30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan."

Transkript

1

2

3 VD HAR ORDET 2011 var ett spännande år på AB Bostäder - och i Borås! AB Bostäder är en viktigt del när det gäller att vara med och utveckla Borås. Detta visade vi i hyresgästtidningen Hemma som vi skickade till alla boråsare i april. Här visade vi upp den nyproduktion av bostäder som sker i Borås. För oss innebär det nya hyresrätter i nya attraktiva lägen, men också i vårt befintliga bestånd när lokaler blir lägenheter. Under hösten var det dags att ta det första spadtaget för det nya kvarteret Solrosen. 107 hyresrätter i Druvefors med promenadavstånd till centrum. Inflytt etappvis under På bästa läget granne med Högskolan i Borås - flyttade 40 studenter in i nya studentlägenheter i kvarteret Bifrost vid läsårsstart. Nästa steg i att utveckla studentstaden Borås är 160 nya studentlägenheter i anslutning till Simonsland. Vi har flera spännande nyproduktioner på tapeten. En av dem är kvarteret Vitsippan där vår ambition fortfarande är att Pinocchio får sällskap av en 30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan. All nyproduktion sker i form av lågenergihus, med fokus på att få energisnålt och miljövänligt hus. Vi arbetar också med att underhålla och ta hand om våra befintliga fastigheter och lägenheter för att de också ska få en bättre energiprestanda och göra minskad miljöpåverkan. Uthyrningsläget är stabilt, med få vakanser och låg omflyttning. I senaste hyresgästenkäten sa drygt 90% av våra hyresgäster att de trivs med sitt boende. Det är positivt och självfallet något som vi vill fortsätta bidra till. Under året har vi haft nöjet att träffa våra hyresgäster i olika sammanhang. Dels via aktiviteter som sker i bostadsområdet, men också utanför. Över 400 anmälningar kom in när vi lottade ut biljetter till säsongsavslutningen i allsvenskan och drygt 200 hyresgäster såg tillsammans med oss när Elfsborg besegrade Trelleborg med 3-0. Liksom Elfsborg gjorde AB Bostäder ett bra resultat Nu ser vi framemot att fortsätta arbetet med att utveckla bolaget ytterligare. Vi fortsätter underhålla våra fastigheter med betoning på energi och miljö. Vi fortsätter utveckla goda relationer till våra hyresgäster genom att lyssna till de önskemål som framkommer i våra årliga hyresgästenkäter. Vi fortsätter den interna process som vi påbörjade 2011 för att stärka vår organisation. Nästa steg är att arbeta med vår värdegrund. Vi planerar också att införa ett kvalitetsledningssystem. Sist men inte minst har vi varit en av parterna som etablerat Mobile Info Center. Deras uppgift är att informera om avfallshantering och brandsäkerhet, bland annat i våra bostadsområden. Vi ser satsningen som mycket viktig för att öka möjligheterna - och kunskapen - för våra hyresgäster att lägga rätt saker i rätt påse. Satsningen fortsätter även Sven Liljegren AB Bostäder i Borås 3

4

5

6 FEM ÅRS UTVECKLING EKONOMISK ÖVERSIKT Omslutning, Mkr 1 932, , , , ,4 Omsättning, Mkr 441,3 427,5 420,6 405,4 392,7 Resultat före bokslutsdisp och skatt, Mkr 10,5-6,0-10,0 6,3 12,2 Resultat efter bokslutsdisp och skatt, Mkr 5,9-0,9-11,3 6,0 8,1 Soliditet 1), % 8,1 8,2 8,6 9,7 9,9 Kassalikviditet, % 14,2 17,3 15,0 10,5 14,8 LÖNSAMHET Räntabilitet på totalt kapital, % 3,3 1,9 1,9 3,8 4,0 Räntabilitet på eget kapital, % 6,8-3,9-6,4 3,9 7,9 Resultatmarginal 2), % 14,6 8,3 7,9 15,7 16,2 EFFEKTIVITET Kapitalets omsättningshastighet 3) 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 UTHYRNINGSOBJEKT Bostadslägenheter vid årets slut, antal Antal m 2 lägenhetsyta, antal Lokaler vid årets slut, antal Antal m 2 lokalyta, antal Garageplatser vid årets slut, antal Parkeringsplatser vid årets slut, antal OUTHYRDA LÄGENHETER Outhyrda lägenheter vid årets slut, antal Outhyrda lägenheter i % av beståndet 0,6 0,5 1,1 1,0 1,1 Hyresbortfall lägenheter, Mkr 2,0 2,9 3,7 3,2 2,7 Hyresbortfall lokaler, Mkr 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 MEDELHYRA Medelhyra för lägenhet per m 2 853,60 833,97 810,33 780,03 759,28 OMFLYTTNING Summa om- och avflyttningar, antal Omflyttningsfrekvens, % 17,3 19,8 20,8 21,7 25,5 6

7 >> FEM ÅRS UTVECKLING ENERGI LÖNER OCH OCH ANSTÄLLDA MILJÖ Uppvärmning Administration kwh/m och arbetsledning, >> FEM /år Mkr 126,13 17,0 131,26 17,2 130,03 16,3 126,55 14,7 122,98 14,5 Fastighetsel Fastighetsarbetare, kwh/mmkr ÅRS UTVECKLING /år inkl 1000 lgh hushållsel 19,67 19,5 20,66 19,5 24,17 17,7 27,74 15,9 25,00 15,3 Vatten, Administration m 3 /lgh/år och (varm/kall) arbetsledning, Antal 132, , , , ,40 41 Avfall, Fastighetsarbetare, l/lgh/vecka Antal 84, , , , , Totalt antal anställda LÖNER OCH ANSTÄLLDA Administration SJUKFRÅNVARO och arbetsledning, Mkr Fastighetsarbetare, Administration och Mkr arbetsledning, Tim 17,0 319, ,2 219, ,3 317, ,7 215, ,5 415,3 421 Administration Fastighetsarbetare, och Tim arbetsledning, Antal Fastighetsarbetare, Totalt alla anställda, Antal Tim Totalt Administration antal anställda och arbetsledning, % 109 3, , , , ,0 Fastighetsarbetare, % 3,9 3,1 3,2 2,8 3,3 SJUKFRÅNVARO Totalt alla anställda, % 3,6 2,6 3,2 2,6 4,1 Administration och arbetsledning, Tim Fastighetsarbetare, 1) Soliditet = Eget Tim kapital + reserver i förhållande till 5 balansomslutningen Totalt 2) Resultatmarginal alla anställda, Tim = (Resultat efter finansiella poster räntekostnader) / omsättning Administration 3) Kapitalets omsättningshastighet och arbetsledning, % = Omsättning / totalt 3,1 kapital 2,0 3,2 2,3 5,0 Fastighetsarbetare, % 3,9 3,1 3,2 2,8 3,3 Totalt alla anställda, % 3,6 2,6 3,2 2,6 4,1 1) Soliditet = Eget kapital + reserver i förhållande till balansomslutningen 2) Resultatmarginal = (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader) / omsättning 3) Kapitalets omsättningshastighet = Omsättning / totalt kapital 7

8 RESULTATRÄKNING KONCERNEN RESULTATRÄKNING (KKR) Not 2011 INTÄKTER Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter SUMMA INTÄKTER FASTIGHETSKOSTNADER Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER BRUTTORESULTAT Centrala administrations- & försäljningskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader -946 RÖRELSERESULTAT 8, Övriga ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner -2 Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Årets skattekostnad ÅRETS RESULTAT

9 BALANSRÄKNING KONCERNEN BALANSRÄKNING (KKR) Not 2011 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Pågående ny- och ombyggnationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga Andelar finansiella i koncernföretag tillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar 41 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

10 >> BALANSRÄKNING KONCERNEN BALANSRÄKNING (KKR) Not 2011 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 18 >> BALANSRÄKNING KONCERNEN Bundet eget kapital Aktiekapital BALANSRÄKNING ( (KKR) aktier) Not Reservfond Summa EGET KAPITAL bundet kapital OCH SKULDER Fritt EGET eget KAPITAL kapital 18 Balanserat resultat Årets Bundet resultat eget kapital Summa Aktiekapital fritt (22 eget 000 kapital aktier) Reservfond SUMMA Summa bundet EGET kapital KAPITAL AVSÄTTNINGAR Fritt eget kapital 18 Uppskjuten Balanserat resultat skatteskuld SUMMA Årets resultat AVSÄTTNINGAR Summa fritt eget kapital SKULDER SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Skulder AVSÄTTNINGAR till Borås Stad Skulder Uppskjuten till kreditinstitut skatteskuld Checkräkningskredit SUMMA AVSÄTTNINGAR 19, Summa långfristiga skulder SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Långfristiga skulder Övriga Skulder kortfristiga till Borås Stad skulder Upplupna Skulder till kostnader kreditinstitut och förutbetalda intäkter Summa Checkräkningskredit kortfristiga skulder 19, Summa långfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kortfristiga skulder STÄLLDA Leverantörsskulder SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Övriga kortfristiga skulder Varav Upplupna ej belånade kostnader pantbrev och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser, SUMMA EGET KAPITAL Fastigo OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Varav ej belånade pantbrev ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser, Fastigo

11 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN KASSAFLÖDESANALYS (KKR) 2011 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Erhållna räntebidrag -2 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Förändringar av varulager Förändring av korta fordringar Förändring av korta skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar av finansiella anläggningstillgångar -41 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut

12 RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING (KKR) Not INTÄKTER Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter SUMMA INTÄKTER FASTIGHETSKOSTNADER Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER BRUTTORESULTAT Centrala administrations- & försäljningskostnader 5, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 8, Övriga ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Årets skattekostnad ÅRETS RESULTAT

13

14 >> BALANSRÄKNING MODERBOLAGET BALANSRÄKNING (KKR) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa summa bundet kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld SUMMA AVSÄTTNINGAR SKULDER Långfristiga skulder Skulder till Borås Stad Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit 19, Summa summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Varav ej belånade pantbrev ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser, Fastigo

15 KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET KASSAFLÖDESANALYS (KKR) KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET Avskrivningar Realisationsresultat Erhållen ränta Erlagd ränta Erhållna räntebidrag KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Förändringar av varulager Förändring av korta fordringar Förändring av korta skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 NOTER NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med tidigare år om inget annat anges. Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Intäkter Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter. Fastighetsförsäljningar redovisas i samband med att risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen, vilket normalt sker på tillträdesdagen. Resultat från fastighetsförsäljning redovisas bland övriga rörelseintäkter. 16 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Byggnader redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten samt uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Från 2009 differentieras avskrivningstiderna. Inventarier Inventarier redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Pågående ny- och ombyggnation Pågående ny- och ombyggnation värderas till direkta anskaffningskostnader med tillägg för viss del av indirekta kostnader. Ränta aktiveras på projekt avseende nybyggnationer under byggnadstiden och uppgår till kkr under En individuell värdering görs av varje projekt. Där det finns ett nedskrivningsbehov görs en nedskrivning direkt till det beräknade verkliga värdet. F ö l j a n d e a v s k r i v n i n g s t i d e r tillämpas Byggnader 1,5-10 % UER-investeringar 2 % Markanläggningar 5 % Inventarier % Från år 2009 tillämpas differentierade avskrivningar på byggnader enligt nedan. Nybyggnation och standardhöjande åtgärder byggnader: 2,0 %. Energisparåtgärder: 5,0 %. Ombyggnationer av lokaler: 10 %. Varulager Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, med tillämpning av den s.k. först-in-först-ut principen, (FIFU). Hyres- och kundfordringar Hyres- och kundfordringar har värderats till belopp som beräknas inflyta. Inkomstskatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skattepliktigt resultat är det över- eller underskott för en period som skall ligga till grund för beräkning av periodens aktuella skatt enligt gällande lagstiftning. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Omräkning har skett till skattesatsen 26,3 %. Leasingavtal Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Finansiella instrument Räntekostnader och ränteintäkter avseende utestående ränte- och tröskelswappar periodiseras över det aktuella derivatinstrumentets löptid. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättas enligt indirekt metod.

17 >> NOTANTECKNINGAR NOT 2 HYRESINTÄKTER INKLUSIVE OUTHYRDA OBJEKT KONCERNEN (KKR) 2011 Bostäder Lokaler Garage och P-platser Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler -789 Garage och P-platser Avgår lämnade rabatter Underhållsrabatter Övriga rabatter -128 SUMMA HYRESINTÄKTER NOT 2 HYRESINTÄKTER INKLUSIVE OUTHYRDA OBJEKT MODERBOLAGET (KKR) Bostäder Lokaler Garage och P-platser Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Garage och P-platser Avgår lämnade rabatter Underhållsrabatter Övriga rabatter SUMMA HYRESINTÄKTER NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 Debiterade avgifter 197 Ersättningar från hyresgäster Rörelsens sidointäkter 743 Fakturerade kostnader 648 SUMMA ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER MODERBOLAGET (KKR) Debiterade avgifter Ersättningar från hyresgäster Rörelsens sidointäkter Fakturerade kostnader SUMMA ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

18 >> NOTANTECKNINGAR NOT 4 DRIFTKOSTNADER KONCERNEN (KKR) 2011 Fastighetsskötsel och städning Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftkostnader SUMMA DRIFTKOSTNADER NOT 4 DRIFTKOSTNADER MODERBOLAGET (KKR) Fastighetsskötsel och städning Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftkostnader SUMMA DRIFTKOSTNADER NOT 5 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER KONCERNEN (KKR) I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår personalkostnader hänförliga till avdelningen affärsutveckling som arbetar med om- och nybyggnation samt underhållsåtgärder. Vidare ingår personalkostnader för marknad, företagsledning, stabsfunktion och ekonomiavdelning inklusive IT. NOT 5 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER MODERBOLAGET (KKR) I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår personalkostnader hänförliga till avdelningen affärsutveckling som arbetar med om- och nybyggnation samt underhållsåtgärder. Vidare ingår personalkostnader för marknad, företagsledning, stabsfunktion och ekonomiavdelning inklusive IT. NOT 6 FASTIGHETSSKATT KONCERNEN (KKR) 2011 Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden Slutlig fastighetsskatt tax SUMMA FASTIGHETSSKATT NOT 6 FASTIGHETSSKATT MODERBOLAGET (KKR) Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden Slutlig fastighetsskatt tax SUMMA FASTIGHETSSKATT

19

20

21 >> >> NOTANTECKNINGAR NOTANTECKNINGAR NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT KONCERNEN (KKR) 2011 Skatt på årets resultat Skatt Uppskjuten på årets skatt resultat avseende temporära skillnader Uppskjuten Skattefordringar skatt avseende outnyttjade temporära skillnader underskottsavdrag Skattefordringar REDOVISAD SKATTEKOSTNAD avseende outnyttjade underskottsavdrag REDOVISAD SKATTEKOSTNAD Uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skatteskulder anläggningstillgångar Uppskjutna skatteskulder skattefordringar anläggningstillgångar underskottsavdrag Uppskjutna SUMMA UPPSKJUTNA skattefordringar SKATTESKULDER underskottsavdrag SUMMA UPPSKJUTNA SKATTESKULDER NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT MODERBOLAGET (KKR) NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT MODERBOLAGET (KKR) Skatt på årets resultat Skatt Uppskjuten på årets skatt resultat avseende temporära skillnader Uppskjuten Skattefordringar skatt avseende outnyttjade temporära skillnader underskottsavdrag Skattefordringar REDOVISAD SKATTEKOSTNAD avseende outnyttjade underskottsavdrag REDOVISAD SKATTEKOSTNAD Uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skatteskulder anläggningstillgångar Uppskjutna skatteskulder skattefordringar anläggningstillgångar underskottsavdrag Uppskjutna SUMMA UPPSKJUTNA skattefordringar SKATTESKULDER underskottsavdrag SUMMA Bolaget har UPPSKJUTNA ett ackumulerat SKATTESKULDER skattemässigt underskott om Kkr Bolaget har ett ackumulerat skattemässigt underskott om Kkr. NOT 12 BYGGNADER KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 12 BYGGNADER KONCERNEN (KKR) 2011 Ingående anskaffningsvärden Ingående Försäljning anskaffningsvärden och utrangeringar Försäljning Omklassificeringar och utrangeringar Omklassificeringar UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Ingående Försäljningar avskrivningar och utrangeringar Försäljningar Årets avskrivningar och utrangeringar Årets UTGÅENDE avskrivningar ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR Ingående uppskrivningar Ingående Årets avskrivningar uppskrivningar av uppskrivet belopp Årets UTGÅENDE avskrivningar ACKUMULERADE av uppskrivet belopp UPPSKRIVNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE UPPSKRIVNINGAR >> NOTANTECKNINGAR >> NOTANTECKNINGAR Ingående nedskrivningar Ingående Årets avskrivning nedskrivningar av nedskrivet belopp Årets UTGÅENDE avskrivning ACKUMULERADE av nedskrivet belopp NEDSKRIVNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE BOKFÖRT VÄRDE NEDSKRIVNINGAR TAXERINGSVÄRDE UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE Byggnad TAXERINGSVÄRDE NOT Byggnad 12 BYGGNADER MODERBOLAGET (KKR) Ingående NOT 12 BYGGNADER anskaffningsvärden MODERBOLAGET (KKR) Försäljning och utrangeringar

22

23 >> NOTANTECKNINGAR NOT 13 MARK MODERBOLAGET (KKR) Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Omföring från byggnad Försäljning UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE TAXERINGSVÄRDE Mark NOT 14 INVENTARIER KONCERNEN (KKR) 2011 Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Försäljningar och utrangeringar -323 UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar 316 Årets avskrivningar UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE NOT 14 INVENTARIER MODERBOLAGET (KKR) Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Försäljningar och utrangeringar UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE

24

25 Andelar i intresseföretag Aktier i Klätterrosen Holding AB, org nr , Borås. Andel 100 % Långfristiga fordringar HBV och OK, andelsbevis SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 Försäkringsersättningar 330 Övriga interimsfordringar Periodisering räntetak >> NOTANTECKNINGAR SUMMA FÖRUTB. KOSTN. OCH UPPLUPNA INTÄKTER NOT FÖRUTBETALDA EGET PÅGÅENDE KAPITAL OM- KONCERNEN KOSTNADER OCH NYBYGGNATION (KKR) OCH UPPLUPNA KONCERNEN INTÄKTER (KKR) Aktiekapital MODERBOLAGET (KKR) Reservfond 2011 Balanserad vinst 24 Försäkringsersättningar Belopp Ingående vid anskaffningsvärden årets ingång Övriga Årets Överfört resultat interimsfordringar till byggnader och mark Periodisering BELOPP Under året VID nedlagda räntetak ÅRETS kostnader UTGÅNG SUMMA >> >> Årets nedskrivning FÖRUTB. NOTANTECKNINGAR NOTANTECKNINGAR KOSTN. OCH UPPLUPNA INTÄKTER NOT UTGÅENDE 18 EGET KAPITAL BOKFÖRT MODERBOLAGET KONCERNEN (KKR) VÄRDE (KKR) Aktiekapital Reservfond Balanserad 74 vinst 150 NOT 18 EGET KAPITAL KONCERNEN (KKR) Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Belopp NOT 15 vid PÅGÅENDE årets ingång OM- OCH NYBYGGNATION MODERBOLAGET (KKR) Belopp Årets resultat vid årets ingång Årets BELOPP Ingående resultat anskaffningsvärden VID ÅRETS UTGÅNG BELOPP Överfört till VID byggnader ÅRETS och UTGÅNG mark NOT Under året REDOVISN EGET nedlagda KAPITAL AV kostnader FÖRFALLOTIDER MODERBOLAGET PÅ (KKR) LÅNGFRIST SKULDER Aktiekapital KONCERNEN (KKR) Reservfond år Balanserad 117 > 5 vinst 806 år NOT Årets 18 nedskrivning EGET KAPITAL MODERBOLAGET (KKR) Aktiekapital Reservfond Balanserad -10 vinst 000 Belopp Skulder UTGÅENDE vid till kreditinstitut årets BOKFÖRT ingång VÄRDE Belopp Årets Ränta resultat aktiveras vid årets på ingång projekt avseende nybyggnation under byggtiden och 11 uppgår 000 till kkr 105 (97) 862 under BELOPP Årets SPECIFIKATION resultat VID ÅRETS AV LÅNESTRUKTUR UTGÅNG OCH RÄNTEBINDNINGSTID BELOPP NOT 16 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MODERBOLAGET (KKR) 2011 Räntebindning VID ÅRETS UTGÅNG Lånebelopp Andel av lån 40 i 552 % Lån NOT 19 med REDOVISN rörlig ränta AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER KONCERNEN 715 (KKR) år > 5 år 44 NOT Andelar 19 REDOVISN i koncernföretag AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER KONCERNEN (KKR) 0-5 år > 5 år Skulder Aktier i Bifrost 1 AB, org nr , Borås (vilande). Andel 100 % till kreditinstitut Skulder Aktier i Klätterrosen Holding AB, org nr , Borås. Andel 100 % till kreditinstitut SPECIFIKATION 2015 AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID Räntebindning SPECIFIKATION Andelar i intresseföretag 2016 och senare AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID Lånebelopp Andel av lån i 30 % Lån Räntebindning Aktier i Klätterrosen Holding AB, org nr , Borås. Andel 100 % SUMMA med rörlig ränta Lånebelopp Andel av lån i % Lån 2012 med rörlig ränta Långfristiga fordringar Andel under 1 år HBV och OK, andelsbevis Andel över 1 år SUMMA SUMMA och FINANSIELLA senare ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SUMMA Varav och skulder senare Borås Stad inkl. checkräkningskredit SUMMA NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) Andel under 1 år Andel Försäkringsersättningar under över 11 år år Andel SUMMA Övriga över interimsfordringar 1 år SUMMA Periodisering räntetak Varav SUMMA skulder FÖRUTB. Borås KOSTN. Stad inkl. OCH checkräkningskredit UPPLUPNA INTÄKTER Varav skulder Borås Stad inkl. checkräkningskredit NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER MODERBOLAGET (KKR) Försäkringsersättningar Övriga interimsfordringar Periodisering räntetak SUMMA FÖRUTB. KOSTN. OCH UPPLUPNA INTÄKTER

26 >> >> NOTANTECKNINGAR NOTANTECKNINGAR NOT 19 REDOVISN AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER MODERBOLAGET(KKR) 0-5 år > 5 år NOT 19 REDOVISN AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER MODERBOLAGET(KKR) 0-5 år > 5 år Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID Räntebindning Lånebelopp Andel av lån i % Lån Räntebindning med rörlig ränta Lånebelopp Andel av lån i 43 % 2012 Lån med rörlig ränta och senare SUMMA 2016 och senare SUMMA Andel under 1 år Andel över under 1 1 år år SUMMA Andel över 1 år SUMMA Varav skulder Borås Stad inkl. checkräkningskredit Varav skulder Borås Stad inkl. checkräkningskredit NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT KONCERNEN (KKR) 2011 Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT MODERBOLAGET (KKR) NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT MODERBOLAGET (KKR) Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 Förskottsbetalda hyror Fastighetsskatt Förskottsbetalda hyror Upplupna Fastighetsskatt semesterlöner Upplupna sociala semesterlöner avgifter Upplupna räntor, sociala avgifter lån och derivat Upplupna kostnader räntor, lån el och och derivat vatten Kostnader Upplupna kostnader försäkringsskador el och vatten Upplupna Kostnader rabatter försäkringsskador Upplupna kostnader rabatter värme Upplupna kostnader underhåll värme / investering Övriga Upplupna upplupna kostnader kostnader underhåll / investering SUMMA Övriga upplupna UPPLUPNA kostnader KOSTNADER SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grums Hyresbostäder AB, 556526-6680, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede

www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede ÅRSREDOVISNING 2010 VD kommentar När vi nu summerar 2010 kan vi se att det varit ett ganska bra år för Härjegårdar. Vår verksamhet generade en vinst

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Året i korthet 5-9 Förvaltningsberättelse 10-12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14-15 Kassaflödesanalys 16 Noter & Kommentarer

Läs mer

100 98 96 94 92 90 Uthyrningsgrad i % år 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Fig 1. Uthyrningsgrad i procent under åren 2010-2014. Cirkus Brazil Jack, ett av Karlskogahems mervärden under året. Baggängens

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

VI HYR VÅR BOSTAD! SKOTTA SNÖ PROBLEMFRITT BOENDE TAPETSERA WWW.FRIBO.NU

VI HYR VÅR BOSTAD! SKOTTA SNÖ PROBLEMFRITT BOENDE TAPETSERA WWW.FRIBO.NU VI HYR VÅR BOSTAD! Att hyra en bostad är att göra livet bekvämt. Fribo har sedan mitten på 50-talet arbetat med att erbjuda Sveriges mest prisvärda bostäder. För att göra det enkelt har vi bockat i det

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1 Knivstabostäder AB Besöksadress: Emil Sjögrensväg 20 Postadress: 741 75 Knivsta Tel: 018-34 71 30 Fax: 018-34 35 97 Org.nr 556637-3444 Innehåll Innehåll.. 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008 Fastighetsbeståndet..

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer