeringsuppdrag Projektet Teknikstöd i skolan har sitt ursprung i ett regeringsuppdrag samordnat av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Den övergripande målsättningen är att fler gymnasieelever ska nå uppsatta mål samt att övergången mellan skola och arbetsliv ska stärkas för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Eleven ska erbjudas individuellt stöd och projektet ska öka kunskapen om kognitiva svårigheter hos skolpersonal. På hjälpmedelsinstitutets hemsida beskrivs kognition som vår förmåga att tillägna och använda kunskap om oss själva och vår omvärld. Bristande kognitiv förmåga kan bland annat innebära svårigheter att planera och strukturera, ta initiativ, komma ihåg, hålla tråden i det man gör och avsluta det man påbörjat (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). För att ingå i målgruppen finns inget krav på diagnos. Den operativa projekttiden omfattar läsåret 2012 samt vårterminen I Växjö genomförs projektet på de tre kommunala gymnasieskolorna samt på Komvux. Anställda inom projektet är projektledare (20 procent), två Arbetsterapeuter (heltid) och IT-tekniker (50 procent). Rutiner för stöd Gymnasienämnden i Växjö har cirka 550 anställda och ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och Komvux. Gymnasieskolan är organiserad i de tre enheterna Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum. Tillsammans har gymnasieskolorna drygt 5

6 3000 elever. Skolorna uppvisar internt olika ansikten beroende på deras historiska traditioner. Skolkulturer kan variera inom en skola och mellan olika skolor. De är abstrakta och svårfångade men inte desto mindre närvarande överallt i skolans vardagsarbete. Skolkulturer består av ett sammelsurium av sociala fenomen vilket medför att de är svåra att tackla och förstå sig på. De första veckorna i projektet försöker arbetsterapeuterna att kartlägga organisationen runt elever med kognitiva svårigheter på de aktuella skolorna. Deras uppfattning är att gymnasieskolorna i Växjö inte har några gemensamma rutiner för att på ett tidigt stadium identifiera och erbjuda stöd till elever med dessa svårigheter. Begreppet kognitiva svårigheter används inte i någon större utsträckning. I början av projekttiden observerar arbetsterapeuterna att elever i behov av stöd uppmärksammas på lite olika sätt men intentionen är att mentorn är den som samlar information om eleven. När stödbehov har identifierats kan skolan exempelvis erbjuda stöd av mentor, elevhälsa, specialpedagog/speciallärare och/eller stödstuga i något/några ämnen. Ibland initieras psykologutredning som underlag för att utreda behovet av exempelvis neuropsykiatrisk utredning. Arbetsterapeuternas uppfattning är att det inte finns några tydliga rutiner för att ge enskilda elever stöd att hitta strategier eller hjälpmedel som kompenserar för svårigheter med tidsuppfattning, struktur och planering samt för att komma igång med och slutföra läxor. Det är den enskilde lärarens kunskap och engagemang som avgör vilka förutsättningar eleven får. För elever med läs- och skrivsvårigheter finns däremot en mycket tydlig organisation och specialpedagog/speciallärare har en betydelsefull roll vid identifiering av dessa svårigheter. Det stöd som erbjuds utgår från de läs- och skrivsvårigheter eleven har, i vissa fall inlästa läromedel. Information om och introduktion i ny teknik exempelvis appar i surfplatta kan dock utvecklas då tekniken ger nya möjligheter att kompensera. Den nya tekniken och konsekvenser i vardagen Smartphones, appar, surfplattor och datorer är idag väletablerade i elevernas vardag. De flesta är ständigt online vilket ställer höga krav på att kunna avvärja sig från frestelser som exempelvis facebook, youtube eller långvariga strategispel. Aktuell hjärnforskning visar att ungdomar i högre grad än vuxna väljer att utföra aktiviteter som ger en snabb belöning och att det har sin förklaring i att ungdomshjärnans anatomi inte är fullt utvecklad (Klingberg 2011). Tekniken kan dock även vara ett mycket betydelsefullt stöd i både skol- och vardagsaktiviteter. Idag finns möjlighet att lägga in stödfunktioner i exempelvis mobiltelefon vilket är positivt då många elever inte vill använda hjälpmedel som sticker ut. 6

7 Nedan följer några exempel på kognitiva hjälpmedel: Time timer och Timstock är hjälpmedel för att visualisera och rama in tid. Personer med nedsatt tidsuppfattning/tidshantering kan kompensera för svårigheter att planera och strukturera sin tid genom att använda de i vardagliga situationer. Appar i smartphone som exempelvis Business Calendar möjliggör för att skapa överblick och strukturera sin vardag. Med hjälp av påminnelser och färgkodning av olika aktiviteter synliggörs balansen mellan olika aktiviteter i vardagen. Appar i Ipad som exempelvis Notability möjliggör för elever att spela in lektioner, fota tavlan och anteckna enligt en tydlig struktur. Inspelningen är kopplad till anteckningarna vilket möjliggör för elever att på ett enkelt sätt navigera sig i texten och lyssna på valda delar igen. Ljudförstärkare (FM-sändare och mottagare) kan användas under lektioner för elever som upplever svårigheter att filtrera ljud exempelvis projektorns brus eller när någon tuggar tuggummi i närheten. Läraren har en mygga och eleven lyssnar via sina hörlurar vilket gör att rösten förstärks och störande ljud förminskas. 7

8 Arbetsterapeutens roll Med projektet introduceras arbetsterapeut som en ny roll i skolan, en relativt okänd yrkesroll för skolpersonal eftersom få arbetsterapeuter är verksamma inom skolan i Sverige. Arbetsterapeututbildningen är tre år (180 hp) och finns på åtta utbildningsorter i Sverige. Yrkestiteln arbetsterapeut är skyddad enligt lag och får endast användas av den som har legitimation. Utbildningen är tvärvetenskaplig och studierna handlar om att förstå människors aktivitetsförmåga i olika miljöer och hur de hänger samman med hälsa och delaktighet. Arbetsterapeutens mål, redskap och åtgärder handlar om att göra och att möjliggöra. För arbetsterapeuter i skolan ligger fokus på att förstärka det beteende som fungerar och stötta eleven att hitta nya vanor och rutiner för det som inte fungerar. Arbetsterapeuten ser eleven utifrån ett aktivitetsperspektiv och analyserar vad som kan förändras i miljön samt vilka hjälpmedel som kan underlätta för att eleven ska lyckas uppnå sina mål i skolan (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2013). Fritt val av hjälpmedel Kronobergs län var ett av de län som deltog i regeringsuppdraget Fritt val av hjälpmedel som liksom Teknikstöd i skolan samordnades av Hjälpmedelsinstitutet. Uppdraget genomfördes och har sedan blivit permanent i Kronobergs län. Fritt val syftar till ökat inflytande för den som ska använda hjälpmedlet och innebär att personen i fråga blir ägare till sitt hjälpmedel samt själv ansvarar för inköp och handhavande (Hjälpmedelsinstitutet 2013). Det är ett komplement till vanlig förskrivning och innebär en möjlighet att välja andra hjälpmedel än de som landstinget kan erbjuda utifrån sitt sortiment. Alla kan ansöka om Fritt val men det är förskrivaren som utifrån vissa kriterier gör en bedömning om lämpligheten och fattar beslut (Landstinget Kronoberg 2013). Detta var en av anledningarna till att Växjö Kommun valdes ut som försöksverksamhet i projektet Teknikstöd i skolan. Förhoppningen var att den tidigare satsningen gjort hjälpmedelsverksamheten mer öppen för den nya tekniken (Dahlin och Lagerkrans 2013). Syfte Syftet med försöksverksamheten i Växjö var: 1. Att erbjuda elever med kognitiva svårigheter individuellt stöd i form av samtal om strategier i skolvardagen och utprovning av teknik för att öka måluppfyllelsen i skolan. 2. Att erbjuda lärare kompetensutveckling gällande kognitiva svårigheter och dess konsekvenser i skolan samt öka användandet av teknik och strategier i undervisningen. 3. Att få till stånd en samverkan mellan skolan och andra verksamheter kring elever med kognitiva svårigheter för att elevers behov av stöd ska uppmärksammas tidigt och erbjudas lämpligt stöd. 8

9 Frågeställningar Kompletterar arbetsterapeutens yrkesroll befintlig elevhälsa inom gymnasieskolan och bidrar till ökad måluppfyllelse hos elever med kognitiva svårigheter? Ökar individuellt utprovad teknik och samtal om strategier i skolvardagen måluppfyllelsen för elever med kognitiva svårigheter? Blir skolan mer tillgänglig för elever med kognitiva svårigheter om lärare integrerar teknik i undervisningen? Kan samverkan mellan skolan och andra verksamheter som möter elever med kognitiva svårigheter utvecklas? Genomförande Arbetssätt och prioriteringar Under den första delen av projekttiden formulerades en arbetsplan med vision, syfte, tillvägagångssätt och prioriteringar. Detta arbete påbörjades i början av april 2012 under uppstartsdagarna på Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm. Eftersom projekttiden var kort och målen höga var det viktigt att arbeta så strategiskt som möjligt för att kunna vara effektiva. Det var många inom skolan som hade olika synpunkter på hur arbetet skulle läggas upp och därför upplevdes det som en trygghet ha en gemensam plan som är förankrad både inom projektet och i skolorna. Redan vid formuleringen av arbetsplanen diskuterade arbetsterapeuterna betydelsen av att arbeta i team tillsammans, för att kunna stötta varandra i svåra bedömningar och för att hålla ihop projektet. Arbetsterapeuterna delade upp sig på de fyra skolorna och placerade sig på två skolor var. En dag i veckan arbetade de tillsammans med övergripande frågor som exempelvis marknadsföring, komplicerade elevärenden samt med samverkan med andra verksamheter utanför skolan. Arbetsterapeuterna valde att prioritera elever som gick på nationella- och introduktionsprogram medan arbetet på särvux och gymnasiesärskolan huvudsakligen handlade om att bidra till utveckling av det generella stödet. Denna avgränsning har sin förklaring i att elever med utvecklingsstörning redan hade kontakt på habiliteringen och därför mer sannolikt fått tillgång till kognitiva hjälpmedel. Ingen diagnos behövde föreligga men eleverna som ingick i projektet skulle uppleva att de haft kognitiva svårigheter under en längre tid. Elever med generella koncentrationssvårigheter prioriterades framför kognitiva svårigheter som berodde på enbart läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eftersom skolorna redan hade upparbetade rutiner för att stötta dessa elever. Under hösten 2012 fokuserade arbetsterapeuterna på individuella insatser till elever. Målsättningen var möta cirka 100 elever och att arbeta enligt den arbetsterapeutiska arbetsprocessen Occupational Therapy Intevention Process Model (OTIPM) (Fisher, Anne G 9

10 och Nyman, Anneli 2011). Under våren 2013 övergick fokus till kompetensutvecklingsinsatser till lärare. Planen var att sprida kunskap om kognitiva svårigheter och dess konsekvenser i skolan samt att vara ett stöd till att utveckla lärares egna strategier när det gäller förhållningssätt och integrering av teknik i undervisningen. Strategin var att arbeta på olika sätt för att nå ut till så många som möjligt. Samverkan med aktörer utanför skolan har skett kontinuerligt under projektets gång i den referensgrupp som skapades initialt. I den ingick Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), Vuxenhabiliteringen, Barnhabiliteringen, Växjö Samordningsförbund, För barn och unga med utvecklingsstörning (FUB), Attention och Hjälpmedelscentralen. Rekrytering av elever Den ursprungliga planen var att elever skulle aktualiseras för projektet genom rektor och därefter erbjudas att delta. Även ett åtgärdsprogram skulle finnas med som grund. Detta visade sig vara en för trög process och de första veckorna passerade utan att tillräckligt många elever erbjöds att delta i projektet. Arbetsgången ändrades till att alla på gymnasieskolorna som uppmärksammar ett behov hos en elev kan initiera kontakt med arbetsterapeuten. På Komvux tog de flesta elever själv kontakt efter de läst om projektet på skolans hemsida. Det förekom också att andra verksamheter utanför skolan tog kontakt för att initiera deltagande i projektet samt samverka i enskilda elevärenden. Elever kunde också aktualiseras för projektet i olika möten på respektive skola. Marknadsföring Information om projektet spreds på flera olika sätt; på personalkonferenser, via mail samt via hemsidan IT-tekniker var den som utformade och uppdaterade hemsidan. Där kunde man läsa om projektet i stort, vart man kunde vända sig som elev/lärare/anhörig samt om olika typer av teknikstöd illustrerade med text, foton och korta filmklipp. Den arbetsterapeutiska arbetsprocessen När arbetsterapeuten fick information om att en elev var intresserad att delta kallades eleven till möte via telefon, mail eller sms. Under första mötet fick eleven beskriva varför han/hon vill ingå i projektet alternativt varför han/hon hade blivit rekommenderad att ta kontakt. Projektet presenterades och ett gemensamt beslut fattades om elevens deltagande kunde vara ett bra stöd i skolan. Bedömningsinstrumentet Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS) användes i första och/eller andra mötet med alla elever och låg till grund för den arbetsterapeutiska bedömningen och val av teknikstöd. Då BAS är ett klientcentrerat instrument är elevens delaktighet och egen upplevelse av skolsituationen grundläggande. Eleven fick själv skatta sina behov av anpassningar/strategier/teknik i olika aktivitetsområden. Efter kartläggningen fick eleven stöd i att formulera egna mål och dessa var sedan styrande för valet av åtgärder/teknikstöd. Arbetsterapeuten introducerade ett brett sortiment av teknik, detta för att elevens egen motivation skulle vara med redan från början och för att minska risken för att arbetsterapeuten på egen hand skulle avgöra valet av teknik. Utgångspunkten var 10

11 att anpassa den teknik eleven redan hade, exempelvis dator eller smartphone men när elevens målsättning inte kunde nås med den egna utrustningen testades ny teknik. Om det fungerade bra fick eleven behålla tekniken även efter projektets slut och då själv ansvara för hanteringen och eventuella reparationer. IT-tekniker ansvarade för att köpa in och administrera tekniken. Antal uppföljningsmöten, samarbete med elevhälsa/specialpedagog och information till rektor och lärare/mentor avgjordes av elevens skolsituation, målsättning och problematik. Utöver fysiska möten användes sms-kontakt för att möjliggöra täta uppföljningar. Elevexempel på arbetsprocessen finns i bilaga 1. Utvärdering Projektet utvärderades på olika nivåer. Arbetsterapeuterna kartlade (via BAS) elevens upplevelse av sin skolsituation innan de fick teknikstöd samt cirka 5 månader senare. Rektorer, lärare och elevhälsa delgav sin upplevelse av projektet via enkäter som företaget Ramböll skickade ut och sammanställde. De genomförde även grupp- och telefonintervjuer med elever, rektorer, elevhälsa, projektledare, arbetsterapeuter och specialpedagog/speciallärare. Krut AB genomförde en socioekonomisk studie av projektet utifrån intervjuer med elever, rektorer och lärare. Företaget Mediacuben har gjort en informationsfilm där elever intervjuas utifrån sina upplevelser av att delta i projektet. Resultat Projektdeltagare Under projekttiden var arbetsterapeuterna involverade i cirka 100 elevärenden varav 76 är kartlagda via BAS (Bedömning av anpassningar i skolmiljön). Av dessa har 9 elever intervjuats med endast Frågebatteri 1 och de resterande 67 har intervjuats med både Frågebatteri 1 och 2. Orsaker till att projektet avslutats efter frågebatteri 1 var bland annat avhopp från gymnasieskolan, behov av mer omfattande stöd samt låg motivation och uthållighet för att förändra studiesituationen. Eleverna i projektet upplevde en eller flera av nedanstående svårigheter i sin skolvardag: Missar information under lektionen på grund av svårigheter att lyssna och anteckna samtidigt. Kan inte hålla koncentrationen under hela lektionen vilket leder till att de förlorar sammanhanget och orkar inte vara aktiva. Uppfattar inte läxor eller inlämningsdatum vilket försvårar att komma igång med läxor och lämna in de i tid. Glömmer att ta med sig rätt saker till lektioner och tappar bort lösa papper. Svårt att överblicka, strukturera och planera sin tid vilket leder till sen ankomst till lektioner och stress. 11

12 Dålig överblick över vad de ligger efter med och aktuella uppgifter vilket leder till svårigheter att välja vad de ska börja med. Svårt att starta och avsluta självständiga uppgifter. Svårt att sortera information och ta fram det viktigaste vilket leder till svårigheter att både inhämta kunskap och redovisa den. Svårt att koncentrera sig vid läsning och skrivning. Distraheras lätt av yttre stimuli både under lektioner samt vid självständigt arbete. Många elever berättade att de har haft stora svårigheter under hela sin skoltid. En elev beskrev: Jag har alltid känt att jag sinkat klassen när jag inte hängt med i samma tempo som de andra. Flera delgav hur de har skapat strategier för att klara sig genom skolan trots stora svårigheter, exempelvis genom att alltid slå följe med en eller flera klasskompisar för att hitta till rätt klassrum eller genom att ge sken av och säga att lathet är orsaken till att uppgifter inte blir gjorda. Av de 67 projektdeltagarna som både svarat på frågebatteri 1 och 2 var 61 % (n=41) var kvinnor och 39 % (n=26) var män. Flest elever gick på vårdprogram och estetiskt program. Störst andel gick i åk 2 (n=22), därefter åk 1 (n=16) och minst antal i åk 3 (n=10) på gymnasieskolan. 48 projektdeltagare gick på gymnasieskola, 17 gick på Komvux och 2 elever gick på särskola. Samtliga elever hade kognitiva svårigheter men hade olika stora behov av stöd i skolvardagen. Lite fler än hälften av alla elever (57 %) hade en eller flera diagnoser, resterande elever hade ingen diagnos (40 %) eller var under utredning (3 %). Av de elever som hade diagnos var ADD/ADHD (n=6), dyslexi (n=10) och autismspektrumstörning (n=4) vanligast. I gruppen övriga diagnoser ingick lindrig utvecklingsstörning, psykisk sjukdom och fysisk funktionsnedsättning. I gruppen dubbla diagnoser hade samtliga kombinationer av olika neuropsykiatriska diagnoser. Figur 1. Antal elever uppdelat på diagnosgrupp (n=38/67) 9 10 Dyslexi ADHD/ADD Autismspektrum Övrig Dubbla diagnoser Samtliga elever som ingick i projektet har under projekttiden haft mer eller mindre kognitiva svårigheter och har varit hjälpta av teknikstödet i varierad grad. Vissa elever har haft väldigt stor nytta av projektet, sannolikt på grund av att de varit motiverade att förändra sin situation. 12

13 En observation som gjorts är att vuxenstuderande har varit mer medvetna om sin situation, mer motiverade och oftast haft lättare att få till förändringar sin vardag. Efter intervention Tabell 1. Beskrivning av hur Studieresultat (uppgift saknas på sju elever) och Hantera besvärliga situationer i skolan förändrats efter intervention beräknat i antalet elever (uppgift saknas på nio elever) Mycket försämrat Försämrat Oförändrat Förbättrat Mycket förbättrat Hantera besvärliga situationer i skolan Studieresultat De flesta elever upplevde att de, efter deltagandet i projektet, hanterar besvärliga situationer i skolan bättre och att de har fått ett förbättrat studieresultat. En elev beskriver: Om jag inte hade varit med i projektet och förändrat hur jag gör hade ju allt bara fortsatt att rulla på och jag hade fortsatt att inte göra nåt och fortsatt att lämna in uppgifter för sent eller inte alls. Nu har jag mer koll och då får jag också saker gjorda och även om det är mycket att göra så känns det lugnare nu. Enligt BAS ledde interventionen till att behovet av anpassning har minskat signifikant i 8 av 16 områden. Dessa är skriva, läsa, tala, komma ihåg, räkna, läxor, prov och delta i klassrummet. Gemensamt för de 8 områden som inte förändrats var att de hade en skattning över 3,4 innan intervention. I BAS skattar eleven behoven av anpassning i skolaktiviteter utifrån en 4-gradig skala (1=behov av anpassningar, 2= har anpassningar och behöver nya, 3= har anpassningar och 4 =inget behov av anpassningar.) En skattning över 3,4 innebär således att eleverna tyckte att aktivitetsområdena fungerade bra. Figur 2. Bedömning av behov av anpassning före och efter intervention 13

14 Individuellt stöd Arbetsterapiprocessens alla steg har följts i samtliga elevärenden och arbetsterapeuterna upplever att det har gett en bra struktur. Tiden som lagts på elevärenden, det vill säga möten, dokumentation och inköp av teknik, har varierat från 3 timmar till 100 timmar. Detta beror på att elevens behov och motivation varit styrande och att arbetsterapeuterna har prioriterat kvalitet framför kvantitet. I några fall har arbetsterapeuten och eleven beslutat att avsluta kontakten då teknikstödet inte varit rätt insats för eleven eller då elevens motivation inte varit tillräckligt stark för att förändra studiesituationen. It-teknikern användes som ett bollplank gällande olika tekniska lösningar och träffade enstaka elever exempelvis vid introduktion i ny dator. I endast ett elevärende har det varit aktuellt att samverka med arbetsförmedlingen och då låg fokus på att beskriva behoven av att få använda tekniken i arbetssituationer. I interventionen Teknikstöd inkluderades även diskussion om strategier och planering för hur tekniken ska användas. Strategier kunde handla om hur eleven ska få in tekniken som en rutin i vardagen eller handskrivna checklistor för vad eleven ska hinna med att göra varje morgon. Arbetet med strategier har varit nödvändigt för att tekniken ska användas och många elever delgav också att det inte hade fungerat med tekniken utan samtalet om strategier. Samtliga elever uppgav att de kände sig delaktiga i valet av teknikstöd och att de kommer fortsätta använda tekniken efter projekttidens slut. En stor variation av teknik har utprovats, vanligast är: Tidshjälpmedel (TimeTimer och Timstock) och appar som (Buisness calender, Week calender, Google kalender) som kompenserar för svårigheter att planera och strukturera sin tid. Anteckningsappar (Notability, Evernote) vilka möjliggör för elever att spela in lektioner, fota tavlan och föra anteckningar enligt en tydlig struktur. Hårdvara i form av smartphone, surfplatta och dator som möjliggör för att installera kompenserande appar. Ljudförstärkare som kompenserar för svårigheter att filtrera ljud exempelvis projektorns brus och bidrar till ökad koncentrationsförmåga i klassrummet. Övrig teknik som har provats ut: Echo smartpen, Diktafon, Alphasmart,, Gustavas ordböcker, Stava rex, Spell right, ClaroRead Pro, Audio Note (app), Symwriter, Scetchbook Pro (app) och Trådlöst tangentbord är teknik som på olika sätt underlättar i att göra anteckningar samt producera egen text. Daisyspelare, Speak it (app), Emersson, Oleria, Amis, Read2go (app), Läslinjal, SAOL (app), Mouse scanner, ipod, Handyscan, C-pen möjliggör för att kunna lyssna på och fokusera vid inhämtning av skriftlig information. Dictus (app) och Dragon dictation (app) omvandlar tal till text. 14

15 Apparna Schema, Out of Milk, Activity timer, First Class underlättar för elever att få en överblick, prioritera och komma ihåg vad som ska göras. Bolldyna, Focusbollar, Tangle (böjbar ring), Noisebox (app), Clearly (app i google chrome), Adblock (app i google chrome) möjliggör för ökad koncentration i olika situationer. Shake Awake klocka (en vibrerande väckarklocka) och Extreme alarm clock (app) kompenserar för svårigheter att vakna på morgonen. klara (app) underlättar för att hantera situationer som ger ångest. Teknikstödet är den faktor som flest elever anser bidragit mest till förändring. Figur 3. Eleven rangordnar från 1 till 3 (där 1 utgör mest skillnad) vilken faktor de anser bidragit mest till förändring. En elev kommenterar användningen av kalender i mobilen: Förut kunde jag inte ta rast för jag tänkte så mycket på vad som skulle hända sen. Nu när jag har alla tider i telefonen vet jag vad som händer efter rasten och behöver inte ha ångest för att jag inte har koll! En annan elev har beskrivit användningen av Ipad på följande sätt: Med Ipad och appen Notability har jag alla anteckningar samlade. Förut var allt kaos och jag var okoncentrerad under lektioner. Det kändes som att det inte var någon mening med att anteckna för jag förstod ändå inte vad läraren pratar om och för att jag nästan alltid tappar bort anteckningarna. Nu spelar jag in lektionerna, tar foton på tavlan och gör snygga anteckningar. Jag går ibland tillbaka och lyssnar igen på det som jag inte förstått. Eleverna skattade även mötet med arbetsterapeuten som en viktig faktor för förändring. En elev säger: Det har hänt någon när vi pratat och det har spridit sig till lärare, att de hjälper till mer nu. Även haft samtal med mentor och rektor om hur situationen kan förbättras i skolan. 15

16 Socioekonomisk utvärdering Krut AB har utfört en socioekonomisk utvärdering och sammanfattningsvis visade resultatet att kostnaden för insatser i form av teknikstöd återbetalar sig mycket snabbt om det kan bidra till ett tidigare inträde på arbetsmarknaden. Kostnaden för teknikstödet och samtliga kringkostnader beräknas inom projektet uppgå till kr per person vilket motsvarar en månads senare inträde på arbetsmarknaden. De totala kostnaderna för projektet i en kommun motsvarar vinsterna, förutsatt att man förhindrar att en enda av eleverna drabbas av upprepade perioder av sjukskrivning och arbetslöshet. Detta innebär att om projektet har räddat en elev från utanförskap så har projektet lönat sig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Fortbildning till skolpersonal Flera riktade insatser har genomförts under projekttiden i syfte att öka kunskapen om kognitiva svårigheter och teknikstöd. Vid några tillfällen håller en av arbetsterapeuterna grupper om 5-7 elever (utan uttalade kognitiva svårigheter) där fokus ligger på studieteknik och framförallt appar. Insatser har gjorts under hela projekttiden men med en särskild satsning under våren 2013 då fokus i projektet övergår från elev till lärare. Nedan följer en redovisning av samtliga de insatser som genomförts. Vårterminen 2012 Projektgruppen (elevhälsa, specialpedagoger, bibliotekarier) deltog i kick-off med föreläsning om kognition, kognitiva svårigheter, arbetsterapi samt teknik som kompensation vid kognitiva svårigheter. Föreläsare var kognitionsvetare Erika Dahlin och arbetsterapeuterna i projektet. Arbetsterapeuter gav grundläggande information om kognition och teknikstöd i samband med olika möten på förvaltningsnivå, rektorsnivå samt på ett flertalet av lärarnas arbetsplatsträffar. Öppet hus arrangerades av arbetsterapeuterna på samtliga gymnasieskolor. Skolpersonal gavs möjlighet att prova olika typer av teknikstöd och ställa frågor runt projektet. Hemsidan skapades. På hemsidan samlades aktuell information om teknikstöd, illustrerat i text, bild och film. Hösttermin 2012 Samtlig skolpersonal på gymnaseiskolorna erbjöds en föreläsning om hjärnan och dess utveckling av Åke Pålshammar, leg. psykolog. Hjälpmedelscentralen informerade personal på särvux om sitt uppdrag kring kognitiva hjälpmedel. Diskussion fördes kring skolans respektive hjälpmedelscentralens ansvar gällande dessa hjälpmedel. Vårtermin 2013 En representant från varje skola deltog på BETT-mässan i London. BETT-mässan är världens största teknikmässa kopplat till skola och undervisning. Resan samordnades 16

17 av Lin-education som erbjöd ett program med inträde på mässan men även föreläsningar av bl.a. Sir Ken Robinsson och Troed Troedsson. Arbetsterapeuterna medverkade på arbetsplatsträffar. De delgav resultat från höstens arbete med elever och bidrog till diskussioner om strategier och förhållningssätt hos lärare när det gäller elever med kognitiva svårigheter. De flesta arbetslag fick minst ett och ibland två besök. Filmer där elever från projektet berättar om hur teknikstödet hjälper dem visades. Vid några tillfällen medverkade en tjej som arbetsterapeuterna har mött inom samverkan med Attention. Hon har ADHD och berättade om sin skolupplevelse, vad lärare kunde ha gjort för att möta henne på bästa sätt och vilka anpassningar som skulle ha underlättat för henne. 12 lärare på Kungsmadskolan och Teknikum intervjuades om sina strategier i mötet med elever i behov av stöd. Dessa sammanställdes och mailades ut till rektorer och lärare vid terminsslut 2013 i syfte att sprida goda exempel. Elevhälsa och specialpedagog/speciallärare erbjöds delta vid en föreläsning av hjärnforskare Torkel Klingberg i Halmstad. Elevhälsa och speciallärare/specialpedagoger på gymnasieskolorna erbjöds en fortbildningsdag om kognitiva svårigheter och kognitiva hjälpmedel. Arbetsterapeuterna föreläste om erfarenheter från projektet. Kognitionsvetare Erika Dahlin föreläste om kognition kopplat till anpassningar och teknik som kan användas i vardagen och i skolan. Workshop kring olika teknikstöd hölls under dagen där alla fick testa hur tekniken fungerar. Dagen avslutades med diskussion. AV-Media Kronoberg hade grundläggande utbildning för personal på gymnasiesärskola och särvux om hur ipad kan användas i undervisningen. Hjälpmedelscentralen informerade personal på gymnasiesärskola om sitt uppdrag kring kognitiva hjälpmedel. Diskussion fördes kring skolans respektive hjälpmedelscentralens ansvar gällande dessa hjälpmedel. På gymnasieskolan Teknikum höll arbetsterapeut och AV-Media gemensam föreläsning om alternativa verktyg. Psykolog David Edfelt bjöds in till samtliga skolor och föreläste om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur man som lärare kan arbeta för att öka möjligheterna för dessa elever att lyckas i skolan. En sommarpresent delades ut till skolpersonal på de kommunala gymnasieskolorna och Komvux i Växjö. De fick hjärnforskaren Torkel Klingbergs bok Den lärande hjärnan. Presenten innehöll också en mapp med diverse arbetsmaterial som arbetsterapeuterna har använt i mötet med elever samt citat från elever och lärare. Utvärderingarna från Ramböll visade att lärare upplevde att projektet har ökat deras kunskap om kognitiva svårigheter samt om vilken teknik som finns på skolan och hur den kan användas. De upplevde också att arbetsterapeutens kompetens i hög grad är nödvändig för elever med kognitiva svårigheter samt att stödet som givits av arbetsterapeuten har varit relevant. Lärare har hört av sig med synpunkter och funderingar. Ett exempel kan ni läsa i bilaga 2. 17

18 Diagram 1. I vilken utsträckning som lärare och elevhälsan anser att arbetsterapeutens kompetens är nödvändig för elever med kognitiva svårigheter Lärare testar teknik Projektet erbjöd lärare att testa teknik i undervisningen och det har genomgående byggt på deras eget intresse och idéer. Teknik och hjälpmedel som skolpersonal har provat är: Ipad för gruppundervisning på Introduktionsprogram, Gymnasiesärskolan och Särvux. TimeTimer har använts av lärare under lektioner och av elevhälsans personal under elevsamtal. Tangle (böjbar ring) har lärare på Gymnasiesärskolan gett till elever med motorisk oro. Utrustning för lärare att filma sina genomgångar (Flipped Classroom). Det underlättar för elever som behöver lyssna på lärarens genomgång flera gånger, vilket är vanligt vid koncentrationssvårigheter. Ljudförstärkare har samtliga elever i en klass om 30 elever testat för att uppnå ökad koncentration. Både elever och lärare upplevde att koncentrationen ökade under lektionerna. Ljudutjämningssystem har installerats i två klassrum men användes sällan bland annat på grund av att systemet inte alltid var laddat. Elevhälsan på gymnasieskolorna har fått ett Kedjetecke vardera. Kedjetäcket är ett hjälpmedel som används för sinnesstimulering och motverkar ångest/rastlöshet/oro. Elevhälsan och specialpedagog/speciallärare har fått ett antal Time timer, Shake awake klockor, Tangle och Scannermsöss för att låna ut till elever även efter projektets slut. Scannermus är både en datormus och skanner vilket underlättar för elever att samla skriftlig information digitalt samt för att få texten uppläst i datorn. En lärare på nationellt program har beskrivit: eleven testade ljudförstärkare under ca en månads tid och han har aldrig skrivit så mycket på ett prov som efter den månaden och han var betydligt mer närvarande under lektionerna. 18

Delrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI).

Delrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Växjö Kommun December 2012 Delrapport Teknikstöd i skolan Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Inger Kratz, projektledare Ylva Karlman, Leg. arbetsterapeut Lina

Läs mer

Arbetsterapeuter kan bidra i skolan

Arbetsterapeuter kan bidra i skolan Arbetsterapeuter kan bidra i skolan Maria Johansson, Leg arbetsterapeut Camilla Grimheden, Leg arbetsterapeut Köping 5 april 2017 Innehåll Inledning Arbetsterapeutens bidrag Film Kaffe Kartläggningar och

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Teknikstöd i skolan Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting Brukarmedverkan Allmännyttig ideell förening De övergripande målen Kunskapen om elevernas

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Docent i psykologi Specialpedagog Rektor Föreståndare Skoldatatek Specialpedagog Projektledare Stockholms stad Specialpedagog & IKT skolutvecklare

Läs mer

Tydlighet och struktur i skolmiljö

Tydlighet och struktur i skolmiljö Tydlighet och struktur i skolmiljö Skoldagen 21 mars 2013 Evelyn Widenfalk Ehlin Leg. arbetsterapeut Jenny Rignell Leg. arbetsterapeut Definitioner Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk

Läs mer

Kognitivt stöd i skolan

Kognitivt stöd i skolan 1 Kognitivt stöd i skolan Studiematerialet Så här blev det för mig Angelica, Axel, Sara, Jacob och Anna berättar Studiematerialet Johanna, Philip och Anthon behöver olika inlärningsmiljöer Olika unga Lika

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Teknikstöd i skolan Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog Ansvarig handläggare

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Slutrapport

Teknikstöd i skolan. Slutrapport Teknikstöd i skolan Slutrapport Innan var det kaos och jag var stressad och mer ostrukturerad. Nu har jag fått grepp om allting och behöver inte lägre bli uppjagad. Elev i försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

När huvudet känns som en torktumlare

När huvudet känns som en torktumlare När huvudet känns som en torktumlare Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting Nordens största specialbibliotek Allmännyttig ideell förening Teknikstöd

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel Teknikstöd i skolan Elever med kognitiva svårigheter sid 3 Elever som testat teknikstöd berättar sid 4 Arbetsterapeuten ny yrkesgrupp i skolan? sid 10 Smarta hjälpmedel sid 14 Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Kunskapsutbyte som skapar nya möjligheter Ny teknik kan utgöra ett bra stöd för elever i skolarbetet. Men

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det?

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? 2014-05-06 Maria Svahn, Petra Eklund Annika Sjöberg Hjälpmedelskonsulenter Arbetsterapeut 018-611 68 36 018-611 67 51 Kognition

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Beslut Huvudman karlstadskommunakarlstad.se Verksamhetschef vid sjukhusskolan susanne.eklundakaristad.se Beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus i Karlstads kommun Skolinspektionen

Läs mer

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutinen är skapad efter att bestämmelserna kring stödinsatser förändrats från och med den 1 juli 2014. I de nya bestämmelserna används

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

Ansökan Medel för extra insatser inom Finsam Projekt Complete

Ansökan Medel för extra insatser inom Finsam Projekt Complete Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2016-02-29 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt, Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan Medel för extra insatser inom

Läs mer

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Det blir bäst om man gör rätt från början PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08 Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi Rådgivning och stöd

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Borlänge kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Erikslundsgymnasiet belägen i Borlänge kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Erikslundsgymnasiet

Läs mer

Magdateamet Rapport för läsåret

Magdateamet Rapport för läsåret Magdateamet Rapport för läsåret 2014-2015 Motivation Aktivitet Glädje Delaktighet Ansvar 2 (7) Inledning Magdateamet bildades i augusti 2014 efter ett enhälligt politiskt beslut om att starta en verksamhet

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Innehållsförteckning 1 Re 336 Fribergaskolan... 3 1.1 Skolans utvecklingsarbete... 3 Kvalitetsdokument 2016, Grundskola 2(6) 1 Re 336 Fribergaskolan 1.1 Skolans utvecklingsarbete

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 Datum 2011-05-23 Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 1. Överenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Grundsärskolan. Läsåret 2012/13

Verksamhetsberättelse. Grundsärskolan. Läsåret 2012/13 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Verksamhetsberättelse Grundsärskolan Läsåret 2012/13 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och värden sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande sidan 7 Skola

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

1. Målsättningar. PlugIn 2.0 Växjö kommun

1. Målsättningar. PlugIn 2.0 Växjö kommun PlugIn 2.0 Växjö kommun 2016-2017 1. Målsättningar 1.1 Lokala slutmål för PlugIn 2.0 Efter genomförd tid i projektet skall eleven ha utvecklat en positiv attityd till lärande och stärkt sin självkänsla

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat STÖDMATERIAL för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet Reviderat 20131029. Arbetsprocessen Arbetsprocessen kan beskrivas i följande steg, vilka skall dokumenteras fortlöpande under processens gång. 2 Förebyggande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Elever som zappar skolan 131011

Elever som zappar skolan 131011 Elever som zappar skolan 131011 Projekt på Almåsskolan 2007-2010 Titti Ljungdahl Skolutvecklare Bakgrund Våren 2007 c:a 10 elever med mycket stor frånvaro, de flesta flickor. Tidigare skolgång hade fungerat

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Elevhälsoplan Ådalsskolan

Elevhälsoplan Ådalsskolan Elevhälsoplan Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 5 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Elevhälsans ansvar och organisation... 3 Arbetsgång och elevhälsomöten... 3 Dokumentation... 4 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015 Elevhälsoplan för Älta Skola 2014-2015 Innehåll Inledning 3 Funktioner i Elevhälsan 3 Gången vid elevärenden 5 Klasskonferens 6 Överlämnande. 6 Inflyttning. 6 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 7 Neuropsykiatriska

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Promemoria 2017-08-16 Utbildningsdepartementet Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti För att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna föreslår regeringen att en åtgärdsgaranti

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010)

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 1 (17) Dnr 40-2010:119 Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 2 (17) Huvudmannen 1.1 Förvaltningschef (eller motsvarande) m.fl. Inledning Hur uppfattar ni att det fungerar

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Sarianne Segersten och Titti Karlsson Förskolechef Lejla Sultanic Vår vision Arbetet

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer