Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi Godkänd av direktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014"

Transkript

1 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi Godkänd av direktionen

2 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya metoder och erbjuder experttjänster inom området för hälsa och välbefinnande i arbetet. VÅR VERKSAMHETSIDÉ Vi främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av det goda livet. VÅRA KUNDER Våra kunder är arbetsplatser, individer, myndigheter, företagshälsovårdsenheter och andra organisationer som arbetar för att utveckla arbetshälsan. VÅRT KUNDLÖFTE Arbetshälsoinstitutet är den bästa samarbetspartnern när det gäller utveckling av arbetsvälbefinnandet på regional, nationell och internationell nivå. VÅRA VÄRDEGRUNDER Vårt kundlöfte baserar sig på följande grundläggande värden: Verkningsfullhet: Resultatet av vår verksamhet syns på arbetsplatsnivå i form av ökat välbefinnande och på samhällsnivå i form av längre yrkeskarriärer. Tillförlitlighet: Vi är en oberoende och opartisk aktör som erbjuder lösningar som grundar sig på forskningsbaserad kunskap och tillförlitliga och beprövade metoder.. Samarbete: Vi utvidgar vår kompetens och stärker våra möjligheter för att förverkliga vår strategi i samarbete med andra. Tillsammans utreder vi hur vi bäst kan främja våra kunders framgång och stärka välbefinnandet i samhälleta. Vi utvecklar vårt kunnande och bygger vårt samarbete på ömsesidigt förtroende och värdesättande. Vi vill vara en exemplarisk arbetsgivare och följer därför samma principer som vi rekommenderar. Vi främjar en hållbar utveckling av samhället inom vår egen verksamhet. 1

3 Vår vision 2020: Må bra av jobbet Vår vision är att arbetet ska skapa välbefinnande för individerna både på arbetsplatserna och i hela samhället. Därför arbetar vi på Arbetshälsoinstitutet för att främja arbetshälsan individernas och arbetsteamens förmåga och förutsättningar att hantera de olika situationer som möter dem i ett arbetsliv i förändring. På detta sätt bidrar vi till att förbättra kvaliteten och produktiviteten i arbetslivet samt till att öka deltagandet i arbetslivet. Våra tyngdpunkter: 1. Arbetsvälbefinnande i ett arbetsliv i förändring 2. Förebyggande av arbetsoförmåga 3. Arbetshälsosamarbete Därtill satsar vi på följande specialfrågor: 4. Nya teknologiers säkerhet 5. Arbetsvälbefinnande i arktiska förhållanden 2

4 1. Arbetsvälbefinnande i ett arbetsliv i förändring Målsättning: Att förbättra arbetsplatsernas metoder för utveckling av arbetsvälbefinnandet så att de svarar mot behoven i ett arbetsliv i förändring. Situationsbild: Framgång och lönsamhet är i allt högre grad beroende av kunnande och arbetsvälbefinnande. Arbetsvälbefinnande innebär att arbetet känns meningsfullt och löper smidigt i en arbetsmiljö och arbetsgemenskap som främjar de anställdas hälsa och yrkeskarriär. Den teknologiska utvecklingen och den globala nätverksekonomin ger upphov till nya strukturer inom olika branscher, samtidigt som informations- och kommunikationstekniken med åtföljande automatisering leder till förändringar i arbetets innehåll och yrkeskraven. Inom den offentliga sektorn eftersträvar man större effektivitet med hjälp av ändringar i arbetsstrukturer och arbetsmetoder. Arbetet blir allt mer internationellt och den kulturella mångfalden bland de anställda ökar. Allt fler arbetar som företagare, samtidigt som det sker en övergång från materiell produktion till immateriell produktion. Strategi: Vi bedriver forskning och utveckling inom följande områden: arbete, lära sig genom sitt arbete, ledarskap, arbetsmiljöer och sambanden mellan välbefinnande i arbetet och användning av informations- och kommunikationsteknik. Vi hittar på lösningar som främjar arbetsvälbefinnandet och sprider information om de nya lösningarna till arbetsplatserna. Vi tar initiativ till att förnya praxis inom arbetslivet. Vi genomför utvecklingsinterventioner och erbjuder kunskap och utbildning som främjar arbetsvälbefinnande och arbetsproduktivitet. Vi sätter särskilt fokus på förändringarna i arbetet inom kommunsektorn och social- och hälsovårdsbranschen, arbetskraven i säkerhetskritiska branscher och arbetsvälbefinnandet i småföretag. 2. Förebyggande av arbetsoförmåga Målsättning: Att åstadkomma en märkbar minskning av arbetsoförmågan och sjukfrånvaron. Situationsbild: Arbetsoförmåga och sjukfrånvaro är de främsta orsakerna till förlust av arbetsvälbefinnande; tillsammans ger de varje år upphov till miljardförluster för samhällsekonomin. Speciellt den arbetsoförmåga och sjukfrånvaro som orsakas av sjukdomar i rörelseorganen och psykisk ohälsa utgör fortfarande ett stort problem i arbetslivet. Strategi: Vi utvecklar lösningar som bidrar till att minska förekomsten av sjukfrånvaro och arbetsoförmåga som beror på sjukdomar i rörelseorganen eller på psykisk ohälsa och vi ser till att arbetsplatserna får information om dessa lösningar. Våra lösningar omspänner allt från förebyggande arbete till stöd för återvändning till arbetet och metoder som gör det möjligt för sjuka och funktionsnedsatta personer att delta i arbetslivet. Vi erbjuder avancerad yrkessjukdomsdiagnostik och utvecklar vårt diagnostiska kunnande. 3

5 Vi utvecklar yrkeskompetensen inom företagshälsovården och företagshälsovårdens förmåga att främja arbetshälsan på arbetsplats- och individnivå. Vi främjar samarbetet mellan arbetsplatserna och servicesystemen. Vi utvärderar effekten av olika interventioner och ger förslag till förbättringar. 3. Arbetshälsosamarbete Målsättning: Att utveckla samarbetet mellan företagshälsovården, arbetarskyddet och arbetsplatserna så att det når en ny nivå och att aktörernas resultat förbättras märkbart. Situationsbild: Inom ledarskap, arbetarskydd, personalutveckling och företagshälsovård fäster man numera stor vikt vid arbetsvälbefinnandet. På arbetsplatserna har man dock inte helt lyckats lösa de problem som hänför sig till arbetsolyckor, arbetsbelastning, sjukfrånvaro och arbetsoförmåga. Genom bättre samarbete på arbetsplatserna är det möjligt att påverka arbetsvälbefinnandet i större utsträckning och mer kostnadseffektivt än tidigare. Strategi: Vi utreder de hinder respektive förutsättningar som finns för arbetshälsosamarbetet på arbetsplatser av olika storlek och ser till att aktörerna blir informerade om vilken samarbetspraxis som fungerar bäst. Vi sammanställer gemensamma informationsreserv och tillhandahåller effektiva arbetsredskap. Vi utvecklar samarbetet och arbetsfördelningen mellan olika aktörer som arbetar för att främja arbetshälsan. Vi gör aktörerna uppmärksamma på betydelsen av att stötta cheferna och att engagera medarbetarna i arbetet för att utveckla arbetsmiljön.vi utvärderar samarbetets verkningsfullhet. 4. Säkerhetskraven gällande nya teknologier Målsättning: Att med hjälp av bästa tillgängliga kunskap säkerställa en trygg och säker ibruktagning av nya teknologier. Situationsbild: Det är viktigt för Finland att kunna trygga en bestående framtid för branscher som använder ny teknologi. Nya teknologier, t.ex. nanoteknologi och biologiska produktionsprocesser, utnyttjar i allt större grad material och energi och använder olika typer av kemiska och biologiska processer. Arbetshälsoinstitutet är Europas ledande expert och samarbetspartner i frågor som gäller säker användning av nanoteknologi. Strategi: Vi kartlägger de säkerhetsutmaningar som är förenade med nya teknologier. Vi utreder hälsoeffekter, gör riskbedömningar och utvecklar lösningar för hantering av riskerna. Vi deltar aktivt i utvecklingen, utvärderingen och implementeringen av nutida skyddsalternativ både i Finland och i Europa. Vi sätter särskilt fokus på säkerheten inom nanoteknologin. 4

6 5. Arbetsvälbefinnande i arktiska förhållanden Målsättning: Att utvecklas till en stark aktör i det samarbetsnätverk som arbetar för att det arktiska arbetets strukturer och arbetsmetoder ska uppfylla kraven på hållbarhet även i fråga om arbetsvälbefinnande. Situationsbild: Finland strävar efter att vara en aktiv arktisk aktör som finner hållbara lösningar för affärsmöjligheter i den sårbara arktiska miljön. Till följd av den tilltagande gruvdriften, energiindustrin samt turism- och upplevelsebranschen arbetar allt fler människor i arktiska förhållanden. Den arktiska arbetsmiljön kännetecknas av låga temperaturer, svåra väderförhållanden och arbetsdagar med stora variationer i ljusförhållanden mellan de ljusa och mörka årstiderna, vilket ställer speciella krav på välbefinnandet i arbetet och en säker arbetsmiljö. Strategi: Vi stöder förverkligandet av Finlands arktiska strategi genom att utveckla sådana lösningar som säkerställer ett gott arbetsvälbefinnande och god arbetssäkerhet inom de näringar som är representerade i det arktiska området. Vi främjar det internationella samarbetet för utveckling av arbetsvälbefinnandet inom det arktiska området och deltar själva i detta samarbete. 5

7 Må bra genom samarbete på jobbet Utveckla och utvecklas Lösa och lära SAMARBETS- PARTNERS UTVECKLING AV NYA LÖSNINGAR KUNDER Må bra av jobbet FÖRÄNDRING GENOM KUNSKAP KUNDANPASSADE LÖSNINGAR KOMPETENS- CENTRA Kommunicera och påverka Figur 1. Arbetshälsoinstitutets innovationsmodell innovationsdiamanten. Innovationer hjälper oss att förnya vår praxis. Att genomföra förnyelser kräver modigt och fördomsfritt samarbete. Samarbetet måste vara målinriktat och fokuserat på väsentliga frågor. Samarbetsparterna bör känna att de har någonting att ge och att de har nytta av att samarbeta. De måste kunna lita på varandra för att våga tänka i nya banor. Syftet med vår innovationsmodell är att förse våra kunder med de förutsättningar de behöver för att kunna skapa arbetsvälbefinnande med hjälp av fungerande och kostnadseffektiva metoder. Genom att använda oss av det bästa vi har i form av kunskaper, erfarenheter och idéer, kartlägger vi kundernas behov och presenterar lösningar som leder till verkliga förändringar. Vi samarbetar med andra utvecklare av arbetsvälbefinnandet. Via våra regionala verksamhetsställen skapar vi samarbete med regionala aktörer och nätverk. Vi stärker våra partnerskap med forskningsinstitut, universitet och högskolor i Finland och utomlands. Vår ambition är ett fördomsfritt samarbete som överskrider gränserna mellan olika vetenskapsområden, förvaltningssektorer och nationer. Vi utvecklar och utnyttjar europeiska samarbetsnätverk. Inom EU är vi ledande expert inom området för arbetsvälbefinnande och aktiv aktör inom forskning, utveckling och produktion av tjänster. Vi är också med om att stärka det nordiska samarbetet. Vi utvecklar arbetshälsa och arbetarskydd i samarbete med ministerier och internationella organisationer och inom WHO och ILO verkar vi som experter. 6

8 Vi fungerar internt enligt matrismodellen. Verksamhetsområdena står för verksamheten och kompetenscentren för kunnandet. Tack vare matrismodellen har vi kompetens på många olika områden, vilket vi utnyttjar i att lösa problem. Tre separata, men funktionellt sammankopplade, verksamhetsområden svarar för att ta fram nya lösningar och för att praktiskt implementera lösningarna. Verksamhetsområdet Utveckling av nya lösningar tar fram nya, forskningsbaserade arbetsmetoder. Verksamhetsområdet Kundanpassade lösningar hjälper arbetsplatser och andra kunder i frågor som gäller arbete och välbefinnande. Verksamhetsområdet Förändring genom kunskap ökar beslutsfattarnas och allmänhetens medvetenhet om sambanden mellan arbete och välbefinnande och tar fram underlag för beslutsfattandet. Utveckling av nya lösningar Inom verksamhetsområdet Utveckling av nya lösningar bedriver vi högklassig forskning som utgår från arbetslivets behov och är inriktad på samspelet mellan arbete och hälsa i en föränderlig omvärld. I samråd med våra kunder och samarbetspartners förädlar vi forskningsresultaten till lösningar som svarar mot arbetslivets behov. Vi utvärderar lösningarna med avseende på deras funktion och verkningsfullhet i arbetsorganisationerna och i hela samhället. Vi har varit lyhörda för våra kunder och intressenter och valt sju temaområden för forskning som svar på aktuella utmaningar i dagens arbetsliv och på förändringar och lösningsbehov som arbetsplatserna och arbetsorganisationerna väntas möta i framtiden. Temaområdena är: Arbetslivsdeltagande och yrkeskarriärer Främjande av arbetsförmågan Förnyelse av arbetshälso- och arbetssäkerhetsverksamheten Ledarskap, kompetens och organisationer i förändring Arbetsutrymmen som befrämjar välbefinnande Nanosäkerhet Hjärnarbete och teknologi. Som ett led i vår beredskap för framtiden avsätter vi cirka en tiondel av våra forsknings- och utvecklingsresurser i nyskapande verksamhet. Med nyskapande verksamhet avses internationellt högklassig produktion av kunskaper, material och metoder som främjar en hållbar utveckling av arbetslivet samt forskning och innovationer som bidrar till en sådan utveckling. Den nyskapande verksamheten stöder det arbete som utförs inom ramen för temaområdena. Den inbegriper också nya initiativ som lägger grunden för vår verksamhet under nästa strategiperiod. Vår nyskapande verksamhet omfattar följande forskningsområden: Biomedicin och arbetshälsa Forskning inom den kommunala sektorn Hållbar utveckling för arktiskt arbete Nya modeller för bedömning av kemiska faktorer. 7

9 Kundanpassade lösningar Verksamhetsområdet Kundanpassade lösningar erbjuder experttjänster, utbildning och informationspaket som gör det möjligt för arbetsplatserna att förbättra personalens välbefinnande och verksamhetens lönsamhet på ett hållbart sätt. Verksamhetsområdets tjänster är avgiftsbelagda. Vår verksamhet baserar sig på en förtrolig utveckling av arbetsvälbefinnandet i samarbete med arbetsplatserna. I alla de tjänster som vi erbjuder, beaktar vi de lagstadgade skyldigheterna i fråga om hälsa och säkerhet i arbete och om möjligheterna att tillämpa nya forskningsbaserade metoder och kunskaper. Via våra regionala verksamhetsställen i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo kan vi betjäna kunder i alla delar av landet. I framtiden strävar vi till att i allt högre grad samarbeta med våra kunder. Vi utvecklar vår verksamhet för att svara på den digitala tidsålderns krav och bygger upp elektroniska tjänster och gränssnitt. Vi använder oss av modern mätteknologi. Därtill stärker vi vår roll inom sektorn för små och medelstora företag. Förändring genom kunskap Verksamhetsområdet Förändring genom kunskap svarar för vår kunskapsledning och kommunikation i samråd med våra samarbetspartners. Genom kunskapsledning främjar vi kunskapsbaserat beslutsfattande i frågor som gäller arbetsvälbefinnande. Vi sammanställer och utvärderar kunskap som vi och våra samarbetspartners har producerat och bearbetar den så att den är lätt att ta emot och omsätta i praktiken inom offentligt beslutsfattande, på arbetsplatserna och i individernas vardag. Syftet med vår kommunikationsverksamhet är att öka den kunskapsbaserade förståelsen av sambandet mellan arbete och hälsa. För att nå ut till så många intressentgrupper som möjligt använder vi oss av flera olika kommunikationskanaler. I detta informationsarbete har de digitala informationskanalerna och de sociala medierna en nyckelposition. Målet är att både våra inhemska och internationella intressentgrupper utnyttjar oss som en av sina viktigaste experter. Under strategiperioden vidareutvecklar vi vår elektroniska flerkanalskommunikation, användningen av sociala medier, förståelsen och hanteringen av arbetslivsförändringar samt vårt nätverksbaserade påverkansarbete. 8

10 Kompetenscentren Vår målsättning är att vara ledande expert i frågor som gäller utvecklingen av arbetsvälbefinnandet och sambandet mellan arbete och hälsa. Målet är att vårt kunnande ska värdesättas och efterfrågas i både inhemska och internationella sammanhang. Arbetsteamen vid våra tre kompetenscentra svarar för vårt kärnkunnande. Kompetenscentret Hälsa och arbetsförmåga ansvarar för frågor som gäller hälsa och funktionsförmåga, arbetsförmåga och arbetsoförmåga, yrkessjukdomar, arbetsrelaterade sjukdomar och sjukdomar med anknytning till arbetet samt företagshälsovård. Kompetenscentret Utveckling av arbetet och arbetsorganisationerna svarar för följande kompetensområden: risker och resurser i den psykosociala arbetsmiljön, förändringar i arbetslivet, behov av nykompetens och främjande av arbetslivsdeltagandet, arbetets säkerhet och ekonomi samt utveckling av arbetet, personalen och organisationerna. Kompetenscentret Utveckling av arbetsmiljön ansvarar för frågor som gäller säkerheten, riskerna och resurserna i den fysiska arbetsmiljön och arbetarskyddet. Under strategiperioden utvecklar vi vårt kunnande på följande sätt: 1. Vi förbättrar vår forskningskompetens i frågor som gäller implementering och utvärdering, inklusive utvärderingen av ekonomiska effekter. 2. Vi flyttar tyngdpunkten i vårt kunnande från att förklara effekten av enskilda faktorer till att förstå helheter och förändringar 3. Vi stärker vår kompetens som utvecklare av arbetet 4. Vi stärker vår kompetens som utvecklare av arbetshälsosamarbetet 5. Vi förbättrar våra färdigheter när det gäller att agera och påverka i nationella och internationella nätverk 6. Vi stärker vårt kunnande i att utnyttja våra egna resurser. Vi satsar på att utveckla metoder för kompetenshantering. Vårt mål är en organisation där man konsekvent betonar värdet av kunnande och kompetensutveckling. Vår matrisorganisation ger oss utmärkta möjligheter att utvidga vårt kunnande genom att lära oss genom vårt arbete. Vi stärker användningen av coachande ledarskap i vårt ledningsarbete. Vi förbättrar vår praxis för att bättre sprida vårt kunnande, att utveckla nya arbetsmetoder och att var och en skall komma till insikt om sin egen roll i arbetet. 9

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors Arbetslivet förnyas Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors 9.6.2015 Det finländska arbetslivet BÄST I EUROPA 2020 Strategin för utveckling av arbetslivet Inskrivet i regeringsprogrammet

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 Strategin för Nationella centret för utbildningsutvärdering 02 04 05 06 08 09 12 Vision, uppdrag och verksamhetsidé Servicelöften Strategiska mål NCU:s resultatkort

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

Arbetshälsa företagets livskraft

Arbetshälsa företagets livskraft Arbetshälsa företagets livskraft En välmående personal gör ett gott arbete Då de anställda i ditt företag upplever arbetet som meningsfullt och belönande, är de villiga att satsa på arbetet. Resultatet

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Ett säkert och kriståligt Finland Räddningsväsendets strategi

Ett säkert och kriståligt Finland Räddningsväsendets strategi Ett säkert och kriståligt Finland Räddningsväsendets strategi 2025 31.5.2016 Räddningsväsendets vision 2025: Ett säkert och kriståligt Finland genom samarbete. 21.6.2016 2 Verksamhetsidé: Vi främjar säkerheten

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016.

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Kommittédirektiv Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö Dir. 2016:2 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår?

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? ORGANISATIONSHÄLSA - vad är det och hur kan man arbeta med det? Folkhälsa Individhälsa Organisationshälsa Vad är det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? - Vad säger statistiken? - Vad säger

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

P E R S O N A L P O L I C Y

P E R S O N A L P O L I C Y P E R S O N A L P O L I C Y Delaktighet, rätt kompe - tens och öppet ledarskap är nyckelbegrepp Åtgärder som rör anställda i Landstinget Sörmland ska ske utifrån gemensamma grundvärderingar, förankrade

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Hur påverkar kontorets utformning prestation och hälsa?

Hur påverkar kontorets utformning prestation och hälsa? Högskolan i Gävle Hur påverkar kontorets utformning prestation och hälsa? Vilken betydelse har återhämtning i dagens arbetsliv, där många är ständigt uppkopplade till sitt arbete? FoU-projekt i samarbete

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Kort om AFA Försäkring

Kort om AFA Försäkring Kort om AFA Försäkring AFA Försäkring administrerar försäkringar som är bestämda i kollektivavtal. Stöd vid sjukdom, dödsfall och arbetsskada. Omfattar fler än tre miljoner människor varav 1.1 miljoner

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet

1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Nödcentralsverket Strategi

Nödcentralsverket Strategi Nödcentralsverket Strategi 2016 2020 Nödcentralsverkets publikation HAK-2015-631 Innehåll Inledning Nödcentralsverket 2020 3 Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten under strategiperioden 2016 2020 4

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

MEDARBETARPOLICY januari

MEDARBETARPOLICY januari MEDARBETARPOLICY 2017 januari VERKSAMHETSIDÉ Beskriver vår uppgift och roll i samhället Lantmäteriet bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5 Sid 1 av 6 Det finns ingen enhetlig definition av vad frisk betyder. Begreppet frisk (och hälsa) brukar för det mesta avse avsaknad av symptom på sjukdom. Men man kan må bra trots att man har en fysisk

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer