Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende av att ett nytt vattenverk byggs. Målet är att uppfylla livsmedelsverkets kvalitetskrav och säkerställa den framtida vattenförsörjningen. Det behövs bättre barriärer och mer kapacitet. Kommunen framställer idag dricksvatten baserat på tre reningsverk, Dösebacka, Lysegården och Marstrands vattenverk. Totalt produceras ca 2,7 miljoner kubikmeter till ca personer i Kungälv och Ale. Dösebackas och Lysegårdens vattenverk svarar för mer än 96 % av den totala dricksvattenproduktionen. De gällande vattendomarna som finns för Dösebacka, Lysegården och Göta älv är fortfarande ganska fördelaktiga och kommer täcka Kungälvs behov minst år fram i tiden. Verken är från slutet av 50-talet och har i princip inga behandlingssteg mer än att utgående vatten ph-justeras. Det saknas alltså tillräckligt antal barriärer mot överföring av mikroorganismer från råvatten till dricksvatten. Målet är att uppfylla livsmedelsverkets kvalitetskrav och säkerställa den framtida vattenförsörjningen. I samband med utbyggnad av nuvarande vattenproduktion förbättras samtidigt de tekniska barriärerna med snabb- och kolfilter för att hantera den ökande mikrobiologiska avskiljningen. Den totala investeringskostnaden uppgår till 181 miljoner kronor enligt förstudiens kalkyl. Bakgrund I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende av att ett nytt vattenverk byggs. Målet är att uppfylla livsmedelsverkets kvalitetskrav och säkerställa den framtida vattenförsörjningen. Det behövs bättre barriärer och mer kapacitet. Kommunen framställer i dag dricksvatten baserat på tre vattenverk. De är placerade i Dösebacka, Lysegården och Marstrand. Totalt produceras ca 2,7 miljoner m3 till ca personer i Kungälv och Ale. (ca 2,0 miljoner m3 till Kungälv och 0,7 miljoner m3 till Ale). Dösebackas och Lysegårdens vattenverk svarar för mer än 96 % av den totala produktionen och framställer dricksvatten baserat på grundvatten och så kallad konstgjord infiltration av råvatten från Göta älv och Drypesjön. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 2(3) Vattenverken, som byggdes på slutet av 50-talet, har i princip inga behandlingssteg mer än att det uppumpade grundvattnet från produktionsbrunnarna ph-justeras före det distribueras. Dock finns i Dösebacka ett mindre filtersteg i vilket ca 30 % av volymen filtreras. Observera att detta filtersteg har ingen mikrobiologisk barriärverkan. Det saknas alltså tillräckligt med mikrobiologiska skyddsbarriärer och filtersteg som ska förhindra att föroreningar hamnar i dricksvattnet. Tillika är anläggningarna begränsade i kapacitet på grund av föråldrad teknik både i beredningsanläggningen och i grundvattentäkten. Dessutom kräver anläggningarna mycket manuell hantering vilket gör behandlingsprocessen kostnadsineffektiv och känslig för störningar. Detta kan i sin tur medföra kvalitetsförändringar och leveransbrist. Mikrobiologisk och teknisk bedömning De flesta mikroorganismer som förekommer i våra råvatten är inte skadliga men en liten del av dessa kan ge upphov till sjukdom hos människan. De som lyfts fram i dricksvattensammanhang är bakterier, virus och parasiter. Dagens vattenverk i Dösebacka och Lysegården uppfyller inte Livsmedelsverkets krav på antal mikrobiologiska barriärer. Det nya vattenverket kommer att utföras med tre barriärer och avskiljningsgraden ökar betydligt (från 3 logenheter till ca 8-9 logenheter). Tekniken med att rena råvatten i första steget där humus och sediment avskiljs medför att infiltrationsdammarna belastas mindre och renoveringen kan framflyttas till vart 4:e år i stället för varje år. Detta behandlingssteg ger också en barriärsverkan som motsvarar ca 3 logenheter. Grundvattnet kommer också att behandlas i sand-, kol- och UV-behandling vilket saknas i dag. Totalt ökas de mikrobiologiska och tekniska barriärerna med flera steg och tryggar den framtida vattenförsörjningen. De gällande vattendomarna som finns för Dösebacka, Lysegården och Göta älv är fortfarande ganska fördelaktiga och kommer täcka Kungälvs behov minst år fram i tiden. I dagsläget utnyttjas ca 45-50%. Förutsättningarna för en ombyggnad får därför anses vara mycket positiv. Ekonomisk bedömning Förstudien gjord av Norconsult visar på en investeringskostnad på ca 181 miljoner kronor. Utöver det behövs överföringsledningar byggas mellan Dösebacka och Lysegården för att knyta ihop grundvattentäkterna. Överföringsledningarna beräknas kosta runt 30 miljoner kronor. Driftkostnad för vattenproduktionen 2012 motsvarade ca 9,8 Mkr eller ca 3,63 kr/m3. Med nytt vattenverk ökar kapitalkostnaden de första åren med ca 10,7 Mkr per år emedan personaloch underhållskostnaden minskar motsvarande ca 2,7 Mkr. Sannolikt minskar också energikostnaden jämfört med i dag på grund av ny teknik. Generell bedömning Ett nytt vattenverk är nödvändigt då det behövs bättre barriärer och mer kapacitet för att: uppfylla Livsmedelsverkets krav på antal mikrobiologiska barriärer klara av de utbyggnadsplanerna som finns i VA i kustzon klara av kommunens mål om tillväxt enligt ÖP

3 3(3) bygga ut och ta in nya verksamhetsområden utifrån föreläggande från Länsstyrelsen och enligt lagen och allmänna vattentjänster (6 : kommunen skall bestämma verksamhetsområde när det finns ett behov i ett större sammanhang). För att kunna arbeta vidare med övriga framtida investeringar för VA-kollektivet behövs ett beslut om att ett nytt vattenverk ska byggas. Övriga beslut som ska fattas under 2014 sammanfattas i tabellen nedan. Projekt SU KS KF Byggstart Försäljning av vatten till Stenungsund och Tjörn 10 april 30 april 22 maj VA-taxa maj 28 maj 19 juni Nytt vattenverk 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Valnäs Björkås 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Björkås Vävra 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Vävra Solberga 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Råckeröd Brunnefjäll 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Dösebacka - Lysegården 3 juli 20 aug 11 sept 2015 Prioriteringsgrund för utbyggnad av verksamhetsområden 3 juli 20 aug 11 sept VA-policy 30 okt 19 nov 11 dec Verksamhetsområde (Aröd, Brunnefjäll, Tjuvkil) 30 okt 19 nov 11 dec Öfl Solberga Aröd 30 okt 19 nov 11 dec 2015 Utförande Brunnefjäll 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Tjuvkil 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Aröd jan 2015 feb 2015 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsen får i uppdrag att bygga ett nytt vattenverk i Dösebacka. Anders Holm Enhetschef VA-teknik Dragan Medan Verksamhetschef VA/renhållning Expedieras till: För kännedom till:

4 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm Byggnation av överföringsledningar för VA(Dnr KS2014/903-1) Sammanfattning Förvaltningen (VA-verket) har under 2014 påbörjat detaljprojekteringen av följande överföringsledningar: Överföringsledning mellan Valnäs och Björkås. Överföringsledning mellan Björkås och Vävra. Överföringsledning mellan Vävra och Solberga. Överföringsledning mellan Råckeröd och Brunnefjäll. För att kunna påbörja byggnationen av en eller ett par av sträckorna under 2014 så föreslår förvaltningen att beslut om byggnation av överföringsledningar mellan ovanstående sträckor tas redan nu. Bakgrund En betydande del av Kungälvs kommun utgörs av kustlandskap och intresset för att bosätta sig i kustområdet har ökat de senaste åren. För att möta det ökade trycket av permanentboende krävs hållbara lösningar för vattenförsörjning och avloppshantering samtidigt som kraven från myndigheter ökar ur miljöoch hälsoperspektiv. Kommunfullmäktige beslutade 2008 en strategi, VA i kustzon, vilken, tillsammans med annat, skall användas som underlag i den kommunala samhällsplaneringen. Innebörden av beslutet är att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till så kallade A-områden. Arbete har sedan 2009 genomförts med att bygga ut va-anläggningen från Ytterby via Kärna till Tjuvkil. Hittills har ca 75 miljoner kr investerats i överföringsledningar. Överföringsledningarna mellan Valnäs och Solberga är en del i att klara Länsstyrelsens föreläggande om att bygga ut vatten och avlopp i Aröd. Verksamhetens bedömning Följande tidplan gäller, med reservation för politiska beslut och tillgången till marken för geoteknik och byggnation utmed de fyra sträckorna. Projekt Projektering Byggstart Valnäs Björkås mars - sept ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

5 2(3) Björkås Vävra mars - okt Vävra Solberga mars - okt Råckeröd Brunnefjäll mars - sept För att överföringsledningarna och övriga framtida investeringar för VA-kollektivet ska kunna genomföras behövs även ett beslut om att ett nytt vattenverk ska byggas. Övriga beslut som ska fattas under 2014 sammanfattas i tabellen nedan. Nedan redovisas när beslut behöver fattas för att byggnation skall kunna fortlöpa utan stillestånd. Projekt SU KS KF Byggstart Försäljning av vatten till Stenungsund och Tjörn 10 april 30 april 22 maj VA-taxa maj 28 maj 19 juni Nytt vattenverk 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Valnäs Björkås 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Björkås Vävra 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Vävra Solberga 5 juni 25 juni 11 sept 2015 Öfl Råckeröd Brunnefjäll 5 juni 25 juni 11 sept 2014 Öfl Dösebacka - Lysegården 3 juli 20 aug 11 sept 2015 Prioriteringsgrund för utbyggnad av verksamhetsområden 3 juli 20 aug 11 sept VA-policy 30 okt 19 nov 11 dec Verksamhetsområde (Aröd, Brunnefjäll, Tjuvkil) 30 okt 19 nov 11 dec Öfl Solberga Aröd 30 okt 19 nov 11 dec 2015 Utförande Brunnefjäll 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Tjuvkil 27 nov 17 dec jan Utförande Etapp 1 Aröd jan 2015 feb 2015 mars Ekonomisk bedömning Bedömd kostnad (exklusive moms) för att bygga va-anläggningarna visas i tabellen nedan. Kostnaderna avser färdig anläggning. Kostnader för marklösen (pumpstationer) och ledningsrätt tillkommer. Projekt Valnäs Björkås Björkås Vävra Vävra Solberga Råckeröd Brunnefjäll Kalkyl kr kr kr kr Den ekonomiska kalkylen som redovisas grundar sig på ledningar med kapacitet för försäljning av vatten till Stenungsunds och Tjörns kommun.. Intäkter från anslutning av fastigheter redovisas i samband med tjänsteskrivelser för verksamhetsområden.

6 3(3) Förslag till beslut Kommunstyrelsen får i uppdrag att bygga: 1. Överföringsledning mellan Valnäs och Björkås. 2. Överföringsledning mellan Björkås och Vävra. 3. Överföringsledning mellan Vävra och Solberga. 4. Överföringsledning mellan Råckeröd och Brunnefjäll. Anders Holm Enhetschef VA-teknik Dragan Medan Verksamhetschef VA/renhållning Expedieras till: Anders Holm, enhetschef Dragan Medan, verksamhetschef För kännedom till: Mikael Fischer, projektledare

7 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Henrik Haglund Motionssvar om strategisk planering och utsättning av elstolpar för tankning av elbilar(dnr KS2013/754-4) Sammanfattning Björn Saletti (V) och Glen Ljunggren (S) via Miguel Odhner (S) har inkommit med en motion om strategisk planering och utsättning av elstolpar för tankning av elbilar. Motionärerna pekar på den snabba utvecklingen av elbilsanvändningen och anser att kommunen med sina bolag ska agera proaktivt för att ytterligare stimulera den positiva utvecklingen. I kommunfullmäktiges investeringsbudgetbeslut för 2014 finns medel avsatta för byggande av ladd-stationer i enlighet med motionen. Förvaltningen anser att motionen därmed är besvarad. Bakgrund Takten i elbilsutvecklingen ökar. Tillgängligheten till laddstationer ökar. Kommunfullmäktige har i investeringsbudget för 2014 avsatt medel för initiala investeringar. Näringslivet i Kungälv uppvaktar kommunen kring samverkan för att bygga snabbladdstation i Kungälv. Kungälv energi agerar proaktivt genom inköp av bilar. Verksamhetens bedömning Genom att i samverkan med Kungälv energi och det lokala näringslivet genomföra investeringen i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut och det lokala näringslivets initiativ genomförs delar av motionens innehåll redan under våren Ekonomisk bedömning Ingen konsekvens som inte ryms inom beslutade ekonomiska ramar. Förslag till beslut Motionen anses vara besvarad. Henrik Haglund Enhetschef Samhällsbyggnad Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Glenn Ljunggren (s), Björn Saletti (v), Maria Sandberg, Jenny Lindqvist SHB, Håkan Karlsson, KLS, Kungälv energi AB ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

8

9 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Överlåtelse av exploateringsavtal till DB Miljösystem AB(Dnr KS2012/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Kärna 3:1 och Lefstad 3:27 m.fl fastigheter i februari i år. Fastighetsägare till Lefstad 3:27 som också är Exploatör, skall överlåta sin exploateringsfastighet till sitt egna bolag DB Miljösystem AB. Det innebär att exploateringsavtalet tecknat mellan kommunen och Exploatören också skall överlåtas till DB Miljösystem AB. Enligt tecknat exploateringsavtal mellan Kommunen och Exploatören skall en överlåtelse av exploateringsavtalet godkännas av Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Bakgrund Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Kärna 3:1 och Lefstad 3:27 m.fl fastigheter den 6 februari i år. Detaljplanen är nu överprövad och överklagad och beslut inväntas från Länsstyrelsen. Under tiden detaljplanen ligger för beslut hos Länsstyrelsen förbereder sig Exploatörerna för en eventuell byggstart. Daniel och Britta Brycke som är fastighetsägare till fastigheten Lefstad 3:27 och även Exploatör för sin mark inom planområdet, se röd markering på bilaga 1 kartbilaga, vill överlåta exploateringsfastigheten till sitt egna företag DB Miljösystem AB för att få bättre förutsättningar i genomförandet av detaljplanen. Enligt exploateringsavtalet, se bilaga exploateringsavtal, mellan Kommunen och Daniel och Britta Brycke som är godkänt av Kommunfullmäktige den 6 februari i år skall en överlåtelse av exploateringsavtalet godkännas av Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Verksamhetens bedömning Förvaltningen gör bedömningen att överlåtelsen sker inom ramen för exploateringsavtalet mellan Kommunen och Daniel och Britta Brycke. DB Miljösystem bedöms ha likvärdig förmåga, att genomföra detaljplanen, som Daniel och Britta Brycke. De ekonomiska förutsättningarna samt förutsättningarna att genomföra detaljplanen bedöms vara oförändrade i och med överlåtelsen. Ekonomisk bedömning Förvaltningen har tagit in erforderliga handlingar för att kunna göra en analys av DB Miljösystem AB. Kommunen kommer också ta in en säkerhet om kr av DB Miljösystem AB för byggnation av vänstersvängfält på Stabyvägen i enlighet med exploateringsavtalet, se bilaga exploateringsavtal. Förvaltningen bedömer att affären mellan Daniel och Britta Brycke och DB Miljösystem AB inte påverkar kommunen ekonomiskt. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

10 2(2) Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner att Daniel och Britta Brycke överlåter exploateringsavtalet, mellan Kungälvs kommun och Daniel och Britta Brycke, till DB Miljösystem AB. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna överenskommelsen mellan Kungälvs kommun, DB Miljösystem och Daniel och Britta Brycke. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Mark- och exploateringschef Expedieras till: Daniel och Britta Brycke, Lefstadvägen 1B, Kärna För kännedom till: Amanda Staf SHB Henrik Haglund SHB

11 ÖVERENSKOMMELSE OM ÖVERLÅTELSE AV EXPLOATERINGSAVTAL Parter Daniel Brycke (pers.nr: ) och Britta Brycke (pers.nr: ), ägare till fastigheten Lefstad 3:27, Lefstadvägen 1B, Kärna, nedan gemensamt kallade Exploatören, och DB Miljösystem AB (org: ), Lefstadvägen 1B, Kärna, samt Kungälvs kommun (org nr ), Kungälv, nedan kallad Kommunen. Bakgrund och syfte En detaljplan för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m fl. fastigheter antogs , se bilaga 1. Exploatören avser stycka av fastigheten Lefstad 3:27 för att möjliggöra byggnation av småhus, i enlighet med antagen detaljplan. I samband med att fastigheten avstyckas kommer samtliga nybildade fastigheter att överlåtas till företaget DB Miljösystem AB. Eftersom största delen av exploateringsfastigheten överlåts till DB Miljösystem så kommer också DB Miljösystem AB att överta det exploateringsavtal som Exploatören tecknat med Kommunen i samband med att detaljplanen antogs. Enligt exploateringsavtalet skall en överlåtelse av exploateringsavtalet godkännas av Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Överlåtelsegodkännande Genom underteckning nedan godkänner samtliga parter att exploateringsavtal tecknat mellan Exploatören och Kommunen överlåts till DB Miljösystem AB. Överlåtelsen innebär att DB Miljösystem AB övertar Exploatörens samtliga skyldigheter och åtaganden i exploateringsavtalet. Villkor Denna överenskommelse gäller under förutsättning att - Den godkänns i Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. - Att säkerhet i enlighet med exploateringsavtalet lämnas från DB Miljösystem AB innan kommunstyrelsen i Kungälvs kommun sammanträder Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt exemplar. Kungälv Kungälv Kungälv FÖR KUNGÄLVS KOMMUN FÖR DANIEL OCH BRITTA FÖR DB MILJÖSYSTEM AB BRYCKE Anders Holmensköld Kommunstyrelsen ordförande Magnus Gyllestad Kommunchef Daniel brycke Daniel Brycke Britta Brycke Britta Brycke 1

12 2

13 BILAGA 1: KARTBILAGA MATS WETTERLING KUNGÄLVS KOMMUN DANIEL BRYCKE 0 40 m Skala 1:1500

14

15

16 Rapport VA-utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Upprättad av: Khatira Seyed

17 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling RAPPORT VA-utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Kund Amanda Staf Konsult WSP Samhällsbyggnad Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Khatira Seyed Camilla Järphag (8)

18 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling Innehåll 1 Inledning 4 2 Områdesbeskrivning 4 3 Befintligt VA och befintlig dagvattenavrinning 5 4 Förslag VA och dagvattenlösning Vatten Spillvatten Dagvatten 6 5 Brandvatten 7 6 Kostnadsbedömning 7 7 Referenser 8 Bilaga 1: Systemlösning VA 3 (8)

19 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 1 Inledning WSP Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av Amanda Staf, Kungälvs kommun att uppdatera en VA-utredning som gjordes år Syftet med rapporten är att redovisa en VA-utredning som bygger på en detaljplanen Nya bostäder i Kärna. I denna rapport redogörs VA och - dagvatten lösning med tillhörande bilaga. 2 Områdesbeskrivning Området ägs dels av privata fastighetsägare och dels av Kungälvs kommun. Planområdet ligger ca1 km från Kärna samhälle. Norr och söder om området ligger befintliga friliggande bostadshus längs med de befintliga vägarna. I öster ansluter området mot LV604 som går mellan Kärna och Ytterby. Miljön i norr, väster och söder om består av ett bergs-och skogsparti. En bäck rinner genom området från väster till öster. Planområdet består av ett flackt och låglänt lermarksområde i öster och kuperat och höglänt fastmarksområde med huvudsakligen skogsmark i väster. Lermarksområdet i öster består av torrskorpelera på lera med siltinslag. Grundvattennivån är här relativt låg och ligger på nivån ca 1 m under markytan. Det höglänta tomtmarksområdet i väster består huvudsakligen av moränlera med siltinslag på berg. 4 (8)

20 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 3 Befintligt VA och befintlig dagvattenavrinning Befintliga hus inom planområdet har idag egna VA-anläggningar. I öster, på andra sidan LV 604, finns allmänna VA-nät med V 160PVC och V 250PE samt två styckena tryckledningar TA 280PE och TA 225PE. Likaså ligger Lefstads pumpstation ca 50 m öster från LV 604. Pumpstationen är ansluten till TA 225PE som går mot Ytterby. Dagvatten från området avrinner via öppna diken under LV 604 i TR800BTG och vidare österut. 4 Förslag VA och dagvattenlösning 4.1 Vatten Det finns ett befintligt huvudvattenledningsnät mellan Ytterby och Kärna. Denna huvudledning är anslutet till Kärnas befintliga vattentorn i sydost, ca 1100 m bort. Vattentornets driftnivå är ca +65 m.ö.h. Vattenledningsnätet utformats som ett föregreningssystem. Ny vattenhuvudledning V110 byggs inom planområdet i gatumark och vidare under väg LV 604 för att anslutas till befintlig vattenledning V 160 PVC. Servisledningar rekommenderas bli V 32 PE. Intill varje tomtgräns förses en avstängningsventil. I öster nära pkt 18, samt i väster nära pkt 37 föreslås brandposter placeras som ansluts till V 110PE. Vattentryckstegring kan behövas för de högst belägna tomterna i norr. Tryckstegring görs med egna anläggningar. 4.2 Spillvatten Planområdet förutsätts bli anslutet till befintlig pumpstation Lefstad, öster om Lv604. Spillvattenledningarna föreslås utföras med S200PP och S160 med minsta lutningen på 10. Brunnar placeras i varje brytpunkt i plan och profil. Varje servisledning ansluts till tillsynsbrunn eller nedstigningsbrunn. 5 (8)

21 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 4.3 Dagvatten Avrinningen sker snabbare när ytor hårdgjorts, varpå utjämning av dagvattnet måste ske innan det leds vidare till recipient. Dimensionerande nederbörd för beräkning av dagvattenvolymer är det intressant med regn med 10 års återkomsttid. Från ett fåtal tomter avleds dagvattnet med självfall direkt till bäcken som rinner genom planområdet se, bilaga 1. Från övriga tomter leds dagvatten i dagvattenledningar och vidare till befintlig betong trumma TR800 till bäcksystem mot Kärna och Glose å. Anläggningar för fördröjning och infiltration av dagvatten skall anordnas inom respektive tomt. Redovisning av dagvattenhantering ska göras i samband med bygglovsansökan. Samtliga huvudledningar föreslås bli utförda med D160PP och D200PP. Brunnar placeras i varje brytpunkt, både i plan och profil. Servisledningar föreslås bli utförda med D110PP. Varje servis ansluts direkt till huvudledning, brunnar eller vattendrag. Vid utlopp till vattendrag anordnas erosionsskydd. Genom området går en bäck som behövs kulverteras på sina ställen för att kunna bygga gata och VA. Ny trumma D600 föreslås vid punkt 8 samt 2 st trummor D600 i närheten av punkt Utredning av befintlig dagvattentrumma under väg LV 604 Befintlig dagvattentrumma TR800 har en kapacitet på ca 1000l/s. Ett totalt avrinningsområde för trumman har uppskattats till ca 50 hektar. Beräknad area som exploateras är på ca 4,3 hektar. För det området som ska exploateras används en sammanvägd avrinningskoefficient 0,35. Denna avrinningskoefficienten gäller för bebyggelsetypen villor och tomter som är mindre än 1000m 2. Det dimensionerande flödet är på ca 500 l/s, vilket når trumman efter ca 25 min. Detta flöde ger en dimension på 700 mm, d.v.s. 700mm<800mm. Beräkningar har gjorts och resulterar i att den befintliga dagvattentrumman TR800 under väg LV604 klarar av de dagvattenflöden som uppkommer efter exploatering. 6 (8)

22 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 5 Brandvatten Inom aktuellt område anordnas minst två brandposter. Förslag på placering framgår av Bilaga 1. Exakt placering sker i samråd med räddningstjänsten i nästa skede. Brandposterna är anslutna till huvudledning V110PE. Kapaciteten skall vara minst 10 l/s. 6 Kostnadsbedömning En översiktlig kostnadsberäkning har genomförts för att bygga VA-ledningarna. Den totala anläggningskostnaden för VA uppskattas till kr inkl. byggherrekostnader. 7 (8)

23 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\VA_utredning.docx\Kompletterande_VA_ utredning.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Khatira Seyed Rapport VA- utredning Kungälv, Kärna 4:1 och Lefstad 3:37 M FL Status: Granskningshandling 7 Referenser Svenskt Vatten, Dimensionering av allmänna avloppsledningar, VAV P90 Svenskt Vatten, Hållbar dag- och dränvattenhantering P105 Allmänna vattenledningsnät, Anvisningar för utformning och förnyelse och beräkning VAV P83 SMHI, Kungälvs kommun, Planering och Samhällsbyggnad, Planbeskrivning utställningshandling, (8)

24 N

25 TRV2013/84138 Medfinansieringsavtal Avseende ansvars- och kostnadsfördelning vid framtagande av handlingar och byggande av trafiklösning till nytt bostadsområde enligt av kommunen upprättad detaljplan för Kärna Lefstad 1 Parter Trafikverket, region väst, org.nr , Borlänge Kungälvs kommun, org.nr , Kungälv Mellan parterna har följande avtal träffats. 2 Definitioner och begrepp Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: Kungälvs kommun Kommunen Trafikverket Region Väst Trafikverket 3 Syfte och bakgrund En detaljplan har tagits fram för nya bostäder, detaljplan för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 mfl i Kungälvs kommun. Totalt rör det sig om ca tomter i området. Området gränsar mot väg 604. Anslutningen till statlig väg kommer att samlas ihop till en gemensam utfart, tidigare utfarter för befintlig bebyggelse kommer därmed att stängas. I och med exploateringen så kommer antalet fordonsrörelser att öka till och från området. För att säkerställa god standard för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet, så kommer det att byggas en ny anslutning till den statliga vägen och ett nytt vänstersvängfält med tillhörande refuger enligt kommunens redovisade skisser. Till grund för detta genomförandeavtal ligger detaljplanens antagandehandlingar. Genomförandeavtalet avser endast utförande som hör till väg 604. Av kommunens utförda åtgärdsvalsstudie antar Trafikverket att åtgärderna ryms inom plantyp 1, vilket innebär att ingen vägplan behövs. 4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna avseende åtgärden Inga tidigare avtal finns. Det nu träffade genomförandeavtalet möjliggör byggnation av ny utfart, vänstersvängfält och refuger inom befintligt vägområde enligt de skissförslag som kommunen tagit fram (se bilaga). 5 Beskrivning av åtgärder Vänstersvängfält och refuger ska byggas på väg 604 enligt redovisade ritningar.

26 TRV2013/ Finansiering Kommunen står för samtliga kostnader för åtgärden. I detta inräknas även Trafikverkets administrativa kostnader, kostnaden för den person som företräder Trafikverket under projektering och vid den formella hanteringen enligt väglagen samt de specialister inom Trafikverket som kan komma att engageras. För bevakningsuppdraget Kärna Lefstad bedöms kostnaderna till (femtontusentjugotusen) svenska kronor. Trafikverket fakturerar kommunen för nedlagda kostnader efter avslutat uppdrag. 7 Ansvarsfördelning för genomförande Trafikverkets ansvar 1. Trafikverket utser en person som bevakar åtgärden och företräder Trafikverket. 2. Trafikverket blir efter färdigställandet och godkänd slutbesiktning väghållare av de anläggningar som avtalet omfattar. Trafikverket sköter och bekostar framtida drift- och underhåll samt eventuell förnyelse. 3. Trafikverket äger rätt att utföra kontroller under byggtiden. Kommunens ansvar 1. Kommunen ansvarar för de handlingar som erfordras för att byggandet av ovanstående åtgärder ska kunna genomföras enligt gällande lagar och föreskrifter. 2. Kommunen ansvarar för att utbyggnaden inte strider mot lagvunnen detaljplan. 3. Vid upphandling av entreprenör ansvarar kommunen för att entreprenören uppfyller Trafikverkets krav. Trafikverket äger rätt att utföra kontroller under byggtiden. 4. Trafikverket ska innan arbetena påbörjas godkänna upprättad trafikanordningsplan. Planen skickas digitalt senast 3 veckor innan arbetena startar. 5. De handlingar som berör allmän väg ska utformas enligt Trafikverkets anvisningar samt granskas av Trafikverket. Övriga åtgärder som påverkar förhållandena på allmän väg ska utformas i samråd med Trafikverket. 6. Kommunen är byggherre och har således arbetsmiljöansvar. 7. Kommunen ansvarar för att åtgärderna är färdigställda och öppnad för trafik senast innan första inflytt sker. 8. Kommunen ansvarar för att vägnätsförändringen införs i NVDB.

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Fastställd 2017-02-23 Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD

VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD Enskild anslutning till allmän anläggning för vatten och avlopp Anvisningar och information för samfälligheter och fastighetsägare utanför VA-verksamhetsområden i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön.

Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön. Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön Agenda Bakgrund För dig som är innanför verksamhetsområdet Avgifter För dig som är utanför verksamhetsområdet Teknik Tidplan Information Kontakt Bakgrund Riktlinjer

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Björklunden Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne.

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne. Gävle januari 2016 Fastighetsägare 1 Fastighetsägare 2 Adress Postnummer Ort Till våren är det dags för kommunalt vatten och avlopp! Vatten- och avloppsnätet där du bor blir färdigt under våren 2016. I

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Utställningshandling 2014-05-08 Detaljplan för BOSTÄDER I TEGA, YTTERBY Tega 2:5 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset 442

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012 Information till dig som har fastighet i omvandlingsområdet Västra Sund-Kinna 2015-02-20 Rev. 15-03-06 Gäller fastigheter bildade före december 2012 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

VA-UTREDNING VÄSTRA SUND

VA-UTREDNING VÄSTRA SUND PM VA-UTREDNING VÄSTRA SUND Karlstad 2008-05-15 Uppdragsnummer 133056 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 3 Avgränsning... 3 Nuvarande förhållanden... 4 Områdesbeskrivning... 4 Anslutningsmöjligheter...

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 m.fl. Tanums Kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDPLAN Förslag till tidplan för detaljplanens

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Exempel på avtal Diarienummer: KS 2013/1902-32 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef Beredande politiskt organ: SU/KS Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Standardavtal vid VA-exploateringar

Standardavtal vid VA-exploateringar TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 2016-01-18 VA-GIS 2016/25 1 (2) VA-GIS nämnden Standardavtal vid VA-exploateringar Förslag till beslut VA/GIS-nämnden beslutar: 1. Att godkänna standardavtalen för VA-exploateringar

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra

Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra Wessman Barken Vatten & Återvinning har fått i uppdrag av huvudmannen Smedjebacken

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng m.fl. Tjörns kommun Principer för vatten- och avloppsanläggningar, dagvattenhantering. Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

Möte angående utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Björklunden

Möte angående utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Björklunden KALLELSE Sidan 1 av 1 Falu Energi & Vatten Therese Carlsson Västermalmsvägen 12 Box 213 791 25 Falun Tel 023-77 46 63 E-post therese.carlsson@fev.se Datum 2016-08-31 Er referens/adressat Beteckning/Version

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Under år 2016 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Svansjö sommarby. Möjlighet att ansluta

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling ANTAGANDEHANDLING Version 1.0 Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling Dnr 03-10029.214 Ks 07-466 Ärendet hanteras enligt plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för kommunalt vatten och spillvatten

Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för kommunalt vatten och spillvatten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-30 28 (39) Ks 80 Au 47 Dnr KS 461/2014 Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

E6 Kungälvsmotet (Öst)

E6 Kungälvsmotet (Öst) VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING E6 Kungälvsmotet (Öst) Kungälvs kommun, Västra Götalands län PM Avvattning och ledningar, 2014-07-04 Projektnummer: 102131 Dokumenttitel: Granskningshandling E6 Kungälvsmotet

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

SVINNINGE PARTNERING

SVINNINGE PARTNERING SVINNINGE PARTNERING Vi bygger vägar, vatten och avlopp Informationsmöte för fastighetsägare Skåvsjöholm 2012-11-12 Kvällens program Allmänt Svinningeprojektet VA-projektering och anslutning Vad sker under

Läs mer

Oskarshamns kommun. VA-utredning för detaljplan. Glabo 1:45, Saltvik. Kalmar den 2 februari 2015 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB

Oskarshamns kommun. VA-utredning för detaljplan. Glabo 1:45, Saltvik. Kalmar den 2 februari 2015 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Oskarshamns kommun VA-utredning för detaljplan Glabo 1:45, Saltvik Kalmar den 2 februari 2015 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Uppdrag VA-utredningen utbyggnad vatten och avlopp på Saltvik. Samordnas med pågående

Läs mer

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM KUNGÄLVS KOMMUN Detaljplaneområde Vena 1:3 VA-UTFORMNING GBG VA-SYSTEM LISA EKSTRÖM SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT Innehållsförteckning 1 Orientering 2 2 VA och dagvatten 2 2.1 Vatten 2 2.2 Spillvatten

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp Länsbodarna Utbyggnad av allmänt avlopp Bakgrund Länsbodarna är ett område som konstaterats ha behov av verksamhetsområde för avlopp. Stora delar av området har täta jordlager och nära till berg som leder

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18 Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2 (19) 2011-03-22, Rev. 2011-05-18 1 Bakgrund...

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se VA-utredning Skogsdungen Storvreta www.bjerking.se Sida 2 (6) VA-utredning Uppdragsnamn Skogsdungen Storvreta Uppsala kommun VA-utredning HSB Uppsala Hans Johansson Box 1103 75141 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening 1(6) Markavtal mellan VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening Mellan VA-SYD och Eslövs kommun finns ett samverkansavtal daterat i januari 2012. 1 Avtalets syfte och parter Detta avtals syfte är att klargöra

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer