Det går bra för Katrineholm!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det går bra för Katrineholm!"

Transkript

1 Det går bra för Katrineholm! Katrineholm Sveriges Lustgård

2 Katrineholm Sveriges Lustgård Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

3 Det går bra för Katrineholm! Det händer mycket positivt i Katrineholm just nu. Det märks både när man rör sig ute på olika platser i vår kommun och inom de kommunala verksamheterna. Det både syns och känns att det finns en stark framåtanda. Nu är det snart fyra år sedan Katrineholms vision Läge för Liv & Lust arbetades fram med stor delaktighet av katrineholmare i alla åldrar och från olika delar av samhällslivet. Visionen har tillsammans med den kommunplan som togs fram efter valet 2010 varit styrande för utvecklingsarbetet inom de kommunala verksamheterna sedan dess. Katrineholms kommun har ett mycket brett uppdrag. Det handlar både om att tillgodose katrineholmarnas behov av skola, vård och omsorg och om att utveckla platsen Katrineholms förutsättningar på bästa sätt. Att det går bra för Katrineholm, att vi har tillväxt i befolkning och näringsliv, är av stor betydelse för att kommunen ska kunna trygga och utveckla den omsorg och service som vi katrineholmare behöver under livets olika faser. Att det fortsätter att gå bra för Katrineholm är också en förutsättning för att det även ska gå bra för dem som just nu inte har det så bra i vår kommun. Under våren har ett arbete gjorts i kommunen för att samla ihop och beskriva den utveckling som skett de senaste åren. När vi gör det, är det tydligt vad mycket positivt som har hänt. Även om det finns fortsatta utmaningar kan vi konstatera att Katrineholm i mångt och mycket är på rätt väg. De mål som sattes har till stor del uppnåtts. Många synbara förändringar har skett både i våra gemensamma offentliga miljöer och inom de kommunala verksamheterna. Katrineholms kommun omnämns i många positiva sammanhang och klättrar i jämförelser av olika slag. Några av de saker som hänt och som genomförts av kommunen under åren 2011 till 2014 kan du kunna läsa om här. En utförligare redogörelse finns på kommunens webbplats. Där finns en uppföljning av de mål som sattes i början av 2011 och som legat till grund för kommunens utveckling. Där hittar du också en uppföljning av kommunens miljöarbete som gjorts nyligen, 76 steg mot en hållbarare Lustgård. Katrineholms vision tar fasta på lusten som drivkraft för all utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Det är den framåtandan som känns så påtaglig när man rör sig i Katrineholm. Det är alla vi katrineholmare tillsammans som har åstadkommit den positiva utvecklingen i vår kommun under senare år. Det är också vi som driver utvecklingen vidare i riktning mot Läge för Liv & Lust. Det går bra för Katrineholm! 3

4 ORTSUTVECKLI 2011 Kommunfullmäktige beslutar om Vision 2025 och Kommunplan Katrineholms nya vattenverk i Forssjö tas i drift. Näringslivsrådet bildas. Katrineholms Logistikcentrums norra terminal invigs av infrastrukturministern. KFAB renoverar kvarteret Kärnan för ökad trivsel, tillgänglighet och energieffektivisering Östra förbifarten invigs, den tunga trafiken genom centrum minskar kraftigt. Det näringslivsfrämjande arbetet utvecklas, genom bland annat 100 företagsbesök per år. Samhällsbyggnadsförvaltningen bildas genom en sammanslagning av näringsliv och tillväxt, stadsarkitektkontoret, miljöförvaltningen samt vissa delar av service- och teknikförvaltningen. Projekt Öljaren för att förbättra sjöns vattenkvalitet inleds. 4 Det går bra för Katrineholm!

5 NG 2013 Kommunen löser in alla sina lån och blir skuldfri. Kommunen löser också in en stor del av ansvarsförbindelsen för pensioner vilket ger lägre kostnader under kommande år. Första delen av projektet Arbetslinjen avslutas, totalt har 136 personer fått jobb genom projektet. Bredband på landsbygden, stamnät byggs till Strångsjö och Björkvik. Utbyggnad av fritt WiFi på allmänna platser som Stadsparken och Djulöområdet. Utbyggnaden fortsätter under 2014 vid Sportcentrum, Lokstallet med Skateparken och Katrineholm Central. Katrineholms Logistikcentrum blir en så kallad railport genom avtal med Göteborgs hamn. KFAB och KIAB bygger solcellsanläggningar på verksamhetsfastigheter. Flera företagsetableringar sker på Lövåsenområdet, bland annat Biltema. Befolkningstillväxt - vid årets slut uppgår antalet Katrineholmare till personer, sedan 2010 har invånarantalet ökat med drygt 500 personer Katrineholm klättrar i rankingar över näringslivsklimat och var i Sverige det är bäst att bo. Förslag till ny översiktsplan del staden planeras antas i kommunfullmäktige i slutet av året. 300 bostäder projekteras och byggs varav 100 byggs vid Eriksbergsvägen/Linnévägen i Katrineholm av KFAB. Dialogmöten äger rum kring översiktsplan del landsbygden. Projektet Klimatsmart mat startar i syfte att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, minska matsvinnet och laga mer mat från grunden i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Förberedelser sker inför insamling av matavfall 2015 för att utvinna biogas och gödsel. Ombyggnationen av reningsverket Rosenholm färdigställs av Sörmland Vatten och Avfall AB. Katrineholms Turistbyrå flyttar in i det gamla stationshuset i Katrineholm. Turistbyrån har numera fullservice året runt. Namnet är Katrineholm Central. Katrineholm satsar ytterligare 50 miljoner kronor på bredbandsutbyggnaden. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband Det går bra för Katrineholm! 5

6 FÖRSKOLA OCH 2011 Alla elever och lärare på gymnasiet får tillgång till bärbar dator som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Katrineholms Tekniska College, KTC, startar. Anpassning till ny skollag, nya läroplaner, nytt betygssystem, ny programstruktur på gymnasiet. Lärarlyftet/förskolelyftet, satsning på kompetensutveckling. Utbildningssatsningen Praktisk IT-Mediakunskap (PiM), kompetensutveckling för all pedagogisk personal. Kompetensutveckling för all personal inom Kulturskolan Nöjda föräldrar till barn i förskolan och grundskolan enligt kommunens brukarenkäter. Projektet Samtid startas för att stötta elever med hög frånvaro från skolan. Ombyggnation av ventilation och elevtoaletter på Södra skolan. Två friskolor etableras i kommunen. En större satsning sker på sommarjobben i Katrineholms kommun. Detta innebär att de flesta av kommunens ungdomar födda 1995 ges möjlighet att få ett sommarjobb. Foto: Marie Moqvist 6 Det går bra för Katrineholm!

7 SKOLA 2013 Alla förskoleavdelningar får läsplattor som ger nya möjligheter till lärande och kommunikation. Satsningen Läslyftet inleds med målet att alla barn ska lära sig läsa i årskurs 1. Skolbiblioteken utvecklas i ett samarbete mellan bildningsnämnden och kultur- och turismnämnden. KomTek, den kommunala teknik- och entreprenörskolan, startar. Gymnasieskolan i Katrineholm visar goda resultat jämfört med andra kommuner för tredje året i rad. Ellwynska skolan certifieras som lokalt vård- och omsorgscollege. Satsning på att inrätta förstelärartjänster för att höja skolans kunskapsresultat och skapa karriärmöjligheter för lärare Fortsatt utbyggnad av förskolan med fem avdelningar öppnas ytterligare tio avdelningar. Alla förskoleklasser får läsplattor för fortsatt pedagogisk utveckling. Katrineholms skolor deltar i nationella satsningar för att förbättra resultaten i matematik. Den nya förskolan Guldregnet i Västangården invigs. Lovskolorna forsätter att utökas för elever från årskurs 6-9 och i gymnasieskolan för ökad lust till lärande och möjlighet att nå målen. Forssjö skola vinner Svinnkampen - en tävling som går ut på att minska matsvinnet i skolorna. Det går bra för Katrineholm! 7

8 FOLKHÄLSA, OMSORG 2011 LOV (lagen om valfrihet inom hemtjänsten) införs. En ny gruppbostad öppnas inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Ett kostprojekt, Sapere rätten till din smak, genomförs inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Satsning på djur i vården som en del av det hälsofrämjande arbetet inom äldreomsorgen. Trygghetsvandringar genomförs för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Satsning på att åtgärda enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighetanpassning av flera skolor Aktivitetsparken vid Furuliden invigs. Anhörigstödet inom vård och omsorg utvecklas och breddas till fler grupper. Ungdomstorget utvecklar arbetet för att fånga upp ungdomar som står utanför arbete eller studier. Viadidakt utvecklar samhällsorienteringen för nyanlända. 8 Det går bra för Katrineholm!

9 OCH TRYGGHET 2013 Lövåsgårdens äldreboende nyinvigs efter omfattande om- och tillbyggnation. Katrineholms trygghetsmodell införs inom äldreomsorgen för utvecklat stöd i hemmet och platsgaranti till särskilt boende. Kommunfullmäktige beslutar om de kost- och idrottspolitiska programmen. Arbete inleds för att göra Katrineholm till en ännu bättre gång- och cykelkommun, cykelambassadörer utses. Ungdomsprojektet Läge för liv & lust i Sveriges Lustgård verkar för säker lustfylld sex. Kampanjen Digidel 2013 avslutas, arbetet för att öka den digitala delaktigheten genom bland annat öppna datorhandledningar fortsätter Ett nytt korttidshem byggs inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. En strategi för framtidens boende för äldre tas fram. En satsning på ökad gatubelysning genomförs för ökad trygghet. Gatljusarmaturen i hela kommunen ska dessutom bytas till LEDbelysning och först ut att få nya ljuskällor är Valla. Handlingsplaner för genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling arbetas fram inom alla förvaltningar. EU-projektet Integration Katrineholm som vänder sig till ungdomar år har genomförts. Ett nytt äldreboende ska byggas vid Igelkotten. Aktivitetsparkerna i Nävertorp och Stadsparken invigs. Foto: Josefine Karlsson Det går bra för Katrineholm! 9

10 KULTUR OCH FR 2011 Den nya gymnastikhallen färdigställs vid Sportcentrum i samarbete med berörda föreningar. Konstverket 3 Malanganer av konstnären Lenny Clarhäll invigs vid infarten till Stora Djulö. Kulturplan för barn och unga lanseras med en flash-mob. Bibilotekets nya webbplats ger bättre tillgång till bibliotekets digitala tjänster. Språkcaféer startas på biblioteket. Körslaget Katrineholm samlas kring Team Gabriel Lokstallarna med Ung Kultur och Fritids verksamhet Perrongen invigs. Det nya barnbiblioteket invigs. Det nya äventyrsbadet öppnar. Nya Stadsparken invigs. Cupverksamheten inom Sportcentrum växer, bland annat lockar den årliga innebandyturneringen dubbelt så många lag som tidgare. En personalförening bildas inom kommunen som ska verka för hälsofrämjande aktiviteter bland kommunens anställda. Kommunarkivet inleder artikelserien Det var då i samarbete med Katrineholmskuriren. 10 Det går bra för Katrineholm!

11 ITID 2013 Kungaparet kommer på besök, folkfest i stadsparken. Satsning på offentlig konst, Motorisk scenografi (de vandrande husen), Galagon i Stadsparken samt konst till äldreboendet Lövåsgården. Satsning på utemiljöer kring förskolor och skolor, bland annat Nyhemsskolan. Ny bouleanläggning med nio utomhusbanor inom Sportcentrum. Satsning på att utveckla Djulöområdet genom bland annat upprustning av herrgården, nytt orangeri, nya bryggor vid kanotklubben, ny belysning av gång/cykelvägen, bredband och trådlöst nätverk i hela området. KIAB färdigställer nya lokaler för Friskis & Svettis. Invigning Hall of Fame sker i Duveholmshallen Musikfestival för mogna genomförs för tredje året i rad vid Igelkotten. Renoveringen av omklädningsrummen vid Backavallen färdigställs. En väg in till kommunen för föreningslivet införs, en föreningskonsulent tillsätts. Ett utökat samarbete inleds mellan kommunen och idrottsföreningar för att utveckla Sportcentrum. Internationella matmarknaden genomförs för trejde året i rad. Den kommunala kulturskolan fortsätter att vara bäst i Södermanland. Katrineholms första hundpark invigs. Sommarens stora familjeshow Diggiloo avslutar Katrineholmsveckan. Foto: Josefine Karlsson Skateparken invigs den 1 augusti. Det går bra för Katrineholm! 11

12 Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38. Postadress: Katrineholms kommun, Katrineholm. Telefon: (klockan 8 17)

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Läge för skola, mat & jobb

Läge för skola, mat & jobb Läge för skola, mat & jobb Ett axplock ur Övergripande plan med budget 2014-2016 Läge för skola, mat och jobb År 2030 bor det 40 000 invånare i vår kommun. En ökning med 7 000 personer. Det är ett av målen

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Ansvar och framtidstro Ett axplock ur budget 2013. Foto: Hanna Maxstad

Ansvar och framtidstro Ett axplock ur budget 2013. Foto: Hanna Maxstad Ansvar och framtidstro Ett axplock ur budget 2013 Ansvar och framtidstro Trots att Katrineholms kommun står inför stora utmaningar andas den över gripande planen med budget för 2013 2015 framtidstro. startas

Läs mer

Bilaga: Uppföljning av kommunplan 2011-2014 med kommentarer

Bilaga: Uppföljning av kommunplan 2011-2014 med kommentarer KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna Marnell Verksamhetscontroller 1 (23) Bilaga: Uppföljning av kommunplan 2011-2014 med kommentarer Våren 2011 fastställde kommunfullmäktige

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 15/2014. 76 steg mot en hållbarare. Lustgård. Kommunstyrelsen 2014-04-29, 64

Kommunstyrelsens handling nr 15/2014. 76 steg mot en hållbarare. Lustgård. Kommunstyrelsen 2014-04-29, 64 Kommunstyrelsens handling nr 15/2014. 76 steg mot en hållbarare Lustgård Kommunstyrelsen 2014-04-29, 64 76 steg mot en hållbarare Lustgård Med det här dokumentet vill vi ge en överblick över hur Katrineholms

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014 1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

LOTS och verksamhetsplan

LOTS och verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2014 LOTS och verksamhetsplan Vård- och omsorgsförvaltningen 2014 Dnr VON/2014:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2014-01-30, 11 VERKSAMHETSPLAN VOF 2014

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: Josefine Karlsson

Årsredovisning 2013. Foto: Josefine Karlsson Årsredovisning 2013 Foto: Josefine Karlsson Behandlas i kommunstyrelsen 2014-03-26 2 (108) Välskött ekonomi garanterar välfärden För nionde året i rad gör Katrineholms kommun ett positivt bokslut. Balanskravsresultatet

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Tillkommande ärenden kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-17

Tillkommande ärenden kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-17 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-08-14 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-17 1. Ny motion om hur kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18

Läs mer

Bildningsnämndens verksamhet och åtaganden inför övergripande plan med budget

Bildningsnämndens verksamhet och åtaganden inför övergripande plan med budget Bildningsnämndens handling 1 (14) Ert datum Er beteckning Bilaga 1 Bildningsnämndens verksamhet och åtaganden inför övergripande plan med budget 212-214 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Internbudget bildningsförvaltningen 2014

Internbudget bildningsförvaltningen 2014 HANDLING 25-2013 1 (7) Vår handläggare Johanna Siverskog, ekonom Ert datum Er beteckning Internbudget bildningsförvaltningen 2014 Nämnd Budgeten för nämndverksamheten räknas upp med 14 tkr för arvodeshöjningar.

Läs mer

https://vrenafs-my.sharepoint.com/personal/eva_vrenafriskola_se/documents/blanketter och informationsfolder/grundskolan/infofolder Grundskolan Vrena

https://vrenafs-my.sharepoint.com/personal/eva_vrenafriskola_se/documents/blanketter och informationsfolder/grundskolan/infofolder Grundskolan Vrena informationsfolder/grundskolan/infofolder Grundskolan Vrena Friskola.docx 1 Vår vision - Lär För Livet Miljön på skolan präglas av trygghet och gemenskap, alla barn blir sedda för sin unika person. Lärare,

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11 (3) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2014-11-11 Näringsliv och samhällsutveckling Vår beteckning Vår handläggare Håkan Stenström Ert datum Er beteckning Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Läs mer

Fullmäktigeberedningar Erfarenheter och framgångsfaktorer. Foto: Jan Töve

Fullmäktigeberedningar Erfarenheter och framgångsfaktorer. Foto: Jan Töve Fullmäktigeberedningar Erfarenheter och framgångsfaktorer Foto: Jan Töve Ulricehamn Liten stolt annorlunda och handlingskraftig Foto: Jan Töve Varför skapades beredningar? Utveckla den demokratiska processen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL.  Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Tillväxt och välfärd. Foto: Hanna Maxstad. Kommunplan 2015-2018

Tillväxt och välfärd. Foto: Hanna Maxstad. Kommunplan 2015-2018 Kommunstyrelsens handling nr 1/2015 Tillväxt och välfärd Foto: Hanna Maxstad Kommunplan 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-01-19, 72 Tillväxt och välfärd Enligt styrsystemet för Katrineholms

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Skolplan Förskolor och skolor gäller

Skolplan Förskolor och skolor gäller Skolplan Förskolor och skolor gäller 2016-2019 2 KATRINEHOLMS SKOLPLAN 3 4 7-8 11 12 15 16 18-19 VARJE MÖTE ÄR VIKTIGT LEVANDE LUSTFYLLT LÄRANDE KATRINEHOLMS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR SPRÅK OCH MATEMATIK LIKVÄRDIG

Läs mer

2014-10-27. Övergripande plan med budget

2014-10-27. Övergripande plan med budget 2014-10-27 Övergripande plan med budget 2015-2017 1 Ett hållbart val för Katrineholm Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

för Katrineholms kommun

för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 19/2011 miljöpartiet de sröna I~: MILJÖPARTIET DE GRÖNAS.. DIREKTIVFORSLAG för 2012 för Katrineholms kommun Miljöpartiet de gröna lägger en mycket kort dokument med våra planeringsdirektiv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-09-21 Sid: 85 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Musikskolan kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Miljöpolicy Det innebär att:

Miljöpolicy Det innebär att: Miljöpolicy Det innebär att: Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen. Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet. Låta hållbarhetsperspektivet

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Ett försök till helhetsgrepp för ökad måluppfyllelse i alla ämnen Annika Mindedal, språkutvecklare Läroplaner + Få syn på språket FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Målområden. - i Lessebo kommun

Målområden. - i Lessebo kommun Målområden - i Lessebo kommun Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är bb till 10 jo 0 i Övergripande mål för Olofströms kommun 0 barnen n ill all at t är rum nt ce Visionen - Heja Olofström Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån

Läs mer

För Katrineholms bästa. För Katrineholms bästa. Övergripande plan med budget 2011-2014

För Katrineholms bästa. För Katrineholms bästa. Övergripande plan med budget 2011-2014 Fotograf: Hanna Maxstad För Katrineholms bästa Övergripande plan med budget 2011-2013 För Katrineholms bästa Fastställd av kommunfullmäktige Kommunplan 2011-2014 2010-11-15 13 Socialdemokraternas och Moderaternas

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011 Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Bakgrund Förskolans uppdrag Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Idrottspolitiskt program

Idrottspolitiskt program Styrdokument Idrottspolitiskt program Giltighetstid 2 (12) Beslutshistorik Gäller från Ändring av kommunfullmäktige Ägare 1 - Förvaltarskap 2 - Uppföljning Hur: Kontroll mot... Inhämta erfarenheter och

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Bilaga 1. Bildningsnämndens reviderade plan med budget

Bilaga 1. Bildningsnämndens reviderade plan med budget Bilaga 1 Bildningsnämndens reviderade plan med budget 2012-2014 2 (14) Verksamhetsförändringar under perioden Bildningsnämndens huvudinriktning under perioden är att öka barns förutsättningar och möjligheter

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Oktober 2014 1. Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut ett resultat

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Tillväxt och välfärd

Tillväxt och välfärd Kommunstyrelsens handling nr 1/2015 Tillväxt och välfärd Kommunplan 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-01-19, 72 Tillväxt och välfärd Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012

Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012 1 (6) Vår handläggare Eva Knutsson, avd.chef Jörgen Rüdeberg, verks.chef Ert datum Er beteckning Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor

Läs mer

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler!

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler! Yttermalungs skola - Här har vi plats för fler! Dagsläget Yttermalungs skola är sedan hösten 2013 en F-2 skola (beslutsunderlaget ifrågasattes av 369 namnunderskrifter) Förskola 2014 Januari 6 barn Sommar

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer