Inbjudan att lämna ansökan om anbudsgivning på: BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att lämna ansökan om anbudsgivning på: BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland"

Transkript

1 Inbjudan att lämna ansökan om anbudsgivning på: BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland

2 ANBUDSANSÖKAN 2 (21) Innehåll 1. Bakgrund Omfattning... 4 Funktionalitet:... 6 Efterfrågad utrustning: Allmänna anbudsförutsättningar Upphandlingsform Offentlighet och sekretess Anbudsansökans form Giltighetstid Språk Inlämnande av anbudsansökan Sista ansökningsdag Ansökningsadress Övrigt Upplysningar under anbudsansökningstiden Frågor och svar Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.7 Kvalificering av anbudsansökan Kvalificeringskrav Teknisk förmåga och kapacitet Krav på erfarenhet Kvalitetssystem Miljö Krav på kompetens hos nyckelpersoner Krav på Anbudssökandens finansiella och ekonomiska ställning Kontroll av Sanningsförsäkran Kontroll av registrering av leverantör Undertecknande... 21

3 ANBUDSANSÖKAN 3 (21) Anbudsansö kan Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, organisationsnummer , inbjuder Er att inkomma med anbudsansökan i rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument och dess bilagor. 1. Bakgrund Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) ska svara för att den regionala kollektivtrafiken, i samt till och från Sörmland, utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Vid utformningen av myndigheten togs utgångspunkt i vissa grundläggande principer för att skapa en myndighet lämpad för att hantera dess uppdrag och uppnå ägarnas vision. Dessa så kallade designprinciper, som påverkar den organisatoriska strukturen, är: Strategisk ledning för kollektivtrafiken i fokus Kunden i centrum Effektiv organisation SKTM har genomfört en förstudie som omfattar analys av befintliga Betal- och Realtidssystem, genomgång av funktionell kravbild samt framtagning av handlingsalternativ vid kort och långt perspektiv. Informationsutbyte har även skett med MÄLAB, Mälardalstrafik AB, för att hitta gemensamma beröringspunkter när det gäller funktionalitet och tekniska krav för nya system för respektive part. Denna del kommer att finnas som en option i förfrågningsunderlaget. Optionens framtida utlösande är beroende av kommande beslut av MÄLAB: s ägare, se vidare beskrivning av MÄLAB i avsnitt 2. Med Betalsystem avses tekniskt system för att sälja och distribuera färdbevis för resor i kollektivtrafiken samt verifiera att en resa är betald. Med Realtidssystem menas ett system som håller reda på fordonens aktuella positioner och skapar tillförlitliga prognoser för ankomst- och avgångstider vid samtliga hållplatser och möjliggör kundinformation via olika informationskanaler. Ny teknik och utveckling mot centraliserade lösningar och onlinetjänster innebär att det nya systemet ska vara baserat på lösningar där lokala/regionala biljetter lagras i centralt system med säker ID på smart media och som följer öppna standards samt specifikationer och lösningar som baseras på bankkort och med biljettlösningar anpassade till dessa förutsättningar.

4 ANBUDSANSÖKAN 4 (21) 2. Omfattning Denna upphandling avser ett tekniskt system för persontrafik i SKTM: s och MÄLAB: s regi. Observera att MÄLAB: s delar endast är en option som kan komma att beställas. Aktiviteter för införandet ska påbörjas efter avtalstecknande och slutföras enligt den bifogade tidplanen, bilaga 1 Tidplan. Regional kollektivtrafik har kontinuerlig verksamhet under årets alla trafikdygn, varför det tekniska systemet som efterfrågas ska fungera utan andra avbrott än för planerad service och eventuell uppdatering. Syftet är att säkra informationsflödet inom myndigheten och till entreprenörer samt trafikledning. Syftet är också att göra det enkelt för kunden att få information och att erbjuda enkla och användarvänliga betalsätt och biljettviseringar (validering). MÄLAB är ett samverkansbolag som ägs av Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland och Landstinget i Östergötland. MÄLAB svarar för upphandling och utveckling av regional tågtrafik på ett antal järnvägssträckor i ägarnas län. MÄLAB säkerställer sitt åtagande genom att upphandla trafikdrift och andra tjänster för trafiken. Trafikoperatör idag är SJ AB. Ytterligare information om MÄLAB och den framtida trafiken finns tillgänglig på Trafiken idag: Busstrafik omfattar 30 stadslinjer och mer än 100 landsbygdslinjer, antalet hållplatser ca 4500 och en total trafikproduktion på ca 13 miljoner tidtabellskilometer per år. Antal fordon (linjelagda bussar) uppgick 2013 till 233. All busstrafik är upphandlad och bedrivs idag av 4 trafikentreprenörer fördelat på 5 avtalsområden. Viss busstrafik körs över länsgräns med de största volymerna till Stockholms län. Till detta kommer kollektivtrafik med mindre fordon som körs enligt särskilda trafikavtal. Den regionala tågtrafiken bedrivs idag av SJ, delvis på kommersiella villkor och delvis på uppdrag av MÄLAB. SJ:s regionala tågtrafik i Mälardalen innefattar sju linjer, 37 stationer och en total trafikproduktion på ca 12,3 miljoner tågkilometer per år. Både den av MÄLAB upphandlade och SJ:s egen trafik bedrivs under varumärket SJ Regional.

5 ANBUDSANSÖKAN 5 (21) Resandet idag: År 2013 gjordes cirka 9,7 miljoner påstigningar inom SKTM: s upphandlade busstrafik. Av dessa gjordes cirka 3,5 miljoner av resenärer med skolkort. Flest resor görs i stadstrafiken, framför allt i Eskilstuna som ensamt står för nästan hälften av länets bussresor. En normal vardag görs ca påstigningar fördelat på drygt avgångar. För MÄLAB uppgår resandet till ca 1500 miljoner person km/år och ca resenärer per vardag. Ca 70 % av resorna sker utan anslutande kollektivtrafikresor till/från station. Ca 51 % reser med enkelbiljetter och 46 % reser med periodkort. Ca 23 % reser i tjänsten. Framtida trafik MÄLAB: MÄLAB: s ägare har ingått ett samverkansavtal om genomförande av en ny trafik från december Den nya trafiken innebär en utökning av trafikutbudet med ca 30 %. Därutöver ska ett nytt prissystem införas, under arbetsnamnet, Mälardalstaxan, med zonbaserade periodbiljetter med giltighet i såväl den regionala tågtrafiken som i länens övriga parallella och anslutande kollektivtrafik. För att möjliggöra den nya trafiken har MÄLAB: s ägare uppdragit åt AB Transitio att anskaffa 33 st. nya motorvagnar för trafiken på de fyra linjer som bedöms sakna förutsättningar att bedrivas kommersiellt. Resandet till 2018 förväntas öka med mellan % på olika delsträckor. Huvudsakliga biljettyper som kan finnas i bussystemet från 2015: Produkt Ordinarie Pris Reducerat Pris Reducerat pris Ombud Förköp Ombud Förköp lågtrafik Förköpsmetod Period 30-dagarskort Zon x x x x x Fakturering, Web 30-dagarskort Län x x x x x Fakturering, Web Enkel Enkelresa per zon (1 tim övergång) x x x x x Fakturering, Mobil Reskassa x x x x x Fakturering, Mobil, Web Övriga Företagskort Zon (år) x Företagskort Län (år) x Skolkort Zon (Termin) x Skolkort Län (Termin) x Skolkort Halv (Termin) x 3-dagarskort Zon (Turistkort) x x 3-dagarskort Län (Turistkort) x x Ombud = Ombord samt försäljningsombud Huvudsakliga biljettyper som kan finnas i tågsystemet från 2017: Trafikoperatörens enkelbiljetter (station till station) Mälardalstaxan (länsöverskridande zonbaserade biljetter med olika giltighetstider), exempelvis med zonstruktur liknande SKTM. Resplusbiljetter (hanteras av Samtrafiken), Länsbiljetter för resande inom länen (efter särskild överenskommelse med länen)

6 ANBUDSANSÖKAN 6 (21) Funktionalitet: Följande delområden är att betrakta som viktiga för nytt Betalsystem. SKTM: Systemadministration (indata, produktuppdateringar, nya produkter, uppföljning av försäljning och trafikarbete, försäljnings- och annan statistik, kundärenden etc.) Interoperabilitet med MÄLAB och med betalsystem i angränsande län samt med andra trafikslag Möjliggöra användandet av nya tekniska och funktionella förbättringar eller utvidgningar av systemens prestanda och funktionalitet Kundcenter, med möjlighet att sälja produkter och hantera kundärenden Fördelning av intäkter till kommuner och landsting Trafikentreprenörer: Användarvänliga gränssnitt i fordon och olika försäljningskanaler Fordonsutrustning inklusive gränssnitt och eventuell integration med andra system i fordon (kommunikationsradio, datakommunikation, reklam och information i fordon, ATR, etc.). Kortläsare med hög läshastighet (även 2D) Användarvänlig bärbar utrustning för inspektörer (biljettvalidering) Anpassning till trafik utifrån Hantering av resandeincitament/intäktsfördelning enligt trafikavtal Kunder: Förbättrade och nya försäljningskanaler via internet och mobiltelefoner Enkelhet vid produktval och köp Förbättrad funktionalitet med trafikinformation vid biljettköp Ny och förenklad zonindelning för Sörmlands län, exempelvis enligt bilden här nedan

7 ANBUDSANSÖKAN 7 (21) Följande delområden är att betrakta som viktiga för nytt Realtidssystem: SKTM: Systemadministration (indata, uppföljning av trafikarbete, förbättrad statistik, kundärenden, underlag tidtabellsplanering, avtalsuppföljning etc.) Skapande av roller och rutiner för informationsspridning, speciellt i samband med akuta störningar i den egna trafiken och även i anslutande trafikslag. Trafikentreprenörer: Användargränssnitt i fordon Fordonsutrustning inklusive gränssnitt och eventuell integration med andra system i fordon (kommunikationsradio, kameraövervakning, larm, datakommunikation, ATR etc.) Integrering med angränsande system för att underlätta arbetet för trafikledare och trafikupplysare (kommunikationsradio, larm, kameraövervakning, information om vägtrafik och väderlek etc.) Det bör utredas om speciella informatörer kan förbättra kundinformationen vid större störningar genom att finnas tillgängliga på strategiska trafikledningsplatser Trafikledning Kunder: Förbättrad information i fordon (information från andra trafikslag, anslutningsgaranti, ändringar i trafikeringen, nyheter, väderlek, reklam etc.) Kundinformationskanaler (skyltar, monitorer och utrop på hållplatser och terminaler, Internet, mobiltelefon etc.) Förbättrad information vid störningar i trafiken Befintliga bussterminalsystem går att anslutas till nya system via ett öppet gränssnitt. Planeringssystemet som krävs för indata till både färdbevis- och realtidssystemet har uppdaterats relativt nyligen och kommer att kunna användas tills vidare.

8 ANBUDSANSÖKAN 8 (21) Realtidssystem på övergripande funktionell nivå

9 ANBUDSANSÖKAN 9 (21) Efterfrågad utrustning: Centralsystem omfattar såväl buss som tågtrafik varav tågtrafik kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget. Centralsystemet för respektive del ska kunna hantera den omfattning av resande och fordon som framgår ovan: Online kommunikation till bussar, bärbara enheter, kundtjänst, ombud, planeringssystem, fast monterade validatorer, angränsande biljett- och informationssystem, trafikledningsfunktion, hemsidan, mobila tjänster, ekonomisystem Hantering av samtliga produkter i systemet Hantering av samtliga försäljningskanaler i systemet Hantering av samtliga informationskanaler för resenärer och personal Databas för samtliga bärare av ID Hantering av spärrlistor och white lists Tillgång till statistik i systemet (resande, transaktioner, utförd trafik) Funktioner för hantering av signalprioritering Systemövervakning Bussystem (omfattar endast SKTM): Fordonsdator för betal- och realtidsfunktionalitet Gemensamt förargränssnitt för betal- och realtidsfunktionalitet Validator för självbetjäning av resekort, 2D streckkod och EMV kort(option) Skrivare för kontantbiljetter och kvitton Kommunikationsutrustning 3G/4G modem Audiovisuell extern och intern resenärsinformation Gränssnitt med kommunikationsradio och kreditkortsterminal Funktioner för signalprioritering Passagerarräkning (option) Antalet utrustningar beräknas bli 275 stycken inklusive reservenheter, enheter för test och utbildning. Kundtjänst (omfattar endast SKTM): Applikation och utrustning för försäljning av samtliga produkter Hantering av kundärenden genom kontroll av ID på kort och 2D streckkod i databasen Gränssnitt med kassasystemet Online kommunikation med centralsystemet Tillgång till realtidsinformation Kundtjänst finns för närvarande i Eskilstuna. Ombud (omfattar endast SKTM): Applikation och utrustning för försäljning av specifika produkter Gränssnitt med kassasystemet Online kommunikation med centralsystemet

10 ANBUDSANSÖKAN 10 (21) Antalet ombud beräknas uppgå till 50 st. Bärbara enheter omfattar såväl buss som tågtrafik varav tågtrafik kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget. Antalet enheter för respektive del dimensioneras utifrån omfattning av resande och fordon som framgår ovan: För kontroll av färdbevis på kort och på papper med 2D streckkod eller på en mobiltelefon Utskrivning av kvitton Aktivering av vilande produkter Försäljning av enkelbiljetter på papper eller på Resekort Betalning med Reskassa eller med betalkortsterminal med kassakoppling (kan vara integrerat eller en separat enhet) Hantering av kontrollavgift. Påfyllning Reskassa och ny period Inrapportering av ogiltiga färdbevis Informationsöverföring och felrapportering till centrala systemet Kommunikation via WLAN och 3G/4G Antalet bärbara enheter beräknas bli ca 250 stycken (kontrollfunktioner på tåg och buss, försäljning på tåg och små fordon (taxi, färdtjänst)). Antalet enheter för enbart tågtrafiken uppskattas upp till 200 stycken. Antal kommer att kunna preciseras ytterligare i det fullständiga förfrågningsunderlaget. Fast monterad och väderskyddad validator typ 1 (Omfattar endast MÄLAB och kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget): Validering av färdbevis på kort och på 2D streckkod Aktivering av vilande produkter Kommunikation via WLAN och 3G/4G Justering av profil i Reskassa (standardresa) Fast monterad och väderskyddad validator med försäljningsfunktion typ 2 (Omfattar endast MÄLAB och kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget): Samma funktionalitet som typ 1 med följande tillägg: Försäljning av färdbevis (enkelbiljetter på papper och befintliga kort) Försäljning av reskassa eller period Utskrift av kvitton och pappersbiljetter inkl. 2D streckkod Anslutningsmöjlighet till en separat, alternativt inbyggd, betalterminal med kassakoppling Antalet validatorer i MÄLAB: s trafik beräknas kunna uppgå till totalt ca stycken, varav ca stycken av typ 2.

11 ANBUDSANSÖKAN 11 (21) Sammanfattande översikt av systemets funktioner och utrustning

12 ANBUDSANSÖKAN 12 (21) 3. Allmänna anbudsförutsättningar 3.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en förhandlad upphandling enligt lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Upphandlingen annonseras genom Visma TendSign. (www.tendsign.com). Det förhållandet att upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande innebär i korthet följande stegvisa förfarande: 1. Annonsering av upphandlingen för ansökning om deltagande i anbudsgivningen. 2. Ansökan från anbudssökanden som vill delta i anbudsgivningen inlämnas till SKTM som sedan kvalificerar de anbudssökande som uppfyller samtliga krav. 3. Anbudssökande som blir kvalificerade att komma in med anbud kommer att erhålla det fullständiga förfrågningsunderlaget via TendSign. Det underlaget kommer att ligga till grund för inlämnande av ett komplett anbud. Sekretessen som omfattar denna upphandling gäller tills dess att tilldelningsbeslut tagits. När upphandlingen är avslutad kommer tilldelningsbeslut att skickas till samtliga anbudsgivare och anbudssökande. 3.2 Offentlighet och sekretess SKTM är en offentlig myndighet vars verksamhet omfattas av den svenska offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att alla handlingar normalt ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Den som lämnar ansökan och anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med SKTM. Under den tid som upphandlingen pågår är samtliga uppgifter som berör ansökan och anbud sekretessbelagda. Efter den tidpunkt då beslut om val av leverantör har fattats är anbudsgivarens möjligheter att med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) få sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud allmänt sett mycket begränsade. Skulle behov av sekretess föreligga för uppgift i ansökan eller anbud ska det, för att underlätta SKTM:s prövning, anges vad i handlingarna som är skyddsvärt och vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna blir offentliga. Om SKTM beslutar att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling kan beslutet alltid överklagas till kammarrätten. Beskrivning av eventuell begäran om sekretess av uppgift i anbudsansökan:

13 ANBUDSANSÖKAN 13 (21) 3.3 Anbudsansökans form Giltighetstid Anbudsansökan ska vara gällande till och med Språk Anbudsansökan ska vara skriven på svenska. Även kommande anbud ska vara skrivet på svenska. Tekniska dokument ska vara skrivna på svenska eller engelska. 3.4 Inlämnande av anbudsansökan Sista ansökningsdag Anbudsansökningarna ska vara SKTM tillhanda senast Anbudsansökningar som inte kommit in i tid kommer inte att prövas Ansökningsadress Ansökning ska skickas in via TendSign Övrigt Det är mycket viktigt att anbudsansökan är korrekt och komplett vid lämnandet. Anbudssökanden ska speciellt beakta följande: Fullständig anbudsansökan Varje krav ska besvaras fullständigt. Anbudsansökan ska vara undertecknad Om anbudsansökan inte är undertecknad är den inte giltig. Anbudsansökan måste lämnas i tid Försenade anbudsansökningar får inte behandlas oberoende av anledningen till förseningen. En ej komplett anbudsansökan är inte giltig, utan kommer att förkastas. 3.5 Upplysningar under anbudsansökningstiden Frågor och svar Upplysningar eller ytterligare handlingar erhålls via TendSign. Eventuella frågor om upphandlingen ska lämnas skriftligen och göras i så god tid som möjligt. För att samtliga anbudssökanden ska få tillgång till samma information om denna upphandling ska frågor som gäller underlaget eller som kan påverka upphandlingen vara SKTM tillhanda senast datum angivet i TendSign. Handlingar distribueras elektroniskt genom TendSign. Svar och andra uppgifter om upphandlingen, under ansökningstiden, delges registrerade anbudssökanden

14 ANBUDSANSÖKAN 14 (21) via TendSign senast 6 dagar innan sista ansökningsdag. Innan ansökan lämnas uppmanas därför anbudssökanden kontrollera om ny information om upphandlingen tillkommit. 3.6 Kvalificering av anbudsansökan SKTM kommer att kvalificera ansökningarna i två steg. 1. Först prövas om de allmänna förutsättningarna är uppfyllda. Ansökningar som inte uppfyller de allmänna förutsättningarna och som inte är undertecknade av behörig företrädare hos anbudssökanden kommer inte att beaktas i den fortsatta kvalificeringen. 2. Därefter prövas om anbudssökanden uppfyller kvalifikationskraven. Anbudssökande som uppfyller samtliga krav är kvalificerade att lämna anbud.

15 ANBUDSANSÖKAN 15 (21) 4. Kvalificeringskrav Detta avsnitt innehåller krav på anbudssökanden i egenskap av leverantör. Syftet med dessa krav är att säkerställa att kontraktet blir utfört i enlighet med de behov som SKTM har. 4.1 Teknisk förmåga och kapacitet SKTM arbetar efter en tidplan som är väsentlig och efterfrågar en leverantör som har kapacitet och förmåga att klara av en komplett leverans enligt tidplanen. Den aktuella tidplanen framgår av bilaga 1. Det är den angivna tiden för aktiviteten Implementering som är viktig. Det exakta datumet för start kan komma att justeras beroende på hur aktiviteten Upphandling löper. Den anbudssökande utlovar genom inlämnande av sin underskrivna ansökan att denne har egna eller förfogar över andra resurser som innebär att man klarar åtagandet att leverera enligt tidplanen. En övergripande företagsbeskrivning ska ges med redogörelse för bland annat affärsidé, organisation och ägarförhållanden, erfarenhet, total verksamhet och certifieringar, som visar att anbudssökanden har förutsättningar att utföra uppdrag inom avtalad tid. I de fall anbudssökanden utgör en del av en större organisation ska beskrivningen dels omfatta hela organisationen, dels den del av organisationen som avser att teckna avtal. Observera att ansökan gäller en helhetsleverans av samtliga efterfrågade delar vilket även gäller kommande anbud som ska omfatta ett helhetsåtagande. Beskrivning av hur ovan nämnda krav uppfylls: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM): 4.2 Krav på erfarenhet Anbudssökanden ska ha dokumenterade erfarenheter av och kunskaper för att kunna leverera efterfrågade tekniska stödsystem i en helhetslösning. Anbudssökanden ska lämna minst två referensobjekt, inget äldre än fem (5) år, på de tekniska system som denna upphandling avser. Referensuppdrag 1:

16 ANBUDSANSÖKAN 16 (21) 1) Uppgifter om beställare Uppdragsgivare (företag/organisation hos vilken uppdraget genomfördes): Svar: Namn (kontaktperson): Telefonnummer: E-postadress: Svar: Svar: Svar: 2) Uppdragets omfattning Beskriv detaljerat i uppdraget ingående moment: Projekttid: Svar: Beskrivning alternativt hänvisning till bifogad bilaga: Referensuppdrag 2: 1) Uppgifter om beställare Uppdragsgivare (företag/organisation hos vilken uppdraget genomfördes): Svar: Namn (kontaktperson): Telefonnummer: E-postadress: Svar: Svar: Svar: 2) Uppdragets omfattning Beskriv detaljerat i uppdraget ingående moment: Projekttid: Svar: Beskrivning alternativt hänvisning till bifogad bilaga: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM):

17 ANBUDSANSÖKAN 17 (21) 4.3 Kvalitetssystem Anbudssökanden ska arbeta efter ett kvalitetssystem, antingen i form av en ISOcertifiering eller motsvarande eller i form av ett annat dokumenterat kvalitetssystem. Anbudssökanden ska ha en utsedd kvalitetsansvarig person för uppdraget. Personen behöver ej behöver namnges i anbudsansökan. Krav accepteras/uppfylls: Ja Beskrivning av ovan nämnda krav alternativt bifoga kopia av certifikat: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM): 4.4 Miljö Anbudssökanden ska känna till och i eventuellt kommande avtalssituation medverka till att uppfylla Landstinget Sörmlands miljöpolicy. Mer om miljöpolicyn kan läsas på: ebb%20ok.pdf Krav accepteras/uppfylls: Ja

18 ANBUDSANSÖKAN 18 (21) 4.5 Krav på kompetens hos nyckelpersoner Anbudssökanden ska erbjuda följande nyckelpersoner, vilka dock ej behöver namnges i anbudsansökan. Projektledare Resurs som erbjuds för rollen som projektledare ska inneha minst fem (5) års erfarenhet som projektledare eller motsvarande befattning. Erbjuden resurs ska därutöver även haft motsvarande befattning i minst två (2) uppdrag som är likvärdiga med det uppdrag som denna upphandling avser. Projektledaren ska behärska svenska i både tal och skrift. Anbudssökanden ska vid behov kunna ersätta erbjuden resurs med minst en alternativ resurs med motsvarande kompetens och erfarenhet. Ja Krav accepteras/uppfylls: 4.6 Krav på Anbudssökandens finansiella och ekonomiska ställning Anbudssökanden ska ha en sådan stabil ekonomisk bas och finansiell ställning att denne klarar att fullgöra uppdraget under hela avtalstiden med förlängning. Upphandlande enhet kommer att bedöma leverantörens ekonomiska ställning efter Creditsafe i Sverige AB:s rating där anbudssökanden ska vara minst kreditvärdig. Den upphandlande myndigheten kommer att kontrollera att detta krav uppfylls. Förklaring till ratingskala: Kreditvärdighet (poäng) Kreditvärdighet (förklaring) Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Ingen ratingberäkning T ex företaget är i konkurs, saknar styrelse eller är under rekonstruktion Om anbudssökanden inte är ratad av Creditsafe i Sverige AB, anses kravet vara uppfyllt, om en riskklassificering från annat affärs- eller kreditupplysningsföretag minst motsvarar värdet 40 enligt Creditsafe i Sverige AB

19 ANBUDSANSÖKAN 19 (21) Anbudssökande som inte kan visa kreditvärdighet enligt Creditsafe i Sverige AB eller motsvarande riskklassificering från annat affärs- eller kreditupplysningsföretag ska lämna en godtagbar förklaring så att det är klarlagt att leverantören har en stabil ekonomisk bas och finansiell ställning och har tillgång till resurser som svarar mot anbudsinbjudans omfattning och innehåll. Krav accepteras/uppfylls: Ja Beskrivning av förklaring avseende kreditvärdighet enligt ovan: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM): 4.7 Kontroll av Sanningsförsäkran Anbudssökande ska uteslutas från deltagande i upphandling om någon av de situationer som anges i 10:1 LUF föreligger. Anbudssökande kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 10:2-3 LUF föreligger. SKTM kommer att göra nödvändiga kontroller att anbudssökanden uppfyller ställda krav enligt 10 kap LUF som bland annat innebär: 1. Skatter och sociala avgifter Anbudssökanden ska vara fri från skuld för svenska skatter och sociala avgifter både hos skattemyndigheten och hos kronofogdemyndigheten. SKTM kontrollerar detta. Anbudssökanden behöver inte bifoga något bevis till ansökan. 2. F-skatt Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt. SKTM kontrollerar detta. Anbudssökanden ska på heder och samvete genom kryssmarkering till höger intyga att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt ovan ej föreligger. Krav accepteras/uppfylls: Ja Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM):

20 ANBUDSANSÖKAN 20 (21) 4.8 Kontroll av registrering av leverantör Anbudssökanden ska vara registrerad hos skattemyndigheten för skatter och avgifter samt vara registrerad i bolagsregister eller motsvarande. Motsvarande utländska bevis godtas. Registreringsbevis behöver ej bifogas anbudsansökan om anbudssökanden har sitt säte i Sverige. SKTM kommer i sådana fall att kontrollera att registreringsskyldigheten är uppfylld. Vid upphandlingar har beställaren ett samarbete med Skatteverket. Detta samarbete innebär att information om anbudssökandens, och eventuella underleverantörers, skatteuppgifter kommer att hämtas från Skatteverket (blanketten Begäran/Svar offentliga uppgifter (SKV 4820). Försumbara belopp, vid enstaka tillfällen, i skatteskuld till Skatteverket innebär inte att företaget har brustit i uppfyllande av inbetalning av skatter i den grad att uteslutning är aktuell. Då information endast erhålls från svenska företag ska utländsk anbudssökande insända motsvarande dokument som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar. Intyget får ej vara äldre än fyra (4) månader vid anbudsansökningstidens utgång. Krav accepteras/uppfylls: Ja Eventuell hänvisning till bilaga: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM):

21 ANBUDSANSÖKAN 21 (21) 4.9 Undertecknande Genom att underteckna dokumentet intygar jag, såsom behörig företrädare för anbudssökanden, att samtliga lämnade uppgifter är sanningsenliga och att vi inte har utelämnat några uppgifter som skulle ha påverkat SKTM: s bedömning av vår ansökan. Ort och datum Underskrift av behörig företrädare

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen Sida 1 (6) avseende Leverans av kortämnen Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland inbjuder härmed till anbudsgivning avseende leverans av kortämnen enligt handlingarna i detta förfrågningsunderlag.

Läs mer

Diarie Ange företagets kontaktperson för upphandlingen med namn, telefonnummer och epostadress.

Diarie Ange företagets kontaktperson för upphandlingen med namn, telefonnummer och epostadress. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9909-14 Namn Nätverkstjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1.0 ANSÖKAN OM ATT FÅ LÄMNA ANBUD

1.0 ANSÖKAN OM ATT FÅ LÄMNA ANBUD Upphandlande myndighet Swedavia upphandling Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Snö- anläggningstransporter Diarie SDA 2011-001014 Ansvarig upphandlare Tony Reitzuch Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

3. Upphandlingsföreskrifter

3. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-04-22 Upphandlande organisation Sundbybergs Stad Upphandling Drift av särskilt boende Ekbacken Hus F Mari-Ann Samuelsson 13/8 Sista anbudsdag: 2013-05-27 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (8) Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser Härmed inbjuds ni att

Läs mer

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Datum 2011-10-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Upphandling av portofri befordran av blindskrift Diarienummer 11-9515 Författare Charlotte Murray & Elin

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Kristianstads kommun inbjuder Er till anbudsgivning avseende: Upphandling avseende tjänst för analys av leverantörsbetalningar och moms

Kristianstads kommun inbjuder Er till anbudsgivning avseende: Upphandling avseende tjänst för analys av leverantörsbetalningar och moms Diarie nr 2011/434 2011-05-03 Kristianstads kommun inbjuder Er till anbudsgivning avseende: Upphandling avseende tjänst för analys av leverantörsbetalningar och moms 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr Datum 2011-10-04 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652 Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Diarienummer

Diarienummer sida 1 (5) Ansökan om godkännande inom vårdval för privat psykoterapi Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Föreskrifter för anbudsansökan - Ramavtal måleriarbeten 2016

Föreskrifter för anbudsansökan - Ramavtal måleriarbeten 2016 Dnr 2016-3902 Annonserad i Tendsign 2016-03-24 Föreskrifter för anbudsansökan - Ramavtal måleriarbeten 2016 1 Allmän information 1.1 Inbjudan AB Stockholmshem inbjuder er härmed att ansöka om att lämna

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer