Inbjudan att lämna ansökan om anbudsgivning på: BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att lämna ansökan om anbudsgivning på: BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland"

Transkript

1 Inbjudan att lämna ansökan om anbudsgivning på: BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland

2 ANBUDSANSÖKAN 2 (21) Innehåll 1. Bakgrund Omfattning... 4 Funktionalitet:... 6 Efterfrågad utrustning: Allmänna anbudsförutsättningar Upphandlingsform Offentlighet och sekretess Anbudsansökans form Giltighetstid Språk Inlämnande av anbudsansökan Sista ansökningsdag Ansökningsadress Övrigt Upplysningar under anbudsansökningstiden Frågor och svar Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.7 Kvalificering av anbudsansökan Kvalificeringskrav Teknisk förmåga och kapacitet Krav på erfarenhet Kvalitetssystem Miljö Krav på kompetens hos nyckelpersoner Krav på Anbudssökandens finansiella och ekonomiska ställning Kontroll av Sanningsförsäkran Kontroll av registrering av leverantör Undertecknande... 21

3 ANBUDSANSÖKAN 3 (21) Anbudsansö kan Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, organisationsnummer , inbjuder Er att inkomma med anbudsansökan i rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument och dess bilagor. 1. Bakgrund Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) ska svara för att den regionala kollektivtrafiken, i samt till och från Sörmland, utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Vid utformningen av myndigheten togs utgångspunkt i vissa grundläggande principer för att skapa en myndighet lämpad för att hantera dess uppdrag och uppnå ägarnas vision. Dessa så kallade designprinciper, som påverkar den organisatoriska strukturen, är: Strategisk ledning för kollektivtrafiken i fokus Kunden i centrum Effektiv organisation SKTM har genomfört en förstudie som omfattar analys av befintliga Betal- och Realtidssystem, genomgång av funktionell kravbild samt framtagning av handlingsalternativ vid kort och långt perspektiv. Informationsutbyte har även skett med MÄLAB, Mälardalstrafik AB, för att hitta gemensamma beröringspunkter när det gäller funktionalitet och tekniska krav för nya system för respektive part. Denna del kommer att finnas som en option i förfrågningsunderlaget. Optionens framtida utlösande är beroende av kommande beslut av MÄLAB: s ägare, se vidare beskrivning av MÄLAB i avsnitt 2. Med Betalsystem avses tekniskt system för att sälja och distribuera färdbevis för resor i kollektivtrafiken samt verifiera att en resa är betald. Med Realtidssystem menas ett system som håller reda på fordonens aktuella positioner och skapar tillförlitliga prognoser för ankomst- och avgångstider vid samtliga hållplatser och möjliggör kundinformation via olika informationskanaler. Ny teknik och utveckling mot centraliserade lösningar och onlinetjänster innebär att det nya systemet ska vara baserat på lösningar där lokala/regionala biljetter lagras i centralt system med säker ID på smart media och som följer öppna standards samt specifikationer och lösningar som baseras på bankkort och med biljettlösningar anpassade till dessa förutsättningar.

4 ANBUDSANSÖKAN 4 (21) 2. Omfattning Denna upphandling avser ett tekniskt system för persontrafik i SKTM: s och MÄLAB: s regi. Observera att MÄLAB: s delar endast är en option som kan komma att beställas. Aktiviteter för införandet ska påbörjas efter avtalstecknande och slutföras enligt den bifogade tidplanen, bilaga 1 Tidplan. Regional kollektivtrafik har kontinuerlig verksamhet under årets alla trafikdygn, varför det tekniska systemet som efterfrågas ska fungera utan andra avbrott än för planerad service och eventuell uppdatering. Syftet är att säkra informationsflödet inom myndigheten och till entreprenörer samt trafikledning. Syftet är också att göra det enkelt för kunden att få information och att erbjuda enkla och användarvänliga betalsätt och biljettviseringar (validering). MÄLAB är ett samverkansbolag som ägs av Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland och Landstinget i Östergötland. MÄLAB svarar för upphandling och utveckling av regional tågtrafik på ett antal järnvägssträckor i ägarnas län. MÄLAB säkerställer sitt åtagande genom att upphandla trafikdrift och andra tjänster för trafiken. Trafikoperatör idag är SJ AB. Ytterligare information om MÄLAB och den framtida trafiken finns tillgänglig på Trafiken idag: Busstrafik omfattar 30 stadslinjer och mer än 100 landsbygdslinjer, antalet hållplatser ca 4500 och en total trafikproduktion på ca 13 miljoner tidtabellskilometer per år. Antal fordon (linjelagda bussar) uppgick 2013 till 233. All busstrafik är upphandlad och bedrivs idag av 4 trafikentreprenörer fördelat på 5 avtalsområden. Viss busstrafik körs över länsgräns med de största volymerna till Stockholms län. Till detta kommer kollektivtrafik med mindre fordon som körs enligt särskilda trafikavtal. Den regionala tågtrafiken bedrivs idag av SJ, delvis på kommersiella villkor och delvis på uppdrag av MÄLAB. SJ:s regionala tågtrafik i Mälardalen innefattar sju linjer, 37 stationer och en total trafikproduktion på ca 12,3 miljoner tågkilometer per år. Både den av MÄLAB upphandlade och SJ:s egen trafik bedrivs under varumärket SJ Regional.

5 ANBUDSANSÖKAN 5 (21) Resandet idag: År 2013 gjordes cirka 9,7 miljoner påstigningar inom SKTM: s upphandlade busstrafik. Av dessa gjordes cirka 3,5 miljoner av resenärer med skolkort. Flest resor görs i stadstrafiken, framför allt i Eskilstuna som ensamt står för nästan hälften av länets bussresor. En normal vardag görs ca påstigningar fördelat på drygt avgångar. För MÄLAB uppgår resandet till ca 1500 miljoner person km/år och ca resenärer per vardag. Ca 70 % av resorna sker utan anslutande kollektivtrafikresor till/från station. Ca 51 % reser med enkelbiljetter och 46 % reser med periodkort. Ca 23 % reser i tjänsten. Framtida trafik MÄLAB: MÄLAB: s ägare har ingått ett samverkansavtal om genomförande av en ny trafik från december Den nya trafiken innebär en utökning av trafikutbudet med ca 30 %. Därutöver ska ett nytt prissystem införas, under arbetsnamnet, Mälardalstaxan, med zonbaserade periodbiljetter med giltighet i såväl den regionala tågtrafiken som i länens övriga parallella och anslutande kollektivtrafik. För att möjliggöra den nya trafiken har MÄLAB: s ägare uppdragit åt AB Transitio att anskaffa 33 st. nya motorvagnar för trafiken på de fyra linjer som bedöms sakna förutsättningar att bedrivas kommersiellt. Resandet till 2018 förväntas öka med mellan % på olika delsträckor. Huvudsakliga biljettyper som kan finnas i bussystemet från 2015: Produkt Ordinarie Pris Reducerat Pris Reducerat pris Ombud Förköp Ombud Förköp lågtrafik Förköpsmetod Period 30-dagarskort Zon x x x x x Fakturering, Web 30-dagarskort Län x x x x x Fakturering, Web Enkel Enkelresa per zon (1 tim övergång) x x x x x Fakturering, Mobil Reskassa x x x x x Fakturering, Mobil, Web Övriga Företagskort Zon (år) x Företagskort Län (år) x Skolkort Zon (Termin) x Skolkort Län (Termin) x Skolkort Halv (Termin) x 3-dagarskort Zon (Turistkort) x x 3-dagarskort Län (Turistkort) x x Ombud = Ombord samt försäljningsombud Huvudsakliga biljettyper som kan finnas i tågsystemet från 2017: Trafikoperatörens enkelbiljetter (station till station) Mälardalstaxan (länsöverskridande zonbaserade biljetter med olika giltighetstider), exempelvis med zonstruktur liknande SKTM. Resplusbiljetter (hanteras av Samtrafiken), Länsbiljetter för resande inom länen (efter särskild överenskommelse med länen)

6 ANBUDSANSÖKAN 6 (21) Funktionalitet: Följande delområden är att betrakta som viktiga för nytt Betalsystem. SKTM: Systemadministration (indata, produktuppdateringar, nya produkter, uppföljning av försäljning och trafikarbete, försäljnings- och annan statistik, kundärenden etc.) Interoperabilitet med MÄLAB och med betalsystem i angränsande län samt med andra trafikslag Möjliggöra användandet av nya tekniska och funktionella förbättringar eller utvidgningar av systemens prestanda och funktionalitet Kundcenter, med möjlighet att sälja produkter och hantera kundärenden Fördelning av intäkter till kommuner och landsting Trafikentreprenörer: Användarvänliga gränssnitt i fordon och olika försäljningskanaler Fordonsutrustning inklusive gränssnitt och eventuell integration med andra system i fordon (kommunikationsradio, datakommunikation, reklam och information i fordon, ATR, etc.). Kortläsare med hög läshastighet (även 2D) Användarvänlig bärbar utrustning för inspektörer (biljettvalidering) Anpassning till trafik utifrån Hantering av resandeincitament/intäktsfördelning enligt trafikavtal Kunder: Förbättrade och nya försäljningskanaler via internet och mobiltelefoner Enkelhet vid produktval och köp Förbättrad funktionalitet med trafikinformation vid biljettköp Ny och förenklad zonindelning för Sörmlands län, exempelvis enligt bilden här nedan

7 ANBUDSANSÖKAN 7 (21) Följande delområden är att betrakta som viktiga för nytt Realtidssystem: SKTM: Systemadministration (indata, uppföljning av trafikarbete, förbättrad statistik, kundärenden, underlag tidtabellsplanering, avtalsuppföljning etc.) Skapande av roller och rutiner för informationsspridning, speciellt i samband med akuta störningar i den egna trafiken och även i anslutande trafikslag. Trafikentreprenörer: Användargränssnitt i fordon Fordonsutrustning inklusive gränssnitt och eventuell integration med andra system i fordon (kommunikationsradio, kameraövervakning, larm, datakommunikation, ATR etc.) Integrering med angränsande system för att underlätta arbetet för trafikledare och trafikupplysare (kommunikationsradio, larm, kameraövervakning, information om vägtrafik och väderlek etc.) Det bör utredas om speciella informatörer kan förbättra kundinformationen vid större störningar genom att finnas tillgängliga på strategiska trafikledningsplatser Trafikledning Kunder: Förbättrad information i fordon (information från andra trafikslag, anslutningsgaranti, ändringar i trafikeringen, nyheter, väderlek, reklam etc.) Kundinformationskanaler (skyltar, monitorer och utrop på hållplatser och terminaler, Internet, mobiltelefon etc.) Förbättrad information vid störningar i trafiken Befintliga bussterminalsystem går att anslutas till nya system via ett öppet gränssnitt. Planeringssystemet som krävs för indata till både färdbevis- och realtidssystemet har uppdaterats relativt nyligen och kommer att kunna användas tills vidare.

8 ANBUDSANSÖKAN 8 (21) Realtidssystem på övergripande funktionell nivå

9 ANBUDSANSÖKAN 9 (21) Efterfrågad utrustning: Centralsystem omfattar såväl buss som tågtrafik varav tågtrafik kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget. Centralsystemet för respektive del ska kunna hantera den omfattning av resande och fordon som framgår ovan: Online kommunikation till bussar, bärbara enheter, kundtjänst, ombud, planeringssystem, fast monterade validatorer, angränsande biljett- och informationssystem, trafikledningsfunktion, hemsidan, mobila tjänster, ekonomisystem Hantering av samtliga produkter i systemet Hantering av samtliga försäljningskanaler i systemet Hantering av samtliga informationskanaler för resenärer och personal Databas för samtliga bärare av ID Hantering av spärrlistor och white lists Tillgång till statistik i systemet (resande, transaktioner, utförd trafik) Funktioner för hantering av signalprioritering Systemövervakning Bussystem (omfattar endast SKTM): Fordonsdator för betal- och realtidsfunktionalitet Gemensamt förargränssnitt för betal- och realtidsfunktionalitet Validator för självbetjäning av resekort, 2D streckkod och EMV kort(option) Skrivare för kontantbiljetter och kvitton Kommunikationsutrustning 3G/4G modem Audiovisuell extern och intern resenärsinformation Gränssnitt med kommunikationsradio och kreditkortsterminal Funktioner för signalprioritering Passagerarräkning (option) Antalet utrustningar beräknas bli 275 stycken inklusive reservenheter, enheter för test och utbildning. Kundtjänst (omfattar endast SKTM): Applikation och utrustning för försäljning av samtliga produkter Hantering av kundärenden genom kontroll av ID på kort och 2D streckkod i databasen Gränssnitt med kassasystemet Online kommunikation med centralsystemet Tillgång till realtidsinformation Kundtjänst finns för närvarande i Eskilstuna. Ombud (omfattar endast SKTM): Applikation och utrustning för försäljning av specifika produkter Gränssnitt med kassasystemet Online kommunikation med centralsystemet

10 ANBUDSANSÖKAN 10 (21) Antalet ombud beräknas uppgå till 50 st. Bärbara enheter omfattar såväl buss som tågtrafik varav tågtrafik kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget. Antalet enheter för respektive del dimensioneras utifrån omfattning av resande och fordon som framgår ovan: För kontroll av färdbevis på kort och på papper med 2D streckkod eller på en mobiltelefon Utskrivning av kvitton Aktivering av vilande produkter Försäljning av enkelbiljetter på papper eller på Resekort Betalning med Reskassa eller med betalkortsterminal med kassakoppling (kan vara integrerat eller en separat enhet) Hantering av kontrollavgift. Påfyllning Reskassa och ny period Inrapportering av ogiltiga färdbevis Informationsöverföring och felrapportering till centrala systemet Kommunikation via WLAN och 3G/4G Antalet bärbara enheter beräknas bli ca 250 stycken (kontrollfunktioner på tåg och buss, försäljning på tåg och små fordon (taxi, färdtjänst)). Antalet enheter för enbart tågtrafiken uppskattas upp till 200 stycken. Antal kommer att kunna preciseras ytterligare i det fullständiga förfrågningsunderlaget. Fast monterad och väderskyddad validator typ 1 (Omfattar endast MÄLAB och kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget): Validering av färdbevis på kort och på 2D streckkod Aktivering av vilande produkter Kommunikation via WLAN och 3G/4G Justering av profil i Reskassa (standardresa) Fast monterad och väderskyddad validator med försäljningsfunktion typ 2 (Omfattar endast MÄLAB och kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget): Samma funktionalitet som typ 1 med följande tillägg: Försäljning av färdbevis (enkelbiljetter på papper och befintliga kort) Försäljning av reskassa eller period Utskrift av kvitton och pappersbiljetter inkl. 2D streckkod Anslutningsmöjlighet till en separat, alternativt inbyggd, betalterminal med kassakoppling Antalet validatorer i MÄLAB: s trafik beräknas kunna uppgå till totalt ca stycken, varav ca stycken av typ 2.

11 ANBUDSANSÖKAN 11 (21) Sammanfattande översikt av systemets funktioner och utrustning

12 ANBUDSANSÖKAN 12 (21) 3. Allmänna anbudsförutsättningar 3.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en förhandlad upphandling enligt lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Upphandlingen annonseras genom Visma TendSign. (www.tendsign.com). Det förhållandet att upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande innebär i korthet följande stegvisa förfarande: 1. Annonsering av upphandlingen för ansökning om deltagande i anbudsgivningen. 2. Ansökan från anbudssökanden som vill delta i anbudsgivningen inlämnas till SKTM som sedan kvalificerar de anbudssökande som uppfyller samtliga krav. 3. Anbudssökande som blir kvalificerade att komma in med anbud kommer att erhålla det fullständiga förfrågningsunderlaget via TendSign. Det underlaget kommer att ligga till grund för inlämnande av ett komplett anbud. Sekretessen som omfattar denna upphandling gäller tills dess att tilldelningsbeslut tagits. När upphandlingen är avslutad kommer tilldelningsbeslut att skickas till samtliga anbudsgivare och anbudssökande. 3.2 Offentlighet och sekretess SKTM är en offentlig myndighet vars verksamhet omfattas av den svenska offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att alla handlingar normalt ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Den som lämnar ansökan och anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med SKTM. Under den tid som upphandlingen pågår är samtliga uppgifter som berör ansökan och anbud sekretessbelagda. Efter den tidpunkt då beslut om val av leverantör har fattats är anbudsgivarens möjligheter att med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) få sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud allmänt sett mycket begränsade. Skulle behov av sekretess föreligga för uppgift i ansökan eller anbud ska det, för att underlätta SKTM:s prövning, anges vad i handlingarna som är skyddsvärt och vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna blir offentliga. Om SKTM beslutar att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling kan beslutet alltid överklagas till kammarrätten. Beskrivning av eventuell begäran om sekretess av uppgift i anbudsansökan:

13 ANBUDSANSÖKAN 13 (21) 3.3 Anbudsansökans form Giltighetstid Anbudsansökan ska vara gällande till och med Språk Anbudsansökan ska vara skriven på svenska. Även kommande anbud ska vara skrivet på svenska. Tekniska dokument ska vara skrivna på svenska eller engelska. 3.4 Inlämnande av anbudsansökan Sista ansökningsdag Anbudsansökningarna ska vara SKTM tillhanda senast Anbudsansökningar som inte kommit in i tid kommer inte att prövas Ansökningsadress Ansökning ska skickas in via TendSign Övrigt Det är mycket viktigt att anbudsansökan är korrekt och komplett vid lämnandet. Anbudssökanden ska speciellt beakta följande: Fullständig anbudsansökan Varje krav ska besvaras fullständigt. Anbudsansökan ska vara undertecknad Om anbudsansökan inte är undertecknad är den inte giltig. Anbudsansökan måste lämnas i tid Försenade anbudsansökningar får inte behandlas oberoende av anledningen till förseningen. En ej komplett anbudsansökan är inte giltig, utan kommer att förkastas. 3.5 Upplysningar under anbudsansökningstiden Frågor och svar Upplysningar eller ytterligare handlingar erhålls via TendSign. Eventuella frågor om upphandlingen ska lämnas skriftligen och göras i så god tid som möjligt. För att samtliga anbudssökanden ska få tillgång till samma information om denna upphandling ska frågor som gäller underlaget eller som kan påverka upphandlingen vara SKTM tillhanda senast datum angivet i TendSign. Handlingar distribueras elektroniskt genom TendSign. Svar och andra uppgifter om upphandlingen, under ansökningstiden, delges registrerade anbudssökanden

14 ANBUDSANSÖKAN 14 (21) via TendSign senast 6 dagar innan sista ansökningsdag. Innan ansökan lämnas uppmanas därför anbudssökanden kontrollera om ny information om upphandlingen tillkommit. 3.6 Kvalificering av anbudsansökan SKTM kommer att kvalificera ansökningarna i två steg. 1. Först prövas om de allmänna förutsättningarna är uppfyllda. Ansökningar som inte uppfyller de allmänna förutsättningarna och som inte är undertecknade av behörig företrädare hos anbudssökanden kommer inte att beaktas i den fortsatta kvalificeringen. 2. Därefter prövas om anbudssökanden uppfyller kvalifikationskraven. Anbudssökande som uppfyller samtliga krav är kvalificerade att lämna anbud.

15 ANBUDSANSÖKAN 15 (21) 4. Kvalificeringskrav Detta avsnitt innehåller krav på anbudssökanden i egenskap av leverantör. Syftet med dessa krav är att säkerställa att kontraktet blir utfört i enlighet med de behov som SKTM har. 4.1 Teknisk förmåga och kapacitet SKTM arbetar efter en tidplan som är väsentlig och efterfrågar en leverantör som har kapacitet och förmåga att klara av en komplett leverans enligt tidplanen. Den aktuella tidplanen framgår av bilaga 1. Det är den angivna tiden för aktiviteten Implementering som är viktig. Det exakta datumet för start kan komma att justeras beroende på hur aktiviteten Upphandling löper. Den anbudssökande utlovar genom inlämnande av sin underskrivna ansökan att denne har egna eller förfogar över andra resurser som innebär att man klarar åtagandet att leverera enligt tidplanen. En övergripande företagsbeskrivning ska ges med redogörelse för bland annat affärsidé, organisation och ägarförhållanden, erfarenhet, total verksamhet och certifieringar, som visar att anbudssökanden har förutsättningar att utföra uppdrag inom avtalad tid. I de fall anbudssökanden utgör en del av en större organisation ska beskrivningen dels omfatta hela organisationen, dels den del av organisationen som avser att teckna avtal. Observera att ansökan gäller en helhetsleverans av samtliga efterfrågade delar vilket även gäller kommande anbud som ska omfatta ett helhetsåtagande. Beskrivning av hur ovan nämnda krav uppfylls: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM): 4.2 Krav på erfarenhet Anbudssökanden ska ha dokumenterade erfarenheter av och kunskaper för att kunna leverera efterfrågade tekniska stödsystem i en helhetslösning. Anbudssökanden ska lämna minst två referensobjekt, inget äldre än fem (5) år, på de tekniska system som denna upphandling avser. Referensuppdrag 1:

16 ANBUDSANSÖKAN 16 (21) 1) Uppgifter om beställare Uppdragsgivare (företag/organisation hos vilken uppdraget genomfördes): Svar: Namn (kontaktperson): Telefonnummer: E-postadress: Svar: Svar: Svar: 2) Uppdragets omfattning Beskriv detaljerat i uppdraget ingående moment: Projekttid: Svar: Beskrivning alternativt hänvisning till bifogad bilaga: Referensuppdrag 2: 1) Uppgifter om beställare Uppdragsgivare (företag/organisation hos vilken uppdraget genomfördes): Svar: Namn (kontaktperson): Telefonnummer: E-postadress: Svar: Svar: Svar: 2) Uppdragets omfattning Beskriv detaljerat i uppdraget ingående moment: Projekttid: Svar: Beskrivning alternativt hänvisning till bifogad bilaga: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM):

17 ANBUDSANSÖKAN 17 (21) 4.3 Kvalitetssystem Anbudssökanden ska arbeta efter ett kvalitetssystem, antingen i form av en ISOcertifiering eller motsvarande eller i form av ett annat dokumenterat kvalitetssystem. Anbudssökanden ska ha en utsedd kvalitetsansvarig person för uppdraget. Personen behöver ej behöver namnges i anbudsansökan. Krav accepteras/uppfylls: Ja Beskrivning av ovan nämnda krav alternativt bifoga kopia av certifikat: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM): 4.4 Miljö Anbudssökanden ska känna till och i eventuellt kommande avtalssituation medverka till att uppfylla Landstinget Sörmlands miljöpolicy. Mer om miljöpolicyn kan läsas på: ebb%20ok.pdf Krav accepteras/uppfylls: Ja

18 ANBUDSANSÖKAN 18 (21) 4.5 Krav på kompetens hos nyckelpersoner Anbudssökanden ska erbjuda följande nyckelpersoner, vilka dock ej behöver namnges i anbudsansökan. Projektledare Resurs som erbjuds för rollen som projektledare ska inneha minst fem (5) års erfarenhet som projektledare eller motsvarande befattning. Erbjuden resurs ska därutöver även haft motsvarande befattning i minst två (2) uppdrag som är likvärdiga med det uppdrag som denna upphandling avser. Projektledaren ska behärska svenska i både tal och skrift. Anbudssökanden ska vid behov kunna ersätta erbjuden resurs med minst en alternativ resurs med motsvarande kompetens och erfarenhet. Ja Krav accepteras/uppfylls: 4.6 Krav på Anbudssökandens finansiella och ekonomiska ställning Anbudssökanden ska ha en sådan stabil ekonomisk bas och finansiell ställning att denne klarar att fullgöra uppdraget under hela avtalstiden med förlängning. Upphandlande enhet kommer att bedöma leverantörens ekonomiska ställning efter Creditsafe i Sverige AB:s rating där anbudssökanden ska vara minst kreditvärdig. Den upphandlande myndigheten kommer att kontrollera att detta krav uppfylls. Förklaring till ratingskala: Kreditvärdighet (poäng) Kreditvärdighet (förklaring) Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Ingen ratingberäkning T ex företaget är i konkurs, saknar styrelse eller är under rekonstruktion Om anbudssökanden inte är ratad av Creditsafe i Sverige AB, anses kravet vara uppfyllt, om en riskklassificering från annat affärs- eller kreditupplysningsföretag minst motsvarar värdet 40 enligt Creditsafe i Sverige AB

19 ANBUDSANSÖKAN 19 (21) Anbudssökande som inte kan visa kreditvärdighet enligt Creditsafe i Sverige AB eller motsvarande riskklassificering från annat affärs- eller kreditupplysningsföretag ska lämna en godtagbar förklaring så att det är klarlagt att leverantören har en stabil ekonomisk bas och finansiell ställning och har tillgång till resurser som svarar mot anbudsinbjudans omfattning och innehåll. Krav accepteras/uppfylls: Ja Beskrivning av förklaring avseende kreditvärdighet enligt ovan: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM): 4.7 Kontroll av Sanningsförsäkran Anbudssökande ska uteslutas från deltagande i upphandling om någon av de situationer som anges i 10:1 LUF föreligger. Anbudssökande kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 10:2-3 LUF föreligger. SKTM kommer att göra nödvändiga kontroller att anbudssökanden uppfyller ställda krav enligt 10 kap LUF som bland annat innebär: 1. Skatter och sociala avgifter Anbudssökanden ska vara fri från skuld för svenska skatter och sociala avgifter både hos skattemyndigheten och hos kronofogdemyndigheten. SKTM kontrollerar detta. Anbudssökanden behöver inte bifoga något bevis till ansökan. 2. F-skatt Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt. SKTM kontrollerar detta. Anbudssökanden ska på heder och samvete genom kryssmarkering till höger intyga att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt ovan ej föreligger. Krav accepteras/uppfylls: Ja Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM):

20 ANBUDSANSÖKAN 20 (21) 4.8 Kontroll av registrering av leverantör Anbudssökanden ska vara registrerad hos skattemyndigheten för skatter och avgifter samt vara registrerad i bolagsregister eller motsvarande. Motsvarande utländska bevis godtas. Registreringsbevis behöver ej bifogas anbudsansökan om anbudssökanden har sitt säte i Sverige. SKTM kommer i sådana fall att kontrollera att registreringsskyldigheten är uppfylld. Vid upphandlingar har beställaren ett samarbete med Skatteverket. Detta samarbete innebär att information om anbudssökandens, och eventuella underleverantörers, skatteuppgifter kommer att hämtas från Skatteverket (blanketten Begäran/Svar offentliga uppgifter (SKV 4820). Försumbara belopp, vid enstaka tillfällen, i skatteskuld till Skatteverket innebär inte att företaget har brustit i uppfyllande av inbetalning av skatter i den grad att uteslutning är aktuell. Då information endast erhålls från svenska företag ska utländsk anbudssökande insända motsvarande dokument som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar. Intyget får ej vara äldre än fyra (4) månader vid anbudsansökningstidens utgång. Krav accepteras/uppfylls: Ja Eventuell hänvisning till bilaga: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM):

21 ANBUDSANSÖKAN 21 (21) 4.9 Undertecknande Genom att underteckna dokumentet intygar jag, såsom behörig företrädare för anbudssökanden, att samtliga lämnade uppgifter är sanningsenliga och att vi inte har utelämnat några uppgifter som skulle ha påverkat SKTM: s bedömning av vår ansökan. Ort och datum Underskrift av behörig företrädare

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-04-30 161-5-2008 Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Inbjudan för att ansöka om att få lämna anbud på boktransporter. Kungl. biblioteket

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Anbudsinbjudan. Förhyra av specialfordon

Anbudsinbjudan. Förhyra av specialfordon Anbudsinbjudan Förhyra av specialfordon INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANBUDSINBJUDAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYMER... 2 1.4 DOKUMENTATION... 2 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE 1. BAKGRUND Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam. i Sörmlands län. Offertunderlag

Försäljningsrätter till bussreklam. i Sörmlands län. Offertunderlag Offertförfrågan 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Offertunderlag 1 Allmän orientering 1.1 Inledning (Myndigheten) är Sörmlands läns regionala kollektivtrafikmyndighet enligt

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering Landstingsfastigheter tillhörande Örebro läns landsting Örebro 2013-01-11 Sid 2 (6) 1. TÄVLINGEN Landstingsfastigheter i Örebro i samarbete med Sveriges Arkitekter

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-04-30 2.2-2015-443 Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande utbyggnad av mobil inomhustäckning i Kungliga

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-03-18 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Upphandling av produktions- och konsultinsatser inom område information och kommunikation,

Läs mer

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1.

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1. 1 (10) Datum 2015-07-10 Diarienr (åberopas) Saknr A283.369/2015 913 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Naida Culum Ansökningsinbjudan: Ombyggnation av lokalerna i fastigheten Solna Karlsro 1, Solna (Ombyggnation

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län 1(6) SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län Samarbetsavtal 2(6) 1 Avtalsparter Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Michael Erilane E-post michael.erilane@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN

Läs mer