FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA"

Transkript

1 1 FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA Årsredovisning

2 Innehållsförteckning: Mål s.3-4 Organisation: s.4-5 Verksamhetsrapport s.6-10 Beslutsforum s Kursverksamhet s Skolgemensamma projekt s.15 Arbetsgrupper s.16 Internationellt arbete s.17 Stipendiater s.17 Kompetensplattform s.17 Bibliotek s.18 Rekrytering s.18 Internatet s.19 Fastigheter s.19 Kvalitetsarbete s Handlingsplaner s.21 Måldokument s.22 Utfall mot verksamhetsplan 2013 s Årets ekonomiska utfall s.28 2

3 3 Årsredogörelse för verksamhetsåret 2013 Fellingsbro folkhögskola Fellingsbro folkhögskola har landstinget som huvudman och vi har en tydlig profil genom att vända oss till personer med funktionsnedsättningar samt genom att anordna yrkesutbildningar som utbildar till arbete med personer med funktionsnedsättningar. Vi har en stor allmän kurs och arbetar med SMF: studiemotiverande folkhögskolekurs, Verksamheten bedrivs i Fellingsbro med filial i Örebro. Vi har även en del utbildningar i Lindesberg där vi samarbetar med vuxenutbildningen i kommunen. Vi har fina och väl utrustade lokaler, kompetent personal och schemalagd friskvård. Mål Nationella mål: Statens syfte med folkhögskolorna är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Skolorna ska medverka till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation samt skapa engagemang hos människor att delta i samhällsutvecklingen. Den ska även bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället. Den ska vidare verka för att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet. Huvudmannens verksamhetsmål 2013: Örebro läns landstings syfte med sina folkhögskolor är att stärka länet och regionen bildningsmässigt, demokratiskt och kulturellt samt att erbjuda medborgarna möjligheter att öka sin livskompetens. Skolornas uppgift är att tydliggöra sin roll för högre utbildning i länet i samarbete med andra utbildningsanordnare, verka för det mångkulturella och internationella samt fungera som en kompetens och samordnare av fortbildning och utbildning för landstingets verksamheter. Skolans verksamhetsmål 2013: Fellingsbro folkhögskola har Örebro landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden.

4 4 Fellingsbro folkhögskola är en skola med inriktning studier för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att all vår verksamhet genomsyras av ett klimat där människor med funktionsnedsättning ska utgöra en tillgång för samtliga verksamheter på skolan. Skolan ska ha en tillgänglighet, såväl fysiskt som mentalt, för att kunna nå alla människor och där alla människor får komma till sin rätt och mötas med respekt. I vår miljö ska ett växande ske för var och en, såväl kursdeltagare som för personal. I vårt arbete hävdar vi de gamla folkbildningsidealen: Tolerans, respekt och ett demokratiskt förhållningssätt. Organisation Styrelse för skolan är nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Ordförande för nämnden är Irene Lejegren. I nämnden utsågs det rapportörer från de olika verksamheterna. Rapportörerna för folkhögskolorna blev: Pernilla Calmerfalk (v), Kenneth Nilsson (s) samt Erik Svensson (m). Chef för folkhögskolorna är Agneta Stål.

5 Skolan leds av rektor som till sin hjälp har en biträdande rektor med delegerat ansvar för verksamheten på tolkutbildningen, teckenspråkslinjen och distanskurserna i Örebro. Så väl rektor som biträdande rektor har varsin ledningsgrupp på skolan. Arbetsledarna är husfar, vaktmästare samt samordnare för funktionsnedsatta. En kursföreståndare finns för varje kurs och för tolkutbildningen finns en pedagogisk samordnare. 5

6 Verksamhetsrapport år 2013 Antalet kursdeltagare på skolans långa kurser var under höstterminen 253 och vårterminen 236. DELTAGARVECKOR LÅNGKURSER Allmänna kurser: Antal kursdeltagare Deltagarveckor VT HT VT HT Allmän Grundkurs (A Gr) A 2: A 2: A Allmän kurs för invandrare Allmän - distans Allmän Gr deltid = Särskilda kurser: BAS - praktik och teori (BAS) Projektlinjen (PL) Personlig Assistentutbildning (P-ass) Behandlingsped. (BP åk 1) Behandlingsped. (BP åk 2) Syntolkkurs distans (25%) Teckenspråksutb. (Tsp) Tolkutbildning Teckenspråkskurs-distans (25 %) nybörj Teckenspråkskurs-distans (25 %) forts = Summa: = Ansluten int. eng (A, BP, P-ass), (18 kursdelt. x 2 v) 36 =

7 7 KORTKURSER Antal kk Kursdeltagare Delt. veckor VT HT VT HT VT HT Fackliga kurser Handikappkurser Övriga kortkurser KÖPT UTBILDNING SMF-kurs i samarbete med AF UPPDRAGSUTBILDNINGAR CIRKLAR 9 (1 st.) Summa: Totalt år kursdeltagare Dv STATISTIK år 2013 Könsfördelning HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 Allmänna kurser Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt: Allmän Grundkurs (A Gr) Allmän kurs (A2:1) Allmän kurs (A 2:2) Allmän kurs (A 1) Allmän kurs för invandrare Allmän distans Allmän Gr deltid

8 Särskilda kurser: BAS praktik och teori (BAS) Projektlinjen (PL) Personlig Assistentutbildning (P-ass) Behandlingsped.utb. (BP åk 1) Behandlingsped. utb. (BP åk 2) Syntolkutbildning på distans Teckenspråkslinjen (Tsp) Tolkutbildning (Tolk) Teckenspråk på distans (nybörjare) (25 %) Teckenspråk på distans (forts.gr) (25 %) Summa: 83 (33 %) 170 (67%) 76 (32%) 160 (68%) Ålder år år år år 60 år Allmänna kurser: HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 HT13 VT13 HT13 VT13 Allm.Gr (A Gr) Allm. (A 2:1) Allm. (A 2:2) Allm. (A:1) Allm. kurs för invandr Allm.- distans

9 Allm. Gr deltid Särskilda kurser: BAS - kursen Projektlinjen (PL) P-ass BP åk BP åk Syntolkutbildning distans Teckenspråksutb Tolkutbildning Teckenspråkskurs, nybörjare Teckenspråkskurs, forts. grupp Summa: HT 13 = 1 (1%) ( 58%) - 46 (18%) - 46 (18%) - 13 (5%) 9-0 (0%) (8%) - 1 (0%) VT 13 = - 0 (0%) (57%) - 39 (17%) - 42 (18%) - 18 Funktionsnedsättning Utländsk bakgrund HT 13 VT 13 HT 13 VT 13 Allmänna kurser: Allmän Grundkurs (A Gr) Allmän kurs (A 2:1) Allmän kurs (A 2:2) Allmän kurs (A 1) Allmän kurs för invandrare Allmän kurs distans Allmän Gr deltid

10 Särskilda kurser: BAS - praktik och teori (BAS) Projektlinjen (PL) Personlig Assistentutbildning (P-ass) Behandlingsped. utb. (BP åk 1) Behandlingsped. utb. (BP åk 2) Syntolkutbildning-distans (25%) Teckenspråksutbildning (Tsp) Tolkutbildning (Tolk) Teckenspråkskurs på distans (nybörj.) Teckenspråkskurs på distans (forts.) Summa 80 (32 %) 59 (25%) 36 (14%) 39 (16%) Organisation för planering och beslut Klassrådet deltagare Hela klassen Studerandekår deltagare: Alla kursdeltagare är automatiskt Medlemmar. Kårstyrelsen deltagare: Väljs av studerandekåren och består av en representant från varje klass. funktion Alla i klassen tar del av information och ges möjlighet att påverka sin tid på skolan. funktion Kursdeltagarnas fackförening. Skyddsombud utses som är representant i skolans Lokala samverkans grupp.

11 Beredningsgrupp deltagare funktion: Kårstyrelsen Ett förberedande möte inför skolråd. Skolråd: deltagare: funktion: 8 representanter från kårstyrelsen beslut rektor råd vaktmästare adjungerad personal vid behov T.ex. husmor, kansliet, assistenter, lärare 11 Besluts- och rådgivande ärenden: planering av långkursverksamhet rådgivande schemabrytande och kursövergripande aktiviteter beslutande biblioteksverksamhet beslutande kulturverksamhet beslutande utvärderingsfrågor beslutande elevboende rådgivande trivselfrågor beslutande disciplinärenden rådgivande inköp av kapitalvaror rådgivande Personalens beslutsforum Ledningsgrupp: Består av arbetsgivarrepresentanterna på skolan: rektor, studierektor, husmor, vaktmästare, arbetsledare för assistenterna, rektorssekreterare samt representant för SFHL och kommunal. APT: Arbetsplatsträff för samtlig personal på skolan. På träffen behandlas beslutsärenden och informationsärenden som rör skolans inre arbete och organisation såsom; personal, lokaler, ekonomi, kursutbud. Pedagogiska rådet Består av all undervisande personal. pedagogiska frågor beslutande tjänstefördelning rådgivande studieomdömen beslutande behörigheter beslutande

12 12 Lokal samverkansgrupp: Består av representanter för de olika fackförbunden som är representerade på skolan samt två (2) elevskyddsombud. Rådet behandlar och beslutar i MBL samt i arbetsmiljöfrågor. Kursverksamhet Allmän linje Trots folkhögskolans frihet att själv utforma allmänna kursens innehåll så länge som det leder till "motsvarande kunskaper" i jämförelse med gymnasieskolan så har vi kommit att påverkas av den senaste gymnasiereformen, Gy2011. Under läsåret 2013/2014 förlängdes kursen från 35 till 37 veckor på grund av det utökande innehållet i de gymnasiegemensamma ämnena för de som önskar uppnå behörighet att söka till högskola. Några av kursdeltagarna kommer under 2014/2015 att avsluta sina studier enligt tidigare behörighetsmodell, därefter kommer samtliga att läsa efter den nya behörighetsmodellen enligt Gy 2011, där det finns möjlighet att uppnå behörighet till yrkeshögskola respektive högskola. Detta medför också ett större informationsbehov gentemot kursdeltagarna för att klargöra de olika alternativen. Allmän kurs på distans Utöver ovanstående tre klasser på allmän linje har vi en distansklass för personer med särskilda behov såsom sociala fobier. Under året har den kursen vuxit till att omfatta två klasser. Vi har kunnat ge många behörigheter och aktiviteten i kursen har varit bra. Allmän grundkurs Vi har också en kurs som vänder sig till den som är ung och inte har klarat grundskolan eller gymnasiet och som behöver arbeta i en mindre studiegrupp. Allmän kurs för Invandrare Vänder sig till invandrare och ger mycket träning i svenska och kunskap om svenska samhällsförhållanden. Kursen är förlagd till Lindesberg. Baskurs - teori och praktik Kursen vänder sig till personer med Aspergers syndrom eller diagnos inom autismspektrumstörning utan utvecklingsstörning. Vi har under året vidareutbildat oss genom Utbildningscenter autism, infört ipads i undervisningen, jobbar med smartboard och har en träningslägenhet för den som vill prova på att bo själv.

13 Behandlingspedagogutbildning Ger kompetens att arbeta med behandling för missbrukare och ungdomar i riskzonen. Kursen har utvecklats genom att nu erbjuda såväl ART (aggression replacementraining) och MI (motiverande intervju). Vi har också breddat inriktningen genom att kursen nu även innehåller kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Personlig assistent Ger en bred kunskap om olika handikapp och handikappades situation i dagens samhälle samt om kommunikation och assistans till människor med olika funktionshinder. Denna ettåriga kurs har haft ett stort sökande tryck beroende på den arbetslöshet som finns i vår region Två kursdeltagare har gjort sin praktikperiod på handikappcentret Novinvacenter i Novgorod. Projektlinje Kursen vänder sig till personer med en lindrig utvecklingsstörning. Kursen lägger tonvikt på självkännedom för att nå ökad självständighet. Kursen har under året arbetat med en del projekt såsom uppsättning av teatern Så lika- olika. Kursdeltagarna har gjort en resa till Novgorod i Ryssland och fått spela upp sin musikal. Linjen har samarbetat med handikappföreningen Novinvacenter i Novgorod. 13 Studiemotiverande folkhögskolekurs SMF: En SMF kurs startade våren 2013 men till hösten fanns det inte tillräckligt många deltagare för att kunna starta en ny kurs. Kursen drogs igång i samarbete med arbetsförmedlingen i Lindesberg. 8 deltagare fick ta del av ett kursutbud som förutom kärnämnen innefattade: körkortsteori, livskunskap, fysisk träning, temadagar, kulturprogram mm. Teckenspråkslinje En ettårig utbildning för den som vill lära sig svenskt teckenspråk (nybörjare). Utbildningen är förlagd till filialen i Örebro. Under de 36 veckor som utbildningen ges får deltagarna så mycket kunskap i teckenspråk att de kan kommunicera med döva och hörselskadade på vardaglig nivå. Detta i sin tur öppnar nya möjligheter för deltagarna både på arbetsmarknaden och för att söka vidare till andra utbildningar som t.ex. teckenspråkstolkoch dövblindtolkutbildningen. Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning Tolkutbildningen är en 4-årig utbildning som är förlagd till filialen i Örebro. Utbildningen ger kompetens att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk. Utbildningen håller en mycket hög kvalitet och anställningsbarheten efter avslutat utbildning är 100%. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tog fr.o.m. den 1 juli 2012 över ansvaret för

14 fördelning av det extra statsbidraget till tolkutbildning på folkhögskolor. Tolkutbildningen har under året fortsatt att utveckla metodiken för att optimera måluppfyllelsen för de studerande. Sedan hösten 2010 läser de studerande i s k nivågrupper inom ämnet teckenspråk. Målsättningen är att det på sikt ska ge större möjlighet att förkorta sin utbildning för de som går fortare fram, och att erbjuda mer tid till dem som så behöver. Nytt fr.o.m. hösten 2013 är att skolan inför varje nystart ska ansöka med ett mer omfattande underlag (beskrivning av olika delar i utbildningen) för att erhålla extra statsbidrag från MYH. Skolan fick klartecken att starta en ny årskull hösten I oktober hade filialen besök av tillsynsenheten inom MYH. Besked om nystart ges formellt i januari 2014, men skolan har redan nu fått indikationer på att en nystart 2014 är möjlig inom ramen för myndighetens fördelning. Rättstolkskurs I juni och september (4 dagar i juni, 4 dagar i sept) anordnade filialen för andra året en uppdragsutbildning för tolkar i rättstolkning. Kursansvarig var biträdande rektor Helena Sikh i samverkan med undervisande expert på området Jennie Fors. Kursen fick god respons och förväntas ges igen under verksamhetsåret Kurs i teckenspråk för personal på länsteatern Filialen har fortsatt med samarbete länsteatern i Örebro län där personalen fått teckenspråksundervisning och länsteatern har arbetat vidare med projektet teckenspråkig scenkonst. Distanskurser i teckenspråk I januari 2013 startade filialen den första distanskursen i teckenspråk. Kursen ges på halvfart, med sammanlagt 5 när träffar á en dag/månad. Målgruppen är nybörjare och 18 deltagare påbörjade kursen. På hösten startade både en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp med 10 deltagare i varje grupp. Syftet är främst att möjliggöra för heltidsarbetande att studera teckenspråk och erbjuda möjligheter för nära och kära till döva att studera svenskt teckenspråk. Auktorisationscirkel Filialen har under våren 2013 genomfört en uppdragskurs beställd av Tolkcentralen inom ÖLL. Kursen har skräddarsytts för utbildade tolkar som har för avsikt att auktorisera sig hos kammarkollegiet. Kursledare var Helena Sikh, Magnus Ryttervik och Gunilla Osvaldsson. Syntolkutbildning Syntolkutbildning 16 veckor på distans gavs under hösten Responsen har varit stor och intresset för att engagera kursdeltagarna likaså. Via tolkcentralen som har avtal med Tv 4 har kursansvarig lärare från folkhögskolan fått gästföreläsa på tolkcentralen, och kursdeltagarna på kursen har blivit efterfrågade för uppdrag redan under kursens gång. Behovet av syntolkning på en rad områden har väckts och vi startar två gånger per år from januari 2014.

15 Skolgemensamma utvecklingsprojekt 15 Miljöcertifiering: Skolan blev miljöcertifierade 2011 enlig ISO 14001, och har nu haft 2 internrevisioner och 2 externrevisioner. Samtliga revisioner har fallit väl ut. Omcertifiering sker Resultat Företagets styrning och ledning av miljöarbetet är systematiskt och engagerat. Det finns flera bra målområden man arbetar med och det har under de senaste åren genomförts en hel del miljöförbättringar (även om inte alla är verksamhetens förtjänst utan fastighetsägarens). Samtliga intervjuade är väl insatta i ledningssystemets rutiner. Miljöarbetet är en viktig del samtliga utbildningar som erbjuds. Avfalls- och kemikaliehanteringen fungerar mycket bra SP- uppföljande revision 19 november Samverkan med Kävesta folkhögskola: Inför 2013 har landstingets folkhögskolor i Örebro län, fått i uppdrag att se över hur vi kan samverka på bästa sätt. En arbetsgrupp bestående av cheferna på båda skolorna, har träffats och utarbetat en plan för fortsatt samverkan. Allmän linje med inriktning teckenspråksprofil på Kävesta hösten 2013 är ett exempel på samverkan där lärare från Fellingsbros filial undervisar på kursen. Vi har en gemensam SYV och lånar lärare av varandra vid behov. Vi har genomfört en gemensam utbildningsinsats för våra kursföreståndare, haft en gemensam förläsning med Mikael Andersson för all personal och alla kursdeltagare på skolorna samt haft en utbildningsdag för personal i samarbete med beroendecentrum i Örebro. Vi har gemensamt tagit fram en ny handlingsplan vid misstanke om droger. Vi har tagit emot kursdeltagare från Kävesta på vår allmänkurs- distans. Flexibelt lärande: Vi har under året startat en teckenspråksutbildning på distans. Kursen är på deltid och vänder sig till personer som kan ha nytta av kursen för sitt arbete eller som privatperson. Vi har fått många sökanden och startade upp en andra omgång hösten Utvecklingsmedel har avsatts för att kunna starta upp denna kurs som kräver såväl teknisk utrustning som lärarresurser. Vår allmänna kurs på distans som vänder sig till personer med tex social fobi, har utökats med antal platser. Vår syntolkutbildning på distans har haft en kurs i manusskrivning under våren och utökas med en vårterminstart Vi har en plan för arbetet med flexibelt lärande.

16 Arbetsgrupper 16 Vi har under året arbetat med olika teman och de har förberetts och genomförts genom arbete i olika arbetsgrupper. Våren 2013: Miljögrupp: Miljögruppen har arbetat med miljöcertifiering ISO En miljödag för kursdeltagarna genomfördes i april. Jämställdhetsgrupp: Internationella kvinnodagen uppmärksammades torsdag 7 mars med Föreläsning av Ingrid Pincus under rubriken: Kvinnor och män vad är det? Kulturgruppen: har anordnat program till våra kulturstunder på torsdagarna. Det har varit föreläsningar, musikuppträdanden och Öppen scen då våra egna kursdeltagare får möjlighet att uppträda för varandra. Hälsogruppen: Har arbetat med att iordningställa vår nya motionslokal med ny utrustning. Marknadsföringsgruppen: Har deltagit i mässor av olika slag varav den största var bokoch biblioteksmässan i Göteborg. Hösten 2013: Till hösten beslutade vi oss för att arbeta på ett nytt sätt med vår verksamhetsplan. Vi delade upp läsåret i fyra temadelar. Personal fick välja vilket tema som man vill delat i. Temat genomsyrar skolans gemensamma arbete men går som en röd tråd i kursernas eget arbete. Tema: Hälsa och kultur, Kommunikation, Jämlikhet, Demokrati. Hälsa och kultur: Arbetsgruppen har anordnat temadagar och föreläsningar för hela skolan. Temadag om biodling, föreläsningar om mat och hälsa samt dataspelsberoende. Vi har också fått prova på linedance. Kommunikation: Bob Hansson har föreläst under rubriken: att säga det man själv helst vill höra, Torgny Karnstedt om språket som själens tumavtryck. Vi har haft föreläsningar om konsumenträtt, nätmobbing, att kommunicera som hörande och döv samt teater på engelska med Convenant Players.

17 17 Internationell verksamhet Skolan har arbetat med vänskolorna i Novgorod och Tanzania. Vi har även arbetat upp kontakter med utbildningsanordnare i Noordoostpolder, Nederländerna, Berlin samt St Petersburg. I augusti 2010 fastställdes en plan för kommande års internationella verksamhet. Våren 2013 Två lärare besökte Holland i januari, som ett led i det pågående Leonardosamarbetet. Inom detta samarbete kom också en praktikant från Holland som deltog i vår dataverksamhet. Fyra deltagare på skolans kurs för personliga assistenter fullgjorde 2 veckors praktik i Novgorod, Ryssland. I mars besökte 1 lärare och 3 elever vår systerskola i Kibaha, Tanzania. Programmet var späckat med många studiebesök och deltagande i klasserna. Projektlinjen besökta Novgorod, Ryssland under en vecka i maj där man bl. a besökte Novinva Center, en organisation för handikappade. Hösten 2013: Fellingsbros personalgrupp gjorde en studieresa till Polen. Besök gjordes i bl. a i Auschwitz. Besök från Novinva center i början av oktober av en grupp personer med funktionsnedsättningar. Dessa deltog i undervisningen och i andra av skolan aktiviteter. Rektor och en lärare besökte Novgorod november med uppgift att kvalitetssäkra praktikorganisationen för personliga assistentkursen. I oktober gjorde behandlingspedagogkursen en studieresa till San Patriano i Italien, för att bland annat se och jämföra behandlingsarbete (missbruk) i Italien. I början av december fick skolan besök av grupp från Novgorods folkhögskola som medverkade i studiegrupperna. Stipendiater Tolkutbildningen har haft en stipendiat i samarbete med tolkutbildningen DIAK i Åbo, Finland som läste tillsammans med årskurs 1 under hösten Kompetensplattform Tillsammans med de andra folkhögskolorna och Länsbildningsförbundet i Örebro län, har vi skrivit en kompetensplattform för folkhögskolorna. Denna plattfrom presenterades vid en studiedag med inbjudna representanter för vuxenutbildning, arbetsförmedling osv. Vi har nu en plats i regionförbundets kompetenskansli.

18 Bibliotek Skolan har ett välutrustat bibliotek med en tydlig pedagogisk funktion. Biblioteksverksamheten syftar till att främja kursdeltagarnas språk- och kunskapsutveckling. Vi vill väcka nyfikenhet och läslust och därigenom stimulera till läsning. Vi vill även ge goda förutsättningar för ett aktivt och kritiskt sökande och byggande av kunskap. Biblioteket tillhandahåller ett aktuellt och varierat utbud av både tryckta och elektroniska källor och erbjuder ett stort urval av lättlästa böcker och ljudböcker 18 Rekrytering av deltagare Vi har haft ett stort söktryck till våra kurser. Vi marknadsför oss genom vår hemsida och vår Facebook-sida. Ett samarbete mellan marknadsförare/informatörer på folkhögskolorna i Örebro län har inletts, gruppen träffas regelbundet för planering och genomförande av gemensamma rekryteringsaktiviteter. I samverkan med Kävesta, Västerås och Bergslagens folkhögskolor, deltog vi på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. På den mässan deltog vi också med FUG, Folkhögskolor utan Gränser. Många deltagare får vi genom de studiebesök som vi tar emot från olika skolor, myndigheter och privatpersoner. Ett bra rekryteringstillfälle är också Folkhögskolan Dag som ägde rum den 13:e april och som lockade 235 besökande. Vi trycker prospekt som vi skickar ut till skolor, myndigheter, delar ut på mässor samt skickar ut efter beställning. Vi trycker prospektet i exemplar varav alla brukar ta slut. Personal Anställda Under arbetsåret har Fellingsbro folkhögskola haft 68,3 helårstjänster. Därtill kommer timanställda. Alla nya på skolan får genomgå ett introduktionsprogram. Medarbetarsamtal Varje år genomför närmaste chef medarbetarsamtal som ligger till grund för tjänsteplanering samt arbetsmiljöarbete. Fortbildning Vid medarbetarsamtalen upprättas fortbildningsplaner på individuell nivå. Gemensamma utbildningsinsatser har varit tex. en dag om dövrealia, som vår personal på tolkutbildningen ansvarade för. Vi har haft föreläsare som Mats Ekström om hur man motiverar

19 kursdeltagare. Tillsammans med övriga folkhögskolor har vi lyssnat på Gillis Herlitz om kulturmöten. Rektor och internatsföreståndare studerar 15 hp på avancerad nivå om autismstörning. Bitr. rektor läser tredje terminen på rektorsutbildningen, två lärare på läser folkhögskolepedagogikens grunder 7,5 hp på distans i Linköping, en läser puff-kurs på Örebro universitet. Våra Kursföreståndare har tillsammans med linjeledarna på Kävesta genomgått en arbetslagsledarutbildning i Consensus regi. I augusti gjorde hela personalen på Fellingsbro en studieresa till Polen och Auschwitz under ledning av SKMA (svenska kommitteen mot antisemitism). Resan var väl förberedd genom studiedagar under våren. 19 Internatet Internatet, med en kapacitet på 63 enkelrum, har under året haft en genomsnittlig beläggning på 85 %. På kvällstid har vi i samarbete med studieförbunden anordnat studiecirklar i olika ämnen. Vi har också anordnat aktiviteter som; innebandy, bowling och utflykter för våra kursdeltagare. Under året har skolan gjort om den tidigare rektorsbostaden till en typ av fritidslokal för de internatboende. Detta är ytterligare ett led i att stärka internatets roll i det pedagogiska arbetet. På några kursdeltagares initiativ så anordnas ett par helger per termin så kallade LAN (Local Area Network, Lokalt nätverk) Där deltagarna spelar datorspel tillsammans. Fastigheter Fastigheterna ägs av Örebro läns landsting, Landstingsfastigheter Tillgänglighetsanpassningen i de offentliga miljöerna har fortsatt under året. Fastighetsägaren har fortsatt med det inreunderhåll i våra elevhem. Park och omgivningar har snyggats upp. I storköket har installerats en ny spis och även annat underhåll har utförts under året. Filialen hyr sina lokaler av Länsgården AB. Regelbundna träffar sker mellan skolan och fastighetsavdelningen. Kvalitetsarbete Vi deltar i FB-kvalitet på vårterminen. Resultatet av enkäten 2013 var mycket bra, se bilaga. Landstinget har under året genomfört en medarbetarenkät med mycket gott resultat. På en skala där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra, placerade sig samtliga variabler över 4, se bilaga.

20 20 Vi har en årsplanering som vi följer och som ser ut på följande vis: Januari: Lärarlagen har genomgång av kursutvärderingarna som gjordes i december. Utifrån svaren görs de förändringar som behövs för att förbättra respektive kurs. Resultat av arbetsmiljöenkäten presenteras för kursdeltagarna. Februari: arbetsmiljöenkät för kursdeltagare. Frågorna rör förutom fysiska arbetsmiljöaspekter även frågor om bemötande, kursupplägg, inflytande, mobbning, stress mm. Resultatet av arbetsmiljöenkäten diskuteras i skyddskommitté där elevskyddsombud finns representerade. Utifrån detta görs en åtgärdsplan. Resultat och åtgärdsplan presenteras på arbetsplats träff samt i klassråden. Mars- april: Årligt seminarium med huvudman. Maj: FB kvalitet besvaras av pedagogisk personal och av samtliga kursdeltagare. En gemensam utvärderingsdag för hela skolan då kursdeltagarna kursvis diskuterar och besvarar frågor som rör skolgemensamma frågor, såsom: skolledning, städ, vaktmäster, matsal, skoldemokrati mm. En kursutvärdering görs individuellt och handlar om kursupplägg, lärarinsatser, kursinnehåll. Resultatet från kursutvärderingarna gås igenom av rektor samt i arbetslagen och ligger till grund för förbättringar och förändringar inför hösten. Juni: gemensamma fortbildningsdagar för personalen. Augusti: Uppstart med fortbildningsdagar och planering av läsårets verksamhet. Gemensam studiedag för samtliga personal med genomgång av webbenkäten. Resultatet i år är mycket bra och skolkulturen får höga värden. Arbetsgrupper startas för utvecklingsarbete med skolgemensamma frågor. Skolstart: samtliga kursdeltagare informeras om skolans mål, profil, huvudmannaskap, folkbildningens arbetssätt och arbetet med elevdemokrati. Rektor går runt och träffar varje klass och samtalar om skolans mål, policies och folkbildning. September: Klassrådsrepresentanter utses och en elevkårsstyrelse formerar sig. Elevrepresentanter utses till arbetsgrupper som startar sitt arbete. Kårstyrelsen och elevskyddsombuden får en utbildning. December En kursutvärdering går ut till samtliga kursdeltagare. Arbetslagen får i uppgift att arbeta med utveckling av kursen i enlighet med resultat av elevenkäten. Se bilaga.

21 21 Kvalitetsarbete för administrationen: Vi arbetar nu med ett nytt lönehanteringsprogram, Heroma ; som är gemensamt för hela landstinget. Vissa inkörningsproblem har förekommit. Vi arbetar också med ett nytt frånvarohanteringsprogram, Presentia. Det stora kvalitetsarbetet är vår ISO certifiering. Statistisk uppföljning Skolan redovisar statistik till SCB samt till CSN. Vi följer upp frånvaro och avbrott. På våra elevvårdskonferenser diskuterar vi hur vi bäst ska kunna hjälpa de som har svårigheter med sin skolgång. Genom den statistik som vi redovisar, ser vi att vi når de målgrupper som vi vänder oss till i första hand. Vi har en stor andel lågutbildade och funktionshindrade på vår skola. Handlingsplaner En ny handlingsplan för missbruk och droganvändning har tillkommit under året i syfte att snabbt kunna agera vid misstanke om droganvändning. Handlingsplanen har upprättats i samarbete med Beroendecentrum i Örebro. Skolan har upprättat handlingsplaner för: Drogpolitiskt program Miljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetsplan Rutiner för skyddad identitet Likabehandlingsplan Policy för arbete med personer som har funktionsnedsättning (förstärkningsbidrag) Handlingsplan för arbete med personer som har en funktionsnedsättning Handlingsplan missbruk och droganvändning Introduktion av nyanställda Internationellt arbete Kommunikationsplan Krisplan Arbete med att sätta studieomdömen Handlingsplan för frånvaro

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Välkommen till 2013-2014

Välkommen till 2013-2014 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2013-2014 Innehåll sid 3 sid 4 sid 5-6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till Fellingsbro

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015

Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015 Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen Statistisk årsrapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-41-0 Dnr: MYH 2015/982 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (9) Datum:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola ÖREBRO LÄNS LANDSTING Fellingsbro folkhögskola 2015-2016 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul 1 Januari : December: medarbetarenkät Lönegrundande medarbetarsamtalet Elevenkäten åk 2 Friskvård drogenkät åk 2 Februari: Lönegrundande medarbetarsamtal Elevenkäten åk 2 Skyddsrond November: Drogenkät

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Årscykel Vartoftaskolan

Årscykel Vartoftaskolan Årscykel Vartoftaskolan Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden)

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Penje Sidan 1 av 5 Diariekod: 611 Barn- och ungdomsnämnden Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola 2011-2012 Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola 2010-11-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2013-2015 VISION Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde individen. Genom att erbjuda möjlighet till bildning och engagemang vill vi

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Rektorsgruppen 2014-08-28

Rektorsgruppen 2014-08-28 Rektorsgruppen 2014-08-28 1400 1200 1000 Elevutveckling gymnasiet 09-14 (2014 preliminärt!!) Förlorade intäkter: 1 elev 76,8 tkr 10 elever 768 tkr 100 elever 7680 tkr 365 elever 28 051 tkr 800 600 400

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET. Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002

SOCIAL TRYGGHET. Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002 Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002 SOCIAL TRYGGHET Utarbetat av: Malin Jidorf, Maja Lindnert Nilsson, Christina Ljungborg, Charlotte Olsson, Birgitta Stuermer och Roger Svanberg Handledare: Peter Sandgren

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002 NÄTBILDARNAS verksamhet bygger på det mötesbaserade lärandet där samtalet är viktigt. Kurserna och cirklarna ska genomsyras av en levande samtalsform, där lärprocessen ska vara tydlig och ska präglas av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer