KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l l (38) Kommunfullmäktige Sammanträde den 6 februari 2012 i Rådhnssalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och ersättare enligt bifogad närvarolista. De är valda för tiden 20 l Kommunfullmäktiges presidium består av ordfårande Ethel Duvskog (S), förste vice ordfårande Kenneth Hake (S) och andre vice ordförande Carl-Eric Birgersson(M). Kommunjurist Ann Åstrand tjänstgör som kommunfullmäktiges sekreterare. Närvaro Enligt bifogade närvarolista. Kungörelse Kungörelse med uppgift om tid, plats för sammanträdet och de ärenden som ska behandlas har anslagits på kommunens anslagstavla, översänts till biblioteken, lagts ut på hemsidan samt översänts med post till varje fullmäktig och ersättare. Kungörelse om tid och plats för sammanträdet har införts i Karlshamns Allehanda och Sydöstran Justering Kommunfullmäktige utser Cecilia Holmberg (M) och Lena Sandgren (S) att tillsannnans med ordförandenjustera protokollet klockan på kommunkansli et, Rådhuset, Karlshamn. Omfattning Vid sammanträdet behandlas de i det följande under l - 22 upptagna ärendena. Sammanträdet pågår kll med ajournering kl Vid protokollet Justerat.o AvwA~J AnnÅstrand (/lldjlff41f1l Lena Sandgren

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l 2 Kommunfullmäktige Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset o. I tjänsten A uuå?tr~ AnnÅstrand

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l 3 Kommunfullmäktige INNEHÅLLSFÖRTECKNING l Granskningsrapport- Styrning och uppföljning av externa utförare och konsulterbyggnadsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden 2 Ekonomisk månadsrapport för periodenjanuari -november 20 Il 3 Antagande av detaljplan för Väggabadet 4 Arkivreglemente för Karlshamns kommun 5 Förslag till finansiering av investering och drift av VA-system vid Långasjönäs camping- och turistanläggning 6 Fastställa avgift för personer med beslut om boende med särskild service enligt 9 punkterna 8 och 9 lagen (1993 :387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 7 statistikrapport enligt 16 kap 6h i socialtjänstlagen och 28 f-g om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 8 Godkännande av reviderad förbundsordning för Räddningsijånsten Västra Blekinge 9 Fråga om planerat underhåll av Ringamåla skola Britt Kilsäter (M) l O Fråga om trafiken i Nya Stan- Per Atmander (MP) 11 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att använda kommunens hemsida för politisk propaganda- Lars Pröjtz 12 Interpellation till socialnämndens ordförande om resa till Israel- Lars Jeppsson (K) 13 Motion om att utrusta strandpromenaden med olika träningsredskap som ett led i det förebyggande hälsoarbetet 14 Motion om veckaparkering 15 Motion om sjudagarsparkering i centrala Karlshamn 16 Motion om bidrag för vård av anhörig l 7 Ärenden för kännedom Arvodesgruppens beslut , 2, om traktamente Arvodesgruppens beslut , 2, om ersättning för resor POU:s beslut , 206, om kommunens rökförbud Beslutslogg Miljöförbundet Blekinge Väst, förbundsdirektionens protokoll , 87 om revision- budget för verksamhetsgranskning stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut , 63, att fastställa investeringsbudgetar 2012 för dotterbolagen Räddningstjänsten Västra Blekinges svar på granskningsrapport om styrning och uppföljning Tekniska nämndens beslut om granskningsrapport angående vatten- och avloppsnätets underhåll och förnyelse

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l 4 Kommunfullmäktige forts 18 Inkomna motioner Angående alternativ till fyrverkerier, Anders Englesson (MP) 19 Motion om konsertsal i Lokstallarna - förlängd beredningstid 20 Fyllnadsval av ledamot i gymnasienämnden- Pierre Ericsson (M) 21 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB - Andreas Björnvik (S) 21 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kulturnämnden - Anette Sarezäter (V) och Mariola Henningsson (V)

5 Sida 5 Datum Nr Namn Närvar o 16 Ersättare Ledamot Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs l Ethel Duvskog, ordf s x x 2 Kenneth Hake, l v ordf s x x 3 Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf M x x 4 Sven-Åke Svensson s x x 5 Per-Ola Mattsson s x x 6 Aaila Mafliassea s -- x Kerstin Gustafsson 7 Jan Bremberg s x x 8 Suzanne Svensson s x x 9 Johan Lindsten s x x lo Christel Friskopp s x x Il +esias l'ell<essea s -- x Johannes Nilsson 12 Elise Wåhlin s x x 13 Lena Sandgren s x x 14 Johnny Persson s x x 15 Anders Karlsson s x x 16 AAki Hatl:SS9R: s -- x Ingrid Hagberg-Hake 17 Anders Holmberg s x x 18 Jan-Åke Berg s x x 19 :V:i:'iiaflfle AnEieFsssn s -- x Göran Svensson 20 Mals bifleislea s. -- x Inger Lötblom-Sjöberg 21 Leif Håkansson s x x 22 Marco Gustafsson c x x 23 Per-Ivar Ivarsson c x x 24 Gert Åkesson c x x 25 Paul Hedlund FP x x 26 Lennarth Malm FP x x 27 Jonna Lindell FP x x 28 Laila Johansson KD x x 29 MaFee Paulssea M -- x Robert Elmstedt 30 Bärthil Ottosson M x x

6 Sida 6 Datum Nr Namn När- Va ro 16 Ersättare Ledamot Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs 31 Britt Kilsäter M x x 32 Per BrlaHassen M.. x Pirleka Karppi 33!rene Ahlstrand-Märlind M x x 34 Lars Pröjtz M x x 35 Anders Svensson M x x 36 Magnus Gärdebring M x x 37 Cecilia Holmberg M x x 38 Edward Tömqvist M x x 10-22, Anders Englesson MP x x 40 ARRa P~tmaaEieF MP.. x Gun Hedlund 41 Sara Månsson Möllergren MP x x 42 JehaHHa Karlssea MP -- x Ingrid Å gärd 43 Per Almander MP x x 44 Jens Henningsson v x x 45 Eva--Glsson--Bengtssefl: v -- x Tommy Larsson 46 Stig Werner OBER x x 47 Karl MQller SD Kent gehl OBER Karin baage SD Henrik Gustafsson SD x x 51 Lars J eppsson K x x

7 Sida 7 Datum Nr Namn När- Anteckning Varo Ersättare Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs l Kerstin Gustafsson s x 2 Johannes Nilsson s x 3 Ingrid Hagberg-Hake s x 4 Göran Svensson s x 5 Inger Lötblom-Sjöberg s x 6 Jan-Åke Oscarsson s x 7 Sirkka Kahilainen s x 8 Christer Floren s x 9 Marie Säl!ström s x lo Bo Rösler s -- Il Lena Häggblad c x 12 Ola Persson c Urban Thuresson FP x 14 Gun Hedlund FP x 15 Britt Jämstorp KO Lennart Ung KO x 17 Robert Elmstedt M x 18 Richard Jönsson M Asa Nilsson M Pirkko Karppi M x 21 Nils Odenberger M Magnus Olsson M Gun Hedlund MP x 24 Ingrid Ågård MP x 25 Thomas Qvarnström MP Tommy Larsson v x 27 Karin Johansson v x 28 Kenneth Björnekrans OBER - 29 ThnRemen OBER - 30 Nielas Petersson so - 31 vakant so 32 UlfOlsson K Leif Niklasson K x.....

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF l 8 Kommunfullmäktige l 2012/47, 2012/48, 2012/49,2012/50 Granskningsrapporter Kommunfullmäktiges beslut att ta informationen till dagens protokoll. Sammanfattning Granskningsrapporter om styrning och uppföljning av externa utförare och konsulter har överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom. Följande nämnder har granskats: Byggnadsnämnden Kulturnämnden Tekniska nämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Revisorerna avser att presentera granskningsrapporterna tillsammans med flera med samma imiktning vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars Protokollet ska skickas till Revisorerna

9 Till Byggnadsnämnden Karlshamns kommun j z.,._ j ' : ) l._--_.. -, "-- --~ l '' ' c']()/') J C J_ ',s: '-.;!.;--- LL, l Granskningsrapport-Styrning och uppföljning av externa utförare och konsulter På vårt uppdrag har PwC under hösten 2011 granskat hur Byggnadsnämnden arbetar med styrning och uppföljning av externa utfårare och konsulter. Rapporten översändes hänned. Vår samlade bedömning är bland annat att byggnadsnämnden och fårvallningen har bra rutiner som fåljer kommunens upphandlingspolicy i de fall externa konsulter anlitas. Med hänvisning till ovanstående ser vi ingen anledning att begära svar från nämnd en beträffande denna granskningsrapport För Karlshamns kommuns revisorer J an Andersson Ordfårande Kopia får kännedom: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt infonnationsenheten.

10 --. p wc Styrning och kontroll av externa tjänster Byggnadsnämnden J(arlshamns kontmun Rcvisions1 apport Nils F1 edholm

11 -&,, - p wc Bakgrund och revisionsfråga Karlshamns kommuns revisorer har givit PwC i uppdrag att undersöka formerna för anlitande av externa tjänster och konsulter samt hur den interna kontrollen fungerar på detta område. Granskningen, som avrapporteras i revisionsrapporter till nämnderna, avser i huvudsak kommunens löpande behov som redovisas över driftbudgeten. Investeringsprojekt ingår inte i granskningen. Revisorernas granskning - revisionsfrågan - motiveras utifrån generella aspekter avseende affårsmässighet, öppenhet och objektivitet i upphandlingar, tydliga regler om t.ex. beloppsgränser enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt kommunens upphandlingspolicy. Därutöver görs en översiktlig bedömning av hur omfattande anlitande av konsulter är och på vilka områden de anlitas i förhållande till egna personalresurser. Byggnadsnämndens ansvarsområden omfattar: - fysisk planering- innefattar översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner, - bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskydd och vindkraftsetableringar, - byggkontroll och tillsyn, energideklarationer samt -mätning, kartproduktion, GIS-samordning och lägenhetsregister. stadsmiljöavdelningen ansvarar tillsammans med nämnden för stadsbyggnadsfrågor i vid mening- planering, bygglovgivning, tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten, mätning och kartering, GIS, samt energirådgivning. Förvaltningschefen har två medarbetare som administrativt stöd. Den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen har som syfte att lägga fast hur marken och vattnet i kommunen ska användas i dag och i framtiden. Här finns sju planarkitekter som inte bara arbetar med nämndens detaljplaner och områdesbestämmelser utan också på uppdrag av kommunstyrelsen med den översiktliga planeringen. Mycket arbete har pågått med kommunens översiktsplan i år. Arbetet med bygglov har sin grund i de myndighetsuppgifter i plan- och bygglagen som hör till byggandet i olika sammanhang. Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av byggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marldov. Bygglovarkitekten och fyra medarbetare finns här. Beroende på tillförsel av ärenden arbetar man även med detaljplanerna. Mätning tillhandahåller kartteknisk service i form av bland annat baskartor och adresskartor i digital och analog form över kommunens tätorter, GIS-kartor, fastighetskartor för Karlshamns tätort, mätningsteknisk service och adresservice. Fyra personer arbetar med detta.

12 - Il p wc Huvuddelen av nämnden verksamhet sker genom de egna medarbetarna. Merparten av nämndens verksamhet utgörs av myndighetsutövning med ärenden som kan överklagas i särskild ordning. Sådan verksamhet kan inte läggas ut på alternativ utförare till egen personal. Inom vissa områden har dock nämnden anlitat konsulter vilket framgår under följande avsnitt. Kommunens upphandlings- och inköpspolicy, senast beslutad av kommunfullmäktige den 5 september 2011, 116, anger att direktupphandling får användas om upphandlingens värde uppgår till högst 15 procent av tröskelvärdet, i år 287 ooo kronor. l de fall vi sett under 2011 och där externa tjänster anlitats av nämnden, faller de under detta belopp. Vissa regler ska dock följas där offert ska begäras in om värdet uppgår till minst två prisbasbelopp eller 85 6oo kronor och upp till 287 ooo kronor år Offerter ska vara skriftliga och dokumentation ska upprättas. Vid värde under två prisbasbelopp bör motsvarande ske, d.v.s. inte tvingande, men lämpligt. Formerna för offerter och dokumentation är öppet för nämnden att besluta om. Iakttagelser Detaljplaner och översiktplan Utformningen av organisationen har gjorts för att kunna svara upp mot kommunens mål att tillgodose företag och allmänhet med aktuella planer och tillgängliga markområden för byggnation. Förvaltningschefen anser att det finns bra personella resurser. Upphandling av konsulter kan göras för delar av arbetet. Den är dock förenad med formalia för upphandlingen och kräver en hel del insatser från förvaltningens sida även om konsulten utför en stor del av planarbetä Planprocesser kan också bli utdragna i tiden med av olika skäl och därför lämpliga att ha full kontroll över av den egna organisationen. Nämnden har en tillräddig egen organisation för att hantera de planuppdrag som erhålls. Av denna anledning har inga externa tjänster upphandlats på området de senaste två åren. Däremot finns privata initiativ på planområdet där konsulter tagit fram planförslag och som byggnadsnämnden och dess personal har att bedöma utifrån sin roll som myndighet. Bygglov Under årets inledning anlitades ett företag för att bistå förvaltningen 42 timmar med byggsamråd och godkännande av kvalitetsansvarig person m.m. Orsaken till detta var att kapacitetenjust då inte fanns hos förvaltningen att hinna med inkommande uppdrag. Tydlig beställning har upprättats med uppgifter om volym och pris för uppdraget. Kartarbeten År 2003 gjordes en statlig utredning (SOU 2003:111) där det offentliga åtagandet av fastighetsbildning diskuterades. Utredningens slutsats var att fastighetsbildning och fastighetsregistrering

13 - Il p wc fortsatt borde vara ett offentligt åtagande. Lantmäteriet har också efter denna översyn monopol på fastighetsbildning vilket innebär att t. ex. en avstyckning endast kan göras av en lantmätare inom Lantmäteriet. Det har även monopol på inskrivning. Informationsförsörjning är idag inget monopol och här finns flera aktörer på marknaden även om Lantmäteriet är särklassigt störst. Lantmäteriets taxor ifrågasätts ofta liksom tidsåtgång för dess arbeten. Avgiften kan antingen vara ett överenskommet fast pris, som Lantmäteriet lämnar när detta är möjligt, eller debiteras enligt löpande räkning, tidersättning. Under 2011 har Lantmäteriet anlitats för ett flertal mindre ärenden enligt plan- och bygglagens bestämmelser och till ett timpris på 1 ooo kronor. Ett antal grundkartor har tagits fram under året såsom Stilleryd, Långasjönäs och Kallevik till kostnader uppgående 228 ooo, respektive kronor. Arbetet är utfört av nämndens interna enhet. Ersättningen som belastar planen är baserad på ytan och grundas på en rekommendation från Sveriges kommuner och landsting, SKL, för denna typ av interna tjänster. Topobase NDRK (Nationella Digitala Register Kartan) är en lösning för kommuner som har status som KLM (Kommunal LantmäteriMyndighet). Lösningen gör det möjligt att enkelt och smidigt utbyta data med Lantmäteriverket enligt gränssnitt2ooo. Nämnden har anlitat ett företag för att tillhandahålla denna tjänst och under 2011 har en uppdatering av systemet skett till en kostnad av 6o ooo kronor. Sådan åtgärd som nu ägt rum är enligt LOU tillåten utan upphandling i konkurrens. Ytterligare några företag har anlitats under 2011 och avser underhållsavgift för systemet Mapinfo, 75 ooo kronor, Tekis AB som är den dominerande leverantören av systemlösningar för den kommunala marknaden, cirka 200 ooo kronor och Esri Group som anlitas för fastighetskartan, 34 ooo kronor. Tjänsterna köps på samma grunder som får Topobase. Särskilda projekt Här återfinns de beloppsmässigt största externt utförda tjänsterna. För bevarande- och utvecklingsplanen har Nyrens arkitektkontor anlitats till ett fast arvode med ersättningar under 2010 uppgående till 300 ooo kronor under 2010 och 145 ooo kronor i år. Beloppet överstiger gränsen för direktupphandling. Upphandling ägde rum enligt kommunens upphandlingspolicy där fyra anbud erhölls. Kommunens erhåller ett bidrag från Boverket för detta arbete. Företaget Metro Arkitekter har anlitats för att utveclda Årummet och entrestråket i centrala Karlshamn efter en upphandling. Fastpriset uppgår till235 ooo kronor. Anbud erhölls från tre företag och lägsta pris antogs. Projektet är en del av arbetet med den ovan nämnda bevarandeoch utvecklingsplanen.

14 -... p wc II!L, Arkitekten White har anlitats för en workshop avseende Väggaområdet till ett fast pris på 42 ooo kronor, 40 timmar x kronor. skriftlig uppdragsbekräftelse finns från White. Bedömning Vår samlade bedömning är att byggnadsnämnden och förvaltningen har bra rutiner som följer kommunens upphandlingspolicy i de fall externa konsulter anlitas. Dokumentationen är bra, även där det rör sig om beställningar på cirka ett pris basbelopp. Vi har fått godtagbara föridaringar varför just dessa konsulter anlitats, men grunderna för val av konsult bör också dokumenteras. Nämnden har nu goda personella resurser och därför anlitas inte konsulter för de löpande planuppgifterna. Tekniska konsulttjänster och arkitekter för särskilda utvecklingsprojekt handlas upp där det är lämpligt med extern medverkan. Karlhamn den 15 december 2011 Nils Fredholm Certifierad kommunal revisor

15 Till Kulturnämnden Karlshamns kommun Granskningsrapport-Styrning och uppföljning av externa utförare och konsulter På vårt uppdrag har PwC under hösten 2011 granskat hur Kulturnämnden arbetar med styrning och uppföljning av externa utförare och konsulter. Rapporten översändes härmed med begäran om svar senast med redogörelse för hur de revisionellabedömningarna kommer att hanteras För Karlshamns kommuns revisorer J an Andersson Ordförande Kopia för kännedom: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt infonnationsenheten.

16 - Ii p wc Styrning och kontroll av externa tjänster Kulturnä1nnden J(arlshamns kommun Revisionsrapport Nils Fredholm

17 p wc Bakgrund och revisionsfråga Karlshamns kommuns revisorer har givit PwC i uppdrag att undersöka formerna för anlitande av externa tjänster och konsulter samt hur den interna kontrollen fungerar på detta område. Granskningen, som avrapporteras i revisionsrapporter till nämnderna, avser i huvudsak kommunens löpande behov som redovisas över driftbudgeten. Investeringsprojekt ingår inte i granskningen. Revisorernas granskning - revisionsfrågan - motiveras utifrån generella aspekter avseende affärsmässighet, öppenhet och objektivitet i upphandlingar, tydliga regler om t.ex. beloppsgränser enligt LOU samt kommunens upphandlingspolicy. Iakttagelser Huvuddelen av nämnden verksamhet sker genom egen personal och olika bidrag till föreningar. Externt anlitade konsulter har vi inte påträffat under 2011 i den genomgång vi gjort av kommunens ekonomisystem. En pågående utredning av nytt kulturhus med bibliotek, i vilken konsult anlitas, sker genom finansiering av kommunstyrelsen. Externa tjänster köps däremot inom biblioteksverksamheten. OPAC (Online Public Access Catalog) Dagens kommunbibliotek har ett system för att kunna utföra tjänster via sin egen dator för att exempelvis sköta sina reservationer och att låna om böcker. För denna tjänst finns användargränssnittet OPAC för att komma åt detta och annan biblioteksinformation. Ett övergripande system OPAC har handlats upp tillsammans med Länsbibliotek Sydost inom vilket Blekinge och Kronobergs läns kommuner samverkar och Kalmar läns kommuner har ett samarbetsavtal. Tillgången av denna tjänst faktureras från Landstinget Blekinge med drygt 12 ooo kronor i år. Book-IT Från landstinget sker dessutom faktureringar av systemet Book-IT. Systemet finns i majoriteten av landets kommuner men är inte det enda tillgängliga på marknaden. Karlshamns kommun använder sig av systemet i samverkan med andra kommuner inom Länsbibliotek Sydost. Detta biblioteksdatasystem är utvecklat av företaget Axiell och som en efterföljare till BTJ Databassystemet Book-IT är uppbyggt i moduler där biblioteken köper de moduler som behövs i verksamheten. Exempel på tilläggsmoduler är inköpsmodul och statistikmodul Biblioteksbesökaren använder sig av användargränssnittet som ovan beskrivits.

18 - ~w, p wc För denna tjänst sker vidarefakturering från Landstinget Blekinge på kommunen med 34 ooo kronor årligen och avser support och underhåii av systemet. Book-IT- licenser m. m. Företaget Axieii tiiihandahåiier systemet Book-IT åt kommunen, som betalar licensavgifter beroende på antalet nyttjare. Upphandling har inte skett. Fakturering sker här direkt från Axieii med cirka 240 ooo kronor under Bedömning Det förekommer att kommuner upphandlar biblioteksdatasystem i ökad omfattning och vid val av annan leverantör genomför en konvertering tiii annat system. Resultatet av sådana upphandlingar har inte sällan medfört betydligt lägre pris antingen från befintlig leverantör eiier genom bytetiii annat företag som, efter en utvärdering, visat sig kunna leva upp tiii kraven att hantera mediebeståndet utifrån dagens behov. Kulturnämnden behöver med beaktande av kommunens upphandlingspolicy genomföra upphandling av biblioteksdatasystem. Sker inte detta på egen hand måste frågan bevakas inom samarbetet i Länsbibliotek Sydost. Karlhamn den 28 november 2011 Nils Fredholm Cettifierad kommunal revisor

19 Till Tekniknämnden Karlshamns kommun Granskningsrapport-Styrning och uppföljning av externa utförare och konsulter På vårt uppdrag har PwC under hösten 2011 granskat hur Tekniknämnden arbetar med styrning och uppföljning av externa utfårare och konsulter. Rapporten översändes härmed med begäran om svar senast med redogörelse får hur de revisionellabedömningarna kommer att hanteras För Karlshamns kommuns revisorer Jan Andersson Ordfårande Kopia får kännedom: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt informationsenhet en.

20 _Ii~ p wc Styrning och kontroll av externa tjänster och l(.onsult-er Tekniska nä1nnden J(arlshaJnns l(.omnntn Revisionsrapport Nils Fredholm

21 Innehållsförteeluling 1 Sammanfattande bedömning Revisionsfrågor och metod Verksamhetsområden Asfalteringar Grävningsarbeten- maskin- och fordonsarbeten Snöröjning Parkeringsövervakning Fastighetsarbeten Kommunens projekteringsresurser... lo 3. 7 Skogsb ruksplan... l O 3.8 Vatten- och avloppsverksamhet Konsulter... Il 4 Bedömningar Upphandlingar och nyttjande av ram"vtal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dokumentation av brister i leveranser Kontroll av utförda timmar m.m Fördelning egna resurser och externa köp Bostadsanpassningsbidrag Intern kontroll... 15

22 - L. p wc ' 1 Sammanfattande bedömning PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat hur styrning och uppföljning av externa tjänster och konsulter fungerar i samtliga nämnder. Separata revisionsrapporter är upprättade. Det inledande avsnittet om revisionsfrågor och metod är gemensamt för samtliga rapporter, Våra bedömningar återfinns under de olika avsnitten. De sammanfattande bedömningarna för telmiska nämnden är: Nämnden har, vad gäller det samlade verksamhetsområdet, en kombination av egen regi och anlitande av externa tjänster på ett i huvudsak välavvägt sätt. Fler upphandlingar genomförs nu jämfört med tidigare. Ramavtal som nu teclmats på flertalet områden är i enlighet med Lagen om offentlig upphandling CLOU) och underlättar enheternas arbete då entreprenörer ska anlitas. Ramavtalen har dock utnyttjats på ett sätt som inte är korrekt. Alltför ekonomiskt omfattande byggarbetsprojekt har lagts ut med ramavtalen som grund, men i praktiken hanterats som om en traditionell entreprenadupphandling ägt rum, både från kommunens och entreprenörens sida. Internkontrollen behöver stärkas så att avtalat timpris på byggområdet fakturerats även vad gäller använda underentreprenörer och antalet utförda arbetstimmar. Det behövs, med sikte på kommande anlitande av externa tjänster, en fortsatt genomgång av flera områden där det inte har skett upphandlingar i konkurrens. Upp till ett värde på 287 ooo kronor tillåter regelverket förenklade rutiner som inte behöver fördröja igångsättning av projekten om de planeras i god tid. Tekniska nämnden behöver dock för andra nämnder påtala behovet av att arbeten beställs i ett tidigare skede än vad som n n ibland är fallet. Förnyelse av VA-nätet är angeläget och externa tjänster bör nytljas i ökad grad för att komma i takt med planerna. Nämnden bör stärka sina projekteringsresurser. Samverkan med omsorgsnämnden behövs för en översyn av rutiner för bostadsanpassnings bidrag. 3

23 p wc 2 Revisionsfrågor och metod Granskningen berör kommunstyrelsen och nämnderna i olika grad beroende hur stor andel av verksamheten som genomförs med egna resurser eller genom externa utförare. Grundläggande vad gäller nämndernas ansvar är att de ska styra verksamheten och följa upp hur den fungerar oavsett driftform. Vi bedömer inte huruvida hela eller delar av verksamheter ska bedrivas i egen regi eller genom externa utförare såvida inte nämndernas åtgärder strider mot ett beslut i kommunfullmäktige. Vi lämnar dock synpunkter på förhållanden där vi kan se en risk att exempelvis egen beställarkompetens blir alltför svag eller att det finns andra behov att se över vissa funktioner och arbetssätt. Det finns ett antal avgränsningar i granskningen. Sättet att anlita en extern utförare sker, med vissa undantag, genom ett upphandlingsförfarande. Vi har undersökt på vilket sätt en extern utförare har anlitats vilket normalt ska ske enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Enskilda upphandlingar har, generellt sett, inte granskats i detalj. Vi har dock undersökt om konkurrensmöjligheter har utnyttjats och i vissa fall även tagit del av förfrågningsunderlag och avtal. Huvudsyftet är att undersöka formerna för anlitande av fastighets- och LeJmiktjänster som löpande utfors av bygg- och andra företag. Det kan därutöver förekomma exempel i granskningarna där den köpta tjänsten också innehåller leverans av en fysisk produkt. Granskningen har utförts i olika steg. Genom kommunens ekonomisystem har uppgifter tagits fram avseende förvaltningar och deras köp av tjänster, till vilka belopp under 2010 och hittills under 2011, och vilka leverantörerna är. Då de samlade beloppen per leverantör uppskattningsvis överstigit ett prisbasbelopp har vi undersökt formerna närmare. Byggentreprenader ingår inte i granskningen. Orsaken till detta är att sådana projekt i flera avseenden är annorlunda vad gäller upphandlingsförfarande, kontrakt och uppföljning jämfört med de mer kontinuerliga kontakter kommunen har med externa utförare och hur dessa tjänster ska följas upp. Ett flertal intervjuer har genomförts inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Revisionsfrågorna är: Har kommunstyrelsen och nämnderna tydlig och fungerande styrning, uppföljning och intern kontroll vid anlitande av externa leverantörer, utförare och konsulter? Sker kontinuerligt bedömningar av omfattning och kvalitet vad gäller extern medverkan i förhållande till egna resurser? Utnyttjas konkurrensmöjligheter vid extern medverkan? 4

24 - Il p wc 3 Verksamhetsområden Nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningens enheter anlitar externa leverantörer i stor omfattning. En revisionsrapport över gatuenhetens styrning och uppföljning av asfalterings-, maskinoch fordonsarbeten genomfördes för tre år sedan. I huvudsak bedömdes då att uppföljningen fungerade. Nedan följer en uppföljning av och i vissa delar fördjupning av hur verksamheten fungerar i dessa delar. 3.1 Asfalteringar Under den senaste tioårsperioden har kommunen efter upphandlingar haft tre olika entreprenörer. Byte av leverantör skedde till2011, som är det första året med denne entreprenör. Utvärderingen av anbuden visade på ytterst liten prisskillnad mellan det vinnande och nästa anbud, dock med en prissänkningjämfört med tidigare villkor. Avtalet, som också omfattar stensättning, ger kommunen möjlighet att vaije år säga upp avtalet om den anser sig ha skäl för detta. Den mest exakta kontrollen av arbetet kan göras genom provborrningar efter att asfalteringen skett. Då kan asfaltens tjocklek och bärlaget därunder mätas ochjämföras med beställningen. Vid större beläggningsarbeten kan, som en översiktlig kontroll, viktsedlarnajämföras med den yta som asfalterats. Ingen av dessa kontroller görs. Som förklaring anges att borrning behöver åtföljas av en komplicerad bearbetning som inte kan göras i egen regi och att viktsedelkontroll inte utgör någon garanti att rätt mängd är på plats. Arbetena kontrolleras genom besiktning då de slutförs. Påpekanden har hittills i år förekommit om att ytan inte är heltjämn och att läggningen vid en brunn fått göras om. Sådant förekom även med den tidigare leverantören. Avtalet från april 2007 med dåvarande leverantören Skanska reglerade att akuta arbeten skall utföras inom 24 timmar och att garantitiden på genomförda arbeten är 5 år efter godkänd slutbesiktning. Under ansvar regleras att det finns vite för försening av beställt arbete, för avvikelse från kraven för akuta arbeten samt för skada på träd. I kontraktet regleras att beställaren utser besiktningsförrättare. Enligt uppgift genomförs besiktning, som protokollförs, året efter åtgärd och galuenhetens kontrollant är nöjd med entreprenörens arbeten. Till kontraktet finns en prislista för olika beläggningar. Kontraktssumman bestäms och betalas efter uppmätning och godkännande. 3.2 Grävningsarbeten - maslcin- och fordonsarbeten För utförande av drift- och underhållsarbeten samt investeringsarbeten använder gatuenheten egen personal och egna maskiner men också inhyrda maskiner och fordon. Fördelningen mellan egna insatser och köpta tjänster var vid den tidigare granskningen ungefår procent. Upphandlingar har ägt rum 2005 och 2010 med Mörrums Gräv som utsedd leverantör. Kommunen har vid de senaste upphandlingarna erhållit två anbud. Ofta finns synpunkter på innehållet i fakturorna. Det är inte alltid personen som genomför mottagningsattesten reagerar vid detta tillfälle men fakturor kan ifrågasättas i ett senare skede i kontrollkedjan. 5

25 .,, -.. p wc Förarna ska enligt avtalet ha tillräcklig kompetens för aktuella fordon och att de är utbildade i miljöriktig körning samt att fordonen skall vara utrustade med alkolås. Vidare regleras att tjänsterna skall följa svensk lag och svenska standards. I avtalet regleras att leverantören är väl insatt i förutsättningarna för de olika jobben, att fordonen har god kvalitet och handhas på ett kompetent sätt samt att beställarens meddelas om leverantören far leveransproblem. Insyn regleras genom att journalbok skall finnas tillgänglig och att vissa fordon skall ha färdskrivare vars diagram skall kunna granskas. Beställaren står for arbetsledning och anvisar arbetsområde. Det finns också reglerat vem som ansvarar för skador och försäkring. Kommunen har möjlighet att begära in nya anbud för större avgränsbara arbeten, något som inte har utnyttjats. Ekonomin regleras via en prislista för olika fordon och beställaren betalar inte för ett fordon som är dyrare per timme om detta inte är beställt. Normalt utförs arbeten på ett bra sätt. Det har förekommit att förvaltningen inte varit nöjd med utfört arbete främst på grund av bristande förarkompetens. Företaget har vid dessa tillfållen vidtagit åtgärder till kommunens belåtenhet. Hur reklamation skall ske regleras i avtalet och även hävning av avtalet regleras. Leverantören skall också, enligt avtalet, leverera statistik till kommunen avseende kommunens samlade inköp samt bränsleförbrukning. statistik lämna årsvis över från entreprenören till upphandlingsenheten. Enheten upplever sig ha en bra kontroll av hur grävarbeten utförs och all faktureringar överensstämmer med det som levererats. Maskiner (egna och entreprenörens) utgår från centralförrådet på morgonen och arbetsledaren besöl<er så gott som dagligen pågående arbeten. Ofta arbetar kommunens personal tillsammans med den inhyrda grävmaskinen. Tidlappar kontrolleras i fakturahanteringen av arbetsledaren. Parken anlitar skyliftar i stor utsträckning. Det finns avtalat pris med viss rabatt efter 22 dagars sammanhängande hyra av en lift. Vid längre hyrperioden kan även ett lägre pris erhållas från första dagen av arbetet. Även borrar och vibroplattor hyrs från företaget. Företaget bedöms som ensamt i regionen varför upphandling i konkurrens inte har genomförts. 3 3 Snöröjning Kommunen har 15 snöröjningsfordon och därutöver 32 enheter genom upphandlade entreprenörer. De senaste åren har snöröjningen satts på prov i kommunen på grund av plogning, hajkbekämpning och bortforsling av snö (det senare 4-5 gånger i centrala Karlshamn). Efter den senaste vintern erhöll nämnden tilläggsbudget motsvarande budgetöverdraget Av denna anledning behöver inte beläggnings- och underhållsarbeten på gator och vägar reduceras innevarande år. Kommunen är i stort behov av entreprenörernas insatser. För närvarande är det problem att bemanna de egna enheterna. Entreprenörerna ersätts genom en fast del och för de insatser som görs. Fyra arbetsledare delar på beredskap under vintersäsongen. Snöröjning och eller saltning påbö1jas vid vissa snödjup (3 eller 10 cm) och efter viss förutbestämd turordning. Bedömningar måste därutöver göras av arbetsleda- 6

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Checklista för upphandling av väghållningstjänster

Checklista för upphandling av väghållningstjänster Checklista för upphandling av väghållningstjänster Upphandling Måste vi som väghållare göra upphandlingar, är en berättigad och återkommande fråga till REV. Generellt så skall man nog i görligaste mån

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 221 (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och ersättare enligt bifogad närvarolista. De är valda för tiden

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Externa tjänster

Revisionsrapport på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Externa tjänster Revisionsrapport på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Nils Fredholm Kristina Lindhe 2014-02-18 Externa tjänster Sölvesborgshem AB Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2016-07-01 Antagen: KF 337/2010, rev KF 37/2013, rev KF 327/2014, rev KF 260/2016 Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Utöver

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor HANINGE KOMMUN Revisorerna Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen Granskning av kommunens upphandling HANINGE KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2006-12- 1 2 Dnr.. /r.j:?(!'f..!!/~~t!.k I.I. På uppdrag

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

wwvv.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor December 2014 p wc

wwvv.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor December 2014 p wc wwvv.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor p wc Med direktupphandling menas upphandling utan krav på anbud. Även vid direktupphandling bör prisjämförelser göras mellan olika leverantörer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen sid 1 av 6 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 17:00 - Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Annika Westerlund 1:a vice Ordförande (S) Gertrud Ivarsson 2:a vice Ordförande (C) Elin Petersson Ledamot

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag

Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Revisionsfråga...3

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011 Revisionsrapport Övergripande granskning av AB Ronneby 2011 KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och avgränsning 1 2. Iakttagelser och kommentarer 2 1. Bakgrund, syfte och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Drift och underhåll av kommunens webbsida

Drift och underhåll av kommunens webbsida Drift och underhåll av kommunens webbsida Granskningsrapport Tingsryds kommun KPMG AB 2017-06-26 Antal sidor 10 Antal bilagor 0 Granskningsrapport Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx Tingsryds

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-08-28. Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Lena Wibroe

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun Carl-Gustaf Folkeson Certifierad kommunal revisor Mimmi Praks Revisionskonsult Oktober 2016 Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 8 147 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.30 12.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer