Om värdet i att bara vara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om värdet i att bara vara"

Transkript

1 Avd för arbetsterapi Om värdet i att bara vara - en studie kring hur några kvinnor med stressrelaterade besvär upplever natur- och trädgårdsrelaterad rehabilitering Författare: Marianne Löfdahl Kerstin Wadsö Handledare: Eva Ramel Maj, 2003 Kandidatuppsats

2 Adress: Avd för arbetsterapi, Box 157, S Lund Avd för arbetsterapi Titel: Om värdet i att bara vara Undertitel: - En studie kring hur några kvinnor med stressrelaterade besvär har upplevt natur- och trädgårdsrelaterad rehabilitering Författarnamn: Marianne Löfdahl Kerstin Wadsö Abstrakt Under de senaste åren har stressrelaterade diagnoser som exempelvis utmattningsdepression och utbrändhet blivit de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning i Sverige. En behandlingsform som börjar lyftas fram för denna nya patientgrupp är trädgårdsterapi. Natur och trädgård upplevs av många människor som avstressande och positiv, vilket även miljöpsykologisk forskning och arbetsterapeutisk erfarenhet visar. I den här studien har fyra kvinnor med stressrelaterade besvär intervjuats kring sin upplevelse av natur- och trädgårdsrelaterad rehabilitering. De har fått värdesätta olika aktiviteter de deltagit i under sin behandling utifrån ett av författarna formulerat informationsmaterial kring aktiviteters värden enligt ValMOmodellen (konkret, symboliskt respektive självbelönande värde). Resultatet visar att majoriteten av aktiviteter, exempelvis "att bara vara", skörda och att förädla vad trädgården ger, sammantaget upplevdes innehålla värden från alla tre värdedimensionerna. Att bara vara tycktes vara den mest betydelsefulla aktiviteten då kvinnorna i den successivt fick erfara att de hade ett värde i sig själva och inte endast i vad de presterade. De sinnesintryck trädgården gav och personalens kravlösa och tillåtande människosyn framhölls som viktiga aspekter i denna process. Samtliga kvinnor upplevde att rehabiliteringen hade lett dem i positiv riktning. Förändringen bestod framförallt i ett ändrat förhållningssätt till sig själva, t.ex. att de nu upplevde att de ägnade mer tid åt självbelönande aktiviteter jämfört med före behandlingen.

3 Nyckelord: burnout, utmattningsdepression, horticultural therapy, trädgårdsterapi, ValMO, värde och mening Ett stort tack! till alla som har hjälpt oss i vårt arbete Framförallt till er, kvinnor som har velat dela med er av era värdefulla erfarenheter. Logotypen är designad för Trädgård och Hälsa, en seminariedag arrangerad av Sjöbo Trädgårdsförening och Folkhälsorådet i Sjöbo kommun april 2003.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. Inledning 1 Stressen - ett folkhälsoproblem 1 Mänsklig aktivitet 2 Gröna miljöers betydelse för hälsa 4 Trädgårdsterapi 7 Syfte 8 Metod 9 Urvalsförfarande 9 Beskrivning av urvalsgruppen 9 Instrument 10 Procedur 10 Bearbetning av den insamlade informationen 11 Resultat 12 Om upplevelsen av olika aktiviteters värden 12 Tabell 1 13 Att bara vara 14 Trädgårdsarbete 15 Att förädla det trädgården ger 16 Skapande aktiviteter 17 Avslappning 18 Egen uppgift 18 Utflykt 19 Om de samlade intrycken och erfarenheterna från rehabilitering 19 Om att se på sin tillvaro med nya ögon förändringen 20 Om att värdera och kategorisera utifrån ValMO-modellens värdedimensioner 21 Diskussion 22 Resultatdiskussion 22 Metoddiskussion 27 Referenser 31 Bilagor 1-6

5 1 Inledning Under de senaste åren har den psykiska ohälsan till följd av stress ökat drastiskt. Parallellt med denna utveckling har även ett ökat trädgårdsintresse i samhället kunnat märkas. Under tredje terminen inom ramen för arbetsterapiutbildningen genomförde vi en litteraturstudie kring forskning om sambanden mellan natur/trädgård och människors hälsa, samt hur denna kunskap använts inom arbetsterapi (Löfdahl & Wadsö, 2001). Med tanke på de avstressande effekter naturrelaterade miljöer visats ha, är det kanske inte så konstigt att trädgårdsterapi allt mer lyfts fram som ett sätt att behandla och förebygga stressrelaterade problem. Både behandlingsformen och patientgruppen är troligtvis områden som framöver alltmer kommer att involvera arbetsterapeuter. Arbetsterapeutiska teorier, särskilt de som lyfter fram betydelsen av värde och mening kan ha mycket att tillföra i dessa sammanhang. Stressen - ett folkhälsoproblem Stressen och dess följder utgör ett stort och växande folkhälsoproblem i vårt samhälle idag. Förutom mänskliga lidande får det samhällsekonomiska konsekvenser på grund av förlorad arbetskraft och utgifter för sjukskrivning och förtidspensionering. Den totala kostnaden har stigit från 74,5 miljarder kronor under år 2000, till drygt 108 miljarder under det påföljande året (Währborg, 2002). Speciellt oroande, menar Währborg, är att samtidigt som ohälsan ökat, har sjukvårdsresurserna minskat. De teorier som kom att ligga till grund för begreppet stress publicerades redan 1936 i tidsskriften Nature av Hans Seyle (refererad i Perski, 2001; Währborg, 2002). Hans teorier har av vissa forskare ifrågasatts och nya teorier har utvecklats (Währborg, 2001). Stressens mekanismer är oerhört komplicerade. Enkelt kan sägas att stresshormon och övriga biologiska och biokemiska reaktioner var för urtidsmänniskan en förutsättning för att överleva mötet med farliga djur. Idag utlöses stressen av andra faktorer och lösningen på situationen är inte att fly eller fäkta, vilket resulterar i en konstant höjning av stresshormonerna som så småningom ger fysiska och psykiska besvär (Lundeberg, 2001; Perski, 2001; Theorell, 2001; Währborg, 2002). Utbrändhet, utmattningsdepression och "reaktion på svår stress" är idag de vanligaste diagnoserna vid långtidssjukskrivning (Perski, 2001;Währborg, 2002; Rylander, Nygren & Åsberg,

6 2 2001). Begreppet "burnout, på svenska utbrändhet, introducerades på 70-talet i USA av Christina Maslach och användes ursprungligen för drabbade inom människovårdande yrken och kännetecknades av känslomässig utmattning, okänslighet inför andra människor och minskad effektivitet på arbetet (Maslach,&Leiter, 1999). Personer som drabbats av utbrändhet beskriver enligt Perski (2001) för det första en upplevelse av fysisk och psykisk umattning som inte går att vila upp sig från. Det andra kännetecknet är kognitiva störningar i form av koncentrations- och minnesproblem som gör det svårt att klara det dagliga livet med allt vad det innebär. Diagnosen utmattningsdepression har allt oftare kommit att användas istället för utbränd, då symptomen liknar de som ses vid depression (Währborg, 2002; Rylander, Nygren & Åsberg, 2001). Flera forskare vänder sig mot dessa begrepp och menar att de är för snäva. Begreppen relateras framförallt till arbetssituationen och utmattningsdepression för tankarna till att vara enbart en psykiatrisk diagnos (Beck-Friis, 2002; Währborg, 2002). Enligt Währborg kännetecknas den nya ohälsan av symptom med både social, psykisk och somatisk karaktär. I och med ökade krav på anpassning till informations-samhällets allt snabbare förändringar ökade den sociala, psykiska och biologiska stressen och därmed även de s.k. stressjukdomarna. Ordet rehabilitering kommer av latinets re (åter) och habilis (skicklig). Inom sjukvården innebär det återanpassning efter långvarig sjukdom eller svårare skada (Bra Böcker, 1980). Rehabilitering vid stressrelaterade besvär handlar mycket om att få balans mellan kropp och själ igen och se människan i hela sitt sammanhang. Mycket stöd och förståelse behövs, varför gruppbehandling är värdefull. Fysisk aktivitet och avslappning är också lämpliga strategier för att ge återhämtning. Viktigt är även att identifiera stressorer av olika slag (Perski, 2001; Währborg, 2002). Mänsklig aktivitet Grundsynen inom arbetsterapi är att människan av naturen är aktiv och utvecklingsbar. Det är genom aktivitet som människan kan förstå och uppleva omvärlden, vilket är en förutsättning för att kunna utvecklas och må bra (Christiansen & Baum, 1997; FSA, 1998, Kielhofner, 1997; Law, Polatajko, Baptiste & Townsend, 1997; Persson, Erlandsson, Eklund & Ivarsson, 2001). För att bättre kunna förstå och analysera mänsklig aktivitet har teoretiska modeller tagits fram. Dessa visar alla på olika sätt att hur människan upplever och utför en aktivitet är beroende av

7 3 ett dynamiskt samspel mellan person, uppgift och miljö (Kielhofner, 1997; Law, et al., 1997; Persson et al., 2001). Arbetsterapin har ett holistiskt synsätt på människan. Hon är unik, men ses som en helhet, med många olika förmågor och egenskaper som genom allt hon gör formas och utvecklas. Varje gång en handling utförs ger det individen en upplevelse som sedan omgivningen reagerar på (Kielhofner, 1997; Law et al., 1997; Persson et. al., 2001). En som tidigt insåg värdet med helhetssyn på människan var Ernst Westerlund, "aktivitetsdoktorn" (Jonsson, 1993), som redan i slutet av 1800-talet insåg miljöns betydelse i förhållandet till balansen mellan olika typer av aktiviteter såsom friluftsaktiviteter kontra inomhusaktiviteter, stillasittande kontra fysiska aktiviteter osv. Inom arbetsterapi brukar aktiviteter kategoriseras på olika sätt för att lättare kunna förstås. Persson et al. (2001) föreslår i Value Dimensions, Meaning and Compexity in Human Occupation (ValMO) en indelning av aktiviteter på två olika sätt. Ett sätt är efter vilken typ av ak-tivitet det rör sig om: skötsel-, arbets-, lek- och rekreativa aktiviteter. Ett annat sätt är att dela in aktiviteter utifrån vilket värde och mening en viss aktivitet har för den individ som utför den. Sambandet mellan hur en uppgift utförs och om den upplevs meningsfull eller inte har alltid betonats inom arbetsterapin (Christiansen & Baum, 1995; Kielhofner, 1997; Law et al.; Persson et al., 2001). Eftersom aktivitet är det medel som arbetsterapeuten använder i sin be-handling är det viktigt, menar Persson et al. (2001), att i samråd med klienten välja för denne meningsfulla aktiviteter för att uppnå terapeutiska effekter. Det är även av betydelse att förstå varför en klient väljer och utför en viss aktivitet. I ValMO beskrivs dessa värden utifrån tre dimensioner: Konkret värde: Här återfinns aktiviteter som ger synbara, konkreta resultat, ofta i form av en produkt eller en ny eller förbättrad förmåga. Det mest konkreta exemplet är när man arbetar för att få lön eller för att förbättra sin yrkesskicklighet. Att borsta tänderna för att undvika att få hål är ett annat exempel. Symboliskt värde: Aktiviteter kan även ha ett mer indirekt värde som är mindre uppenbart. Detta värde kan antingen vara positivt eller negativt beroende på vilka associationer, minnen och känslor aktiviteten väcker. Detta kan innebära att en viss aktivitet, t.ex. att baka bullar, känns värdefull eftersom den väcker positiva känslor och minnen från när en person som barn bakade med sin mormor (personlig nivå). Vissa aktiviteter utförs för att visa att man tillhör en viss grupp eller kultur, t.ex. när svenskar utomlands går Lucia (kulturell nivå). Andra aktiviteter människor utför har samma betydelse för alla människor oavsett varifrån i världen man kommer, t.ex. att dela ett bröd som i många kulturer symboliserar gemenskap (universell nivå). Det symboliska värdet kan också ses

8 4 som ett sätt att kommunicera utan ord. Genom att välja och göra en viss ak-tivitet ger människor signaler till andra om sig själva som omgivningen reagerar på, positivt eller negativt. En del aktiviteter ger möjligheter att uttrycka känslor som kan vara svårt att uttrycka i andra sammanhang, t.ex. att få gråta vid en sorglig film. Självbelönande värde: I denna dimension är aktiviteten i sig själv belöning nog. De främsta kännetecknen är lust och njutning. Det kan handla om att njuta av ett varmt bad, att syssla med sin favorithobby, leka eller umgås med sina vänner. Vissa aktiviteter kan ibland ge en upplevelse av att glömma sig själv, tid och rum. Denna typ av upplevelse benämner Csikszentmihalyi (1996) som flowupplevelse. En aktivitet kan ha ett eller flera värden. Ibland kan det vara svårt att hitta något värde alls. Det kan även vara så att en aktivitet i en viss situation bara har ett värde, medan den under andra omständigheter ger alla tre värdena. Matlagning kan under en stressad arbetsvecka endast innebära ett konkret värde i form av att få mat på bordet. Samma typ av aktivitet kan däremot under semestern innebära att laga en god måltid tillsammans med vänner och istället ge tillfredsställelse inom alla tre värdedimensionerna. Begreppet "miljö" omfattar såväl fysiska platser som sociala miljöer och sammanhang (Kielhofner, 1997; Law et al., 1997; Persson et al., 2001). Kielhofner menar att miljön påverkar aktivitetsutförandet på två sätt. För det första erbjuder den möjliga aktiviteter och ger val, t.ex. kan människor när de ser ett berg välja att antingen bara njuta av den vackra vyn. För det andra kan miljön verka tvingande genom att ge signaler om ett visst beteende eller handling. Gröna miljöers betydelse för hälsa I alla tider och kulturer har människor i större eller mindre utsträckning upplevt att natur- och trädgårdsmiljöer är avstressande och ger välbefinnande (Asklöf, 2001; Cooper Marcus & Barnes, 1999). Redan 1865 hävdade landskapsarkitekten Olmstedt (refererad i Jernberg, 2001) att människor som upplevde stress av stad och arbete kunde få effektiv återhämtning genom att betrakta naturen. Fram till i början av 1900-talet placerades många sjukhus och sanatorier i natursköna områden med vackra trädgårdar där patienterna fick vistas. Från 40-talet och framåt, ökade tilltron till den tekniska och medicinska utvecklingen, vilket medförde att människans kropp och själ behandlades alltmer var för sig. Tankar om naturens helande effekter trängdes

9 5 undan för att nu åter vara på frammarsch. Detta avspeglar sig i den mängd terapiträdgårdar av olika slag som vuxit fram under de senaste åren, samt i ökad forskning kring hur natur och trädgård påverkar människors hälsa (Asklöv, 2001; Cooper- Marcus & Barnes, 1999; Jernberg, 2001). Internationell, såväl som svensk miljöpsykologisk forskning visar samstämmigt att naturrelaterade miljöer av olika slag verkar avstressande och har positiva effekter för både kropp och själ (Grahn, 2001; Cooper Marcus, 1997; Cooper Marcus & Barnes, 1999; Kaplan & Kaplan, 1989; Norling, 2000; Ottosson, 1998; Ulrich, 1984, 1999; se även Jernberg, 2001; Olsson, 1998). Ulrich visade i en uppmärksammad artikel i Science 1984 att patienter som efter en gallstensoperation hade trädutsikt tillfrisknade fortare än de som hade utsikt mot en tegelvägg. I ytterligare studier visar han att stresshormonhalten minskar redan genom att betrakta naturmotiv jämfört med abstrakt konst (Ulrich, 1999). Vid Statens Lantbruks Universitet (SLU) i Alnarp bedrivs sedan 80-talet forskning (Grahn, 2001) där flera yrkesgrupper såsom arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hortonomer, landskapsarkitekter, läkare och psykologer samverkar. De har genom intervjuer funnit att trötthet, obehaglig stress och irritation ökade ju längre ifrån grönskan de intervjuade personerna bodde och att de som på sin arbetsplats hade möjlighet att se eller vistas i gröna miljöer mådde bättre. För de mest jäktade intervjupersonerna var en rofylld miljö, helst vild natur, viktig i större utsträckning än för övriga. Faktorer som social bakgrund och inkomst hade en förvånansvärt liten inverkan. De miljöpsykologiska förklaringsmodellerna till varför människan reagerar positivt på naturmiljöer, utgår på olika sätt från att människan genom historien till största tiden levt och utvecklats i nära relation till naturen (Kaplan & Kaplan, 1989; Ottosson, 1988; Ulrich, 1999). Exempelvis Kaplan och Kaplan (1989) menar utifrån sina studier att det finns två typer av uppmärksamhet. Den ena typen, den spontana uppmärksamheten, eller fascinationen, är förlagd till de äldre delarna av hjärnan och är spontan och omedveten. Dess kapacitet är i stort sett obegränsad. Fascinationen möjliggör reflexion, ger rekreation och kraft. Tankarna rensas och klarhet skapas. Med denna fascination registreras en nyutslagen blomma eller ett plötsligt prassel i löven. Den andra typen, den riktade koncentrationen, har däremot en begränsad kapacitet och styrs av, och är en del av hjärnans högre kognitiva områden. Denna koncentration tröttas ut under relativt kort tid och dess förmåga försämras kraftigt av krävande, aggressiv information som att exempelvis bli kritiserad på arbetet. Naturen har få inslag av aggressiv information, men inbjuder till spontan uppmärksamhet. Enligt Grahn (2001) använder

10 6 människan i sitt dagliga arbete sig mest av riktad koncentration för arbetsuppgifter eller annat problemlösande. Eftersom dagens samhälle är så specialiserat, ägnar vi många timmar åt samma uppgift vilket gör att koncentrationen då är helt fokuserad på detta. Mycket energi går åt me-nar Grahn och hänvisar till Kaplans (1989) teorier om att detta kan leda till psykisk utmattning, s.k. mental fatigue, vilket kan jämföras med exempelvis utbrändhetsdiagnos (författarnas anmärkning). I rapporten Naturens betydelse i en livskris beskriver Ottosson (1998) sin egen upplevda situation efter en hjärnskada, orsakad av en trafikolycka. Hans upplevelser av att naturen gav honom kraft till att få perspektiv på sitt eget lidande i en livskris, relaterar han till Searles teorier, (se Ottosson, 1998). Searles pekar på naturen som en länk mellan det medvetna och det omedvetna och menar att kontakten med djur och växter avsevärt kan förbättra tillfrisknandet hos människor i kris. Den här kontakten bör ske gradvis från enkla grundläggande relationer till döda ting som t.ex. stenar, vidare till växter och djur för att sedan kunna utökas till att klara av den mest komplicerade relationen; den till en annan människa. Genom signaler från naturen, omedvetna för människan, startar kreativa processer som ger effekter som exempelvis minskad ängslan och smärta och främjad jagutveckling. Aspekter som är viktiga för rehabiliteringen. Flera författare har belyst trädgårdsaktiviteters positiva inverkan ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv (Askelöv, 2001; Cooper Marcus & Barnes, 1999; Goodman & Goodman, 1990; Grahn, 2001; Jernberg, 2001; Norling, 2000; Sandberg, 1999; Stefansson, 2000; Unruh, 1997; Westerberg, 2001). Grahn pekar på att eftersom människan av naturen är aktiv och social beror de positiva effekterna av trädgårdsaktiviteter på att trädgårdsmiljöer inbjuder till tydliga och meningsfulla aktiviteter året runt. En annan orsak som Goodman & Goodman (1990) belyser är att det finns få aktiviteter som omfattar så många varierande fysiska, psykiska och sociala förmågor som trädgårdsaktiviteter. Det är dessutom en typ av aktivitet som kan anpassas i det oändliga och som ger stort utrymme för kreativitet. Upplevelser och minnen, av platser och meningsfulla aktiviteter, från framförallt barn- och ungdomsåren, ger människor en känsla av identitet. Dessa minnen kan vara en förklaring till att natur och trädgård ofta beskrivs som reträttplatser där det ges möjlighet att växa som människa (Grahn, 2001; Nordström, 1998; Norling, 2000). Arbetsterapeuten Yvonne Westerberg (2001), upphovskvinnan till Sinnenas trädgård på Sabbatsbergs sjukhus, säger att gröna miljöer har en unik förmåga att ge sinneupplevelser. Det är dessutom en neutral plats som är allas men ändå ingens. Ytterligare en aspekt av trädgårdsaktiviteter är att de kan inbjuda till självbelönande flowupplevelser som

11 7 kan avleda smärta och ångest (Grahn, 2001). Unruh (1997) anknyter till begreppet "spirituality som enligt den kanadensiska aktivitetsmodellen Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) (Law et al., 1997) utgör en människas innersta kärna. Utifrån att ha läst böcker och tidskrifter om trädgård, menar Unruh att trädgårdsarbete ofta beskrivs som en aktivitet med andliga dimensioner som tillåter människor att reflektera över sin plats i tillvaron och kontakten med sig själv, andra och skapelsen. Trädgårdsterapi Insikten om naturens helande förmåga tycks genom stora delar av arbetsterapins historia ha gått hand i hand med helhetssynen på människan. Det kan ses i dagens olika typer av terapiträdgårdar (Askelöv, 2001; Jernberg, 2001; Sandberg, 1999) och kan spåras tillbaka till arbetsterapins födelse i Moral Treatment-rörelsen på talet (Kielhofner, 1997). Den första träningsträdgården i Sverige byggdes upp på Danderyds sjukhus 1986 med syfte att träna personer med rörelsehinder och kognitiva behov. Här startade 1988 trädgårdskurser för arbetsterapeuter som i sin tur resulterade i nya liknande trädgårdar runt om i landet fanns det 30 stycken med lite olika utformning och för olika syften. Dessa återfanns främst inom geriatrik, men även inom hospice, psykiatri och rehabilitering. En ny och växande patientgrupp som erbjuds rehabilitering genom trädgårdsterapi utgörs av människor med stressrelaterade åkommor (Grahn, 2001). Ett exempel på en sådan behandlingsform är den verksamhet som bedrivs vid en rehabiliteringsträdgård i södra Sverige, beskriven nedan. Enligt verksamhetsansvarig (personlig kommunikation, maj 2002 ) bygger rehabiliteringen på miljöpsykologisk forskning som visar på natur- och trädgårdsmiljöers positiva effekter för människors psykiska, såväl som fysiska hälsa. Även arbetsterapeutiska teorier om att människan är en aktiv varelse som behöver meningsfulla aktiviteter för att må bra genomsyrar rehabiliteringen. Hit kommer deltagarna av eget intresse efter remittering från respektive försäkringskassa och efter det att de är medicinskt färdigbehandlade. Rehabiliteringen utgår från individens egna möjligheter och vilja och innehåller fysisk, psykisk och social träning. Först ges deltagarna tillfälle att bara vara pausen anses viktig - för att sedan även övergå till andra aktiviteter såsom trädgårdsarbete, ta hand om det odlade samt skapande aktiviteter som exempelvis keramik, pilflätning och under framförallt

12 8 vinterhalvåret även bild. Behandlingen sker under en period på åtta veckor, tre timmar varje dag under fyra dagar i veckan, med möjlighet till förlängning. Människor med skilda yrkeskompetenser såsom sjukgymnast, trädgårdsterapeut och trädgårdsmästare finns tillgängliga runt deltagarna. I teamet ingår en arbetsterapeut som även är ansvarig för verksamheten. Rehabiliteringen sker i två grupper, förmiddags- respektive eftermiddagsgrupp, med cirka åtta deltagare i varje. Varje grupp inleder sitt pass med samling inför dagen, fortsätter därefter med en aktivitet och avslutar med en återsamling för reflexion kring hur dagen varit. Utvärdering sker kontinuerligt under processens gång och bedömningsinstrument och skattningar av skilda slag används för att mäta upplevd livskvalitet. Sambandet mellan vilket värde en aktivitet upplevs ha och vilken terapeutisk effekt denna aktivitet ger betonas, som tidigare nämnts alltmer inom arbetsterapi. I denna studie har vi därför velat ta del av erfarenheter gjorda av människor som genomgått rehabilitering i den just beskrivna behandlingsverksamheten. Syfte Undersökningen syftar till att studera hur människor med stressrelaterade besvär upplever de natur- och trädgårdsrelaterade aktiviteter som erbjuds i tidigare beskrivna rehabiliteringsprogram. Frågeställningar: Vilka aktivitetsvärden tillmäts olika natur- och trädgårdsaktiviteter utifrån ValMomodellen? Har erfarenheterna från den genomgångna rehabiliteringen förändrat respondenternas nuvarande vardag utifrån ValMO-modellens aktivitetsvärden och i så fall hur?

13 9 Metod Urvalsförfarande Kontakt etablerades med den speciella terapiverksamhet i södra Sverige som bedriver trädgårdsrehabilitering för personer med utmattningsdepression eller med smärta i rygg och nacke och som tidigare beskrivits. Vår avsikt var att mellan fyra till sju personer skulle ingå i studien. Detta är enligt Malterud (1998) ett tillräckligt stort antal för att ge ett rikt material, om ett gott teoretiskt förarbete gjorts och grundliga kunskaper finns inom området. Inklusionskriterier var att personerna skulle ha stressrelaterade besvär, ha genomgått de åtta veckorna som behandlingen sträckte sig över och att intervjun genomfördes med bandinspelning. Rehabiliteringsträdgårdens verksamhetsansvarige gav sitt godkännande (bilaga 1,2) och förmedlade breven (bilaga 4-6) till de fem deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna och som efter information från densamme visade intresse att delta i studien. Två av dessa var fortfarande kvar i behandling, medan tre av dem hade avslutat sin rehabilitering. En av deltagarna fick förhinder, vilket gjorde att denna person utgick ur undersökningen. Godkännande av studien har erhållits av Forskningsetiska kommittén (FEK) vid Lunds Universitet. Under arbetets gång har respekt och skyldighet gentemot personerna iakttagits enligt gällande etiska kod av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA 1998). Beskrivning av urvalsgruppen Undersökningsgruppen bestod av fyra kvinnor i åldern år. Diagnosen var övervägande utmattningsdepression. Samtliga var sammanboende och en hade hemmavarande barn. Det fanns en bredd på yrkesbakgrund, alltifrån människovårdande yrken till de av mer administrativ karaktär. Samtliga kvinnor relaterade sina problem i olika utsträckning till arbetssituationen. De hade varit % sjukskrivna periodvis under två till tre år. Kvinnorna hade på eget initiativ sökt sig till denna rehabiliteringsform. De hade alla positiva minnen och erfarenheter av natur och trädgård och/ eller hade en känsla av att denna typ av rehabilitering skulle

14 10 hjälpa dem i deras sjukskrivning. Behandlingsperioden varierade från tolv veckor och framåt. Två av kvinnorna var vid intervjutillfället inne på sin tredje åttaveckorsperiod. Instrument Eftersom studien syftade till att ta del av hur olika aktiviteter kan värdesättas av människor med stressrelaterade besvär, valdes en kvalitativ ansats för insamling av information. Denna metod är enligt Backman (1998), Malterud (1998) och DePoy (1999) den mest passande när det gäller att studera människors upplevelser, tankar och känslor. Dessutom är det enligt Malterud (1998) en metod som utan att förlora i trovärdighet är lämplig att använda vid ett litet antal personer. En egenhändigt semistrukturerad intervjuguide användes, med tre huvudfrågor som grund (bilaga 3). Utifrån dessa frågor fördes ett samtal där ytterligare frågor växte fram i direkt dialog med de inblandade och med hänsyn till den rådande situationen. Samtalen leddes dock varsamt hela tiden tillbaka och anknöt till de tre huvudfrågorna. Carlson (1991) och Malterud (1998), menar att man med detta sätt avser att söka djup snarare än bredd i sin information. Som en hjälp för respondenterna att kunna värdesätta olika aktiviteter, utformades ett informationsmaterial utifrån ValMO-modellens olika värdedimensioner (bilaga 6). Utifrån denna fick respondenterna placera in olika aktiviteter som de utfört under sin behandling. Procedur Innan utskicken av breven till deltagarna gjordes, lät vi tre personer i vår omgivning ta del av informationen för att se om den var tydlig och lättförståelig. I denna framgick studiens syfte, att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studiens gång (bilaga 4). Brevet innehöll även informationen kring de tidigare nämnda värdedimensionerna (bilaga 6). Efter synpunkter gjordes några smärre justeringar varefter breven förmedlades till aktuella deltagare via verksamhetsansvarig. I breven medföljde även blankett för godkännande (bilaga 5), samt frankerat svarskuvert. Alla fyra intervjuerna genomfördes i verksamhetens lokaler. Tre intervjuer gjordes i ett uppvärmt växthus, medan den fjärde gjordes i verksamhetens samlingslokal på grund av att det var för varmt i växthuset. Samtliga intervjuer inleddes med att författarna förvissade sig om att respektive respondent hade tagit del av informationen om olika aktiviteters värde (bilaga 6)

15 11 samt att de förstod innebörden i denna. I vissa fall förtydligades innehållet av författarna. Intervjuerna spelades in på band och varade mellan 1 och 1 ½ timme. En av författarna hade huvudansvar vid intervjun, medan den andre förde stödanteckningar och inflikade frågor när så passade. Som stöd vid värdesättningen av de olika aktiviteterna användes beskrivningen av aktiviteters olika värde (bilaga 6) Bearbetning av den insamlade informationen Intervjuerna genomlyssnades, transkriberades ordagrant och de nedtecknade stödanteckningarna tillfördes. Därefter genomlästes materialet flera gånger. Båda författarna skrev sedan oberoende av varandra ner sina helhetsintryck av respektive intervju. Enligt Malterud (1998) är detta ett viktigt led i analysen för att få en förförståelse och bli bekant med materialet. Författarna fann därefter var för sig olika teman. Gemensamma huvudteman i textmassan som kunde knytas an till studien utkristalliserade sig, och efter dessa omdisponerades materialet utifrån personens upplevelse av värdet i aktiviteten. På så sätt erhölls en tydligare överblick i analysarbetet. För att åskådliggöra hur respondenterna hade värdesatt de olika aktiviteter som utförts under rehabiliteringen sammanställdes dessa i tabellform under sju huvudkategorier (tabell 1). Respondenterna placerade själv in de flesta aktiviteterna i de olika värdedimensionerna. De aktiviteter som ej placerats in i någon kategori, men ändå tagits upp under samtalet, värdesattes utifrån våra tolkningar och markerades separat i tabellen. I den övriga textmassan hittades ytterligare teman som berörde bl.a. olika aspekter av deras upplevelse av rehabiliteringen, bakgrund, personalens respektive gruppens betydelse samt kompletterande samtalskontakt. Materialet bearbetades och analyserades ytterligare. Information som ej ansågs relevant med utgångspunkt från syftet sållades bort och övrigt sammanställdes till tre övergripande teman. Dessa behandlade respondenternas reflexioner kring att värdera aktiviteter utifrån ValMO-modellens värdedimensioner (bil. 6), reflexioner kring rehabiliteringsmetoden samt hur de såg på sin tillvaro vid intervjutillfället jämfört med tidigare.

16 12 Resultat Vi har valt att presentera resultatet som analyserats fram i intervjumaterialet efter de olika teman vi funnit och som beskrivits ovan. Rubrikerna följer till stor del de frågeställningar som studien utgår ifrån. Avslutningsvis görs en kort analyserande sammanfattning av hela resultatet. Rubrikerna är följande: Om upplevelsen av olika aktiviteters värden Om upplevelsen av natur- och trädgårdsrelaterad rehabilitering Om att se på sin tillvaro med nya ögon - förändringen Om att värdera och kategorisera utifrån ValMO-modellens värdedimensioner Om upplevelsen av olika aktiviteters värden Under intervjuernas gång tog kvinnorna upp och värdesatte, utifrån ValMO-modellens värdedimensioner (bil. 6), olika aktiviteter som de hade deltagit i under rehabiliteringen (se tabell 1). En och samma aktivitet kunde för samma person ha olika värde. Alla aktiviteter värdera-des inte av alla kvinnorna, beroende på att aktiviteten inte erbjudits dem, inte tagits upp i in-tervjun eller helt enkelt valts bort av olika orsaker. Kvinnorna har tagit upp och värdesatt mel-lan 9 och 15 aktiviteter. De som fortfarande var i behandling tog upp flest antal aktiviteter. Vissa aktiviteter placerades in i passande värdedimension/er av författarna utifrån kvinnornas formuleringar, exempelvis "har varit rolig för mej". Upplevelsen av självbelönande värden övervägde (38 svar), följt av konkreta värden (33 svar) och symboliska värden (24 svar). Vid ca 1/3 av svaren (se tabell 1), har författarna utifrån samtal med respondenterna placerat in aktiviteten i passande värdedimension. Att bara vara tycktes vara den mest betydelsefulla aktiviteten då kvinnorna i den successivt fick erfara att de hade ett värde i sig själva och inte endast i vad de presterade.

17 13 Tabell 1. Värdedimensioner för olika aktiviteter inom de kategorier (fet stil) som analyserats fram ur intervjumaterialet. Siffra inom parantes anger antal personer som på ett eller annat sätt värdesatt aktiviteten och upphöjd siffra anger det antal svar som författarna placerat in. Typ av aktivitet Konkret värde Symbolisk värde Självbelönande värde Samtliga värden Bara vara Promenad (2) Övrigt (4) Totalt inom kategorin Trädgårdsarbete Allmänt (3) Skörda (4) Så och sätta (2) Plocka och sortera frön (2) Gräva (2) Klippa bort plommonskott (1) Beskära äppelträd (1) Plantor och sticklingar (2) Totalt inom kategorin Förädla vad trädgården ger Baka (3) Göra äppeldricka (1) Göra äppelgelé (1) Göra pesto (1) Göra hudsalva (1) Totalt inom kategorin Skapande aktiviteter Bild (2) Lera (2) Fläta pil (2) Tova (2) Totalt inom kategorin Avslappning Avslappning (3) Ge massage (1) Totalt inom kategorin Egen uppgift (4) Utflykt (2) Totalt antal svar

18 14 Nedan följer en sammanfattning av hur kvinnorna upplevde och värdesatte de olika natur- och trädgårdsrelaterade aktiviteter som utförts under rehabiliteringen och som presenterats i tabellform. Att bara vara Enligt en av kvinnorna kännetecknas att bara vara av att få göra det man själv känner för just för stunden. Att bara vara innebar olika typer av aktiviteter för olika respondenter och skiftade beroende på hur gruppkonstellationen såg ut och i vilken fas kvinnorna befann sig i. En av kvinnorna gav utryck för denna erfarenhet genom följande yttrande: Så i början var bara vara för mig, va, att baka. Nu gör jag verkligen ingenting. En aktivitet som nämndes i det här sammanhanget var att sitta och bläddra i vackra trädgårdsböcker. En annan var att få dra sig undan till någon avskild del av trädgården eller sitta själv och måla. Ytterligare ett exempel som förknippades med att bara vara, och som nämndes av två kvinnor, var promenader för sig själv i parken. Miljön inbjöd till att stanna upp, ta in sinnesintryck av olika slag och njuta av detta. Just de sinnesupplevelser som natur och trädgård ger var något som alla fyra kvinnorna såg som en viktig del i att bara vara. Det här varat på (namnet på platsen), ja det ger mycket. Det ger en ro från alla tankar. Det kan jag känna nu. Ja, det öppnar upp för att njuta av åh, nu luktar det gott och nu sken solen. De där små, små sakerna som man glömmer bort annars. Så det är väldigt självbelönande. Jag vet inte vad det är. Nej, men det här med dofter och färger och sitta och få va i det. Det gav nån om livet tillbaks alltså. Att livet fortgår liksom, fast det känns så svårt. Aktiviteter som förknippades med att bara vara omnämndes av alla som självbelönande, men även av vissa som konkreta och symboliska. De innehöll ofta upplevelser av att ha ett värde i sig själv och grundades sig inte enbart i vad kvinnorna presterade eller hade för roller. Den självbelönande aspekten upplevdes betydligt starkare i slutet av rehabiliteringen än under inledningsskedet. Flera av respondenterna menade att det tog flera veckor att göra denna erfarenhet.

19 15 "Så det verkar vara gemensamt för de flesta. Det tar 3-4 veckor innan man vet var man är. Jag är på ett ställe där jag inte behöver vara trevlig, behöver inte ta ansvar, behöver inte anstränga mej så mycket. Här kan jag bara và och det finns ju inte så många ställen som... Är man arg, är man ledsen är det OK och då tar dom ansvar för det. Det tar ett tag innan man kommer in i det". Trädgårdsarbete Inom kategorin trädgårdsarbete återfinns många aktiviteter som gav övervägande konkreta och självbelönande värden för respondenterna. Tre kvinnor fann mycket konkreta värden i trädgårdsarbete i allmänhet. De kände att de gjorde nytta och såg tydliga resultat i arbetet. "När jag jobbade i trädgården kändes det väldigt konkret, fån en massa gjort och så, kände att man gjorde någon slags nytta". Det innebar även en möjlighet för kroppen att trötta ut sig. Mycket nya kunskaper tillfördes som gav ett självbelönande värde. Att syssla med trädgårdsarbete upplevdes av en kvinna komma i rätt tid och ge mycket tillbaka, men var svårt att skilja från att bara vistas i naturen. Nej det är det här.jag vet ni pratar ju om trädgården och, alltså för mig blir det så mycket,nånting som är cirkulärt, alltså allting hör ihop. Så jag kan liksom inte ta ut och säga. Den här biten eller den, utan, det är liksom hela helheten härute. Att gräva och fysiskt få göra något med hela kroppen var för en av kvinnorna en stark upplevelse. Hon upplevde symboliska värden i att få lov att fyllas på med något annat när hon kände sig utarmad på känslor. Jo, det första det kan jag säga var att jag ville gräva. Och just det. Och känna att få släppa tanken och gå ner i jorden, så tänkte jag. Det var det första jag tänkte på Två respondenter har tagit del i aktiviteterna kring att så och sätta, och vidare tagit hand om det som kom upp i form av plantor och sticklingar. Aktiviteterna innehöll för en av kvinnorna alla värdedimensionerna. Dessa sysslor gav henne upplevelser med mycket innehåll som var både roliga och njutbara, då tankarna förde henne till barndom och släkt. För den andra kvinnan däremot upplevdes detta bara som hemskt. Det var "bökigt" och väckte oro. Det behövdes ständig tillsyn och vattning. Att plantera ut de färdiga plantorna passade henne däremot bättre. Det var något som kunde påbörjas och slutföras, vilket var viktigt för henne.

20 16 En aktivitet inom trädgårdsarbete var att skörda det som odlats fram så som grönsaker och bär. Alla respondenterna var delaktiga här och värdesatte denna aktivitet inom flera dimensioner. För tre av kvinnorna gav denna aktivitet alla värdena. De kunde gå ut i trädgårdslandet och gräva upp morötter eller plocka och äta exempelvis tomater och blåbär. Framförallt det sistnämnda berörde kvinnorna starkt och väckte en känsla av lust och njutning, men uppgavs även ge konkreta såväl som symboliska värden beskrivna i termer på framförallt personlig och kulturell nivå. En kvinna upplevde att blåbärsplockningen gav en "halvmeditativ stämning" Att plocka och sortera frön har två respondenter värdesatt. En kvinna upplevde att aktiviteten gav värden från samtliga dimensioner. Detta att själv ha odlat fram och samlat in dem istället för att köpa fröerna, kändes meningsfullt för henne. Den andra kvinnan upplevde att det mest innehöll ett konkret och självbelönande värde att få ordning och reda, genom att dela upp dem i påsar med namn på så att var sak kom på sin plats. Att klippa bort skott i plommonlunden upplevdes som roligt av en av kvinnorna. Det var lätt, gick snabbt och gav henne ett konkret och självbelönande värde. Att beskära äppelträd däremot, var för henne bara hemskt, då detta krävde prestation och rådfrågning. Att förädla det trädgården ger Inom kategorin som gällt att framställa produkter av skördade frukter och örter har endast en kvinna deltagit i varje aktivitet. Den utförda aktiviteten har för respektive kvinna varit betydelsefull då den i de flesta fall har upplevts ge alla värden. Att exempelvis framställa gelé och dricka av äpplena och pesto av örterna upplevdes roligt, gav sinnlig njutning och en konkret god produkt som resultat. "Men det var så kul att kunna bjuda på den och så var den så vacker. Det var roligt" (om äppeldrickan). De kvinnor som gjorde äppeldricka respektive äppelgelé hade syltat och saftat vid flera tillfällen tidigare i livet, så nu blev det en njutning att få känna doften och känslan igen, vilket gav symboliska värden på det personliga planet. "Lite nostalgi då, att få göra det igen då, och få känna njutningen av det igen. Doften och känslan. Ja, det var nostalgiskt". Detta var aktiviteter som kvinnorna önskade göra om igen om tillfälle gavs. Att själv ha tillverkat produkterna och att sedan få ta dem med hem upplevdes som betydelsefullt. Denna kvinna som tillverkade pesto, betonade processen från att klippa ner basilikan till att ta hem den färdiga peston. " Få nånting att stoppa i sej... och sen göra det ihop och så blev det så gott och så ta hem det". Att göra hudsalva innebar endast ett konkret värde för en av kvinnorna.

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Hur kan jag få in naturen på ett naturligt sätt i mitt arbete och hur meningsfullt är detta i rehabiliteringen?

Hur kan jag få in naturen på ett naturligt sätt i mitt arbete och hur meningsfullt är detta i rehabiliteringen? Master of Science Gestalt Psychotherapy Hur kan jag få in naturen på ett naturligt sätt i mitt arbete och hur meningsfullt är detta i rehabiliteringen? En aktionsforskning Renske Renkema T41 Januari 2011

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster.

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapiprogrammet, 90 hp Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp Vårterminen 2012 Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. Older persons' thoughts concerning

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med medfödda hjärtmissbildningar

Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med medfödda hjärtmissbildningar Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med medfödda hjärtmissbildningar En kvalitativ intervjustudie Författare: Enkeleta Berisha Madeleine Crafoord Handledare: Anita Lundqvist Magisteruppsats

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Vårdande vård utifrån patientens perspektiv

Vårdande vård utifrån patientens perspektiv Vårdande vård utifrån patientens perspektiv En kvalitativ intervjustudie med patienter inom psykosvården Marie Bjuhr 2012 Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 15hp Vårdvetenskap Handledare:

Läs mer

OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud.

OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud. OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud. Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur Gruppledares uppfattning om DISA (Depression

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan EXAMENSARBETE 2009:025 Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan Adam Bergholm Andreas Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten EXAMENSARBETE 2006:18 HV Integrerat ledarskap inom hemtjänsten Malin Bjärenfall, Johanna Uusitalo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet Institutionen för

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Från konferensrum till skogsglänta En studie av hur grön miljö påverkar neurologisk rehabilitering i form av diagnoskurs ur ett behandlarperspektiv

Från konferensrum till skogsglänta En studie av hur grön miljö påverkar neurologisk rehabilitering i form av diagnoskurs ur ett behandlarperspektiv Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Från konferensrum till skogsglänta En studie av hur grön miljö påverkar neurologisk rehabilitering i form av diagnoskurs ur ett

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete Sara Cirino Ljungström Handledare: Birgitta Hellström PSYKOLOGI III: VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING (15 HP) 2007 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet?

Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet? EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2009:6 Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet? Moberg Lisa Uppsatsens titel: Författare: Ämne: Nivå och poäng:

Läs mer