FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA"

Transkript

1 1 FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA Årsredovisning

2 Innehållsförteckning: Mål s.3-4 Organisation: s.4-5 Verksamhetsrapport s.6-10 Beslutsforum s Kursverksamhet s Skolgemensamma projekt s.15 Arbetsgrupper s.16 Internationellt arbete s.17 Stipendiater s.17 Kompetensplattform s.17 Bibliotek s.18 Rekrytering s.18 Internatet s.19 Fastigheter s.19 Kvalitetsarbete s Handlingsplaner s.21 Måldokument s.22 Utfall mot verksamhetsplan 2013 s Årets ekonomiska utfall s.28 2

3 3 Årsredogörelse för verksamhetsåret 2013 Fellingsbro folkhögskola Fellingsbro folkhögskola har landstinget som huvudman och vi har en tydlig profil genom att vända oss till personer med funktionsnedsättningar samt genom att anordna yrkesutbildningar som utbildar till arbete med personer med funktionsnedsättningar. Vi har en stor allmän kurs och arbetar med SMF: studiemotiverande folkhögskolekurs, Verksamheten bedrivs i Fellingsbro med filial i Örebro. Vi har även en del utbildningar i Lindesberg där vi samarbetar med vuxenutbildningen i kommunen. Vi har fina och väl utrustade lokaler, kompetent personal och schemalagd friskvård. Mål Nationella mål: Statens syfte med folkhögskolorna är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Skolorna ska medverka till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation samt skapa engagemang hos människor att delta i samhällsutvecklingen. Den ska även bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället. Den ska vidare verka för att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet. Huvudmannens verksamhetsmål 2013: Örebro läns landstings syfte med sina folkhögskolor är att stärka länet och regionen bildningsmässigt, demokratiskt och kulturellt samt att erbjuda medborgarna möjligheter att öka sin livskompetens. Skolornas uppgift är att tydliggöra sin roll för högre utbildning i länet i samarbete med andra utbildningsanordnare, verka för det mångkulturella och internationella samt fungera som en kompetens och samordnare av fortbildning och utbildning för landstingets verksamheter. Skolans verksamhetsmål 2013: Fellingsbro folkhögskola har Örebro landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden.

4 4 Fellingsbro folkhögskola är en skola med inriktning studier för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att all vår verksamhet genomsyras av ett klimat där människor med funktionsnedsättning ska utgöra en tillgång för samtliga verksamheter på skolan. Skolan ska ha en tillgänglighet, såväl fysiskt som mentalt, för att kunna nå alla människor och där alla människor får komma till sin rätt och mötas med respekt. I vår miljö ska ett växande ske för var och en, såväl kursdeltagare som för personal. I vårt arbete hävdar vi de gamla folkbildningsidealen: Tolerans, respekt och ett demokratiskt förhållningssätt. Organisation Styrelse för skolan är nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Ordförande för nämnden är Irene Lejegren. I nämnden utsågs det rapportörer från de olika verksamheterna. Rapportörerna för folkhögskolorna blev: Pernilla Calmerfalk (v), Kenneth Nilsson (s) samt Erik Svensson (m). Chef för folkhögskolorna är Agneta Stål.

5 Skolan leds av rektor som till sin hjälp har en biträdande rektor med delegerat ansvar för verksamheten på tolkutbildningen, teckenspråkslinjen och distanskurserna i Örebro. Så väl rektor som biträdande rektor har varsin ledningsgrupp på skolan. Arbetsledarna är husfar, vaktmästare samt samordnare för funktionsnedsatta. En kursföreståndare finns för varje kurs och för tolkutbildningen finns en pedagogisk samordnare. 5

6 Verksamhetsrapport år 2013 Antalet kursdeltagare på skolans långa kurser var under höstterminen 253 och vårterminen 236. DELTAGARVECKOR LÅNGKURSER Allmänna kurser: Antal kursdeltagare Deltagarveckor VT HT VT HT Allmän Grundkurs (A Gr) A 2: A 2: A Allmän kurs för invandrare Allmän - distans Allmän Gr deltid = Särskilda kurser: BAS - praktik och teori (BAS) Projektlinjen (PL) Personlig Assistentutbildning (P-ass) Behandlingsped. (BP åk 1) Behandlingsped. (BP åk 2) Syntolkkurs distans (25%) Teckenspråksutb. (Tsp) Tolkutbildning Teckenspråkskurs-distans (25 %) nybörj Teckenspråkskurs-distans (25 %) forts = Summa: = Ansluten int. eng (A, BP, P-ass), (18 kursdelt. x 2 v) 36 =

7 7 KORTKURSER Antal kk Kursdeltagare Delt. veckor VT HT VT HT VT HT Fackliga kurser Handikappkurser Övriga kortkurser KÖPT UTBILDNING SMF-kurs i samarbete med AF UPPDRAGSUTBILDNINGAR CIRKLAR 9 (1 st.) Summa: Totalt år kursdeltagare Dv STATISTIK år 2013 Könsfördelning HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 Allmänna kurser Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt: Allmän Grundkurs (A Gr) Allmän kurs (A2:1) Allmän kurs (A 2:2) Allmän kurs (A 1) Allmän kurs för invandrare Allmän distans Allmän Gr deltid

8 Särskilda kurser: BAS praktik och teori (BAS) Projektlinjen (PL) Personlig Assistentutbildning (P-ass) Behandlingsped.utb. (BP åk 1) Behandlingsped. utb. (BP åk 2) Syntolkutbildning på distans Teckenspråkslinjen (Tsp) Tolkutbildning (Tolk) Teckenspråk på distans (nybörjare) (25 %) Teckenspråk på distans (forts.gr) (25 %) Summa: 83 (33 %) 170 (67%) 76 (32%) 160 (68%) Ålder år år år år 60 år Allmänna kurser: HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 HT13 VT13 HT13 VT13 Allm.Gr (A Gr) Allm. (A 2:1) Allm. (A 2:2) Allm. (A:1) Allm. kurs för invandr Allm.- distans

9 Allm. Gr deltid Särskilda kurser: BAS - kursen Projektlinjen (PL) P-ass BP åk BP åk Syntolkutbildning distans Teckenspråksutb Tolkutbildning Teckenspråkskurs, nybörjare Teckenspråkskurs, forts. grupp Summa: HT 13 = 1 (1%) ( 58%) - 46 (18%) - 46 (18%) - 13 (5%) 9-0 (0%) (8%) - 1 (0%) VT 13 = - 0 (0%) (57%) - 39 (17%) - 42 (18%) - 18 Funktionsnedsättning Utländsk bakgrund HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 Allmänna kurser: Allmän Grundkurs (A Gr) Allmän kurs (A 2:1) Allmän kurs (A 2:2) Allmän kurs (A 1) Allmän kurs för invandrare Allmän kurs distans Allmän Gr deltid

10 Särskilda kurser: BAS - praktik och teori (BAS) Projektlinjen (PL) Personlig Assistentutbildning (P-ass) Behandlingsped. utb. (BP åk 1) Behandlingsped. utb. (BP åk 2) Syntolkutbildning-distans (25%) Teckenspråksutbildning (Tsp) Tolkutbildning (Tolk) Teckenspråkskurs på distans (nybörj.) Teckenspråkskurs på distans (forts.) Summa 80 (32 %) 59 (25%) 36 (14%) 39 (16%) Organisation för planering och beslut Klassrådet deltagare Hela klassen Studerandekår deltagare: Alla kursdeltagare är automatiskt Medlemmar. Kårstyrelsen deltagare: Väljs av studerandekåren och består av en representant från varje klass. funktion Alla i klassen tar del av information och ges möjlighet att påverka sin tid på skolan. funktion Kursdeltagarnas fackförening. Skyddsombud utses som är representant i skolans Lokala samverkans grupp.

11 Beredningsgrupp deltagare funktion: Kårstyrelsen Ett förberedande möte inför skolråd. Skolråd: deltagare: funktion: 8 representanter från kårstyrelsen beslut rektor råd vaktmästare adjungerad personal vid behov T.ex. husmor, kansliet, assistenter, lärare 11 Besluts- och rådgivande ärenden: planering av långkursverksamhet rådgivande schemabrytande och kursövergripande aktiviteter beslutande biblioteksverksamhet beslutande kulturverksamhet beslutande utvärderingsfrågor beslutande elevboende rådgivande trivselfrågor beslutande disciplinärenden rådgivande inköp av kapitalvaror rådgivande Personalens beslutsforum Ledningsgrupp: Består av arbetsgivarrepresentanterna på skolan: rektor, studierektor, husmor, vaktmästare, arbetsledare för assistenterna, rektorssekreterare samt representant för SFHL och kommunal. APT: Arbetsplatsträff för samtlig personal på skolan. På träffen behandlas beslutsärenden och informationsärenden som rör skolans inre arbete och organisation såsom; personal, lokaler, ekonomi, kursutbud. Pedagogiska rådet Består av all undervisande personal. pedagogiska frågor beslutande tjänstefördelning rådgivande studieomdömen beslutande behörigheter beslutande

12 12 Lokal samverkansgrupp: Består av representanter för de olika fackförbunden som är representerade på skolan samt två (2) elevskyddsombud. Rådet behandlar och beslutar i MBL samt i arbetsmiljöfrågor. Kursverksamhet Allmän linje Trots folkhögskolans frihet att själv utforma allmänna kursens innehåll så länge som det leder till "motsvarande kunskaper" i jämförelse med gymnasieskolan så har vi kommit att påverkas av den senaste gymnasiereformen, Gy2011. Under läsåret 2013/2014 förlängdes kursen från 35 till 37 veckor på grund av det utökande innehållet i de gymnasiegemensamma ämnena för de som önskar uppnå behörighet att söka till högskola. Några av kursdeltagarna kommer under 2014/2015 att avsluta sina studier enligt tidigare behörighetsmodell, därefter kommer samtliga att läsa efter den nya behörighetsmodellen enligt Gy 2011, där det finns möjlighet att uppnå behörighet till yrkeshögskola respektive högskola. Detta medför också ett större informationsbehov gentemot kursdeltagarna för att klargöra de olika alternativen. Allmän kurs på distans Utöver ovanstående tre klasser på allmän linje har vi en distansklass för personer med särskilda behov såsom sociala fobier. Under året har den kursen vuxit till att omfatta två klasser. Vi har kunnat ge många behörigheter och aktiviteten i kursen har varit bra. Allmän grundkurs Vi har också en kurs som vänder sig till den som är ung och inte har klarat grundskolan eller gymnasiet och som behöver arbeta i en mindre studiegrupp. Allmän kurs för Invandrare Vänder sig till invandrare och ger mycket träning i svenska och kunskap om svenska samhällsförhållanden. Kursen är förlagd till Lindesberg. Baskurs - teori och praktik Kursen vänder sig till personer med Aspergers syndrom eller diagnos inom autismspektrumstörning utan utvecklingsstörning. Vi har under året vidareutbildat oss genom Utbildningscenter autism, infört ipads i undervisningen, jobbar med smartboard och har en träningslägenhet för den som vill prova på att bo själv.

13 Behandlingspedagogutbildning Ger kompetens att arbeta med behandling för missbrukare och ungdomar i riskzonen. Kursen har utvecklats genom att nu erbjuda såväl ART (aggression replacementraining) och MI (motiverande intervju). Vi har också breddat inriktningen genom att kursen nu även innehåller kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Personlig assistent Ger en bred kunskap om olika handikapp och handikappades situation i dagens samhälle samt om kommunikation och assistans till människor med olika funktionshinder. Denna ettåriga kurs har haft ett stort sökande tryck beroende på den arbetslöshet som finns i vår region Två kursdeltagare har gjort sin praktikperiod på handikappcentret Novinvacenter i Novgorod. Projektlinje Kursen vänder sig till personer med en lindrig utvecklingsstörning. Kursen lägger tonvikt på självkännedom för att nå ökad självständighet. Kursen har under året arbetat med en del projekt såsom uppsättning av teatern Så lika- olika. Kursdeltagarna har gjort en resa till Novgorod i Ryssland och fått spela upp sin musikal. Linjen har samarbetat med handikappföreningen Novinvacenter i Novgorod. 13 Studiemotiverande folkhögskolekurs SMF: En SMF kurs startade våren 2013 men till hösten fanns det inte tillräckligt många deltagare för att kunna starta en ny kurs. Kursen drogs igång i samarbete med arbetsförmedlingen i Lindesberg. 8 deltagare fick ta del av ett kursutbud som förutom kärnämnen innefattade: körkortsteori, livskunskap, fysisk träning, temadagar, kulturprogram mm. Teckenspråkslinje En ettårig utbildning för den som vill lära sig svenskt teckenspråk (nybörjare). Utbildningen är förlagd till filialen i Örebro. Under de 36 veckor som utbildningen ges får deltagarna så mycket kunskap i teckenspråk att de kan kommunicera med döva och hörselskadade på vardaglig nivå. Detta i sin tur öppnar nya möjligheter för deltagarna både på arbetsmarknaden och för att söka vidare till andra utbildningar som t.ex. teckenspråkstolkoch dövblindtolkutbildningen. Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning Tolkutbildningen är en 4-årig utbildning som är förlagd till filialen i Örebro. Utbildningen ger kompetens att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk. Utbildningen håller en mycket hög kvalitet och anställningsbarheten efter avslutat utbildning är 100%. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tog fr.o.m. den 1 juli 2012 över ansvaret för

14 fördelning av det extra statsbidraget till tolkutbildning på folkhögskolor. Tolkutbildningen har under året fortsatt att utveckla metodiken för att optimera måluppfyllelsen för de studerande. Sedan hösten 2010 läser de studerande i s k nivågrupper inom ämnet teckenspråk. Målsättningen är att det på sikt ska ge större möjlighet att förkorta sin utbildning för de som går fortare fram, och att erbjuda mer tid till dem som så behöver. Nytt fr.o.m. hösten 2013 är att skolan inför varje nystart ska ansöka med ett mer omfattande underlag (beskrivning av olika delar i utbildningen) för att erhålla extra statsbidrag från MYH. Skolan fick klartecken att starta en ny årskull hösten I oktober hade filialen besök av tillsynsenheten inom MYH. Besked om nystart ges formellt i januari 2014, men skolan har redan nu fått indikationer på att en nystart 2014 är möjlig inom ramen för myndighetens fördelning. Rättstolkskurs I juni och september (4 dagar i juni, 4 dagar i sept) anordnade filialen för andra året en uppdragsutbildning för tolkar i rättstolkning. Kursansvarig var biträdande rektor Helena Sikh i samverkan med undervisande expert på området Jennie Fors. Kursen fick god respons och förväntas ges igen under verksamhetsåret Kurs i teckenspråk för personal på länsteatern Filialen har fortsatt med samarbete länsteatern i Örebro län där personalen fått teckenspråksundervisning och länsteatern har arbetat vidare med projektet teckenspråkig scenkonst. Distanskurser i teckenspråk I januari 2013 startade filialen den första distanskursen i teckenspråk. Kursen ges på halvfart, med sammanlagt 5 när träffar á en dag/månad. Målgruppen är nybörjare och 18 deltagare påbörjade kursen. På hösten startade både en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp med 10 deltagare i varje grupp. Syftet är främst att möjliggöra för heltidsarbetande att studera teckenspråk och erbjuda möjligheter för nära och kära till döva att studera svenskt teckenspråk. Auktorisationscirkel Filialen har under våren 2013 genomfört en uppdragskurs beställd av Tolkcentralen inom ÖLL. Kursen har skräddarsytts för utbildade tolkar som har för avsikt att auktorisera sig hos kammarkollegiet. Kursledare var Helena Sikh, Magnus Ryttervik och Gunilla Osvaldsson. Syntolkutbildning Syntolkutbildning 16 veckor på distans gavs under hösten Responsen har varit stor och intresset för att engagera kursdeltagarna likaså. Via tolkcentralen som har avtal med Tv 4 har kursansvarig lärare från folkhögskolan fått gästföreläsa på tolkcentralen, och kursdeltagarna på kursen har blivit efterfrågade för uppdrag redan under kursens gång. Behovet av syntolkning på en rad områden har väckts och vi startar två gånger per år from januari 2014.

15 Skolgemensamma utvecklingsprojekt 15 Miljöcertifiering: Skolan blev miljöcertifierade 2011 enlig ISO 14001, och har nu haft 2 internrevisioner och 2 externrevisioner. Samtliga revisioner har fallit väl ut. Omcertifiering sker Resultat Företagets styrning och ledning av miljöarbetet är systematiskt och engagerat. Det finns flera bra målområden man arbetar med och det har under de senaste åren genomförts en hel del miljöförbättringar (även om inte alla är verksamhetens förtjänst utan fastighetsägarens). Samtliga intervjuade är väl insatta i ledningssystemets rutiner. Miljöarbetet är en viktig del samtliga utbildningar som erbjuds. Avfalls- och kemikaliehanteringen fungerar mycket bra SP- uppföljande revision 19 november Samverkan med Kävesta folkhögskola: Inför 2013 har landstingets folkhögskolor i Örebro län, fått i uppdrag att se över hur vi kan samverka på bästa sätt. En arbetsgrupp bestående av cheferna på båda skolorna, har träffats och utarbetat en plan för fortsatt samverkan. Allmän linje med inriktning teckenspråksprofil på Kävesta hösten 2013 är ett exempel på samverkan där lärare från Fellingsbros filial undervisar på kursen. Vi har en gemensam SYV och lånar lärare av varandra vid behov. Vi har genomfört en gemensam utbildningsinsats för våra kursföreståndare, haft en gemensam förläsning med Mikael Andersson för all personal och alla kursdeltagare på skolorna samt haft en utbildningsdag för personal i samarbete med beroendecentrum i Örebro. Vi har gemensamt tagit fram en ny handlingsplan vid misstanke om droger. Vi har tagit emot kursdeltagare från Kävesta på vår allmänkurs- distans. Flexibelt lärande: Vi har under året startat en teckenspråksutbildning på distans. Kursen är på deltid och vänder sig till personer som kan ha nytta av kursen för sitt arbete eller som privatperson. Vi har fått många sökanden och startade upp en andra omgång hösten Utvecklingsmedel har avsatts för att kunna starta upp denna kurs som kräver såväl teknisk utrustning som lärarresurser. Vår allmänna kurs på distans som vänder sig till personer med tex social fobi, har utökats med antal platser. Vår syntolkutbildning på distans har haft en kurs i manusskrivning under våren och utökas med en vårterminstart Vi har en plan för arbetet med flexibelt lärande.

16 Arbetsgrupper 16 Vi har under året arbetat med olika teman och de har förberetts och genomförts genom arbete i olika arbetsgrupper. Våren 2013: Miljögrupp: Miljögruppen har arbetat med miljöcertifiering ISO En miljödag för kursdeltagarna genomfördes i april. Jämställdhetsgrupp: Internationella kvinnodagen uppmärksammades torsdag 7 mars med Föreläsning av Ingrid Pincus under rubriken: Kvinnor och män vad är det? Kulturgruppen: har anordnat program till våra kulturstunder på torsdagarna. Det har varit föreläsningar, musikuppträdanden och Öppen scen då våra egna kursdeltagare får möjlighet att uppträda för varandra. Hälsogruppen: Har arbetat med att iordningställa vår nya motionslokal med ny utrustning. Marknadsföringsgruppen: Har deltagit i mässor av olika slag varav den största var bokoch biblioteksmässan i Göteborg. Hösten 2013: Till hösten beslutade vi oss för att arbeta på ett nytt sätt med vår verksamhetsplan. Vi delade upp läsåret i fyra temadelar. Personal fick välja vilket tema som man vill delat i. Temat genomsyrar skolans gemensamma arbete men går som en röd tråd i kursernas eget arbete. Tema: Hälsa och kultur, Kommunikation, Jämlikhet, Demokrati. Hälsa och kultur: Arbetsgruppen har anordnat temadagar och föreläsningar för hela skolan. Temadag om biodling, föreläsningar om mat och hälsa samt dataspelsberoende. Vi har också fått prova på linedance. Kommunikation: Bob Hansson har föreläst under rubriken: att säga det man själv helst vill höra, Torgny Karnstedt om språket som själens tumavtryck. Vi har haft föreläsningar om konsumenträtt, nätmobbing, att kommunicera som hörande och döv samt teater på engelska med Convenant Players.

17 17 Internationell verksamhet Skolan har arbetat med vänskolorna i Novgorod och Tanzania. Vi har även arbetat upp kontakter med utbildningsanordnare i Noordoostpolder, Nederländerna, Berlin samt St Petersburg. I augusti 2010 fastställdes en plan för kommande års internationella verksamhet. Våren 2013 Två lärare besökte Holland i januari, som ett led i det pågående Leonardosamarbetet. Inom detta samarbete kom också en praktikant från Holland som deltog i vår dataverksamhet. Fyra deltagare på skolans kurs för personliga assistenter fullgjorde 2 veckors praktik i Novgorod, Ryssland. I mars besökte 1 lärare och 3 elever vår systerskola i Kibaha, Tanzania. Programmet var späckat med många studiebesök och deltagande i klasserna. Projektlinjen besökta Novgorod, Ryssland under en vecka i maj där man bl. a besökte Novinva Center, en organisation för handikappade. Hösten 2013: Fellingsbros personalgrupp gjorde en studieresa till Polen. Besök gjordes i bl. a i Auschwitz. Besök från Novinva center i början av oktober av en grupp personer med funktionsnedsättningar. Dessa deltog i undervisningen och i andra av skolan aktiviteter. Rektor och en lärare besökte Novgorod november med uppgift att kvalitetssäkra praktikorganisationen för personliga assistentkursen. I oktober gjorde behandlingspedagogkursen en studieresa till San Patriano i Italien, för att bland annat se och jämföra behandlingsarbete (missbruk) i Italien. I början av december fick skolan besök av grupp från Novgorods folkhögskola som medverkade i studiegrupperna. Stipendiater Tolkutbildningen har haft en stipendiat i samarbete med tolkutbildningen DIAK i Åbo, Finland som läste tillsammans med årskurs 1 under hösten Kompetensplattform Tillsammans med de andra folkhögskolorna och Länsbildningsförbundet i Örebro län, har vi skrivit en kompetensplattform för folkhögskolorna. Denna plattfrom presenterades vid en studiedag med inbjudna representanter för vuxenutbildning, arbetsförmedling osv. Vi har nu en plats i regionförbundets kompetenskansli.

18 Bibliotek Skolan har ett välutrustat bibliotek med en tydlig pedagogisk funktion. Biblioteksverksamheten syftar till att främja kursdeltagarnas språk- och kunskapsutveckling. Vi vill väcka nyfikenhet och läslust och därigenom stimulera till läsning. Vi vill även ge goda förutsättningar för ett aktivt och kritiskt sökande och byggande av kunskap. Biblioteket tillhandahåller ett aktuellt och varierat utbud av både tryckta och elektroniska källor och erbjuder ett stort urval av lättlästa böcker och ljudböcker 18 Rekrytering av deltagare Vi har haft ett stort söktryck till våra kurser. Vi marknadsför oss genom vår hemsida och vår Facebook-sida. Ett samarbete mellan marknadsförare/informatörer på folkhögskolorna i Örebro län har inletts, gruppen träffas regelbundet för planering och genomförande av gemensamma rekryteringsaktiviteter. I samverkan med Kävesta, Västerås och Bergslagens folkhögskolor, deltog vi på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. På den mässan deltog vi också med FUG, Folkhögskolor utan Gränser. Många deltagare får vi genom de studiebesök som vi tar emot från olika skolor, myndigheter och privatpersoner. Ett bra rekryteringstillfälle är också Folkhögskolan Dag som ägde rum den 13:e april och som lockade 235 besökande. Vi trycker prospekt som vi skickar ut till skolor, myndigheter, delar ut på mässor samt skickar ut efter beställning. Vi trycker prospektet i exemplar varav alla brukar ta slut. Personal Anställda Under arbetsåret har Fellingsbro folkhögskola haft 68,3 helårstjänster. Därtill kommer timanställda. Alla nya på skolan får genomgå ett introduktionsprogram. Medarbetarsamtal Varje år genomför närmaste chef medarbetarsamtal som ligger till grund för tjänsteplanering samt arbetsmiljöarbete. Fortbildning Vid medarbetarsamtalen upprättas fortbildningsplaner på individuell nivå. Gemensamma utbildningsinsatser har varit tex. en dag om dövrealia, som vår personal på tolkutbildningen ansvarade för. Vi har haft föreläsare som Mats Ekström om hur man motiverar

19 kursdeltagare. Tillsammans med övriga folkhögskolor har vi lyssnat på Gillis Herlitz om kulturmöten. Rektor och internatsföreståndare studerar 15 hp på avancerad nivå om autismstörning. Bitr. rektor läser tredje terminen på rektorsutbildningen, två lärare på läser folkhögskolepedagogikens grunder 7,5 hp på distans i Linköping, en läser puff-kurs på Örebro universitet. Våra Kursföreståndare har tillsammans med linjeledarna på Kävesta genomgått en arbetslagsledarutbildning i Consensus regi. I augusti gjorde hela personalen på Fellingsbro en studieresa till Polen och Auschwitz under ledning av SKMA (svenska kommitteen mot antisemitism). Resan var väl förberedd genom studiedagar under våren. 19 Internatet Internatet, med en kapacitet på 63 enkelrum, har under året haft en genomsnittlig beläggning på 85 %. På kvällstid har vi i samarbete med studieförbunden anordnat studiecirklar i olika ämnen. Vi har också anordnat aktiviteter som; innebandy, bowling och utflykter för våra kursdeltagare. Under året har skolan gjort om den tidigare rektorsbostaden till en typ av fritidslokal för de internatboende. Detta är ytterligare ett led i att stärka internatets roll i det pedagogiska arbetet. På några kursdeltagares initiativ så anordnas ett par helger per termin så kallade LAN (Local Area Network, Lokalt nätverk) Där deltagarna spelar datorspel tillsammans. Fastigheter Fastigheterna ägs av Örebro läns landsting, Landstingsfastigheter Tillgänglighetsanpassningen i de offentliga miljöerna har fortsatt under året. Fastighetsägaren har fortsatt med det inreunderhåll i våra elevhem. Park och omgivningar har snyggats upp. I storköket har installerats en ny spis och även annat underhåll har utförts under året. Filialen hyr sina lokaler av Länsgården AB. Regelbundna träffar sker mellan skolan och fastighetsavdelningen. Kvalitetsarbete Vi deltar i FB-kvalitet på vårterminen. Resultatet av enkäten 2013 var mycket bra, se bilaga. Landstinget har under året genomfört en medarbetarenkät med mycket gott resultat. På en skala där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra, placerade sig samtliga variabler över 4, se bilaga.

20 20 Vi har en årsplanering som vi följer och som ser ut på följande vis: Januari: Lärarlagen har genomgång av kursutvärderingarna som gjordes i december. Utifrån svaren görs de förändringar som behövs för att förbättra respektive kurs. Resultat av arbetsmiljöenkäten presenteras för kursdeltagarna. Februari: arbetsmiljöenkät för kursdeltagare. Frågorna rör förutom fysiska arbetsmiljöaspekter även frågor om bemötande, kursupplägg, inflytande, mobbning, stress mm. Resultatet av arbetsmiljöenkäten diskuteras i skyddskommitté där elevskyddsombud finns representerade. Utifrån detta görs en åtgärdsplan. Resultat och åtgärdsplan presenteras på arbetsplats träff samt i klassråden. Mars- april: Årligt seminarium med huvudman. Maj: FB kvalitet besvaras av pedagogisk personal och av samtliga kursdeltagare. En gemensam utvärderingsdag för hela skolan då kursdeltagarna kursvis diskuterar och besvarar frågor som rör skolgemensamma frågor, såsom: skolledning, städ, vaktmäster, matsal, skoldemokrati mm. En kursutvärdering görs individuellt och handlar om kursupplägg, lärarinsatser, kursinnehåll. Resultatet från kursutvärderingarna gås igenom av rektor samt i arbetslagen och ligger till grund för förbättringar och förändringar inför hösten. Juni: gemensamma fortbildningsdagar för personalen. Augusti: Uppstart med fortbildningsdagar och planering av läsårets verksamhet. Gemensam studiedag för samtliga personal med genomgång av webbenkäten. Resultatet i år är mycket bra och skolkulturen får höga värden. Arbetsgrupper startas för utvecklingsarbete med skolgemensamma frågor. Skolstart: samtliga kursdeltagare informeras om skolans mål, profil, huvudmannaskap, folkbildningens arbetssätt och arbetet med elevdemokrati. Rektor går runt och träffar varje klass och samtalar om skolans mål, policies och folkbildning. September: Klassrådsrepresentanter utses och en elevkårsstyrelse formerar sig. Elevrepresentanter utses till arbetsgrupper som startar sitt arbete. Kårstyrelsen och elevskyddsombuden får en utbildning. December En kursutvärdering går ut till samtliga kursdeltagare. Arbetslagen får i uppgift att arbeta med utveckling av kursen i enlighet med resultat av elevenkäten. Se bilaga.

21 21 Kvalitetsarbete för administrationen: Vi arbetar nu med ett nytt lönehanteringsprogram, Heroma ; som är gemensamt för hela landstinget. Vissa inkörningsproblem har förekommit. Vi arbetar också med ett nytt frånvarohanteringsprogram, Presentia. Det stora kvalitetsarbetet är vår ISO certifiering. Statistisk uppföljning Skolan redovisar statistik till SCB samt till CSN. Vi följer upp frånvaro och avbrott. På våra elevvårdskonferenser diskuterar vi hur vi bäst ska kunna hjälpa de som har svårigheter med sin skolgång. Genom den statistik som vi redovisar, ser vi att vi når de målgrupper som vi vänder oss till i första hand. Vi har en stor andel lågutbildade och funktionshindrade på vår skola. Handlingsplaner En ny handlingsplan för missbruk och droganvändning har tillkommit under året i syfte att snabbt kunna agera vid misstanke om droganvändning. Handlingsplanen har upprättats i samarbete med Beroendecentrum i Örebro. Skolan har upprättat handlingsplaner för: Drogpolitiskt program Miljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetsplan Rutiner för skyddad identitet Likabehandlingsplan Policy för arbete med personer som har funktionsnedsättning (förstärkningsbidrag) Handlingsplan för arbete med personer som har en funktionsnedsättning Handlingsplan missbruk och droganvändning Introduktion av nyanställda Internationellt arbete Kommunikationsplan Krisplan Arbete med att sätta studieomdömen Handlingsplan för frånvaro

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 2 Årsberättelse för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 2014 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens och styrelsens berättelse....

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola 2011-2012 Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola 2010-11-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Rektor: Fred Hussein Skolenhetskod: 64745639 SKOLID: 1164745639 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Verksamhetsberättelse, Magelungens

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Hållands Folkhögskola

Hållands Folkhögskola Hållands Folkhögskola Årsredovisning 2013 Den blå färgen i årsredovisningen symboliserar vatten, fjäll och himmel viktiga närheter i Hållands Folkhögskolas arbete. Hållands Folkhögskola Org. nr: 893202-2661

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006

Kvalitetsredovisning 2006 1 (47) Kvalitetsredovisning 2006 Carlforsska gymnasiet proaros Lärande och Utbildning Ansvarig: Irene Ekström, Gymnasierektor Margaretha Persson, lärare Gunilla Cedlöf, lärare Karin Karlsson, elev, SPER3

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer