Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet"

Transkript

1 Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog

2 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig text svarar berörda institutioner eller motsvarande. Fotografer: Rickard Kilström (framsida, sid 4, 5, 6-7, 9, 17, 18, 28, 32, 35, 38, 41, 42, 48, 51, 58, 64, 66 och 79), Martin Nauclér (sid 10), Informationssektionen (sid 12, 13, 14, 52, 63 och 85) Produktion: Informationssektionen och Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen, Försvarshögskolan Tryck: DanagårdLiTHO Upplaga: 7000 ex Allmänt: Kurs och programutbud som här presenteras utgår från uppgifter kända december Kurser kan tillkomma eller ställas in. Reservation även för eventuella tryckfel. Kontinuerlig uppdatering hittar du på

3 Innehåll Liten högskola med stora ambitioner 5 Försvarshögskolan mötesplats för framtidens säkerhet 6 Ledningsvetenskap tvärvetenskap med en gemensam ram 8 Militärhistoria satsar på distans 12 På jakt efter duktiga studenter 14 Anna Lindh-biblioteket en mötesplats 16 Kurser 18 Vi ger kurser inom ämnena statsvetenskap, ledarskap, militär historia, militärteknik och ledningsvetenskap. Anmäl dig på Officersprogrammet 48 Programmet är treårigt och omfattar 180 högskolepoäng. Det ges med tre profiler och samtliga leder till en officersexamen. Officersprogrammet startar på hösten. Blankett för ansökan hittar du på Uppdragsutbildningar 52 Försvarshögskolan genomför en rad utbildningar på uppdrag av olika beställare, exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En uppdragsutbildning riktar sig till företag och organisationer som upphandlar platser på utbildningen, t ex ett företag för sina anställda. En uppdragsutbildning kan alltså inte sökas av privatpersoner. Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom områdena militär vidareutbildning, krishantering, ledarskap och informationssäkerhet. Fakta & Bra att veta 88

4 4 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

5 Liten högskola med stora ambitioner Försvarshögskolan är med sina 800 studenter en liten högskola. Som student får du inte bara en nära och personlig kontakt med dina lärare och professorer du har också lätt att få kontakt och umgås med studenter som läser andra utbildningar. Men i vår lilla kostym får hela världen plats. Våra forskare och studenter skärskådar de allra största och mest omfattande globala konflikterna, lika väl som hur man hanterar lokala kriser i det mindre formatet. Stort möter litet, nationellt möter internationellt, historia möter framtid. Som rektor fascineras jag av den unika blandningen av studenter på skolan. Uniformsklädda kadetter läser sida vid sida med civilklädda studenter. Vissa kommer direkt från gymnasiet, medan andra har varit yrkesverksamma i många år. Allt detta gör Försvarshögskolan till en livfull och dynamisk mötesplats där du som student får ett spännande erfarenhetsutbyte med dina kurskamrater. För mig är det ett privilegium att verka som rektor på Försvars - hög skolan, och jag hoppas att du också vill tillbringa några år av din tid här hos oss. Välkommen till Försvarshögskolan! Romulo Enmark, fil.dr Rektor För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 5

6 Försvarshögskolan mötesplats för framtidens säkerhet Vilken blir nästa stora kris som slår till? Kommer en storm att göra stora områden strömlösa? Kan en extremistgrupp förgifta dricksvattnet i en rad svenska kommuner? Kommer vårt land att ställas inför hotet om militär konflikt? Hur ska samhället skydda sina medborgare när katastrofen kommer, och hur begränsar man konsekvenserna av det som inträffat? För att hantera stora kriser krävs kunskap, ledarskap och samordning, och vårt samhälle ställer allt högre krav på området. Försvarshögskolan utbildar för samhällets skydd och säkerhet, idag och för framtiden. På Försvarshögskolan möts det nationella och det internationella. Här utbildas de som ska hantera framtidens kriser. Vissa kommer att ägna sig åt storpolitik i maktens korridorer i New York och Bryssel, andra åt samhälls- 6 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

7 planering i en svensk glesbygdskommun. Alla kommer de att göra viktiga insatser för andra människors trygghet. På Försvarshögskolan möts det civila och det militära. Här utbildas studenter som ska bli officerare inom Försvarsmakten och studenter som siktar på en karriär inom civil krishantering. Internationella insatser präglas alltmer av en samverkan mellan både militära och civila experter, och Försvarshögskolan förser dem med en kunskapsbas. På Försvarshögskolan möts teknik och humaniora. Två av våra ämnen, krigsvetenskap och militärteknik, hittar du inte på någon annan svensk högskola. Vi har dessutom unika inriktningar i bland annat statsvetenskap, folkrätt, ledarskap och militärhistoria. På Försvarshögskolan läggs grunden för framtidens krishantering. Du kan vara med och bidra. På Försvarshögskolan möts historia och framtid. Här finns en lång rad välrenommerade forskare i ämnen som statsveten skap och militärhistoria. Vi studerar gångna kriser och konflikter i syfte att förbereda oss inför framtiden. På Försvarshögskolan möts forskare och studenter. Våra studenter får undervisning och handledning av framstående forskare. Dessa har ett högt anseende såväl nationellt som internationellt och är ofta efterfrågade experter i media. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 7

8 Ledningsvetenskap tvärvetenskap med en gemensam ram Forskning, utbildning och praktik. Det är tre viktiga ingredienser i Försvarshögskolans verksamhet. Sällan möts de så tydligt som i ämnet ledningsvetenskap. Ledningsvetenskap är en förhållandevis ny utbildning på Försvarshögskolan, den första kursen startade hösten Men det är nästan lika nytt som forskningsämne. Martin Holmberg är professor på den ledningsvetenskapliga avdelningen på Försvarshögskolan. Det märks att han är van vid att försöka beskriva vad ledningsvetenskap är för något, och hur det skiljer sig från ämnet ledarskap. Jag brukar ibland använda exemplet med den heliga Birgittas bön Visa mig, herre, din väg, och gör mig villig att gå den. Ledarskap illustreras av den andra satsen, gör mig villig att gå den medan ledningsvetenskap tydligast illustreras av visa mig din väg, säger han. Förenklat uttryckt handlar ledningsvetenskap om att veta vad som ska göras, medan ledarskap handlar om att få det gjort. Men på många sätt hänger de två ämnena ihop, säger Martin Holmberg. I ledningsvetenskap studeras vilken organisation, vilka processer och vilka stödsystem som behövs för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Holmberg understryker att ledningsvetenskap på Försvarshögskolan handlar om insatsledning, inte projektledning eller företagsledning. Ledningsvetenskap handlar om hela processen, och hur den klarar att hantera de osäkerheter som förekommer i insats situationer, säger Holmberg. Att ämnet är så pass nytt innebär också en utmaning i att hitta den vetenskapliga grunden för ämnet. Ämnet är multidisciplinärt, det kan handla om kognitiva processer och det kan handla om tekniska stödsystem. Det finns otroligt många faktorer som påverkar inom ledningsvetenskapen, säger han. Berndt Brehmer grundade forskningen i ledningsvetenskap på Försvarshögskolan. Som en av världens mest välrenommerade forskare i ämnet har han sett det utvecklas. Ämnet som sådant växte fram av att Försvarsmakten ville utveckla en rörlig och nätverksbaserad ledningsorganisation. Ursprungligen har det handlat om militär ledning, som vi sedan utvidgat. Idag försöker vi utveckla en modell för ledning som är så generell att den kan appliceras på både den militära och den civila sidan, säger han. 8 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

9 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 9

10 Det traditionella ledningskonceptet inom Försvarsmakten bygger på enhetlig ledning. I en ny verklighet där militära insatser ställer krav på en organisation som är flexibel och som ska kunna samverka med andra både civila och militära organisationer har Brehmer och hans kollegor utvecklat ett koncept som han kallar för harmony of efforts. Vårt koncept bygger på observationer av hur verkligheten faktiskt ser ut, säger han. Enligt Brehmer handlar ledningsvetenskap om att förstå ledning i situationer som präglas av snabba förändringar och tidspress, där besluten påverkar uppgiften och vice versa, så kallat dynamiskt beslutsfattande. Situationer som är vanliga i kris och krig. På den ledningsvetenskapliga avdelningen på Försvars högskolan finns idag forskare med många olika bakgrunder och kopplingen till andra vetenskaper är enligt Brehmer nödvändigt. Ledningsvetenskap kommer alltid att kräva samverkan med andra vetenskaper. På det sättet kommer det nog alltid att vara lite av en lustig fågel, säger han. Vi har beteendevetare, psykologer, ingenjörer, datavetare och officerare på avdelningen, men genom att vi har ett gemensamt designteoretiskt ramverk kan vi arbeta tillsammans. Jag tror inte att det skulle gå med bara psykologer eller bara ingenjörer eller bara officerare. Det hade i alla fall inte blivit lika bra. Forskningen består bland annat i att göra olika experiment, att skapa vad Brehmer kallar mikrovärldar. Forskningen har lett till ett koncept som består av tre komponenter data insamling, sense-making och slutligen planering. Hjärtat i verksamheten är det ledningsrum som finns i För svars högskolans källarplan. Här övar sig såväl civila som militära studenter på olika scenarion. De många monitorerna och kontrollborden påminner mer om inredningen i ett rymdskepp än en utbildningsmiljö. Bland annat finns ett ledningsbord som kan visa tredimensionella modeller. 10 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

11 Forskning på Försvarshögskolan FOLKRÄTT Forskningen är inriktad mot folkrättsliga regler som bland annat rör rätten att använda militärt våld, folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer, krigets lagar, mänskliga rättigheter i fred, i väpnade konflikter och i freds - operationer samt ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang. KRIGSVETENSKAP Forskning och studier om krig och krigföring från ett officers perspektiv. Krigsvetenskap delas in i fyra ämnesområden; militär teori, operationskonst och taktik, militärstrategi samt militär logistik. LEDARSKAP Syftar till att utveckla civila och militära ledare och organisa tioner som arbetar med nationella och internationella insatser. LEDNINGSVETENSKAP Forskningen är inriktad mot hur ledning bör bedrivas och hur ledning faktiskt bedrivs i ett givet ledningssystem. MILITÄRHISTORIA Samspelet mellan de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn under olika epoker. Med förståelse av kopplingen mellan krigsmakt och samhälle i äldre tid kan vi också se på vår egen tid med andra ögon. MILITÄRTEKNIK Tvärvetenskap som behandlar tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa sina uppgifter. STATSVETENSKAP Krishantering och internationell samverkan Fokuserar på politiska och administrativa processer som kännetecknas av hot mot grundläggande samhällsvärden, omfattande osäkerhet samt tidsbrist. Säkerhetspolitik och strategi Berör frågor som gäller hot och överlevnad för en rad aktörer stater, etniska minoriteter, organisationer inom EU och för värden som miljö och demokrati. När vi började fanns det mycket vi inte visste, bland annat om den mänskliga förmågan att hantera 3-D, säger Berndt Brehmer. Lina Persson är en av de studenter som läser utbildningen i Ledningsvetenskap. Delkurserna följer komponenterna. Den sista delkursen handlar om planering och den omfattar även ett spel där studenterna får öva på ett verkligt scenario. Vi kommer att utgå från Elfenbenskusten, och pröva de olika teorier vi har lärt oss på situationen där, berättar hon. Hon märker av att ledningsvetenskap som ämne är nytt och att lärarna, som har olika vetenskapliga bakgrunder, är entusiastiska när de utvecklar sitt relativt nya ämnesområde. Jag tycker att man märker det. De är forskare och har ett kritiskt förhållningssätt till teorierna, samtidigt som de har sina olika ingångar till ämnet. Det gör att vi som studenter lär oss att ifrågasätta mer och bli mer analytiska, säger hon. Och för Lina är det en kurs som gett mersmak. Så småningom skulle jag absolut vilja forska inom ämnet på något sätt, säger hon. Att föreläsarna har så många olika bakgrunder ger mig också hopp om att man kan kombinera ledningsvetenskapen med studier i andra ämnen. Att studenter som Lina är så intresserade av ledningsvetenskap är något som ger Berndt Brehmer hopp. Att det finns efterfrågan på att också arrangera en b-kurs garanterar en viss fortlevnad. Ämnet behöver både forskning och utbildning för att må bra. Och han är övertygad om att ämnet har en ljus framtid. Behovet av att förstå ledning och ledningsproblematik är inte i avtagande. Inte minst eftersom samhället idag tar på sig en allt större roll i krishantering. Så jag har gott hopp. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 11

12 Militärhistoria satsar på distans Professor Gunnar Åselius lägger pannan i djupa veck. Koncentrerat går han igenom sina papper. Han står lutad över ståbordet mitt i studion. Det är bara några sekunder kvar till sändning. Är du redo?, frågar Henrik Edgren bakom kameran. Mmm, ja, kommer svaret sammanbitet från Gunnar Åselius. Henrik börjar filma och plötsligt är Åselius sammanbitna, fokuserade min som bortblåst. Med brinnande engagemang tar han under en dryg timme med tittaren till Vietnamkriget och Têt-offensiven, via Kuba och Castros gerillakrig mot Batistaregimen. I tevestudion i Försvarshögskolans källare pågår inspelning av en ny föreläsning på distanskursen Gerilla! Uppror och upprorsbekämpning från Napoleontiden till idag. Det är en fristående kurs i ämnet Militärhistoria. Per Iko är chef för den Militärhistoriska avdelningen på Försvarshögskolan. Tillsammans med Henrik Edgren är han kurs ansvarig för distansutbildningarna. Den största fördelen med distanskurserna tycker han är självklar. 12 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

13 Att du läser var och när du vill, säger han. Kursen delas in i block. Varje block har ett visst tema och kan bestå av en eller flera föreläsningar, en litteraturlista och en inlämningsuppgift. Jag tror att vi har fler föreläsningar än vad man har på andra distansutbildningar, säger Per Iko. Det gör att utbildningen känns mer levande. Kursdeltagarna loggar in på en webbplats för att ta del av föreläsningarna och för att delta i seminarier. Seminarierna hålls i forum som är öppna för kursdeltagarna under en viss tid, vanligen 48 timmar. Studenterna får lite större frihet eftersom de inte är bundna av att vara på plats för ett seminarium ett visst klock slag, säger Henrik Edgren. Försvarshögskolan började med distansutbildningar redan 1991, men då handlade det om högst ett seminarium i kvartalet. Och tentorna fick man i de flesta fall ändå åka till Stockholm för att skriva. Distanskurserna som de ser ut nu började Försvarshögskolan ge hösten Försvarshögskolan och Militärhistoriska avdelningen arrangerar 3-4 distanskurser per läsår och på varje kurs finns 75 platser. Vi vill känna oss fram. Jag tror inte att vi kommer att ha det på våra grund-, fortsättnings- eller påbyggnadskurser, däremot tycker jag att det är en mycket bra form för våra tematiska kurser, säger Per Iko. Vi kommer att försöka ha ungefär två kurser per termin som vi erbjuder på distans och som vi kommer att variera mellan terminerna. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 13

14 14 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

15 På jakt efter duktiga studenter Försvarshögskolans entréhall myllrar av liv och rörelse. Till Försvarshögskolans årliga arbetsmarknadsdag kommer aktörer från vitt skilda områden för att rekrytera och knyta kontakter med duktiga studenter. Evenemanget, som arrangeras av Studentkåren, innebär en viktig chans för skolans studenter att möta sina framtida arbetsgivare och ge karriären en första skjuts. Utställarna är överens Försvarshögskolans arbetsmarknadsdag är ett fantastiskt tillfälle att knyta kontakter med duktiga studenter. De ser i den här dagen en mötes plats som är värde full för både arbetsgivare och studenter, och för vissa är det rentav språngbrädan ut i karriären. Innan dagen är slut har det gjorts upp om intervjuer för såväl jobb som praktik platser. För Anna Pettersson och My Isacson Hjortzberg, som läser sitt första år på statsvetenskapliga programmet, ligger yrkes livet dock några år bort. De är eniga om att arbetsmarknads dagen är ett mycket inspirerande evenemang som ger ytterligare studiemotivation. De får en bild av vad deras fram tida arbetsgivare efterfrågar och tips på vilka kurser och inriktningar som kan vara bra att välja senare. Studenten Emelie Roos är verksam i Studentkåren och har varit projektledare för evenemanget. Det har inneburit en lång rad värdefulla erfarenheter för henne. Hon har fått en skarp övning i hur man planerar, genomför och utvärderar ett omfattande projekt och tror att hon kommer att ha stor glädje av sina lärdomar i framtiden. Emelie rekommenderar alla att engagera sig på liknande sätt under sin utbildning. Några dagar efter arbetsmarknadsdagen pustar hon ut efter en intensiv tid. Vi är många som har lagt ner åtskilliga timmar på det här, summerar hon. Och det har det varit värt. Vi har verkligen haft skoj under resans gång. Och så är det kul att se att det finns så många typer av arbetsgivare för oss, säger Anna. Vissa av dem kände jag överhuvudtaget inte till förut. Och så är det. Utställarna kommer från vitt skilda sektorer och verksamheter. Stora organisationer och myndigheter som UNHCR eller Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samsas med små konsultföretag med risk- och krishantering som expertområde. Alla efterfrågar de en bredd av kompetenser, och alla hoppas de finna den här. Läs mer om Försvarshögskolans studentkår på För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 15

16 Anna Lindh-biblioteket en mötesplats Klockan är kvart i tre en tisdagseftermiddag på Anna Lindh-biblioteket. I ett av grupprummen pågår febril aktivitet. Några studenter förbereder ett grupparbete. En stunds skrivande på en av de medburna laptopparna avlöser de ivriga diskussionerna. För studenterna på Försvarshögskolan är biblioteket en viktig mötesplats. Totalt finns tre grupprum på Anna Lindh-biblioteket. Periodvis är de väldigt populära, och de uppklistrade scheman där studenterna bokar upp sig blir snabbt fulltecknade. Utanför grupprummen, vid de många skrivborden med läslampor, sitter andra studenter djupt försjunkna över sin kurs litteratur. Under tentamensperioderna sitter studenterna här ibland långt in på nätterna eftersom de har ett eget passer kort och kan komma in via en särskild dörr. Inte ens under de stora helgerna är det tomt här inne. Här finns nästan alltid studenter. Jag tycker att vi har en trivsam miljö på biblioteket som skapar sammanhållning mellan studenterna. De sitter gärna här och studerar inför tentor och gör grupparbeten, säger Catrin Sundel, chef på Anna Lindh-biblioteket. Biblioteket är Nordens ledande vetenskapliga bibliotek för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik och svarar upp mot den nya synen på försvar och säkerhet där internationella frågor kommit i förgrunden. Anna Lindh-biblioteket tillhandahåller över böcker, tidningar, databaser och mer än 1400 tryckta eller elektroniska tidskrifter. Databaserna och tidskrifterna täcker flera discipliner, från psykologi och genderstudier till folkrätt, försvar och säkerhetspolitik. Alla databaser är tillgängliga från datorer på biblioteket men även via inloggning externt. Studenten kan få såväl undervisning som handledning i hur man söker information i databaser. Vi har en oerhört duktig personal. De kan sina områden väl och är ett viktigt stöd till våra studenter, säger Sundel. Förutom litteratur i både tryckt och elektronisk form har biblioteket ansvar för Försvarshögskolans öppna arkiv Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA, som samlar alla publikationer och studentuppsatser som ges ut av Försvarshögskolans forskare, lärare och studenter. Mer information hittar du på vår webbplats 16 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

17 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 17

18 Elin Statsvetenskap Vad är dina första intryck från att läsa statsvetenskap på Försvarshögskolan? Det första intrycket är att lärarna försöker föra in verkligheten i undervisningen, vi diskuterar och arbetar alltid med dag s- aktuella frågor och politik. I jämförelse med andra utbildningar tror jag att inställningen till ämnet är mer pragmatisk här. Och jag tycker verkligen att jag lär mig massor. Det är som att lägga ett stort pussel där bit för bit faller på plats. Vilka intryck har du fått av Försvarshögskolan? Först och främst att det är väldigt kul att gå här. Försvarshögskolan syns i debatten, i tidningar, i nyhetsinslag och i morgonsoffor. Det gör att det känns som en väldigt stimulerande miljö. Men det är också en miljö som ställer väldigt höga och konkreta krav på dig som student. För att trivas här måste man vara beredd på att kunna hantera kraven, men det är en väldigt bra högskola för den som har målsättningen att ta sig in på svåra områden. Vad hoppas du ha för nytta av att ha läst här? På många andra större universitet och högskolor blir man ganska lätt en i mängden. Med en utbildning härifrån sticker man ut mer. Jag tror att det öppnar dörrar. Jag känner många som har läst här och är konkreta exempel. De har fått jobb, bra jobb. Jag tycker att det visar att utbildningen håller en hög nivå. Sedan är det en trygghet. I en tuff bransch känns det väldigt tryggt att ha sin utbildning från Försvarshögskolan. 18 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

19 Statsvetenskap Statsvetenskap Vid Försvarshögskolan finns ämnet statsvetenskap representerat med två inriktningar; säkerhetspolitik och strategi samt krishantering och internationell samverkan. Vi erbjuder kurser från grundnivå som kan leda till en kandidatexamen i statsvetenskap. Från hösten 2012 ges två magisterkurser, en per inriktning. Ett kandidatprogram är under utveckling. Kursutbudet genomgår en förändringsprocess i ljuset av programmets utveckling. Ambitionen är att möjligheten att läsa fristående kurser som kan kombineras till en kandidatexamen skall behållas, vid sidan om programmet. Vi erbjuder även en kurs i folkrätt om 30 högskolepoäng, en fortsättningskurs i folk rätt om 15 högskolepoäng samt kortare kurser om 7,5 högskolepoäng vilka kan läsas fristående eller som en del av examen. Utbildningen i statsvetenskap och folkrätt reflekterar forskningen som bedrivs vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL). Examen Kandidatexamen -I statsvetenskap* -I statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan -I statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik Magisterexamen -I statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan -I statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik Efter utbildningen Utbildningen ger dig de strategiska och analytiska verktygen för att arbeta med olika perspektiv av samhällssäkerhet. Det är en viktig fråga för olika aktörer inom säkerhetssektorn som bland annat har särskilt ansvar för krisberedskap och kris hantering. Dessa aktörer finns inom den offentliga verksamheten på central, regional och lokal nivå både med nationell och internationell bas. Utbildningen är även till nytta för dig som vill arbeta med långsiktig strategisk planering på den politiska nivån, eller som analytiker med inriktning mot säkerhetsfrågor i samband med biståndsarbete eller vid militära insatser, nationellt eller internationellt. Delar av det privata näringslivet och ideella verksamheter har också behov av analytiker med kunskaper i säkerhetspolitik och krishantering. Läs mer på * För dig som läst grundkurs och/eller fortsättningskurs i statsvetenskap vid annat lärosäte och sedan väljer att läsa påbyggnadskursen vid Försvarshögskolan. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 19

20 Statsvetenskap Statsvetenskap Inriktning krishantering och säkerhet GRUNDKURS 30 högskolepoäng Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom statsvetenskap samt en introduktion till inriktningarna krishantering och internationell samverkan samt säkerhets politik. Under kursen behandlas några för statsvetenskap och studiet av politik centrala begrepp som demokrati, rättvisa, frihet, kön, internationellt samfund samt kosmopolitanism. Vidare behandlas politiska styrelseformer och förvaltningstraditioner i Sverige och andra länder, samt den Europeiska Unionen. Studieperiod: VT13, v Behörighet: Sh A och Eng B Nivå: Grundnivå Studieort: Stockholm Anmälningskod: FHS-S2101 Kontakt: Arita Holmberg, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap Studiet av säkerhetspolitik problematiseras och grundläggande teorier på området introduceras. Du får inblick i den förändring som svensk säkerhetspolitik har genom gått sedan det kalla krigets slut samt perspektiv på den internationalisering som skett. Diskussioner förs även kring samhällets säkerhet, liksom dess risker och sårbarheter. Politisk och administrativ hantering av påfrestningar behandlas i ett jämförande perspektiv. Slutligen genomförs en tillämpningsövning av beslut och beredning under trängda förhållanden. 20 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

21 Statsvetenskap Statsvetenskap Statsvetenskap Inriktning krishantering och internationell samverkan PÅBYGGNADSKURS 30 högskolepoäng Kursen består av tre delkurser, varav delkurs 1 och 2 samläses med påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik. Delkurs 1 fokuserar på säkerhet och krishantering i en Europeisk kontext och syftar till att ge dig ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till dessa begrepp samt deras tillämpning, med fokus på perioden efter det kalla krigets slut. Den Europeiska säkerhetsstrukturens framväxt och utveckling belyses och dess möjligheter och begränsningar problematiseras. Uppmärksamhet riktas även mot hur enskilda medlemsländer såsom Sverige påverkas av dagens fördjupade säkerhetsgemenskap i Europa. Vidare ges under kursen fördjupad insikt i den vetenskapsteoretiska debattens utveckling på området och dess betydelse för synen på relationen mellan forskning och praktik. Du får tillfälle att problematisera och diskutera vad som uppfattas som god forskning inom säkerhet och krishantering, samt hur forskning kan komma till nytta inom området. Kursen är uppbyggd runt seminarier och ditt självständiga författande av ett kurspapper. Studieperiod: HT12, v Behörighet: Fortsättningskurs i statsvetenskap, eller motsvarande. Nivå: Grundnivå Studieort: Stockholm Övrigt: Delkurs 1 och 2 samläses med påbyggnadskursen i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik. Anmälningskod: FHS-S1101 Kontakt: Arita Holmberg, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap Delkurs 2 är en kurs i forskningsdesign och metod, vilken förbereder dig inför delkurs 3, som består av författandet av en uppsats. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 21

22 Statsvetenskap Statsvetenskap Inriktning säkerhetspolitik PÅBYGGNADSKURS 30 högskolepoäng Kursen består av tre delkurser, varav delkurs 1 och 2 samläses med påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning kris hantering och internationell samverkan. Delkurs 1 fokuserar på säkerhet och krishantering i en Europeisk kontext och syftar till att ge dig ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till dessa begrepp samt deras tillämpning, med fokus på perioden efter det kalla krigets slut. Den Europeiska säkerhetsstrukturens framväxt och utveckling belyses och dess möjligheter och begränsningar problematiseras. Uppmärksamhet riktas även mot hur enskilda medlemsländer såsom Sverige påverkas av dagens fördjupade säkerhetsgemenskap i Europa. Vidare ges under kursen fördjupad insikt i den vetenskapsteoretiska debattens utveckling på området och dess betydelse för synen på relationen mellan forskning och praktik. Du får tillfälle att problematisera och diskutera vad som uppfattas som god forskning inom säkerhet och krishantering, samt hur forskning kan komma till nytta inom området. Kursen är uppbyggd runt seminarier och ditt självständiga författande av ett kurspapper. Studieperiod: HT12, v Behörighet: Fortsättningskurs i statsvetenskap, eller motsvarande. Nivå: Grundnivå Studieort: Stockholm Övrigt: Delkurs 1 och 2 samläses med påbyggnadskursen i statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan. Anmälningskod: FHS-S1102 Kontakt: Arita Holmberg, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap Delkurs 2 är en kurs i forskningsdesign och metod, vilken förbereder dig inför delkurs 3, som består av författandet av en uppsats. 22 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök

23 Statsvetenskap Statsvetenskap Statsvetenskap Inriktning krishantering och internationell samverkan MAGISTERKURS 60 högskolepoäng Kursen syftar till att ge ytterligare fördjupning inom statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan och innefattar möjlighet till praktik. Den första delkursen Crisis Management and Political Leadership: Political Psycological Perspectives omfattar 15 hp. Kursen ges på engelska och ger en översikt över forskningsfältet politisk psykologi och lägger fokus på politiskt och administrativt ledarskap före, under och efter en kris. Därefter läses kursen Public Policy Analysis, kursen omfattar 15 hp och ges på engelska. Kursen presenterar klassiska och moderna perspektiv på hur policyn kommer till, förändras, försvaras och bryts ned. Fokus ligger på de möjligheter som policyaktörer ställs inför när ett policy område utsätts för hårt tryck på grund av kritiska händelser. Studieperiod: HT12-VT13, v Behörighet: 180 hp varav minst 90 hp i statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan alternativt säkerhetspolitik, eller motsvarande. Nivå: Avancerad nivå Studieort: Stockholm Övrigt: Vissa delkurser samläses med magisterkurs i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik. Delar av kursen ges på engelska. Anmälningskod: FHS-S1103 Kontakt: Arita Holmberg, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap Därefter väljer du antingen praktik om 15 hp eller utnyttjar möjligheten att tillgodoräkna dig 15 hp andra kurser. Den sista delkursen består av ett självständigt arbete om 15 hp. För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 23

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2013-2014 Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 30, 36, 44 och 50) För övrig text svarar berörda institutioner

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2015 2016. Här studerar de som kommer att förändra världen

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2015 2016. Här studerar de som kommer att förändra världen Försvarshögskolan Utbildningskatalog 2015 2016 Här studerar de som kommer att förändra världen Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5 22 och 51) För övrig text svarar berörda institutioner eller

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2008-06-09 Utbildningskod: 1SU09 Ikraftträdande: 2008-06-09

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Utbildningsplan Master/magisterprogram i Samhälls- och välfärdsstudier. 120/60 hp

Utbildningsplan Master/magisterprogram i Samhälls- och välfärdsstudier. 120/60 hp Utbildningsplan Master/magisterprogram i Samhälls- och välfärdsstudier 120/60 hp Inledning Mastersprogrammet i Samhälls- och välfärdsstudier är en arbetsmarknadsinriktad och forskningsförberedande utbildning

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits International

Läs mer

Gratis är gott. Eftersmaken är sur.

Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Det drabbar ingen fattig. Det går inte att stoppa ny teknik. Den som verkligen har talang kommer att skapa ändå. Om man lyssnar på några av argumentet som förts fram

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM. Högskoleutbildning i. Mänskliga rättigheter

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM. Högskoleutbildning i. Mänskliga rättigheter TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Högskoleutbildning i Mänskliga rättigheter LÄSÅRET 2015/2016 Mänskliga rättigheter - för allas lika rättigheter Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Hur studera ledning? Systemteori Ledningsprocesser Designlogik

Hur studera ledning? Systemteori Ledningsprocesser Designlogik DOODA Hur studera ledning? Systemteori Ledningsprocesser Designlogik Ett ledningssystem är så komplext att vi inte kan studera systemet som helhet Olika metoder för olika syften Vi kommer idag endast prata

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Krigets idéer, 7.5 hp ht 2013, halvfart distans Schema med läs- och uppgiftsanvisningar

Krigets idéer, 7.5 hp ht 2013, halvfart distans Schema med läs- och uppgiftsanvisningar Krigets idéer, 7.5 hp ht 2013, halvfart distans Schema med läs- och uppgiftsanvisningar Tema 1 V. 38-39: Den militära statens etablering och upplysningens genomslag Registrering: Lärandemål tema 1: Från

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer