Det går bra för Katrineholm!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det går bra för Katrineholm!"

Transkript

1 Det går bra för Katrineholm! Katrineholm Sveriges Lustgård

2 Katrineholm Sveriges Lustgård Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

3 Det går bra för Katrineholm! Det händer mycket positivt i Katrineholm just nu. Det märks både när man rör sig ute på olika platser i vår kommun och inom de kommunala verksamheterna. Det både syns och känns att det finns en stark framåtanda. Nu är det snart fyra år sedan Katrineholms vision Läge för Liv & Lust arbetades fram med stor delaktighet av katrineholmare i alla åldrar och från olika delar av samhällslivet. Visionen har tillsammans med den kommunplan som togs fram efter valet 2010 varit styrande för utvecklingsarbetet inom de kommunala verksamheterna sedan dess. Katrineholms kommun har ett mycket brett uppdrag. Det handlar både om att tillgodose katrineholmarnas behov av skola, vård och omsorg och om att utveckla platsen Katrineholms förutsättningar på bästa sätt. Att det går bra för Katrineholm, att vi har tillväxt i befolkning och näringsliv, är av stor betydelse för att kommunen ska kunna trygga och utveckla den omsorg och service som vi katrineholmare behöver under livets olika faser. Att det fortsätter att gå bra för Katrineholm är också en förutsättning för att det även ska gå bra för dem som just nu inte har det så bra i vår kommun. Under våren har ett arbete gjorts i kommunen för att samla ihop och beskriva den utveckling som skett de senaste åren. När vi gör det, är det tydligt vad mycket positivt som har hänt. Även om det finns fortsatta utmaningar kan vi konstatera att Katrineholm i mångt och mycket är på rätt väg. De mål som sattes har till stor del uppnåtts. Många synbara förändringar har skett både i våra gemensamma offentliga miljöer och inom de kommunala verksamheterna. Katrineholms kommun omnämns i många positiva sammanhang och klättrar i jämförelser av olika slag. Några av de saker som hänt och som genomförts av kommunen under åren 2011 till 2014 kan du kunna läsa om här. En utförligare redogörelse finns på kommunens webbplats. Där finns en uppföljning av de mål som sattes i början av 2011 och som legat till grund för kommunens utveckling. Där hittar du också en uppföljning av kommunens miljöarbete som gjorts nyligen, 76 steg mot en hållbarare Lustgård. Katrineholms vision tar fasta på lusten som drivkraft för all utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Det är den framåtandan som känns så påtaglig när man rör sig i Katrineholm. Det är alla vi katrineholmare tillsammans som har åstadkommit den positiva utvecklingen i vår kommun under senare år. Det är också vi som driver utvecklingen vidare i riktning mot Läge för Liv & Lust. Det går bra för Katrineholm! 3

4 ORTSUTVECKLI 2011 Kommunfullmäktige beslutar om Vision 2025 och Kommunplan Katrineholms nya vattenverk i Forssjö tas i drift. Näringslivsrådet bildas. Katrineholms Logistikcentrums norra terminal invigs av infrastrukturministern. KFAB renoverar kvarteret Kärnan för ökad trivsel, tillgänglighet och energieffektivisering Östra förbifarten invigs, den tunga trafiken genom centrum minskar kraftigt. Det näringslivsfrämjande arbetet utvecklas, genom bland annat 100 företagsbesök per år. Samhällsbyggnadsförvaltningen bildas genom en sammanslagning av näringsliv och tillväxt, stadsarkitektkontoret, miljöförvaltningen samt vissa delar av service- och teknikförvaltningen. Projekt Öljaren för att förbättra sjöns vattenkvalitet inleds. 4 Det går bra för Katrineholm!

5 NG 2013 Kommunen löser in alla sina lån och blir skuldfri. Kommunen löser också in en stor del av ansvarsförbindelsen för pensioner vilket ger lägre kostnader under kommande år. Första delen av projektet Arbetslinjen avslutas, totalt har 136 personer fått jobb genom projektet. Bredband på landsbygden, stamnät byggs till Strångsjö och Björkvik. Utbyggnad av fritt WiFi på allmänna platser som Stadsparken och Djulöområdet. Utbyggnaden fortsätter under 2014 vid Sportcentrum, Lokstallet med Skateparken och Katrineholm Central. Katrineholms Logistikcentrum blir en så kallad railport genom avtal med Göteborgs hamn. KFAB och KIAB bygger solcellsanläggningar på verksamhetsfastigheter. Flera företagsetableringar sker på Lövåsenområdet, bland annat Biltema. Befolkningstillväxt - vid årets slut uppgår antalet Katrineholmare till personer, sedan 2010 har invånarantalet ökat med drygt 500 personer Katrineholm klättrar i rankingar över näringslivsklimat och var i Sverige det är bäst att bo. Förslag till ny översiktsplan del staden planeras antas i kommunfullmäktige i slutet av året. 300 bostäder projekteras och byggs varav 100 byggs vid Eriksbergsvägen/Linnévägen i Katrineholm av KFAB. Dialogmöten äger rum kring översiktsplan del landsbygden. Projektet Klimatsmart mat startar i syfte att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, minska matsvinnet och laga mer mat från grunden i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Förberedelser sker inför insamling av matavfall 2015 för att utvinna biogas och gödsel. Ombyggnationen av reningsverket Rosenholm färdigställs av Sörmland Vatten och Avfall AB. Katrineholms Turistbyrå flyttar in i det gamla stationshuset i Katrineholm. Turistbyrån har numera fullservice året runt. Namnet är Katrineholm Central. Katrineholm satsar ytterligare 50 miljoner kronor på bredbandsutbyggnaden. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband Det går bra för Katrineholm! 5

6 FÖRSKOLA OCH 2011 Alla elever och lärare på gymnasiet får tillgång till bärbar dator som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Katrineholms Tekniska College, KTC, startar. Anpassning till ny skollag, nya läroplaner, nytt betygssystem, ny programstruktur på gymnasiet. Lärarlyftet/förskolelyftet, satsning på kompetensutveckling. Utbildningssatsningen Praktisk IT-Mediakunskap (PiM), kompetensutveckling för all pedagogisk personal. Kompetensutveckling för all personal inom Kulturskolan Nöjda föräldrar till barn i förskolan och grundskolan enligt kommunens brukarenkäter. Projektet Samtid startas för att stötta elever med hög frånvaro från skolan. Ombyggnation av ventilation och elevtoaletter på Södra skolan. Två friskolor etableras i kommunen. En större satsning sker på sommarjobben i Katrineholms kommun. Detta innebär att de flesta av kommunens ungdomar födda 1995 ges möjlighet att få ett sommarjobb. Foto: Marie Moqvist 6 Det går bra för Katrineholm!

7 SKOLA 2013 Alla förskoleavdelningar får läsplattor som ger nya möjligheter till lärande och kommunikation. Satsningen Läslyftet inleds med målet att alla barn ska lära sig läsa i årskurs 1. Skolbiblioteken utvecklas i ett samarbete mellan bildningsnämnden och kultur- och turismnämnden. KomTek, den kommunala teknik- och entreprenörskolan, startar. Gymnasieskolan i Katrineholm visar goda resultat jämfört med andra kommuner för tredje året i rad. Ellwynska skolan certifieras som lokalt vård- och omsorgscollege. Satsning på att inrätta förstelärartjänster för att höja skolans kunskapsresultat och skapa karriärmöjligheter för lärare Fortsatt utbyggnad av förskolan med fem avdelningar öppnas ytterligare tio avdelningar. Alla förskoleklasser får läsplattor för fortsatt pedagogisk utveckling. Katrineholms skolor deltar i nationella satsningar för att förbättra resultaten i matematik. Den nya förskolan Guldregnet i Västangården invigs. Lovskolorna forsätter att utökas för elever från årskurs 6-9 och i gymnasieskolan för ökad lust till lärande och möjlighet att nå målen. Forssjö skola vinner Svinnkampen - en tävling som går ut på att minska matsvinnet i skolorna. Det går bra för Katrineholm! 7

8 FOLKHÄLSA, OMSORG 2011 LOV (lagen om valfrihet inom hemtjänsten) införs. En ny gruppbostad öppnas inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Ett kostprojekt, Sapere rätten till din smak, genomförs inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Satsning på djur i vården som en del av det hälsofrämjande arbetet inom äldreomsorgen. Trygghetsvandringar genomförs för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Satsning på att åtgärda enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighetanpassning av flera skolor Aktivitetsparken vid Furuliden invigs. Anhörigstödet inom vård och omsorg utvecklas och breddas till fler grupper. Ungdomstorget utvecklar arbetet för att fånga upp ungdomar som står utanför arbete eller studier. Viadidakt utvecklar samhällsorienteringen för nyanlända. 8 Det går bra för Katrineholm!

9 OCH TRYGGHET 2013 Lövåsgårdens äldreboende nyinvigs efter omfattande om- och tillbyggnation. Katrineholms trygghetsmodell införs inom äldreomsorgen för utvecklat stöd i hemmet och platsgaranti till särskilt boende. Kommunfullmäktige beslutar om de kost- och idrottspolitiska programmen. Arbete inleds för att göra Katrineholm till en ännu bättre gång- och cykelkommun, cykelambassadörer utses. Ungdomsprojektet Läge för liv & lust i Sveriges Lustgård verkar för säker lustfylld sex. Kampanjen Digidel 2013 avslutas, arbetet för att öka den digitala delaktigheten genom bland annat öppna datorhandledningar fortsätter Ett nytt korttidshem byggs inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. En strategi för framtidens boende för äldre tas fram. En satsning på ökad gatubelysning genomförs för ökad trygghet. Gatljusarmaturen i hela kommunen ska dessutom bytas till LEDbelysning och först ut att få nya ljuskällor är Valla. Handlingsplaner för genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling arbetas fram inom alla förvaltningar. EU-projektet Integration Katrineholm som vänder sig till ungdomar år har genomförts. Ett nytt äldreboende ska byggas vid Igelkotten. Aktivitetsparkerna i Nävertorp och Stadsparken invigs. Foto: Josefine Karlsson Det går bra för Katrineholm! 9

10 KULTUR OCH FR 2011 Den nya gymnastikhallen färdigställs vid Sportcentrum i samarbete med berörda föreningar. Konstverket 3 Malanganer av konstnären Lenny Clarhäll invigs vid infarten till Stora Djulö. Kulturplan för barn och unga lanseras med en flash-mob. Bibilotekets nya webbplats ger bättre tillgång till bibliotekets digitala tjänster. Språkcaféer startas på biblioteket. Körslaget Katrineholm samlas kring Team Gabriel Lokstallarna med Ung Kultur och Fritids verksamhet Perrongen invigs. Det nya barnbiblioteket invigs. Det nya äventyrsbadet öppnar. Nya Stadsparken invigs. Cupverksamheten inom Sportcentrum växer, bland annat lockar den årliga innebandyturneringen dubbelt så många lag som tidgare. En personalförening bildas inom kommunen som ska verka för hälsofrämjande aktiviteter bland kommunens anställda. Kommunarkivet inleder artikelserien Det var då i samarbete med Katrineholmskuriren. 10 Det går bra för Katrineholm!

11 ITID 2013 Kungaparet kommer på besök, folkfest i stadsparken. Satsning på offentlig konst, Motorisk scenografi (de vandrande husen), Galagon i Stadsparken samt konst till äldreboendet Lövåsgården. Satsning på utemiljöer kring förskolor och skolor, bland annat Nyhemsskolan. Ny bouleanläggning med nio utomhusbanor inom Sportcentrum. Satsning på att utveckla Djulöområdet genom bland annat upprustning av herrgården, nytt orangeri, nya bryggor vid kanotklubben, ny belysning av gång/cykelvägen, bredband och trådlöst nätverk i hela området. KIAB färdigställer nya lokaler för Friskis & Svettis. Invigning Hall of Fame sker i Duveholmshallen Musikfestival för mogna genomförs för tredje året i rad vid Igelkotten. Renoveringen av omklädningsrummen vid Backavallen färdigställs. En väg in till kommunen för föreningslivet införs, en föreningskonsulent tillsätts. Ett utökat samarbete inleds mellan kommunen och idrottsföreningar för att utveckla Sportcentrum. Internationella matmarknaden genomförs för trejde året i rad. Den kommunala kulturskolan fortsätter att vara bäst i Södermanland. Katrineholms första hundpark invigs. Sommarens stora familjeshow Diggiloo avslutar Katrineholmsveckan. Foto: Josefine Karlsson Skateparken invigs den 1 augusti. Det går bra för Katrineholm! 11

12 Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38. Postadress: Katrineholms kommun, Katrineholm. Telefon: (klockan 8 17)

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Tillsammans Tillsammans bygger vi det nya bygger vi det nya Katrineholm Katrineholm

Tillsammans Tillsammans bygger vi det nya bygger vi det nya Katrineholm Katrineholm Tillsammans bygger vi det nya Katrineholm FOTO: HANNA MAXSTAD FOTO: JOHAN NYGREN GÖRAN DAHLSTRÖM (S) Kommunstyrelsens ordförande LARS HÅGBRANDT Chef Samhällsbyggnadsförv. En kommun i utveckling måste vara

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

- hörs din röst i valet?

- hörs din röst i valet? 22-23 mars - hörs din röst i valet? Förslag från Göteborgs första Medborgarstämma S T A D E N V I V I L L H A Medborgaragendan togs fram under Göteborgs Medborgarstämma 22-23 mars och genom ett antal uppföljningsmöten

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Vårt Luleå. Allt fler Luleåbor. möt 75 000-familjen. Utmaningar för skolan Sidorna 6-7. Sidorna 10-11. En tidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. Allt fler Luleåbor. möt 75 000-familjen. Utmaningar för skolan Sidorna 6-7. Sidorna 10-11. En tidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 1 2015 En tidning från Luleå kommun. Nr 1 2015 Allt fler Luleåbor möt 75 000-familjen Utmaningar för skolan Sidorna 6-7 Luleå Austin Sidorna 10-11 bilden Åter en rekordvinter.

Läs mer