ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8.30 12.00 ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293 Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Mattias Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Anm Beslutsärenden 1. Budgetuppföljning 1) 2. Förslag till besparingsåtgärder 2) 3. Justerad interbudget Yttrande över medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 5 5. Hemrehabprojektet Bemanning och aktiviteter på trygghetsboendet Vitsippan Svar på remiss ang policy för sponsring i Oxelösunds kommun Uppföljning av internkontrollplan Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SoL och LSS Delgivningar Anmälan delegationsbeslut 45 Informationsärenden 12. Handlingsplan missbruksvård 13. Information om hemvården 14. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport 15. Förvaltningschefens rapport 16. Balanslista 47 1) Handlingar delas ut på sammanträdet. 2) Handlingar skickas via mail under v 45 samt delas ut på sammanträdet.

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Dnr VON Vård- och omsorgskontoret Eva Gustafsson Vård- och omsorgsnämnden Justerad interbudget Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Justerad internbudget 2012 godkänns. 2. Bakgrund och sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden fastställde internbudget för 2012 i dec Under pågående budgetår har både sparkrav på 1,2 mkr och tilläggsbudget på 1,4 mkr kommit från Kommunfullmäktige. Utöver det fanns en felaktig fördelad intäkt mellan verksamheter på drygt 11 mkr. Med anledning av ovanstående har internbudgeten för 2012 omfördelats. Beslutsunderlag * Justerad internbudget Titti Kendall tf Förvaltningsekonomchef Eva Gustafsson Verksamhetsekonom OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3

4 Tjänsteskrivelse VON Castor Datum (10) Vård- och omsorgsförvaltningen Therese Dolk Vård- och omsorgsnämnden Svar på medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 1. Vård- och omsorgskontorets förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1.1 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Oxelösunds kommun ska ingå i finskt förvaltningsområde. 1.2 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Oxelösunds kommun inte ska ingå i finskt förvaltningsområde. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda ett medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 1. Kommunstyrelsen begär då i sin tur yttrande från Vård- och omsorgsnämnden 2. Förvaltningsområdena finns för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Att införa ett finskt förvaltningsområde skulle innebära att enskilda får rätt att använda finska kontakter med myndigheter och rätt till förskola och äldreomsorg på sitt modersmål. (www.regeringen.se) Det är frivilligt att ansluta sig till ett förvaltningsområde. (SFS 2009:1299, 4 ) Beslutet om en kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen (SFS 2009: ) Kommuner som anslutit sig till ett förvaltningsområde får årligen särskilt statsbidrag för delar av de merkostnader som kommunen får för att kunna tillgodose service på minoritetsspråken (SFS 2009:1299, 8 ). OXL200 v Villkoren för en kommun som är ett förvaltningsområde framgår av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) 2 Kommunstyrelsen begär även in yttranden från Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Utbildningsnämnden då medborgarförslaget om finska språkets förvaltningsområde berör kommunens alla nämnder (verksamheter). Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

5 Tjänsteskrivelse 2 (10) Datum Förvaltningsområde 3.1 Historik Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari Lagen gäller för alla kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Den nya lagen innehåller bland annat; allmänna bestämmelser om samtliga nationella minoriteter, bestämmelser om förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska, bestämmelser om rätten att använda finska, meänkieli och samiska, samt bestämmelser om hur man ska följa upp att lagen efterlevs (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2010) Sverige har även sedan 2009 Språklagen (SFS 2009:600). Dessa båda lagar reglerar kommuners, landstings, regioners och statliga myndigheters skyldigheter mot de nationella minoriteterna. 3 Sveriges erkända nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Dessa fem nationella minoriteter i Sverige omfattas alla av den svenska minoritetspolitiken. Det som är gemensamt för dessa fem minoritetsgrupper är att de befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen språklig, kulturell eller religiös tillhörighet samt en vilja av att hålla kvar sin identitet. (www.regeringen.se) Lagförändringen har medfört ändringar i sametingslagen och socialtjänstlagen och är en del i regeringens minoritetspolitiska strategi som antogs redan i juni Regeringens strategi innehåller en rad förslag för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter genom att bland annat; garantera en bättre lydnad av Europarådets 4 ramkonvention 5, om skydd för nationella minoriteter och den 3 De svenska minoritetsspråken har funnits i Sverige under en lång tid, men språken har blivit svåra att bibehålla och utveckla, på grund av majoritetssamhället i perioder har drivit en politik som gått ut på att alla ska tala svenska. (Meddelandeblad nr5/2010) 4 Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater som bildades Organisationen arbetar främst med att främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatsutveckling. Europarådet ska inte förväxlas med Europeiska rådet (som utgörs av stats- eller regeringscheferna i EU:s medlemsstater) eller med Europeiska Unionens råd (som är EU:s ena lagstiftande institution). (http://sv.wikipedia.org/wiki/europar%c3%a5det kl: 10:25) 5 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter är ett mellanstatligt avtal ingånget 1995 med syftet att trygga respekten för nationella minoriteter i de undertecknade staterna. (http://sv-wikipedia.org./wiki/europar%c3%a5dets kl: 11:22) 2

6 Tjänsteskrivelse 3 (10) Datum europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk samt uppföljning av vidtagna minoritetspolitiska åtgärder. (www.regeringen.se) 3.2 Vad gäller inom ett förvaltningsområde? Enligt propositionen Från erkännande till egenmakt (Prop. 2008/09:158) står det i 8 att; Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Förvaltningsmyndigheter inom ett förvaltningsområde för finska, meänkieli eller samiska är enligt ovan skyldiga att kommunicera på respektive minoritetsspråk. Myndigheterna ska sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. Det berör bl.a. rådgivning, information, blanketter mm. För att tillmötesgå lagen kan det även vara till fördel att kartlägga och ange personalens språkkompetenser i exempelvis interna telefonkataloger, på intranät och hemsidor, tolk bör kunna ordnas med kort varsel etc. Lagen innebär att förvaltningsmyndigheter har en skyldighet att vid behov ge information om de rättigheter som lagen ger de nationella minoriteterna. Myndigheten kan anpassa sättet för information efter vad som anses vara nödvändigt. Informationen ska ges på lämpligt sätt och vid behov. Skyldigheten berör alla förvaltningsmyndigheter. (Prop. 2008/09:158) Förvaltningsmyndigheter ska utforma sina verksamheter så att en dialog kan föras med företrädare för de nationella minoriteterna. Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda har även rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska, meänkieli eller samiska. Myndigheten ska sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. 3.3 Vad gäller utanför förvaltningsområdena? Rättigheterna för samiska, meänkieli och finska är förstärkta i de så kallade förvaltningsområdena. Men, den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. I 9 i propositionen Från erkännande till egenmakt (Prop. 2008/09:158) står det att; Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilda är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. I den mån ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket har den enskilde rätt att använda finska, meänkieli och samiska i sina kontakter med förvaltningsmyndigheter. En förutsättning för denna rättighet är om ärendet berör den enskilde alternativt att den enskilde är part eller ombud för part. Det finns inga bestämmelser om att språkkunnig personal borde finns anställd vid 3

7 Tjänsteskrivelse 4 (10) Datum samma myndighet, endast att sådan personal ska kunna anlitas vid behov. (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2010) 3.4 Bestämmelser såväl inom som utom förvaltningsområdena Under 11 (Prop. 2008/09:158) står det; Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. Förvaltningsmyndigheterna ska aktivt beakta behovet av personal som behärskar dessa språk samt vid behov även aktivt söka efter sådan personal. 4. Fördelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden Ett bifall av förslaget skulle bidra till att kommunen; främjar språk och kultur berikar mångfalden skapar en trygg och värdig ålderdom 6 för kommunens finsktalande äldre skapar en attraktivare bostadsort 7 för finsktalande medborgare ökar känslan av delaktighet i samhället 5. Nackdelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden Nackdelar med utökad service genom finskt förvaltningsområde är de kostnader som medföljer ett bifall. Det kommer att krävas en viss administration i början med blanketter, broschyrer och annan information som ska översättas till finska. Det kommer sannolikt att innebära merkostnader även långsiktigt om exempelvis tolk eller annan språkkunnig personal eller språkinriktad verksamhet ska kunna erbjudas Alternativa sätt att tillgodose förslaget/genomföra åtgärden I ett första led måste kommunen besluta om att få bli ett finskt förvaltningsområde. I nästa steg måste kommunen ansöka om att få bli ett finskt förvaltningsområde hos regeringen för att kunna gå vidare med frågan. Vid prövning av den sökande kommunen måste hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är den sökande kommunen som ska visa att sådant 6 Vilket är ett av kommunens fem kommunmål. 7 Vilket är ett av kommunens fem kommunmål. 8 Se även redogörelsen under rubrik 6 4

8 Tjänsteskrivelse 5 (10) Datum intresse finns hos den berörda minoriteten. I Oxelösunds fall råder det få om inga oklarheter rörande ovanstående då det inkommit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med en önskan om att kommunen ska ingå i ett finskt förvaltningsområde, dock bör detta vid intresse av att ingå i finskt förvaltningsområde undersökas ytterligare. 7. Redogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna Ett årligt statsbidrag utgår för de merkostnader som insatserna inom det finska förvaltningsområdet medför. Statsbidragen är till för att hjälpa och underlätta för kommuner som ansökt och som blivit beviljade att ingå i ett förvaltningsområde. Medlen får inte användas för att täcka kostnader för sådant som man tidigare är skyldig att göra. Sannolikt innebär finskt förvaltningsområde kostnader utöver idag befintlig budget, men då tillkommer det positiva aspekter gentemot de medborgare som servicen riktar sig emot. Det skulle dock behöva göras en grundlig utredning rörande de finansiella åtagandena. Om Oxelösund skulle ansöka om finskt förvaltningsområde samt bli godkända, så skulle det antagligen behövas göras kartläggningar, dels av språk- och kulturkompetenser hos befintlig personal i kommunens verksamheter, dels skulle behovet av finskspråkig förskola samt äldreomsorg behöva genomlysas. En följdeffekt av en sådan kartläggning kan generera i behov av att tillföra finskspråkig verksamhet, vilket i sin tur kan få konsekvenser i budgeten inom respektive verksamhet. Finskt förvaltningsområde kan komma att innebära att all verksamhet i Oxelösunds kommun ska kunna ge service och stöd på finska i olika omfattning. Det skulle behöva tillskapas information, broschyrer, möjlighet till tolk, möjlighet till viss verksamhet på finska mm. 8. Nämndens möjlighet att finansiera förslaget/åtgärden inom egen budget Vård och omsorgsnämnden ser idag inte någon möjlighet att finansiera förslaget/åtgärden inom den befintliga budgeten. Vård- och omsorgsnämnden genomför just nu och i nära framtid andra stora satsningar som medför höga kostnader. Satsningarna är politiskt förankrade och det finns inga ytterligare medel att lägga på ytterligare en satsning i ett nuläge. 9. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Vård- och omsorgsförvaltningen anser att frågan om att Oxelösunds kommun ska ingå i ett finskt förvaltningsområde är viktig för den grupp minoriteter som berörs och gynnas av att ett sådant beslut. Förvaltningen anser dock att frågan är av sådan dignitet att den berör kommunens alla förvaltningar och inte enbart Vårdoch omsorgsförvaltningen. Kommunen bör initialt kartlägga behoven och önskemålen mer detaljerat då ett intresse för förvaltningsområdet finns. Kostnaderna behöver genomlysas. Frågan är kommunövergripande och bör så också behandlas. Frågan som bör ställas är om Oxelösunds kommun har 5

9 Tjänsteskrivelse 6 (10) Datum möjlighet att ta ett större minoritetspolitiskt ansvar och vad detta skulle kunna innebära. Förvaltningen önskar ej särbehandla övriga nationella minoritetsgrupper 9 och anser att även dessa bör lyftas fram i en diskussion så att ingen exkluderas. Beslutsunderlag Medborgarförslag om finskt förvaltningsområde. (VON 50/12) Begäran om yttrande om medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde. (KS ) Titti Kendall Tf. Förvaltningschef Therese Dolk Utredare Beslut till: Tf. Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen (FK) Tf. Utredare Vård- och omsorgsförvaltningen KSF (FK) 9 Då menas inte de av Sverige fem erkända minoritetsgrupperna utan andra nationaliteter som är bosatta i Oxelösunds kommun. 6

10 Tjänsteskrivelse 7 (10) Datum Referenser Regeringen, 2008, Från erkännande till egenmakt Regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm län, 2012, Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Socialstyrelsen, 2010, Meddelandeblad Nr 5/2010 Svensk författningssamling, 2009, Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) Svensk författningssamling, 2009, Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, (SFS 2009: 724) kl: 10:29 7

11 Tjänsteskrivelse 8 (10) Datum BILAGA 1 Här nedan presenteras en lista över samtliga kommuner och landsting som anslutit sig till förvaltningsområdena meänkieli och finska, samiska, samt vilket anslutningsår. (minoritet.se, ) FO FÖR MEÄNKIELI OCH FINSKA (2000): Kiruna Gällivare Pajala Övertorneå Haparanda Norrbottens läns landsting FO FÖR SAMISKA (2000): Jokkmokk Kiruna Gällivare Arjeplog Norrbottens läns landsting FINSKA FO (1 januari 2010): Botkyrka Eskilstuna Hallstahammar Haninge Huddinge Håbo Köping Sigtuna Solna Stockholm Södertälje Tierp Upplands Väsby Upplands Bro Uppsala Älvkarleby Österåker Östhammar Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget i Sörmland Landstinget Västmanland SAMISKT FO (1 januari 2010): Storuman Vilhelmina Strömsund Arvidsjaur Malå Lycksele Åre Östersund Berg Härjedalen Älvdalen Sorsele Umeå Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Landstinget Dalarna SAMISKT FO (1 maj 2010): Krokom 8

12 Tjänsteskrivelse 9 (10) Datum FINSKA FO (1 maj 2010): Borås Surahammar Västerås Västra Götalandsregionen FINSKA FO (1 februari 2011): Göteborg Hofors Kalix Skinnskatteberg Umeå Sundbyberg Gävleborgs landsting FO FÖR MEÄNKIELI (1 februari 2011): Kalix FINSKA FO (1 januari 2012): Gävle Hällefors Karlskoga Lindesberg Norrköping Norrtälje Skövde Trollhättan Örebro läns landsting Landstinget i Östergötland 9

13 TJÄNSTESKRIVELSE 10(10) Datum Dnr VON SAMISKT FO (1 januari 2012) Dorotea OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

14

15

16 Tjänsteskrivelse VON (6) Datum Dnr VON Vård- och omsorgsförvaltningen Therese Dolk Vård- och omsorgsnämnden Utredning om möjligheter att permanenta Hemrehabprojektet 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 1.1 Vård- och omsorgsnämnden beslutar föra in arbetet med hemrehab i processen med Verksamhetsplanen Bakgrund och sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har uppdragit åt Vård- och omsorgsförvaltningen att utreda möjligheterna att permanenta hemrehabilitering 1 inom den befintliga hemvårdsverksamheten då tidigare hemrehabiliteringsprojekt 2 visat sig ha positiva effekter. Målet med projektet var att förbättra aktivitets- och funktionsförmågan hos kunder med insatser, att kunder och anhöriga skulle vara nöjda med de insatser som erbjöds under projekttiden och slutligen att antalet hemtjänsttimmar skulle minska hos de kunder som erbjudits hemrehabilitering. Syftet med projektet var att Oxelösunds kommun skulle erbjuda rehabilitering efter brukarnas individuella behov samt att skapa en modell för hur Oxelösunds kommun arbetar med hemrehabilitering. 3. Projekt och resultat Hemrehabprojektet vände sig till målgruppen personer över 18 år bosatta i Oxelösunds kommun i ordinärt boende och som varit i behov av specifik rehabilitering av aktivitet eller funktionsförmåga i hemmet. I och med projektet anställdes en sjukgymnast på 75 % och en arbetsterapeut på 50 % under ett års tid from Målet att förbättra aktivitets- och funktionsförmågan hos kunder med insatser 65 % av de som avslutade sin hemrehabiliteringsperiod nådde de aktivitetsmål som satts upp. 27 % hade delvis uppnått sitt mål och 8 % uppnådde inte sitt mål. 3 OXL2621 v Med hemrehabilitering menas att sjukvårdshuvudmannens åtaganden och ansvar ges i kundens bostad eller där kunden vistas. Insatserna ska ha föregåtts av en individuell vårdplanering samt att ansvaret för de medicinska insatserna ska vara sammanhängande över tid. (Månsson 2007, refererad i Grahn & Östman 2012) 2 Sjukgymnasten Sofia Grahn och arbetsterapeuten Maria Östman har arbetat med ett projekt rörande hemreahbilitering och skrivit en projektrapport Hemrehabprojektet i Oxelösunds kommun Resultatredovisningen baserar sig på totalt 26 kunder som avslutade sin hemrehabperiod. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

17 TJÄNSTESKRIVELSE 2(6) Datum VON Nöjdhet över erbjudna insatser från hemrehab Ingen av kunderna uppgav att de var missnöjda eller mindre nöjda med erbjudna insatser. 40 % svarade att de var nöjda och 60 % svarade att de var mycket nöjda Förbättrad förmåga i den aktivitet som hemrehab tränat kunden på Ingen av kunderna i projektet svarade att de upplevde en försämring eller ingen skillnad alls. 40 % svarade lite förbättrad och 60 % svarade mycket förbättrad Behov av hjälp i förhållande till tidigare erhållen hjälp Ingen av kunderna svarade att de behövde mer hjälp. 30 % svarade att de inte upplevde någon skillnad i behov av hjälpinsatser. 55 % svarade att de behövde lite mindre hjälp än innan och 15 % uppgav att de behövde mycket mindre hjälp än innan hemrehabiliteringen Upplevelse av livskvaliteten Ingen av kunderna svarade att deras livskvalitet försämrats. 20 % av kunderna svarade att livskvaliteten var likvärdig efter hemrehabperioden jämfört med innan. 35 % svarade att livskvaliteten blivit bättre. 45 % av kunderna svarade att livskvaliteten blivit mycket bättre. 3.6 Minskning av antalet hemtjänsttimmar hos dem som erbjudits hemrehab Vid avslutade hemrehabiliterande insatser genom projektet har det kunnat konstateras att några kunder haft behov av mindre och färre insatser, rehabiliteringen har minskat fallrisken, behov av trapphiss har minskat. 3.7 Reflektioner från hemrehabteamet Kunderna har i de flesta fall efter träningsperioden tränats i att klara aktiviteter som de inte kunde utföra innan träningen påbörjades. Projektledarna ser vinster med att jobba med hemrehabilitering på liknande sätt även fortsättningsvis. Genom att möjliggöra för kunden att uppnå goda hälsoresultat skapas även goda möjligheter att minska behovet av kommunala insatser som i förlängningen leder till bättre ekonomiska förutsättningar och besparingar. Projektet har genererat i besparingar för kommunen. De kunder som varit delaktiga i projektet har fått tillbaka funktioner, som i sin tur lett till mindre behov av biståndsinsatser från kommunen. 4. Förvaltningens ståndpunkt 4.1 Hemrehabprojektet i ordinarie verksamhet Förvaltningen anser att hemrehabprojektet bör permanentas och ingå i ordinarie verksamhet. Projektet har visat sig leda till förbättringar av funktioner hos projektets deltagare som även haft ett mindre behov av insatser från kommunen efter rehabträningen. Vissa kostnader rörande exempelvis trapphissar 4 har genom projektet kunnat undvikas. Av 26 deltagare som avslutade sin hemrehabperiod, har 6 personer minskat sin 4 Installation av en trapphiss kostar ungefär mellan 23 tkr till 180 tkr, med en genomsnittlig kostnad på 76 tkr. (Grahn, Östman 2012)

18 TJÄNSTESKRIVELSE 3(6) Datum VON fallrisk 5. Förvaltningen anser att en satsning på hemrehabilitering långsiktigt kan leda till en effektivare hemvård samt en möjlighet att omfördela resurser mer fördelaktigt. Personal i rehab önskar permanenta arbetssättet då de anser att det finns mycket att vinna på att jobba enligt projektet. Kunderna stärks i att klara sin vardag själva längre och resurserna kan då användas mer effektivt. Rehab har medel 6 för att organisera bemanningen inom befintlig verksamhet 7. Rehab jobbar mot alla individer över 18 år i ordinärt boende som ej kan ta sig till vårdcentralen eller där insatsen berör hemmet som exempelvis rehabilitering i hemmet, bostadsanpassning, handledning av personal osv. Rehab arbetar mot hela Oxelösunds befolkning som är över 18 år där behov finns. Resurserna vänder sig således inte enbart till kunder inom särskilt boende och de som är inskrivna i hemvården. 4.2 Effekter om hemrehabprojektet permanentas Rehab menar att en omfördelning av resurser till hemvården kommer att få konsekvenser för särskilt boende. Om hemrehabprojektet permanentas kommer det enligt Hemvårdens rehabgrupp innebära att; Personalen i rehabgruppen inte kommer att kunna delta i teamträffar i samma utsträckning som idag 8. Handledning av avdelningspersonalen på säbo i hälsofrämjande arbetsmetoder kommer att ske i mindre utsträckning än tidigare 9. Det kommer även att finnas en uppenbar risk för längre handläggningstider/väntetider för vårdtagare för bedömningar, utprovning av hjälpmedel och specifik rehabilitering. Arbetet med fallpreventionen, Senior Alert, kan komma att försvåras En höftfraktur kostar idag enligt Socialstyrelsen ungefär 250 tkr. 6 Förslaget förutsätter att inget sparbeting läggs på rehab. 7 Rehab önskar understryka att de redan idag har få resurser för att klara sitt uppdrag, men att hemrehab kommer att ta sig an uppdraget, om ett beslut tas om att permanenta hemrehabprojektets arbetssätt, inom verksamhetens befintliga ramar. 8 Team träffarna är viktiga för att rehabgruppen tillsammans med avdelningspersonal och ansvarig sjuksköterska ska kunna vidhålla en god och säker vård för kunderna. Idag träffas de ca en gång per månad. 9 Rehabpersonalen kommer att fortsätta möta behoven från säbopersonalen i sitt dagliga arbete. 10 Arbetet med Senior Alert förutsätter ett bra temaarbete.

19 TJÄNSTESKRIVELSE 4(6) Datum VON Bemanningsfördelning idag och efter ett införande Här nedan presenteras personalstatusen före ett införande av hemrehab samt efter ett eventuellt införande Personalstatusen totalt idag Fördelningen på särskilt boende idag 2.5 sjukgymnast 200 % sjukgymnast (varav kortvård Hällen avser 60 %) 3.0 arbetsterapeut 200 % arbetsterapeut (varav kortvård Hällen avser 50 %) 0.5 rehabassistent 30 % rehabassistent Fördelningen på hemsjukvård idag 50 % sjukgymnast 100 % arbetsterapeut 20 % rehabassistent Personalstatus särskilt boende efter ett införande av hemrehab 150 % sjukgymnast (varav kortvård Hällen avser 50 %) 150 % arbetsterapeut (varav kortvård Hällen avser 50 %) Personalstatus hemsjukvård efter ett införande av hemrehab 100 % sjukgymnast (ökning på 50 %) 150 % arbetsterapeut (ökning på 50 %) 20 % rehabsassistent 30 % rehabassistent 4.3 Föreslagna nyckeltal för rimligt antal arbetsterapeuter och sjukgymnaster I manifestet 11 Ättestupa eller folkhälsomål- Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering 12 (2011) 13 föreslås nyckeltal 14, för vad som anses som ett rimligt antal arbetsterapeuter och sjukgymnaster för rehabilitering inom den kommunala äldreomsorgen. Följande förslag på bemanningsnivåer lämnas; Särskilt boende 15 ; 1.0 arbetsterapeut respektive 1.0 sjukgymnast beräknat på 50 kunder (dessutom uppmanas verksamheter som omfattar demensboende eller dagrehabilitering att ha betydligt högre bemanning 16 ). Korttidsboende; 1.0 arbetsterapeut respektive 1.0 sjukgymnast per 15 kunder. Hemrehabilitering; 0.5 arbetsterapeut respektive 0.5 sjukgymnast per 300 kunder över 65 år Manifestet är framtaget av Sektionen för Äldres hälsa inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), samt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och deras Äldreutskott. 12 Specifik rehabilitering lyder under hälso- och sjukvårdslagen om innebär riktad träning som utförs av bland annat arbetsterapeut och sjukgymnast. 13 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011, Nacka. 14 Nyckeltalen ska inte ses som absoluta utan mer som riktvärden. 15 Idag finns 150 kunder i särskilt boende, vilket enligt manifestet skulle innebära ett behov av 3.0 arbetsterapeuter och 3.0 sjukgymnaster (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011). 16 Manifestet hänvisar till en rapport från Äldrecentrum där nyckeltal för demensboende rekommenderas vara 0.5 årsarbetare sjukgymnast och 0.5 årsarbetare arbetsterapeut per 18 kunder. (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011) 17 Idag har hemvården ett kundunderlag på ca 340 personer samt ytterligare personer som är över 18 år där behov finns(förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2011).

20 TJÄNSTESKRIVELSE 5(6) Datum VON Nivån för personalbemanning regleras av kommunerna själva Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att kommunerna själva bör ha möjlighet att fastställa normer för sin personalbemanning utifrån en individuell bedömning av vilka behov som kunderna har Koppling till andra beslut och mål Hemrehabprojektet Von 46 (Dnr VON ) Projektrapporten Hemrehabprojektet i Oxelösunds kommun Beslutsunderlag Hemrehabprojektet Von 46 (Dnr VON ) Titti Kendall Förvaltningschef Therese Dolk Utredare Anne Ringdahl Områdeschef Hemvården Carolina Sandberg Enhetschef Hemvården Beslut till: Förvaltningschef Titti Kendall (FK) Utredare Therese Dolk (FK) Områdeschef Anne Ringdahl (FÅ) Enhetschef Carolina Sandberg (FÅ) 18 2/bemannning-av-aldreomsorg-bor-beslutas-lokalt?Us.. ( kl 09:21)

21 TJÄNSTESKRIVELSE 6(6) Datum VON Referenser Grahn, Sofia., Östman, Maria. (2012) Hemrehabprojektet i Oxelösunds Kommun Projektrapport Oxelösunds Kommun Månsson M. (2007) Hemrehabilitering: vad, hur och för vem? Fortbildning AB/tidningen äldreomsorg. Stockholm Sektionen för Äldres hälsa inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och deras Äldreutskott. (2011) Ättestupa eller folkhälsomål- Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering. FSA Nacka ( kl: 09:21)

22 TJÄNSTESKRIVELSE VON (3) Datum Dnr VON Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämnden Bemanning och aktiviteter på Vitsippans trygghetsboende 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till bemanningsnivå och aktiviteter på Vitsippans trygghetsboende. 2. Bakgrund och sammanfattning Kustbostäder påbörjade byggandet av Vitsippans trygghetsboende 1 under våren Hyresrätterna består av 37 bostäder och beräknas stå klart för inflyttning under januarifebruari Ett trygghetsboende är ett alternativt boende för äldre, som inte har behov av ett biståndsbedömt särskilt boende, men som önskar ett boende med större trygghet med närhet till olika former av service. Trygghetsboendet erbjuder även gemensamma utrymmen för hyresgästerna. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att hyra lokaler på Vitsippans trygghetsboende och bedriva viss verksamhet där, även landstinget kommer att hyra lokaler och bedriva rehabiliterande verksamhet där. Kustbostäder har tillsammans med hyresgästerna ett ansvar att tillskapa det innehåll som erfordras av ett trygghetsboende. Det är hyresgästerna på Vitsippans trygghetsboende som reglerar vilken typ av aktiviteter de önskar. Kustbostäder ansvarar för uthyrning av lägenheter i Vitsippans trygghetsboende och administration runt detta. Vitsippans trygghetsboende riktar sig till personer över 70 år (eller par där en av parterna är minst fyllda 70 år). 3. Ärendet Vitsippans trygghetsboende har tillkommit för att tillgodose äldres behov av trygga boenden med tillgång till viss service utan biståndsbeslut. Hyresgästerna kommer att påbörja inflyttningen runt februarimånad 2013, medan landstinget avser att flytta in under januarimånad Landstinget kommer att bedriva rehabverksamhet med gym, gymnastiksal och rum för arbetsträning. Vård- och OXL2621 v För att ta del av Boverkets definition av trygghetsboende läs Boverkets Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre, Trygghetsbostäder, Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013..

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. 04-08 C o. T HABO :t KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden KALLELSE Datum 2015-08-13 Sida 1(1) Vård- och omsorgsnämnden Tid: Tisdag den 25 augusti 2015 klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum 1, kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}# Verksamhetsplan 2015-2017 Hemvårdsnämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer