2. Medborgarförslag: Trafikhinder på gång- och cykelvägar Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Christina Karlberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Medborgarförslag: Trafikhinder på gång- och cykelvägar Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Christina Karlberg"

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 26 februari 2014 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt ( ) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare 2. Medborgarförslag: Trafikhinder på gång- och cykelvägar Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Christina Karlberg 3. Medborgarförslag: Placera hängmattor på nya Kalmarsundsbryggan Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Tomas Lexinger 4. Medborgarförslag: Tillåt sportfiske i Kalmar Dämme (återremiss) Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Tomas Lexinger 5. Båtplatser Dockehamnen Beslutsärende (handlingar bifogas, 1 sid) Föredragande: Tomas Lexinger 6. Arbete på väg, handbok Beslutsärende (handlingar bifogas, 39 sid) Föredragande: Stefan Larsson 7. Remiss angående Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Johan Råberg

2 Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8. Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen Beslutsärende (handlingar bifogas, 17 sid) Föredragande: Martina Adiels Balk 9. Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Martina Adiels Balk 10. Årsrapport 2013 Beslutsärende (handlingar bifogas, 30 sid) Föredragande: Yvonne Norman 11. Attestförteckning, rev Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Yvonne Norman 12. Kassaansvariga, rev Beslutsärende (handlingar bifogas, 1 sid) Föredragande: Yvonne Norman 13. Uppföljning efter januari Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Yvonne Norman 14. Information cykelbokslut Informationsärende (cykelbokslutet lämnas ut separat) Föredragande: Sofie Backman m fl 15. Information vattenrådens verksamhet Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Christina Karlberg, Renate Foks 16. Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 17. Delegationsbeslut 18. Kännedomsärenden 19. Övriga frågor

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Karlberg SFN 2014/ Servicenämnden Medborgarförslag: Trafikhinder på gång- och cykelvägar Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om trafikhinder på gång- och cykelvägar. Bakgrund Gunnar Magnusson har i ett brev till kommunen framfört att han vill väcka liv i tävlingen om ett nytt trafikhinder, en så kallad betonggris. Han vill återanvända en av de inkomna tävlingsidéerna, nämligen den med Kalmartrissan. Gunnar Magnusson har gjort ett förslag till utformning med en halv Kalmartrissa, som är gjuten i betong och stående på högkant i den vanliga högröda färgen. Under våren 2013 genomförde Kalmar kommun en tävling för yrkesaktiva konstnärer för att eventuellt ersätta en del av de betonggrisar som finns i centrala Kalmar. Syftet var att göra Kalmar mer attraktivt och Kalmarborna gladare. 55 förslag kom in, sex valdes ut där allmänheten fick tycka till och ge en jury vägledning. Juryn med representanter från kommunala förvaltningar, Destination Kalmar, länsmuseet och konstmuseet utsåg en vinnare. Efter protester i media mot det utvalda förslaget valde man att avbryta tävlingen med motiveringen att juryns arbete kontra medborgarnas synpunkter hade varit otydligt gentemot medborgarna. Juryledamöterna var i sitt arbete tvungna att ta hänsyn till kostnader och andra premisser än Kalmarborna som bara kunde rösta på tycke och smak. Kultur- och fritidsförvaltningen har upparbetade rutiner om hur vi upphandlar konst. Att det blev en omröstning för allmänheten denna gång bottnade i en motion till kommunfullmäktige. Förvaltningen tackar för alla kreativa idéer, Serviceförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel vx Fax

4 SFN 2014/ (2) men ska vi ta fram Kalmarunika betonggrisar/väghinder ska detta upphandlas på riktigt sätt och vara väl förankrat i budgetarbetet. Christina Karlberg Enhetschef Bilaga: Medborgarförslag: Trafikhinder på gång- och cykelvägar

5

6

7 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger SFN 2014/ Servicenämnden Medborgarförslag: Placera hängmattor på nya Kalmarsundsbryggan Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om hängmattor på Kalmarsundsbryggan. Bakgrund Agnetha Börjhammar föreslår i ett medborgarförslag att badets brygga ska förses med gjutna plattformar närmre vattenlinjen samt att dessa i sin tur förses med hängmattor. Tankar och idéer är hämtade från en badort i norra Tyskland. Förvaltningen är tacksam för det trevliga förslaget och tankarna kring det. Kalmarsundsbryggan är i dagsläget färdigställd förutom stegar och en del mindre detaljer som kommer att finnas på plats till badsäsongen Ytterligare och mer omfattande åtgärder vid bryggan finns inga planer eller ekonomiskt utrymme för. Satsningar under 2014 kommer i stället att ske på anslutande parkeringar, toaletter och tillgänglighet. Tomas Lexinger Produktionschef Bilaga: Medborgarförslag Placera hängmattor på nya Kalmarsundsbryggan Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel vx Fax

8

9

10

11

12

13 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger SFN 2013/ Servicenämnden Medborgarförslag: Tillåt sportfiske i Kalmar Dämme Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att fiskeförbudet i Kalmar Dämme behålls. Bakgrund Max Lösche föreslår i ett medborgarförslag att sportfiske i Kalmar Dämme åter igen tillåts. Medborgarförslaget var uppe till behandling vid nämndens möte 18 december Nämnden beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. Förvaltningen har därefter varit i kontakt med länsstyrelsens fiskeridirektör Anders Kjellberg, forskare från Linnéuniversitetet Jonas Nilsson och Olof Engstedt ( gäddoktorn ), Kalmar Sportfiskeklubbs ordförande Josef Algotsson och vår frivilligsamordnare Sofia Wermelin. Anders Kjellberg från länsstyrelsen säger att det är upp till kommunen att bestämma vad som ska gälla i dämmet. Om sportfiskarna ges tillsynsansvar måste man vara säker på att det är till rätt personer, d.v.s några med naturvårdsbakgrund. Anders Kjellberg bedömer att reningen i dämmet bara marginellt påverkas av karparna, men det är mycket olämpligt att karp, mal och andra fiskar sprids mellan kommunens dammar. Han anser att det tydligt ska framgå att kommunen inte uppmuntrar karpfiske. Ett annat problem med karpfiske är att man lägger ut mäsk i dammarna för att locka fram fisken. Mäsken i sig innehåller en massa näring vilket motverkar den effekt man vill ha ut av dämmet. Man måste även vara observant på att skräp, t.e.x fiskelinor som fåglar kan fastna i, inte blir liggande. Länsstyrelsen anser sammanfattningsvis att ett fiskeförbud är att föredra. Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel vx Fax

14 SFN 2013/ (2) Länsstyrelsen tillägger i samtalet att de får många klagomål om tjuvfiske i Kalmar kommun, och framförde behovet av fisketillsyningsmän. I andra kommuner är det vanligtvis privatpersoner som går länsstyrelsens kurser, och sedan på uppdrag av sin kommun bevakar vissa områden på frivillig basis. Det gäller även länsstyrelsens egen bevakning av speciellt skyddade områden. Förvaltningen har planerat att utbilda egen personal till fisketillsyningsmän. Jonas Nilsson och Olof Engstedt från Linnéuniversitetet menar att det är mycket svårt att utrota karpen och även om man lyckas så finns det många andra bottenbökare i dämmet ex. ruda och sutare. De anser att ett fiskeförbud inte har någon större betydelse för reningen. Fiske under lektiden för gädda 1 april- 31 maj bör vara förbjudet eftersom de har anlagt en gäddfabrik i dämmet. Sportfiskeklubbens ordförande Josef Algotsson, som är biolog i botten, har stor förståelse för att dämmet är ett reningsverk och varför vi inte vill ha in karp eller annan illegalt inplanterad fisk. Han är mycket noga med att understryka att om Sportfiskeklubben ska ta på sig något ansvar, eller står till förfogande med tillsynsmän som jobbar frivilligt med att bevaka fisket i dämmet på kommunens uppdrag, så måste det vara klart vilka regler och avtal som gäller. Josef är dock helt med på att behålla förbudet, p.g.a risken för ökat karpfiske. Den så kallade Mönsteråsmodellen där sportfiskeorganisationer själva kontrolllerat fisket i anlagda dämmen i Mönsterås har inte fungerat. Karp med flera arter har planterats in trots klubbarnas insatser att informera om varför man inte ska göra det. Det kan också noteras att frågan om frivilligförvaltning av Kalmar dämme har varit uppe i vattenrådet och att det även där finns en förankring för fortsatt fiskeförbud. Avslutningsvis anser förvaltningen att sportfiske i Kalmar Dämme medför en ökad administration och hantering av frågor kring reglering av fisket. Sammantaget förespråkar förvaltningen ett fortsatt fiskeförbud och att fokus ska ligga på dämmets syfte som reningsverk och möjlighet till ökad reningseffekt. Inte en plats för organiserat sportfiske. Tomas Lexinger Produktionschef Bilaga: Medborgarförslag Tillåt sportfiske i Kalmar Dämme, Max Lösche

15

16

17 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger SFN 2014/ Servicenämnden Båtplatser Dockehamnen Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att i enlighet med överenskommelse med Varvsholmens båtklubb fastställa avgifterna för Dockehamnens båtplatser enligt nedan för säsongen Bakgrund I mars 2004 tecknade dåvarande gatu- och parkförvaltningen ett nyttjanderättsavtal med Varvsholmens båtklubb för Dockehamnens båtplatser med en upplåtelsetid på 10 år. Därefter förlängning med ett år i taget om inte någon part väljer att säga upp avtalet. Varvsholmens båtklubb har i föreskriven tid meddelat Kalmar kommun att de säger upp avtalet. De har även informerat om sin avsikt att upplösa föreningen under Möte har hållits med klubben för att diskutera förutsättningarna för att kommunen tar över Dockehamnens båtplatser som en del av serviceförvaltningens övriga taxor för fritidsbåtar från 2015 och med en särskild överenskommelse om avgift för Klubben är medveten om att kostnaden per båtplats blir högre och att det under året kommer att utredas hur verksamheten för kommunens fritidsbåtar kan uppnå en självkostnadstäckning. I paritet med övriga taxor för kommunens fritidsbåthamnar förslår förvaltningen nedanstående avgift för Dockehamnens båtplatser för säsong 2014: - Plats med bredd 3,5 m kr - Plats med bredd 4,0 m kr - Plats med bredd 4,5 m kr Tomas Lexinger Produktionschef Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel vx Fax

18 SFN 2014/ (2)

19 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Stefan Larsson SFN 2014/ Servicenämnden Arbete på väg, handbok Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta Sveriges Kommuner och Landstings handbok Arbete på väg som regelverk för gator och vägar där Kalmar kommun är väghållningsmyndighet. Servicenämnden beslutar även att i delegationsordningen lägga till en punkt under trafikärenden avseende Väghållarbeslut i trafikregleringsfrågor i enlighet med Arbete på väg. Delgater är handläggare (Björn Wigstedt), enhetschef (Stefan Larsson) och trafiktekniker (Anders Stridarv). Bakgrund En säker miljö vid vägarbeten både för de som har vägen som sin arbetsplats och trafikanter är det mål som måste vara vägledande för alla kommuner när de i egenskap av väghållningsmyndighet bestämmer hur ett vägarbete ska bedrivas. Servicenämnden är enligt vårt reglemente kommunens väghållningsmyndighet och svarar för de uppgifter som enligt lag eller annan författning följer av detta. Därav handlägger förvaltningen inkomna trafikanordningsplaner. Flera kommuner tar fram egna dokument avseende förutsättningarna för utförande av alla typer av vägarbeten, vilket också Kalmar kommun gjort tidigare. Men under senaste året har det inte funnits lämpligt regelverk för att göra moderna och regelriktiga bedömningar i handläggningen. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett rikstäckande dokument för de kommuner som vill ansluta sig till detta (Handbok Arbete på väg). Förvaltningens förslag är att anta SKL:s dokument och samtidigt främja en likvärdig bedömning av en säker miljö vid vägarbeten i hela landet. Handboken har ett tydligt regelverk som gör att alla jobbar med samma förutsättningar, vad gäller praktisk och ekonomisk planering och projektering, i kommunala förvaltningar och bolag liksom privata företag. Serviceförvaltningen Produktion Adress, Besök Tel vx Fax

20 SFN 2014/ (2) Stöd av regelverket/handboken ökar möjligheten till trafiksäkra, kostnadseffektiva och välplanerade vägarbeten. Stefan Larsson Enhetschef TME Björn Wigstedt Handläggare Bilaga: Handbok Arbete på väg, SKL

21 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg SFN 2014/ Servicenämnden Remiss angående Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att stödja Folkhällsomyndighetens revidering av de allmänna råden om städning i skolor och förskolor. Bakgrund Folkhälsomyndigheten tog över stora delar av ansvaret från Socialstyrelsen vad gäller tillsynsvägledning om hälsoskydd den 1 januari I samband med detta upphävdes Socialstyrelsens allmänna råd (1996:33) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Folkhälsomyndigheten avser att revidera dessa tidigare allmänna råd om städning. Denna remiss är Folkhälsomyndighetens bearbetning av ett förslag som Socialstyrelsen remitterade Det reviderade allmänna rådet ska kunna användas som stöd vid den operativa tillsynen vid bedömningen av städning på förskolor och skolor i landet. Råden har därför betydelse för folkhälsoarbetet i Sverige när det gäller att förebygga hälsoproblem hos barn och unga, inte minst för de som har astma och allergier. Mer kunskapsförmedlande texter om städning kommer att tas fram i separat vägledning. Johan Råberg Supportchef Bilagor Förslag till Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 20014:XX) om städning i skolor och förskolor Konsekvensutredning över förslag till revidering av allmänna råd om städning i förskolor och skolor Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel vx Fax

22 FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling

23 I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Folkhälsomyndigheten ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, Stockholm. Internet: ISSN (tryckt) XXXX. ISSN (online) XXXX. Tryck: Elanders Sverige AB

24 Folkhälsomyndighetens författningssamling Ansvarig utgivare: Nils Blom ISSN XXXX (online) ISSN XXXX (tryckt) Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor; FoHMFS 2014:XX Utkom från trycket den XX 2014 beslutade den XX I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3, 2 kap. 4 och 26 kap. 19 miljöbalken (1998:808) samt 4 7 förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Dessa allmänna råd gäller för anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 tredje punkten i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Pedagogisk omsorg, där barn till exempel tas omhand i personalens egna hem, omfattas av dessa allmänna råd i tillämpliga delar. Samtliga verksamheter benämns nedan som skolor. Olägenhet för människors hälsa För att risk för olägenhet för människors hälsa inte ska uppstå i skolor bör en god hygienisk standard i lokalerna upprätthållas. Vid bedömningen av om det föreligger risk för olägenhet för människors hälsa bör man väga in om det finns påtagliga brister i städningen, städrutinerna och städmetoderna. Egenkontroll Av 26 kap. 19 miljöbalken framgår att verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Egenkontrollen bör bl.a. inkludera rutiner för - upprätthållandet av en god hygien i lokalerna, - kontroll av städningen, - hur verksamhetsutövaren agerar vid misstanke om olägenhet för människors hälsa. Planering av verksamheten Vid planeringen av en skolverksamhet bör frågor som rör städning och hygien i lokalerna beaktas. Det innebär bl.a. att lokaler och inredning bör utformas så att ansamling av damm motverkas och städning underlättas, t.ex. genom att - utemiljöer och entréer utformas på sådant sätt att smuts inte dras in i lokalerna, - förvaring av material sker på sådant sätt att städningen inte försvåras, - textilier såsom textila mattor, stoppade möbler, gardiner och annan textil inredning används så sparsamt som möjligt.

25 Städrutiner och städschema Verksamhetsutövare för anmälningspliktiga verksamheter ska enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll ha en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som omfattas av miljöbalken samt dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av verksamheten. Detta innebär till exempel att egenkontrollen bör innehålla dokumenterade städrutiner och städschema. Dessa bör finnas tillgängliga för tillsynsmyndigheten. Av städschemat bör det framgå - vem eller vilka som har ansvar för städningen, - vilken omfattning städningen ska ha, - med vilket tidsintervall städningen ska genomföras. Städningens omfattning Generellt bör städningens omfattning dimensioneras utifrån verksamheten och belastningen i lokalerna. Städningen bör utökas om lokalerna används kvällstid eller helger. Städningen bör intensifieras vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Lokaler som används stadigvarande bör städas dagligen. Städningen bör omfatta - rengöring av lättåtkomliga ytor, som t.ex. golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler och mattor, samt - ytor som man ofta tar i med händerna, som t.ex. handtag och lysknappar. Hygienutrymmen, som t.ex. toaletter, skötrum och duschrum, bör städas minst en gång per dag. Ytor där risken för smittspridning är extra stor bör rengöras efter varje användning, t.ex. bör skötbord rengöras efter varje blöjbyte. Desinfektionsmedel bör finnas tillgängligt för ytrengöring. Storstädning bör ske återkommande under året och omfatta golv, inredning, högt belägna ytor, hyllor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textilier, golvbrunnar m.m. Leksaker, inklusive utklädningskläder, bör tvättas eller rengöras vid behov, lämpligen minst två gånger varje halvår. Städmetoder Städmetoderna bör vara effektiva när det gäller att minska förekomsten av damm och mikroorganismer. Val av städmetod bör även anpassas till olika materials och ytskikts egenskaper och tålighet. Det bör eftersträvas att så lite damm som möjligt virvlas upp i samband med städning. Vid dammsugning bör dammsugare med effektiva filter eller centraldammsugare användas så att återföring av fina partiklar till rummet motverkas. Kemiska produkter för städning Vid val av kemiska produkter för städning bör produkter som kan ge upphov till besvär på grund av emissioner av kemiska ämnen och starka lukter undvikas. Folkhälsomyndigheten JOHAN CARLSON Marianne Löwenhielm (Avdelningen för kunskapsstöd)

26 Solna Nobels väg 18, SE Solna Östersund Forskarens väg 3, SE Östersund.

27 Handläggare Marianne Löwenhielm Diarienummer 1598/ Datum Sida 1 (2) Konsekvensutredning över förslag till revidering av allmänna råd om städning i förskolor och skolor Bakgrund Folkhälsomyndigheten tog den 1 januari 2014 över stora delar av ansvaret från Socialstyrelsen vad gäller tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) för hälsoskydd. I samband med detta upphävdes Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:33) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Folkhälsomyndigheten avser att revidera dessa tidigare allmänna råd om städning. Problembeskrivning och syfte I skolor är antalet personer per kvm högre än i de flesta andra inomhusmiljöer och det innebär speciella behov när det gäller städning. I samband med att Socialstyrelsen tog fram rapporten Allergi i skola och förskola 2013 gick myndigheten igenom den vetenskapliga litteraturen på området. Forskningsstudier har påvisat samband mellan hälsoproblem såsom luftvägsbesvär, inklusive astma hos barn och personal, och förekomsten av damm i skolan, liksom att i skolor med låg förekomst av svårstädad inredning såsom textilier, och mer frekvent städning, så är förekomsten av sådana besvär lägre. Olika intressenter, inklusive andra myndigheter med uppdrag på området, har också framhållit att städningen i skolor är ett eftersatt område och att förhållandena tycks ha blivit sämre under de senaste åren. Det reviderade allmänna rådet ska kunna användas som stöd vid den operativa tillsynen vid bedömningen av städning på förskolor och skolor i landet. Råden har därför betydelse för folkhälsoarbetet i Sverige när det gäller att förebygga hälsoproblem hos barn och unga, inte minst för de som har astma och allergier. Alternativa lösningar och dess effekter Om Folkhälsomyndigheten avstår från att revidera de allmänna råden om städning i skolor och förskolor skulle de operativa tillsynsmyndigheterna, dvs. de kommunala miljönämnderna (eller liknande), inte längre ha en skriftlig rekommendation att utgå ifrån i tillsynen vad gäller städning i skolor och förskolor. Möjligheten att utgå från skriftliga rekommendationer skapar en större tydlighet och underlättar därmed i den operativa tillsynen av städning i skolor och förskolor för såväl tillsynsmyndigheten som för verksamhetsutövare med ansvar för egenkontroll. Skriftliga rekommendationer ger också bättre förutsättningar för en likformig bedömning av städning av landets förskolor och skolor. Solna Folkhälsomyndigheten, SE Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE Östersund. Besök: Forskarens väg 3. Telefon E-post

28 Dnr 1234 Sida 2 (2) De som berörs av regleringen De som berörs av att de allmänna råden är huvudsakligen de operativa tillsynsmyndigheterna, dvs. miljönämnderna (eller liknande) samt verksamhetsutövare för skolor och förskolor. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen I Socialstyrelsens tidigare allmänna råd anges att textilier som fast inredningsmaterial bör undvikas. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd anges att textilier bör användas så sparsamt som möjligt. Den nya formuleringen ska ses i sammanhanget att verksamhetsutövarens ansvar för att städningen är god även innefattar sådana material. Vissa förtydliganden av vad som bör ingå i den dagliga städningen har skett jämfört med rekommendationerna i Socialstyrelsens tidigare allmänna råd. Formuleringen i Socialstyrelsens allmänna råd var: Lokaler där barn och ungdomar stadigvarande vistas bör i regel städas dagligen. I t.ex. klassrum och andra utrymmen där barn och personal vistas stadigvarande bör den vardagliga städningen omfatta rengöring av golv och lättåtkomliga ytor som bord, bänkar, stolar etc.. Formuleringen i Folkhälsomyndighetens revidering av de allmänna råden är: Lokaler som används stadigvarande bör städas dagligen. Städningen bör omfatta rengöring av lättåtkomliga ytor, som t.ex. golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler och mattor, samt ytor som man ofta tar i med händerna, som t.ex. handtag och lysknappar. Förtydligandet gäller alltså städningen av stoppade möbler, lösa mattor samt ytor som man ofta tar i med händerna. Dessa städmoment kan innebära vissa ökade kostnader för städningen i skolor och förskolor. Folkhälsomyndigheten bedömer dock att dessa moment bör ingå i den dagliga städningen eftersom de är viktiga för att minimera exponering för damm samt bryta smittvägar i skolor och förskolor. Överensstämmelse med de skyldigheter som följer av Sveriges EUanslutning Inom området saknas bindande EU-reglering varför det inte finns några EU-rättsliga skyldigheter inom området för det allmänna rådet. Inte heller i övrigt bedöms förslaget få betydelse för de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU. Särskilda hänsyn angående ikraftträdande och informationsinsatser Någon särskild hänsyn i fråga om ikraftträdande bedöms inte nödvändig. Kontaktperson vid Folkhälsomyndigheten Marianne Löwenhielm: tel , e-post Beslut om det allmänna rådet planeras till senast juni Solna Folkhälsomyndigheten, SE Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE Östersund. Besök: Forskarens väg 3. Telefon 010-XX XX XX E-post

29 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk SFN 2014/ Servicenämnden Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att fastställa förvaltningens dokumenthanteringsplan. Bakgrund Med anledning av att serviceförvaltningen har omorganiserats under de senaste åren så har den sedan tidigare fastställda dokumenthanteringsplanen blivit inaktuell. Nu har dokumenthanteringsplanen omarbetats för att täcka de verksamheter som förvaltningen omfattas av idag. Planen har godkänts av kommunens arkivarie för fastställande i nämnd. Martina Adiels Balk Kvalitets- och miljösamordnare Bilaga Serviceförvaltningens dokumenthanteringsplan Serviceförvaltningen Enhet Kommunikation Hållbarhet Adress Box 611, Kalmar Besök Tel vx Fax

30 SERVICEFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förvaltningschef Benny Wennberg Enhetschef Christina Karlberg (16) Serviceförvaltningens dokumenthanteringsplan Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Förvaltningsgemensamt Direktupphandlingsprotokoll Public 360 Respektive handläggare/ Server Direktupphandlingar under kr. Förenklad- och öppen upphandling Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Anbudssammanställningar Public 360 Public år Bevaras Anbud/offerter, antagna Public 360 Public år Bevaras Anbud/offerter, ej antagna Kronologisk Respektive handläggare Orderbekräftelser Kronologisk Respektive handläggare Kontrakt och avtal av rutinmässig Kronologisk karaktär, t.ex. hyres-, städavtal Anmärkning Avdelning 5 år Bevaras Skickas till upphandlingsenheten enligt rutin Hur görs en direktupphandling 2 år 2 år 2 år 2 år efter upphörandet Övriga kontrakt och avtal Kronologisk 5 år Bevaras Kontakta upphandlingsenheten. Gäller belopp över ett visst värde enligt info på

31 2 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv efter Kommunarkiv efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Anmärkning Avdelning Serviceavtal Kronologisk Vid inaktualitet Garantibevis Kronologisk Vid inaktualitet Beställningar/Rekvisitioner Kronologisk 2 år Gäller även till centralförrådet Handlingar av vikt för ärendets belysning, utredningar och projekt Utredningens namn 5 år Bevaras Arbets- eller informationsmaterial av tillfällig betydelse In- och utgående skrivelser av rutinmässig karaktär Kronologisk Vid inaktualitet Vid inaktualitet Lagervärdesrapport årsskifte Artikelnummer Ekonomienhet 10 år Bokslutsbilaga KLK Förråd, verkstad, produktion Inventarieförteckning Kronologisk Respektive chef 10 år Sociala medier- skärmdump Sociala medier inlägg och kommentarer Handlingar inkomna endast för kännedom. Public 360 Server 5 år Bevaras Skärmdump skrivs ut 1 per år eller vid stora förändringar Kronologisk ordning Handläggare 5 år Vid inaktualitet Handläggare gallrar Vid inaktualitet Förteckning över konst Konstnärens namn Konstansvarig Vid inaktualitet Polisrapporter/polisanmälningar Kronologisk Respektive chef 2 år Diarieförs from Ansökningar i samband med kulturminnesmärkta byggnader. Public 360 Registrator 5 år Efter 5 år till byggarkiv hos fastighet.

32 3 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år E-post, sms och meddelanden i röstbrevlådor av ringa betydelse eller tillfällig art Övrig E-post, sms och meddelanden i röstbrevlådor som tillhör/startar ärenden. Kronologisk Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Vid inaktualitet Anmärkning Avdelning Kronologisk 5 år Bevaras Gallras efter utdrag på papper för diarieförning eller arkivläggning i akt. Förvaltningsledning Samverkansgrupp Central Public 360 Efter 5 år Bevaras Samverkansgrupp Lokal Public 360 Efter 5 år Bevaras Utgående skrivelser Kronologisk Handläggare 2 år Tillfälliga och av ringa betydelse Egna enkäter Kronologisk Respektive chef Vid Svarsformulär inaktualitet Egna enkäter - sammanställning Public 360 Handläggare 5 år Bevaras Rekvisitionsblock (använda) Inlåst Handläggare 2 år Registering/Diarie Diarieförda handlingar Public 360 / Diarieplansordning Skrivelser av ringa betydelse eller tillfällig art. Rutinskrivelser, in- och utgående Protokollskopior, utdrag, cirkulär, arbets- eller informationsmaterial av tillfällig art. Server / Registrator Kronologiskt Handläggare Vid inaktualitet Vid inaktualitet Systematisk ordning Handläggare Vid inaktualitet Cookiefiler och globalfiler Systematisk ordning Handläggare Vid inaktualitet 5 år Bevaras Hos handläggare under beredning av ärendet. Diarieförda handlingar får gallras om handlingen har annan gallringsregel i detta dokument. Se kommungemensam verksamhetshandbok, Dokumenthanteringsplan: Handlingar av ringa och tillfällig betydelse Om funktionen är aktiverad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen

Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2014/0079 0480-45 05 74 en Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen Förslag till beslut en beslutar att fastställa

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Uppdatering dokumenthanteringsplan

Uppdatering dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-12-08 SFN 2014/0992 0480-450574 en Uppdatering dokumenthanteringsplan Förslag till beslut en fastställer förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Läs mer

Serviceförvaltningens budgetmål 2014

Serviceförvaltningens budgetmål 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2013/1052 0480-45 05 74 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Förslag till beslut Servicenämnden fastställer

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-10-28 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal

Läs mer

2. Attestförteckning, reviderad 141217 Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Yvonne Norman

2. Attestförteckning, reviderad 141217 Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Yvonne Norman KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 17 december 2014 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Information från chefer Informationsärende

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

2. Medborgarförslag: Trafikhinder på gång- och cykelvägar Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Christina Karlberg

2. Medborgarförslag: Trafikhinder på gång- och cykelvägar Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Christina Karlberg KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 26 februari 2014 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-45 05 35) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-10-14 ON 2014/0070 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov FoHMFS 2014:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

3 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg

3 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg 1(16) Servicenämnden Tid Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 15:30 Plats Hotell Statt, Karlskrona Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Motion från Carl-Henrik

Läs mer

Serviceförvaltningens budgetmål Uppföljning efter tertial 1

Serviceförvaltningens budgetmål Uppföljning efter tertial 1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-05-19 SFN 2014/0420 0480-450574 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 - Uppföljning efter tertial 1 Förslag till

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel FoHMFS 2014:11 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor PM 2007 RIV (Dnr 322-1245/2007) Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor Remiss från Socialstyrelsen Remisstid 16 maj 2007 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis FoHMFS 2014:6 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis FoHMFS 2014:6 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror FoHMFS 2015:1 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS)

Läs mer

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se.

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se. FoHMFS 2014:8 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Anmälan om att starta skola eller förskola

Anmälan om att starta skola eller förskola Introduktion I Anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan lokalen tas i

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

Miljöbalkens regler om objektburen smitta samt inomhusmiljö i förskola/skola städ, rengöring, luftkvalitet

Miljöbalkens regler om objektburen smitta samt inomhusmiljö i förskola/skola städ, rengöring, luftkvalitet fredrik.haux@folkhalsomyndigheten.se Miljöbalkens regler om objektburen smitta samt inomhusmiljö i förskola/skola städ, rengöring, luftkvalitet 1 Detta ska jag prata om Kort om Folkhälsomyndigheten Om

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN MILJÖSKYDDSKONTORET MN 2014-04-xx 2014-0386 Innehållsförteckning Administration... 1 Objektsbundna ärenden... 3 Övriga handlingar... 4 Personalhandlingar... 5 Ekonomi... 6 Informationsteknik...

Läs mer

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-02-23 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/244/10 Ersätter: Relaterade dokument: Policy för upphandling,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pia Axeheim 2017-05-15 KFN 2017/0129 50604 en Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: MILJÖENHETEN - serveringstillstånd, folköl, tobak och lotteri Beslutad: SOCN 2017-02-21, Dnr SOCN 2017/ Upprättad: 2017-01-17 Uppdaterad: Övergripande

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten INFORMATION 1 (5) Hygienlokaler som är anmälningspliktiga Om en verksamhet yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling som kan ge blodsmitta genom användning av stickade och skärande verktyg ska detta anmälas

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist Vatten & Avlopp Abonnentregister för VA Fil på server Winsam generar anläggningsnummer. Anläggningshandlingar Digitalt, sköts till stora delar av Kundtjänst. Under ständig bearbetning. - - - - Anläggningar

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post Anmälan av skolverksamhet Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 38 Den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern. Omfattning

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern. Omfattning Servicenämnden Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern Omfattning 149-160 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande Mikael Lindberg (S) Sven-Erik

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sida 1 av 3 Kommunhuset Blankett uppdaterad: 2016-03-10 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Lagrum: 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Vikskolan

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Vikskolan Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2016-11-15 Caroline Erhardt 08-590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2016:74 Miljönämnden Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer