HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET (sökande med kunskaper i svenska)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 18.6.2008 (sökande med kunskaper i svenska)"

Transkript

1 HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET (sökande med kunskaper i svenska) Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2008

2 2 MODELLSVAR / FRÅGA 1 A. Beskriv i korthet dolus determinatus. Dolus determinatus (avsiktsuppsåt) är den grövsta formen av uppsåt. Vid aviktsuppsåt är det den insedda, eftersträvade och straffrättsligt relevanta följden som fått gärningsmannen att handla. För att dolus determinatus skall föreligga krävs dessutom att gärningsmannen inser att handlingen med beaktansvärd sannolikhet kommer att resultera i den avsedda följden. Avsiktsuppsåt kan föreligga endast vid följduppsåt, inte vid omständighetsuppsåt. (Boucht & Frände, s ) B. Vad är ett oäkta underlåtenhetsbrott? Vid oäkta underlåtenhetsbrott har en gärningsman inte avvärjt en viss brottsbeskrivningsenlig följd trots att han varit rättsligt skyldig att se till att den inte uppkommer. Den som har en sådan rättslig skyldighet befinner sig i garantställning. Det finns två slag av garanter: skyddsgaranter, som skall avlägsna alla risker som hotar en person eller ett objekt, och övervakningsgaranter, som skall avlägsna risker från en viss källa. Garantställningen kan grunda sig på tjänst, befattning eller ställning; förhållandet mellan gärningsman och offer; åtagande eller avtal; ansvar för faroframkallande verksamhet eller annan jämförbar omständighet. (Boucht & Frände, s ) C. Vad innebär förbudsvillfarelse och hur påverkas straffansvaret av en dylik? Med förbudsvillfarelse avses att en gärningsman felaktigt tror att en gärning är tillåten. Vid förbudsvillfarelse avlägsnas straffansvar om gärningen är uppenbart ursäktlig. Så är fallet om (1) offentliggörandet av en lag är behäftat med fel eller brister, (2) lagen är speciellt svårbegriplig ur en sakkunnigs synvinkel, (3) villfarelsen grundar sig på en auktoritativ myndighets felaktiga råd, eller (4) om annan jämförbar omständighet föreligger. (Boucht & Frände, s ) MODELLSVAR / FRÅGA 2 1. För att ett försök skall vara straffbart krävs bland annat att konkret fara för att brottet fullbordas skall ha förelegat. Sådan fara föreligger då det finns en ontologisk möjlighet och en beaktansvärd sannolikhet att brottet fullbordas. Om sådan fara inte föreligger är försöket otjänligt och icke straffbart. Försök till brott föreligger trots att konkret fara inte förelegat om faran har uteslutits på grund av tillfälliga orsaker. I det aktuella fallet föreligger ingen konkret fara för att brottet fullbordas, eftersom C inte har några pengar hemma och A därför inte kunnat förorsaka C ekonomisk skada. Att C inte har pengar hemma är dock en tillfällig omständighet och därför åtalas A för försök till bedrägeri. (Boucht & Frände, s ) Den som uppsåtligen förmår någon till uppsåtligt brott eller till straffbart försök till brottet i fråga döms för anstiftan till brott så som gärningsman. Det enda krav som ställs på förmåendet är att de skäl som anstiftaren ger gärningsmannen skall vara de som får denne att begå brottet. Anstiftaren ansvarar inte för mer än vad som faktiskt blivit utfört. Om det är A som förmått B att begå ett straffbart försök till bedrägeri är det för hans del fråga om anstiftan till försök till bedrägeri. Om B däremot hade beslutat att begå brottet redan innan A:s tips, är det inte frågan om anstiftan, utan om medhjälp till försök till bedrägeri. Den som genom råd, dåd eller på annat sätt hjälper någon att begå ett brott eller ett straffbart försök därtill, döms för medhjälp till brott. (Boucht & Frände, s ) (Rättsfallstexten är formulerad så att anstiftan ligger närmast. Fulla poäng har även getts för den som motiverat valt medhjälpsalternativet)

3 3 2. Vid beräknandet av straffmaximet för ett gemensamt straff är utgångspunkten summan av maximistraffen för samtliga brott (additionsregeln). Det finns dock begränsningar för hur mycket det strängaste maximistraffet får överskridas. Då det strängaste maximistraffet är minst 1 år 6 månader men under 4 år får det överskridas med högst 2 år. Försök är en allmän straffnedsättningsgrund, vilket innebär att en lindrigare straffskala än vid fullbordat brott tillämpas. Den lindrigare straffskalan fastställs så att maximumlatituden minskas med 1/4 och minimumet sänks till straffartens allmänna minimum. Straffskalan för försök till bedrägeri är således böter eller fängelse högst 1 år 6 månader. Straffskalan för misshandel är böter eller fängelse högst 2 år. Straffskalan för ett gemensamt fängelsestraff blir fängelse 14 dagar - 3 år 6 månader. Eftersom det strängast maximistraffet inte överskrids med mer än 2 år tillämpas additionsregeln. (Boucht & Frände, s , se även s ) 3. Ett fängelsestraff för viss tid som uppgår till högst två år kan förklaras villkorligt. Enligt huvudregel förklaras straffet villkorligt om denna utgångspunkt uppfylls, om inte något i lagen uppställt hinder härför föreligger. Vid bestämmandet av huruvida straffet förklaras villkorligt eller inte beaktas bl.a. brottets grovhet, gärningsmannens skuld gärningsmannens ålder samt tidigare brottslighet. Om A döms till ett fängelsestraff som uppgår till högst 2 år, är det sannolikt att straffet utdöms villkorligt i och med att A inte blivit dömd förut. (Boucht & Frände, s ) MODELLSVAR / FRÅGA 3 Fråga 3a (5 poäng) Se Kaarlo Tuori s. 52 Lex superior-regeln innebär att en hierarkiskt högre norm har företräde (går före) en hierarkiskt lägre norm. I Grundlagen kommer regeln fram i två bestämmelser enligt följande: För det första åsidosätts en lagbestämmelse av grundlagen om tillämpningen av lagbestämmelsen skulle leda till en uppenbar konflikt med grundlagen. Det är endast domstolar som får åsidosätta en lagbestämmelse på grund av dess grundlagsstridighet Om en bestämmelse av lägre dignitet än lag, t.ex. förordning, står i strid med lag eller grundlag skall den inte tillämpas. Här krävs inte att konflikten skall vara uppenbar. Vid sidan av domstolar får även förvaltningsmyndigheter får tillämpa denna del av lex superior-regeln. Fråga 3b (5 poäng) Se Kaarlo Tuori s Rätten består enligt Tuori av tre skikt; ytnivån, rättskulturen och rättens djupstruktur. I det konstitutiva förhållandet mellan rättens tre skikt är det fråga om hur de djupare nivåerna påverkar rättens ytnivå. Rättskulturen och djupstrukturen erbjuder de begreppsliga, normativa och metodologiska resurser som behövs för händelserna på ytnivån. I texten konkretiseras dessa beroendeförhållanden med flera exempel. För poäng har det räckt med att ett av bokens exempel har omnämnts. Ett exempel gäller domarens dömande verksamhet. Han måste ha kunskap om rättskälleläran och standarder för tolkning och lösning av normkonflikter. Denna kunskap hämtas från rättskulturen.

4 4 MODELLSVAR / FRÅGA 4 SVAR a: En eller flera bland stiftarna av ett nytt aktiebolag skall teckna sig för samtliga aktier i bolaget och aktierna skall betalas. Aktieteckningen sker i stiftelseurkunden. (Agell & Malmström s. 287.) A och B kan teckna och betala aktier som de planerat. Om C tecknar aktier när bolaget bildas, då skall C också betala aktierna innan bolaget kan registreras. Bolaget kan registreras bara när alla aktier har tecknats och hela aktiekapitalet har betalats. (2 p) SVAR b: Aktiebolagslagen innehåller ett principiellt förbud mot att bolagets pengar lånas ut till större aktieägare eller till styrelseledamöter (Agell & Malmström s ). Det planerade bolaget kan inte låna till A som är en större aktieägare i bolaget med sin insats på Dessutom är det tänkt att A skall vara styrelseledamot i bolaget och ett bolag får inte låna pengar till en styrelseledamot. (2 p) SVAR c: Ett nybildat bolag registreras i aktiebolagsregistret. Registret är offentligt och från det kan vara och en få information om bolaget och dess verksamhet. (Agell & Malmström s. 287.) Information om nybildade bolag i aktiebolagsregistret kan inte sekretessbeläggas. A, B och C får finna sig i att när bolaget har registrerats så kan vem som helst få uppgifter om bolaget ur aktiebolagsregistret. (1 p) SVAR d: Publika aktiebolag, dvs. börsnoterade aktiebolag, måste ha en VD. I ett privat aktiebolag, dvs. ett icke-börsnoterat aktiebolag, får styrelsen utse en VD. (Agell & Malmström s. 289). A, B och C behöver inte ha en VD i sitt bolag så länge som det inte är börsnoterat. (2 p) SVAR e: Huvudregeln är att aktier får fritt överlåtas och förvärvas (Agell & Malmström s. 291). I bolagsordningen för ett bolag, som inte är ett avstämningsbolag, kan det intas ett samtyckesförbehåll. Ett samtyckesförbehåll innebär att aktier får överlåtas till en ny ägare endast med bolagets samtycke. Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av ett sådant förbehåll skall före överlåtelsen ansöka om samtycke, och det skall bl.a. framgå vem den tilltänkte förvärvaren är (Agell & Malmström s. 291). A, B och C kan inta ett samtyckesförbehåll i bolagsordningen. Enligt förbehållet behövs då aktiebolagets samtycke till en överlåtelse av aktierna. Ett sådant samtyckesförbehåll kan inte göras, att en överlåtelse av aktier skulle fordra samtycke av de övriga aktieägarna. I bolagsordningen kan också intas ett förköpsförbehåll eller ett hembudsförbehåll. Ett förköpsförbehåll innebär att en aktieägare eller någon annan skall erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare. Ett hembudsförbehåll ger en aktieägare eller annan rätt att lösa till sig aktier som redan har övergått till ny ägare. (Agell & Malmström s. 291). (3 p) MODELLSVAR / FRÅGA 5 Mats konstaterar i fråga om spelskulden att Karl inte behöver betala tillbaka de 200 som han vunnit och som han fått av Anders. Avtal om spel är inte bindande (Agell & Malmström s. 105), men om den som förlorat betalat förlusten, kan han inte kräva pengarna tillbaka (s. 106). Mats konstaterar i fråga om stolen som gått sönder följande. Det är fråga om skadestånd utanför kontraktsförhållanden (s. 329). När man analysera om det finns ett skadeståndsansvar tillämpar man culparegeln som huvudregel (s. 330 och 334 ). Enligt culparegeln skall skadestånd utgå endast om skadegöraren handlat med dolus (avsikt) eller culpa (vårdslöshet) och därmed haft skuld till det inträffade (s. 330 och ). Vid casus (olyckshändelse) går skadegöraren däremot fri (s. 330 och 335). Först skall man analysera händelseförloppet då Karl satte sig på stolen och sen skall man analysera händelseförloppet kring det som hände i trädgårdsskjulet.

5 5 Mats konstaterar att ansvarsgrundande vårdslöshet föreligger, om skadegöraren brutit mot en aktsamhetsnorm som han borde ha rättat sig efter (s. 335). Karl satte sig på stolen fast Anders hade sagt att på den här ska du inte sätta dig för den går nog då sönder för du väger ju 100 kg. Det var inte en ren olycka (casus) att ett stolsben gick sönder. Karl satte sig på stolen trots förbudet. Detta kan betraktas som vårdslöst handlande. Anders hade förbjudit Karl att sätta sig på stolen. Anders hade också sagt att stolen kan gå sönder, om Karl sätter sig på den. Karl kunde förutse att den kunde gå sönder när han sätter sig på den (s. 335). Ett stolsben gick sönder när Karl satte sig på stolen. Däremot tyder inget på att Karl avsiktligen (dolus) skulle ha söndrat stolen. Mats konstaterar att ett skadeståndsansvar förutsätter ett kausalsamband (dvs. orsakssamband) mellan skadegörarens beteende och skadan (s. 336). Det finns ett kausalt samband mellan Karls handlande (han satte sig på stolen) och den uppkomna skadan (ett stolsben gick sönder). Ett sådant kausalt samband räcker för att etablera ett skadeståndsansvar för stolsbenet som gick sönder. Det finns också ett kausalt samband mellan händelsen där Karls handlande ledde till att ett stolsben gick sönder och händelsen där de övriga tre stolsbenen gick sönder (Karl söndrade ett stolsben, Anders förde den söndriga stolen till skjulet, Anders slängde in en cykel i skjulet, cykeln träffade stolen och de tre andra stolsbenen gick sönder). Men kravet på adekvat kausalitet (dvs. att det inte är fråga om slumpmässiga förhållanden) uppfylls inte. Karls beteende kan bedömas som vårdslöst när han söndrade ett stolsbenet men inte med tanke på det oväntade förloppet att Anders förde ut stolen i skjulet och sen slängde en cykel på stolen så att de övriga tre stolsbenen gick sönder. Karl har inte ett skadeståndsansvar för skadan på de övriga tre stolsbenen. (s. 336). Mats kommer fram till att Karl har förorsakat en sakskada (ett söndrigt stolsben) som är en egendomsskada (s. 333). I enlighet med reparationsprincipen, som innebär att den skadelidande skall få sin skada ersatt och på så sätt bli kompenserad för sin ekonomiska förlust (s. 331), skall Karl till Anders betala ett skadestånd som motsvarar den summa som Anders skall betala för reparation av det stolsben som Karl söndrat. Regeln för en sakskada är att skadeståndet skall omfatta sakens värde, om saken inte kan repareras, eller så reparationskostnaderna, om saken kan repareras (s. 347). Även ersättning för värdeminskning kan komma i fråga. För beräkning av skadeståndets storlek gäller regeln att skadan uppskattas till skäligt belopp, om det finns bevissvårigheter (s. 347). (10 p) (max 2 p för spelskuldsfrågan; max 8 p för den skadeståndsrättsliga analysen) MODELLSVAR / FRÅGA 6 a) Det är fråga om huruvida ett kontokort har förlorats genom grov oaktsamhet. När ett kontokort har kommit på avvägar och kunnat utnyttjas av någon som inte har haft behörighet till det är den fordringsrättsliga utgångspunkten att kontohavarens tillgodohavande finns kvar (i form av insatt belopp eller en rätt till kredit). I konsumentkreditlagen finns regler om betalningsansvar som åvilar innehavare av kontokort. Lagen gäller kredit som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och som lämnas eller erbjuds en konsument av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. (S. 181 f. och 194) Reglerna i konsumentkreditlagen är tvingande till konsumenternas förmån. (S. 168 f.) Huvudregeln är att ett kontokortsföretag kan frigöra sig från sin betalningsskyldighet gentemot kontohavaren endast genom att betala till rätt borgenär. (S. 194) Ett undantag till denna huvudregel är att kontohavaren kan bli ersättningsskyldig om han eller hon genom oaktsamhet orsakat att kortet kunnat missbrukas till skada för företaget. Kontokortsföretagets möjlighet att övervältra ansvaret på kontohavaren begränsas emellertid av ett stadgande i konsumentkreditlagen. Enligt stadgandet är ett villkor i kontokortsavtalet giltigt endast om kontohavaren svarar för tre olika situationer: 1) Om kontohavaren lämnat ifrån sig kortet till någon annan, 2) genom grov oaktsamhet förlorat kortet, eller 3) på något annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte genast efter upptäckten anmält förlusten hos kreditgivaren. (S. 194 f.) b) I detta fall är Kajsa konsument och banken en näringsidkare i konsumentkreditlagens mening varför denna lag skall tillämpas. Då reglerna om kontokort för konsumenter är tvingande till konsumenternas förmån kan inte banken i sitt avtal om kontokortet med Kajsa

6 ha tagit in villkor i strid med konsumentkreditlagen. 6 Av bankens yrkande framkommer inte att Kajsa själv i egenskap av kontohavare har gjort de aktuella uttagen från kreditkontot. Detta är inte heller sannolikt med hänsyn till hur namnteckningen på betalkvittot ser ut jämfört med Kajsas egen namnteckning. Tvisten mellan parterna rör således inte frågan om uttagen har varit obehöriga eller inte, utan frågan om Kajsa har förlorat kortet genom grov oaktsamhet (punkt 2 i det ovan nämnda stadgandet). Banken Nordthing har i egenskap av kontokortsföretag inte ifrågasatt att kortet har förvarats på det sätt som Kajsa beskrivit, nämligen i en plånbok i en väska som inte vid något tillfälle lämnats kvar i den förhyrda lägenheten när hon inte vistades där. Lägenheten har varit låst även när hon vistades där. Det framgår inte hur kortet har förlorats och de obehöriga uttagen har kunnat göras. Beskrivningen av fallet visar emellertid inte heller att kortet skulle ha förvarats eller använts på ett sådant sätt som för med sig att Kajsa skall anses ha förlorat det genom grov oaktsamhet. Kajsa kan därför med framgång yrka att hon inte skall behöva betala det banken fordrar med anledning av uttagen. Observera! Modellsvaret innehåller mera detaljer och är längre än vad som skulle ha krävts av ett provsvar som kunde bedömas med fulla poäng. Det torde inte heller vara möjligt att uppnå en sådan noggrannhetsnivå i en normal provsituation som i modellsvaret. Vid bedömningen ses till helheten, varför inkonsekvenser och inexaktheter har påverkat den slutliga poängsumman liksom även särskilt goda delprestationer. Även den logiska strukturen hos svaret och skribentens språkanvändning har beaktats vid bedömningen. Om det i ett svar t.ex. behandlas sådant som inte frågades innebär det förutom att värdefullt svarsutrymme går förlorat även att skribenten ger en sämre bild av sitt kunnande än en sådan skribent som håller sig till saken. MODELLSVAR / FRÅGA 7 a) Redogör för vilka olika slag av rättsregler som kan gälla i ett avtalsförhållande och i vilken prioritetsordning de skall tillämpas. (2 p.) Avtalen med sitt innehåll är vanligen högst ofullständiga varför dispositiva rättsregler träder i stället. Den dispositiva rätten viker undan också för handelsbruk och sedvänjor. Utöver de dispositiva rättsreglerna finns tvingande rättsregler som gäller oberoende av vad som sägs i avtalet. S b) Räkna upp de olika slagen av laga fång som finns och definiera dem. Nämn också ett exempel på varje slag av fång. (3 p.) Derivativa fång: förvärvaren härleder sin rätt från den tidigare ägaren, köp Exstinktiva fång: en köpare får under vissa villkor behålla den köpta saken, fastän säljaren inte var ägare till den, förutsatt att köparen var i god tro vid förvärvet, köparen gör sitt förvärv i strid mot den rätte ägaren Originära fång: ett objekt som saknar ägare förvärvas, en herrelös sak tas i besittning (ockupation) S

7 7 c) Redogör för de olika sätt som en civilrättslig förpliktelse kan uppstå på. (2 p.) En civilrättslig förpliktelse har vanligen som rättsgrund en avtalsrättslig handling eller orsakande av en skada. Det finns ytterligare fåtaliga situationer då en civirättslig förpliktelse har en annan rättsgrund: ersättningsskydlighet för en tjänst utan uppdrag, betalningsskyldighet på grund av obehörig vinst, återkravsrätt S. 104, 157 f., 73 och 208 d) Beskriv hur regleringen av konkurrensrätten är uppbyggd. (3 p.) Konkurrensrätten består av regleringshelheter på dels den EG-rättsliga nivån och dels den nationella nivån: artiklarna 81 och 82 i Romfördraget vilka också fungerar som förebilder för den nationella konkurrenslagen. Dessutom finns, statsstödsregler och regler om offentlig upphandling (EG-direktiv om upphandling och nationell lag). S och 118

HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 11.6.2014. Sökande med kunskaper i svenska

HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 11.6.2014. Sökande med kunskaper i svenska HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 11.6.2014 Sökande med kunskaper i svenska Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2014 UPPGIFT 1 Hänvisningarna till boken Edward

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 17.6.2010 sökande med kunskaper i svenska

HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 17.6.2010 sökande med kunskaper i svenska HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 17.6.2010 sökande med kunskaper i svenska Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2010 UPPGIFT 1 Boken: Per Henning Grauers: Person

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2015

Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2015 HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 25.5.2015 Sökande med kunskaper i svenska Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2015 UPPGIFT 1 Svaren på uppgiften hittas i

Läs mer

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan en studie i ABL:s skadeståndsregler Författare: Markus Åberg Handledare:

Läs mer

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Maria Ramstedt Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman Examensarbete 20 poäng Torsten Sandström Aktiebolagsrätt Termin

Läs mer

Avtal, enkelt bolag eller samägande?

Avtal, enkelt bolag eller samägande? Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Avtal, enkelt bolag eller samägande? En rättsdogmatisk studie med utgångspunkt i en pågående tvist Författare: Charlotte

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Fastighetsmäklares skyldigheter och skadeståndsansvar enligt 1995 års fastighetsmäklarlag

Fastighetsmäklares skyldigheter och skadeståndsansvar enligt 1995 års fastighetsmäklarlag Fastighetsmäklares skyldigheter och skadeståndsansvar enligt 1995 års fastighetsmäklarlag Examensarbete med praktik, Fastighetsrätt, 20 poäng Författare: Marie Krohné Handledare: Docent Margareta Brattström

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom

Presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Simon Henderson Presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom Examensarbete 20 poäng Handledare Eva Lindell-Frantz Skadeståndsrätt VT-2002 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Ny aktiebolagslag Enligt en

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet D-UPPSATS 2009:062 Sänkning av aktiekapitalet - vad blir effekten Sara Silverhall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Styrelseledamöters rättsliga ansvar

Styrelseledamöters rättsliga ansvar Bilaga 15 Det 29: e nordiska juristmötet Stockholm den 19 21 augusti 1981 Lars Erik Taxeli: Styrelseledamöters rättsliga ansvar Styrelseledamöters rättsliga ansvar 223 Styrelseledamöters rättsliga ansvar

Läs mer

Begreppet förtäckt värdeöverföring

Begreppet förtäckt värdeöverföring Begreppet förtäckt värdeöverföring Särskilt om rekvisitet rent affärsmässig karaktär för bolaget Av professor BERT LEHRBERG Aktiebolagslagens begrepp förtäckt värdeöverföring underkastas i denna uppsats

Läs mer

Sakskada, särskilt angående stilleståndsersättning i trafikskadefall

Sakskada, särskilt angående stilleståndsersättning i trafikskadefall Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap, avancerad nivå (D) Magisteruppsats VT 2008 Handledare: Marcus Radetzki Sakskada, särskilt angående stilleståndsersättning

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare

SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare Reviderad april 2005 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Låneförbudet i 21 kap 1 ABL

Låneförbudet i 21 kap 1 ABL Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Uppsats för tillämpade studier, 30 hp Juridiska institutionen Handledare: Enar Folkesson Höstterminen 2010 Låneförbudet i 21 kap 1 ABL -En studie av dess omfattning

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Juridiska institutionen Stockholms universitet. Begränsat skadeståndsansvar för revisorer

Juridiska institutionen Stockholms universitet. Begränsat skadeståndsansvar för revisorer Examensarbete Civilrätt, 30 hp, VT 2011 Juridiska institutionen Stockholms universitet Av: Stefanie de Pourbaix Begränsat skadeståndsansvar för revisorer Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...4 1 INLEDNING...5

Läs mer

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen verklig ägare och huvudsaklig brukare? Sara Cronholm

Läs mer

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE CHRISTER NILSSON UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE EN INTRODUKTION Christer Nilsson 2014-08-05 upplaga 2 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTET MED DENNA REDOGÖRELSE... 4 2 DE OLIKA FÖRETAGSFORMERNA EN INTRODUKTION...

Läs mer

Advokat på fel sida om lagen

Advokat på fel sida om lagen ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Juridicum Advokat på fel sida om lagen Dilemmat när lojalitetsplikten möter straffrättsskipningen Självständigt juridiskt arbete, 15

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer