GENUS. Forskning - Utbildning - Projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENUS. Forskning - Utbildning - Projekt"

Transkript

1 GENUS Forskning - Utbildning - Projekt

2 INTRODUKTION Detta är en presentation över personer som är verksamma vid LTU och som forskar med ett genusperspektiv, undervisar i genuskurser och/ eller är involverade på olika sätt i genusprojekt. Förteckningen är inte fullständig och gör inga anspråk på att vara en kollektiv meritförteckning, utan presenterar ett axplock av de forskningsprojekt som pågår. Flera av dessa bedrivs i samverkan med myndigheter, kommuner, företag och intresseorganisationer. Genus har en stark ställning vid LTU. Visste du att det finns fem genusprofessorer, ett tiotal docenter, forskarassistenter och universitetslektorer och ett tiotal doktorander? Här bedrivs forskning och undervisning både på A-nivå och doktorandnivå. Flera av kurserna är internetbaserade och ges på distans och är sökbara från hela Sverige. Vid LTU bedrivs kvinnoforskning, maskulinitetsforskning, jämställdhetsforskning och genusforskning. Forskningen bedrivs från olika institutioner, med hjälp av olika metoder och baseras på olika typer av källor - men har den gemensamma ambitionen att problematisera och analysera föreställningar om kön, och om och hur dessa föreställningar påverkar individer och samhället på olika sätt. Handlar om hur föreställningar om manligt/kvinnligt och om män och kvinnor återskapas, ifrågasätts och förändras, i tid och rum. Hur dessa föreställningar påverkas, förstärks eller försvagas av andra maktordningar som har med klass, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning och funktionalitet att göra. Hur genus iscensätts och görs i arbetsliv, i politiken, i hemmet - i det lokala och det globala samhället. Forskningen bedrivs huvudsakligen vid vid avdelningen Industriell produktionsmiljö, Genus och teknik eller Genus och innovation - men även vid Institutionen för pedagogik och lärande (POL), Institutionen för språk och kultur (SKU) och Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskaper (IES). LTU samarbetar även med två forskningsmiljöer som har tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence, nämligen forskningsprogrammet Challenging gender vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och Gexcel vid Linköpings universitet. Bland finansiärer finns Vinnova, FAS, Formas, Vetenskapsrådet och EU:s strukturfonder. Luleå i maj 2010

3 DEL 1 Forskare, lärare och övriga resurser Lena Abrahamsson Professor Tel: Rum: F 247 Forskning om produktion, organisation och genus Lena är professor i arbetsvetenskap (med inriktning genus och organisation) och har en bakgrund som civilingenjör och har arbetat som konsult med arbetsmiljö-, produktions- och organisationsförändringar i industriföretag. Hennes huvudsakliga verksamhet idag är forskning. Hon handleder doktorander och verkar som projektledare i ett flertal pågående forskningsprojekt (med finansiering från FAS, VINNOVA, AFA, IFAU, EU:s strukturfonder mm) inom processindustri, verkstadsindustri, småföretag, tjänsteföretag och offentlig sektor. En stor del av hennes forskning handlar om organisations- och produktionsutveckling och arbetsplatslärande. Ett annat genomgående tema är genus. För närvarande är hon även koordinator för det universitetsövergripande fokusområdet Produktion och organisation vid Luleå tekniska universitet. Några aktuella projekt Genus och arbete i handeln FAS. Tillsammans med Ylva Fältholm Filmpool Nord Development Följeforskning Tillsammans med Jennie Olofsson och Jan Johansson Lönsam arbetsmiljö för städare IFAU och AFA. Tillsammans med Therese Öhrling. Hästkrafter för entreprenörskap Stiftelsen Lantbruksforskning. Tillsammans med Mats Westerberg och Lena Forsberg. Nationell temagrupp A&O (arbetsplatslärande och omvandling i arbetslivet) ESF-rådet. Tillsammans med Jan Johansson, Stefan Ekenberg samt Linköpings universitet, Göterborgs universitet och Apel. Framtidsfabriken - en konceptfabrik formad av kvinnor AFA och FAS. Tillsammans med Ylva Fältholm, Åsa Wikberg-Nilsson, Stina Johansson mfl. Att våga genus om kvinnor och entreprenörskap inom akademin Vinnova. Tillsammans med Ylva Fältholm, Eva Källhammer mfl. Validering i arbetslivet - en genusanalys FAS. Tillsammans med Leif Berglund. Kvinnliga ingenjörer i byggbranschen Formas. Kvinnor och män i Norrbottens massmedia Länsstyrelsen i Norrbotten och Jämställdhetsdelegationen Vad hände sen? Jämställdhet som retorik och praktik Vinnova Kolgruvearbete, kön och arbetssäkerhet Wollongong, Sydney, Australien. Eva Amundsdotter Telefon: Eva disputerade i december Hennes avhandling Att framkalla och förändra ordningen - aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer korsar ett pratiskt jämställdhetsarbete med genusforskning. Aktionsforskning/interaktiv forskning kombineras dessutom med genusforskning. Eva arbetar som forskare vid LTU i ett projekt som handlar om tillämpad genusforskning i innovationsmiljöer, ett program som Vinnova (Verket för innovationssystem) driver. Eva arbetar särskilt i processer med att framkalla genus i organisationer, där deltagare och forskare gemensamt skapar kunskap som grund för ett vidare förändringsarbete för jämställdhet i organisationer och dess verksamheter. Nyckelord: Interaktiv forskning om är genus och förändringsprocesser på arbetsplatser. Arbetar som konsult i olika utvecklingsprojekt för jämställdhet. Eira Andersson Telefon: Rum: F754 Forskar om genus, maskulinitet, gruvdrift och säkerhet. Maria Andersson Institutionen för hälsovetenskap Avdelning: Omvårdnad Telefon: Rum: D819 Några avslutade projekt Arbetssäkerhet, attityder och genus i gruvbranschen EU Mål 1, Vinnova och LKAB, Division Mining. Tillsammans med Eira Andersson. 3

4 Jim Barry Professor Telefon: Rum: F753 Marie-Louise Annerblom Universitetslektor Institutionen för pedagogik och lärande Telefon: Forskningsprofil: genusvetenskap, barnomsorg/förskola, hälsa, internationalisering, participatorisk forskning Professor Jim Barry is a sociologist specialising in Gender, Organisation Studies and Social Policy. He is Guest Professor at Luleå University of Technology in Sweden, and Professor at the University of East London (UEL) based in the UEL Business School, UK. He is Associate Editor of the journal Gender, Work and Organization, Editorial Advisory Board member of the journal Equal Opportunities International, Editorial Board member of the journal Local Governance Dynamics based in Mumbai, India, and on the Editorial Board of the UELBS Working Paper Series. Elisabeth Berg Professor Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum: F753 Sedan 1988 har hennes forskning varit och är inriktad mot arbetsvillkor, organisation, offentligt ledarskap och genus. Studieobjekten har varit och är kvinnors och mäns arbetsvillkor i offentlig sektor, främst kommunens socialförvaltning och högre utbildning. Hennes undervisningsområden är sociologisk teori, organisationsteori, socialpsykologisk teori, kvalitativ metod och i hennes undervisning ingår alltid ett genusperspektiv. Daina Dagis Universitetsadjunkt, sjukgymnastprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet Tel: Lars Elenius Docent Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Telefon: Rum: A 309 Benita Eliasson Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum F757 Lena Forsberg LTU Skellefteå Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelning: Entreprenörskap Telefon: Rum: B215 Har en beteendevetenskaplig examen med en uppmärksammad licentiatavhandling som synliggjort unga kvinnors förmåga till handlingskraft genom deras erfarenheter från stallkulturen. Hennes forskning kommer att studera hästbranschen ur ett tillväxt och genusperspektiv. Har tidigare arbetat med regionala tillväxtfrågor som delprojektledare i två EU-projekt samt arbetat som affärsutvecklare vid LTU Innovation Ylva Fältholm Docent Avdelning: Industriell produktionsmiljö Telefon: Rum: F243 Forskar om organisation och genus och har bland annat skrivit om karriär och kön, Framtidsfabriken och akademiskt entreprenörskap och genus. Caroline Graeske Universitetslektor Institutionen för språk och kultur Avdelning: Svenska Telefon: Rum: D1030 Caroline Graeske är lektor i svenska och undervisar främst i litteraturvetenskap, retorik, skapande svenska och genusvetenskap. Disputerade 2003 vid Uppsala universitet på en avhandling med genusperspektiv om Stina Aronsons författarskap. Arbetar med ett projekt om genusmönster i läromedel: Genus i svenskan? En studie om genusmönster i läromedel i svenska för gymnasiet och forskar bl.a. om Eyvind Johnson och hans självbiografiska roman Romanen om Olof, samt om föräldraskap i förändring. Forskning om etnicitet och genus. Undervisning i historia om ideer och föreställningar om manligt och kvinnligt i samhället. 4

5 Eva Granlund Universitetsadjunkt Institutionen för pedagogik och lärande Telefon: Rum: D910 Specialområden: Könsmedveten pedagogik, genus och utbildning/lärande Ewa Gunnarsson Professor Telefon: Mobiltelefon: Rum: F742 Ewa Gunnarsson är professor i ämnet genus, människa och maskin. De senaste åren har hon ansvarat för programmet Arbetsliv i storstad vid Arbetslivsinstitutet. Partner med ansvar för genusdimensionen i Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society (WORKS) inom EU:s sjätte ramprogram Hennes huvudsakliga forskningsfält är genus, teknik (IKT) och organisation, kompetens och kvalifikationer. Petra Jonvallen Forskarassistent Avdelning: Genus och teknik Telefon: Mobiltelefon: Rum: F763 Hennes avhandling, Testing pills, Enacting Obesity: The work of localizing tools in a clinical trial handlar om de verktyg och praktiker som tillsammans utgör organsieringen av storskaliga privatfinansierade kliniska läkemedelsprövningar. Avhandlingen utforskar heterogena praktiker där sjuksköterskor, dietister och läkare arbetar med två rationaliseringsverktyg: ett kliniskt forskningsprotokoll och mjukvara för hur patienter rekryteras, sållas bort och schemaläggs. Dessa rationaliseringsprocesser påverkar praktikerna på olika och motsägelsefulla sätt. Några teman som tas upp i boken är bland annat den medicinska praktikens teknovetenskapliga natur, standardiseringar och osynligt arbete, liksom vård/vetenskap-dilemmat. Avhandlingen visar på samband mellan produktionen av fetmapiller och biomedikaliseringen av kroppsvikt. I ett senare projekt har Petra studerat introducerandet av en ny och evidensbaserad forsterövervakningsteknik på ett svenskt universitetssjukhus. I projektet fokuserar hon de processer som leder fram till ett lyckat införande av ny teknik inom förlossningsvården. Hon analyserar också hur visualisering av fostrets hjärtljud påverkar lokala förlossningspraktiker. Forskningsintressen Teknik-och vetenskapsstudier, feministisk teori, medicinsk sociologi och antropologi Allen King Tel: Rum F757 Arbetar med sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap, sin forskning fokuserar på genus segregering, särskilt på arbetsmarknaden. Utöver sin utfarenhet som föreläsare undervisar organisation teori samt kvantitativmetod har han ansvar för detta hemsida. Eva Källhammer Fil.lic. Telefon Rum: F 734 Forskning och undervisning Inom ramen för olika forskningsprojekt har Eva undersökt kvinnor och mäns arbetsförhållanden stress och ohälsa, samt karriärutvecklingsmöjligheter och kommersialiseringsmöjligheter inom akademin ur ett genusperspektiv. I avhandlingsarbetet kombineras genusteori med deltagande interaktiva metoder. Forskningen fokuserar på hur kön görs inom akademin, samt hur interaktiva metoder kan användas vid jämställdhetsarbete för att synliggöra segregeringsmönster, symboler, interaktion och förhållningssätt inom organisationer. I övrigt undervisar Eva på grundutbildningsnivå inom områden som psykosocial arbetsmiljö och stress, samt vid handledarutbildningen och docentutbildningen vid Luleå tekniska universitet inom området jämställdhet. Malin Lindberg Telefon: Forskar kring hur kön görs, ordnas och värderas inom Sveriges innovationspolitik. Hon intresserar sig särskilt för organisering av innovationssystem och innovationsprocesser. I sin forskning använder hon sig av en interaktiv forskningsansats. Tidigare arbetade hon som projektledare vid Emma Resurscentrum, ett lokalt resurscentrum för kvinnor i Vilhelmina. 5

6 Lena Lundberg Vesterlund Institutionen för pedagogik och lärande (fn tjänstledig) Telefon: Undervisning: Genus och musik för förskollärare, genus och ledarskap inom läraryrket, även undervisat i kursen Kvinnligt ledarskap och är intresserad av ledarskapsfrågor. Genus i forskningen: Tidigare forskning är baserad på att se hur ungdomar komponerar musik med hjälp av data/musikteknologi där genusteori var en av analysverktygen. Har skrivit ett par artiklar om kvinnliga kompositörer, historiskt och en nutid. Hans Lundkvist Industridoktorand Telefon: Rum: Sitter i Högskolan Dalarnas byggnad i Borlänge Anställd av Jernkontoret och verksam i Innovationssystemet Triple Steelix Forskning: Genusperspektiv för Attraktivt Arbete med avsikt att stärka företagets/ organisationens arbetsgivarvarumärke. Forskningen sker utifrån ett interaktivt förhållningssätt med parternas nytta i fokus. Elisabeth Lundmark Universitetslektor Institutionen för pedagogik och lärande Telefon: Rum: D308 Forskning/utbildning/projekt: Genus i skola. Lena Manderstedt Institutionen för språk och kultur Avdelning: Svenska Telefon: Rum: D1021 Lena forskar om verksamhetsförlagd utbildning i svensklärarutbildningen. Hon har undervisat i kurser som t.ex. Språk och kön, Samhälle, media och kön, Litteratur, film och genus, samt Retorik för kvinnor. Inger Medin Olsson Projektledare Projektledare för IDAS ( ) som var ett chefs- och ledarförsörjningsprojekt vars syfte är att få fler kvinnor på högre akademiska poster. Det innehöll ledarutvecklingsprogram, mentorprogram, IDAS-nätverk med föreläsningar/seminarier, karriärplanering och studier av strukturer, mm Telefon: Ulf Mellström Professor Avdelning: Genus och teknik Telefon: Mobiltelefon: Rum: F765 Ulf Mellström är antropolog och sedan 2006 professor och ämnesföreträdare för Genus och teknik vid LTU och verksam som gästprofessor vid Linköpings universitet. Har tidigare varit verksam som forskare vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet och Högskolan i Skövde. Män och deras maskiner och Masculinity, Power and Technology: A Malaysian Ethnography är titlar på två av hans böcker, som utkom 1999 respektive I sin forskning har han bland annat studerat tekniska professioner som ingenjörer och mekaniker, ur ett genusperspektiv och ägnat sig åt maskulinitetsforskning. Han har jämfört förhållandet i Sverige med ett flertal länder i Sydost-Asien, bland annat Malaysia. Han har på senare år också ägnat sig åt forskning kring forskning, högre utbildning, migration och kunskapsproduktion. Han bedriver f n ett VR-finansierat projekt kring dessa frågor tillsammans med docent Per-Anders Forstorp vid KTH och Linköpings universitet. Mellström är också vetenskaplig ledare för ramforskningsprogrammet Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering vid MSB Programmet är ett samarbete mellan LTU, Linköpings universitet, Utrikespolitiska institutet och Karlstads universitet. Mellström har varit ledamot och styrelseordförande i Nationella sekretariatet för genusforskning och ledamot av Vetenskapsrådets genuskommitté Är f n ledamot av kjønnsforskningsprogrammet vid Norges forskningsråd , ingår som ledamot i Delegationen för jämställdhet i högskolan samt ledamot av MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vetenskapliga råd Han är vidare redaktör för Norma (tidskrift för nordisk maskulintitetsforskning). Vetenskaplig ledare för projekt som t.ex. : Teknik och lärande (VR ), Nya utbildningslandskap: kunskapssamhälle, mobilitet och globalisering (VR ), Gender and technology in a cross-cultural perspective - Computer Science in Sweden & Malaysia GLIT - KK-stiftelsen , Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering vid MSB

7 Cathrine Norberg Universitetslektor, Prefekt Institutionen för språk och kultur Telefon: Rum: D908 Forskning/utbildning: Ingår projektet Challenging gender. Forskar i engelska om språk, genus, maskulinitet, vänskap och känslor. John Näslund Telefon: Rum: F716c Monica Nordström-Jacobsson Universitetslektor Institutionen för språk och kultur Avdelning: Svenska Telefon: Mobiltelefon: Rum: D907 Är anställd som litteratur- och filmvetare vid Institutionen för språk och kultur. Avdelningschef för Avdelningen för svenska vid nämnda institution samt ställföreträdande prefekt. Sitter som ledamot i den särskilda nämnden för lärarutbildning (SNL). Ann-Christin Nyberg Forskare Ann-Christin Nyberg arbetar för närvarande med forskningsprojektet Jämställdhet för hållbar tillväxt, som är en studie av jämställdhet och förändringsarbete inom regionala innovationssystem. I november 2009 disputerade hon vid institutionen för Arbetsvetenskap. Making Ideas Matter är titeln på hennes doktorsavhandling. Rebecka Näslund Telefon: Mobiltelefon: Rum: F740 Rebecka Näslund är doktorand vid avdelningen och hennes forskning fram till licenciat examen har fokuserat på IKT, funktionshinder och elever i särskolan. Efter lic examen bedriver Rebecka forskning kring funktionshinder i Oman. I sin forskning kombinerar hon funktionshindersforskning, samhälleliga studier av teknik och naturvetenskap, feministiska studier av kunskap och vetenskap, feministiska studier av genus och teknologi samt studier kring kropp, funktionshinder, subjektivitet och agency. Jennie Olofsson Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum: F761 Är ansvarig för kursen Genus, teknik och estetik som ges inom ramen för lärarprogrammet sedan VT 08. Sitter med i nätverket Gender Network in the Northern Region. Arbetar som följeforskare i projektet Filmpool Nord Development, ett projekt inom ramen för Filmpool Nord i Luleå. Är medlem i redaktionsrådet för tidskriften GiN (Genus i norrsken) och Tidskriften för genusvetenskap, samt redaktionssekreterare för NORMA (Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier). Har tidigare medverkat i projektet Att gestalta kön med Teaterhögskolan i Luleå. Forskningsprojektet handlar om: Extensions of bodies through digital artefacts. Drawing on earlier writings within gender and technology studies, her research engages in the implementation process of a robotic welding system. More specifically it intends to disclose how (gendered) division of labour is defied as well as reinforced as a consequence of the advent of the technological installation. Preliminär avhandlingstitel: Taking place. Augmenting space - spatial diffusion in times of technological change Saila Piippola Universitetslektor Telefon: Mobil: Rum: F148 Forskning/undervisning: Forskning om arbetsliv och arbetsmarknad ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. Min undervisning är främst kvalitativa metoder både på sociologi och psykologiprogrammen. Därutöver undervisar jag i kvinnligt ledarskap och kränkande särbehandling i kursen arbetsmiljöledning. Handleder studenter både i kursen utredning och examensarbeten i sociologi. Är därutöver utbildningsledare för SH-sektorn vid institutionen för Arbetsvetenskap samt institutionens kontaktperson för likabehandling. 7

8 Sofia Reinholdt Forskarassistent Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelning: Industriell organisation Rum: A324 Undervisning: Bland annat om socialförsäkringsrätt (förvaltningsrätt) samt om könsskillnader i hälsa. Forskningsområden: Forskar inom hälso- och socialförsäkringsområdet. Mari Runardotter Forskare Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelning: Informatik Telefon: Rum: A162 Forskning/undervisning/projekt: Mari bedriver forskning kring organisering och användningen av IT samt hur yrkesroller och arbetsuppgifter påverkar och påverkas av IT, främst inom en digitalt bevarande kontext. Maris syn på vetenskap och vetenskapliga metoder och metodologier finns att hitta inom feminist technoscience eller feminist STS, och hon är främst intresserad av begrepp som subjektivitet, sociomaterial och agency. Josefin Rönnbäck Forskare Tel: Rum: F762 Bedriver historisk forskning som handlar om genus, demokrati och medborgarskap. Har tidigare varit projektledare för Forma framtiden ett genuspedagogiskt projekt för ett jämställt samhälle. Forskar för närvarande om kön och politisk representation i svensk politik, Ingår i tidskriften GiNs redaktionskommitté, har varit ledamot av Jämställdhetsdelegationen i Norrbotten. Nyckelord: genus demokrati medborgarskap representation representativitet kvinnorörelse Genuspedagogik, heteronormativitet, mäns våld mot kvinnor, genushistoria Jocelyn Sackey Tel: Mobil: Rum: F 737 Main career interest is in developing human resources within an organisation that has profound appreciation of the importance of effective people management, staff development and leadership to achieving corporate objectives. Have an ultimate goal to promote my area of teaching at a strategic level within human resources function in academia through research. Her research interests are gender and career issues in organizations, psychosocial aspects of work, stress & management and performance management. Fredrik Sjögren Telefon: Rum: F741 Pär Sundén Jur. kand. Universitetsadjunkt Telefon: Rum: A508 Undervisning: Arbetsrätt, samt har undervisat om jämställdhetslagen inom ramen för kursen Lika villkor, Statsvetenskap A. Maria Toro Troconis PhD Student Human Work Science Gender, Technology and Organization Maria is a senior learning technologist at the Faculty of Medicine, Imperial College London. Her main role is to support the development and delivery of the Faculty s e- learning strategy. Her research interest is game-based learning for the delivery of virtual patients in Multi-User Virtual Environments (MUVEs), such as Second Life. She is currently undertaking a PhD within the Faculty of Medicine in Imperial College London and Luleå University of Technology entitled Gender-related differences and game-based learning for virtual patients in Second Life. 8

9 Maria Uden Universitetslektor Telefon: Mobiltelefon: Rum: F748 Maria Udén är verksam som forskare vid avdelningen och är ursprungligen utbildad som bergsingenjör vid LTU. Hon tog sin doktorsexamen vid år Marias forskningsprofil utgörs av tvärvetenskapliga teknikstudier, genusteoretiska studier av mansdominerade yrken. Ett särskilt intresse är feministiska ansatser inom ingenjörsvetenskaperna, ett annat är utvecklingen av den arktiska ekonomin, särskilt kvinnors villkor. Projekt Networking for Communications Challenged Communities (N4C) Är ett projekt för Internetutveckling ur ett brukardrivet jämställdhetsperspektiv. inom EU: s sjunde ramprogram, med titeln N4C Networking for Communications Challenged Communities: Architecture, Test Beds and Innovative Alliances. Sámi Network Connectivity (SNC) SNC är ett tekniskt förslag i form av en så kallad arkitektur för ett kommunikationssystem. Syftet är att utveckla teknik för att vara uppkopplad på Internet med hjälp av bärbara sändare och mottagare. SNC:s lösning bygger på en kombination av så kallat Ad Hoc och fördröjningstolerant nätverk. SNC har sin upprinnelse i ett samarbete mellan Kvinna i sameby och LTU. SAGA (Sámi Network Connectivity Gender Allocation). SAGA var ett projekt och ett nätverk med tolv kvinnor från Norrbottens kust och inland. SAGA-idén var att jämställdhetssäkra SNC och det som sker kring projektet så att även kvinnor kommer med i alla steg. Caroline Wamala Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum: F761 Caroline Wamala är doktorand vid avdelningen, med en examen från mastersprogrammet Science, technology and society vid Linköpings universite. Under studierna valde hon att specialisera sig inom Technology and Gender. Hon har en bakgrund inom IT-branschen, och har bland annat arbetat med att undervisa kvinnor om IT-applikationer inom ramen för en frivilligorganisation (NGO). Åsa Wikberg Nilsson Avdelning: Industriell design Telefon: Rum: F716b Nyckelord: Participatory design Forskningsintressen är metoder för att stimulera kollaborativa designprocesser för innovativa och multidisciplinära grupper. Åsas forskningsfokus är att utveckla metoder som stimulerar till reflektion kring normer och perspektiv mellan deltagare i gemensamma aktiviteter. Anna Öqvist Forskarassistent Institutionen för pedagogik och lärande Avdelning: Pedagogik Telefon: Rum: D901 Anna förskollärare och Fil Dr i pedagogik och arbetar sedan 2009 som forskarassistent. Hennes forskningsintresse handlar om hur kön, femininiteter och maskuliniteter, görs i skola och förskola. I min avhandling ( Skolvardagens genusdramaturgi - en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring, 2009) riktas fokus på hur flickor och pojkar i mellanstadiet gör kön i relation till hur benämningar som hora och kärring används. Studien lyfter fram en dold verksamhet, den dolda genus läroplanen, som utspelas bortom lärarens blick och kontroll. Den handlar om hur eleverna kontinuerligt ägnar sig åt att göra kön och att framförallt platsen (olika pedagogiska miljöer) men också kamratgruppen och den specifika aktiviteten har betydelse för hur kön, femininiteter och maskuliniteter görs i skolan. Kerstin Öhrling Universitetslektor, Prefekt Institutionen för hälsovetenskap Avdelning: Omvårdnad Telefon: Rum: D872 Senaste publikation: Midwives experience of encountering women with posttraumatic stress symptoms after childbirth 2010; 9

10 DEL 2 Examina och avhandlingar Förteckning över doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser vid LTU:s genusenheter Doktorsexamina Lena Abrahamsson, Att återställa ordningen. Könsmönster och förändringar i arbetsorganisationer, Sara Alander, Offentliga storkök i det gröna folkhemmet, Eva Amundsdotter, Att framkalla och förändra ordningen, 2009 Gro Hanne Aas, Kvinneforskningspolitiske (pr)øvelser, Elisabeth Berg, Det ojämlika mötet. En studie av samverkan i hemvården mellan primärkommunernas hemtjänst och landstingets primärvård, Gunilla Carlstedt, Mellan ansvar och makt. En diskussion om arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors livsberättelser Sara Cervantes, Attitudes towards starting small business. Youth and local authorities in a changing labour market, Lilly Ekenberg, The meaning of physiotherapy: experiences of parents of young adults with impairment, Annika Forssén, Mellan ansvar och makt. En diskussion om arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors livsberättelser Ylva Fältholm, Work, Cooperation and Professionalization. A Multiple Case Study, Ewa Gunnarsson, Att våga väga jämnt! Om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt industriarbete, Elisabeth Gulbrandsen, The Reality of our Fictions. Notes towards accountability in (techno)science,1995. Ann-Kristin Juntti-Henriksson, Women narratives from Tornedalen,2008 Christina Mörtberg, Det beror på att man är kvinna... Gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi Ann-Christin Nyberg, Making Ideas Matter: gender, technology and women s invention, 2009 Rebecka Näslund, Bringing Actors Together - ICT, Disability and Pupils in Special School, Saila Piippola, Gränsvandrare positionerar sig på arbetsmarknaden. Handlingsutrymmen för arbetssökande inom ett begränsat geografiskt område, Birgitta Rydhagen Feminist sanitary engineering in rural South Africa - a theoretical framework, 1999 Maria Udén, Tekniskt sett av kvinnor, Anita Westerström, Genus och teknik i försäkringsbranschen, Marianne Westring Nordh, Det är inte bara att lägga schema, 2007 Annika Vänje, Knäcka koderna. Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap, Anna Öqvist, Skolvardagens genusdramaturgi. En studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring, Licentiatexamina Lena Abrahamsson, Organisationsförändringar och kvinnors arbeten, Eva Avner, Det tredje rummet - ett möte mellan vardagen och förnyelse, Lena Forsberg, Att utveckla handlingskraft. Om flickors identitetsskapande processer, Eva Källhammer, Akademin som arbetsplats. Hälsa, ohälsa och karriärmöjligheter ur ett genusperspektiv, Annika Olofsdotter Bergström, Befria datorhjältinnorna från pojkrummet: en projektledares erfarenheter tolkad genom interaktiv metod och teori, 2009 Sofia Reinholdt, En illustration av vägen till förtidspension, Maria Udén, Det luktar stål och olja. Intervjuer med fem kvinnor som är civilingenjörer, Anita Westerström, Kvinnor och datorhantering. En studie i försäkringsbranschen, Elin Vadelius, Huvudräkning eller strukturförändring? Integrering av jämställdhet i utvecklingspartnerskap inom Equal,

11 DEL 3 Kurser LTU erbjuder följande genuskurser under 2010: Kursnamn Institution Kontaktperson Genus, litteratur och medier, 7,5 hp SKU Design, genus och estetik, 7,5 hp ARB Innovation, genus och hållbar utveckling, 7,5 hp ARB Ledning, organisation, samverkan, 7,5 hp ARB Genus, litteratur och medier, 7,5 hp SKU Kvinnligt ledarskap, 7, 5 hp ARB Ansöks via studera.nu Övriga kurser: Aktuella genusteorier - en kritisk och reflekterande ansats Observera att detta är en doktorandkurs med antagning fortlöpande under året Kontaktpersoner: Jämställdhet i skolan - skolpraktik och forskningsperspektiv, 7,5 hp Observera att denna kurs ges vid LTU och att det är en webb-baserad distanskurs Man kan endast anmäla sig via Kontaktperson: Genus, teknik och estetik 7,5 hp Observera att kursen ingår inom ramen för civilingenjörsprogrammen Kursen ges av i samarbete med Teaterhögskolan Kontaktperson: 11

12 För ytterligare upplysningar, kontakta gärna: Jan Johansson Prefekt Institutionen för arbetsvetenskap LTU Josefin Rönnbäck Institutionen för arbetsvetenskap LTU

Jämställdhetsintegrering som lärande förändring

Jämställdhetsintegrering som lärande förändring Aktionsforskning og utvikling i organisationer 4 5 november 2010 Aalborg universitet Ewa Gunnarsson, professor Eva Amundsdotter, fil.dr Avdelning Genus & innovation Luleå tekniska universitet Sverige ewa.gunnarsson@ltu.se

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops 2013-04-29 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

GENUSiNorrsken # 1 2. 2010 TEMA NÄTVERK, INFORMATION OCH RESURSER I INNOVATIONSSAMMANHANG

GENUSiNorrsken # 1 2. 2010 TEMA NÄTVERK, INFORMATION OCH RESURSER I INNOVATIONSSAMMANHANG GENUSiNorrsken # 1 2. 2010 TEMA NÄTVERK, INFORMATION OCH RESURSER I INNOVATIONSSAMMANHANG GENUSiNorrsken I detta nummer av GiN diskuteras förutsättningarna för företagande och innovation i Sverige. Särskilt

Läs mer

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson V I N N O VA R A P P O R T VR 2006:08 Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson Titel : Vad häde sen? Redaktörer: Elisabeth

Läs mer

Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén

Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén Rapport från jämställdhetsprojektet Genuslabbet vid Linköpings och Stockholms universitet 2010 2013 Genuslabbet. Över gränserna för kön, universitet,

Läs mer

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige Per-Erik Ellström 2009-11-21 Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige 1. Teman och problemställningar Forskning inom det område som vi här talar om

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 Patrik Hassel Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 4 Datainsamling... 4 Avgränsning av området IT och lärande... 4 Metodik...

Läs mer

Kokbok för jämställd akademi

Kokbok för jämställd akademi 2 xxxix / sulf:s skriftserie Kokbok för jämställd akademi /Anna Gatti Kokbok för jämställd akademi SULF:s skriftserie XXXIX Utgiven av Sveriges universitetslärarförbund 2011 ISBN 91 8876623 3 Upplaga 3000

Läs mer

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 Expertgruppen för Genusforskning Ämnesbeskrivning och rekommendationer Förord Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska

Läs mer

DOKTORSAVHANDLING. Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Lena Forsberg

DOKTORSAVHANDLING. Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Lena Forsberg DOKTORSAVHANDLING Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter Lena Forsberg Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Hon vill se fler män i förskolan SID 16

Hon vill se fler män i förskolan SID 16 2/2013 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon vill se fler män i förskolan SID 16 Från Iran till Trollhättan SID 4 Möte med Mehdi Eshagh, ny professor i geodesi Ny app ger roligare matupplevelse

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR?

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? Utgångspunkter för en studie med fokus på lärarstudenters sociokulturella bakgrund och dess betydelse för högskolestudier och yrkesval Birgitta Davidsson Marianne Dovemark Solveig

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Företagsekonomi och nationalekonomi I katalogen hittar du årets nyhe hete r. På studentlitterat ur.se hittar du he la vår utgivni ng. Kunskap bygger kunskap Närheten till

Läs mer

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014... 1 1. CV. Ann- Catrine Edlund... 2 1.1. Personuppgifter... 2 1.2. Examina... 2 1.3. Anställningar

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

En konferens om musik, genus och jämställdhet. info och anmälan: Föreläsningar, paneldebatter, musikinslag!

En konferens om musik, genus och jämställdhet. info och anmälan: Föreläsningar, paneldebatter, musikinslag! En konferens om musik, genus och jämställdhet Föreläsningar, paneldebatter, musikinslag! Musik- och Teatermuseet, Sibyllegatan 2 i Stockholm. info och anmälan: www.statensmusikverk.se/jamstalldhetsprojektet

Läs mer

IT-universitetet Fakultetens årsrapport 2008 1

IT-universitetet Fakultetens årsrapport 2008 1 IT-universitetet Fakultetens årsrapport 2008 1 IT-universitetets fakultet, februari 2009 Upplägg: Åsa Ekvall Layout: Catharina Jerkbrant Foto: Jan-Olof Yxell (om inget annat anges) Omslagsfoto: Catharina

Läs mer

Jämställd metod. Genussmart innovation. www.livsmedelsakademin.se. Anna Haraldsson, Christina Scholten, Kicki Stridh Makten över Maten

Jämställd metod. Genussmart innovation. www.livsmedelsakademin.se. Anna Haraldsson, Christina Scholten, Kicki Stridh Makten över Maten Jämställd metod Genussmart innovation www.livsmedelsakademin.se Anna Haraldsson, Christina Scholten, Kicki Stridh Makten över Maten Malmö i januari 2011 Anna Haraldsson, Christina Scholten, Kicki Stridh

Läs mer

CHEFSKAPETS FORMER OCH RESULTAT

CHEFSKAPETS FORMER OCH RESULTAT V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 1 5 CHEFSKAPETS FORMER OCH RESULTAT Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap M A R I A N N E D Ö Ö S & K E R S T I N W A L D E N S T R Ö M - V I N N

Läs mer