Inbjudan att lämna ansökan om anbudsgivning på: BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att lämna ansökan om anbudsgivning på: BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland"

Transkript

1 Inbjudan att lämna ansökan om anbudsgivning på: BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland

2 ANBUDSANSÖKAN 2 (21) Innehåll 1. Bakgrund Omfattning... 4 Funktionalitet:... 6 Efterfrågad utrustning: Allmänna anbudsförutsättningar Upphandlingsform Offentlighet och sekretess Anbudsansökans form Giltighetstid Språk Inlämnande av anbudsansökan Sista ansökningsdag Ansökningsadress Övrigt Upplysningar under anbudsansökningstiden Frågor och svar Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.7 Kvalificering av anbudsansökan Kvalificeringskrav Teknisk förmåga och kapacitet Krav på erfarenhet Kvalitetssystem Miljö Krav på kompetens hos nyckelpersoner Krav på Anbudssökandens finansiella och ekonomiska ställning Kontroll av Sanningsförsäkran Kontroll av registrering av leverantör Undertecknande... 21

3 ANBUDSANSÖKAN 3 (21) Anbudsansö kan Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, organisationsnummer , inbjuder Er att inkomma med anbudsansökan i rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument och dess bilagor. 1. Bakgrund Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) ska svara för att den regionala kollektivtrafiken, i samt till och från Sörmland, utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Vid utformningen av myndigheten togs utgångspunkt i vissa grundläggande principer för att skapa en myndighet lämpad för att hantera dess uppdrag och uppnå ägarnas vision. Dessa så kallade designprinciper, som påverkar den organisatoriska strukturen, är: Strategisk ledning för kollektivtrafiken i fokus Kunden i centrum Effektiv organisation SKTM har genomfört en förstudie som omfattar analys av befintliga Betal- och Realtidssystem, genomgång av funktionell kravbild samt framtagning av handlingsalternativ vid kort och långt perspektiv. Informationsutbyte har även skett med MÄLAB, Mälardalstrafik AB, för att hitta gemensamma beröringspunkter när det gäller funktionalitet och tekniska krav för nya system för respektive part. Denna del kommer att finnas som en option i förfrågningsunderlaget. Optionens framtida utlösande är beroende av kommande beslut av MÄLAB: s ägare, se vidare beskrivning av MÄLAB i avsnitt 2. Med Betalsystem avses tekniskt system för att sälja och distribuera färdbevis för resor i kollektivtrafiken samt verifiera att en resa är betald. Med Realtidssystem menas ett system som håller reda på fordonens aktuella positioner och skapar tillförlitliga prognoser för ankomst- och avgångstider vid samtliga hållplatser och möjliggör kundinformation via olika informationskanaler. Ny teknik och utveckling mot centraliserade lösningar och onlinetjänster innebär att det nya systemet ska vara baserat på lösningar där lokala/regionala biljetter lagras i centralt system med säker ID på smart media och som följer öppna standards samt specifikationer och lösningar som baseras på bankkort och med biljettlösningar anpassade till dessa förutsättningar.

4 ANBUDSANSÖKAN 4 (21) 2. Omfattning Denna upphandling avser ett tekniskt system för persontrafik i SKTM: s och MÄLAB: s regi. Observera att MÄLAB: s delar endast är en option som kan komma att beställas. Aktiviteter för införandet ska påbörjas efter avtalstecknande och slutföras enligt den bifogade tidplanen, bilaga 1 Tidplan. Regional kollektivtrafik har kontinuerlig verksamhet under årets alla trafikdygn, varför det tekniska systemet som efterfrågas ska fungera utan andra avbrott än för planerad service och eventuell uppdatering. Syftet är att säkra informationsflödet inom myndigheten och till entreprenörer samt trafikledning. Syftet är också att göra det enkelt för kunden att få information och att erbjuda enkla och användarvänliga betalsätt och biljettviseringar (validering). MÄLAB är ett samverkansbolag som ägs av Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland och Landstinget i Östergötland. MÄLAB svarar för upphandling och utveckling av regional tågtrafik på ett antal järnvägssträckor i ägarnas län. MÄLAB säkerställer sitt åtagande genom att upphandla trafikdrift och andra tjänster för trafiken. Trafikoperatör idag är SJ AB. Ytterligare information om MÄLAB och den framtida trafiken finns tillgänglig på Trafiken idag: Busstrafik omfattar 30 stadslinjer och mer än 100 landsbygdslinjer, antalet hållplatser ca 4500 och en total trafikproduktion på ca 13 miljoner tidtabellskilometer per år. Antal fordon (linjelagda bussar) uppgick 2013 till 233. All busstrafik är upphandlad och bedrivs idag av 4 trafikentreprenörer fördelat på 5 avtalsområden. Viss busstrafik körs över länsgräns med de största volymerna till Stockholms län. Till detta kommer kollektivtrafik med mindre fordon som körs enligt särskilda trafikavtal. Den regionala tågtrafiken bedrivs idag av SJ, delvis på kommersiella villkor och delvis på uppdrag av MÄLAB. SJ:s regionala tågtrafik i Mälardalen innefattar sju linjer, 37 stationer och en total trafikproduktion på ca 12,3 miljoner tågkilometer per år. Både den av MÄLAB upphandlade och SJ:s egen trafik bedrivs under varumärket SJ Regional.

5 ANBUDSANSÖKAN 5 (21) Resandet idag: År 2013 gjordes cirka 9,7 miljoner påstigningar inom SKTM: s upphandlade busstrafik. Av dessa gjordes cirka 3,5 miljoner av resenärer med skolkort. Flest resor görs i stadstrafiken, framför allt i Eskilstuna som ensamt står för nästan hälften av länets bussresor. En normal vardag görs ca påstigningar fördelat på drygt avgångar. För MÄLAB uppgår resandet till ca 1500 miljoner person km/år och ca resenärer per vardag. Ca 70 % av resorna sker utan anslutande kollektivtrafikresor till/från station. Ca 51 % reser med enkelbiljetter och 46 % reser med periodkort. Ca 23 % reser i tjänsten. Framtida trafik MÄLAB: MÄLAB: s ägare har ingått ett samverkansavtal om genomförande av en ny trafik från december Den nya trafiken innebär en utökning av trafikutbudet med ca 30 %. Därutöver ska ett nytt prissystem införas, under arbetsnamnet, Mälardalstaxan, med zonbaserade periodbiljetter med giltighet i såväl den regionala tågtrafiken som i länens övriga parallella och anslutande kollektivtrafik. För att möjliggöra den nya trafiken har MÄLAB: s ägare uppdragit åt AB Transitio att anskaffa 33 st. nya motorvagnar för trafiken på de fyra linjer som bedöms sakna förutsättningar att bedrivas kommersiellt. Resandet till 2018 förväntas öka med mellan % på olika delsträckor. Huvudsakliga biljettyper som kan finnas i bussystemet från 2015: Produkt Ordinarie Pris Reducerat Pris Reducerat pris Ombud Förköp Ombud Förköp lågtrafik Förköpsmetod Period 30-dagarskort Zon x x x x x Fakturering, Web 30-dagarskort Län x x x x x Fakturering, Web Enkel Enkelresa per zon (1 tim övergång) x x x x x Fakturering, Mobil Reskassa x x x x x Fakturering, Mobil, Web Övriga Företagskort Zon (år) x Företagskort Län (år) x Skolkort Zon (Termin) x Skolkort Län (Termin) x Skolkort Halv (Termin) x 3-dagarskort Zon (Turistkort) x x 3-dagarskort Län (Turistkort) x x Ombud = Ombord samt försäljningsombud Huvudsakliga biljettyper som kan finnas i tågsystemet från 2017: Trafikoperatörens enkelbiljetter (station till station) Mälardalstaxan (länsöverskridande zonbaserade biljetter med olika giltighetstider), exempelvis med zonstruktur liknande SKTM. Resplusbiljetter (hanteras av Samtrafiken), Länsbiljetter för resande inom länen (efter särskild överenskommelse med länen)

6 ANBUDSANSÖKAN 6 (21) Funktionalitet: Följande delområden är att betrakta som viktiga för nytt Betalsystem. SKTM: Systemadministration (indata, produktuppdateringar, nya produkter, uppföljning av försäljning och trafikarbete, försäljnings- och annan statistik, kundärenden etc.) Interoperabilitet med MÄLAB och med betalsystem i angränsande län samt med andra trafikslag Möjliggöra användandet av nya tekniska och funktionella förbättringar eller utvidgningar av systemens prestanda och funktionalitet Kundcenter, med möjlighet att sälja produkter och hantera kundärenden Fördelning av intäkter till kommuner och landsting Trafikentreprenörer: Användarvänliga gränssnitt i fordon och olika försäljningskanaler Fordonsutrustning inklusive gränssnitt och eventuell integration med andra system i fordon (kommunikationsradio, datakommunikation, reklam och information i fordon, ATR, etc.). Kortläsare med hög läshastighet (även 2D) Användarvänlig bärbar utrustning för inspektörer (biljettvalidering) Anpassning till trafik utifrån Hantering av resandeincitament/intäktsfördelning enligt trafikavtal Kunder: Förbättrade och nya försäljningskanaler via internet och mobiltelefoner Enkelhet vid produktval och köp Förbättrad funktionalitet med trafikinformation vid biljettköp Ny och förenklad zonindelning för Sörmlands län, exempelvis enligt bilden här nedan

7 ANBUDSANSÖKAN 7 (21) Följande delområden är att betrakta som viktiga för nytt Realtidssystem: SKTM: Systemadministration (indata, uppföljning av trafikarbete, förbättrad statistik, kundärenden, underlag tidtabellsplanering, avtalsuppföljning etc.) Skapande av roller och rutiner för informationsspridning, speciellt i samband med akuta störningar i den egna trafiken och även i anslutande trafikslag. Trafikentreprenörer: Användargränssnitt i fordon Fordonsutrustning inklusive gränssnitt och eventuell integration med andra system i fordon (kommunikationsradio, kameraövervakning, larm, datakommunikation, ATR etc.) Integrering med angränsande system för att underlätta arbetet för trafikledare och trafikupplysare (kommunikationsradio, larm, kameraövervakning, information om vägtrafik och väderlek etc.) Det bör utredas om speciella informatörer kan förbättra kundinformationen vid större störningar genom att finnas tillgängliga på strategiska trafikledningsplatser Trafikledning Kunder: Förbättrad information i fordon (information från andra trafikslag, anslutningsgaranti, ändringar i trafikeringen, nyheter, väderlek, reklam etc.) Kundinformationskanaler (skyltar, monitorer och utrop på hållplatser och terminaler, Internet, mobiltelefon etc.) Förbättrad information vid störningar i trafiken Befintliga bussterminalsystem går att anslutas till nya system via ett öppet gränssnitt. Planeringssystemet som krävs för indata till både färdbevis- och realtidssystemet har uppdaterats relativt nyligen och kommer att kunna användas tills vidare.

8 ANBUDSANSÖKAN 8 (21) Realtidssystem på övergripande funktionell nivå

9 ANBUDSANSÖKAN 9 (21) Efterfrågad utrustning: Centralsystem omfattar såväl buss som tågtrafik varav tågtrafik kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget. Centralsystemet för respektive del ska kunna hantera den omfattning av resande och fordon som framgår ovan: Online kommunikation till bussar, bärbara enheter, kundtjänst, ombud, planeringssystem, fast monterade validatorer, angränsande biljett- och informationssystem, trafikledningsfunktion, hemsidan, mobila tjänster, ekonomisystem Hantering av samtliga produkter i systemet Hantering av samtliga försäljningskanaler i systemet Hantering av samtliga informationskanaler för resenärer och personal Databas för samtliga bärare av ID Hantering av spärrlistor och white lists Tillgång till statistik i systemet (resande, transaktioner, utförd trafik) Funktioner för hantering av signalprioritering Systemövervakning Bussystem (omfattar endast SKTM): Fordonsdator för betal- och realtidsfunktionalitet Gemensamt förargränssnitt för betal- och realtidsfunktionalitet Validator för självbetjäning av resekort, 2D streckkod och EMV kort(option) Skrivare för kontantbiljetter och kvitton Kommunikationsutrustning 3G/4G modem Audiovisuell extern och intern resenärsinformation Gränssnitt med kommunikationsradio och kreditkortsterminal Funktioner för signalprioritering Passagerarräkning (option) Antalet utrustningar beräknas bli 275 stycken inklusive reservenheter, enheter för test och utbildning. Kundtjänst (omfattar endast SKTM): Applikation och utrustning för försäljning av samtliga produkter Hantering av kundärenden genom kontroll av ID på kort och 2D streckkod i databasen Gränssnitt med kassasystemet Online kommunikation med centralsystemet Tillgång till realtidsinformation Kundtjänst finns för närvarande i Eskilstuna. Ombud (omfattar endast SKTM): Applikation och utrustning för försäljning av specifika produkter Gränssnitt med kassasystemet Online kommunikation med centralsystemet

10 ANBUDSANSÖKAN 10 (21) Antalet ombud beräknas uppgå till 50 st. Bärbara enheter omfattar såväl buss som tågtrafik varav tågtrafik kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget. Antalet enheter för respektive del dimensioneras utifrån omfattning av resande och fordon som framgår ovan: För kontroll av färdbevis på kort och på papper med 2D streckkod eller på en mobiltelefon Utskrivning av kvitton Aktivering av vilande produkter Försäljning av enkelbiljetter på papper eller på Resekort Betalning med Reskassa eller med betalkortsterminal med kassakoppling (kan vara integrerat eller en separat enhet) Hantering av kontrollavgift. Påfyllning Reskassa och ny period Inrapportering av ogiltiga färdbevis Informationsöverföring och felrapportering till centrala systemet Kommunikation via WLAN och 3G/4G Antalet bärbara enheter beräknas bli ca 250 stycken (kontrollfunktioner på tåg och buss, försäljning på tåg och små fordon (taxi, färdtjänst)). Antalet enheter för enbart tågtrafiken uppskattas upp till 200 stycken. Antal kommer att kunna preciseras ytterligare i det fullständiga förfrågningsunderlaget. Fast monterad och väderskyddad validator typ 1 (Omfattar endast MÄLAB och kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget): Validering av färdbevis på kort och på 2D streckkod Aktivering av vilande produkter Kommunikation via WLAN och 3G/4G Justering av profil i Reskassa (standardresa) Fast monterad och väderskyddad validator med försäljningsfunktion typ 2 (Omfattar endast MÄLAB och kommer hanteras som option i förfrågningsunderlaget): Samma funktionalitet som typ 1 med följande tillägg: Försäljning av färdbevis (enkelbiljetter på papper och befintliga kort) Försäljning av reskassa eller period Utskrift av kvitton och pappersbiljetter inkl. 2D streckkod Anslutningsmöjlighet till en separat, alternativt inbyggd, betalterminal med kassakoppling Antalet validatorer i MÄLAB: s trafik beräknas kunna uppgå till totalt ca stycken, varav ca stycken av typ 2.

11 ANBUDSANSÖKAN 11 (21) Sammanfattande översikt av systemets funktioner och utrustning

12 ANBUDSANSÖKAN 12 (21) 3. Allmänna anbudsförutsättningar 3.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en förhandlad upphandling enligt lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Upphandlingen annonseras genom Visma TendSign. (www.tendsign.com). Det förhållandet att upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande innebär i korthet följande stegvisa förfarande: 1. Annonsering av upphandlingen för ansökning om deltagande i anbudsgivningen. 2. Ansökan från anbudssökanden som vill delta i anbudsgivningen inlämnas till SKTM som sedan kvalificerar de anbudssökande som uppfyller samtliga krav. 3. Anbudssökande som blir kvalificerade att komma in med anbud kommer att erhålla det fullständiga förfrågningsunderlaget via TendSign. Det underlaget kommer att ligga till grund för inlämnande av ett komplett anbud. Sekretessen som omfattar denna upphandling gäller tills dess att tilldelningsbeslut tagits. När upphandlingen är avslutad kommer tilldelningsbeslut att skickas till samtliga anbudsgivare och anbudssökande. 3.2 Offentlighet och sekretess SKTM är en offentlig myndighet vars verksamhet omfattas av den svenska offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att alla handlingar normalt ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Den som lämnar ansökan och anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med SKTM. Under den tid som upphandlingen pågår är samtliga uppgifter som berör ansökan och anbud sekretessbelagda. Efter den tidpunkt då beslut om val av leverantör har fattats är anbudsgivarens möjligheter att med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) få sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud allmänt sett mycket begränsade. Skulle behov av sekretess föreligga för uppgift i ansökan eller anbud ska det, för att underlätta SKTM:s prövning, anges vad i handlingarna som är skyddsvärt och vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna blir offentliga. Om SKTM beslutar att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling kan beslutet alltid överklagas till kammarrätten. Beskrivning av eventuell begäran om sekretess av uppgift i anbudsansökan:

13 ANBUDSANSÖKAN 13 (21) 3.3 Anbudsansökans form Giltighetstid Anbudsansökan ska vara gällande till och med Språk Anbudsansökan ska vara skriven på svenska. Även kommande anbud ska vara skrivet på svenska. Tekniska dokument ska vara skrivna på svenska eller engelska. 3.4 Inlämnande av anbudsansökan Sista ansökningsdag Anbudsansökningarna ska vara SKTM tillhanda senast Anbudsansökningar som inte kommit in i tid kommer inte att prövas Ansökningsadress Ansökning ska skickas in via TendSign Övrigt Det är mycket viktigt att anbudsansökan är korrekt och komplett vid lämnandet. Anbudssökanden ska speciellt beakta följande: Fullständig anbudsansökan Varje krav ska besvaras fullständigt. Anbudsansökan ska vara undertecknad Om anbudsansökan inte är undertecknad är den inte giltig. Anbudsansökan måste lämnas i tid Försenade anbudsansökningar får inte behandlas oberoende av anledningen till förseningen. En ej komplett anbudsansökan är inte giltig, utan kommer att förkastas. 3.5 Upplysningar under anbudsansökningstiden Frågor och svar Upplysningar eller ytterligare handlingar erhålls via TendSign. Eventuella frågor om upphandlingen ska lämnas skriftligen och göras i så god tid som möjligt. För att samtliga anbudssökanden ska få tillgång till samma information om denna upphandling ska frågor som gäller underlaget eller som kan påverka upphandlingen vara SKTM tillhanda senast datum angivet i TendSign. Handlingar distribueras elektroniskt genom TendSign. Svar och andra uppgifter om upphandlingen, under ansökningstiden, delges registrerade anbudssökanden

14 ANBUDSANSÖKAN 14 (21) via TendSign senast 6 dagar innan sista ansökningsdag. Innan ansökan lämnas uppmanas därför anbudssökanden kontrollera om ny information om upphandlingen tillkommit. 3.6 Kvalificering av anbudsansökan SKTM kommer att kvalificera ansökningarna i två steg. 1. Först prövas om de allmänna förutsättningarna är uppfyllda. Ansökningar som inte uppfyller de allmänna förutsättningarna och som inte är undertecknade av behörig företrädare hos anbudssökanden kommer inte att beaktas i den fortsatta kvalificeringen. 2. Därefter prövas om anbudssökanden uppfyller kvalifikationskraven. Anbudssökande som uppfyller samtliga krav är kvalificerade att lämna anbud.

15 ANBUDSANSÖKAN 15 (21) 4. Kvalificeringskrav Detta avsnitt innehåller krav på anbudssökanden i egenskap av leverantör. Syftet med dessa krav är att säkerställa att kontraktet blir utfört i enlighet med de behov som SKTM har. 4.1 Teknisk förmåga och kapacitet SKTM arbetar efter en tidplan som är väsentlig och efterfrågar en leverantör som har kapacitet och förmåga att klara av en komplett leverans enligt tidplanen. Den aktuella tidplanen framgår av bilaga 1. Det är den angivna tiden för aktiviteten Implementering som är viktig. Det exakta datumet för start kan komma att justeras beroende på hur aktiviteten Upphandling löper. Den anbudssökande utlovar genom inlämnande av sin underskrivna ansökan att denne har egna eller förfogar över andra resurser som innebär att man klarar åtagandet att leverera enligt tidplanen. En övergripande företagsbeskrivning ska ges med redogörelse för bland annat affärsidé, organisation och ägarförhållanden, erfarenhet, total verksamhet och certifieringar, som visar att anbudssökanden har förutsättningar att utföra uppdrag inom avtalad tid. I de fall anbudssökanden utgör en del av en större organisation ska beskrivningen dels omfatta hela organisationen, dels den del av organisationen som avser att teckna avtal. Observera att ansökan gäller en helhetsleverans av samtliga efterfrågade delar vilket även gäller kommande anbud som ska omfatta ett helhetsåtagande. Beskrivning av hur ovan nämnda krav uppfylls: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM): 4.2 Krav på erfarenhet Anbudssökanden ska ha dokumenterade erfarenheter av och kunskaper för att kunna leverera efterfrågade tekniska stödsystem i en helhetslösning. Anbudssökanden ska lämna minst två referensobjekt, inget äldre än fem (5) år, på de tekniska system som denna upphandling avser. Referensuppdrag 1:

16 ANBUDSANSÖKAN 16 (21) 1) Uppgifter om beställare Uppdragsgivare (företag/organisation hos vilken uppdraget genomfördes): Svar: Namn (kontaktperson): Telefonnummer: E-postadress: Svar: Svar: Svar: 2) Uppdragets omfattning Beskriv detaljerat i uppdraget ingående moment: Projekttid: Svar: Beskrivning alternativt hänvisning till bifogad bilaga: Referensuppdrag 2: 1) Uppgifter om beställare Uppdragsgivare (företag/organisation hos vilken uppdraget genomfördes): Svar: Namn (kontaktperson): Telefonnummer: E-postadress: Svar: Svar: Svar: 2) Uppdragets omfattning Beskriv detaljerat i uppdraget ingående moment: Projekttid: Svar: Beskrivning alternativt hänvisning till bifogad bilaga: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM):

17 ANBUDSANSÖKAN 17 (21) 4.3 Kvalitetssystem Anbudssökanden ska arbeta efter ett kvalitetssystem, antingen i form av en ISOcertifiering eller motsvarande eller i form av ett annat dokumenterat kvalitetssystem. Anbudssökanden ska ha en utsedd kvalitetsansvarig person för uppdraget. Personen behöver ej behöver namnges i anbudsansökan. Krav accepteras/uppfylls: Ja Beskrivning av ovan nämnda krav alternativt bifoga kopia av certifikat: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM): 4.4 Miljö Anbudssökanden ska känna till och i eventuellt kommande avtalssituation medverka till att uppfylla Landstinget Sörmlands miljöpolicy. Mer om miljöpolicyn kan läsas på: ebb%20ok.pdf Krav accepteras/uppfylls: Ja

18 ANBUDSANSÖKAN 18 (21) 4.5 Krav på kompetens hos nyckelpersoner Anbudssökanden ska erbjuda följande nyckelpersoner, vilka dock ej behöver namnges i anbudsansökan. Projektledare Resurs som erbjuds för rollen som projektledare ska inneha minst fem (5) års erfarenhet som projektledare eller motsvarande befattning. Erbjuden resurs ska därutöver även haft motsvarande befattning i minst två (2) uppdrag som är likvärdiga med det uppdrag som denna upphandling avser. Projektledaren ska behärska svenska i både tal och skrift. Anbudssökanden ska vid behov kunna ersätta erbjuden resurs med minst en alternativ resurs med motsvarande kompetens och erfarenhet. Ja Krav accepteras/uppfylls: 4.6 Krav på Anbudssökandens finansiella och ekonomiska ställning Anbudssökanden ska ha en sådan stabil ekonomisk bas och finansiell ställning att denne klarar att fullgöra uppdraget under hela avtalstiden med förlängning. Upphandlande enhet kommer att bedöma leverantörens ekonomiska ställning efter Creditsafe i Sverige AB:s rating där anbudssökanden ska vara minst kreditvärdig. Den upphandlande myndigheten kommer att kontrollera att detta krav uppfylls. Förklaring till ratingskala: Kreditvärdighet (poäng) Kreditvärdighet (förklaring) Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Ingen ratingberäkning T ex företaget är i konkurs, saknar styrelse eller är under rekonstruktion Om anbudssökanden inte är ratad av Creditsafe i Sverige AB, anses kravet vara uppfyllt, om en riskklassificering från annat affärs- eller kreditupplysningsföretag minst motsvarar värdet 40 enligt Creditsafe i Sverige AB

19 ANBUDSANSÖKAN 19 (21) Anbudssökande som inte kan visa kreditvärdighet enligt Creditsafe i Sverige AB eller motsvarande riskklassificering från annat affärs- eller kreditupplysningsföretag ska lämna en godtagbar förklaring så att det är klarlagt att leverantören har en stabil ekonomisk bas och finansiell ställning och har tillgång till resurser som svarar mot anbudsinbjudans omfattning och innehåll. Krav accepteras/uppfylls: Ja Beskrivning av förklaring avseende kreditvärdighet enligt ovan: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM): 4.7 Kontroll av Sanningsförsäkran Anbudssökande ska uteslutas från deltagande i upphandling om någon av de situationer som anges i 10:1 LUF föreligger. Anbudssökande kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 10:2-3 LUF föreligger. SKTM kommer att göra nödvändiga kontroller att anbudssökanden uppfyller ställda krav enligt 10 kap LUF som bland annat innebär: 1. Skatter och sociala avgifter Anbudssökanden ska vara fri från skuld för svenska skatter och sociala avgifter både hos skattemyndigheten och hos kronofogdemyndigheten. SKTM kontrollerar detta. Anbudssökanden behöver inte bifoga något bevis till ansökan. 2. F-skatt Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt. SKTM kontrollerar detta. Anbudssökanden ska på heder och samvete genom kryssmarkering till höger intyga att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt ovan ej föreligger. Krav accepteras/uppfylls: Ja Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM):

20 ANBUDSANSÖKAN 20 (21) 4.8 Kontroll av registrering av leverantör Anbudssökanden ska vara registrerad hos skattemyndigheten för skatter och avgifter samt vara registrerad i bolagsregister eller motsvarande. Motsvarande utländska bevis godtas. Registreringsbevis behöver ej bifogas anbudsansökan om anbudssökanden har sitt säte i Sverige. SKTM kommer i sådana fall att kontrollera att registreringsskyldigheten är uppfylld. Vid upphandlingar har beställaren ett samarbete med Skatteverket. Detta samarbete innebär att information om anbudssökandens, och eventuella underleverantörers, skatteuppgifter kommer att hämtas från Skatteverket (blanketten Begäran/Svar offentliga uppgifter (SKV 4820). Försumbara belopp, vid enstaka tillfällen, i skatteskuld till Skatteverket innebär inte att företaget har brustit i uppfyllande av inbetalning av skatter i den grad att uteslutning är aktuell. Då information endast erhålls från svenska företag ska utländsk anbudssökande insända motsvarande dokument som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar. Intyget får ej vara äldre än fyra (4) månader vid anbudsansökningstidens utgång. Krav accepteras/uppfylls: Ja Eventuell hänvisning till bilaga: Prövning av kvalifikationskravet (Besvaras av SKTM):

21 ANBUDSANSÖKAN 21 (21) 4.9 Undertecknande Genom att underteckna dokumentet intygar jag, såsom behörig företrädare för anbudssökanden, att samtliga lämnade uppgifter är sanningsenliga och att vi inte har utelämnat några uppgifter som skulle ha påverkat SKTM: s bedömning av vår ansökan. Ort och datum Underskrift av behörig företrädare

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer