Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi Godkänd av direktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014"

Transkript

1 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi Godkänd av direktionen

2 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya metoder och erbjuder experttjänster inom området för hälsa och välbefinnande i arbetet. VÅR VERKSAMHETSIDÉ Vi främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av det goda livet. VÅRA KUNDER Våra kunder är arbetsplatser, individer, myndigheter, företagshälsovårdsenheter och andra organisationer som arbetar för att utveckla arbetshälsan. VÅRT KUNDLÖFTE Arbetshälsoinstitutet är den bästa samarbetspartnern när det gäller utveckling av arbetsvälbefinnandet på regional, nationell och internationell nivå. VÅRA VÄRDEGRUNDER Vårt kundlöfte baserar sig på följande grundläggande värden: Verkningsfullhet: Resultatet av vår verksamhet syns på arbetsplatsnivå i form av ökat välbefinnande och på samhällsnivå i form av längre yrkeskarriärer. Tillförlitlighet: Vi är en oberoende och opartisk aktör som erbjuder lösningar som grundar sig på forskningsbaserad kunskap och tillförlitliga och beprövade metoder.. Samarbete: Vi utvidgar vår kompetens och stärker våra möjligheter för att förverkliga vår strategi i samarbete med andra. Tillsammans utreder vi hur vi bäst kan främja våra kunders framgång och stärka välbefinnandet i samhälleta. Vi utvecklar vårt kunnande och bygger vårt samarbete på ömsesidigt förtroende och värdesättande. Vi vill vara en exemplarisk arbetsgivare och följer därför samma principer som vi rekommenderar. Vi främjar en hållbar utveckling av samhället inom vår egen verksamhet. 1

3 Vår vision 2020: Må bra av jobbet Vår vision är att arbetet ska skapa välbefinnande för individerna både på arbetsplatserna och i hela samhället. Därför arbetar vi på Arbetshälsoinstitutet för att främja arbetshälsan individernas och arbetsteamens förmåga och förutsättningar att hantera de olika situationer som möter dem i ett arbetsliv i förändring. På detta sätt bidrar vi till att förbättra kvaliteten och produktiviteten i arbetslivet samt till att öka deltagandet i arbetslivet. Våra tyngdpunkter: 1. Arbetsvälbefinnande i ett arbetsliv i förändring 2. Förebyggande av arbetsoförmåga 3. Arbetshälsosamarbete Därtill satsar vi på följande specialfrågor: 4. Nya teknologiers säkerhet 5. Arbetsvälbefinnande i arktiska förhållanden 2

4 1. Arbetsvälbefinnande i ett arbetsliv i förändring Målsättning: Att förbättra arbetsplatsernas metoder för utveckling av arbetsvälbefinnandet så att de svarar mot behoven i ett arbetsliv i förändring. Situationsbild: Framgång och lönsamhet är i allt högre grad beroende av kunnande och arbetsvälbefinnande. Arbetsvälbefinnande innebär att arbetet känns meningsfullt och löper smidigt i en arbetsmiljö och arbetsgemenskap som främjar de anställdas hälsa och yrkeskarriär. Den teknologiska utvecklingen och den globala nätverksekonomin ger upphov till nya strukturer inom olika branscher, samtidigt som informations- och kommunikationstekniken med åtföljande automatisering leder till förändringar i arbetets innehåll och yrkeskraven. Inom den offentliga sektorn eftersträvar man större effektivitet med hjälp av ändringar i arbetsstrukturer och arbetsmetoder. Arbetet blir allt mer internationellt och den kulturella mångfalden bland de anställda ökar. Allt fler arbetar som företagare, samtidigt som det sker en övergång från materiell produktion till immateriell produktion. Strategi: Vi bedriver forskning och utveckling inom följande områden: arbete, lära sig genom sitt arbete, ledarskap, arbetsmiljöer och sambanden mellan välbefinnande i arbetet och användning av informations- och kommunikationsteknik. Vi hittar på lösningar som främjar arbetsvälbefinnandet och sprider information om de nya lösningarna till arbetsplatserna. Vi tar initiativ till att förnya praxis inom arbetslivet. Vi genomför utvecklingsinterventioner och erbjuder kunskap och utbildning som främjar arbetsvälbefinnande och arbetsproduktivitet. Vi sätter särskilt fokus på förändringarna i arbetet inom kommunsektorn och social- och hälsovårdsbranschen, arbetskraven i säkerhetskritiska branscher och arbetsvälbefinnandet i småföretag. 2. Förebyggande av arbetsoförmåga Målsättning: Att åstadkomma en märkbar minskning av arbetsoförmågan och sjukfrånvaron. Situationsbild: Arbetsoförmåga och sjukfrånvaro är de främsta orsakerna till förlust av arbetsvälbefinnande; tillsammans ger de varje år upphov till miljardförluster för samhällsekonomin. Speciellt den arbetsoförmåga och sjukfrånvaro som orsakas av sjukdomar i rörelseorganen och psykisk ohälsa utgör fortfarande ett stort problem i arbetslivet. Strategi: Vi utvecklar lösningar som bidrar till att minska förekomsten av sjukfrånvaro och arbetsoförmåga som beror på sjukdomar i rörelseorganen eller på psykisk ohälsa och vi ser till att arbetsplatserna får information om dessa lösningar. Våra lösningar omspänner allt från förebyggande arbete till stöd för återvändning till arbetet och metoder som gör det möjligt för sjuka och funktionsnedsatta personer att delta i arbetslivet. Vi erbjuder avancerad yrkessjukdomsdiagnostik och utvecklar vårt diagnostiska kunnande. 3

5 Vi utvecklar yrkeskompetensen inom företagshälsovården och företagshälsovårdens förmåga att främja arbetshälsan på arbetsplats- och individnivå. Vi främjar samarbetet mellan arbetsplatserna och servicesystemen. Vi utvärderar effekten av olika interventioner och ger förslag till förbättringar. 3. Arbetshälsosamarbete Målsättning: Att utveckla samarbetet mellan företagshälsovården, arbetarskyddet och arbetsplatserna så att det når en ny nivå och att aktörernas resultat förbättras märkbart. Situationsbild: Inom ledarskap, arbetarskydd, personalutveckling och företagshälsovård fäster man numera stor vikt vid arbetsvälbefinnandet. På arbetsplatserna har man dock inte helt lyckats lösa de problem som hänför sig till arbetsolyckor, arbetsbelastning, sjukfrånvaro och arbetsoförmåga. Genom bättre samarbete på arbetsplatserna är det möjligt att påverka arbetsvälbefinnandet i större utsträckning och mer kostnadseffektivt än tidigare. Strategi: Vi utreder de hinder respektive förutsättningar som finns för arbetshälsosamarbetet på arbetsplatser av olika storlek och ser till att aktörerna blir informerade om vilken samarbetspraxis som fungerar bäst. Vi sammanställer gemensamma informationsreserv och tillhandahåller effektiva arbetsredskap. Vi utvecklar samarbetet och arbetsfördelningen mellan olika aktörer som arbetar för att främja arbetshälsan. Vi gör aktörerna uppmärksamma på betydelsen av att stötta cheferna och att engagera medarbetarna i arbetet för att utveckla arbetsmiljön.vi utvärderar samarbetets verkningsfullhet. 4. Säkerhetskraven gällande nya teknologier Målsättning: Att med hjälp av bästa tillgängliga kunskap säkerställa en trygg och säker ibruktagning av nya teknologier. Situationsbild: Det är viktigt för Finland att kunna trygga en bestående framtid för branscher som använder ny teknologi. Nya teknologier, t.ex. nanoteknologi och biologiska produktionsprocesser, utnyttjar i allt större grad material och energi och använder olika typer av kemiska och biologiska processer. Arbetshälsoinstitutet är Europas ledande expert och samarbetspartner i frågor som gäller säker användning av nanoteknologi. Strategi: Vi kartlägger de säkerhetsutmaningar som är förenade med nya teknologier. Vi utreder hälsoeffekter, gör riskbedömningar och utvecklar lösningar för hantering av riskerna. Vi deltar aktivt i utvecklingen, utvärderingen och implementeringen av nutida skyddsalternativ både i Finland och i Europa. Vi sätter särskilt fokus på säkerheten inom nanoteknologin. 4

6 5. Arbetsvälbefinnande i arktiska förhållanden Målsättning: Att utvecklas till en stark aktör i det samarbetsnätverk som arbetar för att det arktiska arbetets strukturer och arbetsmetoder ska uppfylla kraven på hållbarhet även i fråga om arbetsvälbefinnande. Situationsbild: Finland strävar efter att vara en aktiv arktisk aktör som finner hållbara lösningar för affärsmöjligheter i den sårbara arktiska miljön. Till följd av den tilltagande gruvdriften, energiindustrin samt turism- och upplevelsebranschen arbetar allt fler människor i arktiska förhållanden. Den arktiska arbetsmiljön kännetecknas av låga temperaturer, svåra väderförhållanden och arbetsdagar med stora variationer i ljusförhållanden mellan de ljusa och mörka årstiderna, vilket ställer speciella krav på välbefinnandet i arbetet och en säker arbetsmiljö. Strategi: Vi stöder förverkligandet av Finlands arktiska strategi genom att utveckla sådana lösningar som säkerställer ett gott arbetsvälbefinnande och god arbetssäkerhet inom de näringar som är representerade i det arktiska området. Vi främjar det internationella samarbetet för utveckling av arbetsvälbefinnandet inom det arktiska området och deltar själva i detta samarbete. 5

7 Må bra genom samarbete på jobbet Utveckla och utvecklas Lösa och lära SAMARBETS- PARTNERS UTVECKLING AV NYA LÖSNINGAR KUNDER Må bra av jobbet FÖRÄNDRING GENOM KUNSKAP KUNDANPASSADE LÖSNINGAR KOMPETENS- CENTRA Kommunicera och påverka Figur 1. Arbetshälsoinstitutets innovationsmodell innovationsdiamanten. Innovationer hjälper oss att förnya vår praxis. Att genomföra förnyelser kräver modigt och fördomsfritt samarbete. Samarbetet måste vara målinriktat och fokuserat på väsentliga frågor. Samarbetsparterna bör känna att de har någonting att ge och att de har nytta av att samarbeta. De måste kunna lita på varandra för att våga tänka i nya banor. Syftet med vår innovationsmodell är att förse våra kunder med de förutsättningar de behöver för att kunna skapa arbetsvälbefinnande med hjälp av fungerande och kostnadseffektiva metoder. Genom att använda oss av det bästa vi har i form av kunskaper, erfarenheter och idéer, kartlägger vi kundernas behov och presenterar lösningar som leder till verkliga förändringar. Vi samarbetar med andra utvecklare av arbetsvälbefinnandet. Via våra regionala verksamhetsställen skapar vi samarbete med regionala aktörer och nätverk. Vi stärker våra partnerskap med forskningsinstitut, universitet och högskolor i Finland och utomlands. Vår ambition är ett fördomsfritt samarbete som överskrider gränserna mellan olika vetenskapsområden, förvaltningssektorer och nationer. Vi utvecklar och utnyttjar europeiska samarbetsnätverk. Inom EU är vi ledande expert inom området för arbetsvälbefinnande och aktiv aktör inom forskning, utveckling och produktion av tjänster. Vi är också med om att stärka det nordiska samarbetet. Vi utvecklar arbetshälsa och arbetarskydd i samarbete med ministerier och internationella organisationer och inom WHO och ILO verkar vi som experter. 6

8 Vi fungerar internt enligt matrismodellen. Verksamhetsområdena står för verksamheten och kompetenscentren för kunnandet. Tack vare matrismodellen har vi kompetens på många olika områden, vilket vi utnyttjar i att lösa problem. Tre separata, men funktionellt sammankopplade, verksamhetsområden svarar för att ta fram nya lösningar och för att praktiskt implementera lösningarna. Verksamhetsområdet Utveckling av nya lösningar tar fram nya, forskningsbaserade arbetsmetoder. Verksamhetsområdet Kundanpassade lösningar hjälper arbetsplatser och andra kunder i frågor som gäller arbete och välbefinnande. Verksamhetsområdet Förändring genom kunskap ökar beslutsfattarnas och allmänhetens medvetenhet om sambanden mellan arbete och välbefinnande och tar fram underlag för beslutsfattandet. Utveckling av nya lösningar Inom verksamhetsområdet Utveckling av nya lösningar bedriver vi högklassig forskning som utgår från arbetslivets behov och är inriktad på samspelet mellan arbete och hälsa i en föränderlig omvärld. I samråd med våra kunder och samarbetspartners förädlar vi forskningsresultaten till lösningar som svarar mot arbetslivets behov. Vi utvärderar lösningarna med avseende på deras funktion och verkningsfullhet i arbetsorganisationerna och i hela samhället. Vi har varit lyhörda för våra kunder och intressenter och valt sju temaområden för forskning som svar på aktuella utmaningar i dagens arbetsliv och på förändringar och lösningsbehov som arbetsplatserna och arbetsorganisationerna väntas möta i framtiden. Temaområdena är: Arbetslivsdeltagande och yrkeskarriärer Främjande av arbetsförmågan Förnyelse av arbetshälso- och arbetssäkerhetsverksamheten Ledarskap, kompetens och organisationer i förändring Arbetsutrymmen som befrämjar välbefinnande Nanosäkerhet Hjärnarbete och teknologi. Som ett led i vår beredskap för framtiden avsätter vi cirka en tiondel av våra forsknings- och utvecklingsresurser i nyskapande verksamhet. Med nyskapande verksamhet avses internationellt högklassig produktion av kunskaper, material och metoder som främjar en hållbar utveckling av arbetslivet samt forskning och innovationer som bidrar till en sådan utveckling. Den nyskapande verksamheten stöder det arbete som utförs inom ramen för temaområdena. Den inbegriper också nya initiativ som lägger grunden för vår verksamhet under nästa strategiperiod. Vår nyskapande verksamhet omfattar följande forskningsområden: Biomedicin och arbetshälsa Forskning inom den kommunala sektorn Hållbar utveckling för arktiskt arbete Nya modeller för bedömning av kemiska faktorer. 7

9 Kundanpassade lösningar Verksamhetsområdet Kundanpassade lösningar erbjuder experttjänster, utbildning och informationspaket som gör det möjligt för arbetsplatserna att förbättra personalens välbefinnande och verksamhetens lönsamhet på ett hållbart sätt. Verksamhetsområdets tjänster är avgiftsbelagda. Vår verksamhet baserar sig på en förtrolig utveckling av arbetsvälbefinnandet i samarbete med arbetsplatserna. I alla de tjänster som vi erbjuder, beaktar vi de lagstadgade skyldigheterna i fråga om hälsa och säkerhet i arbete och om möjligheterna att tillämpa nya forskningsbaserade metoder och kunskaper. Via våra regionala verksamhetsställen i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo kan vi betjäna kunder i alla delar av landet. I framtiden strävar vi till att i allt högre grad samarbeta med våra kunder. Vi utvecklar vår verksamhet för att svara på den digitala tidsålderns krav och bygger upp elektroniska tjänster och gränssnitt. Vi använder oss av modern mätteknologi. Därtill stärker vi vår roll inom sektorn för små och medelstora företag. Förändring genom kunskap Verksamhetsområdet Förändring genom kunskap svarar för vår kunskapsledning och kommunikation i samråd med våra samarbetspartners. Genom kunskapsledning främjar vi kunskapsbaserat beslutsfattande i frågor som gäller arbetsvälbefinnande. Vi sammanställer och utvärderar kunskap som vi och våra samarbetspartners har producerat och bearbetar den så att den är lätt att ta emot och omsätta i praktiken inom offentligt beslutsfattande, på arbetsplatserna och i individernas vardag. Syftet med vår kommunikationsverksamhet är att öka den kunskapsbaserade förståelsen av sambandet mellan arbete och hälsa. För att nå ut till så många intressentgrupper som möjligt använder vi oss av flera olika kommunikationskanaler. I detta informationsarbete har de digitala informationskanalerna och de sociala medierna en nyckelposition. Målet är att både våra inhemska och internationella intressentgrupper utnyttjar oss som en av sina viktigaste experter. Under strategiperioden vidareutvecklar vi vår elektroniska flerkanalskommunikation, användningen av sociala medier, förståelsen och hanteringen av arbetslivsförändringar samt vårt nätverksbaserade påverkansarbete. 8

10 Kompetenscentren Vår målsättning är att vara ledande expert i frågor som gäller utvecklingen av arbetsvälbefinnandet och sambandet mellan arbete och hälsa. Målet är att vårt kunnande ska värdesättas och efterfrågas i både inhemska och internationella sammanhang. Arbetsteamen vid våra tre kompetenscentra svarar för vårt kärnkunnande. Kompetenscentret Hälsa och arbetsförmåga ansvarar för frågor som gäller hälsa och funktionsförmåga, arbetsförmåga och arbetsoförmåga, yrkessjukdomar, arbetsrelaterade sjukdomar och sjukdomar med anknytning till arbetet samt företagshälsovård. Kompetenscentret Utveckling av arbetet och arbetsorganisationerna svarar för följande kompetensområden: risker och resurser i den psykosociala arbetsmiljön, förändringar i arbetslivet, behov av nykompetens och främjande av arbetslivsdeltagandet, arbetets säkerhet och ekonomi samt utveckling av arbetet, personalen och organisationerna. Kompetenscentret Utveckling av arbetsmiljön ansvarar för frågor som gäller säkerheten, riskerna och resurserna i den fysiska arbetsmiljön och arbetarskyddet. Under strategiperioden utvecklar vi vårt kunnande på följande sätt: 1. Vi förbättrar vår forskningskompetens i frågor som gäller implementering och utvärdering, inklusive utvärderingen av ekonomiska effekter. 2. Vi flyttar tyngdpunkten i vårt kunnande från att förklara effekten av enskilda faktorer till att förstå helheter och förändringar 3. Vi stärker vår kompetens som utvecklare av arbetet 4. Vi stärker vår kompetens som utvecklare av arbetshälsosamarbetet 5. Vi förbättrar våra färdigheter när det gäller att agera och påverka i nationella och internationella nätverk 6. Vi stärker vårt kunnande i att utnyttja våra egna resurser. Vi satsar på att utveckla metoder för kompetenshantering. Vårt mål är en organisation där man konsekvent betonar värdet av kunnande och kompetensutveckling. Vår matrisorganisation ger oss utmärkta möjligheter att utvidga vårt kunnande genom att lära oss genom vårt arbete. Vi stärker användningen av coachande ledarskap i vårt ledningsarbete. Vi förbättrar vår praxis för att bättre sprida vårt kunnande, att utveckla nya arbetsmetoder och att var och en skall komma till insikt om sin egen roll i arbetet. 9

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM Vår nordiska välfärdsmodell har kunnat byggas upp tack vare ett konstruktivt avtalssamarbete på arbetsmarknaden med staten som tredje part. I takt med att arbetslivet förändras

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer