Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2003 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2003 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN"

Transkript

1 Brottsoffer i fokus De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

2 FÖRORD Under de senaste årtiondena har brottsoffrens situation uppmärksammats i allt större utsträckning. En rad åtgärder har vidtagits för att förbättra för dem som utsatts för brott bl a genom ny lagstiftning och inrättandet av Brottsoffermyndigheten. Brottsoffermyndigheten, som bildades 1994, har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen. Myndighetens huvuduppgifter är att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och i frågor om Brottsofferfonden. Därutöver fungerar myndigheten som ett informations- och kunskapscentrum avseende brottsofferfrågor. Syftet med Brottsofferfonden är att stödja olika projekt och verksamheter som utvecklar och synliggör brottsofferarbetet i Sverige. Sammanlagt har t o m 2002 cirka 125 miljoner kronor fördelats dels till ideella organisationer som verkar på brottsofferområdet dels till verksamheter i privat och offentlig regi dels till viktimologisk forskning. För att brottsofferarbetet skall få en fortsatt gynnsam utveckling är det viktigt att öka och fördjupa kunskaperna om brottsoffer. Det behövs därför mer forskning och utvecklingsarbete på brottsofferområdet i Sverige. I syfte att stimulera till intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor utlyste Brottsoffermyndigheten 1997 en uppsatstävling. Uppsatstävlingen riktar sig till studenter inom juridik, beteendevetenskapliga ämnen, hälso- och sjukvård, medicin m fl. Temat för uppsatstävlingen är Brottsoffer i fokus och hittills har fyra tävlingsomgångar genomförts. I denna antologi publiceras de uppsatser som vid den senaste tävlingsomgången tilldelats första, andra och tredje pris. De tre uppsatserna har alla våld mot kvinnor som övergripande tema. Vår förhoppning är att dessa uppsatser ska locka till intresse för brottsofferfrågor i allmänhet men även till vidare utvecklingsarbete och viktimologisk forskning. Umeå i mars 2003 Britta Bjelle, generaldirektör

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Likhet inför lagen...3 En könsblind utgångspunkt? En analys av bedömning i våldtäktsmål Att giva sig i mannens våld?...81 Genuskonstruktion och våldets villkorliga legitimitet genom fallstudier av mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet. Växjö Våld mot kvinnor i nära relationer förslaget om möjlighet till besöksförbud avseende den gemensamma bostaden

4 Likhet inför lagen En könsblind utgångspunkt? En analys av bedömning i våldtäktsmål Peter Söderström Sociologiska institutionen Umeå Universitet 3

5 ABSTRACT Mitt syfte med uppsatsen har varit att belysa konflikten mellan det juridiska systemets utgångspunkt likhet inför lagen och feminismens utgångspunkt att det råder ett ojämnt maktförhållande mellan könen som innebär att kvinnor på olika sätt diskrimineras på grund av sin könstillhörighet. 1 de teoretiska utgångspunkter jag valde ut för min studie är ett centralt antagande att samhällets dominerande föreställningar om heterosexualiteten är grundläggande för att förstå hur kvinnors underordning respektive mäns överordning (återskapas. Det grundar sig i att föreställningar om heterosexualiteten anses vara fundamentala för hur könsidentiteter skapas och därigenom i hög grad bestämmande för vad som anses vara kvinnligt och manligt. Föreställningarna är ideologiska till sin karaktär i den formen att de är laddade med könsojämlika normer och värderingar. Kvinnors och mäns sexualitet anses vara olika och tillskrivs olika egenskaper som bekräftar det ojämna maktförhållandet mellan könen i samhället. Det ojämna maktförhållandet mellan könen når sin ytterlighet i förekomsten av det sexualiserade våld som män utövar mot kvinnor. En av formerna av det sexualiserade våldet är våldtäkt, där män nästan helt uteslutande är förövare och kvinnor nästan helt uteslutande är offer. Utifrån denna bakgrund valde jag att undersöka konflikten mellan rättsystemets likhetsprincip och femiismens könsmaktsordning genom att analysera fem domslut angående två gruppvåldtäkter som begicks 1995 respektive Mina övergripande problemformulering har varit om kön har betydelse för bedömningen i våldtäktsmål? För att besvara denna fråga, och i så fall kunna redovisa på vilka sätt kön har betydelse i bedömningen av våldtäktsmål, har jag granskat hur de som dömer argumenterar för deras domslut, hur väl bedömningen sammanfaller med lagstiftningens riktlinjer samt vilka skillnader och likheter i tolkningen av våldtäkt som går att utläsa. 1 analysen av utvalda domslut har ideologianalys använts som metod, där det manifesta textmaterialet/domsluten bearbetats i syfte att synliggöra det latenta eller ideologin som är textmaterialets/domslutens förutsättning. En utgångspunkt i analysen har varit att domskälen är ideologiska till sin karaktär, d.v.s. att de har sin grund i försanthållanden om kön, sexualitet och våldtäkt. Analysens struktur bestod av en uppkategorisering av domsluten i hur tolkas: försatt i vanmakt respektive befunnit sig i hjälplöst tillstånd, rädsla, motstånd, våld och trovärdighet. 1 förhållande till denna struktur växte under analysens gång framför allt två mönster fram som kopplades samman med de teoretiska utgångspunkterna. Det ena mönstret handlade om en okunskap om våldtäktsoffrets situation vilket framför allt visade sig vid tolkningen och bedömningen av försatt i vanmakt och rädsla. Det andra mönstret handlade om en diskrepans mellan lagstiftning och bedömning vilket framgick av tolkningen och bedömningen av motstånd och våld. Båda dessa mönster utkristalliserades och utmynnade sedan i ett tredje mönster, vilket handlade om att fokus i bedömningen låg på kvinnornas beteende och handlingar istället för på mannens motiv och handlingar. Ett mönster som jag anser genomgående låg till grund för domstolarnas bedömning i utvalda våldtäktsmål även om det uttrycktes tydligast vid tolkningen och bedömningen av trovärdighet. Mönstren som synliggjordes av analysen innehöll faktorer som visade att kön tillskrevs betydelse både i lagstiftning och i bedömning. Faktorer som ur ett könsperspektiv i olika hög grad sätter principen om likhet inför lagen ur spel och enligt mig inte kan förklaras på något annat sätt än med kvinnornas könstillhörighet. Ett återknytande av resultatet till mina teoretiska utgångspunkter talar om att domstolarna i sin bedömning inte kunnat frigöra sig från de könsojämlika värderingar och normer om kön och sexualitet som är rådande i en samhällsstruktur där kvinnor generellt värderas lägre än män. Principen likhet inför lagen framstår utifrån mitt analysresultat som en könsblind utgångspunkt. Om praxis vid våldtäktsmål i domstolsväsendet är att fokusera på våldtäktsoffren istället för gärningsmännen praktiseras enligt mig en blaming the victim strategi som inte bara befäster utan också återskapar en bild av mannens rätt till kvinnans sexualitet. 4

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Disposition 1.2. Syfte och problemformulering 2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER Könsojämlikhet, en social och politisk institution 2.2. Våldtäkt, en förhandlingsfråga 2.3. Min användning 3. GRUNDLÄGGANDEFRÅGESTÄLLNINGAR ANGÅENDE VÅLDTÄKT Hur definieras våldtäkt 3.2. Omfattning 3.3. Olika förklaringsmodeller Biologiskt perspektiv Individualpsykologiskt perspektiv Sociologiskt perspektiv 3.4. Min egen utgångspunkt 4. FORSKNING OM HUR VÅLDTÄKT BEHANDLAS INOM RÄTTSVÄSENDET Polis och åklagare 4.2. Hur många våldtäkter leder till åtal och fälls 4.3. Domstolen Mannens historiska rätt Skiljer på två olika typer av våldtäkter Två olika försvar Kvinnans trovärdighet Madonnan och horan Föreställningar om kön och sexualitet 5. METOD Ideologianalys 5.2. Ideologibegreppet 5.3. Hur uttrycks ideologin 5.4. Hur kan en ideologi analyseras 5.5. Min användning 6. ANALYS Tillvägagångssätt i analysen 6.2. Lagstiftningen 7. ANALYS-SÖDERTÄLJEFALLET Vittnesutsagorna 7.2. Tingsrättens dom Hur tolkas försatt i vanmakt och befunnit sig i hjälplöst tillstånd Hur tolkas rädsla Hur tolkas motstånd Hur tolkas våld 7.3. Hovrättens dom Hur tolkas försatt i vanmakt och befunnit sig i hjälplöst tillstånd Hur tolkas rädsla Hur tolkas motstånd Hur tolkas våld 7.4. Högsta domstolens dom 5

7 Hur tolkas försatt i vanmakt och befunnit sig i hjälplöst tillstånd Hur tolkas rädsla Hur tolkas motstånd Hur tolkas våld 8. ANALYS -FALKENBERGSFALLET Vittnesutsagor 8.2. Tingsrättens dom Hur tolkas försatt i vanmakt och befunnit sig i hjälplöst tillstånd Hur tolkas rädsla Hur tolkas motstånd Hur tolkas våld? 8.3. Hovrättens dom Osammanhängande vittnesutsaga Lämnat olika vittnesutsagor Hysteriskt uppträdande Följde med frivilligt till lägenheten Inga fysiska skador 9. RESULTAT Försatt i vanmakt-omöjligt tillstånd? 9.2. Rädsla-en aspekt som värderas lågt i lagstiftning och bedömning 9.3. Motstånd-diskrepans mellan lagstiftning och bedömning 9.4. Våld-trovärdighet eller mer bevis 9.5. Trovärdighet-fokusförskjutning 9.6. Slutsatser Okunskap om våldtäktsoffrets situation: Diskrepans mellan lagstiftning och bedömning Fokus på våldtäktsoffren det grundläggande mönstret Likhet inför lagen-en könsblind utgångspunkt 10. LITTERATUR 66 Övriga källor 6

8 1. INLEDNING I min C-uppsats i sociologi analyserade jag ur ett feministiskt perspektiv hur Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Aftonbladet skrev om två uppmärksammade gruppvåldtäkter, varav den ena begicks i Södertälje 1995 och den andra i Falkenberg Fokus i undersökningen låg på vilka föreställningar om sexualitet som låg till grund för de skrivna artiklarna. Min analys visade att det journalistiska materialet som behandlade nämnda gruppvåldtäkter nästan uteslutande speglade domstolarnas bedömning av de båda rättsfallen. Frågan som diskuterades och förmedlades i tidningarna handlade om det enligt lagstiftningen hade begåtts några våldtäkter, däremot problematiserades aldrig de bakomliggande orsakerna till varför män begår våldtäkt. Min studie visade att den faktor som till stor del styrde denna fokusering var traditionella försanthållanden om sexualitet och kön som inte uttrycktes öppet i texten. Slutsatsen var att tidningarnas obefintliga intresse för att ifrågasätta och diskutera bakomliggande faktorer till våldtäktsproblematiken inte på något sätt utmanade de dominerande föreställningar om sexualitet och kön som är rådande i samhället. I D-uppsatsen vill jag fortsätta att studera föreställningar om sexualitet och kön ur ett maktsperspektiv. Mitt val blev att analysera de domslut som fälldes angående ovan nämnda gruppvåldtäkter. 1 Ett val som främst gjordes utifrån två skäl. Det första skälet var att jag redan till viss del redan var insatt i vad som hade hänt vid gruppvåldtäkterna. Det andra skälet var att Södertäljefallet drevs ända upp till Högsta domstolen och därför blev ett s.k. prejudikat för liknande mål. Jag fann det principiellt intressant att kunna analysera ett våldtäktsmål där samtliga rättsliga instanser i Sverige hade gjort sin egen bedömning. Dessutom behandlades åtalen för våldtäkt i Falkenbergsfallet tidsmässigt en kort tid efter domslutet i Högsta domstolen meddelats i Södertäljefallet Disposition Strukturen för min uppsats är följande: Del I innehåller en kort bakgrund och disposition innan jag börjar med en genomgång av mitt syfte och de frågeställningar som har format min analys. Sedan följer en redovisning av de teoretiska utgångspunkter och de aspekter inom perspektiven som jag ansåg fruktbara för arbetet med denna studie. Därefter belyser jag tre frågeställningar som är centrala för att få en inblick i och en basförståelse om våldtäkt som problemområde. Syftet är att ge en bakgrundsförståelse av mer övergripande karaktär innan jag i samma kapitel går igenom tidigare forskning om hur våldtäkt behandlas inom rättsväsendet, med fokus på domstolarnas arbete. Del II börjar med att jag redogör för min metod, vilka delar som jag använder i min analys och på vilket sätt metod samt teoriverktyg kompletterar varandra på ett för mig gynnsamt sätt. Direkt i anslutning till min metod beskriver jag mitt tillvägagångssätt i analysen för att därefter redovisa hur lagstiftningen var utformad vid tidpunkten för bedömningarna av ovanstående domslut. Sedan följer analysen som är kronologiskt uppbyggd där domsluten har behandlats i den tidsmässiga följd de har meddelats. Inför varje rättsfall sammanfattas kortfattat vittnesutsagorna som är den huvudsakliga grund på vilken domsluten baserats på. Varje domslut i varje rättsfall har strukturerats efter utvalda kategorier. I Del III redovisas resultatet kategori för kategori och analysen knyts ihop med utvalda teoretiska utgångspunkter och metod. Avsnittet avslutas med diskussion och slutsatser. Fotnötter se sid 71 7

9 1.2. Syfte och problemformulering Vårt rättssystem vilar på principen att det råder likhet inför lagen. Det betyder...att alla individer, oberoende av kön, ras, hudfärg, ålder och klass ska behandlas likadant. 2 Samtidigt är utgångspunkten i den feministiska teoribildningen att det råder ett ojämnt maktförhållande mellan könen i samhället. Ett förhållande som manifesteras av att kvinnor i egenskap av sitt kön generellt underordnas män politiskt, ekonomiskt och socialt. Ett ojämnt maktförhållande som genomsyrar samhällets alla nivåer och grundar sig på att kvinnor i egenskap av sitt kön generellt värderas lägre än män. Mellan rättssystemets princip likhet inför lagen och utgångspunkten i feministisk teoribildning att vi lever i en könsmaktsordning där män generellt är överordnade finns således en konflikt. Ett centralt antagande inom de teorier som jag valt är att samhällets dominerande föreställningar om heterosexualiteten är grundläggande för att förstå hur kvinnors underordning respektive mäns överordning (åter)skapas. Det grundar sig i att föreställningar om heterosexualiteten anses vara fundamentala för hur könsidentiteter skapas och därigenom i hög grad bestämmande för vad som anses vara kvinnligt och manligt. Föreställningarna är ideologiska till sin karaktär i den formen att de är laddade med könsojämlika normer och värderingar. Kvinnors och mäns sexualitet anses vara olika och tillskrivs olika egenskaper som bekräftar det ojämna maktförhållandet mellan könen i samhället. Det ojämna maktförhållandet mellan könen når sin ytterlighet i förekomsten av det sexualiserade våld som män utövar mot kvinnor. En av formerna av det sexualiserade våldet är våldtäkt, där män nästan helt uteslutande är förövare och kvinnor nästan helt uteslutande är offer. Utifrån denna bakgrund valde jag att undersöka konflikten mellan rättsystemets likhetsprincip och feminismens könsmaktsordning genom att analysera fem domslut angående två gruppvåldtäkter. Mitt syfte är att belysa konflikten mellan det juridiska systemets utgångspunkt likhet inför lagen och feminismens utgångspunkt att det råder ett ojämnt maktförhållande mellan könen som innebär att kvinnor på olika sätt diskrimineras på grund av sin könstillhörighet. Min övergripande problemformulering lyder: Har kön betydelse för bedömningen i våldtäktsmål? Om det har betydelse på vilket sätt uttrycks det? För att försöka besvara min övergripande frågeställning har jag i min analys förhållit mig till följande frågeställningar: Hur argumenterar de som dömer för deras domslut i respektive rättsinstans och rättsfall? Hur väl sammanfaller den bedömning som görs med lagstiftningens riktlinjer? Vilka skillnader och likheter i tolkningen av våldtäkt 3 går att utläsa och på vilka sätt tar de sig uttryck? 8

10 2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER Jag har valt att förhålla mig till två teoretiska bidrag som båda utgår från ett feministiskt 4 perspektiv: Catharine A MacKinnons Towards a feminist theory of the state, Stina Jeffners Liksom våldtäkt, typ. Nedan sammanfattas deras huvudsakliga tankegångar. Därefter redovisas vad jag funnit fruktbart att använda som teoretiska verktyg i min studie Könsojämlikhet, en social och politisk institution I sitt försök till att skapa en feministisk teori om hur det patriarkala västerländska samhället idag fungerar utgår MacKinnon från marxismen. Hon för samman marxistisk och feministisk teoribildnings grundläggande ståndpunkter för att se vad som förenar respektive skiljer dem åt. Båda teorierna handlar om makt och ojämlikhet. Där marxismen menar att arbetet är den sociala process genom vilken vår identitet skapas, placerar radikalfeminismen istället sexualiteten. I marxismens samhällsanalys sätts klassförhållandena i fokus, där kapitalisterna står emot arbetarna. Makten i samhället ligger i kapitalisternas händer och proletärerna förtrycks genom att kapitalisterna tar den vinst eller mervärde som proletärernas arbetsinsats genererar. I ett radikalfeministiskt perspektiv placeras sexualiteten i fokus, där kvinnor står emot män. Männen besitter makten i samhället och kvinnorna förtrycks i grunden av de föreställningar om sexualiteten som är rådande, där kvinnans genus 5 ses som underordnad mannens. 6 MacKinnon menar att feminismen tillför den marxistiska samhällsanalysen en aspekt som inte förklaras, nämligen kvinnans livssituation. Hon säger att kvinnornas ojämlika och orättvisa position i samhället underordnas klassanalysen. Eftersom kvinnan varken är kapitalist eller lönearbetare men ändå med sitt hemarbete tillför värde i samhället glöms kvinnan bort. Hon är som MacKinnon säger undantaget i den marxistiska teorin. Hemarbetet blir den arena där marxismen och feminismen möts, en slags korsning där ekonomisk och könspolitisk analys strålar samman. Vad feminismen för fram är att olika politiska system och olika former av arbetsförhållanden inte har medfört en grundläggande förändring av kvinnorollen eller föreställningen om vad kvinnan är, vilket tydligt manifesteras just i hemarbetsfrågan. Kvinnorna är naturligtvis förtryckta även av kapitalet men i grunden består förtrycket av männens makt över kvinnorna, en makt som först och främst handlar om rätten att definiera verkligheten, rätten att definiera vad en kvinna respektive en man är. 7 Feminismens metod menar MacKinnon är att kvinnor kollektivt medvetandegör sina konkreta livserfarenheter och därigenom möjliggör skapandet av sin egen världsbild. Således blir deras livserfarenheter, det personliga, politiskt. 8 Ur denna medvetandegörandeprocess har radikalfeminismen kommit fram till att sexualiteten eller synen på sexualiteten är central för kvinnans underordning. MacKinnon menar att vår förståelse av kvinnors och mäns kön har skapats och skapas socialt. Det socialt skapade könet kallas för genus och vad som är bestämmande för genus är bilden av sexualiteten. Denna förståelse av kön är manligt definierad och manifesteras i att kvinnans kön ses som det underordnade. Den starkaste drivkraften i befästandet och återskapandet av kvinnans underordning i det västerländska samhället är den sexuella objektifieringen, 9

11 där kvinnan framställs som ett ting som är till för mannen och där sexualitet jämställs med mannens dominans och kvinnans underkastelse. Skapandet av dessa föreställningar om sexualiteten är av ideologisk karaktär och ses av MacKinnon som själva dynamiken bakom könsojämlikheten. 9 Vad jag är speciellt intresserad av i detta teoretiska perspektiv är försöken att förstå rättsväsendets betydelse för kvinnors underordning och i synnerhet dess förhållande till våldtäktsproblematiken. MacKinnon ser staten som manligt definierad, där rättsväsendet är en specifik form av statlig makt. Eftersom rättsväsendet också är definerat och utformat utefter ett manligt perspektiv behandlas kvinnor där precis som män ser på och behandlar kvinnor i vardagslivet. Det centrala i detta resonemang är att rättsväsendets ryggrad lagstiftningen utgår ifrån antagandet att det i verkligheten är jämlikt mellan könen, medan det i realiteten förhåller sig precis tvärtom. Hon menar här att man genom lagstiftningen inte kan behandla frågor om ojämlikhet om det baseras på antagandet att kvinnor och män lever i en jämlik verklighet. Man måste börja med att slå fast att verkligheten är könsojämlik, där mannen är norm och kvinnan är avvikande. 10 För att tydliggöra sitt resonemang diskuterar hon hur rättsväsendet ser på och behandlar frågor som våldtäkt, abort och pornografi. Enligt lagstiftningen är våldtäkt inte våldtäkt om det ser ut som sex. Det väcker frågan om vad normal sexualitet är och vem som definierar det? MacKinnon menar att den bild av sexualiteten som vi lever med idag gör det svårt att skilja på ett samlag och en våldtäkt, på normal sexualitet och övergrepp. Därför att den bygger på föreställningar om att mannen till sin natur är dominant och aggressiv medan kvinnan till sin natur är undergiven och passiv. I denna bild är våld, tvång samt dominans intimt förknippade med förståelsen av vad som betraktas vara normal sexualitet. Det manifesteras i rättsväsendets behandling av våldtäktsfall där offrens upplevelse av att ha blivit våldtagna generellt betraktas vara en del av s.k. normal sexualitet. Det manifesteras vid rättegången, där kvinnan måste bevisa att det var våldtäkt. Kvinnors upplevelser av att bli våldtagna ännu en gång av rättsväsendet är en regel snarare än ett undantag. MacKinnon säger att mannens subjektiva uppfattning om sexualiteten blir till en objektiv neutral sanning i rättsväsendet. 11 Ur en ojämlik maktfördelning mellan kvinnor och män har det skapats reella könskillnader, som bygger på föreställningar om sexualitet där kvinnan ses som passiv och undergiven medan mannen ses som aggressiv och dominant, föreställningar vilka sedan ligger till grund för uppfattningar om vad kvinnlighet respektive manlighet är. Denna socialt skapade bild av kvinnan som underordnad mannen är fundamentet i den patriarkala samhällsordningen. Vad MacKinnon vill göra är att konfrontera kvinnors ojämlika villkor i samhället genom att förändra rättssystemet i grunden, att skapa en ny relation mellan lagstiftningen och den reella levda verkligheten. För att kunna uppnå en betydelsefull förändring måste man förstå och inkorporera två påståenden: att med utgångspunkt i kvinnors levda verklighet inse att könsojämlikhet är en social och politisk institution samt att den manliga formen av makt över kvinnor är förkroppsligad som individuella rättigheter i vår lagstiftning

12 2.2. Våldtäkt, en förhandlingsfråga I Sveriges första akademiska avhandling om våldtäkt, Liksom våldtäkt, typ, har Stina Jeffner undersökt ungdomars förståelse av våldtäkt. Genom att intervjua 16 ungdomar på högstadiet om deras förståelse av kön och sexualitet har en kunskap om hur betydelsefulla föreställningar är för deras tänkande och handlande växt fram, här specifikt i förhållande till våldtäkt. Vad som är våldtäkt enligt ungdomarna är på en manifest (uttalad) nivå självklart men på en latent (outtalad) nivå beroende av olika omständigheter. Det gestaltas av en tydlig linje där alla informanter är överens om att våldtäkt är allt som sker efter att tjejen sagt nej, men som vid närmare granskning visar sig vara allt annat än tydlig. Mellan ytterligheterna våldtäkt och det eftersträvansvärda idealet bra sex som en del i romantisk kärlek synliggörs via Jeffners analys ett förhandlingsutrymme, där definitionen av våldtäkt är under ständig omförhandling. Ur analysen av intervjuerna utkristalliserades sex olika omständigheter vilka alla upplöser ungdomarnas självklara åsikt att en våldtäkt är allt efter tjejen sagt nej. 13 Jeffner skriver Våldtäkt är också i fortsättningen att förstå som allt som sker efter det att tjejen sagt nej, men det visar sig att detta endast gäller: om tjejen sagt nej på rätt sätt om tjejen inte är kär i killen även efteråt om varken tjejen eller killen varit alltför fulla om inte tjejen kan tolkas som en hora om inte killen kan tolkas som normal om tjejen mår väldigt dåligt efteråt. Vissa omständigheter gör att handlingar och händelser som enligt informanterna är att förstå som våldtäkt kan tolkas som något annat. 14 Gränsen för vad som uppfattas som våldtäkt framstår som flytande och öppet för tolkning utifrån de omgivande omständigheterna, när konkreta situationer bedöms. Omständigheterna som ovan räknats upp får olika konsekvenser för de berörda beroende på könstillhörighet. Det yttrar sig genom att tjejer ansvarsbeläggs där killar ansvarsbefrias och att fokus ligger på tjejers beteende och karaktär. Konsekvensen för tjejer blir att de inte kan ha blivit våldtagna om de inte sagt nej på rätt sätt, inte varit för fulla, inte av någon i omgivningen stämplats som hora eller efter övergreppet inte tydligt kan visa hur dåligt de mår. En kille kan inte anses vara en våldtäktsman om tjejen är kär i honom efter övergreppet, om han varit för full eller om han anses vara en schysst kille. 15 Jeffner kopplar ungdomarnas föreställningar om våldtäkt till de normer om kön och heterosexualitet som präglar vår kultur. I det ljuset ser hon omständigheterna som återfinns inom förhandlingsutrymmet...som uttryck för kulturella koder för heterosexuell samhandling. 16 Inom ramarna för samhälleliga köns och sexualitetsnormer är riktlinjerna och rörelsefriheten för tjejer och killar olika. Kulturellt accepterade könsnormer uttrycks genom både regulativa (uttalade) och konstitutiva (outtalade) regler. 17 Riktlinjer som i hög grad formar och styr både tankeliv och beteende. De normer som uttrycks på en regulativ nivå, t.ex. att våldtäkt är avskyvärt styrs på en konstitutiv nivå av grundläggande försanthållanden om kön och heterosexualitet. Försanthållanden som när de analyseras bryter ner den självklara åsikten om att våldtäkt är avskyvärt, i den mer flytande, vad man anser att våldtäkt är

13 Jeffner utgår ifrån att det i vår västerländska kultur på en konstitutiv nivå finns en föreställning om att kvinnans sexualitet är uppsplittrad i madonnan och horan, medan försanthållandet om mannens sexualitet är att den anses vara aktiv, erövrande och driftsstyrd. I sin analys ser hon hur t.ex. föreställningen om horan kan tolkas som ett nedsättande skällord på en regulativ nivå medan samma begrepp på en konstitutiv nivå företräder en djupgående föreställning om kvinnlig sexualitet. På en regulativ nivå säger ungdomarna att bra sex som en del av romantisk kärlek är idealet och att dålig sex är fysisk sex utan känslor. Ungdomarnas ideal sammanfaller med vår kulturs outtalade föreställning om madonnan eller den rena delen av den kvinnliga sexualiteten medan den position där man placerar dålig sex sammanfaller med föreställningen om horan eller den orena delen av den kvinnliga sexualiteten och med föreställningen om den manliga sexualiteten (normen). Detta förhållande skapar ett mycket begränsat utrymme för tjejer att handla inom ramen för heterosexuell samhandling om man vill undvika att stigmatiseras som hora. Samma förhållande skapar stort utrymme för killar att avvika från idealet inom heterosexuell samhandling eftersom deras normala sexualitet anses sammanfalla med uppfattningen om vad som anses vara dålig sex. 19 Jeffner visar med sin undersökning att det finns en diskrepans mellan ungdomarnas förståelse av våldtäkt på en regulativ nivå och vad som på en konstitutiv nivå, av våra kulturella normer om kön och sexualitet, bestämmer vad som är accepterat eller inte. Det förklarar att ungdomarna på en uttalad nivå är överens om att våldtäkt är allting efter en tjej sagt nej, medan en djupare analys visar på ett förhandlingsytrymme där tolkningen av våldtäkt är beroende av ett flertal omständigheter. Våldtäkt som den yttersta förnedringen distanserar övergreppet som någonting separat och tydligt avgränsat fenomen gentemot all annan heterosexuell samhandling. Denna föreställning menar Jeffner kan bidra till att befästa och återskapa gråzonen där våldtäkt blir en förhandlingsfråga och omtolkas till någonting annat på grund av olika omständigheter. 20 Jeffners slutsats är...att vi för att förstå våldtäkt behöver förstå de konstitutiva reglerna för kön och heterosexualitet Min användning Centralt i mitt val av teoretiska utgångspunkter har varit främst två aspekter, grundläggande likheter och deras olika fokusering. Den grund som jag anser att MacKinnon och Jeffner har gemensamt är: en anknytning till mitt ämnesval, att de ser könsidentitet främst som en social konstruktion, att föreställningar om sexualitet är grundläggande för vår förståelse av vad som anses vara kvinnligt och manligt samt att deras studier bidrar med insikt i och en ökad förståelse för våldtäktsproblematiken. 22 Hos MacKinnon är tre aspekter betydelsefulla. Den första handlar om att den förståelse av kön som är dominerande i samhället har definierats av män och karaktäriseras av det manliga könets överordning respektive det kvinnliga könets underordning. Centralt för förståelsen av kön är föreställningar om sexualiteten, där sexualitet jämställs med kvinnans underkastelse och mannens dominans. Föreställningar vilka styrs av värderingar och normer om kön vilka är ideologin bakom könsojämlikheten samt återskapandet av en patriarkal samhällsstruktur. Den andra aspekten handlar om MacKinnons fokus på rättsväsendet där hon visar att att dess utgångspunkt, likhet inför lagen, inte går att tillämpa i ett samhälle där kvinnor i egenskap av sitt 12

14 kön värderas lägre än män. Här ges förståelse för att den rättsskipande funktionens utgångspunkt förutsätter en okunskap om kvinnors reellt ojämlika levnadsvillkor i en patriarkal samhällsstruktur. Den tredje aspekten är att föreställningar om sexualiteten skapar svårigheter att skilja på en våldtäkt och ett samlag, vilket skarpast framträder när domstolen generellt inte ser våldtäkt som våldtäkt utan som normalt sexuellt samspel. Här problematiseras de flytande gränserna mellan vad som anses vara uttryck för normal sexualitet och ytterligheten våldtäkt, vilket ger en förståelse för hur de rådande föreställningarna om sexualitet är laddade med könsojämlika normer och värderingar. Ur Jeffners studie hämtas följande aspekter. Den första handlar om beskrivningen av ytterligheten våldtäkt och idealet sex i en kärleksrelation som flytande kategorier och skilda åt av ett förhandlingsutrymme där olika omständigheter styr ungdomarnas tolkningar i detta avseende. Denna förståelse omfattar inte bara ungdomar utan föreställningarna om sexualitet har en enligt mig en vidare relevans som även inbegriper vuxenvärlden. Jeffners analys bekräftar MacKinnons resonemang ovan och ger en inblick i hur våldtäkt inte är en fast kategori utan en förhandlingsfråga beroende på omständigheter. Den andra aspekten berör hur det går att urskilja två nivåer av förståelse som styr förhållningssätt till våldtäktsproblematiken, en regulativ och en konstitutiv. Det ger en förståelse för att de åsikter som på en regulativ nivå kan anses vara självklarheter, på en konstitutiv nivå problematiseras p.g.a. att de är styrda av rådande normer och värderingar av kön. 3. GRUNDLÄGGANDE FRÅGESTÄLLNINGAR ANGÅENDE VÅLDTÄKT För att ge en grundläggande förståelse av våldtäkt som problemområde anser jag att följande tre frågekomplex är nödvändiga att beröra: Vad är våldtäkt? Är våldtäkt vanligt förekommande? Varför våldtar män kvinnor? Här kommer en kort sammanfattning av hur ovanstående frågekomplex besvaras inom forskning på området våldtäkt/sexualiserat våld Hur definieras våldtäkt Innebörden i begreppet våldtäkt är inte enhetligt, det varierar från ett samhälle till ett annat och det varierar över tid. 23 Historiskt sett var våldtäkt i västerlandet ett brott som begicks mot en annan mans egendom, kvinnans make eller hennes far. Om en man våldtog en ogift kvinna fick han ofta betala hennes far en summa pengar som översteg hemgiften och därefter gifta sig med henne. Kvinnan själv hade inget val i en sådan situation. 24 I Sverige började våldtäkt betraktas som ett brott vilket främst var ett övergrepp mot kvinnan och hennes person Tidigare betraktades våldtäkt som ett allvarligt brott, men då i första hand för att det var ett brott mot reglerna och normerna för socialt umgänge i samhället och att det hotade ett av samhällets viktigaste institutioner, äktenskapet. 25 Straffrättsligt skydd mot våldtäkt inom äktenskapet fick kvinnor i Sverige I praktiken straffades inomäktenskapliga övergrepp som våldtäkt i Sverige första gången I England blev våldtäkt inom äktenskapet ett brott , i Finland och i USA lagstiftade den sista delstaten

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Institutionen för samhällsvetenskap MÄNS VÅLD MOT KVINNOR UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV C-uppsats i statsvetenskap HT 2006 Ingrid Mårtensson Handledare: Lena Agevall Abstract The essay begins by asserting

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig Annika Rejmer, Anna Sonander, Charlotte Agevall Rapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen

Läs mer

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger FoU-rapport 56:2009 Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen en kunskapsöversikt och en intervjustudie

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Hennes uppgifter bör tas med försiktighet En analys av domstolars bedömning och framställning av parterna i våldtäktsdomar

Hennes uppgifter bör tas med försiktighet En analys av domstolars bedömning och framställning av parterna i våldtäktsdomar Örebro universitet Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Retorikämnet VT 2014 Hennes uppgifter bör tas med försiktighet En analys av domstolars bedömning och framställning av

Läs mer

Kvinnors våld mot kvinnor

Kvinnors våld mot kvinnor Lunds universitet Centrum för genusvetenskap Kön, samhälle och vetenskap III Kandidatuppsats GNV301 Vt-06 Kvinnors våld mot kvinnor En jämförande studie av könsmaktsanalysen och våld i lesbiska parrelationer

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, Anne-Marie Kalliokoski Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige en omfångsundersökning

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 1 2 En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2006 FORMGIVNING OCH ILLUSTRATIONER forsbergvonessen

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Mäns våld mot missbrukande kvinnor. ett kvinnofridsbrott bland andra

Mäns våld mot missbrukande kvinnor. ett kvinnofridsbrott bland andra Mäns våld mot missbrukande kvinnor ett kvinnofridsbrott bland andra Förord Denna studie har tillkommit på uppdrag av Mobilisering mot narkotika (MOB). Inom ramen för MOB finns ett samarbete mellan Stockholm,

Läs mer

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Brottsoffer i fokus De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Förord Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter,

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

ANTOLOGI Sju perspektiv på våldtäkt

ANTOLOGI Sju perspektiv på våldtäkt ANTOLOGI Sju perspektiv på våldtäkt ANTOLOGI Sju perspektiv på våldtäkt 1 ANTOLOGI Sju perspektiv på våldtäkt Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Är du lesbisk och blir utsatt för våld av den du älskar- Känner du dig ensam?

Är du lesbisk och blir utsatt för våld av den du älskar- Känner du dig ensam? Är du lesbisk och blir utsatt för våld av den du älskar- Känner du dig ensam? EN PILOTUNDERSÖKNING AV LESBISKA KVINNORS ERFARENHETER AV VÅLD I INTIMA RELATIONER PERNILLA LUNDMARK HANDLEDARE: LENA WIDDING

Läs mer

Du är ju en stor kille

Du är ju en stor kille UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T6 C- uppsats 15 hp, VT 2013 Du är ju en stor kille Våldsutsatta män i nära relationer You are a big boy Abused men in intimate relationships

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän

Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän Samband mellan kriminalitet och femininitet respektive maskulinitet Susanna Eriksson Ht 2009 Examensarbete, 30 hp Handledare: Åsa Gunnarsson Juristprogrammet,

Läs mer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Rapport 2009:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter 1 en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det

Läs mer

Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap

Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap Terése Engman, Helene Eriksson, Karin Eriksson Människa, natur och samhälle/svenska och Matematik/LAU390 Handledare:

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER Helena Hakkarainen MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER -Straffrätt och jämställdhetspolitik Men s violence against women in close relationships -Criminal law and gender equality policy Rättsvetenskap

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Vem är mannen som misshandlar? - en studie om karaktärsdrag, orsaker samt behandling

Vem är mannen som misshandlar? - en studie om karaktärsdrag, orsaker samt behandling Vem är mannen som misshandlar? - en studie om karaktärsdrag, orsaker samt behandling Författare: Linda Jacobsson och Stina Johansson Socialhögskolan Campus Helsingborg Vt-09 SOPA 63 Handledare: Carina

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

För att det är konst vi gör

För att det är konst vi gör För att det är konst vi gör Genusproblematiken i gestaltningsarbetet Anna Maria Granlund Examensarbete för Dramainstruktör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Scenkonst Vasa, 2012 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 09, Campus Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten hur personal på kvinnojourer upplever samarbetet Interaction between social

Läs mer

Du är ingen riktig man

Du är ingen riktig man ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete 30-60 hp C-uppsats, 15 hp VT 2012 Du är ingen riktig man En studie om socialarbetares arbete

Läs mer

En kvalitativ studie om samarbetet mellan polis och kvinnojour

En kvalitativ studie om samarbetet mellan polis och kvinnojour Kriminologiska institutionen En kvalitativ studie om samarbetet mellan polis och kvinnojour Fem intervjupersoners tankar och funderingar kring förutsättningar och hinder i samverkan Examensarbete 1 15

Läs mer