SmittNytt. Information från smittskyddet och mikrobiologen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SmittNytt. Information från smittskyddet och mikrobiologen"

Transkript

1 SMI TT NY Maj 2004 Nr 37 Information från smittskyddet och mikrobiologen Innehåll Antibiotikaanvändning i Vietnam 3 Vårdrelaterad legionellainfektion 9 Campylobacter och flugor 12 CRP 15 Mellanakt 18 Mycoplasma genitalium 20 MRSA-patienter i vården 22 Ytterligare några rader Epidemisituationen i länet 28 1

2 Framsidan pryds denna gång av kungsängsliljan (Fritellaria meleagris), Upplands landskapsblomma. Växten är ursprungligen fransk och har nått oss via England och Holland. Den infördes till Sverige vid mitten av 1600-talet av Olof Rudbeck d.ä. som planterade den i Botaniska trädgården i Uppsala. Därifrån har den spritt sig, bl.a. till Kungsängen utanför Uppsala. Fritillus betyder tärningsbägare och meleagris hänsyftar på grekiska till pärlhöns och associerar alltså till blommans spräckliga utseende. Vita Sackville-West skriver -- att det är en blomma som man skall kika in i. För att kunna uppskatta dess sanna skönhet behöver man komma den tätt inpå livet. Man måste titta nära på alla de små rutorna och också vända klockan upp och ner för att kunna se in i djupet. Sannolikt kände William Shakespeare till blomman. I en dikt, Venus och Adonis, skriver han nämligen om en blomma som är rutig - sannolikt kungsängsliljan. Blomman gör sig väl i en trädgård och man kan på plantskolor införskaffa lökar, vilka bör planteras tidigt på våren. Jag har i litteraturen inte funnit att blomman skulle ha någon medicinsk användning. I slutet av SmittNytt finns som vanligt en östgötakyrka. Denna gång har jag valt kyrkan i Östra Ny som är belägen på Vikbolandet, inte särskilt långt från Stegeborg. Åter ett nummer av SmittNytt. Som vanligt har jag engagerat flera medförfattare, inte bara från vårt område, och som jag samtliga varmt tackar för bidragen. Förslag och bidrag till kommande nummer mottages alltid tacksamt av redaktionen, dvs av undertecknad. Semestern nalkas och jag önskar SmittNytts alla läsare en skön sommar. 2

3 Stora resistensproblem i Vietnam Antibiotika tros kurera allt I Vietnam finns i dag cirka försäljningsställen för läkemedel, de flesta små privata drugstores och de flesta bemannade med högst bristfälligt farmacevtiskt utbildad personal som utan krav på recept säljer i princip alla typer av läkemedel och rekommenderar antibiotika inte bara när det är motiverat utan också sannolikt betydligt mer ofta när det inte är det. Inte bara okunskap utan även möjligheten att tjäna mer pengar är orsaken till detta. Och de flesta vietnameser följer det råd de får av läkemedelsförsäljaren, inte minst därför att deras tilltro till att antibiotika är den rätta boten mot det mesta är stor. Många av dem är dessutom så fattiga att de inte har råd att först betala för ett läkarbesök och sedan för ordinerad medicin, varför medicininköpet prioriteras. Sparar halva dosen Onödig och felaktig användning av antibiotika är dock bland annat som en följd av läkemedelsföretagens aggressiva reklam och bristfälliga kunskap om resistensproblematiken vanligt även om läkare står för ordinationen. För att inte slösa i onödan när sjukdomssymtomen försvunnit tar de fattiga vietnameserna därtill ofta inte den fulldos antibiotika de knappast haft råd att köpa, oavsett den är ordinerad av läkare eller inte, utan sparar hälften för kommande behov. Allt detta och därtill en frekvent och helt oreglerad användning av antibiotika i djuruppfödningen har lett till en kraftig resistensutveckling i Vietnam under senare år. En stor studie omfattande prover från tolv sjukhus på olika håll i Vietnam visar exempelvis att förekomsten av multiresistenta Salmonella typhi ökade från procent 1992 till cirka 90 procent En studie på friska skolbarn i slutet av 90-talet visar att av funna pneumokockbakterier var 28 procent resistenta mot oxacillin och 26 procent mot erythromycin. Av pneumokockprover från hela landet uppvisade 1998 mer än 40 procent resistens mot makrolider. Nämnas kan också att laboratorietester utförda 1999 på 120 vietnamesiska barn som just antibiotikabehandlats med bland annat ampicillin och sulphamethoxazol, som är vanligt använda i 3

4 Fördelning av riktiga apotek och mindre försäljningsställen av läkemedel samt statlig och privat andel i Vietnam. detta land, visade att cirka 70 procent av dessa barn sannolikt inte hade haft en bakterieorsakad infektion. Svåra konsekvenser En utbredd antibiotikaresistens hos vanligt förkommande bakterier får i ett fattigt land som Vietnam ännu mycket större negativa konsekvenser, framför allt om man ser till enskilda individer, än i vår rika västvärld. I Vietnam förekommer endast en mycket begränsad subventionering av läkemedelskostnaderna. Endast en mycket liten andel av de allra, allra fattigaste kan få slippa att helt betala för sjukvård och mediciner. På de offentligt drivna vårdcentralerna och sjukhusen, som borde kunna tillhandahålla gratis mediciner är dock ekonomin ofta så dålig att läkemedelsförråden innehåller långt ifrån allt som skulle behöva finnas där. De flesta vietnameser, alltså även de som vårdas på sjukhus, måste alltså betala fullt ut för sina läkemedel. Det är inte svårt att föreställa sig konsekvenserna av den situation fattiga vietnameser hamnar i då de drabbas av en svår bakterieorsakad sjukdom, som det inte längre går att ta kål på med penicillin eller något annat relativt billigt antibiotikum utan kräver behandling med betydligt dyrare varianter. Kostnaden för de typer av antibiotika som numera ofta krävs för en framgångsrik behandling motsvarar flera månaders matkostnader för en genomsnittsvietnames. Det har visats att inte så få vietnameser i dag hamnar under fattigdomsgränsen just på grund av att de tvingas betala för dyra tredjegenerationens cefalosporiner eftersom billigt penicillin V eller makrolider inte längre biter på den infektion de drabbats av. 4

5 Många problem Detta är några exempel på problematiken i Vietnam vad gäller antibiotikaanvändning och resistensutveckling. Givetvis har dock Vietnam ett land med snabb ekonomisk tillväxt men också ett land där gapet mellan de välbeställda och de fattiga blir allt större många andra problem inom hälso- och sjukvårdssektorn, inte minst inom läkemedelsområdet. Det finns i dag inte mindre än cirka registrerade läkemedel på den vietnamesiska marknaden, varav cirka är tillverkade utomlands, men en långt ifrån heltäckande kvalitetskontroll av själva läkemedlen och knappast någon kontroll alls av försäljningsställena. Vidare är biverkningsrapporteringen/ registreringen fortfarande i sin linda och läkare, sjuksköterskor och inte minst farmacevtisk personal behöver mycket utbildning/information om en rationell och säker läkemedelsanvändning ska kunna uppnås inom överskådlig framtid. Ekonomisk reform Sverige började redan för 30 år sedan ge ekonomiskt bistånd till den vietnamesiska hälso- och sjukvårdssektorn och i 20 år har utveckling av det farmaceutiska området varit en viktig del i detta. Under 80-talet handlade biståndet till detta senare område främst om utveckling av den lokala läkemedelsindustrin men det gavs också stöd till direkta läkemedelsinköp från utlandet. Fram till slutet av 80-talet var nämligen bristen på läkemedel ett mycket stort problem i Vietnam. I slutet av 80-talet inleddes dock en mycket genomgripande ekonomisk reform, kallad Doi Moi, i det sedan slutet av kriget mot USA strängt kommunistiskt styrda Vietnam. På några få år övergick landet från en strikt planekonomi till en tämligen liberal marknadsekonomi. Doi Moi innebar bland annat att en rad importhinder avskaffades varför handeln med utlandet ökade kraftigt. Privat ägande tilläts, bland annat avskaffades de hårt styrda jordbrukskollektiven, vilket medförde en drastisk ökning av livsmedelsproduktionen. Snabb tillväxt Doi Moi förde med sig en snabb ekonomisk tillväxt och många vietnameser har sedan början av 90-talet fått det mycket bättre och inte så få har blivit riktigt välbeställda. Andelen fattiga som tvingas klara sig på mindre än en USA-dollar per dag (en fattigdomsgräns fastställd av WHO) har minskat från cirka 50 procent av befolkningen i början av 90-talet till cirka en tredjedel i dagsläget. Allt blev dock inte bättre i och med Doi Moi, i alla fall inte för de sämst ställda vietnameserna. Exempelvis kostar numera ett läkarbesök, för att inte tala om inläggning på sjukhus, så mycket att många i det längsta försöker avstå från att söka sådan hjälp. 5

6 Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 I Hanois gamla kvarter finns en hel gata med apotek som säljer enbart en oändlig mängd olika traditionella läkemedel. (Bild 1) Typisk vietnamesisk gatubild där gammalt och nytt ständigt möts. Moderna mopeder är idag det mest använda transportmedlet men det gamla sättet att för hand frakta allehanda gods har inte försvunnit. (Bild 2) Trots ett överflöd av läkemedel på den vietnamesiska marknaden ser det ofta, på grund av dålig ekonomi, så här tomt ut i läkemedelsförrådet på offentliga drivna vårdcentraler i områden långt bort från storstäderna. (Bild 3) En stor del av Vietnams fattiga kvinnor livnär sig och sin familj genom gatuförsäljning. Hela lagret, oavsett vad det rör sig om, ligger i korgar som hänger på en bambustång som bärs över ena axeln. (Bild 4) Traditionella naturläkemedel dispenseras ofta på det här sättet i Vietnam, dvs. apotekaren portionerar ut en mängd olika rötter, svampar, bark, blad etc. som patienten får med sig hem i ett paket för att på egen hand tillreda en dekokt. (Bild 5) Bild 5 6

7 En studie gjord i slutet av 90-talet visade att av alla som blev sjuka under en fyraveckors period inhandlade, oavsett symtom, cirka två tredjedelar läkemedel utan att först ha konsulterat läkare eller sjuksköterska. Orsakar fattigdom När ohälsan är så allvarlig att läkarvård är absolut nödvändig tvingas många vietnameser sätta sig i skuld, sluta skicka sina barn till skolan (som inte heller är avgiftsfri) sälja sin enda ko, kanske till och med sitt hus Det finns studier som visar att cirka tio procent av dagens fattigdom i Vietnam är orsakad av de stora utgifter människor har för sjukvård och läkemedel, att årligen två-tre miljoner vietnameser drivs in i svår fattigdom just på grund av sådana utgifter. I norra Vietnam, den allra fattigaste delen av landet, är cirka 60 procent av familjerna skuldsatta på grund av att de tvingats låna pengar för att betala för nödvändig sjukvård och medicin. Nationell policy Men nu tillbaka till själva läkemedelsområdet: I och med Doi Moi började utländska läkemedel strömma in i Vietnam och privata försäljningsställen för läkemedel växte upp som svampar ur jorden men på ingen nivå i samhället fanns tillräckligt med kompetens och resurser för att styra denna utveckling i önskvärd inriktning. Detta ledde till att det svenska biståndet till läkemedelssektorn från början av 90-7 talet främst har inriktats på aktiviteter som kunskapsöverföring, kvalitetskontroll och rationell och säker läkemedelsanvändning. När jag var långtidskonsult i Vietnam var jag främst involverad i att koordinera arbetet med utarbetandet av en heltäckande nationell läkemedelspolicy (Vietnam National Drug Policy, VNDP), som sedan antogs i juli 1996 enligt beslut av dåvarande primärministern. Sedan dess har det svenska biståndet givetvis inriktats mot aktiviteter som är i linje med vad som stadgas i VNDP men fortfarande återstår mycket utvecklingsoch förändringsarbete innan man kan säga att policyns mål är uppfyllda. Läkemedelshandbok Jag ska här bara nämna två områden där svenska biståndspengar spelat en mycket stor roll för utvecklingen under de senaste åren. Det ena är utarbetandet av en nationell vietnamesisk läkemedelslag, som är på gång att antas av parlamentet. Drivande i det arbetet under cirka fyra år var den med svenska biståndspengar avlönade isländske apotekaren Einar Magnusson. Det andra är framtagandet av en läkemedelshandbok (Vietnam National Drug Formulary, VNDF), den första producentobundna fullödiga läkemedelsinformationen, anpassad för vietnamesiska behov, som någonsin existerat och som innehåller information om 500 läkemedel - inte bara moderna industritillverkade utan även en hel

8 Antalet registrerade läkemedel i slutet av 2001 i Vietnam. OBS att en stor andel är gamla traditionella naturläkemedel. del traditionella naturläkemedel, som fortfarande är officiellt accepterade för bruk inom vården i detta land - plus allmänna artiklar kring ämnen som interaktioner, biverkningar och klassificering av läkemedel. Drivande i det omfattande arbetet att få fram denna VNDF var under flera år den svenske apotekaren och läkaren Sam Törnquist. Fantastiskt Under de sju månader 2002, som jag senast verkade i Vietnam, var en av mina huvudsakliga uppgifter att hjälpa till att utreda om VNDF-förlagan slutgiltigt kunde godkännas för tryckning och distribution (vilket den gjordes) och vidare bland annat på vilket sätt och hur ofta den bör kompletteras med tillägg för att alltid vara up to date. Avslutningsvis vill jag framhålla att Vietnam är ett fantastiskt land att arbeta i och givetvis även att besöka som turist. Där finns bland annat en underbar natur och mängder av gamla vackra byggnader men framför allt så otroligt många vänliga och trevliga människor. Ulf Rydell Linköpingsapotekaren Ulf Rydell arbetade under åren och dryga halvåret 2002 i Vietnam inom ramen för det svenska biståndet till landets utveckling av hälso- och sjukvårdssektorn. Däremellan har han haft flera korttidsuppdrag inom samma verksamhet. 8

9 Vårdrelaterad legionellainfektion Epidemiologi och kontroll Legionella är en vattenbakterie som finns i små mängder i naturen, varifrån den med lätthet kan nå våra vattenledningar. Legionellaförekomst i varmvattensystem är ett globalt fenomen och en stor andel av våra sjukhus är förmodligen koloniserade. Förökning av bakterierna till infektiösa koncentrationer sker lättast i temperaturintervallet 20-45ºC. Det finns mer än 40 olika legionellaarter men Legionella pneumophila svarar för omkring 90% av alla kliniska infektioner. Den helt dominerande sjukdomsmanifestationen är lunginflammation, även kallad legionärssjukan. Detta tillstånd har idag, 28 år efter upptäckten, fortfarande en dödlighet på 10-15%. Vårdrelaterad legionellainfektion hade före 1990 endast rapporterats sporadiskt från Sverige. I januari 1991 noterades en oförklarlig anhopning av patienter med lunginflammation på Värnamo lasarett. Dessa infektioner visade sig vara ådragna på sjukhuset och ledde fram till upptäckten av det hittills största sjukhusassocierade utbrottet av legionärssjukan i Skandinavien, där 31 individer förmodligen smittades i samband med duschning. Sjukdomsfall upptäcktes inom alla större sjukhusbyggnader, och i varmvattenprov från samtliga undersökta avdelningar växte rikligt med legionellabakterier. Utbrottet upphörde i samband med att den cirkulerande varmvattentemperaturen höjdes från c:a 45ºC till att ej understiga 55ºC. Våra erfarenheter i Värnamo visar att en varmvattentemperatur under 50ºC kan vara ett allvarligt hot mot patientsäkerheten på ett sjukhus som är koloniserat med legionella. När legionellaväxt också kunde påvisas i det kommunala varmvattensystemet uppstod misstankar om smittspridning även utanför sjukhuset. Alla patienter med lunginflammation som inremitterades till Värnamo sjukhus i anslutning till utbrottet undersöktes därför avseende legionellasmitta. Under två månader upptäcktes på detta sätt 10 fall av legionärssjukan som smittats utanför sjukhuset. Dessutom analyserade vi förekomsten av legionellaantikroppar 9

10 hos friska kommuninvånare och sjukvårdspersonal 1991 och Denna studie avslöjade att smittspridningen på sjukhuset endast var en del av ett större utbrott i Värnamo samhälle. Subklinisk infektion kunde demonstreras och uppskattningsvis blev endast omkring 10% av alla infektioner upptäckta under själva utbrottet. Man bör således även vara uppmärksam på samhällsförvärvad legionellainfektion när vårdrelaterade infektioner uppträder. Någon ökad risk för sjukvårdspersonal att insjukna i legionärssjuka kunde inte påvisas. Hos 21 patienter från utbrottet 1991 studerades hur antikroppar riktade mot L. pneumophila bildas och sedan försvinner under en tioårsperiod efter insjuknandet. En sådan långtidsuppföljning har inte tidigare utförts. Dessutom undersöktes antikroppssvaret hos alla patienter med legionärssjuka i Jönköpings län under , sammanlagt 62 stycken. Härigenom kunde användbarheten för antikroppsdiagnostiken utvärderas i en svensk befolkningsgrupp. Vi kunde ställa legionelladiagnosen med hjälp av antikroppsanalys i nästan 90% av fallen. Resultaten visar att serologi fortfarande utgör en värdefull del av legionelladiagnostiken. Den effektivaste strategin ämnad att förebygga legionellasmitta på olika sjukhustyper är ännu ej klart definierad. Efter att utbrottet avklingat på Värnamo sjukhus utformades därför ett program avsett att uppnå långsiktig kontroll av legionellapneumoni på ett länsdelssjukhus. Detta innebar att alla patienter med en röntgenverifierad pneumoni som vårdats inneliggande på sjukhuset under någon del av inkubationstiden, registrerades och testades avseende legionellainfektion. Under 10 års övervakning hittade vi 4 fall ibland 366 (1,1%) patienter som registrerats för en vårdrelaterad pneumoni. Detta motsvarar 1 fall per vårdtillfällen. Alla 4 patienterna botades utan komplikationer. Legionella isolerades från 30 utav 251 (12%) vattenprov under studietiden men bakterietalen var klart lägre än före temperaturhöjningen. Vår slutsats blev att en cirkulerande varmvattentemperatur på minst 55ºC, tillsammans med en noggrann övervakning av patienter med lunginflammation, är en säker och effektiv metod för långsiktig kontroll av nosokomial legionellainfektion på ett länsdelssjukhus. Tillämpas denna strategi är en fullständig eliminering av legionellabakterier från varmvattensystemet förmodligen ej nödvändig. 10

11 Genom systematiska legionellaodlingar under 12 år på Värnamo sjukhus gavs möjlighet att undersöka hur förekomsten av olika legionellastammar varierar under lång tid i ett stort varmvattensystem. Bakteriernas ytstruktur (fenotyp) och DNA-innehåll (genotyp) karaktäriserades därför med bland annat molekylärbiologisk metodik. Legionellastammar isolerade från Värnamo samhälle samt från andra delar av Sverige och Europa användes för en geografisk jämförelse. Vi fann något överraskande att sjukhusets vattensystem var koloniserat med endast en genotyp av L. pneumophila under hela 12-årsperioden. Denna stam påvisades dessutom i 18 utav 20 legionellaisolat från kommunens vattensystem. Genotypen i Värnamo hittades också i två av sex undersökta svenska sjukhus, båda belägna inom 100 km från Värnamo. Enskilda genotyper av legionella kan således kolonisera ett stort vattensysten under en lång period och vissa kloner tycks dessutom ha fått en omfattande geografisk spridning. Våra resultat demonstrerar svårigheten att med nuvarande metoder exakt kunna Barry Barry spåra Marshall smittkällan Marshall för en legionellabakterie som hittats i luftvägarna hos en patient som insjuknat i legionärssjuka. Johan Darelid Överläkare Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping Artikeln är en sammanfattning av Johan Darelids avhandling. Avhandlingen försvarades i Jönköping den 24 oktober Gulsippa 11

12 Campylobacter och flugor Under de senaste åren har antalet rapporterade campylobacterfall, som varit inhemskt smittade, legat kring I Smittskyddsinstitutets årliga redovisningar kan man läsa att majoriteten av dessa inhemska fall varit solitära men att det några gånger förekommit epidemiska utbrott. Det har då handlat om att flera personer fått i sig förorenat vatten eller druckit opasteuriserad mjölk. Kring kommentarerna till de inhemska, solitära fallen anges att många ätit kyckling, vilket ju knappast är särskilt upplysande då kyckling är ett av våra vanligaste födoämnen. Det är ju förvisso sant att kycklinguppfödare tidigare haft stora problem med Campylobacter, men detta är ett betydligt mindre problem idag än vad det var tidigare. Eftersom de flesta inhemska fallen inträffar under sommarmånaderna har man från experthåll också ansett att bristande hygienrutiner i anslutning till utomhusgrillning skulle kunna vara en faktor av betydelse. I en kommentar till Smittskyddsinstitutets statistik avseende året 2001 skriver man att rått kött lagts på en tallrik, detta kött har tillagats (grillats eller fonduekokats) och sedan lagts tillbaka på samma tallrik. Till Smittskyddsenheten i Östergötland har jag under de senaste tre åren fått in drygt 900 kliniska anmälningar som avsett Campylobacter. Andelen av dessa som angivits som inhemskt smittade är knappt 45%. Andelen inhemskt smittade är dock inte jämnt fördelat under året, utan månaderna juli, augusti och september dominerar kraftigt. Det är alltså ingen tvekan om att vi i Östergötland framför allt smittas under sommarmånaderna, dvs under den period som vi gärna sitter ute och äter. Att kyckling skulle vara den viktigaste smittkällan för Campylobacter förefaller redan utifrån dessa iakttagelser mindre troligt eftersom detta födoämne avnjuts året runt. När jag granskar var våra inhemskt smittade campylobacterfall har sin bostadsadress har jag kunnat notera att det endast är i undantagsfall som mer än en person delar på adressen. På anmälningsblanketten kan behandlande läkare 12

13 ange om det finns kliniska fall i omgivningen och svaren här är nästan alltid Nej eller Ej känt. Om man nu sitter ute och äter en kötträtt som är otillräckligt grillad och där hygienen är dålig, varför är det bara en person som blir sjuk? Självklart kan man få en subklinisk infektion men nog borde man se betydligt fler kopplade fall. För mig är det självklart att det måste finnas något annat som sprider campylobactersmittan och som samtidigt kan förklara varför fallen är så uttalat solitära. Det är här flugorna kommer in i bilden. Även om flugans tarm är mycket liten är den förvisso inte steril och i olika undersökningar har man kunnat påvisa Salmonella, Shigella, koleravibrioner, olika humanpatogena virus, protozoer, maskar mm. I flera undersökningar har man också funnit Campylobacter. I infektionsmedicinsk facklitteratur anges att flugor kan fungera som vektor för shigellainfektioner samt för tyfoidfeber, däremot har jag inte funnit att detsamma skulle kunna gälla för Campylobacter. Rosef och Kapperud publicerade dock 1982 en undersökning som visade att den vanliga husflugan (Musca domestica) kunde härbärgera Campylobacter och föreslog också att flugan skulle kunna fungera som vektor till människa. Smittdosen för Salmonella typhi och Shigella är låg, i storleksordning 100 till 500 organismer. Detsamma gäller faktiskt också för Campylobacter. Campylobacter skiljer sig dock i ett viktigt avseende från både Salmonella och Shigella beroende på sitt krav på mikroaerofil miljö kan den inte växa till i mat. Det är faktiskt så att Campylobacter i luftmiljö ändrar sin skepnad och antar ett närmast sfäroplastisk utseende. Trots att bakterien knappast är odlingsbar från livsmedel behöver detta ju inte betyda att bakterien är död, snarare att den antagit en form som ger den ökat överlevnadsvärde. När bakterien via ett födoämne kommer ner i tarmen reverterar den sålunda till den sedvanliga stavformen. Jag ser alltså framför mig en fluga som vid vårt utomhusätande ges möjlighet att besöka diverse utställda maträtter och som vid besöket deponerar medhavda campylobacterbakterier, antingen via sin fötter eller via sin tarm. (Var flugan har befunnit sig innan matbordsbesöket är ju något vi bara inte vill fantisera om. En fluga bajsar enligt uppgift var 5-e minut). Om flugan exempelvis besökt ostbiten på bordet överförs smittan av naturliga skäl endast 13

14 till den person som skär av och äter det ytligaste ostlagret. Efterföljande ostätande personer går följaktligen säkra. Epidemiologiska fakta talar enligt mig starkt för att vår vanliga husfluga skulle kunna vara involverad i spridningen av Campylobacter. Att så skulle kunna vara fallet vore idag tämligen lätt att visa eller motbevisa med hjälp av modern metodik, ex.vis PCR. Så länge ingen kan visa att jag har fel kommer min rekommendation inför sommarens utomhusätande fortsätta att lyda: HÅLL FLUGORNA BORTA FRÅN MATEN! Bengt Normann Artikeln är tidigare publicerad i SMITTSKYDD (nr 2/2004) som utges av Smittskyddsinstitutet. En 14

15 C-reaktivt protein mer än bara en inflammationsmarkör Trots att nästan 3/4 sekel passerat sedan Tilett & Francis gjorde sin upptäckt är de biologiska funktionerna hos akutfasreaktanten C-reaktivt protein (CRP) långt ifrån kända. I klinisk verksamhet är CRP tacksamt att mäta eftersom halveringstiden är relativt kort och nivåerna kan stiga falt under de första två dygnen av infektion, systemisk inflammation eller vävnadsskada. Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå varför mätning av CRP som en ospecifik markör för organisk sjukdom blivit en av de vanligaste blodprovsundersökningarna i svensk sjukvård. För infektionsläkare, kirurger, reumatologer och distriktsläkare är CRP sedan lång tid ett värdefullt redskap i diagnostiken. I takt med att kunskapen om CRP:s biologiska funktioner ökat, har intresset för akutfasproteiner i stort närmast exploderat. Tydligast kanske detta illustreras inom kardiologin, där stort hopp ställs till att mätning av CRP med högkänslig metodik ska kunna urskilja patienter med risk för att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. Pentraxinfamiljen CRP har namngivits efter sin förmåga att binda C-polysackarid hos Streptococcus pneumoniae. Serum amyloid P komponent (SAP), pentraxin-3 och CRP är alla uppbyggda av fem (penta) subenheter och bildar tillsammans en familj av höggradigt evolutionärt konserverade proteiner, pentraxiner. I cirkulationen föreligger CRP i pentamer form, men under vissa betingelser, såsom t.ex. vid lokala inflammationshärdar med lågt ph, sönderfaller CRP i sina fem beståndsdelar (monomerer), vilka då exponerar strukturer (neo-epitoper) som inte blottas i dess pentamera form. Dessa enskilda monomerer existerar som en vävnadsbunden form av CRP och uppvisar biologiska effekter som delvis skiljer sig från den pentamera formens. Leverns hepatocyter producerar CRP under inflytande av proinflammatoriska cytokiner som IL-6, IL-1 β och TNF-α. Sannolikt har även fibroblaster och glattmuskelceller förmåga att syntetisera mindre mängder CRP. Pentraxiner och CRP-liknande äggviteämnen finns hos 15

16 alla ryggradsdjur, liksom hos det fylogenetiskt avlägsna leddjuret hästskokrabba, Limulus polyphemus. Knock-out-möss som berövas möjligheten att uttrycka pentraxin drabbas omedelbart av sjukdom, utvecklar antinukleära antikroppar (ANA) och avlider snart i svår glomerulonefrit. Möss med SLE-liknande sjukdom som behandlas med CRP-injektioner har en bättre överlevnad och lägre ANA-nivåer än obehandlade. Hos människa har man ännu inte funnit några säkra bevis för mutationer i genen för CRP. Avsaknad, eller defekt CRP, är sannolikt ej förenligt med liv. som DNA, kromatin, nukleosomer och ribonukleoproteiner som sedan omhändertas av det retikuloendoteliala systemet (RES), men sker också genom interaktion med kärlväggen. Kärlbiologiska studier har visat att CRP binder oxiderat LDL samt stimulerar endotelet till produktion av adhesionsmolekyler, vilka framförallt bidrar till att rekrytera monocyter. Cellerna vandrar in i kärlväggen, tar upp LDL och förvandlas så småningom till så kallade skumceller. CRP bidrar också till konstriktion av blodkärlen genom hämning av kväveoxidproduktion (NO) samt genom ökad frisättning av endotelin-1. Biologisk funktion Som en del av det medfödda immunsystemet bidrar pentraxinerna till antimikrobiellt försvar och har även tydliga kopplingar till förvärvad immunitet. Humant CRP är ett kalciumberoende protein med högst affinitet för fosfolipidrelaterade antigener. I likhet med IgG har CRP komplementaktiverande förmåga genom fixering av den kollagen-lika delen av komplementfaktor C1q. CRP binder också IgG-immunkomplex, mest effektivt sker detta i sur miljö med CRP i monomer form. Genom bindning till Fc-receptorer för IgG (FcγR) bidrar CRP sannolikt även till eliminering av apoptotiskt cellmaterial. CRP uppvisar även opsoniserande effekter och fungerar som en allmän scavenger. Detta kan ske i blodbanan genom fixering av nukleära strukturer 16 CRP i hälsa och sjukdom Medelnivån CRP hos friska blodgivare ligger omkring 0.8 mg/l. Senare års prospektiva studier på patienter med instabil angina pectoris och/eller icke-qvågsinfarkt har påvisat starka samband mellan förhöjt CRP och risk för återinsjuknande och hjärtdöd. Efter korrigering av kända riskfaktorer hos individer utan känd kärlsjukdom visade sig risken för framtida hjärtkärlsjukdom vara dubblerad vid CRP-nivåer >2.0 mg/l jämfört med individer med värden kring 1.0 mg/l. Kolesterolsänkande behandling med statiner har visat sig sänka förhöjda CRPnivåer. Inom reumatologin är CRP känd som en tillförlitlig markör för olika slag av akut och kronisk inflammation och därför mycket användbar för monitorering av inflammatorisk aktivitet vid reumatoid artrit (RA)

17 och de flesta vaskuliter. Vid systemisk lupus erytematosus (SLE), ulcerös kolit och dermatomyosit förefaller emellertid CRP korrelera sämre med sjukdomsaktivitet, och höga CRP-nivåer föranleder istället ofta misstanke om infektion. Anledningen till denna relativa CRPbrist trots hög inflammatorisk aktivitet är oklar. Någon brist på CRP-inducerande proinflammatoriska cytokiner anses inte föreligga. Våra egna studier har visat att SLE-patienter i hög utsträckning bildar autoantikroppar riktade mot CRP:s monomera form. De biologiska effekterna av dessa autoantikroppar är okänd, men antikroppsnivåerna uppvisar en positiv korrelation till aktivitetsgrad i SLEsjukdomen. Christopher Sjöwall AT-läkare, Vrinnevisjukhuset i Norrköping Doktorand, IMK, avdelningen för Reumatologi Referenser kan erhållas av författaren. 17

18 Linné inledde den 15 maj 1741 en resa vars mål var Öland och Gotland. Resan skedde på uppdrag av Riksens ständer och inom uppdraget ingick att undersöka allt av nationellt värde inom naturens tre riken. Man bad honom framför allt att undersöka om det fanns någon lera lämplig för porslinstillverkning eller några växter användbara för färgning av tyger. Tillsammans med Linné reste, på egen bekostnad, sex duktiga och intelligenta ungkarlar, bl.a. hans egen svåger. Via Norrköping, Vetlanda och Växjö anländer gruppen till Kalmar den 28 maj. Efter några dagars väntan på något så när tjänligt väder seglar man över Kalmar sund och stiger iland i Färjestaden. Mycket imponerar på Linné, inte minst den enorma mångfalden av orkidéer. Man reser runt och inventerar på Öland i tre veckor varefter expeditionen från Högby seglar vidare till Gotland. De orkidéer som visas här finns beskrivna i hans Ölanda och Gothlanda Resa som utgavs första gången Flugblomster 18

19 Krutbrännare Johannesnyckel Brudsporre 19

20 Mycoplasma genitalium ny genital smitta Sexuellt överförbara infektioner (s.k. STI) tillhör våra vanligaste infektioner. Stora resurser har lagts ned för att minska spridning och uppkomst av komplikationer efter STI. Det arbetet har varit framgångsrikt, trots att vi sedan några år ser en oroande ökning av antalet fall av gonorré och chlamydia. Det finns idag en välfungerande diagnostik, behandling och smittspårning av chlamydia, gonorré och syfilis. Men det finns fortfarande en stor andel patienter med symptom på genital infektion där man inte lyckas identifiera någon mikroorganism och där dessutom antibiotikabehandling har begränsad effekt. Flera bakterier förutom virus har tidigare föreslagits som orsak, fr.a. Ureaplasma urealyticum och Mycoplasma hominis. Ingen av dessa har riktigt kunnat uppfylla de kriterier man har på en STI-orsakande mikroorganism. Nyligen har Mycoplasma genitalium aktualiserats och undersökningar gjorda hittills visar att den mycket väl kan vara en orsak till okänd och terapiresistent STI. M. genitalium isolerades första gången kring 1980 från män med uretrit. Bakterien är mycket svår att påvisa med odling och det var först en bit in på talet när PCR-diagnostik av bakterien klarlagts som större undersökningar kunde börja genomföras. Bakterien har påvisats med PCR hos män med uretrit och hos kvinnor med cervicit och endometrit. Från omkring 6% av män och kvinnor som sökt på STI-mottagning i Sverige har M. genitalium påvisats. Motsvarande förekomst av Chlamydia trachomatis är i samma storleksordning eller något högre, c:a 10% i en del undersökningar. Studier från Örebro visar att fler män med M. genitalium-infektion har symptom på uretrit jämfört med de med C. trachomatis, 73% resp. 40%. Symtom på cervicit var lika, c:a 25-30%, hos kvinnor infekterade med någon av bakterierna. Infektion samtidigt med bägge bakterierna hos samma patient är ovanlig, vilket visar att M. genitalium kan ge upphov till genitala symptom oberoende av C. trachomatis. Samtidigt har man visat att såväl män som kvinnor med M. genitalium men utan C. trachomatis har påvisbar inflammation i uretra/cervix. Man har även gjort partnerspårning av personer infekterade med M. 20

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2007

Epidemiologisk årsrapport 2007 Epidemiologisk årsrapport 27 Sorkfeber ökade dramatiskt 27 till 2 195 rapporterade fall, vilket är en tiodubbling jämfört med året innan. Sjukdomen är en zoonos som smittar människor via skogssork. Att

Läs mer

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne juni 2013 antibiotika missbrukad mirakelmedicin 1 INNEHÅLL 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Smitta i förskolan. En kunskapsöversikt. Reviderad 2008

Smitta i förskolan. En kunskapsöversikt. Reviderad 2008 Smitta i förskolan En kunskapsöversikt Reviderad 2008 ISBN 978-91-85999-42-2 Artikelnr 2008-126-1 Illustrationer Cecilia Westergård Sättning Edita, Västra Aros Tryck Edita, Västra Aros, Västerås, augusti

Läs mer

Nr 2 2011 Volym 15. Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion

Nr 2 2011 Volym 15. Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion Nr 2 2011 Volym 15 Workshop om dvärgbandmask Vad händer i Infektionsregistret? Cryptosporidios högaktuell tarminfektion LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Finland

Smittsamma sjukdomar i Finland Smittsamma sjukdomar i Finland 2007 Folkhälsoinstitutets publikationer B 19/2008 Folkhälsoinstitutets publikationer B19/2008 SMITTSAMMA SJUKDOMAR I FINLAND 2007 Redaktion: Terhi Hulkko, Outi Lyytikäinen,

Läs mer

Nr 3 2011 Volym 15. Reportage från Vårmötet Stramanätverket vad och varför? Antraxutbrott i Örebro

Nr 3 2011 Volym 15. Reportage från Vårmötet Stramanätverket vad och varför? Antraxutbrott i Örebro Nr 3 2011 Volym 15 Reportage från Vårmötet Stramanätverket vad och varför? Antraxutbrott i Örebro LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Infektionsläkaren

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och kondomanvändning.

Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och kondomanvändning. Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa. Barnmorskeprogrammet, VK-11 Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och

Läs mer

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes Årgång 33 nr 6/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Smitta Diabetes innehåll LEDAREN...4 SMITTA smittspridning, slipsar och sprit!...7 bör vi vaccinera mot rotavirus?...8 strama kämpar

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Nr 4 2013 Volym 17. Kvalitetspris till Östersund Utlokaliserad läkarutbildning vid Norrlands Universitetssjukhus Enkel standardvårdplan för pneumoni

Nr 4 2013 Volym 17. Kvalitetspris till Östersund Utlokaliserad läkarutbildning vid Norrlands Universitetssjukhus Enkel standardvårdplan för pneumoni Nr 4 2013 Volym 17 Kvalitetspris till Östersund Utlokaliserad läkarutbildning vid Norrlands Universitetssjukhus Enkel standardvårdplan för pneumoni LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK Epidemiberedskapsplan plan, vilket möjliggör en samverkan i att ställa om hela landstingets sjukvårdsorganisation inom öppen och

Läs mer

Nr 4 2012 Volym 16. Kvalitetspris till Borås Influensasäsongen 2011 2012 Riksstämman program och abstrakt

Nr 4 2012 Volym 16. Kvalitetspris till Borås Influensasäsongen 2011 2012 Riksstämman program och abstrakt Nr 4 2012 Volym 16 Kvalitetspris till Borås Influensasäsongen 2011 2012 Riksstämman program och abstrakt LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI

Läs mer

Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap

Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap Nr 4 2010 Volym 14 Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer

Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion Legionella i vatteninstallationer Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Distriktsläkaren. Infektioner i primärvården Körkort och alkohol Ledarskap. Nr 5 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. Infektioner i primärvården Körkort och alkohol Ledarskap. Nr 5 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 5 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Infektioner i primärvården Körkort och alkohol Ledarskap Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse:

Läs mer

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar -

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar - NJUR- TRANSPLANTATION - RNj informerar - Publikationer utgivna i samma serie: Dialysbehandling, RNj informerar 1983, -92, -96 ISBN 91-86776-13-4 Att äta rätt, RNj informerar 1993 ISBN 91-86776-08-8 Njursjuk,

Läs mer

Flexibel och individuell hemtjänst

Flexibel och individuell hemtjänst Rapportserien Flexibel och individuell hemtjänst En studie i Sollefteå kommun om äldre personers syn på hjälp och stöd Författare: Maria Johansson Arbetsutvecklingsrapport: nr 2004:12 ISBN 91-975173-6-4

Läs mer

Reumatologisk läkemedelsforskning

Reumatologisk läkemedelsforskning Subvention eller inte Om ett läkemedel ska subventioneras eller inte beslutas av myndigheten Läkemedelsförmånsnämnden, LFN. I deras expertgrupp sitter förutom ledamöter med specialistkunskap inom medicin

Läs mer

Nr 2 2008 Volym 12. Den intelligenta termiten. om infektionssjukdomar, miljö, klimatpåverkan och biologisk mångfald

Nr 2 2008 Volym 12. Den intelligenta termiten. om infektionssjukdomar, miljö, klimatpåverkan och biologisk mångfald Nr 2 2008 Volym 12 Den intelligenta termiten om infektionssjukdomar, miljö, klimatpåverkan och biologisk mångfald LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093

Läs mer

Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria. Virusfällan som kan fånga virus ur luften. TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott

Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria. Virusfällan som kan fånga virus ur luften. TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott VÅREN 2013 TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria Virusfällan som kan fånga virus ur luften PROFILEN Maria Lerm sporras av orättvisor Välkommen till

Läs mer