BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD"

Transkript

1 BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner Investeringsbudget Tilläggsbudget 2011

2 1

3 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna förslag till landstingsbudget med de visioner, långsiktiga mål, strategiska mål och uppdrag som anges inom respektive område att godkänna resursfördelningen i budgeten i fråga om anslag och landstingsbidrag att fastställa investeringsbudgeten och principer för investeringsprocessen att godkänna tilläggsbudgeten för 2011 att fastställa utdebiteringen till 10,17 kr per skattekrona för år 2012, det vill säga oförändrad att godkänna driftsförändringarna att fastställa nivåerna på avgifterna i enlighet med förslaget att skärpa vårdgarantierna inom hälso- och sjukvården att införa patienträttigheter och patientombudsman i enlighet med förslaget att upphäva beslutet hösten 2008 om modell beställar-utförare inom hälso- och sjukvården att återinföra det fria vårdvalet inom ortopedin och onkologin att sörmlänningar med komplexa vårdbehov ska erbjudas vårdlots att inrätta en medicinsk revision för att stödja och granska medicinska resultat att höja nivån för förhandsbesked från kr till kr att fastställa reglerna för sjuk- och behandlingsresor och att ersätta resor med kollektivtrafik inom länet att införa certifierat miljöledningssystem för landstingets verksamheter Till läsaren: Index och förteckning över tabeller och diagram samt förkortningar och definitioner återfinns i slutet av dokumentet tillsammans med information om budgeten. Uppgifter inom parentes anger föregående års värde, om inte annat anges. Normalt anges ekonomiska siffror i 1000-tal. 2

4 Budget för en rättvis vård

5 Innehåll Sammanfattning 5 Förord 6 Inledning: Landstingspolitiskt program 8 Visioner och långsiktiga mål 15 Ekonomisk omvärldsanalys 21 Hälsoanalys och medicinsk utveckling 26 Landstingsövergripande prioriteringar 37 Vårdpolitiska prioriteringar 46 Vårdens utformning 59 Styrning av vården 73 Mål och uppdrag till nämnderna 81 Personal och pensioner 96 Ekonomi 104 Investeringar 124 Tilläggsbudget Tabeller och diagram 132 Index 134 Bilaga 1. Fastighetsinvesteringar 137 4

6 Sammanfattning Härmed framlägger nya moderaterna förslag till landstingsbudget för 2012 och flerårsplaner för Förslaget till budget tar sin utgångspunkt i det offentliga åtagandet avseende mänskliga rättigheter. Alla har rätt till bästa möjliga hälsa, rätt till habilitering och rätt till kultur och till grundläggande utbildning. Folkhälsan i Sörmland är något sämre än genomsnittet i Sverige. Medellivslängden är något kortare och sjuktalet något högre. Den medicinska kvaliteten i vården är bra, men kan bli bättre. En medicinsk revisor inrättas. Fokus är på folkhälsan och dess betydelse. En aktiv livsstil, bra matvanor och minskat alkoholintag är avgörande för en god hälsa. Hälsoekonomin ska utvecklas. Det ska göras betydande satsningar på barn och ungas hälsa. Närvården som koncept ska stärkas; fler specialister ska vara tillgängliga på vårdcentralerna. Huvudförslagen handlar om att reformera och modernisera hälso- och sjukvården i Sörmland så att den svarar mot dagens och framtidens utmaningar. Strategiska satsningar görs på investeringar, i såväl fastigheter och utrustning som informationsteknik. Vården ska utformas med patienten i centrum. Därför ska sörmlänningarnas rättigheter i hälso- och sjukvården stärkas, och det införs modell för att rättigheterna verkligen ska bli utkrävbara. Tillgängligheten är låg i Sverige och särskilt i Sörmland jämfört med OECD-länderna. Bemötandet är i huvudsak bra, men omdömet beträffande patientens delaktighet är mycket varierande. Det finns indikationer på att Sörmland har låg produktivitet i vården. Ständiga förbättringar av patientflödet har stor potential. Helhetstänkande genom LEAN Healthcare är bättre än stordrift och skalfördelar och återkommande organisatoriska förändringar. Det finns stora möjligheter att jobba effektivare i vården. Därför införs fasta vårdkontakter till alla som önskar och vårdlotsar till patienter med komplexa vårdbehov. Vårdpersonalens tid med patienterna ska öka och därför görs stora investeringar i utrustning och informationsteknik för att frigöra resurser och höja kvaliteten. Hälsovalet är i grunden en god idé, där patientens ställning i vården stärks. Den enskilde sörmlänningen avgör vilken vårdcentral som ersätts. Det finns mycket kvar för att ytterligare stärka patientens inflytande. Prioriteringsarbetet i vården ska systematiseras. Det ska vara en ständigt levande diskussion om vad som är möjligt, rimligt och lämpligt att göra i vården. För detta inrättas särskilda rutiner och organ. Etiska frågor ska få ökat utrymme i vården. Antibiotika är ett av vårdens viktigaste verktyg, som dock hotas allvarligt av resistenta bakterier. Aktiva insatser ska göras för att säkerställa en riktig och minskad användning av antibiotika, samt säkerställa grundläggande hygien. Arbetet med att göra Landstinget Sörmland ledande i Sverige med att skapa en hållbar verksamhet ska intensifieras. Utsläppen av växthusgaser ska minska med 50 procent till år 2020 och 80 procent till år Bland annat ska all lustgas destrueras. Patientavgifterna ska användas för att styra till rätt vårdnivå. Avgiften för besök hos distriktssköterska ska tas bort. Högkostnadsskydd återinförs för hjälpmedel och sänks för speciallivsmedel. Det är landstinget, inte patienten, som ska hålla ordning på om nivån för högkostnadsskydd är nådd. Folktandvården bolagiserades under år Moderaterna föreslår att även Fastighetsförvaltningen bolagiseras under planperioden för att effektivisera verksamheten. Gemensam upphandling med grannlandstingen ska öka för bättre samordningsvinster och ökat fokus på miljön. Rekrytering av chefer ska inte baseras på medicinska meriter. Läkare behövs först och främst i den direkta vården. Chefer ska i första hand vara duktiga på att leda och entusiasmera medarbetarna, inte primärt att göra medicinska bedömningar. Landstinget antar övergripande strategier för att möta den demografiska utmaningen. Däribland kan särskilt nämnas hälsofrämjande arbete, utvecklad närvård, sammanhållen hemsjukvård och ökad hushållning med landstingets resurser. Skattenivån är oförändrad år 2012 och ska därefter successivt sänkas och på sikt återställas. Särskilda avsättningar ska göras för personalens pensioner, och därför inrättas en pensionsstiftelse. Avsättningar görs också för att finansiera byggandet av Citybanan i Stockholm. Landstingets soliditet har genom återkommande underskott de senaste tio åren minskat från omkring 50 till 30 procent. Det krävs gedigna insatser för att effektivisera vården och det finns potential till vardagsrationaliseringar. 5

7 Förord 6

8 En rättvis vård i Sörmland Mycket är bra i landstinget. Samtidigt kan mycket bli bättre. Tillgängligheten har förbättrats avsevärt under 2009 och 2010, mycket tack vare statsbidrag som initierats av Alliansregeringen och införandet av den så kallade vårdgarantin. Vi vill fortsätta satsningen på ökad tillgänglighet och skärpa vårdgarantierna i Sörmland. Tiden för nybesök i primärvården sätts till 3 dagar, och för nybesök hos specialist till 30 dagar. Vår politik innebär att den totala längsta väntetiden kortas med ungefär 100 dagar. Moderaterna gick till val på att stärka medborgarnas och patienternas ställning inom hälso- och sjukvården. För oss är det tydligt att de är uppdragsgivarna till politiken. Därför vill vi inrätta ett antal utkrävbara rättigheter. Vi ser det som en förutsättning för en rättvis vård. Vi vill också utöka landstingets åtagande till att omfatta alla som vistas i Sörmland, även de som saknar uppehållstillstånd. Rätten till vård är så grundläggande att den även gäller i väpnade konflikter. Då är det rimligt att gömda flyktingar får vård utan att de ska debiteras den fulla kostnaden. En av landstingets svåraste utmaningar är att få stärkt förtroende hos allmänheten. Det kräver politiskt mod och ledarskap. Men det kräver också ökad effektivitet i landstingets verksamheter. Vi är övertygade om att vårdlots och fast vårdkontakt till dem som behöver det gör vården mer effektiv. Flera saker är bra med den sörmländska vården, men åter mycket kan, och måste, bli bättre. Den generella hälsan är sämre och medellivslängden är kortare. Vissa medicinska resultat är bland de bästa i landet, men andra ligger under genomsnittet. Varje år publiceras det en miljon vetenskapliga artiklar om medicin runt om i världen. Bara en bråkdel av all ny kunskap produceras här i Sverige, men det är viktigt att den nya kunskapen börjar tillämpas i den sörmländska vården. Vi föreslår därför att ny medicinsk kunskap ska omsättas till lokala vårdprogram och rutiner. Tillämpningen ska stödjas och granskas av en medicinsk revisor Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården. Det ska bara finnas ett telefonnummer 1177 och där ska man få rådgivning, boka tider i vården och få tjänster till mobilen. Moderat politik innebär att patienten står i centrum. Vi vill att man ska kunna välja vård i hela Sverige och EU. Därför måste det fria vårdvalet återinföras. Förbudet att söka vård för ortopedi och onkologi utanför länet ska upphävas. En av de viktigaste satsningarna som vi föreslår handlar om att utveckla Hälsoval Sörmland. Vi vill ställa hårdare krav på vårdcentralerna att lyssna mer på patienterna och deras önskemål. Moderniseringen av sjukvården bygger också på att medarbetare och chefer får det stöd de behöver. Det råder ingen tvekan om att ledarskapet i landstinget måste moderniseras. Den tröga byråkratin och stelbenta hierarkin behöver brytas ner. Vi ser människan bortom anställningsnumret. Vi inser att personalen måste göras delaktig på riktigt i verksamheten. Landstinget ska ställa höga krav, men också vara generöst med befogenheter. Ledarskapet måste bli mer lyssnande och tillåtande. Den kommande tiden står landstinget för stora behov av rekrytering av ny personal. Vi föreslår en bred satsning också i utlandet, och att landstinget åtar sig att erbjuda, i samarbete med andra myndigheter, utbildningar och validering av utländska meriter. Av olika skäl är det viktigt att patienternas kontakt med läkaren är kontinuerlig. Vi vill därför minska andelen hyrpersonal, och för att lyckas med det anser vi att man måste genomföra utvärderingssamtal med den personal som slutar. Vårt förslag till budget innebär mycket stora satsningar på nya och bättre lokaler för sjukvården. Vi satsar de kommande fem åren över två miljarder kr på att uppgradera sjukhusen. Kulturen är viktig och landstinget har än så länge ett viktigt uppdrag att förvalta frågorna väl. Vi ser därför med tillförsikt på en ny utställningshall i Nyköping. Budgeten innebär en välkommen satsning på kulturen i länet. Landstinget Sörmland ska vara till för alla. Med moderat politik kan det bli möjligt. MAGNUS LEIVIK Gruppledare 7

9 Inledning: Landstingspolitiskt program 8

10 Budget för en rättvis vård Grunden för moderaternas politik är alla människors lika värde och värdighet. Vår utgångspunkt är sörmlänningarna. Budget för en rättvis vård koncentrerar sig på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av vården. Landstinget Sörmland ansvarar för att erbjuda befolkningen hälso- och sjukvård på lika villkor. Landstinget har också andra uppdrag, som bland annat rör kultur, utbildning, friluftsverksamhet och kollektivtrafik. Vi moderater anser att hälso- och sjukvården samt tandvården är de i särklass viktigaste uppgifterna och därför fokuseras programmet på dessa områden. Svensk sjukvård håller generellt sett hög kvalitet. Likväl finns det uppenbara brister i fråga om tillgänglighet och samordning. Länets fyra sjukhus, Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett, Kullbergska sjukhuset och Regionsjukhuset Karsudden ska fortsätta utvecklas med patienten i centrum och med högsta möjliga kvalitet som ledstjärna. Vi vill särskilt stärka patientens ställning, utveckla valfriheten och skärpa vårdgarantierna. Moderat politik grundas på inledningen i Förenta Nationernas allmänna förklaring: Alla människor är lika i värdighet och i rättigheter. PATIENTENS RÄTTIGHETER Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet. Ett bra bemötande är ovillkorligt och utgår från den enskilde människan och hennes situation. Varje person har rätt till sin kropp och har rätt till delaktighet i alla beslut som fattas angående hälsan. Bemötandet i vården är många gånger utmärkt, men kan som mycket annat alltid bli bättre. Den medicinska personalen har med sin kunskap ett särskilt ansvar för att uppträda respektfullt och professionellt. Landstingets uppdrag för befolkningen förpliktigar. Alla anställda ska i allt arbete möta människor med stor värdighet. Det kräver förmåga att lyssna och att föra dialog med patienter och anhöriga om vårdens utformning. Rätten till värdighet måste kontinuerligt levandehållas från ledningen hela vägen ut i organisationen. Det handlar om att utveckla en attityd som sätter invånaren i fokus. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården. Idag ger landstinget ut en egen telefonkatalog med över kontaktuppgifter. Istället vill vi ha ett enda telefonnummer 1177 till sjukvårdsrådgivningen, den första länken i vårdkedjan, som ska svara på frågor om vård och hälsa och kunna boka tider på vårdcentraler och sjukhus. Moderaterna vill därmed avskaffa dagens system med TeleQ, som innebär att man blir uppringd på en tid som passar landstinget. Vi vill att den sökande patienten ska få personlig telefonkontakt inom en minut, dygnet runt. Vi vill stärka Patientnämnden och Valfrihets- och rättighetskansliet. De ska i större utsträckning kunna tillvarata invånarnas intressen gentemot sjukvården och ansvara för att all personal har god kännedom om patientens rättigheter i vården. SKÄRPTA VÅRDGARANTIER VÅRD I TID Det enskilt största problemet i svensk sjukvård är att nästan alla måste vänta på att träffa en läkare eller på att behandlingen ska påbörjas. Sverige är i detta avseende sämre än många andra länder i Europa. Sörmland kan bli bättre även i nationell jämförelse. År 2005 infördes en så kallad nationell vårdgaranti. I själva verket var den en rekommendation till Sveriges landsting att inom en viss tid erbjuda vård till invånarna. Många har dock upplevt att vårdgarantierna inte respekterats, att de fått vänta för länge. Såväl patienten som landstinget förlorar på att inte vården ges i tid. Väntan skapar otrygghet, onödigt lidande och förlängd sjukskrivning och det kan också vara så att åkomman förvärras. Från och med den 1 juli 2010 blev vårdgarantierna lag, vilket var ett vallöfte från Allians för Sverige. Det innebär att landstingen ska bestämma vilka delar av sjukvårdens tillgänglighet som ska ingå i vårdgarantin. Vi moderater vill att Sörmlands landsting ska besluta att den patient som inte fått vård i tid ska få ekonomisk kompensation. Det ska dessutom finnas starka ekonomiska drivkrafter för vårdcentralerna och sjukhusen att ha hög tillgänglighet. Det är viktigt att vårdgarantin får en reell betydelse, som förmår att infria utställda löften. Tack vare regeringens satsningar på att realisera vårdgarantin (genom den så kallade kömiljarden) har många landsting drastiskt minskat köerna. Det är förstås positivt. De landsting som minskat köerna har fått extra statliga bidrag, vilket visar vilken betydelse och positiv effekt ekonomisk styrning har. Vi vill att verksamheter med god tillgänglighet ska uppmuntras och belönas ekonomiskt. Vi vill skärpa vårdgarantierna och stärka patientens ställning i vården. Den första kontakten med vården per telefon ska kunna ske helt utan väntan. Den som behöver träffa sjuksköterska eller läkare ska kunna göra det senast inom tre dagar. Akuta, men icke 9

11 livshotande, besvär ska dock tas om hand senast inom tre timmar. Patienter ska i normalfallet som längst behöva vänta 30 dagar på provtagningar och medicinska undersökningar. Den som behöver besöka specialistklinik ska kunna göra det senast inom 30 dagar, och därefter ska behandling påbörjas senast inom ytterligare 30 dagar. De nu gällande tidsgränserna i vårdgarantin innebär att en patient kan tvingas att vänta närmare 190 dagar, det vill säga drygt sex månader, på att behandling ska påbörjas. Den som är i behov av en särskild provtagning eller röntgen kan idag få vänta nästan hur länge som helst. Vi vill att det ska införas en tidsgräns på högst 30 dagar för provtagning. Sammantaget innebär vårt förslag att den maximala väntetiden kortas med nästan 100 dagar. I början innebär det för landstinget ett utökat åtagande som måste finansieras, men vi är övertygade om att det är en riktig prioritering. Alla ska få vård i tid. VÅRDLOTS OCH FAST VÅRDKONTAKT En mycket stor andel av sjukvården ges till ett ganska begränsat antal personer, de allra mest sjuka och skadade. De får idag oftast tillgång till bra och kvalificerad vård. Detsamma gäller de multisjuka, som har flera, ibland diffusa sjukdomar samtidigt. Ofta är de äldre och de besöker ett flertal olika mottagningar innan de hamnar rätt. Förenklat uttryckt kan man säga att omkring sörmlänningar, eller ett par tre procent, använder nästan halva sjukvårdens resurser. Många av dem upplever att de bollas mellan olika läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vi moderater vill införa så kallade vårdlotsar som ansvarar för att kontinuerligt hålla kontakt med patienten och se till att han eller hon hela tiden erbjuds rätt typ av vård. Vårdlotsen är en sjuksköterska som använder en del av sin arbetstid för att samordna och följa upp den vård som ges till patienten. Vårdlotsen ska kunna hjälpa patienten till rätta och dessutom vara en länk mellan patient och personal. Det finns gott om patienter som inte passar landstingets organisatoriska indelning och då måste det finnas någon som särskilt bevakar patientens intressen. Enligt lag har alla invånare rätt till en fast vårdkontakt. Ett fåtal av de svenska landstingen erbjuder idag detta. Vi anser att det inte nödvändigtvis måste vara en läkare, utan det i vissa fall kan vara en sjuksköterska. ÖKAD VALFRIHET I VÅRDEN Moderaterna gick i spetsen för att avskaffa kravet på remiss för besök hos specialist. Vi kräver att landstinget ska bli bättre på att informera om valfriheten att söka vård. Det är viktigt att var och en får välja var och hur vården ska ges. Vi vill att möjligheten att söka vård utan remiss förverkligas i praktiken. Det är få invånare och vårdgivare som känner till att man får söka vård primärvård och specialistvård var man vill i hela Sverige. För att valfriheten ska fungera i verkligheten måste landstinget informera om att rättigheten finns. Moderaterna vill att det fria vårdvalet ska omfatta alla medicinska specialiteter. Det innebär att även patienter inom ortopedi (behandling av frakturer) och onkologi ska åtnjuta det fria vårdvalet. I princip vill vi att det ska vara möjligt att söka vård var man vill inom EES och Europeiska unionen. Vi vill göra det möjligt för fler vårdgivare att erbjuda vård i Sörmland, eftersom konkurrens stärker patientens ställning och förbättrar kvaliteten på den vård som ges. Vi är positiva till att läkare, sjukgymnaster, kiropraktorer och psykoterapeuter med flera efter upphandling erbjuds vårdavtal. HÄLSOVAL SÖRMLAND OCH PRIMÄRVÅRDEN Hälsoval Sörmland initierades då Moderaterna befann sig i majoritet. Vi anser att en så kallad vårdvalsmodell i grunden är bra, men att den nuvarande majoriteten har försenat och försämrat modellen. För första gången i landstingets historia har politikerna fått verktyg för att kunna avgöra hur mycket pengar som ska gå till primärvården respektive länssjukvården. Det är ett klart framsteg. Vi anser att primärvården, som ansvarar för vårdcentralerna, ska få en större andel av sjukvårdsbudgeten eftersom den är första steget i att möta invånarnas grundläggande vårdbehov. Vi moderater vill att en motsvarande modell ska införas för sjukhusvården. Avdelningarna ska ersättas beroende på hur hög kvalitet vården håller och hur tillgänglig den är. Tiden är förbi då sjukhusen får en påse med pengar oberoende av hur mycket vård som produceras. Vi vill att det ska vara möjligt för personalen vid vårdcentralerna att ta över ansvaret för driften. Om en majoritet av de anställda vill att verksamheten ska handlas upp, bör så ske. Det innebär att det kanske blir en annan vårdgivare som vinner upphandlingen. Stadsfjärdens vårdcentral i Nyköping är ett exempel även om själva processen inte blev helt lyckad. 10

12 KVALITET I VÅRDEN Undersökningar visar att sörmlänningarna har lågt förtroende för hälso- och sjukvården, bland det lägsta i hela Europa. En viktig del i att skapa förtroende är att vården håller hög kvalitet och att den är tillgänglig för alla som behöver den. Vår vision är att varje läkare och sjuksköterska ska ha mer tid för varje patient. Säker vård Moderaterna har drivit införandet på nationell nivå av en myndighet som ska granska vården ur ett kvalitetsperspektiv. En felfri sjukvård är inte möjlig. Landstinget måste ständigt arbeta för att rätta till brister i vårdkedjorna, höja kompetensen och våga diskutera att personal gör misstag. Vi vill införa en nollvision för skador i vården. För att halvera de vårdrelaterade infektionerna har experter tagit fram åtgärdspaket för många områden. De beskriver de mest effektiva förebyggande åtgärderna mot infektioner och ska användas konsekvent inom hälso- och sjukvården. Det handlar om misstag och felbedömningar som orsakar lidande för den enskilde och som riskerar att minska förtroendet för vården. Det leder också till ökad resursförbrukning för samhället. En viktig åtgärd är att utveckla och använda teknik som stöd. Många gånger kan datasystemen hos olika vårdgivare inte kommunicera med varandra. Vi vill göra en historisk satsning på att utveckla enhetliga datoriserade system, som ersätter dagens fragmenterade programvaror som slukar läkarnas tid. Ökad användning av IT inom vården minskar landstingets kostnader och miljön skonas. Dessutom sker utbytet av information mellan olika verksamheter mer säkert och underlättar för patienter och anhöriga att erhålla korrekt information. Vetenskaplig vård Det är lätt att tro att all vård som ges har vetenskapligt stöd, men så är långt ifrån fallet. Det är först på senare år som staten, genom Socialstyrelsen, börjat publicera så kallade Nationella riktlinjer, vilka innehåller rekommendationer på hur behandlingen av en viss åkomma bör utformas. Landstinget Sörmland tar i sin tur fram egna rekommendationer, vårdprogram, för att antal sjukdomar. För det första finns det flera stora sjukdomsgrupper som fortfarande saknar vårdprogram. För det andra är de frivilliga för läkaren att följa. Patienter med samma sjukdomsbild kan därför trots riktlinjerna få helt olika behandlingar. Vård av hög kvalitet är inte alltid samma sak som att patienten blir frisk. Däremot innebär kvalitet att man vet vilken vård som ska ges och varför. Om något går fel är det möjligt att följa upp och utvärdera. Kvalitet förutsätter att det finns normer och regler, och att det finns ett sätt att registrera och analysera avvikelser. Under år 2008 gjorde Sörmlands landsting 37 Lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen. En anmälan ska göras varje gång vården orsakar eller riskerar att orsaka en allvarlig skada. Mätningar visar att det förekommer vårdrelaterade infektioner vid omkring 10 procent av alla vårdtillfällen i slutenvården vilket skulle motsvara tiotusentals anmälningar. Vår slutsats är därför att sjukvården är alldeles för restriktiv med att anmäla och därmed går det tyvärr inte att utvärdera eller förbättra vården. Vi kräver att vården anmäler alla missförhållanden, samt att de följs upp och används för lärande i hela landstinget. Vi moderater vill göra betydande satsningar på forskning inom landstinget. Det är viktigt att all vårdande personal uppmuntras att söka ny kunskap också inom den egna verksamheten. Vi vill att antalet personer med forskarutbildning i Sörmland landsting ska fördubblas till år Motverka resistenta bakterier Idag tar allmänheten för självklart att det går att bota infektioner med antibiotika. Tack vare penicillin har miljoner människor överlevt infektioner orsakade av bakterier. Utan antibiotika skulle en stor del av den moderna sjukvården vara verkningslös och patienter skulle riskera att dö redan vid relativt obetydliga infektioner. Men ett växande problem är att allt fler bakteriestammar utvecklar resistens och det finns nu bakterier som överlever all form av antibiotika. Spridningen av resistenta bakterier är inte bara ett problem i Sörmland och Sverige, utan även globalt. Det är viktigt att vården inte förskriver mer antibiotika än nödvändigt och att vårdhygienen är god. SAMARBETE OM DE ÄLDRE Vi moderater anser att vården av de äldre är ett av samhällets viktigaste uppdrag. Ansvaret för vårdoch omsorg delas mellan landstingen och kommunerna. Genom att de distriktssköterskor som jobbat inom hemsjukvården har överförts till kommunerna, elimineras några av de tidigare problemen kring gränsdragningar mellan huvudmännen. Fortfarande saknas gemensamma rutiner för hur samarbetet mellan landstinget och länets alla kommuner ska gå till. Vi vill att det ska finnas tydliga rutiner för omhändertagande efter utskrivning. Det händer alltför ofta att äldre som är utskrivningsklara tvingas ligga kvar på sjukhuset 11

13 flera dagar för att det saknas plats vid de kommunala boendena. Det är viktigt att det finns geriatrisk kompetens (läran om åldrandets sjukdomar) i primärvården. Det geriatriska kunnandet har tyvärr låg status inom läkarkåren och det är därmed svårt att rekrytera läkare med geriatrisk specialistkompetens. Vi anser att sådan kompetens bör finnas på varje vårdcentral. Lindrande vård (så kallad palliativ vård) ska erbjudas både i patientens hem och på sjukhus, helt efter patientens önskemål. Palliativ vård har mycket hög prioritet. Moderaterna vill att det för den palliativa vården ska utvecklas ett vårdprogram som garanterar att vårdkvaliteten håller en hög nivå. DEN AKUTA VÅRDEN Intensiv- och ambulansvården för dem med livshotande skador håller god kvalitet. Men det har länge varit ett bekymmer att den akuta vården inte fungerat tillfredsställande för de något mindre akuta fallen. Många har vittnat om orimligt lång väntan i väntrummet på akuten. Istället för att se vården utifrån patientens perspektiv har sjukvården länge haft problem med gränsdragningen mellan akutmottagningar och vårdcentraler. I Sörmland finns i princip inga läkare anställda direkt vid akutmottagningen, utan de kallas vid behov från andra avdelningar, beroende på aktuell patient. Det i sin tur gör att planerad vård blir avbruten och behandlingar får ställas in. Vi moderater menar att dagens arbetsfördelning måste sätta patienten i centrum. Vi anser att det bör finnas en vårdcentral vid varje akutmottagning. På så sätt behöver inte patienten ställa diagnos på sig själv för att veta var man ska söka vården. Vi vill att det ska anställas särskilda akutläkare som kan ta hand om de vanligast förekommande åkommorna. Det skulle korta väntetiderna och minska störningarna i den planerade vården. TANDVÅRD Landstinget har ett viktigt uppdrag gällande barns och ungas tand- och munhälsa. Den uppsökande verksamheten ska få ett större utrymme. Vi vill att ersättningen per listat barn hos tandläkare ska höjas och skyddas mot inflation. Folktandvården erbjuder allmänheten tandvård av hög kvalitet och ska verka för en rimlig utveckling av priserna. HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD Vi vill att förebyggande vård, som syftar till att stärka hälsan, ska få en större andel av resurserna. Landstinget Sörmland ska ligga i framkant när det gäller medicinska undersökningar av befolkningen, så kallad screening. När det är medicinskt betingat ska landstinget sträva efter att erbjuda befolkningsgrupper screening av olika slag. Rätt använt är det ett viktigt inslag i att tidigt upptäcka allvarliga sjukdomar som diabetes. Vårdcentralerna har ett viktigt uppdrag att tidigt upptäcka sjukdomar och hjälpa människor till en mer hälsosam livsstil. Vi vill därför inom Hälsoval Sörmland höja ersättningen för hälsosamtal och tillhörande insatser för till exempel rökavvänjning och kostvanor. I grunden har varje människa ett stort ansvar för sin hälsa. Vi vill att landstinget ska skapa förutsättningar för att kunna ta eget ansvar. Den i behov av hjälp ska kunna söka stöd hos vårdcentralen. Vi vill att landstinget ska utveckla den medicinska informationen om egenvård på internet. PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personer med funktionsnedsättningar möter varje dag hinder som enkelt hade kunnat avhjälpas. Många sörmlänningar är beroende av hjälpmedel för att klara sin vardag. Moderna hjälpmedel är för många skillnaden mellan ett passivt och isolerat liv och möjligheten till ett mer rörligt och självständigt. Trots att Sverige i flera avseenden är ett föredöme i arbetet med att ta bort funktionshinder finns mycket kvar att göra. Vi moderater vill att vården ska erbjuda habilitering och rehabilitering så att alla människor kan vara aktiva och göra egna val. Vi vill stärka valfriheten bland hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, genom att införa en hjälpmedelsgaranti. Fritt val av hjälpmedel innebär att det är patienten som väljer leverantör och på så sätt får man större inflytande. STARKARE PSYKIATRISK VÅRD Den psykiatriska vården har länge varit underprioriterad. Under alltför lång tid har behoven varit större än resurserna och det har lett till att många människor inte fått den hjälp de behövt. Det står utom allt tvivel att den psykiatriska vården måste stärkas. Moderaterna vill att primärvården, genom ökad finansiering, ska anställa fler psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter. Särskilt behöver stödet till barn och unga förbättras, och därför införs en särskild behandlingsgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin. Det måste vara enkelt att söka psykiatrisk vård och vi moderater ska verka för att samhällets inställning till psykiatrin blir mer positiv. Det får inte längre vara skamligt att söka och få psykiatrisk vård. Vi 12

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 Innehåll Förslag till beslut... 4 Sammanfattning... 5 Patienten i centrum... 7 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 1.2. Lägg rätt patient i rätt säng i rätt tid...10 1.3. Kortare väntetider på akutmottagningarna...10

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018 Miljöpartiet de gröna Västmanland Om Programmet Det här programmet lyfter fram våra politiska idéer och

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 ISBN 978-91-978065-9-6 Artikelnr 2009-126-72 Omslag Foto Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Bleking Bildreportage, Hans-Peter Blom Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer