Affärssystem Finns framtiden i molnet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärssystem Finns framtiden i molnet?"

Transkript

1 Affärssystem Finns framtiden i molnet? En studie av Daniel Biörck Johan Geiding Handledare: Jan- Olof Svebeus & Per Johansson MG104X Examensarbete inom teknik och management

2 Sammanfattning Implementering av affärssystem har ökat i allt högre grad. Strategier för att bedriva affärsverksamhet förändras ständigt och därmed även organisationernas strukturer. Antalet företag blir bara fler och fler och därmed ökar även konkurrensen, där mobiliteten mer ses som en självklarhet. Med utgångspunkt från detta är syftet med detta examensarbete att studera om framtidens affärssystem kommer vara molnbaserade eller inte. För att undersöka om övergången från traditionella system till molnbaserade tjänster ska kunna ge mer effektivitet och kostnadsbesparingar på längre sikt, granskades för- och nackdelar efter en implementering, men även de ekonomiska aspekter som organisationer ställs inför. Enligt den studerade litteraturen och tidigare forskning på området, medför ett molnbaserat affärssystem flertalet fördelar till organisationers arbetsprocesser jämfört med de traditionella systemen. De nya systemen resulterade bland annat i en viss flexibilitet och effektivitet men även stor tidsbesparing och ekonomisk vinning. Tidigare studier påvisar även vissa kritiska faktorer där system inte är väl anpassade för vissa specifika komplexa organisationer. En empirisk studie har genomförts, där metoden som har använts är kvalitativa intervjuer och kännetecknas som primärdata. Primärdatan berörde tre helt skilda företag vars organisationer bedriver olika typer av verksamhet. Intervjuerna exemplifierade systemens betydelse från både leverantör- och kundperspektiv. Analysen utfördes med hjälp av SWOT- modellen, där det som redovisats i den litterära och empiriska studien ger en tydlig och rättvis bild av vad införandet av den molnbaserade tjänsten medförde. Studien visar att implementationen är av hög vinning för små och medelstora företag, men dock inte för större. Resultatet beskriver att styrkor som framkommer efter en implementering är flexibilitet, mobilitet, skalbarhet, kostnadseffektivitet och ett ökat fokus på kärnverksamheten. Analysen visar även några kritiska faktorer som kom att påvisa en viss nackdel för de större företagen. Exempel på dessa var anpassningsbarheten för hela system och integreringen med andra typer av system. Den molnbaserade betalningsmodellen kom att påvisa bättre anpassning för små och medelstora företag, då de traditionella systemen hade en större implementeringskostnad. Avslutningsvis, framkommer det även i analysen att när de nuvarande affärssystemen och metoderna som används inte uppfyller användarens krav, skapar de istället egna sätt att arbeta med systemen. Nyckelord: Affärssystem, molnbaserade affärssystem, implementering, SWOT- analys 2

3 Abstract Implementation of ERP systems has grown increasingly. Today, business strategies are constantly changing, consequently affecting the organization structures. The competitive business environment is becoming tougher, partly due to more and larger companies, and mobility is nowadays more seen as a given. Therefore, the purpose of this study is to investigate if the future ERP systems will be cloud- based or not. To investigate whether the transition from traditional systems to cloud services provides more efficiency and cost savings for organizations in the long run, an examination of pros and cons along with economic aspects of an implementation was studied. According to literature and previous studies in this area, cloud- based ERP systems provide several advantages to the organizations processes compared to traditional systems. For instance, the use of cloud- based systems did not only improved efficiency and flexibility to a certain level, but also considerably increased time savings and economic profit. Previous studies also show some critical success factors where systems are not well suited for some specific complex organizations. The method for conducting this empirical study was mainly based on primary data gathered from qualitative interviews. The primary data was sourced from three entirely separate companies, and whose industry focuses are completely incomparable. The interviews exemplified both the supplier and customer perspective of the systems. The analysis was performed based on the SWOT- model and gives a clear and fair picture of the result from an implementation of the cloud- based service. The study outcome indicates that the implementation has a significant positive impact on small and medium- sized organizations, however, this could not be shown for large companies. The analysis highlights strengths from the implementation as flexibility, mobility, scalability, cost efficiency and increased focus on core business. Furthermore, a few critical success factors emerged which had a disadvantaging effect on the larger companies. Concrete examples of these disadvantages were the adaptability of a whole system and the integration with other types of systems. The cloud- based payment model also showed smoother adjustment for small- and medium- sized enterprises, partly driven by the fact that traditional systems have a higher implementation cost. Finally, the analysis also indicates that when the current ERP systems do not meet user s requirements, they rather create their own ways of working with the systems. Keywords: ERP systems, cloud- based ERP systems, implementation, SWOT- analysis 3

4 Innehållsförteckning Terminologi och förklaringar Inledning Bakgrund Syfte och mål Frågeställningar Metod Val av utformning Vetenskapssyn positivistisk utgångspunkt Datainsamling Avgränsningar Kritisk granskning av metoden Affärssystem i litteraturen Affärssystem Vad är ett affärssystem? Användningsområden Molnbaserade tjänster Vad är en molntjänst? Påverkan efter en implementering Affärssystem i praktiken Företag 1: Visma Severa Företag 2: Studentum AB Företag 3: ICA Kvantum Analys och resultat SWOT- analys Styrkor Svagheter Möjligheter Risker

5 6. Slutsatser och diskussion Slutsatser Organisationspåverkan Ekonomisk inverkan Kritisk diskussion och egna reflektioner Kritisk granskning av arbetsprocessen Förslag till framtida forskning Tack Referenser Bilagor Bilaga 1 Diagram över antal företag i Sverige Bilaga 2 Intervjufrågor till leverantör Bilaga 3 Intervjufrågor till kund Bilaga 4 Utökad SWOT- analys

6 Terminologi och förklaringar API (Application Programming Interface) En regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara CTO (Chief Technical Officer) Teknisk chef ERP (Enterprise Resource Planning) Affärssystem IaaS (Infrastructure as a Service) Infrastruktur som tjänst OPEX (Operating Expenditures) Löpande kostnader för att underhålla en produkt, tjänst eller ett system PaaS (Platform as a Service) Plattform som tjänst SaaS (Software as a Service) Programvara som tjänst Upptid Den tid en maskin har varit uppkopplad utan att någon nedkoppling/ omstart har skett 6

7 1. Inledning Detta avsnitt avser att presentera bakomliggande beskrivning till varför området affärssystem är ett högintressant och växande område i dagens organisationer. Avsnittet syftar att leda fram till varför uppkomsten av rapportens syfte och mål är viktiga för att avslutningsvis lyfta fram de frågeställningar som ska besvaras. 1.1 Bakgrund Strategier för att bedriva affärsverksamhet förändras ständigt och därmed även organisationernas strukturer. Dagens företag blir bara fler och fler och därmed ökar även konkurrensen. Detta leder till att varje organisation måste kunna fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt anpassa sig till den ökande konkurrensgraden. I denna expansion sker även en ökning av digitaliseringen. Mer information måste samordnas samtidigt som vi idag lever mer mobilt, då kravet på att kunna arbeta trådlöst vart som helst ses som en självklarhet. 1 Nyligen har servicekänsla och drivkraft blivit en viktig förändring i den privata och offentliga sektorn. Servicen bygger på att erbjuda olika tjänster och metoder för att grundligt förbättra kundservice, affärsprocesser och inköp av informationssystem. Tjänsterna som affärssystem tillämpar har en enorm växande marknad som 2008 uppgick till 34,4 miljarder USD i programvaru- licenser och 103 miljarder USD i relaterade tjänster i världen. 2 Affärssystemen i sig har även utvecklats något enormt för att kunna tillgodose den ökande marknaden. Redan 2005 spekulerade Bill Gates att en ny våg av serviceinriktade applikationer via Internet var på väg, där de molnbaserade affärssystemen är ett tydligt exempel på denna framgående våg. 3 Molnbaserade affärssystem, även kallat Cloud Computing, innebär att en organisation har ett affärssystem som är webbaserat. Avsikten med att köpa tjänsten är att organisationen kan lagra sin data på leverantörens servrar. Fördelen med detta är att företagen nu istället kan fokusera mer på sin egen kärnverksamhet och vara redo för eventuella förändringar inom organisationen Syfte och mål Syftet med denna rapport är att undersöka om framtidens affärssystem kommer vara molnbaserade eller inte. Rapporten kommer med hjälp av framtagen teori och vetenskapliga undersökningar kunna ge svar på detta. Vidare, är målet med undersökningen att ge en objektiv bedömning inför en eventuell implementering av de molnbaserade tjänsterna. Detta då övergången från traditionella system till 1 Ekonomifakta, Diagram, se bilaga 1. 2 Juell- Skielse, G., Enquist H., Implications of ERP as Service, Knorr, E., Software as a Service: The Next Big Thing, Nationalencyklopedin, Cloud Computing,

8 molnbaserade tjänster på sikt ska kunna ge mer effektivitet och kostnadsbesparingar. 1.3 Frågeställningar Denna studie avser att behandla följande frågeställningar, där organisationer har för avsikt att övergå till den nya molnbaserade tekniken. För- respektive nackdelar med implementering av molnbaserade affärssystem? Blir det någon förändring av totalkostnaden? Hur påverkas effektiviteten och flexibiliteten? Kommer marknaden för molnbaserade affärssystem att växa i framtiden? 8

9 2. Metod Detta avsnitt avser att presentera alla de olika val vi har gjort för att genomföra denna studie. Avsnittet syftar till att introducera valet av utformningen, där vi kommer ge en redogörelse för vilken vetenskapssyn vi har använt oss av. Avslutningsvis kommer vi att beskriva valet av datainsamling och avgränsningar. 2.1 Val av utformning Tillvägagångssättet vi har valt i denna studie är att samla in data, genom en litteraturstudie, till teoriavsnittet för att få en bakomliggande grund till hur affärssystem är uppbyggt. Då vår undersökning sedermera kommer baseras på intervjuer resulterar det i att vår studie blir en kvalitativ undersökning. Valet att genomföra intervjuer är för att se till hur ett eventuellt byte till molnbaserade tjänster påverkar organisationer i praktiken. 5 Således, kommer studiens tillvägagångssätt bygga på en kvalitativ undersökning då varken en mängd eller kvantitet ska undersökas. Till skillnad från en kvantitativ undersökning kommer vi att undersöka människors sätt att resonera kring de framtagna frågeställningarna och därav jämföra, med hjälp av den empiriska studien och bakomliggande teori, om hur framtiden kommer att se ut. En kvantitativ undersökning bygger istället på att använda sig av så stor datamängd som möjligt för att på så sätt exempelvis kunna relatera samband till en viss mängd som ska undersökas. 6 Den kvalitativa undersökningen kommer erhålla en djupare förståelse inom vårt undersökta område där även kreativt tänkande ofta är ingående paradigm för denna typ av studie Vetenskapssyn positivistisk utgångspunkt Vetenskapssynen vi har i denna studie är av positivistisk utgångspunkt. Den positivistiska utgångspunkten lägger tyngd till säker kunskap. 8 För att kunna förtydliga denna kunskap som vi söker bygger positivismen på två centrala antaganden. Dessa två antaganden är att kunskap om faktiska förhållanden beror på sinneserfarenhet och att kunskap som inte vidrör det faktiska istället rör förhållandet mellan idéer. 9 Kunskapen som positivismen förtydligar bygger på två sanningar. Sanningarna delas upp i logiska och empiriska. De logiska sanningarna bygger på mänskligt intellekt för att följa logikens krav. Följs inte dessa intellekt får det som följd att de anses felaktiga. Empiriska sanningar bygger istället på vad människan kan iaktta med sina sinnen Olsson, H., Sörensen, S., Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv, s. 79, Trost, J., Kvalitativa intervjuer, s , Kuhn, T. S., De vetenskapliga revolutionernas struktur, s , Johansson, I., Liedman, S.- E., Positivism och marxism, s , Nationalencyklopedin, Positivism, Thurén, T., Vetenskapsteori för nybörjare, s ,

10 2.3 Datainsamling I vår studie kategoriseras insamlingen av data i två typer av huvudgrupper. Dessa grupper är primär- respektive sekundärdata. Sekundärdata kännetecknas av att data i huvudsak är insamlad av utomstående personer vars ändamål är av annat intresse. 11 Detta kan parallelliseras till första delen av studien där inledning och teori beskrivs. Här byggde vårt tillvägagångssätt på att finna litteratur i form av böcker och tidskrifter, men även från Internet och aktuella rapporter. Detta för att få så bred och tydlig bild som möjligt av det som skulle undersökas. Primärdata kännetecknas till skillnad från sekundärdata som egeninsamlad data för det tänkta ändamålet. Tekniken för insamlandet kan göras på flertalet olika vis, så som intervjuer och enkäter. Viktiga aspekter att tänka på vid en insamling av primärdata är i vilken utsträckning den intervjuade ges att tolka frågorna fritt. Som intervjuare måste man ha i åtanke inom vilka ramar respondenten kan och bör röra sig inom. 12 Detta kan parallelliseras till den intervjubaserade delen i studien. Här var vårt tillvägagångssätt att finna kvalitativ data i form av tre intervjuer eftersom arbetets syfte krävde ett visst djup och kunskap för att besvara detta. 2.4 Avgränsningar Molnbaserade affärssystem är ett mycket stort och omfattande område att undersöka. Därav valde vi att fokusera vår studie på om det blir ekonomiskt försvarbart och en effektivisering av organisationen med en implementering av molnbaserade affärssystem på längre sikt. För att kunna ge en så bra och tydlig bild som möjligt valde vi att fokusera på ett par viktiga nyckelfrågor. Nyckel- frågorna berörde molnbaserade tjänsternas för- respektive nackdelar efter en implementering, om det blir någon förändring av totalkostnaden samt hur flexibiliteten och effektiviteten påverkas. Därför avgränsades tillvägagångssättet till att göra kvalitativa intervjuer med två företag som har implementerat den nya molnbaserade tekniken och med ett företag som bygger sin verksamhet kring denna. Detta för att få en bättre kvalitet och djup till studien än om en kvantitativ undersökning hade gjorts Kritisk granskning av metoden Någonting som bör uppmärksammas i studien är att de tre undersökta företagen inte är klassade som större företag, vilket kan ses som en mindre nackdel. 14 Sett till litteraturval anser vi att valet som gjordes kunde ha distribuerats lite annorlunda. Valet byggde på att vi i metodavsnitten förlitade oss på lite äldre litteratur eftersom vi ansåg metodiken som någonting säkerställt, då man har forskat på detta under en längre tid. Ser man till tekniken som denna forskning sedan skulle appliceras på, är den av nyare rang. Detta skulle eventuellt kunna ge 11 Halvorsen, K., Samhällsvetenskaplig metod, s , Davidsson, B., Patel, R., Forskningsmetodikens grunder, Kvale, S., Den kvalitativa forskningsintervjun, EU- lagstiftningen, Definition av små och medelstora företag (SMF),

11 en smärre missvisande bild av resultatet. Avslutningsvis, kan man tycka att tre intervjuer kan ge ett lite för magert material för att dra en större slutsats kring. Dock ser inte vi detta som en brist då studiens omfattning i sin helhet kommer ge en bra bild av slutresultatet. 11

12 3. Affärssystem i litteraturen Detta avsnitt avser att presentera bakomliggande teori till grund för vår empiriska studie. Avsnittet syftar till att ge en grundläggande beskrivning av vad ett affärssystem är och dess olika användningsområden. Därefter beskrivs de molnbaserade tjänsterna och implementeringens inverkan. Beskrivningarna av de teoretiska områdena är valda för att ge en tydlig bild och förståelse för hur den nya molnbaserade tjänsten inom affärssystem eventuellt ska kunna ersätta det gamla traditionella systemet. 3.1 Affärssystem Innebörden av begreppet affärssystem kan definieras på flertalet sätt. Detta pga att ett affärssystem inte har ett specifikt åtagande utan kan tillämpas på flertalet olika vis. Benämning på systemen finns i en mängd användningsområden och innefattar i princip alla olika administrativa system som kan påträffas i en affärsverksamhet. Affärssystem är vanligen använt inom områdena ekonomi, personal och rapportering. 15 Då det inte finns en entydig definition av begreppet affärssystem, leder det till att ordet används som en beskrivning där det kan tillämpas som olika typer av programvaror som stödjer ett företags olika processer. Det som skiljer de olika systemen från varandra är på ett djupare stadie. Därför är det viktigt att klargöra vad benämningen affärssystem innefattar. För att få en tydlig bild av begreppet och en bättre förståelse, men även för att få ett likasinnat fastställande, har vi valt en definition som vi tycker är bäst beskrivande. Vi har valt att definiera affärssystem enligt följande: Standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd Vad är ett affärssystem? För att på bästa möjliga sätt ge en beskrivning av begreppet har vi valt att bryta ner definitionen i dess tre olika beskrivande delar. Detta görs för att tydliggöra de olika ordens innebörd och därmed påvisa dess underliggande begrepp och betydelse. Begreppet standardiserade kan förklaras på två olika sätt. Det första är att det avser system som till skillnad från specialanpassade system ska tas emot som det är. Med det menas att verksamheten som efterfrågar denna produkt måste vara noggranna med sitt val, då det är systemet som bestämmer utformningen av verksamheten och inte tvärt om. Det standardiserade systemet kräver en god anpassning från verksamheten till systemet för god passform och vise versa. 17 Mjukvaran kan liknas med att köpa en mössa där liknande princip föreligger, 15 Nationalencyklopedin, Affärssystem, Magnusson, J., Olsson, B., Affärssystem, s. 9, Nilsson, A. G., Användning av standardsystem i organisationer kritiska framgångsfaktorer,

13 dvs. One Size Fits All. I det andra sättet, ser man begreppet som en följd av affärssystemets utveckling. Att från början tillhandahållits som industrispecifika lösningar under 70- talet kom förändring senare att innebära att verksamheten nu beskrevs som en hjälpande metod för andra verksamheter, då tjänsten innebar att veta hur berörda företag skulle göra sina affärer. Med andra ord har själva mjukvaran införts samtidigt som man i övergripande del har förändrat verksamheten som ska stödjas. Detta har genomförts just pga att verksamheten måste ändras för att passa just den specifika programvaran. Här utvecklar leverantörerna olika typer av standarder för olika typer av branscher. Systemen kan därför ses som leverantörsspecifika eftersom standarden skiljer sig åt för olika typer av verksamheter, någonting som kan bli aningen bekymmersamt. 18 Det andra ordet i definitionen är verksamhetsövergripande. Detta begrepp innefattar ett val mellan olika typer av strategier för att uppnå samordning för systemet. För att kunna uppnå denna översikt och kontroll över verksamhetens data är det viktigt med god insyn och rationell planering. 19 Verksamhets- övergripande beskriver den funktionella spridningen inom systemet. 20 Det tredje och sista begreppet som beskrivs är systemstöd. Systemstöd åsyftar att förenkla systemets helhet. Det som sker är att man möjliggör en effektiv hantering av informationen och genom detta en effektivisering av affärs- processerna som systemet är tänkt att stödja. De många diskreta steg som utgör detta måste därför definieras och knytas samman för att på sikt kunna uppnå det ultimata systemet. 21 Systemstödet fungerar som en brygga mellan de olika delarna och möjliggör därmed tekniken. Detta systemstöd bidrar till att påvisa ett enda informationssystem, istället för flertalet olikartade. Det möjliggör att förändringar i verksamheten kan ske separat från andra delar i organisationen. Detta har som tidigare nämnts varit någonting väldigt viktigt eftersom verksamheten måste kunna anpassa sig till systemen Användningsområden För att kunna innesluta användningsområdet för affärssystem är det viktigt att klargöra hur huvudsyftet, att effektivisera hela verksamheten, ska uppnås. Därför har vi låtit bryta ner detta problem i två stora huvudgrupper. I den första huvudgruppen är syftet att ge förbättring av beslutskvalitet. Den mest framträdande forskaren inom området beslutsfattande Herbert A. Simon har tagit fram en modell som är uppdelad i fyra olika faser som beskriver hur rationella beslut fattas, se figur Den första fasen, analys, är undersöknings- fasen där total information ska insamlas rörande problemalternativet. Den andra fasen, design, innefattar hur problemformuleringen ska struktureras upp med 18 Magnusson, J., Olsson, B., Affärssystem, s. 9-10, Docent Melin, U., Affärssystem en organisatorisk och teknisk paradox?, Magnusson, J., Olsson, B., Affärssystem, s , Kallinikos, J., Deconstructing information packages organizational and behavioural implications of ERP systems, s , Magnusson, J., Olsson, B., Affärssystem, s , Simon, H. A., A Behavioral Model of Rational Choice,

14 hjälp av den tidigare insamlade informationen man har gjort vid fas ett. Den tredje fasen, val, innebär att berörd person fattar beslut rörande hur problemet ska ge en lösning till det mest optimala resultatet. Den fjärde och sista fasen, implementation, är där implementeringen av den framtagna lösningen sätts i bruk. Figur 1: Modell som beskriver hur rationella beslut fattas. I den andra huvudgruppen är syftet att effektivisera processer. Tanken med detta är att bryta ner en komplex konstruktion i underliggande processer för att i varje del effektivisera var process för sig. 24 Denna modell har visats sig vara högeffektiv för frambringande av rätt beslutsfattning. Följden har visat sig att vilken bransch man än befinner sig i har affärssystem alltid en stor vinstgivande faktor. Enligt Slack och Lewis anses t.o.m. vissa företag känna sig tvingade till en implementering av affärssystem pga att det komplexa informationsflödet måste tas till vara maximalt. 25 Enligt Thomas H. Davenport var marknadsvärdet 1998 uppmätt till 10 miljarder USD. 26 Men i och med den enorma globala ökningen där företag i alla branscher använder sig av systemet, allt från större IT- företag till mindre livsmedelsindustriföretag, har det visat sig vara en enorm tillökning på senare tid. Global Industry Analysts, Inc. skriver i sin rapport att den globala användningen av affärssystem förväntas öka till en användning som uppnår 67,8 miljarder USD år Molnbaserade tjänster Begreppet molnbaserade tjänster har liksom affärssystem en svårighet att definieras enbart på ett sätt. Detta läggs till grund för att den molnbaserade tjänsten har ett brett användingsspektra. Liksom det traditionella affärssystemet innefattar den molnbaserade tjänsten i princip alla olika administrativa system. Systemen finns i tre olika nivåer som kommer att beskrivas längre fram i studien. Dock är denna studie baserad på den nivå som heter System as a Service och betecknas SaaS. Att ge endast en definition till detta system är en omöjlighet. Men en bred allmän beskrivning är att en molnbaserad tjänst är dynamiskt skalbar, enhetsberoende och en uppgiftscentrerad datorresurs som erhålls via Internet, där alla avgifter betalas på basis av användning. 28 För att få en djupare förståelse i hur bred och ny den molnbaserade tjänsten är i världen har McKinsey & Company presenterat i en studie att definitionerna är så pass många att mer än 22 stycken finns att tillgå. McKinsey & Company har med 24 Magnusson, J., Olsson, B., Affärssystem, s , Slack, N., Lewis, M., Operations strategy, Davenport, T. H., Putting the Enterprise into the Enterprise System, Global Industry Analysts, Inc., ERP Software A Global Strategic Business Report, Barnatt, C., A brief Guide to Cloud Computing, s ,

15 hjälp av dessa definitioner tagit fram en objektiv definition av begreppet som vi har valt att tillgå i denna studie. Definition är följande: Clouds are hardware- based services offering compute, network and storage capacity where: 1. Hardware management is highly abstracted from the buyer 2. Buyers incur infrastructure costs as variable OPEX 3. Infrastructure capacity is highly elastic (up or down) Vad är en molntjänst? För att på bästa möjliga sätt ge en beskrivning av begreppet har vi valt, liksom för beskrivningen av affärssystem, att bryta ner definitionen och därefter vidareutveckla respektive punkt. Anledningen till denna uppdelning är att beskriva de olika punkternas innebörd och därmed förtydliga dess underliggande begrepp och betydelse. En molntjänst är som tidigare beskrivet en hårdvarubaserad tjänst som erbjuder data-, nätverks- och lagringskapacitet. Denna tjänst finns i tre olika nivåer beroende på vad man som kund behöver för typ av tjänst. Dessa delas in i SaaS, PaaS (Platform as Service) och IaaS (Infrastructure as a Service). För att som kund kunna utnyttja den molnbaserade tjänsten måste man ha tillgång till exempelvis en webbläsare, mobilapplikation eller andra Internetbaserade program som kan kopplas samman med den tänkta molnservern. Denna molnserver kan fås i tre olika nivåer. Den största och mest använda delen är SaaS. Denna del kan ses som en applikation där informationen tillhandahålls från Internet, exempelvis Internetbaserade program, spel och kommunikation. Nästa nivå i pyramiden är PaaS. Denna nivå kan ses som en plattform där man som utvecklare inte bara kan få tillgång till mer utrymme, utan även ha möjlighet att se hela databasen, webbservern men även vidareutveckla systemen till nästa nivå. Den tredje och största nivån, dock med minst användare, är IaaS. Denna nivå kan beskrivas som en infrastruktur där det största nätverksanvändandet finns, exempelvis Internetbaserade nätverk, så som egna privata moln, se figur McKinsey & Company, Clearing the air on cloud computing, Barnatt, C., A brief Guide to Cloud Computing, s ,

16 Figur 2: Molntjänstens tre olika nivåer. 31 Punkt ett i definitionen innefattar att det företag som förvärvar tjänsten inte har någon insyn i hur tekniken i hårdvaran fungerar. Det innebär att köparen aldrig kommer vet exakt hur hårdvarutekniken är uppbyggd, dvs. de tekniska specifikationerna är bortom köparens vetskap. Med det sagt är inte det någonting negativt för kunden, då man som användare i sin tur tillhandahåller all egen teknisk information rörande hur mycket utrymme man har tillgång till etc. 32 Punkt två innebär att köparnas abonnemangskostnader täcker utgifterna som det distribuerade företaget av molntjänsten har. Detta medför att vid en förändring av infrastrukturen ska leverantörernas utgifter täckas av kunderna som köper tjänsten. Om exempelvis en server måste bytas ut för att utöka utrymme för tjänsten, kommer den nya servern tillföra så pass många nya kunder att leverantörernas kostnader inte överstiger införskaffandet av den nya servern. 33 Punkt tre innefattar att kapaciteten vid en infrastruktur är oerhört elastisk, både vid en upp- och nedgång. Det innebär att man lätt kan anpassa utrymmet på servern vid en eventuell ökad eller sänkt datatrafik. Hårdvarans geografiska oberoende är även den en stor bidragande faktor till att molntjänsten ständigt är en växande industri. Med andra ord innebär detta oberoende att flexibiliteten och elasticiteten är hög hos användaren, då servern och kunden inte behöver befinna sig på samma plats, se figur HaikuMind, Cloud computing: Acronyms (IaaS, PaaS and SaaS), Lozano, B., Marks, E., Executive s Guide to Cloud Computing, s , McKinsey & Company, Clearing the air on cloud computing, Lozano, B., Marks, E., Executive s Guide to Cloud Computing, s ,

17 Figur 3: Molntjänstens uppbyggnad och användningsområden Påverkan efter en implementering När du som anställd sitter vid din dator på kontoret är det inte alltid säkert att du är medveten om du arbetar med ett traditionellt- eller molnbaserat affärssystem. Att veta om informationen kommer från företagets servrar eller om den istället kommer från en server på andra sidan jordklotet är inte helt enkelt att avgöra. Som företagsledare däremot kommer du få en helt annan bild av situationen. IT- avdelningen kan istället, för att som tidigare stå för underhållet av servrar och tillhörande system, fokusera på att utveckla strategiska initiativ som är värdeökande för företaget. Denna påtagliga skillnad kommer att ge företaget en betydligt mer effektiv organisation jämfört med innan. Resultatet av denna effektivitet leder till att kärnverksamheten får en högre prioritet och därmed kan leda till en bättre och större utveckling av företaget. 36 Effektiviteten är inte den enda stora skillnaden som ett molnbaserat affärssystem medför. När du som företag skulle vilja utveckla eller anpassa din mjukvara innebär dessa stora interna resurser i form av utvecklingsgrupper vars uppgift är att utveckla systemet. Men vid införandet av den molnbaserade tjänsten kommer man som företag inte behöva denna tidskrävande arbetsuppgift och dyrbara kompetens. Utvecklingen av förändringen i infrastrukturen ligger nu istället hos det serveransvariga företaget som tillhandahåller tjänsten. Detta leder till bättre flexibilitet och mindre personalomsättning San Diego IT Systems, Hosted Services, Stevens, M., What Cloud Computing Means to You: Efficiency, Flexibility, Cost Savings, McAfee, A., Harvard Business Review: What Every CEO Needs to Know About the Cloud,

18 En tydlig bild av detta ses i graferna i figur 4, där medelkapaciteten beskrivs som en funktion av resurs och tid. Om man tillhandahåller tjänsten själv måste man alltid ha en kapacitetsnivå som ligger ovanför topparna på kurvan, för att kunna tillgå den maximala datamängd som ska levereras. Men om man som kund istället har övergått till ett molnbaserat system kommer man att undgå denna process vilket ger resursmässig vinning. Figur 4: Molntjänstens medelkapacitet som funktion av resurs och tid Tidsbesparing Det som implementeringen även medför är en tidsbesparing. För att exemplifiera denna inverkan beskriver Wintergreen Research och IBMs fallstudier att denna tidsvinst förbättrar ett företags samverkan för tjänster i olika affärsprocesser. Detta kan bidra till att produktiviteten ökar hos en anställd med 25 procent. En siffra där företag ser en viktig framtidsinvestering, då man hela tiden måste effektiviseras för att följa med i utvecklingen Ekonomisk inverkan Den molnbaserade tjänsten medför inte bara en lättnad för resursanvändandet. Följden av införandet medför även en stor ekonomisk vinning genomförde Microsoft en undersökning som visade på att nästan hälften, 49 procent, av små och medelstora företag använde molnbaserade tjänster för att sänka sina kostnader. Detta till följd av att den molnbaserade tjänsten kan hjälpa företag på så många olika fronter. Allt från servrar och dess underhåll, strömförsörjning och kylningskostnader, men även programlicenser och kostnader för uppgradering. Följden av detta blir även sänkta personalkostnader. 40 Ett företags samverkan för tjänster i olika affärsprocesser kan även bidra till att företag sparar in mer än 50 procent i kostnader för realtidsanalyser, som ger insikt i näringslivet. Detta tillsammans med den ökade effektiviteten hos de anställda innebär stora ekonomiska besparingar Armbrust, M. et al., A View of Cloud Computing, Wintergreen Research, IBMs moln infrastruktur har allt enkla justeringar, prestanda, tillförlitlighet, säkerhet och en ultramodern minimalistisk design, OPEN Forum, 6 Ways Cloud Computing Helps Business Save Time and Money, Wintergreen Research, IBMs moln infrastruktur har allt enkla justeringar, prestanda, tillförlitlighet, säkerhet och en ultramodern minimalistisk design,

19 4. Affärssystem i praktiken Detta avsnitt avser att presentera vår empiriska studie som ligger till grund, tillsammans med vår teori, för vårt resultat och våra slutsatser. Avsnittet är baserat på tre intervjuer hos företag som har daglig kontakt med molntjänsten. Syftet är att ge en grundläggande beskrivning av vad ett molnbaserat affärssystem är i praktiken och avsikten till de olika användningsområdena utifrån arbetsmarknadens perspektiv. Intervjufrågorna är valda för att ge en tydlig bild och förståelse för hur den nya molnbaserade tjänsten inom affärssystem eventuellt ska kunna ersätta det gamla traditionella systemet. Kapitlet avser att uttrycka intervjuobjektens åsikter om inget annat anges. 4.1 Företag 1: Visma Severa Vi intervjuade Theodor Ödlund som är produktspecialist på Visma Severa. Visma Severa är en ledande leverantör av Professional Service Automation inom de molnbaserade affärssystemen. Företaget har 700 kunder i Finland, Sverige och Norge och även ett dussintal kunder och användare i andra länder. Visma Severa har två år i rad varit med på listan bland de mest snabbväxande företagen i världen, Deloitte EMEA Fast. Visma Severa inriktar sig mot en målgrupp av företag med anställda, dvs. små och medelstora företag. Theodor beskriver implementeringens påverkan för företagets molnbaserade produkt, som helt och hållet är webbaserad, som en helhetslösning för projekt och tjänsteföretag. Detta är exempelvis konsulter, ingenjörer, arkitekter och reklambyråer, företag som säljer tid och projekt. Där har Visma Severa valt ett arbetsflöde som täcker in allt från kundhantering till fakturering och rapportering. Detta för att minska all den manuella handpåläggningen som det annars blir, då man har flera system på olika platser. Theodor poängterar att en viktig del vid utvecklingen var att få det användarvänligt. Detta användargränssnitt är anpassat för just den tänkbara målgruppen, där behovet ligger på en viss nivå. Går man över denna nivå mot större företag blir ofta behoven för avancerade och invecklade för själva arbetsflödet. Theodor beskriver vidare att själva grunden i systemet består av en paketering, dvs. man kan inte enbart beställa en tidsrapportering utan man köper hela system. Men i systemet är det väldigt flexibelt där företag kan lägga upp hur arbetsflödet ska se ut och även ha en öppen API. Fördelarna som Theodor ser med införandet av de molnbaserade systemen är att företag undviker kostnader och tidsåtgång på att installera serverar och därmed minskar behovet av IT- anställd personal. Företag som har startat upp en tjänst kan börja arbeta direkt, då allting redan ligger uppe, vilket leder till en väldigt snabb implementering. Theodor poängterar att detta är väldigt enkelt och flexibelt samt snabbt att komma igång med. En nackdel är svårigheter vid överförandet av gammal data in i ett nytt verktyg, där pågående projekt succesivt måste överföras manuellt. 19

20 Betalningsmodellen ser ut som att man betalar för den tjänst man använder, just för att det ska kunna vara flexibelt och skalbart, eftersom man ska kunna växa men även minska användaravtalet. Betalningsmodellen kan tillämpas i tre olika versioner av systemet där standardmodellen kostar cirka 250 kr per anställd per månad, som ofta betalas på sex månaders basis. Vid en implementering skiljer sig kostnaden beroende på vilket system och eventuell utbildning man väljer. Utbildningen kan antingen ske online eller, som vid större företagen, en till två dagars utbildning där man går igenom och sätter upp hela systemet för att få bästa tänkbara utgångsläge med det nya systemet. Kostandmodellen för detta är ett pris per dag och ett prisexempel ligger på cirka kr för ett företag med sju anställda. Theodor beskriver vidare att den ekonomiska vinningen av att övergå till det nya systemet är vad automatiseringen bidrar med för respektive företags behov. Ett exempel kan vara vid fakturering där företaget i fråga kan spara in arbetstid och därmed pengar för den tidigare manuella tjänsten. En annan stor vinning är driftkostnaderna där man jämfört med tidigare system slipper kostnaderna för alla servrar och dess underhåll vilket även medför att man inte behöver lika många anställda som tidigare. Effektivitetsmässigt beskriver Theodor att systemets upptid är en av världens bästa, vilket motsvarar 99, 965 procent. Detta är jämförbart med cirka tre timmar per år som systemet inte är tillgängligt. Denna siffra är inte jämförbar med om servrarna istället är lokaliserade hos företaget i fråga. Sett till flexibiliteten är just helhetslösningen någonting som Theodor belyser som viktigt där man som företag slipper all manuell bearbetning i processen vilket på sikt ger en stor ekonomisk vinning i personalkostnader. Vidare, kommer den molnbaserade tjänsten ge bättre effektivitet exempelvis vid fakturering då den informerar när detta ska ske istället för att man som företag ska behöva ha detta i åtanke. Effektiviteten får som följd att företaget nu istället kan fokusera mer på sin kärnverksamhet istället för på service och drift. Theodor beskriver också vikten av denna flexibilitet genom att exemplifiera om ett företag skulle ha en specialist för denna drift och service. Den dagen som denna person slutar kommer ett oerhört stort problem att uppstå för att överföra den information och kunskap till nästföljande. Detta kommer bli en så pass hög kostnad att det på sikt inte är lönt att upprätthålla. Detta slipper man med en molnbaserad tjänst där all information och service finns inbyggd. Visma Severa arbetar väldigt nära sina kunder när det gäller utvecklingen. Detta ger som följd att det som kunderna efterfrågar mest är det som prioriteras i utvecklingsarbetet. Avslutningsvis, poängterar Theodor att utvecklingspotentialen är hög samt att marknaden ständigt växer och följden av detta blir att den molnbaserade tjänsten förmodligen kommer vara framtidens affärssystem Företag 2: Studentum AB Vi intervjuade Marcus Boström som är en av tre grundare och CTO på Studentum AB. Studentum AB driver världens ledande söktjänster inom utbildning. Studentum ABs vision är att hjälpa alla i hela världen att hitta sin utbildning. 42 Intervju med Ödlund, T., Visma Severa, Intervjufrågor, se bilaga 2. 20

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Molntjänster och molnteknologi: En ordlista

Molntjänster och molnteknologi: En ordlista Molntjänster och molnteknologi: En ordlista Har du koll på molnet? Det talas om moln överallt, men förstår du alla nya ord, förkortningar och uttryck? Här är en ordlista för dig som vill hänga med och

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT Microsoft erbjudande idag Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT "Vi står på randen av en teknisk revolution som fundamentalt förändrar hur vi lever, hur vi arbetar och relaterar till varandra.

Läs mer

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment Economicmodelimpactand cloud management PART 2: Business model enactment 1. BUSINESS MODEL S CHARACTERISTICS Attbyggaen affärsmodell Utvärdera värdet För kunden och för leverantör För att definiera potentiellt

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Rätt säkerhet Outsourcing

Rätt säkerhet Outsourcing Rätt säkerhet 2015-05-27 - Outsourcing Plan del 1 27036-Outsourcing Varför finns standarden Vad karaktäriserar outsourcing och leverantörsrelationer? Struktur på standarden Skillnader del 2/3/4 Hur kan

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur Version: 2.0 Publicerad: 7.2.2017 Giltighetstid: tills vidare

Läs mer

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017 forskning Projektplan för 2017 1 Innehåll Innehållsförteckning forskning 1 Projektplan för 2017 1 Innehåll 2 Introduktion 2 Projektdirektiv: forskning 2 Mål 3 Förväntat resultat: 3 Avgränsningar 4 Projektaktiviteter

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

The Digital Enterprise in Nordics

The Digital Enterprise in Nordics The Digital Enterprise in Nordics Summary of Findings CIO Magazine & Tata Consultancy Services Research Version 1.0 January 2014 Copyright 2014 Tata Consultancy Services Limited 1 Introduktion till undersökningen

Läs mer

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International.

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International. Molnet - en fluga eller här för att stanna Lars Backhans vice VD Radar Group International. Agenda Vad är molnet? Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS,

Läs mer

SWOT. Copyright Dansk & Partners

SWOT. Copyright Dansk & Partners SWOT Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Datasökning Intern information Internredovisning Strukturkapital har det gjorts nåt liknande tidigare inom organisationen, interna experter

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011 X-jobbs katalog Medius R&D November 2011 Contents ERP och Workflow System... 2 ipad och workflow system... 3 Nya möjligheter med HTML5... 4 Nya alternativ för affärsregelmotorer... 5 Process Intelligence

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 4: Plattformar för molntjänster PART 4 ÖVERSIKT 1. PaaS 2.Migration Vad betyder PaaS? PaaS betyderplatform as a Service eller plattform för cloud computing

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.6.2013 2013/2063(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Operations Management Suite. Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter

Operations Management Suite. Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter Operations Management Suite Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter Tillit Digitalisering Vad är digitalisering egentligen? Cloud Mobile Social Big data

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Den mobila användaren sätter traditionella säkerhetssystem ur spel

Den mobila användaren sätter traditionella säkerhetssystem ur spel Den mobila användaren sätter traditionella säkerhetssystem ur spel eller Perimetern är död, get over it och se till att skydda upp dina användare utan att det påverkar deras dagliga arbete. Sebastian Zabala,

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER Med appen kan alla mobila och resande medarbetare registrera närvaro, frånvaro och tid på olika uppgifter i sin mobiltelefon när och var som helst. De kan också se

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer