Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi Godkänd av direktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014"

Transkript

1 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi Godkänd av direktionen

2 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya metoder och erbjuder experttjänster inom området för hälsa och välbefinnande i arbetet. VÅR VERKSAMHETSIDÉ Vi främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av det goda livet. VÅRA KUNDER Våra kunder är arbetsplatser, individer, myndigheter, företagshälsovårdsenheter och andra organisationer som arbetar för att utveckla arbetshälsan. VÅRT KUNDLÖFTE Arbetshälsoinstitutet är den bästa samarbetspartnern när det gäller utveckling av arbetsvälbefinnandet på regional, nationell och internationell nivå. VÅRA VÄRDEGRUNDER Vårt kundlöfte baserar sig på följande grundläggande värden: Verkningsfullhet: Resultatet av vår verksamhet syns på arbetsplatsnivå i form av ökat välbefinnande och på samhällsnivå i form av längre yrkeskarriärer. Tillförlitlighet: Vi är en oberoende och opartisk aktör som erbjuder lösningar som grundar sig på forskningsbaserad kunskap och tillförlitliga och beprövade metoder.. Samarbete: Vi utvidgar vår kompetens och stärker våra möjligheter för att förverkliga vår strategi i samarbete med andra. Tillsammans utreder vi hur vi bäst kan främja våra kunders framgång och stärka välbefinnandet i samhälleta. Vi utvecklar vårt kunnande och bygger vårt samarbete på ömsesidigt förtroende och värdesättande. Vi vill vara en exemplarisk arbetsgivare och följer därför samma principer som vi rekommenderar. Vi främjar en hållbar utveckling av samhället inom vår egen verksamhet. 1

3 Vår vision 2020: Må bra av jobbet Vår vision är att arbetet ska skapa välbefinnande för individerna både på arbetsplatserna och i hela samhället. Därför arbetar vi på Arbetshälsoinstitutet för att främja arbetshälsan individernas och arbetsteamens förmåga och förutsättningar att hantera de olika situationer som möter dem i ett arbetsliv i förändring. På detta sätt bidrar vi till att förbättra kvaliteten och produktiviteten i arbetslivet samt till att öka deltagandet i arbetslivet. Våra tyngdpunkter: 1. Arbetsvälbefinnande i ett arbetsliv i förändring 2. Förebyggande av arbetsoförmåga 3. Arbetshälsosamarbete Därtill satsar vi på följande specialfrågor: 4. Nya teknologiers säkerhet 5. Arbetsvälbefinnande i arktiska förhållanden 2

4 1. Arbetsvälbefinnande i ett arbetsliv i förändring Målsättning: Att förbättra arbetsplatsernas metoder för utveckling av arbetsvälbefinnandet så att de svarar mot behoven i ett arbetsliv i förändring. Situationsbild: Framgång och lönsamhet är i allt högre grad beroende av kunnande och arbetsvälbefinnande. Arbetsvälbefinnande innebär att arbetet känns meningsfullt och löper smidigt i en arbetsmiljö och arbetsgemenskap som främjar de anställdas hälsa och yrkeskarriär. Den teknologiska utvecklingen och den globala nätverksekonomin ger upphov till nya strukturer inom olika branscher, samtidigt som informations- och kommunikationstekniken med åtföljande automatisering leder till förändringar i arbetets innehåll och yrkeskraven. Inom den offentliga sektorn eftersträvar man större effektivitet med hjälp av ändringar i arbetsstrukturer och arbetsmetoder. Arbetet blir allt mer internationellt och den kulturella mångfalden bland de anställda ökar. Allt fler arbetar som företagare, samtidigt som det sker en övergång från materiell produktion till immateriell produktion. Strategi: Vi bedriver forskning och utveckling inom följande områden: arbete, lära sig genom sitt arbete, ledarskap, arbetsmiljöer och sambanden mellan välbefinnande i arbetet och användning av informations- och kommunikationsteknik. Vi hittar på lösningar som främjar arbetsvälbefinnandet och sprider information om de nya lösningarna till arbetsplatserna. Vi tar initiativ till att förnya praxis inom arbetslivet. Vi genomför utvecklingsinterventioner och erbjuder kunskap och utbildning som främjar arbetsvälbefinnande och arbetsproduktivitet. Vi sätter särskilt fokus på förändringarna i arbetet inom kommunsektorn och social- och hälsovårdsbranschen, arbetskraven i säkerhetskritiska branscher och arbetsvälbefinnandet i småföretag. 2. Förebyggande av arbetsoförmåga Målsättning: Att åstadkomma en märkbar minskning av arbetsoförmågan och sjukfrånvaron. Situationsbild: Arbetsoförmåga och sjukfrånvaro är de främsta orsakerna till förlust av arbetsvälbefinnande; tillsammans ger de varje år upphov till miljardförluster för samhällsekonomin. Speciellt den arbetsoförmåga och sjukfrånvaro som orsakas av sjukdomar i rörelseorganen och psykisk ohälsa utgör fortfarande ett stort problem i arbetslivet. Strategi: Vi utvecklar lösningar som bidrar till att minska förekomsten av sjukfrånvaro och arbetsoförmåga som beror på sjukdomar i rörelseorganen eller på psykisk ohälsa och vi ser till att arbetsplatserna får information om dessa lösningar. Våra lösningar omspänner allt från förebyggande arbete till stöd för återvändning till arbetet och metoder som gör det möjligt för sjuka och funktionsnedsatta personer att delta i arbetslivet. Vi erbjuder avancerad yrkessjukdomsdiagnostik och utvecklar vårt diagnostiska kunnande. 3

5 Vi utvecklar yrkeskompetensen inom företagshälsovården och företagshälsovårdens förmåga att främja arbetshälsan på arbetsplats- och individnivå. Vi främjar samarbetet mellan arbetsplatserna och servicesystemen. Vi utvärderar effekten av olika interventioner och ger förslag till förbättringar. 3. Arbetshälsosamarbete Målsättning: Att utveckla samarbetet mellan företagshälsovården, arbetarskyddet och arbetsplatserna så att det når en ny nivå och att aktörernas resultat förbättras märkbart. Situationsbild: Inom ledarskap, arbetarskydd, personalutveckling och företagshälsovård fäster man numera stor vikt vid arbetsvälbefinnandet. På arbetsplatserna har man dock inte helt lyckats lösa de problem som hänför sig till arbetsolyckor, arbetsbelastning, sjukfrånvaro och arbetsoförmåga. Genom bättre samarbete på arbetsplatserna är det möjligt att påverka arbetsvälbefinnandet i större utsträckning och mer kostnadseffektivt än tidigare. Strategi: Vi utreder de hinder respektive förutsättningar som finns för arbetshälsosamarbetet på arbetsplatser av olika storlek och ser till att aktörerna blir informerade om vilken samarbetspraxis som fungerar bäst. Vi sammanställer gemensamma informationsreserv och tillhandahåller effektiva arbetsredskap. Vi utvecklar samarbetet och arbetsfördelningen mellan olika aktörer som arbetar för att främja arbetshälsan. Vi gör aktörerna uppmärksamma på betydelsen av att stötta cheferna och att engagera medarbetarna i arbetet för att utveckla arbetsmiljön.vi utvärderar samarbetets verkningsfullhet. 4. Säkerhetskraven gällande nya teknologier Målsättning: Att med hjälp av bästa tillgängliga kunskap säkerställa en trygg och säker ibruktagning av nya teknologier. Situationsbild: Det är viktigt för Finland att kunna trygga en bestående framtid för branscher som använder ny teknologi. Nya teknologier, t.ex. nanoteknologi och biologiska produktionsprocesser, utnyttjar i allt större grad material och energi och använder olika typer av kemiska och biologiska processer. Arbetshälsoinstitutet är Europas ledande expert och samarbetspartner i frågor som gäller säker användning av nanoteknologi. Strategi: Vi kartlägger de säkerhetsutmaningar som är förenade med nya teknologier. Vi utreder hälsoeffekter, gör riskbedömningar och utvecklar lösningar för hantering av riskerna. Vi deltar aktivt i utvecklingen, utvärderingen och implementeringen av nutida skyddsalternativ både i Finland och i Europa. Vi sätter särskilt fokus på säkerheten inom nanoteknologin. 4

6 5. Arbetsvälbefinnande i arktiska förhållanden Målsättning: Att utvecklas till en stark aktör i det samarbetsnätverk som arbetar för att det arktiska arbetets strukturer och arbetsmetoder ska uppfylla kraven på hållbarhet även i fråga om arbetsvälbefinnande. Situationsbild: Finland strävar efter att vara en aktiv arktisk aktör som finner hållbara lösningar för affärsmöjligheter i den sårbara arktiska miljön. Till följd av den tilltagande gruvdriften, energiindustrin samt turism- och upplevelsebranschen arbetar allt fler människor i arktiska förhållanden. Den arktiska arbetsmiljön kännetecknas av låga temperaturer, svåra väderförhållanden och arbetsdagar med stora variationer i ljusförhållanden mellan de ljusa och mörka årstiderna, vilket ställer speciella krav på välbefinnandet i arbetet och en säker arbetsmiljö. Strategi: Vi stöder förverkligandet av Finlands arktiska strategi genom att utveckla sådana lösningar som säkerställer ett gott arbetsvälbefinnande och god arbetssäkerhet inom de näringar som är representerade i det arktiska området. Vi främjar det internationella samarbetet för utveckling av arbetsvälbefinnandet inom det arktiska området och deltar själva i detta samarbete. 5

7 Må bra genom samarbete på jobbet Utveckla och utvecklas Lösa och lära SAMARBETS- PARTNERS UTVECKLING AV NYA LÖSNINGAR KUNDER Må bra av jobbet FÖRÄNDRING GENOM KUNSKAP KUNDANPASSADE LÖSNINGAR KOMPETENS- CENTRA Kommunicera och påverka Figur 1. Arbetshälsoinstitutets innovationsmodell innovationsdiamanten. Innovationer hjälper oss att förnya vår praxis. Att genomföra förnyelser kräver modigt och fördomsfritt samarbete. Samarbetet måste vara målinriktat och fokuserat på väsentliga frågor. Samarbetsparterna bör känna att de har någonting att ge och att de har nytta av att samarbeta. De måste kunna lita på varandra för att våga tänka i nya banor. Syftet med vår innovationsmodell är att förse våra kunder med de förutsättningar de behöver för att kunna skapa arbetsvälbefinnande med hjälp av fungerande och kostnadseffektiva metoder. Genom att använda oss av det bästa vi har i form av kunskaper, erfarenheter och idéer, kartlägger vi kundernas behov och presenterar lösningar som leder till verkliga förändringar. Vi samarbetar med andra utvecklare av arbetsvälbefinnandet. Via våra regionala verksamhetsställen skapar vi samarbete med regionala aktörer och nätverk. Vi stärker våra partnerskap med forskningsinstitut, universitet och högskolor i Finland och utomlands. Vår ambition är ett fördomsfritt samarbete som överskrider gränserna mellan olika vetenskapsområden, förvaltningssektorer och nationer. Vi utvecklar och utnyttjar europeiska samarbetsnätverk. Inom EU är vi ledande expert inom området för arbetsvälbefinnande och aktiv aktör inom forskning, utveckling och produktion av tjänster. Vi är också med om att stärka det nordiska samarbetet. Vi utvecklar arbetshälsa och arbetarskydd i samarbete med ministerier och internationella organisationer och inom WHO och ILO verkar vi som experter. 6

8 Vi fungerar internt enligt matrismodellen. Verksamhetsområdena står för verksamheten och kompetenscentren för kunnandet. Tack vare matrismodellen har vi kompetens på många olika områden, vilket vi utnyttjar i att lösa problem. Tre separata, men funktionellt sammankopplade, verksamhetsområden svarar för att ta fram nya lösningar och för att praktiskt implementera lösningarna. Verksamhetsområdet Utveckling av nya lösningar tar fram nya, forskningsbaserade arbetsmetoder. Verksamhetsområdet Kundanpassade lösningar hjälper arbetsplatser och andra kunder i frågor som gäller arbete och välbefinnande. Verksamhetsområdet Förändring genom kunskap ökar beslutsfattarnas och allmänhetens medvetenhet om sambanden mellan arbete och välbefinnande och tar fram underlag för beslutsfattandet. Utveckling av nya lösningar Inom verksamhetsområdet Utveckling av nya lösningar bedriver vi högklassig forskning som utgår från arbetslivets behov och är inriktad på samspelet mellan arbete och hälsa i en föränderlig omvärld. I samråd med våra kunder och samarbetspartners förädlar vi forskningsresultaten till lösningar som svarar mot arbetslivets behov. Vi utvärderar lösningarna med avseende på deras funktion och verkningsfullhet i arbetsorganisationerna och i hela samhället. Vi har varit lyhörda för våra kunder och intressenter och valt sju temaområden för forskning som svar på aktuella utmaningar i dagens arbetsliv och på förändringar och lösningsbehov som arbetsplatserna och arbetsorganisationerna väntas möta i framtiden. Temaområdena är: Arbetslivsdeltagande och yrkeskarriärer Främjande av arbetsförmågan Förnyelse av arbetshälso- och arbetssäkerhetsverksamheten Ledarskap, kompetens och organisationer i förändring Arbetsutrymmen som befrämjar välbefinnande Nanosäkerhet Hjärnarbete och teknologi. Som ett led i vår beredskap för framtiden avsätter vi cirka en tiondel av våra forsknings- och utvecklingsresurser i nyskapande verksamhet. Med nyskapande verksamhet avses internationellt högklassig produktion av kunskaper, material och metoder som främjar en hållbar utveckling av arbetslivet samt forskning och innovationer som bidrar till en sådan utveckling. Den nyskapande verksamheten stöder det arbete som utförs inom ramen för temaområdena. Den inbegriper också nya initiativ som lägger grunden för vår verksamhet under nästa strategiperiod. Vår nyskapande verksamhet omfattar följande forskningsområden: Biomedicin och arbetshälsa Forskning inom den kommunala sektorn Hållbar utveckling för arktiskt arbete Nya modeller för bedömning av kemiska faktorer. 7

9 Kundanpassade lösningar Verksamhetsområdet Kundanpassade lösningar erbjuder experttjänster, utbildning och informationspaket som gör det möjligt för arbetsplatserna att förbättra personalens välbefinnande och verksamhetens lönsamhet på ett hållbart sätt. Verksamhetsområdets tjänster är avgiftsbelagda. Vår verksamhet baserar sig på en förtrolig utveckling av arbetsvälbefinnandet i samarbete med arbetsplatserna. I alla de tjänster som vi erbjuder, beaktar vi de lagstadgade skyldigheterna i fråga om hälsa och säkerhet i arbete och om möjligheterna att tillämpa nya forskningsbaserade metoder och kunskaper. Via våra regionala verksamhetsställen i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo kan vi betjäna kunder i alla delar av landet. I framtiden strävar vi till att i allt högre grad samarbeta med våra kunder. Vi utvecklar vår verksamhet för att svara på den digitala tidsålderns krav och bygger upp elektroniska tjänster och gränssnitt. Vi använder oss av modern mätteknologi. Därtill stärker vi vår roll inom sektorn för små och medelstora företag. Förändring genom kunskap Verksamhetsområdet Förändring genom kunskap svarar för vår kunskapsledning och kommunikation i samråd med våra samarbetspartners. Genom kunskapsledning främjar vi kunskapsbaserat beslutsfattande i frågor som gäller arbetsvälbefinnande. Vi sammanställer och utvärderar kunskap som vi och våra samarbetspartners har producerat och bearbetar den så att den är lätt att ta emot och omsätta i praktiken inom offentligt beslutsfattande, på arbetsplatserna och i individernas vardag. Syftet med vår kommunikationsverksamhet är att öka den kunskapsbaserade förståelsen av sambandet mellan arbete och hälsa. För att nå ut till så många intressentgrupper som möjligt använder vi oss av flera olika kommunikationskanaler. I detta informationsarbete har de digitala informationskanalerna och de sociala medierna en nyckelposition. Målet är att både våra inhemska och internationella intressentgrupper utnyttjar oss som en av sina viktigaste experter. Under strategiperioden vidareutvecklar vi vår elektroniska flerkanalskommunikation, användningen av sociala medier, förståelsen och hanteringen av arbetslivsförändringar samt vårt nätverksbaserade påverkansarbete. 8

10 Kompetenscentren Vår målsättning är att vara ledande expert i frågor som gäller utvecklingen av arbetsvälbefinnandet och sambandet mellan arbete och hälsa. Målet är att vårt kunnande ska värdesättas och efterfrågas i både inhemska och internationella sammanhang. Arbetsteamen vid våra tre kompetenscentra svarar för vårt kärnkunnande. Kompetenscentret Hälsa och arbetsförmåga ansvarar för frågor som gäller hälsa och funktionsförmåga, arbetsförmåga och arbetsoförmåga, yrkessjukdomar, arbetsrelaterade sjukdomar och sjukdomar med anknytning till arbetet samt företagshälsovård. Kompetenscentret Utveckling av arbetet och arbetsorganisationerna svarar för följande kompetensområden: risker och resurser i den psykosociala arbetsmiljön, förändringar i arbetslivet, behov av nykompetens och främjande av arbetslivsdeltagandet, arbetets säkerhet och ekonomi samt utveckling av arbetet, personalen och organisationerna. Kompetenscentret Utveckling av arbetsmiljön ansvarar för frågor som gäller säkerheten, riskerna och resurserna i den fysiska arbetsmiljön och arbetarskyddet. Under strategiperioden utvecklar vi vårt kunnande på följande sätt: 1. Vi förbättrar vår forskningskompetens i frågor som gäller implementering och utvärdering, inklusive utvärderingen av ekonomiska effekter. 2. Vi flyttar tyngdpunkten i vårt kunnande från att förklara effekten av enskilda faktorer till att förstå helheter och förändringar 3. Vi stärker vår kompetens som utvecklare av arbetet 4. Vi stärker vår kompetens som utvecklare av arbetshälsosamarbetet 5. Vi förbättrar våra färdigheter när det gäller att agera och påverka i nationella och internationella nätverk 6. Vi stärker vårt kunnande i att utnyttja våra egna resurser. Vi satsar på att utveckla metoder för kompetenshantering. Vårt mål är en organisation där man konsekvent betonar värdet av kunnande och kompetensutveckling. Vår matrisorganisation ger oss utmärkta möjligheter att utvidga vårt kunnande genom att lära oss genom vårt arbete. Vi stärker användningen av coachande ledarskap i vårt ledningsarbete. Vi förbättrar vår praxis för att bättre sprida vårt kunnande, att utveckla nya arbetsmetoder och att var och en skall komma till insikt om sin egen roll i arbetet. 9

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vasa stad - en framgångsrik arbetsgivare som är mån om sin personal

Vasa stad - en framgångsrik arbetsgivare som är mån om sin personal Vasa stad - en framgångsrik arbetsgivare som är mån om sin personal Vasa stads arbetarskyddsstrategi Vasa stad - en framgångsrik arbetsgivare som är mån om sin personal Inledning Arbetsgivaren stöder individens

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna

Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna Arbetarskyddets syfte är att säkerställa trygga och sunda förhållanden på arbetsplatserna och att hjälpa arbetstagarna att upprätthålla sin arbetsförmåga. Arbetarskyddet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Godkänd av stadsstyrelsen 26.04.2010 VERKSAMHETSPROGRAM - STRATEGI FÖR ARBETARSKYDDET 1. Allmänt Syftet med arbetarskyddet är att förbättra arbetsmiljön och

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker 2014:1 Arbetshälsan i Sverige Rapport från Expertpanelen Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker Denna expertbedömning, vars data samlas in

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 2 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning Uppgifter om arbetsgivaren s. 3 Uppgifter om företagshälsovården. s.

Läs mer

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Christin Ahnmé Ekenryd Programkoordinator Enheten för interventions- och implementeringsforskning Programmet för forskning om metoder

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Hälsa för individen, välbefinnande i arbetsgemenskapen och produktivitet för företaget

Hälsa för individen, välbefinnande i arbetsgemenskapen och produktivitet för företaget Hälsa för individen, välbefinnande i arbetsgemenskapen och produktivitet för företaget Innehåll Hälsa och arbetshälsa, grunderna för produktivitet...1 Utgångspunkten är kundernas behov... 2 Vi påverkar

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken Promemoria Bilaga 1 (5) Tehy 17.6.2010 Utvärdering av arbetarskyddssamarbetets resultat Det är svårt att skilja åt resultatutvärderingen av arbetarskyddsåtgärderna från resultatutvärderingen av personalledningens

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer