GENUS. Forskning - Utbildning - Projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENUS. Forskning - Utbildning - Projekt"

Transkript

1 GENUS Forskning - Utbildning - Projekt

2 INTRODUKTION Detta är en presentation över personer som är verksamma vid LTU och som forskar med ett genusperspektiv, undervisar i genuskurser och/ eller är involverade på olika sätt i genusprojekt. Förteckningen är inte fullständig och gör inga anspråk på att vara en kollektiv meritförteckning, utan presenterar ett axplock av de forskningsprojekt som pågår. Flera av dessa bedrivs i samverkan med myndigheter, kommuner, företag och intresseorganisationer. Genus har en stark ställning vid LTU. Visste du att det finns fem genusprofessorer, ett tiotal docenter, forskarassistenter och universitetslektorer och ett tiotal doktorander? Här bedrivs forskning och undervisning både på A-nivå och doktorandnivå. Flera av kurserna är internetbaserade och ges på distans och är sökbara från hela Sverige. Vid LTU bedrivs kvinnoforskning, maskulinitetsforskning, jämställdhetsforskning och genusforskning. Forskningen bedrivs från olika institutioner, med hjälp av olika metoder och baseras på olika typer av källor - men har den gemensamma ambitionen att problematisera och analysera föreställningar om kön, och om och hur dessa föreställningar påverkar individer och samhället på olika sätt. Handlar om hur föreställningar om manligt/kvinnligt och om män och kvinnor återskapas, ifrågasätts och förändras, i tid och rum. Hur dessa föreställningar påverkas, förstärks eller försvagas av andra maktordningar som har med klass, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning och funktionalitet att göra. Hur genus iscensätts och görs i arbetsliv, i politiken, i hemmet - i det lokala och det globala samhället. Forskningen bedrivs huvudsakligen vid vid avdelningen Industriell produktionsmiljö, Genus och teknik eller Genus och innovation - men även vid Institutionen för pedagogik och lärande (POL), Institutionen för språk och kultur (SKU) och Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskaper (IES). LTU samarbetar även med två forskningsmiljöer som har tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence, nämligen forskningsprogrammet Challenging gender vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och Gexcel vid Linköpings universitet. Bland finansiärer finns Vinnova, FAS, Formas, Vetenskapsrådet och EU:s strukturfonder. Luleå i maj 2010

3 DEL 1 Forskare, lärare och övriga resurser Lena Abrahamsson Professor Tel: Rum: F 247 Forskning om produktion, organisation och genus Lena är professor i arbetsvetenskap (med inriktning genus och organisation) och har en bakgrund som civilingenjör och har arbetat som konsult med arbetsmiljö-, produktions- och organisationsförändringar i industriföretag. Hennes huvudsakliga verksamhet idag är forskning. Hon handleder doktorander och verkar som projektledare i ett flertal pågående forskningsprojekt (med finansiering från FAS, VINNOVA, AFA, IFAU, EU:s strukturfonder mm) inom processindustri, verkstadsindustri, småföretag, tjänsteföretag och offentlig sektor. En stor del av hennes forskning handlar om organisations- och produktionsutveckling och arbetsplatslärande. Ett annat genomgående tema är genus. För närvarande är hon även koordinator för det universitetsövergripande fokusområdet Produktion och organisation vid Luleå tekniska universitet. Några aktuella projekt Genus och arbete i handeln FAS. Tillsammans med Ylva Fältholm Filmpool Nord Development Följeforskning Tillsammans med Jennie Olofsson och Jan Johansson Lönsam arbetsmiljö för städare IFAU och AFA. Tillsammans med Therese Öhrling. Hästkrafter för entreprenörskap Stiftelsen Lantbruksforskning. Tillsammans med Mats Westerberg och Lena Forsberg. Nationell temagrupp A&O (arbetsplatslärande och omvandling i arbetslivet) ESF-rådet. Tillsammans med Jan Johansson, Stefan Ekenberg samt Linköpings universitet, Göterborgs universitet och Apel. Framtidsfabriken - en konceptfabrik formad av kvinnor AFA och FAS. Tillsammans med Ylva Fältholm, Åsa Wikberg-Nilsson, Stina Johansson mfl. Att våga genus om kvinnor och entreprenörskap inom akademin Vinnova. Tillsammans med Ylva Fältholm, Eva Källhammer mfl. Validering i arbetslivet - en genusanalys FAS. Tillsammans med Leif Berglund. Kvinnliga ingenjörer i byggbranschen Formas. Kvinnor och män i Norrbottens massmedia Länsstyrelsen i Norrbotten och Jämställdhetsdelegationen Vad hände sen? Jämställdhet som retorik och praktik Vinnova Kolgruvearbete, kön och arbetssäkerhet Wollongong, Sydney, Australien. Eva Amundsdotter Telefon: Eva disputerade i december Hennes avhandling Att framkalla och förändra ordningen - aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer korsar ett pratiskt jämställdhetsarbete med genusforskning. Aktionsforskning/interaktiv forskning kombineras dessutom med genusforskning. Eva arbetar som forskare vid LTU i ett projekt som handlar om tillämpad genusforskning i innovationsmiljöer, ett program som Vinnova (Verket för innovationssystem) driver. Eva arbetar särskilt i processer med att framkalla genus i organisationer, där deltagare och forskare gemensamt skapar kunskap som grund för ett vidare förändringsarbete för jämställdhet i organisationer och dess verksamheter. Nyckelord: Interaktiv forskning om är genus och förändringsprocesser på arbetsplatser. Arbetar som konsult i olika utvecklingsprojekt för jämställdhet. Eira Andersson Telefon: Rum: F754 Forskar om genus, maskulinitet, gruvdrift och säkerhet. Maria Andersson Institutionen för hälsovetenskap Avdelning: Omvårdnad Telefon: Rum: D819 Några avslutade projekt Arbetssäkerhet, attityder och genus i gruvbranschen EU Mål 1, Vinnova och LKAB, Division Mining. Tillsammans med Eira Andersson. 3

4 Jim Barry Professor Telefon: Rum: F753 Marie-Louise Annerblom Universitetslektor Institutionen för pedagogik och lärande Telefon: Forskningsprofil: genusvetenskap, barnomsorg/förskola, hälsa, internationalisering, participatorisk forskning Professor Jim Barry is a sociologist specialising in Gender, Organisation Studies and Social Policy. He is Guest Professor at Luleå University of Technology in Sweden, and Professor at the University of East London (UEL) based in the UEL Business School, UK. He is Associate Editor of the journal Gender, Work and Organization, Editorial Advisory Board member of the journal Equal Opportunities International, Editorial Board member of the journal Local Governance Dynamics based in Mumbai, India, and on the Editorial Board of the UELBS Working Paper Series. Elisabeth Berg Professor Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum: F753 Sedan 1988 har hennes forskning varit och är inriktad mot arbetsvillkor, organisation, offentligt ledarskap och genus. Studieobjekten har varit och är kvinnors och mäns arbetsvillkor i offentlig sektor, främst kommunens socialförvaltning och högre utbildning. Hennes undervisningsområden är sociologisk teori, organisationsteori, socialpsykologisk teori, kvalitativ metod och i hennes undervisning ingår alltid ett genusperspektiv. Daina Dagis Universitetsadjunkt, sjukgymnastprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet Tel: Lars Elenius Docent Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Telefon: Rum: A 309 Benita Eliasson Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum F757 Lena Forsberg LTU Skellefteå Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelning: Entreprenörskap Telefon: Rum: B215 Har en beteendevetenskaplig examen med en uppmärksammad licentiatavhandling som synliggjort unga kvinnors förmåga till handlingskraft genom deras erfarenheter från stallkulturen. Hennes forskning kommer att studera hästbranschen ur ett tillväxt och genusperspektiv. Har tidigare arbetat med regionala tillväxtfrågor som delprojektledare i två EU-projekt samt arbetat som affärsutvecklare vid LTU Innovation Ylva Fältholm Docent Avdelning: Industriell produktionsmiljö Telefon: Rum: F243 Forskar om organisation och genus och har bland annat skrivit om karriär och kön, Framtidsfabriken och akademiskt entreprenörskap och genus. Caroline Graeske Universitetslektor Institutionen för språk och kultur Avdelning: Svenska Telefon: Rum: D1030 Caroline Graeske är lektor i svenska och undervisar främst i litteraturvetenskap, retorik, skapande svenska och genusvetenskap. Disputerade 2003 vid Uppsala universitet på en avhandling med genusperspektiv om Stina Aronsons författarskap. Arbetar med ett projekt om genusmönster i läromedel: Genus i svenskan? En studie om genusmönster i läromedel i svenska för gymnasiet och forskar bl.a. om Eyvind Johnson och hans självbiografiska roman Romanen om Olof, samt om föräldraskap i förändring. Forskning om etnicitet och genus. Undervisning i historia om ideer och föreställningar om manligt och kvinnligt i samhället. 4

5 Eva Granlund Universitetsadjunkt Institutionen för pedagogik och lärande Telefon: Rum: D910 Specialområden: Könsmedveten pedagogik, genus och utbildning/lärande Ewa Gunnarsson Professor Telefon: Mobiltelefon: Rum: F742 Ewa Gunnarsson är professor i ämnet genus, människa och maskin. De senaste åren har hon ansvarat för programmet Arbetsliv i storstad vid Arbetslivsinstitutet. Partner med ansvar för genusdimensionen i Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society (WORKS) inom EU:s sjätte ramprogram Hennes huvudsakliga forskningsfält är genus, teknik (IKT) och organisation, kompetens och kvalifikationer. Petra Jonvallen Forskarassistent Avdelning: Genus och teknik Telefon: Mobiltelefon: Rum: F763 Hennes avhandling, Testing pills, Enacting Obesity: The work of localizing tools in a clinical trial handlar om de verktyg och praktiker som tillsammans utgör organsieringen av storskaliga privatfinansierade kliniska läkemedelsprövningar. Avhandlingen utforskar heterogena praktiker där sjuksköterskor, dietister och läkare arbetar med två rationaliseringsverktyg: ett kliniskt forskningsprotokoll och mjukvara för hur patienter rekryteras, sållas bort och schemaläggs. Dessa rationaliseringsprocesser påverkar praktikerna på olika och motsägelsefulla sätt. Några teman som tas upp i boken är bland annat den medicinska praktikens teknovetenskapliga natur, standardiseringar och osynligt arbete, liksom vård/vetenskap-dilemmat. Avhandlingen visar på samband mellan produktionen av fetmapiller och biomedikaliseringen av kroppsvikt. I ett senare projekt har Petra studerat introducerandet av en ny och evidensbaserad forsterövervakningsteknik på ett svenskt universitetssjukhus. I projektet fokuserar hon de processer som leder fram till ett lyckat införande av ny teknik inom förlossningsvården. Hon analyserar också hur visualisering av fostrets hjärtljud påverkar lokala förlossningspraktiker. Forskningsintressen Teknik-och vetenskapsstudier, feministisk teori, medicinsk sociologi och antropologi Allen King Tel: Rum F757 Arbetar med sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap, sin forskning fokuserar på genus segregering, särskilt på arbetsmarknaden. Utöver sin utfarenhet som föreläsare undervisar organisation teori samt kvantitativmetod har han ansvar för detta hemsida. Eva Källhammer Fil.lic. Telefon Rum: F 734 Forskning och undervisning Inom ramen för olika forskningsprojekt har Eva undersökt kvinnor och mäns arbetsförhållanden stress och ohälsa, samt karriärutvecklingsmöjligheter och kommersialiseringsmöjligheter inom akademin ur ett genusperspektiv. I avhandlingsarbetet kombineras genusteori med deltagande interaktiva metoder. Forskningen fokuserar på hur kön görs inom akademin, samt hur interaktiva metoder kan användas vid jämställdhetsarbete för att synliggöra segregeringsmönster, symboler, interaktion och förhållningssätt inom organisationer. I övrigt undervisar Eva på grundutbildningsnivå inom områden som psykosocial arbetsmiljö och stress, samt vid handledarutbildningen och docentutbildningen vid Luleå tekniska universitet inom området jämställdhet. Malin Lindberg Telefon: Forskar kring hur kön görs, ordnas och värderas inom Sveriges innovationspolitik. Hon intresserar sig särskilt för organisering av innovationssystem och innovationsprocesser. I sin forskning använder hon sig av en interaktiv forskningsansats. Tidigare arbetade hon som projektledare vid Emma Resurscentrum, ett lokalt resurscentrum för kvinnor i Vilhelmina. 5

6 Lena Lundberg Vesterlund Institutionen för pedagogik och lärande (fn tjänstledig) Telefon: Undervisning: Genus och musik för förskollärare, genus och ledarskap inom läraryrket, även undervisat i kursen Kvinnligt ledarskap och är intresserad av ledarskapsfrågor. Genus i forskningen: Tidigare forskning är baserad på att se hur ungdomar komponerar musik med hjälp av data/musikteknologi där genusteori var en av analysverktygen. Har skrivit ett par artiklar om kvinnliga kompositörer, historiskt och en nutid. Hans Lundkvist Industridoktorand Telefon: Rum: Sitter i Högskolan Dalarnas byggnad i Borlänge Anställd av Jernkontoret och verksam i Innovationssystemet Triple Steelix Forskning: Genusperspektiv för Attraktivt Arbete med avsikt att stärka företagets/ organisationens arbetsgivarvarumärke. Forskningen sker utifrån ett interaktivt förhållningssätt med parternas nytta i fokus. Elisabeth Lundmark Universitetslektor Institutionen för pedagogik och lärande Telefon: Rum: D308 Forskning/utbildning/projekt: Genus i skola. Lena Manderstedt Institutionen för språk och kultur Avdelning: Svenska Telefon: Rum: D1021 Lena forskar om verksamhetsförlagd utbildning i svensklärarutbildningen. Hon har undervisat i kurser som t.ex. Språk och kön, Samhälle, media och kön, Litteratur, film och genus, samt Retorik för kvinnor. Inger Medin Olsson Projektledare Projektledare för IDAS ( ) som var ett chefs- och ledarförsörjningsprojekt vars syfte är att få fler kvinnor på högre akademiska poster. Det innehöll ledarutvecklingsprogram, mentorprogram, IDAS-nätverk med föreläsningar/seminarier, karriärplanering och studier av strukturer, mm Telefon: Ulf Mellström Professor Avdelning: Genus och teknik Telefon: Mobiltelefon: Rum: F765 Ulf Mellström är antropolog och sedan 2006 professor och ämnesföreträdare för Genus och teknik vid LTU och verksam som gästprofessor vid Linköpings universitet. Har tidigare varit verksam som forskare vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet och Högskolan i Skövde. Män och deras maskiner och Masculinity, Power and Technology: A Malaysian Ethnography är titlar på två av hans böcker, som utkom 1999 respektive I sin forskning har han bland annat studerat tekniska professioner som ingenjörer och mekaniker, ur ett genusperspektiv och ägnat sig åt maskulinitetsforskning. Han har jämfört förhållandet i Sverige med ett flertal länder i Sydost-Asien, bland annat Malaysia. Han har på senare år också ägnat sig åt forskning kring forskning, högre utbildning, migration och kunskapsproduktion. Han bedriver f n ett VR-finansierat projekt kring dessa frågor tillsammans med docent Per-Anders Forstorp vid KTH och Linköpings universitet. Mellström är också vetenskaplig ledare för ramforskningsprogrammet Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering vid MSB Programmet är ett samarbete mellan LTU, Linköpings universitet, Utrikespolitiska institutet och Karlstads universitet. Mellström har varit ledamot och styrelseordförande i Nationella sekretariatet för genusforskning och ledamot av Vetenskapsrådets genuskommitté Är f n ledamot av kjønnsforskningsprogrammet vid Norges forskningsråd , ingår som ledamot i Delegationen för jämställdhet i högskolan samt ledamot av MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vetenskapliga råd Han är vidare redaktör för Norma (tidskrift för nordisk maskulintitetsforskning). Vetenskaplig ledare för projekt som t.ex. : Teknik och lärande (VR ), Nya utbildningslandskap: kunskapssamhälle, mobilitet och globalisering (VR ), Gender and technology in a cross-cultural perspective - Computer Science in Sweden & Malaysia GLIT - KK-stiftelsen , Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering vid MSB

7 Cathrine Norberg Universitetslektor, Prefekt Institutionen för språk och kultur Telefon: Rum: D908 Forskning/utbildning: Ingår projektet Challenging gender. Forskar i engelska om språk, genus, maskulinitet, vänskap och känslor. John Näslund Telefon: Rum: F716c Monica Nordström-Jacobsson Universitetslektor Institutionen för språk och kultur Avdelning: Svenska Telefon: Mobiltelefon: Rum: D907 Är anställd som litteratur- och filmvetare vid Institutionen för språk och kultur. Avdelningschef för Avdelningen för svenska vid nämnda institution samt ställföreträdande prefekt. Sitter som ledamot i den särskilda nämnden för lärarutbildning (SNL). Ann-Christin Nyberg Forskare Ann-Christin Nyberg arbetar för närvarande med forskningsprojektet Jämställdhet för hållbar tillväxt, som är en studie av jämställdhet och förändringsarbete inom regionala innovationssystem. I november 2009 disputerade hon vid institutionen för Arbetsvetenskap. Making Ideas Matter är titeln på hennes doktorsavhandling. Rebecka Näslund Telefon: Mobiltelefon: Rum: F740 Rebecka Näslund är doktorand vid avdelningen och hennes forskning fram till licenciat examen har fokuserat på IKT, funktionshinder och elever i särskolan. Efter lic examen bedriver Rebecka forskning kring funktionshinder i Oman. I sin forskning kombinerar hon funktionshindersforskning, samhälleliga studier av teknik och naturvetenskap, feministiska studier av kunskap och vetenskap, feministiska studier av genus och teknologi samt studier kring kropp, funktionshinder, subjektivitet och agency. Jennie Olofsson Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum: F761 Är ansvarig för kursen Genus, teknik och estetik som ges inom ramen för lärarprogrammet sedan VT 08. Sitter med i nätverket Gender Network in the Northern Region. Arbetar som följeforskare i projektet Filmpool Nord Development, ett projekt inom ramen för Filmpool Nord i Luleå. Är medlem i redaktionsrådet för tidskriften GiN (Genus i norrsken) och Tidskriften för genusvetenskap, samt redaktionssekreterare för NORMA (Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier). Har tidigare medverkat i projektet Att gestalta kön med Teaterhögskolan i Luleå. Forskningsprojektet handlar om: Extensions of bodies through digital artefacts. Drawing on earlier writings within gender and technology studies, her research engages in the implementation process of a robotic welding system. More specifically it intends to disclose how (gendered) division of labour is defied as well as reinforced as a consequence of the advent of the technological installation. Preliminär avhandlingstitel: Taking place. Augmenting space - spatial diffusion in times of technological change Saila Piippola Universitetslektor Telefon: Mobil: Rum: F148 Forskning/undervisning: Forskning om arbetsliv och arbetsmarknad ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. Min undervisning är främst kvalitativa metoder både på sociologi och psykologiprogrammen. Därutöver undervisar jag i kvinnligt ledarskap och kränkande särbehandling i kursen arbetsmiljöledning. Handleder studenter både i kursen utredning och examensarbeten i sociologi. Är därutöver utbildningsledare för SH-sektorn vid institutionen för Arbetsvetenskap samt institutionens kontaktperson för likabehandling. 7

8 Sofia Reinholdt Forskarassistent Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelning: Industriell organisation Rum: A324 Undervisning: Bland annat om socialförsäkringsrätt (förvaltningsrätt) samt om könsskillnader i hälsa. Forskningsområden: Forskar inom hälso- och socialförsäkringsområdet. Mari Runardotter Forskare Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelning: Informatik Telefon: Rum: A162 Forskning/undervisning/projekt: Mari bedriver forskning kring organisering och användningen av IT samt hur yrkesroller och arbetsuppgifter påverkar och påverkas av IT, främst inom en digitalt bevarande kontext. Maris syn på vetenskap och vetenskapliga metoder och metodologier finns att hitta inom feminist technoscience eller feminist STS, och hon är främst intresserad av begrepp som subjektivitet, sociomaterial och agency. Josefin Rönnbäck Forskare Tel: Rum: F762 Bedriver historisk forskning som handlar om genus, demokrati och medborgarskap. Har tidigare varit projektledare för Forma framtiden ett genuspedagogiskt projekt för ett jämställt samhälle. Forskar för närvarande om kön och politisk representation i svensk politik, Ingår i tidskriften GiNs redaktionskommitté, har varit ledamot av Jämställdhetsdelegationen i Norrbotten. Nyckelord: genus demokrati medborgarskap representation representativitet kvinnorörelse Genuspedagogik, heteronormativitet, mäns våld mot kvinnor, genushistoria Jocelyn Sackey Tel: Mobil: Rum: F 737 Main career interest is in developing human resources within an organisation that has profound appreciation of the importance of effective people management, staff development and leadership to achieving corporate objectives. Have an ultimate goal to promote my area of teaching at a strategic level within human resources function in academia through research. Her research interests are gender and career issues in organizations, psychosocial aspects of work, stress & management and performance management. Fredrik Sjögren Telefon: Rum: F741 Pär Sundén Jur. kand. Universitetsadjunkt Telefon: Rum: A508 Undervisning: Arbetsrätt, samt har undervisat om jämställdhetslagen inom ramen för kursen Lika villkor, Statsvetenskap A. Maria Toro Troconis PhD Student Human Work Science Gender, Technology and Organization Maria is a senior learning technologist at the Faculty of Medicine, Imperial College London. Her main role is to support the development and delivery of the Faculty s e- learning strategy. Her research interest is game-based learning for the delivery of virtual patients in Multi-User Virtual Environments (MUVEs), such as Second Life. She is currently undertaking a PhD within the Faculty of Medicine in Imperial College London and Luleå University of Technology entitled Gender-related differences and game-based learning for virtual patients in Second Life. 8

9 Maria Uden Universitetslektor Telefon: Mobiltelefon: Rum: F748 Maria Udén är verksam som forskare vid avdelningen och är ursprungligen utbildad som bergsingenjör vid LTU. Hon tog sin doktorsexamen vid år Marias forskningsprofil utgörs av tvärvetenskapliga teknikstudier, genusteoretiska studier av mansdominerade yrken. Ett särskilt intresse är feministiska ansatser inom ingenjörsvetenskaperna, ett annat är utvecklingen av den arktiska ekonomin, särskilt kvinnors villkor. Projekt Networking for Communications Challenged Communities (N4C) Är ett projekt för Internetutveckling ur ett brukardrivet jämställdhetsperspektiv. inom EU: s sjunde ramprogram, med titeln N4C Networking for Communications Challenged Communities: Architecture, Test Beds and Innovative Alliances. Sámi Network Connectivity (SNC) SNC är ett tekniskt förslag i form av en så kallad arkitektur för ett kommunikationssystem. Syftet är att utveckla teknik för att vara uppkopplad på Internet med hjälp av bärbara sändare och mottagare. SNC:s lösning bygger på en kombination av så kallat Ad Hoc och fördröjningstolerant nätverk. SNC har sin upprinnelse i ett samarbete mellan Kvinna i sameby och LTU. SAGA (Sámi Network Connectivity Gender Allocation). SAGA var ett projekt och ett nätverk med tolv kvinnor från Norrbottens kust och inland. SAGA-idén var att jämställdhetssäkra SNC och det som sker kring projektet så att även kvinnor kommer med i alla steg. Caroline Wamala Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum: F761 Caroline Wamala är doktorand vid avdelningen, med en examen från mastersprogrammet Science, technology and society vid Linköpings universite. Under studierna valde hon att specialisera sig inom Technology and Gender. Hon har en bakgrund inom IT-branschen, och har bland annat arbetat med att undervisa kvinnor om IT-applikationer inom ramen för en frivilligorganisation (NGO). Åsa Wikberg Nilsson Avdelning: Industriell design Telefon: Rum: F716b Nyckelord: Participatory design Forskningsintressen är metoder för att stimulera kollaborativa designprocesser för innovativa och multidisciplinära grupper. Åsas forskningsfokus är att utveckla metoder som stimulerar till reflektion kring normer och perspektiv mellan deltagare i gemensamma aktiviteter. Anna Öqvist Forskarassistent Institutionen för pedagogik och lärande Avdelning: Pedagogik Telefon: Rum: D901 Anna förskollärare och Fil Dr i pedagogik och arbetar sedan 2009 som forskarassistent. Hennes forskningsintresse handlar om hur kön, femininiteter och maskuliniteter, görs i skola och förskola. I min avhandling ( Skolvardagens genusdramaturgi - en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring, 2009) riktas fokus på hur flickor och pojkar i mellanstadiet gör kön i relation till hur benämningar som hora och kärring används. Studien lyfter fram en dold verksamhet, den dolda genus läroplanen, som utspelas bortom lärarens blick och kontroll. Den handlar om hur eleverna kontinuerligt ägnar sig åt att göra kön och att framförallt platsen (olika pedagogiska miljöer) men också kamratgruppen och den specifika aktiviteten har betydelse för hur kön, femininiteter och maskuliniteter görs i skolan. Kerstin Öhrling Universitetslektor, Prefekt Institutionen för hälsovetenskap Avdelning: Omvårdnad Telefon: Rum: D872 Senaste publikation: Midwives experience of encountering women with posttraumatic stress symptoms after childbirth 2010; 9

10 DEL 2 Examina och avhandlingar Förteckning över doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser vid LTU:s genusenheter Doktorsexamina Lena Abrahamsson, Att återställa ordningen. Könsmönster och förändringar i arbetsorganisationer, Sara Alander, Offentliga storkök i det gröna folkhemmet, Eva Amundsdotter, Att framkalla och förändra ordningen, 2009 Gro Hanne Aas, Kvinneforskningspolitiske (pr)øvelser, Elisabeth Berg, Det ojämlika mötet. En studie av samverkan i hemvården mellan primärkommunernas hemtjänst och landstingets primärvård, Gunilla Carlstedt, Mellan ansvar och makt. En diskussion om arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors livsberättelser Sara Cervantes, Attitudes towards starting small business. Youth and local authorities in a changing labour market, Lilly Ekenberg, The meaning of physiotherapy: experiences of parents of young adults with impairment, Annika Forssén, Mellan ansvar och makt. En diskussion om arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors livsberättelser Ylva Fältholm, Work, Cooperation and Professionalization. A Multiple Case Study, Ewa Gunnarsson, Att våga väga jämnt! Om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt industriarbete, Elisabeth Gulbrandsen, The Reality of our Fictions. Notes towards accountability in (techno)science,1995. Ann-Kristin Juntti-Henriksson, Women narratives from Tornedalen,2008 Christina Mörtberg, Det beror på att man är kvinna... Gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi Ann-Christin Nyberg, Making Ideas Matter: gender, technology and women s invention, 2009 Rebecka Näslund, Bringing Actors Together - ICT, Disability and Pupils in Special School, Saila Piippola, Gränsvandrare positionerar sig på arbetsmarknaden. Handlingsutrymmen för arbetssökande inom ett begränsat geografiskt område, Birgitta Rydhagen Feminist sanitary engineering in rural South Africa - a theoretical framework, 1999 Maria Udén, Tekniskt sett av kvinnor, Anita Westerström, Genus och teknik i försäkringsbranschen, Marianne Westring Nordh, Det är inte bara att lägga schema, 2007 Annika Vänje, Knäcka koderna. Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap, Anna Öqvist, Skolvardagens genusdramaturgi. En studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring, Licentiatexamina Lena Abrahamsson, Organisationsförändringar och kvinnors arbeten, Eva Avner, Det tredje rummet - ett möte mellan vardagen och förnyelse, Lena Forsberg, Att utveckla handlingskraft. Om flickors identitetsskapande processer, Eva Källhammer, Akademin som arbetsplats. Hälsa, ohälsa och karriärmöjligheter ur ett genusperspektiv, Annika Olofsdotter Bergström, Befria datorhjältinnorna från pojkrummet: en projektledares erfarenheter tolkad genom interaktiv metod och teori, 2009 Sofia Reinholdt, En illustration av vägen till förtidspension, Maria Udén, Det luktar stål och olja. Intervjuer med fem kvinnor som är civilingenjörer, Anita Westerström, Kvinnor och datorhantering. En studie i försäkringsbranschen, Elin Vadelius, Huvudräkning eller strukturförändring? Integrering av jämställdhet i utvecklingspartnerskap inom Equal,

11 DEL 3 Kurser LTU erbjuder följande genuskurser under 2010: Kursnamn Institution Kontaktperson Genus, litteratur och medier, 7,5 hp SKU Design, genus och estetik, 7,5 hp ARB Innovation, genus och hållbar utveckling, 7,5 hp ARB Ledning, organisation, samverkan, 7,5 hp ARB Genus, litteratur och medier, 7,5 hp SKU Kvinnligt ledarskap, 7, 5 hp ARB Ansöks via studera.nu Övriga kurser: Aktuella genusteorier - en kritisk och reflekterande ansats Observera att detta är en doktorandkurs med antagning fortlöpande under året Kontaktpersoner: Jämställdhet i skolan - skolpraktik och forskningsperspektiv, 7,5 hp Observera att denna kurs ges vid LTU och att det är en webb-baserad distanskurs Man kan endast anmäla sig via Kontaktperson: Genus, teknik och estetik 7,5 hp Observera att kursen ingår inom ramen för civilingenjörsprogrammen Kursen ges av i samarbete med Teaterhögskolan Kontaktperson: 11

12 För ytterligare upplysningar, kontakta gärna: Jan Johansson Prefekt Institutionen för arbetsvetenskap LTU Josefin Rönnbäck Institutionen för arbetsvetenskap LTU

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

Genus och jämställdhet i akademin och vid LTU. Ylva Fältholm, Professor, dekan teknisk fakultet

Genus och jämställdhet i akademin och vid LTU. Ylva Fältholm, Professor, dekan teknisk fakultet Genus och jämställdhet i akademin och vid LTU Ylva Fältholm, Professor, dekan teknisk fakultet Några fakta om feminiseringen av högre utbildning i Sverige 60% av 321.000 studenter är kvinnor, 65% av de

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

MÖTE 24 MARS 2009 HOS VINNOVA I STOCKHOLM

MÖTE 24 MARS 2009 HOS VINNOVA I STOCKHOLM MÖTE 24 MARS 2009 HOS VINNOVA I STOCKHOLM Från N4C Maria Udén, LTU och Barbro Fransson, Power Lake AB samt Anders Lindgren, SICS N4C PROJEKTET Namn: Networking for Communications Challenged Communities:

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Kvinnorna söker ju inte arbete

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Professor Lena Abrahamsson Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Professor Lena Abrahamsson Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Arbetsvetenskap och genus Framgångsfaktorer & tankefällor Vilken roll har jämställdhet för hållbar utveckling? Ojämställdhet i arbetslivet skapar problem för regionen, organisationen, arbetsmiljön, utvecklingsarbetet

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Ursula Hård Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Institutionellt och köns/genus perspektiv på regional och lokal politik, utveckling och arbetsmarknad;

Läs mer

Förord Författarpresentationer Kollegan, professorn och vännen Leif Lindberg Thomas Sandstedt och Martin Stigmar 10

Förord Författarpresentationer Kollegan, professorn och vännen Leif Lindberg Thomas Sandstedt och Martin Stigmar 10 Innehållsförteckning Innehåll Förord Författarpresentationer Kollegan, professorn och vännen Leif Lindberg Thomas Sandstedt och Martin Stigmar 10 Några tankar om professorsrollen Per Gerrevall och Håkan

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg Högskolan i Gävle Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område Fredrik Ekberg HÖGSKOLAN I GÄVLE AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN MAJ 2008 Vision Högskolan i Gävle har en ledande position

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03329 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Under luppen! Genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation

Under luppen! Genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation Under luppen! Genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation Fil dr Annika Vänje, teknik och hälsa, KTH Professor Ulf Sandström, industriell ekonomi, KTH Kunskapssammanställningen Syfte Att sammanställa

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Glesbygdsmedicinskt/centrum/

Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Utbildning)anpassad)för)glesbygdsmedicin) Övergripande)forsknings)och) utvecklingsområden) Lands4ngskommunala/samverkansprojekt/ Sjukstugemodellen/

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se Fakta på fickan 2012 ltu.se LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 9,5 tim. Polcirkeln Luleå tekniska universitet omsätter 1,5 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 anställda och 17 000 studenter. Vår forskning bedrivs

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Vi ger kvinnor och män lika villkor till lärande eller gör vi? Om genusperspektiv i utbildning. Mia Heikkilä, Fil Dr Nokia, 2012-03-22

Vi ger kvinnor och män lika villkor till lärande eller gör vi? Om genusperspektiv i utbildning. Mia Heikkilä, Fil Dr Nokia, 2012-03-22 Vi ger kvinnor och män lika villkor till lärande eller gör vi? Om genusperspektiv i utbildning Mia Heikkilä, Fil Dr Nokia, 2012-03-22 Kunskaper om jämställdhet påverkar skolklimatet, skolklimatet påverkar

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning 73 Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Det finns positiva tecken på att något ska hända med arbetslivsforskningens villkor. Mer bekymmersamt är att facket

Läs mer

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Fredrik Warnquist Civilingenjör i Lantmäteri LTH 2005 FLM Lantmäteriet Ystad 2005-2007 (2008) Lärare & forskare Fastighetsvetenskap

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Genus 2016 för forskning i framkant 2015-05-06 Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Inledning Nationella sekretariatet för genusforskning har samlat in förslag från

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Eva Wittbom, Ekon.dr Akademin för ekonomistyrning i staten Stockholm Business School www.sbs.su.se/aes Ett gott exempel på politiskt mål som ska nås med

Läs mer

Redovisning av projektet Fysik och Genus

Redovisning av projektet Fysik och Genus Redovisning av projektet Fysik och Genus Inledning Fysik betraktas av tradition som ett typiskt manligt ämne vilket avspeglas i det faktum att Fysikum, Stockholm Universitet, har en ojämn könsfördelning

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer