30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan."

Transkript

1

2

3 VD HAR ORDET 2011 var ett spännande år på AB Bostäder - och i Borås! AB Bostäder är en viktigt del när det gäller att vara med och utveckla Borås. Detta visade vi i hyresgästtidningen Hemma som vi skickade till alla boråsare i april. Här visade vi upp den nyproduktion av bostäder som sker i Borås. För oss innebär det nya hyresrätter i nya attraktiva lägen, men också i vårt befintliga bestånd när lokaler blir lägenheter. Under hösten var det dags att ta det första spadtaget för det nya kvarteret Solrosen. 107 hyresrätter i Druvefors med promenadavstånd till centrum. Inflytt etappvis under På bästa läget granne med Högskolan i Borås - flyttade 40 studenter in i nya studentlägenheter i kvarteret Bifrost vid läsårsstart. Nästa steg i att utveckla studentstaden Borås är 160 nya studentlägenheter i anslutning till Simonsland. Vi har flera spännande nyproduktioner på tapeten. En av dem är kvarteret Vitsippan där vår ambition fortfarande är att Pinocchio får sällskap av en 30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan. All nyproduktion sker i form av lågenergihus, med fokus på att få energisnålt och miljövänligt hus. Vi arbetar också med att underhålla och ta hand om våra befintliga fastigheter och lägenheter för att de också ska få en bättre energiprestanda och göra minskad miljöpåverkan. Uthyrningsläget är stabilt, med få vakanser och låg omflyttning. I senaste hyresgästenkäten sa drygt 90% av våra hyresgäster att de trivs med sitt boende. Det är positivt och självfallet något som vi vill fortsätta bidra till. Under året har vi haft nöjet att träffa våra hyresgäster i olika sammanhang. Dels via aktiviteter som sker i bostadsområdet, men också utanför. Över 400 anmälningar kom in när vi lottade ut biljetter till säsongsavslutningen i allsvenskan och drygt 200 hyresgäster såg tillsammans med oss när Elfsborg besegrade Trelleborg med 3-0. Liksom Elfsborg gjorde AB Bostäder ett bra resultat Nu ser vi framemot att fortsätta arbetet med att utveckla bolaget ytterligare. Vi fortsätter underhålla våra fastigheter med betoning på energi och miljö. Vi fortsätter utveckla goda relationer till våra hyresgäster genom att lyssna till de önskemål som framkommer i våra årliga hyresgästenkäter. Vi fortsätter den interna process som vi påbörjade 2011 för att stärka vår organisation. Nästa steg är att arbeta med vår värdegrund. Vi planerar också att införa ett kvalitetsledningssystem. Sist men inte minst har vi varit en av parterna som etablerat Mobile Info Center. Deras uppgift är att informera om avfallshantering och brandsäkerhet, bland annat i våra bostadsområden. Vi ser satsningen som mycket viktig för att öka möjligheterna - och kunskapen - för våra hyresgäster att lägga rätt saker i rätt påse. Satsningen fortsätter även Sven Liljegren AB Bostäder i Borås 3

4

5

6 FEM ÅRS UTVECKLING EKONOMISK ÖVERSIKT Omslutning, Mkr 1 932, , , , ,4 Omsättning, Mkr 441,3 427,5 420,6 405,4 392,7 Resultat före bokslutsdisp och skatt, Mkr 10,5-6,0-10,0 6,3 12,2 Resultat efter bokslutsdisp och skatt, Mkr 5,9-0,9-11,3 6,0 8,1 Soliditet 1), % 8,1 8,2 8,6 9,7 9,9 Kassalikviditet, % 14,2 17,3 15,0 10,5 14,8 LÖNSAMHET Räntabilitet på totalt kapital, % 3,3 1,9 1,9 3,8 4,0 Räntabilitet på eget kapital, % 6,8-3,9-6,4 3,9 7,9 Resultatmarginal 2), % 14,6 8,3 7,9 15,7 16,2 EFFEKTIVITET Kapitalets omsättningshastighet 3) 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 UTHYRNINGSOBJEKT Bostadslägenheter vid årets slut, antal Antal m 2 lägenhetsyta, antal Lokaler vid årets slut, antal Antal m 2 lokalyta, antal Garageplatser vid årets slut, antal Parkeringsplatser vid årets slut, antal OUTHYRDA LÄGENHETER Outhyrda lägenheter vid årets slut, antal Outhyrda lägenheter i % av beståndet 0,6 0,5 1,1 1,0 1,1 Hyresbortfall lägenheter, Mkr 2,0 2,9 3,7 3,2 2,7 Hyresbortfall lokaler, Mkr 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 MEDELHYRA Medelhyra för lägenhet per m 2 853,60 833,97 810,33 780,03 759,28 OMFLYTTNING Summa om- och avflyttningar, antal Omflyttningsfrekvens, % 17,3 19,8 20,8 21,7 25,5 6

7 >> FEM ÅRS UTVECKLING ENERGI LÖNER OCH OCH ANSTÄLLDA MILJÖ Uppvärmning Administration kwh/m och arbetsledning, >> FEM /år Mkr 126,13 17,0 131,26 17,2 130,03 16,3 126,55 14,7 122,98 14,5 Fastighetsel Fastighetsarbetare, kwh/mmkr ÅRS UTVECKLING /år inkl 1000 lgh hushållsel 19,67 19,5 20,66 19,5 24,17 17,7 27,74 15,9 25,00 15,3 Vatten, Administration m 3 /lgh/år och (varm/kall) arbetsledning, Antal 132, , , , ,40 41 Avfall, Fastighetsarbetare, l/lgh/vecka Antal 84, , , , , Totalt antal anställda LÖNER OCH ANSTÄLLDA Administration SJUKFRÅNVARO och arbetsledning, Mkr Fastighetsarbetare, Administration och Mkr arbetsledning, Tim 17,0 319, ,2 219, ,3 317, ,7 215, ,5 415,3 421 Administration Fastighetsarbetare, och Tim arbetsledning, Antal Fastighetsarbetare, Totalt alla anställda, Antal Tim Totalt Administration antal anställda och arbetsledning, % 109 3, , , , ,0 Fastighetsarbetare, % 3,9 3,1 3,2 2,8 3,3 SJUKFRÅNVARO Totalt alla anställda, % 3,6 2,6 3,2 2,6 4,1 Administration och arbetsledning, Tim Fastighetsarbetare, 1) Soliditet = Eget Tim kapital + reserver i förhållande till 5 balansomslutningen Totalt 2) Resultatmarginal alla anställda, Tim = (Resultat efter finansiella poster räntekostnader) / omsättning Administration 3) Kapitalets omsättningshastighet och arbetsledning, % = Omsättning / totalt 3,1 kapital 2,0 3,2 2,3 5,0 Fastighetsarbetare, % 3,9 3,1 3,2 2,8 3,3 Totalt alla anställda, % 3,6 2,6 3,2 2,6 4,1 1) Soliditet = Eget kapital + reserver i förhållande till balansomslutningen 2) Resultatmarginal = (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader) / omsättning 3) Kapitalets omsättningshastighet = Omsättning / totalt kapital 7

8 RESULTATRÄKNING KONCERNEN RESULTATRÄKNING (KKR) Not 2011 INTÄKTER Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter SUMMA INTÄKTER FASTIGHETSKOSTNADER Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER BRUTTORESULTAT Centrala administrations- & försäljningskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader -946 RÖRELSERESULTAT 8, Övriga ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner -2 Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Årets skattekostnad ÅRETS RESULTAT

9 BALANSRÄKNING KONCERNEN BALANSRÄKNING (KKR) Not 2011 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Pågående ny- och ombyggnationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga Andelar finansiella i koncernföretag tillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar 41 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

10 >> BALANSRÄKNING KONCERNEN BALANSRÄKNING (KKR) Not 2011 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 18 >> BALANSRÄKNING KONCERNEN Bundet eget kapital Aktiekapital BALANSRÄKNING ( (KKR) aktier) Not Reservfond Summa EGET KAPITAL bundet kapital OCH SKULDER Fritt EGET eget KAPITAL kapital 18 Balanserat resultat Årets Bundet resultat eget kapital Summa Aktiekapital fritt (22 eget 000 kapital aktier) Reservfond SUMMA Summa bundet EGET kapital KAPITAL AVSÄTTNINGAR Fritt eget kapital 18 Uppskjuten Balanserat resultat skatteskuld SUMMA Årets resultat AVSÄTTNINGAR Summa fritt eget kapital SKULDER SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Skulder AVSÄTTNINGAR till Borås Stad Skulder Uppskjuten till kreditinstitut skatteskuld Checkräkningskredit SUMMA AVSÄTTNINGAR 19, Summa långfristiga skulder SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Långfristiga skulder Övriga Skulder kortfristiga till Borås Stad skulder Upplupna Skulder till kostnader kreditinstitut och förutbetalda intäkter Summa Checkräkningskredit kortfristiga skulder 19, Summa långfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kortfristiga skulder STÄLLDA Leverantörsskulder SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Övriga kortfristiga skulder Varav Upplupna ej belånade kostnader pantbrev och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser, SUMMA EGET KAPITAL Fastigo OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Varav ej belånade pantbrev ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser, Fastigo

11 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN KASSAFLÖDESANALYS (KKR) 2011 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Erhållna räntebidrag -2 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Förändringar av varulager Förändring av korta fordringar Förändring av korta skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar av finansiella anläggningstillgångar -41 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut

12 RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING (KKR) Not INTÄKTER Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter SUMMA INTÄKTER FASTIGHETSKOSTNADER Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER BRUTTORESULTAT Centrala administrations- & försäljningskostnader 5, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 8, Övriga ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Årets skattekostnad ÅRETS RESULTAT

13

14 >> BALANSRÄKNING MODERBOLAGET BALANSRÄKNING (KKR) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa summa bundet kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld SUMMA AVSÄTTNINGAR SKULDER Långfristiga skulder Skulder till Borås Stad Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit 19, Summa summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Varav ej belånade pantbrev ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser, Fastigo

15 KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET KASSAFLÖDESANALYS (KKR) KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET Avskrivningar Realisationsresultat Erhållen ränta Erlagd ränta Erhållna räntebidrag KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Förändringar av varulager Förändring av korta fordringar Förändring av korta skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 NOTER NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med tidigare år om inget annat anges. Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Intäkter Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter. Fastighetsförsäljningar redovisas i samband med att risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen, vilket normalt sker på tillträdesdagen. Resultat från fastighetsförsäljning redovisas bland övriga rörelseintäkter. 16 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Byggnader redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten samt uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Från 2009 differentieras avskrivningstiderna. Inventarier Inventarier redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Pågående ny- och ombyggnation Pågående ny- och ombyggnation värderas till direkta anskaffningskostnader med tillägg för viss del av indirekta kostnader. Ränta aktiveras på projekt avseende nybyggnationer under byggnadstiden och uppgår till kkr under En individuell värdering görs av varje projekt. Där det finns ett nedskrivningsbehov görs en nedskrivning direkt till det beräknade verkliga värdet. F ö l j a n d e a v s k r i v n i n g s t i d e r tillämpas Byggnader 1,5-10 % UER-investeringar 2 % Markanläggningar 5 % Inventarier % Från år 2009 tillämpas differentierade avskrivningar på byggnader enligt nedan. Nybyggnation och standardhöjande åtgärder byggnader: 2,0 %. Energisparåtgärder: 5,0 %. Ombyggnationer av lokaler: 10 %. Varulager Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, med tillämpning av den s.k. först-in-först-ut principen, (FIFU). Hyres- och kundfordringar Hyres- och kundfordringar har värderats till belopp som beräknas inflyta. Inkomstskatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skattepliktigt resultat är det över- eller underskott för en period som skall ligga till grund för beräkning av periodens aktuella skatt enligt gällande lagstiftning. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Omräkning har skett till skattesatsen 26,3 %. Leasingavtal Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Finansiella instrument Räntekostnader och ränteintäkter avseende utestående ränte- och tröskelswappar periodiseras över det aktuella derivatinstrumentets löptid. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättas enligt indirekt metod.

17 >> NOTANTECKNINGAR NOT 2 HYRESINTÄKTER INKLUSIVE OUTHYRDA OBJEKT KONCERNEN (KKR) 2011 Bostäder Lokaler Garage och P-platser Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler -789 Garage och P-platser Avgår lämnade rabatter Underhållsrabatter Övriga rabatter -128 SUMMA HYRESINTÄKTER NOT 2 HYRESINTÄKTER INKLUSIVE OUTHYRDA OBJEKT MODERBOLAGET (KKR) Bostäder Lokaler Garage och P-platser Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Garage och P-platser Avgår lämnade rabatter Underhållsrabatter Övriga rabatter SUMMA HYRESINTÄKTER NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 Debiterade avgifter 197 Ersättningar från hyresgäster Rörelsens sidointäkter 743 Fakturerade kostnader 648 SUMMA ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER MODERBOLAGET (KKR) Debiterade avgifter Ersättningar från hyresgäster Rörelsens sidointäkter Fakturerade kostnader SUMMA ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

18 >> NOTANTECKNINGAR NOT 4 DRIFTKOSTNADER KONCERNEN (KKR) 2011 Fastighetsskötsel och städning Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftkostnader SUMMA DRIFTKOSTNADER NOT 4 DRIFTKOSTNADER MODERBOLAGET (KKR) Fastighetsskötsel och städning Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftkostnader SUMMA DRIFTKOSTNADER NOT 5 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER KONCERNEN (KKR) I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår personalkostnader hänförliga till avdelningen affärsutveckling som arbetar med om- och nybyggnation samt underhållsåtgärder. Vidare ingår personalkostnader för marknad, företagsledning, stabsfunktion och ekonomiavdelning inklusive IT. NOT 5 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER MODERBOLAGET (KKR) I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår personalkostnader hänförliga till avdelningen affärsutveckling som arbetar med om- och nybyggnation samt underhållsåtgärder. Vidare ingår personalkostnader för marknad, företagsledning, stabsfunktion och ekonomiavdelning inklusive IT. NOT 6 FASTIGHETSSKATT KONCERNEN (KKR) 2011 Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden Slutlig fastighetsskatt tax SUMMA FASTIGHETSSKATT NOT 6 FASTIGHETSSKATT MODERBOLAGET (KKR) Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden Slutlig fastighetsskatt tax SUMMA FASTIGHETSSKATT

19

20

21 >> >> NOTANTECKNINGAR NOTANTECKNINGAR NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT KONCERNEN (KKR) 2011 Skatt på årets resultat Skatt Uppskjuten på årets skatt resultat avseende temporära skillnader Uppskjuten Skattefordringar skatt avseende outnyttjade temporära skillnader underskottsavdrag Skattefordringar REDOVISAD SKATTEKOSTNAD avseende outnyttjade underskottsavdrag REDOVISAD SKATTEKOSTNAD Uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skatteskulder anläggningstillgångar Uppskjutna skatteskulder skattefordringar anläggningstillgångar underskottsavdrag Uppskjutna SUMMA UPPSKJUTNA skattefordringar SKATTESKULDER underskottsavdrag SUMMA UPPSKJUTNA SKATTESKULDER NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT MODERBOLAGET (KKR) NOT 11 UPPSKJUTEN SKATT MODERBOLAGET (KKR) Skatt på årets resultat Skatt Uppskjuten på årets skatt resultat avseende temporära skillnader Uppskjuten Skattefordringar skatt avseende outnyttjade temporära skillnader underskottsavdrag Skattefordringar REDOVISAD SKATTEKOSTNAD avseende outnyttjade underskottsavdrag REDOVISAD SKATTEKOSTNAD Uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skatteskulder anläggningstillgångar Uppskjutna skatteskulder skattefordringar anläggningstillgångar underskottsavdrag Uppskjutna SUMMA UPPSKJUTNA skattefordringar SKATTESKULDER underskottsavdrag SUMMA Bolaget har UPPSKJUTNA ett ackumulerat SKATTESKULDER skattemässigt underskott om Kkr Bolaget har ett ackumulerat skattemässigt underskott om Kkr. NOT 12 BYGGNADER KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 12 BYGGNADER KONCERNEN (KKR) 2011 Ingående anskaffningsvärden Ingående Försäljning anskaffningsvärden och utrangeringar Försäljning Omklassificeringar och utrangeringar Omklassificeringar UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Ingående Försäljningar avskrivningar och utrangeringar Försäljningar Årets avskrivningar och utrangeringar Årets UTGÅENDE avskrivningar ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR Ingående uppskrivningar Ingående Årets avskrivningar uppskrivningar av uppskrivet belopp Årets UTGÅENDE avskrivningar ACKUMULERADE av uppskrivet belopp UPPSKRIVNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE UPPSKRIVNINGAR >> NOTANTECKNINGAR >> NOTANTECKNINGAR Ingående nedskrivningar Ingående Årets avskrivning nedskrivningar av nedskrivet belopp Årets UTGÅENDE avskrivning ACKUMULERADE av nedskrivet belopp NEDSKRIVNINGAR UTGÅENDE ACKUMULERADE BOKFÖRT VÄRDE NEDSKRIVNINGAR TAXERINGSVÄRDE UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE Byggnad TAXERINGSVÄRDE NOT Byggnad 12 BYGGNADER MODERBOLAGET (KKR) Ingående NOT 12 BYGGNADER anskaffningsvärden MODERBOLAGET (KKR) Försäljning och utrangeringar

22

23 >> NOTANTECKNINGAR NOT 13 MARK MODERBOLAGET (KKR) Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Omföring från byggnad Försäljning UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE TAXERINGSVÄRDE Mark NOT 14 INVENTARIER KONCERNEN (KKR) 2011 Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Försäljningar och utrangeringar -323 UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar 316 Årets avskrivningar UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE NOT 14 INVENTARIER MODERBOLAGET (KKR) Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar Försäljningar och utrangeringar UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE

24

25 Andelar i intresseföretag Aktier i Klätterrosen Holding AB, org nr , Borås. Andel 100 % Långfristiga fordringar HBV och OK, andelsbevis SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 Försäkringsersättningar 330 Övriga interimsfordringar Periodisering räntetak >> NOTANTECKNINGAR SUMMA FÖRUTB. KOSTN. OCH UPPLUPNA INTÄKTER NOT FÖRUTBETALDA EGET PÅGÅENDE KAPITAL OM- KONCERNEN KOSTNADER OCH NYBYGGNATION (KKR) OCH UPPLUPNA KONCERNEN INTÄKTER (KKR) Aktiekapital MODERBOLAGET (KKR) Reservfond 2011 Balanserad vinst 24 Försäkringsersättningar Belopp Ingående vid anskaffningsvärden årets ingång Övriga Årets Överfört resultat interimsfordringar till byggnader och mark Periodisering BELOPP Under året VID nedlagda räntetak ÅRETS kostnader UTGÅNG SUMMA >> >> Årets nedskrivning FÖRUTB. NOTANTECKNINGAR NOTANTECKNINGAR KOSTN. OCH UPPLUPNA INTÄKTER NOT UTGÅENDE 18 EGET KAPITAL BOKFÖRT MODERBOLAGET KONCERNEN (KKR) VÄRDE (KKR) Aktiekapital Reservfond Balanserad 74 vinst 150 NOT 18 EGET KAPITAL KONCERNEN (KKR) Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Belopp NOT 15 vid PÅGÅENDE årets ingång OM- OCH NYBYGGNATION MODERBOLAGET (KKR) Belopp Årets resultat vid årets ingång Årets BELOPP Ingående resultat anskaffningsvärden VID ÅRETS UTGÅNG BELOPP Överfört till VID byggnader ÅRETS och UTGÅNG mark NOT Under året REDOVISN EGET nedlagda KAPITAL AV kostnader FÖRFALLOTIDER MODERBOLAGET PÅ (KKR) LÅNGFRIST SKULDER Aktiekapital KONCERNEN (KKR) Reservfond år Balanserad 117 > 5 vinst 806 år NOT Årets 18 nedskrivning EGET KAPITAL MODERBOLAGET (KKR) Aktiekapital Reservfond Balanserad -10 vinst 000 Belopp Skulder UTGÅENDE vid till kreditinstitut årets BOKFÖRT ingång VÄRDE Belopp Årets Ränta resultat aktiveras vid årets på ingång projekt avseende nybyggnation under byggtiden och 11 uppgår 000 till kkr 105 (97) 862 under BELOPP Årets SPECIFIKATION resultat VID ÅRETS AV LÅNESTRUKTUR UTGÅNG OCH RÄNTEBINDNINGSTID BELOPP NOT 16 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MODERBOLAGET (KKR) 2011 Räntebindning VID ÅRETS UTGÅNG Lånebelopp Andel av lån 40 i 552 % Lån NOT 19 med REDOVISN rörlig ränta AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER KONCERNEN 715 (KKR) år > 5 år 44 NOT Andelar 19 REDOVISN i koncernföretag AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER KONCERNEN (KKR) 0-5 år > 5 år Skulder Aktier i Bifrost 1 AB, org nr , Borås (vilande). Andel 100 % till kreditinstitut Skulder Aktier i Klätterrosen Holding AB, org nr , Borås. Andel 100 % till kreditinstitut SPECIFIKATION 2015 AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID Räntebindning SPECIFIKATION Andelar i intresseföretag 2016 och senare AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID Lånebelopp Andel av lån i 30 % Lån Räntebindning Aktier i Klätterrosen Holding AB, org nr , Borås. Andel 100 % SUMMA med rörlig ränta Lånebelopp Andel av lån i % Lån 2012 med rörlig ränta Långfristiga fordringar Andel under 1 år HBV och OK, andelsbevis Andel över 1 år SUMMA SUMMA och FINANSIELLA senare ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SUMMA Varav och skulder senare Borås Stad inkl. checkräkningskredit SUMMA NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) Andel under 1 år Andel Försäkringsersättningar under över 11 år år Andel SUMMA Övriga över interimsfordringar 1 år SUMMA Periodisering räntetak Varav SUMMA skulder FÖRUTB. Borås KOSTN. Stad inkl. OCH checkräkningskredit UPPLUPNA INTÄKTER Varav skulder Borås Stad inkl. checkräkningskredit NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER MODERBOLAGET (KKR) Försäkringsersättningar Övriga interimsfordringar Periodisering räntetak SUMMA FÖRUTB. KOSTN. OCH UPPLUPNA INTÄKTER

26 >> >> NOTANTECKNINGAR NOTANTECKNINGAR NOT 19 REDOVISN AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER MODERBOLAGET(KKR) 0-5 år > 5 år NOT 19 REDOVISN AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRIST SKULDER MODERBOLAGET(KKR) 0-5 år > 5 år Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID Räntebindning Lånebelopp Andel av lån i % Lån Räntebindning med rörlig ränta Lånebelopp Andel av lån i 43 % 2012 Lån med rörlig ränta och senare SUMMA 2016 och senare SUMMA Andel under 1 år Andel över under 1 1 år år SUMMA Andel över 1 år SUMMA Varav skulder Borås Stad inkl. checkräkningskredit Varav skulder Borås Stad inkl. checkräkningskredit NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT KONCERNEN (KKR) 2011 Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT MODERBOLAGET (KKR) NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT MODERBOLAGET (KKR) Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto Limit kopplad till Borås Stads koncernkonto NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER KONCERNEN (KKR) 2011 Förskottsbetalda hyror Fastighetsskatt Förskottsbetalda hyror Upplupna Fastighetsskatt semesterlöner Upplupna sociala semesterlöner avgifter Upplupna räntor, sociala avgifter lån och derivat Upplupna kostnader räntor, lån el och och derivat vatten Kostnader Upplupna kostnader försäkringsskador el och vatten Upplupna Kostnader rabatter försäkringsskador Upplupna kostnader rabatter värme Upplupna kostnader underhåll värme / investering Övriga Upplupna upplupna kostnader kostnader underhåll / investering SUMMA Övriga upplupna UPPLUPNA kostnader KOSTNADER SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer