KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Kommunfullmäktige Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och ersättare enligt bifogad närvarolista. De är valda för tiden 20 l Kommunfullmäktiges presidium består av ordfårande Ethel Duvskog (S), förste vice ordfårande Kenneth Hake (S) och andre vice ordförande Carl-Eric Birgersson(M). Kommunjurist Ann Åstrand tjänstgör som kommunfullmäktiges sekreterare. Närvaro Enligt bifogade närvarolista. Kungörelse Kungörelse med uppgift om tid, plats för sammanträdet och de ärenden som ska behandlas har anslagits på kommunens anslagstavla, översänts till biblioteken, lagts ut på hemsidan samt översänts med post till varje fullmäktig och ersättare. Kungörelse om tid och plats för sammanträdet har införts i Karlshamns Allehanda och Sydöstran Justering Kommunfullmäktige utser Cecilia Holmberg (M) och Lena Sandgren (S) att tillsannnans med ordförandenjustera protokollet klockan på kommunkansli et, Rådhuset, Karlshamn. Omfattning Vid sammanträdet behandlas de i det följande under l - 22 upptagna ärendena. Sammanträdet pågår kll med ajournering kl Vid protokollet Justerat.o AvwA~J AnnÅstrand (/lldjlff41f1l Lena Sandgren

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l 2 Kommunfullmäktige Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset o. I tjänsten A uuå?tr~ AnnÅstrand

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l 3 Kommunfullmäktige INNEHÅLLSFÖRTECKNING l Granskningsrapport- Styrning och uppföljning av externa utförare och konsulterbyggnadsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden 2 Ekonomisk månadsrapport för periodenjanuari -november 20 Il 3 Antagande av detaljplan för Väggabadet 4 Arkivreglemente för Karlshamns kommun 5 Förslag till finansiering av investering och drift av VA-system vid Långasjönäs camping- och turistanläggning 6 Fastställa avgift för personer med beslut om boende med särskild service enligt 9 punkterna 8 och 9 lagen (1993 :387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 7 statistikrapport enligt 16 kap 6h i socialtjänstlagen och 28 f-g om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 8 Godkännande av reviderad förbundsordning för Räddningsijånsten Västra Blekinge 9 Fråga om planerat underhåll av Ringamåla skola Britt Kilsäter (M) l O Fråga om trafiken i Nya Stan- Per Atmander (MP) 11 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att använda kommunens hemsida för politisk propaganda- Lars Pröjtz 12 Interpellation till socialnämndens ordförande om resa till Israel- Lars Jeppsson (K) 13 Motion om att utrusta strandpromenaden med olika träningsredskap som ett led i det förebyggande hälsoarbetet 14 Motion om veckaparkering 15 Motion om sjudagarsparkering i centrala Karlshamn 16 Motion om bidrag för vård av anhörig l 7 Ärenden för kännedom Arvodesgruppens beslut , 2, om traktamente Arvodesgruppens beslut , 2, om ersättning för resor POU:s beslut , 206, om kommunens rökförbud Beslutslogg Miljöförbundet Blekinge Väst, förbundsdirektionens protokoll , 87 om revision- budget för verksamhetsgranskning stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut , 63, att fastställa investeringsbudgetar 2012 för dotterbolagen Räddningstjänsten Västra Blekinges svar på granskningsrapport om styrning och uppföljning Tekniska nämndens beslut om granskningsrapport angående vatten- och avloppsnätets underhåll och förnyelse

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l 4 Kommunfullmäktige forts 18 Inkomna motioner Angående alternativ till fyrverkerier, Anders Englesson (MP) 19 Motion om konsertsal i Lokstallarna - förlängd beredningstid 20 Fyllnadsval av ledamot i gymnasienämnden- Pierre Ericsson (M) 21 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB - Andreas Björnvik (S) 21 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kulturnämnden - Anette Sarezäter (V) och Mariola Henningsson (V)

5 Sida 5 Datum Nr Namn Närvar o 16 Ersättare Ledamot Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs l Ethel Duvskog, ordf s x x 2 Kenneth Hake, l v ordf s x x 3 Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf M x x 4 Sven-Åke Svensson s x x 5 Per-Ola Mattsson s x x 6 Aaila Mafliassea s -- x Kerstin Gustafsson 7 Jan Bremberg s x x 8 Suzanne Svensson s x x 9 Johan Lindsten s x x lo Christel Friskopp s x x Il +esias l'ell<essea s -- x Johannes Nilsson 12 Elise Wåhlin s x x 13 Lena Sandgren s x x 14 Johnny Persson s x x 15 Anders Karlsson s x x 16 AAki Hatl:SS9R: s -- x Ingrid Hagberg-Hake 17 Anders Holmberg s x x 18 Jan-Åke Berg s x x 19 :V:i:'iiaflfle AnEieFsssn s -- x Göran Svensson 20 Mals bifleislea s. -- x Inger Lötblom-Sjöberg 21 Leif Håkansson s x x 22 Marco Gustafsson c x x 23 Per-Ivar Ivarsson c x x 24 Gert Åkesson c x x 25 Paul Hedlund FP x x 26 Lennarth Malm FP x x 27 Jonna Lindell FP x x 28 Laila Johansson KD x x 29 MaFee Paulssea M -- x Robert Elmstedt 30 Bärthil Ottosson M x x

6 Sida 6 Datum Nr Namn När- Va ro 16 Ersättare Ledamot Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs 31 Britt Kilsäter M x x 32 Per BrlaHassen M.. x Pirleka Karppi 33!rene Ahlstrand-Märlind M x x 34 Lars Pröjtz M x x 35 Anders Svensson M x x 36 Magnus Gärdebring M x x 37 Cecilia Holmberg M x x 38 Edward Tömqvist M x x 10-22, Anders Englesson MP x x 40 ARRa P~tmaaEieF MP.. x Gun Hedlund 41 Sara Månsson Möllergren MP x x 42 JehaHHa Karlssea MP -- x Ingrid Å gärd 43 Per Almander MP x x 44 Jens Henningsson v x x 45 Eva--Glsson--Bengtssefl: v -- x Tommy Larsson 46 Stig Werner OBER x x 47 Karl MQller SD Kent gehl OBER Karin baage SD Henrik Gustafsson SD x x 51 Lars J eppsson K x x

7 Sida 7 Datum Nr Namn När- Anteckning Varo Ersättare Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs l Kerstin Gustafsson s x 2 Johannes Nilsson s x 3 Ingrid Hagberg-Hake s x 4 Göran Svensson s x 5 Inger Lötblom-Sjöberg s x 6 Jan-Åke Oscarsson s x 7 Sirkka Kahilainen s x 8 Christer Floren s x 9 Marie Säl!ström s x lo Bo Rösler s -- Il Lena Häggblad c x 12 Ola Persson c Urban Thuresson FP x 14 Gun Hedlund FP x 15 Britt Jämstorp KO Lennart Ung KO x 17 Robert Elmstedt M x 18 Richard Jönsson M Asa Nilsson M Pirkko Karppi M x 21 Nils Odenberger M Magnus Olsson M Gun Hedlund MP x 24 Ingrid Ågård MP x 25 Thomas Qvarnström MP Tommy Larsson v x 27 Karin Johansson v x 28 Kenneth Björnekrans OBER - 29 ThnRemen OBER - 30 Nielas Petersson so - 31 vakant so 32 UlfOlsson K Leif Niklasson K x.....

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l 8 Kommunfullmäktige l 2012/47, 2012/48, 2012/49,2012/50 Granskningsrapporter Kommunfullmäktiges beslut att ta informationen till dagens protokoll. Sammanfattning Granskningsrapporter om styrning och uppföljning av externa utförare och konsulter har överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom. Följande nämnder har granskats: Byggnadsnämnden Kulturnämnden Tekniska nämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Revisorerna avser att presentera granskningsrapporterna tillsammans med flera med samma imiktning vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars Protokollet ska skickas till Revisorerna

9 Till Byggnadsnämnden Karlshamns kommun j z.,._ j ' : ) l._--_.. -, "-- --~ l '' ' c']()/') J C J_ ',s: '-.;!.;--- LL, l Granskningsrapport-Styrning och uppföljning av externa utförare och konsulter På vårt uppdrag har PwC under hösten 2011 granskat hur Byggnadsnämnden arbetar med styrning och uppföljning av externa utfårare och konsulter. Rapporten översändes hänned. Vår samlade bedömning är bland annat att byggnadsnämnden och fårvallningen har bra rutiner som fåljer kommunens upphandlingspolicy i de fall externa konsulter anlitas. Med hänvisning till ovanstående ser vi ingen anledning att begära svar från nämnd en beträffande denna granskningsrapport För Karlshamns kommuns revisorer J an Andersson Ordfårande Kopia får kännedom: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt infonnationsenheten.

10 --. p wc Styrning och kontroll av externa tjänster Byggnadsnämnden J(arlshamns kontmun Rcvisions1 apport Nils F1 edholm

11 -&,, - p wc Bakgrund och revisionsfråga Karlshamns kommuns revisorer har givit PwC i uppdrag att undersöka formerna för anlitande av externa tjänster och konsulter samt hur den interna kontrollen fungerar på detta område. Granskningen, som avrapporteras i revisionsrapporter till nämnderna, avser i huvudsak kommunens löpande behov som redovisas över driftbudgeten. Investeringsprojekt ingår inte i granskningen. Revisorernas granskning - revisionsfrågan - motiveras utifrån generella aspekter avseende affårsmässighet, öppenhet och objektivitet i upphandlingar, tydliga regler om t.ex. beloppsgränser enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt kommunens upphandlingspolicy. Därutöver görs en översiktlig bedömning av hur omfattande anlitande av konsulter är och på vilka områden de anlitas i förhållande till egna personalresurser. Byggnadsnämndens ansvarsområden omfattar: - fysisk planering- innefattar översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner, - bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskydd och vindkraftsetableringar, - byggkontroll och tillsyn, energideklarationer samt -mätning, kartproduktion, GIS-samordning och lägenhetsregister. stadsmiljöavdelningen ansvarar tillsammans med nämnden för stadsbyggnadsfrågor i vid mening- planering, bygglovgivning, tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten, mätning och kartering, GIS, samt energirådgivning. Förvaltningschefen har två medarbetare som administrativt stöd. Den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen har som syfte att lägga fast hur marken och vattnet i kommunen ska användas i dag och i framtiden. Här finns sju planarkitekter som inte bara arbetar med nämndens detaljplaner och områdesbestämmelser utan också på uppdrag av kommunstyrelsen med den översiktliga planeringen. Mycket arbete har pågått med kommunens översiktsplan i år. Arbetet med bygglov har sin grund i de myndighetsuppgifter i plan- och bygglagen som hör till byggandet i olika sammanhang. Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av byggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marldov. Bygglovarkitekten och fyra medarbetare finns här. Beroende på tillförsel av ärenden arbetar man även med detaljplanerna. Mätning tillhandahåller kartteknisk service i form av bland annat baskartor och adresskartor i digital och analog form över kommunens tätorter, GIS-kartor, fastighetskartor för Karlshamns tätort, mätningsteknisk service och adresservice. Fyra personer arbetar med detta.

12 - Il p wc Huvuddelen av nämnden verksamhet sker genom de egna medarbetarna. Merparten av nämndens verksamhet utgörs av myndighetsutövning med ärenden som kan överklagas i särskild ordning. Sådan verksamhet kan inte läggas ut på alternativ utförare till egen personal. Inom vissa områden har dock nämnden anlitat konsulter vilket framgår under följande avsnitt. Kommunens upphandlings- och inköpspolicy, senast beslutad av kommunfullmäktige den 5 september 2011, 116, anger att direktupphandling får användas om upphandlingens värde uppgår till högst 15 procent av tröskelvärdet, i år 287 ooo kronor. l de fall vi sett under 2011 och där externa tjänster anlitats av nämnden, faller de under detta belopp. Vissa regler ska dock följas där offert ska begäras in om värdet uppgår till minst två prisbasbelopp eller 85 6oo kronor och upp till 287 ooo kronor år Offerter ska vara skriftliga och dokumentation ska upprättas. Vid värde under två prisbasbelopp bör motsvarande ske, d.v.s. inte tvingande, men lämpligt. Formerna för offerter och dokumentation är öppet för nämnden att besluta om. Iakttagelser Detaljplaner och översiktplan Utformningen av organisationen har gjorts för att kunna svara upp mot kommunens mål att tillgodose företag och allmänhet med aktuella planer och tillgängliga markområden för byggnation. Förvaltningschefen anser att det finns bra personella resurser. Upphandling av konsulter kan göras för delar av arbetet. Den är dock förenad med formalia för upphandlingen och kräver en hel del insatser från förvaltningens sida även om konsulten utför en stor del av planarbetä Planprocesser kan också bli utdragna i tiden med av olika skäl och därför lämpliga att ha full kontroll över av den egna organisationen. Nämnden har en tillräddig egen organisation för att hantera de planuppdrag som erhålls. Av denna anledning har inga externa tjänster upphandlats på området de senaste två åren. Däremot finns privata initiativ på planområdet där konsulter tagit fram planförslag och som byggnadsnämnden och dess personal har att bedöma utifrån sin roll som myndighet. Bygglov Under årets inledning anlitades ett företag för att bistå förvaltningen 42 timmar med byggsamråd och godkännande av kvalitetsansvarig person m.m. Orsaken till detta var att kapacitetenjust då inte fanns hos förvaltningen att hinna med inkommande uppdrag. Tydlig beställning har upprättats med uppgifter om volym och pris för uppdraget. Kartarbeten År 2003 gjordes en statlig utredning (SOU 2003:111) där det offentliga åtagandet av fastighetsbildning diskuterades. Utredningens slutsats var att fastighetsbildning och fastighetsregistrering

13 - Il p wc fortsatt borde vara ett offentligt åtagande. Lantmäteriet har också efter denna översyn monopol på fastighetsbildning vilket innebär att t. ex. en avstyckning endast kan göras av en lantmätare inom Lantmäteriet. Det har även monopol på inskrivning. Informationsförsörjning är idag inget monopol och här finns flera aktörer på marknaden även om Lantmäteriet är särklassigt störst. Lantmäteriets taxor ifrågasätts ofta liksom tidsåtgång för dess arbeten. Avgiften kan antingen vara ett överenskommet fast pris, som Lantmäteriet lämnar när detta är möjligt, eller debiteras enligt löpande räkning, tidersättning. Under 2011 har Lantmäteriet anlitats för ett flertal mindre ärenden enligt plan- och bygglagens bestämmelser och till ett timpris på 1 ooo kronor. Ett antal grundkartor har tagits fram under året såsom Stilleryd, Långasjönäs och Kallevik till kostnader uppgående 228 ooo, respektive kronor. Arbetet är utfört av nämndens interna enhet. Ersättningen som belastar planen är baserad på ytan och grundas på en rekommendation från Sveriges kommuner och landsting, SKL, för denna typ av interna tjänster. Topobase NDRK (Nationella Digitala Register Kartan) är en lösning för kommuner som har status som KLM (Kommunal LantmäteriMyndighet). Lösningen gör det möjligt att enkelt och smidigt utbyta data med Lantmäteriverket enligt gränssnitt2ooo. Nämnden har anlitat ett företag för att tillhandahålla denna tjänst och under 2011 har en uppdatering av systemet skett till en kostnad av 6o ooo kronor. Sådan åtgärd som nu ägt rum är enligt LOU tillåten utan upphandling i konkurrens. Ytterligare några företag har anlitats under 2011 och avser underhållsavgift för systemet Mapinfo, 75 ooo kronor, Tekis AB som är den dominerande leverantören av systemlösningar för den kommunala marknaden, cirka 200 ooo kronor och Esri Group som anlitas för fastighetskartan, 34 ooo kronor. Tjänsterna köps på samma grunder som får Topobase. Särskilda projekt Här återfinns de beloppsmässigt största externt utförda tjänsterna. För bevarande- och utvecklingsplanen har Nyrens arkitektkontor anlitats till ett fast arvode med ersättningar under 2010 uppgående till 300 ooo kronor under 2010 och 145 ooo kronor i år. Beloppet överstiger gränsen för direktupphandling. Upphandling ägde rum enligt kommunens upphandlingspolicy där fyra anbud erhölls. Kommunens erhåller ett bidrag från Boverket för detta arbete. Företaget Metro Arkitekter har anlitats för att utveclda Årummet och entrestråket i centrala Karlshamn efter en upphandling. Fastpriset uppgår till235 ooo kronor. Anbud erhölls från tre företag och lägsta pris antogs. Projektet är en del av arbetet med den ovan nämnda bevarandeoch utvecklingsplanen.

14 -... p wc II!L, Arkitekten White har anlitats för en workshop avseende Väggaområdet till ett fast pris på 42 ooo kronor, 40 timmar x kronor. skriftlig uppdragsbekräftelse finns från White. Bedömning Vår samlade bedömning är att byggnadsnämnden och förvaltningen har bra rutiner som följer kommunens upphandlingspolicy i de fall externa konsulter anlitas. Dokumentationen är bra, även där det rör sig om beställningar på cirka ett pris basbelopp. Vi har fått godtagbara föridaringar varför just dessa konsulter anlitats, men grunderna för val av konsult bör också dokumenteras. Nämnden har nu goda personella resurser och därför anlitas inte konsulter för de löpande planuppgifterna. Tekniska konsulttjänster och arkitekter för särskilda utvecklingsprojekt handlas upp där det är lämpligt med extern medverkan. Karlhamn den 15 december 2011 Nils Fredholm Certifierad kommunal revisor

15 Till Kulturnämnden Karlshamns kommun Granskningsrapport-Styrning och uppföljning av externa utförare och konsulter På vårt uppdrag har PwC under hösten 2011 granskat hur Kulturnämnden arbetar med styrning och uppföljning av externa utförare och konsulter. Rapporten översändes härmed med begäran om svar senast med redogörelse för hur de revisionellabedömningarna kommer att hanteras För Karlshamns kommuns revisorer J an Andersson Ordförande Kopia för kännedom: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt infonnationsenheten.

16 - Ii p wc Styrning och kontroll av externa tjänster Kulturnä1nnden J(arlshamns kommun Revisionsrapport Nils Fredholm

17 p wc Bakgrund och revisionsfråga Karlshamns kommuns revisorer har givit PwC i uppdrag att undersöka formerna för anlitande av externa tjänster och konsulter samt hur den interna kontrollen fungerar på detta område. Granskningen, som avrapporteras i revisionsrapporter till nämnderna, avser i huvudsak kommunens löpande behov som redovisas över driftbudgeten. Investeringsprojekt ingår inte i granskningen. Revisorernas granskning - revisionsfrågan - motiveras utifrån generella aspekter avseende affärsmässighet, öppenhet och objektivitet i upphandlingar, tydliga regler om t.ex. beloppsgränser enligt LOU samt kommunens upphandlingspolicy. Iakttagelser Huvuddelen av nämnden verksamhet sker genom egen personal och olika bidrag till föreningar. Externt anlitade konsulter har vi inte påträffat under 2011 i den genomgång vi gjort av kommunens ekonomisystem. En pågående utredning av nytt kulturhus med bibliotek, i vilken konsult anlitas, sker genom finansiering av kommunstyrelsen. Externa tjänster köps däremot inom biblioteksverksamheten. OPAC (Online Public Access Catalog) Dagens kommunbibliotek har ett system för att kunna utföra tjänster via sin egen dator för att exempelvis sköta sina reservationer och att låna om böcker. För denna tjänst finns användargränssnittet OPAC för att komma åt detta och annan biblioteksinformation. Ett övergripande system OPAC har handlats upp tillsammans med Länsbibliotek Sydost inom vilket Blekinge och Kronobergs läns kommuner samverkar och Kalmar läns kommuner har ett samarbetsavtal. Tillgången av denna tjänst faktureras från Landstinget Blekinge med drygt 12 ooo kronor i år. Book-IT Från landstinget sker dessutom faktureringar av systemet Book-IT. Systemet finns i majoriteten av landets kommuner men är inte det enda tillgängliga på marknaden. Karlshamns kommun använder sig av systemet i samverkan med andra kommuner inom Länsbibliotek Sydost. Detta biblioteksdatasystem är utvecklat av företaget Axiell och som en efterföljare till BTJ Databassystemet Book-IT är uppbyggt i moduler där biblioteken köper de moduler som behövs i verksamheten. Exempel på tilläggsmoduler är inköpsmodul och statistikmodul Biblioteksbesökaren använder sig av användargränssnittet som ovan beskrivits.

18 - ~w, p wc För denna tjänst sker vidarefakturering från Landstinget Blekinge på kommunen med 34 ooo kronor årligen och avser support och underhåii av systemet. Book-IT- licenser m. m. Företaget Axieii tiiihandahåiier systemet Book-IT åt kommunen, som betalar licensavgifter beroende på antalet nyttjare. Upphandling har inte skett. Fakturering sker här direkt från Axieii med cirka 240 ooo kronor under Bedömning Det förekommer att kommuner upphandlar biblioteksdatasystem i ökad omfattning och vid val av annan leverantör genomför en konvertering tiii annat system. Resultatet av sådana upphandlingar har inte sällan medfört betydligt lägre pris antingen från befintlig leverantör eiier genom bytetiii annat företag som, efter en utvärdering, visat sig kunna leva upp tiii kraven att hantera mediebeståndet utifrån dagens behov. Kulturnämnden behöver med beaktande av kommunens upphandlingspolicy genomföra upphandling av biblioteksdatasystem. Sker inte detta på egen hand måste frågan bevakas inom samarbetet i Länsbibliotek Sydost. Karlhamn den 28 november 2011 Nils Fredholm Cettifierad kommunal revisor

19 Till Tekniknämnden Karlshamns kommun Granskningsrapport-Styrning och uppföljning av externa utförare och konsulter På vårt uppdrag har PwC under hösten 2011 granskat hur Tekniknämnden arbetar med styrning och uppföljning av externa utfårare och konsulter. Rapporten översändes härmed med begäran om svar senast med redogörelse får hur de revisionellabedömningarna kommer att hanteras För Karlshamns kommuns revisorer Jan Andersson Ordfårande Kopia får kännedom: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt informationsenhet en.

20 _Ii~ p wc Styrning och kontroll av externa tjänster och l(.onsult-er Tekniska nä1nnden J(arlshaJnns l(.omnntn Revisionsrapport Nils Fredholm

21 Innehållsförteeluling 1 Sammanfattande bedömning Revisionsfrågor och metod Verksamhetsområden Asfalteringar Grävningsarbeten- maskin- och fordonsarbeten Snöröjning Parkeringsövervakning Fastighetsarbeten Kommunens projekteringsresurser... lo 3. 7 Skogsb ruksplan... l O 3.8 Vatten- och avloppsverksamhet Konsulter... Il 4 Bedömningar Upphandlingar och nyttjande av ram"vtal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dokumentation av brister i leveranser Kontroll av utförda timmar m.m Fördelning egna resurser och externa köp Bostadsanpassningsbidrag Intern kontroll... 15

22 - L. p wc ' 1 Sammanfattande bedömning PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat hur styrning och uppföljning av externa tjänster och konsulter fungerar i samtliga nämnder. Separata revisionsrapporter är upprättade. Det inledande avsnittet om revisionsfrågor och metod är gemensamt för samtliga rapporter, Våra bedömningar återfinns under de olika avsnitten. De sammanfattande bedömningarna för telmiska nämnden är: Nämnden har, vad gäller det samlade verksamhetsområdet, en kombination av egen regi och anlitande av externa tjänster på ett i huvudsak välavvägt sätt. Fler upphandlingar genomförs nu jämfört med tidigare. Ramavtal som nu teclmats på flertalet områden är i enlighet med Lagen om offentlig upphandling CLOU) och underlättar enheternas arbete då entreprenörer ska anlitas. Ramavtalen har dock utnyttjats på ett sätt som inte är korrekt. Alltför ekonomiskt omfattande byggarbetsprojekt har lagts ut med ramavtalen som grund, men i praktiken hanterats som om en traditionell entreprenadupphandling ägt rum, både från kommunens och entreprenörens sida. Internkontrollen behöver stärkas så att avtalat timpris på byggområdet fakturerats även vad gäller använda underentreprenörer och antalet utförda arbetstimmar. Det behövs, med sikte på kommande anlitande av externa tjänster, en fortsatt genomgång av flera områden där det inte har skett upphandlingar i konkurrens. Upp till ett värde på 287 ooo kronor tillåter regelverket förenklade rutiner som inte behöver fördröja igångsättning av projekten om de planeras i god tid. Tekniska nämnden behöver dock för andra nämnder påtala behovet av att arbeten beställs i ett tidigare skede än vad som n n ibland är fallet. Förnyelse av VA-nätet är angeläget och externa tjänster bör nytljas i ökad grad för att komma i takt med planerna. Nämnden bör stärka sina projekteringsresurser. Samverkan med omsorgsnämnden behövs för en översyn av rutiner för bostadsanpassnings bidrag. 3

23 p wc 2 Revisionsfrågor och metod Granskningen berör kommunstyrelsen och nämnderna i olika grad beroende hur stor andel av verksamheten som genomförs med egna resurser eller genom externa utförare. Grundläggande vad gäller nämndernas ansvar är att de ska styra verksamheten och följa upp hur den fungerar oavsett driftform. Vi bedömer inte huruvida hela eller delar av verksamheter ska bedrivas i egen regi eller genom externa utförare såvida inte nämndernas åtgärder strider mot ett beslut i kommunfullmäktige. Vi lämnar dock synpunkter på förhållanden där vi kan se en risk att exempelvis egen beställarkompetens blir alltför svag eller att det finns andra behov att se över vissa funktioner och arbetssätt. Det finns ett antal avgränsningar i granskningen. Sättet att anlita en extern utförare sker, med vissa undantag, genom ett upphandlingsförfarande. Vi har undersökt på vilket sätt en extern utförare har anlitats vilket normalt ska ske enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Enskilda upphandlingar har, generellt sett, inte granskats i detalj. Vi har dock undersökt om konkurrensmöjligheter har utnyttjats och i vissa fall även tagit del av förfrågningsunderlag och avtal. Huvudsyftet är att undersöka formerna för anlitande av fastighets- och LeJmiktjänster som löpande utfors av bygg- och andra företag. Det kan därutöver förekomma exempel i granskningarna där den köpta tjänsten också innehåller leverans av en fysisk produkt. Granskningen har utförts i olika steg. Genom kommunens ekonomisystem har uppgifter tagits fram avseende förvaltningar och deras köp av tjänster, till vilka belopp under 2010 och hittills under 2011, och vilka leverantörerna är. Då de samlade beloppen per leverantör uppskattningsvis överstigit ett prisbasbelopp har vi undersökt formerna närmare. Byggentreprenader ingår inte i granskningen. Orsaken till detta är att sådana projekt i flera avseenden är annorlunda vad gäller upphandlingsförfarande, kontrakt och uppföljning jämfört med de mer kontinuerliga kontakter kommunen har med externa utförare och hur dessa tjänster ska följas upp. Ett flertal intervjuer har genomförts inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Revisionsfrågorna är: Har kommunstyrelsen och nämnderna tydlig och fungerande styrning, uppföljning och intern kontroll vid anlitande av externa leverantörer, utförare och konsulter? Sker kontinuerligt bedömningar av omfattning och kvalitet vad gäller extern medverkan i förhållande till egna resurser? Utnyttjas konkurrensmöjligheter vid extern medverkan? 4

24 - Il p wc 3 Verksamhetsområden Nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningens enheter anlitar externa leverantörer i stor omfattning. En revisionsrapport över gatuenhetens styrning och uppföljning av asfalterings-, maskinoch fordonsarbeten genomfördes för tre år sedan. I huvudsak bedömdes då att uppföljningen fungerade. Nedan följer en uppföljning av och i vissa delar fördjupning av hur verksamheten fungerar i dessa delar. 3.1 Asfalteringar Under den senaste tioårsperioden har kommunen efter upphandlingar haft tre olika entreprenörer. Byte av leverantör skedde till2011, som är det första året med denne entreprenör. Utvärderingen av anbuden visade på ytterst liten prisskillnad mellan det vinnande och nästa anbud, dock med en prissänkningjämfört med tidigare villkor. Avtalet, som också omfattar stensättning, ger kommunen möjlighet att vaije år säga upp avtalet om den anser sig ha skäl för detta. Den mest exakta kontrollen av arbetet kan göras genom provborrningar efter att asfalteringen skett. Då kan asfaltens tjocklek och bärlaget därunder mätas ochjämföras med beställningen. Vid större beläggningsarbeten kan, som en översiktlig kontroll, viktsedlarnajämföras med den yta som asfalterats. Ingen av dessa kontroller görs. Som förklaring anges att borrning behöver åtföljas av en komplicerad bearbetning som inte kan göras i egen regi och att viktsedelkontroll inte utgör någon garanti att rätt mängd är på plats. Arbetena kontrolleras genom besiktning då de slutförs. Påpekanden har hittills i år förekommit om att ytan inte är heltjämn och att läggningen vid en brunn fått göras om. Sådant förekom även med den tidigare leverantören. Avtalet från april 2007 med dåvarande leverantören Skanska reglerade att akuta arbeten skall utföras inom 24 timmar och att garantitiden på genomförda arbeten är 5 år efter godkänd slutbesiktning. Under ansvar regleras att det finns vite för försening av beställt arbete, för avvikelse från kraven för akuta arbeten samt för skada på träd. I kontraktet regleras att beställaren utser besiktningsförrättare. Enligt uppgift genomförs besiktning, som protokollförs, året efter åtgärd och galuenhetens kontrollant är nöjd med entreprenörens arbeten. Till kontraktet finns en prislista för olika beläggningar. Kontraktssumman bestäms och betalas efter uppmätning och godkännande. 3.2 Grävningsarbeten - maslcin- och fordonsarbeten För utförande av drift- och underhållsarbeten samt investeringsarbeten använder gatuenheten egen personal och egna maskiner men också inhyrda maskiner och fordon. Fördelningen mellan egna insatser och köpta tjänster var vid den tidigare granskningen ungefår procent. Upphandlingar har ägt rum 2005 och 2010 med Mörrums Gräv som utsedd leverantör. Kommunen har vid de senaste upphandlingarna erhållit två anbud. Ofta finns synpunkter på innehållet i fakturorna. Det är inte alltid personen som genomför mottagningsattesten reagerar vid detta tillfälle men fakturor kan ifrågasättas i ett senare skede i kontrollkedjan. 5

25 .,, -.. p wc Förarna ska enligt avtalet ha tillräcklig kompetens för aktuella fordon och att de är utbildade i miljöriktig körning samt att fordonen skall vara utrustade med alkolås. Vidare regleras att tjänsterna skall följa svensk lag och svenska standards. I avtalet regleras att leverantören är väl insatt i förutsättningarna för de olika jobben, att fordonen har god kvalitet och handhas på ett kompetent sätt samt att beställarens meddelas om leverantören far leveransproblem. Insyn regleras genom att journalbok skall finnas tillgänglig och att vissa fordon skall ha färdskrivare vars diagram skall kunna granskas. Beställaren står for arbetsledning och anvisar arbetsområde. Det finns också reglerat vem som ansvarar för skador och försäkring. Kommunen har möjlighet att begära in nya anbud för större avgränsbara arbeten, något som inte har utnyttjats. Ekonomin regleras via en prislista för olika fordon och beställaren betalar inte för ett fordon som är dyrare per timme om detta inte är beställt. Normalt utförs arbeten på ett bra sätt. Det har förekommit att förvaltningen inte varit nöjd med utfört arbete främst på grund av bristande förarkompetens. Företaget har vid dessa tillfållen vidtagit åtgärder till kommunens belåtenhet. Hur reklamation skall ske regleras i avtalet och även hävning av avtalet regleras. Leverantören skall också, enligt avtalet, leverera statistik till kommunen avseende kommunens samlade inköp samt bränsleförbrukning. statistik lämna årsvis över från entreprenören till upphandlingsenheten. Enheten upplever sig ha en bra kontroll av hur grävarbeten utförs och all faktureringar överensstämmer med det som levererats. Maskiner (egna och entreprenörens) utgår från centralförrådet på morgonen och arbetsledaren besöl<er så gott som dagligen pågående arbeten. Ofta arbetar kommunens personal tillsammans med den inhyrda grävmaskinen. Tidlappar kontrolleras i fakturahanteringen av arbetsledaren. Parken anlitar skyliftar i stor utsträckning. Det finns avtalat pris med viss rabatt efter 22 dagars sammanhängande hyra av en lift. Vid längre hyrperioden kan även ett lägre pris erhållas från första dagen av arbetet. Även borrar och vibroplattor hyrs från företaget. Företaget bedöms som ensamt i regionen varför upphandling i konkurrens inte har genomförts. 3 3 Snöröjning Kommunen har 15 snöröjningsfordon och därutöver 32 enheter genom upphandlade entreprenörer. De senaste åren har snöröjningen satts på prov i kommunen på grund av plogning, hajkbekämpning och bortforsling av snö (det senare 4-5 gånger i centrala Karlshamn). Efter den senaste vintern erhöll nämnden tilläggsbudget motsvarande budgetöverdraget Av denna anledning behöver inte beläggnings- och underhållsarbeten på gator och vägar reduceras innevarande år. Kommunen är i stort behov av entreprenörernas insatser. För närvarande är det problem att bemanna de egna enheterna. Entreprenörerna ersätts genom en fast del och för de insatser som görs. Fyra arbetsledare delar på beredskap under vintersäsongen. Snöröjning och eller saltning påbö1jas vid vissa snödjup (3 eller 10 cm) och efter viss förutbestämd turordning. Bedömningar måste därutöver göras av arbetsleda- 6

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 409(439) Kommunstyrelsen 2011-12-13 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-18.40 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32

Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32 Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32 INTERN STYRNING OCH KONTROLL AV BETALSTRÖMMAR I SPÅRVAGNSPROJEKT M32 2 Innehåll Inledning och läsanvisning 3 Sammanfattning 4 Bakgrund

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2013 Uddevalla kommun Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer"

Läs mer

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Revisionsrapport Mars 2011 Jan-Olov Larsén, revisionskonsult Jan Nilsson, certifierad kommunal revisor 0 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt PROJEKTRAPPORT NR 06/2013 N Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare)

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare) KALLELSE 1 (5) 2015-04-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 april 2015 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Hallunda Folkets hus, Bragesalen KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2012-04-16 Tid 2012-04-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Observera att handlingar i ärende 38 50 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Revisorernas årsöversikt 2004

Revisorernas årsöversikt 2004 REVISORERNA April 2005 Bilaga till Kommunstyrelsens revisionsberättelse, dnr 310/30-05 En sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet www.revision.stockholm.se 2005-04-11 1(22) Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Upphandling av elenergi

Upphandling av elenergi Revisionsrapport Upphandling av elenergi Nils Fredholm 2014-02-28 Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund... 3 2.1. Metod... 3 2.2. Fastigheter

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 2013-02-21 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer