Ekonomisk information Celsius AB avser att publicera följande ekonomiska rapporter gällande verksamheten 1996:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk information Celsius AB avser att publicera följande ekonomiska rapporter gällande verksamheten 1996:"

Transkript

1 Celsius AB årsredovisning 1995

2 Årsredovisning 1995 Celsius-koncernen införde 1 juni 1995 en ny koncernstruktur där Celsius tre huvudområden försvarsindustri, IT-verksamhet och övrig industriell verksamhet organiserades i tre underkoncerner under det börsnoterade moderbolaget, som samtidigt namnändrades till Celsius AB. Celsius årsredovisning för 1995 har anpassats efter denna struktur. Även de tre underkoncernernas verksamhet presenteras i sammandrag. Till Celsius bolagsstämma i juni 1996 har styrelsen föreslagit en ändring av koncernstrukturen innebärande att Celsius Information System delas ut till aktieägarna och separatnoteras på Stockholms Fondbörs i slutet av juni 1996 under namnet Enator. Ekonomisk information Celsius AB avser att publicera följande ekonomiska rapporter gällande verksamheten 1996: Delårsrapport januari - mars 9 maj 1996 Halvårsrapport januari - juni 22 augusti 1996 Delårsrapport januari - september 14 november 1996 Bokslutskommuniké 1996 Mars 1997 Årsredovisning 1996 April 1997 Bolagsstämma Maj 1997 Bolagsstämma Aktieägarna i Celsius AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 12 juni 1996, kl Bolagsstämman hålles på China-teatern, Berns salonger, Berzelii Park 9, Stockholm. Se särskild kallelse i pressen fredagen den 24 maj Celsius AB(publ) org nr

3 Innehållsförteckning året som gick 4 Celsius-koncernen 6 Koncernchefens kommentarer 8 Celsius-aktien 10 Koncernöversikt förvaltningsberättelse 23 Femårsöversikt 24 Finansverksamheten 26 Redovisningsprinciper Koncernen 28 Resultaträkning med kommentarer 30 Balansräkning med kommentarer 32 Finansieringsanalys med kommentarer Moderbolaget 34 Resultaträkning 35 Balansräkning 36 Finansieringsanalys 37 Noter till resultat- och balansräkningarna 48 Celsius Industrier 60 Celsius Invest 68 Celsius Information System Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -421 Mkr (904). Resultatet innefattar reservationer för bedömda strukturkostnader på ca 600 Mkr som en följd av neddragningar i den svenska försvarsbudgeten. Exklusive dessa kostnader samt nedskrivning av goodwill på 200 Mkr uppgick resultatet till 386 Mkr. Koncernens orderingång uppgick till 13,2 miljarder kronor (12,5) och faktureringen till 14,8 miljarder kronor (13,7). Styrelsen föreslår att Celsius Information System i juni 1996 börsnoteras under namnet Enator och att aktierna i detta bolag delas ut till Celsius aktieägare. 72 Förslag till vinstdisposition 73 Revisionsberättelse 74 Styrelse, koncernledning och revisorer 77 Adresser 1

4 Celsius-koncernen 1995 Året som gick JANUARI Den interna bankverksamheten bolagiseras och bedrivs i kommission för moderbolaget genom AB Celsius Finance. FEBRUARI CelsiusTech Electronics får beställning för 130 Mkr på radiokommunikationssystem till JAS. Kockums förvärvar 25 procent i det norska marinvarvet Mjellem & Karlsen. Öresundsvarvet tecknar finsk ombyggnadsorder för 200 Mkr. Kockums sjösätter den första av tre ubåtar i den nya Gotlandsklassen. JUNI Celsius-koncernen inför en ny koncernstruktur. Den operativa verksamheten grupperas i tre underkoncerner under moderbolaget, som namnändras till Celsius AB. FFV AvioComp sluter ett treårigt underhållsavtal med flygbolaget KLM till ett ordervärde av ca 125 Mkr. JULI Celsius Information System tecknar samarbetsavtal med Posten. AUGUSTI Aero Systems Engineering Inc. (ASE) får order från NASA på designstudie för vindtunnelprojekt. Ordervärde ca 70 Mkr. Telub tecknar avtal med Försvarets materielverk om drift och underhåll av luftförsvarscentraler, värt ca 120 Mkr. Beslut om att omstrukturera CelsiusTech i två dotterbolag direkt under Celsius Industrier och avveckla moderbolaget CelsiusTech AB. OKTOBER Karlskronavarvet får beställning på två fartyg av typ YS 2000, med option på ytterligare två. Ordervärdet för varvet är 850 Mkr. Nästa generation ytfartyg YS Celsius Industrier förvärvar ca 15 procent av aktiekapitalet i det norska försvarsindustriföretaget Raufoss A/S. Celsius Invest avyttrar det hälftenägda Centralsug AB. NOVEMBER CelsiusTech erhåller beställning på flygburna motmedel till den amerikanska marinens F14-plan. 2 Dop och sjösättning av ubåten Gotland. Götaverken Miljö får order på en rökgasanläggning till Tyskland. Ordersumman är ca 40 Mkr. MARS Celsius Information System träffar intentionsavtal med Telia om samarbete för utveckling av nya affärsprojekt. Aero Systems Engineering Inc. (ASE) tecknar order avseende modernisering av vindtunnel i Melbourne till ett ordervärde av drygt 65 Mkr. APRIL Karlskronavarvet får en civil nybyggnadsorder värd 170 Mkr. MAJ Bofors får en order på ca 300 Mkr för verkanspaket samt ammunition till Stridsfordon 90-serien. Celsius Information System tecknar partneravtal med affärsresebyrån Nyman & Schultz om utveckling av företagets IT-system. SEPTEMBER Celsius Information System tecknar avtal värt ca 180 Mkr med Stockholms läns landsting om att införa det personaladministrativa systemet Respons. Celsius Invest och SAAB i Linköping för samman sina materialtekniklaboratorier till ett nytt gemensamägt bolag CSM Materialteknik. Det nybildade CSM Materialtekniks verksamhet är inriktad på utredningar, kvalificeringar, utbildning, provning och rådgivning inom det materialtekniska området. Amerikanska marinens F 14 Tomcat utrustas med motmedel från CelsiusTech. DECEMBER Bofors får beställning på luftvärnspjäser till den brasilianska marinen till ett värde av drygt 400 Mkr. Telub erhåller konsultuppdrag av Öresundskonsortiet. FFV AvioComp förvärvar flygverkstadsrörelsen Transwede Engineering. Celsius Invest avyttrar installationsföretaget Ludvigsen & Hermann. VIKTIGARE HÄNDELSER EFTER RAPPORTTIDENS UTGÅNG Celsius 45-procentiga innehav i Eriksbergs Förvaltnings AB avyttras. Celsius Invest förvärvar Borealis Industriers militärt inriktade kompositverksamhet i Ljungby. Celsius Information System förvärvar Adedata som är ledande leverantör av ekonomisystem till näringslivet.

5 FRAMTIDA KONCERNSTRUKTUR utdelning och separatnotering av Celsius Information System Celsius styrelse beslutade i februari 1996 att lägga förslag till bolagsstämman om en ny koncernstruktur. Förslaget innebär en uppdelning av koncernen och en separatnotering av Celsius Information System på börsen. Den nya koncernstrukturen väntas skapa bättre framtida förutsättningar för såväl försvars- som för IT-verksamheterna. I en mer renodlad roll som försvarsindustriföretag kommer Celsius att kunna aktivt medverka i den snabba strukturomvandling av den europeiska försvarsindustrin som nu förestår. Celsius Information System ges bättre möjligheter för en gynnsam framtida utveckling av den snabbt växande IT-verksamheten genom en separat börsintroduktion av bolaget. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om utdelning av aktierna i Celsius Information System till aktieägarna i Celsius AB. Celsius Information System har under våren namnändrats till Enator. Om bolagsstämman bifaller styrelsens förslag kommer aktieägarna i Celsius AB att erhålla en aktie i Enator för varje aktie i Celsius. Alla aktier i Enator får samma rösträtt. Enator kommer enligt planerna därefter att börsnoteras på O-listan vid Stockholms Fondbörs den 24 juni. Prospekt kommer att föreligga i slutet av maj. Koncernens verksamhet i sammandrag 1) Belopp i Mkr Fakturering ) ) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital (%) neg Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital (%) neg Soliditet (%) Likvida medel och placeringar Orderingång Orderstock på balansdagen Årsanställda på balansdagen Vinst per aktie efter total skatt (kronor) 16,90 18,40 19,65 27,10 neg Utdelning per aktie (kronor) 4,00 4,40 6,50 7,00 0 3) 1) En mer fullständig sammanställning av koncernens verksamhet under de senaste fem åren, samt definitioner av använda begrepp och nyckeltal återfinns på sid ) Ej omräknad enligt löpande avräkningningsmetoden. 3) Enligt styrelsens förslag. 3

6 Celsius-koncernen Celsius har sedan flera år en dominerande ställning inom den svenska försvarsindustrisektorn och har dessutom utvecklats till ett av Nordens ledande tjänsteföretag inom informationsteknik. Celsius har även en betydande industriell verksamhet inom civilt, internationellt flygunderhåll och avancerad materialteknik samt offshore. Sammantaget är Celsius en högteknologisk koncern med spetskompetens inom flera områden som betjänar viktiga målgrupper främst försvaret och näringslivet men också statliga myndigheter, kommuner samt hälso- och sjukvård. Celsius-koncernens kärnverksamheter präglas av högteknologi. Teknikutvecklingen är delvis parallell, då informationsteknik blivit en integrerad och viktig del av försvarsindustriområdet. Skiljelinjen mellan militära och civila applikationer suddas dessutom successivt ut då tekniken bakom olika system och programvaror når allt bredare användningsområden, s k dual-use. IT- och försvarsindustriell verksamhet har dock helt olika marknadsförutsättningar. I syfte att skapa optimala förutsättningar för de operativa verksamheterna infördes därför under 1995 en delvis ny koncernstruktur där Celsius tre huvudområden försvarsindustri, IT-verksamhet och övrig industriell verksamhet organiserades i tre underkoncerner under det börsnoterade moderbolaget, som samtidigt namnändrades till Celsius AB. Den nya koncernstrukturen gäller från den 1 juni 1995 medan den ekonomiska rapporteringen för underkoncernerna sker retroaktivt från den 1 januari Därmed fullföljdes tidigare beslut om en tydligare fokusering på koncernen olika verksamheter. Motivet för den nya koncernstrukturen var att med moderbolaget som en aktiv, finansiell ägare skapa förbättrade möjligheter för de olika verksamheterna att utvecklas inom sina respektive marknader. En närmare samverkan mellan enskilda affärsenheter och bolag inom varje underkoncern leder dessutom till ökad effektivitet och medför på sikt även betydande rationaliseringsmöjligheter. Celsius AB Celsius AB är det börsnoterade moderbolaget till de tre helägda underkoncernerna, Celsius Industrier, Celsius Information System och Celsius Invest. Genom sin roll som aktiv, finansiell ägare är moderbolagets verksamhet i huvudsak inriktad på övergripande ekonomi, finans- och informationsfrågor samt strategisk koncernutveckling. Den interna bankverksamheten bedrivs i kommission för moderbolaget genom det helägda dotterbolaget AB Celsius Finance. Celsius Industrier AB Underkoncernen Celsius Industrier är Sveriges största försvarsgrupp och omfattar Bofors, Kockums, CelsiusTech samt FFV Aerotech, som vart och ett är dominerande på hemmamarknaden inom respektive område. Inom valda nischer bedöms dessutom företagen vara bland de tekniskt ledande i världen. Celsius Industrier har en årlig omsättning på drygt 9 miljarder kronor och sysselsätter ca anställda. Celsius Information System AB Underkoncernen Celsius Information System är en av Nordens ledande tjänsteproducerande IT-företag och omfattar bl a bolagen Adedata, Dotcom, Enator, Telub, Celsius IT Tjänster, Celsius IT Produktion och Celsius IT System. Celsius Information System har sammantaget kompetens att erbjuda marknaden ett i det närmaste heltäckande utbud av IT-tjänster. Celsius Information System har en årlig omsättning på ca 4 miljarder kronor och sysselsätter drygt anställda. 4 Organisation per den 31 december 1995 Celsius Industrier Celsius AB Celsius Celsius Information System Invest Celsius Invest AB Celsius Invest är en industriellt inriktad företagsgrupp verksam inom fyra huvudområden: civilt internationellt flygunderhåll, materialteknik, offshore samt nischföretag inom bl a miljöområdet. Celsius Invest har en årlig omsättning på drygt 1 miljard och sysselsätter ca anställda.

7 Framtida koncernstruktur Celsius styrelse lägger vid bolagsstämman 1996 fram ett förslag om en delning av koncernen varvid aktierna i Celsius Information System, som under våren namnändras till Enator, delas ut till aktieägarna och separatnoteras på Stockholms Fondbörs i slutet av juni Föreslagen framtida organisation Bofors Kockums Celsius AB CelsiusTech *) FFV Aerotech Celsius Invest *) består av CelsiusTech Electronics och CelsiusTech Systems Affärsidé och mål Celsius-koncernen skall genom en dominerande närvaro och ett kraftfullt agerande inom försvarsindustrin och inom teknologiskt näraliggande industrioch tjänsteområden befästa och utveckla sin ställning som en slagkraftig och finansiellt stark grupp. Verksamheten skall präglas av högteknologisk kompetens och utveckling där samlad styrka skall skapa förutsättningar för en korsbefruktning mellan koncernens militära och civila kompetenser i syfte att befästa Celsius position. Miljö Miljöarbetet i Celsius-koncernen utgår från en övergripande policy om att all verksamhet i koncernen skall bedrivas med största möjliga ansvar för den gemensamma miljön. Celsius-koncernens verksamhet spänner över många områden med mycket varierande miljösituation och förutsättningar. Det praktiska miljöarbetet bedrivs därför i allt väsentligt i de olika bolagen och enheterna. Personal Celsius-koncernens högteknologiska inriktning ställer höga krav på välutbildade medarbetare. En systematisk kompetensutveckling sker därför inom respektive bolag och affärsenhet. Celsius-koncernen hade i december anställda, varav 70 procent tjänstemän och 30 procent kollektivanställda. Koncernen är väl rustad när det gäller teknisk kompetens. Drygt 32 procent anställda är tekniker och andelen akademiker är hög (17 %) och snabbt stigande. Koncernmål Celsius-koncernens mål är att bedriva en verksamhet med långsiktig och uthållig lönsamhet. Soliditeten skall uppgå till minst 30 procent och avkastningen på eget kapital skall vara 13 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. FoU Mkr/ % 3 000/ / /16 Personalsammansättning 1995 Koncernen totalt Forskning och Utveckling Celsius-koncernens kärnverksamheter präglas av högteknologi och är i hög grad teknikdrivna. Celsiuskoncernen är en av landets mest FoU-intensiva företagsgrupper. FoU-kostnaderna uppgick 1995 till Mkr, varav huvuddelen var kundfinansierade uppdrag (1 831) och en mindre del (510) var egenfinansierat. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med kunden och i samverkan med ett antal kompetenscentra i landet / / 8 500/ 4 0/ Kundfinansierat Egenfinansierat % av faktureringen Förändringen mellan 1992 och 1993 hänger väsentligen samman med förvärvet av CelsiusTech Övriga tjänstemän 30% Civilingenjörer 10% Tekniker 22% Kollektivanställda 31% Övriga akademiker 7% 5

8 En strategi byggd på hög teknisk kompetens och förändringsberedskap 6 Olof Lund Ett par frågor ställs i förgrunden när vi söker ett perspektiv på Celsius-koncernen just nu och på våra möjligheter att utvecklas och nå en god lönsamhet under de närmaste åren. Det gäller vår förmåga till och beredskap för fortsatta förändringar. Det gäller vidare utvecklingen på försvarsmarknaden och vårt beroende av kommande svenska försvarsbeslut. Jag är övertygad om att vi på ett framgångsrikt sätt skall kunna hantera dessa frågor och vidareutveckla koncernen. När det gäller den första punkten, vår förändringsberedskap, vill jag se börsnoteringen av Celsius Information System, CIS, som ett gott bevis på detta. Som bekant föreslår styrelsen att aktierna i Celsius Information System skall delas ut till aktieägarna i Celsius. Planerna är att bolaget därefter, under namnet Enator, skall noteras vid Stockholms Fondbörs. För dem som har följt Celsius-koncernens utveckling är detta logiskt och naturligt. Förmågan att styra förändringar och ta ny fart efter en förändring är ett av Celsius kännetecken. Företagskulturen har varit gynnsam för de strategiska grepp och positionsförflyttningar som har fordrats först inom varvsnäringen, sedan i ett verkstadsindustriellt konglomerat och på senare tid i försvarsindustrin. Om det likväl kan te sig förvånande att vi låter börsnotera så kort efter uppbyggnadsstarten, beror det i stor utsträckning på den nästan ofattbart snabba utvecklingstakten inom IT-sektorn. På mindre än två år har vi kunnat integrera verksamheterna och samtidigt utveckla nya tjänster i Telub, Dotcom, Enator och Dialog en imponerande prestation av de anställda i CIS. Både orderingång och resultatutveckling i företaget vittnar om att det är en välutvecklad IT-koncern, en av de ledande i Norden, som snart gör entré på börsen. Vi såg inom Celsius-ledningen ett antal möjliga samverkansvinster mellan den renodlade IT-sektorn och våra försvarsindustrier när vi 1994 förvärvade aktiemajoriteten i Enator. Och sådana synergier finns. De är uppenbara framför allt inom tele- och datakommunikation, inom flygtekniken

9 och i vissa militära ledningssystem. När CIS visade sig växa särskilt snabbt utanför Celsius-sfären och efter förvärvet av Dialog få en betydande del av sin verksamhet inte bara inom försvar och näringsliv utan också inom kommunal och statlig förvaltning och inom hälso- och sjukvård framstod det dock för styrelsen som allt mer naturligt att separatnotera företaget. Koncentration med bevarad teknikkompetens När det gäller de långsiktiga svenska försvarsbesluten är vi självfallet inställda på att få krympa produktionen. Ramarna är givna av riksdagen och ÖB har lagt sin huvudplan för försvaret. Vi har redan aviserat att mellan och jobb i våra industrier kommer att försvinna de närmaste åren och belastar därför resultatet för 1995 med strukturkostnader på ca 600 Mkr. Vi kan känna besvikelse över uppluckringen av 1992 års försvarsbeslut, som har varit vägledande för vår planering, men vi står inte utan framtidsstrategier. Den politiska viljeyttring som innebär att kvalitet skall ersätta kvantitet får ökad giltighet när volymerna skall ned. Produktionen blir smalare, men den behåller djupet. Det tekniska kunnandet inom Bofors, Kockums, CelsiusTech-bolagen och FFV Aerotech har högt internationellt renommé. Vi skall se till att vi på de områden dit vi nu koncentrerar verksamheten behåller de tekniska spetskompetenser som ger oss fördelar framför konkurrenterna och som också gör oss attraktiva som samarbetspartners. I vissa projekt har vi redan etablerat samarbeten och i andra söker vi nu aktivt samarbete, inom och utom Norden. Försvarsindustrin är under omvandling på många håll i världen, vilket öppnar fältet för tidigare svårtänkbara strukturlösningar. Vi får ofta höra att framtiden för Celsius ligger i en successiv överflyttning av resurserna till civil produktion. I viss utsträckning kan detta vara riktigt. Men en sådan utveckling kan inte kommenderas fram av styrelse och företagsledning; den sker språngvis, via lägen där vår militärtekniska kompetens visar sig lämplig för civil tillämpning. Ett utmärkt exempel är sensorerna till Autolivs nya sidokrockskydd, som är resultatet av vår av- ancerade militära sensorteknik. Våra kunskaper när det gäller radarteknik kan också utnyttjas inom bilsäkerhetsområdet och det uppmärksammade utvecklingsarbetet för säkrare och snabbare minröjning är ett annat exempel på produktutveckling baserad på hög teknisk kompetens. Med vår platta organisation är vi beredda att gripa och tillvarata intressanta utvecklingsmöjligheter. Fokuseringen i media på försvarsfrågorna skymmer ibland viktiga styrkor i vår koncern. Det gäller t ex vår framgångsrika satsning på civilt flygunderhåll i Europa och USA. Den civila marknaden svarar redan nu för ca 30 procent av omsättningen i Celsius-koncernen exklusive Enator och den civila delen kommer att växa förutsatt att vår höga ingenjörskompetens kan hållas intakt. Att säkerställa och vidareutveckla denna kompetens är en av mina och Celsius-ledningens huvuduppgifter idag. Stockholm den 13 mars 1996 Olof Lund VD och koncernchef 7

10 Celsius-aktien Celsius B-aktie är noterad på Stockholms Fondbörs sedan juni Samtliga röststarka A-aktier ägs av svenska staten och är ej marknadsnoterade. Under 1995 gick Stockholmsbörsens generalindex upp med ca 18 procent. Under samma period gick kursen för Celsius B-aktie ned från 165 kr till 135 kr, vilket motsvarar en minskning med ca 18 procent. Årets högsta notering för Celsius-aktien inträffade i januari med 174 kr. Som lägst stod aktien i september, då den noterades i 92 kronor. Räknat efter slutkursen för 1995 uppgick det totala börsvärdet på Celsius B-aktie till drygt 3,4 miljarder kronor. Under 1995 omsattes totalt B- aktier, vilket motsvarar en omsättningshastighet på 1,1 gånger. Efter den betydande nettoexporten av Celsiusaktier under 1994 märktes under 1995 ett visst återflöde. Vid ingången av 1995 uppgick den utlandsägda andelen av det totala aktiekapitalet i Celsius till 42 procent. I slutet av året var motsvarande siffra drygt 26 procent. Ägarbilden vid årsskiftet 1995/96 visar på en relativt jämn fördelning mellan fyra stora grupper: svenska staten (25%), svenska fonder och försäkringsbolag (26%), övriga svenska ägare (23%) samt utländska institutioner (26%). Svensk kontroll En betydande del av den verksamhet som bedrivs inom Celsius-koncernen är inriktad på utveckling och produktion av försvarsmateriel. För tillverkning av system och produkter som klassas som krigsmateriel krävs särskilda tillstånd. Dessa kan återkallas av regeringen om utländska ägare kontrollerar över 50 procent av rösterna i bolaget. För att säkerställa att en situation ej ska kunna uppstå då tillverkningstillståndet äventyras på grund av att utländska ägare har majoritet på bolagsstämman innehar svenska staten samtliga röststarka A-aktier (10 röster). Svenska staten säkerställer därmed via sin rösträtt att Celsius kontrolleras av svenska intressen. A-aktierna uppgår till knappt 11 procent av kapitalet. Staten har emellertid i regeringsbeslut förbundit sig att inte utnyttja sin röststyrka utöver vad ett innehav av motsvarande B-aktier (1 röst) skulle ha medfört så länge Celsius kontrolleras av svenska ägare. Utdelningspolitik Celsius utdelningspolitik innebär att ungefär en tredjedel av vinsten efter skatt årligen delas ut till aktieägarna. Två tredjedelar av vinsten stannar kvar i företaget och bidrar till att säkerställa koncernens fortsatta utveckling och tillväxt. Kursutveckling och omsättning av B-aktier B-aktien Generalindex Kronor JAN 1995 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR 1996 Antal omsatta aktier i tal inklusive efteranmälda

11 Data per aktie Vinst efter skatt att betala (kronor) 22,00 28,80 neg Vinst efter total skatt (kronor) 19,65 27,10 neg Utdelning (kronor) 6,50 7,00 0 Eget kapital (kronor) Direktavkastning (procent) 2) 3,3 4,3 neg Räntabilitet (procent) eget kapital neg sysselsatt kapital neg P/E-tal 2) 9,9 6,1 neg Börskurs (kronor) årshögsta årslägsta vid årets slut ) Enligt styrelsens förslag utgår ingen kontantutdelning 2) Baserat på börskursen vid respektive årsskifte 1) Ägarfördelning per 31 december 1995 Svenska fonder, försäkringsbolag 26% Övriga svenska ägare 23% Svenska staten 25% Utländska institutioner 26% Antal aktier, andel i procent per Antal aktier Andel röster Andel aktier i tusental i procent i procent A-aktier ,5 10,7 B-aktier ,5 89,3 Totalt ,0 100,0 Aktieägare Per *) Antal aktier Andel röster Andel aktier i tusental i procent i procent Svenska staten ,7 25,0 Sparbankernas Aktie- och Allemansfonder ,3 8,5 Handelsbankens fonder ,5 6,8 SPP ,4 4,7 Folksam ,3 4,6 Wasa 990 1,8 3,5 Trygg-Hansa 840 1,5 3,0 Nordbankens fonder 712 1,3 2,5 Skandia-koncernen 569 1,0 2,0 Övriga ägare ,1 39,4 Totalt ,0 100,0 *) Enligt VPC och därefter kända förändringar. Fördelning av aktieinnehav Antal ägare Antal aktier i Procent Antal per tusental aktieägare , , , , ,4 64 Totalt

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernöversikt 10 Organisation och struktur Celsius AB (publ) bildades 1977 under namnet Svenska Varv. Företaget har sitt ursprung inom varvsindustrin, men har från slutet av 1980-talet i huvudsak varit fokuserat mot högteknologiska verksamheter med tonvikt på försvarsindustri. Denna inriktning tydliggjordes efter förvärvet av FFV-koncernen under I FFV ingick bl a Telub, FFV Aerotech och en 50-procentig ägarandel i dåvarande Swedish Ordnance ett företag som tidigare skapats genom en fusion mellan Bofors och FFV Ordnance. Under 1992 förvärvades den utestående delen av Swedish Ordnance, som efter förvärvet återtog Bofors-namnet. Under 1993 förvärvades CelsiusTech, ett högteknologiskt system- och elektronikinriktat försvarsföretag. Därmed omfattade Celsius-koncernen under 1993 försvarsföretagen Kockums, Bofors, FFV Aerotech, Telub och CelsiusTech, som tillsammans utgjorde mer än halva den svenska försvarsindustrin. Förvärvet av CelsiusTech medförde att Celsiuskoncernen ytterligare förstärkte sin redan tidigare starka ställning inom militär informationsteknik, ett område där Telub sedan tidigare utövat en väsentlig del av sin verksamhet. Det teknologiska sambandet mellan civil och militär informationsteknik (s k dualuse) gjorde det naturligt att inleda en strategisk expansion också inom den civila sektorn. Det första steget i denna process inleddes redan 1992 då Celsius genom Telub förvärvade det snabbt växande tele- och datakommunikationsföretaget Dotcom. Härigenom erhölls en betydande kundbas inom näringsliv och offentlig sektor samt ett rikstäckande kontorsnät. Under 1994 förvärvade Celsius en betydande andel av aktierna i det OTC-noterade datakonsultföretaget Enator, med verksamhet främst inriktad mot näringslivsmarknaden. Under 1995 förvärvade Celsius ytterligare aktier i Enator och äger nu drygt 99 procent av bolaget. Utestående aktier kommer att tvångsinlösas under 1996, varefter Enator blir ett helägt dotterbolag. Dataföretaget Dialog (tidigare Kommundata) förvärvades under Genom detta förvärv fick Celsius tillgång till en betydande andel av marknaderna för kommunal service samt hälso- och sjukvård. Utöver detta blev Celsius genom Dialog ägare till Sveriges största privata nätverk för data- och telekommunikation med ca användare i Sverige och ytterligare ca användare i Norden. Efter dessa förvärv blev Celsius under 1995 en av Nordens ledande IT-leverantörer. Celsius operativa verksamheter organiserades under 1995 i tre separata underkoncerner. Dessa är egna juridiska enheter, som är helägda av moderbolaget Celsius AB. Celsius Industrier omfattar de i huvudsak försvarsrelaterade verksamheterna och innehåller bolagen Bofors, Kockums, CelsiusTech och FFV Aerotech. Celsius Information System, CIS, omfattar verksamheterna i Enator, f d Dialog, Telub och Dotcom och har under året organiserats i operativa affärsenheter. Celsius Invest är verksamt huvudsakligen inom civilt internationellt flygunderhåll, avancerad materialteknik och genom nischföretag inom bl a miljöområdet. Från den 1 januari 1996 har även offshoreverksamheten inom Götaverken Arendal överförts till Celsius Invest. I början av 1995 bildades AB Celsius Finance, som fungerar som koncernens interna bank och som har till uppgift att hantera koncernens finansiella flöden och risker. Verksamheten sker i kommission för moderbolaget Celsius AB. Utifrån försvarsindustrins delvis nya förutsättningar och den snabba utvecklingstakten inom ITbranschen beslutade styrelsen i februari 1996 att se över koncernens framtida struktur. Man fann därvid att det för samtliga verksamheter bästa alternativet var att genomföra en uppdelning av koncernen. Därför kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman att aktierna i Celsius Information System, CIS, delas ut till Celsius aktieägare och separatnoteras på Stockholms Fondbörs under namnet Enator. I samband med att CIS skiljs ut ur Celsius-koncernen återinförs den tidigare organisationsstrukturen som innebär att de operativa dotterbolagen Bofors, Kockums, CelsiusTech, FFV Aerotech och Celsius Invest är direktägda och rapporterar till moderbolaget Celsius AB. Förvärv och avyttringar Celsius Industrier har under 1995 förvärvat ca 15 procent av aktiekapitalet i det norska företaget Raufoss A/S. Genom dotterbolaget Kockums har man vidare förvärvat 25 procent av aktierna i det norska varvet

13 Mjellem & Karlsen. Båda bolagen är i betydande utsträckning verksamma som leverantörer till det norska försvaret. Aktieförvärven ska ses som ett led i strategin att skapa förutsättningar för ett utvidgat nordiskt samarbete inom försvarsmaterielområdet. FFV Aerotech har genom sitt dotterbolag FFV AvioComp förvärvat flygverkstadsrörelsen Transwede Engineering från Transwede Holding AB. Övertagandet omfattar själva rörelsen och del av den tekniska personalen på verksamhetsorterna. I avtalet finns också en överenskommelse om underhåll av Transwedes flygplansflotta under den kommande treårsperioden. Celsius Information System har under året förvärvat ytterligare ca 30 procent av aktiekapitalet i Enator och äger nu drygt 99 procent. I början av 1996 förvärvade Celsius Information System dataföretaget Adedata, som är en av de ledande leverantörerna av ekonomisystem till näringslivet. Celsius Information System har sedan tidigare en dominerande ställning som leverantör av ekonomisystem till kommuner och landsting och stärker genom förvärvet sina positioner också mot näringslivsmarknaden. Celsius Invest och SAAB i Linköping har fört samman sina båda materialtekniklaboratorier till ett hälftenägt bolag. Det nya laboratoriet, CSM Materialteknik, blir ledande i landet inom det flygmilitära området. Vidare förvärvade Celsius Invests dotterbolag Applied Composites i början av 1996 den militärt inriktade kompositverksamheten från Borealis Industrier. Dessutom har ett samgående av de båda industriserviceföretagen Skeppsankaret och Primulus genomförts. I den nya bolagsgruppen, som får namnet Primulus och som har en beräknad årlig omsättning på drygt 320 Mkr, ingår bl a de tidigare Celsiusägda bolagen Götaverken Industriservice och Citgo Komponenter. Celsius Invests ägarandel i det nybildade bolaget uppgår till ca 20 procent. Under 1995 avyttrade Celsius Invest sitt 50-procentiga innehav i Centralsug till den andra delägaren Atle Miljöteknik. Vidare såldes rörinstallationsföretaget Ludvigsen & Hermann i Danmark till BPA i Sverige. Ludvigsen & Hermanns omsättning uppgår per år till knappt 500 Mkr. I början av 1996 tecknade Celsius AB ett avtal om att avyttra det 45-procentiga aktieinnehavet i Eriks- Gotland, den svenska marinens nya ubåt, är världens första serietillverkade ubåt med ett luftoberoende stirlingmaskineri. Stirlingmaskineriet möjliggör att ubåten kan operera lång tid i undervattensläge. Den första ubåten, i en serie på tre, i Gotlands-klassen sjösattes i februari

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 12 bergs Förvaltnings AB till huvudägaren Förvaltningsaktiebolaget Stattum, som därefter kommer att överlåta samtliga aktier i Eriksberg till Göteborgs kommun. Som ett led i affären övertar Celsius samtliga aktier i Eriksbergs tidigare dotterbolag Elektra, ett fastighetsbolag med huvudparten av sina fastigheter belägna i södra Sverige och i Danmark. Elektra placeras organisatoriskt i Celsius Invest och avsikten är att på sikt finna en strukturlösning även för detta bolag. Celsius AB Celsius AB med säte i Stockholm var under 1995 moderbolag till de helägda dotterbolagen Celsius Industrier, Celsius Information System, Celsius Invest samt Celsius Finance. Den operativa verksamheten sker i bolagen medan moderbolaget bl a svarar för koncernövergripande frågor, den strategiskt långsiktiga utvecklingen av koncernen samt ekonomisk information om Celsius-koncernen gentemot kapitalmarknadens intressenter. Medelantalet årsanställda under 1995 var 45 personer (53). Celsius Industrier Celsius Industrier, som omfattar bolagen Bofors, Kockums, CelsiusTech och FFV Aerotech, är Sveriges ledande försvarsindustrigrupp med ca anställda. Företagen är inriktade på högteknologi och förutom svenska försvaret, som är den största enskilda kunden, är exportmarknaderna av stor betydelse för bolagens avsättning. Företagen inom Celsius Industrier har under de senaste åren varit pådrivande i den strukturomvandling, som den svenska försvarsindustrin har genomgått. Sammanlagt har antalet medarbetare i de försvarsrelaterade verksamheter som nu ingår i Celsius Industrier minskat med över anställda, motsvarande 30 procent, sedan Det svenska försvarets besparingskrav för den närmaste femårsperioden har kraftigt påverkat Celsius Industriers resultat för Sparmålet, som uppgår till ca 10 procent av den svenska försvarsbudgeten, har föranlett Celsius Industrier att planera för kapacitetsanpassningar i samtliga bolag och att avsätta reserver för bedömda kostnader. Vid sidan av de svenska försvarsneddragningarna möter företagen i Celsius Industrier också en ökande konkurrens på de internationella marknaderna. Bofors utvecklar, tillverkar, marknadsför och underhåller kvalificerade vapensystem för armé-, marin- och flygstridskrafter och har under året hävdat sig väl i den hårda inhemska och internationella konkurrensen. I slutet av 1995 erhöll Bofors en order från Brasilien på sitt nya 40 mm pjäsluftvärnssystem TRINITY, till ett omfattande renoverings- och uppgraderingsprogram för sex fregatter. Ordern betyder ett internationellt genombrott och betecknas som en av årets större internationella marina affärer. Bofors fick i början av 1996 också en order på pansarvärnsrobotsystemet BILL från den brasilianska försvaret, liksom en order från det norska försvaret på kustrobotsystemet N HSDS. Bofors har på mycket kort tid utvecklat ett minröjningsfordon som rönt stort internationellt intresse och redan lett till en första order. Inom bilsäkerhetsområdet har Bofors etablerat sig som leverantör till Autoliv av pyrotekniska sensorer till sidokollisionsskydd. Detta är ett område som erbjuder möjligheter till betydande framtida expansion. Kockums-gruppen utvecklar, tillverkar och underhåller kompletta ubåtssystem och marina ytfartyg samt tillhandahåller marina och tekniska konsulttjänster. Vid sidan av den försvarsrelaterade verksamheten bedrivs en betydande verksamhet med bl a avancerade reparations- och underhållstjänster av civila fartyg, nybyggnad och renovering av järnvägsoch spårvagnar samt försäljning av datasystem till den internationella varvsindustrin. På många sätt har året varit framgångsrikt för Kockums. Ubåtsprojekten i Sverige omfattar vid sidan av löpande underhållsuppdrag nybyggnad av tre ubåtar i den s k Gotlandsklassen. Den första ubåten i serien sjösattes i februari 1995 och den andra båten döptes i februari Produktionen av sex oceangående ubåtar av typ Collins i Australien för den australiska marinen genom det hälftenägda Australian Submarine Corporation löper enligt plan. Den andra ubåten i serien döptes i december Kockums har genom dessa båda order etablerat sig som en av få leverantörer av konventionella ubåtar med order såväl på hemma- som på exportmarknaden. Till detta kommer att utveckling och förprojektering av nästa svenska ubåtsgeneration pågår, samt att Karlskronavarvet har tecknat order för nästa generation svenska

15 marina ytfartyg. Dessa byggs i s k stealth-teknik utförande och fartygen har rönt ett stort internationellt intresse. CelsiusTech-bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför system och elektronikutrustningar för huvudsakligen militära, men även civila ändamål. Året har kännetecknats av betydande problem inom CelsiusTech Systems medan CelsiusTech Electronics visar en fortsatt positiv utveckling med ett förbättrat resultat och en god orderingång. CelsiusTech Systems, som bedriver avancerad systemutveckling inom produktområdena marina strids- och eldledningssystem, kustförsvarssystem samt ledningssystem för sjö-, land-, och luftförsvar visar för 1995 ett kraftigt negativt resultat. Orsakerna till detta är främst underskattning av färdigställandetiden i ett antal projekt som tecknats till fast pris, förskjutning i orderingången samt kostnader för nödvändiga och kraftfulla strukturåtgärder med bl a omfattande personalreduceringar. En övergripande översyn av organisationen, som bl a innebär att moderbolaget CelsiusTech AB avvecklas, är en konsekvens av förlusterna i Celsius- Tech Systems. Inom CelsiusTech Systems sker nu en koncentration mot bolagets kärnverksamheter marina system och luftförsvarssystem. Samtidigt sker överläggningar med utländska intressenter om möjliga samarbetsformer inom det marina produktområdet. Avsikten är att öka företagets slagkraft och att komma in på nya marknader. FFV Aerotech, som är ledande i Sverige på militärt flygunderhåll, har haft en fortsatt stabil utveckling. Det står dock klart att den traditionella militära flygunderhållsmarknaden och det därtill kopplade tekniska stödet framgent kommer att minska i omfattning. Minskningstakten är måttlig, men kan komma att bli mer påtaglig som en följd av fortsatta neddragningar inom flygvapnets operativa organisation. Nya generationer militära flygplanssystem, t ex JAS 39 Gripen, är också baserade på en betydligt mindre underhållskrävande teknik än äldre flygsystem. Dessa faktorer kommer i viss mån att successivt förändra marknadsförutsättningarna för FFV Aerotech. Det för Bofors viktiga BAMSE-projektet har under året passerat en milstolpe. Separationsskjutningar med luftvärnsrobotsystemet har genomförts enligt utvecklingsplanen med gott resultat. Celsius Information System Celsius Information System, som bildats genom att sammanföra verksamheterna i Telub, Dotcom, 13

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Enator samt det tidigare Dialog, är en av Nordens ledande IT-koncerner med kompetens att erbjuda ett i det närmaste heltäckande utbud av IT-tjänster. Celsius Information System har genom sina olika bolag och affärsenheter en stark position inom marknadssegmenten näringsliv, kommuner, hälso- och sjukvård, försvar samt statlig förvaltning. En viktig bas för verksamheten inom Celsius Information System är verksamhetskunnandet, dvs kunskapen om kundens villkor och förutsättningar samt en geografisk närhet till kunderna. Verksamheten bedrivs idag på drygt fyrtio orter i landet. För att på bästa sätt utnyttja gemensamma resurser och kompetenser inom Celsius Information System har verksamheten under 1995 organiserats i affärsenheter. För att möta kundernas krav på helhetslösningar och skräddarsydda kombinationer av produkter och tjänster samverkar ofta de olika affärsenheterna i olika uppdrag. Det gångna året karaktäriseras av ett omfattande internt strukturarbete. Fokus har legat på att förverkliga kostnadssynergierna i förvärven och att finna framtida affärssynergier. Den i samband med förvärvet av Dialog identifierade övertaligheten har eliminerats vilket positivt påverkat lönsamheten. Airbags och sidokrockskydd är viktiga enheter i ett fordons inre säkerhet. Pyrooch sensorteknik, som används för att aktivera säkerhetsutrustningen, har sitt ursprung i Bofors militära kärnverksamhet. Inom Celsius finns även resurser för test av livslängd för airbags. Celsius Invest I den framväxande Celsius-koncernen har Celsius Invest haft ansvaret för merparten av det mycket omfattande struktureringsarbetet för de artfrämmande verksamheter som fanns inom koncernen och som kom in i Celsius i samband med olika företagsförvärv. Celsius Invest har utvecklats till en industriellt inriktad underkoncern baserad på högteknologiska tillämpningar och med verksamheter som i huvudsak arbetar på och mot internationella marknader. Celsius Invests fyra affärsområden är: civilt internationellt flygunderhåll, materialteknik, offshore samt nischföretag inom bl a miljöområdet. 14 Celsius Finance Bolaget bildades i början av 1995 i syfte att ytterligare renodla verksamhetena inom Celsius-koncernen. Verksamheten i Celsius Finance bedrivs i kommission för Celsius AB och är inriktad på att driva koncernbankrörelse i Celsius-koncernen. I bolaget handläggs samtliga koncernens transaktioner för de svenska verksamheterna avseende penning-, obli-

17 gations-, aktie- och valutamarknaden. Denna specialisering har bidragit till en förbättrad avkastning på Celsius-koncernens likvida medel. Orderingång Fördelning av koncernens orderingång på underkoncerner Övriga verksamheter Götaverken Arendal (GVA) var under 1995 ett dotterbolag till Celsius AB, men övergick från den 1 januari 1996 till att bli ett helägt dotterbolag till Celsius Invest. GVAs verksamhet består främst av förvaltning av investeringar i offshoresektorn och omfattar bl a fyra hel- och delägda riggar. Celsius träffade i början av 1996 avtal om att avyttra det 45-procentiga aktieinnehavet i Eriksbergs Förvaltnings AB till huvudägaren Förvaltningsaktiebolaget Stattum. Celsius AB styrelse Celsius styrelse beslutade under 1995 att införa en ny koncernstruktur med retroaktiv verkan från den 1 januari. Den operativa verksamheten samlades i tre underkoncerner under moderbolaget, som samtidigt namnändrades till Celsius AB. Som en följd härav förändrades moderbolagets styrelsesammansättning vid bolagsstämman i maj. Bolagsstämman omvalde Bjarne Holmqvist, Olof Lund, Sven Olving och Sten Wikander. Sten Wikander utsågs också till styrelsens ordförande. Vidare beslutades om nyval av Jane Cederqvist, Thomas Falk och Kerstin Stenberg. Hans Christer Olsson omvaldes som suppleant. Vid bolagsstämman i maj 1995 förändrades arbetstagarnas representation i styrelsen genom att den ordinarie ledamoten Svenerik Werner avgick och ersattes av Börje Green. Vidare avgick suppleanterna Bernt Johansson och Bengt Karlsson och ersattes av Lennart Holmström och Åke Holmqvist. Övriga arbetstagarrepresentanter kvarstår. I samband med bolagsstämman tillträdde Olof Lund som VD och koncernchef i Celsius. Åke Plyhm, tidigare VD i Celsius, tillträdde samtidigt befattningen som VD i Celsius Information System. Orderingång Koncernens orderingång uppgick till 13,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med ca 600 Mkr jämfört med föregående år. Orderingången fördelar sig med 60 procent på Celsius Industrier, 31 procent på Celsius Information System och 9 procent på Celsius Invest. Celsius Industrier 60% CIS 31% Celsius Invest 9% Celsius Industrier Celsius Industriers orderingång uppgick till ca 7,9 miljarder kronor, vilket är en minskning med ca 330 Mkr jämfört med föregående år. Minskningen hänför sig till Bofors och CelsiusTech. Kockums och FFV Aerotech redovisar samtidigt en ökad orderingång. För Bofors präglades 1995 av en betydligt lägre orderingång än tidigare år. Dessutom har ett antal förväntade exportorder förskjutits i tiden. Ett internationellt genombrott gjordes emellertid då brasilianska marinen valde Bofors nya 40 mm TRINITY pjäsluftvärnssystem. Ordervärdet uppgick till drygt 400 Mkr och innebär leveranser fram till år Från den brasilianska marinkåren erhölls ytterligare en order på ca 65 Mkr avseende pansarvärnsrobotsystemet BILL. I mars 1996 erhöll Bofors vidare en beställning på kustrobotsystemet N HSDS från det norska försvaret. Ordervärdet uppgår till ca 370 Mkr. Leveranserna av det viktiga Stridsfordon 90-projektet löper planenligt och under året erhölls beställning på ammunition och verkanspaket inklusive utveckling på sammanlagt drygt 300 Mkr. Bofors har under året även satsat på utveckling av skydds- och minröjningssystem och har bl a utvecklat ett nytt minröjningsfordon på vilket en första order redan erhållits. Vid årsskiftet 1994/95 togs beslut om att öka satsningarna inom områdena destruktion och återvinning av ammunition. Stora order har erhållits från Tyskland med nyanställningar som följd och produktionen är nu hög i det tidigare nedläggningshotade Vingåkersverken. Också inom Bofors LIAB, som tillverkar sensorer till bl a sidokollisionsskydd för bilindustrin, har efterfrågan varit hög under året. Verksamheten inom Kockums har under 1995 kännetecknats av god orderingång. Under hösten 15

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 16 tecknade FMV, i enlighet med regeringens beslut, kontrakt om två nya ytstridsfartyg, YS 2000, med option på ytterligare två. Ordersumman uppgick till ca 850 Mkr. Produktionsstart beräknas ske under andra halvåret 1996 och innebär en beläggning på Karlskronavarvet på ca 75 procent fram till år YS 2000 baseras på delvis ny teknik, s k stealth-teknik, som utvecklades i samband med framtagandet av försöksfartyget Smyge. Smygtekniken innebär att fartygen är svåra att upptäcka med radar. Det internationella intresset för denna teknik är mycket stort och beställningen skapar ökade förutsättningar för framtida exportsatsningar. Den civila verksamheten inom fartygsreparation och ombyggnad har utvecklats positivt och beläggningen har varit mycket god. Kockumsägda Öresundsvarvet fick under året en order på ombyggnad av två RoRo-fartyg till ett sammanlagt ordervärde av drygt 200 Mkr och efterfrågan på reparationskapacitet från Cityvarvet i Göteborg har under året varit hög. Vidare erhöll Karlskronavarvet en beställning på nybyggnad av ett RoRo-fartyg för transport av skogsprodukter till ett ordervärde av ca 170 Mkr. Ett genombrott inom området spårbunden materiel har också gjorts av Kockums Industrier genom en order från SJ på tungtransportvagnar, med option på ytterligare vagnar. I början av mars 1996 fick Karlskronavarvet en beställning på att bygga brosektioner i stål till Öresundsbrons högbrodel. Ordern är värd ca 300 Mkr. För CelsiusTech Electronics har året utvecklats positivt med god orderingång. Ett antal strategiskt viktiga order har erhållits. Inom området sensorer och motmedel har remsfällaren BOL haft fortsatta framgångar, med en betydande tilläggsorder från USA. En större beställning av fackelfällaren BOY erhölls, liksom på flygradio till JAS 39 Gripen. Ett genombrott gjordes inom smygteknikområdet, då en första beställning erhölls på den taktiska marina ytspaningsoch navigationsradarn Pilot Mk 2. CelsiusTech Systems har haft en svag orderingång. Företaget har emellertid en unik systemkompetens, vilket skapar exportmöjligheter. Ett exempel härpå är en stor order på 110 Mkr som erhölls från Oman på tre fartygssystem. Utöver de kontinuerliga underhållsuppdragen åt det svenska flygvapnet har FFV Aerotech under året tecknat nya långsiktiga underhållsavtal med bl a KLM Cityhopper, Horizon Air samt svenska Skyways. Celsius Information System Celsius Information System, CIS, har under året haft en stark efterfrågan på produkter och tjänster inom i stort sett samtliga sina verksamhetsområden. Orderingången uppgick till ca 4,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med ca 10 procent jämfört med föregående år. Vid en jämförelse bör beaktas att f d Dialog endast ingår för andra halvåret i 1994 års jämförelsevärde. Framgångarna med det personaladministrativa systemet Respons har fortsatt under Den största enskilda affären under året var med Stockholms läns landsting, som kommer att införa Respons i samtliga sina verksamheter. Avtalet värderas till 180 Mkr under en femårsperiod. Nyman & Schultz Affärsresor har i en strategiskt viktig affär träffat IT-partneravtal med CIS. Uppdraget består i att driva, underhålla och utveckla resebyråns IT-system. På försvarsmarknaden har CIS dotterbolag Telub träffat ett fyraårigt avtal med FMV om att sköta drift och underhåll av flygvapnets luftförsvarscentraler. Ordersumman är ca 120 Mkr. Telub fick också tillsammans med det danska företaget Hansen & Henneberg ett omfattande uppdrag rörande Öresundsbron. De båda företagen ska tillsammans ta fram strategier som ska ligga till grund för upphandlingen av styr- och övervaknings-, trafiklednings- och kommunikationssystemet till Öresundsbron. I ett senare skede kommer företagen att medverka vid val av leverantörer och utvärdering av anbud. Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB) driver sedan en tid ett stort projekt i syfte att ta fram ett nytt krisledningssystem för kommuner och länsstyrelser. CIS har under året haft en betydande roll i detta arbete. Under året har CIS tecknat samarbetsavtal med Posten om gemensamma satsningar inom elektronisk handel. Affärsenheten Celsius IT Tjänster har vidare under året assisterat Postens ledning att utveckla sin styrprocess. Projektet är nu avslutat och den nya ledningsprocessen, kallad Postens styrfilosofi, kommer att användas inom Posten då affärsplaner och budget utformas. För att kunna fatta beslut inför kommande IT-

19 investeringar har Storstockholms Lokaltrafik, SL, låtit CIS göra en grundlig utredning av vilka trender inom data- och telekommunikation, multimedia osv som kommer att påverka kommunikation i början av 2000-talet. Arbetet har resulterat i ett förslag till utformning av strategi för att möta denna utveckling. CIS har under året haft flera viktiga uppdrag inom s k embedded systems. Bl a har dotterbolaget Enator utvecklat både elektroniken och programvaran som styr automatlådan i Volvo 850 och för basradiostationerna till Ericssons GSM-system. Enator har vidare deltagit i ett internationellt uppmärksammat projekt kring automatiserad montering och kundorderstyrd produktion vid Scanias fabrik i Falun. Under året har 140 kommuner tecknat storkundsavtal för Microsofts Office-paket, som bl a omfattar ordbehandling, kalkyl och elektronisk post. CIS är därmed landets största återförsäljare av Microsofts produkter inom den kommunala sektorn. Dotcom har vunnit en av årets största upphandlingar av företagsväxlar, värd ca 17 Mkr. Kunden är Linköpings kommun, som knyter ihop hela kommunens data- och telekommunikation i ett s k stadsnät. Celsius Invest Orderingången för Celsius Invest uppgick för 1995 till ca 1,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med ca 200 Mkr jämfört med föregående år. Härvid bör dock beaktas att föregående års orderingång innehåller det under 1995 avyttrade Ludvigsen & Hermann med ca 400 Mkr. För jämförbara enheter ökar därför orderingången med ca 18 procent. Det är främst den amerikanska flygverksamheten som bidrar till ökningen. Bl a har företaget Aero Systems Engineering, ASE, i Minnesota erhållit en order på uppgradering av en vindtunnelanläggning i Australien till ett värde av ca 65 Mkr samt en order på motortestsystem till amerikanska flottan till ett värde av drygt 35 Mkr. Vidare erhöll ASE en order från den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA på en s k designstudie för ett av världens mest avancerade vindtunnelprojekt. Orderstock Koncernens orderstock uppgick vid årsskiftet till 21,5 miljarder kronor, vilket innebär en minskning med ca 1,7 miljarder kronor. Av orderstocken hänför sig ca 90 procent till Celsius Industrier medan Celsius Information System svarar för ca 8 procent och Celsius Invest för ca 2 procent. Karaktären på koncernens affärer är sådana att Celsius Industrier tecknar order som löper över en längre tidsperiod medan de båda andra underkoncernerna har huvudparten av sina affärer med kortare genomloppstider. Celsius Industriers orderstock uppgick vid 1995 års utgång till 19,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med ca 1,8 miljarder kronor. Bofors minskade sin orderstock med ca 750 Mkr främst som en följd av att förväntade exportorder senarelagts. CelsiusTechs orderstock minskade med ca 550 Mkr på grund av svag orderingång inom CelsiusTech Systems. Även Kockums och FFV Aerotech redovisar minskningar av sina orderstockar. Celsius Information System hade vid utgången av 1995 en orderstock på ca 1,8 miljarder kronor att jämföras med föregående års orderstock på ca 1,6 miljarder kronor. Ökningen uppgår därmed till ca 13 procent. För Celsius Invest har orderstocken under 1995 minskat med ca 140 Mkr och uppgår till knappt 0,5 miljarder kronor. Vid jämförelsen bör dock beaktas att föregående års orderstock innehåller det under 1995 avyttrade danska bolaget Ludvigsen & Hermann med ca 170 Mkr varför ökningen för jämförbara enheter uppgår till ca 7 procent. Orderstock Fördelning av koncernens orderstock på underkoncerner Celsius Industrier 90% CIS 8% Celsius Invest 2% Omfattande struktureringar till följd av försvarsbeslutet Det försvarsbeslut som riksdagen fattade under hösten 1995, och därav följande prioriteringar av ÖB i mars 1996, kommer att påverka försvarsindustrin och därmed även Celsius-koncernens försvarsinriktade verksamheter negativt. Under 1996 skall försvaret genomföra besparingar på 2 miljarder kronor. Under 17

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 18 perioden 1997 till 2001 skall försvarsutgifterna minskas stegvis med ytterligare 2 miljarder kronor, dock under förutsättning att det försvarspolitiska läget tillåter detta. Det bedömda neddragningsbehovet i Celsius-koncernen under den närmaste treårsperioden uppgår sammantaget till mellan och anställda. Den sammanlagda strukturkostnaden för Celsius med anledning av det bedömda utfallet av neddragningar inom försvarsområdet beräknas uppgå till ca 600 Mkr, vilket har reserverats i årets bokslut. Härvid förutsätts dock att framtida beställningar inom krut- och sprängämnen erhålls så att verksamheten inom Bofors Explosives långsiktigt säkerställs. Under året har neddragningar av personalen beslutats med cirka 400 personer. Inom Kockums sker en personalminskning med 170 anställda, främst avseende administrativ personal. Inom CelsiusTech har neddragningar med 140 personer beslutats. Bofors Carl Gustaf har varslat 60 personer om uppsägning inom Vanäsverken i Karlsborg som en följd av minskade ammunitionsbeställningar. Fakturering Fördelning av koncernens fakturering på underkoncerner Celsius Industrier 65% CIS 27% Celsius Invest 8% Fakturering Mkr Sverige Export och fakturering i utlandet Fakturering och resultat Koncernens fakturering uppgick till 14,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med ca 1,1 miljarder kronor jämfört med föregående år. Faktureringen fördelar sig med ca 65 procent på Celsius Industrier, 27 procent på Celsius Information System och 8 procent på Celsius Invest. Rörelseresultatet har belastats med strukturkostnader och goodwillnedskrivning på drygt 800 Mkr vilket har medfört att Celsius-koncernen för 1995 redovisar en rörelseförlust på 660 Mkr, jämfört med en vinst under föregående år på 788 Mkr. I årets resultat ingår realisationsvinster med 19 Mkr medan dessa för 1994 uppgick till 169 Mkr. Vidare utnyttjades under 1994 en generell riskreserv med 217 Mkr för att möta projektreserveringar inom CelsiusTech. Den kraftiga resultatförsämringen, utöver förutnämnda poster, hänför sig i sin helhet till CelsiusTech Systems beroende på förlustreserveringar i ett antal utvecklingsprojekt av fastpriskaraktär. De nu genomförda reserveringarna beräknas ge full täckning för genomförande av återstående arbeten inom problemprojekten. Celsius finansnetto för 1995 uppgick till 239 Mkr (116). Trots en lägre kassa har resultatet ökat tack vare en högre avkastning på de räntebärande nettotillgångarna. Celsius Industrier Faktureringen inom Celsius Industrier har ökat med ca 250 Mkr till 9,6 miljarder kronor för Ökningen ligger inom den civila verksamheten och omsättningen inom denna del steg från en andel på 13 till 15 procent. Resultatet efter finansnetto har, jämfört med föregående år, som en följd av den kraftiga försämringen i rörelsen, minskat med Mkr till en förlust på 659 Mkr. Exkluderas strukturkostnaderna kopplade till försvarsbeslutet och goodwillnedskrivningen uppgår resultatet till 148 Mkr. Inom Bofors uppgick faktureringen till ca 3,9 miljarder kronor och låg i nivå med 1994 års fakturering, medan resultatet efter finansnetto påverkats negativt av lägre kapacitetsutnyttjande. Kockums fakturering uppgick under 1995 till samma nivå som 1994 och redovisades till 2,8 miljarder kronor. Det civila andelen av den totala faktureringen har ökat kraftigt, främst hänförligt till ökad volym inom underhåll och ombyggnad av civila fartyg. Den civila andelen inom Kockums har därmed ökat med 7 procentenheter till 23 procent. Kockums kan redovisa ett mycket starkt resultat under året. Förutom ett högre finansnetto förklaras det goda resultatet av engångseffekter, som uppkom-

21 mit vid ombedömningar av ett antal projekt, vars resultatnivå har kunnat säkerställas tack vare en högre färdigställandegrad. Vidare har affärsresultat i internationella projekt samt ett ökat resursutnyttjande i den svenska verksamheten haft en gynnsam inverkan på resultatet. För CelsiusTech har faktureringsvolymen ökat med 6 procent till 1,9 miljarder kronor. Bolaget redovisar en mycket betydande förlust. Problemen återfinns i sin helhet inom CelsiusTech Systems, medan CelsiusTech Electronics visar god lönsamhet. Förlusten beror främst på ombedömningar av vissa fastpriskontrakt, strukturella åtgärder samt förskjutning i orderingången. CelsiusTech Electronics har under året haft en gynnsam utveckling med ökad faktureringsvolym och god lönsamhet. Inom FFV Aerotech har faktureringen under 1995 ökat med 7 procent till 1,4 miljarder kronor. Ökningar har skett inom såväl de försvarsrelaterade som de civila verksamheterna. Företaget har bara i begränsad omfattning påverkats av minskade försvarsbeställningar. Bolaget visar fortsatt stabil lönsamhet. Utöver en fortsatt positiv utveckling i de försvarsinriktade verksamheterna har rationaliseringar inom moderbolaget samt satsningar på civilt flygunderhåll, testsystem för elektronikindustrin samt kalibrering och underhåll av mätinstrument bidragit till resultatet. Celsius Information System Faktureringen inom CIS uppgår till ca 4,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med ca 1,2 miljarder kronor jämfört med föregående år. Härvid bör dock beaktas att f d Dialog förvärvades vid halvårsskiftet 1994 och enbart ingår med ett halvt års fakturering i 1994 års räkenskaper. Om detta beaktas i en jämförelse har faktureringen ökat med ca 350 Mkr netto, vilket motsvarar drygt 9 procent. Resultatet efter finansnetto för CIS uppgick till 206 Mkr, vilket innebär en vinstmarginal på drygt 5 procent. Goodwillavskrivningar hänförliga till förvärv av företag som nu ingår i CIS har belastat resultatet på Celsius ABs koncernnivå med 56 Mkr. Verksamheter med ursprung i f d Dialog har reducerat kostnadsnivån som en följd av genomförd anpassning av personalresurserna med ca 400 anställda. Detta har medfört en betydande lönsamhetsförstärkning. Försvarsmarknaden har avmattats vilket haft en negativ inverkan på verksamheter inom Telub. Näringslivets stora efterfrågan på IT-stöd har medfört god tillväxt inom Enator-verksamheterna, vilket också resulterat i en förstärkt vinstmarginal. Tele- och datakommunikationsmarknaden har haft en mycket snabb tillväxt vilket påverkat Dotcom positivt vad avser volymtillväxt. Introduktionen av en ny produktgeneration företagsväxlar, i kombination med den snabba tillväxttakten, har dock initialt belastat vinstmarginalerna. Celsius Invest Faktureringen inom Celsius Invest uppgick till ca 1,1 miljarder kronor. Det är en minskning med drygt 300 Mkr jämfört med föregående år då det under 1995 avyttrade rörentreprenadföretaget Ludvigsen & Hermann ingick. Jämförbara enheter visar för 1995 en faktureringsökning på ca 19 procent. Resultatet efter finansnetto för Celsius Invest uppgår till 101 Mkr, vilket är en betydande ökning jämfört med föregående år, då resultatet uppgick till 5 Mkr. Årets resultat har påverkats kraftigt av ett antal poster av engångskaraktär, men även det operativa resultatet har förbättrats väsentligt. Det är främst den amerikanska flygverksamheten som genom god beläggning i sin produktion och med ökad fakturering bidragit till det förbättrade resultatet. Även inom övriga verksamheter har resultatförbättringar uppnåtts och då bl a inom området för avancerad materialteknik. Celsius Finance Celsius Finance, som bildades i början av 1995, har till uppgift att driva koncernbankrörelsen för Celsius-koncernen. I bolaget handläggs samtliga koncernens transaktioner för de svenska verksamheterna avseende penning-, obligations-, aktie- och valutamarknaden. Huvuddelen av koncernens likvida medel, som uppgår till ca 2,2 miljarder kronor, finns i Sverige och är Avkastning på likvida medel i Sverige Faktisk avkastning Handelsbankens penningmarknadsindex %

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 20 placerade på den svenska penningmarknaden. Celsius Finance penningmarknadsportfölj omfattade under 1995 i genomsnitt drygt 1,5 miljarder kronor. Koncernens likvida medel utanför Sverige finns till övervägande delen i det australiska intressebolaget Australian Submarine Corporation, ASC. Övriga dotterbolag/intressebolag Bland övriga dotterbolag redovisas under 1995 Götaverken Arendal (GVA). Bolaget kommer från 1996 att ingå i Celsius Invest. Resultatet före finansnetto uppgår till 69 Mkr, vilket är en ökning med 48 Mkr jämfört med föregående år. Årets resultat har påverkats positivt av att tidigare avsatta reserveringar för tvister har kunnat reduceras till en lägre nivå. Eriksbergs Förvaltnings AB utgjorde under 1995 Celsius ABs enda intressebolag. Celsius har under våren 1996 träffat avtal om att avyttra samtliga aktier i Eriksberg till huvudägaren Stattum. Stattum kommer därefter att överlåta samtliga aktier i Eriksberg till Göteborgs kommun. Som ett led i affären övertar Celsius samtliga aktier i Eriksbergs tidigare dotterbolag Elektra, ett mindre fastighetsbolag med huvudparten av sina fastigheter belägna i södra Sverige och i Danmark. Celsius resultatandel i Eriksberg, inklusive nedskrivning av aktierna inför avyttringen, belastar Celsius resultat för 1995 med ca 40 Mkr. Fakturering per underkoncern Belopp i Mkr Celsius Industrier Celsius Information System Celsius Invest Koncerngemensamt och elimineringar Koncernen Resultat efter finansnetto per underkoncern Belopp i Mkr Celsius Industrier ) 784 Celsius Information System Avgår goodwill tagen på Celsius ABs koncernnivå Summa Celsius Information System Celsius Invest Koncerngemensamt och elimineringar Koncernen ) F d Dialog ingår fr o m I förvärvsanalysen avsatt strukturreserv på 206 Mkr har beaktats i Dialogs resultat. 2) Belastat med strukturkostnader på 607 Mkr och goodwillnedskrivning med 200 Mkr. 3) Inklusive anspråktagen riskreserv för CelsiusTech med 217 Mkr. 1) 3) 1) Antal anställda och löner Antalet anställda, som vid årets ingång uppgick till , har under året minskat med ca 800 personer till Minskningen är främst hänförlig till Celsius Invest och förklaras av att det under 1995 avyttrade danska rörentreprenadföretaget Ludvigsen & Hermann ingick i föregående års siffror med ungefär med ca 550 personer. Anställda Fördelning av koncernens anställda på underkoncerner Celsius Industrier 66% CIS 28% Celsius Invest 6% Inom Celsius Industrier uppgick antalet anställda vid årets slut till personer, vilket är en minskning med drygt 100 personer från årsskiftet. Minskningen härrör i allt väsentligt till CelsiusTech. Celsius Information System hade vid årsskiftet 1995/96 drygt anställda, vilket innebär en minskning med drygt 100 personer. Den genomförda struktureringen inom f d Dialog har medfört en kraftig neddragning av personalstyrkan i detta bolag. Samtidigt har nyanställning av personal skett inom samtliga verksamheter. Medelantalet årsanställda uppgick för 1995 till (17 608). Av dessa var män (14 198) och kvinnor (3 410). Av de anställda sysselsattes utomlands (2 595). Beträffande löner och ersättningar, se not 17. Finansiell ställning Celsius-koncernens finansiella ställning har påverkats av de stora förvärv, rationaliseringar och struktureringar som genomförts under de senaste åren. Under året har även det negativa resultatet inom CelsiusTech Systems, de reserveringar som gjorts med anledning av försvarsbeslutet samt goodwillnedskrivning, kraftigt påverkat samtliga nyckeltal. Det egna kapitalet har under året minskat med 746 Mkr och uppgick vid årsskiftet till Mkr (4 062). Soliditeten uppgick vid årets slut till 24 procent

23 (28) och de likvida medlen till ca Mkr (3 800). Därtill kommer räntebärande fordringar på ca 850 Mkr. Nedgången i de likvida medlen är främst ett resultat av minskad orderingång och därmed minskade förskott inom den försvarsrelaterade verksamheten, utbetalningar av tidigare reserverade medel för strukturåtgärder, förvärv av ytterligare Enator-aktier samt förvärv av aktier i det norska företaget Raufoss A/S. Koncernens avkastning på eget kapital efter total skatt var som följd av tagna strukturkostnader och goodwillavskrivningar negativ (20). Detsamma gällde för avkastning på sysselsatt kapital (17). Koncernmålet är att soliditeten inklusive förskott skall uppgå till minst 30 procent. Koncernens långsiktiga målsättning för avkastning på eget kapital är 13 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. Avskrivningar och investeringsplaner Koncernens investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier uppgick för 1995 till 570 Mkr (490), varav 112 Mkr (132) avsåg byggnader och markanläggningar. Av övriga anläggningsinvesteringar avsåg merparten ersättningsinvesteringar i den löpande verksamheten. Investeringsbehovet inom nuvarande verksamheter förväntas de närmaste åren främst bestå av ersättningsinvesteringar. Celsius AB har en option att f o m 1998 för 600 Mkr förvärva den rörelsefastighet i Järfälla, där huvuddelen av Celsius- Techs verksamhet idag bedrivs. Goodwill Koncernens goodwill efter Soliditet Soliditet (%) Investeringar och avskrivningar 95 Mkr Investeringar Avskrivningar Diagrammet visar Investeringar och avskrivningar i fastigheter, maskiner och inventarier 0 % ackumulerade avskrivningar uppgick sammanlagt till Mkr. Under året har nedskrivning skett av goodwillvärdet i CelsiusTech med 200 Mkr. Genom utdelning av aktierna i Celsius Information System reduceras Celsius-koncernens goodwill till drygt 500 Mkr. Av den goodwill på 599 Mkr som berör CIS men som inte uppstått i CIS-koncernen kommer vid utdelningen att reducera Celsiuskoncernens bundna kapital. Vid bildandet av CISkoncernen under 1995 har goodwill i denna underkoncern beräknats utifrån vid tidpunkten för bildandet existerande eget kapital i berörda bolag. Goodwill hänförlig till Dialog och Enator skrivs av på 10 år medan goodwill på CelsiusTech-förvärvet skrivs av på 15 år. För Telub och FFV Aerotech-förvärven tillämpas 20 års avskrivning. Skillnaden i avskrivningstid förklaras av olikheter i respektive bolags verksamheter. Skattesituation Koncernens skattebelastning är begränsad som en följd av betydande förlustavdrag i Sverige. Vid utgången av 1995 uppgick förlustavdraget till 4,4 miljarder kronor, varav 0,7 miljarder kronor för närvarande är föremål för prövning. Årets skattekostnad uppgår till 58 Mkr motsvarande ca 15 procent (13) av resultatet före skatt och före kostnaden för struktureringsåtgärder och goodwillnedskrivning. Skattekostnaden uttryckt i procent av resultatet har påverkats av en relativt sett större andel av resultatet från utländska verksamheter. Den effektiva framtida skattebelastningen kommer främst att vara avhängig av utländsk bolagsbeskattning, vilket med befintlig bolagsstruktur innebär skatt i Australien och USA. För de närmaste åren bedöms inte skattebelastningen komma att överstiga 10 procent. Tvister och åtaganden Beträffande tvister görs individuella bedömningar. Tillfredsställande reserveringar bedöms föreligga i koncernens räkenskaper. Celsius förvärvade under 1994 f d Dialog från Förenade Kommunföretag. Parterna har på Celsius begäran inlett förhandlingar om en jämkning av köpeskillingen, men har inte kunnat enas. Celsius påkallade därför i slutet av 1994, i enlighet med köpeavtalet, skiljedomsförfarande vid Stockholms 21

24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 Handelskammares Skiljedomsinstitut. Huvudförhandling är utsatt till september Vid utgången av 1995 ägde Celsius AB 45 procent i Eriksbergs Förvaltnings AB medan det statligt ägda förvaltningsaktiebolaget Stattum ägde resterande 55 procent. Båda ägarna har bidragit med finansiering av verksamheten utöver vad som finansierats externt. Celsius AB hade vid årsskiftet 1995/96 en utestående fordran på Eriksbergs Förvaltnings AB på 494 Mkr. Under våren 1996 har Celsius träffat avtal med Stattum om att detta bolag ska förvärva Celsius ABs andel i Eriksbergs Förvaltnings AB. I samband med överlåtelsen av aktierna i Eriksberg kommer Celsius fordran på bolaget att regleras. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utan vederlag utdelas samtliga aktier i Celsius Information System, varvid varje aktie i Celsius ger rätt till en aktie i Celsius Information System. att ingen kontantutdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret Definitioner Eget kapital Definieras som eget kapital enligt balansräkning. I koncernens eget kapital ingår kapitaldelen i obeskattade reserver. Genomsnittligt sysselsatt kapital Genomsnittligt totalt kapital minskat med genomsnittet av icke räntebärande skulder. Kapitalomsättning Årets fakturering dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital. Kassaflöde Kassaflöde från årets verksamhet genereras av årets förändringar i tillförda medel från rörelsen, rörelsekapital samt investeringar. Jämför Finansieringsanalysen, sid 32. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i relation till kortfristiga skulder. Riskbärande kapital Summan av eget kapital och latenta skatteskulder (inklusive minoritet). Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Årets resultat efter total skatt i relation till genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, med tillägg för räntekostnader och valutakursdifferenser, dividerat med räntekostnader och valutakursdifferenser. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i relation till fakturering. Självfinansieringsgrad Kassaflöde före investeringar dividerat med investeringar (exklusive bolagsförvärv/avyttringar). Skatt att betala Med skatt att betala avses skatt på Celsius-koncernens beskattningsbara inkomst samt andel i intressebolags skatt. Skuldsättningsgrad Summa räntebärande skulder dividerat med summan av eget kapital och minoritetens andel av eget kapital. Soliditet Summan av eget kapital och minoritetens andel i eget kapital i procent av balansomslutningen. Total skatt Med total skatt avses Celsius-koncernens skatt på beskattningsbar inkomst, latent skatt samt andel i intressebolags skatt. Vinstmarginal Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i relation till fakturering.

25 Koncernens verksamhet i sammandrag Belopp i Mkr RESULTATPOSTER Fakturering ) ) varav export och fakturering utomlands Avskrivningar enligt plan på fastigh/maskiner/invent Rörelseresultat efter avskrivningar ) -660 Rörelsemarginal (%) 1,9 0,2 2,7 5,8 neg Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ) -421 Vinstmarginal (%) 4,6 4,7 5,5 6,6 neg BALANSPOSTER Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Minoritetsandelar Eget kapital Balansomslutning Räntebärande nettotillgångar Sysselsatt kapital på balansdagen Riskbärande kapital NYCKELTAL Soliditet (%) Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital (%) neg Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital (%) neg Självfinansieringsgrad (ggr) 1,5 2,0 2,0 1,3 neg Skuldsättningsgrad (ggr) 1,2 0,9 0,8 0,7 0,8 Räntetäckningsgrad (ggr) 3,6 3,2 4,1 5,4 neg Kassalikviditet (%) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 2,3 1,9 2,1 2,0 2,3 NYCKELDATA PER AKTIE 3) Vinst efter skatt att betala (kronor) 16,90 18,40 22,00 28,80 neg Vinst efter total skatt (kronor) 16,90 18,40 19,65 27,10 neg Eget kapital (kronor) Utdelning (kronor) 4,00 4,40 6,50 7,00 0 2) 2) 4) STATISTIK Kassaflöde 5) Orderingång Orderstock på balansdagen Investeringar i fastigheter/maskiner/inventarier Årsanställda på balansdagen ) Ej omräknad enligt löpande avräkningningsmetoden. 2) 1994 års värden innehåller realisationsvinst vid försäljning av Safe Partners med 143 Mkr. Vidare har resultatet påverkats av ianspråktagen riskreserv för CelsiusTech med 217 Mkr års resultat är belastat med strukturkostnader på 607 Mkr och goodwillnedskrivning med 200 Mkr. 3) är antalet aktier justerat för split 5:2 vilken genomfördes Antalet aktier utökades 1993 med genom en riktad nyemission varefter det totala antalet aktier uppgår till ) Enligt styrelsens förslag. 5) Efter investeringar exklusive företagsförvärv/försäljningar. 23

26 Finansverksamhet Finansfunktionen inom Celsius-koncernen är organiserad i två enheter, koncernstab Finans och koncernbanken Celsius Finance. Koncernstaben svarar för utveckling av riktlinjer för koncernen och de rörelsedrivande bolagens hantering av finansiella flöden och risker. I stabens uppgifter ingår också att bistå koncernbolagen med resurser och kompetens på finansområdet samt koncerngemensam upphandling av bank- och andra finansiella tjänster. I Celsius Finance bedrivs koncernbanksverksamhet och trading på de finansiella marknaderna. Koncernens balansräkning karaktäriseras under 1995 av en relativt hög andel likvida medel och en relativt låg andel räntebärande skulder. Huvuddelen av koncernens likvida medel, som vid utgången av 1995 uppgick till 2,2 miljarder kronor, finns i Sverige och är placerade på den svenska penningmarknaden. Övriga likvida medel finns till övervägande delen i Australien i det australiska intressebolaget Australian Submarine Corporation. Cash Pools för koncernens bolag finns i Sverige och i USA. Koncernens upplåning är relativt liten och utestående lån är förknippade med specifika projekt. Merparten av koncernens räntebärande skulder utgörs av pensionsskulder. Finansiella risker Celsius-koncernen är i sin industriella verksamhet utsatt för olika typer av finansiella risker t ex ränteoch valutarisker. Finansfunktionens uppgift är bland annat att identifiera dessa och tillse att de minimeras. Kreditrisker Koncernens kundstruktur med till övervägande del offentliga kunder gör att exponeringen för kundrisker är jämförelsevis liten. Kund- och landrisk i samband med exportaffärer kreditförsäkras normalt. Den finansiella kreditrisken är mycket begränsad eftersom likviditeten placeras i välrenommerade banker eller i värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk. Ränterisk Koncernens ränterisk är huvudsakligen hänförlig till effekten av ränteförändringar på avkastningen av likvida medel. Denna styrs aktivt av Celsius Finance inom av koncernstyrelsen fastställda risklimiter. Valutarisk Koncernens produktion sker väsentligen i Sverige och koncernens kostnader är huvudsakligen i svenska kronor. Förändringar i den svenska kronans värde påverkar därför koncernens internationella konkurrensförmåga. Koncernen är också exponerad för valutapåverkan hänförlig till försäljning och upphandling i främmande valutor. Koncernens policy är att undvika valutarisker i den kommersiella verksamheten och koncernbolagens betalningar i främmande valutor terminsäkras sålunda via Celsius Finance. Huvuddelen av koncernens export är av projektkaraktär. Säkring av valutaflöden sker därför också på projektbasis. Någon säkring av prognosflöden sker inte. Värdet av eget kapital i utländska dotterbolag skyddas också delvis, antingen via lån i utländsk valuta eller genom terminsvalutasäkringar. Nettoinvestering i utländska bolag uppgår till ca 400 Mkr. Celsius Finance Bolagets verksamhet består av att hantera merparten av koncernens betalningsflöden i såväl svenska kronor som utländska valutor. Därmed kan transaktions- och växlingskostnader minimeras samtidigt som koncernens totala risksituation lättare kan styras. Även koncernintern in- och utlåning går via koncernbanken och överskottslikviditeten placeras huvudsakligen på den svenska penningmarknaden. Det långfristiga likviditetsöverskottet placeras i en strategisk portfölj med en räntebindning inom intervallet noll till högst fem år. Därutöver finns av koncernstyrelsen fastställda risklimiter att driva portföljförvaltning inom valuta- och räntemarknaden. Mätning av denna förvaltning sker dagligen för att fortlöpande kunna följa förvaltningens resultat och risker. Koncernbanken bistår också koncernbolagen med marknadsinformation avseende ränteoch valutaprognoser för att underlätta deras styrning av finansiella risker huvudsakligen avseende val av offertvalutor samt räntebindning på in- och utlåning.

27 Verksamhetsåret 1 januari - 31 december 1995 Förvaltningsberättelse Se sidan Redovisningsprinciper Koncernen 28 Resultaträkning med kommentarer 30 Balansräkning med kommentarer 32 Finansieringsanalys med kommentarer Moderbolaget 34 Resultaträkning 35 Balansräkning 36 Finansieringsanalys 37 Noter för resultat- och balansräkningar 72 Förslag till vinstdisposition 73 Revisionsberättelse 25

28 Redovisningsprinciper 26 Konsolideringsprinciper Koncernens bokslut omfattar Celsius AB och de bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt äger mer än 50 procent av aktiernas röstvärde (beträffande Australian Submarine Corporation, se under rubrik Klyvningsmetoden). Innehav av intressebolag där koncernens röstinnehav uppgår till minst 20 procent och högst 50 procent redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Koncernredovisningen upprättas enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 01:91. Förvär vsmetoden Koncernbokslutet upprättas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att koncernens anskaffningsvärde på aktier och andelar elimineras mot det förvärvade egna kapitalet inklusive kapitalandelen av obeskattade reserver vid förvärvstidpunkten. Således ingår endast resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten i koncernens eget kapital. Det egna kapitalet i det förvärvade dotterbolaget fastställes utifrån en marknadsvärdering av tillgångar och skulder i dotterbolaget vid förvärvstidpunkten i en s k förvärvsanalys. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet på dotterbolagsaktierna och det i förvärvsanalysen beräknade värdet av eget kapital redovisas som goodwill eller negativ goodwill. I den mån det erfordras omstruktureringar i det förvärvade bolaget görs i förvärvsanalysen avsättning till strukturreserv. Förvärvade dotterbolag ingår i koncernredovisningen med utgångspunkt från tidpunkten för köpet medan avyttrade dotterbolag exkluderas från årets början. Klyvningsmetoden Australian Submarine Corporation (ASC) ägs till 49 procent och verksamheten bedrivs som ett joint venture, som regleras via avtal. ASC redovisas enligt klyvningsmetoden, eftersom ASCs verksamhet har stor betydelse vid bedömningen av Celsius-koncernens ställning och resultat. Klyvningsmetoden innebär i korthet att 49 procent av resultat- och balansposter konsolideras i bokslutet liksom övriga statistikuppgifter som orderingång, orderstock och personal. Omräkning av utländska dotterbolag Vid omräkning av utländska dotterbolags resultatoch balansräkningar används den s k dagskursmetoden, då dotterbolagen till övervägande del är att betrakta som självständiga dotterbolag. Dotterbolag finns ej i höginflationsländer. Tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs, medan det egna kapitalet omräknas till investeringskurs. Samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens eget kapital. Då lån eller terminskontrakt upptas i utländsk valuta, för att skydda koncernens valutaexponering i utländska nettotillgångar, s k hedging, kvittas kursdifferenser på lån eller terminskontrakt till den del de motsvaras av kursdifferenser som uppstår vid omräkning av de utländska nettotillgångarna. Redovisning av intressebolag Med intressebolag avses ett långsiktigt aktieinnehav som omfattar minst 20 procent och högst 50 procent av röstetalet. I resultaträkningen redovisas koncernens andel av resultat före skatt under separat rubrik och ingår i resultatet efter avskrivningar. Resultatet är i förekommande fall reducerat för avskrivning på övervärde och korrigerat för internvinst. Andelen av intressebolagets skatt redovisas i koncernens skattekostnad. I balansräkningen redovisas bland aktier och andelar anskaffningskostnaden för aktierna korrigerat för andelen i resultat efter skatt och med avdrag för erhållen utdelning. Ej utdelat resultat redovisas som bundet eget kapital. Skatter Som årets skattekostnad redovisas skatt att betala på årets beskattningsbara inkomst, förändringar i latent skatt samt andel skatt i intressebolag. Förändringar i latent skatt som ingår i årets skattekostnad består av skattesatsen för respektive land på temporära skillnader mellan beskattningsbart resultat och redovisat resultat. Ändras skattereglerna redovisas förändringen av skatteskulden över årets skattekostnad. Vid beräkning av latent skatteskuld beaktas koncernens outnyttjade skattemässiga förluster. Latent skattefordran redovisas endast i den mån den sannolikt kommer att leda till reducerad skatt. Intäktsredovisning Försäljningsintäkter redovisas, efter avdrag för mervärdeskatt, rabatter och returer, vid leverans av produkter och tjänster vid det tillfälle som risken och äganderätten övergår till köparen. Fakturering och resultat redovisas för större projekt i Celsius-koncernen enligt löpande avräkningsprincipen för att på ett bättre sätt återspegla årets aktiviteter och resultat. Med större projekt avses kontrakt med ordervärde på 200 Mkr eller mer och som löper över minst 18 månader. Principen bygger på IASCs (International Accounting Standards Committee) rekommendation, IAS 11. Metoden

29 innebär att successiv fakturering och vinstavräkning sker i förhållande till kontraktets upparbetning alternativt i förhållande till kontraktets avräkningstidpunkt (milestone) med kunden, som vid detta tillfälle accepterar fakturering. Denna metod har redan tidigare tillämpats för ubåtsprojektet i ASC. Metoden förutsätter tillförlitliga projektbedömningar. I dessa beaktas erforderliga reserver för ej förkalkylerade projektkostnader. Om totala kostnader för att fullborda kontraktet bedöms överstiga återstående intäkter görs en reservering för den totala förlusten. Räntor på medel som erhållits genom kundförskott intäktsförs då räntorna erhålls. Flertalet projekt är i ett flerårsperspektiv ränteneutrala. Om ränteneutralitet föreligger enligt avtal sker periodisering över kontraktets löptid. Kostnader för forskning och utveckling Kostnader för forskning och utveckling (FoU) resultatförs i takt med att de uppstår. Kundorderbaserade FoU-kostnader redovisas som kostnad i samband med fakturering av varor och tjänster. Kostnader och intäkter av engångskaraktär Kostnader och intäkter av engångskaraktär redovisas inom rörelseresultatet och följer Redovisningsrådets rekommendation RR 4. Upplysning lämnas i berörd not om resultateffekten av händelser och transaktioner som är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med andra perioder och företag. Värderingsregler Finansiella instrument Kortfristiga placeringar avseende tradingportföljen värderas till marknadsvärde. Kapitalplaceringsaktier värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och börsvärde med portföljsyn. Varulager Värdering av varulager sker i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 2. Värderingen sker till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in först ut -principen och verkligt värde. Order som avräknas enligt den löpande avräkningsmetoden värderas till upparbetad kostnad inklusive vinst. För order som inte beräknas ge full kostnadstäckning görs reservering för framtida förlustrisker. Varulagret inkluderar förskott från leverantörer. Nettoredovisning sker av varulagret, vilket innebär att kvittningsbara förskott från kunder beaktas för i varje projekt upparbetad produktion. Kundfordringar Kundfordringar värderas individuellt enligt lägsta värdets princip. Anläggningar Fastigheter samt maskiner och inventarier värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningen sker linjärt, baserat på tillgångarnas ekonomiska livslängd. Följande avskrivningssatser gäller: Byggnader 1-5 % Maskiner och inventarier 5-20 % Datorer % Goodwill Goodwill skrivs av på år. Den längre avskrivningstiden används vid förvärv av företag med stabila marknads- och teknikförhållanden och där förvärvet har en långsiktig och strategisk karaktär. Goodwill i samband med förvärvet av aktier i ASC skrivs av i samma takt som ubåtsprojektet resultatavräknas, dvs enligt den löpande avräkningsmetoden. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar, skulder och orderstock i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Vid valutasäkring värderas dessa till terminskontraktens kurs varvid terminspremier och -avdrag periodiseras över fordringens/skuldens löptid och redovisas som ränteintäkt respektive räntekostnad. Orealiserade kursvinster på långfristiga fordringar och skulder avsätts till en valutakursreserv i moderbolaget och till bundet eget kapital i koncernen. Om en fordran eller skuld är effektivt skyddad av en motpost i samma valuta, s k hedging, påverkar valutakursförändringar ej det bokförda värdet. Kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas netto i resultaträkningen bland finansiella poster, medan övriga kursdifferenser ingår i rörelseresultatet. 27

30 Koncernens resultaträkning Belopp i Mkr Noter Rörelsens intäkter Not Rörelsens kostnader Not Av- och nedskrivningar Not Andel i intressebolags resultat Rörelseresultat efter avskrivningar FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Räntekostnader Kursdifferenser m m, netto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Minoritetens andel i årets resultat Resultat före skatt Skatt Not Årets resultat Vinst per aktie efter total skatt, kronor neg 27,10 28

31 Kommentarer till koncernens resultaträkning Rörelsens intäkter Den fakturerade försäljningen uppgår till Mkr (13 697). Beaktas, att f d Dialog ingår i koncernens fakturering endast för andra halvåret 1994 och att det under 1995 avyttrade rörinstallationsföretaget Ludvigsen & Hermann ingår i 1994 års fakturering ökar försäljningen för jämförbara enheter med ca 750 Mkr eller 5 procent. I rörelsens intäkter ingår realisationsvinster med 19 Mkr (169). Förra årets realisationsvinst hänför sig i huvudsak till försäljningen av den 40- procentiga andelen i Safe Partners. Utöver förutnämnda intäkter ingår övriga rörelseintäkter med 230 Mkr (164). Dessa består huvudsakligen av licens- och provisionsintäkter, hyror och leasingintäkter. Rörelsens intäkter fördelar sig med 65 procent på Celsius Industrier, 27 procent på Celsius Information System och 8 procent på Celsius Invest. Rörelsens kostnader I årets rörelsekostnader ingår strukturkostnader med sammanlagt 607 Mkr i form av reservering för personalavveckling och andra neddragningskostnader väsentligen som en följd av den aviserade neddragna kostnadsnivån inom det svenska försvaret samt under året beslutade neddragningar inom främst CelsiusTech Systems. Rörelsens kostnader för 1994 har påverkats positivt av en upplösning av en generell riskreserv med 217 Mkr för att möta projektreserveringar inom CelsiusTech. Avskrivningar Årets avskrivningar har ökat med 218 Mkr. Den huvudsakliga förklaringen till ökningen är att en nedskrivning av goodwill avseeende CelsiusTech ingår med 200 Mkr i årets resultat. Detta är en följd av den aviserade neddragna kostnadsnivån inom det svenska försvaret och årets stora förlust i bolaget. Byggnader, maskiner och inventarier har avskrivits med 418 Mkr (394). Avskrivningar på goodwill enligt ordinarie plan uppgår till 143 Mkr (138). Andel i intressebolags resultat I årets resultat ingår Eriksbergs Förvaltnings AB med ca -40 Mkr, vilket är den huvudsakliga förklaringen till det negativa resultatet. Under våren 1996 har Celsius AB träffat avtal om att avyttra samtliga aktier i Eriksberg till huvudägaren Stattum. Resultatet i Eriksberg, inklusive nedskrivning av aktierna inför avyttringen, har belastat årets resultat med förutnämnda belopp. För 1994 redovisas intresseandelen i Safe Partners, vilken uppgår till 34 Mkr, fram till den 30 september då andelen såldes. Rörelseresultat efter avskrivningar I årets resultat ingår förutnämnda strukturkostnader med 607 Mkr samt goodwillnedskrivning med 200 Mkr, som i sin helhet belastar Celsius Industrier. Celsius-koncernens rörelseresultatet före dessa poster uppgår således till 147 Mkr. I föregående års resultat ingår dels realisationsvinster med 169 Mkr avseende främst försäljningen av Safe Partners dels strukturkostnader med 75 Mkr. Rörelseresultatet exklusive koncerngemensamma poster och elimineringar fördelar sig med -875 Mkr på Celsius Industrier, 201 Mkr på Celsius Information System samt 120 Mkr på Celsius Invest. Finansiella intäkter och kostnader Räntenettot har förbättrats med 123 Mkr. Avkastningen på de räntebärande nettotillgångarna uppgår till 10 procent jämfört med förra årets 6 procent, vilket innebär ett ökat finansnetto på ca 160 Mkr. De räntebärande nettotillgångarna har minskat med ca 1,5 miljarder kronor, vilket resulterat i ett lägre räntenetto. Vidare har en gammal tvist rörande bankgarantier reglerats med en positiv påverkan på finansnettot. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader I resultatet ingår förutnämnda strukturkostnader och goodwillnedskrivning med 807 Mkr, vilket innebär ett resultat på 386 Mkr exklusive dessa kostnader. I årets resultat ingår vidare realisationsvinster med 19 Mkr att jämföras med 169 Mkr i föregående års resultat. Resultatet efter finansiella intäkter fördelar sig med -659 Mkr på Celsius Industrier, 206 Mkr på Celsius Information System samt 101 Mkr på Celsius Invest. Skatt Årets skattekostnad avser främst verksamheten i Australien. Dessutom tillkommer Enator, där koncernbidragsmöjlighet ej föreligger för året. Nyckeltal Avkastningen på eget kapital efter skatt blir för året negativ, som en följd av tagna strukturkostnader och nedskrivning av goodwill. Föregående års avkastning uppgick till 20 procent. Även avkastningen på sysselsatt kapital blir för året negativ av samma skäl, som ovan nämnts. Föregående års avkastning var 17 procent. Även räntetäckningsgraden blir av förutnämnda skäl negativ (5,4). Försäljning Civilt 39% Militärt 61% 29

32 Koncernens balansräkning Belopp i Mkr Noter Tillgångar Omsättningstillgångar RÄNTEBÄRANDE Likvida medel Not Aktier Not Övriga fordringar Not ICKE RÄNTEBÄRANDE Varulager, netto Not Övriga fordringar Not Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar RÄNTEBÄRANDE Övriga långfristiga fordringar ICKE RÄNTEBÄRANDE Aktier och andelar Not Immateriella tillgångar Not Anläggningar Not Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder RÄNTEBÄRANDE Övriga skulder ICKE RÄNTEBÄRANDE Leverantörsskulder Förskott från kunder, netto Not Övriga skulder samt avsättningar Not Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder RÄNTEBÄRANDE Reverslån och checkräkningskredit Avsatt till pensioner Not Övriga långfristiga skulder ICKE RÄNTEBÄRANDE Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Minoritetsandelar Eget kapital Not 15 Aktiekapital ( st à 20 kr) Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa skulder och eget kapital Ställda panter Not Ansvarsförbindelser Not

33 Kommentarer till koncernens balansräkning Tillgångar Koncernens totala tillgångar har minskat med ca 1,2 miljarder kronor främst som en följd av lägre likvida medel. De totala tillgångarna fördelar sig med ca 10,5 miljarder kronor på Celsius Industrier, 1,9 miljarder kronor på Celsius Information System samt 1,8 miljarder kronor på Celsius Invest. Omsättningstillgångar Likvida medel och kortfristiga placeringar har minskat med ca 1,5 miljarder kronor. De främsta anledningarna till minskningen är lägre erhållna förskott inom den försvarsrelaterade verksamheten, likvideffekter av tidigare gjorda reserveringar för strukturåtgärder, förvärv av ytterligare aktier i Enator samt förvärv av aktier i Raufoss A/S. Kapitalplaceringsaktier är bokförda till 61 Mkr (64), vilket motsvarar det samlade börsvärdet vid årsskiftet. Övriga räntebärande fordringar består väsentligen av utlåning till Eriksbergs Förvaltnings AB med 494 Mkr (463). Icke räntebärande tillgångar har ökat med 365 Mkr varav varulagret svarar för 232 Mkr. Ökningen är väsentligen hänförlig till Celsius Industrier. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har under året totalt minskat med 34 Mkr. Övriga räntebärande fordringar består i huvudsak av moderbolagets fordran på Securum uppgående till 320 Mkr (320) och avser lån till finansiering av hyrd rörelsefastighet. Aktier och andelar har ökat med 192 Mkr främst som ett resultat av det 15-procentiga förvärvet av Raufoss A/S i Norge. Detta förvärv har bokförts till 182 Mkr. Minskningen av värdet i Eriksbergs Förvaltnings AB på ca 40 Mkr har uppvägts av aktier i BPA i samband med avyttringen av det danska rörinstallationsföretaget Ludvigsen & Hermann. Minskningen av immateriella tillgångar med 181 Mkr förklaras främst av årets goodwillavskrivning med 143 Mkr samt goodwillnedskrivningen avseende CelsiusTech på 200 Mkr. I motsatt riktning verkar den goodwill som tillkommit genom förvärv av ytterligare aktier i Enator. Skulder De kortfristiga skulderna är i stort sett oförändrade med en ökning av posten övriga räntebärande skulder med 316 Mkr och en minskning främst av förskott från kunder med 342 Mkr. Förskotten hänför sig nästan uteslutande till Celsius Industrier. Ökningen av övriga räntebärande skulder förklaras främst av att förtida inbetalningar från en kund med 297 Mkr i år blivit kortfristiga medan de föregående år redovisades som långfristiga (448). De totala långfristiga skulderna har minskat med 311 Mkr. Minskningen förklaras av förutnämnda förtida inbetalningar från en kund med 448 Mkr under föregående år som dock motverkas av en ökad pensionsskuld med 171 Mkr. Räntebärande nettotillgångar De räntebärande nettotillgångarna har minskat med Mkr till 480 Mkr. Minskningen är till största delen hänförlig till företagsförvärv, likvideffekter av tidigare års reserveringar för strukturåtgärder samt minskade förskott från kunder inom den försvarsrelaterade verksamheten. Minoritetsandelar Minoritetsandelar har minskat med 51 Mkr som en följd av ytterligare förvärv av aktier i Enator. Under året har ca 30 procent förvärvats och innehavet uppgår nu till drygt 99 procent. Eget kapital Eget kapital har under året minskat med 746 Mkr. Minskningen förklaras av årets förlust efter skatt med 494 Mkr, utdelning med 196 Mkr samt omräkningsdifferenser uppkomna vid omräkning av de utländska verksamheterna med 56 Mkr. Eget kapital per aktie uppgår till 118 kronor (145). Det egna kapitalet fördelar sig med ca Mkr på Celsius Industrier, ca 200 Mkr på Celsius Information System och ca 350 Mkr på Celsius Invest. Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital uppgår till Mkr och har under året minskat med ca 800 Mkr. Nyckeltal Soliditeten uppgår till 24 procent (28). Det är främst minskningen i det egna kapitalet som bidrar till försämringen. Exklusive kundförskott netto uppgår soliditeten till 29 procent (33). Kassalikviditeten har försämrats och uppgår till 73 procent (90). Likvida medel/ kassalikviditet Likvida medel Kassalikviditet (%) Eget kapital på balansdagen Eget kapital Mkr/ % 5 000/ / / / / / / / / / 25 0/ 0 Mkr

34 Koncernens finansieringsanalys Belopp i Mkr Från rörelsen tillförda medel Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Realisationsvinster Finansiella intäkter och kostnader Skatt Minoritetens andel i dotterbolags resultat Rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av varulager Förändring av kundförskott Förändring av övriga kortfristiga skulder Operativt netto från rörelsen Investeringar Förvärvade bolag exklusive kassa Sålda bolag exklusive kassa Aktier och andelar Immateriella tillgångar Maskiner, inventarier och skepp Fastigheter Försäljning av anläggningstillgångar m m Kassaflöde från årets verksamhet Finansiering Förändring av pensionsskuld Förändring av revers- och obligationslån Förändring av långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Omräkningsdifferenser m m, netto Förändring av minoritetsintresse 2-3 Övrigt Utdelning till aktieägare Förändring av likvida medel och placeringar

35 Kommentarer till koncernens finansieringsanalys Hantering av förvärvade/sålda bolag, pensionsskuld samt realisationsvinster I finansieringsanalysen har effekter av större förvärv och avyttringar av dotterbolag för respektive år exkluderats från förändringar i balansräkningen. Förvärv/avyttringar med hänsyn tagen till bolagets kassa redovisas som investering. Pensionsskulden betraktas som finansiering. Realisationsvinster visas i år som avdragspost på separat rad under Från rörelsen tillförda medel. Detta innebär att hela försäljningsintäkten redovisas under Investeringar som försäljning av anläggningstillgångar mm. Från rörelsen tillförda medel Från rörelsen tillförda medel uppgick under 1995 till 312 Mkr, vilket var ca 900 Mkr lägre än föregående år. Försämringen förklaras väsentligen av det svaga resultatet för 1995 främst som en följd av belastningen för strukturkostnader med anledning av det svenska försvarets aviserade besparingsplaner samt förlusten inom CelsiusTech. Rörelsekapital Rörelsekapitalet under året ökade med 402 Mkr. I årets kortfristiga skulder ingår reserveringar för strukturåtgärder med anledning av de aviserade neddragningarna inom det svenska försvaret med 607 Mkr. Analys av kassaförändringar Investeringar Investeringar i förvärvade bolag har skett med 191 Mkr och avser förvärv av ytterligare aktier i Enator. Sålda bolag avser det danska rörinstallationsföretaget Ludvigsen & Hermann vilket har bidragit positivt till kassaflödet med 42 Mkr. Under aktier och andelar redovisas främst andelarna i de båda norska förvärven av Raufoss A/S samt Mjellem & Karlsen och kassaflödet har genom dessa förvärv påverkats negativt med 201 Mkr. Investeringar i maskiner, inventarier m m avser till större delen ersättningsinvesteringar. Försäljning av anläggningstillgångar har under året påverkat kassaflödet med 85 Mkr. Motsvarande värde för föregående år var 344 Mkr, vilket främst avser försäljning av offshoreföretaget Safe Partners. Totalt har investeringarna påverkat årets kassaflöde med 904 Mkr (829). Kassaflöde från årets verksamhet Kassaflödet från årets verksamhet är negativt med 994 Mkr (-470). De främsta anledningarna till försämringen av kassaflödet är förutom resultatet, lägre erhållna förskott inom den försvarsrelaterade verksamheten, likvideffekter av tidigare gjorda reserveringar för strukturåtgärder, förvärv av ytterligare aktier i Enator samt förvärv av aktier i främst det norska företaget Raufoss A/S Tillförda medel Rörelsekapital Kassaflöde före investeringar Investeringar bolagsförvärv exkl kassa bolagsförsäljningar övriga nettoinvesteringar Summa investeringar Kassaflöde Finansiering Utdelning Nyemission Förändrade likvida medel Finansiering Totalt har posterna under rubriken Finansiering påverkat kassaflödet negativt med 335 Mkr (-241). Den största negativa påverkan kommer från förändrade långfristiga skulder med 394 Mkr. Den främsta orsaken till denna förändring är att förtida inbetalningar från en kund förra året med 448 Mkr redovisades som långfristiga skulder men i år som kortfristiga med 297 Mkr. Ökningen av pensionsskulden har bidragit positivt till kassaflödet med 171 Mkr. Under 1994 amorterades lån i USD med ca 200 Mkr vilket är den främsta orsaken till 1994 års förändring av revers- och obligationslån. Förändring av likvida medel och placeringar Likvida medel och placeringar har under året minskat med Mkr. De främsta anledningarna till minskningen är förutom årets förlust, lägre erhållna förskott inom den försvarsrelaterade verksamheten, likvideffekter av tidigare gjorda reserveringar för strukturåtgärder, förvärv av ytterligare aktier i Enator samt förvärv av aktier i främst det norska företaget Raufoss A/S. Nyckeltal Kassalikviditeten har under året minskat från 90 procent till 73 procent. Skuldsättningsgraden har ökat från 0,7 till 0,8. Självfinansieringsgraden är för året negativ och uppgick 1994 till 1,6. 33

36 Moderbolagets resultaträkning Belopp i Mkr Noter Rörelsens intäkter Not Rörelsens kostnader Not Avskrivningar Not Rörelseresultat efter avskrivningar FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Utdelning från dotterbolag Not Ränteintäkter Räntekostnader Kursdifferenser m m, netto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Bokslutsdispositioner Not Resultat före skatt Skatt Årets resultat

37 Moderbolagets balansräkning Belopp i Mkr Noter Tillgångar Omsättningstillgångar RÄNTEBÄRANDE Likvida medel Not Aktier Not Fordringar dotterbolag Övriga fordringar Not ICKE RÄNTEBÄRANDE Fordringar dotterbolag Övriga fordringar Not Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar RÄNTEBÄRANDE Övriga långfristiga fordringar ICKE RÄNTEBÄRANDE Aktier och andelar Not Anläggningar Not Byggnader Not Summa anläggningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder RÄNTEBÄRANDE Skulder dotterbolag ICKE RÄNTEBÄRANDE Skulder dotterbolag Leverantörsskulder 7 11 Övriga skulder Not Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder RÄNTEBÄRANDE Skulder dotterbolag 320 Summa långfristiga skulder 320 Eget kapital Not 15 Aktiekapital ( st à 20 kr) Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa skulder och eget kapital Ställda panter Not Ansvarsförbindelser Not

38 Moderbolagets finansieringsanalys Belopp i Mkr Från rörelsen tillförda medel Rörelseresultat före avskrivningar Realisationsvinster/-förluster/nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Koncernbidrag/aktieägartillskott Skatt Rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Operativt netto från rörelsen Investeringar Aktier och andelar -771 Maskiner och inventarier -3-3 Fastigheter -6 Försäljning av aktier och andelar Övrigt Kassaflöde från årets verksamhet Finansiering Förändring av kortfristiga reversoch obligationslån -3 Förändring av långfristiga fordringar 5 Förändring av mellanhavanden med dotterbolag Kapitaltillskott till dotterbolag Utdelning till aktieägare Förändring av likvida medel

39 Noter till resultat- och balansräkningarna Belopp i Mkr Not 1 Rörelsens intäkter Koncernen Moderbolaget Fakturering Realisationsvinster Övriga rörelseintäkter Summa I föregående års fakturering ingår f d Dialog från den 1 juli. Vidare bör vid jämförelsen beaktas att det under 1995 avyttrade danska rörinstallationsföretaget Ludvigsen & Hermann A/S ingår i 1994 års faktureringsvärde. Realisationsvinster under 1995 hänför sig till försäljningen av Ludvigsen & Hermann A/S års realisationsvinster hänför sig i huvudsak till försäljningen av den 40-procentiga andelen i Safe Partners. Övriga rörelseintäkter består huvudsakligen av licens- och provisionsintäkter, hyror samt leasingintäkter. Not 2 Rörelsens kostnader Koncernen Moderbolaget Kostnader för sålda varor/tjänster FoU-kostnader Försäljnings- och administrativa omkostnader Realisationsförluster/nedskrivning 387 Summa I 1995 års kostnader för sålda varor ingår omstruktureringskostnader avseende personalneddragningar och bedömda nedskrivningsbehov av anläggningstillgångar föranledda av det svenska försvarets aviserade neddragningar samt under året beslutade strukturåtgärder med totalt 607 Mkr. I 1994 års kostnader för sålda varor ingår strukturkostnader med 75 Mkr. Vidare har rörelsens kostnader för 1994 påverkats positivt av en upplösning av en generell riskreserv med 217 Mkr för att möta projektreserveringar inom CelsiusTech. Moderbolagets realisationsförluster har väsentligen uppstått i samband med avyttringen av f d Dialog till Celsius Information System. Not 3 Planenliga avskrivningar samt nedskrivningar Koncernen Moderbolaget Planenliga avskrivningar Maskiner och inventarier Skepp och andelar i skepp Byggnader Markanläggningar 3 2 Goodwill Andra immateriella tillgångar 7 6 Summa Fortsättning nästa sida 37

40 Not 3 Planenliga avskrivningar samt nedskrivningar (forts) Not 4 Utdelning från dotterbolag Koncernen Moderbolaget Nedskrivningar Aktier 6 Goodwill 200 Andra immateriella tillgångar 7 Summa Summa av- och nedskrivningar Goodwillnedskrivningen på 200 Mkr avser CelsiusTech Systems. Årets utdelning, som anteciperats, består av kontantutdelning från Celsius Industrier med 105 Mkr och från Götaverken Arendal med 75 Mkr. Även föregående år anteciperades utdelningen. Not 5 Likvida medel Koncernen Moderbolaget Kassa och bank Kortfristiga placeringar Aktier *) Summa *) Specifikation finns tillgänglig och kan rekvireras från Celsius AB eller Patent- och Registreringsverket. Not 6 Övriga fordringar, räntebärande Koncernen Moderbolaget Övrigt I posten ingår en fordran på Eriksbergs Förvaltnings AB. Fordran uppgår till 494 Mkr (463). Not 7 Varulager netto/ förskott från kunder Koncernen Material Pågående arbeten Produkter i arbete Förskott från kunder Förskott till leverantörer Summa Förskott utöver upparbetning i varulager I produkter i arbete ingår 9,0 miljarder kronor (9,7) avseende 49 procent av Australian Submarine Corporation s ubåtskontrakt.

41 Not 8 Övriga fordringar, icke räntebärande Koncernen Moderbolaget Kund- och växelfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övrigt Summa Not 9 Aktier och andelar i koncernen Antal aktier / Innehav Nom. värde lokal Bokfört andelar % valuta i 1000-tal värde, Mkr Intressebolag Eriksbergs Förvaltnings AB SEK ,5 Jasminia Shipping Ltd USD 1 8,5 Mjellem & Karlsen A/S NOK ,4 Singapore Engineering Software Pte Ltd SGD ,4 Ugland GVA Bulk K/S 50 NOK 22,8 Summa aktier och andelar i intressebolag 129,6 Övriga bolag Axtrade Inc USD 1 2,0 Blekingen AB SEK 833 0,0 BPA ,7 SEK ,7 Cheddite France SA FRF ,4 IG JAS AB SEK 100 1,0 Karlskoga Invest AB SEK ,0 KS West Supply 4 NOK 0,8 Modulföretagen AB SEK 245 0,7 Primulus SEK ,5 Raufoss A/S NOK ,2 Uddevalla Invest AB i konkurs ,6 SEK ,0 Volvo Aero Support AB ,9 SEK 100 5,0 Wah Nobel (Pvt) Ltd PKR ,6 Åsby Service AB SEK 100 3,0 Övriga *) 2,8 Bostadsrätter o dyl 5,5 Summa aktier och andelar i övriga bolag 301,2 Aktier och andelar totalt 430,8 *) Ovanstående förteckningar omfattar aktier och andelar som ägs av koncernen. Aktier och andelar av mindre betydelse redovisas under posten Övriga. En fullständig specifikation finns tillgänglig hos Celsius AB. Fortsättning nästa sida 39

42 Not 9 Aktier och andelar i moderbolaget Antal aktier/ Innehav Nom. värde lokal Bokfört andelar % valuta i 1000-tal värde, Mkr Dotterbolag AB Celsius Finance SEK ,0 Andeze AB SEK 100 0,1 Celsius Industrier AB SEK ,9 Celsius Information System AB SEK ,2 Celsius Invest AB SEK ,0 Cromarty Ltd IEP 0 12,3 Förvaltnings AB Traven SEK 50 0,1 Götaverken Arendal AB SEK ,0 Inorder AB SEK ,0 Inorder Bygg AB SEK 600 0,0 Pearmens Mekaniska Verkstad AB SEK 100 0,1 Shipknow AG CHF 240 0,6 Specol AB SEK 50 0,1 AB Svensk Varvsindustri SEK 50 0,1 Vergo AB SEK ,0 Summa aktier i dotterbolag 3 024,5 Intressebolag Eriksbergs Förvaltnings AB SEK ,9 Summa aktier och andelar i intressebolag 27,9 Övriga bolag Blekingen AB SEK 833 0,0 Uddevalla Invest AB i konkurs SEK ,0 Övriga *) 0,1 Summa aktier och andelar i övriga bolag 0,1 Aktier och andelar totalt 3 052,5 Under året har aktierna i Bofors, Kockums, CelsiusTech, FFV Aerotech och Servanda (tidigare Cityvarvet) sålts till Celsius Industrier. Vidare har aktierna i Telub, Enator och Celsius Data (f d Dialog ) förvärvats av Celsius Information System. Förvärven har skett till bokfört värde med undantag för Celsius Data. Koncernbankrörelsen inom Celsius har bolagiserats i AB Celsius Finance. Celsius Invest har från moderbolaget förvärvat Celsius Inc i USA. I samband med dessa förändringar har aktieägartillskott lämnats till Celsius Industrier med 1905 Mkr, Celsius Information System med 444 Mkr, Celsius Invest med 100 Mkr samt till AB Celsius Finance med 198 Mkr. *) Ovanstående förteckning omfattar aktier och andelar som ägs av moderbolaget. Aktier och andelar av mindre betydelse redovisas under posten Övriga. En fullständig specifikation finns tillgänglig hos Celsius AB. 40

43 Not 10 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Goodwill Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde Andra immateriella tillgångar Summa Restvärden för goodwill omfattar Celsius ABs förvärvsgoodwill i bolag som nu ingår i Celsius Industrier med 323 Mkr och i Celsius Information System med 599 Mkr. Celsius Industriers goodwill på 323 Mkr fördelar sig med 189 Mkr på FFV Aerotech och med 134 Mkr på CelsiusTech. Dessutom tillkommer goodwill i bolagen tillhörande Celsius Industrier med 207 Mkr och därvid främst i CelsiusTech med 171 Mkr. Den totala goodwillen i Celsius Industrier uppgår därmed till 530 Mkr. Inom Celsius Information System fördelar sig goodwillen på 599 Mkr med 279 Mkr på Celsius Data (tidigare Dialog), med 205 Mkr på Enator samt 115 Mkr på Telub. Vidare tillkommer Celsius Information Systems förvärvsgoodwill avseende Enator med 140 Mkr. Dessutom finns i bolagen tillhöriga Celsius Information System goodwill på 117 Mkr. Den totala goodwillen i Celsius Information System uppgår därmed till 856 Mkr Not 11 Anläggningar Koncernen Moderbolaget Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde Skepp och andelar i skepp Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde Byggnader Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde Taxeringsvärde Fortsättning nästa sida 41

44 Not 11 Anläggningar (forts) Koncernen Moderbolaget Mark och markanläggningar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde Taxeringsvärde Pågående nyanläggningar Anskaffningsvärde Totalt planenligt restvärde Not 12 Övriga icke räntebärande skulder samt avsättningar Koncernen Moderbolaget Skatteskulder Avsättning för strukturåtgärder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Andra kortfristiga skulder Summa Reserveringar för strukturåtgärder vid årets slut fördelar sig med 779 Mkr på Celsius Industrier samt med 70 Mkr på Celsius Information System. Motsvarande reservering vid slutet av 1994 uppgick till 454 Mkr för Celsius Industrier, 248 Mkr för Celsius Information System samt 78 Mkr för Celsius Invest. Ökningen inom Celsius Industrier på 325 Mkr förklaras av årets avsättning till strukturåtgärder främst kopplade till försvarsbeslutet. Dessa reserveringar tillsammans med under året beslutade neddragningar uppgår till 607 Mkr. Utöver vad Celsius Industrier därmed tagit i anspråk har Celsius Information System utnyttjat 178 Mkr och Celsius Invest 78 Mkr av de reserveringar som fanns redovisade vid 1994 års utgång. Not 13 Avsatt till pensioner Koncernen PRI-pensioner Övriga pensioner Summa

45 Not 14 Skatter Koncernen Skatt att betala Latent skatt Andel i intressebolags skatt -1 7 Total skatt Koncernens outnyttjade förlustavdrag uppgår efter årets bokslut till 4,4 miljarder kronor (4,3). Av nämnda förlustavdrag har skattemyndigheten ej godkänt 0,7 miljarder kronor (0,9). Dessutom tillkommer framtida positiva skatteeffekter som följd av främst kostnader för reserverade strukturåtgärder med 0,8 miljarder kronor, som ännu inte yrkats avdrag för. Vinster, som uppkommit vid fakturering enligt den löpande avräkningsmetoden uppgår till 0,4 miljarder kronor, har ännu ej upptagits till beskattning och kommer att neutraliseras genom utnyttjande av förlustavdrag. I samband med den föreslagna utdelningen av aktierna i Celsius Information System reduceras koncernens förlustavdrag med knappt 0,9 miljarder kronor. Not 15 Eget kapital Aktie- Bundna Fria Totalt kapital reserver reserver Koncernen Ingående balans Överföring från fria till bundna reserver Omräkningsdifferens m m Utdelning Årets resultat Utgående balans Moderbolaget Ingående balans Utdelning Årets resultat Utgående balans

46 Not 16 Ställda panter och ansvarsförbindelser Koncernen Moderbolaget Ställda panter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Kundfordringar Inteckningar i skepp (inkl offshore-enheter) Spärrade likvida medel och depositioner Övriga ställda panter 7 Summa Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Borgensförbindelser för dotterbolag Garantiförbindelser FPG inkl dotterbolag Övriga ansvarsförbindelser Summa Som ett led i koncernens affärsverksamhet förekommer utöver angivna ansvarsförbindelser garantier för fullgörande av olika kontraktsenliga åtaganden. 44

47 Not 17 Årsanställda, löner och ersättningar Genomsnittligt antal anställda Sverige *) varav kvinnor Utomlands Australien Danmark Finland Frankrike Indien 0 4 Japan 5 11 Kanada 2 3 Kina 1 0 Korea 2 0 Malaysia 4 2 Nederländerna Norge Nya Zeeland 9 7 Singapore Storbritannien Tyskland USA Totalt utomlands varav kvinnor Totalt anställda varav kvinnor *) varav moderbolaget varav kvinnor Fortsättning nästa sida 45

48 Not 17 Årsanställda, löner och ersättningar (forts) Löner och ersättningar 1995 Styrelse Övriga och VD anställda Summa Moderbolag Dotterbolag Sverige Australien Danmark Finland Frankrike Japan Kanada Korea Malaysia Nederländerna Norge Nya Zeeland Singapore Storbritannien Tyskland USA Summa dotterbolag Summa Sociala kostnader I enlighet med rekommendation från Näringslivets Börskommitté, NBK, lämnas följande information angående ledande befattningshavares förmåner. Styrelsens ordförande Arvode, kronor. Beloppet avser ordförandens årliga arvode som fastställts av bolagsstämman. Under året har skifte på ordförandeposten skett. Nuvarande ordförande tillträdde vid bolagsstämman den 16 maj 1995 och har sålunda erhållit kronor i arvode under Verkställande direktören/koncernchefen Arvode, lön och övriga förmåner, kronor. Med arvode avses del av styrelsearvode som fastställts av bolagsstämman. Koncernchefen uppbär därutöver pension från sin tidigare anställning i bolaget som verkställande direktör motsvarande 70 procent av den lön som han hade då han gick i pension vid 60 års ålder. Uppsägning och avgångsvederlag: Vid uppsägning från företagets sida utgår samtliga anställningsförmåner under ett år från uppsägningstiden. 46 Fortsättning nästa sida

49 Not 17 Årsanställda, lön och ersättningar (forts) Övriga medlemmar av koncernledningen Pension: För övriga medlemmar av koncernledningen tillämpas som huvudregel pensionsålder 60 år varvid 70 procent av slutlön vid pensioneringstidpunkten bibehålles för tiden fram till 65 års ålder. Ordinarie pension följer ITP-planen, men därutöver lämnas kompletterande pensionsförmåner på den del av årslönen som ligger mellan ITP-planens övre lönegräns och 50 gånger basbeloppet. Uppsägning och avgångsvederlag: Vid uppsägning från företagets sida utgår samtliga anställningsförmåner under två år från uppsägningstidpunkten. Not 18 Bokslutsdispositioner Moderbolaget Aktieägartillskott till dotterbolag Lämnade koncernbidrag Erhållna koncernbidrag Summa Aktieägartillskott till dotterbolag under 1995 avser i sin helhet Celsius Industrier. De under 1995 erhållna koncernbidragen fördelar sig med 811 Mkr på Celsius Industrier, 413 Mkr på Celsius Information System samt 63 Mkr på Celsius Invest. 47

50 Celsius Industrier 48 Belopp i Mkr Fakturerad försäljning varav export och fakturering utomlands Resultat efter finansnetto Sysselsatt kapital, genomsnittligt ) Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kap, % neg 201) Investeringar, aktiverade Orderingång Orderstock Antal årsanställda på balansdagen ) Beräknat på utfallet på balansdagen. 2) Avser utfallet på balansdagen Celsius Industrier är Sveriges ledande försvarsindustrikoncern med ca anställda i Bofors, Kockums, CelsiusTech och FFV Aerotech. Koncernen bildades den 1 juni 1995 som en operativt självständig underkoncern under moderbolaget Celsius AB. Verksamhet och kundstruktur Den huvudsakliga verksamheten inom Celsius Industrier är försvarsindustri, 85 procent, som innefattar samtliga faser i ett försvarsprojekt; från utveckling till produktion inklusive testsystem till såväl det svenska totalförsvaret som internationella beställare. Celsius Industriers försvarsindustriella system och produkter vänder sig till statliga beställare. I viss mån sker leveranser till övriga försvarsföretag. Det svenska försvarets inköp sker huvudsakligen via en myndighet, Försvarets materielverk (FMV), som svarar för ca 50 procent (45) av Celsius Industriers fakturering. Faktureringen inom Sverige är dominerande och har ökat jämfört med tidigare år till 65 procent. Exporten svarar för cirka en fjärdedel av Celsius Industriers omsättning. Inom Celsius Industrier bedrivs civil verksamhet, vars andel av 1995 års fakturering utgjorde 15 procent. Den civila verksamheten får en allt ökande be- tydelse. Kockums-gruppen bedriver civilt fartygsunderhåll inklusive ombyggnad samt tung verkstadsindustri för bland annat spårbunden materiel. Den militära verksamheten ger spin-off till civila satsningar. Ett exempel på detta är satsningen inom bilsäkerhetsområdet, där betydande framgångar har nåtts inom sensorer till sidokollisionsskydd, som levereras till Autoliv. Det civila flygunderhållet, som är en utveckling av dess militära motsvarighet, ökar i betydelse, inte minst som en följd av nyförvärv. Testlösningar och stödsystem för elektronikindustrin, med Ericsson och ABB som stora kunder, har haft en fortsatt positiv utveckling. Metoder för mätning och kalibrering av instrument riktar sig till ett stort antal kunder. De i Celsius Industrier ingående försvarsföretagen har under de senaste åren varit pådrivande inhemska krafter i den strukturrationalisering som den svenska försvarsindustrin genomgått. Sammanlagt har antalet medarbetare i de försvarsrelaterade företagen minskat med över anställda, eller motsvarande 30 procent sedan Den svenska försvarsindustrin är välstrukturerad och strukturprocessen har genomförts tidigare än i många andra europeiska länder. Inom få områden finns fler än en inhemsk tillverkare. Så gott som samtliga inhemska nyutvecklingsprojekt genomförs i nära samarbete med det svenska försvaret, som också har god insyn i dessa, såväl ekonomiskt som tekniskt. Den inhemska konkurrensen består därför i första hand av prioriteringar mellan olika projekt. Vad gäller underhåll och tekniska tjänster är bilden däremot delvis annorlunda. Konkurrens, både mellan olika externa leverantörer till försvaret och mellan dessa och den verksamhet som drivs i egen regi av försvaret, finns inom vissa områden. Affärsidé och mål Celsius Industrier består av en unik grupp världs-

51 ledande högteknologiska företag. Försvarsmarknaden är och kommer att förbli basen för verksamheten. Utveckling av civila affärer baserad på militär kärnteknologi och kärnkompetenser är en medveten dualuse-strategi. Avsikten är att öka andelen lönsamma civila applikationer baserade på teknik och kunskap från den militära kärnverksamheten. Detta förbättrar möjligheten till att bibehålla vissa kompetenser också vid en krympande militär marknad. Celsius Industrier skall tillfredsställa svenska försvarets behov av avancerad försvarsmateriel genom leveranser av system och utrustning för armén, marinen och flygvapnet. Celsius Industrier skall vidare vara konkurrenskraftigt på världsmarknaden genom högteknologiska produkter och också kunna erbjuda systemsammanhållande kompetens. Celsius Industrier skall svara upp mot det svenska försvarets behov av kvalificerade tekniska tjänster inom vissa för försvaret viktiga områden samt svara för underhåll och modifieringar av befintliga system och försvarsmateriel. Celsius Industriers övergripande mål är att bedriva en verksamhet med långsiktig och uthållig lönsamhet. Marknad Den internationella försvarsmarknaden är, med undantag för den i Sydostasien, en krympande marknad. Omstruktureringar görs i USA, som också vill öka sina exportansträngningar globalt. Även Sveriges försvarsbudget är långsiktigt krympande. För närvarande finns det ingenting som talar för att utvecklingen skulle förändras under de närmaste åren. Starka drivkrafter bakom de minskade försvarsbudgetarna är en ändrad hotbild och ansträngda statsfinanser i många industriländer. Inom OECD-länderna, till vilka ca 90 procent av den svenska försvarsmaterielexporten går, satsas det i ökande grad på att förse de väpnade styrkorna med tekniskt mycket avancerad utrustning. En ökad satsning på kvalitet är till fördel för svensk försvarsindustri, som står väl rustad att konkurrera med sin högteknologi på den internationella marknaden. Av Celsius Industriers omsättning utgör leveranser till det svenska försvaret merparten och hemmamarknaden är av detta skäl mycket viktig. Den är också i de allra flesta fall en förutsättning för export, eftersom kunden vill ha referensobjekt. Bland de viktigaste exportmarknaderna märks nordiska och västeuropeiska länder, Australien, USA samt vissa länder i Latinamerika och Sydostasien. På de olika exportmarknaderna möter Celsius Industriers företag en hård konkurrens av stora internationella försvarsindustriföretag från i första hand Västeuropa och USA, medan den inhemska konkurrensen på hemmamarknaden är av delvis annorlunda art. I enlighet med den svenska försvarsplaneringen har hittills nyutveckling och produktion av prioriterade materielprojekt skett i huvudsak av den inhemska försvarsindustrin. Signaler kommer dock från politisk nivå att upphandling framöver skall ske i större konkurrens. Motköpen har blivit allt vanligare vid internationella försvarsupphandlingar. Dessa innebär en förpliktelse från det säljande företaget eller landet att köpa produkter till ett belopp som motsvarar eller ibland t o m överstiger värdet på den aktuella ordern från det land dit man säljer. Ofta omfattar motköpen materielkomponenter till det aktuella exportprojektet. Men motköpen kan också avse helt andra produktområden. På samma sätt ställs ofta svenska företag inför uppgiften att organisera motköpsbeställningar vid olika exportprojekt. Order Celsius Industrier-koncernens orderingång under året uppgick till 8 miljarder kronor, vilket är en minskning med ca 300 Mkr jämfört med föregående år. Order med försvarsinnehåll har minskat med ca 800 Mkr, vilket innebär att dess andel minskat till 74 procent (81). För merparten av denna nedgång i beställningsvolymen svarar Försvarets materielverk (FMV), vars andel under 1995 sjunkit med 6 procentenheter till 34 procent. Minskade försvarsbeställningar inom Sverige har inte kunnat kompenseras med ökad export. Ett antal exportorder har dessutom förskjutits i tiden. Nedgången på försvarssidan har endast delvis kunnat kompenseras av civila beställningar, som ökat med drygt 500 Mkr. Resultat Celsius Industrier-koncernens fakturering har ökat med 250 Mkr till 9,6 miljarder kronor för Ökningen ligger inom den civila verksamheten som därmed uppgår till 15 procent (13). Resultat efter finansnetto har, som en följd av be- 49

52 50 tydande reserveringar minskat kraftigt och uppgår till -659 Mkr (784). Under föregående år har en generell riskreserv tagits i anspråk med 217 Mkr för att möta projektreserveringar inom CelsiusTech. Exkluderas 1995 års strukturkostnader på 607 Mkr samt goodwillnedskrivning avseende CelsiusTech med 200 Mkr uppgår resultatet till 148 Mkr. Den kraftiga resultatförsämringen utöver förutnämnda kostnader för strukturåtgärder och goodwillnedskrivning hänför sig i sin helhet till CelsiusTech Systems. Förlusten inom detta bolag beror främst på ombedömningar av vissa fastprisprojekt, strukturella åtgärder samt förskjutning i orderingången. De nu genomförda reserveringarna beräknas ge full täckning för genomförande av återstående arbeten inom problemprojekten, varför ytterligare kostnader ej förväntas. Celsius Industriers finansnetto för 1995 uppgick till 216 Mkr (211). Resultatet har uppnåtts tack vare en högre avkastning på de räntebärande nettotillgångarna, som under året minskade med 1,2 miljarder kronor. Forskning och utveckling Celsius Industrier är ett högteknologiskt företag från konstruktion till produktion. Stora resurser satsas årligen på forskning och utveckling. Ca procent av faktureringen satsas på detta, varav egenfinansierad del utgör ca 5 procent. I nya projekt sker ofta samverkan med landets främsta experter på området och med utländska experter. Det finns också ett nära samarbete mellan försvarsindustrin och tekniska högskolor och dess forskare. Tekniska landvinningar används ofta i helt nya tillämpningar, också inom civila områden. Ett sådant exempel är bilpyrotekniken, där Bofors kunskap och erfarenhet från den militära kärnverksamheten kommit till nytta inom ett civilt intressant område. Celsius Industrier står i dag väl rustat när det gäller teknisk kompetens. Ca 30 procent av medarbetarna är civilingenjörer eller har hög teknisk utbildning. Samarbetsprojekt Bofors, Kockums, CelsiusTech och FFV Aerotech är världsledande inom sina nischer och har med sin höga teknologiska kompetens inom både produktutveckling och produktion visat sig vara attraktiva som samarbetspartners för utländska företag. Inhemska, stabila projekt är dock en förutsättning för ett fruktbart samarbete med utländska industrier. Flera exempel på lyckosamma sådana satsningar finns. Kockums största enskilda projekt, Collins-projektet i Australien, drivs i nära samarbete med en australisk partner genom Australian Submarine Corporation, som Kockums äger till 49 procent. Bofors har internationellt samarbeten med GIAT och Cheddite i Frankrike, Wegman Rheinmetall och DASA i Tyskland samt med Raufoss i Norge. Celsius Industrier förvärvade ca 15 procent av aktierna i Raufoss under senare delen av 1995 och blev därmed största aktieägare i bolaget efter norska staten. Förvärvet ger uttryck för ett långsiktigt intresse för nordiskt försvarsindustriellt samarbete. CelsiusTech har flera internationella samarbetsprojekt, bl a med Transfield i Australien och Nya Zeeland, avseende avancerade stridsledningssystem. Framtidsbedömning Den inhemska försvarsindustrin utgör en väsentlig del av det svenska totalförsvaret och är en viktig utgångspunkt för den säkerhetspolitiska planeringen. Men Sverige är ett litet land och svensk försvarsindustri får inga långa seriebeställningar på hemmaplan. Dessutom blir det svackor mellan beställningarna från det svenska försvaret. För att säkerställa produktionsresurser, för att kunna vara kostnadseffektiv och för att kunna vara väl positionerad i den snabba tekniska utvecklingen måste därför försvarsindustrin också kunna sälja på export. Utgångspunkten för att tillåta export av svensk försvarsmateriel är således helt baserad på övergripande svenska, nationella intressen. I enlighet med den svenska försvarsplaneringen sker nyutveckling och produktion av prioriterade materielprojekt i huvudsak av den inhemska försvarsindustrin. Av försvarsdepartementet definierade krav på inhemsk baskompetens är: telekrigföring, avancerad signaturanpassningsteknik, undervattensteknik, flygteknik, underhåll och vidmakthållande av krigsorganisationens system. Ammunitionsindustrin skall utredas närmare. Tre andra markeringar, som görs i försvarspropositionen, är: Den svenska försvarsindustrins förmåga att leverera högteknologiska produkter till det svenska försvaret har ett fortsatt stort försvars- och säkerhetspolitiskt värde.

53 Utvecklingsarbetet av nästa ubåtsgeneration, Ubåt 2000 eller Projekt Viking som det också kallas, pågår enligt planerna. Projektet är ett av de få stora, högteknologiska utvecklingsprojekt som pågår i Sverige. Avsikten är att göra det till ett nordiskt samarbetsprojekt. Bofors satsar ca 6 Mkr på forskning och utveckling i Chalmers Teknikpark. Den nya tekniken med bl a mikrosensorsystem kommer att ingå i framtida försvarssystem (mitten till vänster). Bofors BILL 2 är en takslående pansarvärnsrobot med tandemstridsdel (mitten till höger). TAURUS KEPD-350 flygburen markmålsrobot är ett samarbetsprojekt mellan Bofors Missiles och Daimler-Benz Aerospace (till höger). 51

54 52 Betydelsen för svensk försvarsindustri av utlandssamarbete kommer att öka framöver. Regeringen fäster stor vikt vid nordiskt samarbete enligt det nordiska ramavtal kring försvarsmaterielsamarbete som ingicks år En utveckling mot ökat samarbete mellan svensk försvarsindustri och företrädesvis europeisk industri är betydelsefull. För Celsius Industrier, men också för annan svensk försvarsindustri, är det betydelsefullt att en del av försvarsanslaget framöver, liksom tidigare, går till forskning och utveckling. Den internationella konkurrensen hårdnar. Utvecklingen går därtill mot alltmer högteknologiska lösningar och integrerade system, vilket bör stärka ställningen för redan etablerade tillverkare. I USA har flera stora fusioner genomförts. I Europa är försvarsindustrin fortfarande till stora delar fragmenterad, vilket är en spegelbild av den geografiska situationen med många självständiga länder. För att klara trycket av minskade beställningsvolymer har de flesta tillverkarna tvingats till betydande kostnadsoch personalreduceringar och olika former av strategiska allianser. Sveriges medlemskap i EU erbjuder på sikt ökade möjligheter för svensk försvarsindustri att delta i samarbete. Ofta initieras sådana samarbeten genom mellanstatliga avtal om försvarsindustriellt samarbete. Försvarsbeslutet leder till omfattande struktureringar Besparingar på utgiftsramen i den svenska försvarsbudgeten beslutades i december 1995 att ske med 2 miljarder kronor senast För åren 1997 till 2001 skall försvarsutgifterna minskas stegvis med ytterligare 2 miljarder kronor, dock under den förutsättning att det försvarspolitiska läget så tillåter. Den 4 mars 1996 lämnade ÖB till regeringen en samlad försvarsmaktplan med innehåll om vilka projekt, som kommer att prioriteras i det framtida försvaret. Riksdagen kommer att besluta om denna plan i december Celsius Industrier har gjort en beräkning av vilka konsekvenser för koncernen som ÖBs föreslagna besparingar kommer att få. Effekterna kommer att bli mest påtagliga för Bofors. Nedläggningar av ett flertal regementen är delvis en konsekvens, vilket slår hårt mot bland andra dotterbolaget Bofors Explosives. Vidare hotas stora utvecklingsprojekt inom Bofors. Nedskärningar drabbar till viss del även övriga försvarsbolag inom Celsius, dock ej i samma omfattning som Bofors. Celsius Industrier bedömer att försvarsverksamheten står inför ett omfattande struktureringsbehov, som under de närmaste åren förväntas innebära nedskärningar, som kommer att beröra till anställda samt medföljande påverkan på anläggningsresurserna. Den sammanlagda strukturkostnaden, med anledning av det svenska försvarets aviserade besparingsplaner och under 1995 beslutade neddragningar, beräknas uppgå till 607 Mkr. Härvid förutsätts dock att framtida beställningar inom området krut- och sprängämnen erhålls så att verksamheten inom Bofors Explosives långsiktigt säkerställs. De under året beslutade neddragningarna av personal har uppgått till ca 400 personer. Inom Kockums sker en personalminskning med 170 man, främst administrativ personal. Inom CelsiusTech har neddragningar med 140 personer beslutats. Bofors Carl Gustaf har varslat 60 personer om uppsägning inom Vanäsverken i Karlsborg som en följd av minskade ammunitionsbeställningar. Bofors Belopp i Mkr Fakturerad försäljning varav export och fakturering utomlands Investeringar, aktiverade Orderingång Orderstock Antal årsanställda på balansdagen Bofors utvecklar, tillverkar, underhåller och marknadsför kvalificerade vapensystem för armé-, marinoch flygstridskrafter och har under året hävdat sig väl i den hårda inhemska och internationella konkurrensen. I december erhöll Bofors en av årets största marinaffärer i sitt slag då den brasilianska marinen beställde Bofors nya 40 mm TRINITY pjäsluftvärnssystem för sex fregatter. Ordern innebär ett internationellt genombrott för det avancerade pjäsluftvärnssystemet TRINITY, som ibland också benämns 40 mm SAK-40 Mk 3. I ordern ingår också den automatiskt programmerbara flermålsammunitionen 40 mm 3P.

55 Den brasilianska beställningen innebär också ett genombrott på den marina sidan för denna ammunition. Tidigare under året beställde det svenska försvaret 3P-ammunition till luftvärnsversionen i stridsfordon 9040-familjen. Ordern betyder mycket för Bofors pjäsverksamhet de närmaste åren och skapar förutsättningar för fler framtida kontrakt inom marinpjäsområdet. De fortsatta leveranserna av Stridsfordon 90 med tillhörande ammunition är av stor betydelse för beläggningen i Bofors pjäs- och ammunitionsfabriker. Bofors har under året fått en ny kund på pansarvärnsrobotsystemet BILL i och med att brasilianska marinkåren beslutade om anskaffning. Ordern innebär leveransstart under Bofors fick i början av 1996 en order från det norska försvaret på kustrobotsystemet N HSDS. Bofors har på mycket kort tid utvecklat minröjningsfordon som rönt stort internationellt intresse och redan lett till en första order. Utvecklingsverksamheten i övrigt följer uppgjorda planer. 155 mm artillerigranaten BONUS med sensorförsedda substridsdelar, luftvärnsrobotsystemet BAMSE med medellång räckvidd och allväderskapacitet och Torped 2000 följer i allt väsentligt uppgjorda planer, trots deras stora omfattning och tekniska komplexitet. Inom bilsäkerhetsområdet har Bofors genom dotterbolagen LIABs och BEPABs framgångsrika samarbete etablerat sig som en kompetent leverantör till Autoliv vad avser sensorer till sidokollisionsskydd. Inom Bofors Weapon Systems och Bofors Explosives har kraftfulla åtgärdsprogram för att åstadkomma nödvändiga förbättringar startats upp. Målsättningen för arbetet är att väsentliga förbättringar skall ha uppnåtts redan under Bofors Weapon Systems Bofors Weapon Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför artillerisystem, fartygsbeväpning, ammunition, pansarvärnsvapen, minor, stridsfordonsbeväpning och intelligent ammunition. Mycket väsentliga är beställningarna på programmerbara flermålsammunitionen 40 mm 3P från den svenska armén och från den brasilianska marinen. Dessa två beställningar har etablerat divisionens unika, programmerbara ammunition i både armé- och marinmiljö. Brasilianska marinens beslut att välja Bofors Weapon Systems högmoderna marina pjäsluftvärnssystem TRINITY innebär ett marknadsgenombrott för detta nykonstruerade marinpjässystem. Ökad intensitet i marknadsföringen av divisionens pansarvärnsprodukter främst Carl-Gustaf och AT4 har resulterat i marknadsgenombrott såväl i Brasilien som i USA. Divisionen påbörjade under året en satsning på skydd och minröjning, som redan resulterat i den första ordern på det minröjningsfordon, som utvecklades på endast sex månader. Divisionen har också kontakter med flera andra kunder. Leveranserna i det ur beläggningssynpunkt mycket viktiga Stridsfordon 90-projektet löper enligt plan. Divisionens kostnadsnivå i nuvarande struktur är för hög. Detta tillsammans med kravet på att i tid möta ett för divisionen inom vissa områden negativt försvarsbeslut ställer krav på att se över strukturen. Under 1996 startas därför ett åtgärdsprogram i syfte att stärka konkurrenskraft och lönsamhet. Bofors Missiles Marknadsutvecklingen inom missilområdet är fortsatt trög. Positivt är dock att antalet bearbetningsbara affärsmöjligheter har ökat. Under året har beslut tagits om att revidera produktionstakten för luftvärnsrobotsystemet RBS 70/90 och pansarvärnssystemet BILL. Satsningen på elektronikproduktionen för civila kunder har även den setts över, allt i syfte att vidareutveckla produktionskompetensen. Det för divisionen och för Bofors mycket viktiga BAMSE-projektet har under året passerat en milstolpe. Separationsskjutningar har genomförts enligt utvecklingsplanen och med gott resultat. Bofors Carl Gustaf Orderingången för 1995 har varit god. Under året har satsningar gjorts på flera intressanta utvecklingsprojekt. Under 1996 förutses en lägre efterfrågan på försvarsmaterielmarknaden. För Bofors Carl Gustaf kommer detta sannolikt att främst märkas i minskade beställningar av finkalibrig ammunition. Flera projekt har startats i syfte att under 1996 generera nya verksamhetsgrenar som positivt kan påverka lönsamhet och sysselsättning. 53

56 TRINITY marinpjässystem som Bofors Weapon System kommer att leverera till den brasilianska försvaret (bilden till vänster). Karlskronavarvet tillverkar tio monterbara broar för leverans till svenska armén. Broarna byggs i högfasthetsstål med ny avancerad svetsteknik. Brotypen kan läggas ut av sju man på 75 minuter. Stridsledningssystemet STRIC, som utvecklats av CelsiusTech Systems, kommer att ersätta det befintliga Stril 60-systemet. CelsiusTech Systems ansvarar för drift och systemunderhåll samt tekniskt stöd (bilden ovan). Leveranserna i det för Bofors mycket viktiga Stridsfordon 90-projektet löper enligt plan (till höger). I produktionen av Kockums nya ubåtsserie tillverkades bl a akterskeppet till ubåten Uppland på Karlskronavarvet. Akterskeppet forslades med pråm till Malmö för sammansvetsning med mittsektionen. 54

57 Bofors Underwater Systems Den tidigare ordern från Pakistan på Torped 43X2 ledde under året till en följdbeställning av ytterligare ett fartygssystem, komplett med utskjutningstuber och eldledning SPIDER. Undervattensteknologi ges hög prioritet i den proposition som ska ligga till grund för nästa försvarsbeslut. Bofors Explosives Bofors Explosives är fortfarande starkt beroende av beställningar på dubbelbaskrut för artilleriladdningar för det svenska försvaret. Företaget har under 1995 lyckats behålla sina marknadsandelar inom främst det civila segmentet trots en allt hårdare konkurrens. Bofors Explosives har vuxit volymmässigt inom huvuddelen av sin verksamhet. Cirka hälften av orderingången och faktureringen kommer från exportmarknaden. Den civila produktionen uppvisar stabilitet, främst vad gäller krut för jakt- och sportammunition, samt sprängladdningar företrädesvis till oljeindustrin. Beläggningen har varit god under det andra halvåret. Bofors LIAB Stora order från Tyskland avseende destruktion av diverse ammunition har bidragit till företagets goda resultat. Förhandlingar med FMV beträffande ny 20 mm-ammunition är inne i ett slutskede. LIAB kommer att vara huvudleverantör med norska Raufoss som partner. Leveranserna bedöms starta 1997 och därefter pågå under minst fem år. Produktion av sensorer till sidokrockskydd går mycket bra och ytterligare investeringar har gjorts för att möta krav på snabba genomloppstider. Vid årsskiftet 1994/95 togs beslut om att öka satsningarna inom destruktion och återvinning. Den civila produktionen svarar i dag för mer än 20 procent av faktureringen. En fortsatt tillväxt är möjlig för Företaget ser också ytterligare möjligheter inom området revidering/konvertering av ammunition. Bofors Industrier Bofors Industrier, som bildades i juni 1995, består av sex företag. Den gemensamma nämnaren för samtliga dessa företag är att de är små och att de arbetar med produkter eller legoproduktion för den civila marknaden. Kockums Belopp i Mkr Fakturerad försäljning varav export och fakturering utomlands Investeringar, aktiverade Orderingång Orderstock Antal årsanställda på balansdagen Kockums-gruppen utvecklar, tillverkar och underhåller kompletta ubåtssystem och marina ytfartyg samt tillhandahåller marina och tekniska konsulttjänster, bedriver avancerad reparationsverksamhet av civila fartyg, renovering av järnvägs- och spårvagnar och försäljning av datasystem till varv. Ubåtsprojekten i Sverige och i Australien utvecklas planenligt. Studier och förprojektering av nästa ubåtsgeneration pågår. Karlskronavarvet har tecknat order för nästa generation ytfartyg med stealthtekniken, det s k YS 2000-projektet, som dessutom bedöms ha god exportpotential. Kockums Submarine Systems Den svenska marinens nya ubåt, typ Gotland, är världens första serietillverkade ubåt med ett luftoberoende stirlingmaskineri som möjliggör att ubåten kan vara lång tid under vatten. Stirlingmotorn har tagits fram på Kockums och testats operativt under sex år av svenska marinen, där den varit installerad på ubåten Näcken. Ubåten Gotland, den första i en serie på tre, sjösattes i februari Arbetena med de två följande ubåtarna i serien, HMS Uppland och HMS Halland, går enligt plan. En exportversion av Gotlandsserien, med beteckningen T 96, har presenterats för den internationella marknaden och väckt stort intresse på flera håll. Den har under året marknadsförts i de länder som har behov av nya ubåtar. Även om konkurrensen internationellt är hård är Kockums Submarine Systems känt för sin avancerade teknik och kostnadseffektivitet. Utvecklingsarbetet av nästa ubåtsgeneration, Ubåt 2000 eller Projekt Viking som det också kallas, pågår enligt planerna. Detta projekt är ett av de få stora, högteknologiska utvecklingsprojekt som pågår i Sverige. Avsikten är att göra det till ett nordiskt samarbetsprojekt. Ett konkret arbete pågår bl a med kravspecifikation. 55

58 56 Australian Submarine Corporation Med ordern på sex ubåtar av typ Collins för den australiska marinen fick Kockums 1987, genom det hälftenägda Australian Submarine Corporation, sitt stora internationella genombrott. Den första ubåten i serien, HMAS Collins, sjösattes 1994 och arbetet med den och följande ubåtar i serien har rönt stor internationell uppmärksamhet. Kockums har i och med detta etablerat sig som en av få leverantörer av konventionella ubåtar med order såväl på hemmamarknaden som på exportmarknaden. Den andra ubåten, HMAS Farncomb, sjösattes sent Australian Submarine Corporation befinner sig numera i en ny fas, sedan de första ubåtarna i Collins-serien sjösatts. Nu byggs en plattform upp för att tillsammans med Kockums satsa på att bli ledande på såväl ubåts- som ytfartygssystem. Karlskronavarvet Verksamheten vid Karlskronavarvet har varit omfattande och varierad med nytillverkning av ubåtssektioner, minröjningsfartyg (YSB), kustbevakningsfartyg och monterbara broar samt ombyggnad av robotbåtar typ Norrköping och annat marint underhåll. På den civila sidan pågår produktion av RoRofartyg och legoarbeten som t ex fronthuvar i plast till SJs tåg X Den för företaget viktigaste händelsen var beställningen till den svenska marinen av YS Den innefattar två fartyg med option på ytterligare två. En annan stor händelse var en order på ett RoRofartyg för papperstransporter. Tillverkning pågår också av bl a tio monterbara broar, KB 5, till armén. Kockums Holdings Götaverken Cityvarvet har trots hård konkurrens och en låg prisnivå under 1995 kunnat fortsätta den positiva utvecklingen från de närmast föregående åren. Beläggningen har varit god. Totalt reparerades nära 80 fartyg under året och i tillägg åstadkoms en betydande ökning av arbetsvolymen för landbaserade industrier och kunder. Öresundsvarvet har genom sitt geografiska läge haft en positiv utveckling. Sammanlagt har 65 färjor och lastfartyg dockats för reparation eller ombyggnad under året. På ytterligare ett 40-tal fartyg har varvet utfört service och reparationer i hamnar eller under resa. GVA Consultants, som är verksamt inom marin teknikkonsultverksamhet, har stärkt sina marknadspositioner, främst inom offshore-området. Vad gäller det andra huvudområdet, konstruktion av fartygsreparationsdockor, har också verksamheten varit framgångsrik. Totalt genomfördes under året ett 70-tal avancerade uppdrag, bl a tecknades kontrakt inklusive licensavtal med Haugesund Mekaniska Verkstad i Norge avseende utveckling och konstruktion av ett nytt koncept för en halvt nedsänkbar plattform för produktion av olja och gas på Visund-fältet. Kockums Industrier Kockums Industrier gick under 1995 på allvar in i den spårbundna trafikutvecklingen med order som innebar renovering av tågvagnar såväl som spårvagnar. En order gäller 60 tungtransportvagnar till SJ för 50 Mkr med option på ytterligare 180 vagnar till ett värde av 150 Mkr. Från Banverket fick Kockums i början av 1996 en order på nytillverkning av fyra servicefordon för underhåll av järnvägsbanorna. Ordern är, inklusive en option på ytterligare 26 servicefordon, värd ca 100 Mkr. Kockums Computer Systems (KCS) Framgångarna har fortsatt för Kockums Computer Systems (KCS) under 1995 med försäljningen av systemet TRIBON i världens två dominerande skeppsbyggarländer, Japan och Sydkorea. TRIBON är ett informationssystem för konstruktion, produktion och reparation av fartyg. CelsiusTech Belopp i Mkr Fakturerad försäljning varav export och fakturering utomlands Investeringar, aktiverade Orderingång Orderstock Antal årsanställda på balansdagen CelsiusTech utvecklar, tillverkar och marknadsför system och elektronikutrustningar för huvudsakligen militära, men även civila, tillämpningar. Verksamheten bedrivs i tre bolag: CelsiusTech Electronics, CelsiusTech Systems och CelsiusTech IT.

59 CelsiusTech Systems negativa resultat 1995 är orsakat av krympande marginaler, underskattning av utvecklingsinsatser i ett antal projekt samt kostnader för nödvändiga och kraftfulla strukturåtgärder med anledning härav. Företaget har därför fokuserat på projekt inom sina kärnverksamheter som är marina ledningssystem och luftförsvarssystem. Rationaliseringarna har inneburit kostsamma åtgärder med bl a personalreduceringar som följd. En övergripande organisationsöversyn har inletts som en konsekvens av CelsiusTech Systems kraftigt försämrade resultat. Beslut om avveckling av moderbolaget CelsiusTech AB är exempel på en åtgärd för att effektivisera och spara kostnader. CelsiusTech Electronics visar en fortsatt positiv utveckling med god orderingång. CelsiusTech IT kommer att avvecklas och delar av verksamheten föras över till Celsius Information System. Avsikten är att effektivare utnyttja Celsiuskoncernens samlade kompetens inom området informationsteknik. Transponder Tech i Skandinavien AB förvärvades Delägare är förutom, CelsiusTech, Saab Dynamics och danska GP&C Global Support. Företagen ska samordna den GP&C-kunskap (satellitnavigering och kommunikation via datateknik) som finns inom företagen. CelsiusTech Electronics CelsiusTech Electronics utvecklar och tillverkar avancerad optik och elektronik och är verksamt inom produkt- och teknikområden som prioriteras av både det svenska försvaret och exportkunder. Det gäller bl a telekrigmateriel, sensorer, kommunikation och eldledningsutrustning. De viktigaste kompetenserna finns inom systemkunskap, signalbehandling, optronik, högfrekvensteknik samt konstruktions- och produktionsteknik. Företagets situation är positiv vad gäller orderstock, nya strategiska affärsmöjligheter och intressanta civila utvecklingsprojekt. Inom området sensorer och motmedel har remsfällaren BOL, ett flygplansbaserat skyddssystem mot fientliga missiler, haft fortsatta framgångar och företaget fick under året en stor tilläggsorder från USA. I slutet av året erhölls också en större beställning på fackelfällaren BOY 402/403 till flygplan JAS 39 Gripen. Ett genombrott för företaget inom smygteknikområdet var den första svenska seriebeställningen på den taktiska marina ytspanings- och navigationsradarn Pilot Mk 2. Företaget erhöll också en strategiskt viktig beställning på en ny typ av utrustning för minsvepning för norska marinen. CelsiusTech Electronics är sedan länge väl etablerat inom flygradio och fick 1995 fortsatt seriebeställning (delserie 2) på radiokommunikationssystemet till JAS 39 Gripen. Det teknikkunnande som CelsiusTech Electronics utvecklat för militära kunder utgör också en god bas för civila applikationer. Företagets satsningar på forskning och utveckling har bl a inriktats på ett bilradarprojekt som ingår i ett intelligent farthållarsystem för automatisk reglering av fordonets hastighet med hänsyn till omgivande trafik. CelsiusTech Systems CelsiusTech Systems produktområde omfattar marina strids- och eldledningssystem, kustförsvarssystem samt ledningssystem för sjö-, land- och luftförsvar. Orderstocken domineras fortfarande av två stora projekt: ANZAC Ship-projektet i Australien och det svenska STRIC-projektet, vilka båda sträcker sig över år ANZAC Ship-projektet omfattar utveckling och tillverkning av en ny generation stridsoch eldledningssystem till tio nybyggda fregatter. Stridsledningssystemet STRIC som utvecklats och tillverkats av CelsiusTech Systems ersätter det 30 år gamla Stril 60-systemet. STRIC inbegriper ett totalt systemansvar för utveckling och tillverkning av ett stort antal nya centraler för det svenska luftförsvaret. Systemutvecklingen fortgår enligt planerna. STRIC är uppbyggt kring civila, kommersiella datorer. Utvecklingen startade 1986 och den första delleveransen av STRIC-systemet ägde rum i början av sommaren Den 29 juni tecknade CelsiusTech Systems och Försvarets materielverk avtal om drift och systemunderhåll samt tekniskt stöd för STRIC. CelsiusTech Systems har inlett överläggningar med utländska intressenter om möjliga samarbetsformer avseende den marina verksamheten. Avsikten är att öka företagets slagkraft och komma in på nya marknader. 57

60 58 FFV Aerotech Belopp i Mkr Fakturerad försäljning varav export och fakturering utomlands Investeringar, aktiverade Orderingång Orderstock Antal årsanställda på balansdagen FFV Aerotech är ledande i Sverige på militärt flygunderhåll. Företagets största enskilda kund är det svenska försvaret som köper underhåll, modifieringar och tekniska konsulttjänster. Företaget utvecklar även systemlösningar med anknytning till flygverksamhet. FFV Aerotech är ett av fyra företag som bildar Industrigruppen JAS och företaget spelar en aktiv roll i utvecklingen av flygplanets kringutrustning, beväpnings- och underhållssystem. Det finns också en betydande civil marknad för FFV Aerotech i form av underhåll för flygbolag, testsystem av olika slag för industrin och försvaret samt kalibrering och underhåll av mätinstrument. Den traditionella militära flygunderhållsmarknaden och det därtill kopplade tekniska stödet förväntas minska i omfattning bl a som en följd av fortsatta organisationsminskningar inom försvarsmakten. Minskningstakten är dock måttlig. Nya generationer militära flygplanssystem, t ex JAS 39 Gripen, är emellertid baserade på en betydligt mindre underhållskrävande teknik än äldre flygsystem, vilket också kommer att påverka verksamheten inom FFV Aerotech. Modifieringsarbeten, tekniska konsulttjänster och samarbetsprojekt med andra försvarsindustrier öppnar dock nya möjligheter och FFV Aerotech arbetar långsiktigt på att utveckla och bredda såväl kompetensen som basen för verksamheten. Anskaffning av nya och mer komplexa materielsystem till armén och marinen öppnar också möjligheter för FFV Aerotech med den kompetens och resurs som företaget byggt upp på flygsidan. Division Avionik Verksamheten inom divisionen har omfattat elektronik och beväpning, modifiering av system och apparater samt utveckling av utbildningsmateriel. En av årets mest intressanta händelser har varit färdigställandet och överlämnandet av AMPA, Antennmätplats Arboga, till Försvarets materielverk. AMPA är en unik resurs för fullskalemätningar av antenner på såväl flygplan som stridsfordon och mindre fartyg. Division Flygteknik Division Flygteknik har främst utfört underhåll, modifieringar och tillsyner på enheter som ingår i militära flygplan- och helikoptersystem samt bedrivit en omfattande verksamhet med tekniska tjänster inom detta område. Vid sidan av underhållsverksamheten inom flygsektorn har divisionen även bedrivit underhåll och viss tillverkning av högteknologisk utrustning för armén och marinen. Marknaden för svenskt militärt apparatunderhåll har under året varit stabil, liksom efterfrågan på reservdelar och konsultverksamhet. Satsningen på att bygga upp resurser för kvalificerat helikopterunderhåll fortsätter enligt plan. Ett annat område som utvecklats positivt är medicinska utrustningar, där divisionen bl a har tillverkat stereotaktiska instrument för hjärnkirurgi, fixationsinstrument för skelettskador, samt tillverkar åt Elekta Instruments AB deras världsberömda strålkniv. Division JAS Divisionen ansvarar för projektledning av FFV Aerotechs verksamhet inom projekt JAS 39 Gripen. Det operativa arbetet utförs inom divisionerna Avionik och Flygteknik samt inom FFV Test Systems. Verksamheten, som omfattar utveckling av service- och underhållsutrustningar, underhållsföreskrifter och testprogram samt förberedelser för kommande underhåll av JAS 39 Gripen-planen, har fortgått planenligt. Leveranser av underhållsutrustning har genomförts under året i enlighet med den fastställda leveransplanen. Förhandlingar med Försvarets materielverk angående en rambeställning för den fortsatta verksamheten inom JAS 39 Gripen-projektet har påbörjats under FFV AvioComp FFV AvioComp underhåller och reparerar komponenter och delsystem i mindre och medelstora trafikflygplan som Fokker F 28, Fokker 100 och Boeing 737. Kunderna är flygbolag över hela världen och

61 Under 1995 färdigställde och överlämnade FFV Aerotech Antennmätplats Arboga (AMPA) till Försvarets materielverk. AMPA är en unik resurs för fullskalemätningar av antenner på såväl stridsfordon som mindre fartyg och flygplan (till vänster). FFV Aerotechs Testrigg JA 37 används bl a för felsökning på enheter, test av program samt prov på installationsmodifieringar (till höger). underhållet innefattar ett brett spektrum av tjänster inom områden som landställ, propellrar, hydraulik, mekanik och avionik. FFV AvioComp har ett flerårigt, nära samarbete med Saab Product Support som gäller underhåll på SAAB 340 och med SAS Component Maintenance för Fokker 50. Den europeiska marknaden, där SAS är en viktig kund, kompletteras av en väl etablerad ställning i bland annat Fjärran Östern. Förvärvet 1993 av det holländska line maintenance -företaget Airvo på Schiphol Airport har visat sig fortsatt lyckosamt och under året förvärvades även från KLMs dotterbolag KLM ERA Helicopters dess enhet för flygplansunderhåll. Därefter har detta integrerats med Airvo och den totala verksamheten bedrivs nu under namnet FFV AvioComp Netherlands B.V. FFV AvioComp förvärvade under året flygverkstadsrörelsen Transwede Engineering. I avtalet finns också en överenskommelse om underhåll av Transwedes flygplansflotta under den kommande treårsperioden. På marknadssidan kan noteras nya långsiktiga underhållsavtal med KLM Cityhopper, Horizon Air och det svenska Skyways. FFV Test Systems FFV Test Systems tillhandahåller testlösningar och stödsystem för konstruktion, produktion och underhåll inriktade mot kvalificerade elektronikindustrier och militära användare. Året har inneburit en fortsatt positiv utveckling av konsulttjänster inom testområdet till industrin, främst Ericsson och ABB. Den militära marknaden minskar i betydelse men uppvisar en stabil beläggning; främst inom JAS 39 Gripen-projektet, men även inom äldre flygsystem. FFV Mätteknik FFV Mätteknik utför reparationer och kalibrering av datorer och mätinstrument. Under året har flera relativt stora serviceavtal tecknats avseende uppdrag från bl a Telia och Volvo. Avtalen gäller främst kalibrering. På datorsidan har FFV Mätteknik förnyat några intressanta avtal med bl a ABB. 59

62 Celsius Invest 60 Belopp i Mkr Fakturerad försäljning varav export och fakturering utomlands Resultat efter finansnetto Sysselsatt kapital, genomsnittligt Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kap, % 13 5 Investeringar, aktiverade Orderingång Orderstock Antal årsanställda på balansdagen I den framväxande Celsius-koncernen utsågs Celsius Invest ursprungligen till koncernens affärsutvecklingsföretag, och fick där även rollen som koncernens omstruktureringsbolag. Detta medförde att Celsius Invest hade ansvaret för merparten av det mycket omfattande struktureringsarbetet för alla de artfrämmande verksamheter som fanns kvar sedan varvsepoken och som kom in i Celsius i samband med olika företagsförvärv. Under några år av intensiv verksamhet genomförde Celsius Invest drygt 20 avyttringar och ett 10-tal förvärv av större och mindre företag. Celsius Invest har under 1995 framgångsrikt slutfört sitt omstruktureringsuppdrag och är nu en industriellt inriktad underkoncern, verksam inom fyra affärsområden: civilt internationellt flygunderhåll, materialteknik, offshore samt nischföretag inom bl a miljöområdet. Gemensamt för flertalet verksamheter är att de är baserade på högteknologiska tillämpningar, i huvudsak är internationellt verksamma och har en positiv ekonomisk utveckling. Affärsidé och mål Celsius Invest ska inom sina affärsområden äga och utveckla långsiktigt lönsamma och intressanta verksamheter som ska kunna drivas i industriell skala samt gärna vara högteknologiska och internationella. Dessutom kvarstår uppgiften att vid behov fungera som hela Celsius-koncernens utvecklings- och förändringsplattform. Fortsatt hög förändringstakt under 1995 Under 1995 har den snabba förändringstakten inom Celsius Invest fortsatt. Som ett ytterligare led i koncentrationen av verksamheten har man under året avyttrat bl a det helägda danska VVS-företaget Ludvigsen & Hermann, den återstående 50- procentiga ägarandelen i Centralsug samt medverkat i en strukturaffär mellan de båda industriserviceföretagen Skeppsankaret och Primulus (vari Celsius Invest tidigare ägde 44 procent). Celsius Invest äger därefter ca 20 procent av kapitalet i det fusionerade bolaget som drivs vidare under namnet Primulus. Materialteknikområdet inom Celsius Invest har stärkts genom två strukturaffärer. Celsius Materialteknik och SAAB Military Aircraft fusionerade sina flygmaterialinriktade laboratorier och bildade därmed från september 1995 CSM Materialteknik, landets ledande verksamhet i sitt slag. Vidare förvärvade Applied Composites i januari 1996 den militärt inriktade kompositverksamheten från Borealis Industrier i Ljungby. Genom en koncernintern överlåtelse ansvarar vidare Celsius Invest f o m den 1 januari 1996 för offshoreverksamheten som drivs inom GVA och som härefter utgör ett av fyra affärsområden inom Celsius Invest. Efter det att Celsius AB i mars 1996 avyttrat sin andel i Eriksbergs Förvaltning, EFAB, har Celsius Invest tagit över det organisatoriska ansvaret för fastighetsbolaget Elektra, ett tidigare dotterbolag till EFAB som överfördes till Celsius som en del av affärsuppgörelsen. Resultat Resultatet på 101 Mkr (5) för Celsius Invest under 1995 är det bästa företagsgruppen hittills har upp-

63 nått. Det goda resultatet förklaras i huvudsak av två faktorer; ett betydligt bättre operativt resultat som under 1995 uppgick till 59 Mkr och positiva engångsintäkter, bl a i form av återvinning av tidigare nedskrivna kundfordringar. Civilt internationellt flygunderhåll, som består av tre USA-baserade bolag vilka organiseras och drivs inom Celsius Inc., har under 1995 genomgående haft en mycket positiv utveckling. Tack vare en förbättrad efterfrågan, introduktion av nya testsystem samt omfattande kostnadsrationaliseringar har den sammantagna lönsamheten ökat kraftigt. Omsättningen för den flygrelaterade verksamheten uppgår för 1995 till 876 Mkr, vilket innebär en ökning med 30 procent jämfört med föregående år. Antalet anställda i USAverksamheten uppgick 1995 till 689 personer, vilket innebär en ökning med 22 jämfört med Under 1995 har ett av bolagen AeroThrust i Miami startat arbetet på en mycket betydelsefull order avseende ett 5-årigt underhållskontrakt på flygmotorer till det amerikanska försvaret. Ett annat av bolagen ASE i Minneapolis har tecknat två strategiska order avseende konstruktion av vindtunnelanläggningar. Materialteknikverksamheten, som består av tre helägda och ett hälftenägt bolag är samordnade inom bolagsgruppen Celsius Materialteknik CMT. Under 1995 har ett omfattande satsnings- och investeringsprogram genomförts som syftar till en ökad serieproduktionskapacitet och till en förbättrad resultatnivå. Åtgärderna får full effekt under Omsättningen har ökat under 1995 och uppgår till 114 Mkr, vilket innebär en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Offshoreverksamheten, som har sitt ursprung i Celsius tidigare engagemang inom varvssektorn, drivs av Götaverken Arendal (GVA). Bolaget överfördes från och med den 1 januari 1996 till Celsius Invest. Redan under 1995 har emellertid Celsius Invest haft ett lednings- och samordningsansvar för GVA. Götaverken Arendal svarar för förvaltning och utveckling av koncernens investeringar inom offshoreoch fartygsrelaterad verksamhet. För närvarande äger GVA helt eller delvis fyra riggar, samtliga sysselsatta på långa kontrakt för det brasilianska oljebolaget Petrobras. GVA har även ägarengagemang inom supplyfartygs- och bulksjöfart. GVAs omsättning uppgick för 1995 till 100 Mkr (86) och antalet anställda är 3 (4). Till området nischföretag hör den miljörelaterade verksamheten inom Götaverken Miljö med dotterbolaget Socrématic, verkstadsrörelsen Götaverken Motor samt skogsföretaget Wikers. Dessa bolag redovisar sammantaget en omsättning på 150 Mkr (127). Framtidsbedömning Den framtida utvecklingen för företagsgruppen Celsius Invest är främst beroende av marknadsutvecklingen inom de ingående affärsområdena. Efter de genomförda strukturåtgärderna under 1995 består Celsius Invest av högteknologiska industri- och tjänsteverksamheter. För civilt flygunderhåll och materialteknik bedöms utvecklingen under 1996 bli fortsatt positiv. Den övergripande marknadsutvecklingen inom offshoreområdet är mer svårbedömd. Dock är GVAs riggar långtidsuthyrda på goda villkor. Nischföretagen inom Celsius Invest bedöms inte möta någon större förändring i marknadsefterfrågan. Mot denna bakgrund bedöms företagsgruppen fortsatt positivt kunna bidra till Celsius-koncernens resultat också under Civilt internationellt flygunderhåll Celsius Invest har en betydande flygrelaterad verksamhet i USA inom områdena underhåll samt avancerad testutrustning och system. Utöver den nordamerikanska flygmarknaden bearbetas även ett stort antal kunder i andra delar av världen. Verksamheten i USA organiseras inom det i Washington D.C. baserade dotterbolaget Celsius Inc., och bedrivs genom bolagen AeroThrust Corp. i Miami, Florida, FFV Aerotech Inc. i Nashville, Tennessee samt Aero Systems Engineering Inc. i St. Paul, Minnesota. USA-verksamheten har utvecklats mycket positivt under året och såväl omsättning som lönsamhet ökade kraftigt. Förbättringen är hänförlig till gynnsammare marknadsförutsättningar, ökad satsning på teknik och nya affärskoncept samt kostnadsrationaliseringar. Under 1996 förväntas den positiva utvecklingen fortsätta. AeroThrust Corp. utför service- och underhållsarbeten på alla modeller av P&Ws motor JT8D för såväl civila som militära flygoperatörer världen över. Denna motortyp är den i särklass vanligaste för större 61

64 62 kommersiella flygplan och återfinns bl a på flygplan i serierna Boeing 727 och 737, DC 9 och MD 80. Utöver underhålls- och serviceuppdrag för externa kunder förfogar AeroThrust över ett relativt stort antal egenägda motorer som hyrs ut eller säljs som ersättningsmotorer till kunder i samband med att dessa lämnar in sina motorer för översyn. Denna affärsidé, som fått allt större omfattning under senare år, har visat sig mycket lyckosam och har i hög grad bidragit till bolagets mycket positiva utveckling. AeroThrusts starka utveckling är också i betydande omfattning hänförlig till den allmänt positiva utvecklingen för civilflygmarknaden, liksom till det stora femåriga underhållskontrakt företaget tecknade med det amerikanska försvaret i slutet av Bland de större kunderna märks ValuJet Airlines, som är ett mycket snabbt växande flygbolag i sydöstra USA, samt Aero Mexico och flera kinesiska flygbolag. Utvecklingen under 1996 förväntas bli fortsatt positiv, både vad avser omsättning och resultat. Företaget har 269 anställda och en omsättning på 578 Mkr (436). FFV Aerotech Inc. är inriktat på komponent- och skrovunderhåll på regionalflygplan av olika fabrikat omfattande såväl turboprop- som jetmaskiner. Dessutom har FFV Aerotech Inc. en omfattande målerikapacitet. Bolaget omsätter 110 Mkr (97) och har 219 anställda. Under 1995 har FFV Aerotech Inc. haft en positiv utveckling och ökat sina marknadsandelar inom prioriterade områden. Detta beror i hög grad på strategin att erbjuda marknaden ett brett urval av tjänster. Såväl underhålls- som målerisektorerna har haft en hög beläggning under året. Bolaget tecknade under 1995 flera viktiga underhållskontrakt. Bland dessa märks avtal med flygbolag som Mesaba, Flagship, Atlantic Southeast Airlines och BASI samt tillverkare som Saab, British Aerospace, JSX och Dornier. Trots den positiva utvecklingen för den amerikanska regionala flygindustrin, med en 15-procentig tillväxt under 1995, har marknadsläget för mindre och medelstora underhållsbolag präglats av en fortsatt hård prispress. Denna beror i huvudsak på ett överutbud av underhållstjänster i flera geografiska områden. FFV Aerotech Inc. har trots detta lyckats öka sin omsättning med nästan 25 procent jämfört med föregående år. Förutom en generell marknadstillväxt räknar FFV Aerotech Inc. under 1996 med framgångar på såväl den militära flygkomponentmarknaden som när det gäller underhållstjänster för större flygplanstyper än tidigare. Aero Systems Engineering Inc. (ASE) utvecklar, konstruerar och tillverkar testsystem för jetmotorer, datoriserade mät- och styrsystem samt mekanisk utrustning för den internationella civila och militära flygmarknaden. ASEs verksamhet omfattar även vindtunnelteknik och aerodynamiska laboratorietjänster. ASE har 195 anställda och omsätter 186 Mkr (194). Det gångna året präglades av betydande framgångar, framför allt inom vindtunnelområdet där företaget tecknade två kontrakt på design och konstruktion av anläggningar till NASA/Boeing i USA och till Australian Maritime Research Laboratory. Den s k testcellmarknaden (med datoriserade tester av olika funktioner i jetmotorer) utvecklades emellertid något svagare än förväntat. Denna marknad förväntas dock få en kraftig tillväxt när motorerna till den nya flygplansgenerationen Boeing 777 tas i reguljär drift under kommande år. ASE bedriver en omfattande egen utvecklingsverksamhet av datoriserade testprogram. Under 1996 kommer det egenutvecklade programmet ASE 2000 att introduceras på marknaden. Den första kommersiella installationen görs hos systerföretaget Aero- Thrust under våren. Mot bakgrund av uppnådda framgångar inom vindtunnelsektorn, och högt ställda förväntningar på det nya testprogrammet ASE 2000, bedöms ASE kunna öka såväl omsättning som resultat i takt med att marknaden förbättras. Materialteknik Celsius Materialteknikgruppen utvecklar och marknadsför avancerad materialteknik, såväl produkter som tjänster, till kvalificerade militära och civila kunder. Den bärande idén är att de materialtekniska lösningarna ska göra uppdragsgivarnas produkter bättre, lönsammare och säkrare än vad de är med konventionella material. Celsius Materialteknik CMT är moderbolag i Celsius Materialteknikgruppen, som för närvarande omfattar de tre helägda dotterbolagen Applied Composites,

65 FFV Aerotech Inc. är inriktat på komponent- och skrovunderhåll på regionalflygplan av olika fabrikat omfattande såväl turboprop- som jetmaskiner. Bolaget tecknade under 1995 flera viktiga underhållskontrakt. Bland dessa märks avtal med flygbolag som Mesaba, Flagship, Atlantic Southeast Airlines och BASI samt tillverkare som SAAB, British Aerospace, JSX och Dornier (överst). AeroThrust Corp. utför service- och underhållsarbeten på alla modeller av P&Ws motor JT8D för såväl civila som militära flygoperatörer världen över (mitten). Under 1995 tecknade Aero Systems Engineering Inc. kontrakt på design och konstruktion av vindtunnelanläggningar till NASA/Boeing i USA och till Australian Maritime Research Laboratory (nederst). 63

66 64 Yttec och Celsius Materialteknik Karlskoga samt det med SAAB hälftenägda CSM Materialteknik. Gruppens totala verksamhet beräknas öka kraftigt under Materialteknikgruppen är inne i en expansiv fas. Under 1995 har det tidigare Celsius Materialtekniklaboratoriet i Linköping slagits samman med SAABs materiallaboratorium och bildar nu det hälftenägda CSM Materialteknik. Applied Composites ökar sin verksamhet kraftigt genom förvärvet av den militärt inriktade kompositverksamheten i Ljungby från Borealis Industrier samt genom investeringar i en ny tillverkningslinje. Flera av företagen i materialteknikgruppen bedriver en mycket avancerad FoU-verksamhet. Insatserna koncentreras f n på plast- och metallbaserade kompositer, avancerad pulverteknik samt miljövänligare ytbehandlingsmetoder. Verksamheten inom samtliga bolag har en stark kvalitetsinriktning med ISO 9001 och 9002 som bas. Inom gruppen finns flera ackrediterade mätplatser för olika tekniker och system. Applied Composites i Linköping är ett av de ledande företagen i Sverige med verksamhet inom avancerade kompositmaterial. Verksamheten är inriktad på utveckling och produktion av försvars-, industri- och marina produkter samt reparationsteknik. Företaget omsätter 25 Mkr (23) och har 36 anställda. Under 1995 har en automatiserad produktionsanläggning för fiberlindade produkter som eldrör, drivaxlar och valsar tagits i bruk. Applied Composites har vidare träffat en överenskommelse om att i början av 1996 överta huvuddelen av Borealis Industriers militärt inriktade verksamhet. Genom dessa åtgärder samt genom en snabbt växande efterfrågan förväntas omsättningen öka kraftigt under kommande år. Inom marina drivaxlar i kompositmaterial är Applied Composites internationellt marknadsledande och marknadsföringen av egenutvecklade valsar har intensifierats. Applied Composites medverkar i ett stort antal militära och civila utvecklingsprojekt, t ex inom flygområdet och i Volvo Personvagnars Light Weight Design -studie. Yttec erbjuder förutom konventionell ytbehandling även flera unika metoder som Nedox och Tufram. Anläggningar finns i Katrineholm och Karlstad, av vilka den senare är en av Europas modernaste anläggningar för anodisering, kromatering, elförzinkning och försilvring. Företaget har 41 anställda och omsätter 27 Mkr (26). Verksamheten mot framför allt kunder inom biloch mobilteleindustrin har utvecklats väl under året och resulterat i flera viktiga order. Modern ytbehandling har under senare år mötts av ett allt större intresse från verkstadsindustrin avseende nya material och metoder. Denna utveckling förväntas fortsätta och förstärkas under Celsius Materialteknik Karlskoga (CMK) är ett tjänsteproducerande kunskapsföretag med tjänster och produkter inom huvudområdena konsultverksamhet, livslängdsteknik samt materialteknisk provning. Företaget har huvuddelen av sin verksamhet inriktad mot Bofors behov av tjänster inom i första hand materialteknik och livslängdsteknik. Företaget har ca 25 anställda och omsätter 17 Mkr (17). CMK tillgodoser också efterfrågan av tjänster från andra företag och från det svenska försvaret inom aktuella teknikområden. Trots risken för vikande efterfrågan beroende på minskade försvarsbeställningar bedöms CMKs framtidsutsikter i ett längre perspektiv som gynnsamma. Behovet av ammunitionsövervakning och civila livslängdsutredningar (simulering av olika produkters bibehållande av sina ursprungliga egenskaper under olika betingelser) förväntas öka. Även behovet av materialteknisk provning och materialteknisk konsultverksamhet inom det civila området förväntas öka i Karlskogaregionen. CSM Materialteknik bildades i september genom en sammanslagning av Celsius Materialtekniska laboratorium och SAAB Military Aircrafts avdelning för material- och processteknik i Linköping. Företaget ägs till lika delar av Celsius och SAAB. Motivet till sammanslagningen har varit att stärka konkurrenskraften och långsiktigt säkra den materialtekniska kompetensen i bolaget liksom för huvudkunden, det svenska försvaret. Företaget omsatte på fyra månader 30 Mkr och har 115 anställda. CSM Materialtekniks verksamhet är inriktad på att genomföra utredningar, kvalificeringar, utbildning, provning och rådgivning inom det materialtekniska området. Här arbetar man med bl a metalliska och polymera material, kompositer, process- och miljöteknik, hållfasthet, driv- och smörjmedel samt oförstörande provning.

67 Marknadsefterfrågan för CSM Materialtekniks tjänster är positiv, även om den långsiktiga utvecklingen inom försvarssektorn är svårbedömd som en följd av förväntade besparingar. Samtidigt ökar dock efterfrågan från civila kunder som Tetra Laval, Ericsson, Gränges och AGEMA Infrared Systems. Offshore Götaverken Arendal, GVA är f o m den 1 januari 1996 ett av Celsius Invest helägt dotterbolag som svarar för förvaltning och utveckling av koncernens investeringar inom offshore- och fartygsrelaterad verksamhet präglades av fortsatt utveckling av ett mångårigt, nära samarbete med det brasilianska oljebolaget Petrobras. Samarbetet inleddes redan i början av 1980-talet, då Petrobras chartrade en av GVA levererad bostadsplattform. Ett av GVA delägt (30%) bolag träffade under början av 1996 ett avtal med Petrobras om att bygga om och chartra ut en offshorerigg. För detta har dykeririggen Louisiana (tidigare Stadive) förvärvats från Shell. Efter en omfattande ombyggnation, där bl a nuvarande dykeriutrustning ersätts av borrutrustning, kommer riggen under första kvartalet 1997 att påbörja ett femårigt kontrakt för Petrobras avseende underhållsarbeten av befintliga borrhål. Ordervärdet för GVA uppgår till ca 275 Mkr. Förutom i Louisiana har GVA sedan tidigare ägarintressen i tre andra offshoreriggar som samtliga är långtidsuthyrda till Petrobras. Sedan 1990 äger GVA 30 procent i bostadsplattformen Safe Jasminia, som kontrakterades av Petrobras efter leveransen från Arendalsvarvet Nuvarande sjuåriga kontrakt med Petrobras löper till i början av GVA är också, via dotterbolag, ägare till riggarna Petrobras XX (tidigare Fortuna Ugland) och Petrobras XXIII (tidigare Vinni) som är uthyrda till Petrobras på 10-årskontrakt som löper till slutet av talet. Petrobras XX var tidigare en bostadsplattform men är konverterad till en flytande produktionsrigg med en kapacitet om drygt fat olja per dygn. Riggen arbetar sedan två år på Marlimfältet utanför Brasiliens kust. Petrobras XXIII är en från GVA 1985 levererad borrplattform, som Petrobras avser bygga om till en avancerad djuphavsborrigg med Dynamiskt Positionerings-system. För närvarande genomför GVA en Basic Design på ombyggnaden för Petrobras. GVAs fartygsengagemang består i en 50-procentig ägarandel i bulkfartyget Glenita på dwt. Fartyget sysselsätts worldwide tillsammans med tolv liknande fartyg i en samseglingspool under ledning av norska Uglandsgruppen. Vidare äger GVA en mindre andel i ett norskt rederi som bedriver verksamhet med supplyfartyg i Nordsjön. Utsikterna framåt för GVA bedöms som goda genom fortsatt utveckling av nuvarande tillgångar samt nya långsiktiga investeringar inom verksamhetsområdet. Nischföretag Vid sidan av de tre affärsområdena civilt flygunderhåll, materialteknik och offshore bedriver Celsius Invest verksamhet inom några områden, vilka samlats inom affärsområdet nischföretag. Här ryms såväl ett verkstadsföretag med ursprung i varvsindustrin, miljöinriktade företag, ett skogsföretag samt från mars 1996 ett mindre fastighetsbolag. Dessutom ingår minoritetsandelar i bolag som bildats genom olika strukturaffärer, där tidigare helägda Celsius Investägda bolag nu utgör en del. Dotterbolagen inom affärsområde nischföretag omfattar Götaverken Miljö, med det franska dotterbolaget Socrématic, Götaverken Motor, Wikers och Elektra. Götaverken Miljö, med dotterbolaget Socrématic, är inriktat på utveckling och tillverkning av rökgasrenings- och värmepumpsanläggningar för kommuner och industri. Götaverken Miljö har 29 anställda och Socrématic 30. De båda bolagen omsätter tillsammans 103 Mkr (87). Götaverken Miljös huvudprodukt är högteknologiska anläggningar för rökgasrening vid förbränning av avfall och slam, med eller utan energiåtervinning. Bolaget är sedan flera år tillbaka en inom sitt område ledande leverantör och har svarat för uppförandet av rökgasreningsanläggningar i Sverige såväl som Danmark, Belgien och Tyskland. Under 1995 tecknade Götaverken Miljö bl a en order på att uppföra en rökgasreningsanläggning till Europas modernaste slamförbränningsanläggning i Bitterfeld i Tyskland. Viktiga projekt som genomförts under året innefattar ombyggnad av en rökgasreningsanläggning i Göteborg samt ny- och ombyggnad av värmepumpanlägg- 65

68 Applied Composites är ett av de ledande företagen i Sverige med verksamhet inom avancerade kompositmaterial. Verksamheten är inriktad på utveckling och produktion av försvars-, industri- och marina produkter samt reparationsteknik (överst). Avancerad materialteknik med bl a kvantifiering av ytor och föremål genomförs med metallanalysmetoden EDS (energidispensiv röntgenspektrometer), (mittbilden). CSM Materialtekniks avdelning för Driv- och Smörjmedelsteknik är ett av Nordens mest avancerade laboratorier för analys av bränslen, oljor och smörjfetter (höger). 66

69 ningar i Helsingborg, Göteborg och Karlstad. Betydande utvecklingsinsatser har gjorts för att säkerställa kompetens för kommande förändringar och skärpningar av EGs miljölagstiftning. Bl a har en ny process för kvicksilveravskiljning vid slamförbränning utvecklats tillsammans med Forschungszentrum i Karlsruhe och det tyska företaget Uhde. Götaverken Miljö har under året också träffat ett exklusivavtal avseende de europeiska licensrättigheterna till en patentsökt jon-kanon för stoftavskiljning. Det franska dotterbolaget Socrématic har under året genomgått ett omfattande strukturprogram för att uppnå bättre marknadsanpassning och därmed bättre lönsamhet. De framtida förutsättningarna för Götaverken Miljö är i hög grad beroende av hur miljölagstiftningen i Sverige, liksom inom EU i övrigt tillämpas. Det innebär att potentialen för den typ av anläggningar som utvecklas av bolaget är betydande samtidigt som den mer kortsiktiga marknadsutvecklingen är svårbedömd. Götaverken Motor arbetar på uppdrag av externa verkstadsindustrier som s k produktionspartner med avancerad bearbetning och montage av tunga komponenter. Bland kunderna, som återfinns i hela norra Europa, märks i första hand dieselmotortillverkare. Antalet anställda uppgår till 72 personer och omsättningen uppgår till 41 Mkr (34). Under 1995 har bolaget haft en stabil orderingång, vilket bl a resulterat i en fördubblad orderstock jämfört med En ytterligare anpassning av verksamheten till idén med produktionspartnerskap förväntas under 1996 leda till en fortsatt positiv utveckling för Götaverken Motor. Wikers äger och brukar ca ha skogsmark i Bergslagen. Det största skiftet inrymmer bl a Bofors skjut- och testfält och bolaget är därför av strategiskt värde för Celsius-koncernen. Wikers förvaltar också skogsområden åt FFV Aerotech och Bofors Explosives för liknande ändamål. Omsättningen uppgår till 6 Mkr (6) och antalet anställda till 4 personer. Utöver arrendeverksamhet bedriver Wikers normal skogsbruksverksamhet där virkesförsäljning, jakt och fiske ger en långsiktigt acceptabel avkastning. Efter genomförda kostnadsrationaliseringar är Wikers mer flexibelt än tidigare och kan anpassa avverkningen efter rådande efterfrågan. Fastighets AB Elektra överfördes till Celsius Invest i mars 1996 i samband med att Celsius avyttrade sin minoritetsandel i Eriksbergs Förvaltnings AB. Elektra äger och förvaltar sju kontors- och verkstadsfastigheter i södra Sverige med viss koncentration till Skåne. Genom dotterbolaget C.C. Ejendomme A/S ägs och förvaltas tre kontors- och verkstadsfastigheter i Danmark samt andelar i två hyresfastigheter. Omsättningen uppgår till 14 Mkr (17). 67

70 Celsius Information System 68 Belopp i Mkr Fakturerad försäljning varav export och fakturering utomlands Resultat efter finansnetto 206 2) 85 Sysselsatt kapital, genomsnittligt Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kap, % 24 Investeringar, aktiverade Orderingång Orderstock Antal årsanställda på balansdagen ) I förvärvsanalysen avsatt strukturreserv på 206 Mkr har beaktats i Dialogs resultat. 2) Goodwillavskrivningar hänförliga till förvärv som nu ingår i CIS har belastat resultatet i Celsius ABs koncernnivå med 56 Mkr (1995) respektive 13 Mkr (1994). 3) Avser utfallet på balansdagen. 4) Ej framräknat pga den omfattande förändringen i bolagsstrukturen. Till Celsius bolagsstämma i juni 1996 har styrelsen föreslagit att aktierna i Celsius Information System delas ut till aktieägarna och att bolaget separatnoteras på Stockholms Fondbörs den 24 juni 1996 under namnet Enator. Celsius Information System presenteras därför i ett särskilt prospekt med omfattande ekonomisk information varför nedanstående text endast kortfattat beskriver bolaget och händelser av särskild betydelse för verksamhetsåret Celsius Information System, CIS, bildades genom att sammanföra verksamheterna i Telub, Dotcom, Enator samt tidigare Dialog. Den 1 juni 1995 blev CIS en operativt självständig underkoncern under moderbolaget Celsius AB. CIS är en av Nordens ledande IT-koncerner och fokuserar på att effektivisera och förnya affärs- och verksamhetsprocesser samt infrastrukturer med IT. CIS verksamhet omfattar kompetenser, tjänster och produkter inom alla de huvudområden som bildar IT-marknaden; IT-management, systemlösningar, applikationer, infrastrukturer och plattformar samt operativa tjänster. 1)2) 3) 4) CIS har en stark marknadsposition inom både näringsliv och offentlig sektor. Affärsidé och mål Ledande på IT-lösningar i Norden CIS effektiviserar och förnyar kundens affärsprocesser och infrastrukturer med IT. CIS utgår från kundens behov och användarens situation och erbjuder lösningar som innehåller modern teknik och ledande produkter. CIS mål är en fortsatt tillväxt med stark lönsamhet. Närmaste åren är målet att skapa en årlig organisk volymtillväxt om 8-10 procent. Långsiktigt är avsikten att uppnå en vinstmarginal om 6-7 procent. Marknad Produkt- och tjänstesegment CIS är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom bl a teknik, ADB, telekom och IT-management. Inom kommunikation, som är ett av marknadens snabbast expanderande segment, har CIS Sveriges största datanätverk Komnet och operatörsstatus på fasta förbindelser och telefoni. CIS är dessutom marknadsledande på lokala nätverk (LAN) och näst störst på företagsväxlar. Även inom snabbväxande områden som Internet och Multimedia har CIS en stark marknadsposition. Inom applikationsområdet, som blir allt mer standardiserat, har CIS en position som Nordens största programvaruhus. CIS är en dominerande aktör på applikationer mot offentlig verksamhet och bland de ledande på ekonomiadministrativa system mot näringslivet. CIS är dessutom en av Microsofts största återförsäljare i Sverige. Även inom informations- och dokumenthantering tillhör CIS de ledande, när utvecklingen nu går mot ökad användning av standards. Slutligen har CIS en av Sveriges största drift-

26 Redovisningsprinciper. Koncernen 28 Resultaträkning med kommentarer 30 Balansräkning med kommentarer 32 Finansieringsanalys med kommentarer

26 Redovisningsprinciper. Koncernen 28 Resultaträkning med kommentarer 30 Balansräkning med kommentarer 32 Finansieringsanalys med kommentarer Årsredovisning 1996 Årsredovisning 1996 Den börsnoterade Celsius-koncernen är en av Sveriges ledande högteknologiska företagsgrupper med inriktning på försvarsindustriell verksamhet och näraliggande civila

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr.

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr. Bokslutsrapport 1998 ❶ Börsportföljens värdeökning under 1998 blev 5 procent (generalindex 10 procent). Sedan årets början t o m den 24 februari 1999 ökade börsportföljen med 5 procent (generalindex 5

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2012-01-01 2012-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 161 (8 835) tkr Förändring av pågående arbete 2 458 (0) tkr

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008.

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008. Göteborg 2008-08-22 Delårsrapport perioden januari juni 2008 Kvartal 2 (april juni) 2008 Omsättningen ökade med 16,8 procent till 9,6 (8,2) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. januari - december

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. januari - december Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari - december 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2002 FEELGOOD SVENSKA AB (publ) Org. nr. 556511-2058 Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer