FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA"

Transkript

1 1 FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA Årsredovisning

2 Innehållsförteckning: Mål s.3-4 Organisation: s.4-5 Verksamhetsrapport s.6-10 Beslutsforum s Kursverksamhet s Skolgemensamma projekt s.15 Arbetsgrupper s.16 Internationellt arbete s.17 Stipendiater s.17 Kompetensplattform s.17 Bibliotek s.18 Rekrytering s.18 Internatet s.19 Fastigheter s.19 Kvalitetsarbete s Handlingsplaner s.21 Måldokument s.22 Utfall mot verksamhetsplan 2013 s Årets ekonomiska utfall s.28 2

3 3 Årsredogörelse för verksamhetsåret 2013 Fellingsbro folkhögskola Fellingsbro folkhögskola har landstinget som huvudman och vi har en tydlig profil genom att vända oss till personer med funktionsnedsättningar samt genom att anordna yrkesutbildningar som utbildar till arbete med personer med funktionsnedsättningar. Vi har en stor allmän kurs och arbetar med SMF: studiemotiverande folkhögskolekurs, Verksamheten bedrivs i Fellingsbro med filial i Örebro. Vi har även en del utbildningar i Lindesberg där vi samarbetar med vuxenutbildningen i kommunen. Vi har fina och väl utrustade lokaler, kompetent personal och schemalagd friskvård. Mål Nationella mål: Statens syfte med folkhögskolorna är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Skolorna ska medverka till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation samt skapa engagemang hos människor att delta i samhällsutvecklingen. Den ska även bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället. Den ska vidare verka för att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet. Huvudmannens verksamhetsmål 2013: Örebro läns landstings syfte med sina folkhögskolor är att stärka länet och regionen bildningsmässigt, demokratiskt och kulturellt samt att erbjuda medborgarna möjligheter att öka sin livskompetens. Skolornas uppgift är att tydliggöra sin roll för högre utbildning i länet i samarbete med andra utbildningsanordnare, verka för det mångkulturella och internationella samt fungera som en kompetens och samordnare av fortbildning och utbildning för landstingets verksamheter. Skolans verksamhetsmål 2013: Fellingsbro folkhögskola har Örebro landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden.

4 4 Fellingsbro folkhögskola är en skola med inriktning studier för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att all vår verksamhet genomsyras av ett klimat där människor med funktionsnedsättning ska utgöra en tillgång för samtliga verksamheter på skolan. Skolan ska ha en tillgänglighet, såväl fysiskt som mentalt, för att kunna nå alla människor och där alla människor får komma till sin rätt och mötas med respekt. I vår miljö ska ett växande ske för var och en, såväl kursdeltagare som för personal. I vårt arbete hävdar vi de gamla folkbildningsidealen: Tolerans, respekt och ett demokratiskt förhållningssätt. Organisation Styrelse för skolan är nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Ordförande för nämnden är Irene Lejegren. I nämnden utsågs det rapportörer från de olika verksamheterna. Rapportörerna för folkhögskolorna blev: Pernilla Calmerfalk (v), Kenneth Nilsson (s) samt Erik Svensson (m). Chef för folkhögskolorna är Agneta Stål.

5 Skolan leds av rektor som till sin hjälp har en biträdande rektor med delegerat ansvar för verksamheten på tolkutbildningen, teckenspråkslinjen och distanskurserna i Örebro. Så väl rektor som biträdande rektor har varsin ledningsgrupp på skolan. Arbetsledarna är husfar, vaktmästare samt samordnare för funktionsnedsatta. En kursföreståndare finns för varje kurs och för tolkutbildningen finns en pedagogisk samordnare. 5

6 Verksamhetsrapport år 2013 Antalet kursdeltagare på skolans långa kurser var under höstterminen 253 och vårterminen 236. DELTAGARVECKOR LÅNGKURSER Allmänna kurser: Antal kursdeltagare Deltagarveckor VT HT VT HT Allmän Grundkurs (A Gr) A 2: A 2: A Allmän kurs för invandrare Allmän - distans Allmän Gr deltid = Särskilda kurser: BAS - praktik och teori (BAS) Projektlinjen (PL) Personlig Assistentutbildning (P-ass) Behandlingsped. (BP åk 1) Behandlingsped. (BP åk 2) Syntolkkurs distans (25%) Teckenspråksutb. (Tsp) Tolkutbildning Teckenspråkskurs-distans (25 %) nybörj Teckenspråkskurs-distans (25 %) forts = Summa: = Ansluten int. eng (A, BP, P-ass), (18 kursdelt. x 2 v) 36 =

7 7 KORTKURSER Antal kk Kursdeltagare Delt. veckor VT HT VT HT VT HT Fackliga kurser Handikappkurser Övriga kortkurser KÖPT UTBILDNING SMF-kurs i samarbete med AF UPPDRAGSUTBILDNINGAR CIRKLAR 9 (1 st.) Summa: Totalt år kursdeltagare Dv STATISTIK år 2013 Könsfördelning HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 Allmänna kurser Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt: Allmän Grundkurs (A Gr) Allmän kurs (A2:1) Allmän kurs (A 2:2) Allmän kurs (A 1) Allmän kurs för invandrare Allmän distans Allmän Gr deltid

8 Särskilda kurser: BAS praktik och teori (BAS) Projektlinjen (PL) Personlig Assistentutbildning (P-ass) Behandlingsped.utb. (BP åk 1) Behandlingsped. utb. (BP åk 2) Syntolkutbildning på distans Teckenspråkslinjen (Tsp) Tolkutbildning (Tolk) Teckenspråk på distans (nybörjare) (25 %) Teckenspråk på distans (forts.gr) (25 %) Summa: 83 (33 %) 170 (67%) 76 (32%) 160 (68%) Ålder år år år år 60 år Allmänna kurser: HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 HT13 VT13 HT13 VT13 Allm.Gr (A Gr) Allm. (A 2:1) Allm. (A 2:2) Allm. (A:1) Allm. kurs för invandr Allm.- distans

9 Allm. Gr deltid Särskilda kurser: BAS - kursen Projektlinjen (PL) P-ass BP åk BP åk Syntolkutbildning distans Teckenspråksutb Tolkutbildning Teckenspråkskurs, nybörjare Teckenspråkskurs, forts. grupp Summa: HT 13 = 1 (1%) ( 58%) - 46 (18%) - 46 (18%) - 13 (5%) 9-0 (0%) (8%) - 1 (0%) VT 13 = - 0 (0%) (57%) - 39 (17%) - 42 (18%) - 18 Funktionsnedsättning Utländsk bakgrund HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 Allmänna kurser: Allmän Grundkurs (A Gr) Allmän kurs (A 2:1) Allmän kurs (A 2:2) Allmän kurs (A 1) Allmän kurs för invandrare Allmän kurs distans Allmän Gr deltid

10 Särskilda kurser: BAS - praktik och teori (BAS) Projektlinjen (PL) Personlig Assistentutbildning (P-ass) Behandlingsped. utb. (BP åk 1) Behandlingsped. utb. (BP åk 2) Syntolkutbildning-distans (25%) Teckenspråksutbildning (Tsp) Tolkutbildning (Tolk) Teckenspråkskurs på distans (nybörj.) Teckenspråkskurs på distans (forts.) Summa 80 (32 %) 59 (25%) 36 (14%) 39 (16%) Organisation för planering och beslut Klassrådet deltagare Hela klassen Studerandekår deltagare: Alla kursdeltagare är automatiskt Medlemmar. Kårstyrelsen deltagare: Väljs av studerandekåren och består av en representant från varje klass. funktion Alla i klassen tar del av information och ges möjlighet att påverka sin tid på skolan. funktion Kursdeltagarnas fackförening. Skyddsombud utses som är representant i skolans Lokala samverkans grupp.

11 Beredningsgrupp deltagare funktion: Kårstyrelsen Ett förberedande möte inför skolråd. Skolråd: deltagare: funktion: 8 representanter från kårstyrelsen beslut rektor råd vaktmästare adjungerad personal vid behov T.ex. husmor, kansliet, assistenter, lärare 11 Besluts- och rådgivande ärenden: planering av långkursverksamhet rådgivande schemabrytande och kursövergripande aktiviteter beslutande biblioteksverksamhet beslutande kulturverksamhet beslutande utvärderingsfrågor beslutande elevboende rådgivande trivselfrågor beslutande disciplinärenden rådgivande inköp av kapitalvaror rådgivande Personalens beslutsforum Ledningsgrupp: Består av arbetsgivarrepresentanterna på skolan: rektor, studierektor, husmor, vaktmästare, arbetsledare för assistenterna, rektorssekreterare samt representant för SFHL och kommunal. APT: Arbetsplatsträff för samtlig personal på skolan. På träffen behandlas beslutsärenden och informationsärenden som rör skolans inre arbete och organisation såsom; personal, lokaler, ekonomi, kursutbud. Pedagogiska rådet Består av all undervisande personal. pedagogiska frågor beslutande tjänstefördelning rådgivande studieomdömen beslutande behörigheter beslutande

12 12 Lokal samverkansgrupp: Består av representanter för de olika fackförbunden som är representerade på skolan samt två (2) elevskyddsombud. Rådet behandlar och beslutar i MBL samt i arbetsmiljöfrågor. Kursverksamhet Allmän linje Trots folkhögskolans frihet att själv utforma allmänna kursens innehåll så länge som det leder till "motsvarande kunskaper" i jämförelse med gymnasieskolan så har vi kommit att påverkas av den senaste gymnasiereformen, Gy2011. Under läsåret 2013/2014 förlängdes kursen från 35 till 37 veckor på grund av det utökande innehållet i de gymnasiegemensamma ämnena för de som önskar uppnå behörighet att söka till högskola. Några av kursdeltagarna kommer under 2014/2015 att avsluta sina studier enligt tidigare behörighetsmodell, därefter kommer samtliga att läsa efter den nya behörighetsmodellen enligt Gy 2011, där det finns möjlighet att uppnå behörighet till yrkeshögskola respektive högskola. Detta medför också ett större informationsbehov gentemot kursdeltagarna för att klargöra de olika alternativen. Allmän kurs på distans Utöver ovanstående tre klasser på allmän linje har vi en distansklass för personer med särskilda behov såsom sociala fobier. Under året har den kursen vuxit till att omfatta två klasser. Vi har kunnat ge många behörigheter och aktiviteten i kursen har varit bra. Allmän grundkurs Vi har också en kurs som vänder sig till den som är ung och inte har klarat grundskolan eller gymnasiet och som behöver arbeta i en mindre studiegrupp. Allmän kurs för Invandrare Vänder sig till invandrare och ger mycket träning i svenska och kunskap om svenska samhällsförhållanden. Kursen är förlagd till Lindesberg. Baskurs - teori och praktik Kursen vänder sig till personer med Aspergers syndrom eller diagnos inom autismspektrumstörning utan utvecklingsstörning. Vi har under året vidareutbildat oss genom Utbildningscenter autism, infört ipads i undervisningen, jobbar med smartboard och har en träningslägenhet för den som vill prova på att bo själv.

13 Behandlingspedagogutbildning Ger kompetens att arbeta med behandling för missbrukare och ungdomar i riskzonen. Kursen har utvecklats genom att nu erbjuda såväl ART (aggression replacementraining) och MI (motiverande intervju). Vi har också breddat inriktningen genom att kursen nu även innehåller kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Personlig assistent Ger en bred kunskap om olika handikapp och handikappades situation i dagens samhälle samt om kommunikation och assistans till människor med olika funktionshinder. Denna ettåriga kurs har haft ett stort sökande tryck beroende på den arbetslöshet som finns i vår region Två kursdeltagare har gjort sin praktikperiod på handikappcentret Novinvacenter i Novgorod. Projektlinje Kursen vänder sig till personer med en lindrig utvecklingsstörning. Kursen lägger tonvikt på självkännedom för att nå ökad självständighet. Kursen har under året arbetat med en del projekt såsom uppsättning av teatern Så lika- olika. Kursdeltagarna har gjort en resa till Novgorod i Ryssland och fått spela upp sin musikal. Linjen har samarbetat med handikappföreningen Novinvacenter i Novgorod. 13 Studiemotiverande folkhögskolekurs SMF: En SMF kurs startade våren 2013 men till hösten fanns det inte tillräckligt många deltagare för att kunna starta en ny kurs. Kursen drogs igång i samarbete med arbetsförmedlingen i Lindesberg. 8 deltagare fick ta del av ett kursutbud som förutom kärnämnen innefattade: körkortsteori, livskunskap, fysisk träning, temadagar, kulturprogram mm. Teckenspråkslinje En ettårig utbildning för den som vill lära sig svenskt teckenspråk (nybörjare). Utbildningen är förlagd till filialen i Örebro. Under de 36 veckor som utbildningen ges får deltagarna så mycket kunskap i teckenspråk att de kan kommunicera med döva och hörselskadade på vardaglig nivå. Detta i sin tur öppnar nya möjligheter för deltagarna både på arbetsmarknaden och för att söka vidare till andra utbildningar som t.ex. teckenspråkstolkoch dövblindtolkutbildningen. Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning Tolkutbildningen är en 4-årig utbildning som är förlagd till filialen i Örebro. Utbildningen ger kompetens att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk. Utbildningen håller en mycket hög kvalitet och anställningsbarheten efter avslutat utbildning är 100%. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tog fr.o.m. den 1 juli 2012 över ansvaret för

14 fördelning av det extra statsbidraget till tolkutbildning på folkhögskolor. Tolkutbildningen har under året fortsatt att utveckla metodiken för att optimera måluppfyllelsen för de studerande. Sedan hösten 2010 läser de studerande i s k nivågrupper inom ämnet teckenspråk. Målsättningen är att det på sikt ska ge större möjlighet att förkorta sin utbildning för de som går fortare fram, och att erbjuda mer tid till dem som så behöver. Nytt fr.o.m. hösten 2013 är att skolan inför varje nystart ska ansöka med ett mer omfattande underlag (beskrivning av olika delar i utbildningen) för att erhålla extra statsbidrag från MYH. Skolan fick klartecken att starta en ny årskull hösten I oktober hade filialen besök av tillsynsenheten inom MYH. Besked om nystart ges formellt i januari 2014, men skolan har redan nu fått indikationer på att en nystart 2014 är möjlig inom ramen för myndighetens fördelning. Rättstolkskurs I juni och september (4 dagar i juni, 4 dagar i sept) anordnade filialen för andra året en uppdragsutbildning för tolkar i rättstolkning. Kursansvarig var biträdande rektor Helena Sikh i samverkan med undervisande expert på området Jennie Fors. Kursen fick god respons och förväntas ges igen under verksamhetsåret Kurs i teckenspråk för personal på länsteatern Filialen har fortsatt med samarbete länsteatern i Örebro län där personalen fått teckenspråksundervisning och länsteatern har arbetat vidare med projektet teckenspråkig scenkonst. Distanskurser i teckenspråk I januari 2013 startade filialen den första distanskursen i teckenspråk. Kursen ges på halvfart, med sammanlagt 5 när träffar á en dag/månad. Målgruppen är nybörjare och 18 deltagare påbörjade kursen. På hösten startade både en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp med 10 deltagare i varje grupp. Syftet är främst att möjliggöra för heltidsarbetande att studera teckenspråk och erbjuda möjligheter för nära och kära till döva att studera svenskt teckenspråk. Auktorisationscirkel Filialen har under våren 2013 genomfört en uppdragskurs beställd av Tolkcentralen inom ÖLL. Kursen har skräddarsytts för utbildade tolkar som har för avsikt att auktorisera sig hos kammarkollegiet. Kursledare var Helena Sikh, Magnus Ryttervik och Gunilla Osvaldsson. Syntolkutbildning Syntolkutbildning 16 veckor på distans gavs under hösten Responsen har varit stor och intresset för att engagera kursdeltagarna likaså. Via tolkcentralen som har avtal med Tv 4 har kursansvarig lärare från folkhögskolan fått gästföreläsa på tolkcentralen, och kursdeltagarna på kursen har blivit efterfrågade för uppdrag redan under kursens gång. Behovet av syntolkning på en rad områden har väckts och vi startar två gånger per år from januari 2014.

15 Skolgemensamma utvecklingsprojekt 15 Miljöcertifiering: Skolan blev miljöcertifierade 2011 enlig ISO 14001, och har nu haft 2 internrevisioner och 2 externrevisioner. Samtliga revisioner har fallit väl ut. Omcertifiering sker Resultat Företagets styrning och ledning av miljöarbetet är systematiskt och engagerat. Det finns flera bra målområden man arbetar med och det har under de senaste åren genomförts en hel del miljöförbättringar (även om inte alla är verksamhetens förtjänst utan fastighetsägarens). Samtliga intervjuade är väl insatta i ledningssystemets rutiner. Miljöarbetet är en viktig del samtliga utbildningar som erbjuds. Avfalls- och kemikaliehanteringen fungerar mycket bra SP- uppföljande revision 19 november Samverkan med Kävesta folkhögskola: Inför 2013 har landstingets folkhögskolor i Örebro län, fått i uppdrag att se över hur vi kan samverka på bästa sätt. En arbetsgrupp bestående av cheferna på båda skolorna, har träffats och utarbetat en plan för fortsatt samverkan. Allmän linje med inriktning teckenspråksprofil på Kävesta hösten 2013 är ett exempel på samverkan där lärare från Fellingsbros filial undervisar på kursen. Vi har en gemensam SYV och lånar lärare av varandra vid behov. Vi har genomfört en gemensam utbildningsinsats för våra kursföreståndare, haft en gemensam förläsning med Mikael Andersson för all personal och alla kursdeltagare på skolorna samt haft en utbildningsdag för personal i samarbete med beroendecentrum i Örebro. Vi har gemensamt tagit fram en ny handlingsplan vid misstanke om droger. Vi har tagit emot kursdeltagare från Kävesta på vår allmänkurs- distans. Flexibelt lärande: Vi har under året startat en teckenspråksutbildning på distans. Kursen är på deltid och vänder sig till personer som kan ha nytta av kursen för sitt arbete eller som privatperson. Vi har fått många sökanden och startade upp en andra omgång hösten Utvecklingsmedel har avsatts för att kunna starta upp denna kurs som kräver såväl teknisk utrustning som lärarresurser. Vår allmänna kurs på distans som vänder sig till personer med tex social fobi, har utökats med antal platser. Vår syntolkutbildning på distans har haft en kurs i manusskrivning under våren och utökas med en vårterminstart Vi har en plan för arbetet med flexibelt lärande.

16 Arbetsgrupper 16 Vi har under året arbetat med olika teman och de har förberetts och genomförts genom arbete i olika arbetsgrupper. Våren 2013: Miljögrupp: Miljögruppen har arbetat med miljöcertifiering ISO En miljödag för kursdeltagarna genomfördes i april. Jämställdhetsgrupp: Internationella kvinnodagen uppmärksammades torsdag 7 mars med Föreläsning av Ingrid Pincus under rubriken: Kvinnor och män vad är det? Kulturgruppen: har anordnat program till våra kulturstunder på torsdagarna. Det har varit föreläsningar, musikuppträdanden och Öppen scen då våra egna kursdeltagare får möjlighet att uppträda för varandra. Hälsogruppen: Har arbetat med att iordningställa vår nya motionslokal med ny utrustning. Marknadsföringsgruppen: Har deltagit i mässor av olika slag varav den största var bokoch biblioteksmässan i Göteborg. Hösten 2013: Till hösten beslutade vi oss för att arbeta på ett nytt sätt med vår verksamhetsplan. Vi delade upp läsåret i fyra temadelar. Personal fick välja vilket tema som man vill delat i. Temat genomsyrar skolans gemensamma arbete men går som en röd tråd i kursernas eget arbete. Tema: Hälsa och kultur, Kommunikation, Jämlikhet, Demokrati. Hälsa och kultur: Arbetsgruppen har anordnat temadagar och föreläsningar för hela skolan. Temadag om biodling, föreläsningar om mat och hälsa samt dataspelsberoende. Vi har också fått prova på linedance. Kommunikation: Bob Hansson har föreläst under rubriken: att säga det man själv helst vill höra, Torgny Karnstedt om språket som själens tumavtryck. Vi har haft föreläsningar om konsumenträtt, nätmobbing, att kommunicera som hörande och döv samt teater på engelska med Convenant Players.

17 17 Internationell verksamhet Skolan har arbetat med vänskolorna i Novgorod och Tanzania. Vi har även arbetat upp kontakter med utbildningsanordnare i Noordoostpolder, Nederländerna, Berlin samt St Petersburg. I augusti 2010 fastställdes en plan för kommande års internationella verksamhet. Våren 2013 Två lärare besökte Holland i januari, som ett led i det pågående Leonardosamarbetet. Inom detta samarbete kom också en praktikant från Holland som deltog i vår dataverksamhet. Fyra deltagare på skolans kurs för personliga assistenter fullgjorde 2 veckors praktik i Novgorod, Ryssland. I mars besökte 1 lärare och 3 elever vår systerskola i Kibaha, Tanzania. Programmet var späckat med många studiebesök och deltagande i klasserna. Projektlinjen besökta Novgorod, Ryssland under en vecka i maj där man bl. a besökte Novinva Center, en organisation för handikappade. Hösten 2013: Fellingsbros personalgrupp gjorde en studieresa till Polen. Besök gjordes i bl. a i Auschwitz. Besök från Novinva center i början av oktober av en grupp personer med funktionsnedsättningar. Dessa deltog i undervisningen och i andra av skolan aktiviteter. Rektor och en lärare besökte Novgorod november med uppgift att kvalitetssäkra praktikorganisationen för personliga assistentkursen. I oktober gjorde behandlingspedagogkursen en studieresa till San Patriano i Italien, för att bland annat se och jämföra behandlingsarbete (missbruk) i Italien. I början av december fick skolan besök av grupp från Novgorods folkhögskola som medverkade i studiegrupperna. Stipendiater Tolkutbildningen har haft en stipendiat i samarbete med tolkutbildningen DIAK i Åbo, Finland som läste tillsammans med årskurs 1 under hösten Kompetensplattform Tillsammans med de andra folkhögskolorna och Länsbildningsförbundet i Örebro län, har vi skrivit en kompetensplattform för folkhögskolorna. Denna plattfrom presenterades vid en studiedag med inbjudna representanter för vuxenutbildning, arbetsförmedling osv. Vi har nu en plats i regionförbundets kompetenskansli.

18 Bibliotek Skolan har ett välutrustat bibliotek med en tydlig pedagogisk funktion. Biblioteksverksamheten syftar till att främja kursdeltagarnas språk- och kunskapsutveckling. Vi vill väcka nyfikenhet och läslust och därigenom stimulera till läsning. Vi vill även ge goda förutsättningar för ett aktivt och kritiskt sökande och byggande av kunskap. Biblioteket tillhandahåller ett aktuellt och varierat utbud av både tryckta och elektroniska källor och erbjuder ett stort urval av lättlästa böcker och ljudböcker 18 Rekrytering av deltagare Vi har haft ett stort söktryck till våra kurser. Vi marknadsför oss genom vår hemsida och vår Facebook-sida. Ett samarbete mellan marknadsförare/informatörer på folkhögskolorna i Örebro län har inletts, gruppen träffas regelbundet för planering och genomförande av gemensamma rekryteringsaktiviteter. I samverkan med Kävesta, Västerås och Bergslagens folkhögskolor, deltog vi på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. På den mässan deltog vi också med FUG, Folkhögskolor utan Gränser. Många deltagare får vi genom de studiebesök som vi tar emot från olika skolor, myndigheter och privatpersoner. Ett bra rekryteringstillfälle är också Folkhögskolan Dag som ägde rum den 13:e april och som lockade 235 besökande. Vi trycker prospekt som vi skickar ut till skolor, myndigheter, delar ut på mässor samt skickar ut efter beställning. Vi trycker prospektet i exemplar varav alla brukar ta slut. Personal Anställda Under arbetsåret har Fellingsbro folkhögskola haft 68,3 helårstjänster. Därtill kommer timanställda. Alla nya på skolan får genomgå ett introduktionsprogram. Medarbetarsamtal Varje år genomför närmaste chef medarbetarsamtal som ligger till grund för tjänsteplanering samt arbetsmiljöarbete. Fortbildning Vid medarbetarsamtalen upprättas fortbildningsplaner på individuell nivå. Gemensamma utbildningsinsatser har varit tex. en dag om dövrealia, som vår personal på tolkutbildningen ansvarade för. Vi har haft föreläsare som Mats Ekström om hur man motiverar

19 kursdeltagare. Tillsammans med övriga folkhögskolor har vi lyssnat på Gillis Herlitz om kulturmöten. Rektor och internatsföreståndare studerar 15 hp på avancerad nivå om autismstörning. Bitr. rektor läser tredje terminen på rektorsutbildningen, två lärare på läser folkhögskolepedagogikens grunder 7,5 hp på distans i Linköping, en läser puff-kurs på Örebro universitet. Våra Kursföreståndare har tillsammans med linjeledarna på Kävesta genomgått en arbetslagsledarutbildning i Consensus regi. I augusti gjorde hela personalen på Fellingsbro en studieresa till Polen och Auschwitz under ledning av SKMA (svenska kommitteen mot antisemitism). Resan var väl förberedd genom studiedagar under våren. 19 Internatet Internatet, med en kapacitet på 63 enkelrum, har under året haft en genomsnittlig beläggning på 85 %. På kvällstid har vi i samarbete med studieförbunden anordnat studiecirklar i olika ämnen. Vi har också anordnat aktiviteter som; innebandy, bowling och utflykter för våra kursdeltagare. Under året har skolan gjort om den tidigare rektorsbostaden till en typ av fritidslokal för de internatboende. Detta är ytterligare ett led i att stärka internatets roll i det pedagogiska arbetet. På några kursdeltagares initiativ så anordnas ett par helger per termin så kallade LAN (Local Area Network, Lokalt nätverk) Där deltagarna spelar datorspel tillsammans. Fastigheter Fastigheterna ägs av Örebro läns landsting, Landstingsfastigheter Tillgänglighetsanpassningen i de offentliga miljöerna har fortsatt under året. Fastighetsägaren har fortsatt med det inreunderhåll i våra elevhem. Park och omgivningar har snyggats upp. I storköket har installerats en ny spis och även annat underhåll har utförts under året. Filialen hyr sina lokaler av Länsgården AB. Regelbundna träffar sker mellan skolan och fastighetsavdelningen. Kvalitetsarbete Vi deltar i FB-kvalitet på vårterminen. Resultatet av enkäten 2013 var mycket bra, se bilaga. Landstinget har under året genomfört en medarbetarenkät med mycket gott resultat. På en skala där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra, placerade sig samtliga variabler över 4, se bilaga.

20 20 Vi har en årsplanering som vi följer och som ser ut på följande vis: Januari: Lärarlagen har genomgång av kursutvärderingarna som gjordes i december. Utifrån svaren görs de förändringar som behövs för att förbättra respektive kurs. Resultat av arbetsmiljöenkäten presenteras för kursdeltagarna. Februari: arbetsmiljöenkät för kursdeltagare. Frågorna rör förutom fysiska arbetsmiljöaspekter även frågor om bemötande, kursupplägg, inflytande, mobbning, stress mm. Resultatet av arbetsmiljöenkäten diskuteras i skyddskommitté där elevskyddsombud finns representerade. Utifrån detta görs en åtgärdsplan. Resultat och åtgärdsplan presenteras på arbetsplats träff samt i klassråden. Mars- april: Årligt seminarium med huvudman. Maj: FB kvalitet besvaras av pedagogisk personal och av samtliga kursdeltagare. En gemensam utvärderingsdag för hela skolan då kursdeltagarna kursvis diskuterar och besvarar frågor som rör skolgemensamma frågor, såsom: skolledning, städ, vaktmäster, matsal, skoldemokrati mm. En kursutvärdering görs individuellt och handlar om kursupplägg, lärarinsatser, kursinnehåll. Resultatet från kursutvärderingarna gås igenom av rektor samt i arbetslagen och ligger till grund för förbättringar och förändringar inför hösten. Juni: gemensamma fortbildningsdagar för personalen. Augusti: Uppstart med fortbildningsdagar och planering av läsårets verksamhet. Gemensam studiedag för samtliga personal med genomgång av webbenkäten. Resultatet i år är mycket bra och skolkulturen får höga värden. Arbetsgrupper startas för utvecklingsarbete med skolgemensamma frågor. Skolstart: samtliga kursdeltagare informeras om skolans mål, profil, huvudmannaskap, folkbildningens arbetssätt och arbetet med elevdemokrati. Rektor går runt och träffar varje klass och samtalar om skolans mål, policies och folkbildning. September: Klassrådsrepresentanter utses och en elevkårsstyrelse formerar sig. Elevrepresentanter utses till arbetsgrupper som startar sitt arbete. Kårstyrelsen och elevskyddsombuden får en utbildning. December En kursutvärdering går ut till samtliga kursdeltagare. Arbetslagen får i uppgift att arbeta med utveckling av kursen i enlighet med resultat av elevenkäten. Se bilaga.

21 21 Kvalitetsarbete för administrationen: Vi arbetar nu med ett nytt lönehanteringsprogram, Heroma ; som är gemensamt för hela landstinget. Vissa inkörningsproblem har förekommit. Vi arbetar också med ett nytt frånvarohanteringsprogram, Presentia. Det stora kvalitetsarbetet är vår ISO certifiering. Statistisk uppföljning Skolan redovisar statistik till SCB samt till CSN. Vi följer upp frånvaro och avbrott. På våra elevvårdskonferenser diskuterar vi hur vi bäst ska kunna hjälpa de som har svårigheter med sin skolgång. Genom den statistik som vi redovisar, ser vi att vi når de målgrupper som vi vänder oss till i första hand. Vi har en stor andel lågutbildade och funktionshindrade på vår skola. Handlingsplaner En ny handlingsplan för missbruk och droganvändning har tillkommit under året i syfte att snabbt kunna agera vid misstanke om droganvändning. Handlingsplanen har upprättats i samarbete med Beroendecentrum i Örebro. Skolan har upprättat handlingsplaner för: Drogpolitiskt program Miljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetsplan Rutiner för skyddad identitet Likabehandlingsplan Policy för arbete med personer som har funktionsnedsättning (förstärkningsbidrag) Handlingsplan för arbete med personer som har en funktionsnedsättning Handlingsplan missbruk och droganvändning Introduktion av nyanställda Internationellt arbete Kommunikationsplan Krisplan Arbete med att sätta studieomdömen Handlingsplan för frånvaro

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013-05-22 Delårsrapport 1-2013, januari-april Diarienummer: 13OLL2134 Handläggare: Rikard Åslund / Agneta Stål Ärendebeskrivning

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola Verksamhetsplan Fristads folkhögskola 1 Sammanfattning Fristads folkhögskola med cirka 220 studerande har fyra fokusområden: miljö & hållbarhet, kreativitet & skapande, hälsa & funktionsnedsättning samt

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland Uppsala län Västmanland Örebro län Region Sörmland Region Östergötland Det här är #jagmed unga till utbildning och arbete Arbetet kommer att beröra c:a 2000 unga män och 1900 unga kvinnor i åldrarna 15-24

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. juli 2017 Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin

Variabelförteckning fr.o.m. juli 2017 Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin Ar Termin Folkhögskola, skolkod Kursnummer Kurstyp Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår:2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

Välkommen till 2013-2014

Välkommen till 2013-2014 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2013-2014 Innehåll sid 3 sid 4 sid 5-6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till Fellingsbro

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter Årlig plan för trygghet och trivsel 2015 Högsby Utbildningscenter Innehållsförteckning Likabehandlingsarbete och arbete mot kränkande behandling...1 Vision för Högsby Utbildningscenter...1 Syfte...1 Nulägesanalys

Läs mer

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2 Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Vuxenutbildning Folkhögskolan. Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912

Vuxenutbildning Folkhögskolan. Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912 Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912 Foto: Ina Agency Press AB / Gruner&Jahr Vuxenutbildning Folkhögskolan 360 Förmågan att

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg Enhetsplan läsåret 2014-2015 Rektor Sture Wängberg Information och dialog i Resam den 29 sep 2014 Verksamhetsidé: Beskrivning av verksamheten på Vårbergskolan. Skolan ligger i ett område med fin natur

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Folkhögskolan, statistikrapport, 2017

Folkhögskolan, statistikrapport, 2017 1 februari 2017 Folkhögskolan, statistikrapport, 2017 Välj fil Om skolan är ansluten till Schoolsoft Du lämnar uppgifterna genom att ta ut en textfil ur systemet. Vilka uppgifter som efterfrågas står i

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. juli 2017 Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin

Variabelförteckning fr.o.m. juli 2017 Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin Ar Termin Folkhögskola, skolkod Kursnummer Kurstyp Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015

Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015 Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen Statistisk årsrapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-41-0 Dnr: MYH 2015/982 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (9) Datum:

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Folkhögskoleplan 2014-2016

Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskoleplan 2014-2016 Tjänsteställe, handläggare 2014-01-21 1(8) Distribution Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskolors uppdrag Landstinget Västernorrlands folkhögskolor ska genom sina kurser, utbildningar

Läs mer

Skolans förbättringsarbete styrs även av det som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolans förbättringsarbete styrs även av det som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsplan för Svenska Skolan i Nairobi 2013-2015 Utvecklingsplan Utvecklingsplanen anger den långsiktiga inriktningen för skolans förbättringsarbete under perioden 2013-2015 och utgör tillsammans

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor 2015-2016 Stockholm 15-11-24 Magelungens skolor är för närvarande belägna i: Grundskolor Bakgrund Helsingborg Skola med

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola ÖREBRO LÄNS LANDSTING Fellingsbro folkhögskola 2015-2016 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Den allmänna kursens syften Att ge verktyg och resurser för personlig utveckling och makt att påverka sitt liv och sin omgivning till människor med svag

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Lackarebäcks förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Med

Läs mer

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Innehållsförteckning 1 Re 336 Fribergaskolan... 3 1.1 Skolans utvecklingsarbete... 3 Kvalitetsdokument 2016, Grundskola 2(6) 1 Re 336 Fribergaskolan 1.1 Skolans utvecklingsarbete

Läs mer