Utveckling av framtida Massive-Multiplayer- Online-Roleplaying-Games:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av framtida Massive-Multiplayer- Online-Roleplaying-Games:"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Informatik Utveckling av framtida Massive-Multiplayer- Online-Roleplaying-Games: Från quests till social interaktion Andreas Steding Fredrik Öström Kurs: Informatik C Moment: Uppsatsarbete, 10p Handledare: Ola Henfridsson 1

2 Steding, A. & Öström, F. (2001). Utveckling av Massive-Multiplayer-Online- Roleplaying-Games: Från quests till social interaktion. Abstract What defines Massive-Multiplayer-Online-Roleplaying-Games (MMORPGs)? When designing new MMORPGs, what problems will the developers encounter? This essay aims at answering these questions through studies of Ultima Online, Everquest and Asheron's Call. After an initial observational study in these virtual worlds we came up with our hypothesis and to test it we created a poll, which tested our hypothesis on players dedicated to these games. The conclusion of the essay shows that the most important aspect in Massive-Multiplayer-Online- Roleplaying-Games is the social interaction between players, and not as we believed the quests within the games. We end our essay with a summary of problems we have identified in todays MMORPGs and some designimplications to solve these problems. Key words: MMORPGs, social interaction, individuality, quests, avatar and designimplications. 2

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Frågeställningar Uppsatsens disposition Genren MMORPGs: en kort historik Metod Studieobjektet Observationsstudie Enkätstudie Språket i uppsatsen Observationsstudie av tre MMORPGs Ultima Online Generell beskrivning Individualitet Social interaktion Quests Everquest Generell beskrivning Individualitet Social interaktion Quests Asheron's Call Generell beskrivning Individualitet Social interaktion Quests Hypotesgenerering Resultat Analys: hypotestest Karaktäristiska drag hos avataren Social interaktion i en virtuell värld Quests Spelelement Slutsats Litteraturlista Bilaga 1: Ordlista 3

4 1. Inledning I dagens samhälle har vi människor en mängd olika förströelser att välja mellan. I takt med att teknikutvecklingen framskrider skapas möjligheter för nya former för underhållning och förströelse. I och med att datorerna gjorde sitt intågande utvecklades bland annat en ny underhållningsform, vilken utspelar sig i själva datorn. Denna nya underhållningsform har dock ofta gemensamma drag från den traditionella formen som den har utvecklats från. Ett exempel är rollspel på datorn. Den har i grund och botten liknande drag som traditionella rollspel, fast datorn skapar möjligheten för spelaren att spela själv eller med människor som inte befinner sig fysiskt i samma rum. 1 En av de senaste genrerna inom datorspel är en utveckling av datorrollspel. Denna spelgenre har fått namnet Massive-Multi-Player-Online-Roleplaying-Games, kort MMORPGs. Det som skiljer MMORPGs från datorrollspel är framför allt att den virtuella världen är kontinuerlig i MMORPGs, samt att antalet spelare som kan spela samtidigt skiljer sig markant. I de datorrollspel som stödjer multiplayer kan antalet spelare vanligtvis inte överskrida sexton, medan MMORPGs stödjer upp till tiotusentals spelare. MMORPGs har även influerats av MUDs (Multi-User-Dungeons), även om upplevelserna skiljer sig markant mellan dessa två underhållningsformer eftersom MUDs är icke-grafiska. MMORPGs har bara på några få år fått en väldig genomslagskraft och hundratusentals utövare har köpt spel som Ultima Online, Everquest och Asheron s Call. 2 För att möta den allt större efterfrågan som denna genre upplever har flera spelutvecklare satsat på att försöka slå sig in på marknaden för dessa spel. Ett tecken på att det är en intressant framtida underhållningsmarknad är att LucasArts har börjat utveckla ett MMORPG, vilket skall vara baserat på succéfilmerna Star Wars. 3 LucasArts är dock inte ensamma om att ge sig in på denna marknad. I dagsläget är det ett flertal MMORPGs som är under utveckling. 4 Varför är forskning inom detta område betydelsefull? Ett argument är att vi kommer att se en drastisk ökning av den sociala användningen av datorspel, samt att element av onlinerollspelande kommer att existera i de flesta framtida spel där spelare kan interagera med andra spelare. 5 En annan anledning är att användaren vid bruket av en dator erhåller erfarenheter, vilka i sin tur blir till utgångspunkter för tankegångar och resonemang om andra saker. Datorn skapar med andra ord nya möjligheter för en människa att utvecklas. 6 Att utveckla nya idéer inom en genre som MMORPGs är förenat med komplikationer. Inte bara rent finansiellt, där utvecklingskostnaderna uppgår till hundratals miljoner kronor, utan även designmässigt. Speldesign handlar idag inte om att skapa en vacker layout, utan målet är att skapa virtuella världar, i vilka utövarna kan utveckla och förstärka sina egna förmågor att tänka och agera. 7 Vid utveckling av dessa nya spel kommer designen att spela en stor roll för huruvida spelen får den genomslagskraft som krävs för att täcka utvecklingskostnaderna. 8 Då de virtuella världarna vanligtvis har från några tusen upp till tiotusentals spelare, vilka alla Fjellman & Sjögren, Fjellman & Sjögren, Turkle, Laurel, Venkatesh,

5 potentiellt sätt kan interagera med varandra samtidigt förstår man att det ställer höga krav på utvecklarna. 1.1 Syfte Det uppstår problem när man utvecklar spel av den komplexitet som MMORPGs har och man samtidigt vill tillfredställa spelarnas behov. Inom ramen för vår uppsats belyser vi problem inom utvecklingen av MMORPGs, samt hur man kan komma till rätta med dessa. Det grundläggande syftet med denna uppsats skapades ur en önskan att: Identifiera problem inom dagens MMORPGs och vilka designimplikationer det medför att komma tillrätta med dessa vid design av framtida MMORPGs. Då endast ett fåtal studier är gjorda på genren MMORPGs hoppas vi även att vår studie kan vara ett incitament för fler studier inom denna expanderande genre. 1.2 Frågeställningar För att kunna besvara vårt grundläggande syfte valde vi att bryta ner det i ett tre frågeställningar. Vilka aspekter kännetecknar ett MMORPG? Hur upplever spelarna dessa aspekter? Hur kan design av framtida MMORPGs förbättras? 1.3 Uppsatsens disposition Kapitel 2 presenterar en kort historik för genren MMORPGs. Där visar vi på vilka element som ligger till grund för genren. I kapitel 3 avhandlas studieobjektet och de metoder vi använt oss av för att samla in data. I slutet på detta kapitel finns ett avsnitt som behandlar språket i uppsatsen. Kapitel 4 beskriver resultatet av vår observationsstudie från de tre spelen, Ultima Online, Everquest och Asheron s Call. Vi avslutar kapitlet med att presentera vår hypotesgenerering. Efter detta presenteras i kapitel 5 resultaten från de kvantitativa och de kvalitativa frågorna från enkätstudien. Kapitel 6 är en analys av de resultat vi har kommit fram till, medan vi i det avslutande kapitlet, det sjunde, presenterar vi våra slutsatser om designimplikationer vid utveckling av framtida MMORPGs. Vi har även bifogat en bilaga, en ordlista (Bilaga 1) för läsare som ej är initierade i spelgenrens terminologi. 5

6 2. Genren MMORPG: en kort historik Genren MMORPG är en ny företeelse, vilken inte skulle ha varit möjlig om det inte hade varit för datorernas utveckling. Men medan datorerna är en förutsättning för genren härstammar rötterna till spelen längre tillbaka än till datorernas födelse. De största influenserna har varit böcker och då framförallt inom fantasylitteraturen, brädspel, samt traditionella rollspel. 9 Människans fantasi och kreativitet speglas i litteraturen på många sätt. Tidigt berättade författare och skalder om resor till icke-världsliga platser där Dantes ( ) verk, Den gudomliga komedien, bara är ett verk av många. Den kanske mest kända fantasivärlden i modern tid är J.R.R. Tolkiens ( ) värld, vilken bland annat bebos av små hober, ondskefulla orcher och fagra alver. Med utgångspunkt i keltisk folklore vävde han ihop en värld där det onda och det goda för en evig kamp om herraväldet. 10 Denna smått klassiska kamp mellan ont och gott är drag som även existerar i de andra influenserna, brädspel och rollspel. 11 Brädspel fanns i bruk redan under 1800-talet i Preussen. Där hade en löjtnant infört ett krigsbrädspel, vilket tillät officerarna att pröva sina taktiska förmågor genom att utföra fältslag och analysera utgången. Det var dock först under senare delen av 1960-talet som brädspelen kom att lägga grunden till det traditionella rollspelandet. Det var två män som rekonstruerade medeltida fältslag med hjälp av tennfigurer som lade in nya inslag i deras hobby. Till en början skapades hjältar och magiker, vilka deltog i striderna. Efter hand ansåg männen att det var roligare att fokusera sig på en karaktär istället för på en hel armé. 12 De utvecklade en ny underhållningsform som enbart var baserad på papper, penna och tärningar. 13 Dungeons & Dragons, vilket blev spelets slutgiltiga namn, växte snabbt i popularitet. Utövaren slår med tärningarna fram egenskaperna på sin karaktär, vilken kan liknas med huvudpersonen i en bok. Precis som en författare ger en boks huvudperson speciella karaktäristiska drag genererar även rollspelaren individualitet till sin karaktär. Miljön som karaktären agerar i byggs upp av en spelledare och förmedlas vanligtvis muntligen till spelarna, men ibland kan även bilder och ljudupptagningar användas för att förstärka närvarokänslan. Sedan början på 1970-talet har de traditionella rollspelen utvecklats i ett otal inriktningar där fantasy, science-fiction och skräck bara är några av grenarna som går ut från trädet. 14 I slutet på 1970-talet kom en milstolpe för rollspel på datorn. Richard Bartle och Roy Trubshaw skapade 1978 den första versionen av MUDs. I den första versionens MUD kunde spelaren endast gå mellan några få rum och konversera med andra avatarer genom sin egen avatar. Det var i stort sätt en tom värld där alla avatarer saknade alla former av egenskaper och individualitet. 15 Allt eftersom utvecklades MUDs och spelgenren blev enormt framgångsrik. Det är svårt att beräkna antalet spelare, men redan 1995 uppskattades antalet servrar som agerade som värdar 9 Antonsson & Niklasson, Steding & Öström, Steding & Öström,

7 för MUDs till över 500 och att antalet spelare uppgick till hundratusentals. 16 För att förstå kopplingen mellan MUDs och MMORPGs kan man i stora drag jämföra MUDs med ickegrafiska MMORPGs, men som följande citat visar skiljer sig de två genrerna markant åt; "...när det gäller design, djup och teknologi är dock onlinerollspelen ljusår bortom MUDs.". 17 Det finns många studier som är gjorda inom MUDs- genren, till skillnad från MMORPGsgenren. Vi antar att det beror på att MMORPGs är en relativt ny genre i jämförelse med MUDs. Några exempel på forskningsområden som MUDs är relaterade till är CSCW 18, fortbildning 19, identitetsidentifiering 20 och undervisning 21. Likväl som MUDs är relaterade till ett brett forskningsområde i dagsläget finner vi det troligt att forskning inom MMORPGs i framtiden även det kommer att täcka ett stort område. 16 Turkle, Fjellman & Sjögren, Twidale & Nichols, Lasarenko, Kendall, Tolhuizen,

8 3. Metod Vi ämnar med vår uppsats att studera genren MMORPGs och identifiera vad som karaktäriserar denna. Vi kommer även att identifiera problem inom dagens MMORPGs och presentera förslag till lösningar på dessa. Angreppssättet för våra observationer för tankarna till en etnografisk studie, med skillnaden att vi inte studerar ett samhälle, en grupp eller en kultur, utan en genre inom datorspelsbranschen. En etnografisk studie kan innebära att forskaren försöker beskriva en grupp eller en kultur, men det kan även innefatta all forskning av händelser och handlingar i naturliga situationer. 22 Det är vanligt att etnografi associeras till antropologi och innebär därför att forskaren tillbringar en längre tid i ett samhälle, en grupp eller en kultur som skall studeras. 23 Vidare är det vanligt att etnografen betonar kulturella eller föreställningsmässiga fenomen som idéer, tankesätt, symboler eller innebörder. 24 Vår observationsstudie innefattar bland annat studier av avatarer i naturliga miljöer och kan i det avseendet ses som en etnografisk studie. Vanligtvis används etnografiska studier för teorigenerering, men i vårt fall resulterar observationsstudien i en hypotesgenerering. 25 I metoden har vi ett redskap för att dels undersöka och dels uppnå målen med en studie. Detta leder till att metodvalet bör spegla de problem som studien avser att undersöka. Det vanligaste sättet är att kategorisera metoder i kvantitativa och kvalitativa. En kvantitativ metods syfte karaktäriseras av ett avstånd från källan. Man får större urval och genom statistiska mätmetoder försöker man finna ett generaliserbart resultat, vilket leder till att det blir svårt att dra slutsatser av förståelsekaraktär. En kvalitativ ansats försöker skapa en förståelse för problemområdet och dess sammanhang. Den kvalitativa metoden kännetecknas av en närhet till källan. Genom att grundligt försöka studera undersökningsobjektet och dess kontext är det möjligt att skapa en förståelse för sammanhanget och en helhetsbild över detta, vilket leder till att graden av generaliserbarhet är låg, jämfört med en kvantitativ ansats. 26 Vi använde oss av triangulering i vår uppsats eftersom; Triangulering går ut på att man med hjälp av olika slags metoder säkrare kan bestämma ett visst fenomen. Man kan t ex kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. 27 Genom att använda oss av triangulering hade vi en bred kunskapsbas när vi utförde hypotestestet. Det medför också att de slutsatser som vi har dragit har en större giltighetsgrad än om vi hade exkluderat det kvalitativa eller kvantitativa momenten ur vår studie. Vårt tillvägagångssätt har varit att vi utifrån vårt syfte gjort observationer i tre MMORPGs och identifierat centrala aspekter. Utifrån vår etnografiska studie, det vill säga observationsstudien, använde vi vår genererade kunskap för att skapa en hypotes. För att därefter kunna göra ett hypotestest, samt besvara vårt syfte använde vi oss av en hypotesprövande studie, det vill säga vår enkätundersökning. Den kunskap som observationsstudien och enkätundersökningen gav oss använde vi för att testa vår hypotes och avslutningsvis besvara vårt syfte. Nedan illustreras hur vi har arbetat under vår studie. 22 Alvesson & Sköldberg, Alvesson & Sköldberg, Alvesson & Sköldberg, Hammersley, Holme & Solvang, Alvesson & Sköldberg, 1994, s

9 3.1 Studieobjekt Det som gjort att vi intresserat oss för just MMORPGs är att digital underhållning får en allt större del av människors liv och att just MMORPGs lockar tills sig människor i alla åldrar. 28 Vi känner endast till två studier som gjorts på MMORPGs, vårt eget arbete Ordning i Kaos och Michael Bells studie, The Sixteen-bit Sky: A Critical Ethnography of 3D Massively Multi- Player Online Virtual Environments 29, och dessa är arbeten som gjorts med utgångspunkt i pedagogik respektive sociologi. 3.2 Observationsstudie En datainsamlingsmetod som är svår att hantera är observationer. Om man behärskar den har man dock ett tillvägagångssätt för att samla in information som skulle vara svårt att erhålla med en annorlunda datainsamlingsmetod. Då intervjuer återger vad individer och grupper varit med om tidigare, återger observationer vad som faktiskt skett. 30 Det går att dela in observationer i två olika kategorier, icke-deltagande och deltagande observationer. När man genomför en icke-deltagande observation kommer man att försöka vara osynlig eller icke-närvarande för de som observeras. En deltagande observation genomförs så att man tar del i aktiviteterna som observeras. Den deltagande observationen är ofta mera ostrukturerad än den icke-deltagande observationen. En icke-deltagande observation kan göras mera objektiv och strukturerad då man inte behöver interagera med någon. Det går att fokusera sig helt på att leta efter en specifik situation att studera. Den deltagande observationen gör å andra sidan det möjligt att observera aktiviteter man inte 28 Fjellman & Sjögren, Skickades till oss via e-post innan den var publicerad 30 Bell,

10 visste var relevanta på förhand. Medan en icke-deltagande observation insamlar datamaterialet med hjälp av exempelvis checklistor och observationsscheman, insamlas datamaterialet vid en deltagande observation genom kontinuerliga observationer där anteckningar görs över relevanta händelser. 31 Vid en icke-deltagande observation finns risken att man alltför slaviskt följer sina checklistor och observationsscheman och därmed missar de små, men inte desto mindre viktiga iakttagelserna på grund av att de inte finns med på checklistan eller i observationsschemat. Någonting som kan vara problematisk med deltagande observationer är tolkningen av forskarens iakttagelser. Om tre eller fyra personer står vid ett fönster och tittar ut på en trafikerad gata och observerar vad som händer och sker under omkring fem minuter för att därefter skriva ned vad de sett, kommer deras skildringar förmodligen att skilja sig åt. Var och en av observatörerna har sitt eget fokus och tolkar viktiga händelser på sitt eget sätt. 32 Deltagande observationer är mycket bra för att generera hypoteser, men man måste vara beredd att lägga ner mycket tid. Oberoende på vilken typ av observation man väljer skall man komma ihåg att det är forskarens uppgift att observera och anteckna sina iakttagelser på ett objektivt sätt och slutligen göra en så korrekt tolkning som möjligt. 33 Vi började våra observationer med att utforska Asheron s Call. Vi vistades ungefär tvåhundra timmar i Asheron s Call för att observera olika aspekter inom spelet. Efter Asheron s Call övergick vi till att observera i Ultima Online. Vi tillbringade cirka etthundra timmar med att kartlägga Ultima Online för vår studie. Det sista MMORPG vi observerade blev Everquest. Även i Everquest har vi investerat runt etthundra timmar på vår observationsstudie. Perioden för dessa observationer sträckte sig från februari till april år Eftersom Asheron s Call var det första spelet vi utförde observationsstudien på innebar det att vi lärde oss de gemensamma dragen inom MMORPGs under den tiden. Exempel på dessa drag var manövrering av våra avatarer, kommunikation mellan avatarer, hur man tjänar pengar, hur man förser sig med utrustning och hur ens avatar blir mäktigare. Därför varade observationen av Asheron s Call ungefär etthundra timmar längre än de två följande observationerna Genom att vi skapade var sin avatar i respektive MMORPG kunde vi själva träda in i de tre virtuella världarna för att utföra observationsstudien. Med våra avatarer har vi interagerat med andra avatarer, i såväl städer som glest befolkade områden. Vi har även genomfört quests, både på egen hand och tillsammans med andra avatarer. I grupp, likväl som ensamma, har vi kämpat mot monster och andra avatarer. Allt för att vi skulle finna de centrala aspekterna i MMORPGs. I kapitel 4, Observationsstudie av tre MMORPGs, presenteras resultaten av våra observationer mer utförligt. Efter att ha genomfört ingående deltagande observationer i Ultima Online, Everquest och Asheron s Call genererade vi en hypotes som behandlar centrala aspekter av genren MMORPGs. Utifrån hypotesen gick vi vidare för att testa denna på användarna av spelen, det vill säga spelarna, genom en enkätstudie. 31 Bell, Bell, 1995, s Bell,

11 3.4 Enkätstudie När man skapar och utformar en enkät är det viktigt att identifiera vilka områden som skall undersökas. Det är vanligt att man måste gå tillbaka till sina hypoteser eller den målsättning man har för att därmed kunna avgöra vilka frågor som är viktiga att få svar på för att kunna uppfylla målet med enkäten. Man måste även bestämma sig för vilken typ av frågor som skall ställas och vara säker på att man kommer att kunna kategorisera och bearbeta svaren. 34 Det finns flera olika typer av frågor där öppna, kategoriserande, rangordnande, kvantitativ och skalfrågor är några exempel. Vilken eller vilka typer av frågor man väljer att använda sig av beror på hur man vill kunna analysera frågan. 35 När vi skapade våra enkätfrågor utgick vi från observationsstudien och vår hypotes för att därigenom komma åt vad spelarna har för åsikt om de aspekter vi hade identifierat som grundläggande i ett MMORPG. I vår enkät använde vi två typer av frågor, skalfrågor och öppna frågor. Eftersom vi ville veta vad spelarna ansåg, om exempelvis social interaktion, valde vi att använda oss av skalfrågor. Skalfrågor gjorde det möjligt för oss att utläsa hur viktig/oviktig en aspekt är för en spelare. 36 De öppna frågorna å andra sidan gav spelaren möjlighet att mera utförligt förklara sin ståndpunkt i frågor han kände starkt för. 37 I valet av graderingsskala stod valet mellan 1-5 eller 1-6. Problemet med den första skalan är att det är väldigt enkelt att inte ha en åsikt genom att välja mittenvärdet. Problemet är att man då inte ens vet åt vilket håll respondenten lutar. Genom att använda en skala utan mittenvärde tvingade vi spelaren att ta ställning åt endera hållet. 38 Vi utförde testning av vår enkät på fyra personer innan vi publicerade den. Under dessa tester var det en försöksperson som hellre hade sett en skala mellan 1-4. Dock ansåg vi att den skalan skulle bli för smal för att göra bra utslag och att många skulle välja 2 alternativt 3 i så fall. Detta då människor som svarar på enkäter har en tendens att vilja undvika ytterlighetsvärden. Samma problem finns även på en skala mellan 1-6, men i dessa fall finns en större valbarhet. Valbarheten kan dock även bli ett problem om den blir för stor. Därför valde vi att inte använda en större skala än 1-6. På de enkätfrågor där svaren blir efter graderingsskalan valde vi att endast sätta ut ytterlighetsvärdena. Om vi i stället hade valt att placera ut specifika värden i ord uppstår en tolkningsfråga. Problemet som i det fallet uppstår för spelarna är att de måste försöka tolka vad vi menar med just det ordet. Menar vi verkligen det som spelaren själv uppfattar att ordet står för, i förhållande till skalan? Genom att istället endast sätta ord på ytterligheterna har vi försökt undvika att lägga orden i munnen på spelarna. 39 Eftersom vi använde oss av en skala mellan 1-6 och skrev ut ytterligheterna gör man det enkelt för spelarna som svarar på enkäten. Ytterligheterna är tydligt utsatta och eftersom 3 respektive 4 är på varsin sida om det neutrala blir 2 och 5 tydliga ställningstaganden åt respektive håll. 34 Bell, Bell, Bell, Bell, Ejlertsson, Trost,

12 Då vi ville nå ett stort antal spelare använde vi oss av ett cgi-script 40 och lade upp det på Internet. Sedan tog vi kontakt med några av de största webbsidorna för respektive spel och fick en länk publicerad under nyheter med en kort beskrivning av vår studie. En fördel med att använda sig av denna form av enkät var att datamaterialet sammanställdes automatisk och att det därmed blev lättare att bearbeta resultaten. Ytterliggare en fördel med cgi-scriptet var att vi kunde nå ut till ett stort antal personer under ett kort tidsintervall, samt att vi kunde nå ut till personer vi inte skulle kommit i kontakt med annars, exempelvis spelare i andra länder. En nackdel å andra sidan var att vi inte kunde bestämma urvalet till enkäten. En möjlighet skulle kunna vara att vi har fått svar från personer som inte har spelat ett MMORPG. Men eftersom enkäten dels tar lång tid att slutföra, cirka tjugo minuter, och dels att vi fick länkarna publicerade på välbesökta webbsidor för respektive spel, bedömer vi att risken är liten att vi har fått ett felaktigt urval. Det är mer troligt att de som har tagit sig tid att besvara enkäten är dedikerade spelare av MMORPGs. 3.5 Språket i uppsatsen Defacto-standarden på Internet när det gäller språk är engelska, och Asheron s Call, Everquest och Ultima Online inga undantag. Vi valde därför att skapa våra enkätfrågor på engelska. Hade vi enbart inriktat oss mot att komma i kontakt med spelare med språkliga kunskaper i svenska hade vi med största sannolikhet inte fått lika många svar som vi nu har fått. Då vi ansåg att det var svårt att översätta svaren på de öppna frågorna från engelska till svenska utan att tappa exempelvis undermeningar valde vi att behålla och redovisa resultaten på dess originalspråk, engelska. Av samma anledning har vi valt att ej översätta flera av de genrespecifika uttryck och termer som existerar i vår uppsats. En del av de uttryck och termer som vi använder i denna uppsats kan därför vara svåra att förstå för den som inte är insatt i ämnet. För att underlätta för läsaren finns det som bilaga 1 en ordlista där vi tagit upp de ord vi anser kan behöva förklaras för att läsaren skall få en bättre förståelse för vår studie. Genomgående i uppsatsen har vi använt vi oss av uttrycket han när vi refererar till en person/människa/avatar, oavsett kön. 40 Berlin,

13 4. Observationsstudie av tre MMORPGs Under observationsstudien framträdde tre centrala aspekter som karaktäriserar genren MMORPGs. Dessa aspekter är individualitet, social interaktion samt quests. Vi presenterar här observationsstudien utifrån dessa centrala aspekter, med tillägget av en generell beskrivning av respektive spel. 4.1 Ultima Online Generell beskrivning Den första upplagan av Ultima Online, i fortsättningen kommer vi att använda oss av förkortningen UO för att referera till Ultima Online, lanserades i slutet av UO var det första spelet inom den genre som idag allmänt kallas för MMORPGs, UO växte till en stor succé hade UO över betalande spelare. 41 Ett sådant stort antal spelare kan inte i dagsläget spela samtidigt på en enda server. UO har löst problemet genom att sätta upp samma värld på ett dussintals servrar, vilka i UO kallas för shards. När du skapar din avatar väljer du en shard där din avatar kommer att interagera och leva. Världen i UO är statisk och det innebär att de servrar som tillsammans bildar en shard endast ansvarar för specifikt angivna områden. Detta har medfört att när många avatarer samlas på en och samma server tvingas alla dela på den datorkraften. Samtidigt kan det på andra servrar, vilka övervakar andra områden med andra avatarer, finnas outnyttjad datorkraft, eftersom antalet avatarer i det området kan vara få. Genom att använda sig av historik från de gamla spelen, Ultima I VII, samt utnyttja samma värld som har använts sedan Ultima IV, skapade Origin möjligheten att väva in välkända karaktärer och händelser i UO. Likt de äldre Ultimaspelen följer man sin avatar i ett tredjepersonsperspektiv när man äventyrar i den virtuella världen, Britannia. I UO har spelare stora valmöjligheter, vilket kan liknas vid en slogan om den amerikanska drömmen; Alla skall ha möjlighet att göra allt.. Spelet skapar möjligheter för den som vill leva ett liv, genom sin avatar, som allt från skräddare till riddare. Blir man less på yrket man har valt kan man alltid skola om sig genom att investera i exempelvis en hacka och börja som gruvarbetare. Det vanligaste är att man tar upp ett yrke och försöker bli tillräckligt bra på det för att kunna tjäna pengar. Det är det möjligt att anfalla andra spelare och försöka ta ihjäl dessa. Den som tillbringar lite tid i Britannia kommer förr snarare än senare möta en välutrustad avatar som inte hälsar tillbaka. När samma person kommer springande rakt mot dig, med exempelvis ett draget svärd, gör man bäst i att vända på ryggen och springa så fort man bara kan. Om avataren med det dragna svärdet hinner ikapp ens egen avatar är risken stor att man slås ihjäl. UO har ett inbyggt rättssystem för att försöka undvika att en mindre grupp spelare skall förstöra för alla andra. Om man försöker attackera eller stjäla från en annan avatar innanför stadsgränserna kommer stadsvakten och fångar en. I de flesta fall betyder det helt enkelt att de tar ihjäl din avatar. Om du istället attackerar en annan avatar utanför stadsgränserna kommer din karma och ditt rykte att försämras. Detta påverkar dock inte spelandet i någon större utsträckning. För att få andra spelare att reglera denna typ av kriminellt beteende infördes ett

14 belöningssystem. Systemet kan jämföras med vilda västerns efterlysningsaffischer. Om man går till stadshuset och läser på anslagstavlan kan man se vilka som är efterlysta och hur stor belöningen är på dem. Problemet är att man inte kan attackera någon annan avatar, inkluderat kriminella, utan att karman och därmed ryktet på ens egen avatar försämras. Detta medför att ingen spelare bryr sig om de kriminella och nöjer sig med att bara fokusera på sig själv. En avatars död i UO innebär att avataren blir till ett spöke. Spöket kan gå omkring i omgivningen, men kan ej plocka upp eller använda föremål. För att återvända till ett riktigt liv måste avataren aktivera en speciell besvärjelse [resurrection spell], denna innebär att avataren åter blir en levande person och kan använda föremål med mera igen. När avataren ger sig ut för att jaga monster kommer avataren att möta en mängd olika varelser som strövar omkring i Britannia. Om avataren besegrar monstret finns det en chans att avataren hittar någon form av föremål hos monstret, det kan vara allt från ull till en magisk rustning. Om avataren skulle besegras av monstret behöver inte spelaren vara rädd för att monstret skall ta några föremål av avataren, detta kan monster nämligen inte göra utan är någonting som endast en avatar kan Individualitet En avatar har tre primära attribut, strength, dexterity, och intelligence. Dessa tre attribut påverkar i sin tur de olika färdigheter som en avatar har. Eftersom det inte är fler än tre blir variationen inte så stor. Det gör att yrken som inte liknar varandra det minsta kan ha samma grunduppsättning på attributen. Som spelare kan man hjälpa till att skapa en tydligare personlighet hos sin avatar genom att använda sig av emotes. Emotes används när man vill förstärka ett intryck eller förklara en ståndpunkt med sin avatar. Genom ett enkelt kommando beskriver spelaren hur hennes avatar ser ut eller agerar istället för att prata och de andra spelarna uppfattar detta genom meningsuppbyggnaden, samt att texten får en annan färg. Ett exempel skulle kunna se ut så här: Legolas taps his foot and looks bored. Utan att ha deltagit verbalt i en diskussion förstår alla i Legolas närhet att han är uttråkad och vill göra någonting annat. Detta återspeglar hur man i vår egen värld mycket väl kan se på personers kroppsspråk vad de egentligen tycker och tänker om saker och ting. Denna variant av kroppsspråk kan göra en avatars individualitet mer dynamisk, djupgående och levande. I UO finns det ett stort urval av olika kläder och rustningar för avatarerna att välja mellan. Söker man realism i spel är variation en viktig del och det har utvecklarna av UO lyckats bra med. En av anledningarna till den stora variationen på kläder och rustningar är att avatarerna själva kan både tillverka egna kläder och färga dem. Genom att klippa ullen från några får och bära med sig den till en skräddare i staden kan man spinna den på en spinnrock. De garnnystan som man utvunnit av ullen kan man sedan ta till något som närmast liknar en vävstol. Ur den kan man utvinna rullar av tyg, vilka man sedan syr och klipper i för att skapa egna kläder. Känner man sedan för att färga dem behöver man endast inhandla ett färgningskar och doppa kläderna i det. Hela denna process, vilken är liknande för vilket yrke man än väljer, får spelet att bli dynamiskt och flexibelt. 14

Pengar och ekonomi i och kring Ultima Online

Pengar och ekonomi i och kring Ultima Online Pengar och ekonomi i och kring Ultima Online FREDRIK SAGELIUS Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05062 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Nålen i höstacken En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Sofia Holmström Ulrika Persson Media management

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Mobil handel, tillit & sociala medier

Mobil handel, tillit & sociala medier Mobil handel, tillit & sociala medier En kvalitativ undersökning i hur sociala medier påverkar tillitsskapandet i samband med mobil handel Johan Olofsson Marcus Jonsson Institutionen för informatik Systemvetenskap

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:198 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie bland unga icke-akademiker PATRIK ERIKSSON JENS OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer

Funktioner i företags data mining-verktyg

Funktioner i företags data mining-verktyg EXAMENSARBETE 2004:201 SHU Funktioner i företags data mining-verktyg LARS GUSTAVSSON PONTUS ÖSTERHOLM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ

INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ MARKNADEN OCH DRIVKRAFTER BAKOM VALET ATT STARTA EGET Magisteruppsats i Företagsekonomi Albertino Junior Lopes Livramento 850604 Ronza Mousa 880707 VT 2011:

Läs mer

[STYRELSERUMMETS DOLDA PROCESSER]

[STYRELSERUMMETS DOLDA PROCESSER] VT 2010 Sebastian Toro (820915) & Ervin Alić (871224) Kandidatuppsats 2EB00E Linnéuniversitetet, Växjö 2010-08-16 Handledare: Frederic Bill Examinator: Richard Nakamura [STYRELSERUMMETS DOLDA PROCESSER]

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Kandidatuppsats Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Författare: Tobias Gustafsson 860831 Mikael Nordvall 860928 Veronica Wetterlin 870427 Handledare: Viktorija Kalonaityte Examinator: Richard Nakamura

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Ökar surfplattor afatikers digitala delaktighet?

Ökar surfplattor afatikers digitala delaktighet? Ökar surfplattor afatikers digitala delaktighet? Jeanette Holmlund Institutionen för informatik Beteendevetenskap med inrikting mot IT-miljöer Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2013.03 Abstract

Läs mer

Att lära av förändringar

Att lära av förändringar Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Att lära av förändringar - en studie av yrkesverksammas upplevelser av lärande i och med förändringar på arbetsplatsen To learn from changes a study of employees

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer