Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet"

Transkript

1 49 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum Sida 1 (4) Ekonomienhet Dnr LD12/03503 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige 1. En gemensam nämnd, Gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet, bildas fr. o. m för Landstinget Dalarna och Borlänge kommun. 2. För nämndens första mandatperiod, d.v.s. från 1 mars 2013 och fram till dess att nya ledamöter tillträder, utses två ordinarie ledamöter, varav en vice ordförande, samt två ersättare för dessa. Ordförande för samma period väljs av Borlänge kommun 3. Samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Borlänge kommun avseende gemensam språktolkförmedlingsverksamhet, enligt bilagorna b) och c), godkänns. 4. Reglemente för den gemensamma nämnden, enligt bilaga d) godkänns. 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Landstingets upphandlade avtal med språkförmedlingsföretag har löpt ut vid årsskiftet. Mot bakgrund av goda erfarenheter av samarbetet med Borlänge kommuns tolkförmedlingsverksamhet föreslås bildandet av en gemensam nämnd för bedrivande av tolkförmedlingsverksamhet i egen regi, tillsammans med Borlänge kommun. Genom bildandet av en gemensam nämnd krävs ingen upphandling. Landstinget kan därigenom säkerställa att verksamheten uppfyller kvalitativa krav i tolkförmedlingsverksamheten och också påverka utbildning och information till de tolkar vars tjänster förmedlas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Samverkansavtal c) Bilaga 1 till samverkansavtalet d) Bilaga 2 till samverkansavtalet e) Bilaga 3 till samverkansavtalet f) Reglemente Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Landstingsjurist Lena Jönsson Falun Falun Org.nr:

2 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum Dnr Sida 2 (4) LD12/03503 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Landstinget har en skyldighet att säkerställa patienters rätt till information, delaktighet och medinflytande i samband med vård och behandling. Den enskildes rätt till tolk vid kontakt med offentliga myndigheter är också lagstadgad. Landstinget har därmed ett behov av att säkerställa tillgången på kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Det finns en stor brist på auktoriserade tolkar, vilket innebär att huvuddelen av de tolkar som förmedlas endast har tolkutbildning via tolkförmedlaren. Det finns ingen fastställd norm för språktolkar förutom kammarkollegiets auktorisering vilket försvårar uppställande och kontroll av kvalitativa krav på tolkars kompetens. Landstinget har tidigare upphandlat språktolkförmedlingstjänster och tecknat avtal med ett antal leverantörer, bl a Borlänge kommun. Avtalen löper ut vid årsskiftet. Med undantag av Borlänge kommun, har de tidigare upphandlade språktolkförmedlingarna uppvisat varierande och ojämn kvalitet. Landstinget har också haft rättsliga tvister med språktolkförmedlingsföretag i anledning av bristande avtalsuppfyllelse. Erfarenheterna har visat att det är svårt att i upphandling ställa kvalitativa krav på språktolkförmedlingsverksamhet som kan följas upp. Detta bedöms vara lättare i en verksamhet som bedrivs i egen regi. Landstinget har god erfarenhet av den språktolkförmedlingsverksamhet som bedrivs av Borlänge kommun. Genom bildande av en gemensam nämnd uppnår landstinget insyn i verksamheten och kan därigenom säkerställa önskvärda kvalitativa krav på språktolkförmedlingsverksamheten samt påverka utbildning och information till de språktolkar som förmedlas av den gemensamma nämnden. Genom bildandet av en gemensam nämnd ställs inte krav på upphandling av språkförmedlingstjänster. Patientperspektiv Genom skapandet av gemensam nämnd med Borlänge kommun bedöms att Landstinget får större möjligheter att kvalitetssäkra språktolkverksamheten och säkerställa tillgången till språktolkar. Samtliga tolkar ska känna till och följa Kammarkollegiets vägledning God tolksed, vägledning för auktoriserade tolkar. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Borlänge kommun bedriver idag egen språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamhetens kostnader utdebiteras i två steg. Först sker en preliminär utdebitering till beställande enheter avseende de ersättningar som framförhandlas med de språktolkar som förmedlas. Därefter sker en slutlig

3 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum Dnr Sida 3 (4) LD12/03503 debitering årligen innebärande att verksamhetens faktiska kostnader (inklusive OH-kostnader) fördelas mellan parterna i förhållande till antalet uppdrag. Tolkförmedlingsverksamheten sysselsätter idag fyra handläggare och bedömds behövas utökas till totalt sex heltidstjänster. Under 2013 budgeteras en omsättning om totalt 2.7 mkr, varav Landstingets del är 65%, eller 1,75 mkr. Miljö Verksamheten bedöms inte vara miljöpåverkande. Språktolkar ersätts för kollektiva transportmedel där sådana finns. Likabehandling Beställande enheter ska vid behov kunna beställa manlig eller kvinnlig tolk. Borlänge kommun är värdkommun och därmed också arbetsgivaransvarig. Borlänge kommun har en likabehandlingspolicy. Barnkonsekvens Genom att verksamheten bedrivs i egen regi, kan landstinget påverka utbildning och information till de tolkar, vars tjänster fömedlas. Därigenom kan landstinget påverka hur tolkarna tillgodoser barnperspektivet och barns rätt till exempelvis integritet och sekretess. Juridik Borlänge kommun har anlitat Advokatbyrån Gärde Wesslau som bedömt att enbart tecknande av ett samverkansavtal riskerar att klassas som otillåten direktupphandling oaktat avsaknaden av vinstintresse och oaktat att verksamheten endast avser att tillgodose egna behov. Med upphandling i lagens mening förstås en anskaffning inom den offentliga sektorn som den offentlige aktören betalar för, på något sätt. Samverksansavtal mellan offentliga aktörer kan därför klassas som en otillåten upphandling. Byrån rekommenderar därför en annan samverkansform för att undvika risken för skadestånd och ogiltigförklaring av avtalet. Kommunallagen anvisar bildandet av en gemensam nämnd för samverkan mellan offentliga aktörer. Folkhälsa God tillgång till kvalitetssäkrade och kunniga språktolkar är inte bara en lagstadgad rättighet utan också ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal vid vård och behandling.

4 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum Dnr Sida 4 (4) LD12/03503 Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Borlänge kommun är tidigare en leverantör av språktolkförmedlingstjänster. Bildandet av en gemensam nämnd där Borlänge kommun är värdkommun bedöms inte medföra konsekvenser för arbetsmiljön för landstingets anställda. Förändringen innebär att andra, tidigare leverantörer av språktolkförmedlingstjänster inte anlitas och att rutiner därför måste förändras. Samverkan med fackliga organisationer Förhandling enligt MBA 11 äger rum Uppföljning Samverkansavtalet innehåller stadgande om uppföljning både vad gäller ekonomi som verksamhet.

5 Bilaga 1 Kravspecifikation Programförklaring Borlänge kommuns tolkförmedling som har funnits sedan 1974 är sedan 2011 kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000. Certifieringen innehåller ett ledningssystem som ska säkerställa förverkligandet av våra dokumenterade riktlinjer. Tolkförmedling är medlem i Tolkservicerådet, en branschorganisation som förespråkar vikten av kvalitativ tolkservice och värnar om kompetenta tolkar samt att ta vara på deras yrkeskunnande. Tolkförmedlingens verksamhet regleras genom lagar och förordningar, föreskrifter samt allmänna råd. Kompetens och kvalitet Tolkförmedlingen satsar på kompetens och kvalitet genom att ställa höga krav på anlitade tolkar samt förmedlingspersonal. Förmedlingspersonalen ska ha genomgått en utbildning i bemötande av kunder och tolkar. Tolkförmedlingen ska erbjuda och arrangera utbildning av tolkanvändarna genom föreläsningar med temat att tala genom tolk. Fortbildning skall alltid varit aktuellt i tolkförmedlingens policy både gällande tolkar samt personal. Uppdragets utförande Auktoriserad tolk skall vid uppdrag hos beställande enhet bära kammarkollegiets tolkbricka. Övriga tolkar skall bära bricka med information om tolkförmedlingen, tolkens namn och språk. Tolken skall bära ren och vårdad klädsel och får inte använda starkt doftande parym/rakvatten eller lukta rök med hänsyn till patienter/brukare (allergier etc). Tolk får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger, inte heller ha symptom efter tidigare berusning/drogbruk såsom exempelvis lukt eller avvikande uppträdande. Tolken skall ha undertecknat sekretessförbindelse som tillhandahålls av tolkförmedlingen som bekräftelse på att denne informerats om sekretess och tystnadplikt innan uppdraget utförs. Tolk får inte vara släkt eller ha nära relation med patient/brukare. Vid telefontolkning skall tolken befinna sig i en för uppdraget lämplig miljö, dvs fri från buller, andra personer och störande inslag. Tolkning ska genomföras på sådant sätt att sekretessen säkerställs. Telefontolkning ska ske över fast linje men kan i undantagsfall ske i mobiltelefon och ha en så optimal ljudkvalitet som möjligt. Beställande enhet är uppringande part vid telefontolkning. Inställelsetiden vid telefontolkning, dvs tolken är anträffbar är maximalt 1(en) timme. Vid video-webbtolkning är inställelsetiden maximalt fyra timmar, innebärande att tolken har anlänt till av tolken anvisad plats för video-webbtolkning under denna tid. Inställelsetid vid kontakttolkning är maximalt fyra timmar. Vid behov kan tolkförmedlingen erbjuda översättning av dokument t ex patientjournal från hemlandet. Vid kontakttolkning har beställande enhet rätt att nyttja tolken för nytt uppdrag inom den tolktimme som avtalats, utan ytterligare ersättning till tolken.

6 Bilaga 1 Rekrytering Tolkförmedlingens riktlinjer gällande rekrytering av tolkaspiranter innefattar både, skriftligt och muntligt prov inledningsvis. Den som klarar av proven ska intervjuas av ansvarig personal för rekrytering. Minimikravet är att tolken skall ha genomgått grundutbildning för kontakttolkar, samt har såväl informell som social kompetens och samarbetsförmåga, god kommunikation med patienter/brukare och personal samt goda kunskaper i svenska språket. Utöver detta skall tolken vara lämplig och redbar. Tolkförmedlingen skall också verka för rekrytering av tolkar som auktoriserats av kammarkollegiet bland annat med speciell kompetens för tolkning inom hälso- och sjukvård. Sekretess och tystnadsplikt Tolken omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen och har tystnadsplikt. Tolkförmedlingen skall säkerställa att tolk informerats om sekretess, tystnadsplikt och straffansvar genom en skriftlig bekräftelse av lämnad information. Rangordning vid beställning Vid beställning av tolkuppdrag har tolkförmedlingen som rutin att tillsätta en tolk efter rangordning som innefattar kompetens, lämplighet samt jävs regler. Kompetensens olika nivåer är uppbyggda som nedanstående: - Speciellkompetens inom sjukvård och rättsväsende - Auktoriserade tolkar - Tolkar med utbildningsbevis - Utbildade tolkar - Tolkaspiranter Tolkförmedlingspersonalen försöker tillgodose kundens önskemål samt tillämpar närhetsprincipen utan att eftersätta kompetensen. Huvudsyftet med närhetsprincipen är att minska kostnader för kunden ur ett helhetsperspektiv, minska miljöpåverkan och skapa en hälsosam arbetsmiljö för tolkarna. Ersättning och försäkringar Tolkarna hos Borlänge kommuns tolkförmedling har goda arbetsvillkor som regleras i enlighet med tolkavtal bl. a. gällande arvoden samt olycksfallsförsäkring. Hantering av personuppgifter En annan angelägen rutin är att tolkförmedlingen hanterar personuppgifter enligt PUL och förmedlingen följer även kommunens och landstngets riktlinjer att inga personuppgifter uppges på fakturorna. Vid hantering av skyddade personuppgifter skall tolkförmedlingen genom interna och information till tolkarna säkerställa att patienternas person- eller adressuppgifter inte riskerar att röjas. Avvikelsehantering Alla avvikelser dokumenteras i tolkförmedlingens bokningsprogram. Varenda avvikelse handläggs och bedöms enskilt samt åtgärdas. Uppföljning sker för att eliminera och förebygga risker för kvalitetsavvikelse.

7 uppdrag TOLKEN - Landsting 2013 REVIDERAD EFTER MÖTE Tolkförmedling 2012 Gemensam Handlägg Carina J Handlägg Terese J Handlägg Johanna C Handlägg Fredrik J Handlägg XX Handlägg XX Handlägg vikarie PO % 38,46% 38,46% 38,46% 38,46% 38,46% 38,46% 38,46% Tjänstgöringsgrad 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 Lön (månads/ uppdrag) Semester 1,6% PO Månadslön Årskostnad Hyra, 1 modul Stadshuset 12 kvm 3661kr/kvm Utbildning (1% av lönekostnad) Hälsovård, Previa Styrelseuppdrag IT - Basutbud (nätet) / dator IT - leasing (snitt för 36 mån) 6.000/ dator Telefon (abonnemang & markering 6.000) Summa övr personalomkostnader Summa Lokalytor - väntrum (12 kvm) 3661 kr/kvm Lokalytor - 1 tolkrum (12 kvm) 3661 kr/kvm Tolkrum/grupp telefon (2 st) Kontorsmaterial Tryckning Annonsering Leasing kopieringsmaskin (del av) Möbler ( kr/rum) avskrivning 5 år Introduktionskurs 30 tim 15 deltagare Sjukvårdsutbildning 80 tim 15 deltagare Sjukvårdsutb (fort) 30 tim 15 deltagare Språkhandledning 40 tim 15 deltagare 4 språk Initial utbildning Tolkprogram TAQS /uppdrag Tolkprogram utveckling ( ) TSR- online TSR medlemskap Videotolkning - utveckling (uppskattning) Övrigt/oförutsett Summa övrigt Summa TOTALT administration Landstingets andel av uppdrag 65% (+2%) Bilaga :26 Bil 2 Tolken - landsting

8 uppdrag TOLKEN - Landsting 2013 REVIDERAD EFTER MÖTE Per månad Avräknas vid kalenderår mot faktisk kostnad :26 Bil 2 Tolken - landsting

9

10

11

12

13 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM NÄMND FÖR SPRÅKTOLKFÖRMEDLINGSVERKSAMHET Gäller fr.o.m. den 1 mars Borlänge kommun och Landstinget Dalarna har kommit överens om att fr.o.m samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad Gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet. Borlänge kommun är värdkommun för den gemensamma språktolkförmedlingsorganisationen. Organisationen har sitt arbetsställe och säte i Borlänge kommun och ingår i kommunens organisation. Den gemensamma organisationens namn är Borlänge kommuns språktolkförmedling. Förvaltningschef utses av Borlänge kommun, varvid samråd skall ske med Landstinget Dalarna. Utöver vad som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen gäller detta reglemente och ett mellan Landstinget och kommunen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Nämndens uppgifter 1 Nämnden skall, inom ramen för den kommunala kompetensen och mot bakgrund av självkostnadsprincipen, bedriva språktolkförmedlingsverksamhet samt teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Den gemensamma nämnden för språktolkförmedlingsverksamhet har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av språktolkförmedlingsverksamhet i enligt med tecknat samverkansavtal, samt de mål, riktlinjer och budget som respektive fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika lagar och föreskrifter samt bestämmelser i detta reglemente. Ansvar och rapporteringsskyldighet 2 Den gemensamma nämnden för språktolkförmedling ska ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och förordningar och föreskrifter, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente. Den gemensamma nämnden för språktolkförmedling ska till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Sammansättning 3 Den gemensamma nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje part utser två ordinarie ledamöter samt ersättare för dessa.

14 Ersättarnas tjänstgöring 4 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under sammanträdet på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare som ej tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten. Ej tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 5 Inkallande av ersättare 6 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndsekreteraren som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 7 Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

15 Sammanträdena Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdats till sammanträden. 8 9 Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde. Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller vice ordförandena kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. Ordföranden 10 Parterna är överens om att posten som ordförande skall innehas av en av de valda ledamöterna från Borlänge kommun och att posten som vice ordföranden skall innehas av en av de valda ledamöterna från Landstinget Dalarna under tiden från nämndens bildande och fram tills nästa mandatperiod. Posterna som Ordförande respektive vice ordförande skall därefter rotera mellan parterna. Det åligger ordföranden för nämnden att - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, - främja samverkan mellan den gemensamma nämnden för språktolkförmedling och kommunens övriga nämnder samt - företräda nämnden, med rätt att sätta annan i sitt ställe, vid förhandlingar, sammanträden, uppvaktningar och konferenser med myndigheter, företag och enskilda. Justering av protokoll 11 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

16 Reservation 12 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, skall motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag då beslutet fattades. Särskilt yttrande 13 Ledamot som vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet skall anmäla detta innan sammanträdet avslutas och lämnas inom de tidsfrister som gäller för skriftliga yttranden. Delgivning 14 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 15 Avtal och andra från nämnden utgående handlingar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av handläggande tjänsteman. Handlingar som hänför sig till delegerade ärenden skall undertecknas av delegaten. Sammanträden 16 Den gemensamma nämnden skall sammanträda minst två gånger per år, på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Borlänge kommun om inte nämnden själv bestämmer annat. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Driftsansvar Styrande lagstiftning 17

17 Rätten till tolk framgår bland annat av Förvaltningslagens 8 innebärande att i de fall en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. Vidare har Landstinget skyldighet att säkerställa patienters rätt till information, delaktighet och medinflytande i samband med vård och behandling, vilket framgår av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Patientdatalagen.(2008:355). Såväl Borlänge kommun som Landstinget Dalarna behöver därför säkerställa myndigheternas behov av såväl kontakttolkar, telefontolkar som videowebbtolkar. Driftsansvar 18 Nämnden skall, inom ramen för den kommunala kompetensen och mot bakgrund av självkostnadsprincipen, bedriva språktolkförmedlingsverksamhet samt teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. 19 Den gemensamma nämnden för tolkförmedlingsverksamhet har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av tolkförmedlingsverksamhet i enligt med tecknat samverkansavtal, samt de mål, riktlinjer och budget som respektive fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika författningar samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till Borlänge kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Nämnden skall också enligt avtal mellan Borlänge kommun och Landstinget Dalarna om tolkförmedlingsverksamhet rapportera regelmässigt till landstingsfullmäktige i Dalarna. Nämnden utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde. Utifrån sitt uppdrag ska nämnden tillse att intern kontroll och uppföljning fungerar tillfredsställande. 20 Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) inom sitt verksamhetsområde

18 Version (13) Samverkansavtal Om språktolk- och översättarverksamhet Avtalstid: Samverkansparter: Landstinget Dalarna och Borlänge kommun 1. AVTALSPARTER 1. Landstinget Dalarna Box 712, Falun Org nr Hemsida nedan Landstinget 2. Borlänge kommun Borlängekommuns tolkförmedling Borlänge Org nr Hemsida nedan Borlänge kommun 2. KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET LANDSTINGET Lars Johansson Chef Avtals-upphandlingsavd e-post Tfn BORLÄNGE KOMMUN Marianne Sjöström Chef Arbetsmarknad och fritid e-post Tfn Carina Johansson Samordnare Tolkförmedlingen e-post tfn Kontakt vid avrop av tolk Borlänge kommun Tfn e-post Fax:

19 Version (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET Kontakt vid avrop av tolk Bakgrund Avtalsform Syfte Giltighetstid och uppsägning Anslutningsavtal Ändring och omförhandling Omförhandling Tillägg eller förändring av avtalet Tvist Omfattning Ekonomi Kostnader och fördelningsnyckel Budget och verksamhetsplan Datasystem, fax, tfn och arkiv- och ekonomisystem Lokal Inventarier Värdkommunens ansvar och rutiner Övergripande ansvar Organisation Personal Tolkförmedlingsuppdraget Enskilda tolkar Bemanning Arvoden och kostnadsersättningar till tolkar Fakturering Ansvar för förmedlade tolkuppdrag Ansvar för kvalitetssäkringsystem Statistik Avvikelserapportering Underleverantör Försäkring Samordning och styrning Styrgrupp Samordnare... 10

20 Version (13) 15 Beställning och avbeställning av uppdrag Beställning Beställningsbekräftelse Bekräftelse på utfört uppdrag Avbeställning Krav på tolkningsförmedlingsverksamhet Tolkars kompetens Patientens ställning Skyddad identitet Kontinuitet tolkar Samordning Utbyte av tolk, avbrytande av uppdrag, misskötsel, avstängning Inställelsetid för kontakttolk Sekretess Dokumentation Utvärdering Mellan ovan angivna parter, med rätt för Borlänge kommun att träffa anslutningsavtal till detta avtal, har följande avtal träffats; 4 Bakgrund Såväl Landstinget Dalarna som Borlänge kommun har behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Rätten till tolk framgår bland annat av Förvaltningslagens 8 varav det framgår att i de fall en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. Mot denna bakgrund driver Borlänge kommun tolkförmedlingstjänster i egen regi avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Landstinget har skyldighet att säkerställa patienters rätt till information, delaktighet och medinflytande i samband med vård och behandling, vilket framgår av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Patientdatalagen.(2008:355). Landstinget har mot denna bakgrund bildat gemensam nämnd för tolkförmedling samt tecknat avtal om tolkförmedlingstjänster avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Avtalen löper ut I samband med att Landstingets befintliga avtal gällande tolkförmedling löper ut, avser parterna att bilda gemensamt nämnd för tolkförmedlingsverksamhet samt inleda samverkan gällande tolkförmedling av kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

21 Version (13) 5 Avtalsform Detta är ett samverkansavtal som reglerar samverkan mellan parterna för att i första hand tillgodose parternas egna intressen. Genom avtalet ges Borlänge kommun möjlighet att teckna anslutningsavtal med andra kommuner som har ett behov av att samverka för att tillgodose det egna behovet, innebärande också att anslutande kommun ingår i gemensam nämnd. 6 Syfte Syftet med detta samverkansavtal är att gemensamt och inom ramen för den kommunala kompetensen och mot bakgrund av självkostnadsprincipen nyttja resurser som tillgodoser båda parters behov av språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. 7 Giltighetstid och uppsägning Avtalet gäller fr.o.m. det att avtalet undertecknats av behöriga firmatecknare fram till och med Avtalet förlängs därefter årligen med ett år i sänder såvida avtalet inte uppsagts skriftligen senast den 31 januari året innan avtalstidens utgång. 8 Anslutningsavtal Borlänge kommun har rätt att träffa anslutningsavtal att annan offentlig aktör med behov av samverkan ges möjlighet att ansluta sig till detta samverkansavtal på likalydande villkor samt att ingå i gemensam nämnd för tolkförmedlingsverksamhet. Borlänge kommun är dock huvudansvarig såvitt avser Borlänge kommuns rättigheter och skyldigheter. 9 Ändring och omförhandling 9.1 Omförhandling Om det efter dagen för detta avtals ikraftträdande sker väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet baseras på, har vardera part rätt att begära förhandling om ändring av de delar av avtalet som påverkas därav. Med väsentliga förändringar avses förändringar som ligger utanför parts kontroll och som part inte rimligen kunnat förutse vid avtalets ingående och som medför väsentliga negativa konsekvenser för part som inte på annat sätt regleras i detta avtal. 9.2 Tillägg eller förändring av avtalet Tillägg eller förändringar av avtalet skall göras skriftligen och undertecknas av samtliga parters behöriga firmatecknare. 10 Tvist Tvister angående tolkning och /eller tillämpningen av detta avtal, och övriga överenskommelser mellan de samverkande parterna, skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas skall tvister avgöras i allmän domstol

REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Reglemente för socialnämnden Fastställd Kommunfullmäktige 2007-02-19 8 Reviderad Kommunfullmäktige 2015-09-21 90 Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00340 700 Dokument Public

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA

REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA IKRAFTTRÄDANDE Borlänge kommun och Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad Gemensam

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA

REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA Bilaga 1 REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA IKRAFTTRÄDANDE Borlänge kommun och Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för överförmyndarnämnd antaget av kommunfullmäktige 1993-01-13, 2 Gäller från 1993-02-01 Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnden i kommunallagen och i övrig

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente individnämnden Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Individnämndens uppgifter 1 Individnämnden fullgör

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reglemente Valnämnden Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1997-05-26 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för valnämnden Kommunfullmäktiges beslut 55/97. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2014 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Omsorgsnämndens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna. Avtalstid: till och med

Avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna. Avtalstid: till och med Bilaga 2 Avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna Avtalstid: 2015-06-01 till och med 2018-05-31 Samverkansparter: Landstinget Dalarna och deltagande kommuner Detta avtal ersätter avtal om samverkan

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1997-12-11 Senast reviderat 2006-11-15, 117 Innehållsförteckning Sid Nämndens verksamhet 3 Nämndens arbetsformer Sammansättning 3 Ersättarnas

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november 1993 143 Gäller fr o m: 1 december 1993. Reviderad 28 oktober 2002 114. Reviderad 2003-04-28 61. Reglemente

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-16 107 Reviderat senast 2012-xx-xx Att gälla från och med 2012-xx-xx Utöver vad

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den 2010-12-13 86, att gälla fr.o.m. 2011-01 -01 REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMND.4 Jävsnämndens ansvar 4 Nämndens arbetsformer 4 Ersättare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för Bygg- och miljönämnden

Reglemente för Bygg- och miljönämnden 2012-04-11 1(5) Reglemente för Bygg- och miljönämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Bygg och miljönämndens ansvar Uppdrag 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) REGLEMENTE FÖR KONSUMENTNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 322 Reviderat 1996-03-25, 39, 2001-02-26 24. Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

REGLEMENTE. Gemensamma familjerättsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Gemensamma familjerättsnämndens reglemente REGLEMENTE Gemensamma familjerättsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva mars 2014 3:18 REGLEMENTE FÖR ARBETSLIVSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Arbetslivsnämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER 2011:30 REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER Antaget av kommunfullmäktige i Tidaholm 2010-12-13 att gälla från och med 2011-01-01. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer