Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende av att ett nytt vattenverk byggs. Målet är att uppfylla livsmedelsverkets kvalitetskrav och säkerställa den framtida vattenförsörjningen. Det behövs bättre barriärer och mer kapacitet. Kommunen framställer idag dricksvatten baserat på tre reningsverk, Dösebacka, Lysegården och Marstrands vattenverk. Totalt produceras ca 2,7 miljoner kubikmeter till ca personer i Kungälv och Ale. Dösebackas och Lysegårdens vattenverk svarar för mer än 96 % av den totala dricksvattenproduktionen. De gällande vattendomarna som finns för Dösebacka, Lysegården och Göta älv är fortfarande ganska fördelaktiga och kommer täcka Kungälvs behov minst år fram i tiden. Verken är från slutet av 50-talet och har i princip inga behandlingssteg mer än att utgående vatten ph-justeras. Det saknas alltså tillräckligt antal barriärer mot överföring av mikroorganismer från råvatten till dricksvatten. Målet är att uppfylla livsmedelsverkets kvalitetskrav och säkerställa den framtida vattenförsörjningen. I samband med utbyggnad av nuvarande vattenproduktion förbättras samtidigt de tekniska barriärerna med snabb- och kolfilter för att hantera den ökande mikrobiologiska avskiljningen. Den totala investeringskostnaden uppgår till 181 miljoner kronor enligt förstudiens kalkyl. Bakgrund I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende av att ett nytt vattenverk byggs. Målet är att uppfylla livsmedelsverkets kvalitetskrav och säkerställa den framtida vattenförsörjningen. Det behövs bättre barriärer och mer kapacitet. Kommunen framställer i dag dricksvatten baserat på tre vattenverk. De är placerade i Dösebacka, Lysegården och Marstrand. Totalt produceras ca 2,7 miljoner m3 till ca personer i Kungälv och Ale. (ca 2,0 miljoner m3 till Kungälv och 0,7 miljoner m3 till Ale). Dösebackas och Lysegårdens vattenverk svarar för mer än 96 % av den totala produktionen och framställer dricksvatten baserat på grundvatten och så kallad konstgjord infiltration av råvatten från Göta älv och Drypesjön. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 2(3) Vattenverken, som byggdes på slutet av 50-talet, har i princip inga behandlingssteg mer än att det uppumpade grundvattnet från produktionsbrunnarna ph-justeras före det distribueras. Dock finns i Dösebacka ett mindre filtersteg i vilket ca 30 % av volymen filtreras. Observera att detta filtersteg har ingen mikrobiologisk barriärverkan. Det saknas alltså tillräckligt med mikrobiologiska skyddsbarriärer och filtersteg som ska förhindra att föroreningar hamnar i dricksvattnet. Tillika är anläggningarna begränsade i kapacitet på grund av föråldrad teknik både i beredningsanläggningen och i grundvattentäkten. Dessutom kräver anläggningarna mycket manuell hantering vilket gör behandlingsprocessen kostnadsineffektiv och känslig för störningar. Detta kan i sin tur medföra kvalitetsförändringar och leveransbrist. Mikrobiologisk och teknisk bedömning De flesta mikroorganismer som förekommer i våra råvatten är inte skadliga men en liten del av dessa kan ge upphov till sjukdom hos människan. De som lyfts fram i dricksvattensammanhang är bakterier, virus och parasiter. Dagens vattenverk i Dösebacka och Lysegården uppfyller inte Livsmedelsverkets krav på antal mikrobiologiska barriärer. Det nya vattenverket kommer att utföras med tre barriärer och avskiljningsgraden ökar betydligt (från 3 logenheter till ca 8-9 logenheter). Tekniken med att rena råvatten i första steget där humus och sediment avskiljs medför att infiltrationsdammarna belastas mindre och renoveringen kan framflyttas till vart 4:e år i stället för varje år. Detta behandlingssteg ger också en barriärsverkan som motsvarar ca 3 logenheter. Grundvattnet kommer också att behandlas i sand-, kol- och UV-behandling vilket saknas i dag. Totalt ökas de mikrobiologiska och tekniska barriärerna med flera steg och tryggar den framtida vattenförsörjningen. De gällande vattendomarna som finns för Dösebacka, Lysegården och Göta älv är fortfarande ganska fördelaktiga och kommer täcka Kungälvs behov minst år fram i tiden. I dagsläget utnyttjas ca 45-50%. Förutsättningarna för en ombyggnad får därför anses vara mycket positiv. Ekonomisk bedömning Förstudien gjord av Norconsult visar på en investeringskostnad på ca 181 miljoner kronor. Utöver det behövs överföringsledningar byggas mellan Dösebacka och Lysegården för att knyta ihop grundvattentäkterna. Överföringsledningarna beräknas kosta runt 30 miljoner kronor. Driftkostnad för vattenproduktionen 2012 motsvarade ca 9,8 Mkr eller ca 3,63 kr/m3. Med nytt vattenverk ökar kapitalkostnaden de första åren med ca 10,7 Mkr per år emedan personaloch underhållskostnaden minskar motsvarande ca 2,7 Mkr. Sannolikt minskar också energikostnaden jämfört med i dag på grund av ny teknik. Generell bedömning Ett nytt vattenverk är nödvändigt då det behövs bättre barriärer och mer kapacitet för att: uppfylla Livsmedelsverkets krav på antal mikrobiologiska barriärer klara av de utbyggnadsplanerna som finns i VA i kustzon klara av kommunens mål om tillväxt enligt ÖP

3 3(3) bygga ut och ta in nya verksamhetsområden utifrån föreläggande från Länsstyrelsen och enligt lagen och allmänna vattentjänster (6 : kommunen skall bestämma verksamhetsområde när det finns ett behov i ett större sammanhang). För att kunna arbeta vidare med övriga framtida investeringar för VA-kollektivet behövs ett beslut om att ett nytt vattenverk ska byggas. Övriga beslut som ska fattas under 2014 sammanfattas i tabellen nedan. Projekt SU KS KF Byggstart Försäljning av vatten till Stenungsund och Tjörn 10 april 30 april 22 maj VA-taxa maj 28 maj 19 juni Nytt vattenverk 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Valnäs Björkås 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Björkås Vävra 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Vävra Solberga 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Råckeröd Brunnefjäll 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Dösebacka - Lysegården 3 juli 20 aug 11 sept 2015 Prioriteringsgrund för utbyggnad av verksamhetsområden 3 juli 20 aug 11 sept VA-policy 30 okt 19 nov 11 dec Verksamhetsområde (Aröd, Brunnefjäll, Tjuvkil) 30 okt 19 nov 11 dec Öfl Solberga Aröd 30 okt 19 nov 11 dec 2015 Utförande Brunnefjäll 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Tjuvkil 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Aröd jan 2015 feb 2015 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsen får i uppdrag att bygga ett nytt vattenverk i Dösebacka. Anders Holm Enhetschef VA-teknik Dragan Medan Verksamhetschef VA/renhållning Expedieras till: För kännedom till:

4 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm Byggnation av överföringsledningar för VA(Dnr KS2014/903-1) Sammanfattning Förvaltningen (VA-verket) har under 2014 påbörjat detaljprojekteringen av följande överföringsledningar: Överföringsledning mellan Valnäs och Björkås. Överföringsledning mellan Björkås och Vävra. Överföringsledning mellan Vävra och Solberga. Överföringsledning mellan Råckeröd och Brunnefjäll. För att kunna påbörja byggnationen av en eller ett par av sträckorna under 2014 så föreslår förvaltningen att beslut om byggnation av överföringsledningar mellan ovanstående sträckor tas redan nu. Bakgrund En betydande del av Kungälvs kommun utgörs av kustlandskap och intresset för att bosätta sig i kustområdet har ökat de senaste åren. För att möta det ökade trycket av permanentboende krävs hållbara lösningar för vattenförsörjning och avloppshantering samtidigt som kraven från myndigheter ökar ur miljöoch hälsoperspektiv. Kommunfullmäktige beslutade 2008 en strategi, VA i kustzon, vilken, tillsammans med annat, skall användas som underlag i den kommunala samhällsplaneringen. Innebörden av beslutet är att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till så kallade A-områden. Arbete har sedan 2009 genomförts med att bygga ut va-anläggningen från Ytterby via Kärna till Tjuvkil. Hittills har ca 75 miljoner kr investerats i överföringsledningar. Överföringsledningarna mellan Valnäs och Solberga är en del i att klara Länsstyrelsens föreläggande om att bygga ut vatten och avlopp i Aröd. Verksamhetens bedömning Följande tidplan gäller, med reservation för politiska beslut och tillgången till marken för geoteknik och byggnation utmed de fyra sträckorna. Projekt Projektering Byggstart Valnäs Björkås mars - sept ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

5 2(3) Björkås Vävra mars - okt Vävra Solberga mars - okt Råckeröd Brunnefjäll mars - sept För att överföringsledningarna och övriga framtida investeringar för VA-kollektivet ska kunna genomföras behövs även ett beslut om att ett nytt vattenverk ska byggas. Övriga beslut som ska fattas under 2014 sammanfattas i tabellen nedan. Nedan redovisas när beslut behöver fattas för att byggnation skall kunna fortlöpa utan stillestånd. Projekt SU KS KF Byggstart Försäljning av vatten till Stenungsund och Tjörn 10 april 30 april 22 maj VA-taxa maj 28 maj 19 juni Nytt vattenverk 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Valnäs Björkås 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Björkås Vävra 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Vävra Solberga 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Råckeröd Brunnefjäll 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Dösebacka - Lysegården 3 juli 20 aug 11 sept 2015 Prioriteringsgrund för utbyggnad av verksamhetsområden 3 juli 20 aug 11 sept VA-policy 30 okt 19 nov 11 dec Verksamhetsområde (Aröd, Brunnefjäll, Tjuvkil) 30 okt 19 nov 11 dec Öfl Solberga Aröd 30 okt 19 nov 11 dec 2015 Utförande Brunnefjäll 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Tjuvkil 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Aröd jan 2015 feb 2015 mars Ekonomisk bedömning Bedömd kostnad (exklusive moms) för att bygga va-anläggningarna visas i tabellen nedan. Kostnaderna avser färdig anläggning. Kostnader för marklösen (pumpstationer) och ledningsrätt tillkommer. Projekt Valnäs Björkås Björkås Vävra Vävra Solberga Råckeröd Brunnefjäll Kalkyl kr kr kr kr Den ekonomiska kalkylen som redovisas grundar sig på ledningar med kapacitet för försäljning av vatten till Stenungsunds och Tjörns kommun.. Intäkter från anslutning av fastigheter redovisas i samband med tjänsteskrivelser för verksamhetsområden.

6 3(3) Förslag till beslut Kommunstyrelsen får i uppdrag att bygga: 1. Överföringsledning mellan Valnäs och Björkås. 2. Överföringsledning mellan Björkås och Vävra. 3. Överföringsledning mellan Vävra och Solberga. 4. Överföringsledning mellan Råckeröd och Brunnefjäll. Anders Holm Enhetschef VA-teknik Dragan Medan Verksamhetschef VA/renhållning Expedieras till: Anders Holm, enhetschef Dragan Medan, verksamhetschef För kännedom till: Mikael Fischer, projektledare

7 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Henrik Haglund Motionssvar om strategisk planering och utsättning av elstolpar för tankning av elbilar(dnr KS2013/754-4) Sammanfattning Björn Saletti (V) och Glen Ljunggren (S) via Miguel Odhner (S) har inkommit med en motion om strategisk planering och utsättning av elstolpar för tankning av elbilar. Motionärerna pekar på den snabba utvecklingen av elbilsanvändningen och anser att kommunen med sina bolag ska agera proaktivt för att ytterligare stimulera den positiva utvecklingen. I kommunfullmäktiges investeringsbudgetbeslut för 2014 finns medel avsatta för byggande av ladd-stationer i enlighet med motionen. Förvaltningen anser att motionen därmed är besvarad. Bakgrund Takten i elbilsutvecklingen ökar. Tillgängligheten till laddstationer ökar. Kommunfullmäktige har i investeringsbudget för 2014 avsatt medel för initiala investeringar. Näringslivet i Kungälv uppvaktar kommunen kring samverkan för att bygga snabbladdstation i Kungälv. Kungälv energi agerar proaktivt genom inköp av bilar. Verksamhetens bedömning Genom att i samverkan med Kungälv energi och det lokala näringslivet genomföra investeringen i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut och det lokala näringslivets initiativ genomförs delar av motionens innehåll redan under våren Ekonomisk bedömning Ingen konsekvens som inte ryms inom beslutade ekonomiska ramar. Förslag till beslut Motionen anses vara besvarad. Henrik Haglund Enhetschef Samhällsbyggnad Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Glenn Ljunggren (s), Björn Saletti (v), Maria Sandberg, Jenny Lindqvist SHB, Håkan Karlsson, KLS, Kungälv energi AB ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

8

9 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Överlåtelse av exploateringsavtal till DB Miljösystem AB(Dnr KS2012/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Kärna 3:1 och Lefstad 3:27 m.fl fastigheter i februari i år. Fastighetsägare till Lefstad 3:27 som också är Exploatör, skall överlåta sin exploateringsfastighet till sitt egna bolag DB Miljösystem AB. Det innebär att exploateringsavtalet tecknat mellan kommunen och Exploatören också skall överlåtas till DB Miljösystem AB. Enligt tecknat exploateringsavtal mellan Kommunen och Exploatören skall en överlåtelse av exploateringsavtalet godkännas av Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Bakgrund Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Kärna 3:1 och Lefstad 3:27 m.fl fastigheter den 6 februari i år. Detaljplanen är nu överprövad och överklagad och beslut inväntas från Länsstyrelsen. Under tiden detaljplanen ligger för beslut hos Länsstyrelsen förbereder sig Exploatörerna för en eventuell byggstart. Daniel och Britta Brycke som är fastighetsägare till fastigheten Lefstad 3:27 och även Exploatör för sin mark inom planområdet, se röd markering på bilaga 1 kartbilaga, vill överlåta exploateringsfastigheten till sitt egna företag DB Miljösystem AB för att få bättre förutsättningar i genomförandet av detaljplanen. Enligt exploateringsavtalet, se bilaga exploateringsavtal, mellan Kommunen och Daniel och Britta Brycke som är godkänt av Kommunfullmäktige den 6 februari i år skall en överlåtelse av exploateringsavtalet godkännas av Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Verksamhetens bedömning Förvaltningen gör bedömningen att överlåtelsen sker inom ramen för exploateringsavtalet mellan Kommunen och Daniel och Britta Brycke. DB Miljösystem bedöms ha likvärdig förmåga, att genomföra detaljplanen, som Daniel och Britta Brycke. De ekonomiska förutsättningarna samt förutsättningarna att genomföra detaljplanen bedöms vara oförändrade i och med överlåtelsen. Ekonomisk bedömning Förvaltningen har tagit in erforderliga handlingar för att kunna göra en analys av DB Miljösystem AB. Kommunen kommer också ta in en säkerhet om kr av DB Miljösystem AB för byggnation av vänstersvängfält på Stabyvägen i enlighet med exploateringsavtalet, se bilaga exploateringsavtal. Förvaltningen bedömer att affären mellan Daniel och Britta Brycke och DB Miljösystem AB inte påverkar kommunen ekonomiskt. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

10 2(2) Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner att Daniel och Britta Brycke överlåter exploateringsavtalet, mellan Kungälvs kommun och Daniel och Britta Brycke, till DB Miljösystem AB. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna överenskommelsen mellan Kungälvs kommun, DB Miljösystem och Daniel och Britta Brycke. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark- och exploateringschef Expedieras till: Daniel och Britta Brycke, Lefstadvägen 1B, Kärna För kännedom till: Amanda Staf SHB Henrik Haglund SHB

11 ÖVERENSKOMMELSE OM ÖVERLÅTELSE AV EXPLOATERINGSAVTAL Parter Daniel Brycke (pers.nr: ) och Britta Brycke (pers.nr: ), ägare till fastigheten Lefstad 3:27, Lefstadvägen 1B, Kärna, nedan gemensamt kallade Exploatören, och DB Miljösystem AB (org: ), Lefstadvägen 1B, Kärna, samt Kungälvs kommun (org nr ), Kungälv, nedan kallad Kommunen. Bakgrund och syfte En detaljplan för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m fl. fastigheter antogs , se bilaga 1. Exploatören avser stycka av fastigheten Lefstad 3:27 för att möjliggöra byggnation av småhus, i enlighet med antagen detaljplan. I samband med att fastigheten avstyckas kommer samtliga nybildade fastigheter att överlåtas till företaget DB Miljösystem AB. Eftersom största delen av exploateringsfastigheten överlåts till DB Miljösystem så kommer också DB Miljösystem AB att överta det exploateringsavtal som Exploatören tecknat med Kommunen i samband med att detaljplanen antogs. Enligt exploateringsavtalet skall en överlåtelse av exploateringsavtalet godkännas av Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Överlåtelsegodkännande Genom underteckning nedan godkänner samtliga parter att exploateringsavtal tecknat mellan Exploatören och Kommunen överlåts till DB Miljösystem AB. Överlåtelsen innebär att DB Miljösystem AB övertar Exploatörens samtliga skyldigheter och åtaganden i exploateringsavtalet. Villkor Denna överenskommelse gäller under förutsättning att - Den godkänns i Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. - Att säkerhet i enlighet med exploateringsavtalet lämnas från DB Miljösystem AB innan kommunstyrelsen i Kungälvs kommun sammanträder Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt exemplar. Kungälv Kungälv Kungälv FÖR KUNGÄLVS KOMMUN FÖR DANIEL OCH BRITTA FÖR DB MILJÖSYSTEM AB BRYCKE Anders Holmensköld Kommunstyrelsen ordförande Magnus Gyllestad Kommunchef Daniel brycke Daniel Brycke Britta Brycke Britta Brycke 1

12 2

13 BILAGA 1: KARTBILAGA MATS WETTERLING KUNGÄLVS KOMMUN DANIEL BRYCKE 0 40 m Skala 1:1500

14

15

16 Rapport VA-utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Upprättad av: Khatira Seyed

17 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling RAPPORT VA-utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Kund Amanda Staf Konsult WSP Samhällsbyggnad Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Khatira Seyed Camilla Järphag (8)

18 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling Innehåll 1 Inledning 4 2 Områdesbeskrivning 4 3 Befintligt VA och befintlig dagvattenavrinning 5 4 Förslag VA och dagvattenlösning Vatten Spillvatten Dagvatten 6 5 Brandvatten 7 6 Kostnadsbedömning 7 7 Referenser 8 Bilaga 1: Systemlösning VA 3 (8)

19 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 1 Inledning WSP Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av Amanda Staf, Kungälvs kommun att uppdatera en VA-utredning som gjordes år Syftet med rapporten är att redovisa en VA-utredning som bygger på en detaljplanen Nya bostäder i Kärna. I denna rapport redogörs VA och - dagvatten lösning med tillhörande bilaga. 2 Områdesbeskrivning Området ägs dels av privata fastighetsägare och dels av Kungälvs kommun. Planområdet ligger ca1 km från Kärna samhälle. Norr och söder om området ligger befintliga friliggande bostadshus längs med de befintliga vägarna. I öster ansluter området mot LV604 som går mellan Kärna och Ytterby. Miljön i norr, väster och söder om består av ett bergs-och skogsparti. En bäck rinner genom området från väster till öster. Planområdet består av ett flackt och låglänt lermarksområde i öster och kuperat och höglänt fastmarksområde med huvudsakligen skogsmark i väster. Lermarksområdet i öster består av torrskorpelera på lera med siltinslag. Grundvattennivån är här relativt låg och ligger på nivån ca 1 m under markytan. Det höglänta tomtmarksområdet i väster består huvudsakligen av moränlera med siltinslag på berg. 4 (8)

20 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 3 Befintligt VA och befintlig dagvattenavrinning Befintliga hus inom planområdet har idag egna VA-anläggningar. I öster, på andra sidan LV 604, finns allmänna VA-nät med V 160PVC och V 250PE samt två styckena tryckledningar TA 280PE och TA 225PE. Likaså ligger Lefstads pumpstation ca 50 m öster från LV 604. Pumpstationen är ansluten till TA 225PE som går mot Ytterby. Dagvatten från området avrinner via öppna diken under LV 604 i TR800BTG och vidare österut. 4 Förslag VA och dagvattenlösning 4.1 Vatten Det finns ett befintligt huvudvattenledningsnät mellan Ytterby och Kärna. Denna huvudledning är anslutet till Kärnas befintliga vattentorn i sydost, ca 1100 m bort. Vattentornets driftnivå är ca +65 m.ö.h. Vattenledningsnätet utformats som ett föregreningssystem. Ny vattenhuvudledning V110 byggs inom planområdet i gatumark och vidare under väg LV 604 för att anslutas till befintlig vattenledning V 160 PVC. Servisledningar rekommenderas bli V 32 PE. Intill varje tomtgräns förses en avstängningsventil. I öster nära pkt 18, samt i väster nära pkt 37 föreslås brandposter placeras som ansluts till V 110PE. Vattentryckstegring kan behövas för de högst belägna tomterna i norr. Tryckstegring görs med egna anläggningar. 4.2 Spillvatten Planområdet förutsätts bli anslutet till befintlig pumpstation Lefstad, öster om Lv604. Spillvattenledningarna föreslås utföras med S200PP och S160 med minsta lutningen på 10. Brunnar placeras i varje brytpunkt i plan och profil. Varje servisledning ansluts till tillsynsbrunn eller nedstigningsbrunn. 5 (8)

21 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 4.3 Dagvatten Avrinningen sker snabbare när ytor hårdgjorts, varpå utjämning av dagvattnet måste ske innan det leds vidare till recipient. Dimensionerande nederbörd för beräkning av dagvattenvolymer är det intressant med regn med 10 års återkomsttid. Från ett fåtal tomter avleds dagvattnet med självfall direkt till bäcken som rinner genom planområdet se, bilaga 1. Från övriga tomter leds dagvatten i dagvattenledningar och vidare till befintlig betong trumma TR800 till bäcksystem mot Kärna och Glose å. Anläggningar för fördröjning och infiltration av dagvatten skall anordnas inom respektive tomt. Redovisning av dagvattenhantering ska göras i samband med bygglovsansökan. Samtliga huvudledningar föreslås bli utförda med D160PP och D200PP. Brunnar placeras i varje brytpunkt, både i plan och profil. Servisledningar föreslås bli utförda med D110PP. Varje servis ansluts direkt till huvudledning, brunnar eller vattendrag. Vid utlopp till vattendrag anordnas erosionsskydd. Genom området går en bäck som behövs kulverteras på sina ställen för att kunna bygga gata och VA. Ny trumma D600 föreslås vid punkt 8 samt 2 st trummor D600 i närheten av punkt Utredning av befintlig dagvattentrumma under väg LV 604 Befintlig dagvattentrumma TR800 har en kapacitet på ca 1000l/s. Ett totalt avrinningsområde för trumman har uppskattats till ca 50 hektar. Beräknad area som exploateras är på ca 4,3 hektar. För det området som ska exploateras används en sammanvägd avrinningskoefficient 0,35. Denna avrinningskoefficienten gäller för bebyggelsetypen villor och tomter som är mindre än 1000m 2. Det dimensionerande flödet är på ca 500 l/s, vilket når trumman efter ca 25 min. Detta flöde ger en dimension på 700 mm, d.v.s. 700mm<800mm. Beräkningar har gjorts och resulterar i att den befintliga dagvattentrumman TR800 under väg LV604 klarar av de dagvattenflöden som uppkommer efter exploatering. 6 (8)

22 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 5 Brandvatten Inom aktuellt område anordnas minst två brandposter. Förslag på placering framgår av Bilaga 1. Exakt placering sker i samråd med räddningstjänsten i nästa skede. Brandposterna är anslutna till huvudledning V110PE. Kapaciteten skall vara minst 10 l/s. 6 Kostnadsbedömning En översiktlig kostnadsberäkning har genomförts för att bygga VA-ledningarna. Den totala anläggningskostnaden för VA uppskattas till kr inkl. byggherrekostnader. 7 (8)

23 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 7 Referenser Svenskt Vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar, VAV P90 Svenskt Vatten, Hållbar dag- och dränvattenhantering P105 Allmänna vattenledningsnät, Anvisningar för utformning och förnyelse och beräkning VAV P83 SMHI, Kungälvs kommun, Planering och Samhällsbyggnad, Planbeskrivning utställningshandling, (8)

24 N

25 TRV2013/84138 Medfinansieringsavtal Avseende ansvars- och kostnadsfördelning vid framtagande av handlingar och byggande av trafiklösning till nytt bostadsområde enligt av kommunen upprättad detaljplan för Kärna Lefstad 1 Parter Trafikverket, region väst, org.nr , Borlänge Kungälvs kommun, org.nr , Kungälv Mellan parterna har följande avtal träffats. 2 Definitioner och begrepp Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: Kungälvs kommun Kommunen Trafikverket Region Väst Trafikverket 3 Syfte och bakgrund En detaljplan har tagits fram för nya bostäder, detaljplan för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 mfl i Kungälvs kommun. Totalt rör det sig om ca tomter i området. Området gränsar mot väg 604. Anslutningen till statlig väg kommer att samlas ihop till en gemensam utfart, tidigare utfarter för befintlig bebyggelse kommer därmed att stängas. I och med exploateringen så kommer antalet fordonsrörelser att öka till och från området. För att säkerställa god standard för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet, så kommer det att byggas en ny anslutning till den statliga vägen och ett nytt vänstersvängfält med tillhörande refuger enligt kommunens redovisade skisser. Till grund för detta genomförandeavtal ligger detaljplanens antagandehandlingar. Genomförandeavtalet avser endast utförande som hör till väg 604. Av kommunens utförda åtgärdsvalsstudie antar Trafikverket att åtgärderna ryms inom plantyp 1, vilket innebär att ingen vägplan behövs. 4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna avseende åtgärden Inga tidigare avtal finns. Det nu träffade genomförandeavtalet möjliggör byggnation av ny utfart, vänstersvängfält och refuger inom befintligt vägområde enligt de skissförslag som kommunen tagit fram (se bilaga). 5 Beskrivning av åtgärder Vänstersvängfält och refuger ska byggas på väg 604 enligt redovisade ritningar.

26 TRV2013/ Finansiering Kommunen står för samtliga kostnader för åtgärden. I detta inräknas även Trafikverkets administrativa kostnader, kostnaden för den person som företräder Trafikverket under projektering och vid den formella hanteringen enligt väglagen samt de specialister inom Trafikverket som kan komma att engageras. För bevakningsuppdraget Kärna Lefstad bedöms kostnaderna till (femtontusentjugotusen) svenska kronor. Trafikverket fakturerar kommunen för nedlagda kostnader efter avslutat uppdrag. 7 Ansvarsfördelning för genomförande Trafikverkets ansvar 1. Trafikverket utser en person som bevakar åtgärden och företräder Trafikverket. 2. Trafikverket blir efter färdigställandet och godkänd slutbesiktning väghållare av de anläggningar som avtalet omfattar. Trafikverket sköter och bekostar framtida drift- och underhåll samt eventuell förnyelse. 3. Trafikverket äger rätt att utföra kontroller under byggtiden. Kommunens ansvar 1. Kommunen ansvarar för de handlingar som erfordras för att byggandet av ovanstående åtgärder ska kunna genomföras enligt gällande lagar och föreskrifter. 2. Kommunen ansvarar för att utbyggnaden inte strider mot lagvunnen detaljplan. 3. Vid upphandling av entreprenör ansvarar kommunen för att entreprenören uppfyller Trafikverkets krav. Trafikverket äger rätt att utföra kontroller under byggtiden. 4. Trafikverket ska innan arbetena påbörjas godkänna upprättad trafikanordningsplan. Planen skickas digitalt senast 3 veckor innan arbetena startar. 5. De handlingar som berör allmän väg ska utformas enligt Trafikverkets anvisningar samt granskas av Trafikverket. Övriga åtgärder som påverkar förhållandena på allmän väg ska utformas i samråd med Trafikverket. 6. Kommunen är byggherre och har således arbetsmiljöansvar. 7. Kommunen ansvarar för att åtgärderna är färdigställda och öppnad för trafik senast innan första inflytt sker. 8. Kommunen ansvarar för att vägnätsförändringen införs i NVDB.

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 Upprättad: 2010-03-17 Reviderad: INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare och som berörs av utbyggnaden

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Nykvarns kommun 2012-08-24, Upprättat grundhandling Besöksadress: Centrumvägen 26 Revideringar, se sidan 2 155 80 Nykvarn

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING 1 (8) VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING För områdena Rävsnäs, Stenören, Talludden, Vallbohaga, Spexhult, Solgläntan, Solhaga, Solbacka, Solvik och Soludden samt mellanliggande

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Innehåll Inledning...5 Inkoppling till den allmänna anläggningen...5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...7 Användning

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område 1 (7) INFORMATIONSBREV 2013-09-24 Information till fastighetsägare i Västerbyn (Före detta område D, Gräddö/Rävsnäs) Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område Nu påbörjar vi byggnationen

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Innehåll 1 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten 3 Kontakta Lerums

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller fr.o.m. 1 mars 2011 Beslutad av kommunfullmäktige 9 februari 2011 Innehåll INLEDNING.................................................................

Läs mer

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Fastställd av kommunfullmäktige 2012-06-18 39/2012, lagakraftvunnet 2012-07-19

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane

Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane Datum: 2014-11-13 Plats: Sessionsalen i Kommunhuset Deltagare från kommunen: Krister Lavén projektledare Vänerkustprojektet, Teknikenheten Anna Edvartsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA)

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Vad är en LTA-enhet? Om du bor i ett område med LTA-system, t ex Hornslandet utanför Västervik, behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation som kallas

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från 1 juli 2009 Beslutad av kommunfullmäktige 10 mars 2009 Inledning 1 Lagar, avtal och fastighetsägare

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening 2009-12-01 Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening Allmänt Bastuholmens Samfällighetsförening och dess deltagande fastigheter är bundna av anläggningsbeslutet registrerat 2009-10-01

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 Innehåll 1. Allmänt om LTA... 2 2. Ordförklaring och definitioner... 3 3.

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer