ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8.30 12.00 ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293 Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Mattias Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Anm Beslutsärenden 1. Budgetuppföljning 1) 2. Förslag till besparingsåtgärder 2) 3. Justerad interbudget Yttrande över medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 5 5. Hemrehabprojektet Bemanning och aktiviteter på trygghetsboendet Vitsippan Svar på remiss ang policy för sponsring i Oxelösunds kommun Uppföljning av internkontrollplan Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SoL och LSS Delgivningar Anmälan delegationsbeslut 45 Informationsärenden 12. Handlingsplan missbruksvård 13. Information om hemvården 14. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport 15. Förvaltningschefens rapport 16. Balanslista 47 1) Handlingar delas ut på sammanträdet. 2) Handlingar skickas via mail under v 45 samt delas ut på sammanträdet.

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Dnr VON Vård- och omsorgskontoret Eva Gustafsson Vård- och omsorgsnämnden Justerad interbudget Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Justerad internbudget 2012 godkänns. 2. Bakgrund och sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden fastställde internbudget för 2012 i dec Under pågående budgetår har både sparkrav på 1,2 mkr och tilläggsbudget på 1,4 mkr kommit från Kommunfullmäktige. Utöver det fanns en felaktig fördelad intäkt mellan verksamheter på drygt 11 mkr. Med anledning av ovanstående har internbudgeten för 2012 omfördelats. Beslutsunderlag * Justerad internbudget Titti Kendall tf Förvaltningsekonomchef Eva Gustafsson Verksamhetsekonom OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3

4 Tjänsteskrivelse VON Castor Datum (10) Vård- och omsorgsförvaltningen Therese Dolk Vård- och omsorgsnämnden Svar på medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 1. Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1.1 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Oxelösunds kommun ska ingå i finskt förvaltningsområde. 1.2 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Oxelösunds kommun inte ska ingå i finskt förvaltningsområde. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda ett medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 1. Kommunstyrelsen begär då i sin tur yttrande från Vård- och omsorgsnämnden 2. Förvaltningsområdena finns för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Att införa ett finskt förvaltningsområde skulle innebära att enskilda får rätt att använda finska kontakter med myndigheter och rätt till förskola och äldreomsorg på sitt modersmål. (www.regeringen.se) Det är frivilligt att ansluta sig till ett förvaltningsområde. (SFS 2009:1299, 4 ) Beslutet om en kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen (SFS 2009: ) Kommuner som anslutit sig till ett förvaltningsområde får årligen särskilt statsbidrag för delar av de merkostnader som kommunen får för att kunna tillgodose service på minoritetsspråken (SFS 2009:1299, 8 ). OXL200 v Villkoren för en kommun som är ett förvaltningsområde framgår av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) 2 Kommunstyrelsen begär även in yttranden från Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Utbildningsnämnden då medborgarförslaget om finska språkets förvaltningsområde berör kommunens alla nämnder (verksamheter). Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

5 Tjänsteskrivelse 2 (10) Datum Förvaltningsområde 3.1 Historik Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari Lagen gäller för alla kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Den nya lagen innehåller bland annat; allmänna bestämmelser om samtliga nationella minoriteter, bestämmelser om förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska, bestämmelser om rätten att använda finska, meänkieli och samiska, samt bestämmelser om hur man ska följa upp att lagen efterlevs (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2010) Sverige har även sedan 2009 Språklagen (SFS 2009:600). Dessa båda lagar reglerar kommuners, landstings, regioners och statliga myndigheters skyldigheter mot de nationella minoriteterna. 3 Sveriges erkända nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Dessa fem nationella minoriteter i Sverige omfattas alla av den svenska minoritetspolitiken. Det som är gemensamt för dessa fem minoritetsgrupper är att de befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen språklig, kulturell eller religiös tillhörighet samt en vilja av att hålla kvar sin identitet. (www.regeringen.se) Lagförändringen har medfört ändringar i sametingslagen och socialtjänstlagen och är en del i regeringens minoritetspolitiska strategi som antogs redan i juni Regeringens strategi innehåller en rad förslag för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter genom att bland annat; garantera en bättre lydnad av Europarådets 4 ramkonvention 5, om skydd för nationella minoriteter och den 3 De svenska minoritetsspråken har funnits i Sverige under en lång tid, men språken har blivit svåra att bibehålla och utveckla, på grund av majoritetssamhället i perioder har drivit en politik som gått ut på att alla ska tala svenska. (Meddelandeblad nr5/2010) 4 Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater som bildades Organisationen arbetar främst med att främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatsutveckling. Europarådet ska inte förväxlas med Europeiska rådet (som utgörs av stats- eller regeringscheferna i EU:s medlemsstater) eller med Europeiska Unionens råd (som är EU:s ena lagstiftande institution). (http://sv.wikipedia.org/wiki/europar%c3%a5det kl: 10:25) 5 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter är ett mellanstatligt avtal ingånget 1995 med syftet att trygga respekten för nationella minoriteter i de undertecknade staterna. (http://sv-wikipedia.org./wiki/europar%c3%a5dets kl: 11:22) 2

6 Tjänsteskrivelse 3 (10) Datum europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk samt uppföljning av vidtagna minoritetspolitiska åtgärder. (www.regeringen.se) 3.2 Vad gäller inom ett förvaltningsområde? Enligt propositionen Från erkännande till egenmakt (Prop. 2008/09:158) står det i 8 att; Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Förvaltningsmyndigheter inom ett förvaltningsområde för finska, meänkieli eller samiska är enligt ovan skyldiga att kommunicera på respektive minoritetsspråk. Myndigheterna ska sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. Det berör bl.a. rådgivning, information, blanketter mm. För att tillmötesgå lagen kan det även vara till fördel att kartlägga och ange personalens språkkompetenser i exempelvis interna telefonkataloger, på intranät och hemsidor, tolk bör kunna ordnas med kort varsel etc. Lagen innebär att förvaltningsmyndigheter har en skyldighet att vid behov ge information om de rättigheter som lagen ger de nationella minoriteterna. Myndigheten kan anpassa sättet för information efter vad som anses vara nödvändigt. Informationen ska ges på lämpligt sätt och vid behov. Skyldigheten berör alla förvaltningsmyndigheter. (Prop. 2008/09:158) Förvaltningsmyndigheter ska utforma sina verksamheter så att en dialog kan föras med företrädare för de nationella minoriteterna. Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda har även rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska, meänkieli eller samiska. Myndigheten ska sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. 3.3 Vad gäller utanför förvaltningsområdena? Rättigheterna för samiska, meänkieli och finska är förstärkta i de så kallade förvaltningsområdena. Men, den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. I 9 i propositionen Från erkännande till egenmakt (Prop. 2008/09:158) står det att; Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilda är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. I den mån ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket har den enskilde rätt att använda finska, meänkieli och samiska i sina kontakter med förvaltningsmyndigheter. En förutsättning för denna rättighet är om ärendet berör den enskilde alternativt att den enskilde är part eller ombud för part. Det finns inga bestämmelser om att språkkunnig personal borde finns anställd vid 3

7 Tjänsteskrivelse 4 (10) Datum samma myndighet, endast att sådan personal ska kunna anlitas vid behov. (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2010) 3.4 Bestämmelser såväl inom som utom förvaltningsområdena Under 11 (Prop. 2008/09:158) står det; Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. Förvaltningsmyndigheterna ska aktivt beakta behovet av personal som behärskar dessa språk samt vid behov även aktivt söka efter sådan personal. 4. Fördelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden Ett bifall av förslaget skulle bidra till att kommunen; främjar språk och kultur berikar mångfalden skapar en trygg och värdig ålderdom 6 för kommunens finsktalande äldre skapar en attraktivare bostadsort 7 för finsktalande medborgare ökar känslan av delaktighet i samhället 5. Nackdelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden Nackdelar med utökad service genom finskt förvaltningsområde är de kostnader som medföljer ett bifall. Det kommer att krävas en viss administration i början med blanketter, broschyrer och annan information som ska översättas till finska. Det kommer sannolikt att innebära merkostnader även långsiktigt om exempelvis tolk eller annan språkkunnig personal eller språkinriktad verksamhet ska kunna erbjudas Alternativa sätt att tillgodose förslaget/genomföra åtgärden I ett första led måste kommunen besluta om att få bli ett finskt förvaltningsområde. I nästa steg måste kommunen ansöka om att få bli ett finskt förvaltningsområde hos regeringen för att kunna gå vidare med frågan. Vid prövning av den sökande kommunen måste hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är den sökande kommunen som ska visa att sådant 6 Vilket är ett av kommunens fem kommunmål. 7 Vilket är ett av kommunens fem kommunmål. 8 Se även redogörelsen under rubrik 6 4

8 Tjänsteskrivelse 5 (10) Datum intresse finns hos den berörda minoriteten. I Oxelösunds fall råder det få om inga oklarheter rörande ovanstående då det inkommit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med en önskan om att kommunen ska ingå i ett finskt förvaltningsområde, dock bör detta vid intresse av att ingå i finskt förvaltningsområde undersökas ytterligare. 7. Redogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna Ett årligt statsbidrag utgår för de merkostnader som insatserna inom det finska förvaltningsområdet medför. Statsbidragen är till för att hjälpa och underlätta för kommuner som ansökt och som blivit beviljade att ingå i ett förvaltningsområde. Medlen får inte användas för att täcka kostnader för sådant som man tidigare är skyldig att göra. Sannolikt innebär finskt förvaltningsområde kostnader utöver idag befintlig budget, men då tillkommer det positiva aspekter gentemot de medborgare som servicen riktar sig emot. Det skulle dock behöva göras en grundlig utredning rörande de finansiella åtagandena. Om Oxelösund skulle ansöka om finskt förvaltningsområde samt bli godkända, så skulle det antagligen behövas göras kartläggningar, dels av språk- och kulturkompetenser hos befintlig personal i kommunens verksamheter, dels skulle behovet av finskspråkig förskola samt äldreomsorg behöva genomlysas. En följdeffekt av en sådan kartläggning kan generera i behov av att tillföra finskspråkig verksamhet, vilket i sin tur kan få konsekvenser i budgeten inom respektive verksamhet. Finskt förvaltningsområde kan komma att innebära att all verksamhet i Oxelösunds kommun ska kunna ge service och stöd på finska i olika omfattning. Det skulle behöva tillskapas information, broschyrer, möjlighet till tolk, möjlighet till viss verksamhet på finska mm. 8. Nämndens möjlighet att finansiera förslaget/åtgärden inom egen budget Vård och omsorgsnämnden ser idag inte någon möjlighet att finansiera förslaget/åtgärden inom den befintliga budgeten. Vård- och omsorgsnämnden genomför just nu och i nära framtid andra stora satsningar som medför höga kostnader. Satsningarna är politiskt förankrade och det finns inga ytterligare medel att lägga på ytterligare en satsning i ett nuläge. 9. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Vård- och omsorgsförvaltningen anser att frågan om att Oxelösunds kommun ska ingå i ett finskt förvaltningsområde är viktig för den grupp minoriteter som berörs och gynnas av att ett sådant beslut. Förvaltningen anser dock att frågan är av sådan dignitet att den berör kommunens alla förvaltningar och inte enbart Vårdoch omsorgsförvaltningen. Kommunen bör initialt kartlägga behoven och önskemålen mer detaljerat då ett intresse för förvaltningsområdet finns. Kostnaderna behöver genomlysas. Frågan är kommunövergripande och bör så också behandlas. Frågan som bör ställas är om Oxelösunds kommun har 5

9 Tjänsteskrivelse 6 (10) Datum möjlighet att ta ett större minoritetspolitiskt ansvar och vad detta skulle kunna innebära. Förvaltningen önskar ej särbehandla övriga nationella minoritetsgrupper 9 och anser att även dessa bör lyftas fram i en diskussion så att ingen exkluderas. Beslutsunderlag Medborgarförslag om finskt förvaltningsområde. (VON 50/12) Begäran om yttrande om medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde. (KS ) Titti Kendall Tf. Förvaltningschef Therese Dolk Utredare Beslut till: Tf. Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen (FK) Tf. Utredare Vård- och omsorgsförvaltningen KSF (FK) 9 Då menas inte de av Sverige fem erkända minoritetsgrupperna utan andra nationaliteter som är bosatta i Oxelösunds kommun. 6

10 Tjänsteskrivelse 7 (10) Datum Referenser Regeringen, 2008, Från erkännande till egenmakt Regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm län, 2012, Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Socialstyrelsen, 2010, Meddelandeblad Nr 5/2010 Svensk författningssamling, 2009, Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) Svensk författningssamling, 2009, Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, (SFS 2009: 724) kl: 10:29 7

11 Tjänsteskrivelse 8 (10) Datum BILAGA 1 Här nedan presenteras en lista över samtliga kommuner och landsting som anslutit sig till förvaltningsområdena meänkieli och finska, samiska, samt vilket anslutningsår. (minoritet.se, ) FO FÖR MEÄNKIELI OCH FINSKA (2000): Kiruna Gällivare Pajala Övertorneå Haparanda Norrbottens läns landsting FO FÖR SAMISKA (2000): Jokkmokk Kiruna Gällivare Arjeplog Norrbottens läns landsting FINSKA FO (1 januari 2010): Botkyrka Eskilstuna Hallstahammar Haninge Huddinge Håbo Köping Sigtuna Solna Stockholm Södertälje Tierp Upplands Väsby Upplands Bro Uppsala Älvkarleby Österåker Östhammar Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget i Sörmland Landstinget Västmanland SAMISKT FO (1 januari 2010): Storuman Vilhelmina Strömsund Arvidsjaur Malå Lycksele Åre Östersund Berg Härjedalen Älvdalen Sorsele Umeå Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Landstinget Dalarna SAMISKT FO (1 maj 2010): Krokom 8

12 Tjänsteskrivelse 9 (10) Datum FINSKA FO (1 maj 2010): Borås Surahammar Västerås Västra Götalandsregionen FINSKA FO (1 februari 2011): Göteborg Hofors Kalix Skinnskatteberg Umeå Sundbyberg Gävleborgs landsting FO FÖR MEÄNKIELI (1 februari 2011): Kalix FINSKA FO (1 januari 2012): Gävle Hällefors Karlskoga Lindesberg Norrköping Norrtälje Skövde Trollhättan Örebro läns landsting Landstinget i Östergötland 9

13 TJÄNSTESKRIVELSE 10(10) Datum Dnr VON SAMISKT FO (1 januari 2012) Dorotea OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

14

15

16 Tjänsteskrivelse VON (6) Datum Dnr VON Vård- och omsorgsförvaltningen Therese Dolk Vård- och omsorgsnämnden Utredning om möjligheter att permanenta Hemrehabprojektet 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 1.1 Vård- och omsorgsnämnden beslutar föra in arbetet med hemrehab i processen med Verksamhetsplanen Bakgrund och sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har uppdragit åt Vård- och omsorgsförvaltningen att utreda möjligheterna att permanenta hemrehabilitering 1 inom den befintliga hemvårdsverksamheten då tidigare hemrehabiliteringsprojekt 2 visat sig ha positiva effekter. Målet med projektet var att förbättra aktivitets- och funktionsförmågan hos kunder med insatser, att kunder och anhöriga skulle vara nöjda med de insatser som erbjöds under projekttiden och slutligen att antalet hemtjänsttimmar skulle minska hos de kunder som erbjudits hemrehabilitering. Syftet med projektet var att Oxelösunds kommun skulle erbjuda rehabilitering efter brukarnas individuella behov samt att skapa en modell för hur Oxelösunds kommun arbetar med hemrehabilitering. 3. Projekt och resultat Hemrehabprojektet vände sig till målgruppen personer över 18 år bosatta i Oxelösunds kommun i ordinärt boende och som varit i behov av specifik rehabilitering av aktivitet eller funktionsförmåga i hemmet. I och med projektet anställdes en sjukgymnast på 75 % och en arbetsterapeut på 50 % under ett års tid from Målet att förbättra aktivitets- och funktionsförmågan hos kunder med insatser 65 % av de som avslutade sin hemrehabiliteringsperiod nådde de aktivitetsmål som satts upp. 27 % hade delvis uppnått sitt mål och 8 % uppnådde inte sitt mål. 3 OXL2621 v Med hemrehabilitering menas att sjukvårdshuvudmannens åtaganden och ansvar ges i kundens bostad eller där kunden vistas. Insatserna ska ha föregåtts av en individuell vårdplanering samt att ansvaret för de medicinska insatserna ska vara sammanhängande över tid. (Månsson 2007, refererad i Grahn & Östman 2012) 2 Sjukgymnasten Sofia Grahn och arbetsterapeuten Maria Östman har arbetat med ett projekt rörande hemreahbilitering och skrivit en projektrapport Hemrehabprojektet i Oxelösunds kommun Resultatredovisningen baserar sig på totalt 26 kunder som avslutade sin hemrehabperiod. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

17 TJÄNSTESKRIVELSE 2(6) Datum VON Nöjdhet över erbjudna insatser från hemrehab Ingen av kunderna uppgav att de var missnöjda eller mindre nöjda med erbjudna insatser. 40 % svarade att de var nöjda och 60 % svarade att de var mycket nöjda Förbättrad förmåga i den aktivitet som hemrehab tränat kunden på Ingen av kunderna i projektet svarade att de upplevde en försämring eller ingen skillnad alls. 40 % svarade lite förbättrad och 60 % svarade mycket förbättrad Behov av hjälp i förhållande till tidigare erhållen hjälp Ingen av kunderna svarade att de behövde mer hjälp. 30 % svarade att de inte upplevde någon skillnad i behov av hjälpinsatser. 55 % svarade att de behövde lite mindre hjälp än innan och 15 % uppgav att de behövde mycket mindre hjälp än innan hemrehabiliteringen Upplevelse av livskvaliteten Ingen av kunderna svarade att deras livskvalitet försämrats. 20 % av kunderna svarade att livskvaliteten var likvärdig efter hemrehabperioden jämfört med innan. 35 % svarade att livskvaliteten blivit bättre. 45 % av kunderna svarade att livskvaliteten blivit mycket bättre. 3.6 Minskning av antalet hemtjänsttimmar hos dem som erbjudits hemrehab Vid avslutade hemrehabiliterande insatser genom projektet har det kunnat konstateras att några kunder haft behov av mindre och färre insatser, rehabiliteringen har minskat fallrisken, behov av trapphiss har minskat. 3.7 Reflektioner från hemrehabteamet Kunderna har i de flesta fall efter träningsperioden tränats i att klara aktiviteter som de inte kunde utföra innan träningen påbörjades. Projektledarna ser vinster med att jobba med hemrehabilitering på liknande sätt även fortsättningsvis. Genom att möjliggöra för kunden att uppnå goda hälsoresultat skapas även goda möjligheter att minska behovet av kommunala insatser som i förlängningen leder till bättre ekonomiska förutsättningar och besparingar. Projektet har genererat i besparingar för kommunen. De kunder som varit delaktiga i projektet har fått tillbaka funktioner, som i sin tur lett till mindre behov av biståndsinsatser från kommunen. 4. Förvaltningens ståndpunkt 4.1 Hemrehabprojektet i ordinarie verksamhet Förvaltningen anser att hemrehabprojektet bör permanentas och ingå i ordinarie verksamhet. Projektet har visat sig leda till förbättringar av funktioner hos projektets deltagare som även haft ett mindre behov av insatser från kommunen efter rehabträningen. Vissa kostnader rörande exempelvis trapphissar 4 har genom projektet kunnat undvikas. Av 26 deltagare som avslutade sin hemrehabperiod, har 6 personer minskat sin 4 Installation av en trapphiss kostar ungefär mellan 23 tkr till 180 tkr, med en genomsnittlig kostnad på 76 tkr. (Grahn, Östman 2012)

18 TJÄNSTESKRIVELSE 3(6) Datum VON fallrisk 5. Förvaltningen anser att en satsning på hemrehabilitering långsiktigt kan leda till en effektivare hemvård samt en möjlighet att omfördela resurser mer fördelaktigt. Personal i rehab önskar permanenta arbetssättet då de anser att det finns mycket att vinna på att jobba enligt projektet. Kunderna stärks i att klara sin vardag själva längre och resurserna kan då användas mer effektivt. Rehab har medel 6 för att organisera bemanningen inom befintlig verksamhet 7. Rehab jobbar mot alla individer över 18 år i ordinärt boende som ej kan ta sig till vårdcentralen eller där insatsen berör hemmet som exempelvis rehabilitering i hemmet, bostadsanpassning, handledning av personal osv. Rehab arbetar mot hela Oxelösunds befolkning som är över 18 år där behov finns. Resurserna vänder sig således inte enbart till kunder inom särskilt boende och de som är inskrivna i hemvården. 4.2 Effekter om hemrehabprojektet permanentas Rehab menar att en omfördelning av resurser till hemvården kommer att få konsekvenser för särskilt boende. Om hemrehabprojektet permanentas kommer det enligt Hemvårdens rehabgrupp innebära att; Personalen i rehabgruppen inte kommer att kunna delta i teamträffar i samma utsträckning som idag 8. Handledning av avdelningspersonalen på säbo i hälsofrämjande arbetsmetoder kommer att ske i mindre utsträckning än tidigare 9. Det kommer även att finnas en uppenbar risk för längre handläggningstider/väntetider för vårdtagare för bedömningar, utprovning av hjälpmedel och specifik rehabilitering. Arbetet med fallpreventionen, Senior Alert, kan komma att försvåras En höftfraktur kostar idag enligt Socialstyrelsen ungefär 250 tkr. 6 Förslaget förutsätter att inget sparbeting läggs på rehab. 7 Rehab önskar understryka att de redan idag har få resurser för att klara sitt uppdrag, men att hemrehab kommer att ta sig an uppdraget, om ett beslut tas om att permanenta hemrehabprojektets arbetssätt, inom verksamhetens befintliga ramar. 8 Team träffarna är viktiga för att rehabgruppen tillsammans med avdelningspersonal och ansvarig sjuksköterska ska kunna vidhålla en god och säker vård för kunderna. Idag träffas de ca en gång per månad. 9 Rehabpersonalen kommer att fortsätta möta behoven från säbopersonalen i sitt dagliga arbete. 10 Arbetet med Senior Alert förutsätter ett bra temaarbete.

19 TJÄNSTESKRIVELSE 4(6) Datum VON Bemanningsfördelning idag och efter ett införande Här nedan presenteras personalstatusen före ett införande av hemrehab samt efter ett eventuellt införande Personalstatusen totalt idag Fördelningen på särskilt boende idag 2.5 sjukgymnast 200 % sjukgymnast (varav kortvård Hällen avser 60 %) 3.0 arbetsterapeut 200 % arbetsterapeut (varav kortvård Hällen avser 50 %) 0.5 rehabassistent 30 % rehabassistent Fördelningen på hemsjukvård idag 50 % sjukgymnast 100 % arbetsterapeut 20 % rehabassistent Personalstatus särskilt boende efter ett införande av hemrehab 150 % sjukgymnast (varav kortvård Hällen avser 50 %) 150 % arbetsterapeut (varav kortvård Hällen avser 50 %) Personalstatus hemsjukvård efter ett införande av hemrehab 100 % sjukgymnast (ökning på 50 %) 150 % arbetsterapeut (ökning på 50 %) 20 % rehabsassistent 30 % rehabassistent 4.3 Föreslagna nyckeltal för rimligt antal arbetsterapeuter och sjukgymnaster I manifestet 11 Ättestupa eller folkhälsomål- Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering 12 (2011) 13 föreslås nyckeltal 14, för vad som anses som ett rimligt antal arbetsterapeuter och sjukgymnaster för rehabilitering inom den kommunala äldreomsorgen. Följande förslag på bemanningsnivåer lämnas; Särskilt boende 15 ; 1.0 arbetsterapeut respektive 1.0 sjukgymnast beräknat på 50 kunder (dessutom uppmanas verksamheter som omfattar demensboende eller dagrehabilitering att ha betydligt högre bemanning 16 ). Korttidsboende; 1.0 arbetsterapeut respektive 1.0 sjukgymnast per 15 kunder. Hemrehabilitering; 0.5 arbetsterapeut respektive 0.5 sjukgymnast per 300 kunder över 65 år Manifestet är framtaget av Sektionen för Äldres hälsa inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), samt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och deras Äldreutskott. 12 Specifik rehabilitering lyder under hälso- och sjukvårdslagen om innebär riktad träning som utförs av bland annat arbetsterapeut och sjukgymnast. 13 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011, Nacka. 14 Nyckeltalen ska inte ses som absoluta utan mer som riktvärden. 15 Idag finns 150 kunder i särskilt boende, vilket enligt manifestet skulle innebära ett behov av 3.0 arbetsterapeuter och 3.0 sjukgymnaster (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011). 16 Manifestet hänvisar till en rapport från Äldrecentrum där nyckeltal för demensboende rekommenderas vara 0.5 årsarbetare sjukgymnast och 0.5 årsarbetare arbetsterapeut per 18 kunder. (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011) 17 Idag har hemvården ett kundunderlag på ca 340 personer samt ytterligare personer som är över 18 år där behov finns(förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011).

20 TJÄNSTESKRIVELSE 5(6) Datum VON Nivån för personalbemanning regleras av kommunerna själva Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att kommunerna själva bör ha möjlighet att fastställa normer för sin personalbemanning utifrån en individuell bedömning av vilka behov som kunderna har Koppling till andra beslut och mål Hemrehabprojektet Von 46 (Dnr VON ) Projektrapporten Hemrehabprojektet i Oxelösunds kommun Beslutsunderlag Hemrehabprojektet Von 46 (Dnr VON ) Titti Kendall Förvaltningschef Therese Dolk Utredare Anne Ringdahl Områdeschef Hemvården Carolina Sandberg Enhetschef Hemvården Beslut till: Förvaltningschef Titti Kendall (FK) Utredare Therese Dolk (FK) Områdeschef Anne Ringdahl (FÅ) Enhetschef Carolina Sandberg (FÅ) 18 2/bemannning-av-aldreomsorg-bor-beslutas-lokalt?Us.. ( kl 09:21)

21 TJÄNSTESKRIVELSE 6(6) Datum VON Referenser Grahn, Sofia., Östman, Maria. (2012) Hemrehabprojektet i Oxelösunds Kommun Projektrapport Oxelösunds Kommun Månsson M. (2007) Hemrehabilitering: vad, hur och för vem? Fortbildning AB/tidningen äldreomsorg. Stockholm Sektionen för Äldres hälsa inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och deras Äldreutskott. (2011) Ättestupa eller folkhälsomål- Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering. FSA Nacka ( kl: 09:21)

22 TJÄNSTESKRIVELSE VON (3) Datum Dnr VON Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämnden Bemanning och aktiviteter på Vitsippans trygghetsboende 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till bemanningsnivå och aktiviteter på Vitsippans trygghetsboende. 2. Bakgrund och sammanfattning Kustbostäder påbörjade byggandet av Vitsippans trygghetsboende 1 under våren Hyresrätterna består av 37 bostäder och beräknas stå klart för inflyttning under januarifebruari Ett trygghetsboende är ett alternativt boende för äldre, som inte har behov av ett biståndsbedömt särskilt boende, men som önskar ett boende med större trygghet med närhet till olika former av service. Trygghetsboendet erbjuder även gemensamma utrymmen för hyresgästerna. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att hyra lokaler på Vitsippans trygghetsboende och bedriva viss verksamhet där, även landstinget kommer att hyra lokaler och bedriva rehabiliterande verksamhet där. Kustbostäder har tillsammans med hyresgästerna ett ansvar att tillskapa det innehåll som erfordras av ett trygghetsboende. Det är hyresgästerna på Vitsippans trygghetsboende som reglerar vilken typ av aktiviteter de önskar. Kustbostäder ansvarar för uthyrning av lägenheter i Vitsippans trygghetsboende och administration runt detta. Vitsippans trygghetsboende riktar sig till personer över 70 år (eller par där en av parterna är minst fyllda 70 år). 3. Ärendet Vitsippans trygghetsboende har tillkommit för att tillgodose äldres behov av trygga boenden med tillgång till viss service utan biståndsbeslut. Hyresgästerna kommer att påbörja inflyttningen runt februarimånad 2013, medan landstinget avser att flytta in under januarimånad Landstinget kommer att bedriva rehabverksamhet med gym, gymnastiksal och rum för arbetsträning. Vård- och OXL2621 v För att ta del av Boverkets definition av trygghetsboende läs Boverkets Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre, Trygghetsbostäder, Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskolan och skolan. Huvudmännens information till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska 2009 08 31 139 338 Kommunstyrelsen 2010 05 17 98 235 Arbets och personalutskottet 2010 04 26 78 168 Dnr 09.439 008 augkf22 Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde

Läs mer

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Revisionsrapport Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Gällivare kommun April 2010 Lars-Börje Sehlberg Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor 2010-05-05 Lars-Börje Sehlberg projektledare

Läs mer

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0.

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0. BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal Östergården 0 0 Borgvallen 1 2 Bäckahästen 0 0 Tappers Hus 0 0 Hermelinen 0 0 Smygehem 1 0 Silverängen 1 1 Alstadhemmet 0 0 Myran 1 1 HEMTJÄNST: Centrum 2 0

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Urpo Koivula (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S)

Läs mer

Revisionsrapport. Minoritetsspråklagens efterlevnad. December 2011. Pajala Kommun. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Minoritetsspråklagens efterlevnad. December 2011. Pajala Kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport December 2011 Robert Öberg, revisionskonsult Pajala Kommun Minoritetsspråklagens efterlevnad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110. HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1. Nuläge... 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Nationella minoriteter i skolan

Nationella minoriteter i skolan Nationella minoriteter i skolan I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Kommuners information till skola, föräldrar och elever är en förutsättning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. 1 Innehållsförteckning Bakgrund....sidan 3 Aktuell lagstiftning samt konventioner...sidan 5 Prioriterade

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Minoritetspolitiskt program

Minoritetspolitiskt program 1 (16) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2012-05-20, 40 Uppdateras: 2016 KS 2012-06-19, 174 Det minoritetspolitiska programmet är ett samlat styrdokument för Strömsunds

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL POLISEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-721-3 OMSLAGSFOTO: Sara Arnald/Scanpix

Läs mer

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lördagen den 19 februari 2011 på Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg klockan 15.10 16.15 Siv Björck Kjellgren (S), ordförande Lasse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 11.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-23

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-23 1(12) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 11.15 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) 70, 72-77 Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (12) Plats och tid Beslutande Glada Kocken Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare Karin Aspholm,

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26)

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) 1 YTTRANDE 2008-07-04 Dnr Ku2008/664/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) Sammanfattning och allmänt Förslaget som presenteras i form av

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.00 Beslutande Lars-Åke Lindman (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Inger Widman (s) Dan Hedblom (s) Leif Thor (m) Siw

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL SOCIALTJÄNSTEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-719-0 OMSLAGSFOTO: Sara

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer