Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2003 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2003 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN"

Transkript

1 Brottsoffer i fokus De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

2 FÖRORD Under de senaste årtiondena har brottsoffrens situation uppmärksammats i allt större utsträckning. En rad åtgärder har vidtagits för att förbättra för dem som utsatts för brott bl a genom ny lagstiftning och inrättandet av Brottsoffermyndigheten. Brottsoffermyndigheten, som bildades 1994, har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen. Myndighetens huvuduppgifter är att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och i frågor om Brottsofferfonden. Därutöver fungerar myndigheten som ett informations- och kunskapscentrum avseende brottsofferfrågor. Syftet med Brottsofferfonden är att stödja olika projekt och verksamheter som utvecklar och synliggör brottsofferarbetet i Sverige. Sammanlagt har t o m 2002 cirka 125 miljoner kronor fördelats dels till ideella organisationer som verkar på brottsofferområdet dels till verksamheter i privat och offentlig regi dels till viktimologisk forskning. För att brottsofferarbetet skall få en fortsatt gynnsam utveckling är det viktigt att öka och fördjupa kunskaperna om brottsoffer. Det behövs därför mer forskning och utvecklingsarbete på brottsofferområdet i Sverige. I syfte att stimulera till intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor utlyste Brottsoffermyndigheten 1997 en uppsatstävling. Uppsatstävlingen riktar sig till studenter inom juridik, beteendevetenskapliga ämnen, hälso- och sjukvård, medicin m fl. Temat för uppsatstävlingen är Brottsoffer i fokus och hittills har fyra tävlingsomgångar genomförts. I denna antologi publiceras de uppsatser som vid den senaste tävlingsomgången tilldelats första, andra och tredje pris. De tre uppsatserna har alla våld mot kvinnor som övergripande tema. Vår förhoppning är att dessa uppsatser ska locka till intresse för brottsofferfrågor i allmänhet men även till vidare utvecklingsarbete och viktimologisk forskning. Umeå i mars 2003 Britta Bjelle, generaldirektör

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Likhet inför lagen...3 En könsblind utgångspunkt? En analys av bedömning i våldtäktsmål Att giva sig i mannens våld?...81 Genuskonstruktion och våldets villkorliga legitimitet genom fallstudier av mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet. Växjö Våld mot kvinnor i nära relationer förslaget om möjlighet till besöksförbud avseende den gemensamma bostaden

4 Likhet inför lagen En könsblind utgångspunkt? En analys av bedömning i våldtäktsmål Peter Söderström Sociologiska institutionen Umeå Universitet 3

5 ABSTRACT Mitt syfte med uppsatsen har varit att belysa konflikten mellan det juridiska systemets utgångspunkt likhet inför lagen och feminismens utgångspunkt att det råder ett ojämnt maktförhållande mellan könen som innebär att kvinnor på olika sätt diskrimineras på grund av sin könstillhörighet. 1 de teoretiska utgångspunkter jag valde ut för min studie är ett centralt antagande att samhällets dominerande föreställningar om heterosexualiteten är grundläggande för att förstå hur kvinnors underordning respektive mäns överordning (återskapas. Det grundar sig i att föreställningar om heterosexualiteten anses vara fundamentala för hur könsidentiteter skapas och därigenom i hög grad bestämmande för vad som anses vara kvinnligt och manligt. Föreställningarna är ideologiska till sin karaktär i den formen att de är laddade med könsojämlika normer och värderingar. Kvinnors och mäns sexualitet anses vara olika och tillskrivs olika egenskaper som bekräftar det ojämna maktförhållandet mellan könen i samhället. Det ojämna maktförhållandet mellan könen når sin ytterlighet i förekomsten av det sexualiserade våld som män utövar mot kvinnor. En av formerna av det sexualiserade våldet är våldtäkt, där män nästan helt uteslutande är förövare och kvinnor nästan helt uteslutande är offer. Utifrån denna bakgrund valde jag att undersöka konflikten mellan rättsystemets likhetsprincip och femiismens könsmaktsordning genom att analysera fem domslut angående två gruppvåldtäkter som begicks 1995 respektive Mina övergripande problemformulering har varit om kön har betydelse för bedömningen i våldtäktsmål? För att besvara denna fråga, och i så fall kunna redovisa på vilka sätt kön har betydelse i bedömningen av våldtäktsmål, har jag granskat hur de som dömer argumenterar för deras domslut, hur väl bedömningen sammanfaller med lagstiftningens riktlinjer samt vilka skillnader och likheter i tolkningen av våldtäkt som går att utläsa. 1 analysen av utvalda domslut har ideologianalys använts som metod, där det manifesta textmaterialet/domsluten bearbetats i syfte att synliggöra det latenta eller ideologin som är textmaterialets/domslutens förutsättning. En utgångspunkt i analysen har varit att domskälen är ideologiska till sin karaktär, d.v.s. att de har sin grund i försanthållanden om kön, sexualitet och våldtäkt. Analysens struktur bestod av en uppkategorisering av domsluten i hur tolkas: försatt i vanmakt respektive befunnit sig i hjälplöst tillstånd, rädsla, motstånd, våld och trovärdighet. 1 förhållande till denna struktur växte under analysens gång framför allt två mönster fram som kopplades samman med de teoretiska utgångspunkterna. Det ena mönstret handlade om en okunskap om våldtäktsoffrets situation vilket framför allt visade sig vid tolkningen och bedömningen av försatt i vanmakt och rädsla. Det andra mönstret handlade om en diskrepans mellan lagstiftning och bedömning vilket framgick av tolkningen och bedömningen av motstånd och våld. Båda dessa mönster utkristalliserades och utmynnade sedan i ett tredje mönster, vilket handlade om att fokus i bedömningen låg på kvinnornas beteende och handlingar istället för på mannens motiv och handlingar. Ett mönster som jag anser genomgående låg till grund för domstolarnas bedömning i utvalda våldtäktsmål även om det uttrycktes tydligast vid tolkningen och bedömningen av trovärdighet. Mönstren som synliggjordes av analysen innehöll faktorer som visade att kön tillskrevs betydelse både i lagstiftning och i bedömning. Faktorer som ur ett könsperspektiv i olika hög grad sätter principen om likhet inför lagen ur spel och enligt mig inte kan förklaras på något annat sätt än med kvinnornas könstillhörighet. Ett återknytande av resultatet till mina teoretiska utgångspunkter talar om att domstolarna i sin bedömning inte kunnat frigöra sig från de könsojämlika värderingar och normer om kön och sexualitet som är rådande i en samhällsstruktur där kvinnor generellt värderas lägre än män. Principen likhet inför lagen framstår utifrån mitt analysresultat som en könsblind utgångspunkt. Om praxis vid våldtäktsmål i domstolsväsendet är att fokusera på våldtäktsoffren istället för gärningsmännen praktiseras enligt mig en blaming the victim strategi som inte bara befäster utan också återskapar en bild av mannens rätt till kvinnans sexualitet. 4

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Disposition 1.2. Syfte och problemformulering 2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER Könsojämlikhet, en social och politisk institution 2.2. Våldtäkt, en förhandlingsfråga 2.3. Min användning 3. GRUNDLÄGGANDEFRÅGESTÄLLNINGAR ANGÅENDE VÅLDTÄKT Hur definieras våldtäkt 3.2. Omfattning 3.3. Olika förklaringsmodeller Biologiskt perspektiv Individualpsykologiskt perspektiv Sociologiskt perspektiv 3.4. Min egen utgångspunkt 4. FORSKNING OM HUR VÅLDTÄKT BEHANDLAS INOM RÄTTSVÄSENDET Polis och åklagare 4.2. Hur många våldtäkter leder till åtal och fälls 4.3. Domstolen Mannens historiska rätt Skiljer på två olika typer av våldtäkter Två olika försvar Kvinnans trovärdighet Madonnan och horan Föreställningar om kön och sexualitet 5. METOD Ideologianalys 5.2. Ideologibegreppet 5.3. Hur uttrycks ideologin 5.4. Hur kan en ideologi analyseras 5.5. Min användning 6. ANALYS Tillvägagångssätt i analysen 6.2. Lagstiftningen 7. ANALYS-SÖDERTÄLJEFALLET Vittnesutsagorna 7.2. Tingsrättens dom Hur tolkas försatt i vanmakt och befunnit sig i hjälplöst tillstånd Hur tolkas rädsla Hur tolkas motstånd Hur tolkas våld 7.3. Hovrättens dom Hur tolkas försatt i vanmakt och befunnit sig i hjälplöst tillstånd Hur tolkas rädsla Hur tolkas motstånd Hur tolkas våld 7.4. Högsta domstolens dom 5

7 Hur tolkas försatt i vanmakt och befunnit sig i hjälplöst tillstånd Hur tolkas rädsla Hur tolkas motstånd Hur tolkas våld 8. ANALYS -FALKENBERGSFALLET Vittnesutsagor 8.2. Tingsrättens dom Hur tolkas försatt i vanmakt och befunnit sig i hjälplöst tillstånd Hur tolkas rädsla Hur tolkas motstånd Hur tolkas våld? 8.3. Hovrättens dom Osammanhängande vittnesutsaga Lämnat olika vittnesutsagor Hysteriskt uppträdande Följde med frivilligt till lägenheten Inga fysiska skador 9. RESULTAT Försatt i vanmakt-omöjligt tillstånd? 9.2. Rädsla-en aspekt som värderas lågt i lagstiftning och bedömning 9.3. Motstånd-diskrepans mellan lagstiftning och bedömning 9.4. Våld-trovärdighet eller mer bevis 9.5. Trovärdighet-fokusförskjutning 9.6. Slutsatser Okunskap om våldtäktsoffrets situation: Diskrepans mellan lagstiftning och bedömning Fokus på våldtäktsoffren det grundläggande mönstret Likhet inför lagen-en könsblind utgångspunkt 10. LITTERATUR 66 Övriga källor 6

8 1. INLEDNING I min C-uppsats i sociologi analyserade jag ur ett feministiskt perspektiv hur Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Aftonbladet skrev om två uppmärksammade gruppvåldtäkter, varav den ena begicks i Södertälje 1995 och den andra i Falkenberg Fokus i undersökningen låg på vilka föreställningar om sexualitet som låg till grund för de skrivna artiklarna. Min analys visade att det journalistiska materialet som behandlade nämnda gruppvåldtäkter nästan uteslutande speglade domstolarnas bedömning av de båda rättsfallen. Frågan som diskuterades och förmedlades i tidningarna handlade om det enligt lagstiftningen hade begåtts några våldtäkter, däremot problematiserades aldrig de bakomliggande orsakerna till varför män begår våldtäkt. Min studie visade att den faktor som till stor del styrde denna fokusering var traditionella försanthållanden om sexualitet och kön som inte uttrycktes öppet i texten. Slutsatsen var att tidningarnas obefintliga intresse för att ifrågasätta och diskutera bakomliggande faktorer till våldtäktsproblematiken inte på något sätt utmanade de dominerande föreställningar om sexualitet och kön som är rådande i samhället. I D-uppsatsen vill jag fortsätta att studera föreställningar om sexualitet och kön ur ett maktsperspektiv. Mitt val blev att analysera de domslut som fälldes angående ovan nämnda gruppvåldtäkter. 1 Ett val som främst gjordes utifrån två skäl. Det första skälet var att jag redan till viss del redan var insatt i vad som hade hänt vid gruppvåldtäkterna. Det andra skälet var att Södertäljefallet drevs ända upp till Högsta domstolen och därför blev ett s.k. prejudikat för liknande mål. Jag fann det principiellt intressant att kunna analysera ett våldtäktsmål där samtliga rättsliga instanser i Sverige hade gjort sin egen bedömning. Dessutom behandlades åtalen för våldtäkt i Falkenbergsfallet tidsmässigt en kort tid efter domslutet i Högsta domstolen meddelats i Södertäljefallet Disposition Strukturen för min uppsats är följande: Del I innehåller en kort bakgrund och disposition innan jag börjar med en genomgång av mitt syfte och de frågeställningar som har format min analys. Sedan följer en redovisning av de teoretiska utgångspunkter och de aspekter inom perspektiven som jag ansåg fruktbara för arbetet med denna studie. Därefter belyser jag tre frågeställningar som är centrala för att få en inblick i och en basförståelse om våldtäkt som problemområde. Syftet är att ge en bakgrundsförståelse av mer övergripande karaktär innan jag i samma kapitel går igenom tidigare forskning om hur våldtäkt behandlas inom rättsväsendet, med fokus på domstolarnas arbete. Del II börjar med att jag redogör för min metod, vilka delar som jag använder i min analys och på vilket sätt metod samt teoriverktyg kompletterar varandra på ett för mig gynnsamt sätt. Direkt i anslutning till min metod beskriver jag mitt tillvägagångssätt i analysen för att därefter redovisa hur lagstiftningen var utformad vid tidpunkten för bedömningarna av ovanstående domslut. Sedan följer analysen som är kronologiskt uppbyggd där domsluten har behandlats i den tidsmässiga följd de har meddelats. Inför varje rättsfall sammanfattas kortfattat vittnesutsagorna som är den huvudsakliga grund på vilken domsluten baserats på. Varje domslut i varje rättsfall har strukturerats efter utvalda kategorier. I Del III redovisas resultatet kategori för kategori och analysen knyts ihop med utvalda teoretiska utgångspunkter och metod. Avsnittet avslutas med diskussion och slutsatser. Fotnötter se sid 71 7

9 1.2. Syfte och problemformulering Vårt rättssystem vilar på principen att det råder likhet inför lagen. Det betyder...att alla individer, oberoende av kön, ras, hudfärg, ålder och klass ska behandlas likadant. 2 Samtidigt är utgångspunkten i den feministiska teoribildningen att det råder ett ojämnt maktförhållande mellan könen i samhället. Ett förhållande som manifesteras av att kvinnor i egenskap av sitt kön generellt underordnas män politiskt, ekonomiskt och socialt. Ett ojämnt maktförhållande som genomsyrar samhällets alla nivåer och grundar sig på att kvinnor i egenskap av sitt kön generellt värderas lägre än män. Mellan rättssystemets princip likhet inför lagen och utgångspunkten i feministisk teoribildning att vi lever i en könsmaktsordning där män generellt är överordnade finns således en konflikt. Ett centralt antagande inom de teorier som jag valt är att samhällets dominerande föreställningar om heterosexualiteten är grundläggande för att förstå hur kvinnors underordning respektive mäns överordning (åter)skapas. Det grundar sig i att föreställningar om heterosexualiteten anses vara fundamentala för hur könsidentiteter skapas och därigenom i hög grad bestämmande för vad som anses vara kvinnligt och manligt. Föreställningarna är ideologiska till sin karaktär i den formen att de är laddade med könsojämlika normer och värderingar. Kvinnors och mäns sexualitet anses vara olika och tillskrivs olika egenskaper som bekräftar det ojämna maktförhållandet mellan könen i samhället. Det ojämna maktförhållandet mellan könen når sin ytterlighet i förekomsten av det sexualiserade våld som män utövar mot kvinnor. En av formerna av det sexualiserade våldet är våldtäkt, där män nästan helt uteslutande är förövare och kvinnor nästan helt uteslutande är offer. Utifrån denna bakgrund valde jag att undersöka konflikten mellan rättsystemets likhetsprincip och feminismens könsmaktsordning genom att analysera fem domslut angående två gruppvåldtäkter. Mitt syfte är att belysa konflikten mellan det juridiska systemets utgångspunkt likhet inför lagen och feminismens utgångspunkt att det råder ett ojämnt maktförhållande mellan könen som innebär att kvinnor på olika sätt diskrimineras på grund av sin könstillhörighet. Min övergripande problemformulering lyder: Har kön betydelse för bedömningen i våldtäktsmål? Om det har betydelse på vilket sätt uttrycks det? För att försöka besvara min övergripande frågeställning har jag i min analys förhållit mig till följande frågeställningar: Hur argumenterar de som dömer för deras domslut i respektive rättsinstans och rättsfall? Hur väl sammanfaller den bedömning som görs med lagstiftningens riktlinjer? Vilka skillnader och likheter i tolkningen av våldtäkt 3 går att utläsa och på vilka sätt tar de sig uttryck? 8

10 2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER Jag har valt att förhålla mig till två teoretiska bidrag som båda utgår från ett feministiskt 4 perspektiv: Catharine A MacKinnons Towards a feminist theory of the state, Stina Jeffners Liksom våldtäkt, typ. Nedan sammanfattas deras huvudsakliga tankegångar. Därefter redovisas vad jag funnit fruktbart att använda som teoretiska verktyg i min studie Könsojämlikhet, en social och politisk institution I sitt försök till att skapa en feministisk teori om hur det patriarkala västerländska samhället idag fungerar utgår MacKinnon från marxismen. Hon för samman marxistisk och feministisk teoribildnings grundläggande ståndpunkter för att se vad som förenar respektive skiljer dem åt. Båda teorierna handlar om makt och ojämlikhet. Där marxismen menar att arbetet är den sociala process genom vilken vår identitet skapas, placerar radikalfeminismen istället sexualiteten. I marxismens samhällsanalys sätts klassförhållandena i fokus, där kapitalisterna står emot arbetarna. Makten i samhället ligger i kapitalisternas händer och proletärerna förtrycks genom att kapitalisterna tar den vinst eller mervärde som proletärernas arbetsinsats genererar. I ett radikalfeministiskt perspektiv placeras sexualiteten i fokus, där kvinnor står emot män. Männen besitter makten i samhället och kvinnorna förtrycks i grunden av de föreställningar om sexualiteten som är rådande, där kvinnans genus 5 ses som underordnad mannens. 6 MacKinnon menar att feminismen tillför den marxistiska samhällsanalysen en aspekt som inte förklaras, nämligen kvinnans livssituation. Hon säger att kvinnornas ojämlika och orättvisa position i samhället underordnas klassanalysen. Eftersom kvinnan varken är kapitalist eller lönearbetare men ändå med sitt hemarbete tillför värde i samhället glöms kvinnan bort. Hon är som MacKinnon säger undantaget i den marxistiska teorin. Hemarbetet blir den arena där marxismen och feminismen möts, en slags korsning där ekonomisk och könspolitisk analys strålar samman. Vad feminismen för fram är att olika politiska system och olika former av arbetsförhållanden inte har medfört en grundläggande förändring av kvinnorollen eller föreställningen om vad kvinnan är, vilket tydligt manifesteras just i hemarbetsfrågan. Kvinnorna är naturligtvis förtryckta även av kapitalet men i grunden består förtrycket av männens makt över kvinnorna, en makt som först och främst handlar om rätten att definiera verkligheten, rätten att definiera vad en kvinna respektive en man är. 7 Feminismens metod menar MacKinnon är att kvinnor kollektivt medvetandegör sina konkreta livserfarenheter och därigenom möjliggör skapandet av sin egen världsbild. Således blir deras livserfarenheter, det personliga, politiskt. 8 Ur denna medvetandegörandeprocess har radikalfeminismen kommit fram till att sexualiteten eller synen på sexualiteten är central för kvinnans underordning. MacKinnon menar att vår förståelse av kvinnors och mäns kön har skapats och skapas socialt. Det socialt skapade könet kallas för genus och vad som är bestämmande för genus är bilden av sexualiteten. Denna förståelse av kön är manligt definierad och manifesteras i att kvinnans kön ses som det underordnade. Den starkaste drivkraften i befästandet och återskapandet av kvinnans underordning i det västerländska samhället är den sexuella objektifieringen, 9

11 där kvinnan framställs som ett ting som är till för mannen och där sexualitet jämställs med mannens dominans och kvinnans underkastelse. Skapandet av dessa föreställningar om sexualiteten är av ideologisk karaktär och ses av MacKinnon som själva dynamiken bakom könsojämlikheten. 9 Vad jag är speciellt intresserad av i detta teoretiska perspektiv är försöken att förstå rättsväsendets betydelse för kvinnors underordning och i synnerhet dess förhållande till våldtäktsproblematiken. MacKinnon ser staten som manligt definierad, där rättsväsendet är en specifik form av statlig makt. Eftersom rättsväsendet också är definerat och utformat utefter ett manligt perspektiv behandlas kvinnor där precis som män ser på och behandlar kvinnor i vardagslivet. Det centrala i detta resonemang är att rättsväsendets ryggrad lagstiftningen utgår ifrån antagandet att det i verkligheten är jämlikt mellan könen, medan det i realiteten förhåller sig precis tvärtom. Hon menar här att man genom lagstiftningen inte kan behandla frågor om ojämlikhet om det baseras på antagandet att kvinnor och män lever i en jämlik verklighet. Man måste börja med att slå fast att verkligheten är könsojämlik, där mannen är norm och kvinnan är avvikande. 10 För att tydliggöra sitt resonemang diskuterar hon hur rättsväsendet ser på och behandlar frågor som våldtäkt, abort och pornografi. Enligt lagstiftningen är våldtäkt inte våldtäkt om det ser ut som sex. Det väcker frågan om vad normal sexualitet är och vem som definierar det? MacKinnon menar att den bild av sexualiteten som vi lever med idag gör det svårt att skilja på ett samlag och en våldtäkt, på normal sexualitet och övergrepp. Därför att den bygger på föreställningar om att mannen till sin natur är dominant och aggressiv medan kvinnan till sin natur är undergiven och passiv. I denna bild är våld, tvång samt dominans intimt förknippade med förståelsen av vad som betraktas vara normal sexualitet. Det manifesteras i rättsväsendets behandling av våldtäktsfall där offrens upplevelse av att ha blivit våldtagna generellt betraktas vara en del av s.k. normal sexualitet. Det manifesteras vid rättegången, där kvinnan måste bevisa att det var våldtäkt. Kvinnors upplevelser av att bli våldtagna ännu en gång av rättsväsendet är en regel snarare än ett undantag. MacKinnon säger att mannens subjektiva uppfattning om sexualiteten blir till en objektiv neutral sanning i rättsväsendet. 11 Ur en ojämlik maktfördelning mellan kvinnor och män har det skapats reella könskillnader, som bygger på föreställningar om sexualitet där kvinnan ses som passiv och undergiven medan mannen ses som aggressiv och dominant, föreställningar vilka sedan ligger till grund för uppfattningar om vad kvinnlighet respektive manlighet är. Denna socialt skapade bild av kvinnan som underordnad mannen är fundamentet i den patriarkala samhällsordningen. Vad MacKinnon vill göra är att konfrontera kvinnors ojämlika villkor i samhället genom att förändra rättssystemet i grunden, att skapa en ny relation mellan lagstiftningen och den reella levda verkligheten. För att kunna uppnå en betydelsefull förändring måste man förstå och inkorporera två påståenden: att med utgångspunkt i kvinnors levda verklighet inse att könsojämlikhet är en social och politisk institution samt att den manliga formen av makt över kvinnor är förkroppsligad som individuella rättigheter i vår lagstiftning

12 2.2. Våldtäkt, en förhandlingsfråga I Sveriges första akademiska avhandling om våldtäkt, Liksom våldtäkt, typ, har Stina Jeffner undersökt ungdomars förståelse av våldtäkt. Genom att intervjua 16 ungdomar på högstadiet om deras förståelse av kön och sexualitet har en kunskap om hur betydelsefulla föreställningar är för deras tänkande och handlande växt fram, här specifikt i förhållande till våldtäkt. Vad som är våldtäkt enligt ungdomarna är på en manifest (uttalad) nivå självklart men på en latent (outtalad) nivå beroende av olika omständigheter. Det gestaltas av en tydlig linje där alla informanter är överens om att våldtäkt är allt som sker efter att tjejen sagt nej, men som vid närmare granskning visar sig vara allt annat än tydlig. Mellan ytterligheterna våldtäkt och det eftersträvansvärda idealet bra sex som en del i romantisk kärlek synliggörs via Jeffners analys ett förhandlingsutrymme, där definitionen av våldtäkt är under ständig omförhandling. Ur analysen av intervjuerna utkristalliserades sex olika omständigheter vilka alla upplöser ungdomarnas självklara åsikt att en våldtäkt är allt efter tjejen sagt nej. 13 Jeffner skriver Våldtäkt är också i fortsättningen att förstå som allt som sker efter det att tjejen sagt nej, men det visar sig att detta endast gäller: om tjejen sagt nej på rätt sätt om tjejen inte är kär i killen även efteråt om varken tjejen eller killen varit alltför fulla om inte tjejen kan tolkas som en hora om inte killen kan tolkas som normal om tjejen mår väldigt dåligt efteråt. Vissa omständigheter gör att handlingar och händelser som enligt informanterna är att förstå som våldtäkt kan tolkas som något annat. 14 Gränsen för vad som uppfattas som våldtäkt framstår som flytande och öppet för tolkning utifrån de omgivande omständigheterna, när konkreta situationer bedöms. Omständigheterna som ovan räknats upp får olika konsekvenser för de berörda beroende på könstillhörighet. Det yttrar sig genom att tjejer ansvarsbeläggs där killar ansvarsbefrias och att fokus ligger på tjejers beteende och karaktär. Konsekvensen för tjejer blir att de inte kan ha blivit våldtagna om de inte sagt nej på rätt sätt, inte varit för fulla, inte av någon i omgivningen stämplats som hora eller efter övergreppet inte tydligt kan visa hur dåligt de mår. En kille kan inte anses vara en våldtäktsman om tjejen är kär i honom efter övergreppet, om han varit för full eller om han anses vara en schysst kille. 15 Jeffner kopplar ungdomarnas föreställningar om våldtäkt till de normer om kön och heterosexualitet som präglar vår kultur. I det ljuset ser hon omständigheterna som återfinns inom förhandlingsutrymmet...som uttryck för kulturella koder för heterosexuell samhandling. 16 Inom ramarna för samhälleliga köns och sexualitetsnormer är riktlinjerna och rörelsefriheten för tjejer och killar olika. Kulturellt accepterade könsnormer uttrycks genom både regulativa (uttalade) och konstitutiva (outtalade) regler. 17 Riktlinjer som i hög grad formar och styr både tankeliv och beteende. De normer som uttrycks på en regulativ nivå, t.ex. att våldtäkt är avskyvärt styrs på en konstitutiv nivå av grundläggande försanthållanden om kön och heterosexualitet. Försanthållanden som när de analyseras bryter ner den självklara åsikten om att våldtäkt är avskyvärt, i den mer flytande, vad man anser att våldtäkt är

13 Jeffner utgår ifrån att det i vår västerländska kultur på en konstitutiv nivå finns en föreställning om att kvinnans sexualitet är uppsplittrad i madonnan och horan, medan försanthållandet om mannens sexualitet är att den anses vara aktiv, erövrande och driftsstyrd. I sin analys ser hon hur t.ex. föreställningen om horan kan tolkas som ett nedsättande skällord på en regulativ nivå medan samma begrepp på en konstitutiv nivå företräder en djupgående föreställning om kvinnlig sexualitet. På en regulativ nivå säger ungdomarna att bra sex som en del av romantisk kärlek är idealet och att dålig sex är fysisk sex utan känslor. Ungdomarnas ideal sammanfaller med vår kulturs outtalade föreställning om madonnan eller den rena delen av den kvinnliga sexualiteten medan den position där man placerar dålig sex sammanfaller med föreställningen om horan eller den orena delen av den kvinnliga sexualiteten och med föreställningen om den manliga sexualiteten (normen). Detta förhållande skapar ett mycket begränsat utrymme för tjejer att handla inom ramen för heterosexuell samhandling om man vill undvika att stigmatiseras som hora. Samma förhållande skapar stort utrymme för killar att avvika från idealet inom heterosexuell samhandling eftersom deras normala sexualitet anses sammanfalla med uppfattningen om vad som anses vara dålig sex. 19 Jeffner visar med sin undersökning att det finns en diskrepans mellan ungdomarnas förståelse av våldtäkt på en regulativ nivå och vad som på en konstitutiv nivå, av våra kulturella normer om kön och sexualitet, bestämmer vad som är accepterat eller inte. Det förklarar att ungdomarna på en uttalad nivå är överens om att våldtäkt är allting efter en tjej sagt nej, medan en djupare analys visar på ett förhandlingsytrymme där tolkningen av våldtäkt är beroende av ett flertal omständigheter. Våldtäkt som den yttersta förnedringen distanserar övergreppet som någonting separat och tydligt avgränsat fenomen gentemot all annan heterosexuell samhandling. Denna föreställning menar Jeffner kan bidra till att befästa och återskapa gråzonen där våldtäkt blir en förhandlingsfråga och omtolkas till någonting annat på grund av olika omständigheter. 20 Jeffners slutsats är...att vi för att förstå våldtäkt behöver förstå de konstitutiva reglerna för kön och heterosexualitet Min användning Centralt i mitt val av teoretiska utgångspunkter har varit främst två aspekter, grundläggande likheter och deras olika fokusering. Den grund som jag anser att MacKinnon och Jeffner har gemensamt är: en anknytning till mitt ämnesval, att de ser könsidentitet främst som en social konstruktion, att föreställningar om sexualitet är grundläggande för vår förståelse av vad som anses vara kvinnligt och manligt samt att deras studier bidrar med insikt i och en ökad förståelse för våldtäktsproblematiken. 22 Hos MacKinnon är tre aspekter betydelsefulla. Den första handlar om att den förståelse av kön som är dominerande i samhället har definierats av män och karaktäriseras av det manliga könets överordning respektive det kvinnliga könets underordning. Centralt för förståelsen av kön är föreställningar om sexualiteten, där sexualitet jämställs med kvinnans underkastelse och mannens dominans. Föreställningar vilka styrs av värderingar och normer om kön vilka är ideologin bakom könsojämlikheten samt återskapandet av en patriarkal samhällsstruktur. Den andra aspekten handlar om MacKinnons fokus på rättsväsendet där hon visar att att dess utgångspunkt, likhet inför lagen, inte går att tillämpa i ett samhälle där kvinnor i egenskap av sitt 12

14 kön värderas lägre än män. Här ges förståelse för att den rättsskipande funktionens utgångspunkt förutsätter en okunskap om kvinnors reellt ojämlika levnadsvillkor i en patriarkal samhällsstruktur. Den tredje aspekten är att föreställningar om sexualiteten skapar svårigheter att skilja på en våldtäkt och ett samlag, vilket skarpast framträder när domstolen generellt inte ser våldtäkt som våldtäkt utan som normalt sexuellt samspel. Här problematiseras de flytande gränserna mellan vad som anses vara uttryck för normal sexualitet och ytterligheten våldtäkt, vilket ger en förståelse för hur de rådande föreställningarna om sexualitet är laddade med könsojämlika normer och värderingar. Ur Jeffners studie hämtas följande aspekter. Den första handlar om beskrivningen av ytterligheten våldtäkt och idealet sex i en kärleksrelation som flytande kategorier och skilda åt av ett förhandlingsutrymme där olika omständigheter styr ungdomarnas tolkningar i detta avseende. Denna förståelse omfattar inte bara ungdomar utan föreställningarna om sexualitet har en enligt mig en vidare relevans som även inbegriper vuxenvärlden. Jeffners analys bekräftar MacKinnons resonemang ovan och ger en inblick i hur våldtäkt inte är en fast kategori utan en förhandlingsfråga beroende på omständigheter. Den andra aspekten berör hur det går att urskilja två nivåer av förståelse som styr förhållningssätt till våldtäktsproblematiken, en regulativ och en konstitutiv. Det ger en förståelse för att de åsikter som på en regulativ nivå kan anses vara självklarheter, på en konstitutiv nivå problematiseras p.g.a. att de är styrda av rådande normer och värderingar av kön. 3. GRUNDLÄGGANDE FRÅGESTÄLLNINGAR ANGÅENDE VÅLDTÄKT För att ge en grundläggande förståelse av våldtäkt som problemområde anser jag att följande tre frågekomplex är nödvändiga att beröra: Vad är våldtäkt? Är våldtäkt vanligt förekommande? Varför våldtar män kvinnor? Här kommer en kort sammanfattning av hur ovanstående frågekomplex besvaras inom forskning på området våldtäkt/sexualiserat våld Hur definieras våldtäkt Innebörden i begreppet våldtäkt är inte enhetligt, det varierar från ett samhälle till ett annat och det varierar över tid. 23 Historiskt sett var våldtäkt i västerlandet ett brott som begicks mot en annan mans egendom, kvinnans make eller hennes far. Om en man våldtog en ogift kvinna fick han ofta betala hennes far en summa pengar som översteg hemgiften och därefter gifta sig med henne. Kvinnan själv hade inget val i en sådan situation. 24 I Sverige började våldtäkt betraktas som ett brott vilket främst var ett övergrepp mot kvinnan och hennes person Tidigare betraktades våldtäkt som ett allvarligt brott, men då i första hand för att det var ett brott mot reglerna och normerna för socialt umgänge i samhället och att det hotade ett av samhällets viktigaste institutioner, äktenskapet. 25 Straffrättsligt skydd mot våldtäkt inom äktenskapet fick kvinnor i Sverige I praktiken straffades inomäktenskapliga övergrepp som våldtäkt i Sverige första gången I England blev våldtäkt inom äktenskapet ett brott , i Finland och i USA lagstiftade den sista delstaten

Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Av: Ellen Khan, Grupp A.

Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Av: Ellen Khan, Grupp A. Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Av: Ellen Khan, Grupp A. Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Inledning: Det politisk-filosofiska problem som jag har valt att diskutera i denna promemoria

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Barnets bästa när barn begått allvarliga brott

Barnets bästa när barn begått allvarliga brott Barnets bästa när barn begått allvarliga brott En studie om tolkningen av "barnets bästa" när unga går direkt från sluten ungdomsvård i princip ett straff till vård enligt LVU Kontakt: Michael ärnfalk,

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 9 HON VAR JU MED PÅ DET I Sverige råder det idag brist på rättsäkerhet för våldtäktsoffer.

Läs mer

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21 Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Idéplattform Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat

Läs mer

Sammanfattning av RFSLs synpunkter

Sammanfattning av RFSLs synpunkter Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International Lesbian

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning 2005-02-18 Genusforskning är ett ungt och expanderande

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Unga, maskulinitet och våld

Unga, maskulinitet och våld Unga, maskulinitet och våld Jämställdhetsarbete i Skolan Göteborg 17 november 2014 Karen Austin Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Regeringsuppdraget En studie som analyserar: 1) Tjejers och

Läs mer

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det 1 Poly så funkar det Text: Johanna Mannung & RFSU Redigering och layout: Anna Knöfel Magnusson Illustration: Eva Fallström RFSU 2009 2 Poly kärlek till fler än en Att vara polyamorös innebär att ha förmågan

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv Får jag lov? Om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor

Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor augusti 2006 www.centerpartiet.se Bakgrund Idag har inte alla människor samma möjligheter att forma samhället och sitt eget liv. Kvinnor har inte samma möjligheter

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR

Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR Ett informationsmaterial från Roks Vi har upplevt att äldre kvinnor dragit sig för att söka hjälp när de utsatts för våld av sin man. De har

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi Hemsida: www.lofgren-martenson.com

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Karin Torgny journalist kulturvetare + vårdarinna vård och

Läs mer

Anders Danell Leg. psykoterapeut, samordnare Tommy Sjölund Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, samordnare 2011-03-15. Social resursförvaltning

Anders Danell Leg. psykoterapeut, samordnare Tommy Sjölund Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, samordnare 2011-03-15. Social resursförvaltning Anders Danell Leg. psykoterapeut, samordnare Tommy Sjölund Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, samordnare 2011-03-15 Agenda 1. Presentation 2. Vår utgångspunkt 3. Projektet: Utvägs Boende för Män Boendet

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet ylva.edling@sll.se BUP TRAUMAENHET TRAUMAFOKUSERAD BEHANDLING Hög svårighetsgrad och komplexitet Individuellt eller

Läs mer

FRIHET FRÅN VÅLD VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE MED GENUSPERSPEKTIV. Peter Söderström peter.soderstrom@mfj.se Män för Jämställdhet www.ffv.me www.mfj.

FRIHET FRÅN VÅLD VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE MED GENUSPERSPEKTIV. Peter Söderström peter.soderstrom@mfj.se Män för Jämställdhet www.ffv.me www.mfj. FRIHET FRÅN VÅLD VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE MED GENUSPERSPEKTIV Peter Söderström peter.soderstrom@mfj.se Män för Jämställdhet www.ffv.me www.mfj.se TOUGH GUISE Förväntningar på våld Från barndomen är killar

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Föreläsning 2: Släktskap, härstamning och äktenskapsregler. A3 Vardagslivets sociala organisation

Föreläsning 2: Släktskap, härstamning och äktenskapsregler. A3 Vardagslivets sociala organisation Föreläsning 2: Släktskap, härstamning och äktenskapsregler Föreläsningens upplägg: 1.Kort repetition från förra gången 2. Historisk tillbakablick 3.Släktskap och härstamning 4. Härstamningsprinciper 5.

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär

Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär Örebro kommun 2015 01 21 Ks 1130/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR UTFORMANDE AV ENKÄTER PROGRAM

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Cecilia Kjellgren universitetslektor/institutionen för socialt arbete Linnéuniversitetet Unga som begår sexuella övergrepp Ungdomar 12-17

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Ulrika Haake Docent i pedagogik, ledarskapsforskare och prodekan för samhällsvetenskaplig fakultet Sveriges Ingenjörer - Västerbotten,

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Genusperspektiv på ANDT

Genusperspektiv på ANDT Genusperspektiv på ANDT Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Projektledarutbildning ANDT, Stockholm ANDT 2015-09-01 Innehåll Inte fördjupning i de enskilda sakområdena Relevansen för det förebyggande

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 Närvarande: Eva Kullenberg (FP) Åsa Larsson (S) Gudrun Rhodén (SD) Sven-Erik Paulsson (SD) Anne Viljevik-Hall (EP) Gunilla

Läs mer

YTTRANDE. Remissvar angående betänkandet Slag i luften en utredning om myndigheter, mansvåld och makt SOU 2004:121

YTTRANDE. Remissvar angående betänkandet Slag i luften en utredning om myndigheter, mansvåld och makt SOU 2004:121 Kvinnofrontens svar till SOU 2005:66 1. KVINNOFRONTEN Box 2007, 128 21 Skarpnäck e-post: kvinnofronten@sverige.nu www.kvinnofronten.nu Till Näringsdepartementet Jämställdhetsenheten 103 33 Stockholm YTTRANDE

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer