En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun"

Transkript

1 En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

2 Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur Björnek, Simon Granerus, Angelica Bjusen, Embla Jansson, Celia Wiik, Elin Gustafsson, Moa Persson, Alice Öberg, Evelina Tjernberg 2

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod... 5 Information... 7 Om alla får information, uppstår ingen depression!... 7 Region Halland en hemsida för alla ett nummer nära dig!... 9 Brist med list Ska man droga? Nä, det var en dum fråga! Sjukvård Vill du ha lappen? Nej, jag har appen! Lathunden sjukvårdens bästa vän En trygg, lojal vårdcentral Fiffig feed-back Samma journalsystem, inga problem Räddaren i nöden kuratorer är fler än Ungdom, med rätt att prata Bättre miljö på BUP, då går livsglädjen upp! Stress Hantera stress, minska studiepress Lossa ditt bagage med hjälp av massage SOS här behövs hjälp mot stress

4 Skola Acceptans, tolerans bildar allians Kunskap för Livet Det dolda datateket Om barnen är få, då blir problemen små! En morfar om dagen är bra för magen Välkommen tillbaks till skolan, dags att våga! Häxor ger läxor Kamrat ge oss bättre mat Arbete Lätt som en plätt att anställa rätt Mer unga till er klunga Fritid och Övrigt Läger äger! Alla har rätt till fritid Sport + Press = Stress Busskort wants to be free Aktiv ungdom söker Lägenhet sökes: för Unga Avslutning

5 3

6 Vi klarade alla anställningsintervjun, nu är vårt uppdrag att fixa vår kommun Inledning Vi kommunutvecklare vill frälsa, alla er Kungsbackabors hälsa Ingen ska vara sjuk, vi vill inte heller ha nåt alkoholmissbruk Att fixa bättre sjukvård, blir vårt slutackord "Vad behöver Kungsbacka kommun och Region Halland göra, förändra och förbättra för att barn och unga ska må bra i Kungsbacka?". Det var denna frågeställning vi, elva ungdomar mellan år, alla bosatta i Kungsbacka kommun, fick i uppdrag att svara på under tre veckor sommaren En mycket viktig uppgift enligt oss, då den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat i hela Halland de senaste tjugo åren. Dags att göra någonting åt saken! Därför kommer vi i denna rapport att presentera ett antal olika förslag och åtgärder som vi tror kommer att förbättra hälsan hos kommunens yngre invånare, såväl på kort som lång sikt. Förslagen grundar sig i de brister och förbättringsområden som vi har funnit genom ett intensivt arbete, där vi har tagit del av information från rapporter, intervjuer samt studiebesök. 4

7 Metod För att vi skulle kunna identifiera problem, bilda egna åsikter och hitta lösningar som mynnade ut i denna rapport, var vi under arbetets gång tvungna att fördjupa oss i Kungsbacka kommuns och Region Hallands pågående hälsoarbete. Detta genom en rad olika tillvägagångssätt som alla var kopplade till barn och ungas hälsa, vilka det går att läsa om nedan: Föreläsningar & Workshops Vi fick utökad kunskap om Kungsbackas och Region Hallands pågående arbete för att förbättra invånarnas hälsa tack vare en föreläsning med hälso/folkhälsoutvecklare. Genom en workshop fick vi insikt om hur kommunen jobbar gällande genusfrågor. Via kommunens LAST'Nutvecklare, fick vi veta mer om det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Det brottsförebyggande rådet, BRÅ, berättade om arbetet för att förhindra kriminalitet inom kommunen och vi fick information om barnkonventionen. Intervjuer med representanter från olika vårdinstanser i Kungsbacka kommun. Vi kommunutvecklare träffade representanter från två vårdcentraler, ungdomsmottagningen, närakuten, specialpedagogiskt centrum samt barn- och ungdomspsykiatrin. Tack vare dessa möten samlade vi på oss mer information gällande både den fysiska, men också den psykiska hälsan hos barn och unga i kommunen. Vi frågade även var och en av de intervjuade vad de trodde var det största problemet, kopplat till vår frågeställning. Svaren använde vi sedan som inspiration då vi skrev rapporten. Intervjuer med politiker Vi intervjuade kommunstyrelseordförande Per Ödman från Moderaterna, Kungsbackanämndens ordförande Ulrika Jörgensen från Moderaterna, folkhälso- och fritidsnämndens ordförande Kjell- Åke Andersson från Moderaterna, kommunalråd Eva Borg från Socialdemokraterna och Kungsbackanämndens vice ordförande Maud Lanne från Socialdemokraterna. Tack vare dessa möten fick vi en uppfattning om hur politikerna upplever situationen för barn och unga i kommunen samt de prioriteringar och satsningar som görs för ungas välbefinnande. Studiebesök och observationer Vi gjorde även observationer hos flera olika vårdinstanser, Kungsbacka vårdcentral, Husläkarna i Kungsbacka, ungdomsmottagningen samt barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ringde även till sjukvårdsupplysningen. Vi använde dessa tillfällen till att utvärdera bemötande, miljö, placering och så vidare. 5

8 Enkät 126 personer i åldrarna 6-25 år svarade på den enkät som vi konstruerade och delade ut på olika platser inom kommungränsen. Frågorna var kopplade till både psykisk och fysisk hälsa och gav oss inspiration och belägg då vi skulle författa rapporten. 6

9 Om alla får information, uppstår ingen depression! Information Information till klasser med funktionsnedsatta elever Många barn och unga vet inte hur de ska hantera klasskamrater med funktionsnedsättningar, vilket leder till fördomar. Vårt förslag är att tydligt informera eleverna om olika funktionsnedsättningar för att förebygga fördomar, kränkningar och mobbning. Utförande: Tydlig information ges av exempelvis personen själv, annan anhörig eller inhyrd personal. När ett barn eller en ungdom med speciella behov börjar i en ny klass kan det vara svårt för resten av gruppen att förhålla sig till personen i fråga. Vi tror att fördomar mot personens funktionsnedsättning leder till kränkningar och mobbning. En elev som utsätts för mobbing och/eller kränkningar mår dåligt. Det är än mer skadligt att bli kränkt för något man själv är oförmögen att förändra som en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Vissa psykiska tillstånd gör det svårt att veta hur man ska bete sig i en social situation. Detta kan leda till att klasskamrater tar illa upp av stötande kommentarer och dylikt ifall de inte har fått information att det har med individens funktionsnedsättning att göra och därmed är ohjälpligt och ej illa menat. På grund av detta anser vi att det är viktigt att informera klassen om hur man bäst bemöter personens behov, om det är så att personens funktionsnedsättning påverkar resten av klassen. 7

10 Region Halland en hemsida för alla Anpassa Region Halland hemsida till ungdomar Region Hallands hemsida passar inte för ungdomar. Uppdatera hemsidan så den blir lämplig för alla. Vi tycker att Region Hallands hemsida enbart är anpassad för vuxna, språket är avancerat och designen är gammalmodig. Region Halland bör göra om eller uppdatera hemsidan. Enligt Mål och strategier för Region Halland av Regionfullmäktige står det Den information som ges till patienterna ska vara individanpassad och begriplig. Hemsidan bör bli enkel att manövrera och lättförståelig så alla förstår innehållet. 8

11 ett nummer nära dig! Information om sjukvårdsupplysningen måste ut. Det finns för lite information om sjukvårdsupplysningen. Gör mer reklam för sjukvårdsupplysningen. Utförande: Skicka ut kylskåpsmagneter och klistermärken att sätta på telefonen där det står lite kort information om sjukvårdsupplysningen och även telefonnumret. På klistermärkena och kylskåpmagneterna kan de även kortfattat stå information om när du skall ringa Dessa två reklamprodukter är ett effektivt sätt att sprida information då de kan placeras på ställen där man ofta tittar, t.ex. på kylskåpet och telefonen. Ökas informationen om sjukvårdsupplysningen kan onödiga besök till vårdcentralen förhindras då råd kan ges angående vart du bör vända dig, eller om det endast krävs vila för att bli frisk. Detta lönar sig både ekonomiskt för sjukvården i Region Halland och för de patienter som inte behöver besöka en vårdcentral i onödan. 9

12 Brist med list Bättre information om listning Problemet: Problemet är att en stor del av ungdomarna idag inte vet att det går att lista om sig och byta vårdcentral. Lösningen är att vårdcentralerna sätter upp stora affischer i sina väntrum som informera om att det går att byta vårdcentral. Ett komplement till detta är att sätta upp affischer om listning på toaletterna på respektive vårdcentral. Vi gjorde en enkät där vi tillfrågade unga och barn om hälsofrågor. En av frågorna handlade om listning, utav de 125 tillfrågade personerna svarade 69 att de inte vet om det går att byta vårdcentral, 5 svarade att det inte går att byta vårdcentral och 51 svarade att det går. Vetskapen om att det går att byta vårdcentral handlar om det fria vårdvalet och när informationen om det fria valet brister, brister det också i demokratin. Framgår inte informationen om att det går att lista om sig faller hela konceptet angående det fria vårdvalet. Enligt rapporten mål och strategier för region Halland vilken är antagen av Regionfullmäktige invånarna skall ges förutsättningar till aktiva vårdval på lika villkor. 10

13 Ska man droga? Nä, det var en dum fråga Höj debutåldern för drogkonsumtion Debutåldern för tobak och alkoholanvändning är för låg. För en diskussion och informera om alkohol, droger, och andra skadliga ämnen från tidig ålder. Utförande: Börja prata med barnen redan i mellanstadiet om alkohol och tobak. Undervisningen skall vara anpassad för målgruppen svarade 11 % av de tillfrågade i årskurs åtta år att de för första gången drack sig berusade då de var 14 år, vilket var den vanligaste åldern. I årskurs två på gymnasiet var motsvarande ålder 15 år, i detta fall 26 % av de tillfrågade. De flesta i årskurs åtta svarade att debuten för rökning samt snusning skedde vid 13 års ålder och i årskurs två på gymnasiet var siffran 15 år (LUPPundersökningen 2010 sida 72-73). De yngre elevernas debutålder var alltså lägre än de äldre elevernas. Denna negativa trend är enligt vår åsikt oacceptabel. Enligt artikel 33 i Barnkonventionen ska konventionsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barn från narkotika och andra psykotropa ämnen. 11

14 I kommunfullmäktiges prioriterade mål står det att Totalkonsumtionen av alkohol och tobak bland ungdomar ska minska (Kommunbudget 2013 och plan Kungsbacka kommun sidan 12). Även i drogpolicyn för Kungsbacka går det att läsa; Totalkonsumtionen av alkohol och tobak ska minska, ingen ungdom ska ha sin alkohol och tobaksdebut innan 18 års ålder och kommunen ska vara fri från narkotika och dopning (En drogfri miljö Drogpolicy Kungsbacka kommun sida 3). I drogpolicyn står det dessutom att All personal och alla elever ska var väl förtrogna med drogpolicyn och skolans handlingsplan och att skolan ansvarar för att informera om drogpolicyn och handlingsplan för samtliga elever och föräldrar/vårdnadshavare. (En drogfri miljö Drogpolicy Kungsbacka kommun sida 3) Vi menar att om skolan skulle utbilda barn redan från tidig ålder skulle dessa mål vara lättare att nå, eftersom konsekvenserna av alkohol-, tobak- och droganvändning tidigt skulle finnas med i barnens medvetande. Dessa skulle då i större utsträckning vänta med att börja dricka alkohol, ta droger, snusa samt röka. 12

15 Generell Sjukvård Vill du ha lappen? Nej, jag har appen! En app med hälsotips Informationen till ungdomar är bristfällig gällande hälsovård och vart man ska vända sig med sitt symptom. Skapa en lättanvänd app med information gällande hälsa samt hälsosjukvård. Utförande: Appen skall kunna ge information om vilken sjukvårdsinstans användaren bör vända sig till beroende på vilka problem denne har. Appen ska också innehålla information om hälsa i allmänhet och vad som kan göras för att uppnå en god sådan. Den skall kunna ge information om mat, motion, psykisk ohälsa, sjukdomar, sexualitet, utanförskap, stress etcetera. Ytterligare en funktion på appen ska ge användaren möjlighet att lyssna på inspelade peppsamtal för att uppmuntra unga i vardagen. Funktionen ska likna appen PeppApp (skapad av Polarna och några gubbar AB). På appen ska det anordnas hälsotävlingar där alla unga i Kungsbacka kan delta. Tävlingarna kan vara allt från den som går längst under en vecka till den som skickat in det nyttigaste receptet på mellanmål. 13

16 Kontaktlistor till olika vårdinstanser ska också finnas med. Det ska också gå att logga in på Mina vårdkontakter med hjälp av appen. Appen bör ha en funktion där det går att ge respons till sjukvården på ett enkelt och effektivt sätt. Förslagsvis ska användarna först kunna välja vårdinstansen de vill kommentera och sedan få svara på några stödfrågor. Designen på appen ska vara tydlig och ungdomlig, UMO.se är ett bra exempel. Med denna app tror vi att information om hälsa skulle nå ut till ungdomarna. Att gå in på en app är lättare än att ringa sjukvårdsupplysningen då appar är en naturlig del av ungdomarnas vardag. Enligt artikel 13 i barnkonventionen har barn rätt till att motta information. Förslaget stämmer också överens med visionen för Kungsbacka kommun Där står det att Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. I och med kommentatorsfunktionen hjälper denna appen också att nå både kommunfullmäktiges och region Hallands prioriterade mål: Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka, Andelen som upplever ett gått bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka (Kommunbudget 2013 och plan Kungsbacka kommun s.12) och Dialogen med invånarna, och den information som de får, ska utökas för att nå delaktighet och inflytande i vården samt Den information som ges till patienterna ska vara individ anpassad och begriplig (Mål och strategier för Region Halland s.23). 14

17 Lathunden sjukvårdens bästa vän En enkel lösning på att hitta rätt när du mår dåligt. Problemet: Det saknas ett fungerande system som visar vart personer med psykiska eller fysiska besvär kan vända sig. Många ungdomar vet inte vart de skall gå och det krävs ett stort engagemang från ungdomen i fråga för att hitta rätt. En lösning på detta problem är en lathund (som komplement till appen) där ungdomar enkelt skall kunna se vart de bör vända sig vid psykisk eller fysisk ohälsa. Utförande: Ett exempel på hur en lathund kan se ut är en karta bestående av tre kolumner. Beroende på vilka symtom du har kan du utläsa vart du skall vända dig och vilka kompetenser de olika vårdaktörerna har. Idag kan det ta lång tid för en person som mår dåligt att hitta rätt vård och det tar även tid från personalen att hänvisa personer till rätt vårdinstans. Det finns mycket hjälp att få i Kungsbacka, men ibland är det svårt att veta vart du skall vända dig. Då vi intervjuat personal från olika sjukvårdsenheter upplever de att ungdomar kommer till fel vårdinstans allt för ofta. De vi intervjuade önskade ett tydligt system med klara direktiv. Genom en enkät som vi själva genomförde upptäckte vi att många unga inte vet vart de skall vända sig då de mår framförallt psykiskt dåligt. 15

18 En trygg, lojal vårdcentral Anpassning av vårdcentraler Vårdcentraler i Kungsbacka är inte anpassade för ungdomar. Anpassa vårdcentralerna för ungdomar så att de känner sig bekväma med att komma dit med sina ungdomsrelaterade problem, såväl fysiska som psykiska. Utförande: Ett exempel är att införa en särskild drop in-tid för ungdomar, alternativt en liten avdelning som är menad endast för unga. Idag söker sig unga gärna till ungdomsmottagningen för att få hjälp. Den trygga atmosfären och diskreta placeringen uppskattas av ungdomar. När trycket på ungdomsmottagningen blir alltför stort kan väntetiderna vara upp till 4 månader. Vårdcentralerna erbjuder liknande hjälp, men denna utnyttjas inte till fullo av kommunens ungdomar då miljön känns otrygg och utsatt. Ett exempel kan vara att ungdomen stöter på en bekant vuxen vilket kan göra besöket genant. För att locka ungdomar bör vårdcentralerna inspireras av ungdomsmottagningens miljö och möjliggöra diskreta besök. 16

19 Fiffig feed-back Underlätta givandet av respons Det finns inget enkelt sätt att utvärdera och ge feed-back till vårdcentraler angående deras bemötande och behandling. Varje vårdtagare bör få möjligheten att utvärdera sitt besök på ett lämpligt och enkelt sätt. Utförande: Efter avslutat besök bör varje patient få möjligheten att ge feed-back via en enkät med ett antal givna frågor, samt ett öppet kommentarsfält. Enkäten skall rikta in sig på vårdinstansens bemötande och behandling av patienten. Denna enkät bör sedan läggas i en brevlåda som finns i anslutning till väntrummet. Alternativt kan ett mail skickas hem till vårdtagande efter avslutat möte, där motsvarande frågor som finns på den fysiska enkäten går att besvara. På det möte vi hade med en representant från närakuten framkom det att det är ett problem att vårdtagare inte kan utvärdera sitt besök. Det enda sättet idag att göra en utvärdering av sitt besök är att ringa in sina åsikter till den vårdinstansen. Enligt oss är detta varken tillräckligt smidigt eller effektivt. Dessutom uppehålls personal som hade kunnat använda tiden till att behandla patienter. Vi är säkra på att båda parter, alltså både vårdtagare och vårdgivare kommer att tjäna på att få ge, respektive ta mer respons. Allt för att förbättra upplevelsen för alla inblandade. Enligt mål och strategier för region Halland antagen av regions fullmäktige Dialogen med invånarna, och den information som de får, skall utökas för att nå delaktighet och inflytande i vården. 17

20 Samma journalsystem, inga problem - Olika journalsystem i Sverige Det finns inget gemensamt journalsystem för sjukvården i Sverige. Använd samma journalsystem i hela Sverige som är tillgängligt för alla vårdaktörer, både offentliga och privata. Argument: Många av de personer vi har intervjuat har nämnt att det finns utrymme för förbättring inom journalsystemen. Att inte ha samma journalsystem kan äventyra patienters hälsa. Information kan saknas angående vilka behandlingar eller mediciner som vårdinstanser, med annat journalsystem, tidigare har gett patienten. Dessutom höjs kraven på patienterna då de själva måste veta vilka behandlingar de har gått eller går igenom. Det är inte rimligt att sjuka patienter skall ha det ansvaret. Problemet är särskilt påtagligt i Kungsbacka då många invånare söker sig till Göteborg för vård. Deras vårdinstanser har inte samma journalsystem som Region Halland. 18

21 Psykisk Räddaren i nöden Bättre öppettider på socialkontoret Socialkontoret har stängt på helger och besökare hänvisas till Göteborg. Detta fungerar inte alltid. Öppna en telefonjour i Kungsbacka dit det går att ringa på helger om något allvarligt hänt. Exempel på detta kan vara att du står utan boende eller inte är i säkerhet i hemmet. Telefonjouren skall kunna hänvisa till ett akutboende där utsatta personer kan få en sovplats tills ett möte med socialkontoret äger rum. Enligt artikel 27 i barnkonventionen skall stödprogram för ungas välmående utarbetas särskilt i fråga om mat, kläder och bostad. Akuta situationer kan uppstå även under helger och ett barn får under inga omständigheter stå utblottad på gatan. Det kan finnas många olika orsaker till att ett barn hamnar på gatan och det är samhällets ansvar att vidta åtgärder för att säkra barnets välmående. 19

22 5 kuratorer är fler än 4 Fler resurser på ungdomsmottagningen Problemet: Ungdomsmottagningen har för lite resurser för att kunna ge tillräcklig information till ungdomar. Detta föder psykisk ohälsa. Avsätt mer resurser till ungdomsmottagningen. Det behövs en till kuratortjänst. Utförande: En till kurator innebär att ungdomsmottagningen kan besöka gymnasieskolor för att upplysa eleverna om att det går att söka sig till dem för att får hjälp. Eleverna får även möjlighet att ställa frågor till en utbildad kurator. Enligt Lupp-undersökningen 2010 upplever ca 9 av 10 elever i årskurs åtta att deras hälsotillstånd är bra eller mycket bra, men motsvarande siffra i årskurs två på gymnasiet är 8 av 10. I gymnasiet blir kraven från omgivningen, speciellt från skolan högre och i många fall genererar detta ökad stress. Detta kan i sin tur leda till en försämrad hälsa, fysiskt som psykiskt. Vårt förslag är att ungdomsmottagningen besöker även gymnasieskolorna och inte enbart kommunens årskurs åtta. På detta sätt påminns gymnasieeleverna om att de kan gå till ungdomsmottagningen om de behöver hjälp, stöttning eller vill bli undersökta. Genom denna satsning skulle hälsan hos kommunens unga bli bättre. 20

23 Ungdom, med rätt att prata Regelbundna kontroller av den psykiska hälsan Barn och ungas psykiska hälsa i Kungsbacka kommun blir allt sämre. Alltför många elever med dålig hälsa låter bli att söka hjälp hos skolkuratorn. Regelbundna obligatoriska besök hos skolkuratorn. Utförande: Idag utför skolsköterskorna regelbundna fysiska hälsokontroller på eleverna. Genom att använda samma system får skolkuratorerna även möjlighet att genomföra liknande kontroller för elevernas psykiska hälsa. Det behövs bara ett kort besök per elev varje termin. Detta bör påbörjas i tidig ålder för att säkerställa att de som behöver hjälp får det. Många barn som mår psykiska dåligt blir inte upptäckta förrän problemen har pågått under en längre tidsperiod. Enligt barnkonventionen artikel 27 har alla barn rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska utveckling. Därför anser vi att det är av yttersta vikt att psykisk ohälsa upptäcks i tid. Regelbundna samtal med kuratorn möjliggör detta. Samtalen kan även fungera i förebyggande syfte. Eleverna får chansen att lära känna sin skolkurator via regelbundna besök elimineras också det stigma som kan ligga kring ett kuratorbesök. Ytterligare en positiv aspekt av det hela är att de ungdomar som inte har något psykiskt problem, ändå får tid att prata med en lyssnande vuxen, vilket kan ha stor betydelse för deras psykiska hälsa. Ifall skolkuratorn ges möjlighet att upptäcka problemen i tid, tror vi att den psykiska ohälsan hos barn och unga kommer att minska inom kommunen. Detta stämmer väl överens med kommunfullmäktiges prioriterade mål nummer 3. Denna positiva utveckling kommer sedan leda till ytterligare fördelar, som t.ex. minskat tryck på BUP, och lägre antal sjukskrivningar osv. Vårt förslag är en investering för kommunen. 21

24 Bättre miljö på BUP, då går livsglädjen upp! Att göra BUP mer tilltalande för unga. Miljön på BUP inte är inbjudande för barn och unga. En miljö som ger ett trivsamt och lugnande intryck på besökarna. Utförande: För att hålla kostnaderna nere kan gymnasieskolor med inredningskurser eller bild vara med i ett projekt och inreda på BUP. Ett samarbete med gymnasieskolor skulle hålla kostnaderna nere. Dessutom framkommer ungdomars syn på hur det bör inredas. Idag är miljön på BUP dyster och vår åsikt är att den istället bör vara upplyftande trivsam. En bättre miljö på BUP kan uppmuntra besök. 22

25 Stress Hantera stress, minska studiepress Stresshantering Höjda krav i skolan leder till en ökad stress bland eleverna. Eleverna har inga verktyg för att klara av att uppnå de nya högre målen i skolan. En lösning på detta problem skulle kunna vara att kommunen bjuder in en föreläsare som instruerar eleverna om stresshantering och studieteknik. Denna föreläsning skulle ske någon gång under gymnasietiden. Utförande: Kommunen hyr in en föreläsare som har kunskaper inom stresshantering och studieteknik. Det är även viktigt att denna person talar ungas språk och är en rolig och engagerande föreläsare. Föreläsningar kan ske i någon av gymnasieskolornas aulor och inbjudningar skickas ut till alla gymnasieskolor i kommunen. Många tjejer men även killar i årskurs två på gymnasiet känner att de har så lite fritid att de inte vet hur de skall hinna med det de vill (44 % respektive 25 % enligt Lupp undersökningen 2010 sida 23). Bättre studieteknik och planering kan leda till minskad stress och mer fritid för eleverna. Med bättre studieteknik kan även högre resultat uppnås. I folkhälsopolicy för Halland sidan 9 står det att det finns ett starkt samband mellan hälsa och lärande. "Den som mår bra fysiskt och psykiskt har lättare att ta till sig kunskap. Bland den grupp ungdomar som mår psykiskt dåligt känner sig 52 % mycket stressade (Rapport ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa av region Halland, sida 15), med mindre stress kan bättre hälsa hos denna grupp ungdomar uppnås. Detta är i sin tur gynnande för studieresultatet. Vårt förslag är även i enlighet med artikel 31 i barnkonventionen som innebär att varje barn har rätt till vila och fritid. Sammanfattningsvis kan vårt förslag ge både bättre hälsa och studieresultat för ungdomar i kommunen. 23

26 Lossa ditt bagage med hjälp av massage Avslappning Unga är idag ofta oroade och lider av olika fysiska symptom som huvudvärk och sömnsvårigheter. Att införa avslappning i ungas liv skulle påverka deras hälsa till det bättre. Detta förslag innebär avslappning i form av massage. Utförande: Gymnasieskolor skulle kunna ingå ett samarbete med någon skola som har utbildning för massörer. De som är under utbildning för att bli massör skulle få möjligheten att praktisera och eleverna på gymnasieskolorna skulle få ett rabatterat och billigt pris på massage, eller i bästa fall gratis för eleverna. Enligt lupp-undersökningen 2010 lider 23 % av de unga av huvudvärk och 35 % har sömnsvårigheter. Studier kring avslappning visar en positiv effekt rörande huvudvärk, oro, ångest, utåtagerande beteende, och sömnsvårigheter(ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa av Region Halland sida 29). Avslappning skulle motverka de negativa fysiska symptomen och bidra till en bättre hälsa för de unga i Kungsbacka. 24

27 SOS här behövs hjälp mot stress Grupp för stresshantering Elever på gymnasiet är stressade och kan inte alltid hantera skolans krav. En grupp för stresshantering skall finnas tillgänglig för gymnasieelever. Utförande: Vårt förslag är att kuratorn på varje gymnasieskola i kommunen hänvisar stressade elever till en stressgrupp. Gruppen skall vara tillgänglig för de elever vars hälsa tydligt påverkas negativt av stress. Ett förslag är att gruppen träffas varannan vecka i ungefär en timme per tillfälle. Det är viktigt att varje person får möjligheten att utvecklas i gruppen och ses som en individ. Ledaren bör vara en positiv och kunnig person inom stresshantering. En förutsättning för att gruppen skall fungera optimalt är att ledaren har god hand med barn och unga. Enligt Kommunfullmäktiges prioriterade mål nummer 3 år 2013 skall andelen invånare som upplever att de bor i en hälsosam kommun öka. Detta innebär att invånarna i Kungsbacka kommun lever hälsosamma liv utan icke hanterbar stress. För att påverka utvecklingen i rätt riktning gäller det att olika verksamheter arbetar medvetet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det är viktigt att arbetet sker integrerat i ordinarie verksamhet (Taget ur Folkhälsopolicy för Halland, av Region Halland). En stresshanterings grupp är ett effektivt sätt att förebygga ohälsa bland unga på gymnasiet. Skolan bör ha en sådan grupp integrerat i sin verksamhet. I folkhälsopolicyn står det även att Forskning visar att personer som upplever livet som begripligt, hanterbart, meningsfullt och känner möjlighet att påverka sin situation klarar påfrestningar bättre än andra Av detta kan vi dra slutsatsen att det är av stor vikt att lära sig hantera stress eftersom det förekommer i stor grad på gymnasiet. Enligt Lupp- undersökningen 2010 känner sig 62 % av tjejerna och 24 % av killarna i år två på gymnasiet stressade. 25

28 Kunskap Skola Acceptans, tolerans bildar allians Lär barn att acceptera varandra tidigt Trots likabehandlingsplanen som finns i grundskolan förekommer kränkningar i form av mobbning och utfrysning etc. Att redan från tidig ålder trycka på vikten av att alla är lika mycket värda och att både lärare och elever arbetar med detta på ett effektivt sätt. Utförande: Ett sätt att få eleverna att tillämpa likabehandlingsplanen i praktiken är att involvera den i skolundervisningen. Läran om tolerans, acceptans och jämlikhet skall influera all undervisning. 32 % av eleverna i årskurs 8 anser att elever och lärare bemöter varandra respektlöst. 11 % av samma grupp uppger att de har blivit mobbade eller utfrysta under det senaste halvåret (lupp - undersökningen 2010, sida 37, 46). Vårt förslag är att arbeta kontinuerligt med likabehandlingsplanen och inte bara uppmärksamma denna ett fåtal gånger om året. Vi tror att denna kan interagera med redan existerande undervisningsämnen, t.ex. genom att arbeta med samarbetsövningar på idrotten eller med självkänslan på svenskan. På så sätt görs likabehandlingsplanen till en naturlig del av ungdomarnas liv. 26

29 Kunskap för Livet Temalektioner om hälsa och ohälsa Ungdomarna i Kungsbacka vet för lite om hälsa och vad de kan göra för att må bra. Anordna föreläsningar om hälsa regelbundet under skolterminerna. Utförande: Skolorna ska hyra in föreläsare som kommer och pratar med eleverna om olika ämnen som rör hälsa och ohälsa. Ämnen som ska tas upp är matvanor, motion, ångest, droger, självförtroende, med mera. Föreläsarna ska vara kunniga inom sitt område men framför allt vara duktig på att nå ut till ungdomar. Ett exempel på en föreläsare som vi uppskattade då han föreläste i Kungsbacka var Pablo Roberto. Föreläsningen ska skilja sig från de ordinarie lektionerna, genom till exempel mycket interaktion eller mer fysisk aktivitet. Delaktighet kommer göra föreläsningen minnesvärd. Föreläsningarna ska vara som ett komplement till de vanliga lektionerna. En interaktiv föreläsning ger ett starkt intryck och kommer därför att minnas av eleverna. Skolan ska förbereda elever för resten livet och hälsa är en viktig aspekt av detta. Kunskap om hälsa är kunskap som går att nyttja resten av livet. Föreläsningar om hälsa ska fungera tillsammans med läroplanen. Detta gör att det inte tar tid från den normala undervisningen utan snarare bidrar till en rikare undervisning. Tanken med föreläsningarna är att de ska betona och öka förståelsen för de kunskaper som är viktiga för ett fortsatt hälsosamt liv, exempelvis hur ångest bör hanteras. Det är viktigt att föreläsningarna sker kontinuerligt. 27

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre En redovisning av Luppundersökningen 2012 i Kalmar län och Eksjö kommun Carolin Andersson Mats Trondman Centrum för kultursociologi Institutionen

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3 Många syns inte men finns ändå B O :S RAPPORT TILL REGERINGEN 2002 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 4 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 5 Innehåll F

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Skolinspektionens rapport 2010:1 Diarienummer 40-2009:1745 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer