Röster om folkbildning och demokrati

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Röster om folkbildning och demokrati"

Transkript

1 F olkbildningsrådet utvärderar No Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna

2 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati 1

3 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna Folkbildningsrådet Box Stockholm Tel: Fax: E-post: Internet: Grafisk form: Thomas Östlund Produktion AB Omslag: Gunnar Falk Tryck: Norra Skåne Offset, Hässleholm Stockholm, december 2001 ISBN: Röster om folkbildning och demokrati

4 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna F O L K B I L D N I N G S R Å D E T Röster om folkbildning och demokrati 3

5 4 Röster om folkbildning och demokrati

6 Förord Demokratin är ofta något vi tar för givet. Ändå är det faktiskt inte mer än 80 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt i Sverige. Någon har sagt att demokratin måste erövras av varje ny generation. I studieförbund och folkhögskolor möts hundratusentals människor varje år. Folkbildningen erbjuder en miljö präglad av nyfikenhet, kunskapssökande och reflektion. Jag är övertygad om att det är i mötet mellan människor där olika erfarenheter och värderingar bryts mot varandra som demokratin kan erövras av nya generationer. Det är därför en stor utmaning för folkbildningen att ge utrymme för en levande diskussion om demokrati. Ur denna diskussion kan nya redskap och modeller för hur demokratin kan utövas utvecklas. I Röster om folkbildning och demokrati vill vi ge några glimtar från det demokratiutvecklingsarbete som pågår i studieförbund och folkhögskolor. Rapporten utgör en del av Folkbildningsrådets nationella projekt Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna. Jag vill rikta ett stort tack till de företrädare för folkhögskolor och studieförbund som delat med sig av sina erfarenheter och åsikter och därmed gjort denna studie och rapport möjlig. Stockholm i december 2001 Britten Månsson Wallin Folkbildningsrådet Röster om folkbildning och demokrati 5

7 6 Röster om folkbildning och demokrati

8 Innehåll Inledning 9 Bakgrund 10 Om projekten 14 Demokratiprojekt på folkhögskolor 16 Nya målgrupper 16 Samverkan och IT 18 Morgondagens lärorum 19 Nya former för samverkan 20 Regional samverkan för förnyelse av folkrörelser 22 För bygdens framtid 23 Aktiva människor i lokalsamhället 25 Medborgerligt deltagande 27 Aktivt deltagande i samhällsprocessen 29 Demokrati IT och informationsvärdering 31 Viktigt att värdera information 32 Ungdomars delaktighet 33 Demokratiprojekt i studieförbund 35 Morgondagens folkbildare 35 Experimentverkstäder 36 Ungas uppfattning om studiecirklar 38 Unga tycker till 39 IT som demokrativerktyg 40 Lärcentrum 42 Ny plattform för lärande på nätet 45 Demokrati i lokalsamhället 46 Demokratiåret en nationell satsning 48 Röster om folkbildning och demokrati 7

9 Om medborgarskap och medborgarbildning 50 Tillhörighet och delaktighet ingen självklarhet 53 Aktiva medborgare med självkänsla 54 Medborgaren som delaktig i lokalsamhällets utveckling 56 Om möten, mötesplatser och arenor 58 Traditionella arenor 60 Externa arenor 61 Virtuella möten 62 Nygamla former 63 Om den inre demokratin 66 Former för inre demokrati 68 Att leva som man lär 72 Medlemsorganisationer 75 Nära lokalsamhället 76 Samverkan 76 Om framtiden och folkbildningens demokratiska utmaningar 80 Lokalt demokratiarbete 82 Från ord till handling 82 Nya former och nytt innehåll? 83 Folkbildningens målgrupper 84 Nationellt demokratiarbete 88 Möten, mötesplatser och samtal 88 Vardagskunskap, erfarenhet och helheter 90 Bildning utbildning 91 Folkbildning i medborgarnas tjänst 92 Makt och maktstrukturer 95 Folkbildningens särart 95 Mer om projekten 98 Folkbildningsrådet 99 Utvärderingar från Folkbildningsrådet 99 8 Röster om folkbildning och demokrati

10 Inledning Under perioden pågår inom Folkbildningsrådet det nationella projektet Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna. Projektet innefattar flera olika delar, där en del innebär att inventera projekt inom demokratiområdet som pågår i folkhögskolor och studieförbund. I denna rapport presenteras en rad exempel på sådana projekt. Rapporten inleds med en kort bakgrund och en översikt av de olika delarna i projektet Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna. I kapitel ett presenteras ett antal demokratiprojekt i folkhögskolor och studieförbund. De fyra kapitlen därefter bygger på intervjuer med personer som arbetar med projekten. Här förmedlar de tankar och erfarenheter utifrån fyra olika teman: Om medborgarskapet och medborgarbildningen Om mötesplatser och arenor Om den inre demokratin Om folkbildningen, framtiden och de demokratiska utmaningarna Ambitionen med denna rapport är inte att utförligt beskriva projekten. Syftet är i stället att ge några glimtar från det arbete med demokratiutveckling som just nu pågår inom folkbildningen och förmedla några erfarenheter från detta arbete. Uppgifterna om projekten baseras i huvudsak på projektbeskrivningar från folkhögskolor och studieförbund, kompletterat med projektledarnas utsagor om de egna projekten. Det bör påpekas att det är fråga om ett antal lägesrapporter och framför allt personliga reflektioner från personer som befinner sig mitt uppe i en process. Röster om folkbildning och demokrati 9

11 Bakgrund Begreppet demokrati växlar innebörd och karaktär från tid till annan. Kraven på människor från stat och samhälle har också skiftat och olika intressenter har haft inflytande på hur dessa krav utformas. Begreppet medborgarskap är centralt när demokratifrågor diskuteras, och kan sägas beskriva människors relation till staten det offentliga. Svensk folkbildning har alltid medverkat till och är djupt förknippad med medborgarbildningen. Såväl form som innehåll har emellertid varierat. Den mångfald av verksamheter som vi idag kan se inom folkbildningen är delvis ett resultat av en lång historisk tradition men också en följd av att nya krafter trätt in på arenan och att vår omvärld förändras. Demokratin har som främsta mål jämlikhet och frihet. För såväl den enskilde som för samhället gäller det att finna en fungerande balans mellan dessa. Medborgarskapet kan ses som ett uttryck för hur denna balans hanteras. I modern demokratiteori fästs stor vikt vid att det finns fungerande medborgerliga offentligheter, det vill säga platser där medborgare kan mötas och fritt utbyta erfarenheter, bilda åsikter och förbereda sig för kollektiv handling. I offentligheterna inte bara utövas medborgaskapet utan det formas och vidareutvecklas också. Projektet Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna avser att belysa folkbildningens relation till demokratin, särskilt de folkbildande verksamheternas bidrag till medborgarskapet, nu och i framtiden. Projektet ska även diskutera och föreslå strategier för folkbildningens eventuella kompensatoriska och utvecklande roll när det gäller demokratins framtid. Av särskilt intresse är folkbildning som medborgerlig mötesplats, dess karaktär av offentlighet. Folkbildningens förhållande till ungdomars livsstil, ny informationsteknologi och nya folkliga rörelser uppmärksammas speciellt. 10 Röster om folkbildning och demokrati

12 Projektet har inventerat forskning och utvecklingsarbete som belyser folkbildningens förhållande till demokratin. Projektet speglar även folkbildningens roll och vilja att anta de demokratiska utmaningarna i samhället. En central förhoppning är att projektet ska gagna folkbildningen genom att förmedla effekter och resultat från enskilda utvecklingsprojekt inom demokratiområdet som pågår i folkbildningen. Inom projektet fokuseras fyra centrala frågeställningar: a. Individen och medborgarskapet Individens förhållande till andra människor, till fria associationer, till kommuner och till staten avgörs till stor del av hur denne själv ser på sin roll som samhällsvarelse. För folkbildningens del finns anledning att mer specifikt ta reda på vilka uttryck för demokrati som dagens medborgare har och relatera dessa till folkbildningen. b. Folkbildningen och medborgarskapet Folkbildningens verksamheter och former har ansetts vara ett naturligt sätt att inlemmas i och lära sig ett demokratiskt arbetssätt genom den pedagogik som tillämpas i studiecirklar och i folkhögskolans kurser. I ljuset av hur människor formulerar sin syn på sig själva som samhällsvarelser, hur framstår då de folkbildande organisationernas mål och organisation? Hur ser i praktiken folkbildningens verksamheter, metoder och arbetssätt ut i folkhögskolor och studieförbund? Finns det en dold läroplan i folkbildningen? c. Folkbildningen och offentligheterna Folkbildningen har varit och är en naturlig arena för att utveckla och tillämpa kunskaper som kan komma till uttryck när man utövar sitt medborgarskap. Vilken karaktär har de folkbildande verksamheterna som medborgerliga offentligheter och vilka uttrycksformer använder sig folkbildningen av för att gestalta det offentliga samtalet? d. Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna Ett sammanfattande frågeområde som också ska föreslå åtgärder för hur folkbildningen kan bidra till demokratins utveckling. Röster om folkbildning och demokrati 11

13 För att undersöka ovanstående frågeställningar tillämpas olika metoder. Här innefattas en inventering av pågående och tidigare genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt på demokratiområdet inom folkbildningen. Gunnar Sundgrens bok Bildning och demokrati är ett led i denna inventering. Inom folkbildningen finns många aktörer som söker former för att utveckla demokratin och medborgarskapet. En viktig del av projektet är att samordna de utvecklingsprojekt som pågår i studieförbund och folkhögskolor. Kärnan i projektet är den forskningsstudie, Medborgarbildning i lokalsamhället (Mil) som startade i januari 2000 och genomförs vid Mälardalens högskola. De centrala frågeställningarna i projektet ligger här till grund för en fallstudie i en kommun Eskilstuna. Studien innefattar fyra led: 1. Kartläggning av den lokala samhället, särskilt med avseende på dess offentliga arenor. 2. Ett riktat urval av kommuninvånare intervjuas med avseende på deras förhållande och attityd till demokratin. Samtidigt kartläggs deras allmänna behov, intressen och livsmål men också deras kunskap om, erfarenheter av och syn på de lokala folkbildande verksamheterna. I urvalet ska tillses att yngre, de med annan kulturbakgrund och kvinnor, vilka traditionellt haft svårigheter att göra sig hörda inom demokratin, finns med i gruppen som intervjuas. 3. Här studeras folkbildande verksamheter närmare med avseende på både form och innehåll, i synnerhet hur de bidrar till medborgarskapets formering. 4. Här ges en sammanfattande bild av hur lokalsamhälle, folkbildande verksamhet och individer tillsammans förhåller sig till demokratins grundläggande värden och vilket bidrag de ger till medborgarskapet. Studien beräknas vara avslutad år 2002 och resultatet kommer att publiceras i en rapport från Folkbildningsrådet. 12 Röster om folkbildning och demokrati

14 Röster om folkbildning och demokrati 13

15 Om projekten 14 Röster om folkbildning och demokrati

16 Några röster Folkbildningens uppgift är att se till att de som riskerar att hamna utanför får redskap för att kunna delta, att göra sin stämma hörd, utbyta erfarenheter och organisera sig. En viktig fråga blev hur vi tänker i olika generationer. Konsumbutiken var viktig för de äldre men fullständigt ointressant som idé för de yngre. Vi kom till insikt om att alla medborgare i vårt informationstyngda samhälle har ett behov av att kunna förhålla sig kritisk till information och att lära sig värdera den. Detta är en grundläggande demokratisk fråga. Röster om folkbildning och demokrati 15

17 De projekt som beskrivs i detta avsnitt ingår i Folkbildningsrådets paraplyprojekt Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna. Gemensamt för projekten är att de på olika sätt anknyter till området demokrati. Det rör sig som tidigare nämnts om glimtar från projekt som i en del fall inte var avslutade när data, i form av intervjuer och projektrapporter, samlades in. Demokratiprojekt på folkhögskolor Nya målgrupper Stadsmissionens folkhögskola har i projektet Livslyftet önskat nå människor som vanligtvis inte söker sig till studier, exempelvis missbrukare och hemlösa. Detta ska ske genom att bedriva kurser utanför folkhögskolans lokaler och endagsstudier kring olika teman. Stockholms Stadsmission möter i sin sociala verksamhet många utsatta människor. De är ofta kortutbildade med olika sociala problem: missbruk, arbetslöshet, hemlöshet, prostitution etc. När de kommer till Stadsmissionen är de ofta i en så allvarlig situation att de själva bedömer att myndigheterna inte klarar av att hjälpa dem. Tanken med Livslyftet har varit att erbjuda en öppen studieverksamhet, som ett livslyft, en språngbräda mot förändring för dessa människor. Genom en trygg och generös atmosfär i mötet ville man skapa en lust att delta i projektet och kanske i fortsatta studier. Projektet startade hösten 1999 på en av Stadsmissionens enheter. Deltagare bjöds på frukost och verksamheten bestod av samtal och diskussioner kopplade till dagsaktuella händelser. Senare utökades verksamheten till ytterligare en enhet, men trots mycken information nådde den alltför få personer på de båda enheterna. Björn Holm, projektledare och lärare vid Stadsmissionens folkhögskola 16 Röster om folkbildning och demokrati

18 Våren 2000 flyttade projektet till enheten Klaragården. Projektledaren och volontärer inom Stadsmissionen samlade en kvinnogrupp en gång i veckan för studier, samtal, matlagning och studiebesök. Gruppen fortsatte att träffas även under hösten Verksamheten har genomgående byggt på frivillighet. Detta har varit en ändamålsenlig modell och en viss kontinuitet i verksamheten kunde skapas under våren De problem som finns har mestadels sin grund i målgruppens livssituation. Livslyftet har hittills bedömts göra sådan nytta att verksamheten kommer att leva vidare i Stockholms Stadsmissions volontärverksamhet. Kunskapen om folkhögskolans möjligheter har spritts i Stockholms Stadsmission. Problemen har framför allt hängt samman med svårigheten att nå tillräckligt många deltagare. Målgruppens instabila sociala situation gör det svårt för deltagarna att kontinuerligt medverka i Livslyftets aktiviteter. Studieverksamheten har därför fått en tillfällig karaktär: De viktigaste resultaten är att Livslyftet som verksamhet har förankrats inom Stadsmissionen samt att kunskapen om de möjligheter folkhögskolan erbjuder har spritts inom Stockholms Stadsmission. På ett mer allmänt plan har detta fått som följd att allt fler deltagare på folkhögskolans allmänna kurser rekryteras bland de människor som Stadsmissionens enheter möter. Vidare har detta inneburit nya samverkansformer mellan folkhögskolan och Stadsmissionens enheter. Nya kurser har tillskapats. Björn Holm Frivilligheten är en viktig förutsättning för att över huvud taget nå denna grupp. De erfarenheter som projektet gett är att målgruppen är mycket svår att nå och behålla i kontinuerlig verksamhet men också att frivilligheten är en viktig förutsättning för att över huvud taget nå denna grupp. Målgruppen fordrar en mer omsorgsinriktad verksamhet än vad folkhögskolan kan erbjuda i en öppen studieverksamhet. Socialt och pedagogiskt arbete med målgruppen fordrar trygghetsskapande metoder som bygger på frivillighet. Krav och villkor förknippas med dåliga erfarenheter av skolan. Björn Holm Röster om folkbildning och demokrati 17

19 Samverkan och IT Med projektet IT-stöd i folkbildningsverksamheten har Framnäs folkhögskola velat öppna verksamheten för personer som förvärvsarbetar, genom att erbjuda arbetsplatsförlagda utbildningar med distansinslag. Tanken är att människor ska studera på sina arbetsplatser före eller efter arbetsdagens slut. Genom att nyttja arbetsplatsernas datorer ska de kunna studera på it-handledda kurser. Deltagarna ska rekryteras genom samarbete med fackklubbarna på Piteå älvdals sjukhus och AssiDomän. Samverkan, distansutbildning och it-stöd i studierna står i fokus även i Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås, som Västerås folkhögskola driver i samarbete med lo Västmanland och abf. Projektet syftar dels till att utveckla samarbete mellan vuxenutbildningsorganisationer, dels att i detta sammanhang finna en passande folkbildningspedagogik med it-stöd. Liksom Framnäs vill Västerås folkhögskola möjliggöra studier på distans för förvärvsarbetande samt organisationsaktiva personer. En viktig uppgift är att finna former för en folkbildningspedagogik med it-stöd. Tanken är att denna pedagogik, utöver konkreta utbildningssituationer, även ska ligga till grund för ett demokratiskt förändringsarbete, i vardagslivet och vid erfarenhetsutbyte mellan människor. lo gav folkhögskolan i uppdrag att göra en distansutbildning utifrån en redan befintlig traditionell utbildning som kallades facklig aftonskola. De ämnesblock som ingick var ledarskap, de politiska ideologierna, kommunikation, media, argumentationsteknik och informationssökning på Internet. Målet med den nya utbildningen är att människor ska få kunskap och förutsättningar för att våga ta på sig förtroendeuppdrag. De organisationer som inbjöds var några lo-förbund, abf, Unga Örnar, Hyresgästföreningen och ssu: Det var bara några lo-förbund som nappade i första omgången och det var en nackdel eftersom vi missade bredden. Vi hade väntat oss fler deltagare som siktade på framtida förtroendeuppdrag. Gunne Linder, projektledare och lärare vid Västerås folkhögskola Hösten 2000 startade en ny kurs med 14 deltagare. Denna gång skötte folkhögskolan rekryteringen själva och deltagarnas bakgrund skil- 18 Röster om folkbildning och demokrati

20 de sig från den tidigare kursens. Det var exempelvis många deltagare med invandrarbakgrund och med Broderskapsrörelsen som bas: Det är en stor tröghet i organisationerna vad gäller att förstå nyttan av att låta medlemmarna gå utbildningen och att organisationen kan påverka vad medlemmen ska lära sig att föra ut. Gunne Linder Det projektledaren uppfattar som mest demokratistärkande är deltagarnas träning i att uttrycka sig: Jag har sett att några har skrivit insändare i tidningen, gjort inlägg i Folkbildningsnätet och deltagit i paneldebatter. De som inte gjort sådant har i alla fall fått en plattform för att gå vidare i sin egen utveckling. Några har gått vidare i längre fackliga utbildningar. Gunne Linder Morgondagens lärorum Det projektledaren uppfattar som mest demokratistärkande är deltagarnas träning i att uttrycka sig. Samspelet mellan folkhögskola, demokrati och vardagsliv är också viktiga ingredienser i projektet Det demokratiska rummet morgondagens lärorum, som drivs av Brunnsviks folkhögskola. Projektet syftar bland annat till att skapa samverkan mellan olika kunskapsområden och mellan olika organisationer. Organisationerna är Arbetarrörelsens Pedagogiska Mötesplats, Marieborgs folkhögskola, lo och abf. Projetet fokuserar på att forma framtida pedagogiska miljöer och arenor för lärande. Utvecklingsverkstäder, seminarier, samtal och processinriktat skrivande är några planerade arbetsmetoder. Syftet är att stimulera en kunskapsproduktion och kunskapsutveckling värd namnet också inom arbetarrörelsen med utgångspunkt från att det är lite lamt på den fronten idag. Jörgen Hammarin, projektledare och lärare vid Brunnsviks folkhögskola En central del i projektet är utvecklingsverkstäder, sammansatta av människor från olika håll i arbetarrörelsen och dess närstående organisationer. I en planerad utvecklingsverkstad ska deltagarna få Röster om folkbildning och demokrati 19

21 möta författare, forskare, personer som arbetar med konkreta förändringsprojekt av arbetsorganisationen och personer med sakkunskap av pedagogiska miljöfaktorer. Det kommer därmed att bli ett möte mellan teoretisk reflektion och praktisk erfarenhet. Gruppen ska bestå av högst personer. Ett av nyttospåren i projektet är vilken större roll arbetarrörelsens egen studie- och bildningsverksamhet skulle kunna spela i de förändringar som sker på till exempel arbetsplatserna. Vi arbetar med polerna närhet distans och organiserad folkbildning vardagens lärorum. Jörgen Hammarin Det kommer att bli ett möte mellan teoretisk reflektion och praktisk erfarenhet. Det projektledaren hoppas ska bli särskilt demokratistärkande är om de inblandade organisationerna producerar egen kunskap och drar egna slutsatser utifrån projektet. Därmed kan man göra sig mindre beroende av den managementlitteratur och de utbildningsföretag som man menar inte sällan har förenklade företagarperspektiv. En annan aspekt är det fokus projektet lägger på ett medvetet lärande i arbetslivet kopplat till demokratiseringen av arbetslivet: Vi tar tag i en samarbetstradition på det pedagogiska området som levt på sparlåga sedan sjuttiotalet. Det är en brist att inte människor träffas och på djupet diskuterar frågor över organisationsgränserna. Det är också brist på möten mellan teoribildning och praktik. Jörgen Hammarin Nya former för samverkan Projektet Nätverk för socialt arbete och samhällsarbete Folkbildning i nätverk, som drivs av Tollare folkhögskola, vill hitta en modell för öppet och flexibelt lärande. Tanken är att människor inom olika slags socialt inriktade nätverk ska utbyta erfarenheter via bland annat Folkbildningsnätet. Modellen ska även vara användbar i andra sammanhang där folkbildning och praktisk verksamhet kan mötas och befrukta varandra. Bakgrunden till projektet är vetskapen om att eldsjälar i socialt inriktade projekt, exempelvis i ideella organisationer eller i kom- 20 Röster om folkbildning och demokrati

22 muner, ofta är ensamvargar, men att de har behov av erfarenhetsutbyte med andra som arbetar med liknande projekt. Utifrån detta föddes idén om en utbildning på deltid med möten via nätet, men också med fysiska träffar. Tollare folkhögskola ville även se om modellen kunde vara intressant för personer som inte ens har tid att avsätta till en distanskurs, men som ändå använder nätet för kommunikation. Det fanns kontakt med fyra mer eller mindre organiserade nätverk: Nätverket för eldsjälar på Fryshuset i Stockholm, två drogförebyggande nätverk samt ett nätverk för socialt arbete med kamratstöd bland nyktra alkoholister inom nykterhetsrörelsen: Vi ville pröva att koppla ihop dem via nätet och få igång en kommunikation och ett erfarenhetsutbyte utan krav på närvaro eller deltagande. En annan del var att komplettera detta med en nättidning som speglar eldsjälarnas arbete. Eldsjälarna består av både ideellt arbetande och avlönade personer. Alla i vår målgrupp arbetar verkligen på gräsrotsnivå. Staffan Hübinette, projektledare och lärare på Tollare folkhögskola Deltagarna i projektet har en organisationstillhörighet, eller medverkar i kommunala projekt av olika slag. Några driver även egna företag. Deltagarna har det gemensamt att de känner sig lite udda i de organisatoriska sammanhang där det vanligtvis ingår. Genom nätverksarbetet kan de få nya impulser, dela erfarenheter och få inspiration. Vi hade till exempel en journalist, som var invandrare och arbetslös och inte hade lyckats komma in i samhället. Bitterhet bidrog till känslan av utanförskap. Under året i vår distansutbildning ändrade han helt sitt perspektiv. Genom nätverket fick han en plattform, där han kunde komma till sin rätt. Han blev sedan anställd som projektledare i en förort. Staffan Hübinette Genom nätverksarbetet kan de få nya impulser, dela erfarenheter och få inspiration. Verksamheten har i viss mån hämtat inspiration i Manuel Castells analys av nätverkssamhället. Hans analys utgår ifrån att eliter avskiljer sig i samhället och bildar egna nätverk. Därmed finns en betydande risk att stora grupper hamnar utanför. Projektledaren menar att folkbildningens uppgift är att se till att de som löper denna risk får redskap att kunna bygga egna nätverk, förstå nätverks- Röster om folkbildning och demokrati 21

23 och informationssamhällets möjligheter och utnyttja dem för sina ändamål. Att kommunicera digitalt innebär också en möjlighet att bryta med de hierarkiskt uppbyggda mönster för kommunikation som finns i mer traditionella organisationsstrukturer: Vi kan genom projektet, i liten skala och på individnivå, se att det fungerar. Det är för många ett oerhört stort steg att sätta sig framför en dator, att ge sig i kast med tekniken, att våga börja uttrycka sina tankar och skriva ner dem, att tro att någon tycker att de har något att säga som är värt att ta del av. Att få bli del av ett sammanhang, som de digitala nätverken utgör, är viktigt i ett längre perspektiv. Staffan Hübinette Regional samverkan för förnyelse av folkrörelser I projektet Ideellt centrum samverkar Wendelsbergs folkhögskola med ett antal regionala nätverk i syfte att göra människor i Västra Götaland mer aktiva på olika områden. Nätverk inom följande områden ska delta i projektet: Makt och hälsa. Demokrati och ledarskap. Drogförebyggande. Bildning och kultur. Social ekonomi och kooperation. Samhällets demokratisering. Med inriktning på dessa områden ska kursverksamheten utvecklas. Föreningar och grupper som ingår i nätverken ska kunna nyttja kursverksamheten. Kursernas utformning och innehåll avgör nätverken och Wendelsbergs folkhögskola tillsammans. Målet med projektet är att på så sätt skapa ett Ideellt centrum i Västsverige. Förhoppningen är att återupprätta folkbildningen som samhällskraft, i samverkan med andra folkligt förankrade företeelser. Bakgrunden till projektet är en önskan att samla folkrörelser på regional nivå i ett nätverkssamarbete i det här fallet folkrörelser i Västra Götaland och Halland. Syftet är att gemensamt utveckla folkrörelserna inom bland annat områdena demokrati och ledarskap. 22 Röster om folkbildning och demokrati

24 En målgrupp är de regionala funktionärerna i folkrörelserna, som vi vill kommunicera med och bland annat ställa frågan vad de behöver mer utbildning i. I nästa steg vill vi nå alla som arbetar i folkrörelserna. En annan målgrupp är folkhälsoarbetare, socialarbetare, kulturarbetare, fritidsledare i kommunerna med flera. Dessutom har vi en tvärsektoriell ingång alltså samarbete mellan den offentliga och en stärkt ideell sektor. Jan Linde, rektor vid Wendelsbergs folkhögskola och en av projektets initiativtagare En del i projektet kallas 8 kickar för den tredje sektorn. Här ingår ett kursutbud med följande teman: Meningen med ruset. Att leda med idé. Socialekonomiska projekt för lokal utveckling. Utvärdering av projekt i folkrörelser och organisationer. Låter sig skyddsänglar organiseras? I demokratins tjänst. Ledarskap för förändring. Folkhälsa och miljö tredje sektorns roll. Även om inte alla kurser skulle kunna genomföras finns ändå förhoppningen att nätverkssamarbetet kommer att leva vidare: De misstag vi gör lär vi oss något av. Eftersom det är många aktörer tar det tid att hitta formerna. De misstag vi gör lär vi oss något av. Eftersom det är många aktörer tar det tid att hitta formerna, vilket det måste få göra. Säkert blir det också en löpande omvärdering av vilka områden vi ska satsa på. Sören Eriksson, projektledare vid Wendelsbergs folkhögskola För bygdens framtid Folkbildningens centrala plats i samhälleligt förändringsarbete är den huvudsakliga utgångspunkten för projektet Hållands folkhögskola bygger för bygden. Hållands folkhögskola ska samverka med Bygdeutvecklingsprojektet som Åre kommun driver för att åstadkomma en bildningsbas för befolkningen i området. Bakgrunden är att Åre kommun sedan fem år tillbaka bedrivit ett eu-projekt för fördjupat medborgarinflytande. Det finns nio bygder i kommunen och målet har varit att upprätta nio bygde- Röster om folkbildning och demokrati 23

25 kontor med lika många bygdeutvecklare. Det finns också en projektledare i kommunen. Bygderna har själva styrt utvecklingen utifrån sina förutsättningar och intressen. Kallbygden har exempelvis gjort en lokal ekonomisk analys. Man har redovisat bygdens resurser och kartlagt vilka som försvinner därifrån. Dessutom har man analyserat vilken kompetens bygden behöver för att täppa till resursläckaget och göra något av resurserna på plats. De har också startat och driver själva ett vindkraftverk: Skolan fick en förfrågan från Kallbygden om det fanns elever som var intresserade av att bidra med sin kompetens till utvecklingsarbetet. Kommunens visionärer i eu-projektet har också signalerat att kunskapen är viktig och det erfar också de som är aktiva i bygderna. Folkhögskolan har ju möjligheter att bistå bygderna och det har vi försökt förmedla till dem. Ulrika Karlsson, projektledare och lärare vid Hållands folkhögskola Skolans demokratiprojekt ska ingå som en del i den planerade fortsättningen av bygdernas utveckling. I projektet erbjuder skolan sina resurser och erfarenheter, hjälper till att knyta kontakter och sammanföra bygderna. Folkhögskolan kan bidra till att utveckla nätverken, sprida engagemanget och hitta metoder som underlättar utvecklingsarbetet. Målgruppen för skolans projekt är primärt de som efterfrågar skolans tjänster. Utgångspunkten är att initiativet ska komma utifrån bygderna via enskilda, byalag, företagareföreningar eller projektledare. Folkhögskolan utformar inga kurser förrän de får en förfrågan: Projektet har tagit en lite annan form än vi tänkte oss. Vi trodde att det skulle generera en ganska stor efterfrågan på kortkurser, men det har inte kommit igång. Vi tar det som en lärdom att det tar mycket längre tid än väntat. Det blir också intressant att se hur skolans roll förändras när kommunens projektledare försvinner. Frågorna kanske i större utsträckning riktas direkt till skolan och då ser vi en möjlighet att börja arbeta mer långsiktigt. Två år är för kort tid för att arbeta in i folks medvetande att Hållands folkhögskola kan bidra med den kunskapsuppbyggnad som man är överens om är viktig. Ulrika Karlsson 24 Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Om projekten. 14 Röster om folkbildning och demokrati

Om projekten. 14 Röster om folkbildning och demokrati Om projekten 14 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Folkbildningens uppgift är att se till att de som riskerar att hamna utanför får redskap för att kunna delta, att göra sin stämma hörd,

Läs mer

Om medborgarskap och medborgarbildning

Om medborgarskap och medborgarbildning Om medborgarskap och medborgarbildning 50 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Det som blivit tydligare för alla är att det är meningen att jag som boende i det här samhället ska ta ansvar

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om deltagande i folkbildning. Dir. 2003:6. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Utredning om deltagande i folkbildning. Dir. 2003:6. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Utredning om deltagande i folkbildning Dir. 2003:6 Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2003. Sammanfattning av uppdraget En utredare skall, som ett komplement till en statlig utvärdering,

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Om den inre demokratin

Om den inre demokratin Om den inre demokratin 66 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Vi säger att vi vill att människor ska vara delaktiga och vara med och styra, men ändå tillrättalägger vi så mycket. Vi rättar

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Om det ideella arbetets betydelse

Om det ideella arbetets betydelse Om det ideella arbetets betydelse Vem äger det ideella arbetet? Omfattning av ideellt arbete 1992 2009. Andel (%) av den vuxna befolkningen totalt samt efter kön Män Kvinnor Totalt 1992 52 44 48 1998 53

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer Samhällsorientering för nyanlända invandrare Välkommen till Stockholms Universitet och utbildningen av samhällsinformatörer Utbildningen omfattar 30 hp respektive 45 hp. För dig som saknar pedagogisk kompetens

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Remiss SOU 2003:55 Digitala tjänster hur då? En IT-politik för resultat och nytta

Remiss SOU 2003:55 Digitala tjänster hur då? En IT-politik för resultat och nytta 2003-10-15 Dnr: 119u,2003,07,BG Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss SOU 2003:55 Digitala tjänster hur då? En IT-politik för resultat och nytta 1. Sammanfattning av Folkbildningsrådets

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Projektmaterial. DEMOKRATI- GENERATIONSMÖTEN- MENTORSKAP PROs Folkhögskola

Projektmaterial. DEMOKRATI- GENERATIONSMÖTEN- MENTORSKAP PROs Folkhögskola Projektmaterial DEMOKRATI- GENERATIONSMÖTEN- MENTORSKAP PROs Folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Resultat Workshop. Malmö 4 september 2017 Värdegrund & interkulturalitet

Kommunförbundet Skåne. Resultat Workshop. Malmö 4 september 2017 Värdegrund & interkulturalitet Resultat Workshop Malmö 4 september 2017 Värdegrund & interkulturalitet Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700 Program 09.00 Inledning

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola Emmaboda - Sydöstra Sveriges närmaste ort Från Emmaboda når du sydöstra Sveriges

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015

Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015 Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015 Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Bakgrund IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram

Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer