Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet"

Transkript

1 Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog

2 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig text svarar berörda institutioner eller motsvarande. Fotografer: Rickard Kilström (framsida, sid 4, 5, 6-7, 9, 17, 18, 28, 32, 35, 38, 41, 42, 48, 51, 58, 64, 66 och 79), Martin Nauclér (sid 10), Informationssektionen (sid 12, 13, 14, 52, 63 och 85) Produktion: Informationssektionen och Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen, Försvarshögskolan Tryck: DanagårdLiTHO Upplaga: 7000 ex Allmänt: Kurs och programutbud som här presenteras utgår från uppgifter kända december Kurser kan tillkomma eller ställas in. Reservation även för eventuella tryckfel. Kontinuerlig uppdatering hittar du på

3 Innehåll Liten högskola med stora ambitioner 5 Försvarshögskolan mötesplats för framtidens säkerhet 6 Ledningsvetenskap tvärvetenskap med en gemensam ram 8 Militärhistoria satsar på distans 12 På jakt efter duktiga studenter 14 Anna Lindh-biblioteket en mötesplats 16 Kurser 18 Vi ger kurser inom ämnena statsvetenskap, ledarskap, militär historia, militärteknik och ledningsvetenskap. Anmäl dig på Officersprogrammet 48 Programmet är treårigt och omfattar 180 högskolepoäng. Det ges med tre profiler och samtliga leder till en officersexamen. Officersprogrammet startar på hösten. Blankett för ansökan hittar du på Uppdragsutbildningar 52 Försvarshögskolan genomför en rad utbildningar på uppdrag av olika beställare, exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En uppdragsutbildning riktar sig till företag och organisationer som upphandlar platser på utbildningen, t ex ett företag för sina anställda. En uppdragsutbildning kan alltså inte sökas av privatpersoner. Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom områdena militär vidareutbildning, krishantering, ledarskap och informationssäkerhet. Fakta & Bra att veta 88

4 4 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

5 Liten högskola med stora ambitioner Försvarshögskolan är med sina 800 studenter en liten högskola. Som student får du inte bara en nära och personlig kontakt med dina lärare och professorer du har också lätt att få kontakt och umgås med studenter som läser andra utbildningar. Men i vår lilla kostym får hela världen plats. Våra forskare och studenter skärskådar de allra största och mest omfattande globala konflikterna, lika väl som hur man hanterar lokala kriser i det mindre formatet. Stort möter litet, nationellt möter internationellt, historia möter framtid. Som rektor fascineras jag av den unika blandningen av studenter på skolan. Uniformsklädda kadetter läser sida vid sida med civilklädda studenter. Vissa kommer direkt från gymnasiet, medan andra har varit yrkesverksamma i många år. Allt detta gör Försvarshögskolan till en livfull och dynamisk mötesplats där du som student får ett spännande erfarenhetsutbyte med dina kurskamrater. För mig är det ett privilegium att verka som rektor på Försvars - hög skolan, och jag hoppas att du också vill tillbringa några år av din tid här hos oss. Välkommen till Försvarshögskolan! Romulo Enmark, fil.dr Rektor För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 5

6 Försvarshögskolan mötesplats för framtidens säkerhet Vilken blir nästa stora kris som slår till? Kommer en storm att göra stora områden strömlösa? Kan en extremistgrupp förgifta dricksvattnet i en rad svenska kommuner? Kommer vårt land att ställas inför hotet om militär konflikt? Hur ska samhället skydda sina medborgare när katastrofen kommer, och hur begränsar man konsekvenserna av det som inträffat? För att hantera stora kriser krävs kunskap, ledarskap och samordning, och vårt samhälle ställer allt högre krav på området. Försvarshögskolan utbildar för samhällets skydd och säkerhet, idag och för framtiden. På Försvarshögskolan möts det nationella och det internationella. Här utbildas de som ska hantera framtidens kriser. Vissa kommer att ägna sig åt storpolitik i maktens korridorer i New York och Bryssel, andra åt samhälls- 6 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

7 planering i en svensk glesbygdskommun. Alla kommer de att göra viktiga insatser för andra människors trygghet. På Försvarshögskolan möts det civila och det militära. Här utbildas studenter som ska bli officerare inom Försvarsmakten och studenter som siktar på en karriär inom civil krishantering. Internationella insatser präglas alltmer av en samverkan mellan både militära och civila experter, och Försvarshögskolan förser dem med en kunskapsbas. På Försvarshögskolan möts teknik och humaniora. Två av våra ämnen, krigsvetenskap och militärteknik, hittar du inte på någon annan svensk högskola. Vi har dessutom unika inriktningar i bland annat statsvetenskap, folkrätt, ledarskap och militärhistoria. På Försvarshögskolan läggs grunden för framtidens krishantering. Du kan vara med och bidra. På Försvarshögskolan möts historia och framtid. Här finns en lång rad välrenommerade forskare i ämnen som statsveten skap och militärhistoria. Vi studerar gångna kriser och konflikter i syfte att förbereda oss inför framtiden. På Försvarshögskolan möts forskare och studenter. Våra studenter får undervisning och handledning av framstående forskare. Dessa har ett högt anseende såväl nationellt som internationellt och är ofta efterfrågade experter i media. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 7

8 Ledningsvetenskap tvärvetenskap med en gemensam ram Forskning, utbildning och praktik. Det är tre viktiga ingredienser i Försvarshögskolans verksamhet. Sällan möts de så tydligt som i ämnet ledningsvetenskap. Ledningsvetenskap är en förhållandevis ny utbildning på Försvarshögskolan, den första kursen startade hösten Men det är nästan lika nytt som forskningsämne. Martin Holmberg är professor på den ledningsvetenskapliga avdelningen på Försvarshögskolan. Det märks att han är van vid att försöka beskriva vad ledningsvetenskap är för något, och hur det skiljer sig från ämnet ledarskap. Jag brukar ibland använda exemplet med den heliga Birgittas bön Visa mig, herre, din väg, och gör mig villig att gå den. Ledarskap illustreras av den andra satsen, gör mig villig att gå den medan ledningsvetenskap tydligast illustreras av visa mig din väg, säger han. Förenklat uttryckt handlar ledningsvetenskap om att veta vad som ska göras, medan ledarskap handlar om att få det gjort. Men på många sätt hänger de två ämnena ihop, säger Martin Holmberg. I ledningsvetenskap studeras vilken organisation, vilka processer och vilka stödsystem som behövs för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Holmberg understryker att ledningsvetenskap på Försvarshögskolan handlar om insatsledning, inte projektledning eller företagsledning. Ledningsvetenskap handlar om hela processen, och hur den klarar att hantera de osäkerheter som förekommer i insats situationer, säger Holmberg. Att ämnet är så pass nytt innebär också en utmaning i att hitta den vetenskapliga grunden för ämnet. Ämnet är multidisciplinärt, det kan handla om kognitiva processer och det kan handla om tekniska stödsystem. Det finns otroligt många faktorer som påverkar inom ledningsvetenskapen, säger han. Berndt Brehmer grundade forskningen i ledningsvetenskap på Försvarshögskolan. Som en av världens mest välrenommerade forskare i ämnet har han sett det utvecklas. Ämnet som sådant växte fram av att Försvarsmakten ville utveckla en rörlig och nätverksbaserad ledningsorganisation. Ursprungligen har det handlat om militär ledning, som vi sedan utvidgat. Idag försöker vi utveckla en modell för ledning som är så generell att den kan appliceras på både den militära och den civila sidan, säger han. 8 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

9 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 9

10 Det traditionella ledningskonceptet inom Försvarsmakten bygger på enhetlig ledning. I en ny verklighet där militära insatser ställer krav på en organisation som är flexibel och som ska kunna samverka med andra både civila och militära organisationer har Brehmer och hans kollegor utvecklat ett koncept som han kallar för harmony of efforts. Vårt koncept bygger på observationer av hur verkligheten faktiskt ser ut, säger han. Enligt Brehmer handlar ledningsvetenskap om att förstå ledning i situationer som präglas av snabba förändringar och tidspress, där besluten påverkar uppgiften och vice versa, så kallat dynamiskt beslutsfattande. Situationer som är vanliga i kris och krig. På den ledningsvetenskapliga avdelningen på Försvars högskolan finns idag forskare med många olika bakgrunder och kopplingen till andra vetenskaper är enligt Brehmer nödvändigt. Ledningsvetenskap kommer alltid att kräva samverkan med andra vetenskaper. På det sättet kommer det nog alltid att vara lite av en lustig fågel, säger han. Vi har beteendevetare, psykologer, ingenjörer, datavetare och officerare på avdelningen, men genom att vi har ett gemensamt designteoretiskt ramverk kan vi arbeta tillsammans. Jag tror inte att det skulle gå med bara psykologer eller bara ingenjörer eller bara officerare. Det hade i alla fall inte blivit lika bra. Forskningen består bland annat i att göra olika experiment, att skapa vad Brehmer kallar mikrovärldar. Forskningen har lett till ett koncept som består av tre komponenter data insamling, sense-making och slutligen planering. Hjärtat i verksamheten är det ledningsrum som finns i För svars högskolans källarplan. Här övar sig såväl civila som militära studenter på olika scenarion. De många monitorerna och kontrollborden påminner mer om inredningen i ett rymdskepp än en utbildningsmiljö. Bland annat finns ett ledningsbord som kan visa tredimensionella modeller. 10 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

11 Forskning på Försvarshögskolan FOLKRÄTT Forskningen är inriktad mot folkrättsliga regler som bland annat rör rätten att använda militärt våld, folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer, krigets lagar, mänskliga rättigheter i fred, i väpnade konflikter och i freds - operationer samt ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang. KRIGSVETENSKAP Forskning och studier om krig och krigföring från ett officers perspektiv. Krigsvetenskap delas in i fyra ämnesområden; militär teori, operationskonst och taktik, militärstrategi samt militär logistik. LEDARSKAP Syftar till att utveckla civila och militära ledare och organisa tioner som arbetar med nationella och internationella insatser. LEDNINGSVETENSKAP Forskningen är inriktad mot hur ledning bör bedrivas och hur ledning faktiskt bedrivs i ett givet ledningssystem. MILITÄRHISTORIA Samspelet mellan de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn under olika epoker. Med förståelse av kopplingen mellan krigsmakt och samhälle i äldre tid kan vi också se på vår egen tid med andra ögon. MILITÄRTEKNIK Tvärvetenskap som behandlar tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa sina uppgifter. STATSVETENSKAP Krishantering och internationell samverkan Fokuserar på politiska och administrativa processer som kännetecknas av hot mot grundläggande samhällsvärden, omfattande osäkerhet samt tidsbrist. Säkerhetspolitik och strategi Berör frågor som gäller hot och överlevnad för en rad aktörer stater, etniska minoriteter, organisationer inom EU och för värden som miljö och demokrati. När vi började fanns det mycket vi inte visste, bland annat om den mänskliga förmågan att hantera 3-D, säger Berndt Brehmer. Lina Persson är en av de studenter som läser utbildningen i Ledningsvetenskap. Delkurserna följer komponenterna. Den sista delkursen handlar om planering och den omfattar även ett spel där studenterna får öva på ett verkligt scenario. Vi kommer att utgå från Elfenbenskusten, och pröva de olika teorier vi har lärt oss på situationen där, berättar hon. Hon märker av att ledningsvetenskap som ämne är nytt och att lärarna, som har olika vetenskapliga bakgrunder, är entusiastiska när de utvecklar sitt relativt nya ämnesområde. Jag tycker att man märker det. De är forskare och har ett kritiskt förhållningssätt till teorierna, samtidigt som de har sina olika ingångar till ämnet. Det gör att vi som studenter lär oss att ifrågasätta mer och bli mer analytiska, säger hon. Och för Lina är det en kurs som gett mersmak. Så småningom skulle jag absolut vilja forska inom ämnet på något sätt, säger hon. Att föreläsarna har så många olika bakgrunder ger mig också hopp om att man kan kombinera ledningsvetenskapen med studier i andra ämnen. Att studenter som Lina är så intresserade av ledningsvetenskap är något som ger Berndt Brehmer hopp. Att det finns efterfrågan på att också arrangera en b-kurs garanterar en viss fortlevnad. Ämnet behöver både forskning och utbildning för att må bra. Och han är övertygad om att ämnet har en ljus framtid. Behovet av att förstå ledning och ledningsproblematik är inte i avtagande. Inte minst eftersom samhället idag tar på sig en allt större roll i krishantering. Så jag har gott hopp. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 11

12 Militärhistoria satsar på distans Professor Gunnar Åselius lägger pannan i djupa veck. Koncentrerat går han igenom sina papper. Han står lutad över ståbordet mitt i studion. Det är bara några sekunder kvar till sändning. Är du redo?, frågar Henrik Edgren bakom kameran. Mmm, ja, kommer svaret sammanbitet från Gunnar Åselius. Henrik börjar filma och plötsligt är Åselius sammanbitna, fokuserade min som bortblåst. Med brinnande engagemang tar han under en dryg timme med tittaren till Vietnamkriget och Têt-offensiven, via Kuba och Castros gerillakrig mot Batistaregimen. I tevestudion i Försvarshögskolans källare pågår inspelning av en ny föreläsning på distanskursen Gerilla! Uppror och upprorsbekämpning från Napoleontiden till idag. Det är en fristående kurs i ämnet Militärhistoria. Per Iko är chef för den Militärhistoriska avdelningen på Försvarshögskolan. Tillsammans med Henrik Edgren är han kurs ansvarig för distansutbildningarna. Den största fördelen med distanskurserna tycker han är självklar. 12 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

13 Att du läser var och när du vill, säger han. Kursen delas in i block. Varje block har ett visst tema och kan bestå av en eller flera föreläsningar, en litteraturlista och en inlämningsuppgift. Jag tror att vi har fler föreläsningar än vad man har på andra distansutbildningar, säger Per Iko. Det gör att utbildningen känns mer levande. Kursdeltagarna loggar in på en webbplats för att ta del av föreläsningarna och för att delta i seminarier. Seminarierna hålls i forum som är öppna för kursdeltagarna under en viss tid, vanligen 48 timmar. Studenterna får lite större frihet eftersom de inte är bundna av att vara på plats för ett seminarium ett visst klock slag, säger Henrik Edgren. Försvarshögskolan började med distansutbildningar redan 1991, men då handlade det om högst ett seminarium i kvartalet. Och tentorna fick man i de flesta fall ändå åka till Stockholm för att skriva. Distanskurserna som de ser ut nu började Försvarshögskolan ge hösten Försvarshögskolan och Militärhistoriska avdelningen arrangerar 3-4 distanskurser per läsår och på varje kurs finns 75 platser. Vi vill känna oss fram. Jag tror inte att vi kommer att ha det på våra grund-, fortsättnings- eller påbyggnadskurser, däremot tycker jag att det är en mycket bra form för våra tematiska kurser, säger Per Iko. Vi kommer att försöka ha ungefär två kurser per termin som vi erbjuder på distans och som vi kommer att variera mellan terminerna. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 13

14 14 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

15 På jakt efter duktiga studenter Försvarshögskolans entréhall myllrar av liv och rörelse. Till Försvarshögskolans årliga arbetsmarknadsdag kommer aktörer från vitt skilda områden för att rekrytera och knyta kontakter med duktiga studenter. Evenemanget, som arrangeras av Studentkåren, innebär en viktig chans för skolans studenter att möta sina framtida arbetsgivare och ge karriären en första skjuts. Utställarna är överens Försvarshögskolans arbetsmarknadsdag är ett fantastiskt tillfälle att knyta kontakter med duktiga studenter. De ser i den här dagen en mötes plats som är värde full för både arbetsgivare och studenter, och för vissa är det rentav språngbrädan ut i karriären. Innan dagen är slut har det gjorts upp om intervjuer för såväl jobb som praktik platser. För Anna Pettersson och My Isacson Hjortzberg, som läser sitt första år på statsvetenskapliga programmet, ligger yrkes livet dock några år bort. De är eniga om att arbetsmarknads dagen är ett mycket inspirerande evenemang som ger ytterligare studiemotivation. De får en bild av vad deras fram tida arbetsgivare efterfrågar och tips på vilka kurser och inriktningar som kan vara bra att välja senare. Studenten Emelie Roos är verksam i Studentkåren och har varit projektledare för evenemanget. Det har inneburit en lång rad värdefulla erfarenheter för henne. Hon har fått en skarp övning i hur man planerar, genomför och utvärderar ett omfattande projekt och tror att hon kommer att ha stor glädje av sina lärdomar i framtiden. Emelie rekommenderar alla att engagera sig på liknande sätt under sin utbildning. Några dagar efter arbetsmarknadsdagen pustar hon ut efter en intensiv tid. Vi är många som har lagt ner åtskilliga timmar på det här, summerar hon. Och det har det varit värt. Vi har verkligen haft skoj under resans gång. Och så är det kul att se att det finns så många typer av arbetsgivare för oss, säger Anna. Vissa av dem kände jag överhuvudtaget inte till förut. Och så är det. Utställarna kommer från vitt skilda sektorer och verksamheter. Stora organisationer och myndigheter som UNHCR eller Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samsas med små konsultföretag med risk- och krishantering som expertområde. Alla efterfrågar de en bredd av kompetenser, och alla hoppas de finna den här. Läs mer om Försvarshögskolans studentkår på För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 15

16 Anna Lindh-biblioteket en mötesplats Klockan är kvart i tre en tisdagseftermiddag på Anna Lindh-biblioteket. I ett av grupprummen pågår febril aktivitet. Några studenter förbereder ett grupparbete. En stunds skrivande på en av de medburna laptopparna avlöser de ivriga diskussionerna. För studenterna på Försvarshögskolan är biblioteket en viktig mötesplats. Totalt finns tre grupprum på Anna Lindh-biblioteket. Periodvis är de väldigt populära, och de uppklistrade scheman där studenterna bokar upp sig blir snabbt fulltecknade. Utanför grupprummen, vid de många skrivborden med läslampor, sitter andra studenter djupt försjunkna över sin kurs litteratur. Under tentamensperioderna sitter studenterna här ibland långt in på nätterna eftersom de har ett eget passer kort och kan komma in via en särskild dörr. Inte ens under de stora helgerna är det tomt här inne. Här finns nästan alltid studenter. Jag tycker att vi har en trivsam miljö på biblioteket som skapar sammanhållning mellan studenterna. De sitter gärna här och studerar inför tentor och gör grupparbeten, säger Catrin Sundel, chef på Anna Lindh-biblioteket. Biblioteket är Nordens ledande vetenskapliga bibliotek för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik och svarar upp mot den nya synen på försvar och säkerhet där internationella frågor kommit i förgrunden. Anna Lindh-biblioteket tillhandahåller över böcker, tidningar, databaser och mer än 1400 tryckta eller elektroniska tidskrifter. Databaserna och tidskrifterna täcker flera discipliner, från psykologi och genderstudier till folkrätt, försvar och säkerhetspolitik. Alla databaser är tillgängliga från datorer på biblioteket men även via inloggning externt. Studenten kan få såväl undervisning som handledning i hur man söker information i databaser. Vi har en oerhört duktig personal. De kan sina områden väl och är ett viktigt stöd till våra studenter, säger Sundel. Förutom litteratur i både tryckt och elektronisk form har biblioteket ansvar för Försvarshögskolans öppna arkiv Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA, som samlar alla publikationer och studentuppsatser som ges ut av Försvarshögskolans forskare, lärare och studenter. Mer information hittar du på vår webbplats 16 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

17 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 17

18 Elin Statsvetenskap Vad är dina första intryck från att läsa statsvetenskap på Försvarshögskolan? Det första intrycket är att lärarna försöker föra in verkligheten i undervisningen, vi diskuterar och arbetar alltid med dag s- aktuella frågor och politik. I jämförelse med andra utbildningar tror jag att inställningen till ämnet är mer pragmatisk här. Och jag tycker verkligen att jag lär mig massor. Det är som att lägga ett stort pussel där bit för bit faller på plats. Vilka intryck har du fått av Försvarshögskolan? Först och främst att det är väldigt kul att gå här. Försvarshögskolan syns i debatten, i tidningar, i nyhetsinslag och i morgonsoffor. Det gör att det känns som en väldigt stimulerande miljö. Men det är också en miljö som ställer väldigt höga och konkreta krav på dig som student. För att trivas här måste man vara beredd på att kunna hantera kraven, men det är en väldigt bra högskola för den som har målsättningen att ta sig in på svåra områden. Vad hoppas du ha för nytta av att ha läst här? På många andra större universitet och högskolor blir man ganska lätt en i mängden. Med en utbildning härifrån sticker man ut mer. Jag tror att det öppnar dörrar. Jag känner många som har läst här och är konkreta exempel. De har fått jobb, bra jobb. Jag tycker att det visar att utbildningen håller en hög nivå. Sedan är det en trygghet. I en tuff bransch känns det väldigt tryggt att ha sin utbildning från Försvarshögskolan. 18 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

19 Statsvetenskap Statsvetenskap Vid Försvarshögskolan finns ämnet statsvetenskap representerat med två inriktningar; säkerhetspolitik och strategi samt krishantering och internationell samverkan. Vi erbjuder kurser från grundnivå som kan leda till en kandidatexamen i statsvetenskap. Från hösten 2012 ges två magisterkurser, en per inriktning. Ett kandidatprogram är under utveckling. Kursutbudet genomgår en förändringsprocess i ljuset av programmets utveckling. Ambitionen är att möjligheten att läsa fristående kurser som kan kombineras till en kandidatexamen skall behållas, vid sidan om programmet. Vi erbjuder även en kurs i folkrätt om 30 högskolepoäng, en fortsättningskurs i folk rätt om 15 högskolepoäng samt kortare kurser om 7,5 högskolepoäng vilka kan läsas fristående eller som en del av examen. Utbildningen i statsvetenskap och folkrätt reflekterar forskningen som bedrivs vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL). Examen Kandidatexamen -I statsvetenskap* -I statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan -I statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik Magisterexamen -I statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan -I statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik Efter utbildningen Utbildningen ger dig de strategiska och analytiska verktygen för att arbeta med olika perspektiv av samhällssäkerhet. Det är en viktig fråga för olika aktörer inom säkerhetssektorn som bland annat har särskilt ansvar för krisberedskap och kris hantering. Dessa aktörer finns inom den offentliga verksamheten på central, regional och lokal nivå både med nationell och internationell bas. Utbildningen är även till nytta för dig som vill arbeta med långsiktig strategisk planering på den politiska nivån, eller som analytiker med inriktning mot säkerhetsfrågor i samband med biståndsarbete eller vid militära insatser, nationellt eller internationellt. Delar av det privata näringslivet och ideella verksamheter har också behov av analytiker med kunskaper i säkerhetspolitik och krishantering. Läs mer på * För dig som läst grundkurs och/eller fortsättningskurs i statsvetenskap vid annat lärosäte och sedan väljer att läsa påbyggnadskursen vid Försvarshögskolan. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 19

20 Statsvetenskap Statsvetenskap Inriktning krishantering och säkerhet GRUNDKURS 30 högskolepoäng Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom statsvetenskap samt en introduktion till inriktningarna krishantering och internationell samverkan samt säkerhets politik. Under kursen behandlas några för statsvetenskap och studiet av politik centrala begrepp som demokrati, rättvisa, frihet, kön, internationellt samfund samt kosmopolitanism. Vidare behandlas politiska styrelseformer och förvaltningstraditioner i Sverige och andra länder, samt den Europeiska Unionen. Studieperiod: VT13, v Behörighet: Sh A och Eng B Nivå: Grundnivå Studieort: Stockholm Anmälningskod: FHS-S2101 Kontakt: Arita Holmberg, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap Studiet av säkerhetspolitik problematiseras och grundläggande teorier på området introduceras. Du får inblick i den förändring som svensk säkerhetspolitik har genom gått sedan det kalla krigets slut samt perspektiv på den internationalisering som skett. Diskussioner förs även kring samhällets säkerhet, liksom dess risker och sårbarheter. Politisk och administrativ hantering av påfrestningar behandlas i ett jämförande perspektiv. Slutligen genomförs en tillämpningsövning av beslut och beredning under trängda förhållanden. 20 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

21 Statsvetenskap Statsvetenskap Statsvetenskap Inriktning krishantering och internationell samverkan PÅBYGGNADSKURS 30 högskolepoäng Kursen består av tre delkurser, varav delkurs 1 och 2 samläses med påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik. Delkurs 1 fokuserar på säkerhet och krishantering i en Europeisk kontext och syftar till att ge dig ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till dessa begrepp samt deras tillämpning, med fokus på perioden efter det kalla krigets slut. Den Europeiska säkerhetsstrukturens framväxt och utveckling belyses och dess möjligheter och begränsningar problematiseras. Uppmärksamhet riktas även mot hur enskilda medlemsländer såsom Sverige påverkas av dagens fördjupade säkerhetsgemenskap i Europa. Vidare ges under kursen fördjupad insikt i den vetenskapsteoretiska debattens utveckling på området och dess betydelse för synen på relationen mellan forskning och praktik. Du får tillfälle att problematisera och diskutera vad som uppfattas som god forskning inom säkerhet och krishantering, samt hur forskning kan komma till nytta inom området. Kursen är uppbyggd runt seminarier och ditt självständiga författande av ett kurspapper. Studieperiod: HT12, v Behörighet: Fortsättningskurs i statsvetenskap, eller motsvarande. Nivå: Grundnivå Studieort: Stockholm Övrigt: Delkurs 1 och 2 samläses med påbyggnadskursen i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik. Anmälningskod: FHS-S1101 Kontakt: Arita Holmberg, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap Delkurs 2 är en kurs i forskningsdesign och metod, vilken förbereder dig inför delkurs 3, som består av författandet av en uppsats. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 21

22 Statsvetenskap Statsvetenskap Inriktning säkerhetspolitik PÅBYGGNADSKURS 30 högskolepoäng Kursen består av tre delkurser, varav delkurs 1 och 2 samläses med påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning kris hantering och internationell samverkan. Delkurs 1 fokuserar på säkerhet och krishantering i en Europeisk kontext och syftar till att ge dig ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till dessa begrepp samt deras tillämpning, med fokus på perioden efter det kalla krigets slut. Den Europeiska säkerhetsstrukturens framväxt och utveckling belyses och dess möjligheter och begränsningar problematiseras. Uppmärksamhet riktas även mot hur enskilda medlemsländer såsom Sverige påverkas av dagens fördjupade säkerhetsgemenskap i Europa. Vidare ges under kursen fördjupad insikt i den vetenskapsteoretiska debattens utveckling på området och dess betydelse för synen på relationen mellan forskning och praktik. Du får tillfälle att problematisera och diskutera vad som uppfattas som god forskning inom säkerhet och krishantering, samt hur forskning kan komma till nytta inom området. Kursen är uppbyggd runt seminarier och ditt självständiga författande av ett kurspapper. Studieperiod: HT12, v Behörighet: Fortsättningskurs i statsvetenskap, eller motsvarande. Nivå: Grundnivå Studieort: Stockholm Övrigt: Delkurs 1 och 2 samläses med påbyggnadskursen i statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan. Anmälningskod: FHS-S1102 Kontakt: Arita Holmberg, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap Delkurs 2 är en kurs i forskningsdesign och metod, vilken förbereder dig inför delkurs 3, som består av författandet av en uppsats. 22 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

23 Statsvetenskap Statsvetenskap Statsvetenskap Inriktning krishantering och internationell samverkan MAGISTERKURS 60 högskolepoäng Kursen syftar till att ge ytterligare fördjupning inom statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan och innefattar möjlighet till praktik. Den första delkursen Crisis Management and Political Leadership: Political Psycological Perspectives omfattar 15 hp. Kursen ges på engelska och ger en översikt över forskningsfältet politisk psykologi och lägger fokus på politiskt och administrativt ledarskap före, under och efter en kris. Därefter läses kursen Public Policy Analysis, kursen omfattar 15 hp och ges på engelska. Kursen presenterar klassiska och moderna perspektiv på hur policyn kommer till, förändras, försvaras och bryts ned. Fokus ligger på de möjligheter som policyaktörer ställs inför när ett policy område utsätts för hårt tryck på grund av kritiska händelser. Studieperiod: HT12-VT13, v Behörighet: 180 hp varav minst 90 hp i statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan alternativt säkerhetspolitik, eller motsvarande. Nivå: Avancerad nivå Studieort: Stockholm Övrigt: Vissa delkurser samläses med magisterkurs i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik. Delar av kursen ges på engelska. Anmälningskod: FHS-S1103 Kontakt: Arita Holmberg, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap Därefter väljer du antingen praktik om 15 hp eller utnyttjar möjligheten att tillgodoräkna dig 15 hp andra kurser. Den sista delkursen består av ett självständigt arbete om 15 hp. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 23

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema: Utbildning mot förändrad hotbild Artilleri-Tidskrift Nr 4 2003 SECURES FREEDOM OF OPERATION by: Creating battlespace awareness Suppressing and documenting artillery activity

Läs mer

GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING

GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING RÅDET FÖR HÖGRE UTBILDNING COUNCIL FOR THE RENEWAL OF HIGHER EDUCATION Box 7285, SE-103 89 Stockholm, Sweden Besöksadress/Visiting Address: Luntmakargatan

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Ledarskap från fåfald till mångfald

Ledarskap från fåfald till mångfald Ledarskap från fåfald till mångfald Ledarskap från fåfald till mångfald. En studie av 10 framgångsrika chefer och deras sät att hantera mångfald. Integrationsverkets rapportserie 2002:15 Integrationsverket,

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer