ATT SKRIVA BRA RAPPORTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT SKRIVA BRA RAPPORTER"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för ekonomi och teknik Gunnar Weber ATT SKRIVA BRA RAPPORTER Gunnar Weber

2

3 Att tänka på inledningsvis 1 Vem skall läsa rapporten och varför? 1 Hur lyckas jag med informationsöverföringen? 1 Löpsedelsteknik och logisk tankekedja 1 Hur kommer man igång? Tips! 2 Rubrikmetoden 2 Kompletterande metoder 3 Rapportens innehåll och uppbyggnad 4 Hur utformas de olika avsnitten? 5 Försättsblad 5 Sammanfattning 6 Förord 7 Innehållsförteckning 7 Figurförteckning 7 Förkortningar/ Begrepp 7 Introduktion (inledning) 8 Metodval / teori / modell 8 Avhandling (används ej som rubrik i rapporten) 8 Resultat 8 Slutsatser / rekommendationer / diskussion / framtida arbete / visioner 8 Referenser 9 Bilagor 10 Formatmall - Vad är det? 10 Matematiska uttryck 10 SYNPUNKTER PÅ SPRÅK OCH DISPOSITION 11 Minneslista 11 Något om Att skriva affärsbrev 14 Referenser 15 Litteraturtips 15 BILAGOR 15 Bilaga I. Exempel på försättsblad 15 Bilaga II. Titelsidans innehåll 15 Bilaga III. Exempel på innehållsförteckning 15

4

5 ATT TÄNKA PÅ INLEDNINGSVIS 1 Vem skall läsa rapporten och varför? Vad är syftet med med informationen? Skall rapporten övertyga, informera, påverka eller redovisa ett resultat. Tänk kritiskt under hela skrivfasen. Försök analysera innehållet och svara på tänkbara frågor som läsaren kan förväntas att ställa. Försök att undvika luckor i fakta och resonemang. För att skapa intresse måste rapporten naturligtvis anpassas till målgruppens behov. Därför inleder vi alltid skrivprocessen med en noggrann målgruppsanalys. Hur lyckas jag med informationsöverföringen? En bra rapport skall lyckas förmedla och sälja ett givet budskap. Detta förutsätter bland annat en rak och enkel informationsöverföring. Tänk därför på följande: Använd löpsedelteknik för att göra texten intressantare Ha en strukturerad och logisk tankegång Se till att målgruppen är i centrum Använd konkreta exempel som gör det lättare att förstå budskapet Eftersom en person normalt börjar med att läsa sammanfattningen för att bilda sig sig en uppfattning om innehållet, måste ett intresse väckas redan där. I annat fall har förmodligen en potentiell läsare gått förlorad. Det finns en devis som säger att inom försäljning har man ungefär 30 sekunder på sig att sälja ett budskap. Ungefär samma förhållande gäller här. Löpsedelsteknik och logisk tankekedja För att väcka och bibehålla läsarens intresse är löpsedelstekniken en effektiv metod som journalister och andra professionella skribenter ofta använder sig av. Se till att det viktigaste lyfts fram först, så att slutet på avsnitten skall kunna utelämnas utan att budskap och syfte går förlorat. Följande struktur för dispositionen kan vara användbar Vad blev det för resultat? Konsekvens? 2. Vad hände? 3. Vad var orsaken till det som hände? Bakgrund? Löpsedelstekniken i kombination med logisk tankekedja är en given vinnare! Påståenden och slutsatser behöver för den skull inte staplas på rad för att bli begripliga. Bind gärna samman texten med exempelvis Till följd av detta....., eftersom....därför att.. Konsekvensen av detta..osv

6 2 Hur kommer man igång? Tips! Att skriva rapporter är för en ovan skribent oftast en mödosam och tung uppgift. För att underlätta arbetet skrivs allt som sker i projektet ner i en dagbok, som sedan ligger till grund för rapportskrivningen. För att arbetet skall kunna ske enligt en dynamisk modell är det viktigt att rapporten skrivs under den senare delen av projektet. Annars finns det en risk för tidiga låsningar och därmed onödiga begränsningar under processen. Att slutsatserna följaktligen skall formuleras allra sist är därför uppenbart. Det är inte rimligt att allt som skrivs blir rätt från början. Acceptera istället att det kommer att bli ändringar under hela skrivprocessen. Det finns en uppenbar risk för att text och disposition finjusteras in absurdum, så att rapporten aldrig blir klar. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Därför måste det alltid fastställas ett datum då rapporten skall vara färdig. Ett allmänt bra tips är att gå från en grov till en alltmer detaljerad beskrivning. Detta innebär att man från början enbart sätter upp rubriker och stolpar. Därefter broderas texten ut successivt. En vanlig metod är rubrikmetoden som beskrivs nedan. Rubrikmetoden Rubrikmetoden är en strukturerad metod som påminner lite om programmering eller tekniskt utvecklingsarbete. Metoden kan sägas ha två faser. I den första fasen (faktainsamlingen) skrivs tänkbara arbetsrubriker ner på ett papper, kapitel för kapitel. I det här skedet är dagboken ett ovärderligt hjälpmedel. Därefter skrivs varje kapitelrubrik högst upp på ett eget blad. Under varje rubrik samlas sedan innehållet i form av stolpar/avsnittsrubriker. Successivt växer en grov disposition för rapporten fram. Glöm inte löpsedelstekniken! Den andra fasen (finslipningen) innebär en systematisk genomgång av en checklista. Se nedan! (Walla 1990) Strukturera materialet och numrera arbetsrubrikerna. Disponera materialet så att löpsedelstekniken kan användas. Kontrollera att materialet är anpassat mot målgrupp och syfte. Författa en råtext genom att göra om stolpar till fullständiga meningar. Läs och analysera råtexten flera gånger och beakta nedanstående punkter. (I-VII) I. Formulera huvud- och underrubriker samt styckeindela genom att bearbeta arbetsrubriker och råtext. II. Gör texten lättläst genom att utnyttja syftningsord eller bindeord. Ta bort onödiga ord och meningslösa formuleringar. Se till att den logiska tankekedjan håller.

7 III.Kontrollera stavningen och slå upp alla ord du är osäker på. Tänk på att i de flesta ordbehandlare finns det inbyggda stavningskontroller och ordlistor. Utnyttja dessa! 3 IV.Granska ordval och fackord med tanke på aktuell målgrupp. Översätt främmande ord till svenska i den mån det är möjligt. Förklara svåra ord och förkortningar (vid behov kan en ordlista ingå i rapporten). V. Kontrollera att beräkningar, tabeller och diagram är korrekta. VI.Fingranska textmassan genom att söka efter språkliga fel och krångliga meningskonstruktioner. VII.Avslutningsvis är det alltid lämpligt att låta andra personer läsa rapporten och ge sina spontana synpunkter. Välj helst ut ett par personer inom den tänkta målgruppen och gärna någon med lite sämre ämneskunskaper inom det aktuella området. För att försäkra sig om att faktainnehållet stämmer bör någon kunnig kollega kontrollera detta. Om rapporten skrivs med hjälp av ordbehandlare är dispositionsverktygsfältet mycket användbart. Här finns det en möjlighet att bestämma hur mycket av dokumentet som skall visas genom att begränsa antalet rubriknivåer. På så sätt kan dispositionen successivt växa fram utan att du tappar greppet om helheten. Dessutom kan ändringar i text och flyttning av avsnitt och kapitel ske på ett överskådligt sätt. Prova gärna denna funktion! Kompletterande metoder Andra metoder som också kan vara lämpliga att använda presenteras nedan. Tankekarta (mindmap) Mindmapping (Buzan 1983) är en kreativ metod som kräver stort vitt papper, färgglada pennor och en del träning. En tankekarta framställs med pilar, siffror och rubriker. Inledningsvis placeras huvudtiteln (uppgift som skall lösas/ problemställning) i centrum. Därefter ritas grenar ut till kapitel- och avsnittsrubriker som sedan kan delas upp ytterligare. Metoden kombineras ofta med rubrikmetoden. Denna metod är också användbar vid idégenerering för att struturera tankar och förslag. Frågemetoden Frågemetoden innebär att frågor ställs som läsaren kan antas vilja ha svar på.

8 4 RAPPORTENS INNEHÅLL OCH UPPBYGGNAD En rapport kan exempelvis se ut på följande sätt: Inledande del 1. Försättsblad 2. Sammanfattning Paper / Essay Abstract 3. (Förord) 4. Innehållsförteckning / bilageförteckning / figurförteckning 5. (Förkortningar, begrepp) Huvuddel 1. Introduktion (inledning) 2. Metodval / teori / modell 3. Avhandling (Får ej användas som rubrik i rapporten) 4. Resultat 5. Slutsatser / rekommendationer / diskussion / framtida arbete / visioner Avslutande del 1. Referenser 2. Bilagor Observera att detta bara är ett exempel på hur en disposition kan se ut. För varje rapport som skrivs, bör det noga övervägas vilka rubriker och avsnitt som kan anses relevanta i detta specifika fall.

9 5 Hur utformas de olika avsnitten? Här presenteras rapportens innehåll och disposition mer i detalj. Försättsblad Försättsbladet skall informera läsaren om vad rapporten handlar om, den skall också väcka intresse. Titeln/ huvudrubriken har också till uppgift att klart avgränsa ämnet. Viktig information kommer i början av titeln, onödiga ord typ Rapport avseende undviks. Ett bra knep är att inledningsvis ange ämne och sedan efter ett tankstreck förtydliga rapportens inriktning: Rubriker - vägvisare och intresseväckare Försättsbladet skall innehålla följande information (utformningen är fri). Rapportens titel / Projektnamn Författarens namn (och personnummer då det gäller interna rapporter) Institutionens namn Utgivningsort Utgivningsår (datum) Kursrubrik Uppdragsgivare Nivå (B-, C-, D- eller magisteruppsats) Högskolan i Halmstads logotyp (i övre vänstra hörnet) Se bilaga I. Exempel på försättsblad När det gäller vetenskapliga rapporter och böcker bör det även ingå en s.k. titelsida. Denna behöver ej finnas med när du skriver en teknisk rapport. Se bilaga II. Titelsidans innehåll.

10 6 Sammanfattning Sammanfattningen är oerhört viktig. Här gäller det att få läsaren nyfiken och intresserad av det som presenteras. Glöm därför inte bort vikten av målgruppsanpassning. Det finns två typer av sammanfattningar - deskriptiva och informativa. Den deskriptiva sammanfattningen talar bara om vad rapporten behandlar, medan den informativa är en rapport i miniatyr och behandlar innehåll, fakta och resultat. Informativ typ bör användas då projekt skall sammanfattas, eftersom läsaren vanligtvis vill få en helhetsbild av arbetet. För att sammanfatta en rapport som behandlar en experimentell undersökning kan följande disposition vara gångbar: 1. Syfte med undersökningen 2. Viktigaste resultat och slutsatser 3. Betydelse eller tillämpning av resultat 4. Metod som använts Sammanfattningen skall vara kortfattad ( ord), bestå av fullständiga meningar och skall dessutom kunna läsas separat med full behållning av rapportens innehåll. Man får därför inte hänvisa till andra källor i sammanfattningen. Sammanfattningen får dessutom inte innehålla uppgifter som inte finns med i själva rapporten. På samma sätt som omslagssidan skrivs sammanfattningen när rapporten är färdig. SKOLANS KRAV PÅ PROJEKTSAMMANFATTNING Projekten på högskolan i Halmstad skall sammanfattas på två skilda sätt. Detta kan tyckas märkligt, men respektive typ av sammanfattning har sin speciella funktion. Paper / Essay För att registrera uppsatser och projekt, i en för högskolan gemensam databas, används en standardiserad blankett där ett antal uppgifter skall anges. Uppgifterna, som skrivs in på engelska, matas in direkt vid en datorterminal. En fysisk kopia skall finnas efter försättsbladet i rapporten. OBS! Eftersom databasen kommer att vara tillgänglig för ett stort antal personer är det viktigt att språkligt granska sammanfattningen på engelska. Abstract Ett abstract bör inte innehålla mer än 150 ord. Denna sammanfattning är en oerhört viktig del av rapporten (kanske den viktigaste) eftersom dess primära syfte är, som tidigare nämnts, att väcka intresse och göra läsaren nyfiken. Ett abstract placeras direkt efter paper / essay och bör innehålla syfte, metodval, resultat samt slutsatser.

11 Förord I förordet återfinns information om rapportens tillkomst som inte har med det tekniska innehållet att göra. Syftet med förordet kan vara att tacka medarbetare, tala om vem som bekostat projektet eller ange anledningen till varför rapporten finns t.ex. Examensarbete vid institutionen för. 7 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen hjälper läsaren hitta i rapporten, visar hur rapporten är uppbyggd samt upplyser om rapportens innehåll och omfattning. Se bilaga III. Exempel på innehållsförteckning. Använd högst tre rubriknivåer, exempelvis: 1. KAPITELRUBRIK 1.1 Avsnittsrubrik Underrubrik De olika delarna i rapporten skall klart framgå av rubrikindelningen. Rubriker på en viss nivå skall ha samma utformning. Var konsekvent! Genom att utnyttja ordbehandlarens dokument- och formatmallar kan datorn själv automatgenerera en innehållsförteckning. En dokumentmall innehåller ofta förproducerad text, formatmall, text som kan hämtas in vid behov, fältkoder som automatiskt ger datum och sida m.m. En formatmall innehåller normalt standardformateringar för stycken och tecken. Använd gärna denna möjlighet! Figurförteckning I det fall rapporten innehåller många illustrationer, figurer eller tabeller, brukar dessa nämnas i en separat förteckning eller i slutet av innehållsförteckningen. Figurer och tabeller skall numreras i ordningsföljd och ha anknuten text som förklarar vad figuren eller tabellen visar. Hänvisningar till figurer och tabeller skall finnas med i texten. Tänk på att de skall innehålla relevant information som anknyter till resonemang. Förkortningar/ Begrepp Tekniska rapporter innehåller oftast förkortningar, symboler, termer och begrepp som kan ha olika betydelse i olika sammanhang. Det underlättar för läsaren om dessa finns förklarade i en förteckning. Dessutom kan de förklaras inom parentes i rapporten första gången de dyker upp. Ibland kan kan det vara lämpligt att sammanställa en ordlista som medföljer i bilagedelen.

12 8 Introduktion (inledning) Syftet med inledningen är att sätta in läsaren i ämnet och bör innehålla 1. Problemdefinition 2. Teoretisk eller historisk bakgrund 3. Rapportens syfte och omfattning/ avgränsning Var saklig i inledningen, inga överflödiga yttranden som medför att läsaren tappar intresse. Fundera noga igenom problemdefinitionen. Om teorin och historiken är omfattande, kan denna istället tas upp i huvuddelen. De tre punkterna ovan kan med fördel kombineras i mindre rapporter. Ibland räcker det med några få meningar för att allt skall komma med. Metodval / teori / modell Avsnittet skall ge en bild av hur arbetet har genomförts. Exempelvis kan det ingå en presentation av de verktyg (metoder/systematik) som använts liksom tidplaner och budgets. Här beskrivs vanligtvis också kortfattat de teorier och modeller som ligger till grund för arbetet. För att läsaren skall kunna finna mer stoff inom aktuellt ämnesområde skall referenser anges, vanligtvis författarnamn och år inom parentes t.ex. (Björk 1995). Avhandling (används ej som rubrik i rapporten) Detta är vanligtvis det mest omfattande avsnittet och redogör för arbetet som ligger till grund för rapporten. Hur detta avsnitt disponeras bestäms till stor del av ämne och syfte, vilka således kan variera. Resultat Tänk på att läsaren oftast är mest intresserad av resultatet. Därför är det rimligt att anta att läsaren går direkt till resultatavsnittet efter att ha läst sammanfattningen. Åter igen, med risk för att bli tjatig, formulera resultat så att det väcker intresse hos läsaren. Visa också att resultatet är relevant med hänsyn till rapportens syfte och att beskrivningen är konkret och tydlig. Slutsatser / rekommendationer / diskussion / framtida arbete / visioner Slutsatser och rekommendationer skall formuleras klart och tydligt, så att läsaren lätt kan förstå innehållet. Avslutningen kan bestå av en eller flera av nedanstående punkter 1. Slutsatser 2. Begränsningar och fördelar 3. Sammanfattning 4. Tillämpning 5. Rekommendationer beträffande fortsatt arbete 6. Visioner

13 Referenser Det finns i huvudsak två typer av källhänvisningar i tekniska rapporter. Den första är en lista över referenser, d.v.s. publikationer som hänvisas till i rapporten. I detta fall anges författaren och eventuellt årtal i den löpande texten (Walla 1993), medan de fullständiga uppgifterna finns i referenslistan eller källförteckningen. Den andra typen utgör förslag på böcker, artiklar och liknande där det finns mer information att hämta om ämnet (bibliografi eller litteraturtips). Referenslistan placeras före bilagorna. Den ordnas i bokstavsordning efter huvudförfattarens efternamn. Böcker och rapporter anges med författare, titel, förlag eller utgivare, utgivningsort, tryckår samt eventuellt ISBN-nummer. Personliga referenser anges med namn, befattning, företag och adress eller telefonnummer. Allt övrigt material som kan förekomma anges tydligt och fullständigt för att underlätta sökning. Artikel Carlsson. S-O, Pytteplan spionerar över fiendeland, Ny Teknik, 1997, nr 24, sid Bok eller rapport Anderberg. L, Informationsteknik - rapportskrivning, Studentlitteratur, Lund, För artiklar anges författare, artikelrubrik, tidskrift, år, nummer eller datum samt sida. Elektroniska referenser - citering När man citerar elektroniska dokument på Internet gäller i stort sett samma regler som för tryckta källor. Dokumentets trovärdighet värderas och beskrivs så att det går att finna. Ett problem i sammanhanget är att dokument ofta flyttas eller försvinner från nätet. Tag därför alltid en kopia på dokumentet som du citerar (på papper eller diskett). Försök att bedöma om det är original eller kopior från andra sajter. Att citera Webb-sajter: Ange författare, titel, datum för senaste uppdatering av dokumentet, URL och datum när du hämtade dokumentet. Exempel: Walker, Janice R, MLA-style citations of electronic sources. Jan, 1995, 1996 (rev 8/96). Citerar men ur usenet-grupper eller listserver anges också författarens e- postadress. Kontrollera med författaren vad som är tillåtet att citera. Gränser mellan privata och offentliga brev kan vara flytande. Exempel: Hedman, Claes <claes.hedman LIBRIS.KB.SE>; LIBRIS Websök har öppnat! BIBLIST SEGATE.SUNET.SE ( ) 9

14 10 Personreferens Persson. X, säljare IMAB, tel.nr XX XX XX Bilagor Bilagorna skall bestå av information som läsaren inte behöver i rapporten för att fortfarande kunna följa resonemanget. Programkod till dataprogram, omfattande scheman, tabeller med mätvärden, omfattande beräkningar eller detaljerade metodbeskrivningar förläggs till bilagor. Bilagorna får däremot inte innehålla bilder och diagram som skulle kunna underlätta läsarens förståelse av texten i rapportens huvuddel. Onödig information gallras bort från bilagorna. Bilagorna sitter sist i rapporten och numreras fristående från övriga rapporten, exempelvis Bilaga C, eller Bilaga III. Exempel på material som kan förekomma i bilagedelen Datablad Broschyrer Programlistningar Diagram Matematiska härledningar Ritningar Kretsschema Tidplan Kretskortslayout Budget / utfall (tillsammans!) m.m. Formatmall - Vad är det? Moderna ordbehandlingsprogram innehåller färdiga formatmallar, där en varierande mängd parametrar finns definierade. Som exempel kan nämnas utseende på rubriker, textformat, sidhuvud, sidfot m.m. Genom att använda en redan färdig mall underlättas ändringar i formatering, innehållsförteckning kan lätt automatgenereras m.m.! Det finns ett antal Word-baserad formatmallar att tillgå. Sök i Word-menyn under rubriken Format och därefter Style Gallery. Välj en lämplig formatmall och modifiera den efter behag. Det går alltid att byta formatmall om man inte är nöjd med den nuvarande. Matematiska uttryck Alla ekvationer skrivs på egen rad och numreras i ordningsföljd. Ekvationer bör föregås av inledande text, t.ex. härav följer sambandet. Ekvationsnumret sätts inom parentes, även vid hänvisning i texten. Ange alltid beräkningsformler i generell form och förklara ingående variabler. Först därefter kan insättning ske och numeriska värden beräknas.

15 SYNPUNKTER PÅ SPRÅK OCH DISPOSITION Målsättningen vid utformning av en rapport är att den skall vara kort, enkel och lättläst. För att uppnå detta tänk på följande. Skriv klart. Använd enkla påståendesatser. Variera meningslängden. Undvik långa komplicerade meningar. Skriv i aktiv form. Skriv tydligt och kortfattat. Undvik vaga, mångtydiga samt tomma ord och uttryck. Använd inte fler ord än nödvändigt. Använd alltid samma fackterm för en sak eller företeelse. Undvik slang och fackjargong. Skriv fullständigt. Var noga med att argumenteringen är fullständig, logisk och kontinuerlig. Tänk dessutom på att oväsentlig information distraherar. Välj en lämplig dispositionsmodell och följ den. Exempel på detta är logisk följd vid beskrivning av komplexa tekniska samband. löpsedelsteknik för att fånga läsarens intresse. Minneslista Följande punkter bidrar till en lyckad rapport 11 Omfattning Ger rapporten tillräckligt underlag för bedömning av hela arbetet? Har tillräcklig information tagits med? Är alla val som gjorts (mellan alternativa modeller, avgränsningar, alternativa uppläggningar) motiverade i rapporten? Innehåller rapporten något som skulle kunna uteslutas? Disposition Är rapporten logiskt uppdelad i kapitel och stycken? Är fördelningen av tabeller och figurer mellan löpande text och bilagor väl avvägd? Har figurer och tabeller behandlats utförligt? Används teorier/ modeller som presenteras?

16 12 Läsbarhet Kan läsaren klart skilja mellan vad som är fakta och vad som är påståenden? Kan läsaren klart skilja mellan författarnas och andras åsikter? Är alla onödiga upprepningar av resonemang, argument, etc. borta? Är avsnitten klart formulerade, väl disponerade och lagom långa? Är rapporten rent tekniskt läsbar? Används det onödigt komplicerade tecken som inte är nödvändiga? Språkbehandling Är alla begrepp förklarade första gången de uppträder? Är alla återkommande uttryck konsekvent använda? Har rätt tempus använts? Förekommer det långa och krångliga meningar? Är använda förkortningar allmänt accepterade och förklarade? Är förkortningar, typografiska tecken etc konsekvent använda? Är alla tabeller och figurer omnämnda i texten? Är stavningen rätt? Är avstavningen lämplig? Innehållsförteckning Uppfyller innehållsförteckningen de formella kraven? Ger innehållsförteckningen en överblick över rapportens disposition och innehåll? Stämmer innehållsförteckningen med rubrikerna i texten? (Ges automatiskt med i ordbehandlaren om denna funktion används!) Rubriker Är rubriknivåer logiskt uppbyggda och konsekvent genomförda? Är rubrikerna sådana att de klart och tydligt anger vad avsnittet, tabellen eller figuren handlar om? Är texten över kolumner i tabeller, på axlar i diagram etc konsekvent konstruerad?

17 Referenser Finns litteraturhänvisningar i texten? Är källhänvisningarna och litteraturförteckningen i enlighet med de formella kraven? Används alla referenser i texten? Om inte, stryk dem! Är alla hänvisningar kontrollerade? Är alla sakuppgifter kontrollerade? Är alla beräkningar kontrollerade? 13 Övrigt Är sidnumreringen kontrollerad? Är titeln kort och informativ? Ger inledningen läsaren nödvändig bakgrundsinformation för att förstå rapporten? Speglar sammanfattningen innehållet i rapporten? Framgår rapportens syfte entydigt? Har metod, utrustning och försök beskrivits? Är resultaten klart och fullständigt rapporterade? Har rapporten korrekturlästs? Det är extra viktigt att den engelska texten i Paper / Essay har granskats noga, eftersom den kommer att bli tillgänglig på internet i framtiden!

18 14 NÅGOT OM ATT SKRIVA AFFÄRSBREV Brev som skall skickas till ett företag eller en enskild person bör formuleras med omsorg. Först och främst måste brevets syfte bestämmas. Är det frågan om att ge eller begära information? Är det ett säljbrev som skall formuleras? Vill vi påverka i någon speciell riktning? Oberoende av vilket syfte brevet har finns det regler att ta hänsyn till. Tänk igenom vilket budskap som brevet skall förmedla. Se till så att det viktiga lyfts fram tidigt och att det förmedlas på ett intresseväckande sätt (säljande). Här följer några tips när det gäller disposition och språk.. Kontrollera att uppställningen är tydlig och överskådlig. Ur ekonomisk synvinkel kan det vara lämpligt att utnyttja en standardiserad disposition. För att underlätta brevskrivandet används med fördel färdiga dokumentmallar som oftast finns med i ordbehandlingsprogrammet. Skriv enkelt, naturligt och lättfattligt och undvik att uttrycka dig alltför hurtfriskt. Att använda sig av kanslisvenska är högst olämpligt. För att inte några missförstånd skall uppstå, se till att budskapet är tydligt och klart. Om stilen och språket ger ett omoget intryck, betraktas du därefter. Visa respekt för den du skriver till. Var inte alltför översvallande när du avslutar brevet. Exempelvis kan du avsluta brevet med: Med vänlig hälsning (EJ högaktningsfullt) Om du ej lagt bort titlarna med personen ifråga använd Ni respektive Er (obs! Versaler) som tilltal i brevet.

19 15 REFERENSER Buzan. T, Använd huvudet bättre, Svenska Management-Gruppen, Stockholm, 1982 Walla. E, Så skriver du bättre tekniska rapporter, Studentlitteratur, Lund, ISBN LITTERATURTIPS Anderberg. L, Informationsteknik - Rapportskrivning, Studentlitteratur, Lund, 1996 Ehrenberg-Sundin. B m.fl., Att skriva bättre i jobbet, Publica, Fritzes förlag AB, Stockholm, 1996, ISBN Nordin. L, Några tankar om rapportskrivning, kompendium, Högskolan i Halmstad, Omander. G m.fl., Svensk Affärskommunikation, Esselte studium, Göteborg, 1986, ISBN Posten Utrikes, 100 affärsbrev på engelska, Exportrådet Förlaget, Göteborg, 1992, ISBN TNC:s skrivregler (TNC83) Tekniska nomenklaturcentralen, Stockholm, BILAGOR Bilaga I. Exempel på försättsblad Bilaga II. Titelsidans innehåll Bilaga III. Exempel på innehållsförteckning

20

21 I Bilaga I. Exempel på försättsblad Högskolan i Halmstad MUTTERDRAGARE Examensarbete (C-nivå), utfört i samarbete med Kalmar Industries i Lidhult, för Maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad, SET. Utfört av: Anton Sandén Gustav Jansson

22 II Bilaga II. Titelsidans innehåll Titelsidan är den viktigaste sidan ur katalogiserings- och arkiveringssynpunkt. Den innehåller i stort sett samma information som omslagssidan med vissa förbehåll. Exempelvis får det inte förekomma några figurer eller bilder. Syftet är i första hand att informera och inte att skapa intresse. Följande bör finnas med: Rapportens titel / Projektnamn (officiell sökbar rubrik) Författarens namn Institutionens namn Utgivningsort Utgivningsår (datum) Kursrubrik Uppdragsgivare Nivå (B-, C-, D- eller magisteruppsats) Eventuellt sök- eller beställningsnummer typ ISBN-nr alt. ISSN-nr. Titelsidan placeras efter omslagssidan / försättsbladet.

23 III Bilaga III. Exempel på innehållsförteckning

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Utgåva HT2006 Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet Innehåll 1 RAPPORTEN...1 1.1 MÅLGRUPP...1 1.2 STRUKTUR OCH LAYOUT...1 1.2.1 Rubriker...1 1.3

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser s råd och tips om: Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser TEXT ÄR MER ÄN ORD Innehåll Språk Form Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Tankereda är A och O! VETENSKAPLIGHET Förhållningssättet

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport På det naturvetenskapliga programmet ingår att skriva en rapport i sitt gymnasiearbete. På det tekniska programmet kan rapporten ibland ersättas av en kortare skriftlig

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Att skriva bättre i jobbet

Att skriva bättre i jobbet Barbro Ehrenberg-Sundin Kerstin Lundin Åsa Wedin Margareta Westman Att skriva bättre i jobbet En basbok om brukstexter Fritzes Innehåll Inledning 11 TEXTEN SOM HELHET 13 Gör klart för dig varför du skriver

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Lärarguide till textkommentering

Lärarguide till textkommentering Lärarguide till textkommentering Förmågan att kunna presentera vetenskapliga resultat, teorier och resonemang på ett sätt så att den tänkta målgruppen kan ta till sig budskapet, är en uppgift som naturvetare

Läs mer

Klarspråkstestet: rapporter

Klarspråkstestet: rapporter Klarspråkstestet: rapporter Innehåll Starta testet... 3 Namnet på din text... 3 Vilka är dina läsare?... 3 Vad ska läsaren kunna göra efter att ha läst rapporten?... 4 Frågorna... 5 Målgrupp och syfte...

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter *Skatteverket 1(10) KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter Våra webbtexter, liksom alla texter vi producerar för externt bruk på Skatteverket, ska vara skrivna på ett sätt som gör att läsaren

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Att skriva teknisk ra r p a port r

Att skriva teknisk ra r p a port r Att skriva teknisk rapport Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk? Vad behöver de veta? Disposition Titelsida Inledande

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

TITEL -ev.undertitel-

TITEL -ev.undertitel- Teknikum Klass Projektarbetet VT-XX TITEL -ev.undertitel- ÅÅMMDD Namn: Handledare: SAMMANFATTNING (ABSTRACT) Här sammanfattar du hela arbetet (gärna på engelska). Syftet med sammanfattningen är att snabbt

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik

Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik Administrativ rutin 1 2004-01-29 rev Dnr 99046II/hf Brandteknik Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik Syfte med inlämningsuppgifter Inom utbildningen

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Den här texten riktar sig till studenter på Di-programmet. Syftet är att sammanfatta rutinerna för examensarbete vid institutionen för systemteknik. Inlämning

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida:

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: KN - Seminarium VT 2006 Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: http://www.abo.fi/~mwalden/exfortsemi06.html Kort om kursen Mål: Öva muntlig och skriftlig framställning

Läs mer

Rapportgranskning, Rapport 1

Rapportgranskning, Rapport 1 Rapportgranskning, Rapport 1 GPS systemet av Mohammad Abd Al karem et i rapporten var överlag bra. Man fick en övergripande bild av hur GPS är uppbyggt och fungerar, de delarna som togs upp kändes väsentliga.

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande Skrivguiden Sex steg som förbättrar ditt skrivande Sex steg till bättre texter Vi på Semantix vet vad som fångar läsaren. Den här guiden innehåller våra bästa tips, som hjälper dig på vägen mot att bli

Läs mer

UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT

UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT UTFORMNINGEN 1.1 Rapportens disposition Den skriftliga rapporten skall vara utformad som en teknisk rapport. Utformningen skall följa nedanstående mall. 1.1.1 Rapportens

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA]

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] 2011 Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] EN WORKSHOP I FORMALIA Använd dig av exempeltexten och gå noggrant igenom följande uppgifter. 1. Skapa en titelsida/försättsblad enligt mallen i Lathund för uppsatser.

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet)

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet) Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn RAPPORTSKRIVNING (titel på arbetet) Ort och datum Författare(om det är flera skrivs namnen i bokstavsordning) Innehåll 1. Inledning(kapitelrubrik)...3

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Regler för grupparbeten, inlämnings- och laborationsuppgifter

Regler för grupparbeten, inlämnings- och laborationsuppgifter 1 Fastställda av UNRH 2000-12-05 Civilingenjörsprogrammet i riskhanteringsprogrammet Regler för grupparbeten, inlämnings- och laborationsuppgifter Arbete i samband med inlämningsuppgifter och laborationer

Läs mer

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Civilrätt C Juristprogrammet Uppsatsföreläsningar C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Laura Carlson 2016 Formalia Antalet ord Uppsatslängden ska vara minst 3 500 och maximalt 4 000 ord (inklusive

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Följande arbetsgång rekommenderas när du ska skriva en text men det är inte meningen att

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Hälsoprojekt Utvärdera din hälsa i rapportform Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Mål: Att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa samt självbild. Att lära sig ta ansvar för egen träningsverksamhet.

Läs mer

Using SharePoint Workflow

Using SharePoint Workflow Datavetenskap Opponent(er): Anders Olsson Marcus Karlsson Respondent(er): Harald Quist Creating a Help Desk Using SharePoint Workflow Oppositionsrapport, C-nivå 2009:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

Skrivande och granskande. Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Skrivande och granskande. Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Skrivande och granskande Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Detta moment Vetenskapligt skrivande Granskande av vetenskapliga texter Genomgång av gruppuppgift 2 Vetenskapligt skrivande

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Uppsatserna skall ha ett försättsblad med Ca 2500 ord inklusive noter och referenser följande information: (ca 4-5 sidor) Titel på uppsatsen

Uppsatserna skall ha ett försättsblad med Ca 2500 ord inklusive noter och referenser följande information: (ca 4-5 sidor) Titel på uppsatsen Uppgiften Tema Medvetandefilosofi (FTEA12:5) Föreläsning 4: Uppsatsskrivande - Att redogöra för det problem som diskuteras i två artiklar, de uppfattningar som försvaras där, tydliggöra de argument som

Läs mer

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen Essä Vad är en essä? En essä är en text där en person försöker reda ut sina tankar och kunskaper inom ett ämne eller utifrån en frågeställning. Ämnena kan variera mellan allt från hur fotboll och politik

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Riktlinjer för slutrapporter finansierade av Naturvårdsverkets Miljöforskningsanslag

Riktlinjer för slutrapporter finansierade av Naturvårdsverkets Miljöforskningsanslag 1(5) S WE D I S H E N V I RON ME N T A L PROT E C T I ON A GE N C Y Innehåll Riktlinjer för slutrapporter finansierade av Naturvårdsverkets Miljöforskningsanslag Förväntningar... 1 Rapportens målgrupp...

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Revisionsdatum: 2012-10-23 Bilaga 1 SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Olika former av samverkan För att bedriva en kvalitativt bra ingenjörsutbildning är vi från högskolans

Läs mer

Mall för en kortare rapport/uppsats

Mall för en kortare rapport/uppsats Mall för en kortare rapport/uppsats Detta dokument beskriver vad som ska ingå i en kortare vetenskaplig rapport. Du kommer att skriva rapporter på denna form i ett antal kurser under din utbildning, t.ex.

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

Skrivande och granskande Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Skrivande och granskande Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Skrivande och granskande Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Detta moment Vetenskapligt skrivande Granskande av vetenskapliga texter Genomgång av gruppuppgift 2 1 Vetenskapligt skrivande

Läs mer

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren Rapportskrivning Användarcentrerad Design Introduktion Resultat måste presenteras på ett begripligt och åskådligt sätt Om du inte kan förmedla dina resultat på ett sätt som folk förstår spelar det ingen

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Teknisk rapportskrivning

Teknisk rapportskrivning Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning Thomas Larsson Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 5 oktober 1999 Västerås Skicka gärna synpunkter och kommentarer till thomas.larsson@mdh.se

Läs mer