Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011

2 Innehåll 2011 i siffror Rektors sammanfattning 3 Högskolan Kristianstad 4 Högskolans organisation 4 Högskolans strategi 6 Kvalitetsarbete 7 Pedagogisk förnyelse LRC 8 Jämställdhet, mångfald och likabehandling 9 Hållbar utveckling 10 Intern styrning och kontroll 10 Grundutbildning 11 Strategi och mål 11 Av styrelsen prioriterade satsningar under Viktiga händelser vid Sektionen för hälsa och samhälle 14 Viktiga händelser vid Sektionen för lärande och miljö 14 Nät- och distansutbildningar 15 Dimensionering av lärarutbildningen 15 Sökbild 16 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 16 Studentinflytande 18 Samverkan 18 Utfärdade examina 19 Prestationer 20 Forskning och forskarutbildning 22 Forskningsstrategi 22 Forskningens organisation 22 Särskilda händelser under året 22 Forskningsområden 22 Forskarutbildade lärare och forskande personal 24 Prestationer 25 Samverkan 26 Forskningsfinansiering 26 Framtid 28 Uppdragsverksamhet 30 Personal och personalutveckling 31 Ekonomisk resultatredovisning 34 Resultaträkning 36 Balansräkning 37 Noter till resultaträkningen och balansräkningen 38 Anslagsredovisning (tkr) 43 Sammanställning av anslagsbelastning 43 Underlag för beräkning av belastning av anslaget avseende grundutbildning Bilaga till anslagsavräkning för grundutbildningen 45 Resultat per verksamhetsområden (tkr) 46 Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet 47 Myndighetskapital (tkr) 47 Väsentliga uppgifter 48 Styrelsen vid Högskolan Kristianstad Kristianstad Studentkårs kommentarer (2010) Studenter i grundutbildningen (13 580) Prestationsgrad 76 % (76 %) Antal Prio1-sökande program (4 253) Antal Prio1-sökande fristående kurser (15 874) Antal examina grundutbildningen (1 242) Antal forskarstuderande 40 (40) Antal professorer, årsarbeten 14 (12) Antal internationella publikationer 65 (63) Omsättning grundutbildningen (mkr) 406 (389) Omsättning forskning (mkr) 58 (54) Andel externa forskningsmedel 22 % (18 %) Omsättning totalt (mkr) 464 (443)

3 Högskolan Kristianstad 3 Rektors sammanfattning Det går bra för högskolan nu, det är nog det bästa sättet att sammanfatta årsredovisningen för Vi har en god tillströmning av studenter och flera av våra utbildningar är dessutom översökta. Våra utbildningar utvärderas som aldrig förr, vi står oss väl och vår ekonomi är god. Den undersökning av våra nybörjare, som gjorts visar att studenternas val framför allt styrs av högskolans goda rykte, tillgången på attraktiva utbildningar samt möjligheten att dagspendla. HKR är alltså i stor utsträckning är ett förstahandsval för våra studenter. Eftersom tillströmningen av studenter är god och eftersom den stora omorganisation, som genomfördes 2008 har fått önskad effekt, har vi kunnat bygga upp en stabil ekonomi. Det bådar gott för framtiden, då stora demografiska förändringar kommer att ske. Resurser behövs för att ständigt stärka kvalitén men också för att kunna bygga upp en buffert inför den förestående minskningen av antalet ungdomar. Minskningen kommer att påverka alla lärosäten och de som inte förmår att utveckla sin verksamhet och anpassa kostymen kommer att få problem. Den utbildnings- och forskningspolitiska debatten under året har därför skapat en viss oro inom Högskolesverige, framförallt vid de mindre och medelstora lärosätena. Så även hos oss. HKR har tagit detta på allvar och inlett en konsolidering av utbildningspaletten. Utgångspunkten för högskolans utbildningsstrategi är visionen om anställningsbarhet. Denna vision, har blivit en del av HKR:s signum. Detsamma gäller satsningen på pedagogisk utveckling och den omsorg om studenterna som manifesteras i det uppmärksammade beslutet om minst nio timmar lärarledd undervisning per vecka. HKR ska satsa på de utbildningsområden där vi är starka vad gäller personell kompetens, kvalitet i genomförandet och där det finns en tydlig efterfrågan, som framför allt manifesteras i antal sökande per utbildningsplats. Självklart ska de utbildningar som ingår i HKR:s programområden också passa högskolans profil. Det är utgångspunkten för det pågående konsolideringsarbetet. Lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning och ekonomutbildning är tre centrala utbildningsområden för högskolan. Under året har HKR tilldelats examensrätt för lärarutbildning för skolans samtliga nivåer. Full pott alltså! En ny gemensam ämneslärarutbildning har startats tillsammans med Lunds Universitet. Inom det översökta sjuksköterskeprogrammet satsar vi på fler specialistutbildningar, och våra ekonomstudenter har utmärkt sig och placerat högskolan på prispallen vid nationella kraftmätningar. Också en rad andra utbildningar har utvecklats på ett mycket positivt sätt. Exempelvis har den första omgången biomedicinska analytiker utexaminerats och på ett utmärkt sätt illustrerat högskolans vision om anställningsbarhet. Satsningen på verksamhetsförlagd utbildning fortsätter. Oavsett val av program har alla studenter en del av sin utbildning förlagd till företag, skolor, sjukhus och andra organisationer. Under de gångna tre åren har handledarkapaciteten ökat och vi har dessutom utvecklat en forskningsplattform vars verksamhet stärker den vetenskapliga basen. I årsredovisningen framgår också att HKR har stärkt samverkansfunktionen på ett betydande sätt. En särskild så kallad innovationsarena har etablerats, en affärsutvecklare har anställts och ett fördjupat samarbete har ingåtts med Krinova, Innovationskontor Syd och de andra lärosätena i Skåne. Av årsredovisningen framgår också uppdragsutbildningen har ökat, att forskningen utvecklas och att högskolan har en engagerad och kompetent personal. Trots uppenbara problem till följd av kårobligatoriets avskaffande har ett gott samarbete studentkåren kunnat upprätthållas. Också samverkan med personalorganisationerna bedrivs i en konstruktiv anda. Känslan av att Högskolan Kristianstad är en högskola där omsorgen om hela verksamheten prioriteras är påtagligt närvarande. Kort sagt: Det går bra för högskolan nu! Rektor Lars Carlsson

4 4 Årsredovisning 2011 Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad (HKR) är en del av det skånska högskolelandskapet och här läser över studenter. Högskolans kärnverksamhet består huvudsakligen av utbildning i form av yrkesinriktade program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Merparten av programutbildningarna har en tydlig regional förankring både när det gäller rekrytering och arbetsmarknad. Den absoluta majoriteten av campusstudenterna kommer från Skåne och Blekinge, framförallt på de stora utbildningarna. Lärarutbildningarna omfattar en tredjedel av programstudenterna och därefter följer Sjuksköterskeprogrammet och Ekonomprogrammet. HKR har också program som i varierande grad är nationellt unika och som har en mer utpräglad nationell rekrytering och arbetsmarknad, exempelvis Gastronomiprogrammet, Landskapsvetarprogrammet och Interaktiv ljuddesignprogrammet. En stor del av utbildningsutbudet utgörs av fristående kurser, vilka har en viktig roll i den regionala kompetensutvecklingen. Något som gör Högskolan Kristianstad unik är de stora satsningarna på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och lärarledd undervisning. Som enda lärosäte i landet genomför HKR delar av all programutbildning i en för utbildningen relevant arbetslivskontext. Alla programutbildningar har minst fem veckors VFU, merparten har dock betydligt mer omfattande VFU-verksamhet, exempelvis inom lärar- och vårdutbildningarna. Genom intern omfördelning av grundutbildningsanslaget garanteras alla studenter på samtliga utbildningar minst nio lärarledda undervisningstimmar i veckan vid heltidsstudier. Satsningarna på VFU och lärarledd undervisning ligger i linje med högskolans vision om att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Med anställningsbara menas att studenterna efter genomförd utbildning ska ha de kunskaper, färdigheter och förmågor som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden, och som dessutom svarar mot vetenskapssamhällets krav och behov. Högskolans forskning är väl förankrad i och stödjer grundutbildningen. Totalt har HKR tretton forskningsmiljöer, varav sex är verksamma inom utbildningsvetenskap, fyra inom hälsovetenskap och övriga inom psykologi, ekonomi/organisation samt biologi/kemi/ miljö. Sedan 2008 genomför HKR en särskild satsning på forskning om verksamhetsförlagd utbildning. Fokus riktas också mot att utveckla och intensifiera relationerna med det omgivande samhället. Detta sker exempelvis genom allmänrepresentation i olika typer av beslutande och rådgivande organ. Högskolans programråd är ett bra exempel på hur lärare, studenter och avnämare möts för att diskutera strategiska frågor kring utbildningarnas innehåll. HKR deltar också i nätverket Lärosäten Syd tillsammans med övriga universitet och högskolor i Skåne och Blekinge. Samarbetet med Lunds universitet är väl utvecklat och under året startade HKR och Lunds universitet en gemensam ämneslärarutbildning i Helsingborg. Den till volymen mest omfattande formen för kontakter med företag, myndigheter och andra organisationer äger annars rum inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Högskolans organisation Högsta beslutande organ är högskolestyrelsen, som består av femton ledamöter. Tre av dessa är verksamhetsföreträdare från högskolan, tre är studentrepresentanter och en ledamot utgörs av rektor. Övriga åtta, däribland ordförande, utses av regeringen på förslag av rektor. Högskolestyrelsen tar beslut i frågor rörande bland annat organisation, årsredovisning, budget, viktigare föreskrifter, antagningsordning, anställningsordning och i övriga frågor som är av principiell vikt. Den verkställande ledningen under styrelsen fullgörs av rektor som också är myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare men har också övergripande ansvar för grundutbildningen, kvalitetssäkring och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Arbetet sker i nära samarbete med sektionerna. Högskolan har också en av rektor utsedd vicerektor med ansvar för internationalisering och samverkan. Som stöd för rektors ledning samt för uppgifter som är gemensamma för hela högskolan finns en gemensam administration och service vilken leds av en förvaltningschef. Huvuduppgifterna för den gemensamma administrationen är att skapa goda förutsättningar för utbildning och forskning vid högskolan och samtidigt ansvara för att högskolan uppfyller de krav som ställs på en statlig myndighet. Vid utgången av 2011 är det drygt tre och ett halvt år sedan den nya organisationsstrukturen vid Högskolan Kristianstad infördes. Den stora förändringen för merparten av den forskande och undervisande personalen samt delar av den administrativa personalen var inrättandet av två sektioner: Sektionen för hälsa och samhälle (HS) samt Sektionen för lärarutbildning (LU). Den första juli i år bytte Sektionen för lärarutbildning namn till Sektionen för lärande och miljö (LM), ett namn som bättre speglar sektionens utbildningsutbud. Varje sektion leds av en sektionschef vilken utser biträdande sektionschef, administrativ ledare, personalledare, programansvariga och akademiska ledare. Lärarna och forskarna vid sektionerna är indelade i kunskapsgrupper vilka utgör basen för genomförandet av högskolans utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Kunskapsgruppernas ledare har titeln akademisk ledare. Samtliga utbildningar, såväl program som fristående kurser, sammanförs i ett antal programområden vilka leds av programansvariga. Programområdena är centrala i verksamhetsutvecklingen och i den externa kommunikationen med potentiella studenter, företag, kommuner och andra organisationer. Varje programområde har ett programråd bestående av lärarrepresentanter, studentrepresentanter och externa representanter. Programråden arbetar för att utveckla utbildningarna i nära kontakt med arbetslivet.

5 Högskolan Kristianstad 5 Högskolan Kristianstads organisation 2011 Högskolestyrelsen Rektor Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle Utbildningsnämnden för lärande och miljö Forskningsnämnden LRC-nämnden Sektioner Sektionen för hälsa och samhälle Sektionschef Sektionen för lärande och miljö Sektionschef Regionalt utvecklingscentrum/ Regionalt samverkansråd ledningsgrupp ledningsgrupp Rektors kansli ekonomi fastighetsservice personal studieadministration internationalisering studentstöd IT samverkan verksamhetssupport intern och extern kommunikation marknadsföring Förvaltnings- och planeringschef Högskolegemensam administration och service LärandeResursCentrum (LRC) LRC-chef Disciplinnämnd, Personalansvarsnämnd, Styrgruppen för kvalitetsutveckling, Rådet för studieadministration och studentstöd och Rådet för läraranställning Den nya organisationsstrukturen utvärderades under 2010 av externa utredare. Utifrån resultatet av utvärderingen kommer sektionernas organisation att justeras. Högskolestyrelsen fastställde den 4 april 2011 en ny organisationsplan som träder i kraft den 1 januari Vid Sektionen för lärande och miljö är lärarutbildningen dominerande. HKR har examensrättigheter inom samtliga nivåer på lärarutbildningen. Exempel på andra utbildningsprogram inom sektionen är Biologprogrammet, Landskapsvetarprogrammet samt VAoch kretsloppsteknikerprogrammet. Vid Sektionen för hälsa och samhälle dominerar utbildningsprogram inom hälsovetenskap, ekonomi och organisationsvetenskap. Sektionen har också utbildningsprogram inom exempelvis data, informatik och gastronomi. Tidigare fanns två nämnder knutna till sektionerna: Forsknings och utbildningsnämnden samt Nämnden för utbildningsvetenskap. Sedan den första juli 2011 har HKR istället två utbildningsnämnder och en forskningsnämnd. Utbildningsnämnden för lärande och miljö samt Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle har det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av den grundutbildning och den samverkan med det omgivande samhället som bedrivs vid respektive sektion. Utbildningsnämnderna har ett utvecklat samarbete och sammanträder regelbundet kring gemensamma högskoleövergripande frågor. Den nybildade forskningsnämnden har övergripande ansvar för kvalitetsgranskning, uppföljning och samordning av högskolans forskning och forskarutbildning. För att garantera studentinflytande har Kristianstads studentkår studentrepresentanter i samtliga av högskolans beslutande och beredande organ. Studenterna representeras dessutom i programråden. LärandeResursCentrum (LRC) är den enhet inom högskolan som ansvarar för exempelvis biblioteksverksamhet, Lärverkstäder och övergripande högskolepedagogisk utveckling. Till LRC är en särskild nämnd knuten, LRC-nämnden. Nämnden ansvarar för kvalitetssäkring och uppföljning av LRC:s verksamhetsområde. LRC:s verksamhet ska vara naturligt integrerad i kärnverksamheten på sektionerna. Sammansättningen av ledamöter i LRC nämnden,

6 6 Årsredovisning 2011 med bland annat representanter på sektionerna, borgar för att säkerställa detta. Högskolan Kristianstad är ensam ägare till Kristianstad Holding AB som verkar för företagande, entreprenörskap och uppdragsutbildningar. Dotterbolaget Högskolan Kristianstad Uppdrag AB utvecklar och förmedlar utbildning, uppdrag och seminarier med akademisk inriktning. Högskolans strategi Högskolan Kristianstads vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Studenterna ska ha de kunskaper, färdigheter och förmågor som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden, och som dessutom svarar mot vetenskapssamhällets krav och behov. Studenterna ska vara förberedda på att under sitt yrkesliv ansvarsfullt tillämpa och fördjupa sina kunskaper och färdigheter. De ska också ha en beredskap att möta framtida förändringar och ha förmåga att utveckla entreprenörskap. Högskolan har som mål att bedriva forskning som tydligt knyter an till och utvecklar grundutbildningen och som är av sådan kvalitet att den väcker nationell och internationell uppmärksamhet. I högskolans övergripande strategi, Strategi Strategiska utmaningar i ett nytt högskolelandskap, pekas fem strategiska utmaningar ut. Varje utmaning syftar till ett eller flera delmål. Strategisk utmaning: Utveckla Högskolan Kristianstads profil Delmål 1: Högskolan Kristianstad ska vara en av landets tre mest attraktiva utbildningsdominerade högskolor 2014; för studenter och medarbetare. Delmål 2: Utveckla Kristianstadmodellen för verksamhetsförlagd utbildning som bärande del i varumärket. Inom tre år ska modellen vara nationellt känd bland presumtiva studenter, arbetsgivare och kollegor i universitetsvärlden. Delmål 3: Nationellt erkänd för pedagogisk utveckling. Strategisk utmaning: Öka forskningens andel av verksamheten Delmål 8: Forskningens andel ska utgöra minst en femtedel av verksamheten. Strategisk utmaning: Öka uppdragsverksamheten Delmål 9: Uppdragsverksamhetens andel ska utgöra minst en tiondel av verksamheten. Med utgångspunkt i strategidokumentet fattar styrelsen årligen ett inriktningsbeslut för verksamheten och utifrån det beslutet ger rektor verksamhetsuppdrag till sektionerna, LärandeResursCentrum och den gemensamma administrationen. Verksamhetsuppdragen pekar ut prioriterade områden för det kommande året. Prioriteringarna operationaliseras sedan i respektive avdelnings verksamhetsplan. Styrelsens inriktningsbeslut och rektors verksamhetsuppdrag ligger också till grund för prioriteringar i högskolans kvalitetssäkringssystem. Inför verksamhetsåret 2011 gav styrelsen högskolan i uppdrag att prioritera följande områden: Ekonomi (delmål 1,4, 8 och 9) Förbättra ekonomiska rutiner och att vidmaktmålla ett gott ekonomiskt resultat. Öka såväl andelen extern finansiering av forskning som andelen uppdragsutbildningar Frigöra resurser till strategiska satsningar bl.a. för kvalitetsarbetet. Upprätta en plan och vidta åtgärder för att minska den ackumulerade forskningstiden. Förbereda övergången till ett förändrat resursfördelningssystem. Strategisk kompetensplanering (delmål 6) - Matcha medarbetarnas vetenskapliga och pedagogiska kompetens med utbildningsutbudet. Strategisk utmaning: Öka andelen kurser och program med god rekrytering Delmål 4: Årligen frigöra resurser till strategiska kvalitetssatsningar. Delmål 5: Den internationella rörligheten ska öka så att den omfattar fem procent av studenterna och medarbetarna. Strategisk utmaning: Stärka kopplingen mellan forskning och utbildning Delmål 6: Profilerande utbildningsområden knyts till starka interna och externa forskningsmiljöer. Delmål 7: Högskolans forskare ska aktivt delta i undervisning och medverka i program och kursutveckling. Pedagogisk utveckling och verksamhetsförlagd utbildning (delmål 2, 3 och 7) Högskolans arbete med karriärplanering, entreprenörskap och intraprenörskap ska implementeras och genomsyra utbildningarna. Fortsätta satsningen på ökad marknadsföring av högskolans profil gentemot olika intressenter. Uppföljningen av högskolans alumner ska utvecklas. LärandeResursCentrums roll i såväl utvecklingen av VFU som i övrig pedagogisk utveckling ska ytterligare stärkas. Alla lärarkategoriers medverkan i utvecklingen och genomförandet av grundutbildningen säkerställs i enlighet med högskolans strategi.

7 Högskolan Kristianstad 7 Internationalisering (delmål 5) Fokus ska läggas på ökad rörlighet av studenter och lärare och på utbudet av engelskspråkiga kurser samt internationalisering av lärarutbildningen. Högskolan ges i uppdrag att analysera konsekvenserna av införandet av avgifter för studenter utanför EES-området och besluta om eventuella förändringar av rekryteringsarbetet och utbildningsutbudet. Som komplement till den övergripande strategin finns ett antal policydokument och handlingsplaner. Två exempel är forskningspolicyn och samverkanspolicyn. Vår vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter Kvalitetsarbete Rådet för kvalitetsutveckling ansvarar för det långsiktiga kvalitetsutvecklingsarbetet vid högskolan. Rådet består av förvaltningschef, studentkårens ordförande, ordförandena i de båda utbildningsnämnderna, LRC-nämnden, vice ordförande i forskningsnämnden och prorektor som också är ordförande i rådet. Högskolans kvalitetssäkringssystem Under 2011 påbörjades implementeringen av högskolans nya kvalitetssäkringssystem som består av tre delar: (1) Kvalitetspolicy, (2) Kvalitetsstyrkort och (3) Kvalitetsstyrkortet som en del i högskolans verksamhetsstyrning. En upptryckt version distribuerades till alla medarbetare och finns tillgänglig på högskolans hemsida och intranät. I den inledande texten betonas vikten av att kvalitetsarbetet inte ska ses som en separat och isolerad aktivitet utan istället fungera som en integrerad del i verksamhetsstyrningen. Kvalitetsstyrkortet är indelat i sex fokusområden: utbildning, studentinflytande, forskning och forskarutbildning, samverkan, medarbetare samt stödstruktur. Varje fokusområde består av ett antal strategiska utmaningar, härledda från högskolans strategi- och policydokument. Dessa utmaningar bryts ner i målområden med definierade kvalitetsindikatorer vilka gör målen planerings-, mätoch uppföljningsbara. För varje indikator anges vem i organisationen som har det operativa ansvaret samt vem som har uppföljningsansvaret. Eftersom utvecklingsbehoven varierar mellan högskolans olika verksamheter ska värdena på kvalitetsindikatorerna fastställas utifrån var och ens behov och förutsättningar. Målbilderna måste vara realistiska. I kvalitetssäkringssystemet finns även en processbeskrivning som anger vad som görs när i tiden och vem som har ansvar. Alla operativt ansvariga uppmanades att till slutet av april fastställa realistiska värden (mål) för de aktuella kvalitetsindikatorerna, upprätta en plan för arbetet och därefter skicka underlaget till uppföljningsansvariga och styrgruppen. Enligt processbeskrivningen sker sedan uppföljningen av 2011 års kvalitetsarbete under första kvartalet 2012 och redovisas till styrelsen i april. Eftersom kvalitetssäkringssystemet är helt nytt uppmärksammas kontinuerligt behov av förändring, utveckling och förbättring. Så har skett under året och styrgruppen presenterade inför 2012 en gedigen bearbetning av framförallt kvalitetsstyrkortet. Dessutom uppdaterades det utifrån styrelsens inriktningsbeslut och rektors verksamhetsuppdrag för Kursutvärderingssystemet EvaSys Sedan hösten 2008 använder HKR kursutvärderingssystemet Eva- Sys Education. Högskolan har också köpt in ett digitalt arkivsystem, windream. Vid införandet av EvaSys tillämpades en decentraliserad ansvarsmetod vilket innebar att kursansvariga tillsåg att kursutvärderingar genomfördes i enlighet med utbildningsnämndernas fastställda riktlinjer. Under 2010 utvärderades arbetssättet vilket i sin tur resulterade i ett utvecklingsprojekt med uppdrag att ta fram en centraliserad lösning för kursutvärderingar. Utvecklingsprojektet slutredovisades i januari Direkt därefter inleddes ett implementeringsprojekt där utvärderingsmallar och tekniska och administrativa lösningar kontinuerligt utvecklades, testades och utvärderades. Från och med hösten 2011 tillämpas en centraliserad kursutvärderingsmodell som innebär att alla kurstillfällen utvärderas enligt en högskolegemensam process som till stora delar är automatiserad för att minska administrationen för kursansvariga. Den nya lösningen innebär också att kursutvärderingar, tillsammans med kursplan, schema, lärarens kursrapport, examinationsuppgifter och betygskriterier, blir återsökningsbara för studenter och personal. Samtliga nämnda dokument arkiveras digitalt i windream vilket möjliggör olika typer av analyser av kursutvärderingsresultaten. Ett gemensamt frågeformulär, där kursansvariga kan lägga till ytterligare frågor, säkerställer att resultaten blir jämförbara över tid. Högskoleverkets nationella system för kvalitetsutvärderingar Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering påbörjades under Utvärderingsperioden omfattar perioden och omfattar sex omgångar. Det betyder att utvärderingarna äger rum två gånger per år. Den första omgången startar i januari och den andra i maj. Inom varje omgång utvärderas ett antal angivna utbildningsområden. Det underlag som ligger till grund för HSV:s bedömning är studenternas självständiga arbeten, lärosätets självvärdering samt enkäter till tidigare studenter och intervjuer med nuvarande studenter. I utvärderingsprocessen ingår också ett platsbesök då sakkunniga samtalar med lärare, verksamma inom den aktuella utbildningen och studentrepresentanter. Utvärderingarna riktar uppmärksamhet mot hur de granskade utbildningarna uppfyller de krav som anges i högskolelagen och examensbeskrivningarna.

8 8 Årsredovisning 2011 För högskolans del ingick utbildningsområdena psykologi, företagsekonomi och personal- och arbetslivsvetenskap i den första utvärderingsomgången. I omgång två är det folkhälsovetenskap som är aktuell för utvärdering. Utvärderingarna är viktiga i flera avseenden. Ett godkänt omdöme är en förutsättning för fortsatt verksamhet och ett samlat omdöme som visar på mycket hög kvalitet kan leda till extra statlig resurstilldelning. För att säkerställa att vi är väl förberedda finns kritiska områden identifierade i kvalitetsstyrkortet. Dessa aktiveras, av de som i styrkortet har ett utpekat operativt ansvar och uppföljningsansvar, ett år i förväg. HKR har också en kvalitetskoordinator på deltid med uppdrag att fungera som en central stödresurs i arbetet med utvärderingarna. Koordinatorn är också högskolans kontaktperson gentemot HSV. Pedagogisk förnyelse LRC LärandeResursCentrum (LRC) finns sedan 2008 på campusområdet och är en levande byggnad med många tusen besökare per år. Under 2011 har LRC:s olika funktioner bedrivit en mångfacetterad och omfattande löpande verksamhet för att stödja studenter i deras lärande samt lärare i deras pedagogiska gärning. I det följande beskrivs sådant som karaktäriseras av att vara specifikt för Inspirerande och utvecklande lärandemiljöer Under 2011 har LRC på olika sätt uppfyllt målsättningarna med att bidra till det nätbaserade lärandet och att utbilda personal i att använda de verktyg och system som LRC är systemägare av. Det har producerats ett omfattande material kring samarbete online. Målgruppen är i första hand lärare, men delar av materialet kan också användas av studenter direkt. Som exempel kan nämnas att en instruktionsfilm om hur Google Dokument kan användas i grupparbeten har drygt 1500 träffar på YouTube. Överhuvudtaget har vi på distanskurserna sett ett ökat intresse för multimediala inslag som videoinslag, multimediala föreläsningar samt screencasts. LRC har varit ett stöd vid drygt 85 inspelningar och har producerat 130 inspelningar. LRC är systemägare av det Learning Managment System (LMS) som används på högskolans samtliga nätbaserade kurser. Under 2011 var antalet kurstillfällen på nät- och distansutbildningar studenter och 350 lärare har varit inloggade någon gång under året vilket är en tydlig ökning sedan tidigare år. Det pedagogiska stödet LMS erbjuder omfattar dels handledning av lärare, dels produktion av stödmaterial online. I början av året byggdes ett helt nytt stödmaterial för studenter upp, vilket lagts ut på samtliga så kallade kursytor skapade under året. Under året har också ett dussintal nya stödfilmer spelats in fortlöpande för att presentera användningen av nya funktioner samt ge lösningar på vanliga problem och frågor. Under 2011 har alla anställda fått obegränsad tillgång till E-mötesverktyget Adobe Connect. För LRC:s del, som systemägare, har detta under årets senare del inneburit ett intensivt arbete med utbildning, handledning och produktion av stödresurser. LRC:s personal är fortsatt engagerade i det nationella samarbetet kring E- möten med regelbundna onlinemöten och delaktighet i nationell support. LRC bidrar också till att bygga upp en nationell resurs kring tjänsten. Flera av de instruktionsfilmer som producerats vid HKR används på högskolor och universitet runt om i Sverige. Utbildningar i informationskompetens och högskolepedagogik Under ett verksamhetsår är LRC:s personal ofta engagerade i undervisning av olika karaktär. Till exempel har bibliotekarierna under 2011 haft över 180 timmar salsundervisning vilket inneburit att sammanlagt 1542 studenter getts möjlighet att utveckla sin informationskompetens. När det gäller högskolans personal fyller kursen Distansöverbryggande pedagogik ett uttalat behov. I den uppskattade kursen som genomfördes hösten 2011 gjordes samtliga seminarier tillgängliga såväl på internet som på campus så att deltagare på tjänstgöringsresor både i Afrika och i Asien bekymmersfritt kunde följa seminarierna. Dessutom har kursens grundläggande utvecklingsinriktade idé, där deltagarna successivt utvecklar en projektidé och examineras på en teoretisk reflektion kring det egna projektet, fungerat väl. I akt och mening att driva kompetensutveckling parallellt med pedagogisk utveckling har LRC givit medel dels till två projekt riktade mot utveckling av handledning av examensarbeten dels till projekt syftande till att stimulera utveckling av forskningsanknytning i undervisningen. Projekten riktade mot handledning av examensarbeten bedrivs delvis i seminarieform där kollegial granskning och kollegialt stöd har en viktig funktion. Projekten med fokus på utveckling av forskningsanknytning i undervisningen har presenterats i en seminarieserie under året. LRC var för tredje året i rad ansvarig för högskolans pedagogiska pris och den sammansättning av beredningsgrupp som utsåg 2011 års pristagare. HKR ingår tillsammans med nio andra lärosäten i ett nätverk skapat i syfte att främja utvecklandet av pedagogisk skicklighet. Studenter med funktionsnedsättningar HKR har höga ambitioner då det gäller att erbjuda stöd till studenter med funktionsnedsättningar och under 2011 har den så kallade FUNKIS-gruppen åter etablerats. Gruppen består av samordnare för studenter med funktionshinder, studentsjuksköterska och kuratorer vilket innebär att det nu finns ett forum för att med samlad kompetens kunna hantera komplexa problematiker rörande studenter med särskilda behov. En ökad tillströmning av studenter med särskilda behov har dessutom medfört att LRC under året har anställt ytterligare en samordnare.

9 Högskolan Kristianstad 9 Samarbete lokalt, nationellt och internationellt LRC:s personal medverkade under 2011 aktivt i en rad lokala, nationella och internationella nätverk. Bland andra märks Biblioteksnätverket SKNO, Swednet, Swednet Syd, Lärcentra Syd, Lärcentra Nordost, SUHF Forum för bibliotekschefer, VILÄR, Nätverk Syd (för samordnare funktionshinder), PBL-nätverket samt Nätverket för forskarhandledarutbildning. Nämnas kan också de internationellt sammanbundna nätverken ICED, SCORE, SRHE och EERA nämnas. Under 2011 har LRC haft medarbetare i styrgruppen för Nätverket för IT i högre utbildning och i styrelsen för föreningen Datorn i utbildningen. Kristianstad University Press Under 2011 har Kristianstad University Press publicerat två böcker finansierade av författare och sex nummer i olika skriftserier. Vidare har LRC för att utveckla kunskapsspridningen skapat skriftserien Högskolepedagogisk debatt, vars första nummer gavs ut under 2011 med bidrag från LRC:s medarbetare. Utredningar, kartläggningar med mera I LRC:s uppdrag ingår inte bara undervisning, utbildning och support utan även utredningsarbeten för att kartlägga och ta fram underlag för olika frågor inom LRC:s kompetensområden. Under 2011 har bland annat forskningens behov av stödfunktioner kartlagts och presenterats i en rapport. Rapporten mynnar ut i förslag till hur LRC:s arbete med informationstjänster och forskningskommunikation kan utvecklas. Vidare har LRC kartlagt de resurser som finns inom HKR för att stödja nät- och distansutbildning. Underlaget kommer att utgöra utgångspunkten för de riktlinjer utbildningsnämnderna kommer att arbeta med under Även Lärverkstäderna har utvärderats under 2011 och resultaten har lett till en högskolegemensam satsning på att stödja studenter i skrivandet av examensarbeten under Avslutningsvis ska sägas att LRC, genom att åta sig uppdrag vid tillfällen som Högskolans dag, introduktion för nyanställda m.m. kunnat sprida kännedom och uppmärksamhet om sin verksamhet internt inom HKR. Inte minst har filmen Anna i Underlandet med sin humoristiska touch rönt uppskattning. Jämställdhet, mångfald och likabehandling Högskolan ska skapa en kultur där olikheter och mångfald skänker mervärde till nytta för såväl den enskilde som för hela verksamheten. Handlingsplanen för jämställdhet, mångfald och likabehandling utgår ifrån högskolans Jämställdhets- och mångfaldspolicy och är framtagen i samarbete mellan personal och studenter. Handlingsplanen tydliggör hur Högskolan Kristianstad arbetar med personalens och studenternas rättigheter och möjligheter i arbetslivet och under studietiden, oavsett etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet och genus. Handlingsplanen pekar ut ett antal åtgärdspunkter inom högskolans verksamhetsområden. Utöver det kontinuerliga arbetet med jämställdhet, mångfald och likabehandling har HKR under 2011 arbetat med följande delar av handlingsplanen: I stor utsträckning uppnått en jämn könsfördelning i beslutande och rådgivande organ liksom i projekt- och arbetsgrupper. Utformat tydliga riktlinjer för jämställdhet, mångfald och likabehandling vid salstentamen. Tydliggjort i regler för kursansvar och examination, vilka alternativa tentamensformer och extra stöd som studenter med funktionsnedsättning har rätt att använda sig av. Utformat lättillgängliga hänvisningar till uppdaterad information om likabehandling i frågor kring antagning, urval, behörighet och examen för intern och extern användning. Skapat bildmaterial i katalog, informationsbroschyrer samt på webben som speglar den mångfald vi eftersträvar på högskolan. Till följd av ökad efterfrågan utökat personalstyrkan som arbetar med stöd till studenter samt personal som erhåller pedagogiskt stöd. Följt upp och redovisat uppgifter om studieresultat från de studenter som erhållit pedagogiskt stöd under Påbörjat arbetet med att göra högskolans hemsida tillgänglig för fler, genom funktionshinderanpassning. Utfört riktade marknadsföringsinsatser för att öka mångfalden, främja jämställdheten och motverka sned könsrekrytering. Informerat berörda om möjlighet till alternativa urval vid antagning till program, i syfte att få en breddad rekrytering. Tagit fram underlag för att via enkäter följa upp studenternas upplevelse av det bemötande och den servicekvaliteten som erbjudits studenter som erhållit pedagogiskt stöd. Utformat en arbetsmiljöenkät som går ut till alla anställda, där personalen har möjlighet att fylla i om de upplevt trakasserier på arbetsplatsen. Under 2011 har högskolan gjort ett omfattande arbete för att utveckla och förbättra Handlingsplanen för jämställdhet, mångfald och likabehandling. Högskolan kommer arbeta efter den nya handlingsplanen från och med år Breddad rekrytering Målet med breddad rekrytering är att studenterna i den högre utbildningen ska spegla mångfalden i samhället. Högskolan ska vara öppen för alla som är behöriga, oavsett bakgrund och erfarenheter. Den breddade rekryteringen riktar sig till grupper som är underrepresenterade på utbildningarna, exempelvis personer som kommer från studieovana miljöer, har utländsk bakgrund eller är av underrepresenterat kön på utbildningarna. Arbetet med att bredda studentrekryteringen till utbildningarna är integrerat med samverkans- och mångfaldsarbetet vid HKR. Viktiga utgångspunkter är högskolans Handlingsplan för jämställdhet, mångfald och likabehandling, Samverkanspolicy , Strategi samt kvalitetsstyrkort.

10 10 Årsredovisning 2011 Utifrån HKR:s regionala roll, studentgruppens sammansättning och utbildningsutbudet riktar sig högskolan till alla presumtiva studenter. Den breda rekryteringen ska gälla såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Men breddad rekrytering avser inte bara själva rekryteringen utan också studenternas möjligheter att fullfölja studierna och komma ut i arbetslivet. Högskolan Kristianstads vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Det är viktigt att öka genomströmningen med hjälp av ett bra mottagande, en välfungerande studiemiljö, stödfunktioner, karriärvägledning och liknande. Lärarna ska också ges möjligheter att sätta studenterna i centrum och utveckla sina pedagogiska verktyg. Arbetet med att bredda studentrekryteringen är integrerat i flera av högskolans verksamheter. Ett exempel är det permanenta mentorsprojektet Näktergalen som HKR driver tillsammans med Kristianstads kommun. Syftet med projektet är att redan i tidiga år, hos grupper med låg representation i dagens studentgrupper, öka medvetenheten om att högskolestudier ör möjliga (läs mer under Samverkan). Andra exempel på hur HKR arbetar med breddad rekrytering är: Nationella högskolenätverket Include Samverkan med Lunds universitet, Malmö högskola och Skånes folkhögskolor för vägledning och information om högskolestudier Högskoleintroducerande kurser i utbildningsutbudet Kompetensutveckling för yrkesverksamma Validering av reell kompetens Pedagogiskt stöd och karriärvägledning under utbildningen VFU i alla program Studentambassadörer På vissa av högskolans utbildningar är könsfördelningen skev. På exempelvis Sjuksköterskeprogrammet och Lärarutbildningen med inriktning yngre barn är majoriteten av studenterna kvinnor. Tvärtom gäller för utbildningarna i data där de flesta studenter är män. HKR arbetar aktivt med att rekrytera studenter från det underrepresenterade könet till de utbildningar där skillnaden är störst. indirekta miljöaspekter. Under 2011 planerades mål för perioden rörande såväl direkta som indirekta miljöaspekter. Målen för att minska de direkta miljöaspekterna berör högskolans organisation genom implementering av MLS, utbildning av interna revisorer, utbildning av avdelningschefer och programansvariga i MLS, minskad energianvändning, minskade materialflöden och minskat utsläpp av koldioxid. Mål för indirekta miljöaspekter avser utbildning för hållbar utveckling som ska tillämpas i relevant utsträckning i högskolans alla utbildningsprogram. Under 2011 samlades underlag för uppdatering av styrdokument med avsikt att revidera dessa i början av I februari varje år rapporterar HKR in resultat av miljöarbetet till Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Statistiska centralbyrån och Transportstyrelsen. HKR deltar sedan 2011 i Klimatalliansen som är en plattform för företag som i nära samarbete med Kristianstads kommun vill mäta sin klimatpåverkan. HKR deltar även i det nordiska projektet Education for Sustainable Development in Academia in the Nordic Countries (ESDAN) som verkar för utbyte av erfarenheter av implementering och arbete med MLS på högskolor och universitet. Projektet påbörjades i juni 2011 och avslutas i mars Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll är en process, utförd av en organisations styrelse, ledning och annan personal, i syfte för att ge rimlig försäkran om att organisationen arbetar effektivt, att den finansiella redovisningen är tillförlitlig samt att tillämpliga regler och lagar efterföljs. Sedan 2008 har HKR internrevisorer som på uppdrag av högskolestyrelsen granskar verksamheten. Högskolan åtgärdar de brister som framkommer i revisionerna. Högskolan Kristianstad har ännu inte en fullständig process för att tillförsäkra god intern styrning och kontroll inom högskolans alla områden. Under året har HKR arbetat specifikt med att förbättra intern styrning och kontroll inom ekonomi, systemförvaltning och informationssäkerhet med särskilt fokus på IT. Hållbar utveckling HKR arbetar med miljöfrågor för hållbar utveckling, vilket överensstämmer väl med högskolans policy och tillämplig lagstiftning. Alla aktiviteter vid miljöcertifierad (2013) och klimatneutral (2025) högskola ska minimera påverkan på de omgivande ekosystemen. HKR arbetar enligt Förordningen om miljöstyrning i statliga myndigheter med att införa miljöledningssystem (MLS) i sin verksamhet. MLS planeras vara implementerat och klart för certifiering i juni För framtagning av MLS ansvarar två miljösamordnare, varav en är SIS-certifierad miljörevisor. Högskolans miljöpolicy uppdaterades i december 2011 till Policy för hållbar utveckling, med möjligheten att framdeles verka i ett integrerat ledningssystem på HKR. Arbetet med MLS utförs i två steg, det första berör huvudsakligen direkta miljöaspekter, det andra

11 Högskolan Kristianstad 11 Grundutbildning Strategi och mål Högskolans strategidokument Strategi Strategiska utmaningar i ett nytt högskolelandskap fungerar som ett ramverk och en vägvisare för verksamheten. Högskolans vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Med en sådan vision får grundutbildningen en central roll i verksamheten vilket ytterligare förstärks av den utpekade huvuduppgiften i strategidokumentet. Högskolans huvuduppgift är att bedriva utbildning inom avgränsade områden med betoning på yrkeskompetens samt den regionala och nationella arbetsmarknadens behov. Utbildningen är den bas till vilken forskning och samverkan med det omgivande samhället knyts. (Strategi ) Strategidokumentet tillsammans med olika former av interna och omvärldsrelaterade analyser fungerar som underlag för styrelsens årliga inriktningsbeslut. Av styrelsen prioriterade satsningar under 2011 För 2011 angavs fyra prioriterade grundutbildningsrelaterade områden. Dessa redovisas nedan. Samtidigt, i anslutning till varje område, beskrivs kortfattat vilka satsningar och aktiviteter som har genomförts under året. 1. Kompetensutveckling och rekrytering Medarbetarnas vetenskapliga och pedagogiska kompetens ska matcha utbildningsutbudet. Vad har hänt under 2011? Båda sektionerna har under året genomfört analyser i syfte att identifiera såväl kortsiktiga som långsiktiga kompetensutvecklingsoch rekryteringsbehov. Arbetet med framtagandet av en tydlig utbildningsstrategi som påbörjades under hösten kommer att ytterligare tydliggöra inom vilka områden kompetensförstärkning kommer att behövas. Tyvärr finns rekryteringsproblem inom områden där det råder brist på disputerade lärare. För det första är det ofta få sökande till de utannonserade anställningarna och för det andra har HKR många gånger svårt att matcha erbjudanden från konkurrerande lärosäten. Inom ett par områden har Högskolan Kristianstad också, trots kraftfulla satsningar, misslyckats med att rekrytera professorer. Kandidaterna valde att stanna kvar vid sina nuvarande lärosäten. Men det finns också områden där situationen är ljusare. Inom omvårdnad rekryterades ytterligare en professor vilket innebär att HKR nu har tre av totalt sex verksamma omvårdnadsprofessorer i Skåne. Totalt har antalet professorer, räknat i årsarbeten, ökat med två personer under året. Även antalet docenter har ökat med två. Rekryteringssvårigheterna innebär att satsningen på docentprogrammet framstår som klok och ytterst angelägen liksom stödet som gör det möjligt för docenter att meritera sig för professorsbefordran. Andelen disputerad personal uppgår nu till 41 procent av all lärarpersonal, räknat i årsarbeten. Under 2011 fanns medel avsatt för att ge lärare tidsmässiga incitament att genomgå högskolepedagogisk utbildning i Distansöverbryggande pedagogik eller Verksamhetsintegrerat lärande. Genom dessa kurser får högskolan kompetensförstärkning inom såväl distanspedagogik som VFU-pedagogik. 26 lärare gick någon av de två kurserna. 2. Kopplingen mellan studier och arbetsliv Högskolans arbete med karriärplanering, entreprenörskap och intraprenörskap ska implementeras och genomsyra utbildningarna. Vidare ska uppföljningen av högskolans alumner utvecklas under året. Vad har hänt under 2011? Verksamhetsområdet HKR Karriär tillhör organisatoriskt Avdelningen för studentservice men arbetar högskoleövergripande med att initiera och genomföra olika aktiviteter syftande till att under studietiden förbereda studenternas övergång till arbetslivet. Ett tjugotal aktiviteter av olika karaktär och omfattning har arrangerats av HKR Karriär och eller i samverkan med programansvariga, Futurum CC, Kristianstad studentkår, fackförbund och Kristianstad kommun med flera. Några exempel på genomförda aktiviteter under 2011: Spetsa ditt CV där en representant från Kristianstad kommun höll i workshopen. På spåret där HKR karriär mötte studenterna på stationen med fika och information. Café Karriär på Naturum för studenterna på Biologprogrammen, Biomedicinsk analytikerprogrammet och Landskapsvetarprogrammet. Syftet var att inspirera studenterna i sin karriär med en inspirationsföreläsning samt att ge dem möjlighet att träffa alumner, yrkesverksamma, företag och organisationer för att därigenom kunna skapa sig en uppfattning om sina framtida möjligheter. Arbetet med att ge feedback på CV och personligt brev är uppskattat och fortsätter. Efterfrågan ökar stadigt och integreras allt mer i utbildningen genom ett utökat samarbete med programansvariga. Under året har runt 120 studenter fått feedback på sitt CV och sina personliga brev. Under slutet av 2011 stärkte HKR Karriär sin verksamhet genom att anställa en karriärvägledare på heltid. Till verksamhetsområdet

12 12 Årsredovisning 2011 hör sedan november också Alumnverksamheten. En databas från Mira har köpts in och utmaningarna för HKR under 2012 blir att fylla databasen med uppgifter om alumner och att skapa aktiviteter. Sektionen för hälsa och samhälle som fick högskolans uppdrag att arbeta med entreprenörskap och intraprenörskap utvecklade under året två fristående kurser: Affärsutveckling 7,5 hp och Personlig och professionell utveckling 7,5 hp. Den förra kursen fick tyvärr ställas in på grund av lärarbrist. Under året har dock en lektor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap rekryterats vilket innebär att HKR har ökat tillgången på kompetens på området. Kursen Personlig och professionell utveckling gavs som sommarkurs och attraherade ett mycket stort antal sökande. Erfarenheterna av denna kursomgång har gett till följd att högskolan under våren 2012 kommer att ge kursen på sådant sätt att den kan integreras med annan pågående utbildning. 3. Internationalisering Fokus ska läggas på ökad rörlighet av studenter och lärare, utbudet av engelskspråkiga kurser samt internationalisering av lärarutbildningen. I regleringsbrevet ges högskolan i uppdrag att analysera konsekvenserna av införandet av avgifter för studenter utanför EES-området och besluta om eventuella förändringar av rekryteringsarbetet och utbildningsutbudet. Vad har hänt under 2011? För första gången har HKR medverkat på studentmässor i Kina. Ett samarbete för rekrytering, med främst den kinesiska marknaden som upptagningsområde, har inletts med Högskolan Väst och Högskolan i Halmstad. Inom ramen för samarbetet har monterplats på mässor delats och en gemensam broschyr har producerats. För den internationella rekryteringen är alumnverksamheten av mycket stor betydelse. Den alumnverksamhet som startades 2010 har under 2011 utvecklats och för andra gången arrangerades en alumnträff för före detta kinesiska HKR-studenter. HKR deltog dessutom i två alumnnätverksträffar för före detta kinesiska studenter från Sverige, som arrangerade av Svenska Institutet på svenska ambassaden i Peking och på Svenska konsulatet i Shanghai. I samband med mässorna genomfördes besök på partneruniversitet och avtal med agenter för rekrytering tecknades för första gången. Högskolan har deltagit i Study Destination Sweden, ett projekt som syftar till att skapa en plattform för samordning av den internationella marknadsföringen av Sverige som studiedestination. Svenska Institutet och 31 lärosäten har deltagit i projektet som var treårigt och avslutades den 31 december HKR har beslutat sig för att delta i ett fortsatt nationellt nätverkssamarbete som kommer att bildas efter projektets avslutning. HKR anordnade 2011 en nätverksträff i Kristianstad för högskolans partneruniversitet. Representanter från 28 partneruniversitet deltog. Syftet var att stärka och fördjupa samarbetet med såväl nya som etablerade partneruniversitet. Detta stärkte internationaliseringsarbetet vid HKR och gav möjlighet att sprida kunskap om internationalisering och våra partneruniversitet samt skapade nya kontaktytor mellan HKR och omvärlden. För att öka intresset för internationell mobilitet för anställda och studenter på HKR anordnades Internationell Day på Mötesplatsen. Utbytesstudenter från 13 länder deltog och bjöd på maträtter från sina länder samt gav information om sina hemlärosäten. Svenska studenter från fem olika ämnesområden som tidigare deltagit i praktik eller studier utomlands bjöds in för att informera HKR-studenter om sina erfarenheter. International office samt representanter från sektionerna informerade om olika utbytesprogram och utlandsstudier. In- och utresande studenter i utbytesprogram Inresande 355* Utresande** * Varav 140 från tredje land ** Avser studenter som spenderat minst åtta veckor utomlands Utresande utbytesstudenter fördelat på program Ekonomi Sjuksköterska 12 9 Lärarutbildning 4 2 Socionom 2 2 Tandhygienist 4 2 Personal och arbetsliv 2 2 Landskapsvetenskap, biologi och miljö 3 2 Folkhälsopedagog 0 1 Gastronomer 2 0 Data 2 0 Totalt HKR-deltagare i utbytesprogrammet Erasmus Studenter Lärare Totalt Antal beviljade stipendium för Minor Field Studies Antal beviljade Linnaeus Palme-projekt

13 Högskolan Kristianstad 13 Mobilitet för lärare och studenter på högskola är en nationell satsning för svenska lärosäten som genomförts under 2010 och Satsningens syfte var att utveckla internationaliseringsarbetet vid svenska lärosäten och ge möjlighet för lärare och studenter att undervisa och studera utomlands beviljades sex studenter och 16 lärare stipendium, jämfört med fyra studenter respektive åtta lärare instiftade Högskolan Kristianstad ett eget resestipendium vars syfte är att stimulera utbytesstudier. Under 2011 beviljades 52 studenter stipendier. Antal HKR-resestipendium Internationalisering av lärarutbildningen Lärarutbildningen är till sin karaktär starkt nationell. Innehållet i utbildningen är politiskt definierat och ger små möjligheter till den flexibilitet som krävs för en god internationalisering. Den nya ämneslärarutbildningen har antagit utmaningen att ha en internationell profil. I utvecklingsarbetet har man aktivt arbetat med att få in ett internationellt perspektiv i kursplanerna, möjlighet till VFU utomlands och att möjliggöra för studenter att åka utomlands med hjälp av så kallat internationellt fönster i utbildningsstrukturen, det vill säga terminer som lämpar sig att förläggas utomlands. Förhoppningen är att detta arbete ska kunna fungera som en katalysator för de övriga lärarutbildningarna. Under 2011 deltog 18 lärare från Sektionen för lärande och miljö i utbyten inom ramen utbytesprogrammen Erasmus, Nordplus, Lärarmobilitet, Nordnet samt Linneus Palme. Utbytena varade mellan tre dagar och tre veckor. Totalt gjordes 111 arbetsdagar inom ramen för utbytesprogrammen. I många fall innebar utbytet att lärarna undervisade på värduniversitetet. För detta har lärarna tilldelats 35 timmar i veckan enligt gällande rektorsbeslut. Avgifter för tredjelandsstudenter Högkolan Kristianstad har erhållit kronor i stipendiemedel för höstterminen 2011 från Internationella programkontoret. Av tilldelade medel för studieavgiftsskyldiga studenter har kronor utnyttjats under 2011, resterande kommer användas Totalt kronor har inbetalats till HKR av de studenter som inte har tilldelats stipendier. Högskolan har valt att endast ge stipendier som täcker hela studieavgiften. Inga kurser eller program har ställts in som en konsekvens av avgiftsinförandet men ett lägre antal studenter från tredje land har antagits och registrerats, särskilt på kurser. En utvärdering av införandet av avgifter påbörjades Utvärderingen ska vara klar studenter från tredjeland betalade studieavgift. Av dessa erhöll nio studenter stipendier. En tydlig konsekvens av avgiftsinförandet är att avdelningen International Office har fått en ökad arbetsbelastning. Arbetet har bestått i rekryterings- och marknadsföringsinsatser och att ta fram rutiner för stipendie- och fakturahantering samt bildande av och arbete med stipendiegrupp och avgiftsgrupp i vilka även personal från sektionerna är involverade. Det har inte skett några större förändringar i utbytesverksamheten. Tre nya partneravtal från tredje land har tecknats; Slippery Rock University i USA, King s College i Kanada samt Dalian University i Kina. Samarbetet med Migrationsverket har fungerat bra. Migrationsverket har haft hög servicegrad och gett snabba svar på de frågor som ställts. 4. Marknadsföring Styrelsen gav högskolan i uppdrag att under 2011 fortsätta satsningen på ökad marknadsföring av sin profil gentemot olika intressenter. Vad har hänt under 2011? Några av våra viktigaste intressenter är potentiella, nuvarande och tidigare studenter. Under 2011 har HKR genomfört en mängd olika aktiviteter för att förstärka tillströmningen av nya studenter. Uppsökande verksamhet och det personliga mötet fortsätter att utgöra centrala delar i studentrekryteringsarbetet. Varje år genomförs så kallade informationsturnéer. Högskolan har under året besökt gymnasieskolor, Komvux, arbetsförmedlingar och utbildningsmässor. Vid de tre stora utbildningsmässorna i Göteborg, Stockholm och Malmö attraherade HKR:s monter ett stort antal besökare. Intresset för högskolan och högskolestudier var stort. Viktiga komponenter i HKR:s attraktionskraft var satsningen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) lärarledd tid och bostadsgarantin. För att öka tillströmningen av nya studenter är det viktigt att högskolan marknadsför sig brett som ett konkurrenskraftigt utbildningsalternativ. Det är också viktigt att möta olika intressentgrupper som direkt eller indirekt kan påverka valet av studier. Genom medverkan på näringslivsmässor, jobbmässor och öppna arrangemang samt deltagande i mentorsprojektet Näktergalen nås även äldre målgrupper. Den 17 mars höll HKR Öppet hus med inspirationsföreläsningar och guidning på campus. Besökare erbjöds också att smaka på Gastronomiprogrammet. Liksom tidigare år genomfördes Levande bibliotek där besökarna kunde låna en student, studievägledare eller programansvarig för att få svar på sina frågor om högskolestudier. Marknadsföringsinsatserna i nya medier har fortsatt att öka även 2011 eftersom en stor del av informationssökningen sker via internet. En undersökning bland HKR:s nybörjare hösten 2010 visade att högskolans hemsida och andra webbsidor är väldigt viktiga när studenterna väljer utbildning. Information om HKR och vårt utbildningsutbud finns på webben och tryckt information sprids rikstäckande.

14 14 Årsredovisning 2011 Program med många prio 1-sökande per plats hösten 2011 Program Antal prio 1-sökande per plats Sjuksköterskeprogrammet distans 9 Förskollärarutbildningen 5 Specialpedagogiskt program 5 Sjuksköterskeprogrammet campus 3 Ekonomprogrammet bank och finans 3 Digital design 3 Viktiga händelser vid Sektionen för hälsa och samhälle Satsningen under 2010 på utveckling av ett nytt maskintekniskt program resulterade i att HKR utannonserade högskoleingenjörsprogrammet Industriell produktion och ekonomi, 180hp inför höstterminen Tyvärr visade sig utbildningen attrahera alltför få studenter för att utbildningen självklart skulle kunna startas. Noggranna analyser visade att det ringa antalet studenter som kunde antas till utbildningen hösten 2011 medförde stora ekonomiska risker gällande de investeringar i personal, lokaler och utrustning som krävdes för att kunna genomföra utbildningen med hög kvalitet. Antagningen avbröts och beslut fattades att inte bedriva ytterligare högskoleingenjörutbildningar inom området maskinteknik. Under 2011 fick Högskolan Kristianstad indragen examensrätt för socionomutbildningen. Beslutet från Högskoleverket kom mycket sent ( ) vilket innebar att HKR hade ett stort antal sökande till socionomutbildningen med start hösten Efter positiva kontakter med ett annat lärosäte beslutade högskolan att erbjuda de sökande att antas till Socialarbetarprogrammet, 180 hp som leder fram till en kandidatexamen i socialt arbete. De positiva kontakterna med annat lärosäte tydde på att studenterna kunde erbjudas att läsa ytterligare 1 2 terminer inom lärosätets utbildningar för att därmed erhålla en socionomexamen. Efter fortsatta diskussioner under hösten visade sig dessa möjligheter tyvärr begränsade. Beslutet har därför fattats att inte anta nya studenter under 2012 till Socialarbetarprogrammet och berörda lärare har fått i uppdrag att bygga upp en forskningsmiljö utifrån vilken en tydligare profilering av utbildningsutbudet kan göras. Resultatet av detta arbete blir avgörande för hur det framtida utbildningsutbudet inom Socialt arbete kommer att gestaltas. Extra utvecklingsresurser har tilldelats Ekonomprogrammet för att skapa ett än mer konkurrenskraftigt program med hög kvalitet. Bland annat har utvecklingsarbetet inriktats på att skapa tydligare VFU-moment inom kandidatprogrammet och att stärka den professionsinriktade profilen. Resurser har också avsatts och använts för utveckling av specialistsjuksköterskeutbildningen inom medicin och kirurgi i samarbete med Lunds universitet och Malmö högskola. Arbetet har framskridit som planerat och vi kommer troligen att kunna upprätta ett avtal om gemensamma utbildningar. Diskussioner har utöver detta påbörjats kring möjligheterna att i än större utsträckning kunna samarbeta inom sjuksköterskeutbildningsområdet, till exempel när det gäller gemensam kompetensförsörjning och utbildningsprofilering. Viktiga händelser vid Sektionen för lärande och miljö Sektionen för lärarutbildning bytte vid halvårsskiftet namn till Sektionen för lärande och miljö, för att bättre spegla hela sektionens verksamhet. Utbildning bedrivs inom utbildningsvetenskap, naturvetenskap och miljöteknik. Lärarutbildningen är dock det största verksamhetsområdet, inte bara vid sektionen utan inom hela högskolan. Som konstaterades i 2010 års årsredovisning beviljades HKR examensrättighet för grundlärarutbildningen och yrkeslärarutbildningen i december Efter att inte beviljats rättigheter för förskollärarutbildningen, trots att Högskolan Kristianstad ansågs godkända på de tunga punkterna utbildningsmiljö och lärarkompetens, började ett intensivt arbete med att ta fram en ny ansökan. Denna föll så väl ut att HKR blev godkända på samtliga punkter och därmed kunde högskolan anta studenter till samtliga inriktningar inom lärarutbildningen. För ämneslärarutbildningen fick HKR vänta på besked från Högskoleverket ända till februari, på grund av komplexiteten i samarbetsprojektet med Lunds universitet. Examensrättigheterna erhölls så att Högskolan Kristianstad kunde starta som planerat inom nästan alla delar av programmet. Dock kunde vi inte tillgodoräkna våra kompetenser sammantaget vilket exempelvis fick till följd att vare sig LU eller HKR fick rättigheter i matematik mot gymnasieskolan. Vissa kompletteringar har gjorts under hösten (för HKR:s del i religionsvetenskap med inriktning mot årskurs 7 9). Den nya lärarutbildningen startade således höstterminen 2011 och det kan konstateras att HKR står sig väl jämfört med andra lärosäten när det gäller ansökningsstatistik, exempelvis har högskolan över fem prio 1-sökande på varje plats inom förskollärarutbildningen. Forsknings- och utvecklingsinriktad seminarieverksamhet för lärarpersonalen har en central roll i arbetet med att skapa en forskningsanknuten grundutbildning. En rad olika ämnes- och temagrupperingar finns sedan tidigare vid sektionen. Under året har även ett högre ämnesdidaktiskt seminarium i svenska startat med gott resultat. Inom samtliga program vid sektionen har utvecklingsarbeten mot en tydligare professionsanknytning och VFU genomförts. Det tidigare Biologiprogrammet har blivit det fyraåriga Biologprogrammet med två inriktningar: inriktning biologisk mångfald, kommuni-

15 Högskolan Kristianstad 15 kation och samhälle samt inriktning cellbiologi. I och med denna förändring ökar förutsättningarna för att kunna skapa ändamålsenlig VFU vilket också stärker studenternas anställningsbarhet. Inom ämnesområdet psykologi kan det konstateras att det nystartade magisterprogrammet har god sök- och antagningsstatistik vilket är glädjande då många program på avancerad nivå har rekryteringsproblem. Antalet sökande totalt var 74 på 20 platser. Antalet prio 1-sökande per plats var 2,3. På uppdragsområdet har sektionen haft ett framgångsrikt år. Linköpings stad har kontrakterat HKR för ett större samarbete syftande till att vidareutbilda kommunens personal i grundlärarutbildning inriktning fritidshem och förskollärarutbildning. Vidare är HKR det lärosäte som efter Stockholms universitet har sålt in flest utbildningar inom satsningen Lärarlyftet II, som startar våren Nät- och distansutbildningar Under de senaste åren har andelen studenter som läser nät- och distansutbildningar ökat kraftigt och uppgick till 38 procent under 2011, beräknat på antalet helårsstudenter, att jämföra med 34 procent 2010 och 28 procent Ett problem, som dock inte är unikt för Högskolan. Genomströmningen på nät- och distansutbildningarna ligger på knappt 60 procent, vilket är betydligt lägre jämfört med campusförlagda kurser och program där prestationsgraden når upp till nästan 90 procent. Mot denna bakgrund initierades under hösten 2011 en större genomlysning av nät- och distansutbildningarna. Arbetet genomfördes i projektform med två projektledare och en styrgrupp. Uppdraget var att besvara följande frågor: 1. Vem är nät- och distansstudenten? 2. Hur upplever studenterna HKR som utbildningsanordnare? 3. Interna resurser. Hur är vi rustade? 4. Utbildningskvalitet Projektledarna ansvarade för två frågeställningar (1+2 resp. 3+4). Resultaten av de första delprojektet bygger i huvudsak på en större enkätundersökning bland nät- och distansstudenter men också reflektioner från intervjuer med lärare och administratörer samt litteraturstudier. Eftersom enkätundersökningen är upplagd på ett likartat sätt som en tidigare studie, genomförd vid universitetet i Karlstad, har jämförelser mellan de båda lärosätena kunnat göras. Det andra delprojektet riktade fokus mot pedagogiskt relaterade frågeställningar och interna resurser. Resultaten baseras på litteraturstudier, interna intervjuer, fokusgruppssamtal och kartläggning av interna resurser. Resultaten av hela projektet utgör en värdefull grund för det fortsatta arbetet med nät- och distansutbildningarna vid HKR. Sammantaget kan det konstateras att studenterna är nöjda med utbildningarnas kvalité och lärarnas kompetens och respons. Däremot finns det behov av en översyn av de administrativa rutinerna kring nät- och distansutbildningarna. Vidare konstateras att såväl lärare som studenter har stort behov av stöd när det gäller media och informations- och kommunikationsteknik. Högskolan har god kompetens för detta och även ett utvecklat stödmaterial. Problemen som är förknippade med detta område är mer av teknisk/ kommunikativ art. Med stöd av utredningsresultaten och de diskussioner som förts och alltjämt förs kring högskolans utbildningsstrategi kommer HKR under 2012 att arbeta med utveckling och förbättring på tre punkter, knuta till nät- och distansutbildningarna: Framtagande av en dimensioneringsstrategi med kriterier för kursutbud. Riktlinjer för kursansvar och examination samt. Utveckling av de administrativa och IT-tekniska processerna. I sammanhanget bör det också nämnas att prestationsgraden för HKR:s nät- och distansutbildningar har visat en väldigt positiv utvecklingskurva det senaste året. Prestationsgraden 2011 är 56 procent, jämfört med 52 procent Dimensionering av lärarutbildningen Höstterminen 2011 startade den nya lärarutbildningen. Högskolan Kristianstad har examensrätter för alla lärarutbildningar. Inom grundlärarutbildningen gäller det samtliga inriktningar. Ämneslärarutbildningen genomförs genom ett samarbete med Lunds universitet. Under 2011 delades antagningen till den senare utbildningen upp så att HKR antog studenter till de utbildningar där vi inom samarbetet har exklusiva examensrätter, det vill säga i hemoch konsumentkunskap, matematik och biologi. Inför kommande antagningar ser principen för fördelningen annorlunda ut. I och med att HKR inte tilldelades examensrätt för förskollärarutbildning vid den första sökomgången valde högskolan att hålla nere såväl planeringstalen som marknadsföringen av utbildningen. Det innebar att nivån sattes till 30 platser. Inom grundlärarutbildningen förlades platserna enligt inriktning förskoleklass och årskurs 1 3: 30 platser, inriktning fritidshem: 30 platser och inriktning årskurs 4 6: 60 platser. Söktrycket på årskurs 4 6 visade sig emellertid inte vara högre än för de övriga, vilket var en generell nationell erfarenhet. Inom yrkeslärarutbildningen sattes antalet platser till 30, fördelade på sex platser vardera till de fem inriktningar som HKR då antog studenter till (Bygg- och anläggning, El- och energi, Fordons och transport, Industriteknik, VVS- och fastighet). Alla inriktningar och examina blev översökta förutom inriktningarna 7 9 och 4 6. Utbildningen mot förskollärare hade över fem prio 1sökande per plats.

16 16 Årsredovisning 2011 Prio 1-sökande till lärarutbildningarna höstterminen 2011 Antal Prio 1- Planeringstal prio 1- sökande sökande per plats Förskollärarutbildning ,4 Grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass ,3 och åk 1-3 Grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem ,8 Grundlärarutbildning med inriktning mot grundskolans ,6 åk 4-6 Ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans ,2 åk Matematik Ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans åk Hem- och konsumentkunskap ,3 Yrkeslärarutbildning totalt ,3 Under 2011 erbjöds 65 programtillfällen, av dessa var fyra helt internetbaserade och sju gavs på distans. Av de som prioriterade HKR valde 908 programtillfällen med undervisningsformerna internet eller distans. Med prio 1-sökande avses de som prioriterat anmälningsalternativet inom de första 45 hp, vilket är det maximala poängantalet en student kan bli antagen till. Detta skiljer sig från begreppet förstahandssökande vilket syftar på det alternativ den sökande satt på första plats. De program på HKR som har flest förstahandssökande per plats är Sjuksköterskeprogrammet, Specialpedagogiskt program, Förskollärarutbildningen, Ekonomprogrammet inriktning bank och finans samt Digital design. Totalt antal prio 1-sökande per år Program Kurser Totalt Alla de lärarutbildningsinriktningar som HKR erbjuder har en god eller mycket god arbetsmarknadsprognos. Det ligger i högskolans strategi generellt att inrikta våra utbildningar mot professionsområden, något som genomsyrar vår tanke med dimensioneringen av lärarutbildningarna. Inför 2012 har högskolan planerat justeringar så att platser överförs till förskollärarutbildningen och att minska platserna inom grundlärarutbildningens inriktning årskurs 4 6. Det svarar såväl mot arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan på utbildningsinriktning. För att möta arbetsmarknadens behov ytterligare skulle HKR behöva få ett tillskott av platser i form av ett större anslag. Till lärarutbildningarna har vi två heltidsanställda studievägledare kopplade. De arbetar med en aktiv studievägledning och anordnar återkommande informationsmöten med våra antagna lärarstudenter kring val av inriktning och utbildning. Vi ser till att så långt som möjligt underlätta för våra studenter som önskar byta från den äldre lärarutbildningen till den nya och för dem som önskar skifta mellan de olika inriktningarna. Sökbild Antalet sökande med Högskolan Kristianstad som prio 1 uppgick under 2011 till totalt , att jämföra med 2010 års siffra på Om man exkluderar de internationella antagningsomgångarna uppgår antalet sökande till kurser och program till för 2011 och för Under 2011 gavs 490 kurstillfällen vid HKR, av dessa var 178 helt internetbaserade och 57 gavs på distans. Av de som prioriterade HKR valde kurstillfällen med undervisningsformerna internet eller distans. Prio 1-sökande fördelat på undervisningsform Program Internetbaserad Distans Högskoleförlagd Kurser Internetbaserad Distans Högskoleförlagd Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Under ett antal år har verksamhetsförlagd utbildning varit ett prioriterat område vid HKR. Så här långt kan man konstatera att satsningen har väckt intresse och engagemang, både internt och externt. På programnivå finns många goda exempel på kreativa VFUupplägg som aktivt bidrar till att studenterna under sin studietid utvecklar yrkesrelevanta kunskaper, färdigheter och förmågor. Den VFU-uppföljning som genomfördes under hösten visar att det inom samtliga program bedrivs ambitiösa utvecklingsprojekt i syfte att förbättra och tydliggöra de verksamhetsförlagda utbildningsinslagen. Ledstjärnan i detta arbete är den så kallade Kristianstadsmodellen för verksamhetsförlagd utbildning vilken visa att VFU är något annat än traditionell praktik. Förutom det utvecklingsarbete som sker inom respektive program har också högskolan sedan drygt tre år tillbaka arbetat med

17 Högskolan Kristianstad 17 FoUsamverkan Arbetsliv Forskning VFU praktik Utbildning teori att utveckla fem områden som på olika sätt ska främja den interna utvecklingen och bidra till extern synlighet och trovärdighet. Dessa områden är: VFU-forskning, Pedagogisk och innehållslig utveckling, Ökad fältkapacitet, Administrativt stöd och Marknadsföring. Ända sedan utvecklingsområdena fastställdes har verksamhetsledarna för VFU-forskningen och den pedagogiska och innehållsliga utvecklingen haft ett nära samarbete. Tillsammans medverkar de till att skapa en kreativ och dynamisk forsknings- och utvecklingsmiljö genom att bland annat anordna seminarier, workshops, forskningsprojekt, konferenser, pedagogiska utvecklingsprojekt och artikelskrivande. De nationella och internationella kontakterna har också utvecklats ytterligare under året bland annat genom att samarbete har utvecklats med Newcastle University i Australien. VFU-forskning (Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande) Uppbyggnaden av en högskolegemensam forskningsmiljö med inriktning mot VFU ska utgöra ett komplement till högskolans befintliga forskningsmiljöer och erbjuda hemvist för dem som har intresse av och arbetar med VFU. Syftet är att forskningen ska generera nationellt och internationellt erkänd ny kunskap om hur VFU kan bidra till utvecklingen av studenternas handlingskompetens, men också på ett vidare plan till utvecklingen av såväl utbildningar och forskningsområden som arbetsplatser och yrkeskårer. Hittills har tre områden varit prioriterade: handledning och bedömning i VFU, profession och professionslärande och VFU samt kvalitetskulturer och VFU. De tre första årens forskningsverksamhet sammanfattades av forskningsledaren i en rapport vid årets slut och kommer att utgöra en viktig del i den strategiska planeringen för att öka precisionen och styrkan i högskolans satsning på VFU. Rapporten visar på en hög produktivitet. Under treårsperioden har forskningen kommunicerats vid 205 tillfällen (fem refereegranskade artiklar, 25 konferensbidrag med paper, 21 rapporter och PM, fyra bokkapitel, 83 interna och 40 externa presentationer med PowerPoints eller texter samt examensarbeten på magisternivå, debattartiklar, ansökningar och posters). Forskningsmiljön har under åren successivt utökats med hjälp av 30 seminarier, fyra interna konferenser och två skrivarinternat. Pedagogisk och innehållslig utveckling Inom detta område har LärandeResursCentrum, LRC, en mycket viktig roll. Några av utvecklingsinsatserna under året har varit att dela ut medel till utvecklingsprojekt, genomföra seminarieserier och utveckla kurser. Nationellt och internationellt samarbete har stärkt utvecklingen och gett synergieffekter. Det nationella samarbetet inom nätverket VILÄR (verksamhetsintegrerat lärande) har intensifierats. Samarbetet har för högskolans del resulterat i flera internationella och nationella kopplingar och samverkansprojekt. Den tredje årliga konferensen gavs i december i Skövde. En rad utvecklingsprojekt utförda på HKR har under åren presenterats under konferenserna, så också Mer specifikt har samarbetet med Högskolan Väst gett goda resultat i form av en kurs i verksamhetsintegrerat lärande och ett forskningsprojekt knutet till kursens lärande. Internationellt har samarbetet inom WACE och mer specifikt med professor Stephen Crump utvecklats och fått ett tydligare fokus på utveckling och gemensamma utbildningssatsningar. Professor Crump gästade HKR i maj och medverkade då i en workshop med temat Work Integrated Learning. Under året har tre VFU-papers av LRC-medarbetare presenterats på nationella konferenser och två på internationella konferenser vilket har bidragit till att positionera Högskolan Kristianstad när det gäller utvecklingen av pedagogiska frågor kring verksamhetsförlagd utbildning. På lokal nivå har resultatet av sex pedagogiska utvecklingsprojekt med VFU-inriktning presenteras under Dessutom har åtta pågående och nya VFU-projekt fått utvecklingsmedel. Seminarieserieverksamheten är en viktig arena för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Denna har fortsatt under året med bland annat redovisning av och diskussioner kring de utvecklingsprojekt som bedrivs vid HKR. Utökad fältkapacitet Goda och välutvecklade relationer med ett stort antal företag, skolor, kommuner och andra organisationer är en förutsättning för att alla utbildningsprogram ska kunna innehålla verksamhetsförlagda utbildningsinslag. Det huvudsakliga relationsskapande arbetet sker på programnivå men också på sektions- och central nivå. Inom lärarutbildningen har en person det övergripande ansvaret för om och nyförhandlingar av kontrakt med huvudmännen. De vårdrelaterade utbildningsprogrammen har också medarbetare som på motsvarande sätt arbetar med VFU-placering i nära samarbete med Region Skåne, kommuner och andra vårdgivande organisationer. Den tidigare refererade VFU-uppföljningen pekar ut platstillgången som det troligtvis största hotet inför framtiden när det gäller högskolans VFU-satsning. Hittills har högskolan dock, genom målmedvetet arbete, personliga nätverk, gott rykte och etablerade kontakter i huvudsak lyckats erbjuda studenterna relevanta VFU-placeringar. Rutiner för rekrytering av nya VFU-engagerade organisationer är ett utpekat ansvarsområde för programansvari-

18 18 Årsredovisning 2011 ga i högskolans kvalitetsstyrkort, liksom vård och utveckling av redan etablerade VFU-kontakter. Flera programområden har under året erhållit medel för att arbeta med detta. Ett exempel är det arbete som har inletts vid Campus Hässleholm där högskolans nyanställda affärsutvecklare tillsammans med lärare, verksamma vid de datainriktade programmen utvecklar former för rekrytering och underhåll av VFU-platser. Administrativt stödsystem Sedan 2008 är HKR ett av fyra lärosäten ansluten till det webbaserade administrativa stödsystemet VFU- & VALWebben som utvecklats vid Umeå Universitet. VFU-uppföljningen under hösten visar tyvärr att de målsättningar och ambitioner som fanns vid införandet inte har förverkligats. Systemet har inte kunnat ge den programspecifika administrativa support som avsågs vid införandet. Detta föranleder att åtgärder måste vidtas under Marknadsföring Marknadsföringen av VFU har en framträdande plats i all extern kommunikation och är ett centralt tema i HKR:s varumärkesarbete. Genom lärarnas och forskarnas seminarie- och konferensdeltagande, både nationellt och internationellt kommuniceras högskolans VFU-satsning. Under året har även informationsmaterial om VFU utvecklats. Högskolans övergripande VFU-satsning presenterades vid Kristianstad kommuns näringslivsdag där lärare och studenter från tre av de industrinära programmen medverkade (PAprogrammet, Ekonomprogrammet och Gastronomiprogrammet). Formen för att sprida information om VFU och arbetet med platsrekrytering var uppskattad. Under våren 2012 har därför ytterligare två möten med företagsgrupper inplanerats. Studentinflytande Ett starkt studentinflytande är en viktig förutsättning för hög utbildningskvalitet. För att garantera detta har Kristianstads studentkår studeranderepresentanter i samtliga av högskolans beslutande och beredande organ. Studenterna deltar också i högskolans programråd där de tillsammans med lärare och avnämare diskuterar frågor som rör utbildningarna. Programråden har varit särskilt prioriterade under året. Att varje programområde ska ha ett programråd är fastställt i styrelsens inriktningsbeslut för Genom representation i Rådet för kvalitetsutveckling har studentkåren haft en viktig roll i utvecklingen av en ny centraliserad kursutvärderingsprocess. Den nya processen skapar förutsättningar för en effektivare och förbättrad verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring, vilket är viktigt för att stärka studentinflytandet. I kvalitetsstyrkortet, som är en del i kvalitetssäkringssystemet på HKR, är studentinflytande utpekat som ett särskilt fokusområde. Kvalitetsstyrkortet tydliggör hur arbetet med exempelvis programråd, kursutvärderingar och studentrepresentation i högskolans olika organ ska följas upp. Dessutom tydliggörs vem som har ansvar för utförande och uppföljning. Efter kårobligatoriets avskaffande har HKR slutit avtal med Kristianstad studentkår, som utsetts till kår av högskolans styrelse. Högskolan betalar stöd till studentkåren för studiesocial verksamhet. Samverkan De samverkansaktiviteter som Högskolan Kristianstad deltar i ska bidra till att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Därför har HKR ett stort nätverk av samarbetspartners både inom och utanför akademin. Ett prioriterat arbete under året har varit att utveckla stabila och långsiktiga VFU-relationer med företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer. HKR Karriär, LärandeResursCentrum (LRC) och Näktergalen är verksamheter inom högskolan som arbetar för att ytterligare främja studenternas anställningsbarhet. Näktergalen är ett mentorsprojekt som syftar till att öka den lokala integrationen i Kristianstads kommun. Studenter vid HKR arbetar som mentorer för barn i mångkulturella grundskolor i Kristianstad med syfte att öka förståelsen för barn från olika kulturer och samtidigt skapa förebilder för barnen, vilket på sikt kan medverka till en ökad rekrytering till högre utbildning. Ett annat prioriterat område har varit implementering av entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande i lärarutbildningen. En projektgrupp och en arbetsgrupp har skapats och arbetet har inletts. Ytterligare ett prioriterat område har varit kommersialisering av forskningsresultat. Genom att skapa en fungerande stödstruktur till lärare och studenter vars idéer och forskningsresultat har affärsmässig potential. HKR innovation har bildats som en ny övergripande beteckning för samverkan mellan tre enheter: Högskolan Kristianstads affärs- och verksamhetsutvecklare, Futurum Creative Center och HKR Holding AB. Affärs- och verksamhetsutvecklaren är en nyinrättad funktion på Högskolan Kristianstad. Tjänsten fungerar som en förlängning av Innovationskontor Syds (IKS) verksamhet i högskolan. Affärs- och verksamhetsutvecklaren fokuserar på stimulans, stöd och inspiration för forskare, personal och studenter i frågor som rör entreprenörskap och innovation. För de studenter som vill eller har utvecklat en företagsidé erbjuder Futurum CC stöd i den inledande fasen av processen, för att sedan lotsa dem vidare till andra delar av innovationssystemet. Futurum CC arrangerar regelbundet aktiviteter tillsammans med sponsorer för att hjälpa studenterna att utveckla sina idéer och affärsplaner. HKR Holding AB är Högskolan Kristianstads bolag för kommersialisering av forskningsresultat och affärsidéer med anknytning till högskolan. Holdingbolagets roll är att gå in som delägare när företaget står i behov av externt kapital och i investeringarna fokuserar man på kommersiellt intressanta affärsprojekt som kan utvecklas till tillväxtföretag. Målgruppen omfattar även externa affärsprojekt där man i tidigt skede söker samarbete med HKR för att i olika avseenden öka kunskap och kompetens i företaget. Efter propositionen Ett lyft för forskning och innovation (Prop. 2008/09:50) har Innovationskontor syd (IKS) bildats som ett samverkansprojekt mellan Högskolan Kristianstad, Blekinge tekniska högskola, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges lantbruksu-

19 Högskolan Kristianstad 19 niversitet i Alnarp. IKS uppgift är att ge kvalificerat stöd i frågor gällande nyttiggörande av forskningsresultat bland annat inom kommersialisering, licensiering och patentering, kunskapsutbyte och principer för kontraktsforskning. Dessutom ska IKS inspirera, informera och stimulera forskare till innovationer. IKS har inrättat tre olika stödnivåer som konkret hjälper projekt på vägen mot kommersialisering. Lärosäten Syd fortsätter sitt samarbete mellan universitet och högskolor i Skåne och Blekinge med syfte att utveckla en fördjupad samverkan och att skapa ett akademiskt nätverk. Samarbetet ska underlätta för studenter, forskare och lärare att röra sig mellan lärosätena samt ge synergieffekter i form av ökad gemensam planering. Under året har Samverkansutskottet på HKR avvecklats och Rådet för samverkan tagit över dess uppgifter. Rådet har därför utökats med två externa ledamöter varav en är ordförande. För att kontinuerligt sprida mer information om högskolans verksamhet, projekt och aktiviteter sänds nyhetsbrevet OMvärldsaktuellt till samverkanspartners, företagare, Högskolans medarbetare och studenter. OMvärldsaktuellt utkommer en gång i månaden och berättar om personer, organisationer och relationer som är viktiga för Högskolan Kristianstads utveckling. Utfärdade examina Det totala antalet utfärdade examina under 2011 har ökat med 57 i jämförelse med 2010 (1 299 utfärdade examina för 2011 respektive för 2010). Generella examina utgör hälften, lärarexamina en femtedel och yrkesexamina knappt tre tiondelar av alla utfärdade examina. Av det totala antalet utfärdade generella examina under 2011 utgör filosofie kandidatexamen nästan 59 procent. Magisterexamen med ämnesbredd har kraftigt sjunkit under 2011 i jämförelse med perioden Förklaringen är, åtminstone delvis, att denna typ av examina endast avser examina enligt 1993-års studieordning. En del av de examina som tidigare har utfärdats enligt 1993-års studieordning har under 2011 således utfärdats enligt 2007-års studieordning och återfinns under posterna Magisterexamen och Masterexamen. Magisterexamina har stadigt ökat sedan Av det totala antalet utfärdade lärarexamina under 2011 utgör lärarexamina avseende de yngre åldrarna drygt 67 procent vilket motsvarar cirka 14 procent av det totala antalet utfärdade examina under Av det totala antalet utfärdade yrkesexamina under 2011 utgör sjuksköterskeexamen nästan hälften vilket motsvarar knappt 13 procent av det totala antalet utfärdade examina under Av det totala antalet utfärdade examina under 2011 utgör examina enligt 2007-års studieordning, Bologna, över 70 procent. Detta är en markant skillnad i jämförelse med 2010 då motsvarande andel endast var en tredjedel. Utfärdade examina uppdelade på typ Generella examina Högskoleexamen Ekonomie kandidatexamen Filosofie kandidatexamen 385* 335* 357* 353* 132 Teknologie kandidatexamen Kandidatexamen Ekonomie magisterexamen Filosofie magisterexamen Teknologie magisterexamen Mag.examen med ämnesbredd Magisterexamen** Masterexamen** 0 0 Summa Lärarexamina Barn- och ungdomsped. examen Grundskollärarexamen Grundskollärarexamen Gymnasielärarexamen Lärarexamina (tidiga åldrar) Lärarexamina (äldre åldrar) Summa Övriga yrkesexamina Högskoleingenjörsexamen Sjuksköterskeexamen Specialistsjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Socionomexamen Tandhygienistexamen Specialpedagogexamen Speciallärarexamen 24 Yrkeshögskoleexamen Biomedicinsk analytikerexamen 1 3 Summa Totalt *Många av HKR:s studenter som fått en yrkesexamen har inom ramen för sina studier även uppfyllt kraven för en generell examen. Detta har redovisats i examensbeviset men tidigare inte inrapporterats. Från och med 2008 rapporteras även dessa examina in varför framförallt antalet utfärdade kandidatexamina har ökat jämfört med tidigare år. ** Ettåriga magisterexamina och tvååriga masterexamina enligt 2007 års studieordning redovisas som första tillfälle vid årsredovisning 2010

20 20 Årsredovisning 2011 Utfärdade magisterexamina Filosofie magisterexamen Biologi Folkhälsovetenskap Engelska Företagsekonomi Historia Litteraturvetenskap Omvårdnad/Vårdvetenskap Pedagogik Psykologi Specialpedagogik Sociologi Summa Ekonomie magisterexamen Företagsekonomi Summa Teknologie magisterexamen Maskinteknik med inriktning Polymerteknik Summa Magisterexamen med ämnesbredd (ej Bologna) Inriktning beteendevetenskap - ledarskap, team och organisation Inriktning digital kommunikationsdesign Inriktning ekonomi - internationellt företagande Inriktning gestaltning, förmedling & kommunikation Inriktning inbyggda datorsystem Inriktning mot IT-stödd distansutbildning Inriktning teamarbete i hemvård Inriktning utbildningsledarskap Inriktning vattenvårdsteknik Summa Magisterexamen (Bologna) Folkhälsovetenskap Inbyggda system Matematikdidaktik Pedagogiskt arbete Vattenvård Summa Totalt Utfärdade examina uppdelade på respektive studieordning Bologna Icke-bologna Examenstyp Generella examina Lärarexamina Övriga yrkesexamina Totalt Prestationer Viktiga prestationer för utbildning är antal helårsprestationer samt prestationsgraden. Högskolan Kristianstads alla kurser och program är organiserade i olika programområden och för varje programområde finns en programområdesansvarig. Uppföljning avseende antal studenter, prestationsgrad samt kostnader sker på respektive programområde. För att få det mer överskådligt visas Grupper av programområden Utbildningsvetenskap Förskollärarutbildning Grundlärarutbildning Ämneslärarutbildning Yrkeslärarutbildning Specialpedagogik Högskolepedagogik Lärarutbildning med antagning t.o.m. våren 2011 Natur och Miljö Biologi Biomedicinsk analytiker Landskapsvetenskap VA- och kretsloppstekniker Vattenvård Mat och Hälsa Gastronomi Folkhälsopedagogik Hälsovetenskap Sjuksköterskeutbildning Specialistsjuksköterskeutbildning Tandhygienist Psykologi och Sociologi Psykologi Sociologi Data, Informatik och Teknik Data Informatik Teknik Ekonomi, Socialt arbete och Personal och arbetsliv Ekonomi Socialt arbete Personal och arbetsliv

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2012

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2012 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2012 2 Årsredovisning 2012 Rektors sammanfattning...3 Högskolan Kristianstad...4 Högskolans organisation...4 Högskolan Kristianstads organisation 2012...5 Högskolans

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram RIKTLINJER Diarienummer: 40-388/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Grundutbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN VISION & LÅNGSIKTIG PLAN 2011-2014 Innehåll 1. Vision 3 2. Strategi 3 3. Strategiska mål 3 4. Den långsiktiga planens målstruktur 4 5. Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 4 5.1 EXAMINA 4

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Ramverk. för Mittuniversitetets kvalitetsarbete. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Ramverk. för Mittuniversitetets kvalitetsarbete. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Dnr 2012/197 ersätter tidigare beslut med Dnr 2009/2092 och 2007/1321 Ramverk för Mittuniversitetets kvalitetsarbete Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2 INNEHÅLL 1. Inledning och

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

KvalitetsPLAN. Kvalitetsplan Från ord till handling

KvalitetsPLAN. Kvalitetsplan Från ord till handling KvalitetsPLAN Kvalitetsplan 2009-2012 Från ord till handling 1 Kvalitetsarbetet vid Malmö högskola är tänkt att bedrivas inom ramen för den modell för verksamhetsutveckling som utarbetats vid högskolan

Läs mer

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering Fastställd av UN 2008-08-26 Reviderad 2011-03-10, 2012-11-07 Dnr: 59-2011-668 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 Föreliggande dokument beskriver hur

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet (Reviderade )

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet (Reviderade ) 1 (6) Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet 2013-2015 (Reviderade 2013-03-07) Rektor beslutade 2009-05-14 om Riktlinjer för studie- och karriärvägledning. Enligt dessa

Läs mer

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet Birgitta Gelin Kansliet för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten birgitta.gelin@uadm.uu.se Åsa Kassman Rudolphi Institutionen

Läs mer

Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011

Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011 Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011 1 Innehåll Innehåll... 2 1. Förord... 3 2. Ansvar... 3 3. Det flexibla lärandet vid Mittuniversitetet Studentens lärande i en flexibel miljö...

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Uppföljning av plan för lika villkor 2014

Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Uppföljning Datum: 2015-01-27 Dnr: 2015/1 1.1 Handläggare: Sandra Bergsten Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Förutsättningar Lika villkorsarbetet vid Linnéuniversitetet bedrivs utifrån en målsättning

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år Institutionen för musik och bild Verksamhetsplan år 2015-2017 I verksamhetsplanen beskrivs de avsikter och prioriteringar som institutionen för musik och bild (MB) kommer att göra under de kommande verksamhetsåren.

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget NITUS 14-11-27 Aleksandra Sjöstrand Universitets- och högskolerådets uppgifter Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland Kort om högskolan Högskolan på Gotland grundades som självständig högskola 1998. Högskolan finns inom Campus Almedalen i Visby, men har också en betydande del av sin verksamhet som

Läs mer

Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet Riktlinjer Fastställt av fakultetsstyrelsen 01-06-20 med ändring 2004-12-01 Dnr M:A9 46/2001 1 Studievägledarna Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet I högskoleförordningen

Läs mer

Handlingsplan för studie- och karriärvägledning vid IT-universitetets fakultet

Handlingsplan för studie- och karriärvägledning vid IT-universitetets fakultet Handlingsplan för studie- och karriärvägledning vid IT-universitetets fakultet Handlingsplan för studie- och karriärvägledning vid ITuniversitetets fakultet Vid sammanträde 2008-10-13 beslutade rektor

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Strategi Kungl. Musikhögskolan

Strategi Kungl. Musikhögskolan Strategi Kungl. Musikhögskolan 2015-2017 KMH:s vision KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. KMH:s vision Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering vid Umeå universitet 2009 2012

Handlingsplan för breddad rekrytering vid Umeå universitet 2009 2012 Handlingsplan för breddad rekrytering vid Umeå universitet 2009 2012 Fastställd av rektor 2009-03-03 Sid 3 (9) 1. Att aktivt främja och bredda rekryteringen I detta kapitel beskrivs som en bakgrund till

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer