Kartläggning e-infrastruktur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning e-infrastruktur"

Transkript

1 Sida: 1 (29) Kartläggning e-infrastruktur

2 Sida: 2 (29) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning Syfte Avgränsningar Genomförande Presentation av resultat Högskolor och universitet i Sverige Svensk utbildning i siffror Utbildning grund- och avancerad nivå 2009/ Utbildning på forskarnivå, e-infrastruktur Definition av e-infrastruktur Ur en summering av Europas strategi för e-infrastruktur Aktuellt inom området Datorer Nätverk Lagring Instrument, verktyg och tjänster Resultat IT-infrastruktur Klientmiljö Servermiljö Lagring Nät Trådlöst nät/eduroam SSO IdP Samarbeten Identitetsadministration Personalkonto... 19

3 Sida: 3 (29) Verifiera identitet Bestämma kontotyp Skapa konto Aktivera konto Stänga konto Ta bort konto Goda exempel Studentkonto Verifiera identitet Bestämma kontotyp Skapa konto Aktivera konto Stänga konto Ta bort konto Alumn Goda exempel Interimspersonnummer Skyddad identitet/skyddad personuppgift Metadata/koncerndata Autentisering Sammanfattande beskrivning av identitetstyper Personal Studenter Gästföreläsare Tillfällig nätaccess Övriga mindre vanliga kontovarianter Auktorisering Diskussion Personliga reflektioner Slutsatser Referenser... 29

4 Sida: 4 (29) Sammanfattning Rapporten är en sammanställning av resultaten av 27 intervjuade högskolor och universitet i Sverige. Målet var att kartlägga e-infrastrukturen i Sverige och projektet är initierat av SWAMI - The Swedish Alliance for Middleware Infrastructure [7]. Kartläggningen har genomförts genom ett antal intervjuer där frågeställningen berört IT-organisation och struktur men haft fokus på e-infrastruktur där tyngdpunkten legat på identitetsadministration. Sammanfattningsvis har det skett en viss rörelse mot centralisering på våra högskolor och universitet där flera helt eller delvis samlat sin IT-administration under en central enhet. Graden av centralisering varierar en aning men ambitionen för många verkar vara att standardisera och automatisera så långt som möjligt men ändå lämna utrymme för egna anpassade lösningar, speciellt på forskningssidan. De äldsta universiteten som också tillhör våra största och har institutioner som storleksmässigt kan motsvara våra minsta högskolor har en mindre grad av centralisering generellt. På klientsidan är trenden att man går mot mer automatisk och standardiserad administration där Windows är den överlägset vanligaste arbetsdatorn. Många stödjer inte standardisering av andra OS men tillåter att det förekommer. Behovet av andra OS är tydligast i forskningssammanhang, musik och media samt IT-utbildningar medans Windows fungerar utmärkt för många och speciellt för administrativ personal. Aktuella OS utöver Windows är främst Linux och Mac. Handhållna enheter är på frammarsch. Ett delvis gemensamt problem är backup av bärbara datorer. På serversidan ökar graden av virtualisering och Solaris fasas ut till förmån för virtualiserad Linux. Windows är även stort på serversidan men dominerar inte på samma sätt som på klientsidan utan har i detta sammanhang ett mer jämbördigt förhållande med Linux. I stort sett alla har planer på, eller har redan installerat eduroam, alla utom en har satt upp en IdP och är med i federationen SWAMID. När det gäller kontohantering verkar SWAMID ha haft till effekt att många delvis har anpassat eller helt byggt om sina kontohanteringssystem för att matcha kraven inom SWAMID. Generellt kan man identifiera fyra typer av konton som förekommer på skolorna, personalkonto (anställda, långtidspartners, anknutna), studentkonto (aktiva studenter), gästföreläsare (utskrift, nät och inloggning i förläsningssalar) och tillfällig besökare (trådlöst nät). Hur man hanterar konton är ganska skiftande och det förekommer allt från relativt automatiserad hantering via importer från HR-system och Ladok och automatisk avstängning till en stor del manuell hantering. Manuell hantering är betydligt vanligare på personalkontosidan medan majoriteten har någon typ av automatiserad kontohantering för studenter. Framförallt gäller det vid skapandet av studentkonton. Tidpunkten för stängning och borttagning av konto varierar mellan olika lärosäten för alla kontokategorier. När det gäller kontohantering finns det i huvudsak två synsätt, antingen arbetar man enligt modellen en person = ett konto eller så har man skilda konton för student och personal. Alla lärosäten var positiva till samarbete och bemötandet var generellt väldigt positivt. Man såg dock gärna att formerna för samarbete och delaktighet utvecklades och att man blev tydligare med information om vad som pågår inom SWAMI och SWAMID samt var man kan hitta olika typer av information och dokumentation.

5 Sida: 5 (29) Inledning 1.1 Syfte Detta dokument beskriver en sammanställning baserad på de intervjuer som genomförts i syfte att kartlägga e-infrastrukturen med fokus på identitetsadministration på Sveriges högskolor och universitet. Intervjuerna har omfattat organisation samt IT-infrastruktur inklusive identitetshanteringen och har hittills genomförts på tjugosju av planerat tjugonio högskolor och universitet i Sverige från mars till juli Intervjuerna har utförts inom ramen för SWAMIs projekt, Kartlägging av e-infrastruktur [1]. 1.2 Avgränsningar Projektets tidsram var satt till tolv veckor och prioriteringen blev därför att försöka hinna genomföra intervjuer med cirka trettio av de största högskolorna och universiteten i Sverige sett till antal helårsstudenter på grund- och avancerad nivå inräknat både statliga och privata lärosäten. Efter studier av aktuell statistik kom gränsen att dras vid de som har mer än ett tusen hst (helårsstudenter) och det omfattade totalt tjugonio lärosäten. Begränsningen gjorde att alla konstnärliga och teologiska utbildare samt enskilda utbildare med examensrätt enbart inom psykoterapi hamnade utanför urvalsgruppen. Tankar fanns på att genomföra ett antal stickprovsintervjuer via telefon bland dessa men det rymdes inte inom angiven tidsram. 1.3 Genomförande Projektet inleddes med informations- och kunskapsinhämtning och en lätt orientering i aktuellt kontext både i Sverige, Norden och inom EU. Detta följdes av en planeringsfas med fokus på att fastställa intervjumaterial och kartlägga vilka universitet och högskolor som finns i Sverige och kontaktvägar till dessa samt planera, söka kontakt med, informera samt boka in intervjutillfällen med berörda lärosäten. Målsättningen var att i möjligaste mån genomföra intervjuer på plats för att få en så bra kommunikation som möjligt. Första intervjun genomfördes i Luleå i april i samband med SWAMI-dagarna då det också hölls en kort presentation om projektet. Huvuddelen av intervjuerna har genomförts på aktuellt lärosäte i maj och juni. Två intervjuer har skett via telefon. Av de planerade tjugonio högskolorna och universiteten återstår att intervjua två lärosäten. Det är Linköpings universitet och Södertörns högskola i Stockholm. Intentionen är att komplettera med dessa intervjuer senare under förutsättning att det ryms inom ramen för aktuell projektbudget. Intervjuerna har behandlat frågeställningar kring aktuell IT-organisation, IT-infrastruktur samt identitetshantering. Intervjuerna avslutades med lite friare diskussioner kring SWAMI-samarbetet, frågeställningar, förslag och funderingar i de fall där det fanns åsikter eller idéer. Noteringar från dessa avslutande diskussioner presenteras enbart i sammanställd form i ett eget dokument utan direkt koppling till specifikt lärosäte.

6 Sida: 6 (29) Upplevelsen är att det generellt har varit ett väldigt positivt bemötande från de intervjuade högskolorna och universiteten och tonen under intervjuerna har överlag varit seriös, trivsam och generös. 1.4 Presentation av resultat Resultatet presenteras med en individuell rapport för varje intervjuat lärosäte samt denna sammanställning där målsättningen är att presentera en överblick över e-infrastrukturen med tonvikt på kontohantering och identitetsadministration på våra svenska universitet och högskolor samtidigt som den fungerar som slutrapport för projektet. Ett av projektets mål var att hålla den aktuella bilden av vår e-infrastruktur uppdaterad. För framtiden läggs därför även aktuellt data in på SWAMIs wiki för att göra det möjligt för högskolorna och universiteten själva att uppdatera utifrån aktuell status närhelst de genomför förändringar, samt ta del av varandras IT-lösningar.

7 Sida: 7 (29) 2 Högskolor och universitet i Sverige Här presenteras en kort sammanställning av historiken som även innehåller lite kuriosa. Anledningen till att det finns med är att det kan vara intressant att känna till historien då man tittar på på ITinfrastrukturlösning och i vilken grad IT är centraliserat. En institution på Lund eller Uppsala kan till exempel storleksmässigt vara jämförbar med våra minsta högskolor. Våra yngsta universitet växte fram främst på 70-talet och har ofta inte lika omfattande verksamhet och är generellt inte lika forskningsintensiva även om de flesta har ambitionen att öka sin forskningsverksamhet. Våra äldsta universitet är Uppsala och Lund som båda på sätt och vis har anor från 1400-talet men Lund tillhörde då Danmark och även om där inrättades Nordens första högskola, Lunds studium generale så upphörde den verksamheten i samband med danska reformationen Dagens universitet i Lund grundades Verksamheten i Uppsala grundades 1477 och universitetet har varit i obruten verksamhet sedan 1595 och är därmed vårt äldsta och kan räkna Celsius och Linné till raden av anställda professorer. Göteborg blev universitet 1954 och Stockholms högskola förstatligades och blev universitet Den mest omfattande utbyggnaden av högre utbildning i Sverige skedde på talet då det inrättades ett antal filialer och regionala högskolor. Man omorganiserade också i slutet av 60-talet utbildningen mer mot utbildningsprogram. Våra äldsta universitet tillhör också våra största där Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala (här utan inbördes rangordning) ligger i topp räknat i antal helårsstudenter. De finns tre privata utbildningsanordnare som har rätt att utfärda examina inom forskarutbildning. Det är Chalmers Tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm samt Högskolan i Jönköping. Av dessa är Handelshögskolan i Stockholm vår äldsta privata högskola och slog upp sina dörrar Den bildades på initiativ av aktörer inom svensk näringsliv eftersom man ville se till att möta behovet av utbildade affärsmän och företagsledare i det snabbt framväxande industrisamhället. Chalmers och Jönköping blev privata 1994 som en följd av regeringsförklaringen 1991 där man med statsminister Carl Bildt vid rodret förklarade att man ville skapa mer autonoma universitet och högskolor och snabbt klarlägga de principiella och praktiska frågorna kring en omvandling av universitet och högskolor till fristående stiftelser. Chalmers och vårt yngsta universitet, Linnéuniversitetet, är de enda högskolor och universitet som bär ett personnamn. Chalmers efter William Chalmers som skapat sig en förmögenhet genom Svenska Ostindiska kompaniets handel och testamenterade en del av sin kvarlåtenskap till att inrätta en slöjde-skole för fattiga barn som lärt sig skriva och läsa. Chalmerska slöjdskolan invigdes i november 1829 och är alltså upphovet till dagens tekniska högskola som förstatligades 1927 och då fick en status jämbördig KTH. Enligt högskoleverkets lista finns det i Sverige 47 universitet och högskolor som får utfärda svenska examina. Av dessa har 26 lärosäten tillstånd att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Övriga 21 har enbart tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå. Vanligt är att de som saknar examinationsrätt på forskarnivå har ett nära samarbete med någon som har examinationsrätt på forskarnivå. 35 av de 47 högskolor och universitet som får utfärda svenska examina är statliga och det finns 12 privata. Utöver ovan nämnda finns 5 enskilda utbildare som enbart har examensrätt inom psykoterapi. Totalt finns alltså 52 utbildningsanordnare. I listan nedan presenteras alla utbildningsanordnare. De som är markerade med blått (privata) eller svart (statliga) är intervjuade, orange anger att de tillhör urvalsgruppen men att intervju inte genomförts och grått att ingen intervju planerats.

8 Sida: 8 (29) Utbildningsanordnare med rätt att utfärda svenska examina (april 2011): 1. Beckmans designhögskola, Sthlm 2. Blekinge tekniska högskola, Karlskrona 3. Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning, Gbg 4. Chalmers tekniska högskola, Gbg 5. Dans- och cirkushögskolan, Sthlm 6. Dramatiska institutet, Sthlm 7. Ericastiftelsen, Sthlm 8. Ersta Sköndal högskola, Sthlm 9. Försvarshögskolan, Sthlm 10. Gammelkroppa skogsskola, Filipstad 11. Gymnastik- och idrottshögskolan, Sthlm 12. Göteborgs universitet 13. Handelshögskolan i Stockholm 14. Högskolan i Dalarna, Borlänge/Falun 15. Högskolan i Borås 16. Högskolan i Gävle 17. Högskolan i Halmstad 18. Högskolan i Jönköping 19. Högskolan i Skövde 20. Högskolan i Kristianstad 21. Högskolan på Gotland, Visby 22. Högskolan Väst, Trollhättan 23. Johannelunds teologiska högskola, Uppsala 24. Karlstads universitet 25. Karolinska institutet, Sthlm 26. Konstfack, Sthlm 27. Kungliga Konsthögskolan, Sthlm 28. Kungliga Musikhögskolan, Sthlm 29. Kungliga Tekniska Högskolan, Sthlm 30. Linköpings universitet 31. Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö 32. Luleå tekniska universitet 33. Lunds universitet 34. Malmö högskola 35. Mittuniversitetet, Sundsvall/Östersund/Härnösand 36. Mälardalens högskola, Västerås/Eskilstuna 37. Newmaninstitutet, Uppsala 38. Operahögskolan i Stockholm 39. Röda korsets högskola, Sthlm 40. Sophiahemmet högskola, Sthlm 41. Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning 42. Stockholms dramatiska högskola 43. Stockholms Musikpedagogiska institut 44. Stockholms universitet 45. Svenska institutet för kognitiv psykoterapi 46. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala m.fl. 47. Södertörns högskola, Sthlm 48. Teologiska Högskolan Stockholm 49. Umeå universitet 50. Uppsala universitet 51. Örebro Teologiska Högskola 52. Örebro universitet

9 Sida: 9 (29) 2.1 Svensk utbildning i siffror 2010 Antal anställda: (helårs 55076) Antal undervisande och forskande personal: (helårs: 26390) Antal disputerade undervisande och forskande helårspersoner: Utbildning grund- och avancerad nivå 2009/2010 Registrerade studenter: Helårsstudenter: Inresande studenter totalt: Utresande studenter totalt: Avlagda examina: Avlagda yrkesexamina: Antal kandidatexamina: Antal magisterexamina: 9244 Antal masterexamina: Utbildning på forskarnivå, 2010 Antal doktorander (hösten): Avlagda licentiatexamina: 680 Avlagda doktorsexamina: 2592 Uppgifterna är hämtade från Högskoleverket [6].

10 Sida: 10 (29) 3 e-infrastruktur EU har i sitt sjunde ramprogram deklarerat att man vill bygga ut e-infrastrukturen i Europa i syfte att stödja kunskapsutbyte och samarbetsmöjligheter inom forskning och man deklarerar bland annat följande [8]: The e-infrastructures activity, as a part of the Research Infrastructures programme, focuses on ICT-based infrastructures and services that cut across a broad range of user disciplines. It aims at empowering researchers with an easy and controlled online access to facilities, resources and collaboration tools, bringing to them the power of ICT for computing, connectivity, storage and instrumentation. This allows for instant access to data and remote instruments, "in silico" experimentation, as well as the setup of virtual research communities (i.e. research collaborations formed across geographical, disciplinary and organizational boundaries). e-infrastructures foster the emergence of e-science, i.e. new working methods based on the shared use of ICT tools and resources across different disciplines and technology domains. Furthermore, e- Infrastructures enable the circulation of knowledge in Europe online and therefore constitute an essential building block for the European Research Area (ERA) Definition av e-infrastruktur En av de saker som är intressant i samband med detta projekt är att klarlägga vad man menar med begreppet e-infrastruktur. Med e-infrastruktur verkar man i allmänhet avse följande: 1. Datorer alla typer från laptops till de snabbaste och kraftfullaste 2. Nätverken som förbinder dessa och transporterar data snabbt emellan 3. De banker av lagring och arkiveringsmedia som är tillgängliga 4. De instrument, verktyg och tjänster som möjliggör och underlättar för användare att använda dessa resurser Men definitionen flyter för något år sedan pratade man bara om grid-resurser och datanät men begreppet håller på att vidgas. De resurser som utvecklats från att ha varit speciella för ett visst problem eller ett visst forskningsområde till att bli av mer generell nytta kan klassas som en forskningsinfrastruktur. I begreppet infrastruktur ligger även en standardiseringsaspekt. En infrastruktur bör bygga på standarder om sådana finns. De flesta är ense om att innovativ forskning är en viktig utvecklingsfaktor för Europas kunskapssamhälle. För Europas framtid kan en väl utbyggt e-infrastruktur liknas vid kraftledningar, järnvägar och vägar och liksom våra vägar, järnvägar och kraftledningar behöver vår e-infrastruktur vara väl utbyggd, robust, stabil och väl underhållen.

11 Sida: 11 (29) Ur en summering av Europas strategi för e-infrastruktur European strategy for e-infrastructures The Commission proposes a renewed strategy to meet the challenges of e-science for 2020 and beyond. Three interrelated vectors are key to this strategy: attaining worldwide leadership in e-science; establishing e-infrastructures; exploiting these e-infrastructures in order to promote innovation. GEANT must continue to increase its performance in collaboration with NRENs, so as to facilitate access to resources and equipment for researchers, educators and students. Both developed and developing regions must be covered. In this regard, Member States must prioritize the use of GEANT as an experimental platform. Industry is to be invited to use European e-science grids. To this end, Member States must develop National Grid Initiatives (NGIs). The European Commission plans to facilitate interaction between European e-science grids and global grids. Access to scientific information must be improved by developing data-centric science. Member States thus have a duty to invest in the field of scientific data infrastructures and exchange best practice. A new generation of supercomputing facilities must be implemented. The European Union must comply with the ESFRI objectives which aim to achieve peta-flop performance by 2010 and move towards exa-scale computing in Research and development in software and hardware must therefore be intensified so as to implement supercomputers. The preparatory work carried out by PRACE is a starting point for Member States that are also invited to invest in associated research fields. In the mid-term, the Commission will prepare a European scientific agenda in the field of supercomputing, covering the components, systems, software and services required. Member States are also requested to fully exploit infrastructures to serve science and research. The objective is to host global virtual research communities. [9][10][11] [12] Aktuellt inom området I Europa pågår olika projekt för att utveckla området i enlighet med EU:s målsättning. Det är inom ramen för denna sammanställning inte gjort en noggrann inventering av vad som pågår utan det är mer skrapat på ytan för att få ett hum. De saker som identifierats presenteras här nedan som orientering men kan inte ses som en uttömmande beskrivning. Vid diskussioner kring e-infrastruktur hamnar ofta stora beräkningsresurser i fokus. Kraftiga beräkningsresurser är en förutsättning för avancerad forskning inom ett antal områden. Nedan listas ett antal forskningsområden där man identifierat ett behov av kraftfulla beräkningsresurser.

12 Sida: 12 (29) Språk, kognition och information Sol-, atom- och högenergifysik Kemi och nya material Biomedicin, neuronnät Beräkningar och simuleringar kring väder, vulkanutbrott och jordbävningar och andra naturföreteelser Geografiska informationssystem Ekonomi Vårt grannland Norge har en roadmap framtagen som sträcker sig till 2014 där man gjort en djupgående analys och satt upp tydliga mål för utveckling av deras e-infrastruktur [14] vilken skall ligga till grund för beslut om satsningar inom området. Målsättningen är att ha bästa möjliga hårdvara, nätverk och resurser i övrigt för att tillhandahålla en robust och välutvecklad e-infrastruktur. Man reflekterar där över att räknekraftsbehoven kommer att öka i takt med att tekniken utvecklas. Beräkningsmetoderna inom alla forskningsområden är också under rask utveckling vilket kommer att ställa krav på vår e-infrastruktur att möta upp kraven på nya tjänster, höghastighetsnät, gridverktyg, pålitlig verifiering, programvara och lagringskapacitet. En intressant infallsvinkel i den norska rapporten är att man säger att e-infrastruktur är lika viktig som vägar, järnvägar, flygplatser och att det innebär en förändring i synen på finansiering av den Datorer När det gäller datorer handlar de aktiviteter som pågår främst om att bygga ut superdatornätverken för beräkningar. I Sverige är det SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, som ansvarar för den strategiska och vetenskapliga utvecklingen och finansieringen av kraftfulla beräkningsresurser och de administrerar bland annat projekten SweGrid och SweStore. SweGrid har ambitionen att etablera och underhålla ett nationellt nät av beräkningsresurser som idag består av ca 600 datorer fördelat på 6 platser i Sverige. Lunarc, Lund C3SE, Göteborg NSC, Linköping PDC, Stockholm Uppmax, Uppsala HPC2N, Umeå I Norge har man NOTUR, the norwegian metacenter for computational science, som administrerar projekten NorGrid och NorStore. NorGrid har på motsvarande sätt som SweGrid i Sverige ambitionen att etablera och underhålla ett nationellt gridnät i Norge [15]. Sverige ingår tillsammans med Norge, Danmark och Finland i NDGF, Nordig datagrid facility. Deras mål är att tillsammans tillhandahålla resurser som inget land idag skulle klara på egen hand. Forskargrupper förväntas skapa virtuella organisationer som tillhandahåller beräkningsresurser som kan delas och att NDGF tillhandahåller ett interface för att dela dessa resurser. På Europanivå avslutades i April 2010 projektet EGEE, Enabling Grids for e-science [24]. Europas grid-infrastruktur förvaltas nu vidare av EGI, European Grid Infrastructure [23].

13 Sida: 13 (29) På Europanivå finns även PRACE, Partnership for advanced computing in Europe. PRACE har 21 medlemsländer och arbetar för att utveckla samarbetet kring våra GRID-resurser och utbilda inom området. [16]. Målsättningen är att genom samarbete där man även inkluderar industriföretag kunna tillhandahålla storskaliga och högpresterande beräkningsresurser för att öppna nya möjligheter för olika typer av avancerade, utmanande och innovativa beräkningsintensiva forskningsprojekt Nätverk I Sverige har vi SUNET, Swedish University Computer Network. På Europanivå finns GÉANT, Gigabit European Advanced Network Technology. GÉANT är ett pan- Europeiskt datanätverk med tillhörande tjänster. Tillsammans med de nationella forskningsnätverken kopplar GÉANT ihop 40 millioner användare på över 8,000 enheter i över 40 länder. GÉANTprojektet startade i november 2000 och är nu inne på tredje delprojektet som startade i april 2009 och sträcker sig fram till Sverige och SUNET är kopplat till GÉANT via NORDUnet[17]. NORDUnet är ett samarbete mellan de 5 nationella nordiska forsknings och utbildningsnäten i Danmark (Forskningsnettet), Finland (Funet), Island (RHnet), Norge (Uninett) and Sverige (SUNET). NORDUnet administrerar vårt Nordiska nätverk samt vissa e-infrastrukturtjänster för forsknings- och utbildningsverksamhet i Norden Lagring Högpresterande beräkningsnätverk kan producera gigantiska mängder data och en utmaning i sammanhanget är att hitta lösningar som kan hantera samt lagra dessa datamängder. För att bättre förstå omfattningen av detta kan man som exempel nämna att det krävs bilder för att examinera en kubikmillimeter av hjärnvävnad med en tillräckligt bra upplösning för att studera synapserna, dvs kommunikationen mellan nervceller. Detta producerar en million gigabytes av data (1 petabyte), eller motsvarande mängd data som ryms på DVD:er. SweStore the Swedish storage initiative, arbetar med att designa ett sätt att möta de stora lagringsbehov av de mängder beräknings- och mätdata som genereras. Man nämner i sammanhanget två typer av lagring center storage och national storage. Center storage skall vara placerad på ett beräkningscenter och vara fristående från men tillgängligt för beräkningsresurserna. National storage skall vara tillgänglig för alla som har verkligt stora lagringsbehov. För den nationella lagringslösningen nämner man att den skall vara robust, flexibel och lätt att bygga ut och man ser

14 Sida: 14 (29) gärna att lösningen är distribuerad på alla SNIC-center av prestandaskäl (bland annat cachning) även om det för användaren skall framstå som ett stort nationellt lagringssystem Instrument, verktyg och tjänster En viktig kugge i uppbyggnaden av e-infrastrukturen i Sverige är SWAMID. Adobe Connect och eduroam är gemensamma tjänster för medlemmar inom SWAMID. Primärt är SWAMID en identitetsfederation och det blir i detta sammanhang tydligt att SWAMID-federationen är en av förutsättningarna för att underlätta utbyte och samarbete och inom vilket man kan driva eventuella framtida behov av standardisering när det gäller identitetshantering. Vad SWAMID kommer att spela för roll för samarbetet i Sverige och Europa och vad det kommer att öppna för dörrar i framtiden kan vi bara spekulera om. Ett troligt scenario är dock att man via federationen och våra IdP:er kommer att öppna upp för att lättare nå varandras tjänster och resurser för olika virtuella forskar- och andra grupperingar som spänner över flera lärosäten inom Sverige (SWAMID), Norden (Kalmar2) och inom Europa. Kanske också globalt? Stockholms universitet har tagit sikte mot framtiden genom att gå över till att designa nya webb-baserade system så att de autentiserar via en IdP vilket öppnar möjligheten att i framtiden enkelt kunna ge access till vissa tjänster även för andra inom SWAMID-federationen och i förlängningen andra federationer inom i första hand Norden och Europa. För autentisering inom GRID-samarbetet krävs så kallat TCS-certifikat. TCS står för Terena Server Certificate Service. SUNET är sedan 2009 medlem i TCS vilket ger alla SUNET-kunder tillgång till certifikat signerade av Comodo CA Limited. Som medlem i SUNET TCS (Swedish University Network Terena Certificate Service) kan lärosäten erhålla sådana certifikat. Villkoret för att godkänna en certifikatsbegäran är bland annat att certifikaten används i icke-kommersiell verksamhet och att de utfärdas för servrar eller personer med verksamhet knuten till aktuellt lärosäte. En aktuell utmaning i detta sammanhang är dock hur vi definierar dessa virtuella grupperingar och hanterar auktorisation i varandras system Norden och Europa För federationssamarbete inom Norden har vi Kalmar2. För medlemmar i Kalmar2 öppnas dörrarna till samarbete och utbyte inom Norden på liknande sätt som inom SWAMID. Det man i dagsläget kan få tillgång till är bland annat GRID-resurser och kalendertjänsten FOODLE. Tittar man på Europa är edugain är den övergripande europeiska federationen som kopplar ihop olika federationer inom Europa.

15 Sida: 15 (29) I Europa så jobbar man även med frågor inom detta område genom ESFRI - the European Strategy Forum on Research Infrastructures och e-irg - the e-infrastructure reflection group. ESFRI arbetar med frågor som rör en sammanhållen och strukturdriven utveckling av policys mot en enad vision och gemensam strategi för vidareutveckling av forskningsinfrastrukturer i Europa och arbetar för att överbrygga de inslag av fragmentering som finns idag [20]. Inom e-irg arbetar EU-delegater från alla EU-länder med att ta fram best practice för den pan- Europeiska e-infrastrukturen. Man producerar white papers, roadmaps och rekommendationer samt bevakar synnergieffekter och kommunikationer med omvärlden. Man analyserar och koordinerar även framtida behov av finansiering och satsningar inom området i Europa [22]. SWAMI bistår den gruppen med en medlem. Ett annat viktigt projekt inom området är CLARIN, Common Language Resources and Technology Infrastructure [21]. CLARIN is committed to establish an integrated and interoperable research infrastructure of language resources and its technology. It aims at lifting the current fragmentation, offering a stable, persistent, accessible and extendable infrastructure and therefore enabling ehumanities.

16 Sida: 16 (29) 4 Resultat 4.1 IT-infrastruktur Det förekommer i stort sett tre typer av IT-organisationer. Helt centraliserade, delvis centraliserad där man ändå tillåter egendrift av vissa saker och till sist den som har centraliserad administration av i huvudsak nät, användarkonton, serverdrift, backup och gemensamma administrativa system. Den centrala enheten erbjuder i de fall där det inte är helt centraliserat ofta ett antal varianter av arbetsdator men det finns inget tvång att använda dessa. I övrigt har man en konsult- och supportfunktion gentemot övriga enheter på lärosätet. Det förekommer i dessa sammanhang institutioner som har helt egen drift. Den sistnämnda varianten förekommer i huvudsak på lite större och äldre lärosäten, medans centralisering är vanligare på yngre och lite mindre lärosäten. Det kan vara värt att reflektera över i detta sammanhang att en institution på ett större lärosäte storleksmässigt kan har fler hst än våra minsta högskolor har totalt. En tendens är att de IT-inriktade och teknikintensiva enheterna är mest intresserad av att drifta sin egen IT-miljö Klientmiljö Generellt har det på Sveriges lärosäten pågått en centralisering av IT-administrationen under de senaste åren. Många har idag relativt automatiserad och standardiserad hantering av klientdatorer. Windows är standard och man är på väg över till Windows 7. Det förekommer även Mac i varierande utsträckning men där är standardisering och automatisering betydligt ovanligare. Paketerad lösning för Mac förekommer bland annat på LTU och andra supportar Mac enbart i form av användardokumentation eller inte alls. Mac är bland annat vanlig bland musik och mediautbildningar. Några funderar över lösningar för de allt vanligare handhållna deviser som förekommer idag. Automatisk installation av Linux förekommer bland annat på LTU och SU Servermiljö Alla har idag en virtualiserad servermiljö. Virtualiseringsgraden varierar men en uppskattning är att många ligger på 50% eller över. Solaris är helt på väg ut och ersätts i förekommande fall av virtualiserad Linux. Linux och Windows är de två mest förekommande systemen och det verkar vara ungefär 50/50 eller möjligen fördel Windows. Linux förkommer i olika varianter där Ubuntu, Debian och Red Har nämnts. På Windowssidan är 2003 och 2008 vanligast Lagring Generellt får personal mer filyta än studenter. Vissa har outsourcat studenters filyta till tredje part i form av Google. Med ett ökande antal bärbara datorer bland studenter har också behovet av filyta minskat på studentsidan. GIS- och CAD-utbildningar är dock mest lagringsintensiva och i flera fall ökade man filytan för studenter som går dessa utbildningar. Personalkvota kunde vara satt till ett defaultvärde men där hade man generellt en flexibel hållning och den justerades utifrån behov. Av de tillfrågade hade många en SAN-lösning men det fanns exempel på de som löst det på annat sätt. En sådan var Malmö. Gotland är ett exempel som försöker bygga det mesta på open source och de var på väg bort från sin SAN-lösning och tänkte gå över till en ren disklösning med diskkabinett och bygga storagevolymer via det för att komma bort från den black box som SAN:et innebär.

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f Datum/Date 2013-03-13 1 (8) Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 13 mars 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtsson Marie Fryklöf Johanna Berg Ingela Nyström David Höjenberg

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Rapport 2009:12 R Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2009 3 FOTO OMSLAG Mandi Gavois Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

En kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller. Projektrapport

En kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller. Projektrapport En kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller. Projektrapport Göteborg maj 2010 Angelica Schneidler Larsson (projektledare) Cecilia Natvig Henrik Lindström Johanna Olander Jonas Barck

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Henrik Balke och Michael Hutt LAU690 Handledare: Thomas Lingefjärd Examinator: Pia Nykänen Rapportnummer: HT08-2611-201 Abstract

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Igenkänd och identifierad

Igenkänd och identifierad Anders Thoresson Igenkänd och identifierad En guide om legitimationer på nätet Igenkänd och identifierad.se:s Internetguide, nr 21 Version 1.0 2010 Anders Thoresson 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator 1 Innehåll 2 INLEDNING... 3 DEFINITIONER AV BEGREPP... 3 MÅL... 4 TIDPLAN... 4 KOSTNADER... 4 DOKUMENTATION... 4 3 ORGANISATION... 5 UPPDRAGSGIVARE... 5

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg.

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Innehåll Vad gör SUNET? 2 OptoSunet 3 SUNET:s kostnadsfria bastjänster 4 - Echo - Ping - Bandbreddstest

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson UMEÅ UNIVERISTET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 UMEÅ SWEDEN

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer