30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan."

Transkript

1

2

3 VD HAR ORDET 2011 var ett spännande år på AB Bostäder - och i Borås! AB Bostäder är en viktigt del när det gäller att vara med och utveckla Borås. Detta visade vi i hyresgästtidningen Hemma som vi skickade till alla boråsare i april. Här visade vi upp den nyproduktion av bostäder som sker i Borås. För oss innebär det nya hyresrätter i nya attraktiva lägen, men också i vårt befintliga bestånd när lokaler blir lägenheter. Under hösten var det dags att ta det första spadtaget för det nya kvarteret Solrosen. 107 hyresrätter i Druvefors med promenadavstånd till centrum. Inflytt etappvis under På bästa läget granne med Högskolan i Borås - flyttade 40 studenter in i nya studentlägenheter i kvarteret Bifrost vid läsårsstart. Nästa steg i att utveckla studentstaden Borås är 160 nya studentlägenheter i anslutning till Simonsland. Vi har flera spännande nyproduktioner på tapeten. En av dem är kvarteret Vitsippan där vår ambition fortfarande är att Pinocchio får sällskap av en 30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan. All nyproduktion sker i form av lågenergihus, med fokus på att få energisnålt och miljövänligt hus. Vi arbetar också med att underhålla och ta hand om våra befintliga fastigheter och lägenheter för att de också ska få en bättre energiprestanda och göra minskad miljöpåverkan. Uthyrningsläget är stabilt, med få vakanser och låg omflyttning. I senaste hyresgästenkäten sa drygt 90% av våra hyresgäster att de trivs med sitt boende. Det är positivt och självfallet något som vi vill fortsätta bidra till. Under året har vi haft nöjet att träffa våra hyresgäster i olika sammanhang. Dels via aktiviteter som sker i bostadsområdet, men också utanför. Över 400 anmälningar kom in när vi lottade ut biljetter till säsongsavslutningen i allsvenskan och drygt 200 hyresgäster såg tillsammans med oss när Elfsborg besegrade Trelleborg med 3-0. Liksom Elfsborg gjorde AB Bostäder ett bra resultat Nu ser vi framemot att fortsätta arbetet med att utveckla bolaget ytterligare. Vi fortsätter underhålla våra fastigheter med betoning på energi och miljö. Vi fortsätter utveckla goda relationer till våra hyresgäster genom att lyssna till de önskemål som framkommer i våra årliga hyresgästenkäter. Vi fortsätter den interna process som vi påbörjade 2011 för att stärka vår organisation. Nästa steg är att arbeta med vår värdegrund. Vi planerar också att införa ett kvalitetsledningssystem. Sist men inte minst har vi varit en av parterna som etablerat Mobile Info Center. Deras uppgift är att informera om avfallshantering och brandsäkerhet, bland annat i våra bostadsområden. Vi ser satsningen som mycket viktig för att öka möjligheterna - och kunskapen - för våra hyresgäster att lägga rätt saker i rätt påse. Satsningen fortsätter även Sven Liljegren AB Bostäder i Borås 3

4

5

6 FEM ÅRS UTVECKLING EKONOMISK ÖVERSIKT Omslutning, Mkr 1 932, , , , ,4 Omsättning, Mkr 441,3 427,5 420,6 405,4 392,7 Resultat före bokslutsdisp och skatt, Mkr 10,5-6,0-10,0 6,3 12,2 Resultat efter bokslutsdisp och skatt, Mkr 5,9-0,9-11,3 6,0 8,1 Soliditet 1), % 8,1 8,2 8,6 9,7 9,9 Kassalikviditet, % 14,2 17,3 15,0 10,5 14,8 LÖNSAMHET Räntabilitet på totalt kapital, % 3,3 1,9 1,9 3,8 4,0 Räntabilitet på eget kapital, % 6,8-3,9-6,4 3,9 7,9 Resultatmarginal 2), % 14,6 8,3 7,9 15,7 16,2 EFFEKTIVITET Kapitalets omsättningshastighet 3) 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 UTHYRNINGSOBJEKT Bostadslägenheter vid årets slut, antal Antal m 2 lägenhetsyta, antal Lokaler vid årets slut, antal Antal m 2 lokalyta, antal Garageplatser vid årets slut, antal Parkeringsplatser vid årets slut, antal OUTHYRDA LÄGENHETER Outhyrda lägenheter vid årets slut, antal Outhyrda lägenheter i % av beståndet 0,6 0,5 1,1 1,0 1,1 Hyresbortfall lägenheter, Mkr 2,0 2,9 3,7 3,2 2,7 Hyresbortfall lokaler, Mkr 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 MEDELHYRA Medelhyra för lägenhet per m 2 853,60 833,97 810,33 780,03 759,28 OMFLYTTNING Summa om- och avflyttningar, antal Omflyttningsfrekvens, % 17,3 19,8 20,8 21,7 25,5 6

7 >> FEM ÅRS UTVECKLING ENERGI LÖNER OCH OCH ANSTÄLLDA MILJÖ Uppvärmning Administration kwh/m och arbetsledning, >> FEM /år Mkr 126,13 17,0 131,26 17,2 130,03 16,3 126,55 14,7 122,98 14,5 Fastighetsel Fastighetsarbetare, kwh/mmkr ÅRS UTVECKLING /år inkl 1000 lgh hushållsel 19,67 19,5 20,66 19,5 24,17 17,7 27,74 15,9 25,00 15,3 Vatten, Administration m 3 /lgh/år och (varm/kall) arbetsledning, Antal 132, , , , ,40 41 Avfall, Fastighetsarbetare, l/lgh/vecka Antal 84, , , , , Totalt antal anställda LÖNER OCH ANSTÄLLDA Administration SJUKFRÅNVARO och arbetsledning, Mkr Fastighetsarbetare, Administration och Mkr arbetsledning, Tim 17,0 319, ,2 219, ,3 317, ,7 215, ,5 415,3 421 Administration Fastighetsarbetare, och Tim arbetsledning, Antal Fastighetsarbetare, Totalt alla anställda, Antal Tim Totalt Administration antal anställda och arbetsledning, % 109 3, , , , ,0 Fastighetsarbetare, % 3,9 3,1 3,2 2,8 3,3 SJUKFRÅNVARO Totalt alla anställda, % 3,6 2,6 3,2 2,6 4,1 Administration och arbetsledning, Tim Fastighetsarbetare, 1) Soliditet = Eget Tim kapital + reserver i förhållande till 5 balansomslutningen Totalt 2) Resultatmarginal alla anställda, Tim = (Resultat efter finansiella poster räntekostnader) / omsättning Administration 3) Kapitalets omsättningshastighet och arbetsledning, % = Omsättning / totalt 3,1 kapital 2,0 3,2 2,3 5,0 Fastighetsarbetare, % 3,9 3,1 3,2 2,8 3,3 Totalt alla anställda, % 3,6 2,6 3,2 2,6 4,1 1) Soliditet = Eget kapital + reserver i förhållande till balansomslutningen 2) Resultatmarginal = (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader) / omsättning 3) Kapitalets omsättningshastighet = Omsättning / totalt kapital 7

8 RESULTATRÄKNING KONCERNEN RESULTATRÄKNING (KKR) Not 2011 INTÄKTER Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter SUMMA INTÄKTER FASTIGHETSKOSTNADER Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER BRUTTORESULTAT Centrala administrations- & försäljningskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader -946 RÖRELSERESULTAT 8, Övriga ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner -2 Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Årets skattekostnad ÅRETS RESULTAT

9 BALANSRÄKNING KONCERNEN BALANSRÄKNING (KKR) Not 2011 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Pågående ny- och ombyggnationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga Andelar finansiella i koncernföretag tillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar 41 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

10 >> BALANSRÄKNING KONCERNEN BALANSRÄKNING (KKR) Not 2011 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 18 >> BALANSRÄKNING KONCERNEN Bundet eget kapital Aktiekapital BALANSRÄKNING ( (KKR) aktier) Not Reservfond Summa EGET KAPITAL bundet kapital OCH SKULDER Fritt EGET eget KAPITAL kapital 18 Balanserat resultat Årets Bundet resultat eget kapital Summa Aktiekapital fritt (22 eget 000 kapital aktier) Reservfond SUMMA Summa bundet EGET kapital KAPITAL AVSÄTTNINGAR Fritt eget kapital 18 Uppskjuten Balanserat resultat skatteskuld SUMMA Årets resultat AVSÄTTNINGAR Summa fritt eget kapital SKULDER SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Skulder AVSÄTTNINGAR till Borås Stad Skulder Uppskjuten till kreditinstitut skatteskuld Checkräkningskredit SUMMA AVSÄTTNINGAR 19, Summa långfristiga skulder SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Långfristiga skulder Övriga Skulder kortfristiga till Borås Stad skulder Upplupna Skulder till kostnader kreditinstitut och förutbetalda intäkter Summa Checkräkningskredit kortfristiga skulder 19, Summa långfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kortfristiga skulder STÄLLDA Leverantörsskulder SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Övriga kortfristiga skulder Varav Upplupna ej belånade kostnader pantbrev och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser, SUMMA EGET KAPITAL Fastigo OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Varav ej belånade pantbrev ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser, Fastigo

11 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN KASSAFLÖDESANALYS (KKR) 2011 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Erhållna räntebidrag -2 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Förändringar av varulager Förändring av korta fordringar Förändring av korta skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar av finansiella anläggningstillgångar -41 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut

12 RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING (KKR) Not INTÄKTER Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter SUMMA INTÄKTER FASTIGHETSKOSTNADER Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER BRUTTORESULTAT Centrala administrations- & försäljningskostnader 5, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 8, Övriga ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Årets skattekostnad ÅRETS RESULTAT

13

14 >> BALANSRÄKNING MODERBOLAGET BALANSRÄKNING (KKR) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa summa bundet kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld SUMMA AVSÄTTNINGAR SKULDER Långfristiga skulder Skulder till Borås Stad Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit 19, Summa summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Varav ej belånade pantbrev ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser, Fastigo

15 KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET KASSAFLÖDESANALYS (KKR) KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET Avskrivningar Realisationsresultat Erhållen ränta Erlagd ränta Erhållna räntebidrag KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Förändringar av varulager Förändring av korta fordringar Förändring av korta skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 NOTER NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med tidigare år om inget annat anges. Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Intäkter Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter. Fastighetsförsäljningar redovisas i samband med att risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen, vilket normalt sker på tillträdesdagen. Resultat från fastighetsförsäljning redovisas bland övriga rörelseintäkter. 16 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Byggnader redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten samt uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Från 2009 differentieras avskrivningstiderna. Inventarier Inventarier redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Pågående ny- och ombyggnation Pågående ny- och ombyggnation värderas till direkta anskaffningskostnader med tillägg för viss del av indirekta kostnader. Ränta aktiveras på projekt avseende nybyggnationer under byggnadstiden och uppgår till kkr under En individuell värdering görs av varje projekt. Där det finns ett nedskrivningsbehov görs en nedskrivning direkt till det beräknade verkliga värdet. F ö l j a n d e a v s k r i v n i n g s t i d e r tillämpas Byggnader 1,5-10 % UER-investeringar 2 % Markanläggningar 5 % Inventarier % Från år 2009 tillämpas differentierade avskrivningar på byggnader enligt nedan. Nybyggnation och standardhöjande åtgärder byggnader: 2,0 %. Energisparåtgärder: 5,0 %. Ombyggnationer av lokaler: 10 %. Varulager Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, med tillämpning av den s.k. först-in-först-ut principen, (FIFU). Hyres- och kundfordringar Hyres- och kundfordringar har värderats till belopp som beräknas inflyta. Inkomstskatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skattepliktigt resultat är det över- eller underskott för en period som skall ligga till grund för beräkning av periodens aktuella skatt enligt gällande lagstiftning. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Omräkning har skett till skattesatsen 26,3 %. Leasingavtal Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Finansiella instrument Räntekostnader och ränteintäkter avseende utestående ränte- och tröskelswappar periodiseras över det aktuella derivatinstrumentets löptid. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättas enligt indirekt metod.

17 >> NOTANTECKNINGAR NOT 2 HYRESINTÄKTER INKLUSIVE OUTHYRDA OBJEKT KONCERNEN (KKR) 2011 Bostäder Lokaler Garage och P-platser Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler -789 Garage och P-platser Avgår lämnade rabatter Underhållsrabatter Övriga rabatter -128 SUMMA HYRESINTÄKTER NOT 2 HYRESINTÄKTER INKLUSIVE OUTHYRDA OBJEKT MODERBOLAGET (KKR) Bostäder Lokaler Garage och P-platser Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Garage och P-platser Avgår lämnade rabatter Underhållsrabatter Övriga rabatter SUMMA HYRESINTÄKTER NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 Debiterade avgifter 197 Ersättningar från hyresgäster Rörelsens sidointäkter 743 Fakturerade kostnader 648 SUMMA ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER MODERBOLAGET (KKR) Debiterade avgifter Ersättningar från hyresgäster Rörelsens sidointäkter Fakturerade kostnader SUMMA ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

18 >> NOTANTECKNINGAR NOT 4 DRIFTKOSTNADER KONCERNEN (KKR) 2011 Fastighetsskötsel och städning Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftkostnader SUMMA DRIFTKOSTNADER NOT 4 DRIFTKOSTNADER MODERBOLAGET (KKR) Fastighetsskötsel och städning Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftkostnader SUMMA DRIFTKOSTNADER NOT 5 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER KONCERNEN (KKR) I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår personalkostnader hänförliga till avdelningen affärsutveckling som arbetar med om- och nybyggnation samt underhållsåtgärder. Vidare ingår personalkostnader för marknad, företagsledning, stabsfunktion och ekonomiavdelning inklusive IT. NOT 5 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER MODERBOLAGET (KKR) I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår personalkostnader hänförliga till avdelningen affärsutveckling som arbetar med om- och nybyggnation samt underhållsåtgärder. Vidare ingår personalkostnader för marknad, företagsledning, stabsfunktion och ekonomiavdelning inklusive IT. NOT 6 FASTIGHETSSKATT KONCERNEN (KKR) 2011 Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden Slutlig fastighetsskatt tax SUMMA FASTIGHETSSKATT NOT 6 FASTIGHETSSKATT MODERBOLAGET (KKR) Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden Slutlig fastighetsskatt tax SUMMA FASTIGHETSSKATT

19

20

21 >> >> NOTANTECKNINGAR NOTANTECKNINGAR NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT KONCERNEN (KKR) 2011 Skatt på årets resultat Skatt Uppskjuten på årets skatt resultat avseende temporära skillnader Uppskjuten Skattefordringar skatt avseende outnyttjade temporära skillnader underskottsavdrag Skattefordringar REDOVISAD SKATTEKOSTNAD avseende outnyttjade underskottsavdrag REDOVISAD SKATTEKOSTNAD Uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skatteskulder anläggningstillgångar Uppskjutna skatteskulder skattefordringar anläggningstillgångar underskottsavdrag Uppskjutna SUMMA UPPSKJUTNA skattefordringar SKATTESKULDER underskottsavdrag SUMMA UPPSKJUTNA SKATTESKULDER NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT MODERBOLAGET (KKR) NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT MODERBOLAGET (KKR) Skatt på årets resultat Skatt Uppskjuten på årets skatt resultat avseende temporära skillnader Uppskjuten Skattefordringar skatt avseende outnyttjade temporära skillnader underskottsavdrag Skattefordringar REDOVISAD SKATTEKOSTNAD avseende outnyttjade underskottsavdrag REDOVISAD SKATTEKOSTNAD Uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skatteskulder anläggningstillgångar Uppskjutna skatteskulder skattefordringar anläggningstillgångar underskottsavdrag Uppskjutna SUMMA UPPSKJUTNA skattefordringar SKATTESKULDER underskottsavdrag SUMMA Bolaget har UPPSKJUTNA ett ackumulerat SKATTESKULDER skattemässigt underskott om Kkr Bolaget har ett ackumulerat skattemässigt underskott om Kkr. NOT 12 BYGGNADER KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 12 BYGGNADER KONCERNEN (KKR) 2011 Ingående anskaffningsvärden Ingående Försäljning anskaffningsvärden och utrangeringar Försäljning Omklassificeringar och utrangeringar Omklassificeringar UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Ingående Försäljningar avskrivningar och utrangeringar Försäljningar Årets avskrivningar och utrangeringar Årets UTGÅENDE avskrivningar ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR Ingående uppskrivningar Ingående Årets avskrivningar uppskrivningar av uppskrivet belopp Årets UTGÅENDE avskrivningar ACKUMULERADE av uppskrivet belopp UPPSKRIVNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE UPPSKRIVNINGAR >> NOTANTECKNINGAR >> NOTANTECKNINGAR Ingående nedskrivningar Ingående Årets avskrivning nedskrivningar av nedskrivet belopp Årets UTGÅENDE avskrivning ACKUMULERADE av nedskrivet belopp NEDSKRIVNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE BOKFÖRT VÄRDE NEDSKRIVNINGAR TAXERINGSVÄRDE UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE Byggnad TAXERINGSVÄRDE NOT Byggnad 12 BYGGNADER MODERBOLAGET (KKR) Ingående NOT 12 BYGGNADER anskaffningsvärden MODERBOLAGET (KKR) Försäljning och utrangeringar

22

23 >> NOTANTECKNINGAR NOT 13 MARK MODERBOLAGET (KKR) Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Omföring från byggnad Försäljning UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE TAXERINGSVÄRDE Mark NOT 14 INVENTARIER KONCERNEN (KKR) 2011 Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Försäljningar och utrangeringar -323 UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar 316 Årets avskrivningar UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE NOT 14 INVENTARIER MODERBOLAGET (KKR) Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Försäljningar och utrangeringar UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE

24

25 Andelar i intresseföretag Aktier i Klätterrosen Holding AB, org nr , Borås. Andel 100 % Långfristiga fordringar HBV och OK, andelsbevis SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 Försäkringsersättningar 330 Övriga interimsfordringar Periodisering räntetak >> NOTANTECKNINGAR SUMMA FÖRUTB. KOSTN. OCH UPPLUPNA INTÄKTER NOT FÖRUTBETALDA EGET PÅGÅENDE KAPITAL OM- KONCERNEN KOSTNADER OCH NYBYGGNATION (KKR) OCH UPPLUPNA KONCERNEN INTÄKTER (KKR) Aktiekapital MODERBOLAGET (KKR) Reservfond 2011 Balanserad vinst 24 Försäkringsersättningar Belopp Ingående vid anskaffningsvärden årets ingång Övriga Årets Överfört resultat interimsfordringar till byggnader och mark Periodisering BELOPP Under året VID nedlagda räntetak ÅRETS kostnader UTGÅNG SUMMA >> >> Årets nedskrivning FÖRUTB. NOTANTECKNINGAR NOTANTECKNINGAR KOSTN. OCH UPPLUPNA INTÄKTER NOT UTGÅENDE 18 EGET KAPITAL BOKFÖRT MODERBOLAGET KONCERNEN (KKR) VÄRDE (KKR) Aktiekapital Reservfond Balanserad 74 vinst 150 NOT 18 EGET KAPITAL KONCERNEN (KKR) Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Belopp NOT 15 vid PÅGÅENDE årets ingång OM- OCH NYBYGGNATION MODERBOLAGET (KKR) Belopp Årets resultat vid årets ingång Årets BELOPP Ingående resultat anskaffningsvärden VID ÅRETS UTGÅNG BELOPP Överfört till VID byggnader ÅRETS och UTGÅNG mark NOT Under året REDOVISN EGET nedlagda KAPITAL AV kostnader FÖRFALLOTIDER MODERBOLAGET PÅ (KKR) LÅNGFRIST SKULDER Aktiekapital KONCERNEN (KKR) Reservfond år Balanserad 117 > 5 vinst 806 år NOT Årets 18 nedskrivning EGET KAPITAL MODERBOLAGET (KKR) Aktiekapital Reservfond Balanserad -10 vinst 000 Belopp Skulder UTGÅENDE vid till kreditinstitut årets BOKFÖRT ingång VÄRDE Belopp Årets Ränta resultat aktiveras vid årets på ingång projekt avseende nybyggnation under byggtiden och 11 uppgår 000 till kkr 105 (97) 862 under BELOPP Årets SPECIFIKATION resultat VID ÅRETS AV LÅNESTRUKTUR UTGÅNG OCH RÄNTEBINDNINGSTID BELOPP NOT 16 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MODERBOLAGET (KKR) 2011 Räntebindning VID ÅRETS UTGÅNG Lånebelopp Andel av lån 40 i 552 % Lån NOT 19 med REDOVISN rörlig ränta AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER KONCERNEN 715 (KKR) år > 5 år 44 NOT Andelar 19 REDOVISN i koncernföretag AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER KONCERNEN (KKR) 0-5 år > 5 år Skulder Aktier i Bifrost 1 AB, org nr , Borås (vilande). Andel 100 % till kreditinstitut Skulder Aktier i Klätterrosen Holding AB, org nr , Borås. Andel 100 % till kreditinstitut SPECIFIKATION 2015 AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID Räntebindning SPECIFIKATION Andelar i intresseföretag 2016 och senare AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID Lånebelopp Andel av lån i 30 % Lån Räntebindning Aktier i Klätterrosen Holding AB, org nr , Borås. Andel 100 % SUMMA med rörlig ränta Lånebelopp Andel av lån i % Lån 2012 med rörlig ränta Långfristiga fordringar Andel under 1 år HBV och OK, andelsbevis Andel över 1 år SUMMA SUMMA och FINANSIELLA senare ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SUMMA Varav och skulder senare Borås Stad inkl. checkräkningskredit SUMMA NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) Andel under 1 år Andel Försäkringsersättningar under över 11 år år Andel SUMMA Övriga över interimsfordringar 1 år SUMMA Periodisering räntetak Varav SUMMA skulder FÖRUTB. Borås KOSTN. Stad inkl. OCH checkräkningskredit UPPLUPNA INTÄKTER Varav skulder Borås Stad inkl. checkräkningskredit NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER MODERBOLAGET (KKR) Försäkringsersättningar Övriga interimsfordringar Periodisering räntetak SUMMA FÖRUTB. KOSTN. OCH UPPLUPNA INTÄKTER

26 >> >> NOTANTECKNINGAR NOTANTECKNINGAR NOT 19 REDOVISN AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER MODERBOLAGET(KKR) 0-5 år > 5 år NOT 19 REDOVISN AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER MODERBOLAGET(KKR) 0-5 år > 5 år Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID Räntebindning Lånebelopp Andel av lån i % Lån Räntebindning med rörlig ränta Lånebelopp Andel av lån i 43 % 2012 Lån med rörlig ränta och senare SUMMA 2016 och senare SUMMA Andel under 1 år Andel över under 1 1 år år SUMMA Andel över 1 år SUMMA Varav skulder Borås Stad inkl. checkräkningskredit Varav skulder Borås Stad inkl. checkräkningskredit NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT KONCERNEN (KKR) 2011 Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT MODERBOLAGET (KKR) NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT MODERBOLAGET (KKR) Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 Förskottsbetalda hyror Fastighetsskatt Förskottsbetalda hyror Upplupna Fastighetsskatt semesterlöner Upplupna sociala semesterlöner avgifter Upplupna räntor, sociala avgifter lån och derivat Upplupna kostnader räntor, lån el och och derivat vatten Kostnader Upplupna kostnader försäkringsskador el och vatten Upplupna Kostnader rabatter försäkringsskador Upplupna kostnader rabatter värme Upplupna kostnader underhåll värme / investering Övriga Upplupna upplupna kostnader kostnader underhåll / investering SUMMA Övriga upplupna UPPLUPNA kostnader KOSTNADER SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

64 297 kvm. Måluppfyllelse Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan vakanser vilket har bidragit till ett positivt resultat.

64 297 kvm. Måluppfyllelse Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan vakanser vilket har bidragit till ett positivt resultat. ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen och Verkställande Direktören för AB Strömstadslokaler () avger följande berättelse över verksamheten för år 2012. Allmänt om verksamheten AB Strömstadslokaler

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer