Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet"

Transkript

1 49 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum Sida 1 (4) Ekonomienhet Dnr LD12/03503 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige 1. En gemensam nämnd, Gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet, bildas fr. o. m för Landstinget Dalarna och Borlänge kommun. 2. För nämndens första mandatperiod, d.v.s. från 1 mars 2013 och fram till dess att nya ledamöter tillträder, utses två ordinarie ledamöter, varav en vice ordförande, samt två ersättare för dessa. Ordförande för samma period väljs av Borlänge kommun 3. Samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Borlänge kommun avseende gemensam språktolkförmedlingsverksamhet, enligt bilagorna b) och c), godkänns. 4. Reglemente för den gemensamma nämnden, enligt bilaga d) godkänns. 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Landstingets upphandlade avtal med språkförmedlingsföretag har löpt ut vid årsskiftet. Mot bakgrund av goda erfarenheter av samarbetet med Borlänge kommuns tolkförmedlingsverksamhet föreslås bildandet av en gemensam nämnd för bedrivande av tolkförmedlingsverksamhet i egen regi, tillsammans med Borlänge kommun. Genom bildandet av en gemensam nämnd krävs ingen upphandling. Landstinget kan därigenom säkerställa att verksamheten uppfyller kvalitativa krav i tolkförmedlingsverksamheten och också påverka utbildning och information till de tolkar vars tjänster förmedlas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Samverkansavtal c) Bilaga 1 till samverkansavtalet d) Bilaga 2 till samverkansavtalet e) Bilaga 3 till samverkansavtalet f) Reglemente Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Landstingsjurist Lena Jönsson Falun Falun Org.nr:

2 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum Dnr Sida 2 (4) LD12/03503 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Landstinget har en skyldighet att säkerställa patienters rätt till information, delaktighet och medinflytande i samband med vård och behandling. Den enskildes rätt till tolk vid kontakt med offentliga myndigheter är också lagstadgad. Landstinget har därmed ett behov av att säkerställa tillgången på kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Det finns en stor brist på auktoriserade tolkar, vilket innebär att huvuddelen av de tolkar som förmedlas endast har tolkutbildning via tolkförmedlaren. Det finns ingen fastställd norm för språktolkar förutom kammarkollegiets auktorisering vilket försvårar uppställande och kontroll av kvalitativa krav på tolkars kompetens. Landstinget har tidigare upphandlat språktolkförmedlingstjänster och tecknat avtal med ett antal leverantörer, bl a Borlänge kommun. Avtalen löper ut vid årsskiftet. Med undantag av Borlänge kommun, har de tidigare upphandlade språktolkförmedlingarna uppvisat varierande och ojämn kvalitet. Landstinget har också haft rättsliga tvister med språktolkförmedlingsföretag i anledning av bristande avtalsuppfyllelse. Erfarenheterna har visat att det är svårt att i upphandling ställa kvalitativa krav på språktolkförmedlingsverksamhet som kan följas upp. Detta bedöms vara lättare i en verksamhet som bedrivs i egen regi. Landstinget har god erfarenhet av den språktolkförmedlingsverksamhet som bedrivs av Borlänge kommun. Genom bildande av en gemensam nämnd uppnår landstinget insyn i verksamheten och kan därigenom säkerställa önskvärda kvalitativa krav på språktolkförmedlingsverksamheten samt påverka utbildning och information till de språktolkar som förmedlas av den gemensamma nämnden. Genom bildandet av en gemensam nämnd ställs inte krav på upphandling av språkförmedlingstjänster. Patientperspektiv Genom skapandet av gemensam nämnd med Borlänge kommun bedöms att Landstinget får större möjligheter att kvalitetssäkra språktolkverksamheten och säkerställa tillgången till språktolkar. Samtliga tolkar ska känna till och följa Kammarkollegiets vägledning God tolksed, vägledning för auktoriserade tolkar. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Borlänge kommun bedriver idag egen språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamhetens kostnader utdebiteras i två steg. Först sker en preliminär utdebitering till beställande enheter avseende de ersättningar som framförhandlas med de språktolkar som förmedlas. Därefter sker en slutlig

3 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum Dnr Sida 3 (4) LD12/03503 debitering årligen innebärande att verksamhetens faktiska kostnader (inklusive OH-kostnader) fördelas mellan parterna i förhållande till antalet uppdrag. Tolkförmedlingsverksamheten sysselsätter idag fyra handläggare och bedömds behövas utökas till totalt sex heltidstjänster. Under 2013 budgeteras en omsättning om totalt 2.7 mkr, varav Landstingets del är 65%, eller 1,75 mkr. Miljö Verksamheten bedöms inte vara miljöpåverkande. Språktolkar ersätts för kollektiva transportmedel där sådana finns. Likabehandling Beställande enheter ska vid behov kunna beställa manlig eller kvinnlig tolk. Borlänge kommun är värdkommun och därmed också arbetsgivaransvarig. Borlänge kommun har en likabehandlingspolicy. Barnkonsekvens Genom att verksamheten bedrivs i egen regi, kan landstinget påverka utbildning och information till de tolkar, vars tjänster fömedlas. Därigenom kan landstinget påverka hur tolkarna tillgodoser barnperspektivet och barns rätt till exempelvis integritet och sekretess. Juridik Borlänge kommun har anlitat Advokatbyrån Gärde Wesslau som bedömt att enbart tecknande av ett samverkansavtal riskerar att klassas som otillåten direktupphandling oaktat avsaknaden av vinstintresse och oaktat att verksamheten endast avser att tillgodose egna behov. Med upphandling i lagens mening förstås en anskaffning inom den offentliga sektorn som den offentlige aktören betalar för, på något sätt. Samverksansavtal mellan offentliga aktörer kan därför klassas som en otillåten upphandling. Byrån rekommenderar därför en annan samverkansform för att undvika risken för skadestånd och ogiltigförklaring av avtalet. Kommunallagen anvisar bildandet av en gemensam nämnd för samverkan mellan offentliga aktörer. Folkhälsa God tillgång till kvalitetssäkrade och kunniga språktolkar är inte bara en lagstadgad rättighet utan också ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal vid vård och behandling.

4 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum Dnr Sida 4 (4) LD12/03503 Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Borlänge kommun är tidigare en leverantör av språktolkförmedlingstjänster. Bildandet av en gemensam nämnd där Borlänge kommun är värdkommun bedöms inte medföra konsekvenser för arbetsmiljön för landstingets anställda. Förändringen innebär att andra, tidigare leverantörer av språktolkförmedlingstjänster inte anlitas och att rutiner därför måste förändras. Samverkan med fackliga organisationer Förhandling enligt MBA 11 äger rum Uppföljning Samverkansavtalet innehåller stadgande om uppföljning både vad gäller ekonomi som verksamhet.

5 Bilaga 1 Kravspecifikation Programförklaring Borlänge kommuns tolkförmedling som har funnits sedan 1974 är sedan 2011 kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000. Certifieringen innehåller ett ledningssystem som ska säkerställa förverkligandet av våra dokumenterade riktlinjer. Tolkförmedling är medlem i Tolkservicerådet, en branschorganisation som förespråkar vikten av kvalitativ tolkservice och värnar om kompetenta tolkar samt att ta vara på deras yrkeskunnande. Tolkförmedlingens verksamhet regleras genom lagar och förordningar, föreskrifter samt allmänna råd. Kompetens och kvalitet Tolkförmedlingen satsar på kompetens och kvalitet genom att ställa höga krav på anlitade tolkar samt förmedlingspersonal. Förmedlingspersonalen ska ha genomgått en utbildning i bemötande av kunder och tolkar. Tolkförmedlingen ska erbjuda och arrangera utbildning av tolkanvändarna genom föreläsningar med temat att tala genom tolk. Fortbildning skall alltid varit aktuellt i tolkförmedlingens policy både gällande tolkar samt personal. Uppdragets utförande Auktoriserad tolk skall vid uppdrag hos beställande enhet bära kammarkollegiets tolkbricka. Övriga tolkar skall bära bricka med information om tolkförmedlingen, tolkens namn och språk. Tolken skall bära ren och vårdad klädsel och får inte använda starkt doftande parym/rakvatten eller lukta rök med hänsyn till patienter/brukare (allergier etc). Tolk får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger, inte heller ha symptom efter tidigare berusning/drogbruk såsom exempelvis lukt eller avvikande uppträdande. Tolken skall ha undertecknat sekretessförbindelse som tillhandahålls av tolkförmedlingen som bekräftelse på att denne informerats om sekretess och tystnadplikt innan uppdraget utförs. Tolk får inte vara släkt eller ha nära relation med patient/brukare. Vid telefontolkning skall tolken befinna sig i en för uppdraget lämplig miljö, dvs fri från buller, andra personer och störande inslag. Tolkning ska genomföras på sådant sätt att sekretessen säkerställs. Telefontolkning ska ske över fast linje men kan i undantagsfall ske i mobiltelefon och ha en så optimal ljudkvalitet som möjligt. Beställande enhet är uppringande part vid telefontolkning. Inställelsetiden vid telefontolkning, dvs tolken är anträffbar är maximalt 1(en) timme. Vid video-webbtolkning är inställelsetiden maximalt fyra timmar, innebärande att tolken har anlänt till av tolken anvisad plats för video-webbtolkning under denna tid. Inställelsetid vid kontakttolkning är maximalt fyra timmar. Vid behov kan tolkförmedlingen erbjuda översättning av dokument t ex patientjournal från hemlandet. Vid kontakttolkning har beställande enhet rätt att nyttja tolken för nytt uppdrag inom den tolktimme som avtalats, utan ytterligare ersättning till tolken.

6 Bilaga 1 Rekrytering Tolkförmedlingens riktlinjer gällande rekrytering av tolkaspiranter innefattar både, skriftligt och muntligt prov inledningsvis. Den som klarar av proven ska intervjuas av ansvarig personal för rekrytering. Minimikravet är att tolken skall ha genomgått grundutbildning för kontakttolkar, samt har såväl informell som social kompetens och samarbetsförmåga, god kommunikation med patienter/brukare och personal samt goda kunskaper i svenska språket. Utöver detta skall tolken vara lämplig och redbar. Tolkförmedlingen skall också verka för rekrytering av tolkar som auktoriserats av kammarkollegiet bland annat med speciell kompetens för tolkning inom hälso- och sjukvård. Sekretess och tystnadsplikt Tolken omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen och har tystnadsplikt. Tolkförmedlingen skall säkerställa att tolk informerats om sekretess, tystnadsplikt och straffansvar genom en skriftlig bekräftelse av lämnad information. Rangordning vid beställning Vid beställning av tolkuppdrag har tolkförmedlingen som rutin att tillsätta en tolk efter rangordning som innefattar kompetens, lämplighet samt jävs regler. Kompetensens olika nivåer är uppbyggda som nedanstående: - Speciellkompetens inom sjukvård och rättsväsende - Auktoriserade tolkar - Tolkar med utbildningsbevis - Utbildade tolkar - Tolkaspiranter Tolkförmedlingspersonalen försöker tillgodose kundens önskemål samt tillämpar närhetsprincipen utan att eftersätta kompetensen. Huvudsyftet med närhetsprincipen är att minska kostnader för kunden ur ett helhetsperspektiv, minska miljöpåverkan och skapa en hälsosam arbetsmiljö för tolkarna. Ersättning och försäkringar Tolkarna hos Borlänge kommuns tolkförmedling har goda arbetsvillkor som regleras i enlighet med tolkavtal bl. a. gällande arvoden samt olycksfallsförsäkring. Hantering av personuppgifter En annan angelägen rutin är att tolkförmedlingen hanterar personuppgifter enligt PUL och förmedlingen följer även kommunens och landstngets riktlinjer att inga personuppgifter uppges på fakturorna. Vid hantering av skyddade personuppgifter skall tolkförmedlingen genom interna och information till tolkarna säkerställa att patienternas person- eller adressuppgifter inte riskerar att röjas. Avvikelsehantering Alla avvikelser dokumenteras i tolkförmedlingens bokningsprogram. Varenda avvikelse handläggs och bedöms enskilt samt åtgärdas. Uppföljning sker för att eliminera och förebygga risker för kvalitetsavvikelse.

7 uppdrag TOLKEN - Landsting 2013 REVIDERAD EFTER MÖTE Tolkförmedling 2012 Gemensam Handlägg Carina J Handlägg Terese J Handlägg Johanna C Handlägg Fredrik J Handlägg XX Handlägg XX Handlägg vikarie PO % 38,46% 38,46% 38,46% 38,46% 38,46% 38,46% 38,46% Tjänstgöringsgrad 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 Lön (månads/ uppdrag) Semester 1,6% PO Månadslön Årskostnad Hyra, 1 modul Stadshuset 12 kvm 3661kr/kvm Utbildning (1% av lönekostnad) Hälsovård, Previa Styrelseuppdrag IT - Basutbud (nätet) / dator IT - leasing (snitt för 36 mån) 6.000/ dator Telefon (abonnemang & markering 6.000) Summa övr personalomkostnader Summa Lokalytor - väntrum (12 kvm) 3661 kr/kvm Lokalytor - 1 tolkrum (12 kvm) 3661 kr/kvm Tolkrum/grupp telefon (2 st) Kontorsmaterial Tryckning Annonsering Leasing kopieringsmaskin (del av) Möbler ( kr/rum) avskrivning 5 år Introduktionskurs 30 tim 15 deltagare Sjukvårdsutbildning 80 tim 15 deltagare Sjukvårdsutb (fort) 30 tim 15 deltagare Språkhandledning 40 tim 15 deltagare 4 språk Initial utbildning Tolkprogram TAQS /uppdrag Tolkprogram utveckling ( ) TSR- online TSR medlemskap Videotolkning - utveckling (uppskattning) Övrigt/oförutsett Summa övrigt Summa TOTALT administration Landstingets andel av uppdrag 65% (+2%) Bilaga :26 Bil 2 Tolken - landsting

8 uppdrag TOLKEN - Landsting 2013 REVIDERAD EFTER MÖTE Per månad Avräknas vid kalenderår mot faktisk kostnad :26 Bil 2 Tolken - landsting

9

10

11

12

13 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM NÄMND FÖR SPRÅKTOLKFÖRMEDLINGSVERKSAMHET Gäller fr.o.m. den 1 mars Borlänge kommun och Landstinget Dalarna har kommit överens om att fr.o.m samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad Gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet. Borlänge kommun är värdkommun för den gemensamma språktolkförmedlingsorganisationen. Organisationen har sitt arbetsställe och säte i Borlänge kommun och ingår i kommunens organisation. Den gemensamma organisationens namn är Borlänge kommuns språktolkförmedling. Förvaltningschef utses av Borlänge kommun, varvid samråd skall ske med Landstinget Dalarna. Utöver vad som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen gäller detta reglemente och ett mellan Landstinget och kommunen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Nämndens uppgifter 1 Nämnden skall, inom ramen för den kommunala kompetensen och mot bakgrund av självkostnadsprincipen, bedriva språktolkförmedlingsverksamhet samt teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Den gemensamma nämnden för språktolkförmedlingsverksamhet har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av språktolkförmedlingsverksamhet i enligt med tecknat samverkansavtal, samt de mål, riktlinjer och budget som respektive fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika lagar och föreskrifter samt bestämmelser i detta reglemente. Ansvar och rapporteringsskyldighet 2 Den gemensamma nämnden för språktolkförmedling ska ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och förordningar och föreskrifter, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente. Den gemensamma nämnden för språktolkförmedling ska till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Sammansättning 3 Den gemensamma nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje part utser två ordinarie ledamöter samt ersättare för dessa.

14 Ersättarnas tjänstgöring 4 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under sammanträdet på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare som ej tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten. Ej tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 5 Inkallande av ersättare 6 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndsekreteraren som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 7 Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

15 Sammanträdena Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdats till sammanträden. 8 9 Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde. Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordförande eller vice ordförandena kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. Ordföranden 10 Parterna är överens om att posten som ordförande skall innehas av en av de valda ledamöterna från Borlänge kommun och att posten som vice ordföranden skall innehas av en av de valda ledamöterna från Landstinget Dalarna under tiden från nämndens bildande och fram tills nästa mandatperiod. Posterna som Ordförande respektive vice ordförande skall därefter rotera mellan parterna. Det åligger ordföranden för nämnden att - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, - främja samverkan mellan den gemensamma nämnden för språktolkförmedling och kommunens övriga nämnder samt - företräda nämnden, med rätt att sätta annan i sitt ställe, vid förhandlingar, sammanträden, uppvaktningar och konferenser med myndigheter, företag och enskilda. Justering av protokoll 11 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

16 Reservation 12 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, skall motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag då beslutet fattades. Särskilt yttrande 13 Ledamot som vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet skall anmäla detta innan sammanträdet avslutas och lämnas inom de tidsfrister som gäller för skriftliga yttranden. Delgivning 14 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 15 Avtal och andra från nämnden utgående handlingar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av handläggande tjänsteman. Handlingar som hänför sig till delegerade ärenden skall undertecknas av delegaten. Sammanträden 16 Den gemensamma nämnden skall sammanträda minst två gånger per år, på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Borlänge kommun om inte nämnden själv bestämmer annat. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Driftsansvar Styrande lagstiftning 17

17 Rätten till tolk framgår bland annat av Förvaltningslagens 8 innebärande att i de fall en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. Vidare har Landstinget skyldighet att säkerställa patienters rätt till information, delaktighet och medinflytande i samband med vård och behandling, vilket framgår av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Patientdatalagen.(2008:355). Såväl Borlänge kommun som Landstinget Dalarna behöver därför säkerställa myndigheternas behov av såväl kontakttolkar, telefontolkar som videowebbtolkar. Driftsansvar 18 Nämnden skall, inom ramen för den kommunala kompetensen och mot bakgrund av självkostnadsprincipen, bedriva språktolkförmedlingsverksamhet samt teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. 19 Den gemensamma nämnden för tolkförmedlingsverksamhet har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av tolkförmedlingsverksamhet i enligt med tecknat samverkansavtal, samt de mål, riktlinjer och budget som respektive fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika författningar samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till Borlänge kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Nämnden skall också enligt avtal mellan Borlänge kommun och Landstinget Dalarna om tolkförmedlingsverksamhet rapportera regelmässigt till landstingsfullmäktige i Dalarna. Nämnden utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde. Utifrån sitt uppdrag ska nämnden tillse att intern kontroll och uppföljning fungerar tillfredsställande. 20 Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) inom sitt verksamhetsområde

18 Version (13) Samverkansavtal Om språktolk- och översättarverksamhet Avtalstid: Samverkansparter: Landstinget Dalarna och Borlänge kommun 1. AVTALSPARTER 1. Landstinget Dalarna Box 712, Falun Org nr Hemsida nedan Landstinget 2. Borlänge kommun Borlängekommuns tolkförmedling Borlänge Org nr Hemsida nedan Borlänge kommun 2. KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET LANDSTINGET Lars Johansson Chef Avtals-upphandlingsavd e-post Tfn BORLÄNGE KOMMUN Marianne Sjöström Chef Arbetsmarknad och fritid e-post Tfn Carina Johansson Samordnare Tolkförmedlingen e-post tfn Kontakt vid avrop av tolk Borlänge kommun Tfn e-post Fax:

19 Version (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET Kontakt vid avrop av tolk Bakgrund Avtalsform Syfte Giltighetstid och uppsägning Anslutningsavtal Ändring och omförhandling Omförhandling Tillägg eller förändring av avtalet Tvist Omfattning Ekonomi Kostnader och fördelningsnyckel Budget och verksamhetsplan Datasystem, fax, tfn och arkiv- och ekonomisystem Lokal Inventarier Värdkommunens ansvar och rutiner Övergripande ansvar Organisation Personal Tolkförmedlingsuppdraget Enskilda tolkar Bemanning Arvoden och kostnadsersättningar till tolkar Fakturering Ansvar för förmedlade tolkuppdrag Ansvar för kvalitetssäkringsystem Statistik Avvikelserapportering Underleverantör Försäkring Samordning och styrning Styrgrupp Samordnare... 10

20 Version (13) 15 Beställning och avbeställning av uppdrag Beställning Beställningsbekräftelse Bekräftelse på utfört uppdrag Avbeställning Krav på tolkningsförmedlingsverksamhet Tolkars kompetens Patientens ställning Skyddad identitet Kontinuitet tolkar Samordning Utbyte av tolk, avbrytande av uppdrag, misskötsel, avstängning Inställelsetid för kontakttolk Sekretess Dokumentation Utvärdering Mellan ovan angivna parter, med rätt för Borlänge kommun att träffa anslutningsavtal till detta avtal, har följande avtal träffats; 4 Bakgrund Såväl Landstinget Dalarna som Borlänge kommun har behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Rätten till tolk framgår bland annat av Förvaltningslagens 8 varav det framgår att i de fall en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. Mot denna bakgrund driver Borlänge kommun tolkförmedlingstjänster i egen regi avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Landstinget har skyldighet att säkerställa patienters rätt till information, delaktighet och medinflytande i samband med vård och behandling, vilket framgår av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Patientdatalagen.(2008:355). Landstinget har mot denna bakgrund bildat gemensam nämnd för tolkförmedling samt tecknat avtal om tolkförmedlingstjänster avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Avtalen löper ut I samband med att Landstingets befintliga avtal gällande tolkförmedling löper ut, avser parterna att bilda gemensamt nämnd för tolkförmedlingsverksamhet samt inleda samverkan gällande tolkförmedling av kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

21 Version (13) 5 Avtalsform Detta är ett samverkansavtal som reglerar samverkan mellan parterna för att i första hand tillgodose parternas egna intressen. Genom avtalet ges Borlänge kommun möjlighet att teckna anslutningsavtal med andra kommuner som har ett behov av att samverka för att tillgodose det egna behovet, innebärande också att anslutande kommun ingår i gemensam nämnd. 6 Syfte Syftet med detta samverkansavtal är att gemensamt och inom ramen för den kommunala kompetensen och mot bakgrund av självkostnadsprincipen nyttja resurser som tillgodoser båda parters behov av språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. 7 Giltighetstid och uppsägning Avtalet gäller fr.o.m. det att avtalet undertecknats av behöriga firmatecknare fram till och med Avtalet förlängs därefter årligen med ett år i sänder såvida avtalet inte uppsagts skriftligen senast den 31 januari året innan avtalstidens utgång. 8 Anslutningsavtal Borlänge kommun har rätt att träffa anslutningsavtal att annan offentlig aktör med behov av samverkan ges möjlighet att ansluta sig till detta samverkansavtal på likalydande villkor samt att ingå i gemensam nämnd för tolkförmedlingsverksamhet. Borlänge kommun är dock huvudansvarig såvitt avser Borlänge kommuns rättigheter och skyldigheter. 9 Ändring och omförhandling 9.1 Omförhandling Om det efter dagen för detta avtals ikraftträdande sker väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet baseras på, har vardera part rätt att begära förhandling om ändring av de delar av avtalet som påverkas därav. Med väsentliga förändringar avses förändringar som ligger utanför parts kontroll och som part inte rimligen kunnat förutse vid avtalets ingående och som medför väsentliga negativa konsekvenser för part som inte på annat sätt regleras i detta avtal. 9.2 Tillägg eller förändring av avtalet Tillägg eller förändringar av avtalet skall göras skriftligen och undertecknas av samtliga parters behöriga firmatecknare. 10 Tvist Tvister angående tolkning och /eller tillämpningen av detta avtal, och övriga överenskommelser mellan de samverkande parterna, skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas skall tvister avgöras i allmän domstol

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad.

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad. Datum: 2012-10-12 Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Inbjudan - Upphandlarversion 2014-02-13 Upphandlande organisation Upphandling Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Hedvig Schriever 14/5 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2013-10-23 75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 Handlingar Tjänsteskrivelse och förfrågningsunderlag 14 oktober 2013. Bakgrund Valfrihet

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer