ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8.30 12.00 ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293 Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Mattias Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Anm Beslutsärenden 1. Budgetuppföljning 1) 2. Förslag till besparingsåtgärder 2) 3. Justerad interbudget Yttrande över medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 5 5. Hemrehabprojektet Bemanning och aktiviteter på trygghetsboendet Vitsippan Svar på remiss ang policy för sponsring i Oxelösunds kommun Uppföljning av internkontrollplan Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SoL och LSS Delgivningar Anmälan delegationsbeslut 45 Informationsärenden 12. Handlingsplan missbruksvård 13. Information om hemvården 14. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport 15. Förvaltningschefens rapport 16. Balanslista 47 1) Handlingar delas ut på sammanträdet. 2) Handlingar skickas via mail under v 45 samt delas ut på sammanträdet.

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Dnr VON Vård- och omsorgskontoret Eva Gustafsson Vård- och omsorgsnämnden Justerad interbudget Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Justerad internbudget 2012 godkänns. 2. Bakgrund och sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden fastställde internbudget för 2012 i dec Under pågående budgetår har både sparkrav på 1,2 mkr och tilläggsbudget på 1,4 mkr kommit från Kommunfullmäktige. Utöver det fanns en felaktig fördelad intäkt mellan verksamheter på drygt 11 mkr. Med anledning av ovanstående har internbudgeten för 2012 omfördelats. Beslutsunderlag * Justerad internbudget Titti Kendall tf Förvaltningsekonomchef Eva Gustafsson Verksamhetsekonom OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3

4 Tjänsteskrivelse VON Castor Datum (10) Vård- och omsorgsförvaltningen Therese Dolk Vård- och omsorgsnämnden Svar på medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 1. Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1.1 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Oxelösunds kommun ska ingå i finskt förvaltningsområde. 1.2 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Oxelösunds kommun inte ska ingå i finskt förvaltningsområde. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda ett medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 1. Kommunstyrelsen begär då i sin tur yttrande från Vård- och omsorgsnämnden 2. Förvaltningsområdena finns för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Att införa ett finskt förvaltningsområde skulle innebära att enskilda får rätt att använda finska kontakter med myndigheter och rätt till förskola och äldreomsorg på sitt modersmål. (www.regeringen.se) Det är frivilligt att ansluta sig till ett förvaltningsområde. (SFS 2009:1299, 4 ) Beslutet om en kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen (SFS 2009: ) Kommuner som anslutit sig till ett förvaltningsområde får årligen särskilt statsbidrag för delar av de merkostnader som kommunen får för att kunna tillgodose service på minoritetsspråken (SFS 2009:1299, 8 ). OXL200 v Villkoren för en kommun som är ett förvaltningsområde framgår av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) 2 Kommunstyrelsen begär även in yttranden från Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Utbildningsnämnden då medborgarförslaget om finska språkets förvaltningsområde berör kommunens alla nämnder (verksamheter). Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

5 Tjänsteskrivelse 2 (10) Datum Förvaltningsområde 3.1 Historik Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari Lagen gäller för alla kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Den nya lagen innehåller bland annat; allmänna bestämmelser om samtliga nationella minoriteter, bestämmelser om förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska, bestämmelser om rätten att använda finska, meänkieli och samiska, samt bestämmelser om hur man ska följa upp att lagen efterlevs (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2010) Sverige har även sedan 2009 Språklagen (SFS 2009:600). Dessa båda lagar reglerar kommuners, landstings, regioners och statliga myndigheters skyldigheter mot de nationella minoriteterna. 3 Sveriges erkända nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Dessa fem nationella minoriteter i Sverige omfattas alla av den svenska minoritetspolitiken. Det som är gemensamt för dessa fem minoritetsgrupper är att de befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen språklig, kulturell eller religiös tillhörighet samt en vilja av att hålla kvar sin identitet. (www.regeringen.se) Lagförändringen har medfört ändringar i sametingslagen och socialtjänstlagen och är en del i regeringens minoritetspolitiska strategi som antogs redan i juni Regeringens strategi innehåller en rad förslag för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter genom att bland annat; garantera en bättre lydnad av Europarådets 4 ramkonvention 5, om skydd för nationella minoriteter och den 3 De svenska minoritetsspråken har funnits i Sverige under en lång tid, men språken har blivit svåra att bibehålla och utveckla, på grund av majoritetssamhället i perioder har drivit en politik som gått ut på att alla ska tala svenska. (Meddelandeblad nr5/2010) 4 Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater som bildades Organisationen arbetar främst med att främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatsutveckling. Europarådet ska inte förväxlas med Europeiska rådet (som utgörs av stats- eller regeringscheferna i EU:s medlemsstater) eller med Europeiska Unionens råd (som är EU:s ena lagstiftande institution). (http://sv.wikipedia.org/wiki/europar%c3%a5det kl: 10:25) 5 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter är ett mellanstatligt avtal ingånget 1995 med syftet att trygga respekten för nationella minoriteter i de undertecknade staterna. (http://sv-wikipedia.org./wiki/europar%c3%a5dets kl: 11:22) 2

6 Tjänsteskrivelse 3 (10) Datum europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk samt uppföljning av vidtagna minoritetspolitiska åtgärder. (www.regeringen.se) 3.2 Vad gäller inom ett förvaltningsområde? Enligt propositionen Från erkännande till egenmakt (Prop. 2008/09:158) står det i 8 att; Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Förvaltningsmyndigheter inom ett förvaltningsområde för finska, meänkieli eller samiska är enligt ovan skyldiga att kommunicera på respektive minoritetsspråk. Myndigheterna ska sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. Det berör bl.a. rådgivning, information, blanketter mm. För att tillmötesgå lagen kan det även vara till fördel att kartlägga och ange personalens språkkompetenser i exempelvis interna telefonkataloger, på intranät och hemsidor, tolk bör kunna ordnas med kort varsel etc. Lagen innebär att förvaltningsmyndigheter har en skyldighet att vid behov ge information om de rättigheter som lagen ger de nationella minoriteterna. Myndigheten kan anpassa sättet för information efter vad som anses vara nödvändigt. Informationen ska ges på lämpligt sätt och vid behov. Skyldigheten berör alla förvaltningsmyndigheter. (Prop. 2008/09:158) Förvaltningsmyndigheter ska utforma sina verksamheter så att en dialog kan föras med företrädare för de nationella minoriteterna. Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda har även rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska, meänkieli eller samiska. Myndigheten ska sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. 3.3 Vad gäller utanför förvaltningsområdena? Rättigheterna för samiska, meänkieli och finska är förstärkta i de så kallade förvaltningsområdena. Men, den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. I 9 i propositionen Från erkännande till egenmakt (Prop. 2008/09:158) står det att; Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilda är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. I den mån ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket har den enskilde rätt att använda finska, meänkieli och samiska i sina kontakter med förvaltningsmyndigheter. En förutsättning för denna rättighet är om ärendet berör den enskilde alternativt att den enskilde är part eller ombud för part. Det finns inga bestämmelser om att språkkunnig personal borde finns anställd vid 3

7 Tjänsteskrivelse 4 (10) Datum samma myndighet, endast att sådan personal ska kunna anlitas vid behov. (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2010) 3.4 Bestämmelser såväl inom som utom förvaltningsområdena Under 11 (Prop. 2008/09:158) står det; Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. Förvaltningsmyndigheterna ska aktivt beakta behovet av personal som behärskar dessa språk samt vid behov även aktivt söka efter sådan personal. 4. Fördelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden Ett bifall av förslaget skulle bidra till att kommunen; främjar språk och kultur berikar mångfalden skapar en trygg och värdig ålderdom 6 för kommunens finsktalande äldre skapar en attraktivare bostadsort 7 för finsktalande medborgare ökar känslan av delaktighet i samhället 5. Nackdelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden Nackdelar med utökad service genom finskt förvaltningsområde är de kostnader som medföljer ett bifall. Det kommer att krävas en viss administration i början med blanketter, broschyrer och annan information som ska översättas till finska. Det kommer sannolikt att innebära merkostnader även långsiktigt om exempelvis tolk eller annan språkkunnig personal eller språkinriktad verksamhet ska kunna erbjudas Alternativa sätt att tillgodose förslaget/genomföra åtgärden I ett första led måste kommunen besluta om att få bli ett finskt förvaltningsområde. I nästa steg måste kommunen ansöka om att få bli ett finskt förvaltningsområde hos regeringen för att kunna gå vidare med frågan. Vid prövning av den sökande kommunen måste hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är den sökande kommunen som ska visa att sådant 6 Vilket är ett av kommunens fem kommunmål. 7 Vilket är ett av kommunens fem kommunmål. 8 Se även redogörelsen under rubrik 6 4

8 Tjänsteskrivelse 5 (10) Datum intresse finns hos den berörda minoriteten. I Oxelösunds fall råder det få om inga oklarheter rörande ovanstående då det inkommit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med en önskan om att kommunen ska ingå i ett finskt förvaltningsområde, dock bör detta vid intresse av att ingå i finskt förvaltningsområde undersökas ytterligare. 7. Redogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna Ett årligt statsbidrag utgår för de merkostnader som insatserna inom det finska förvaltningsområdet medför. Statsbidragen är till för att hjälpa och underlätta för kommuner som ansökt och som blivit beviljade att ingå i ett förvaltningsområde. Medlen får inte användas för att täcka kostnader för sådant som man tidigare är skyldig att göra. Sannolikt innebär finskt förvaltningsområde kostnader utöver idag befintlig budget, men då tillkommer det positiva aspekter gentemot de medborgare som servicen riktar sig emot. Det skulle dock behöva göras en grundlig utredning rörande de finansiella åtagandena. Om Oxelösund skulle ansöka om finskt förvaltningsområde samt bli godkända, så skulle det antagligen behövas göras kartläggningar, dels av språk- och kulturkompetenser hos befintlig personal i kommunens verksamheter, dels skulle behovet av finskspråkig förskola samt äldreomsorg behöva genomlysas. En följdeffekt av en sådan kartläggning kan generera i behov av att tillföra finskspråkig verksamhet, vilket i sin tur kan få konsekvenser i budgeten inom respektive verksamhet. Finskt förvaltningsområde kan komma att innebära att all verksamhet i Oxelösunds kommun ska kunna ge service och stöd på finska i olika omfattning. Det skulle behöva tillskapas information, broschyrer, möjlighet till tolk, möjlighet till viss verksamhet på finska mm. 8. Nämndens möjlighet att finansiera förslaget/åtgärden inom egen budget Vård och omsorgsnämnden ser idag inte någon möjlighet att finansiera förslaget/åtgärden inom den befintliga budgeten. Vård- och omsorgsnämnden genomför just nu och i nära framtid andra stora satsningar som medför höga kostnader. Satsningarna är politiskt förankrade och det finns inga ytterligare medel att lägga på ytterligare en satsning i ett nuläge. 9. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Vård- och omsorgsförvaltningen anser att frågan om att Oxelösunds kommun ska ingå i ett finskt förvaltningsområde är viktig för den grupp minoriteter som berörs och gynnas av att ett sådant beslut. Förvaltningen anser dock att frågan är av sådan dignitet att den berör kommunens alla förvaltningar och inte enbart Vårdoch omsorgsförvaltningen. Kommunen bör initialt kartlägga behoven och önskemålen mer detaljerat då ett intresse för förvaltningsområdet finns. Kostnaderna behöver genomlysas. Frågan är kommunövergripande och bör så också behandlas. Frågan som bör ställas är om Oxelösunds kommun har 5

9 Tjänsteskrivelse 6 (10) Datum möjlighet att ta ett större minoritetspolitiskt ansvar och vad detta skulle kunna innebära. Förvaltningen önskar ej särbehandla övriga nationella minoritetsgrupper 9 och anser att även dessa bör lyftas fram i en diskussion så att ingen exkluderas. Beslutsunderlag Medborgarförslag om finskt förvaltningsområde. (VON 50/12) Begäran om yttrande om medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde. (KS ) Titti Kendall Tf. Förvaltningschef Therese Dolk Utredare Beslut till: Tf. Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen (FK) Tf. Utredare Vård- och omsorgsförvaltningen KSF (FK) 9 Då menas inte de av Sverige fem erkända minoritetsgrupperna utan andra nationaliteter som är bosatta i Oxelösunds kommun. 6

10 Tjänsteskrivelse 7 (10) Datum Referenser Regeringen, 2008, Från erkännande till egenmakt Regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm län, 2012, Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Socialstyrelsen, 2010, Meddelandeblad Nr 5/2010 Svensk författningssamling, 2009, Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) Svensk författningssamling, 2009, Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, (SFS 2009: 724) kl: 10:29 7

11 Tjänsteskrivelse 8 (10) Datum BILAGA 1 Här nedan presenteras en lista över samtliga kommuner och landsting som anslutit sig till förvaltningsområdena meänkieli och finska, samiska, samt vilket anslutningsår. (minoritet.se, ) FO FÖR MEÄNKIELI OCH FINSKA (2000): Kiruna Gällivare Pajala Övertorneå Haparanda Norrbottens läns landsting FO FÖR SAMISKA (2000): Jokkmokk Kiruna Gällivare Arjeplog Norrbottens läns landsting FINSKA FO (1 januari 2010): Botkyrka Eskilstuna Hallstahammar Haninge Huddinge Håbo Köping Sigtuna Solna Stockholm Södertälje Tierp Upplands Väsby Upplands Bro Uppsala Älvkarleby Österåker Östhammar Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget i Sörmland Landstinget Västmanland SAMISKT FO (1 januari 2010): Storuman Vilhelmina Strömsund Arvidsjaur Malå Lycksele Åre Östersund Berg Härjedalen Älvdalen Sorsele Umeå Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Landstinget Dalarna SAMISKT FO (1 maj 2010): Krokom 8

12 Tjänsteskrivelse 9 (10) Datum FINSKA FO (1 maj 2010): Borås Surahammar Västerås Västra Götalandsregionen FINSKA FO (1 februari 2011): Göteborg Hofors Kalix Skinnskatteberg Umeå Sundbyberg Gävleborgs landsting FO FÖR MEÄNKIELI (1 februari 2011): Kalix FINSKA FO (1 januari 2012): Gävle Hällefors Karlskoga Lindesberg Norrköping Norrtälje Skövde Trollhättan Örebro läns landsting Landstinget i Östergötland 9

13 TJÄNSTESKRIVELSE 10(10) Datum Dnr VON SAMISKT FO (1 januari 2012) Dorotea OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

14

15

16 Tjänsteskrivelse VON (6) Datum Dnr VON Vård- och omsorgsförvaltningen Therese Dolk Vård- och omsorgsnämnden Utredning om möjligheter att permanenta Hemrehabprojektet 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 1.1 Vård- och omsorgsnämnden beslutar föra in arbetet med hemrehab i processen med Verksamhetsplanen Bakgrund och sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har uppdragit åt Vård- och omsorgsförvaltningen att utreda möjligheterna att permanenta hemrehabilitering 1 inom den befintliga hemvårdsverksamheten då tidigare hemrehabiliteringsprojekt 2 visat sig ha positiva effekter. Målet med projektet var att förbättra aktivitets- och funktionsförmågan hos kunder med insatser, att kunder och anhöriga skulle vara nöjda med de insatser som erbjöds under projekttiden och slutligen att antalet hemtjänsttimmar skulle minska hos de kunder som erbjudits hemrehabilitering. Syftet med projektet var att Oxelösunds kommun skulle erbjuda rehabilitering efter brukarnas individuella behov samt att skapa en modell för hur Oxelösunds kommun arbetar med hemrehabilitering. 3. Projekt och resultat Hemrehabprojektet vände sig till målgruppen personer över 18 år bosatta i Oxelösunds kommun i ordinärt boende och som varit i behov av specifik rehabilitering av aktivitet eller funktionsförmåga i hemmet. I och med projektet anställdes en sjukgymnast på 75 % och en arbetsterapeut på 50 % under ett års tid from Målet att förbättra aktivitets- och funktionsförmågan hos kunder med insatser 65 % av de som avslutade sin hemrehabiliteringsperiod nådde de aktivitetsmål som satts upp. 27 % hade delvis uppnått sitt mål och 8 % uppnådde inte sitt mål. 3 OXL2621 v Med hemrehabilitering menas att sjukvårdshuvudmannens åtaganden och ansvar ges i kundens bostad eller där kunden vistas. Insatserna ska ha föregåtts av en individuell vårdplanering samt att ansvaret för de medicinska insatserna ska vara sammanhängande över tid. (Månsson 2007, refererad i Grahn & Östman 2012) 2 Sjukgymnasten Sofia Grahn och arbetsterapeuten Maria Östman har arbetat med ett projekt rörande hemreahbilitering och skrivit en projektrapport Hemrehabprojektet i Oxelösunds kommun Resultatredovisningen baserar sig på totalt 26 kunder som avslutade sin hemrehabperiod. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

17 TJÄNSTESKRIVELSE 2(6) Datum VON Nöjdhet över erbjudna insatser från hemrehab Ingen av kunderna uppgav att de var missnöjda eller mindre nöjda med erbjudna insatser. 40 % svarade att de var nöjda och 60 % svarade att de var mycket nöjda Förbättrad förmåga i den aktivitet som hemrehab tränat kunden på Ingen av kunderna i projektet svarade att de upplevde en försämring eller ingen skillnad alls. 40 % svarade lite förbättrad och 60 % svarade mycket förbättrad Behov av hjälp i förhållande till tidigare erhållen hjälp Ingen av kunderna svarade att de behövde mer hjälp. 30 % svarade att de inte upplevde någon skillnad i behov av hjälpinsatser. 55 % svarade att de behövde lite mindre hjälp än innan och 15 % uppgav att de behövde mycket mindre hjälp än innan hemrehabiliteringen Upplevelse av livskvaliteten Ingen av kunderna svarade att deras livskvalitet försämrats. 20 % av kunderna svarade att livskvaliteten var likvärdig efter hemrehabperioden jämfört med innan. 35 % svarade att livskvaliteten blivit bättre. 45 % av kunderna svarade att livskvaliteten blivit mycket bättre. 3.6 Minskning av antalet hemtjänsttimmar hos dem som erbjudits hemrehab Vid avslutade hemrehabiliterande insatser genom projektet har det kunnat konstateras att några kunder haft behov av mindre och färre insatser, rehabiliteringen har minskat fallrisken, behov av trapphiss har minskat. 3.7 Reflektioner från hemrehabteamet Kunderna har i de flesta fall efter träningsperioden tränats i att klara aktiviteter som de inte kunde utföra innan träningen påbörjades. Projektledarna ser vinster med att jobba med hemrehabilitering på liknande sätt även fortsättningsvis. Genom att möjliggöra för kunden att uppnå goda hälsoresultat skapas även goda möjligheter att minska behovet av kommunala insatser som i förlängningen leder till bättre ekonomiska förutsättningar och besparingar. Projektet har genererat i besparingar för kommunen. De kunder som varit delaktiga i projektet har fått tillbaka funktioner, som i sin tur lett till mindre behov av biståndsinsatser från kommunen. 4. Förvaltningens ståndpunkt 4.1 Hemrehabprojektet i ordinarie verksamhet Förvaltningen anser att hemrehabprojektet bör permanentas och ingå i ordinarie verksamhet. Projektet har visat sig leda till förbättringar av funktioner hos projektets deltagare som även haft ett mindre behov av insatser från kommunen efter rehabträningen. Vissa kostnader rörande exempelvis trapphissar 4 har genom projektet kunnat undvikas. Av 26 deltagare som avslutade sin hemrehabperiod, har 6 personer minskat sin 4 Installation av en trapphiss kostar ungefär mellan 23 tkr till 180 tkr, med en genomsnittlig kostnad på 76 tkr. (Grahn, Östman 2012)

18 TJÄNSTESKRIVELSE 3(6) Datum VON fallrisk 5. Förvaltningen anser att en satsning på hemrehabilitering långsiktigt kan leda till en effektivare hemvård samt en möjlighet att omfördela resurser mer fördelaktigt. Personal i rehab önskar permanenta arbetssättet då de anser att det finns mycket att vinna på att jobba enligt projektet. Kunderna stärks i att klara sin vardag själva längre och resurserna kan då användas mer effektivt. Rehab har medel 6 för att organisera bemanningen inom befintlig verksamhet 7. Rehab jobbar mot alla individer över 18 år i ordinärt boende som ej kan ta sig till vårdcentralen eller där insatsen berör hemmet som exempelvis rehabilitering i hemmet, bostadsanpassning, handledning av personal osv. Rehab arbetar mot hela Oxelösunds befolkning som är över 18 år där behov finns. Resurserna vänder sig således inte enbart till kunder inom särskilt boende och de som är inskrivna i hemvården. 4.2 Effekter om hemrehabprojektet permanentas Rehab menar att en omfördelning av resurser till hemvården kommer att få konsekvenser för särskilt boende. Om hemrehabprojektet permanentas kommer det enligt Hemvårdens rehabgrupp innebära att; Personalen i rehabgruppen inte kommer att kunna delta i teamträffar i samma utsträckning som idag 8. Handledning av avdelningspersonalen på säbo i hälsofrämjande arbetsmetoder kommer att ske i mindre utsträckning än tidigare 9. Det kommer även att finnas en uppenbar risk för längre handläggningstider/väntetider för vårdtagare för bedömningar, utprovning av hjälpmedel och specifik rehabilitering. Arbetet med fallpreventionen, Senior Alert, kan komma att försvåras En höftfraktur kostar idag enligt Socialstyrelsen ungefär 250 tkr. 6 Förslaget förutsätter att inget sparbeting läggs på rehab. 7 Rehab önskar understryka att de redan idag har få resurser för att klara sitt uppdrag, men att hemrehab kommer att ta sig an uppdraget, om ett beslut tas om att permanenta hemrehabprojektets arbetssätt, inom verksamhetens befintliga ramar. 8 Team träffarna är viktiga för att rehabgruppen tillsammans med avdelningspersonal och ansvarig sjuksköterska ska kunna vidhålla en god och säker vård för kunderna. Idag träffas de ca en gång per månad. 9 Rehabpersonalen kommer att fortsätta möta behoven från säbopersonalen i sitt dagliga arbete. 10 Arbetet med Senior Alert förutsätter ett bra temaarbete.

19 TJÄNSTESKRIVELSE 4(6) Datum VON Bemanningsfördelning idag och efter ett införande Här nedan presenteras personalstatusen före ett införande av hemrehab samt efter ett eventuellt införande Personalstatusen totalt idag Fördelningen på särskilt boende idag 2.5 sjukgymnast 200 % sjukgymnast (varav kortvård Hällen avser 60 %) 3.0 arbetsterapeut 200 % arbetsterapeut (varav kortvård Hällen avser 50 %) 0.5 rehabassistent 30 % rehabassistent Fördelningen på hemsjukvård idag 50 % sjukgymnast 100 % arbetsterapeut 20 % rehabassistent Personalstatus särskilt boende efter ett införande av hemrehab 150 % sjukgymnast (varav kortvård Hällen avser 50 %) 150 % arbetsterapeut (varav kortvård Hällen avser 50 %) Personalstatus hemsjukvård efter ett införande av hemrehab 100 % sjukgymnast (ökning på 50 %) 150 % arbetsterapeut (ökning på 50 %) 20 % rehabsassistent 30 % rehabassistent 4.3 Föreslagna nyckeltal för rimligt antal arbetsterapeuter och sjukgymnaster I manifestet 11 Ättestupa eller folkhälsomål- Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering 12 (2011) 13 föreslås nyckeltal 14, för vad som anses som ett rimligt antal arbetsterapeuter och sjukgymnaster för rehabilitering inom den kommunala äldreomsorgen. Följande förslag på bemanningsnivåer lämnas; Särskilt boende 15 ; 1.0 arbetsterapeut respektive 1.0 sjukgymnast beräknat på 50 kunder (dessutom uppmanas verksamheter som omfattar demensboende eller dagrehabilitering att ha betydligt högre bemanning 16 ). Korttidsboende; 1.0 arbetsterapeut respektive 1.0 sjukgymnast per 15 kunder. Hemrehabilitering; 0.5 arbetsterapeut respektive 0.5 sjukgymnast per 300 kunder över 65 år Manifestet är framtaget av Sektionen för Äldres hälsa inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), samt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och deras Äldreutskott. 12 Specifik rehabilitering lyder under hälso- och sjukvårdslagen om innebär riktad träning som utförs av bland annat arbetsterapeut och sjukgymnast. 13 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011, Nacka. 14 Nyckeltalen ska inte ses som absoluta utan mer som riktvärden. 15 Idag finns 150 kunder i särskilt boende, vilket enligt manifestet skulle innebära ett behov av 3.0 arbetsterapeuter och 3.0 sjukgymnaster (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011). 16 Manifestet hänvisar till en rapport från Äldrecentrum där nyckeltal för demensboende rekommenderas vara 0.5 årsarbetare sjukgymnast och 0.5 årsarbetare arbetsterapeut per 18 kunder. (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011) 17 Idag har hemvården ett kundunderlag på ca 340 personer samt ytterligare personer som är över 18 år där behov finns(förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011).

20 TJÄNSTESKRIVELSE 5(6) Datum VON Nivån för personalbemanning regleras av kommunerna själva Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att kommunerna själva bör ha möjlighet att fastställa normer för sin personalbemanning utifrån en individuell bedömning av vilka behov som kunderna har Koppling till andra beslut och mål Hemrehabprojektet Von 46 (Dnr VON ) Projektrapporten Hemrehabprojektet i Oxelösunds kommun Beslutsunderlag Hemrehabprojektet Von 46 (Dnr VON ) Titti Kendall Förvaltningschef Therese Dolk Utredare Anne Ringdahl Områdeschef Hemvården Carolina Sandberg Enhetschef Hemvården Beslut till: Förvaltningschef Titti Kendall (FK) Utredare Therese Dolk (FK) Områdeschef Anne Ringdahl (FÅ) Enhetschef Carolina Sandberg (FÅ) 18 2/bemannning-av-aldreomsorg-bor-beslutas-lokalt?Us.. ( kl 09:21)

21 TJÄNSTESKRIVELSE 6(6) Datum VON Referenser Grahn, Sofia., Östman, Maria. (2012) Hemrehabprojektet i Oxelösunds Kommun Projektrapport Oxelösunds Kommun Månsson M. (2007) Hemrehabilitering: vad, hur och för vem? Fortbildning AB/tidningen äldreomsorg. Stockholm Sektionen för Äldres hälsa inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och deras Äldreutskott. (2011) Ättestupa eller folkhälsomål- Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering. FSA Nacka ( kl: 09:21)

22 TJÄNSTESKRIVELSE VON (3) Datum Dnr VON Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämnden Bemanning och aktiviteter på Vitsippans trygghetsboende 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till bemanningsnivå och aktiviteter på Vitsippans trygghetsboende. 2. Bakgrund och sammanfattning Kustbostäder påbörjade byggandet av Vitsippans trygghetsboende 1 under våren Hyresrätterna består av 37 bostäder och beräknas stå klart för inflyttning under januarifebruari Ett trygghetsboende är ett alternativt boende för äldre, som inte har behov av ett biståndsbedömt särskilt boende, men som önskar ett boende med större trygghet med närhet till olika former av service. Trygghetsboendet erbjuder även gemensamma utrymmen för hyresgästerna. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att hyra lokaler på Vitsippans trygghetsboende och bedriva viss verksamhet där, även landstinget kommer att hyra lokaler och bedriva rehabiliterande verksamhet där. Kustbostäder har tillsammans med hyresgästerna ett ansvar att tillskapa det innehåll som erfordras av ett trygghetsboende. Det är hyresgästerna på Vitsippans trygghetsboende som reglerar vilken typ av aktiviteter de önskar. Kustbostäder ansvarar för uthyrning av lägenheter i Vitsippans trygghetsboende och administration runt detta. Vitsippans trygghetsboende riktar sig till personer över 70 år (eller par där en av parterna är minst fyllda 70 år). 3. Ärendet Vitsippans trygghetsboende har tillkommit för att tillgodose äldres behov av trygga boenden med tillgång till viss service utan biståndsbeslut. Hyresgästerna kommer att påbörja inflyttningen runt februarimånad 2013, medan landstinget avser att flytta in under januarimånad Landstinget kommer att bedriva rehabverksamhet med gym, gymnastiksal och rum för arbetsträning. Vård- och OXL2621 v För att ta del av Boverkets definition av trygghetsboende läs Boverkets Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre, Trygghetsbostäder, Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724)

LATHUND. Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) LATHUND Kommunens skyldigheter enligt lagen om DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK (2009:724) Tornedalingar Romer Judar Sverigefinnar Samer LAGEN OM DE NATIONELLA MINORITETERNA OCH MINORITETSSPRÅK

Läs mer

Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk

Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk Lag om Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk Lennart Rohdin Gällivare, 26 augusti 2010 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan om landsdels-

Läs mer

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är:

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är: 2009-01-29 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna De viktigaste förslagen är: Ny lag om nationella minoriteter och

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Författningskommentarer

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Författningskommentarer Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk er Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ersätter de två tidigare minoritetsspråks-

Läs mer

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Sida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 - Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansöka

Läs mer

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritesspråk ersätter de två tidigare minoritetsspråkslagarna - lagen (1999:1175) om rätt att använda

Läs mer

Bergsstaten informerar

Bergsstaten informerar 1(7) 2014-07-23 Bergsstaten informerar Om nya och ändrade regler för prospektering den 1 augusti 2014 Riksdagen har den 11 juni 2014 beslutat att bifalla regeringens förslag till ändringar i minerallagens

Läs mer

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Samråd Minoritetspolitikens motor Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan

Läs mer

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska

Läs mer

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Reviderad upplaga oktober 2017 Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2011-05-12. Anna-Karin Bergstén Socialchef. Ingela Mindemark.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2011-05-12. Anna-Karin Bergstén Socialchef. Ingela Mindemark. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde

Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handlingsplaner: Implementering av finskt förvaltningsområde Handläggare Anne Ågren Verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde Diarienr. KS 2015.0175 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Datum Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 170 Dokumentägare: Stabschef, klf Dokumentnamn: Strategi för

Läs mer

Nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010

Nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010 Nationella minoriteter Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010 Bakgrund 10 år sedan Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels-

Läs mer

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde

Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde 2011 03 28 65 123 Kommunstyrelsen 2012 02 13 40 106 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 14 27 Dnr 11.193 008 marskf25 Motion om minoritetsråd och initiativ till att bli förvaltningsområde Bilaga: PM

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-03-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Svar på motion (S) om att redovisa hur kommunen uppfyller minoritetsspråklagstiftningens

Läs mer

Särskild rätt till plats i förskoleverksamheten för vissa nationella minoriteter

Särskild rätt till plats i förskoleverksamheten för vissa nationella minoriteter 2011-10-18 Dnr: 40-2011:3022 Riktad tillsyn inom området Särskild rätt till plats i förskoleverksamheten för vissa nationella minoriteter 2 (23) Innehållsförteckning 2 Förord 3 1. Sammanfattning 4 2. Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 89 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta ANTAGEN AV PAJALA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23 Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Den nationella minoritetspolitiken 1.2 Pajala

Läs mer

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0.

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0. BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal Östergården 0 0 Borgvallen 1 2 Bäckahästen 0 0 Tappers Hus 0 0 Hermelinen 0 0 Smygehem 1 0 Silverängen 1 1 Alstadhemmet 0 0 Myran 1 1 HEMTJÄNST: Centrum 2 0

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska 2009 08 31 139 338 Kommunstyrelsen 2010 05 17 98 235 Arbets och personalutskottet 2010 04 26 78 168 Dnr 09.439 008 augkf22 Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskolan och skolan. Huvudmännens information till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen

Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Revisionsrapport Minoritetsspråkslagstiftningens tillämpning i kommunen Gällivare kommun April 2010 Lars-Börje Sehlberg Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor 2010-05-05 Lars-Börje Sehlberg projektledare

Läs mer

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC Svensk minoritetspolitik MALMÖ 2015-08-19 KATARINA POPOVIC Länsstyrelsens & Sametingets gemensamma uppdrag Länsstyrelsen Uppföljning Samordning Information & utbildning minoritet.se Rapport till regeringen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Lennart Rohdin. Laxå, 1 september 2015

Lennart Rohdin. Laxå, 1 september 2015 Lennart Rohdin Laxå, 1 september 2015 Folkrättsligt åtagande Jfr FNs barnkonvention Europakonventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (1992) Europarådets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Urpo Koivula (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S)

Läs mer

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsen Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings

Läs mer

Revisionsrapport. Minoritetsspråklagens efterlevnad. December 2011. Pajala Kommun. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Minoritetsspråklagens efterlevnad. December 2011. Pajala Kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport December 2011 Robert Öberg, revisionskonsult Pajala Kommun Minoritetsspråklagens efterlevnad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella

158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella Utbildningsutskottets yttrande 2008/09:UbU2y Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 26 mars 2009 beslutat

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

Minoritetspolicy för Hällefors kommun

Minoritetspolicy för Hällefors kommun Dokumenttitel Minoritetspolicy för Sida 1(5) Typ av styrdokument Policy Ansvarig utgivare Kommunfullmäktige Ansvarig författare Samordnare Finskt förvaltningsområde Giltighetsdatum 2015-03-24 Dokumentförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-08-26

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-08-26 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.50 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Kajsa

Läs mer

Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna

Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna Dokumentation från konferens om länsstyrelserna och de nationella minoriteterna Stockholm 15 september 2011 Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Målgrupp var länsstyrelsernas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-389/2014 Sida 1 (6) 2014-07-10 Handläggare Arja Lindholm 08-508 09 024 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Remissvar gällande Motion (2014:9) om stadens

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23 Von 12 Dnr VON.2015.94 Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110. HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1. Nuläge... 3

Läs mer

Nationella minoriteter i skolan

Nationella minoriteter i skolan Nationella minoriteter i skolan I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Kommuners information till skola, föräldrar och elever är en förutsättning

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand

Finskt f k ör t f valtnin v gsområde mr - vad inneb v är det? är de Leena Liljestrand Finskt förvaltningsområde - vad innebär det? Leena Liljestrand Lagar som gäller: (2009:724) Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Fr o m 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter

Läs mer

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.20 Beslutande Sören Carlsson (s) Jan T. Staszewski (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Bjarne Westerlund (s) Katarina

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. 1 Innehållsförteckning Bakgrund....sidan 3 Aktuell lagstiftning samt konventioner...sidan 5 Prioriterade

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå I Kommunst nelsen füreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån für eget yrkande. Anteckning Gunnel Orselius-Dahl (FP) deltar ej i beslutet. Ärendet

Läs mer

Meddelandeblad. Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Meddelandeblad. Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande, landstingsnämnder, chefer och personal inom socialtjänstens individ och familjeomsorg, chefer och personal inom hälso-

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1. Bakgrund Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Malmö stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde

Malmö stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde Malmö stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-09-30 1.0 Jesper Theander Stadskontoret Avdelningen för integration och

Läs mer

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 18 9 APRIL 2014. Finskt förvaltningsområde 2014. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 18 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2013-1409 Kommunstyrelsen Finskt förvaltningsområde 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola

Nationella minoriteter i förskola och skola Sida 1 av 7 Nationella minoriteter i förskola och skola Innehåll Lag (2009:724) om nationella minoriteter Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Tips och råd Sida 2 av 7 Lag (2009:724) om nationella

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion

Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion ! Varje person avgör själv om hon eller han tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna. I Sverige finns uppskattningsvis: 20 000 25 000

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde

Handlingsplan. Finskt förvaltningsområde Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Instruerande Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2014-10-27 2014-2016 Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde

Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde Handlingsplan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2015-2017 Köpings kommun 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 4 Statsbidrag 5 Samråd 6 Kartläggning

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 BAKGRUND 1 2 OM SPRÅKETS BETYDLSE 2 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304.

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Varför en strategi och handlingsplan? Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2015. Resultat för Oxelösunds hemvård, Oxelösund

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2015. Resultat för Oxelösunds hemvård, Oxelösund Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2015 Resultat för Oxelösunds hemvård, Oxelösund Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m. Konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU23 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 201 Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden Klas-Gunnar Appel

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden Klas-Gunnar Appel Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson, 30-39, 41-42 (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom

Läs mer

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) 39-44 samt 45 exkl. beslut Birgitta

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2010-06-23 Diarienummer 0417/10 Repronummer 172/10

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2010-06-23 Diarienummer 0417/10 Repronummer 172/10 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2010-06-23 Diarienummer 0417/10 Repronummer 172/10 Kommunikationsenheten Lennart Engström Telefon 36 80 333 lennart.engstrom@stadshuset.goteborg.se Ny lag (2009:724) om nationella

Läs mer

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2013-10-03 Expedieras till Kommunstyrelsen 73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer RAPPORT 2006 : 4 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2004 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten Förord Länsstyrelserna och

Läs mer