Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende av att ett nytt vattenverk byggs. Målet är att uppfylla livsmedelsverkets kvalitetskrav och säkerställa den framtida vattenförsörjningen. Det behövs bättre barriärer och mer kapacitet. Kommunen framställer idag dricksvatten baserat på tre reningsverk, Dösebacka, Lysegården och Marstrands vattenverk. Totalt produceras ca 2,7 miljoner kubikmeter till ca personer i Kungälv och Ale. Dösebackas och Lysegårdens vattenverk svarar för mer än 96 % av den totala dricksvattenproduktionen. De gällande vattendomarna som finns för Dösebacka, Lysegården och Göta älv är fortfarande ganska fördelaktiga och kommer täcka Kungälvs behov minst år fram i tiden. Verken är från slutet av 50-talet och har i princip inga behandlingssteg mer än att utgående vatten ph-justeras. Det saknas alltså tillräckligt antal barriärer mot överföring av mikroorganismer från råvatten till dricksvatten. Målet är att uppfylla livsmedelsverkets kvalitetskrav och säkerställa den framtida vattenförsörjningen. I samband med utbyggnad av nuvarande vattenproduktion förbättras samtidigt de tekniska barriärerna med snabb- och kolfilter för att hantera den ökande mikrobiologiska avskiljningen. Den totala investeringskostnaden uppgår till 181 miljoner kronor enligt förstudiens kalkyl. Bakgrund I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende av att ett nytt vattenverk byggs. Målet är att uppfylla livsmedelsverkets kvalitetskrav och säkerställa den framtida vattenförsörjningen. Det behövs bättre barriärer och mer kapacitet. Kommunen framställer i dag dricksvatten baserat på tre vattenverk. De är placerade i Dösebacka, Lysegården och Marstrand. Totalt produceras ca 2,7 miljoner m3 till ca personer i Kungälv och Ale. (ca 2,0 miljoner m3 till Kungälv och 0,7 miljoner m3 till Ale). Dösebackas och Lysegårdens vattenverk svarar för mer än 96 % av den totala produktionen och framställer dricksvatten baserat på grundvatten och så kallad konstgjord infiltration av råvatten från Göta älv och Drypesjön. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 2(3) Vattenverken, som byggdes på slutet av 50-talet, har i princip inga behandlingssteg mer än att det uppumpade grundvattnet från produktionsbrunnarna ph-justeras före det distribueras. Dock finns i Dösebacka ett mindre filtersteg i vilket ca 30 % av volymen filtreras. Observera att detta filtersteg har ingen mikrobiologisk barriärverkan. Det saknas alltså tillräckligt med mikrobiologiska skyddsbarriärer och filtersteg som ska förhindra att föroreningar hamnar i dricksvattnet. Tillika är anläggningarna begränsade i kapacitet på grund av föråldrad teknik både i beredningsanläggningen och i grundvattentäkten. Dessutom kräver anläggningarna mycket manuell hantering vilket gör behandlingsprocessen kostnadsineffektiv och känslig för störningar. Detta kan i sin tur medföra kvalitetsförändringar och leveransbrist. Mikrobiologisk och teknisk bedömning De flesta mikroorganismer som förekommer i våra råvatten är inte skadliga men en liten del av dessa kan ge upphov till sjukdom hos människan. De som lyfts fram i dricksvattensammanhang är bakterier, virus och parasiter. Dagens vattenverk i Dösebacka och Lysegården uppfyller inte Livsmedelsverkets krav på antal mikrobiologiska barriärer. Det nya vattenverket kommer att utföras med tre barriärer och avskiljningsgraden ökar betydligt (från 3 logenheter till ca 8-9 logenheter). Tekniken med att rena råvatten i första steget där humus och sediment avskiljs medför att infiltrationsdammarna belastas mindre och renoveringen kan framflyttas till vart 4:e år i stället för varje år. Detta behandlingssteg ger också en barriärsverkan som motsvarar ca 3 logenheter. Grundvattnet kommer också att behandlas i sand-, kol- och UV-behandling vilket saknas i dag. Totalt ökas de mikrobiologiska och tekniska barriärerna med flera steg och tryggar den framtida vattenförsörjningen. De gällande vattendomarna som finns för Dösebacka, Lysegården och Göta älv är fortfarande ganska fördelaktiga och kommer täcka Kungälvs behov minst år fram i tiden. I dagsläget utnyttjas ca 45-50%. Förutsättningarna för en ombyggnad får därför anses vara mycket positiv. Ekonomisk bedömning Förstudien gjord av Norconsult visar på en investeringskostnad på ca 181 miljoner kronor. Utöver det behövs överföringsledningar byggas mellan Dösebacka och Lysegården för att knyta ihop grundvattentäkterna. Överföringsledningarna beräknas kosta runt 30 miljoner kronor. Driftkostnad för vattenproduktionen 2012 motsvarade ca 9,8 Mkr eller ca 3,63 kr/m3. Med nytt vattenverk ökar kapitalkostnaden de första åren med ca 10,7 Mkr per år emedan personaloch underhållskostnaden minskar motsvarande ca 2,7 Mkr. Sannolikt minskar också energikostnaden jämfört med i dag på grund av ny teknik. Generell bedömning Ett nytt vattenverk är nödvändigt då det behövs bättre barriärer och mer kapacitet för att: uppfylla Livsmedelsverkets krav på antal mikrobiologiska barriärer klara av de utbyggnadsplanerna som finns i VA i kustzon klara av kommunens mål om tillväxt enligt ÖP

3 3(3) bygga ut och ta in nya verksamhetsområden utifrån föreläggande från Länsstyrelsen och enligt lagen och allmänna vattentjänster (6 : kommunen skall bestämma verksamhetsområde när det finns ett behov i ett större sammanhang). För att kunna arbeta vidare med övriga framtida investeringar för VA-kollektivet behövs ett beslut om att ett nytt vattenverk ska byggas. Övriga beslut som ska fattas under 2014 sammanfattas i tabellen nedan. Projekt SU KS KF Byggstart Försäljning av vatten till Stenungsund och Tjörn 10 april 30 april 22 maj VA-taxa maj 28 maj 19 juni Nytt vattenverk 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Valnäs Björkås 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Björkås Vävra 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Vävra Solberga 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Råckeröd Brunnefjäll 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Dösebacka - Lysegården 3 juli 20 aug 11 sept 2015 Prioriteringsgrund för utbyggnad av verksamhetsområden 3 juli 20 aug 11 sept VA-policy 30 okt 19 nov 11 dec Verksamhetsområde (Aröd, Brunnefjäll, Tjuvkil) 30 okt 19 nov 11 dec Öfl Solberga Aröd 30 okt 19 nov 11 dec 2015 Utförande Brunnefjäll 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Tjuvkil 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Aröd jan 2015 feb 2015 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsen får i uppdrag att bygga ett nytt vattenverk i Dösebacka. Anders Holm Enhetschef VA-teknik Dragan Medan Verksamhetschef VA/renhållning Expedieras till: För kännedom till:

4 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm Byggnation av överföringsledningar för VA(Dnr KS2014/903-1) Sammanfattning Förvaltningen (VA-verket) har under 2014 påbörjat detaljprojekteringen av följande överföringsledningar: Överföringsledning mellan Valnäs och Björkås. Överföringsledning mellan Björkås och Vävra. Överföringsledning mellan Vävra och Solberga. Överföringsledning mellan Råckeröd och Brunnefjäll. För att kunna påbörja byggnationen av en eller ett par av sträckorna under 2014 så föreslår förvaltningen att beslut om byggnation av överföringsledningar mellan ovanstående sträckor tas redan nu. Bakgrund En betydande del av Kungälvs kommun utgörs av kustlandskap och intresset för att bosätta sig i kustområdet har ökat de senaste åren. För att möta det ökade trycket av permanentboende krävs hållbara lösningar för vattenförsörjning och avloppshantering samtidigt som kraven från myndigheter ökar ur miljöoch hälsoperspektiv. Kommunfullmäktige beslutade 2008 en strategi, VA i kustzon, vilken, tillsammans med annat, skall användas som underlag i den kommunala samhällsplaneringen. Innebörden av beslutet är att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till så kallade A-områden. Arbete har sedan 2009 genomförts med att bygga ut va-anläggningen från Ytterby via Kärna till Tjuvkil. Hittills har ca 75 miljoner kr investerats i överföringsledningar. Överföringsledningarna mellan Valnäs och Solberga är en del i att klara Länsstyrelsens föreläggande om att bygga ut vatten och avlopp i Aröd. Verksamhetens bedömning Följande tidplan gäller, med reservation för politiska beslut och tillgången till marken för geoteknik och byggnation utmed de fyra sträckorna. Projekt Projektering Byggstart Valnäs Björkås mars - sept ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

5 2(3) Björkås Vävra mars - okt Vävra Solberga mars - okt Råckeröd Brunnefjäll mars - sept För att överföringsledningarna och övriga framtida investeringar för VA-kollektivet ska kunna genomföras behövs även ett beslut om att ett nytt vattenverk ska byggas. Övriga beslut som ska fattas under 2014 sammanfattas i tabellen nedan. Nedan redovisas när beslut behöver fattas för att byggnation skall kunna fortlöpa utan stillestånd. Projekt SU KS KF Byggstart Försäljning av vatten till Stenungsund och Tjörn 10 april 30 april 22 maj VA-taxa maj 28 maj 19 juni Nytt vattenverk 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Valnäs Björkås 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Björkås Vävra 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Vävra Solberga 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Råckeröd Brunnefjäll 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Dösebacka - Lysegården 3 juli 20 aug 11 sept 2015 Prioriteringsgrund för utbyggnad av verksamhetsområden 3 juli 20 aug 11 sept VA-policy 30 okt 19 nov 11 dec Verksamhetsområde (Aröd, Brunnefjäll, Tjuvkil) 30 okt 19 nov 11 dec Öfl Solberga Aröd 30 okt 19 nov 11 dec 2015 Utförande Brunnefjäll 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Tjuvkil 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Aröd jan 2015 feb 2015 mars Ekonomisk bedömning Bedömd kostnad (exklusive moms) för att bygga va-anläggningarna visas i tabellen nedan. Kostnaderna avser färdig anläggning. Kostnader för marklösen (pumpstationer) och ledningsrätt tillkommer. Projekt Valnäs Björkås Björkås Vävra Vävra Solberga Råckeröd Brunnefjäll Kalkyl kr kr kr kr Den ekonomiska kalkylen som redovisas grundar sig på ledningar med kapacitet för försäljning av vatten till Stenungsunds och Tjörns kommun.. Intäkter från anslutning av fastigheter redovisas i samband med tjänsteskrivelser för verksamhetsområden.

6 3(3) Förslag till beslut Kommunstyrelsen får i uppdrag att bygga: 1. Överföringsledning mellan Valnäs och Björkås. 2. Överföringsledning mellan Björkås och Vävra. 3. Överföringsledning mellan Vävra och Solberga. 4. Överföringsledning mellan Råckeröd och Brunnefjäll. Anders Holm Enhetschef VA-teknik Dragan Medan Verksamhetschef VA/renhållning Expedieras till: Anders Holm, enhetschef Dragan Medan, verksamhetschef För kännedom till: Mikael Fischer, projektledare

7 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Henrik Haglund Motionssvar om strategisk planering och utsättning av elstolpar för tankning av elbilar(dnr KS2013/754-4) Sammanfattning Björn Saletti (V) och Glen Ljunggren (S) via Miguel Odhner (S) har inkommit med en motion om strategisk planering och utsättning av elstolpar för tankning av elbilar. Motionärerna pekar på den snabba utvecklingen av elbilsanvändningen och anser att kommunen med sina bolag ska agera proaktivt för att ytterligare stimulera den positiva utvecklingen. I kommunfullmäktiges investeringsbudgetbeslut för 2014 finns medel avsatta för byggande av ladd-stationer i enlighet med motionen. Förvaltningen anser att motionen därmed är besvarad. Bakgrund Takten i elbilsutvecklingen ökar. Tillgängligheten till laddstationer ökar. Kommunfullmäktige har i investeringsbudget för 2014 avsatt medel för initiala investeringar. Näringslivet i Kungälv uppvaktar kommunen kring samverkan för att bygga snabbladdstation i Kungälv. Kungälv energi agerar proaktivt genom inköp av bilar. Verksamhetens bedömning Genom att i samverkan med Kungälv energi och det lokala näringslivet genomföra investeringen i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut och det lokala näringslivets initiativ genomförs delar av motionens innehåll redan under våren Ekonomisk bedömning Ingen konsekvens som inte ryms inom beslutade ekonomiska ramar. Förslag till beslut Motionen anses vara besvarad. Henrik Haglund Enhetschef Samhällsbyggnad Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Glenn Ljunggren (s), Björn Saletti (v), Maria Sandberg, Jenny Lindqvist SHB, Håkan Karlsson, KLS, Kungälv energi AB ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

8

9 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Överlåtelse av exploateringsavtal till DB Miljösystem AB(Dnr KS2012/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Kärna 3:1 och Lefstad 3:27 m.fl fastigheter i februari i år. Fastighetsägare till Lefstad 3:27 som också är Exploatör, skall överlåta sin exploateringsfastighet till sitt egna bolag DB Miljösystem AB. Det innebär att exploateringsavtalet tecknat mellan kommunen och Exploatören också skall överlåtas till DB Miljösystem AB. Enligt tecknat exploateringsavtal mellan Kommunen och Exploatören skall en överlåtelse av exploateringsavtalet godkännas av Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Bakgrund Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Kärna 3:1 och Lefstad 3:27 m.fl fastigheter den 6 februari i år. Detaljplanen är nu överprövad och överklagad och beslut inväntas från Länsstyrelsen. Under tiden detaljplanen ligger för beslut hos Länsstyrelsen förbereder sig Exploatörerna för en eventuell byggstart. Daniel och Britta Brycke som är fastighetsägare till fastigheten Lefstad 3:27 och även Exploatör för sin mark inom planområdet, se röd markering på bilaga 1 kartbilaga, vill överlåta exploateringsfastigheten till sitt egna företag DB Miljösystem AB för att få bättre förutsättningar i genomförandet av detaljplanen. Enligt exploateringsavtalet, se bilaga exploateringsavtal, mellan Kommunen och Daniel och Britta Brycke som är godkänt av Kommunfullmäktige den 6 februari i år skall en överlåtelse av exploateringsavtalet godkännas av Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Verksamhetens bedömning Förvaltningen gör bedömningen att överlåtelsen sker inom ramen för exploateringsavtalet mellan Kommunen och Daniel och Britta Brycke. DB Miljösystem bedöms ha likvärdig förmåga, att genomföra detaljplanen, som Daniel och Britta Brycke. De ekonomiska förutsättningarna samt förutsättningarna att genomföra detaljplanen bedöms vara oförändrade i och med överlåtelsen. Ekonomisk bedömning Förvaltningen har tagit in erforderliga handlingar för att kunna göra en analys av DB Miljösystem AB. Kommunen kommer också ta in en säkerhet om kr av DB Miljösystem AB för byggnation av vänstersvängfält på Stabyvägen i enlighet med exploateringsavtalet, se bilaga exploateringsavtal. Förvaltningen bedömer att affären mellan Daniel och Britta Brycke och DB Miljösystem AB inte påverkar kommunen ekonomiskt. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

10 2(2) Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner att Daniel och Britta Brycke överlåter exploateringsavtalet, mellan Kungälvs kommun och Daniel och Britta Brycke, till DB Miljösystem AB. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna överenskommelsen mellan Kungälvs kommun, DB Miljösystem och Daniel och Britta Brycke. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark- och exploateringschef Expedieras till: Daniel och Britta Brycke, Lefstadvägen 1B, Kärna För kännedom till: Amanda Staf SHB Henrik Haglund SHB

11 ÖVERENSKOMMELSE OM ÖVERLÅTELSE AV EXPLOATERINGSAVTAL Parter Daniel Brycke (pers.nr: ) och Britta Brycke (pers.nr: ), ägare till fastigheten Lefstad 3:27, Lefstadvägen 1B, Kärna, nedan gemensamt kallade Exploatören, och DB Miljösystem AB (org: ), Lefstadvägen 1B, Kärna, samt Kungälvs kommun (org nr ), Kungälv, nedan kallad Kommunen. Bakgrund och syfte En detaljplan för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m fl. fastigheter antogs , se bilaga 1. Exploatören avser stycka av fastigheten Lefstad 3:27 för att möjliggöra byggnation av småhus, i enlighet med antagen detaljplan. I samband med att fastigheten avstyckas kommer samtliga nybildade fastigheter att överlåtas till företaget DB Miljösystem AB. Eftersom största delen av exploateringsfastigheten överlåts till DB Miljösystem så kommer också DB Miljösystem AB att överta det exploateringsavtal som Exploatören tecknat med Kommunen i samband med att detaljplanen antogs. Enligt exploateringsavtalet skall en överlåtelse av exploateringsavtalet godkännas av Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Överlåtelsegodkännande Genom underteckning nedan godkänner samtliga parter att exploateringsavtal tecknat mellan Exploatören och Kommunen överlåts till DB Miljösystem AB. Överlåtelsen innebär att DB Miljösystem AB övertar Exploatörens samtliga skyldigheter och åtaganden i exploateringsavtalet. Villkor Denna överenskommelse gäller under förutsättning att - Den godkänns i Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. - Att säkerhet i enlighet med exploateringsavtalet lämnas från DB Miljösystem AB innan kommunstyrelsen i Kungälvs kommun sammanträder Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt exemplar. Kungälv Kungälv Kungälv FÖR KUNGÄLVS KOMMUN FÖR DANIEL OCH BRITTA FÖR DB MILJÖSYSTEM AB BRYCKE Anders Holmensköld Kommunstyrelsen ordförande Magnus Gyllestad Kommunchef Daniel brycke Daniel Brycke Britta Brycke Britta Brycke 1

12 2

13 BILAGA 1: KARTBILAGA MATS WETTERLING KUNGÄLVS KOMMUN DANIEL BRYCKE 0 40 m Skala 1:1500

14

15

16 Rapport VA-utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Upprättad av: Khatira Seyed

17 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling RAPPORT VA-utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Kund Amanda Staf Konsult WSP Samhällsbyggnad Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Khatira Seyed Camilla Järphag (8)

18 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling Innehåll 1 Inledning 4 2 Områdesbeskrivning 4 3 Befintligt VA och befintlig dagvattenavrinning 5 4 Förslag VA och dagvattenlösning Vatten Spillvatten Dagvatten 6 5 Brandvatten 7 6 Kostnadsbedömning 7 7 Referenser 8 Bilaga 1: Systemlösning VA 3 (8)

19 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 1 Inledning WSP Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av Amanda Staf, Kungälvs kommun att uppdatera en VA-utredning som gjordes år Syftet med rapporten är att redovisa en VA-utredning som bygger på en detaljplanen Nya bostäder i Kärna. I denna rapport redogörs VA och - dagvatten lösning med tillhörande bilaga. 2 Områdesbeskrivning Området ägs dels av privata fastighetsägare och dels av Kungälvs kommun. Planområdet ligger ca1 km från Kärna samhälle. Norr och söder om området ligger befintliga friliggande bostadshus längs med de befintliga vägarna. I öster ansluter området mot LV604 som går mellan Kärna och Ytterby. Miljön i norr, väster och söder om består av ett bergs-och skogsparti. En bäck rinner genom området från väster till öster. Planområdet består av ett flackt och låglänt lermarksområde i öster och kuperat och höglänt fastmarksområde med huvudsakligen skogsmark i väster. Lermarksområdet i öster består av torrskorpelera på lera med siltinslag. Grundvattennivån är här relativt låg och ligger på nivån ca 1 m under markytan. Det höglänta tomtmarksområdet i väster består huvudsakligen av moränlera med siltinslag på berg. 4 (8)

20 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 3 Befintligt VA och befintlig dagvattenavrinning Befintliga hus inom planområdet har idag egna VA-anläggningar. I öster, på andra sidan LV 604, finns allmänna VA-nät med V 160PVC och V 250PE samt två styckena tryckledningar TA 280PE och TA 225PE. Likaså ligger Lefstads pumpstation ca 50 m öster från LV 604. Pumpstationen är ansluten till TA 225PE som går mot Ytterby. Dagvatten från området avrinner via öppna diken under LV 604 i TR800BTG och vidare österut. 4 Förslag VA och dagvattenlösning 4.1 Vatten Det finns ett befintligt huvudvattenledningsnät mellan Ytterby och Kärna. Denna huvudledning är anslutet till Kärnas befintliga vattentorn i sydost, ca 1100 m bort. Vattentornets driftnivå är ca +65 m.ö.h. Vattenledningsnätet utformats som ett föregreningssystem. Ny vattenhuvudledning V110 byggs inom planområdet i gatumark och vidare under väg LV 604 för att anslutas till befintlig vattenledning V 160 PVC. Servisledningar rekommenderas bli V 32 PE. Intill varje tomtgräns förses en avstängningsventil. I öster nära pkt 18, samt i väster nära pkt 37 föreslås brandposter placeras som ansluts till V 110PE. Vattentryckstegring kan behövas för de högst belägna tomterna i norr. Tryckstegring görs med egna anläggningar. 4.2 Spillvatten Planområdet förutsätts bli anslutet till befintlig pumpstation Lefstad, öster om Lv604. Spillvattenledningarna föreslås utföras med S200PP och S160 med minsta lutningen på 10. Brunnar placeras i varje brytpunkt i plan och profil. Varje servisledning ansluts till tillsynsbrunn eller nedstigningsbrunn. 5 (8)

21 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 4.3 Dagvatten Avrinningen sker snabbare när ytor hårdgjorts, varpå utjämning av dagvattnet måste ske innan det leds vidare till recipient. Dimensionerande nederbörd för beräkning av dagvattenvolymer är det intressant med regn med 10 års återkomsttid. Från ett fåtal tomter avleds dagvattnet med självfall direkt till bäcken som rinner genom planområdet se, bilaga 1. Från övriga tomter leds dagvatten i dagvattenledningar och vidare till befintlig betong trumma TR800 till bäcksystem mot Kärna och Glose å. Anläggningar för fördröjning och infiltration av dagvatten skall anordnas inom respektive tomt. Redovisning av dagvattenhantering ska göras i samband med bygglovsansökan. Samtliga huvudledningar föreslås bli utförda med D160PP och D200PP. Brunnar placeras i varje brytpunkt, både i plan och profil. Servisledningar föreslås bli utförda med D110PP. Varje servis ansluts direkt till huvudledning, brunnar eller vattendrag. Vid utlopp till vattendrag anordnas erosionsskydd. Genom området går en bäck som behövs kulverteras på sina ställen för att kunna bygga gata och VA. Ny trumma D600 föreslås vid punkt 8 samt 2 st trummor D600 i närheten av punkt Utredning av befintlig dagvattentrumma under väg LV 604 Befintlig dagvattentrumma TR800 har en kapacitet på ca 1000l/s. Ett totalt avrinningsområde för trumman har uppskattats till ca 50 hektar. Beräknad area som exploateras är på ca 4,3 hektar. För det området som ska exploateras används en sammanvägd avrinningskoefficient 0,35. Denna avrinningskoefficienten gäller för bebyggelsetypen villor och tomter som är mindre än 1000m 2. Det dimensionerande flödet är på ca 500 l/s, vilket når trumman efter ca 25 min. Detta flöde ger en dimension på 700 mm, d.v.s. 700mm<800mm. Beräkningar har gjorts och resulterar i att den befintliga dagvattentrumman TR800 under väg LV604 klarar av de dagvattenflöden som uppkommer efter exploatering. 6 (8)

22 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 5 Brandvatten Inom aktuellt område anordnas minst två brandposter. Förslag på placering framgår av Bilaga 1. Exakt placering sker i samråd med räddningstjänsten i nästa skede. Brandposterna är anslutna till huvudledning V110PE. Kapaciteten skall vara minst 10 l/s. 6 Kostnadsbedömning En översiktlig kostnadsberäkning har genomförts för att bygga VA-ledningarna. Den totala anläggningskostnaden för VA uppskattas till kr inkl. byggherrekostnader. 7 (8)

23 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 7 Referenser Svenskt Vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar, VAV P90 Svenskt Vatten, Hållbar dag- och dränvattenhantering P105 Allmänna vattenledningsnät, Anvisningar för utformning och förnyelse och beräkning VAV P83 SMHI, Kungälvs kommun, Planering och Samhällsbyggnad, Planbeskrivning utställningshandling, (8)

24 N

25 TRV2013/84138 Medfinansieringsavtal Avseende ansvars- och kostnadsfördelning vid framtagande av handlingar och byggande av trafiklösning till nytt bostadsområde enligt av kommunen upprättad detaljplan för Kärna Lefstad 1 Parter Trafikverket, region väst, org.nr , Borlänge Kungälvs kommun, org.nr , Kungälv Mellan parterna har följande avtal träffats. 2 Definitioner och begrepp Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: Kungälvs kommun Kommunen Trafikverket Region Väst Trafikverket 3 Syfte och bakgrund En detaljplan har tagits fram för nya bostäder, detaljplan för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 mfl i Kungälvs kommun. Totalt rör det sig om ca tomter i området. Området gränsar mot väg 604. Anslutningen till statlig väg kommer att samlas ihop till en gemensam utfart, tidigare utfarter för befintlig bebyggelse kommer därmed att stängas. I och med exploateringen så kommer antalet fordonsrörelser att öka till och från området. För att säkerställa god standard för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet, så kommer det att byggas en ny anslutning till den statliga vägen och ett nytt vänstersvängfält med tillhörande refuger enligt kommunens redovisade skisser. Till grund för detta genomförandeavtal ligger detaljplanens antagandehandlingar. Genomförandeavtalet avser endast utförande som hör till väg 604. Av kommunens utförda åtgärdsvalsstudie antar Trafikverket att åtgärderna ryms inom plantyp 1, vilket innebär att ingen vägplan behövs. 4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna avseende åtgärden Inga tidigare avtal finns. Det nu träffade genomförandeavtalet möjliggör byggnation av ny utfart, vänstersvängfält och refuger inom befintligt vägområde enligt de skissförslag som kommunen tagit fram (se bilaga). 5 Beskrivning av åtgärder Vänstersvängfält och refuger ska byggas på väg 604 enligt redovisade ritningar.

26 TRV2013/ Finansiering Kommunen står för samtliga kostnader för åtgärden. I detta inräknas även Trafikverkets administrativa kostnader, kostnaden för den person som företräder Trafikverket under projektering och vid den formella hanteringen enligt väglagen samt de specialister inom Trafikverket som kan komma att engageras. För bevakningsuppdraget Kärna Lefstad bedöms kostnaderna till (femtontusentjugotusen) svenska kronor. Trafikverket fakturerar kommunen för nedlagda kostnader efter avslutat uppdrag. 7 Ansvarsfördelning för genomförande Trafikverkets ansvar 1. Trafikverket utser en person som bevakar åtgärden och företräder Trafikverket. 2. Trafikverket blir efter färdigställandet och godkänd slutbesiktning väghållare av de anläggningar som avtalet omfattar. Trafikverket sköter och bekostar framtida drift- och underhåll samt eventuell förnyelse. 3. Trafikverket äger rätt att utföra kontroller under byggtiden. Kommunens ansvar 1. Kommunen ansvarar för de handlingar som erfordras för att byggandet av ovanstående åtgärder ska kunna genomföras enligt gällande lagar och föreskrifter. 2. Kommunen ansvarar för att utbyggnaden inte strider mot lagvunnen detaljplan. 3. Vid upphandling av entreprenör ansvarar kommunen för att entreprenören uppfyller Trafikverkets krav. Trafikverket äger rätt att utföra kontroller under byggtiden. 4. Trafikverket ska innan arbetena påbörjas godkänna upprättad trafikanordningsplan. Planen skickas digitalt senast 3 veckor innan arbetena startar. 5. De handlingar som berör allmän väg ska utformas enligt Trafikverkets anvisningar samt granskas av Trafikverket. Övriga åtgärder som påverkar förhållandena på allmän väg ska utformas i samråd med Trafikverket. 6. Kommunen är byggherre och har således arbetsmiljöansvar. 7. Kommunen ansvarar för att åtgärderna är färdigställda och öppnad för trafik senast innan första inflytt sker. 8. Kommunen ansvarar för att vägnätsförändringen införs i NVDB.

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2 februari 2009 att gälla

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare.

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Nordanstig Allmänna bestämmelser för användande av Nordanstig Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 56 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.02.28 9 att gälla

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN HÄLLEFORS KOMMUN LJUSNARSBERGS KOMMUN Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN och dessutom, kompletterande

Läs mer

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA).

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Bilaga till ABVA antagen av kommunfullmäktige 24 juni 2008, 113. 2 Information till fastighetsägare om Marks

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 2 Dnr KL 2008/330.348 Antaget av KF 2008-12-18, 115 Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla, Hässleholms Hörby, Kristianstads Osby, Perstorps

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Älvdalen 2008-11-17 58. Innehållsförteckning

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

ABVA. Torsås. kommun. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torsås kommun. Inledning

ABVA. Torsås. kommun. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torsås kommun. Inledning Torsås kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggning i Torsås kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Torsås kommun 2012-09-10. Inledning 1. För fastighetsägares

Läs mer