KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Irja Gustavsson Ordförande Helena Randefelt Sekreterare Ledamöter Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette Lindvall (M) Bengt Storbacka (S) Jonas Bernström (S) Virosa Viberg (SD) Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Ingrid Åberg (KD) Susanne Karlsson (C) Anders Persson (C) Bengt Evertsson (MP) Ersättare John Omoomian (S) Hans-Olof Hake (S) Lillemor Bodman (M) Margareta Halm (S) Mats Seijboldt (SD) Linda Andersson (S) Jan Hansson (M) Dan Walterson (S) Maria Odheim-Nielsen (V) Andreas Funk (SD) Johan Andersson (C) Göran Gustavsson (-) Jenny Larsson (C) Christina Pettersson (C) Inger Griberg (MP) Föredragningslista Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 1. Kommunal borgen, Tallen /128 AKK Gunnar Jaxell 2. Utredning flugparken i kombination med nytt resecentrum, stationshus samt kommunal cykelplan 3. Omdisponering av investeringsbudget för dagvattenåtgärder, VA-byggnation Vibyn 2015/100 AKK 2015/106 AKK Gunnar Jaxell Jesper Almlöf

2 4. Donation av ek och försäljning av tillhörande mark 2014/487 AKK 5. Svar på medborgarförslag om att göra en parkeringsplats av fastigheten där före detta förskolan Lysmasken låg 2014/399 AKK Peter Grönlund 6. Beslutsgång för detaljplaner enligt lagändring i PBL 2015/98 AKK 7. Antagande av taxa för anmälningar enligt Attefall 2015/97 AKK Peter Grönlund Peter Grönlund 8. Detaljplan för Sköndal 17:3 m fl (kv Svarven) i Lindesberg 9. Svar på remiss förslag till åtgärdsprogram r för Norra Östersjöns vattendistrikt Äskande om kronor i kostnadstäckning för uteblivna statsmedel för asylsökande elever 2014/294 AKK 2015/107 AKK 2014/539 AKK Diana Nilsson Margareta Lindkvist 11. Resestipendium /31 AKK 12. Revidering av socialnämndens reglemente 2015/96 AKK 13. Årsredovisning för Gustav Svenssons stiftelse för räkenskapsåret Svar på motion från Irja Gustavsson (S) och Arnold Bengtsson (S) om traineeplatser/lärlingsutbildning i kommunens vård och omsorg 15. Svar på motion från Birgitta Duell (SD) om att sätta upp skyltar som visar stigen Lindesjön runt 16. Svar på medborgarförslag om bänk i backen mellan Stadsskogsskolan och Jätteåkersvägen 2015/134 AKK 2014/319 AKK 2014/488 AKK 2014/393 AKK Catrin Hellqvist

3 1. Kommunal borgen, Tallen 2015 Föredragande: Gunnar Jaxell Ärendebeskrivning Den kooperative hyresrättsföreningen Tallen inkom i början av 1900-talet genom initiativ från Lindesbergs kommun. Riksbyggen stod för byggnationen och de svarar fortsättningsvis för administration och service på uppdrag av föreningen. Från början rörde det sig om 52 lägenheter, en avlastningsenhet samt kök, matsal och ett antal kontorsrum för hemtjänstpersonal. I samband med byggnationen erhöll föreningen kommunal borgen för de lån som upptogs för att genomföra projektet. Borgensbeloppet var mellan 55 och 60 miljoner kronor. Det rörde sig om två lån från SBAB och fem lån från Swedbank Hypotek. Före årsskiftet 2014/2015 meddelande SBAB att man ändrade på amorteringsprincipen på de lån Tallen hade hos dem. Föreningen tolkar de nya villkoren som så att man inte längre vill låna pengar till Tallen. SBAB har enligt uppgift fattat ett principbeslut att försöka avsluta utlåningen till Trygghets- och serviceboenden snarast möjligt. Föreningen har därför hört sig för om andra långivare kan tänka sig att låna ut pengar. Flera banker har visat sig villiga att låna ut pengar till föreningen. Totalt rör det sig om två lån från SBAB och ett av lånen från Swedbank som föreningen önskar föra över till annan långivare. Beloppen är 7,5 miljoner per lån. Gunnar Jaxell, sekreterare i styrelsen för Tallen inkom med en skrivelse daterad den 10 mars 2015, där Kooperativa Hyresrättsföreningen Tallen hemställer att Lindesbergs kommun förnyar sitt borgensåtagande när föreningen byter långivare på 3 x 7,5 miljoner kronor till den nya långivaren Handlingar Tjänsteskrivelse kommunal borgen.pdf (inkluderad nedan) Sida 3 av 22

4

5

6 2. Utredning flugparken i kombination med nytt resecentrum, stationshus samt kommunal cykelplan Föredragande: Gunnar Jaxell Ärendebeskrivning Vid kommunstyrelsen sammanträde den 25 februari 2015 meddelades startillstånd för byggande av ett nytt resecentrum i Lindesberg. Fastigheter i Linde AB har ansökt om bygglov för att bygga om stationshuset och kommunen har anlitat en konsult för att ta fram ett förslag till gång- och cykelstrategi, vars tyngdpunkt ska vara Lindesbergs tätort. Vid senaste samordningsmötet för resecentrum konstaterades att de nämnda projekten berör Flugparken. Av den anledningen inkom stabsekonom Gunnar Jaxell med en tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2015, där näringslivsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att Flugparken ska inkluderas i de pågående projekten för att erhålla ett sammanvägt resultat och en harmoniserad stadsbild av centrala Lindesberg. Konkret innebär det att Bergslagens kommunalteknik får i uppdrag att lämna förslag till Flugparkens framtida utseende och användning i samarbete med de tre pågående projekten. Då träden i parken är sjuka och ska tas bort inom en snar framtid skulle utredningen likväl genomföras inom något år oberoende av de pågående projekten. Kostnaden för utredningen bekostas inom ramen för de pågående projekten. Tillväxtutskottet beslutade den 10 mars 2015 att föreslå kommunstyrelsen besluta att Flugparken ska inkluderas i de pågående projekten kring resecentrum som beviljades starttillstånd av kommunstyrelsen den 25 februari Handlingar Ansökan om samordning centrala Lindesberg - Flugparken 2015(1).pdf (inkluderad nedan) Beslutsparagraf(30).pdf (inkluderad nedan) Sida 4 av 22

7 Dnr Näringsliv och Utveckling Gunnar Jaxell Tfn: Till Kommunstyrelsen Samordnad utredning Centrala Lindesberg Det händer en hel del i centrala Lindesberg för närvarande. Vid Kommunstyrelsens senaste sammanträde meddelades starttillstånd för byggande av ett nytt Resecentrum. FALAB har ansökt om bygglov för att bygga om Stationshuset och kommunen har anlitat en konsult för att ta fram ett förslag till Gång- och Cykelstrategi, vars tyngdpunkt skall vara Lindesbergs tätort. Vid senaste samordningsmötet för Resecentrumet konstaterades att samtliga ovan nämnda tre projekt berör Flugparken. Antingen i form av möjlig placering av både gång- och cykelväg för att nå Resecentrum eller som den förlängda framsidan av Stationshuset. Av den anledningen önskar Näringslivsavdelningen att Kommunstyrelsen medger avdelningen att inkludera Flugparken i de tre ovan nämnda projekten för att slutresultatet skall ett harmonierande intryck och funktionalitet av Tätortens centralpunkt. Konkret innebär det att BKT får i uppdrag att lämna förslag till Flugparkens framtida utseende och användning i samarbete med de tre pågående projekten. Då träden i parken är sjuka och skall tas bort inom en snar framtid skulle utredningen ändock genomföras inom något år oberoende av de pågående projekten. Kostnaden för den initiala utredningen bekostas inom ramen för de pågående projekten. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslås besluta att Flugparken skall inkluderas i de pågående projekten för att erhålla ett sammanvägt resultat och en harmonierande stadsbild i centrala Lindesberg. I tjänsten Merit Israelsson Näringslivschef Gunnar Jaxell Stabsekonom

8 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Tillväxtutskottet TU 31 Dnr. 2015/100 Utredning flugparken i kombination med nytt resecentrum, stationshus samt kommunal cykelplan Beslut Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Flugparken ska inkluderas i de pågående projekten kring resecentrum som beviljades starttillstånd av kommunstyrelsen den 25 februari Ärendebeskrivning Vid kommunstyrelsen sammanträde den 25 februari 2015 meddelades startillstånd för byggande av ett nytt resecentrum i Lindesberg. Fastigheter i Linde AB har ansökt om bygglov för att bygga om stationshuset och kommunen har anlitat en konsult för att ta fram ett förslag till gång- och cykelstrategi, vars tyngdpunkt ska vara Lindesbergs tätort. Vid senaste samordningsmötet för resecentrum konstaterades att de nämnda projekten berör Flugparken. Av den anledningen inkom stabsekonom Gunnar Jaxell med en tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2015, där näringslivsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att Flugparken ska inkluderas i de pågående projekten för att erhålla ett sammanvägt resultat och en harmoniserad stadsbild av centrala Lindesberg. Konkret innebär det att Bergslagens kommunalteknik får i uppdrag att lämna förslag till Flugparkens framtida utseende och användning i samarbete med de tre pågående projekten. Då träden i parken är sjuka och ska tas bort inom en snar framtid skulle utredningen likväl genomföras inom något år oberoende av de pågående projekten. Kostnaden för utredningen bekostas inom ramen för de pågående projekten. Ledamöternas förslag till beslut Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag om att Flugparken ska inkluderas i de pågående projekten nytt resecentrum, stationshus och gång- och cykelplan. Justerande Utdragsbestyrkande

9 3. Omdisponering av investeringsbudget för dagvattenåtgärder, VAbyggnation Vibyn Föredragande Jesper Almlöf Ärendebeskrivning Under 2012 presenterades en exploateringskalkyl gällande nytt bostadsområde i Vibyn, Frövi. För detta beviljades 3,8 Mnkr. Byggnation pågår för tillfället. I de medel som beviljades utgick dåvarande mark- och exploateringsingenjör ifrån att kostnaden för utbyggnad av VA-nätet skulle bekostas av VA-kollektivet, och den kostnaden togs inte med i kalkylen. VA-kollektivet står inte för den investeringen och kostnaden behöver tas inom projektet. Som konsekvens kommer kollektivet inte att erhålla den anslutningsavgift som ska betalas vid anslutning till vatten och avlopp, då kommunen bekostat investeringen. VA-kollektivet bedömer att 25 % av avgiften ska tillfalla kollektivet för redan gjorde investeringar. Den totala investeringen i VA-utbyggnaden uppgår till ungefär 3,5 Mnkr som inte finns med i ursprungskalkylen. När hela är fullt utbyggt kommer ungefär 2,5 Mnkr erhållas från anslutningsavgifter. För att etapp 1 ska färdigställas behövs ett tilläggsanslag på 1 Mnkr. Bergslagens kommunalteknik har i sin budget för år 2015 ett anslag om 3 Mnkr för dagvattenåtgärder i centrala Lindesberg. Under året kommer inte summan att utnyttjas till fullo. Förslagsvis flyttas därför 1 Mnkr av dess över till Vibynprojektet etapp 1. I en tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2015 föreslår mark- och exploateringsingenjör Jesper Almlöf att kommunfullmäktige ska besluta: Sida 5 av 22

10 Att omdisponera Bergslagens kommunaltekniks investeringsbudget 2015 för dagvattenåtgärder i centrala Lindesberg på 1 Mnkr avseende investering exploatering Vibyn gällande VA-byggnation. Samt att kommunstyrelsen ska besluta: Att besluta att Bergslagens kommunalteknik fakturerar anslutningsavgift till Lindesbergs kommun och att 25% av avgiften behålls av VA-kollektivet. Resterande 75% överförs till Lindesbergs kommun. Tillväxtutskottet beslutade den 10 mars 2015 att föreslå kommunstyrelsen besluta att fakturering av anslutningsavgift sker av Bergslagens kommunalteknik. 25 % av avgiften behålls av VA-kollektivet och resterande del 75 % överförs till Lindesbergs kommun, Samt föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 1 miljon kronor från anslaget för investering av dagvatten centrala Lindesberg till exploatering av Vibyn (Va-byggnation) projektnummer Handlingar vibyn tilläggsanslag(1).pdf (inkluderad nedan) Beslutsparagraf(27).pdf (inkluderad nedan) Sida 6 av 22

11 TJÄNSTESKRIVELSE Näringsliv och utveckling Jesper Almlöf Tillväxtutskottet Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Att omdisponera Bergslagens kommunaltekniks investeringsbudget 2015 för dagvattenåtgärder i centrala Lindesberg på 1 Mnkr avseende investering exploatering Vibyn gällande VA-byggnation. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Att besluta att Bergslagens kommunalteknik fakturerar anslutningsavgift till Lindesbergs kommun och att 25% av avgiften behålls av VA-kollektivet. Resterande 75% överförs till Lindesbergs kommun. Ärendebeskrivning Under 2012 presenterades en exploateringskalkyl gällande nytt bostadsområde i Vibyn, Frövi. För detta beviljades 3.8 miljoner kronor, vilka skall täckas av framtida försäljning av avstyckade fastigheter. Under 2014 blev detaljplanen färdig och projektering av området påbörjades under senhösten. Byggnation pågår för tillfället. I de beviljade medlen utgick dåvarande mark och exploateringsingenjör att kostnaden för utbyggnad av VA-nätet skulle bekostas av VAkollektivet. Således var den kostnaden ej medtagen. VA-kollektivet står inte för denna investering varför kostnaden behöver tas inom projektet. Kollektivet kommer som konsekvens ej erhålla hela den anslutningsavgift som skall betalas vid anslutning till vatten och avlopp då kommunen bekostat investeringen. VA-kollektivet bedömer att 25% av avgiften ska tillfalla kollektivet för redan gjorda investeringar (reningsverk, befintliga ledningar etc.) Den totala investeringen i VA-utbyggnaden, nytt pumphus, tryckning under ån, ledningsnät, uppgår till ca. 3,5 miljoner kr, som således inte finns med i den ursprungliga kalkylen. Området har under projekteringen delats in i tre etapper. Vid slutförandet av etapp 1 kommer det att tillskapas 12 st nya tomter i området. Etapp två kommer att ge 13 st. tomter till, totalt 25 tomter. Det markpris som är bestämt täcker den ursprungliga kalkylen. Utöver den kommer, när hela området är fullt utbyggt, ca. 2,5 milj erhållas från Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

12 anslutningsavgifter. För att färdigställa etapp 1 krävs ett tilläggsanslag om 1miljon kronor. När denna etapp är slutsåld krävs således ett tilläggsomslag om 2,5 miljoner kronor för att färdigställa de resterande 13 tomterna. 2 Bkt har i sin budget för 2015 anslag om 3 miljoner kr för dagvattenåtgärder i centrala Lindesberg. Under detta år kommer inte denna summa att utnyttjas till fullo varför 1 miljon kronor av dessa kan förflyttas över till Vibynprojektets etapp 1. Ärendets beredning Näringslivsenheten BKT Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet Att kalkylen från början var alldeles för lågt tilltagen beror i stor del på det bristande samarbete som funnits mellan BKT och kommunen. Under 2014 har ett stort arbete lagts ned på BKT och kommunen för att utöka vårt samarbete och få fram ett arbetssätt som möjliggör att beslutskalkyler skall utgöras av material med substans och mindre felkällor. I detta fall kommer den totala kalkylen nå ett nollsummespel, men den kommunala investeringskostnaden blir högre. När alla tomter i Vibyn är sålda ger detta en intäkt, inklusive ca hundra tusen kronor från VA-anslutningsavgifter, på ca 7,5 miljoner. Den totala investeringen kommer uppgå till ca 7,5 milj när hela Vibyn är utbyggt. Konsekvenser En förflyttning av investeringsmedel från dagvattenhanteringen i centrala Lindesberg förflyttas över till investering av VA-nätet i Vibyn. Denna omfördelning kommer ge möjlighet till slutställandet av etapp 1 av Vibyn, vilket kommer ge 12 st. nya tomter. För färdigställandet av etapp 2 krävs det ytterligare anslag om ca. 2,5 miljoner kronor. Dessa bör anslås i samband med att tomterna i etapp ett försäljs. Merit Israelsson Förvaltningschef Jesper Almlöf Mark och exploateringsingenjör Meddelas för åtgärd: Joakim Eriksson BKT Chef Gata, Park, Idrott Kjell Karlsson BKT, Projektledare BKT För kännedom: Jesper Almlöf Näringslivsenheten Eva Jonsson Förbundschef BKT

13 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Tillväxtutskottet TU 25 Dnr. 2015/106 Omdisponering av investeringsbudget för dagvattenåtgärder, VA-byggnation Vibyn Beslut Tillväxtutskottet beslutar att bjuda in representant från Bergslagens kommunalteknik till nästa sammanträde för att få information om VAkollektiv, Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fakturering av anslutningsavgift sker av Bergslagens kommunalteknik. 25 % av avgiften behålls av VA-kollektivet och resterande del 75 % överförs till Lindesbergs kommun, Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 1 miljon kronor från anslaget för investering av dagvatten centrala Lindesberg till exploatering av Vibyn (Va-byggnation) projektnummer Ärendebeskrivning Under 2012 presenterades en exploateringskalkyl gällande nytt bostadsområde i Vibyn, Frövi. För detta beviljades 3,8 Mnkr. Byggnation pågår för tillfället. I de medel som beviljades utgick dåvarande mark- och exploateringsingenjör ifrån att kostnaden för utbyggnad av VA-nätet skulle bekostas av VA-kollektivet, och den kostnaden togs inte med i kalkylen. VA-kollektivet står inte för den investeringen och kostnaden behöver tas inom projektet. Som konsekvens kommer kollektivet inte att erhålla den anslutningsavgift som ska betalas vid anslutning till vatten och avlopp, då kommunen bekostat investeringen. VA-kollektivet bedömer att 25 % av avgiften ska tillfalla kollektivet för redan gjorde investeringar. Den totala investeringen i VA-utbyggnaden uppgår till ungefär 3,5 Mnkr som inte finns med i ursprungskalkylen. När hela är fullt utbyggt kommer ungefär 2,5 Mnkr erhållas från anslutningsavgifter. För att etapp 1 ska färdigställas behövs ett tilläggsanslag på 1 Mnkr. Bergslagens kommunalteknik har i sin budget för år 2015 ett anslag om 3 Mnkr för dagvattenåtgärder i centrala Lindesberg. Under året kommer inte summan att utnyttjas till fullo. Förslagsvis flyttas därför 1 Mnkr av dess över till Vibynprojektet etapp 1. Justerande Utdragsbestyrkande

14 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Tillväxtutskottet I en tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2015 föreslår mark- och exploateringsingenjör Jesper Almlöf att kommunfullmäktige ska besluta: Att omdisponera Bergslagens kommunaltekniks investeringsbudget 2015 för dagvattenåtgärder i centrala Lindesberg på 1 Mnkr avseende investering exploatering Vibyn gällande VA-byggnation. Samt att kommunstyrelsen ska besluta: Att besluta att Bergslagens kommunalteknik fakturerar anslutningsavgift till Lindesbergs kommun och att 25% av avgiften behålls av VA-kollektivet. Resterande 75% överförs till Lindesbergs kommun. Ledamöternas förslag till beslut Pär-Ove Lindqvist (M) föreslog att Bergslagens kommunalteknik (BKT) ska bjudas in till utskottets nästa sammanträde för att informera utskottet om VA-kollektiv. Justerande Utdragsbestyrkande

15 4. Donation av ek och försäljning av tillhörande mark Ärendebeskrivning Richard Linder inkom med en skrivelse den 20 november 2014 med en förfrågan gällande Kristinaeken. Det är ett träd som sägs vara 350 år gammal och enligt vissa sägner planterat av drottning Kristina i samband med att staden grundades. Richard och Malin Linder undrar om Lindesbergs kommun vill ta emot trädet med omgivande mark som en donation. Richard och Malin Linder är villiga att bidra med hälften eller maximalt kronor i processen med att göra en avstyckning där kommunen blir ägare i trädet och marken närmast omkring. En trädinspektion utfördes i september 2011 efter att en stor gren ramlat ner. Resultatet av denna inspektion var att trädet med rätt åtgärder, regelbundna inspektioner och skötsel har förutsättningar att stå kvar i flera generationer till. En ny arboristundersökning av trädet gjordes november Den visade att trädet är i lite sämre skick mot den tidigare undersökningen, men att det med rätt åtgärder och skötsel fortfarande finns goda förutsättningar att trädet kan leva i flera generationer till. Den 29 januari 2014 remitterades ärendet till tillväxtförvaltningen och Bergslagens miljö- och byggnämnd för yttrande. Även statsträdgårdsmästaren vid Bergslagens kommunalteknik har yttrat sig i ärendet. Stadsträdgårdsmästaren vid Bergslagens kommunalteknik framhåller i en skrivelse daterad den 10 februari 2015 att eken har ett kulturhistorisk värde och är i akut behov av åtgärder för att förebygga risker för egendom och liv samt trygga ekens överlevnad. Kostnaden för initiala åtgärder beräknas till kronor. Länsstyrelsen visar intresse att bidra med halva kostnaden. Tillväxtutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari 2015 att föreslå kommunstyrelsen besluta att tacka för donationen men avböja mottagandet av Sida 7 av 22

16 donationen, eftersom ett övertagande av eken strider mot detaljplanens tomtindelning. För att detta ska vara möjligt att genomföra krävs en ändring av aktuell detaljplan samt att en lantmäteriförrättning genomförs. Tillväxtförvaltningen uppdras tillsammans med Bergslagens kommunalteknik att hänvisa ekens ägare till lämpliga ekonomiska medel de kan söka för att ta hand om eken. Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari 2015 att föreslå kommunstyrelsen besluta att eken ska skyddas genom naturminne genom uppdrag till Bergslagens miljö- och byggnämnd alternativt genom avtal. Vidare medel anvisas för akuta åtgärder med uppdrag till Bergslagens kommunalteknik att utföra dessa och att Bergslagens kommunalteknik ges i uppdrag att utarbeta rutiner för bevakning av trädets kondition samt att sammanställa behov av eventuella åtgärder. Kommunchefen inkom den 17 mars 2015 med en tjänsteskrivelse med en sammanställning avyttranden Handlingar Donation KristinaEken köp mark(1).pdf (inkluderad nedan) Beslutsparagraf(36).pdf (inkluderad nedan) Yttrande jesper kristinaeken(1).pdf (inkluderad nedan) Bilaga jesper kristinaeken(1).pdf (inkluderad nedan) Svar på medborgarförslag Kristinaeken(1).pdf (inkluderad nedan) Yttrande bkt kristinaeken(1).pdf (inkluderad nedan) Tjänsteskrivelse angående träd Lejonet 8.pdf (inkluderad nedan) Sida 8 av 22

17 Richard Linder Trädgårdsgatan Lindesberg p /487 Till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun Angående kulturhistoriskt intressant ek Kristinaeken Bakgrund Från den 1/ blev jag och min fru ägare till fastigheten Lejonet 8 på Trädgårdsgatan i Lindesberg. På fastigheten står ett stort och vackert träd. Den så kallade Kristinaeken. Trädet sägs vara 350 år gammalt och enligt vissa sägner planterat av drottning Kristina själv i samband med att staden grundlades. Eken är 30 meter hög och har en mycket mäktig och omfångsrik krona. Stammen är mycket kraftig och det krävs många famntag för att nå runt hela omkretsen. Ett fantastiskt träd helt enkelt. Efter det att vi tog över fastigheten har vi funderat på hur arvet efter drottning Kristina bäst tas tillvara. Till saken hör att trädet just nu inte är i bästa skick och medför en fara för fastigheterna i närområdet. För något år sedan ramlade en av alla dessa stora grenar ned och risken är stor att det i närtid händer igen. Det naturliga är självklart att ta ned den, då dess tid lider mot sitt slut. Sälja veden och sova tryggt på natten. Till min, andra fastighetsägares och försäkringsbolags (kortsiktiga) lättnad. Allmänintresse Men eftersom vi har förstått att trädet utgör en värdefull del i Lindesbergs välbevarade stadskärna och att det är angeläget att bevara det, har jag och min fru beslutat oss för att vi vill donera trädet med omgivande mark till kommunen. Kommunen står för allmänintresset och har kompetensen att förvalta trädet på rätt sätt. Vårt egenintresse av att trädet är obekvämt stort och innebär en viss risk, bör enligt vår egen bedömning stå tillbaka, för ett träd som är den enskilt äldsta levande inventarien i staden. En trädinspektion utfördes i september 2011 efter att den stora grenen ramlat ner. Resultatet av denna inspektion var att trädet med rätt åtgärder, regelbundna inspektioner och skötsel har förutsättningar att stå kvar i flera generationer till. En ny arboristundersökning av trädet gjordes november Den visade att trädet visserligen är i lite sämre skick sedan förra besiktningen, men att det med rätt åtgärder och skötsel fortfarande finns goda förutsättningar att trädet kan leva i flera generationer till.

18 Vi föreslår att 1. Richard och Malin Linder donerar Kristinaeken och den närmaste marken under trädet till Lindesbergs kommun. 2. Kommunen tar tacksamt emot donationen. Då vi som fastighetsägare är angelägna om att hitta en bra lösning för det allmänna och trygga säkerheten på gatan utan behöva ta ned trädet så är vi villiga att bidra med hälften eller maximalt kr i processen med att göra en avstyckning där kommunen bli ägare till trädet och marken närmast omkring. 3. Kommunen skyddar och sköter trädet i framtiden. Trädexperten rekommenderar omedelbara åtgärder för att trygga trädets stabilitet och trafiksäkerheten. Den första åtgärden med bl.a. kronreducering och beskärning är omfattande och bekostas av kommunen och länsstyrelsen tillsammans. Åtgärden utförs senast vårvintern Mvh Richard och Malin Linder

19 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Tillväxtutskottet TU 13 Dnr. 2014/487 Donation av ek och försäljning av tillhörande mark Beslut Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Lindesbergs kommun tackar för donationen men avböjer att ta emot Kristinaeken. Det uppdras till näringsliv och utveckling tillsammans med Bergslagens kommunalteknik att hänvisa ekens ägare till lämpliga ekonomiska medel de kan söka för att ta hand om Kristinaeken. Ärendebeskrivning Richard Linder inkom med en skrivelse den 20 november 2014 med en förfrågan gällande Kristinaeken. Det är ett träd som sägs vara 350 år gammal och enligt vissa sägner planterat av drottning Kristina i samband med att staden grundades. Richard och Malin Linder undrar om Lindesbergs kommun vill ta emot trädet med omgivande mark som en donation. Richard och Malin Linder är villiga att bidra med hälften eller maximalt kronor i processen med att göra en avstyckning där kommunen blir ägare i trädet och marken närmast omkring. En trädinspektion utfördes i september 2011 efter att en stor gren ramlat ner. Resultatet av denna inspektion var att trädet med rätt åtgärder, regelbundna inspektioner och skötsel har förutsättningar att stå kvar i flera generationer till. En ny arboristundersökning av trädet gjordes november Den visade att trädet är i lite sämre skick mot den tidigare undersökningen, men att det med rätt åtgärder och skötsel fortfarande finns goda förutsättningar att trädet kan leva i flera generationer till. Den 29 januari 2014 remitterades ärendet till tillväxtförvaltningen och Bergslagens miljö- och byggnämnd för yttrande. Näringsliv och utveckling inkom med ett svar på remissen daterad den 29 januari 2015 där det framkommer att kontakter har förts med Lantmäteriet gällande ett eventuellt övertagande av Kristinaeken av Lindesbergs kommun enligt Richard Linders förslag. Kommunen kan inte ta över en del av aktuell fastighet där eken står, då detta strider mot detaljplanens tomtindelning. För att detta ska vara möjligt att genomföra krävs således en ändring av aktuell detaljplan samt att en lantmäteriförrättning genomförs. Dock finns möjligheten att fastighetsägarna skänker själva trädet till Lindesbergs kommun, och att det i samband med detta gåvobrev upprättas Justerande Utdragsbestyrkande

20 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Tillväxtutskottet ett servitutsavtal gällande eken. Inskrivningsmyndigheten anser att de kan pröva ett sådant avtal, om det är möjligt att skriva in i fastighetsregistret. Dock bör gåvan endast tas emot om inskrivningsmyndigheten accepterat ett sådant servitut. Att acceptera gåvan utan att säkerställa dess fortlevnad på kort och lång sikt, dels genom servitut, dels genom avsatta medel ser inte näringsliv och utveckling som ett alternativ. Ledamöternas förslag till beslut Irja Gustavsson (S) föreslår att Lindesbergs kommun inte ska ta emot eken. Daniel Andersson (S) föreslår bifall till Irja Gustavsson (S) förslag samt att kommunen ska hjälpa ekens ägare med vilka ekonomiska medel de kan söka för att ta hand om eken istället. Irja Gustavsson (S) föreslår att Christer Kallin på näringsliv och utveckling med hjälp av Bergslagens kommunalteknik kan hjälpa ekens ägare med vilka medel de kan söka för att ta hand om eken. Justerande Utdragsbestyrkande

21 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 2014/487 Näringsliv och utveckling Jesper Almlöf Tillväxtutskottet Ärendebeskrivning Richard Linder har inkommit med ett förslag att skänka Kristinaeken till Lindesbergs kommun. Eken står i dagsläge på fastigheten Lejonet 8, utmed Trädgårdsgatan. Den detaljplan som gällde i detta område ändrades för aktuell tomt Detta då tomt nr. 8 skänktes till Lindesbergs pastorats församling, och ett fullgott skydd för den aktuella eken då framtagits. I gåvobrevet fastställdes det att föreningen skulle skydda eken för framtiden, genom fridlysning om så krävdes, se bilaga 1. Således bör det stå klart att ekens bevarande åligger fastighetsägaren till aktuell fastighet. Eken är dock i ett dåligt skick och ett antal åtgärder, på kort och lång sikt bör utföras för att Eken skall fortleva lång tid framöver. Eken är även en viktig historisk del av staden, och ett intresse av dess bevarande bör ligga i Kommunens intresse. Utifrån det senare resonemanget har kontakter förts med Lantmäteriet gällande ett eventuellt övertagande av Eken av Lindesbergs kommun, i enlighet med Rickard Linders förslag.. Kommunen kan inte ta över en del av aktuell fastighet, där Eken står, då detta strider mot detaljplanens tomtindelning. För att detta skall vara möjligt att genomföra krävs således att en ändringa av aktuell detaljplan samt att en lantmäterieförrättning genomförs. Dock finns möjligheten att fastighetsägaren skänker själva trädet till Lindesbergs kommun, och att det i samband med detta gåvobrev upprättas ett servitutsavtal gällande Eken. Inskrivningsmyndigheten anser att de kan pröva ett sådant avtal, om det är möjligt att skriva in i fastighetsregistret. Dock bör gåvan endast då tas emot om inskrivningsmyndigheten accepterar ett sådant servitut. Ärendets beredning Näringslivsenheten. Förvaltningens ståndpunkt För att Ekens fortlevnad skall tryggas krävs det att ett antal åtgärder utförs. Innan ett eventuellt accepterande av Eken som gåva krävs det att det finns avsatta pengar för Ekens bevarande, samt att ett servitut accepteras av inskrivningsmyndigheten. Att acceptera gåvan utan att säkerhetsställa dess fortlevand på kort och lång sikt, dels genom servitut, Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 LAGA KRAFT xxxx-xx-xx PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr XXX ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun KUNGÖRELSE 1 [3] Kommunfullmäktige 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal Ärenden Justering 24 Svar på interpellation - Förebygg halkolyckorna (M), kompletterande handling

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer